Sei sulla pagina 1di 4

Corajoso

Name:

Virtue:

Covenant:

Player:

Chronicle:

Vice:

Title:

Concept:

Sire:

           

Attributes

 

POWER

Intelligence

 

OOOOO

Strength

OOOOO

Presence

OOOOO

                   

FINESSE

Wits

   

OOOOO

Dexterity

OOOOO

Manipulation

OOOOO

                   

RESISTANCE

Resolve

 

OOOOO

Stamina

OOOOO

Composure

OOOOO

 

Skills

       

Other Traits

 

Mental

     

Disciplines

 

Health

 

(-3 Unskilled)

     

OOOOO

OOOOOOOOOOOO

Academics

OOOOO

   

OOOOO

®®®®®®®®®®®®

Crafts

OOOOO

   

OOOOO

Willpower

Computer

OOOOO

OOOOO

   

OOOOO

OOOOO

Investigation

   

OOOOOOOOOO

Medicine

Occult

OOOOO

OOOOO

   

OOOOO

OOOOO

®®®®®®®®®®

Blood Potency

Politics

Science

OOOOO

OOOOO

   

OOOOO

OOOOO

OOOOOOOOOO

Vitae

 

Physical

       

Merits

®®®®®®®®®®

(-1 Unskilled)

Athletics

Brawl

OOOOO

OOOOO

   

OOOOO

OOOOO

OOOOO

®®®®®®®®®®

Vitae Per Turn:

Drive

OOOOO

   

OOOOO

Humanity

Firearms

OOOOO

   

OOOOO

10

O

Larceny

OOOOO

   

OOOOO

9

O

Stealth

OOOOO

   

OOOOO

8

O

Survival

OOOOO

   

OOOOO

7

O

Weaponry

OOOOO

   

OOOOO

6

O

                 

5

O

 

Social

       

Flaws

 

4

O

           

3

O

 

(-1 Unskilled)

     

2

O

Animal Ken

OOOOO

   

1

O

Empathy

OOOOO

     

Expression

OOOOO

         

Size:

Intimidation

OOOOO

         

Speed:

Persuasion

Socialize

OOOOO

OOOOO

   

Weakness

Defense:

Armor:

Streetwise

OOOOO

   

Initiative Mod:

Subterfuge

OOOOO

   

Experience:

Attributes 5/4/3•Skills 11/7/4 (+3 Specialties)•Clan (+1 bonus Attribute; see p. 92)•Covenant•Blood Potency 1 (May be increased with Merit points)•Disciplines 3 (Two dots must be in-clan)•Merits 7•(Buying the fifth dot in Attributes, Skills or Merits costs two points)•Health = Stamina + Size•Willpower = Resolve + Composure•Size = 5 for adult human-sized Kindred•Defense = Lowest of Dexterity or Wits•Initiative Mod = Dexterity + Composure•Speed = Strength + Dexterity +5•Starting Humanity = 7•Vitae = d10 roll

Corajoso

Other Traits

Corajoso Other Traits

OOOOO

 

OOOOO

OOOOO

OOOOO

 

OOOOO

OOOOO

OOOOO

 

OOOOO

OOOOO

OOOOO

 

OOOOO

OOOOO

             

Devotions

             

Name:

Cost:

 

Name:

Cost:

Disciplines:

           

Disciplines:

             

OOOOO

 

OOOOO

OOOOO

 

OOOOO

Dice Pool:

 

Dice Pool:

Book:

Page#

 

Book:

Page#

                                   

Name:

Cost:

 

Name:

Cost:

Disciplines:

           

Disciplines:

             

OOOOO

 

OOOOO

OOOOO

 

OOOOO

Dice Pool:

 

Dice Pool:

Book:

Page#

 

Book:

Page#

                                   

Name:

Cost:

 

Name:

Cost:

Disciplines:

           

Disciplines:

             

OOOOO

 

OOOOO

OOOOO

 

OOOOO

Dice Pool:

 

Dice Pool:

Book:

Page#

 

Book:

Page#

             

Rituals

               

Name

       

Level

 

Name

           

Level

   
   
   
   
   
             

Combat

             
   

Weapon/Attack

Damage

Range

Clip

Size

Strength

Cost

   

Armor

   
   

Rating:

Strength:

   
   

Defense:

   

Speed:

   

Description:

   

Experience Chart:

Attribute: New dots x5•Skill: New dots x3•Skill Specialty: 3•Clan/Bloodline Discipline: New dots x5•Theban Sorcery or Crúac Ritual: Ritual level x2 Other Discipline/Coils of the Dragon: New dots x7•Merit: New dots x2•Blood Potency: New dots x8•Humanity: New dots x3•Willpower: 8 xp

Corajoso

Allies

 

Expanded Merits

Resources

   
 
 
 

Contacts

       

Retainers

   
 
 
 

Herd

           

Status

   
 
 
 

Mentor

       

Other(

)

 
         
 
 
 

Gear(Carried)

   

Possessions

Equipment(Owned)

   
 
 
 
 

Vehicles

           

Misc.

   
 
 
       

Vinculum

     

Bound To

   

Stage

Bound To

 

Stage

     
     
     

Location

     

Haven

Description

     
 
 
 
 

Corajoso

History

Prelude

Corajoso H i s t o r y Prelude             Goals
           

Goals

 
           

Description

 

Age:

 

Apparent Age:

 

Date of Birth:

 

R.I.P:

 

Hair:

 

Eyes:

 

Race:

 

Nationality:

 

Height:

 

Weight:

 

Sex:

 
       

Coterie Chart

Visuals

Character Sketch