Sei sulla pagina 1di 42

Seminarski rad

Tumori uterusa
Autor:

Željko Todorović
br. dosijea 800983/17

Šabac 2017
ANATOMIJA ZENSKIH POLNIH ORGANA

1. Unutrasnji polni organi 2. Spoljašnji polni organi


-jajnici (ovarijumi) - male i velike usne
-jajovodi (tube) - dražica
-materica (uterus) - tremna glavica
-vagina - himen
EPIDEMIOLOGIJA

b.o. nalaz

patološki nalaz
PREVENTIVA

 Papanikolau test

Normalni rezultati PA testa Abnormalan rezultati PA testa


RIZIČNE GRUPE
Ko je izložen riziku od raka grlića
materice?
• Relativno niska incidenca je
• Imala si više od jednog zastupljena kod jevrejskih žena,
partnera što se objašnjava time da kasno
• Tvoj partner je imao više od započinju polne odnose, rađaju
jedne partnerke, kao i svega jedno ili dvoje dece.
partnerke koje su prethodno • Pravilna zaštita, a to je upotreba
obolele od karcinoma grlica kondoma, smanjuje rizik od
materice
pojave infekcija, pa znači i
• Bila si seksualno aktivna pre pojave karcinoma.
18. godine
• Imaš istoriju vaginalnih
infekcija
• Imaš istoriju genitalnih
bradavica
• Prvo dete si rodila pre 20.
godine
• Imala si mnogo trudnoća.
Epidemiološke studije su pokazale, upozorava dr Radunović, da je
pušenje dodatni faktor rizika i za pojavu karcinoma na grliću materice.
Zanimljivo je da su epidemiološke analize rađene još pre pedesetak
godina dokazale da je ova vrsta karcinoma izuzetno retka kod opatica,
što je i podstaklo lekare da trag uzrocima pojave karcinoma potraže
među infekcijama sa kojima opatice uglavnom ne dolaze u dodir.

• Najrizičnije grupe za pojavu kancera na telu materice su žene koje nisu


rađale i žene kod kojih je izražen hiperestrogenizam.
Infekcije su najvažniji faktor rizika za pojavu karcinoma na grliću
materice. Danas se u tom smislu posebna pažnja posvećuje
herpes virusu tipa 2 i velikoj grupa takozvanih humanih papiloma
virusa, koji ima čak šezdesetak podgrupa i koji su sada sve
ćešći. Neke od ovih podgrupa papiloma virusa se smatraju
direktno odgovornim za pojavu karcinoma. Papiloma virusi
izazivaju pojavu bradavica, kondiloma. Ne znači da će svaka
bradavica postati kancer, kaže dr Radunović, ali svaka je
apsolutno alarm da joj lekar i pacijent posvete punu pažnju i
podvrgnu je ozbiljnoj kontroli.

HVP
Faktori rizika za nastanak karcinoma grlića materice
• Rani početak seksualnog života i veći broj seksualnih
partnera,
• Kao i partner koji je za prethodnu partnerku imao osobu sa
karcinomom grlica materice
• Pušenje (naročito dužina pušačkog staža i veliki broj
popušenih cigareta)
• Bolesti imunog (odbrambenog) sistema tela
• Nizak standard života i niži stepen obrazovanja, često
udruženi sa niskim stepenom seksualne higijene, sa lošim
uslovima života i lošom zdravstvenom zaštitom
• Humani Papiloma Virus (HPV), seksualno prenosivi
virus, može da uzrokuje promene u ćelijama grlića materice
koje mogu da dovedu do nastanka raka. Činjenica je da većina
žena sa rakom grlića materice imaju infekciju ovim virusom.
DIJAGNOSTIKA

Papanikolau test
Kolposkopija
Biopsija:
•Excision biopsija
•Silerov test
•Konizaciona biopsija
Endocervikalna kiretaža
Kompletan ginekološki pregled
Ultrazvučna Dg
RTG pluća i abdomena
IVP
Cistoskopija
Kolonoskopija
CT Dg
NMR
SIMTOMI BOLESTI:

Prolongirana
menstruacija
Pojačan vaginalni sekret
Metroragija
Krvarenje posle koitusa
Abdominalni bolovi
Urinarne tegobe
Opstipacija
Dijareja
Klasifikacija po FIGO – u:

 Stadijum 0 - Ca in situ
 Stadijum I - Ca ograničen na cerviks
 Ia - Preklinički invazivni karcinom
 Ib - Klinički invazivni karcinom
 Stadijum II - Karcinom koji se širi izvan cerviksa
 IIa - Ne infiltriše parametrijume
 IIb - Infiltriše parametrijume
 Stadijum III - Infiltrat zahvata parametrijume i donju trećinu
vagine
 IIIa - Parametrični infiltrati dopiru do zida karlice
samo
sa jedne strane
 IIIb - Obostrana infiltracija
 Stadijum IVa - Infiltracija u mokraćnu besiku ili rektum
 IVb - Udaljene metastaze
STADIJUMI BOLESTI
TNM – klasifikacija (grlić materice)
T - Primarni tumor

T1 - Ograničen na cerviks


T2 - Ca se širi izvan cerviksa
T3 - Karcinom dopire do zida karlice
T4 - Infiltriše mokraćnu bešiku i rektum

N – Regionalni limfni čvorovi

N0 - Nema promena na regionalniom limfnim žlezdama –


(LGL).
N1 - Postoje promene na LGL
N2 - Postoje promene LGL na zidu karlice

M – Udaljene metastaze

M0 - Nema udaljenih metastaza


M1 - Ima udaljanih metastaza
TNM – klasifikacija (telo materice)
T - Primarni tumor

T1 - Ca ograničen na telo materice


T2 - Ca zahvata grlić materice
T3 - Ca se širi izvan uterusa
T4 - Ca infiltriše mokraćnu bešiku ili rektum

N – Regionalni limfni čvorovi

N0 - Nema LGL


N1 - Uvecani pelvični LGL
N2 - Intraabdominalni i paraaortalni uvećani LGL

M – Udaljene metastaze

M0 - Nema metastaza


M1 - Ima udaljenih metastaza
PODELA CARCINOMA

 CA Grlića materice

Ph nalaz pokazuje da potiču od:


• epitelnog tkiva - planocelularni ca
• mezoderma - adenokarcinomi
• nediferentovani oblici adeno carcinoma su veoma retki i to su
adenoepidermoidni ca. U rerkim slučajevima na grliću materice su
otkriveni i maligni melanomi.
CA Tela materice

Ph nalaz pokazuje da potiču od:


• epitelnog tkiva - adenokarcinomi, adenoakantomi
• mezoderma - sarkomi
• vrlo retko - horiokarcinomi
MINIMUM OBRADE
Biohemijski nalazi

Hematološki nalazi

RTG srca i pluća

CT

EKG

Internistički pregled
TERAPIJA

Operabilni tumori, leče se hiruškom intrvencijom – radikalna


histerektomija, u kombinaciji sa teleradioterapijom.

Inoperabilni tumori, leče se brahi terapijom u kombinaciji sa


teleradioterapijom. U tu svrhu koriste se sledeći aparati:
SELEKTRON, MIKROSELEKTRON i LINAK.
BRAHITERAPIJA
Priprema pacijentkinje za aplikacionu salu:

 Pre aplikacije ordiniraju se spazmolitici, analgetici i sedativi


 Vrši se brijanje pubične regije, klizma za čišćenje i pražnjenje mokraćne
bešike
 Bolesnica se postavlja na ginekološki sto u položaj za litotomiju
 Vrši se sterilna priprema spoljašnjih genitalija i grlića materice,
rastvorom asepsola
 Vrši se dilatacija cervikalnaog kanala, Heganovim dilatatorom
 Plasiranje sondi
Posle pripreme u aplikacionoj sali pacijentkinji se radi RTG male karlice u
dva pravca, kako bi se odredila pozicija sondi u odnosu na tumor i te garfije
se nose fizičarima za izračunavanje distribucije doza.
 Posle obrade podataka kod fizičara sprovodi se intrakavitara
brahiterapija. Pacijentkinji su već aplikovane tri sonde, srednja se
postavlja u cervikalni kanal i ulazi u uterus, a druge dve sa ovoidama na
vrhu, se postavljaju u vaginalne svodove.
Plasirane sonde se fiksiraju i bolesnica se zajedno sa krevetom prevodi
u bunker. U bunkeru na aplikovane sonde, priključuju se kateteri, na koje
se nastavljaju semifleksioni kablovi. Semifleksioni kablovi su povezani sa
kontejnerom u kome se nalaze kobaltne perle.
Selktron - predtavlja uređaj za brahiterapiju, koji radi na principu remote
after loadinga tj. na automatskom naknadnom punjenju vodiča
radioaktivnim perlama (kobalt 60), putem kompresovanog vazduha. Sadrži
tri kanala i u svakom od njih po 48 pozicija za zračenje. Udaljenost izmedju
pozicija je 5 mm. U posebnom sefu kontejnera smeštene su aktivne kuglice,
dok neaktive kuglice ''Spaceseri'', omogćavaju slaganje različitih
konfiguracija izvora, kao i teastiranje prohodnosti vodiča. Zračenje
bolesnice se vrši u ležećem položaju, a pre terapije vrši se kompijutersko
planiranje zračnog tretmana. Ukupna doza je 35Gy, nedeljna doza je 7Gy u
5 seansi.
Brahi terapija se sprovodi i na mikroselektronu, koji je savremeniji
uređaj, ima 16 kanala sa 48 pozicija, i kombinacija zračnih polja je mnogo
veća. Kao radioaktivni izvor koristi se Ir 192. Terapija se vrši u zasebnim
bunkerima, iz komandne sobe vrši se puštanje u rad uređaja i praćenje
bolesnice u toku zračne terapije.
Sa intrakavitarnom brahiterapijom kombinuje se i transkutana
teleradioterapija. Radi se na LINAK – u, zrače se dva suprotna paralelna
polja (prednje i zadnje). Iz prednjeg polja olovnom zaštitom štiti se
mokraćna bešika, a iz zadnjeg polja rektum. Bitno je da se ozrači
parametrijum, pošto on pri intrakavitarnoj brahiterapiji ne dobjia dovoljnu
dozu. Ukupna doza na parametrijum iznosi 50Gy, nedeljno 10Gy u 5 seansi.

Pb Pb

Pb

Ginekološka zaštita
KOMLIKACIJE ZRAČNE TERAPIJE

Postradijacioni vaginitis
Dizurične smetnje (cistitis)
Tenezmi (naponi rektuma i sigme)
Mučnina i povraćanje
Strikture creva (suženja)
Ileus
Fibroza parametrijuma
Suženje uretera
Rekto-vaginalne fistule
Hematurija
Radiodermatitis
Radionekroze
Tromboemboliske komplikacije
Nekroza vagine
Komplikacije u hematopoetskom sistemu
STATISTIKA
PETOGODIŠNJE PREZIVLJAVANJE

•Ca in situ je 100% izlečiv. Iz tih razloga vrlo je bitna preventiva tj.
redovna ginekološka kontrola.
Incidenca karcinoma grlića materice u svetu
Smrtnost karcinoma grlića materice u svetu
Incidenca i smrtnost karcinoma grlića materice
u odnosu na standard
Na osnovu nezvaničnih
statističkih podataka
dobijenih iz DZ Zemun,
Dr B. Kovačević, u našoj
zemlji poslednjih godinu
dana incidenca CA PVU in
situ pokazuje epidemiske
razmere.
RADIOAKTIVNI IZOTOPI U BRAHITERAPIJI
Dugo vreme poluraspada
Srednju energiju zračenja (idealna od 0.2 do 0.4 MeV-a)
Visoku specifičnu aktivnost
Da ne oslobađa alfa čestice, kao ni radioaktivne pare
Da nije toksičan
Da može da se oblikuje
Da je nerastvorljiv u vodi i tkivnim tečnostima
Da njegova proizvodnja nije skupa
Da se ne kruni pri upotrebi
Co – 60 (Kobalt)

Vreme polu raspada 5.3 god.


Energija se oslobađa beta minus
raspadom, nakon čega slede dva
gama pika sa energijama: 1.17 i 1.33
KeV
Ir – 192 (Iridijum)

Vreme polu raspada 74 dana, i sobzirom na kratko vreme


poluraspada neophodno je menjati izvor zračenja na svaka 3
meseca
Energija se oslobađa putem 3 raspada: beta minus pri čemu
se
oslobađa energija 256 KeV, gama raspad 296 KeV, pojavljuje
se i
zakočno zračenje pri čemu se oslobađaju X fotoni energije 9
KeV.
U drugoj koloni raspada elektronskim zahvatom dobijaju se
gama
fotoni enrgije 206 KeV i X fotoni energije 9 KeV.
NEGA BOLESNIKA

Radiološki tehničar se mora


pridržavati načela etičkih principa.
Bitna stavka u lečenju i oporavku
pacijentkinje je upravo njena
psihička priprema za sam tok
lečenja. Od psihičkog stanja
bolesnice, zavisi očuvanje njenog
imuniteta i faze lečenja i oporavka.
Obaveza Ro tehničara, nije samo
u tome, da tehnički-stručno ozrači
pacijenta, vec da sprovede i
adekvatnu negu koja će
pacijentkinji uliti samopouzdanje,
volju za oporavkom i poverenje
zbog koga će sprovoditi režim
života koji je sada bitno izmenjen,
do slovce.
Jedan osmeh ne košta ništa,a vredi puno.

Topla reč ne košta ništa, a daje mnogo.

Empatski stav ne zahteva žrtvu, a rezultati su značajni.

Ne zaboravimo da je ljudski život najveća vrednost i u to ime


poštujmo ga i borimo se za njega.
HVALA NA PAŽNJI

Potrebbero piacerti anche