Sei sulla pagina 1di 12

RAMALAN2-BANKSOALANMORFOLOGIPT3

RAMALAN2

BANKSOALANMORFOLOGIPT3

Dalam set
iapay atdibawah,ter
dapat 
sat
u kesal
ahan
tat
abahasa. Gari
skan kesal
ahanter
sebutdan t
uli
s j
awapannyapadar
uang
yangdisediakan.Andat i
dakperl
umenyali
nayatitusemula.

1.
  
  
  
  
  
  
Ramai
pel
ajar
-pel
ajarper
gikepadangsekol
ahunt
ukmenj
alani
l
ati
hansukan.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

2.
  
  
  
  
  
  
Makanany
angdi
j
ual
diAmi
nahRest
oransangatl
azat
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

3.
  
  
  
  
  
  
Mir
ebusdi
dal
am per
iuki
tudi
masakol
ehsay
asebent
art
adi
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

4.
  
  
  
  
  
  
Lel
aki
yangber
baj
ubi
rumudai
tuadal
ahbapasay
a.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

5.
  
  
  
  
  
  
Pel
ajarbahar
uit
uber
asal
dar
ipadaKot
aKi
nabal
u.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

6.
  
  
  
  
  
  
Banyakisu-
isuberbangki
tdi
bincangkandal
am mesy
uar
ati
tu.
__
_______
____
_ _
_____
_ _
___
________
___
______
_____
____
___
_

7.
  
  
  
  
  
  
Ber
bagai
kui
htr
adi
si
onal
bol
ehdi
dapat
idi
pasarr
ayai
tu.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

8.
  
  
  
  
  
  
Jarakdi
ant
araKual
aLumpurdenganKuant
anl
ebi
hkur
ang200
ki
l
omet er.

1|
Page
_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

9.
  
  
  
  
  
Fai
l
-fai
li
tut
ersusunr
api
dal
am al
mar
idi
bil
i
kgur
u.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

10. 
  
  
  
 Kebanyakanpel
ajarmi
ski
ndi
sekol
ahi
tuhany
aber
gant
ungkepada
bantuan
persekol
ahan.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

11.
  
  
  
  
Kakaksedangmemasaknasi
didapurber
samadengani
bu.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

12.
  
  
  
  
Gor
engpi
sangy
angdi
j
ual
diger
aii
tut
eramatr
angupsekal
i
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

13.
  
  
  
  
Ram Kl
i
nikyangt
erl
etakdi
pekani
tumenj
adi
tumpuanpar
apesaki
t
sej
ak
dahul
ulagi
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

14.
  
  
  
  
TuanPut
eri
Rat
naSar
iakanmandi
dit
amani
stanadi
temani
par
a
day
ang.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

15.
  
  
  
  
Per
khemahanuni
tberuni
form padami ngguhadapant
elahdi
ser
tai
ol
eh
semuapelaj
arTi
ngkat
anTi gaDorit
is.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

16.
  
  
  
  
Siapakahkender
aany
angkamunai
kiunt
uksampai
kekampungsay
a?

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

17. 
  
  
  
 Seekorbur
ungmer
pat
imendekat
imakanany
angor
angr
amai
tabur
kandi

2|
Page
t
amani
tu.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

18.
  
  
  
  
Penghul
ukampungber
cadangunt
ukmemper
besar
kanbal
air
aya.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

19.
  
  
  
  
Hut
ansi
mpanhar
usdi
kekal
kandemi
unt
ukgener
asi
akandat
ang.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

20.
  
  
  
  
Hiasanbungagubahangadi
sci
l
iki
tut
ercant
iksekal
i
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

21.
  
  
  
  
Put
erar
ajasedangmakanber
samadenganper
mai
sur
idi
ist
ana.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

22.
  
  
  
  
Siapay
angi
ngi
nmeny
ert
ail
awat
ankeMel
akasi
l
aber
jumpadengan
Puan
Aishah.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

23.
  
  
  
  
Kemal
anganj
alanr
ayai
tuber
puncadar
ikel
alai
anpemandu.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

24.
   Kedaikasutyangter
let
akdibandari
tumenawar
kan
har
ga 
amat  
yang murah
berbandi
ngkepadakedaiyanglai
n.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

25. 
  
  
  
 Par
a-par
apelaj
arsedangkhusyukmendengarucapanpenget
ua
sekolahdi
dewan.
____
__ _
____
_____
___
_____
_____
____
_____
____
___
______
____

3|
Page
26.
  
  
  
  
Say
aber
sar
apandengant
elursepar
uhmasaky
angdi
masakol
ehi
bu.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

27. 
  
  
  
 Pesaki
tbuahpi
nggangi
tusedangmenj
alankanpembedahandi
hospit
al
swasta.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

28.
  
  
  
  
Tigabi
j
irumahkedai
dipekankeci
li
tuhangusdi
j
il
atapi
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

29.
  
  
  
Pemandangandi
wakt
usenj
asangati
ndahdansungguhmendamai
kan
per
asaan.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

30. 
  
  
Kamidigal
akkanmengambi
lmakananber
dasar
kanpi
rami
dmakanan
yang
di
syor
kanKementer
ianKesi
hat
an.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

31.
  Hari
maudi zooit
uamatcomel
wal
aupunpengunj
ungper
luber
hat
i-
hat
i
ket
ika
mendekat
isangkarny
a.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

32.
  
  
  
Pul
auSi
padandal
am Sabaht
elahdi
umumkansebagai
TamanNegar
a.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

33.
  
  
  
  
Sayati
dakmengetahui
apayangber
lakudi
rumahsemal
am ker
ana
say
a
menghadi
rikel
ast
ambahan.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

34.
  
  
  
  
Sul
tanPahangt
elahber
kenanmenghadi
ahi
bel
i
auDar
jahI
nder
a

4|
Page
Mahkot
a
Pahang.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

35.
  
  
  
  
Mengapakahr
ahsi
akej
ayaankamudal
am bi
dangper
niagaan?

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

36.
  
  
  
  
Baj
ukur
ungber
sul
amkanbenangemasi
tui
buj
ahi
t.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

37.
  
  
  
  
Kami
sekel
uar
gaber
cadangunt
ukper
giber
kel
ahpadaPor
tDi
ckson.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

38. 
  
  
  
 Kemangkat
anper
mai
sur
iraj
aneger
iit
utel
ahdi
makl
umkankepada
raky
at
jel
ata.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

39.
  
  
  
  
Kesker
acunanmakananber
puncadar
imakanany
angt
elaht
ercemar
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

40. 
  
  
  
 Mal
aysi
adi
banj
i
ripeker
ja-
peker
jaasi
ngekor
anpembangunany
ang
pesat.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

41.
  
  
  
  
Rakan-
rakanHannacer
dik-
cer
dikbel
aka.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

42.
  
  
  
  
Sil
akembal
i
kanbor
angi
tukeker
ani
pej
abat
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

43.
  
  
  
  
Walaupunpenget
uasekol
ahit
utegasdanbel
iausangatpeny
ayang.
___
_____
___
_ _
____
_____
___
___
_____
___
____
____
____
___
____

5|
Page
44.
  
  
  
  
TuankuMuhammadShahti
durdibi
l
ikutama.
___
_____
_____
___
___
____
___
___
___
___
____
____
____
_ _
___
___

45.
   
“Ki
tati
dakdapatmengi
kut
ilawat
ankePusatSai
nsNegar
a,”kat
aAmi
ra
kepadaPuanShari
fah.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

46.
  
  
  
  
“Pat
ikberasagembi
raker
anaHangTuahber
jay
amengal
ahkan
musuh,”kat
a
RajaAli
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

47. 
  
  
  
 “
Perl
awanansukuakhi
rini
amatpent
ingunt
ukkami
,
”kat
ajur
ulat
ih
kepada
par
apemain.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

48.
  
  
  
  
Duaor
angpel
ajari
tudi
dendaol
ehgur
udi
sipl
i
nker
anakami
mer
okok.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

49.
   
“Janganl
ahandatersi
nggungat
assi
kapKakLi
na,
”kat
aSar
ahkepada
semua
rakansekel
asny
ai t
u.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

50. 
  
  
  
 PuanKar
inamemeganger
at-
eratt
angananakny
asemasamel
i
ntas
j
alan.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

51. 
  
  
  
 Azl
i
nter
paksat
idurber
bant
alkandenganl
enganny
aker
anat
iada
bantal
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

6|
Page
52.
  
  
  
  
Bar
ang-
bar
angdi
dal
am bi
l
iki
tusay
asudahkemaspagi
tadi
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

53.
  
  
  
  
Jambanganbungai
nit
elahay
ahhadi
ahkankepadai
bu.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

54.
  
  
  
  
Par
apelaj
arti
dakperl
umenyal
insemulasoalanini
dal
am bukut
uli
s.
___
_____
___
___
_____
_____
___
_____
___
___
_____
___
______
_ _
_

55.
  
  
  
  
Abangagakkacakbi
l
amengenakanbaj
uMel
ayuser
tasampi
ng.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

56. 
  
  
  
 Usahawanmudai
tudi
senar
aikansebagai
orangy
angpal
i
ngt
erkay
adi
negara.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

57. 
  
  
  
 AnakbongsuPuanHal
i
jahy
angpal
i
ngcant
iksekal
iant
araadi
kny
a
yanglain.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

58.
  
  
  
  
Susant
erusber
lar
idengancepatunt
ukmenj
ejakkankaki
dipenamat
gar
isan.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

59.
  
  
  
  
Dat
ukakant
erusmengusahakankebunny
asement
arat
erday
a.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

60.
  
  
  
  
Kami
ter
kej
utapabi
l
adi
ber
it
ahuy
angay
aht
erl
i
batdal
am kemal
angan.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

61.
  
  
  
  
Ibumemasukkansant
anbi
l
adagi
ngi
tusudahempuk.

7|
Page
_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

62.
  
  
  
  
Dani
asudahduahar
iti
dakdat
angkesekol
ahsebabdemam panas.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

63.
  
  
  
  
Ker
jay
angsukarakanmenj
adi
mudahj
i
kaseki
rany
aki
tabeker
jasama.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

64.
  
  
  
  
CikAmi
naht
elahmeny
erahkansur
atpekel
i
li
ngi
tukeket
uaj
abat
an.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

65.
  
  
  
  
Bel
i
auakanmembi
ncangkanper
kar
ait
ukepadaahl
il
embagasy
ari
kat
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

66. 
  
  
  
 Ay
ahmenunggui
budi
luarr
awat
anbi
l
ikdenganper
asaanber
debar
-
debar.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

67.
  
  
  
  
Neneksukaber
dir
idit
epi
tingkapsambi
lmemer
hat
ikankanak-
kanak
bermai
nragasepak.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

68.
  
  
  
  
KakakFar
ahmemangsay
angdengankuci
ngpel
i
har
aanny
a.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

69.
  
  
  
  
SayamenungguFar
inasel
amasat
uset
engahj
am di
kant
inunt
uk
pul
ang
ber
sama-
sama.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

70.
  
  
  
  
Keenam-
enam but
irnangkadi
dal
am pi
ri
ngi
tuunt
ukkakak.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

8|
Page
71. 
  
  
  
 Penj
enay
ahi
tuber
senj
atakansebat
angpi
stol
semasamer
ompak
kedaiemas
it
u.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

72. 
  
  
  
 Adaber
apaor
angpel
ajarsedangmembant
ugur
umember
sihkan
padang.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

73.
  
  
  
  
Tiaphar
iSabt
uibuakankepasart
ani
unt
ukmembel
ii
kandansay
ur.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

74. 
  
  
  
 Tukangmasaki
tumembubuhci
l
iser
bukkedal
am masakani
tuagar
pedas.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

75.
  
  
  
  
Kamal
memangsukamakangor
engmi
diger
aiPakAmati
tu.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

76.
  
  
  
  
Dat
ukhendakmenanam l
ain-
lai
nbuah-
buahandi
kebunpi
sangny
ait
u.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

77.
  
  
  
  
PuanLeesi
nggahdi
ger
aii
tuunt
ukmembel
igor
engcempedak.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

78.
  
  
  
  
Penanamanpadiyangdi
usahakansecar
ami
niest
etdapat
meningkat
kan
pendapat
anpetani
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

79.
  
  
  
  
Par
apemai
n-pemai
nhar
usmemi
l
iki
semangatkesukanany
angt
inggi
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

9|
Page
80.
  
  
  
  
Rambutadi
ksangatkusut
-masai
ker
anadi
abar
ubangunt
idur
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

81. 
  
Parapendudukdi
kampungsay
asal
i
ngbant
u-membant
uant
arasat
u
dengan
yangl
ain.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

82. 
  
  
  
 Sepanj
angj
alankekawasani
tudi
tanami
bany
akpepohony
ang
rendang.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

83. 
  
  
  
 Semuadokumen-
dokumendi
atasmej
ait
uhar
usdi
tandat
angani
oleh
Enci
k
Malik.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

84. 
  
  
  
 Pi
hakpenganj
urt
idakber
tanggungj
awabkeat
askesel
amat
anpar
a
pesert
a.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

85.
  
  
  
  
“Say
aberser
ukepadar
aky
atneger
iini
agarber
sat
upadu,
”ti
tahSul
tan
Abdull
ahShah.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

86. 
  
  
  
 Sej
akdar
itadi
say
amel
i
hatpemudai
tumundar
-mandi
rdi
hadapan
rumah
PakAl
i.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

87.
  
  
  
  
Rekodkedat
anganpel
ajarsudahdi
ber
ikanol
ehAshi
qeenkeCi
kgu
Rozi
ta.

10|
Page
_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

88.
  
  
  
  
Mangsabanj
iri
tumengucapkanr
ibuant
eri
makasi
hdi
atasbant
uan
kewangandanmakanan.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

89.
  
  Beberapabuahmini
est
etakandi
bangunkandi
Hul
uLangatol
eh
ker
ajaan
neger
iSel
angor
.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

90.
  
 “Soalankarangani
nihar
usdi
j
awabdal
am masaduaset
engahj
am,

kat
aCikgu
Shar
ifah.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

91.
  
  
  
  
Padawaktulapang,
Puspamembant
uibuny
amenj
ual
gor
engpi
sangdi
warungPakLong.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

92.
  
  
  
  
Posmenit
ut el
ahmenyerahkansur
att
ersebutpadaadi
kyangsedang
bermai
ndiluarrumah.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

93.
  
  
  
  
Mejaanti
kit
ut el
ahber
jay
atukangkay
usi
apkanmengi
kutcor
aky
ang
di
kehendaki
olehayah.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

94. 
  
  
  
 I
rdi
nasukamendengarl
agudangdutdar
iIndonesi
apadahal
adi
kny
a
suka
akanlagurok.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

95.
  
  
  
  
Semangatci
ntakannegar
ahar
usdi
ter
apkandal
am j
i
waset
iapmur
id
di
negar
aini
.

11|
Page
_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

96. 
   Manamur idy
angmelanggarper
atur
ansekol
ahakandi
kenakan
ti
ndakan
disi
pli
nyangt
egas.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

97.
  
  
  
  
Sekawanpengganast
elahber
jay
adi
tumpaskanol
ehpi
hakt
ent
era.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

98.
  
  
  
  
Keret
abahar
uIkram y
angber
war
nahat
imer
ahi
tumer
upakanhadi
ah
har
i
jadi
nyay
angke-21.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

99.
   Anakjut
awanbalaky
angber
usi
ati
gaset
engaht
ahuni
tut
elahmenj
adi
mangsapencul
i
kan.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

100.
  
 “
Enci
kMui
nadal
ahgur
uBahasaMel
ayukami
,
”kat
aNor
far
izankepada
i
bunya.

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

sourcedf
rom :
htt
ps:
//ci
kgut
ancl.
blogspot
.my
/2017/
05/
ramal
an-
2-bank-
soal
an-
mor
fol
ogi
-
pt3.
html?
showComment=1506074517035&m=1

consol
i
dat
edby:
FBGr
oup迎接 KSSM 2017

12|
Page