Sei sulla pagina 1di 1

ROMANIA

JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
SOCIETATEA PROFESIONAL| NOTARIALA
F~NARU LULU {I F~NARU ALEXANDRU-NORU
STRADA REPUBLICII, NR. 241 BIS
Tel.:0235/421775, Fax:0235/413908
Operator de date cu caracter personal 16820
Licen]a de func]ionare num\rul 394/3441/02.12.2014
Num\r `nregistrare 402/16.07.2015

Catre Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ Vaslui -


Biroul de carte Funciar\ -B=rlad

Prin prezenta va rugam sa deblocati cartea funciar\


num\rul 71508 a localit\]ii Murgeni pentru imobilul situat `n
ora[ul Murgeni, strada Alecu Sturdza num\rul 37, jude]ul Vaslui,
cu num\r cadastral 71508, proprietatea doamnei LEU ANA.

NOTAR PUBLIC

F~NARU LULU