Sei sulla pagina 1di 6

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fișei postului: ................................


Numele și prenumele cadrului didactic: ...................................................
Specialitatea: ............................................................................................
Perioada evaluată: ...................................................................................
Calificativul acordat: ...............................................................................
Indicatori de performanță Punctaj Punctaj Validare
Domenii Criterii de performanță maxim acordat Consiliul
ale evaluării profesor
Auto Evaluare Evalua al
evaluare comisie re CA
Existența planificărilor calendaristice și
a celor pe unități de învățare cu
respectarea programelor școlare în
1.1 Respectarea programei
vigoare
școlare, a normelor de elaborare a
2
documentelor de proiectare,
Respectarea termenelor de predare și a
1. Proiectarea precum și adaptarea acesteia la
particularităților
activității particularitățile clasei. 2
1.2. Implicarea în activitățile de Proiectarea programelor opționale
proiectare a ofertei educaționale la curriculare și obținerea avizelor
nivelul unității. 3
1.3 Folosirea tehnologiei Tehnoredactarea tuturor documentelor
informării și comunicării (TIC) în de proiectare
activitatea de proiectare. 2

1
1.4 Proiectarea unor activități Proiectarea programelor
extracurriculare corelate cu extracurriculare necesare ( Să știi mai
obiectivele curriculare, nevoile și multe, să fii mai bun , Școală după
interesele educabililor, planul școală)
managerial al unității. 6

15
Cunoașterea metodelor active și
interactive și selectarea activităților de
2.1 Utilizarea unor strategii învățare în care se pot aplica 3
didactice care asigură caracterul Aplicarea metodelor diferențiate, în
aplicativ al învățării și formarea funcție de particularitățile clasei,
competențelor specifice. elevilor 4
2.2 Utilizarea eficientă a Selectarea instrumentelor de lucru,
resurselor materiale din unitatea utilizarea sistemelor informatice și a
de învățământ în vederea tuturor mijloacelor existente.
optimizării activităților didactice-
4. Realizarea inclusiv a resurselor TIC. 5
activităților Diseminarea rezultatelor obținute prin
didactice 2.3 Diseminarea, evaluarea și ședințe, sesiuni de comunicări sau
valorizarea activităților realizate. publicații în cadrul comisiilor din școală 3
2.4 Organizarea și desfășurarea Implicarea în activități extracurriculare
activităților extracurriculare, ( cel puțin 3/ semestru) și de voluntariat
participarea la acțiuni de ( cel puțin 1/ semestru)
voluntariat. 5
2.5 Formarea deprinderilor de Promovarea strategiilor didactice axate
studiu individual și în echipă în pe dezvolarea la elevi a deprinderilor de
vederea formării/dezvoltării lucru individual și pe echipe
competenței de ,,a învăța să
înveți”. 5

25
6. Evaluarea Elaborarea de indicatori și descriptori 3
rezultatelor 3.1 Asigurarea transparenței de performanță pentru fiecare activitate
învățării criteriilor, a procedurilor de de evaluare
2
evaluare și a rezultatelor Comunicarea în scris a baremelor de
activităților de evaluare. corectare pentru toate probele aplicate
elevilor
2
3.2 Aplicarea testelor predictive, Aplicarea testelor inițiale și
interpretarea și comunicarea interpretarea lor cu rol de diagnoză
rezultatelor. 3
Selectarea și aplicarea tehnicilor și
instrumentelor selective de evaluare

3.3 Utilizarea diverselor 2


instrumente de evaluare, inclusiv Perticiparea la simulările organizate la
a celor din banca de instrumente nivel de școală/IJS/național
de evaluare unică. 4
3.4 Promovarea autoevaluării și Promovarea în rândul elevilor a unui 2
interevaluării. sistem de autoevaluare și interevaluare
3.5 Evaluarea satisfacției Existența unui sistem de evaluare a
beneficiarilor educaționali. satisfacției beneficiarilor educaționali
(chestionare elevi/părinți) 2
3.6 Coordonarea elaborării Participarea la elaborarea portofoliului
portofoliului educațional ca element educațional al elevilor
central al evaluării rezultatelor
învățării. 2

20
8. Manageme 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat Realizarea unui regulament particular
ntul clasei de (reguli de conduită, atitudini, al clasei, ce derivă din RI
elevi ambient) pentru desfășurarea
activităților în conformitate cu
particularitățile clasei de elevi. 2
4.2Monitorizarea Implicare în monitorizarea
comportamentului elevilor și comportamentului elevilor și
gestionarea situațiilor conflictuale. gestionarea situațiilor conflictuale 5
4.3 Cunoașterea, consilierea și Cunoașterea particularităților 3
tratarea diferențiată a elevilor. psihologice ale elevilor, a climatului
familial și implicarea în consilierea lor
3
4.4 Motivarea elevilor prin Implicarea activă a elevilor în viața
valorizarea exemplelor de bună școlară prin valorizarea exemplelor de
practică. bună practică 2
12
9. Managemen 5.1 Valorificarea competențelor Utilizarea competențelor dobândite în
tul carierei și științifice, didactice și metodice cadrul programelor de formare în
al dezvoltării dobândite prin participarea la procesul instructiv-educativ
personale programele de formare
continuă/perfecționare. 2
Organizarea și participarea la activități
5.2 Implicarea în organizarea metodice 1
activităților metodice la nivelul Responsabil de catedră/comisie
comisiei/catedrei/responsabilului. 1
5.3 Realizarea/actualizarea Actualizarea portofoliului personal și
portofoliului profesional și contribuția la actualizarea portofoliului
dosarului personal. catedrei pe comisie 2
5.4 Dezvoltarea capacității de Comunicarea și relaționarea eficientă
comunicare și relaționare în cu tot personalul școlii, elevi, părinți și
interiorul și în afara unității (cu parteneri externi
elevii, personalul școlii, echipa
managerială și cu beneficiarii din
cadrul comunității-familiile
elevilor). 2
8

10. Contrib 6.1 Dezvoltarea de parteneriate și Implicarea în parteneriate și proiecte


uția la proiecte educaționale în vederea educaționale în anul școlar evaluat
dezvoltarea dezvoltării instituționale. 2
instituțională 6.2 Promovarea ofertei Participarea la activități de promovare a 2
și la educaționale. ofertei educaționale.
promovarea

4
6.3 Promovarea imaginii școlii în Obținerea de rezultate la olimpiade și
comunitate prin participarea și concursuri școlare sau extrașcolare
rezultatele elevilor la olimpiade, - Naționale 4p; județene 3p
imaginii
concursuri, competiții, activități
unității școlare
extracurriculare și extrașcolare. 4
6.4 Realizarea/participarea la Implicarea în cel puțin 2 activități de
programe/activități de prevenire și prevenire și combatere a violenței și
combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase
comportamentelor nesănătoase în
mediul școlar, familie și societate. 2
6.5 Respectarea normelor, Respectarea programului de lucru, a
procedurilor de sănătate și serviciului pe școală, a normelor PSI și
securitate a muncii și de PSI și ISU
ISU pentru toate tipurile de
activități desfășurate în cadrul
unității de învățământ precum și a
sarcinilor suplimentare. 3
Participarea la elaborarea de
6.6 Implicarea activă în crearea instrumente de monitorizare și de
unei culturi a calității la nivelul evaluare, de proceduri, manualului 2
organizației. calității etc.
15
11. Conduit 7.1. Manifestarea atitudinii morale Adoptarea unor atitudini și norme de 2
a profesională și civice (limbaj, ținută, respect, comportament specifice profesiei
comportament).
Respectarea codului de etică 3
7.2. Respectarea și promovarea profesională, a procedurilor și a
deontologiei profesionale. normelor existente
5
100
Semnătură

Calificativul acordat in ședința CA din data .................................... este ..........................

5
Data: Numele și prenumele: Semnături:

 Responsabil comisie:
 Membrii consiliului de administraţie
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

 Președinte CA
 Lider sindicat

Am luat la cunoștință azi, ............................


Angajat evaluat:............................................................................
Observații:
- Fișa este însoțită obligatoriu de un raport de activitate cu justificarea punctelor acordate la autoevaluare
- Grila de punctaj petru acordarea calificativelor anuale, în condițiile Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și
dicatic auxiliar aprobata prin OMECTS nr 6143/2011:
 De la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine
 De la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine
 De la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător
 Sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător