Sei sulla pagina 1di 1

Da Hai A!

Gu Xiang
Wang Li-Ping
A♭ A♭7/ G♭ D♭ Cm Fm B♭m
  3             




 






     




   


  4               


 

7 E♭7 E♭7(9) A♭  Fm A♭ Fm A♭ Fm
          


            


   
Xiao shi hou ma ma dui wojiang, da hai jiushi

12 B♭m E♭7 E♭7(9) A♭



            
 
       
wo gu xiang, hai bian chu shen hai li cheng zhang. Da hai a!

18 A♭7 D♭ Cm Fm B♭m7

       
 
          
da hai shi wo shen zhang di di fang hai feng chui hai lang yong

A♭
23 E♭7(9) Fm Cm Fm7 B♭m
2nd time D.S.
 
                     
sui wo piaoliu si fang. Da hai a! gu xiang da hai a! gu xiang,

Cm Fm7 E♭7
29
    A♭ C♭ A♭
   
         
44
 
wo di gu xiang, wo di gu xiang .

Potrebbero piacerti anche