Sei sulla pagina 1di 1

Concursul European de Matematica Aplicata Cangurul - 2008

clasele III-XII

III-IV V-VI VII-VIII IX-X XI-XII


Nr. Item
Matematica Matematica Matematica Stiinte Matematica Informatica Matematica Informatica
1 D A B D D D B E
2 C C D B C E C C
3 D D B C B A B D
4 C A D C B C B D
5 A B A D B E D D
6 E E C C D B D B
7 A D A C B C E A
8 D D B B C C C D
9 C A C B C A B C
10 A C A C C E E E
11 D E E B B E E B
12 B B D B D C A E
13 B D A C B B D D
14 A C B B - D B C
15 C D D C A C A D
16 C D B B E C A A
17 D B D A C - D E
18 A D C C C E C D
19 B C E B A D B A
20 A E E D B A A E
21 A C A E D C C C
22 D C C B E B A E
23 B A B E C A B B
24 A A D A B B C A
25 B A A C D A E C
26 E D D E D D A B
27 D C B D C E B E
28 A D B E A C E D
29 E D D B E D B A
30 B B B D D A A E
31 B
32 D
33 A
34 B
35 E
36 A
37 C
38 C
39 D
40 E

Potrebbero piacerti anche