Sei sulla pagina 1di 14

Lahl Umlenze

Thandiswa Mazwai
Oh yindaba kabani le, (yindaba kaban'
umandilahlumlenze, yindaba kabani) x3
Yindaba kabani le, (yindaba kaban'
PUBLICIDADE
umandilahlumlenze, yindaba kabani) x2
Yindaba kabani le! Ndinebhongo,
ndiyaziqhenya ngawe mzontsundu,
(Ayhehaaaa…) Ndinebhongo,
ndiyaziqhenya ngawe mzontsundu,
(Halalaaa…) Ndinebhongo,
ndiyaziqhenya ngawe mzontsundu,
(Yohaaa…) Ndinebhongo,
ndiyaziqhenya ngawe mzontsundu
Thina siphila ngengoma, (Oyha
ohaaaa…) Thina siphila ngengoma,
(Awu yebo) Thina siphila ngengoma,
(Oyha ohaaa…) Thina siphila ngengoma
Naphila kanjani na, siphila ngengoma,
(Yhe uwooo…) Naphila kanjani na,
siphila ngengoma Let the music play on
Let the music play on, on and on and
on! Oh yindaba kabani Yindaba kabani
Oh yindaba kabani le, (yindaba kaban'
umandilahlumlenze, yindaba kabani) x3
Yindaba kabani le, (yindaba kaban'
umandilahlumlenze, yindaba kabani) x2
Yindaba kabani le! Thina siphila
ngengoma, (Oyha ohaaaa…) Thina
siphila ngengoma, (Awu yebo) Thina
siphila ngengoma, (Oyha ohaaa…)
Thina siphila ngengoma Naphila
kanjani na, siphila ngengoma, (Yhe
uwooo…) Naphila kanjani na, siphila
ngengoma Yindaba kabani Xa ndi,
xandilahl'umlenze Yindaba kabani Xa
ndilahl'umlenza

Zabalaza
Gogo bek' umthwalo Kunin'
uhlupheka? Little ghetto child
Ungazibulali sana Ooooooooo oh oh
oh oh If you take my hand I'll show you,
How to dream Ayifanelang' ub'
iyenzeka lento, Emzini kabawo, kunge
kudala. Sizozabalaza (zabalaza,
zabalaza) Sizozabalaza thina (zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza) Sizozabalza
(zabalaza, zabalaza) Emzini kabawo
(zabalaza) Emzini kabawo (zabalaza,
zabalaza) Sizozabalaza thina (zabalza)
Sizo- zabalaza Ndivuk' ekuseni Ndiyom'
ezitradweni Ndibelek' usana lwami
ndiyocel' imali Mina ndihamb'
ezinzulwini zobusuku Ndizilibaza
Ngizikhohlisa zonk' inhlungu zam'
Ayifanelang' ub' iyenzeka lento, Emzini
kabawo, kunge kudala. For the blood
sweat and tears For the struggle and
pain Cause they gave up their lives for
this And it makes me wanna scream
When I see things this way. Come and
see what I see everyday. Oooo Insana
zilele zingadlanga, maye maye. Ooo
Intanga zam' zibulawa yingculazi.
Ooooo thina silal' emikhukhwini Emzini
kabawo, emzini kabawo. Kutheni kunje?
Kutheni kunjena la? Kutheni kunjena
emzini kabawo? Thina sizo

Shosholoza
Shosholoza Kulezo ntaba Stimela
siphume South Africa Kulezo ntaba
Stimela siphume South Africa Wen'
uyabaleka Kulezo ntaba Stimela
siphume South Africa

Thongo Lam (Lyeza)


Thandiswa Mazwai
Lyrics for Thongo Lam (Lyeza) by Thandiswa
Mazwai
Ndicela iyeza lokuhlamba ndisuse
iinkathazo o nantsi inkathazo
Gogo ndicela iyeza yeza lokughabha
ndikhuphe iinkathazo ngoba nantsi
inkathazo ifika ebusuku yeza nase mini
oh oh oh inkathazo Thongo lam vuma
lam vuma lam vuma ohh!, ye Oh
Ndicela iyeza yeza lokuhlamba ndisuse
iinkathazo o nantsi inkathazo Gogo
ndicela iyeza lokughabha ndikhuphe
iinkathazo ngoba nantsi inkathazo oh
nantsi ebusuku nantsi nase min heyy
ndiziva ndiphambana Heh inkathazo
Thongo lam vuma lam vuma lam vuma
ohh ye! Yoh yoy, yoy! Hoow hoow yea
yooooh yo hai, yoyoyo hai, oh oh ooh
yea, heyy yeha!! Thongo lam vuma,
thongo lam vuma thongo lam vuma
ohh ye! Ndicela iyeza lokughabha
ndikhuphe iinkathazo nantsi inkathazo
Heh vuma, heh vuma, whoa vuma heh
vumani bo Heh thongo lam vuma Liya
vuma Thongo liya vuma

Ndiyahamba
Iyhoooooooo-oooo!! Ndiyahamba mna
Ndiyekeleni mna ndiyahamba mfondini.
Ndiyahamba. Ndiyahamba mna
x2(iyhoooooo)
Ndeeeemka ndeemka mna iyhoo
ndahamba. Ndiyahamba mna
Ndiyahamba mna Ndiyahamba mna
Ndiyahamba mna Iyhoooooooo
ndiyahamba mna Iyhoooooooo
ndiyahamba mna Iyhoooooooo
ndiyahamba mna Ndixakekile.
Ndixakekile. Ndibona izimanga. Ntliziyo
yam Isoloko ibuhlungu, ngemihlola
ngemihlola Apha emhlabeni heeh haa
heeh haake Yinto endizakuyithetha
kuban le? Ndiyekeleni. Ndiyekeleni
Ndiyekeleni mna ndiyahamba mfondini.
Ndiyahamba. Ndiyahamba mna
Ndiyahamba mna Ndeeeemka
ndeemka mna iyhoo ndahamba.
Ndiyahamba mna Ndiyahamba mna
Ndiyahamba mna Ndiyahamba mna
Iyhoooooooo ndiyahamba mna
Iyhoooooooo ndiyahamba mna
Iyhoooooooo ndiyahamba mna Set me
free Won't you set me free yeah Cause
its the reason that I live Let my soul
dance and my mind grow wings I've
seen things in this world People killing
people everyday HEeh haa heeh haake
Yinto endizakuyithetha kubani le?
Ndiyekeleni. Ndiyekeleni Ndiyekeleni
mna ndiyahamba mfondini.
Ndiyahamba. Ndiyahamba mna
Ndiyahamba mna Ndeeeemka
ndeemka mna iyhoo ndahamba.
Ndiyahamba mna Ndiyahamba mna
Ndiyahamba mna Ndiyahamba mna
Iyhoooooooo ndiyahamba mna
Iyhoooooooo ndiyahamba mna
Iyhoooooooo ndiyahamba mna

NIZALWA NGOBANI
The world changes,
revolutionaries die
And the children forget
The ghetto is our first love
And our dreams are drenched in
gold
We don't even cry
We don't even cry
About it no more
Are the beautiful ones really dead

(Chorus)
Nizilibel'uba nizalwa ngobani
(Oh nizalwa ngobani)
Nizilibel'uba nizalwa ngobani na
(Oh nizalwa ngobani)

Intlungu zonina belilel'insuku


zobomi babo
Intlungu zobawo, zobawo, zobawo
Befel'ilizwe lakho

Hey uzigqibil'izindaba
eRhawutini'ungumama
(Z'gqibil'izindaba
Rhawutini'ungumama)
Hey uzigqibil'izindaba
eRhawutini'ungumama
(Z'gqibil'izindaba
Rhawutini'ungumama)
Uzigqibil'izindaba
eRhawutini'ungumama
(Z'gqibil'izindaba
Rhawutini'ungumama)
Uzigqibil'izindaba
eRhawutini'ungutata
Uzigqibil'izindaba

Ntlungu zonina, ntlungu zobawo


Belil'iinsuku zobomi benu

The world changes,


revolutionaries die
And the children forget
The ghetto is our first love
And our dreams are drenched in
gold
We don't even cry
We don't even cry
About it no more
Are the beautiful ones really dead

Ntlungu zobawo belwel'inguquko


Ntlungu zonina belilela wena
Int'oyaziyo kuzigqib'iindab'eGoli
Ntlungu zobawo befel'inguquko
Ntlungu zonina belilela wena
Int'oyaziyo kuzigqib'iindab'eGoli

Hey uzigqibil'izindaba
eRhawutini'ungumama
(Z'gqibil'izindaba
Rhawutini'ungumama)
Hey uzigqibil'izindaba
eRhawutini'ungumama
(Z'gqibil'izindaba
Rhawutini'ungumama)
Uzigqibil'izindaba
eRhawutini'ungumama
(Z'gqibil'izindaba
Rhawutini'ungumama)
Uzigqibil'izindaba
eRhawutini'ungutata
Uzigqibil'izindaba

Madikizela
(Qhawe)
Nawe Sobukwe
(Qhawe)
Nawe Mandela
(Qhawe lamaQhawe)

Madikizela
(Qhawe)
Nawe Biko
(Qhawe)
Nawe Sisulu
(Qhawe lamaQhawe)

Madikizela
(Qhawe)
Belete
(Qhawe)
Kwame Nkrumah
(Qhawe lamaQhawe)

Madikizela,Madikizela
(Qhawe)
Madikizela
(Qhawe)
Madikizela
(Qhawe lamaQhawe)

Madikizela,Madikizela
(Qhawe)
Madikizela
(Qhawe)
Madikizela
(Qhawe lamaQhawe)
LYRICS: INGOMA
(as recorded by Thandiswa Mazwai)
Ingoma You’re like a song that enthralls me throughout the
Unje ngengoma night.
What will I do without you?
engishay’ ubusuku bonke
Ngiyokwenze njani ngaphandle kwakho You’re a song.
Unje ngengoma wena I don’t care about the matters of this world.
engishay’ ubusuku bonke Who says what.
Ngiyokwenze njani, ngaphandle kwakho I couldn’t care any less
Ooh I love my babe.
[Chorus]
Yhe weeena uyingoma He’s like a song that enthralls me
Throughout the night.
Wen’uyingoma, wen’uyingoma What would I do without you?
Wen’uyingoma, wen’uyingoma wee
(Ngoma we, ngoma we, ngoma we) You’re a song.
Sweetie, you’re [a] song to me.
Nto zalomhlaba andizikhathalelanga Anytime of the day
Ukuth’ubani, uthini andinamsebenzi Any day of the week
Any day of the year
Oh! Ndiyamthand’ ubaby Ooh you are arousing babe.
unje ngengoma yena You’re a song that enthralls me
Engishay’ ubusuku bonke Throughout the night.
Ngiyokwenze njani ngaphandle kwakho What would I do without you?

[Chorus] You’re a song.


You’re music to me, my beloved.
Yhe wena, uyingoma wena, A relentless song
Wen’uyingoma, wen’uyingoma that never bores me to sleep.
Wen’uyingoma, wen’uyingoma wee A song I love anytime.
(Ngoma we, ngoma we, ngoma we) Song, you got into me
And made my body your home.
Oh sweety wena uyingoma kum, I feel you deep inside me.
Any time of the day Deep inside me.
Any day of the week Ooh you damn song
Any day of the year You’ve captured me and I’m reformed.
Oh! Uyadlisa baby I can never feel anything like this [without you]
uyingoma wena Ooh, my beloved, you’re a song.
Eng’shay’ubusuku booooonke A song that lives within my body.
Ngiyokwenze njani, ngaphandle kwakho A pleasing song.
A song that doesn’t get old.
[Chorus] A song that doesn’t get old.
Yhe wena, uyingoma wena, You’re a song.
Wen’uyingoma, wen’uyingoma
Wen’uyingoma, wen’uyingoma wee
(Ngoma we, ngoma we, ngoma we)
Ohhuhuhuuuu (x2)
La la la la (x3)
Wu wu wu wuu
You are music sthandwa sam to me
A relentless song engandiniki buthongo
Ingoma endiyithanda nanini na
Ngoma wena wangena kum
Wenza umziba wam ikhaya lakho
Watsho kum ngaphakathi, mhhhh
Oh ngomandini wandiphatha ndaguquka
Soze ndiphinde ndiyive into enje
ngalena
Oh sthandwa sam! Uyingoma wena,
ngoma wena
Ingoma ephil’apha kum emzimbeni
Ingom’ emnandi, ingom’ engadikiyo
Ingom’ emangadikiyo
[Chorus]
Yhe wena, uyingoma wena,
Wen’uyingoma, wen’uyingoma
Wen’uyingoma, wen’uyingoma wee
(Ngoma we, ngoma we, ngoma we)

♪ Ntyilo Ntyilo ♪ official lyrics


Ndavi lizwi kwelotyolo.
Ndakhangela ndasondela.
Lalisitsho lisithi thili-thili.
Ntyilo ntyilo yamnandi lontsholo.
Ndavi lizwi kwelotyolo.
Ndakhangela ndasondela.
Lalisitsho lisithi ilizwe lifile.
Ntyilo ntyilo yamnandi lontsholo.

Wayembethe ingubo ezimhlophe.


Wayembethe nengubo ezibomvu.
Lalisitsho lisithi ilizwe lifile.
Ntyilo ntyilo yamnandi lontsholo.

Ntyilo ntyilo yamnandi lontsholo.

Culoe De Song ft
Thandiswa Mazwai –
Nguwe Lo Lyrics

Chorus

Nguwe lo oh nguwe, nguwe ma oh


nguwe *X3*
iyoh oh hololo ma, ey yeah hamba
nani nguwe

Verse 1

You see me loving, it’s in the way


you look at me
it’s how it’s sent the letters in the
rail when you were chasing me
I thought you were so sweet
ooh you caught me I surrender
wandibamba
oh phunyuka bem’phete,
you wanted me to notice you
To make a sister fall in love with
you
Sengi qwalasele and ndi kheta
wena
Oh Nguwe

Chorus

Oh Nguwe lo oh nguwe, nguwe ma


oh
nguwe *X4*
(Sithandwa sam’, umshado wam’,
uli (?) lam’, umqusha wam’)
Oh Nguwe lo oh nguwe, nguwe ma
oh
nguwe *X4*
(E ndimuthadayo, indonda e
thandekayo , e ndihamba naye, oh
nguwe)

Bridge

ooh you caught me I surrender


wandibamba
oh phunyuka bem’phete,
you wanted me to notice you
To make a sister fall in love with
you
Sengi qwalasele and ndi kheta
wena
Chorus

Oh Nguwe lo oh nguwe, nguwe ma


oh
nguwe *X2*
(Sithandwa sam’, uLovey wam’)
iyoh oh hololo ma, ey yeah hamba
nani nguwe
Oh Nguwe lo oh nguwe, nguwe ma
oh
nguwe *X2*
(E ndimuthadayo, endimukhethayo
, endihamba naye oh)
iyoh oh hololo ma, ey yeah hamba
nani nguwe

Wakrazulwa
Wakrazulwa ngenxa yami,
Liwa laphakade!
Kuze ndizifihle kuWe,
Nxeba lika Yesu!
Yeyani na le mikrozo,
Kwelo cala lakho?
Yeyegazi, yeyamanzi,
Ma ndihlanjululwe.
Linyembezi zeminyaka,
Azingeze nto;
NguWe, nkosi, osusayo
Zonk' izoono Zomntu.
Andinanto esandleni,
Ndize kanye, nkosi!
Se ndondele ekrusini,
Ekubethelweni.
Wakrazulwa ngenxa yami,
LiWa laphakade!
Kuze ndizifihle kuwe,
Nxeba likaa yeso!

Thathisigubhu
Bongo Maffin
thath'isghubu, thath'sghubu usufake
ezozweni, ezozweni ufake amaspex
uzowuzw
ube kate ngayazi kuth' isayiwa kanjani
lengoma ube kate nhayazi kuth'
ishayiwa nge bass lesgubhu oh thath
isgubhu, isghubhu usifak ezozweni,
ezozweni ufak amaspex uzowuzwa
uzowuzwa ubumnandi obulapho
helelele yei yo thath isghubu, thath
isgubhu usifake ezozweni, ezozweni
ufake amaspex uzowuzwa uzowuzwa
ubumnandi obulapho bo meno
masweu ke bo siila kgaka senwa moro
mpuru o faretswe mmangwana o fara
phafana bo tlhogo putswa ba lekile
gwa retela nthupetse thlogwana ya
tsela tsela e e motsopodi ya naka tsa
thlolo tsela kgopo seja mephato e
tswile letsholo bo mowa loto e dirwa
fela for this year motswako if we can tar
and teller i can bite back like a tarantula
le sejathlapi se re aparetse kobo ya bo
tsetse ba lena senamarala kobo yo
bogosi le bo eseng mang bavipala
mabala a nkwe bo mmankge
maitsanape opele dikoma re utlwe
thats isghubu, thath isghubu usifake
ezozweni ezozweni ufake amaspex
uzowuzwa uzowuzwa ubumnandi
obulapho thath isgubhu thath isghubu
usifake ezozweni ezozweni ufake
amadpex uzowuzwa uzowuzwa
ubumnandi obulapho yho thath
isghubhu izwa mdala thath isgubhu
izwa dimama dimama thina siyagiya
ngengoma and our style just rock like
so and our style just nice like so and
our style versatile like so dimama thath
isgubhu izwa mdala ngithi woza nawe
uthath isgubhu weh a isghubhu weh
ma uzowuzwa kuthi le ekhaya sidhaya
kanjani oh web ma ma ma man ngithi
woza nawe uthath isgubhu weh ma
isghubhu weh ma uzowuzwa kuthi la
ekhaya sishaya kanjani weh ma thath
isghubu thath isgubhu usifake
ezozweni ezozweni ufake amaspex
uzowuzwa uzowuzwa ubumnandi
obulapho the end...