Sei sulla pagina 1di 2

ParrunnruaRonnAxA

ARI{IEPISCOPIA DUNAruI DE JO S
^
*,. .!. 5 le r ....f.....y..,..,..k:(r...

Cdtre: pc. pr. prof. Costel Bulgaru - inspector pentru disciplina Religie
in cadrul I.S.J. Galafi
dna prof. Elena Cocflrlea - inspector pentru disciplina Religie in cadrul f.S.J. Briila
pc. pr. Sici Simeon Binici - inspector eparhial pentru catehezil parohiali
Spre aplicare: tofi ppcc preofi gi profesorii de Religie din municipiile Galafi qi Briila
Spre gtiinf[: pc. pr. Bugen Buruiani, protoiereu de Galafi;
pc. pr. Mircea Ionuf Bincili, protoiereu de Briila

in vederea organizdrii, in gcolile qi liceele din municipiile Galafi gi Brdila, a Concursurilor de


Religie intru cinstirea Sffintului Apostol Andrei, ocrotitorul Municipiului Galafi gi a Sfhntului Ierarh
Nicolae - ocrotitorul municipiului Brdila, a programelor educationale pe care Eparhia Ie deruleazd
de doud decenii in parteneriat cu Inspectoratele $colare Judefene Galafi qi Brdila, vefi comunica
ppcc preofi gi profesorilor de Religie din cele doud municipii, urmdtoarele:

1. Cadrul general:
a) concursurile se vor desfigura in perioada 10-29 noiembrie a.c., respectiv 13 noiembrie - 5
decembrie a.c., sub genericul ,,Copiii Si tinerii, slujitori ai bucuriei. Niciodatd sd nu-i uitdm pe cei
mai trigti ca noi!". Pc pr. prof. Costel Bulgaru gi dna prof. Elena Cocdrlea inspectori de Religie vor
obline acordurile Inspectoratelor $colare Judefene Galafi gi Brdila, pentru derularea acestor proiecte
in gcolile gi liceele din cele doud orage;
b) la concurs sunt invitafi sE participe elevii din gcolile gimnaziale pi tinerii de la liceele (colegiile
na{ionale) din municipiu;
c) concursul nu trebuie sd producd disfuncfii nici in orarul gcolilor/liceelor, nici in programul
liturgic al bisericilor;

2. Vafiante de abordare a programului:


Concursurile pot avea gi urm[toarele activitdli, impdrlite astfel:
a) sectiunea didacticl:
- concurenlii s[ elaboreze lucrdri gen compunere sou eseu, ei fiind chemafi sd igi exprime in
scris (maxim 1,5 pagina A\ opiniile lor privind problemele care ii frdmdntd gi modul in care
afld rdspuns, infelegere sau ajutor, in Bisericd. Se va urmdri, in mod special, crearea unui
mesaj cu caracter creqtin, de sensibilizare a opiniei publice, in privin{a sprijinirii copiilor gi
tinerilor care suferl de boli grave;
- profesorii de religie pot solicita sprijinul colegilor de la catedrele de limba qi literatura
romdnd pentru a evalua lucrdrile gi a stabili clasamente, pe nivele de vdrstd, la nivelul
fiecdrei qcoli/fiec[rui liceu (colegiu);
- premiile qi diplomele - emise de Eparhie se vor ridica, de cdtre profesorii de Religie, de la
Protoieria Gala{i (in zilele de 27 gi 28 noiembrie a.c.) qi de la Protoieria Brdila (in zilele de 4
gi 5 decembrie), toate materialele care se vor oferi fiind susfinute financiar de cdtre parohii gi
Eparhie;
- la prima ord de Religie de dup[ concurs, profesorii de Religie vor orga niza dezbaterl cu
tinerii, incercdnd evaludri ale rezultatelor concursului la nivel personal, de comunitate qi de
institulie;
- lucrdrile premiate, din fiecare qcoal6, vor fi colectate de cdtre inspectori de Religie gi vor fi
inaintate Centrului Eparhial, in vederea publicdrii lor intr-un volum special.

Str. Domneasci, nr. 104'800201 Galali


.
Tel: 0236.4600L4;41S065 Fa* 0235.303226i0372.875446. www.edi.ro'E-mail: arhiepiscopia@edj.ro
C.U.I - 3L27395. Cont IBAII RO98RNC80141032864090001 - BCR Galafi
b) sectiunea cultural-artistici:
- tinerii se pot fi implica in organizarea unui concert de muzicd, (populard Si usoard, cu
forma(ii sau solisti) tn scop social -Jilantropic (caritabil), de suslinere a cauzei unui tdndr
aflat in impas material sau cu probleme de sdndtate. Concertul va urmdri gi promovarea
elevilor de gimnaziu gi liceu care au aptitudini artistice;
- locafia propusd pentru acest concert este,,Aula Magna" a UniversitAfii ,,Dundrea de Jos"
(vis-a-vis de Catedrala Arhiepiscopald din Gala!i), iar coordonatele temporale ale susfinerii
sunt: 27 noiembrie, ora 17.30.
c) sectiunea de creatie - obiecte hand-made. cu expozitii si vAnzare Ia prohiile silitene
si brlilene. in scop filantropic:
- la nivelul gcolilor gi al parohiilor, participanfii, sub tndrumarea unor instructori, tn cadrul
unor ,,ateliere de mfrini tndemfrnatice" vor executa lucrdri,in tehnica quilling, origami gi
impletituri (cruciuli1e, metanii, brdfdri etc.);
- in baza parteneriatului educafional cu parohiile, profesorii de Religie, instructorii de
ateliere gi preofii vor organiza la parohii, in duminicile din 19 qi 26 noiembrie, 3, 10 gi 17
decembrie expozilii cu vdnzare, din fondurile strdnse urmdnd a se susline acfiuni filantropice
cu voluntari - tineri, prilejuite de marele praznic al Naqterii Domnului.
d) sectiunea sportivi:
- organizarea unui cross sus{inut de elevii de gimnaziu Si liceu pentru sensibilizarea opiniei
publice, tn privin(a copiilor Si tinerilor afecta(i de boli grave;
- locafiile gi coordonatele temporale propuse pentru organizarea celor doud cross-uri sunt:
a.la Brdila - in Parcul ,,Monument" , s6mbdtL,25 noiembrie,
ora 12.00.;
b. la Galafi: - faleza superioard a Dundrii, duminic6,26 noiembrie,
ora 13.00.
- pentru to{i (concurenfi gi asistenfi) se va amenaja, totodatd, un punct pentru oferirea de
ceai cald gi apd.
3. Premierea cistigltorilor:
Elevii care se vor evidenlia la cele 4 secliuni vor fi premiali astfel:
a) elevii-autori ai celor mai reugite 10 lucrdri de la sec{iunea didacticil, din fiecare unitate
gcolar6, vor fi premiafi, la bisericile parohiale, de cdtre ppcc. preofi parohi, in ziua de 30
noiembrie a.c., respectiv 6 decembrie a.c., in mod solemn, dupd Sfbnta Liturghie;
b) elevii participanfi la concert vor fi premiafi pe loc, la finalul evenimentului, cu diplome gi
daruri adecvate. Cu acest prilej se va organiza un stand cu lucriri hand-madeo la iepirea
din,,Aula Magna", ctrvdnzarc. Realizatorii celor mai bune lucrdri vor fi premiafi, odatd cu
elevii de la concert (secfiunea sultural-artisticd);
c) elevii participanfi la cross vor fi premiafi pe loc, dupd concurs, prin diplome gi daruri
adecvate.
in leg[tur6 cu acest plan-cadru, facem qi urm5toarele menfiuni:
- fiecare profesor de Religie va accesa o variantd pentru abordarea acestui program, in
consultare cu preotul de la parohia cu care conlucreazd, astfel incdt toate qcolile gi toate
parohiile sd acceseze cel pufin una dintre variante. Inspectorii de religie gi de catehezdvor
intocmi evidenfele cu respectivele opfiuni gi vor desemna echipe locale de organizare gi
coordonare atuturor celor patru programe;
- la finalul concursuriloro profesorii de Religie din echipele de coordonare, impreund cu
ceilalli colegi implicafi, vor solicita elevilor participanli mdrturii de cdte l0 rdnduri, scrise in word
(font Times New Roman, co{p 12, cu diacritice), pe care le vor inainta Centrului Eparhial pe adresa
calauza@edJ.ro_ pdna la data de 10 decembrie a.c., insolite de 10-15 fotografii relevante pentru
modul de aplicare a programului.
A

incredinlarea Inaltpreasfinlitului Pdrinte dr. Casian Cr6ciun, Arhiepiscopul Dundrii de

s,S.*"i^*{
f\ -{(8I'AF' { * -"'r[ry'
Pr. Gabriel
$rngiu