Sei sulla pagina 1di 2
Ex unic Nr, 66173 /ANP/_.01.2073 DoamneliDomnului director. Penitenciarul/Penitenciarul SpitalS.N.P.A.P/B.A.G.RIC.DIC.E. Stimate dormnuleistimaté doamna director, Prin Holirrea_de Guvern nr. 859/2017 pentru modieares. Hot ‘Guvermulti nr. 85212008 prvi organizarea gi funeonarea Minster Justi s-a aprobelsuplimentarea puméulu de. postu prevazuto sistemul admins Pentencire cu 1 O00, oot penta care vi Titi modaiatea de repart @ Bcestra In statle de organiza ale unkior pentencare In conformitate cu graficul atasat, in raport de numarul de posturi suplentare primite, vd rugém 88 procedali fa elaborarea pro‘oclui de sa do orgarizare,organigrama si nola de fundamentare (vor I ecu toate mods {aja do stall de orgenizare afat in vigcare) pent untatea cumnoavoast. In laborarea proietull de stat vet respecta Incadrarea (pe compartments in pro‘ecba optima rezutata din splcarea stondardelor do personal Inprofecal de stat {e organizare putt implementa als ransformati pe care fe considera neces Una caren pimese postu supkmertae nu vor trangmite proact de lat de onpaizave, si orpanigrams ‘Tn. nota de fundamentaro va rugm ea precizat ci ~ prin proiectul de stat de organizare nu a fost afectat nilun post aflat in iti: a Lexstont se reqdseste In noul proiect dé janizare ~ niciun angajat nu este afectat negatv In noul proigct de stat de organizare ~ mentiune privind consultarea organizatilor indica, Proiectul de stat de organizare va fi elaborat in ccntormilate cu prevederio HG nr, 0610 din 23.08.2017 prin care a fost aprobat Nomencletorul de funchi pentru functionari public cu statut special cin Ministerul Juste gi Administatia Najionala @ Penitenciarelor, Ordinul ministrului juste! nr_382610/"2.12.2017 pentru echvalrea ‘unciior in-vgosre la 3.127011 ci ose stable in nomenclatorul de funct penta functionarit pubici cu slatut special din Minsterul Juste! 1 Administaja Najionaa a Pentenciarelor aprobat pin H.G. nr. 0810/2017 gi cu prevederile Slandardului pring repartizarea fundiilor pe trepte, pe compartimente de activtate la nivelul unitaior subordonate din sistomul administratel penitenciare aprobat de diectorul general al ‘Administratioi Nationale @ Penitenciarelor prin Nota nr. 6411/DMRUIO7 12.2017. PPosturile neconforme standardulu, care nu pot fi transformata, find ccupate, ¢2 ‘vor marea eu "*, exemplu: "get servic Il," agent paz I" te Posture care neces fundamentara, pentru mentinerea sau prevederea unui _anurnit nivel de ierarhizare, vor fi descrise la modul concret In nota de fundementare, fexemplu: sef biroulcompartiment producje interioari — in raport de media Ccuantumulii venturlor aduse gi volumul productioi pe ultimii 3 anl; gef seofie detinere intericara I sau Il-raportat la capacttatea legala de cazare, etc Ws GRA Te FR OTST Procesul se va face cu consultarea organizatilorsindicale de la nivelul unt, respectand prevederlelegale prvind protectia informatiior c:asificate, Tranemiterea proiectuli de stat de organizare, organigrama sl note de fundamentare se va face cu respectarea prevederilor legale privind. protectia informatilorclasifcate,catre Direcfia Management Resurse Umane, ‘Termenul de transmitere a propunefilor privind modul de distriuire a postuior ‘suplimentare sia proiectelor de stat de organizare, organigram’ gi noth de fundamontaro osto de 17.04.2041 ‘Alagat ave distrbuirea celor 1 000 de posturi suplimentare, Pent informagi supimentare desermam ca persoana de contact pe dl comisar get de penitenciare Florian TUDOROIV, telefon: 021/4200810 int. 27520, e- mail: florian tudoroiu@ano ro cu stima, ‘Comisar gof do penitonciare Marian DOBRICA Director gonoral ‘Adminisffatia Nationalé a Penitenciarelor 4 i