Sei sulla pagina 1di 1

SURAT SETUJU TERIMA

Kod Sebutharga / Tender : XBA2147 /SBTH/K/2015.

Nama Perkhidmatan: Penyewaan dan Pengurusan Kantin Sekolah.

Lokasi Perkhidmatan : Sekolah Kebangsaan (SK) Perancangan, Beluran, Sabah.

Tempoh Perkhidmatan : 001Januari 2015 hingga 31 Disember 2015 (12 bulan).

Dengan ini, saya yang bertandatangan di bawah, mengakui penerimaan Surat Tawaran yang
tersebut di atas. Salinannya telah disimpan dan saya mengesahkan bahawa tiada sebarang
terma, syarat atau stipulasi tambahan kepada kandungan jadual dokumen sebut harga /
tender. Surat tawaran yang dikeluarkan bagi sebut harga / tender tersebut di atas adalah
merupakan keseluruhan tender.

Dengan ini, saya bersetuju menerima tawaran ini mengikut harga yang disetujuterima dan
tempoh perkhidmatan yang ditawarkan.

MAKLUMAT SYARIKAT / KONTRAKTOR SAKSI

Tandatangan :

Nama Penuh :
( Pengurus )

No. Kad Pengenalan :

Alamat :

(yang boleh digunakan


untuk pos berdaftar).

Tarikh :

Cop Syarikat / Kontraktor :


NO/no-PPDB-Nov.2014