Sei sulla pagina 1di 4

Rentaro Taki - Kojo no Tsuki

4  
Fagott  4   
   
3 3 3 3

4           
       
Git.  4             
  
   
5

    
        
3 3 3 3

               
             
    
   
9
 
        
   
5
3  3

     3      


      
      
     
   
14
 1.  
2.


  

3 


 


     




       


      

     

19

  
     

3 3
    8
      
 
             
   
3 3 3 3  
3 3
22
   
    
   
5
3  3
3
   
                    
           
 
  3 3 3 3 3 3 3 3

25

   

               
         
3 3 3 3 3 3 3
3

26

     45

    
     
               45
3 3 3 3
3 3 3
3

27

  45   44

3 3 3 3 3 3

   
5        44
 4     
        
  
3 3 3

28

  44    

4                        
 4
3 3 3 3 3 3 3 3
2
29

   

               
         
3 3 3 3 3 3 3
3

30

 
 
       
     
          
3 5

3
7 3 3
31



   
       
       
  
 
  
32

 
          
                     
    

33

 
         
                       
 

34

 

           
                       
  
3
35

 
42
 44     
  

      2 


  44     
      
   4   
       
  
39
  
   

  
     
  
    

  

41

  
 
        
                        

42
 
    
         
                                

44
        
        
  

    
   

48

    3
 3

   
            
  
 
4