Sei sulla pagina 1di 8
Exemplar nr, { Nr 22262 TANPI293 of 2018 Directorului Penitenciarului/Penitenciarului Spital/Centrulul Educativ ~ Se transmite numai prin e-mail - Stimata(e) doamné/domnule director, In vederea aplicari in mod unitar a dispozitilor art. 38 alineatela (3) lit. a) $i (6) din Legea cadru nr.163 din 28 iunie 2017, privind salatizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificdtile gi completarileulterioare, facem urmétoarele precizari : ‘Actul administrativ prin care se va acorda, Incepénd cu data de 01 ianuarie 2018, Srasterea salariala de 25%, va fi emis conform competentelor stabilte de art. Slit. aa) $i art. 7 lit. ©) din Anexa la Ordinul ministrului juste’ nr.1662/C/2014 privind aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrulul Justifiei, directorului general al Administratie} Nafionale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate r art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr.153/2017, cuantumul soldelor de functie/salarillor de tunctie, indemnizatillor de incadrare, precum si cuantumul brut al sporurior, indemnizatilor, compensatilor rimelor, premilor si al celoralte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizatia brut de Incadrare, solda lunaré/salaril lunar de care beneficiaza personalul plétt din fonduri publice se majoreaz’ cu 25% fafa de nivelul acordat pentru luna décembrie 2017, féré a depasi limita prevazut3 la art. 25, In mésura tn care personalul respectiv isi desfisoars activtatea in aceleasi condi. Conform art. 38 alin. (6) din aceeasi lege, ,fn.situatia in care, Incepénd cu 1 ianuarie 2018, salariile de bazd, soldele de functje/salariile de functic, indemnizatile de incadrare sunt mai mari decat cele stabilte potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mar oa urmare a majorérilor selariala reglementate, se acorda cele stabilite pentru anul 2022" In acest sens, redim structura salariului de functie conform Legii-cadru-nr.153 din 28 iunie 2017, aferenta anului 202: 1. Salariul de funcfie, al c&rui cuantum se reg&segte In Hotrdrea Guvernulul ‘.0610/23.08.2017, este calculat la gradatia zero (aga cum prevede art. 11 alin. 2 din Anexa VI la Legea-cadru nr.183 din 28 iunig 2017). 2. Se va stabili gradatia la data de 01 ianuarie 2022, care va fi inclusa tn salariul de functie, rezulténd astfel noul salariu de baza/salariu de functie. Pentru cei incadrafi care au vechima numai Tn sistemul penitenciar, gradajia se va stabili conform art. 11 alin. (1), (3) si (4) din Anexa VI la Legea-oadru nt.153 din 28 iunie 2017. ‘Sr Maia Ghicueasa nr47, sector? Bicurest Romania wang govra 'nr-153 din 28 iunie 2017 (pentru perioada anterioara ncadraril), la care se va adduga, Potrivit art. 11 alin. (4) din Anexa VI la Legea-cadru nv.153 din 28 lunie 2017, gradatia Sorespunzatosre vechimil in caltate de personal miitar, polit gi funelionar public cu Statut special din sistemul administratiei pentenciare, calcula la 01.01.2009, 3: La noul salariu de functie se vor aplica, dupa caz, urméatoarele majorairi : a)majorare de 7.5%, pentru realizarea presogativelor constituionale de aparare, ordine publica si securitate nationald (prevazuta de art. 19 din Anexa VI la Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017): b) majorare de 12,5% pentru Incadrarea in structurle centrale (prevézutt de art. 23 din Anexa VI la Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017); ©) majorare, dupa caz, de 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, pentru titlurle de Specialist de clasa (prevazuta de art. 28 din Anexa VI la Legea-cadru nr.163 din 28 iunie 2017); ) majorare de 10%, pentru activititi de control financiar preventiv propriu (prevaézuta de art. 84 din Anexa VI la Legea-cadru nr.183 din 28 iunie 2017); ®) majorare de pani la 10% pentru activitatea de audit (prevazutd de art. 84 alin. 3 din Anexa VI la Legea-cadru nr.183 din 28 iunie 2017); f)_majorare cu pana la 50% pentru personalul nominalizat tn echipele de Proiecte finantate din fonduri europene nerambureabile (prevazutd de art. 16 din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017). Aceste majorari vor fi mentionate, dupa caz, in cuprinsul actelor administrative care vor fi emise, in articole distincte. Stabilirea_cuantumului salariului_de functie/eariulul de baza ta data de 01.01.2022, fi tie, a cite structur inanciar- i din fie pe baza datelor comunicate prin Anexa nr.1, de catre structura de Resurse umane, conform precizérilor anterioare . Dupé stabilirea o1 uL rub I Ja data de 01.01.2022, acesta va fi inf iS ia unica ‘Administratia Nafionala a Penitenciarelor va realiza adaptaree.aplicatioi unice de salarizare la noile reglomentirl legislative, iar compararea salarilor de baz/salarillor de functie aflate In plat cu cele stabilite ta 01.01.2022 va fi peakatt automat. Precizim faptul c aplicatia unitara de salarizare:attualizatd va fl transmi ulterior Insofité de precizérile aferente. Conform HG nr. 8486/2017, Incepand ou 01 lenvarie 2018, salariul de bazk minim brut pe faré garantat in platé se stabllegte fa 1900 fal lunar. ‘Avand in vedere art. 7 alin. (1) din OUG nr.80/2017 privind unele mésur!fiscal- bugetare, modificarea $i completarea unor acte normative gi prorogarea unor termene, cuantumul salariulul de functie/saleriulul de bard #6 stabilugte la iy He dunk aplicarea procentulul de majorare dé 28% previzut la art. 38, alin. a Legea cadru nr. 153/2017. Potrivit art. 10 alin. (1) din OUG nr.90/2017, th anul 2018, compensatiile, ajutoarele, compensatiile junare Pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din salariul lunar brut al functionarilor Publici cu statut special, se mentin la nivelul lunii decembrie 2017, Drepturile salariale din Anexa 2 la decizille de personal emise dupa data de 01 lanuarie 2018 se calculeazi pe macheta Excel atagat Prezentel, pe baza datelor St. Maia Ghiodeasa.n;47,secinr'2 Bucuregt, Remtnia vena 901.0 ne un Yunvoy einong Zoe Up emer Mug we TWOOTK] suewin esunsey noua 408 seOTEA yaioury “eo | Mepieoe | Te" | atau | 2491 | a emse ie Se) | Mzehoud mop ue 10 eyfoung 908 | ago | PPEID Jws.900 SUeRe | etepes BOO oNTOR TE Seetamneeneeeee By BxaUty ritates, Grad, nume , prenume Functie ‘Anexa 2a Dectzia ne. (Pentru personalul cu SF majorat cu 10% ef OUG 38/2015 modifieat pen Lg. 20072016" ‘i Elemanta ‘larly ‘comparativ 2009] 2017] 2018 Lg-caarum. 1822017 la rivelul anulul Salariu funetie 2005 sstriu functie gradatie 0 “4737|cuantum nou salary functie O}majorari acordate cf pet. 3 in ade Salatu ment 115[ 116] 174 por misiune permanenta 26% 3737] 317] spor confidenfialitate 129% 90] 180] 19 [spor fidelitate 15% 236] 238] 236] [Suma compensatorie + sia 612] [Salariu functie. majorat OUG 62/2017(10%) q [Salariu functie majorat 25% cf Lg-cadra 183/207 (incepand cu ian. 2018) [Salariu grad 257 Salariu gradatie 5 233] Indemnizatie conducere Ql fi [Salaru baza lunar 2008 71585 0 q por ANP 30% - 2005 (element calcuvenEneT | — 76] ichirie) o of [Spor condi grele 16% (160h) 236] 238] 238 [Spor conditl vatam. 10% (160h) 158] 150] 159} [Spor 5% supraveghere (160 h) o ol q [Spor spital 5% (160h) Hl ql q [Ore noapte 25 % (64h) 9 i) 9} [Ore spor izolare. 20% (160 hy o 9 o} [Spor studi superioare o A Maj. 100 lel cf. OG 70/2014: oO o | [Salariul functiel de baza | _2852| 3566] [spor ANP 30% - majorat cf OUG 62/2017 a) Diferenta SPOR 30% 2017 nemajorata IMaj. 75% ef. OUG 83/2014 (30h) sr] 314] 389) F{00 fei majorata cu 10%, respectiv 25% 9 findemnizati titu stiintific de doctor 9 [Salariul lunar brut [Majorare salariu brut : 368{__ 460] FTotal brut nivel decembrie 2017 Frotal brut majorat cu 25% ef Legit 1153/2017/01.2018 jaws CASS. Venit nat (VR) fSingicat__ Deducers Venit baz calcul Director economico-administrativ altatea Grad, numa , prenume pe - ‘Anexa 2 Ia Deckzla nr, ntru personalul cu SF majorat cu 26% cf OUG 28/2018 ‘modifcat prin Lg, 29372015, sis 2009} 2047] 2018) La-cadrunr. 1837017 la nivel - 14.2022 [Salariu functie 2009, [800] 00] a0 3900} aru unce padaeo Salariu merit 60] 160] 180] fram sc [Spor misiune permanant& 25% 336] 336] 336] far acre 3 spor confidentialitate 10% 168] 168] 168] nade [spor fideltate 59% e484] 24 [Suma compensatorie = 520] 680 [Salariu functle majorat OUG 62/2017(10%) [Salariu functie majorat 25% cf Lg-cadra 1153/2017 (incepand cu ian. 2018) [Spor studii superioare [Salaru greg aa] Salariu gradatie 7 76 indemnizatie conducere 9 [Salariu baza iunar 2008 1679 [Spor ANP 30% - 2008 (element calcul venitnat | — Ichiro) d d [Spor conditi grete 15% (160h) 252|__—252] 50] [Spor conditivatam. 10% (160h) 68] [Spor 5% supraveghere (160 h) d [Spor spital 5% (160h) | [Ore noapte 25 % (64h) o [Ore spor zolare 20% (160) a IMaj. 100 lel ef. OG 7072014 [Salariul functiel de baza [Spor ANP 30% - majorat cf OUG 62/2017 Diferenta SPOR 30% 2017 nemajorati Maj. 75% cf. OUG 83/2014 (30h) F100 fei majorata cu 10%, respectiv 25% indemnizatie titlu gtiingfic de doctor [Salariul lunar brut IMajorare salariu brut [Total brut nivel decembrie 2017 [Total brut majorat cu 25% ef Legit 1153/2017/01.2018 [Norma hrana INR. 128 Rest de plata Director economica -administrativ Unitatea, ‘Agont de ponitenciare & (PENTRU PERSONALUL DEBUTANT GU SF SUB SMB) ‘Avera 21a Deciata rr. [2005] — 2079] 333 633 rf 107| Bo nisne parma 22a] {spor confidentialtate (10%) 11 1] spor fideltate (0%) ol a] EE) [Suma compensatori [Salariu gradatie (0) lindemnizatie conducsre [Salariu baza lunar 2003, [Spor ANP 30% cuantum 2008 Diferenta spor ANP : [Spor condi grele 159% [Spor concitiivatam. 10% [Spor 5% supraveghere [Spor TEC 75% [Ore noapte 25 % (man JOre spor... {SFB majorat (10%;25%) >= 1900 (DIF) [Spor ANP 30% cuantum 2010/2017 ; Diferenta SPOR 30% 2017 Maj. cf. OG 70/2014 : j. 75% cf. OUG 83/2014(30h) Diferenta maj. 75% 2017 j. 50% cf. OUG 83/2014 : [Salariul lunar brut [Majorare salariu brut: [Total brut cu majorare 10% ef Lg 293/ 2016: IciBs. CASS Venit net (VN) Sindicat [Deducere |Venit baz calcul [impozit [Salarlu net [Norma hrana. Director economica - administratlv Contabl get Tntocmtt, Porsonal contractual ‘Anexa 2 la Dectzla nr, 2018 [salariu functie 2008 1196] indemnizatie de conducere 25% q 0 SPor vechime 25% 299] 298) {Spor confidentialitate 10% 120] 420 Majorare 30% civil 359 EE Spor misiune permanentd 25% 299) 299] ISpor spital 5% lo | o }Spor condifiivatamatoare 10% 64 cs) 53) [Spor conditi' grele 15% lea 80] 80) Spor doctorat 25% lO oO oO [Suma compensatorie 45 Deducere 7 Venit baz calcul 2577 limpozit 288] Total deducere o [Salariu net | 2634 NH martie 2017 $92 [Rest de plata Sa81 Director economico - administrativ Contabil sef Intocmit,