Sei sulla pagina 1di 4

Name: Nature: Balance:

Player: PÕo Nature: Direction:


Chronicle: Demeanor: Wu:
Attributes
Physical Social Mental
Strength ______●OOOOOOOOO Charisma______●OOOOOOOOO Perception_____● OOOOOOOOO
Dexterity ______●
OOOOOOOOO Manipulation___●
OOOOOOOOO Intelligence____ ●
OOOOOOOOO
Stamina _______●OOOOOOOOO Appearance____●OOOOOOOOO Wits_________● OOOOOOOOO

Abilities
Talents Skills Knowledges
Alertness______OOOOOOOOO Animal Ken____OOOOOOOOO Computer_____ OOOOOOOOO
Athletics______OOOOOOOOO Crafts________OOOOOOOOO Finance_______ OOOOOOOOO
Brawl________OOOOOOOOO Drive_________OOOOOOOOO Investigation___ OOOOOOOOO
Dodge________OOOOOOOOO Etiquette______OOOOOOOOO Law__________ OOOOOOOOO
Empathy______OOOOOOOOO Firearms______OOOOOOOOO Linguistics_____ OOOOOOOOO
Expression_____OOOOOOOOO Martial Arts____OOOOOOOOO Medicine______OOOOOOOOO
Intimidation___OOOOOOOOO Melee________OOOOOOOOO Occult________ OOOOOOOOO
Leadership_____OOOOOOOOO Performance___OOOOOOOOO Politics_______OOOOOOOOO
Streetwise_____ OOOOOOOOO Stealth________OOOOOOOOO Rituals________ OOOOOOOOO
Subterfuge_____OOOOOOOOO Survival_______OOOOOOOOO Science_______OOOOOOOOO

Advantages
Disciplines Disciplines Backgrounds
____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO
____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO
____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO
____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO
____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO
____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO

Yin Chi Dharma Health


_____________________ Bruised ¨
O O O O O O O O O
Hurt -1 ¨
Hun Injured -1 ¨
O O O O O O O O O O Wounded -2 ¨
Mauled -2 ¨
P'o Crippled -5 ¨
O O O O O O O O O O Incapacitated ¨
Imbalance
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ____________________
Demon Chi ____________________
____________________
Willpower Experience
O O O O O O O O O O
Yang Chi ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Merits & Flaws
Merit Type Cost Flaw Type Bonus
__________________ __________ ____ __________________ __________ ____
__________________ __________ ____ __________________ __________ ____
__________________ __________ ____ __________________ __________ ____
__________________ __________ ____ __________________ __________ ____
__________________ __________ ____ __________________ __________ ____
__________________ __________ ____ __________________ __________ ____
__________________ __________ ____ __________________ __________ ____
Other Traits
____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO
____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO
____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO ____________ OOOOOOOOO

Rites Affiliations
Name Level ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
______________________________ ____ ___________________________________
Martial Arts Auspicious Omens and Symbols
Style:_______________________________ ___________________________________
Maneuvers:__________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________

Combat
Weapon/Attack Diff. Damage Range Rate Clip Conceal Armor
Class:___________________
Rating:__________________
Penality:________________
Description:
________________________
________________________
________________________
Expanded Backgrounds
Allies Mentor
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Contacts Nushi
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Herd Resources
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Horoscope Retainers
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Influence Other(______________)
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Possessions
Gear(Carried) Equipment(Owned)
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Artifacts and Talismans Misc.
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Guanxi
Wu Member Rating Wu Member Rating
_____________________________ _____ _____________________________ _____
_____________________________ _____ _____________________________ _____
_____________________________ _____ _____________________________ _____
_____________________________ _____ _____________________________ _____
Domain
Location Description
________________________ __________________________________________________
________________________ __________________________________________________
________________________ __________________________________________________
History
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Goals
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Description
Age:_________________ ____________________________________________________
Apparent Age:_________ ____________________________________________________
Date of Birth:_________ ____________________________________________________
Second Breath:________ ____________________________________________________
Hair:_________________ ____________________________________________________
Eyes:_________________ ____________________________________________________
Race:_________________ ____________________________________________________
Nationality:__________ ____________________________________________________
Height:_______________ ____________________________________________________
Weight:_______________ ____________________________________________________
Sex:__________________ ____________________________________________________
Visuals
Wu Chart Character Sketch