Sei sulla pagina 1di 1263

®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh

(BAN HÀNH THEO CV 1776/BXD-VP NGÀY 16-08


M· hiÖu
b
u
i
q
u
a
n
g
m
i
n
h
( Alt + ¬ )
DESIGN : NGUYEÃN VAÊN NGOÏC EMAIL : vanngoc_2
TEL : 0977.388.502

AA.11100
AA.11200
AA.12000
AA.20000
AA.21000
AA.22000
AA.23000
AA.30000
AA.31000
AA.32000

AB.10000
AB.11000
AB.12000
AB.13000
AB.20000
AB.21000
AB.22000
AB.23000
AB.24000
AB.25000
AB.26100
AB.27000
AB.28100
AB.28200
AB.30000
AB.31000
AB.32000
AB.33000
AB.34000
AB.35000
AB.36000
AB.41000
AB.42000
AB.50000
AB.51100
AB.51200
AB.51300
AB.51410
AB.51510
AB.51610
AB.52100
AB.53000
AB.54000
AB.55000
AB.55300
AB.56000
AB.57000
AB.58000
AB.59000
AB.60000
AB.61000
AB.62000
AB.63000
AB.64000
AB.65100
AB.66000
AB.67000
AB.68100
AB.68200
AB.68300
AB.68400
AB.70000
AB.71000
AB.72000
AB.73000
AB.74100
AB.75100
AB.81100
AB.81200
AB.81300
AB.82000
AB.90000
AB.91000
AB.92000

AC.10000
AC.11000
AC.12000
AC.13000
AC.21000
AC.22000
AC.23100
AC.24000
AC.25000
AC.29000
AC.30000

AD.11000
AD.20000
AD.30000

AD.40000
AD.50000
AD.60000
AD.70000
AD.80000

AE.10000
AE.20000
AE.30000
AE.40000
AE.50000
AE.60000
AE.70000
AE.81000
AE.82000
AE.83000
AE.90000

AF.10000
AF.20000

AF.30000

AF.40000
AF.51100
AF.52000
AF.60000
AF.70000
AF.80000

AG.10000
AG.20000
AG.30000
AG.40000
AG.50000

AH.10000
AH.20000
AH.30000

AI.10000
AI.20000
AI.31000
AI.32000
AI.51000
AI.52000
AI.53000
AI.60000

AK.10000
AK.20000
AK.30000
AK.40000
AK.50000
AK.60000
AK.70000
AK.80000
AL.11000
AL.12000
AL.13000
AL.14000
AL.15100
AL.15200
AL.15300
AL.16100
AL.17000
AL.18100
AL.21100
AL.22100
AL.23100
AL.24100
AL.25100
AL.31000
AL.40000
AL.51100
AL.51200
AL.51300
AL.51400
AL.52100
AL.52200
AL.52300
AL.52400
AL.52500
AL.52600
AL.52700
AL.52800
AL.53100
AL.53200
AL.53300
AL.53400
AL.54000
AL.55000
AL.56000
AL.60000
AL.70000
®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y d
(BAN HÀNH THEO CV 1776/BXD-VP NGÀY 16-08-2007 CỦA BỘ
Néi dung
ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông
B¶ng ph©n lo¹i
Ch¬ng I : C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
Ch¬ng II : C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
Ch¬ng III : C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
Ch¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®êng
Ch¬ng V : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸
Ch¬ng VI : C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç
Ch¬ng VII : C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
Ch¬ng VIII : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç
Ch¬ng IX : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
Ch¬ng X : C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c
Ch¬ng XI : C¸c c«ng t¸c kh¸c
DESIGN : NGUYEÃN VAÊN NGOÏC EMAIL : vanngoc_2105@yahoo.com
TEL : 0977.388.502

ch¬ng I: c«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng


Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng thñ c«ng
Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi
ChÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y
C«ng t¸c ph¸ dì c«ng tr×nh
Ph¸ dì b»ng thñ c«ng
Ph¸ dì b»ng m¸y
VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng « t« 7 tÊn
Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu
Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng
Th¸o dì kÕt cÊu b»ng m¸y

ch¬ng II: c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t


§µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng
§µo ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng
Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng
§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng
§µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo
§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ñi
§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y c¹p
§µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo
§µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y
§µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ h
§µo kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo
§µo kªnh m¬ng nÒn ®êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn,
N¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c
§µo nÒn ®êng
§µo nÒn ®êng b»ng m¸y ®µo ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
§µo nÒn ®êng b»ng m¸y ñi
§µo nÒn ®êng b»ng m¸y c¹p
San ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷, b·i gia t¶i
§µo ®Êt trong khung v©y phßng níc c¸c trô trªn c¹n
Xãi hót bïn trong khung v©y phßng níc
VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ
VËn chuyÓn ®Êt tiÕp 1000m b»ng «t« tù ®æ
C«ng t¸c ®µo ®¸ mÆt b»ng, hè mãng, kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng khoan næ
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh
Ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng
Khoan ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®êng kÝnh ³ 20m
Ph¸ ®¸ ®êng viÒn
§µo ph¸ ®¸ b»ng bóa c¨n
Xóc ®¸ sau næ m×n ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ
VËn chuyÓn ®¸ sau næ m×n 1000m tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ
ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi
Xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng lªn ph¬ng tiÖn b»ng m¸y ®µo
VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lÊp s«ng b»ng « t« tù ®æ
VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng 1000m tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ
C«ng t¸c ph¸ ®¸ ®µo hÇm b»ng khoan næ
C«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm
§¾p ®Êt, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
§¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót
San ®Çm ®Êt mÆt b»ng
§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m¬ng
§¾p nÒn ®êng
§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc
§¾p c¸t c«ng tr×nh
§¾p ®¸ c«ng tr×nh
§¾p ®¸ ®Ëp bª t«ng b¶n mÆt
§¾p th©n ®Ëp b»ng ®¸
§¾p líp gia cè m¸i ®Ëp b»ng ®¸ t¶ng
§¾p ®¸ nót hÇm
C«ng t¸c n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû
N¹o vÐt b»ng tµu hót
N¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn, cuèc s«ng
N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh
N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông tù hµnh, ®æ ®Êt b»ng hÖ thèng thuû lùc x¶
Xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông, phun lªn bê
N¹o vÐt kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
N¹o vÐt díi níc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
N¹o vÐt b»ng tµu ®µo
§µo ph¸ ®¸, bèc xóc ®¸ díi níc b»ng tµu ®µo
VËn chuyÓn ®Êt, c¸t b»ng tµu kÐo, xµ lan vµ tµu hót bông tù hµnh
VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo, xµ lan
VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót bông tù h

Ch¬ng III: c«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
C«ng t¸c ®ãng cäc
§ãng cäc b»ng thñ c«ng
§ãng cäc b»ng m¸y
§ãng cäc bª t«ng cèt thÐp
§ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp
§ãng cäc v¸n thÐp, cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh
Nhæ cäc
Lµm cäc c¸t
Ðp tríc, Ðp sau cäc, nhæ cäc cõ
C«ng t¸c nèi cäc
C«ng t¸c khoan cäc nhåi

ch¬ng IV: c«ng t¸c lµm ®êng


Lµm mãng ®êng
Lµm mÆt ®êng
Cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®êng bé
Phô lôc c«ng t¸c lµm ®êng (®Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu)
C«ng t¸c lµm mÆt ®êng s¾t
L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn ®êng s¾t
Lµm nÒn ®¸ ba l¸t
L¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu
S¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng

ch¬ng V: c«ng t¸c x©y g¹ch ®¸


X©y ®¸
X©y g¹ch chØ
X©y g¹ch thÎ 5x10x20
X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19
X©y g¹ch thÎ 4x8x19
X©y g¹ch èng
X©y g¹ch rçng
X©y g¹ch bª t«ng rçng
X©y têng g¹ch silic¸t
X©y têng th«ng giã
X©y g¹ch chÞu löa
Phô lôc ®Þnh møc cÊp phèi v÷a x©y

Ch¬ng VI: c«ng t¸c bª t«ng t¹i chç


Bª t«ng ®¸ d¨m s¶n xuÊt b»ng m¸y trén vµ ®æ b»ng thñ c«ng
Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng hoÆc th¬ng phÈm, ®æ
Bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng hoÆc th¬ng phÈm, ®æ
hµnh
Bª t«ng thuû c«ng
S¶n xuÊt v÷a bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn trêng
VËn chuyÓn v÷a bª t«ng
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n
Phô lôc c«ng t¸c bª t«ng ®Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu)

Ch¬ng VII: c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
L¾p dùng tÊm têng, tÊm sµn, m¸i 3D-SG
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n
L¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
Lao l¾p dÇm cÇu

Ch¬ng VIII: s¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç


S¶n xuÊt v× kÌo
C«ng t¸c lµm cÇu gç
L¾p dùng khu«n cöa, cöa c¸c lo¹i

Ch¬ng IX: s¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
S¶n xuÊt cÊu kiÖn s¾t thÐp
S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn dÇm cÇu thÐp
S¶n xuÊt, l¾p dùng v× thÐp gia cè hÇm
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt chi tiÕt ®Æt s½n trong bª t«ng hÇm
S¶n xuÊt cöa van
S¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp
S¶n xuÊt mÆt bÝch
L¾p dùng cÊu kiÖn thÐp

Ch¬ng X: c«ng t¸c lµm m¸I, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c
C«ng t¸c lµm m¸i
C«ng t¸c tr¸t
C«ng t¸c èp g¹ch, ®¸
C«ng t¸c l¸ng
C«ng t¸c l¸t g¹ch, ®¸
C«ng t¸c lµm trÇn
C«ng t¸c lµm méc trang trÝ
C«ng t¸c quÐt v«i, níc xi m¨ng, s¬n, b¶, ….
Ch¬ng XI: c¸c c«ng t¸c kh¸c
TÈy rØ kÕt cÊu thÐp b»ng phun c¸t
KiÕn tróc c¸c líp mãng díi níc
Lµm mãng cÇu bÕn ngËp níc
Lµm líp lãt mãng trong khung v©y
Lµm vµ th¶ rä ®¸
Lµm vµ th¶ rång ®¸
Th¶ ®¸ héc vµo th©n kÌ
Gia cè nÒn ®Êt yÕu b»ng bÊc thÊm, v¶i ®Þa kü thuËt
Trång vÇng cá m¸i kªnh m¬ng, ®ª, ®Ëp, m¸i taluy nÒn ®êng
Trång cá Vetiver gia cè m¸i taluy
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt khe co, khe gi·n, khe ngµm liªn kÕt, khe t¨ng cêng ®êng l¨n, s©
C¾t khe ®êng l¨n, s©n ®ç
Tr¸m khe ®êng l¨n, s©n ®ç b»ng mastic
Lµm khe co, khe gi·n, khe däc s©n, b·i, mÆt ®êng bª t«ng
L¾p ®Æt gèi cÇu, khe co gi·n cÇu b»ng cao su
Lµm cÇu m¸ng, kªnh m¸ng vá máng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng vµ líi thÐp
C«ng t¸c lµm khíp nèi
Khoan lç ®Ó phun xi m¨ng gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng thÊm vµ khoan lç kiÓm tra
Gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng thÊm b»ng phun xi m¨ng
Khoan gi¶m ¸p
Khoan c¾m nÐo anke
Khoan t¹o lç neo ®Ó c¾m neo gia cè m¸i taluy ®êng
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke nÒn ®¸, m¸i ®¸ vµ b¬m v÷a
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt thÐp nÐo anke trong hÇm vµ b¬m v÷a
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt kÐo c¨ng c¸p neo gia cè m¸i taluy ®êng
L¾p dùng líi thÐp gia cè m¸i ®¸
Gia cè m¸i ta luy b»ng phun vÈy v÷a xim¨ng
B¹t m¸i ®¸ ®µo b»ng m¸y
S¶n xuÊt, l¾p dùng líi thÐp gia cè hÇm
Phun vÈy gia cè hÇm
Phun vÈy xi m¨ng lÊp ®Çy hÇm ngang
B¬m v÷a chÌn c¸p neo, cÇn neo thÐp f32mm gia cè m¸i taluy ®êng
Khoan, phun v÷a xi m¨ng gia cè vá hÇm ngang
C«ng t¸c hoµn thiÖn nÒn hÇm, nÒn ®¸ tríc khi ®æ bª t«ng
Khoan kiÓm tra, xö lý ®¸y cäc khoan nhåi
C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
L¾p dùng dµn gi¸o thÐp c«ng cô
C«ng t¸c bèc xÕp vµ vËn chuyÓn lªn cao
Phßng Gi¸ X©y dùng - ViÖn Kinh tÕ x©y dùng
NguyÔn Thanh Nguyªn

NguyÔn Thanh Nguyªn


Phßng Gi¸ X©y dùng - ViÖn Kinh tÕ x©y dùng

HS. NguyÔn H÷u Tïng


ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùn
-----------------------------oOo-----------------------------
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng (Sau ®©y gäi t¾t lµ §Þnh
møc kinh tÕ - kü thuËt x¸c ®Þnh møc hao phÝ cÇn thiÕt vÒ vËt liÖu, lao ®éng vµ m
thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng nh 1m 3 têng g¹ch, 1m3 bª t«ng, 1
thÐp, 100m dµi cäc .v.v. tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng (
cÇn thiÕt do yªu cÇu kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi c«ng x©y dù
tr×nh, quy ph¹m kü thuËt).
C¨n cø ®Ó lËp §Þnh møc dù to¸n: C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; quy ph¹m k
thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi hãa chung trong ngµnh x©y dùng; trang thiÕt bÞ
thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong x©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt
c«ng tiªn tiÕn.v.v.).
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
Lµ sè lîng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi lÎ, vËt liÖu
kÓ vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng vËt liÖ
chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùn
Møc hao phÝ vËt liÖu quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc nµy ®· bao gåm hao hôt vËt l
riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y dùng ®· kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i cña c¸t.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
Lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y
phôc vô x©y dùng.
Sè lîng ngµy c«ng ®· bao gåm c¶ lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh
c«ng t¸c x©y dùng tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc, thu dän hiÖn trêng thi c«n
CÊp bËc c«ng nh©n quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc lµ cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c
thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
Lµ sè ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc hiÖn kÓ c¶ m¸y vµ
®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng.

2.     KÕt cÊu ®Þnh møc dù to¸n


- §Þnh møc dù to¸n ®îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng
nhÊt bao gåm 11 ch¬ng.
Ch¬ng I : C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
Ch¬ng II : C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
Ch¬ng III : C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
Ch¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®êng
Ch¬ng V : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸
Ch¬ng VI : C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç
Ch¬ng VII : C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
Ch¬ng VIII : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç
Ch¬ng IX : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
Ch¬ng X : C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c
Ch¬ng XI : C¸c c«ng t¸c kh¸c
- Mçi lo¹i ®Þnh møc ®îc tr×nh bÇy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn kü
c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng vµ ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®Ó thùc hiÖ
®ã.
- C¸c thµnh phÇn hao phÝ trong §Þnh møc dù to¸n ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c sau
+ Møc hao phÝ vËt liÖu chÝnh ®îc tÝnh b»ng sè lîng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ ®
+ Møc hao phÝ vËt liÖu kh¸c nh vËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y, vËt liÖu phô kh¸c ®îc tÝ
trªn chi phÝ vËt liÖu chÝnh.
+ Møc hao phÝ lao ®éng chÝnh vµ phô ®îc tÝnh b»ng sè ngµy c«ng theo cÊp bËc b
nh©n trùc tiÕp x©y dùng.
+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng chÝnh ®îc tÝnh b»ng sè lîng ca m¸y sö dông.
+ Møc hao phÝ m¸y thi c«ng kh¸c ®îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn chi phÝ sö dông m¸y chÝ
3.     Quy ®Þnh ¸p dông
- §Þnh møc dù to¸n ®îc ¸p dông ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng, lµm c¬ së ®Ó lËp dù to¸
dùng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
- Ngoµi thuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông nãi ë trªn, trong mçi ch¬ng c«ng t¸c c
®Òu cã phÇn thuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông cô thÓ ®èi víi tõng nhãm, lo¹i c«ng
víi yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng.
- ChiÒu cao ghi trong ®Þnh møc dù to¸n lµ chiÒu cao tÝnh tõ cèt ±0.00 theo thiÕt kÕ
≤4m; ≤16m; ≤50m vµ tõ cèt ±0.00 ®Õn cèt >50m. C¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong
®Þnh ®é cao nh c«ng t¸c tr¸t, l¸ng, èp, v.v… nhng khi thi c«ng ë ®é cao ≤ 16m; ≤
dông ®Þnh møc bèc xÕp vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao.
B¶ng ph©n lo¹i rõng, ph©n lo¹i bïn, cÊp ®Êt, ®¸ quy ®Þnh trong c¸c b¶ng díi ®©y ¸
cho c¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong tËp ®Þnh møc nµy.
-----------------------------oOo-----------------------------
B¶ng ph©n lo¹i

B¶ng ph©n lo¹i rõng


B¶ng ph©n lo¹i bïn
B¶ng ph©n cÊp ®¸
B¶ng ph©n cÊp ®Êt
b¶ng ph©n cÊp ®Êt
b¶ng ph©n cÊp ®¸ cho c«ng t¸c khoan cäc nhåi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

B¶ng ph©n lo¹i rõng


(Dïng cho c«ng t¸c ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng x©y dùng)

Lo¹i rõng

II

III

IV

Ghi chó:
- §êng kÝnh c©y ®îc ®o ë ®é cao c¸ch mÆt ®Êt 30cm.
- §èi víi lo¹i c©y cã ®êng kÝnh > 10cm ®îc qui ®æi ra c©y tiªu chuÈn (lµ c©y cã ®êng kÝnh

B¶ng ph©n lo¹i bïn


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo bïn)
Lo¹i bïn
1. Bïn ®Æc
2. Bïn láng
3. Bïn r¸c
4. Bïn lÉn ®¸, sái, hÇu
hÕn

B¶ng ph©n cÊp ®¸


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo ph¸ ®¸)
CÊp ®¸
1. §¸ cÊp 1
2.§¸ cÊp 2
3. §¸ cÊp 3
4. §¸ cÊp 4

B¶ng ph©n cÊp ®Êt


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo vËn chuyÓn, ®¾p ®Êt b»ng thñ c«ng)

CÊp ®Êt NhãM ®Êt

1 2

I 2

3
3

II 4

III 6

7
IV 8

B¶ng ph©n cÊp ®Êt


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo, vËn chuyÓn vµ ®¾p ®Êt b»ng m¸y)

CÊp ®Êt

II

III

IV
b¶ng ph©n cÊp ®Êt
(Dïng cho c«ng t¸c ®ãng cäc)
cÊp ®Êt

II

b¶ng ph©n cÊp ®¸ cho c«ng t¸c khoan cäc nhåi


CÊp ®Êt
Nhãm ®Êt ®¸
®¸

IV

III

II
8

II

I 10

11
§¸ ®Æc
biÖt
12

Ghi chó: Khoan t¹o lç cäc nhåi vµo ®¸ ®Æc biÖt nhãm 11,12 ¸p dông ®Þnh møc
khoan cäc nhåi ®¸ cÊp I nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc khoan t¬ng øng.
B¶ng ph©n lo¹i

t¸c khoan cäc nhåi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

B¶ng ph©n lo¹i rõng


(Dïng cho c«ng t¸c ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng x©y dùng)

Néi dung
B·i hoÆc ®åi tranh lau l¸ch, sim mua, cá lau, cá l¸c trªn ®Þa h×nh
kh« r¸o. ThØnh tho¶ng cã c©y con hoÆc c©y cã ®êng kÝnh lín h¬n
hoÆc b»ng 10cm.

- Rõng c©y con, mËt ®é c©y con, d©y leo chiÕm díi 2/3 diÖn tÝch
vµ cø 100m2 cã tõ 5 ®Õn 25 c©y cã ®êng kÝnh tõ 5 ®Õn 10cm vµ
xen lÉn c©y cã ®êng kÝnh lín h¬n 10cm.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i cá lau, cá l¸c dÇy ®Æc trªn ®Þa h×nh s×nh
lÇy, ngËp níc.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... trªn ®Þa h×nh kh« r¸o.

- Rõng c©y ®· khai th¸c, c©y con, d©y leo chiÕm h¬n 2/3 diÖn
tÝch vµ cø 100m2 rõng cã tõ 30 ®Õn 100 c©y cã ®êng kÝnh tõ 5
dÕn 10cm, cã xen lÉn c©y cã ®êng kÝnh lín h¬n 10cm.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®íc... trªn ®Þa h×nh kh« r¸o
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... Trªn ®Þa h×nh lÇy,
thôt, níc næi

- Rõng tre, nøa giµ, lå « hoÆc le, mËt ®é tre, nøa, lå « le dÇy ®Æc.
ThØnh tho¶ng cã c©y con cã ®êng kÝnh tõ 5 dÕn 10 cm, d©y leo,
cã lÉn c©y cã ®êng kÝnh lín h¬n 10cm.
- §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®íc... trªn ®Þa h×nh lÇy thôt, níc næi

ë ®é cao c¸ch mÆt ®Êt 30cm.


kÝnh > 10cm ®îc qui ®æi ra c©y tiªu chuÈn (lµ c©y cã ®êng kÝnh tõ 10-20cm).

B¶ng ph©n lo¹i bïn


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo bïn)
§Æc ®iÓm vµ c«ng cô thi c«ng
Dïng xÎng, cuèc bµn ®µo ®îc vµ bïn kh«ng ch¶y ra ngoµi
Dïng x« vµ gÇu ®Ó móc
Bïn ®Æc, cã lÉn cá r¸c, l¸ c©y, th©n c©y môc n¸t

C¸c lo¹i bïn trªn cã lÉn ®¸, sái, hÇu hÕn

B¶ng ph©n cÊp ®¸


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo ph¸ ®¸)
Cêng ®é chÞu nÐn
§¸ rÊtcøng, cã cêng ®é chÞu nÐn > 1000kg/cm2
§¸ cøng, cêng ®é chÞu nÐn > 800kg/cm2
§¸ cøng trung b×nh, cêng ®é chÞu nÐn >600kg/cm2
§¸ t¬ng ®èi mÒm, gißn dÔ ®Ëp, cêng ®é chÞu nÐn £ 600kg/cm2

B¶ng ph©n cÊp ®Êt


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo vËn chuyÓn, ®¾p ®Êt b»ng thñ c«ng)
Dông cô
tiªu
chuÈn
Tªn ®Êt
x¸c ®Þnh
nhãm
®Êt
3 4
- §Êt phï sa, c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ. Dïng xÎng
- §Êt ®åi sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ (thuéc lo¹i ®Êt xóc dÔ
nhãm 4 trë xuèng) cha bÞ nÐn chÆt. dµng
- §Êt c¸t pha sÐt hoÆc ®Êt sÐt pha c¸t.
- §Êt mÇu Èm ít nhng cha ®Õn tr¹ng th¸i dÝnh dÎo. Dïng xÎng
- §Êt nhãm 3, nhãm 4 sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ ®· c¶i tiÕn
bÞ nÐn chÆt nhng cha ®Õn tr¹ng th¸i nguyªn thæ. Ên nÆng
- §Êt phï sa, c¸t båi , ®Êt mÇu, ®Êt bïn, ®Êt nguyªn thæ t¬i xèp cã tay xóc ®
lÉn rÔ c©y, mïn r¸c , sái ®¸, g¹ch vôn, m¶nh sµnh kiÕn tróc ®Õn îc
10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150 kg trong 1m3.
- §Êt sÐt pha c¸t.
Dïng xÎng
c¶i tiÕn
®¹p b×nh
thêng ®·
ngËp xÎng
- §Êt sÐt vµng hay tr¾ng, ®Êt chua, ®Êt kiÒm ë tr¹ng th¸i Èm
mÒm. Dïng xÎng
- §Êt c¸t, ®Êt ®en, ®Êt mïn cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn tróc, mïn c¶i tiÕn
r¸c, gèc dÔ c©y tõ 10% ®Õn 20% thÓ tÝch hoÆc tõ 150 ®Õn 300 ®¹p b×nh
kg trong 1m3. thêng ®·
ngËp xÎng
- §Êt c¸t cã lîng ngËm níc lín, träng lîng tõ 1,7 tÊn/1m3 trë lªn.

- §Êt ®en, ®Êt mïn ngËm níc n¸t dÝnh.


- §Êt sÐt, ®Êt sÐt pha c¸t, ngËm níc nhng cha thµnh bïn.
- §Êt do th©n c©y, l¸ c©y môc t¹o thµnh, dïng mai cuèc ®µo kh«ng
thµnh t¶ng mµ vì vôn ra rêi r¹c nh xØ.
Dïng mai
- §Êt sÐt nÆng kÕt cÊu chÆt.
x¾n ®îc
- §Êt mÆt sên ®åi cã nhiÒu cá c©y sim, mua, dµnh dµnh.
- §Êt mµu mÒm.
- §Êt sÐt pha mÇu x¸m (bao gåm mÇu xanh lam, mÇu x¸m cña v«i).
- §Êt mÆt sên ®åi cã Ýt sái.
- §Êt ®á ë ®åi nói.
- §Êt sÐt pha sái non.
Dïng cuèc
- §Êt sÐt tr¾ng kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn kiÕn tróc hoÆc rÔ c©y
bµn cuèc
®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150kg trong 1m3.
®îc
- §Êt c¸t, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ cã lÉn sái ®¸, m¶nh
vôn kiÕn tróc tõ 25% ®Õn 35% thÓ tÝch hoÆc tõ > 300kg ®Õn
500kg trong 1m3.
- §Êt sÐt, ®Êt n©u r¾n ch¾c cuèc ra chØ ®îc tõng hßn nhá.
- §Êt chua, ®Êt kiÒm thæ cøng.
- §Êt mÆt ®ª, mÆt ®êng cò. Dïng cuèc
bµn cuèc
- §Êt mÆt sên ®åi lÉn sái ®¸, cã sim, mua, dµnh dµnh mäc lªn dÇy. chèi tay,
ph¶i dïng
- §Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn cuéi, sái, m¶nh vôn kiÕn tróc, gèc rÔ c©y cuèc chim
>10% ®Õn 20% thÓ tÝch hoÆc 150kg ®Õn 300kg trong 1m3. to lìi ®Ó
- §¸ v«i phong ho¸ giµ n»m trong ®Êt ®µo ra tõng t¶ng ®îc, khi cßn ®µo
trong ®Êt th× t¬ng ®èi mÒm ®µo ra r¾n dÇn l¹i, ®Ëp vì vôn ra nh
xØ.
- §Êt ®åi lÉn tõng líp sái, lîng sái tõ 25% ®Õn 35% lÉn ®¸ t¶ng, ®¸
tr¸i ®Õn 20% thÓ tÝch. Dïng cuèc
- §Êt mÆt ®êng ®¸ d¨m hoÆc ®êng ®Êt r¶i m¶nh sµnh, g¹ch vì. chim nhá l
ìi nÆng
- §Êt cao lanh, ®Êt sÐt, ®Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn kiÕn ®Õn
tróc, gèc rÔ c©y tõ 20% ®Õn 30% thÕ tÝch hoÆc >300kg ®Õn 2,5kg
500kg trong 1m3.
- §Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i > 20% ®Õn 30% thÓ tÝch. Dïng cuèc
chim nhá l
- §Êt mÆt ®êng nhùa háng.
ìi nÆng
trªn 2,5kg
- §Êt lÉn vá loµi trai, èc (®Êt sß) kÕt dÝnh chÆt t¹o thµnh t¶ng ®îc
hoÆc dïng
(vïng ven biÓn thêng ®µo ®Ó x©y têng).
xµ beng
®µo ®îc
- §Êt lÉn ®¸ bät.
§Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i>30% thÓ tÝch , cuéi sái giao kÕt bëi ®Êt
Dïng xµ
sÐt.
beng
- §Êt cã lÉn tõng vØa ®¸, phiÕn ®¸ ong xen kÏ (lo¹i ®¸ khi cßn trong choßng
lßng ®Êt t¬ng ®èi mÒm). bóa míi
- §Êt sái ®á r¾n ch¾c. ®µo ®îc

B¶ng ph©n cÊp ®Êt


(Dïng cho c«ng t¸c ®µo, vËn chuyÓn vµ ®¾p ®Êt b»ng m¸y)
C«ng cô
tiªu
Tªn c¸c lo¹i ®Êt
chuÈn
x¸c ®Þnh
§Êt c¸t, ®Êt phï sa c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt ®en, ®Êt mïn, ®Êt c¸t,
c¸t pha sÐt, ®Êt sÐt, ®Êt hoµng thæ, ®Êt bïn. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã
lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m , m¶nh chai tõ 20% trë l¹i,
kh«ng cã rÔ c©y to, cã ®é Èm tù nhiªn d¹ng nguyªn thæ hoÆc t¬i
xèp, hoÆc tõ n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ ®· bÞ nÐn chÆt tù nhiªn. C¸t
®en, c¸t vµng cã ®é Èm tù nhiªn, sái, ®¸ d¨m, ®¸ vôn ®æ thµnh
®èng.
Gåm c¸c lo¹i ®Êt cÊp I cã lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m, Dïng xÎng,
m¶nh chai tõ 20% trë lªn. Kh«ng lÉn rÔ c©y to, cã ®é Èm tù nhiªn mai hoÆc
hay kh«. §Êt ¸ sÐt, cao lanh, ®Êt sÐt tr¾ng, sÐt vµng, cã lÉn sái s¹n, cuèc bµn
m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì kh«ng qu¸ 20% ë d¹ng nguyªn thæ x¾n ®îc
hoÆc n¬i kh¸c ®æ ®Õn ®· bÞ nÐn tù nhiªn cã ®é Èm tù nhiªn miÕng
hoÆc kh« r¾n. máng

§Êt ¸ sÐt, cao lanh, sÐt tr¾ng, sÐt vµng, sÐt ®á, ®Êt ®åi nói lÉn sái
Dïng cuèc
s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì tõ 20% trë lªn cã lÉn rÔ c©y. C¸c
chim míi
lo¹i ®Êt trªn cã tr¹ng th¸i nguyªn thæ cã ®é Èm tù nhiªn hoÆc kh«
cuèc ®îc
cøng hoÆc ®em ®æ ë n¬i kh¸c ®Õn cã ®Çm nÐn.
C¸c lo¹i ®Êt trong ®Êt cÊp III cã lÉn ®¸ hßn, ®¸ t¶ng. §¸ ong, ®¸
phong ho¸, ®¸ v«i phong ho¸ cã cuéi sái dÝnh kÕt bëi ®¸ v«i, xÝt
non, ®¸ quÆng c¸c lo¹i ®· næ m×n vì nhá, sÐt kÕt kh« r¾n ch¾c
thµnh vØa
b¶ng ph©n cÊp ®Êt
(Dïng cho c«ng t¸c ®ãng cäc)
tªn c¸c lo¹i ®Êt
C¸t pha lÉn 3¸10% sÐt ë tr¹ng th¸i dÎo, sÐt vµ ¸ sÐt mÒm, than, bïn,
®Êt lÉn thùc vËt, ®Êt ®¾p tõ n¬i kh¸c chuyÓn ®Õn.
C¸t ®· ®îc ®Çm chÆt, sái, ®Êt sÐt cøng, c¸t kh«, c¸t b·o hoµ níc.
§Êt cÊp I cã chøa 10¸30% sái, ®¸.

b¶ng ph©n cÊp ®¸ cho c«ng t¸c khoan cäc nhåi

Tªn c¸c lo¹i ®¸

- §¸ phiÕn sÐt, phiÕn than, phiÕn Xeritxit


- C¸t kÕt, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bÞ phong ho¸ m¹nh tíi møc
võa. §¸ Macn¬ chÆt, than ®¸ cã ®é cøng trung b×nh. Tup, bét kÕt
bÞ phong ho¸ võa.
- Cã thÓ bÎ nân ®¸ b»ng tay thµnh tõng m¶nh.
- T¹o ®îc vÕt lâm trªn bÒ mÆt ®¸ s©u tíi 5mm b»ng mòi nhän cña
bóa ®Þa chÊt.
- §¸ phiÕn sÐt Clorit, Phylit, c¸t kÕt víi xi m¨ng lµ v«i, oxit s¾t, ®¸
v«i vµ §olomit kh«ng thuÇn.
- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong
ho¸ võa. Tup nói löa bÞ Kericit ho¸.
- MÉu nân khoan gät, bÎ khã, r¹ch ®îc dÔ dµng b»ng dao, t¹o ®îc
®iÓm lâm s©u b»ng 1 nh¸t bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh.
- §¸ phiÕn Clorit th¹ch anh, ®¸ phiÕn Xericit th¹ch anh. SÐt kÕt bÞ
silic ho¸ yÕu. Anhydrric chÆt xÝt lÉn vËt liÖu Tup.
- Cuéi kÕt hîp víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ v«i. §¸ v«i vµ §«l«mit chÆt xÝt.
§¸ Skan¬. §unit phong ho¸ nhÑ ®Õn t¬i.
- MÉu nân cã thÓ gät hoÆc c¹o ®îc b»ng dao con. §Çu nhän bóa
®Þa chÊt t¹o ®îc vÕt lâm t¬ng ®èi s©u.
- SÐt kÕt silic ho¸, ®¸ phiÕn gi¶ sõng, ®¸ gi¶ sõng Clorit. C¸c lo¹i ®¸
Pocphiarit, §iabaz¬, Tup bÞ phong ho¸ nhÑ
- Cuéi kÕt chøa trªn 50% cuéi cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, xi m¨ng
g¾n kÕt lµ Silic vµ sÐt.
- Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ trÇm tÝch víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ
silic §iorit vµ Gabro h¹t th«.
- MÉu nân cã thÓ bÞ r¹ch nhng kh«ng thÓ gät hoÆc c¹o ®îc b»ng
dao con. §Çu nhän cña bóa ®Þa chÊt cã thÓ t¹o ®îc vÕt lâm n«ng.
- C¸t kÕt th¹ch anh. §¸ phiÕn Silic. C¸c lo¹i ®¸ Skan¬ th¹ch anh
G¬nat tinh thÓ lín. §¸ Granit h¹t th«
- Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, ®¸ Nai, Granit, Pecmanit,
Syenit, Garbo, Tu«cmalin th¹ch anh bÞ phong ho¸ nhÑ.
- ChØ cÇn mét nh¸t bóa ®Ëp m¹nh mÉu ®¸ ®· bÞ vì. §Çu nhän cña
bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh chØ lµm x©y x¸t mÆt ngoµi cña mÉu nân.
- Syenit, Granit h¹t th«- nhá. §¸ v«i hµm lîng silic cao. Cuéi kÕt cã
thµnh phÇn lµ ®¸ Macna. §¸ Bazan. C¸c lo¹i ®¸ Nai-Granit, Nai
Garbo, Pocphia th¹ch anh, Pecmatit, Skan¬ tinh thÓ nhá, c¸c Tup
silic, Barit chÆt xÝt.
- Bóa ®Ëp m¹nh mét vµi lÇn mÉu nân míi bÞ vì.
- §Çu nhän bóa ®Þa chÊt ®Ëp nhiÒu lÇn t¹i 1 ®iÓm t¹o ®îc vÕt lâm
n«ng trªn mÆt ®¸.
-§¸ Skan¬ gr¬nat. C¸c ®¸ Granit h¹t nhá, ®¸ Sran¬diorit, Liparit. §¸
Skan¬ silic, m¹ch th¹ch anh. Cuéi kÕt nói löa cã thµnh phÇn Macna.
C¸t kÕt th¹ch anh r¾n ch¾c, ®¸ sõng.
- Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn mÉu nân míi bÞ vì.
- §¸ Qu¨czit, ®¸ sõng cøng ch¾c, chøa Ýt s¾t. §¸ Anbiophia h¹t mÞn
bÞ sõng ho¸. §¸ ngäc (ngäc bÝch...), c¸c lo¹i quÆng chøa s¾t.
- Bóa ®Ëp m¹nh mét nh¸t chØ lµm søt mÉu ®¸.
- §¸ Qu¾czit c¸c lo¹i.
- §¸ C«ranh®«ng.
- Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn míi lµm søt ®îc mÉu ®¸

nhåi vµo ®¸ ®Æc biÖt nhãm 11,12 ¸p dông ®Þnh møc


åi ®¸ cÊp I nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc khoan t¬ng øng.
Ch¬ng I
C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng

AA.11100 c¤NG T¸C PH¸T RõNG t¹o mÆt b»ng B»NG THñ C¤NG
AA.11200 Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi
AA.12000 C«ng t¸c chÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y
AA.20000 C«ng t¸c Ph¸ dì c«ng tr×nh
AA.21000 Ph¸ dì b»ng thñ c«ng
AA.22000 Ph¸ dì b»ng m¸y
AA.23000 VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng «t« 7tÊn
AA.30000 Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu
AA.31000 th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng
aa.32000 th¸o dì kÕt cÊu b»ng m¸y

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AA.11100 c¤NG T¸C PH¸T RõNG t¹o mÆt b»ng B»NG THñ C¤NG
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- Ph¸t rõng, vËn chuyÓn c©y cá, ®¸nh ®èng trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn
- Ca chÆt, h¹ c©y c¸ch mÆt ®Êt 20cm, ca chÆt th©n c©y, cµnh ngän thµnh tõng khóc
- §µo gèc c©y, rÔ c©y, ca chÆt rÔ c©y, gèc c©y thµnh tõng khóc, xÕp gän thµnh tõng
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng /100
MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn 100m2 rõng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
0 £2 £3
AA.1111 Ph¸t rõng lo¹i I 0,95 1,42 1,64
AA.1112 Ph¸t rõng lo¹i II 1,21 1,82 2,11
AA.1113 Ph¸t rõng lo¹i III 1,39 1,98 2,28
AA.1114 Ph¸t rõng lo¹i IV 1,52 2,15 2,49
1 2 3

AA.11200 Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ca chÆt hoÆc ñi ®æ c©y, ca chÆt th©n, cµnh c©y thµnh tõng ®o¹n. San lÊp mÆ

Thµnh phÇn hao MËt ®é c©y tiªu chu


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ 0

Ph¸t rõng t¹o mÆt


AA.1121
b»ng b»ng c¬ giíi
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0,075
Ph¸t rõng t¹o mÆt
AA.1121 M¸y thi c«ng
b»ng b»ng c¬ giíi
M¸y ñi 140CV ca 0,0103
M¸y ñi 108CV ca 0,0045
1

B¶ng qui ®æi c©y tiªu chuÈn


§êng kÝnh c©y §æi ra c©y
tiªu chuÈn
10-20 cm 1
> 20-30 cm 1,5
> 30-40 cm 3,5
> 40-50 cm 6
> 50-60 cm 15

AA.12000 C«ng t¸c chÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y
§Þnh møc tÝnh cho trêng hîp chÆt, ®µo mét hoÆc mét sè c©y, bôi c©y trong ph¹m vi x©y d
AA.12100 ChÆt c©y
AA.13100 §µo gèc c©y
AA.13200 §µo bôi c©y
AA.12100 ChÆt c©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, chÆt c©y, ®èn cµnh, th©n c©y thµnh tõng khóc. VËn chuyÓn xÕp ®èng trong p
Nh©n c«ng : 3,0/7

§êng kÝnh gèc c©y (cm)


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
£ 20 £ 30 £ 40
ChÆt c©y ë mÆt
AA.1211 0,12 0,24 0,49
®Êt b»ng ph¼ng
ChÆt c©y ë sên
AA.1212 0,14 0,27 0,55
dèc
1 2 3
Ghi chó:
Trêng hîp chÆt c©y ë chç lÇy léi th× ®Þnh møc ®îc nh©n víi hÖ sè 2.

AA.13000 §µo gèc c©y, bôi c©y


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo gèc c©y, bôi c©y c¶ rÔ theo yªu cÇu, vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.
Nh©n c«ng 3,0/7
AA.13100 §µo gèc c©y
§êng kÝnh gèc c©y (cm)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
£ 20 £ 30 £ 40
AA.1311 §µo gèc c©y 0,20 0,37 0,70
1 2 3

AA.13200 §µo bôi c©y


§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1bôi
C«ng t¸c §µo bôi dõa níc §µo bôi tre
M· hiÖu x©y l¾p §êng kÝnh bôi dõa níc (cm) §êng kÝnh bôi tre (cm)
£ 30 > 30 £ 50

AA.1321 §µo bôi dõa níc 0,53 0,75 -


AA.1322 §µo bôi tre - - 1,05

1 2 1

AA.20000 C«ng t¸c Ph¸ dì c«ng tr×nh


AA.21000 Ph¸ dì b»ng thñ c«ng
AA.21100 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸
AA.21200 Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng mãng, têng cét, xµ dÇm
AA.21300 Ph¸ dì nÒn xi m¨ng, nÒn g¹ch, tÊm ®an bª t«ng
AA.21400 ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®êng
AA.21500 Ph¸ dì hµng rµo
AA.21600 ph¸ dì c¸c kÕt cÊu díi níc b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Ph¸ vì c¸c kÕt cÊu kiÕn tróc, tËn dông c¸c vËt liÖu ®Ó sö dông l¹i, xÕp ®èng theo tõng lo¹i, ®
Nh©n c«ng 3,5/7
AA.21100 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
Bª t«ng g¹ch vì
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Têng g¹ch Têng ®¸
NÒn
Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch
AA.211 1,35 1,52 1,67
®¸
11 12 21

AA.21200 Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng mãng, têng cét, xµ dÇm


NÒn, mãng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Bª t«ng t¶ng rêi Kh«ng cèt Cã cèt
thÐp thÐp
Ph¸ dì kÕt cÊu bª
AA.212 2,06 3,56 5,10
t«ng
11 21 22

AA.21300 Ph¸ dì nÒn xi m¨ng, nÒn g¹ch, tÊm ®an bª t«ng

NÒn xi m¨ng NÒn


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Cã cèt G¹ch l¸
Kh«ng cèt thÐp
thÐp nem
AA.213 Ph¸ dì nÒn 0,03 0,05 0,07
11 12 21

AA.21400 ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®êng

MÆt ® MÆt ®
MÆt ®êng cÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p êng ®¸ êng ®¸
phèi
d¨m d¨m nhùa
Ph¸ dì kÕt cÊu mÆt
AA.214 1,49 1,62 1,91
®êng
11 21 31

AA.21500 Ph¸ dì hµng rµo


§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m2
Hµng rµo song s¾t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Lo¹i phøc
Lo¹i ®¬n gi¶n
t¹p
AA.215 Ph¸ dì hµng rµo 0,08 0,096
11 12

AA.21600 ph¸ dì c¸c kÕt cÊu díi níc b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo, ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, bª t«ng, bèc xÕp, vËn chuyÓn phÕ liÖu ®æ ®óng n
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Bª t«ng
KÕt cÊu
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ kh«ng cèt
g¹ch ®¸
thÐp

Ph¸ dì c¸c kÕt cÊu d


AA.216 c«ng 1,86 4,60
íi níc b»ng thñ c«ng

11 12

AA.22000 Ph¸ dì b»ng m¸y


AA.22100 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng bóa c¨n
AA.22200 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng m¸y khoan
AA.22300 §Ëp §Çu cäc khoan nhåi
AA.22400 Cµo bãc líp mÆt ®êng bª t«ng asphalt
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp,kh«ng cèt thÐp, kÕt cÊu g¹ch ®¸ b»ng bóa c¨n, b»ng m¸y kh
AA.22100 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng bóa c¨n

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng


M· hiÖu Cã cèt
x©y l¾p hao phÝ vÞ
thÐp
VËt liÖu:
Que hµn kg 1,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,6
M¸y thi c«ng
AA.221 Ph¸ dì b»ng bóa c¨n Bóa c¨n khÝ nÐn ca 0,30
M¸y nÐn khÝ
ca 0,15
360m3/h
M¸y hµn 23KW ca 0,23

11

AA.22200 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng m¸y khoan

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Cã
cèt thÐp
VËt liÖu:
Que hµn kg 1,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,02
Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng
AA.222
m¸y khoan
Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng M¸y thi c«ng
AA.222
m¸y khoan M¸y khoan bª t«ng
ca 1,05
£ 1,5KW
M¸y hµn 23KW ca 0,23

11

AA.22300 §Ëp §Çu cäc khoan nhåi


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       LÊy dÊu vÞ trÝ, ph¸ dì ®Çu cäc b»ng bóa c¨n, c¾t cèt thÐp ®Çu cäc b»ng m¸y hµn.
-       Bèc xóc phÕ th¶i vµo thïng chøa vµ dïng cÈu ®a lªn khái hè mãng.
-       VÖ sinh hoµn thiÖn vµ uèn cèt thÐp theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Trªn c¹n
phÝ
§Ëp ®Çu cäc trªn
VËt liÖu:
c¹n
Que hµn kg 1,200
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,72
AA.223 M¸y thi c«ng
§Ëp ®Çu cäc díi níc Bóa c¨n khÝ nÐn ca 0,35

M¸y nÐn khÝ


ca 0,18
360m3/h
M¸y hµn 23KW ca 0,230
CÇn cÈu 16T ca 0,111
AA.223 Xµ lan 200T ca -
Tµu kÐo 150CV ca -
10

AA.22400 Cµo bãc líp mÆt ®êng bª t«ng asphalt


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, l¾p ®Æt hµng rµo, biÓn b¸o, ®Ìn tÝn hiÖu. ChuÈn bÞ m¸y, lÊy dÊu cao

C«ng t¸c Thµnh phÇn ChiÒu dµy l


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ ≤3

AA.224 VËt liÖu


R¨ng cµo bé 0,07

Cµo bãc líp mÆt ®


êng bª t«ng Asphalt
VËt liÖu kh¸c % 10

Cµo bãc líp mÆt ® Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 1,78


êng bª t«ng Asphalt
M¸y thi c«ng
M¸y cµo bãc
ca 0,175
Wirtgen C100
¤t« chë níc 5m3 ca 0,175
¤t« chë phÕ th¶i
ca 0,263
7TÊn
¤t« chøa nhiªn liÖu
ca 0,175
2,5TÊn
M¸y Ðp khÝ
ca 0,175
420m3/h

11

AA.23000 VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng «t« 7tÊn

C«ng t¸c ChiÒu dµy líp c¾t (cm)


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p ≤3 ≤4

AA.23 VËn chuyÓn phÕ ca 0,017 0,022


th¶i tiÕp 1000m
b»ng «t« 7TÊn

101 102

AA.30000 Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu


AA.31000 th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng
AA.31100 Th¸o dì kÕt cÊu gç, s¾t thÐp
AA.31200 Th¸o dì m¸i
AA.31300 Th¸o dì trÇn, cöa, g¹ch èp têng
AA.31400 Th¸o dì v¸ch ng¨n
AA.31500 Th¸o dì c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh
AA.31600 Th¸o dì m¸y ®iÒu hoµ côc bé, b×nh ®un níc nãng

AA.31100 Th¸o dì kÕt cÊu gç, s¾t thÐp


Nh©n c«ng 3,5/7
KÕt cÊu gç KÕt cÊu s¾t thÐp
§¬n vÞ tÝnh: c«ng
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/m 3
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p /tÊn
ChiÒu cao (m)
£4 < 16 £4
Th¸o dì kÕt cÊu gç,
AA.311 1,89 2,99 6,50
s¾t thÐp
11 12 21

AA.31200 Th¸o dì m¸i


Nh©n c«ng 3,5/7

M¸i ngãi M¸i t«n


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p ChiÒu cao (m)
£4 < 16 £4
AA.312 Th¸o dì m¸i 0,06 0,09 0,03
11 12 21

AA.31300 Th¸o dì trÇn, cöa, g¹ch èp têng


Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2
G¹ch èp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p TrÇn Cöa
Têng
Th¸o dì trÇn, cöa,
AA.313 0,06 0,04 0,11
g¹ch èp têng
11 12 31

AA.31400 Th¸o dì v¸ch ng¨n


Nh©n c«ng 3,5/7

M· C«ng t¸c GiÊy Ðp,


Khung m¾t c¸o Têng gç
v¸n Ðp
hiÖu x©y l¾p
AA.314 Th¸o dì v¸ch ng¨n 0,03 0,04 0,04
11 21 31
AA.31500 Th¸o dì c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Th¸o dì c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, tËn dông c¸c vËt liÖu ®Ó sö dông l¹i. VËn chuyÓn vµ xÕp ®èng
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/c¸i
Th¸o dì Th¸o dì bÖ
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Th¸o dì bån t¾m
chËu röa xÝ
Th¸o dì thiÕt bÞ vÖ
AA.315 0,45 0,1 0,13
sinh
11 21 31

AA.31600 Th¸o dì m¸y ®iÒu hoµ côc bé, b×nh ®un níc nãng
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/c¸i
B×nh
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §iÒu hoµ côc bé ®un níc
nãng
- Th¸o dì m¸y ®iÒu
0,60 -
hoµ côc bé
AA.316
- Th¸o dì b×nh ®un
- 0,20
níc nãng
11 21

aa.32000 th¸o dì kÕt cÊu b»ng m¸y


aa.32100 Th¸o dì cÇu t¹m (EIFFEL, BAILEY, dµn T66, N64) b»ng m¸y hµn, cÇn cÈu
AA.32200 Th¸o dì DÇm, dµn cÇu thÐp c¸c lo¹i

aa.32100 Th¸o dì cÇu t¹m (EIFFEL, BAILEY, dµn T66, N64) b»ng m¸y hµn, cÇn cÈu
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, th¸o sµn cÇu, dµn cÇu b»ng thñ c«ng kÕt hîp m¸y hµn vµ thñ c«ng kÕt hîp cÇn cÈ

C«ng t¸c Thµnh phÇn Th¸o b»ng m¸y hµn


M· hiÖu §¬n vÞ
Th¸o sµn
x©y l¾p hao phÝ
cÇu
AA.321 Th¸o dì b»ng m¸y VËt liÖu
hµn Que hµn kg 1,20
VËt liÖu kh¸c % 5
AA.321 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,34
Th¸o dì b»ng m¸y
M¸y thi c«ng
hµn, cÇn cÈu
Th¸o dì b»ng m¸y
hµn, cÇn cÈu
CÇn cÈu 25T ca -
M¸y hµn 23Kw ca 0,63
11

AA.32200 Th¸o dì DÇm, dµn cÇu thÐp c¸c lo¹i


§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
Thµnh phÇn hao
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Trªn c¹n
phÝ
VËt liÖu
Tµ vÑt gç c¸i 0,12
¤xy chai 1,48
Acetylen chai 0,49
VËt liÖu kh¸c % 5
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 9,5
M¸y thi c«ng
AA.322 Th¸o dì dÇm, dµn
CÇn cÈu 16T ca 0,16
cÇu thÐp c¸c lo¹i
CÇn cÈu 25T ca 0,27
Phao thÐp 200T ca -
Xµ lan 400T ca -
Can« 150T ca -
Têi ®iÖn 5T ca 1,06
CÈu long m«n ca 1,06
M¸y kh¸c % 5
11
x©y dùng

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0m ®Ó vËn chuyÓn
cµnh ngän thµnh tõng khóc, xÕp gän theo tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn.
khóc, xÕp gän thµnh tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, lÊp, san l¹i hè sau khi ®µo.

§¬n vÞ tÝnh: c«ng /100m2


Èn trªn 100m2 rõng
£5 >5

2,6 3,28
2,77 3,46

4 5

µnh tõng ®o¹n. San lÊp mÆt b»ng, nhæ gèc c©y, rÔ c©y.
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn 100m2 rõng
£2 £3 £5 >5
0,123 0,286 0,418 0,535

0,0155 0,0204 0,0249 0,0274


0,0045 0,0045 0,0045 0,0045
2 3 4 5

ôi c©y trong ph¹m vi x©y dùng c«ng tr×nh.

chuyÓn xÕp ®èng trong ph¹m vi 30m.

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/c©y


ng kÝnh gèc c©y (cm)
£ 50 £ 60 £ 70 > 70
0,93 2,03 4,86 9,18

1,01 2,84 6,08 10,00


4 5 6 7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1 gèc c©y
ng kÝnh gèc c©y (cm)
£ 50 £ 60 £ 70 >70
1,35 3,24 6,08 10,93
4 5 6 7

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1bôi


§µo bôi tre
§êng kÝnh bôi tre (cm)
£ 80 > 80

- -
6,68 12,02

2 3

xÕp ®èng theo tõng lo¹i, ®óng n¬i qui ®Þnh hoÆc trªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30

Bª t«ng g¹ch vì Bª t«ng


Mãng than xØ

2,01 1,82
22 31

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3


Têng Cét Xµ dÇm

4,70 5,50 6,50

31 41 51

§¬n vÞ tÝnh: c«ng /1m2


NÒn
§an bª
G¹ch xi t«ng
G¹ch chØ
m¨ng
0,08 0,06 0,09
22 23 31

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3


MÆt ® MÆt ®
êng bª êng bª
t«ng t«ng xi
apphan m¨ng
2,25 3,52
41 51

uyÓn phÕ liÖu ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh trong ph¹m vi 30m (cha tÝnh hÖ sµn ®¹o, hÖ næi thi c«ng).
¬n vÞ tÝnh: 1m3
Bª t«ng cã
cèt thÐp

7,65

13

b»ng bóa c¨n, b»ng m¸y khoan cÇm tay, c¾t cèt thÐp b»ng m¸y hµn. Bèc xóc phÕ th¶i ®æ ®óng n¬i

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Bª t«ng G¹ch
Kh«ng cèt
®¸
thÐp

- -
0,5 0,2

0,25 0,15

0,13 0,08

- -

12 21

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Bª t«ng
Kh«ng G¹ch ®¸
cèt thÐp

-
1,88 1,65
0,72 0,65
-

12 21

u cäc b»ng m¸y hµn.

¬n vÞ tÝnh: 1m3

Díi níc

1,500
1,05

0,42

0,21

0,23
0,133
0,05
0,024
20

ChuÈn bÞ m¸y, lÊy dÊu cao ®é líp mÆt ®êng cÇn bãc. TiÕn hµnh bãc b»ng m¸y theo ®óng yªu cÇu kü
§¬n vÞ tÝnh:: 100m2
ChiÒu dµy líp bãc (cm)
≤4 ≤5 ≤6 ≤7

0,094 0,13 0,17 0,23


10 10 10 10

2,08 2,42 2,82 3,28

0,192 0,212 0,233 0,256

0,192 0,212 0,233 0,256

0,288 0,318 0,350 0,384

0,192 0,212 0,233 0,256

0,192 0,212 0,233 0,256

12 13 14 15

§¬n vÞ tÝnh:: 100m2


ChiÒu dµy líp c¾t (cm)
≤5 ≤6 ≤7

0,028 0,033 0,044

103 104 105


h©n c«ng 3,5/7
KÕt cÊu s¾t thÐp
§¬n vÞ tÝnh: c«ng
/tÊn
)
< 16
8,80

22

§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2


M¸i t«n M¸i Fibr«xi m¨ng
iÒu cao (m)
< 16 £4 < 16
0,04 0,05 0,06
22 31 32

¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2


G¹ch èp
Ch©n t
êng
0,13

32

§¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2


V¸ch ng¨n
b»ng
V¸n sµn
nh«m
kÝnh
0,06 0,10
41 51
VËn chuyÓn vµ xÕp ®èng theo tõng lo¹i ®óng n¬i qui ®Þnh trong ph¹m vi 30m.

¬n vÞ tÝnh: c«ng/c¸i
Th¸o dì
chËu tiÓu

0,15
41

¸y hµn, cÇn cÈu

»ng m¸y hµn, cÇn cÈu

vµ thñ c«ng kÕt hîp cÇn cÈu, ®¸nh dÊu ph©n lo¹i vËt liÖu sau th¸o dì, xÕp gän, x¶ mèi hµn, th¸o bu l«
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
Th¸o b»ng cÈu, c¾t
Th¸o b»ng m¸y hµn
thÐp b»ng m¸y hµn
Th¸o dµn Th¸o sµn Th¸o dµn
cÇu cÇu cÇu

1,75 1,20 1,75


5 5 5
9,42 3,61 5,64
- 0,065 0,074
0,87 0,60 0,87
12 21 22

¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

Díi níc

0,15
1,52
0,51
5
13,5

0,39
0,39
0,19
0,27
0,05
0,90
0,90
5
12
hè sau khi ®µo.
huyÓn trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, thu dän mÆt b»ng sau khi ph¸ dì (biÖn ph¸p ph¸ dì cha tÝn
¹o, hÖ næi thi c«ng).
phÕ th¶i ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.
y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, bãc b»ng thñ c«ng ®iÓm m¸y kh«ng tíi ®îc. Di chuyÓn biÓn b¸o vµ rµo
x¶ mèi hµn, th¸o bu l«ng c¸c bé phËn kÕt cÊu vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.
Ön ph¸p ph¸ dì cha tÝnh trong ®Þnh møc).
ph¹m vi 30m.
chuyÓn biÓn b¸o vµ rµo ch¾n, dän phÕ liÖu r¬i v·i, xóc hãt phÕ liÖu lªn xe vËn chuyÓn. VËn chuyÓn p
chuyÓn. VËn chuyÓn phÕ th¶i trong ph¹m vi 1000m
Ch¬ng II
c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t

AB.10000 ®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng


AB.11000 §µO §ÊT C¤NG TR×NH B»NG THñ C¤NG
AB.13000 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng
®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
AB.20000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng
AB.30000 ®µo nÒn ®êng
ab.41000 VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ
Ab.42000 VËn chuyÓn ®Êt 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ
Ab.50000 C«ng t¸c ®µo ®¸ mÆt b»ng, hè mãng c«ng tr×nh, kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng khoan n
AB.60000 §¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
AB.70000 c«ng t¸c n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû
AB.71100 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt £1000CV
AB.71200 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt £ 2000CV
AB.71300 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000CV
AB.72100 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn
AB.72200 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng
AB.73100 n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt £2500CV
AB.73200 N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500CV
AB.74100 N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông tù hµnh, ®æ ®Êt b»ng hÖ thèng thuû lùc x¶ ®¸y
AB.75100 xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông, phun lªn bê
AB.81100 N¹o vÐt kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
AB.81200 N¹o vÐt díi níc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
AB.81300 n¹o vÐt b»ng tµu ®µo
AB.82000 §µo ph¸ ®¸, bèc xóc ®¸ díi níc b»ng tÇu §µo
AB.90000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t b»ng tµu kÐo, xµ lan vµ tµu hót bông tù hµnh
AB.91000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo, xµ lan
AB.92000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1Km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ThuyÕt minh

§Þnh møc c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc qu
®µo ®¾p hoµn chØnh (bao gåm c¸c c«ng viÖc ®µo xóc
c¶ c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ vµ hoµn thiÖn v.v..) Trêng h
rõng ph¸t tuyÕn, chÆt, ®µo gèc c©y, bôi c©y, ph¸ dì m
ThuyÕt minh

§Þnh møc c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc qu
®µo ®¾p hoµn chØnh (bao gåm c¸c c«ng viÖc ®µo xóc
c¶ c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ vµ hoµn thiÖn v.v..) Trêng h
rõng ph¸t tuyÕn, chÆt, ®µo gèc c©y, bôi c©y, ph¸ dì m
tríc khi ®µo, ®¾p th× ¸p dông theo c«ng t¸c ®· ®îc ®Þ
¬ng I.
- C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt ®îc ®Þnh møc cho trên
®Êt ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng vµ ®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»n
- Trêng hîp ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng m¸y mµ
kh«ng lµm ®îc nh ®µo r·nh däc, ®µo x¶ khèi lîng ®¾
b»ng thñ c«ng (®µo khoan ®êng, ®µo r·nh däc, ®µo lÊy
, .v.v.) th× khèi lîng lµm b»ng thñ c«ng ¸p dông ®Þnh mø
®¸, c¸t b»ng thñ c«ng t¬ng øng.
- §Þnh møc ®µo ®Êt tÝnh cho ®µo 1m 3 ®Êt nguyª
®µo.
- §Þnh møc ®¾p ®Êt tÝnh cho 1m 3 ®¾p ®o t¹i n¬i ®
- §µo ®Ó ®¾p b»ng khèi lîng ®Êt ®¾p nh©n víi hÖ
tõ ®Êt thiªn nhiªn cÇn ®µo ®Ó ®¾p nh b¶ng kÌm theo.
- §Þnh møc vËn chuyÓn tÝnh cho 1m 3 ®Êt ®µo ®
tÝnh ®Õn hÖ sè në rêi cña ®Êt.
- VËn chuyÓn ®Êt, ®¸ b»ng «t« tù ®æ ®· tÝnh ®Õn
®Êt, ®¸ ®îc ®Þnh møc cho c¸c cù ly <300m; <500m; <7
t¬ng øng víi cÊp ®Êt, ®¸ vµ lo¹i ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
Trêng hîp cù ly vËn chuyÓn ®Êt, ®¸ tõ n¬i ®µo ®Õn
th× ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn ë cù ly ≤1000m vµ
chuyÓn 1000m tiÕp theo nh sau:
- §Þnh møc vËn chuyÓn víi cù ly L ≤2Km = §m1 + §
- §Þnh møc vËn chuyÓn víi cù ly L ≤4Km = §m1 + §
- §Þnh møc vËn chuyÓn víi cù ly L ≤7Km = §m1 + §
- §Þnh møc vËn chuyÓn víi cù ly L >7Km = §m1 +
7)
Trong ®ã:
- §m1: §Þnh møc vËn chuyÓn trong ph¹m vi ≤1000
- §m2: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly
- §m3: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly
- §m4: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly
- §m5: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km ngoµi ph¹m vi c
- §¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc tÝnh møc riªng víi ®iÒu kiÖn
®æ t¹i chç (hoÆc n¬i kh¸c ®· chuyÓn ®Õn).
- §m2: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly
- §m3: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly
- §m4: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km tiÕp theo cù ly
- §m5: §Þnh møc vËn chuyÓn 1Km ngoµi ph¹m vi c
- §¾p ®Êt, ®¸, c¸t ®îc tÝnh møc riªng víi ®iÒu kiÖn
®æ t¹i chç (hoÆc n¬i kh¸c ®· chuyÓn ®Õn).
B¶ng hÖ sè chuyÓn ®æi b×nh qu©n tõ ®Êt ®µo sang ®Êt ®¾p

HÖ sè ®Çm nÐn, dung


träng ®Êt HÖ sè
K = 0,85; g ≤ 1,45T/m3 ¸
1,60T/m3 1,07
K = 0,90; g ≤ 1,75T/m3 1,10
K = 0,95; g ≤ 1,80T/m 3
1,13
K = 0,98; g > 1,80T/m3 1,16
Ghi chó:
- Riªng khèi lîng ®¸ hçn hîp cÇn ®µo vµ vËn chuyÓn ®Ó ®¾p ®îc tÝnh b»ng khèi lîng ®¸ hç
- C¨n cø vµo tÝnh chÊt c¬ lý cña lo¹i ®Êt vµ ®¸ hçn hîp ®Ó ®¾p vµ yªu cÇu kü thuËt cô thÓ

AB.10000 ®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng

AB.11000 §µO §ÊT C¤NG TR×NH B»NG THñ C¤NG


AB.11100 §µO BïN
AB.11200 ®µo ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt
AB.11300 §µo mãng b¨ng
AB.11400 ®µo mãng cét trô, hè kiÓm tra
AB.11500 ®µo kªnh m¬ng, r·nh tho¸t níc
AB.11600 §µo ®Êt ®Æt ®êng èng, ®êng c¸p
AB.11700 ®µo nÒn ®êng
AB.11800 ®µo khu«n ®êng, r·nh tho¸t níc lßng ®êng, r·nh x¬ng c¸
AB.11900 VËn chuyÓn ®Êt 10m tiÕp theo b»ng thñ c«ng
Ab.12000 ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng

AB.11100 §µO BïN:


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo, xóc, ®æ ®óng chç quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m
Lo¹i bïn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Bïn lÉn
Bïn ®Æc Bïn lÉn r¸c
sái ®¸
AB.1111 §µo bïn trong mäi ®iÒu 0,94 1,0 1,63
kiÖn
AB.1112 VËn chuyÓn tiÕp 10m 0,014 0,066
1 2 3

AB.11200 ®µo ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo, xóc, ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III
AB.1121 §µo xóc ®Êt 0,45 0,62 0,78
1 2 3

®µo mãng c«ng tr×nh


AB.11300 §µo mãng b¨ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬
Nh©n c«ng 3,0/7

CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II
§µo mãng b¨ng
Réng (m) S©u (m)

AB.1131 £1 0,56 0,82


AB.1132 £3 £2 0,62 0,88
AB.1133 £3 0,68 0,95
AB.1134 >3 0,76 1,05

AB.1135 £1 0,46 0,63


AB.1136 >3 £2 0,50 0,68
AB.1137 £3 0,54 0,73
AB.1138 >3 0,60 0,80
1 2

AB.11400 ®µo mãng cét trô, hè kiÓm tra


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§µo mãng, hè theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn p
Nh©n c«ng 3,0/7

CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II
§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra
Réng (m) S©u (m)

AB.1141 £1 0,76 1,19


AB.1142 £1 >1 1,09 1,58

AB.1143 >1 £1 0,50 0,77


AB.1144 >1 0,71 1,04

1 2

AB.11500 ®µo kªnh m¬ng, r·nh tho¸t níc


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®µo kªnh m¬ng, r·nh theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®ón
Nh©n c«ng 3,0/7

CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II
§µo kªnh m¬ng, r·nh tho¸t níc
Réng (m) S©u (m)

AB.1151 £1 0,61 0,91


AB.1152 £3 £2 0,68 0,94
AB.1153 £3 0,72 1,00
AB.1154 >3 0,79 1,09

AB.1155 £1 0,52 0,70


AB.1156 >3 £2 0,54 0,73
AB.1157 £3 0,60 0,83
AB.1158 >3 0,65 0,90
1 2

AB.11600 §µo ®Êt ®Æt ®êng èng, ®êng c¸p


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ ®µo xóc ®Êt ®æ bªn c¹nh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10

Thµnh phÇn CÊp ®Êt


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
hao phÝ I II
§µo ®Êt ®Æt ®êng èng,
AB.1161 ®êng c¸p cã më m¸i Nh©n c«ng 3,5/7 0,95 1,32
taluy
§µo ®Êt ®Æt ®êng èng,
AB.1162 ®êng c¸p kh«ng më m¸i Nh©n c«ng 3,5/7 1,09 1,51
taluy
1 2
Ghi chó: §µo ®Êt ®Æt ®êng èng, ®êng c¸p trong thµnh phè, thÞ trÊn ®Þnh møc nh©n c«n

AB.11700 ®µo nÒn ®êng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-      ChuÈn bÞ, dän dÑp mÆt b»ng. §µo nÒn ®êng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, xóc ®Êt ®æ ®
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III
§µo nÒn ®êng
AB.1171 0,56 0,74 1,07
më réng
AB.1172 Lµm míi 0,36 0,54 0,87
1 2 3

AB.11800 ®µo khu«n ®êng, r·nh tho¸t níc lßng ®êng, r·nh x¬ng c¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo khu«n r·nh, san ®Çm ®¸y khu«n, r·nh, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh ho
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III
§µo khu«n ®êng, r·nh
tho¸t níc lßng ®êng, r·nh
x¬ng c¸ s©u (cm)

AB.1181 £15 0,77 0,96 1,39


AB.1182 £30 0,70 0,87 1,27
AB.1183 >30 0,64 0,80 1,17
1 2 3

AB.11900 VËn chuyÓn ®Êt 10m tiÕp theo b»ng thñ c«ng
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m
CÊp ®Êt
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
I II III
VËn chuyÓn ®Êt 10m
AB.1911 0,031 0,032 0,035
tiÕp theo b»ng thñ c«ng
1 2 3

Ab.12000 ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®ôc ph¸, cËy, xeo, ®Ëp ®¸ t¶ng thµnh ®¸ cã thÓ vËn chuyÓn ®îc, xÕp ®¸ thµnh
Nh©n c«ng 3,5/7
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
C«ng t¸c CÊp ®¸
M· hiÖu
x©y l¾p I II III

AB.1121 Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng, 5,80 4,50 3,90


chiÒu dµy líp ®¸ < 0,5m
1 2 3

AB.13000 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng


AB.13100 ®¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh
AB.13200 ®¾p bê kªnh m¬ng
AB.13300 ®¾p §ÊT nÒn ®êng
AB.13400 ®¾p c¸t c«ng tr×nh

AB.13100 ®¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       §¾p nÒn mãng c«ng tr×nh b»ng ®Êt ®· ®µo ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p trong ph¹m vi 30m.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
§é chÆt yªu cÇu
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
K=0,85 K=0,90 K=0,95

AB.1311 §¾p ®Êt nÒn mãng c«ng 0,56 0,67 0,70


tr×nh

AB.1312 §¾p ®Êt mãng ®êng 0,60 0,69 0,74


èng, ®êng cèng
1 2 3

AB.13200 ®¾p bê kªnh m¬ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       ChuÈn bÞ mÆt b»ng. §¾p kªnh m¬ng b»ng ®Êt ®· ®µo, ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p hoÆc vË
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m
Dung träng T/m3
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
g ≤ 1,45 g ≤ 1,50 g ≤ 1,55

AB.1321 §¾p bê kªnh m¬ng 0,57 0,68 0,74

1 2 3

AB.13300 ®¾p §ÊT nÒn ®êng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       ChuÈn bÞ, ®¾p nÒn ®êng b»ng ®Êt ®· ®µo ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p trong ph¹m vi 30m.
Nh©n c«ng 3,0/7
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
§é chÆt yªu cÇu
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
K=0,85 K=0,90 K=0,95
AB.1331 §¾p nÒn ®êng 0,61 0,72 0,78
1 2 3
Ghi chó:
Trêng hîp ®¾p bê kªnh m¬ng, nÒn ®êng më réng th× hao phÝ nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè

AB.13400 ®¾p c¸t c«ng tr×nh


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-       §¾p b»ng c¸t ®· ®æ ®èng t¹i n¬i ®¾p ®Õn trong ph¹m vi 30m.
-       San, tíi níc, ®Çm theo yªu cÇu kü thuËt, hoµn thiÖn c«ng tr×nh sau khi ®¾p.
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
§¾p nÒn
mãng §¾p mãng
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
c«ng ®êng èng
tr×nh

AB.1341 VËt liÖu


C¸t m3 1,22 1,22
VËt liÖu kh¸c % 2 2
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0,45 0,58

1 2

®µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y

®µo ®Êt c«ng tr×nh b»ng m¸y


AB.20000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng
AB.21000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo
AB.22000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ñi
AB.23000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y c¹p
AB.24000 ®µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo
Ab.25000 §µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y
AB.26100 ®µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp
AB.27000 §µo kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo
AB.28100 ®µo kªnh m¬ng nÒn ®êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ
AB.28200 n¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p v

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


§µo san ®Êt b»ng m¸y ®µo; b»ng m¸y ñi; b»ng c¹p chuyÓn trong ph¹m vi quy ®Þnh. B¶o ®¶

AB.21000 §µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,50
§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2111 ®µo <0,4m3 M¸y ®µo £0,4m3 ca 0,482
M¸y ñi £110CV ca 0,03

Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,50


§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2112 ®µo <0,8m3 M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,250
M¸y ñi £110CV ca 0,03

Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,50


§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y thi c«ng
AB.2113 ®µo <1,25m3 M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,189
M¸y ñi £110CV ca 0,03

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


thi c«ng c«ng 0,50
§µo san M¸y ®µo £1,6m3
AB.2114 ®Êt b»ng m¸y ®µo M¸y ñi £110CV ca 0,167
<1,6m3 ca 0,03

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


thi c«ng c«ng 0,50
§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y ®µo £2,3m 3
AB.2115
®µo <2,3m3 M¸y ñi £110CV ca 0,133
ca 0,03
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
thi c«ng c«ng 0,50
§µo san ®Êt b»ng m¸y M¸y ®µo £3,6m 3

AB.2116 ®µo ≤3,6m3 M¸y ñi £110CV ca 0,092


ca 0,023

AB.22000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ñi


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I

§µo san ®Êt trong M¸y thi c«ng


ph¹m vi ≤50m b»ng m¸y
AB.2211 ñi
- M¸y ñi £75CV
M¸y ñi £75CV ca 0,357

M¸y thi c«ng


AB.2212 - M¸y ñi £110CV M¸y ñi £110CV ca 0,311

M¸y thi c«ng


AB.2213 - M¸y ñi £140CV M¸y ñi £140CV ca 0,285

M¸y thi c«ng


AB.2214 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,240

M¸y thi c«ng


AB.2215 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,158

M¸y thi c«ng


AB.2216 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,118

§µo san ®Êt trong M¸y thi c«ng


AB.2217 ph¹m vi £70m b»ng
- M¸y ñi £ 75CV M¸y ñi £ 75CV ca 0,435

M¸y thi c«ng


AB.2218 - M¸y ñi £110CV M¸y ñi £110CV ca 0,419

M¸y thi c«ng


AB.2219 - M¸y ñi £140CV M¸y ñi £140CV ca 0,370

M¸y thi c«ng


AB.2221 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,296
AB.2221 - M¸y ñi £180CV

M¸y thi c«ng


AB.2222 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,244

M¸y thi c«ng


AB.2223 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,133

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I

§µo san ®Êt trong M¸y thi c«ng


ph¹m vi £100m b»ng
AB.2224
- M¸y ñi £75CV
M¸y ñi £75CV ca 0,666

M¸y thi c«ng


AB.2225 - M¸y ñi £110CV M¸y ñi £110CV ca 0,581

M¸y thi c«ng


AB.2226 - M¸y ñi £140CV M¸y ñi £140CV ca 0,446

M¸y thi c«ng


AB.2227 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,380

M¸y thi c«ng


AB.228 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,310

M¸y thi c«ng


AB.2229 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,185

AB.23000 ®µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y c¹p
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
§µo san ®Êt trong ph¹m M¸y thi c«ng
AB.2311
vi £ 300m M¸y c¹p 9m3 ca 0,302
M¸y ñi 110CV ca 0,101

M¸y thi c«ng


AB.2312
£ 300m M¸y c¹p 16m3 ca 0,172
M¸y ñi 140CV ca 0,057

§µo san ®Êt trong ph¹m M¸y thi c«ng


AB.2313
vi £ 500m M¸y c¹p 9m3 ca 0,380
M¸y ñi 110CV ca 0,127

M¸y thi c«ng


AB.2314
£ 500m M¸y c¹p 16m3 ca 0,217
M¸y ñi 140CV ca 0,072

§µo san ®Êt trong ph¹m M¸y thi c«ng


AB.2315
vi £ 700m M¸y c¹p 9m3 ca 0,459
M¸y ñi 110CV ca 0,115

M¸y thi c«ng


AB.2316
£ 700m M¸y c¹p 16m3 ca 0,262
M¸y ñi 140CV ca 0,066

§µo san ®Êt trong ph¹m M¸y thi c«ng


AB.2317
vi £ 1000m M¸y c¹p 9m3 ca 0,573
M¸y ñi 110CV ca 0,115

M¸y thi c«ng


AB.2318
£ 1000m M¸y c¹p 16m3 ca 0,327
M¸y ñi 140CV ca 0,055

VËn chuyÓn tiÕp 500m M¸y thi c«ng


AB.2319
b»ng m¸y c¹p 9m3 M¸y c¹p 9m3 ca 0,134

VËn chuyÓn tiÕp 500m M¸y thi c«ng


AB.2321
AB.2321
b»ng m¸y c¹p 16m3 M¸y c¹p 16m3 ca 0,070

AB.24000 ®µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo xóc ®Êt ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i t

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50
®Êt b»ng m¸y ®µo M¸y ®µo £0,4m 3

AB.2411 £ 0,4m3 M¸y ñi £110CV ca 0,416


ca 0,027

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50
®Êt b»ng m¸y xóc M¸y ®µo £0,8m 3

AB.2412 £ 0,8m3 M¸y ñi £110CV ca 0,227


ca 0,027

§µo xóc M¸y thi c«ng


Nh©n c«ng 3/7 M¸y 0,50
®Êt b»ng m¸y xóc c«ng ca
AB.2413 ®µo £1,25m3 0,172
£ 1,25m3 M¸y ñi £110CV ca 0,027

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50
®Êt b»ng m¸y xóc M¸y ®µo £1,6m 3

AB.2414 £ 1,6m3 M¸y ñi £110CV ca 0,152


ca 0,027

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50
®Êt b»ng m¸y xóc M¸y ®µo £2,3m 3

AB.2415
AB.2415 £ 2,3m3 M¸y ñi £110CV ca 0,121
ca 0,027

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


§µo xóc thi c«ng c«ng 0,50
®Êt b»ng m¸y xóc M¸y ®µo £3,6m 3

AB.2416 £ 3,6m3 M¸y ñi £110CV ca 0,087


ca 0,027

Ab.25000 §µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y


Ab.25100 ChiÒu réng mãng <= 6m
Ab.25200 ChiÒu réng mãng <= 10m
Ab.25300 ChiÒu réng mãng <= 20m
Ab.25400 ChiÒu réng mãng > 20m

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


§µo ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Hoµn thiÖn hè mãn

Ab.25100 ChiÒu réng mãng £ 6m

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I

§µo mãng b»ng m¸y ®µo Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,75
AB.2511 < 0,8m3 M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,316

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,75


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2512
< 1,25m3
M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,237

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,75


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2513
< 1,6m3
§µo mãng b»ng m¸y ®µo
AB.2513
< 1,6m3
M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,204

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,75


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2514
< 2,3m3
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,159

Ab.25200 ChiÒu réng mãng £ 10m

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I

§µo mãng b»ng m¸y ®µo Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,85
AB.2521 < 0,8m3 M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,301

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,85


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2522
< 1,25m3
M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,226

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,85


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2523
< 1,6m3
M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,196

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,85


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2524
< 2,3m3
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,149

Ab.25300 ChiÒu réng mãng £ 20m


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I

§µo mãng b»ng m¸y ®µo


Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20
< 0,8m3
AB.2531 M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,279
M¸y ñi ≤110CV ca 0,0270

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2532
< 1,25m3 M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,210
M¸y ñi ≤110CV ca 0,027

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2533
< 1,6m3 M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,175
M¸y ñi ≤110CV ca 0,027

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2534
< 2,3m3 M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,138
M¸y ñi ≤110CV ca 0,027

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,20


§µo mãng b»ng m¸y ®µo M¸y thi c«ng
AB.2535
< 3,6m3 M¸y ®µo £3,6m3 ca 0,099
M¸y ñi ≤110CV ca 0,027

Ab.25400 ChiÒu réng mãng > 20m

CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
I

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090


M¸y thi c«ng
§µo mãng b»ng m¸y ®µo
Ab.2541 M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,264
<0,8m3
M¸y ñi £110CV ca 0,027

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090


M¸y thi c«ng
§µo mãng b»ng m¸y ®µo
Ab.2542 M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,199
<1,25m3
M¸y ñi £110CV ca 0,027

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090


M¸y thi c«ng
§µo mãng b»ng m¸y ®µo
AB.2543 M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,171
<1,6m3
M¸y ñi £110CV ca 0,027

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090


§µo mãng b»ng m¸y ®µo
M¸y thi c«ng
<2,3m3
AB.2544
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,135
M¸y ñi £110CV ca 0,027

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,090


§µo mãng b»ng m¸y ®µo
M¸y thi c«ng
<3,6m3
AB.2545
M¸y ®µo £3,6m3 ca 0,099
M¸y ñi £110CV ca 0,027

AB.26100 ®µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph¬ng ph¸p ®µo ch
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo mãng c«ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn b»ng tæ hîp c¸c
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng
x©y l¾p
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 10,50
§µo mãng c«ng tr×nh
AB.2611 trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu
b»ng tæ hîp 2 m¸y ®µo M¸y thi c«ng
M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,6
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 10,50
§µo mãng c«ng tr×nh
AB.2612 trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu
b»ng tæ hîp 3 m¸y ®µo M¸y thi c«ng
M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,9
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 10,50
§µo mãng c«ng tr×nh
AB.2613 trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu
b»ng tæ hîp 4 m¸y ®µo M¸y thi c«ng
M¸y ®µo 0,8m3 ca 1,2
Ghi chó:
Trêng hîp sö dông tÊm chèng lÇy trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× ®Þnh møc hao phÝ m¸y thi c«

AB.27000 §µo kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn. B¹t m¸i

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I

AB.2711 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 5,59


§µo kªnh m¬ng, chiÒu M¸y thi c«ng
réng £ 6m
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,315

AB.2712 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 5,59


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,237

AB.2713 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 5,59


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,210

AB.2714 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 5,59


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,167

AB.2721 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,66


§µo kªnh m¬ng, chiÒu M¸y thi c«ng
réng £ 10m
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,301

AB.2722 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,66


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,228

AB.2723 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,66


nt M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,202

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I

AB.2724 nt Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,66


M¸y thi c«ng
M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,160

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,19


§µo kªnh m¬ng, chiÒu M¸y thi c«ng
AB.2731
réng ≤20m M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,288
M¸y ñi £110Cv ca 0,027
§µo kªnh m¬ng, chiÒu
AB.2731
réng ≤20m

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,19


M¸y thi c«ng
AB.2732 nt M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,217
M¸y ñi £110Cv ca 0,027

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,19


M¸y thi c«ng
AB.2733 nt M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,193
M¸y ñi £110Cv ca 0,027

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 4,19


M¸y thi c«ng
AB.2734 nt M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,153
M¸y ñi £110Cv ca 0,027

 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98 


§µo kªnh m¬ng, chiÒu M¸y thi c«ng  ca
AB.2741
réng >20m M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,267
M¸y ñi £110Cv 0,025

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98 


M¸y thi c«ng ca
AB.2742 nt M¸y ®µo £1,25m3 ca 0,199
M¸y ñi £110Cv 0,025

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98 


 nt M¸y thi c«ng ca
AB.2743 M¸y ®µo £1,6m3 ca 0,177
M¸y ñi £110Cv 0,025

1
Thµnh phÇn hao CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
phÝ I

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98 


M¸y thi c«ng ca
§µo kªnh m¬ng, chiÒu
AB.2744 M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,140
réng >20m
M¸y ñi £110Cv 0,025

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng  3,98 


nt M¸y thi c«ng ca
AB.2745 M¸y ®µo £3,6m3 ca 0,102
M¸y ñi £110Cv 0,025

1
Ghi chó:
- §Þnh møc ®µo hè mãng, kªnh m¬ng cã chiÒu réng >20m ¸p dông cho mäi hè mãng, kªnh

AB.28100 ®µo kªnh m¬ng nÒn ®êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph¬ng ph¸p ®
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt theo ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn b»ng tæ hîp c¸c m¸y ®µo thuû
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn
M· hiÖu §¬n vÞ Sè lîng
x©y l¾p hao phÝ

§µo kªnh m¬ng trªn Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,80


nÒn ®Êt mÒm, yÕu
AB.2811
b»ng M¸y thi c«ng
tæ hîp 2 m¸y ®µo M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,63

§µo kªnh m¬ng trªn Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,80


nÒn ®Êt mÒm, yÕu
AB.2812
b»ng M¸y thi c«ng
tæ hîp 3 m¸y ®µo M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,945
§µo kªnh m¬ng trªn Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,80
nÒn ®Êt mÒm, yÕu
AB.2813
b»ng M¸y thi c«ng
tæ hîp 4 m¸y ®µo M¸y ®µo 0,8m3 ca 1,26

1
Ghi chó:
Trêng hîp tæ hîp sö dông tÊm chèng lÇy trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× ®Þnh møc hao phÝ m¸

AB.28200 n¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo n¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m¬ng b»ng m¸y x¸ng c¹p, ®æ ®Êt lªn bê ®¶m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
C«ng t¸c Thµnh phÇn
M· hiÖu §¬n vÞ Sè lîng
x©y l¾p hao phÝ

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 5,74

N¹o vÐt kªnh m¬ng M¸y thi c«ng


AB.2821 b»ng tæ hîp m¸y x¸ng
c¹p+m¸y ®µo M¸y x¸ng c¹p 1,25m3 ca 0,243

M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,3

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 5,74

Më réng kªnh m¬ng M¸y thi c«ng


AB.2822 b»ng tæ hîp m¸y x¸ng
c¹p+m¸y ®µo M¸y x¸ng c¹p 1,25m3 ca 0,231

M¸y ®µo 0,8m3 ca 0,3

1
Ghi chó:
Trêng hîp m¸y ®µo thuû lùc ph¶i sö dông tÊm chèng lÇy trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× ®Þnh

AB.30000 ®µo nÒn ®êng


AB.31000 ®µo nÒn ®êng b»ng m¸y ®µo ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
AB.32000 ®µo nÒn ®êng b»ng m¸y ñi
AB.33000 ®µo nÒn ®êng b»ng m¸y c¹p
AB.34000 San ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷ , b·i gia t¶i
AB.35000 §µo ®Êt trong khung v©y phßng níc c¸c trô trªn c¹n
AB.36000 Xãi hót bïn trong khung v©y phßng níc

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt nÒn ®êng b»ng m¸y ®µo, ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn. §µo nÒn ®ê

AB.31000 ®µo nÒn ®êng b»ng m¸y ®µo ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,89
AB.3111 thi c«ng
§µo nÒn ®êng b»ng m¸y
M¸y ®µo £0,4m3 ca 0,557
®µo £0,4m3
M¸y ñi £110CV ca 0,050

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,89


AB.3112 thi c«ng
§µo nÒn ®êng b»ng m¸y
M¸y ®µo £0,8m3 ca 0,301
®µo £0,8m3
M¸y ñi £110CV ca 0,050

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


c«ng 3,89
thi c«ng
AB.3113 §µo nÒn ®êng b»ng m¸y M¸y ®µo £1,25m3
®µo £1,25m3 M¸y ñi £110CV ca 0,228
ca 0,050

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


c«ng 3,89
thi c«ng
AB.3114 §µo nÒn ®êng b»ng m¸y M¸y ®µo £1,6m3
®µo £1,6m3 M¸y ñi £110CV ca 0,202
ca 0,050

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


c«ng 3,89
thi c«ng
AB.3115 §µo nÒn ®êng b»ng m¸y M¸y ®µo £2,3m3
®µo £2,3m3
§µo nÒn ®êng b»ng m¸y
®µo £2,3m3 M¸y ñi £110CV ca 0,161
ca 0,050

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,89


AB.3116 thi c«ng
§µo nÒn ®êng b»ng m¸y
M¸y ®µo £3,6m3 ca 0,112
®µo £3,6m3
M¸y ñi £110CV ca 0,050

AB.32000 ®µo nÒn ®êng b»ng m¸y ñi

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3211 §µo vËn chuyÓn ®Êt thi c«ng c«ng 3,30
trong ph¹m
vi £ 50m M¸y ñi £75CV ca 0,487

AB.3212 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30


£ 50m M¸y thi c«ng
M¸y ñi £110CV ca 0,424

AB.3213 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30


£ 50m M¸y thi c«ng
M¸y ñi £140CV ca 0,389
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3214 £ 50m thi c«ng c«ng 3,30
M¸y ñi £180CV
ca 0,327

AB.3215 M¸y thi c«ng


£ 50m M¸y ñi £240CV ca 0,215
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30
Nh©n c«ng3/7 M¸y
AB.3216 thi c«ng c«ng 3,30
£ 50m M¸y ñi £320CV
ca 0,161

§µo vËn chuyÓn ®Êt Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30
AB.3217 trong ph¹m thi c«ng
vi £ 70m M¸y ñi £75CV ca 0,595

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


AB.3218 thi c«ng c«ng 3,30
£ 70m
M¸y ñi £110CV ca 0,573

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


AB.3219 thi c«ng c«ng 3,30
£ 70m
M¸y ñi £140CV ca 0,506
Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30
AB.3220 thi c«ng
£ 70m M¸y ñi £180CV ca 0,405

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp


M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ I
§µo vËn chuyÓn ®Êt Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30
AB.3221 trong ph¹m thi c«ng
vi £ 70m M¸y ñi £240CV ca 0,334

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30


AB.3222 thi c«ng
£ 70m M¸y ñi £320CV ca 0,182

§µo vËn chuyÓn ®Êt Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30


AB.3223 trong ph¹m M¸y thi c«ng
vi £ 100m M¸y ñi £75CV ca 0,914

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30


AB.3224 £ 100m thi c«ng
M¸y ñi £110CV ca 0,797

Nh©n c«ng 3/7 c«ng 3,30


AB.3225 M¸y thi c«ng
£ 100m M¸y ñi £140CV ca 0,612

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30


AB.3226 thi c«ng
£ 100m M¸y ñi £180CV ca 0,521

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30


AB.3227 thi c«ng
£ 100m M¸y ñi £240CV ca 0,425

Nh©n c«ng 3/7 M¸y c«ng 3,30


AB.3228 £ 100m thi c«ng
M¸y ñi £320CV ca 0,254

AB.33000 ®µo nÒn ®êng b»ng m¸y c¹p


§¬n vÞ tÝnh :100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3311 §µo vËn chuyÓn thi c«ng c«ng 5,17
®Êt trong M¸y c¹p 9m 3

ph¹m vi M¸y ñi 110CV ca 0,332


£ 300m ca 0,111

Nh©n c«ng 3/7 M¸y


AB.3312 thi c«ng c«ng 5,17
£ 300m M¸y c¹p 16m3
M¸y ñi 140CV ca 0,189
ca 0,063
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3313 §µo vËn chuyÓn thi c«ng c«ng 5,17
®Êt trong M¸y c¹p 9m3
ph¹m vi M¸y ñi 110CV ca 0,418
£ 500m ca 0,140
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3314 thi c«ng c«ng 5,17
£ 500m M¸y c¹p 16m 3

M¸y ñi 140CV ca 0,239


ca 0,080
§µo vËn chuyÓn Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3315 ®Êt trong thi c«ng c«ng 5,17
ph¹m vi M¸y c¹p 9m3
£ 700m M¸y ñi 110CV ca 0,505
ca 0,127
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3316 thi c«ng c«ng 5,17
£ 700m M¸y c¹p 16m 3

M¸y ñi 140CV ca 0,288


ca 0,073
§µo vËn chuyÓn Nh©n c«ng3 /7 M¸y
AB.3317 ®Êt trong thi c«ng c«ng 5,17
ph¹m vi M¸y c¹p 9m 3

£ 1000m M¸y ñi 110CV ca 0,630


ca 0,106
Nh©n c«ng 3/7 M¸y
AB.3318 thi c«ng c«ng 5,17
£ 1000m M¸y c¹p 16m 3

M¸y ñi 140CV ca 0,360


ca 0,060
1

§¬n vÞ tÝnh :100m3


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n CÊp ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I

AB.3319 VËn chuyÓn M¸y thi c«ng


tiÕp 500m b»ng m¸y M¸y c¹p 9m3 ca 0,134
c¹p 9m3
AB.3320 VËn chuyÓn M¸y thi c«ng
tiÕp 500m b»ng m¸y M¸y c¹p 16m3 ca 0,075
c¹p 16m3

1
Ghi chó:
Khi ®µo nÒn ®êng më réng b»ng m¸y xóc, m¸y ñi, m¸y c¹p th× hao phÝ nh©n c«ng ®îc nh©

AB.34000 San ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷ , b·i gia t¶i
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
San ®Êt, ®¸ b·i th¶i phôc vô c«ng t¸c ®µo, xóc ®Êt ®æ ®i hoÆc ®Êt dù tr÷ t¹i b·i tr÷ ®Êt,
§¬n vÞ tÝnh :100m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
San ®Êt
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AB.341 San ®Êt ®¸ b·i th¶i b»ng M¸y thi c«ng


m¸y ñi 110CV M¸y ñi 110CV ca 0,092

AB.342 San ®Êt ®¸ b·i th¶i b»ng M¸y thi c«ng


m¸y ñi 140CV M¸y ñi 140CV ca 0,086

AB.343 San ®Êt ®¸ b·i th¶i b»ng M¸y thi c«ng


m¸y ñi 180CV M¸y ñi 180CV ca 0,073

10
Ghi chó:
C«ng t¸c san ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷ ®Êt, ®¸ ®îc ®Þnh møc cho 100% khèi lîng ®Êt, ®¸ ®

AB.35000 §µo ®Êt trong khung v©y phßng níc c¸c trô trªn c¹n
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt c¸c lo¹i trong khung v©y b»ng thñ c«ng, ®æ vµo thïng, ®a thïng chøa ®
§¬n vÞ tÝnh : 100m3
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

§µo ®Êt trong khung


AB.351 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 51
v©y
phßng níc c¸c trô trªn M¸y thi c«ng
c¹n M¸y ®µo gÇu ngo¹m

1,2m3 ca 5,5

10

AB.36000 Xãi hót bïn trong khung v©y phßng níc


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt c¸c lo¹i b»ng m¸y b¬m xãi, b¬m hót hçn hîp ra khái khung v©y, hoµn t
§¬n vÞ tÝnh : 1m3
M· C¸c trô
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
hiÖu Trªn c¹n
VËt liÖu
AB.361 Xãi hót bïn trong èng xãi F50mm m 0,005
khung v©y phßng èng xãi F150mm m 0,005
níc èng xãi F250mm m 0,005
VËt liÖu kh¸c % 5
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,25
M¸y thi c«ng

M¸y Ðp khÝ 1200m3/h ca 0,032

CÇn cÈu xÝch 16T ca 0,032


M¸y b¬m xãi 4MC ca 0,032
Xµ lan 400T ca -
Can« 150CV ca -
CÇn cÈu næi 30T ca -

M¸y b¬m níc 200m3/h ca 0,032

M¸y kh¸c % 5
10

ab.41000 VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VËn chuyÓn ®Êt do m¸y ®µo ®æ lªn ph¬ng tiÖn, vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ ®¾p hoÆc ®æ ®

Thµnh phÇn CÊp


M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ I
AB.4111 ¤t« 5 tÊn ca 0,666
AB.4112 ¤t« 7 tÊn ca 0,526
AB.4113 VËn chuyÓn ®Êt b»ng ¤t« 10 tÊn ca 0,500
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.4114 ¤t« 12 tÊn ca 0,416
<300m
AB.4115 ¤t« 22 tÊn ca 0,279
AB.4116 ¤t« 27 tÊn ca 0,185
AB.4121 ¤t« 5 tÊn ca 0,833
AB.4122 ¤t« 7 tÊn ca 0,666
AB.4123 VËn chuyÓn ®Êt b»ng ¤t« 10 tÊn ca 0,542
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.4124 ¤t« 12 tÊn ca 0,478
<500m
AB.4125 ¤t« 22 tÊn ca 0,321
AB.4126 ¤t« 27 tÊn ca 0,257
AB.4131 ¤t« 5 tÊn ca 0,952
AB.4132 ¤t« 7 tÊn ca 0,741
AB.4133 VËn chuyÓn ®Êt b»ng ¤t« 10 tÊn ca 0,596
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.4134 ¤t« 12 tÊn ca 0,536
<700m
AB.4135 ¤t« 22 tÊn ca 0,341
AB.4136 ¤t« 27 tÊn ca 0,282
AB.4141 ¤t« 5 tÊn ca 1,111
AB.4142 ¤t« 7 tÊn ca 0,852
AB.4143 VËn chuyÓn ®Êt b»ng ¤t« 10 tÊn ca 0,685
«t« tù ®æ trong ph¹m vi
AB.4144 ¤t« 12 tÊn ca 0,610
<1000m
AB.4145 ¤t« 22 tÊn ca 0,413
AB.4146 ¤t« 27 tÊn ca 0,334
1
Ghi chó:
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ ®îc ®Þnh møc cho c¸c cù ly tõ n¬i ®µo ®Êt ®
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« 5 tÊn øng víi m¸y ®µo < 0,8 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« 7 tÊn øng víi m¸y ®µo < 1,25 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« 10 tÊn øng víi m¸y ®µo ≤ 1,6 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« > 12 tÊn øng víi m¸y ®µo > 2,3 m3.

Ab.42000 VËn chuyÓn ®Êt 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ


¸p dông ®èi víi trêng hîp cù ly vËn chuyÓn ®Êt tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ ®Êt > 1000m

CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
I
AB.4211 ¤t« 5 tÊn ca 0,660
AB.4212 ¤t« 7 tÊn ca 0,430
AB.4213 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,300
AB.4214 £2km ¤t« 12 tÊn ca 0,280
AB.4215 ¤t« 22 tÊn ca 0,187
AB.4216 ¤t« 27 tÊn ca 0,140
AB.4221 ¤t« 5 tÊn ca 0,530
AB.4222 ¤t« 7 tÊn ca 0,380
AB.4223 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,230
AB.4224 £4km ¤t« 12 tÊn ca 0,210
AB.4225 ¤t« 22 tÊn ca 0,140
AB.4226 ¤t« 27 tÊn ca 0,105
AB.4231 ¤t« 5 tÊn ca 0,440
AB.4232 ¤t« 7 tÊn ca 0,370
AB.4233 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,200
AB.4234 £7km ¤t« 12 tÊn ca 0,171
AB.4235 ¤t« 22 tÊn ca 0,114
AB.4236 ¤t« 27 tÊn ca 0,086

* Ph¹m vi ngoµi 7km ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo
trong ph¹m vi 7km céng víi ®Þnh møc vËn chuyÓn tiÕp 1km theo b¶ng sau:

AB.4241 ¤t« 5 tÊn ca 0,272


AB.4242 ¤t« 7 tÊn ca 0,229
AB.4243 VËn chuyÓn 1km ngoµi ¤t« 10 tÊn ca 0,124
AB.4244 ph¹m vi 7km ¤t« 12 tÊn ca 0,106
AB.4245 ¤t« 22 tÊn ca 0,071
AB.4246 ¤t« 27 tÊn ca 0,054
1

Ab.50000 C«ng t¸c ®µo ®¸ mÆt b»ng, hè mãng c«ng tr×nh, kªnh m¬ng, nÒn ®êng
Ab.51110 PH¸ §¸ mÆt b»ng C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm
Ab.51120 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm
Ab.51130 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm
Ab.51210 PH¸ §¸ Hè MãNG C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm
AB.51220 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm
Ab.51230 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm
Ab.51310 PH¸ §¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng m¸y khoan D42mm
Ab.51320 ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng m¸y khoan D76mm
Ab.51330 ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng m¸y khoan D105mm
Ab.51410 Khoan Ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®êng kÝnh ≥20m
AB.51510 Ph¸ ®¸ ®êng viÒn
AB.51610 §µo ph¸ ®¸ b»ng bóa c¨n
Ab.52100 xóc ®¸ sau næ m×n ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
AB.53000 VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ
AB.54000 VËn chuyÓn ®¸ sau næ m×n 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ
AB.55000 ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi
AB.55310 xóc ®¸ hçn hîp t¹i b·i tr÷
AB.55320 xóc ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng
AB.56000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lÊp s«ng b»ng « t« tù ®æ
AB.57000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng 1000m tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ
Ab.58000 C«ng t¸c ph¸ ®¸ ®µo hÇm b»ng khoan næ
AB.59000 C«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm

Qui ®Þnh ¸p dông


§Þnh møc khoan næ ph¸ ®¸ mÆt b»ng, hè mãng c«ng tr×nh, kªnh m¬ng nÒn ®êng còng nh
- HÖ sè chuyÓn ®æi vËt KTN = 350 / e
liÖu næ :
- HÖ sè chuyÓn ®æi vËt KVL = (1+( KTN -1) / 2)
liÖu cßn l¹i :
- HÖ sè chuyÓn ®æi hao
phÝ nh©n c«ng, m¸y thi KNC,MTC = (1+( KTN -1) / 3)
c«ng
Trong ®ã : e lµ c«ng suÊt næ cña lo¹i thuèc sÏ sö dông (cm3)
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ lç khoan, x¸c ®Þnh chiÒu s©u lç khoan, khoan t¹o lç, th«ng lç

Ab.51100 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh


Ab.51110 PH¸ §¸ mÆt b»ng C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm

§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I

VËt liÖu
AB.5111 Thuèc næ Am«nÝt kg 64,89
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 6,750
D©y næ m 315,00
D©y ®iÖn næ m×n m 92,70
Mòi khoan f 42mm c¸i 6,000

Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng


tr×nh b»ng m¸y khoan
D42mm
CÇn khoan f 32,
c¸i 2,500
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng L=1,5m
tr×nh b»ng m¸y khoan VËt liÖu kh¸c % 2
D42mm
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 22,950
M¸y thi c«ng
M¸y khoan cÇm tay f
ca 14,043
32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 4,681
660m3/h
M¸y kh¸c % 2
1

Ab.51120 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®
§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I

VËt liÖu
AB.5112 Thuèc næ Am«nÝt kg 63,45
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,81
D©y næ m 49,50
D©y ®iÖn m 27,00
Mòi khoan f 76mm c¸i 0,251
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng
tr×nh b»ng m¸y khoan Mòi khoan f 42mm c¸i 0,260
D76mm CÇn khoan f 38,
c¸i 0,324
L=3,73m
CÇn khoan f 32,
c¸i 0,060
L=0,70m
§u«i choßng f 38 c¸i 0,350
VËt liÖu kh¸c % 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,615


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
ca 1,099
tù hµnh f 76
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 1,099
1200m3/h
M¸y khoan cÇm tay f
ca 0,216
32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,072
660m3/h

M¸y kh¸c % 2

Ab.51130 ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm

§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I

VËt liÖu
AB.5113 Thuèc næ Am«nÝt kg 63,11
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,69
D©y næ m 46,00
D©y ®iÖn m 27,60
Mòi khoan f 105mm c¸i 0,698
Mòi khoan f 42mm c¸i 0,140
Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng
tr×nh b»ng m¸y khoan CÇn khoan f 89,
c¸i 0,342
D105mm L=0,96m
CÇn khoan f 32,
c¸i 0,068
L=0,70m
Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn f
c¸i 0,190
105mm
VËt liÖu kh¸c % 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,300


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
ca 1,517
tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 1,517
660m3/h
M¸y khoan cÇm tay f
ca 0,269
32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,090
660m3/h
M¸y kh¸c % 2
1

Ab.51200 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh


Ab.51210 PH¸ §¸ Hè MãNG C¤NG TR×NH b»ng m¸y khoan D42mm
§¬n vÞ tÝnh: 1
§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I

VËt liÖu
AB.5121 Thuèc næ Am«nÝt kg 72,10
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 7,500
D©y næ m 350,00
D©y ®iÖn m 103,00
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng
Mòi khoan f 42mm c¸i 6,000
tr×nh b»ng m¸y khoan
D42mm CÇn khoan f 32,
c¸i 2,500
L=1,5m
VËt liÖu kh¸c % 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 25,500


M¸y thi c«ng
M¸y khoan cÇm tay
ca 15,603
f32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 5,201
660m3/h

M¸y kh¸c % 2

1
Ghi chó:
Khi khoan næ tÇng tiÕp gi¸p líp b¶o vÖ ®¸y hè mãng th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng,

AB.51220 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D76mm


§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®
§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I

VËt liÖu
AB.5122 Thuèc næ Am«nÝt kg 70,50
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,900
D©y næ m 55,00
D©y ®iÖn m 30,00
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng Mòi khoan f 76mm c¸i 0,251
tr×nh b»ng m¸y khoan Mòi khoan f 42mm c¸i 0,260
D76mm
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng
tr×nh b»ng m¸y khoan
D76mm CÇn khoan f 38,
c¸i 0,324
L=3,73m
CÇn khoan f 32,
c¸i 0,060
L=0,70m
§u«i choßng f 38 c¸i 0,350
VËt liÖu kh¸c % 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,938


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
ca 1,221
tù hµnh f 76
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 1,221
1200m3/h
M¸y khoan cÇm tay f
ca 0,240
32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,080
660m3/h

M¸y kh¸c % 2

Ab.51230 ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y khoan D105mm


§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®
§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I

VËt liÖu
AB.5123 Thuèc næ Am«nÝt kg 68,60
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,750
D©y næ m 50,00
D©y ®iÖn m 30,00
Mòi khoan f 105mm c¸i 0,698
Mòi khoan f 42mm c¸i 0,140
CÇn khoan f 89,
c¸i 0,342
L=0,96m
CÇn khoan f 32,
c¸i 0,068
L=0,70m
Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn f
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng c¸i 0,190
105mm
tr×nh b»ng m¸y khoan
D105mm VËt liÖu kh¸c % 2
Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng
tr×nh b»ng m¸y khoan
D105mm

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,560


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
ca 1,596
tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 1,596
660m3/h
M¸y khoan cÇm tay f
ca 0,283
32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,094
660m3/h

M¸y kh¸c % 2

Ab.51300 ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng


Ab.51310 PH¸ §¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng m¸y khoan D42mm

§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I

VËt liÖu
AB.5131 Thuèc næ Am«nÝt kg 68,50
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 7,125
D©y næ m 332,50
Ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn
D©y ®iÖn m 97,85
®êng b»ng m¸y khoan
D42mm Mòi khoan f 42mm c¸i 6,000
CÇn khoan f 32,
c¸i 2,500
L=1,5m
VËt liÖu kh¸c % 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 24,225


M¸y thi c«ng
M¸y khoan cÇm tay
ca 14,823
f32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 4,941
660m3/h

M¸y kh¸c % 2
1
Khi khoan næ tÇng tiÕp gi¸p líp b¶o vÖ ®¸y kªnh m¬ng th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«n

Ab.51320 ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng m¸y khoan D76mm

§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I

VËt liÖu
AB.5132 Thuèc næ Am«nÝt kg 66,98
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,86
D©y næ m 52,25
D©y ®iÖn m 28,50
Ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn
®êng b»ng m¸y khoan Mòi khoan f 76mm c¸i 0,251
D76mm Mòi khoan f 42mm c¸i 0,260
CÇn khoan f 38,
c¸i 0,324
L=3,73m
CÇn khoan f 32,
c¸i 0,060
L=0,70m
§u«i choßng f 38 c¸i 0,350
VËt liÖu kh¸c % 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,277


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
ca 1,160
tù hµnh f 76
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 1,160
1200m3/h
M¸y khoan cÇm tay f
ca 0,228
32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,076
660m3/h

M¸y kh¸c % 2

Ab.51330 ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng b»ng m¸y khoan D105mm

§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I

VËt liÖu
AB.5133 Thuèc næ Am«nÝt kg 65,17
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,71
Ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn D©y næ m 47,50
®êng b»ng m¸y khoan
D105mm D©y ®iÖn m 28,50
Mòi khoan f 105mm c¸i 0,698
Mòi khoan f 42mm c¸i 0,140
CÇn khoan f 89,
c¸i 0,342
L=0,96m
CÇn khoan f 32,
c¸i 0,068
L=0,70m
Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn f
c¸i 0,190
105mm
VËt liÖu kh¸c % 2

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 6,930


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
ca 1,550
tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 1,550
660m3/h
M¸y khoan cÇm tay f
ca 0,275
32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,092
660m3/h
M¸y kh¸c % 2
1

Ab.51410 Khoan Ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®êng kÝ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ lç khoan, x¸c ®Þnh chiÒu s©u lç khoan, khoan t¹o lç, th«ng lç

§¬n CÊp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ I
VËt liÖu
Khoan Ph¸ ®¸ næ m×n
buång trªn giÕng ®iÒu
AB.5141 Thuèc næ Am«nÝt kg 68,60
¸p tõ trªn xuèng ®êng
kÝnh ≥20m
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 0,750
D©y næ m 50,00
D©y ®iÖn m 30,00
Mòi khoan f105mm c¸i 0,698
Mòi khoan f42mm c¸i 0,140
CÇn khoan f89,
c¸i 0,342
L=0,96m
CÇn khoan f32,
c¸i 0,068
L=0,70m
Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn
c¸i 0,190
f105mm
VËt liÖu kh¸c % 3

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 15,030


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
ca 1,915
tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 1,915
660m3/h
M¸y khoan cÇm tay
ca 0,340
f32-42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,113
660m3/h
CÇn trôc 50T ca 1,986
M¸y ®µo 0,5m3 ca 1,986
M¸y kh¸c % 2
1

AB.51510 Ph¸ ®¸ ®êng viÒn


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn m¸y khoan vµo vÞ trÝ, ®Þnh vÞ lç khoan, khoan t¹o lç, n¹p thuèc, ®Êu

C«ng t¸c §¬n CÊp ®¸


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ
x©y l¾p vÞ I
Ph¸ ®¸ ®êng viÒn VËt liÖu
AB.5151 Thuèc næ Am«nÝt kg 58,000
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 34,000
D©y næ m 373,00
èng thÐp dµn khoan
m 4,000
f60
Mòi khoan f105mm c¸i 2,79
CÇn khoan f89,
c¸i 2,07
L=0,96m
Qu¶ ®Ëp khÝ nÐn
c¸i 2,04
f105mm
VËt liÖu kh¸c % 3

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,500


M¸y thi c«ng
M¸y khoan xoay ®Ëp
ca 20,120
tù hµnh f105
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 20,120
660m3/h

M¸y kh¸c % 1

AB.51610 §µo ph¸ ®¸ b»ng bóa c¨n


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
§ôc ph¸, cËy, xeo (chiÒu dµy ®µo ®¸ £ 0,5m), ®Ëp ®¸ t¶ng thµnh ®¸ cã thÓ vËn chuyÓn ®

C«ng t¸c Thµnh phÇn CÊp


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ I
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,410
AB.5161 M¸y thi c«ng
§µo ®¸ chiÒu dµy
Bóa c¨n khÝ nÐn ca 1,010
<0,5m, dïng bóa c¨n
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,310
600 m3/h
1

Ab.52100 xóc ®¸ sau næ m×n ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, xóc ®¸ sau næ m×n lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc ®æ bªn c¹nh.
§¬n vÞ tÝnh:100m3 ®¸ nguyªn khai
M· Thµnh phÇn §¬n
C«ng t¸c x©y l¾p Sè lîng
hiÖu hao phÝ vÞ
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80
Xóc ®¸ sau næ m×n lªn M¸y thi c«ng
AB.5211 ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn,
M¸y ®µo ≤0,8m3 ca 0,50
b»ng m¸y ®µo £0,8m3
M¸y ñi 110CV ca 0,16

Xóc ®¸ sau næ m×n lªn Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80


AB.5212 ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, M¸y thi c«ng
b»ng m¸y ®µo £1,25m3
M¸y ®µo ≤1,25m3 ca 0,43
M¸y ñi 110CV ca 0,14
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80
Xóc ®¸ sau næ m×n lªn M¸y thi c«ng
AB.5213 ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, M¸y ®µo ≤1,6m3 ca 0,41
b»ng m¸y ®µo £1,6m3 M¸y ñi 110CV ca 0.13

§µo xóc ®¸ sau næ m×n Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80


lªn ph¬ng tiÖn vËn M¸y thi c«ng
AB.5214
chuyÓn, b»ng m¸y ®µo M¸y ®µo ≤2,3m3 ca 0,34
£2,3m3 M¸y ñi 110CV ca 0.11
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,80
Xóc ®¸ sau næ m×n lªn M¸y thi c«ng
AB.5215 ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn,
M¸y ®µo ≤3,6m3 ca 0,29
b»ng m¸y ®µo £3,6m3
M¸y ñi 110CV ca 0,09
1

AB.53000 VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VËn chuyÓn ®¸ do m¸y ®µo ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ ®¾p hoÆc ®æ ®
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng
AB.5311 ¤t« 5 tÊn ca 1,561
AB.5312 VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« ¤t« 7 tÊn ca 1,215
AB.5313 tù ®æ trong ph¹m vi ¤t« 10 tÊn ca 0,975
AB.5314 <300m «t« 12 tÊn ca 0,870
AB.5315 «t« 22 tÊn ca 0,651
AB.5316 «t« 27 tÊn ca 0,529
AB.5321 ¤t« 5 tÊn ca 1,680
AB.5322 VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« ¤t« 7 tÊn ca 1,425
AB.5323 tù ®æ trong ph¹m vi ¤t« 10 tÊn ca 1,080
AB.5324 <500m «t« 12 tÊn ca 0,975
AB.5325 «t« 22 tÊn ca 0,684
AB.5326 «t« 27 tÊn ca 0,556
AB.5331 ¤t« 5 tÊn ca 1,710
AB.5332 VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« ¤t« 7 tÊn ca 1,573
AB.5333 tù ®æ trong ph¹m vi ¤t« 10 tÊn ca 1,202
AB.5334 <700m «t« 12 tÊn ca 1,090
AB.5335 «t« 22 tÊn ca 0,785
AB.5336 «t« 27 tÊn ca 0,638
AB.5341 ¤t« 5 tÊn ca 2,261
AB.5342 VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« ¤t« 7 tÊn ca 1,920
AB.5343 tù ®æ trong ph¹m vi ¤t« 10 tÊn ca 1,380
AB.5344 <1000m «t« 12 tÊn ca 1,261
AB.5345 «t« 22 tÊn ca 0,927
AB.5346 «t« 27 tÊn ca 0,754
1
Ghi chó:
-       §Þnh møc vËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« tù ®æ ®îc ®Þnh møc cho c¸c cù ly tõ n¬i ®µo ®Õn n
-      §Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« 5 tÊn øng víi m¸y ®µo < 0,8 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« 7 tÊn øng víi m¸y ®µo < 1,25 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« 10 tÊn øng víi m¸y ®µo ≤ 1,6 m3;
-      §Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« > 12 tÊn øng víi m¸y ®µo > 2,3 m3

AB.54000 VËn chuyÓn ®¸ sau næ m×n 1000m tiÕp theo b»ng «t« tù ®æ
¸p dông ®èi víi trêng hîp cù ly vËn chuyÓn tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ > 1000m
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 nguyªn khai/1km
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng
AB.5411 ¤t« 5 tÊn ca 0.895
AB.5412 ¤t« 7 tÊn ca 0,775
AB.5413 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,651
AB.5414 £2km ¤t« 12 tÊn ca 0,584
AB.5415 ¤t« 22 tÊn ca 0,415
AB.5416 ¤t« 27 tÊn ca 0,340
AB.5421 ¤t« 5 tÊn ca 0,820
AB.5422 ¤t« 7 tÊn ca 0,699
VËn chuyÓn tiÕp cù ly
£4km
AB.5423 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,595
AB.5424 £4km ¤t« 12 tÊn ca 0,536
AB.5425 ¤t« 22 tÊn ca 0,343
AB.5426 ¤t« 27 tÊn ca 0,280
AB.5431 ¤t« 5 tÊn ca 0,731
AB.5432 ¤t« 7 tÊn ca 0,636
AB.5433 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« 10 tÊn ca 0,459
AB.5434 £7km ¤t« 12 tÊn ca 0,401
AB.5435 ¤t« 22 tÊn ca 0,269
AB.5436 ¤t« 27 tÊn ca 0,220
1
ë ph¹m vi ngoµi 7km ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo trong ph¹m vi 7km
céng víi ®Þnh møc vËn chuyÓn tiÕp 1km theo b¶ng sau:

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
AB.5441 ¤t« 5 tÊn ca
AB.5442 ¤t« 7 tÊn ca
AB.5443 VËn chuyÓn 1km ngoµi ¤t« 10 tÊn ca
AB.5444 ph¹m vi 7km ¤t« 12 tÊn ca
AB.5445 ¤t« 22 tÊn ca
AB.5446 ¤t« 27 tÊn ca

AB.55000 ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi ra khái mÆt b»ng c«ng tr×nh hoÆc vËn chuyÓn ®
§¬n vÞ tÝnh:100m3 ®¸ nguyªn khai
M· Thµnh phÇn §¬n
C«ng t¸c x©y l¾p Sè lîng
hiÖu hao phÝ vÞ

ñi ®¸ sau næ m×n trong M¸y thi c«ng


ph¹m vi £ 50m, M¸y ñi
AB.5511 M¸y ñi £140CV ca 0,77
£140CV

M¸y thi c«ng


AB.5512 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,64

M¸y thi c«ng


AB.5513 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,43
- M¸y ñi £240CV

M¸y thi c«ng


AB.5514 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,29

ñi ®¸ sau næ m×n trong M¸y thi c«ng


ph¹m vi £ 70m, M¸y ñi
AB.5515 M¸y ñi £140CV ca 0,98
£140CV

M¸y thi c«ng


AB.5516 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 0,85

M¸y thi c«ng


AB.5517 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,68

M¸y thi c«ng


AB.5518 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,4

ñi ®¸ sau næ m×n trong M¸y thi c«ng


AB.5519 ph¹m vi £100m, M¸y ñi M¸y ñi £140CV ca 1,5
£140CV

M¸y thi c«ng


AB.5520 - M¸y ñi £180CV M¸y ñi £180CV ca 1,21

M¸y thi c«ng


AB.5521 - M¸y ñi £240CV M¸y ñi £240CV ca 0,97

M¸y thi c«ng


AB.5522 - M¸y ñi £320CV M¸y ñi £320CV ca 0,47

Ab.55300 xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng lªn ph¬ng tiÖn b»ng m¸y ®
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
Xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn b»ng m¸y ®µo

AB.55310 xóc ®¸ hçn hîp t¹i b·i tr÷


C«ng t¸c Thµnh phÇn M¸y ®µo cã dun
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ ≤1,25

AB.5531 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,196


Xóc ®¸ hçn hîp, lªnph M¸y thi c«ng
¬ng tiÖn vËn chuyÓn
M¸y ®µo ca 0,328
b»ng m¸y ®µo
M¸y ñi 110CV ca 0,057

AB.55320 xóc ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng

C«ng t¸c Thµnh phÇn §êng kÝnh ®¸ t¶ng,


M· hiÖu §¬n vÞ côc bª t«ng 0,4¸1m
x©y l¾p hao phÝ
§VT : 100m3

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,196


Xóc ®¸ t¶ng, côc bª t«ng M¸y thi c«ng
AB.5532 lªn ph¬ng tiÖn vËn
M¸y ®µo ≤3,6m3 ca 0,973
chuyÓn b»ng m¸y ®µo
M¸y ñi 140CV ca 0,202

AB.56000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lÊp s«ng b»ng « t« tù ®æ
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
VËn chuyÓn ®¸, côc bª t«ng lÊp s«ng tõ n¬i xóc ®Õn vÞ trÝ ®¾p b»ng «t« tù ®æ.

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §¸ hçn hîp §VT 100m3

AB.5611 VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« ¤t« ≤12 tÊn ca 0,609


tù ®æ trong ph¹m vi
AB.5612 <300m ¤t« ≤27 tÊn ca 0,412
AB.5621 VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« ¤t« ≤12 tÊn ca 0,683
tù ®æ trong ph¹m vi
AB.5622 <500m ¤t« ≤27 tÊn ca 0,462
AB.5631 VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« ¤t« ≤12 tÊn ca 0,767
tù ®æ trong ph¹m vi
AB.5632 <700m ¤t« ≤27 tÊn ca 0,471
AB.5641 VËn chuyÓn ®¸ b»ng «t« ¤t« ≤12 tÊn ca 0,882
tù ®æ trong ph¹m vi
AB.5642 <1000m ¤t« ≤27 tÊn ca 0,541
1

AB.57000 VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng 1000m tiÕp theo b»ng « t«

§¸ hçn hîp
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
§VT 100m3
AB.5711 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« ≤12 tÊn ca 0,431
AB.5712 ≤2km ¤t« ≤27 tÊn ca 0,215
AB.5721 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« ≤12 tÊn ca 0,347
AB.5722 ≤4km ¤t« ≤27 tÊn ca 0,173
AB.5731 VËn chuyÓn tiÕp cù ly ¤t« ≤12 tÊn ca 0,273
AB.5732 ≤7km ¤t« ≤27 tÊn ca 0,126
1
Ghi chó:
§Þnh møc xóc, vËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng ®êng kÝnh 0,4-1m ®îc tÝnh ch

Ab.58000 C«ng t¸c ph¸ ®¸ ®µo hÇm b»ng khoan næ


Ab.58100 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang
Ab.58210 Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm ngang
Ab.58300 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn tõ díi lªn
Ab.58400 Khoan ®¸ ®µo hÇm ®êng kÝnh 2,4m b»ng tæ hîp m¸y khoan Robbin
Ab.58500 Ph¸ ®¸ më réng hÇm ®øng, hÇm nghiªng tõ trªn xuèng
AB.58610 khoan næ m×n ph¸ ®¸ díi níc, chiÒu s©u 3 den 7m.

Qui ®Þnh ¸p dông


1. §Þnh møc khoan næ m×n ®µo ph¸ ®¸ trong hÇm ®îc tÝnh cho c¸c lo¹i hÇm ngang (tiÕt d
2. §Þnh møc khoan næ m×n ®µo ph¸ ®¸ trong hÇm ®îc tÝnh theo lo¹i thuèc næ P113 – Què

- HÖ sè chuyÓn ®æi vËt KTN = 330 / e


liÖu næ:
- HÖ sè chuyÓn ®æi vËt KVLK = (1+( KTN -1) / 2)
liÖu khoan:
- HÖ sè chuyÓn ®æi hao KNC, MTC = (1+( KTN -1) / 3)
phÝ nh©n c«ng, m¸y thi
c«ng
Trong ®ã : e lµ c«ng suÊt næ cña lo¹i thuèc sÏ sö dông (cm3)

§µo hÇm ngang


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®Þnh vÞ g¬ng hÇm, khoan lç, t¹o viÒn, th«ng lç, n¹
Ab.58100 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm ngang

M· §¬n CÊp
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ I
VËt liÖu
AB.5811 TiÕt diÖn ®µo 10-15m2, Thuèc næ P113 kg 342,29
dïng m¸y khoan tù hµnh KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 298,18
D©y næ m 591,63
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 4,369
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,670
Mòi dÉn híng f40 c¸i 0,166
Mòi khoan f102 c¸i 0,332
CÇn khoan f38,
c¸i 0,551
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,412
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,551
§Êt sÐt m3 0,289
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 35,976


M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 4,937
cÇn

M¸y kh¸c % 1

M· §¬n CÊp
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ I
VËt liÖu
TiÕt diÖn ®µo ≤25m2,
AB.5812 Thuèc næ P113 kg 272,57
dïng m¸y khoan tù hµnh
KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 219,50
D©y næ m 399,18
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 2,420
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,588
Mòi dÉn híng f40 c¸i 0,143
Mòi khoan f102 c¸i 0,215
CÇn khoan f38,
c¸i 0,538
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,404
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,538
§Êt sÐt m3 0,266
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 24,815


M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 3,371
cÇn

M¸y kh¸c % 1

M· §¬n CÊp
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ I

TiÕt diÖn ®µo ≤35m2, VËt liÖu


AB.5813 dïng m¸y khoan tù hµnh Thuèc næ P113 kg 266,29
KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 185,09
D©y næ m 284,68
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 1,619
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,547
Mòi dÉn híng f40 c¸i 0,131
Mòi khoan f102 c¸i 0,228
CÇn khoan f38,
c¸i 0,532
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,399
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,532
§Êt sÐt m3 0,264
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 20,701


M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 2,794
cÇn

M¸y kh¸c % 1

M· §¬n CÊp
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ I
VËt liÖu
AB.5814 TiÕt diÖn ®µo ≤50m ,2 Thuèc næ P113 kg 260,00
dïng m¸y khoan tù hµnh KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 150,68
D©y næ m 170,18
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 0,818
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,506
Mòi dÉn híng f40 c¸i 0,120
Mòi khoan f102 c¸i 0,241
CÇn khoan f38,
c¸i 0,526
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,395
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,526
§Êt sÐt m3 0,262
VËt liÖu kh¸c % 1
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 16,588
M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 2,218
cÇn

M¸y kh¸c % 1
1

M· §¬n CÊp
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ I

TiÕt diÖn ®µo >50m2, VËt liÖu


AB.5815 dïng m¸y khoan tù hµnh Thuèc næ P113 kg 260,00
KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 132,21
D©y næ m 148,54
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 0,687
300m
Mòi khoan f45 c¸i 3,039
Mòi dÉn híng f40 c¸i 0,105
Mòi khoan f102 c¸i 0,208
CÇn khoan f38,
c¸i 0,456
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,341
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,456
§Êt sÐt m3 0,230
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 14,605


M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 1,920
cÇn

M¸y kh¸c % 1

Ab.58210 Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm ngang


Thµnh phÇn c«ng viÖc
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, khoan lç, t¹o viÒn, th«ng lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y næ

M· §¬n CÊp
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ I

VËt liÖu
AB.5821 Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm Thuèc næ P113 kg 177,45
ngang, dïng m¸y khoan
hÇm tù hµnh
Ph¸ ®¸ h¹ nÒn hÇm
ngang, dïng m¸y khoan KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 77,33
hÇm tù hµnh D©y næ m 83,75
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 0,389
300m
Mòi dÉn híng f40 c¸i 0,029
Mòi khoan f45 c¸i 1,453
Mòi khoan f102 c¸i 0,059
CÇn khoan f38,
c¸i 0,244
L=4,32m
§u«i choßng c¸i 0,183
§Çu nèi cÇn khoan c¸i 0,244
§Êt sÐt m3 0,128
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 9,600


M¸y thi c«ng
M¸y khoan tù hµnh 2
ca 1,243
cÇn

M¸y kh¸c % 1

§µo hÇm (giÕng) ®øng, hÇm (giÕng) nghiªng


Ab.58300 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn tõ díi lªn
Thµnh phÇn c«ng viÖc
ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt tæ hîp dµn khoan leo, n©ng h¹ dµn khoan leo. §Þnh vÞ lç khoan, khoan t

M· Thµnh phÇn §¬n CÊp


C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu hao phÝ vÞ I
VËt liÖu
AB.5831 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn Thuèc næ P113 kg 4,641
®øng tõ díi lªn, tiÕt diÖn
KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 10,465
®µo ≤5m2 chiÒu cao ≤
50m, b»ng tæ hîp m¸y D©y næ m 19,379
khoan tay vµ dµn khoan D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 0,358
leo 150m
Mòi khoan f42 c¸i 0,787
CÇn khoan 1,83m c¸i 0,255
§Êt sÐt m3 0,016
VËt liÖu kh¸c % 1
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 5,830
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm
ca 0,985
tay f42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,821
1200m3/h

Tæ hîp dµn khoan leo ca 0,821

M¸y kh¸c % 1

VËt liÖu
AB.5832 Ph¸ ®¸ ®µo hÇm dÉn Thuèc næ P113 kg 4,641
nghiªng tõ díi lªn, tiÕt KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 10,465
diÖn ®µo ≤5m2 chiÒu D©y næ m 19,379
cao ≤ 50m b»ng tæ hîp D©y tÝn hiÖu cuén
m¸y khoan tay vµ dµn cuén 0,358
150m
khoan leo Mòi khoan f42 c¸i 0,787
CÇn khoan 1,83m c¸i 0,255
§Êt sÐt m3 0,016
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 6,996


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm
ca 1,182
tay f42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 0,985
1200 m3/h

Tæ hîp dµn khoan leo ca 0,985

M¸y kh¸c % 1

1
Ghi chó: Khi chiÒu cao ®µo hÇm (giÕng) > 50m th× hao phÝ nh©n c«ng nh©n víi hÖ sè 1,2

Ab.58400 Khoan ®¸ ®µo hÇm ®êng kÝnh 2,4m b»ng tæ hîp m¸y khoan Robbin
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®Þnh vÞ lç khoan, tæ hîp, l¾p dùng thiÕt bÞ, hÖ thèng ®iÒu khiÓn t¹i
§¬n vÞ tÝnh: 100m
M· §¬n HÇm
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ ®øng
VËt liÖu
Khoan ®¸ ®µo hÇm ®
AB.584 êng kÝnh 2,4m b»ng Mòi khoan ROBBIN c¸i 0,396
m¸y khoan Robbin
CÇn khoan ROBBIN c¸i 1,200
Lìi doa ROBBIN bé 0,198

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 391,30


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ROBBIN ca 42,948

M¸y kh¸c % 2

10

Ab.58500 Ph¸ ®¸ më réng hÇm ®øng, hÇm nghiªng tõ trªn xuèng

M· §¬n CÊp
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ I

VËt liÖu
AB.5851 Ph¸ ®¸ më réng hÇm Thuèc næ P113 kg 266,80
®øng b»ng m¸y khoan KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 471,62
cÇm tay D©y næ m 982,55
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 4,538
300m
Mòi khoan f42 c¸i 40,586
CÇn khoan 1,22m c¸i 13,190
CÇn khoan 1,83m c¸i 13,190
§Êt sÐt m3 0,120
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 158,17


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm
ca 50,803
tay f42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 16,938
660m3/h

M¸y kh¸c % 1

VËt liÖu
AB.5852 Ph¸ ®¸ më réng hÇm Thuèc næ P113 kg 266,80
nghiªng b»ng m¸y khoan KÝp vi sai phi ®iÖn c¸i 471,62
cÇm tay D©y næ m 982,55
D©y tÝn hiÖu cuén
cuén 4,538
300m
Mòi khoan f42 c¸i 40,586
CÇn khoan 1,22m c¸i 13,190
CÇn khoan 1,83m c¸i 13,190
§Êt sÐt m3 0,120
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 189,80


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®¸ cÇm
ca 60,974
tay f42
M¸y nÐn khÝ ®iªzen
ca 20,321
660m3/h

M¸y kh¸c % 1

AB.58600 C«ng t¸c ph¸ ®¸ díi níc


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, di chuyÓn thiÕt bÞ khoan, hÖ næi ®Õn vÞ trÝ ph¸ ®¸. Th¶ neo, rµu ®Þnh vÞ, ph¬

AB.58610 khoan næ m×n ph¸ ®¸ díi níc, chiÒu s©u 3 ¸7m.

M· §¬n CÊp
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ I
VËt liÖu
Khoan næ m×n ph¸ ®¸ d
AB.5861 Thuèc næ P113-F32 kg 2,85
íi níc, chiÒu s©u mÆt n
KÝp ®iÖn vi sai c¸i 2,60
íc 3 ¸7m.
D©y ®iÖn m 1,60
D©y næ chÞu níc m 2,76
Phao nhùa c¸i 1,80
Phao ®¸nh dÊu c¸i 1,0
Mòi khoan f42 c¸i 0,036
CÇn khoan L = 2,5m c¸i 0,027
èng v¸ch D76 m 0,10
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 3,59


M¸y thi c«ng
M¸y khoan f42 ca 1,15
M¸y nÐn khÝ
ca 0,57
1200m3/h
Xµ lan 200TÊn ca 0,28
Xµ lan 400TÊn ca 0,28
Phao 250TÊn ca 0,57
Tµu kÐo 150CV ca 0,32
Ca n« 54CV ca 0,28
Tr¹m lÆn ca 0,09

1
Ghi chó:
Trêng hîp khoan næ m×n ph¸ ®¸ díi níc ë ®é s©u mÆt níc >7m th× hao phÝ vËt liÖu, nh©n

AB.59000 C«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm
AB.59100 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y cµo v¬, «t«
AB.59200 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, «t«
AB.59300 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, xe goßng
AB.59400 Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng m¸y xóc lËt cù ly trung b×nh ≤ 100m

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


§µo xóc ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng m¸y cµo v¬, m¸y xóc lËt. ñi gom ®¸ b»ng m¸y ñi. Chuy

AB.59100 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y cµo v¬, «t«
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Cù ly trung b×nh (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
≤500

Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n c«ng 2,780


trong hÇm b»ng tæ hîp
m¸y cµo v¬, «t« 22T
Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n c«ng 2,780
AB.591 Nh©n c«ng 4,0/7
trong hÇm b»ng tæ hîp
m¸y cµo v¬, «t« 22T M¸y thi c«ng
M¸y cµo v¬ ca 0,746
M¸y ñi 140CV ca 0,102

¤t« tù ®æ 22T ca 1,478

10

AB.59200 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, «t«
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Cù ly trung b×nh (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
≤500

Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n c«ng 2,780


AB.592 Nh©n c«ng 4,0/7
trong hÇm b»ng tæ hîp
M¸y thi c«ng
m¸y xóc lËt, «t« 10T
M¸y xóc lËt 1,65m3 ca 1,136

¤t« tù ®æ 10T ca 3,067

10

AB.59300 Bèc xóc vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng tæ hîp m¸y xóc lËt, xe g
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Cù ly trung b×nh (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
≤ 500

Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n c«ng 7,029


AB.593 Nh©n c«ng 4,0/7
trong hÇm b»ng tæ hîp
m¸y xóc lËt, xe goßng 3T M¸y thi c«ng
M¸y xóc lËt 0,9 m3 ca 4,944
Têi ma n¬ 13Kw ca 4,944
§Çu kÐo 30T ca 6,005
Xe goßng 3T ca 36,029

Quang lËt 360T/h ca 4,944

10

AB.59400 Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm b»ng m¸y xóc lËt cù ly trung b×nh
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng
c«ng 1,716
AB.594 Xóc chuyÓn ®¸ næ m×n Nh©n c«ng 4,0/7
trong hÇm b»ng tæ hîp M¸y thi c«ng
m¸y xóc lËt
M¸y xóc lËt 1,65m3 ca 1,716

10

AB.60000 §¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y


AB.61000 ®¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót
AB.62000 san ®Çm ®Êt mÆt b»ng
AB.63000 ®¾p ®ª ®Ëp, kªnh m¬ng
AB.64000 ®¾p nÒn ®êng
AB.65100 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc
AB.66000 §¾p c¸t c«ng tr×nh
AB.67100 ®¾p ®¸ c«ng tr×nh b»ng ®¸ hçn hîp
AB.68110 §¾p líp ®Öm díi líp bª t«ng b¶n mÆt b»ng ®¸ Dmax £ 80mm
AB.68120 §¾p líp chuyÓn tiÕp gi÷a líp ®Öm vµ th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax £ 400mm
AB.68200 §¾p th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax £ 800mm, Dmax ≤1200mm
AB.68300 §¾p líp gia cè m¸i ®Ëp b»ng ®¸ t¶ng 0,45m ≤ D ≤1m
AB.68400 §¾p ®¸ nót hÇm

AB.61000 ®¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-      ChuÈn bÞ, l¾p dùng, th¸o dì vµ di chuyÓn ®êng èng trong ph¹m vi c«ng tr×nh.
-      Hót ®Êt, c¸t, ®æ lªn mÆt ®Êt, n©ng cao mÆt b»ng c«ng tr×nh. San hoµn thiÖn mÆt b»
§¬n vÞ tÝnh:100m3
C«ng t¸c Cù ly (m)
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p £ 500

AB.611 §¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5
c«ng tr×nh b»ng tµu hót M¸y thi c«ng
Tµu hót 600CV ca 0,100
M¸y ñi 110CV ca 0,120
Tµu kÐo 150CV ca 0,037
Ca n« 30CV ca 0,037

10
AB.62000 san ®Çm ®Êt mÆt b»ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
San ®Êt trong ph¹m vi 30m thµnh tõng líp vµ ®Çm chÆt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

C«ng t¸c Thµnh phÇn §é chÆt


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ K=0,85

San ®Çm ®Êt b»ng m¸y


AB.6211 Nh©n c«ng3/7 c«ng 0,74
®Çm 9T
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T ca 0,187
M¸y ñi 110CV ca 0,094

San ®Çm ®Êt b»ng m¸y


AB.6212 Nh©n c«ng3/7 c«ng 0,74
®Çm 16T
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 16T ca 0,144
M¸y ñi 110CV ca 0,072

San ®Çm ®Êt b»ng m¸y


AB.6213 Nh©n c«ng3/7 c«ng 0,74
®Çm 25T
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 25T ca 0,130
M¸y ñi 110CV ca 0,065
1

AB.63000 ®¾p ®ª ®Ëp, kªnh m¬ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, san ®Êt trong ph¹m vi 30m thµnh tõng líp, ®Çm chÆt, b¹t m¸i taluy, hoµn thiÖn c

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Dung trä


g £ 1,65
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
T/m3

§¾p ®ª, ®Ëp, kªnh m


AB.6311 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,48
¬ng b»ng m¸y ®Çm 9T
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T ca 0,21
M¸y ñi 110CV ca 0,104

§¾p ®ª, ®Ëp, kªnh m


AB.6312 Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,48
¬ng b»ng m¸y ®Çm 16T
§¾p ®ª, ®Ëp, kªnh m
¬ng b»ng m¸y ®Çm 16T
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 16T ca 0,168
M¸y ñi 110CV ca 0,084

AB.6313 §¾p ®ª, ®Ëp, kªnh m Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,48
¬ng b»ng m¸y ®Çm 25T M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 25T ca 0,147
M¸y ñi 110CV ca 0,074

AB.64000 ®¾p nÒn ®êng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-      ChuÈn bÞ, san ®Êt cã s½n thµnh tõng luèng trong ph¹m vi 30m, ®Çm ®Êt theo ®óng yªu

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §é chÆt


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ K=0,85

AB.6411 §¾p nÒn ®êng b»ng Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,74
m¸y ®Çm 9T M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T ca 0,22
M¸y ñi 110CV ca 0,11
M¸y kh¸c % 1,5

AB.6412 §¾p nÒn ®êng b»ng Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,74
m¸y ®Çm 16T M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 16T ca 0,174
M¸y ñi 110CV ca 0,087
M¸y kh¸c % 1,5

AB.6413 §¾p nÒn ®êng b»ng Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,74
m¸y ®Çm 25T M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 25T ca 0,152
M¸y ñi 110CV ca 0,076
M¸y kh¸c % 1,5
1

AB.65100 ®¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc

C«ng t¸c Thµnh phÇn §é chÆt yªu c


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ K=0,85

§¾p ®Êt c«ng tr×nh


AB.651 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 7,70
b»ng ®Çm cãc
M¸y thi c«ng
§Çm cãc ca 3,85

10

AB.66000 §¾p c¸t c«ng tr×nh


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, san c¸t ®· cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, tíi níc, ®Çm lÌn, hoµn thiÖn b¶o ®¶

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §é chÆt


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ K=0,85
VËt liÖu
§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng C¸t m3 122
m¸y ®Çm 9T Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,50
AB.6611 M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 9T ca 0,195
M¸y ñi 110CV ca 0,097
M¸y kh¸c % 1,5

VËt liÖu
§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng
AB.6612 C¸t m3 122
m¸y ®Çm 16T
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,50
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 16T ca 0,150
M¸y ñi 110CV ca 0,075
M¸y kh¸c % 1,5

VËt liÖu
AB.6613 §¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng C¸t m3 122
m¸y ®Çm 25T
§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng
m¸y ®Çm 25T Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,50
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm 25T ca 0,139
M¸y ñi 110CV ca 0,069
M¸y kh¸c % 1,5

VËt liÖu
§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng
AB.6614 C¸t m3 122
m¸y ®Çm cãc
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 4,32
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm cãc ca 2,16
M¸y kh¸c % 1,5

1
Ghi chó:
Trêng hîp ®¾p c¸t t¹o mÆt b»ng c«ng tr×nh san nÒn kh«ng yªu cÇu ®é ®Çm chÆt th× hao

AB.67000 §¾p ®¸ c«ng tr×nh


AB.67100 ®¾p ®¸ c«ng tr×nh b»ng ®¸ hçn hîp
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, san ®¸ ®· cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, ®Çm lÌn, hoµn thiÖn b¶o ®¶m yªu
§¬n vÞ tÝnh : 100m3
M· §¬n B»ng m¸y
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ ñi 180 CV

§¾p ®¸ c«ng tr×nh b»ng


AB.671 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 5,0
®¸ hçn hîp
M¸y thi c«ng

M¸y ñi ca 1,120

10
Ghi chó : §Þnh møc ®¾p ®¸ c«ng tr×nh ®îc ®Þnh møc cho 100m3 ®· ®Çm lÌn chÆt cha tÝ

AB.68100 §¾p ®¸ ®Ëp bª t«ng b¶n mÆt


AB.68110 §¾p líp ®Öm díi líp bª t«ng b¶n mÆt b»ng ®¸ Dmax £ 80mm
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ñi san r¶i ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, tíi níc, ®Çm nÐn. Hoµn thiÖn m¸
(Hao phÝ vËt liÖu ®¾p cha tÝnh trong ®Þnh møc)
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c §¬n
Thµnh phÇn hao phÝ Sè lîng
hiÖu x©y l¾p vÞ

AB.681 §¾p ®¸ líp ®Öm díi líp Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 12,770
bª t«ng b¶n mÆt b»ng M¸y thi c«ng
®¸ cã Dmax <80mm. M¸y ñi 180Cv ca 0,152
¤t« tíi níc 9m3 ca 0,234
§Çm rung tù hµnh
ca 0,369
25T
Qu¶ ®Çm 16T ca 0,337
CÇn trôc 25T ca 0,337

M¸y ®µo £1,25m3 ca 1,122

10

AB.68120 §¾p líp chuyÓn tiÕp gi÷a líp ®Öm vµ th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, san r¶i ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, tíi níc, ®Çm nÐn m¸i theo ®óng yª
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c §¬n
Thµnh phÇn hao phÝ Sè lîng
hiÖu x©y l¾p vÞ
§¾p ®¸ líp chuyÓn tiÕp
AB.681 gi÷a líp ®Öm vµ th©n Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 3,0
®Ëp b»ng ®¸ cã M¸y thi c«ng
Dmax<400mm. M¸y ñi 180Cv ca 0,263
¤t« tíi níc 9m3 ca 0,234
§Çm rung tù hµnh
ca 0,486
25T

M¸y ®µo £2,3m3 ca 0,066

20

AB.68200 §¾p th©n ®Ëp b»ng ®¸ cã Dmax £ 800mm, Dmax ≤1200mm


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, san r¶i ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p thµnh tõng líp, tíi níc, ®Çm nÐn theo ®óng yªu cÇ
§¬n vÞ tÝnh: 100m
M· C«ng t¸c §¬n §¸ cã
Thµnh phÇn hao phÝ Dmax
<=800mm
hiÖu x©y l¾p vÞ

§¾p ®¸ th©n ®Ëp b»ng


AB.682 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 3,0
®¸
M¸y thi c«ng
M¸y ñi 180Cv ca 0,263
¤t« tíi níc 9m3 ca 0,234
§Çm rung tù hµnh
ca 0,521
25T
10

AB.68300 §¾p líp gia cè m¸i ®Ëp b»ng ®¸ t¶ng 0,45m ≤ D ≤1m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ñi ®Èy ®¸ vµo vÞ trÝ ®¾p, xóc, xÕp ®¶m b¶o sù æn ®Þnh gi÷a c¸c viªn ®¸ vµ t
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
M· C«ng t¸c §¬n
Thµnh phÇn hao phÝ Sè lîng
hiÖu x©y l¾p vÞ

AB.683 §¾p líp gia cè m¸i ®Ëp Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 8,10
®¸ t¶ng M¸y thi c«ng
M¸y ñi 180Cv ca 0,607
M¸y ®µo ≤2,3m3 ca 0,405

10

AB.68400 §¾p ®¸ nót hÇm


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Dïng m¸y ñi ®¾p ®¸ cã s½n t¹i n¬i ®¾p theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

§¾p ®¸ trong hÇm b»ng M¸y thi c«ng


AB.684 m¸y ñi M¸y ñi 110cv ca 1,102
10

AB.70000 c«ng t¸c n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû


ThuyÕt minh vµ qui ®Þnh ¸p dông:
Do tÝnh n¨ng t¸c dông, nguyªn lý ho¹t ®éng, qui tr×nh ho¹t ®éng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cñ
C«ng t¸c n¹o vÐt c«ng tr×nh thuû ®îc ®Þnh møc theo nhãm tµu, theo tõng lo¹i ®Êt phï hîp v
1- N¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû ë khu níc c¶ng, vòng quay tµu, ©u tµu, c¸c c¶ng ®ang khai t
2- N¹o vÐt ë nh÷ng n¬i thêng xuyªn cã sãng lín quanh n¨m, båi ®¾p côc bé m¹nh, kh¶ n¨ng
3- N¹o vÐt b»ng tµu hót:
NÕu chiÒu s©u n¹o vÐt s©u thªm 1m hoÆc chiÒu cao èng x¶ cao h¬n 1m, hoÆc chiÒu dµi
- N¹o vÐt ë nh÷ng khu vùc cã chiÒu dµy líp ®Êt n¹o vÐt £ 0,4m th× ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng
4- N¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn :
-      §é s©u h¹ gÇu ®èi víi tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn tõ 6m ®Õn 9m, nÕu n¹o vÐt ë ®é s©u h¹
-      N¹o vÐt ë nh÷ng khu vùc cã chiÒu dµy líp ®Êt n¹o vÐt <0,4m th× ®Þnh møc n¹o vÐt b»n
5- N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh:
§é s©u h¹ gÇu ®èi víi tµu hót bông tù hµnh tõ 4m ®Õn 6m ®èi víi tµu cã c«ng suÊt
AB.71000 n¹o vÐt b»ng tµu hót
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ c«ng trêng, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, x¸c ®Þnh vÞ trÝ n¹o vÐt, di chuyÓn m¸y mãc

AB.71100 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt £1000CV

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §Êt phï sa
bïn láng

AB.711 N¹o vÐt b»ng tµu hót Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 2,890
c«ng suÊt £1000CV,
chiÒu s©u n¹o vÐt £6m, M¸y thi c«ng
chiÒu cao èng x¶ £3m, Tµu hót 585CV (hoÆc
chiÒu dµi èng x¶ £300m ca 0,121
t¬ng tù)
Tµu kÐo 360CV
CÈu næi 30T ca 0,024
Can« 23CV ca 0,061
Tµu phôc vô 360CV ca 0,061
M¸y ph¸t ®iÖn 50KW ca 0,061
Têi ®iÖn 3T ca 0,121
M¸y kh¸c ca 0,121
% 1,5

10

AB.71200 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt £ 2000CV

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §Êt phï sa
bïn láng

AB.712 Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 0,720

N¹o vÐt b»ng tµu hót M¸y thi c«ng


c«ng suÊt £2000CV Tµu hót 1200CV
ca 0,090
chiÒu s©u n¹o vÐt £8m, (hoÆc t¬ng tù)
chiÒu cao èng x¶ £5m, Tµu kÐo 360CV
chiÒu dµi èng x¶ £500m CÈu næi 30T ca 0,018
Can« 23CV ca 0,045
Tµu phôc vô 360CV ca 0,045
M¸y ph¸t ®iÖn 50KW ca 0,045
Têi ®iÖn 3T ca 0,090
M¸y kh¸c ca 0,090
% 1,5

10

AB.71300 N¹o vÐt b»ng tµu hót c«ng suÊt >2000CV

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §Êt phï sa
bïn láng

AB.713 Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 0,660


N¹o vÐt tµu hót c«ng
suÊt >2000CV, chiÒu
s©u n¹o vÐt £9m, chiÒu
cao èng x¶ £6m, chiÒu
dµi èng x¶ £500m
N¹o vÐt tµu hót c«ng
suÊt >2000CV, chiÒu
s©u n¹o vÐt £9m, chiÒu M¸y thi c«ng
cao èng x¶ £6m, chiÒu Tµu hót HA97
dµi èng x¶ £500m 4170CV (hoÆc t¬ng ca 0,026
tù)
Tµu kÐo 360CV
CÈu næi 30T
Can« 23CV ca 0,006
Tµu phôc vô 360CV ca 0,013
M¸y ph¸t ®iÖn 75KW ca 0,013
Têi ®iÖn 5T ca 0,013
M¸y kh¸c ca 0,026
ca 0,026
% 1,5
10

AB.72000 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn , cuèc s«ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, x¸c ®Þnh vÞ trÝ c«ng trêng, th¶ neo, rïa ®Þnh vÞ ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ, n¹o vÐt ®

AB.72100 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §Êt phï sa
bïn láng

AB.721 N¹o vÐt b»ng tµu cuèc Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 3,25
biÓn 2085CV ®é s©u h¹
gÇu tõ M¸y thi c«ng
Tµu cuèc biÓn c«ng
6¸9 m. suÊt 2085 CV (hoÆc ca 0,065
t¬ng tù)
Xµ lan c«ng t¸c 250T
Tµu lµm neo, tµu kÐo
360CV
Can« 23CV ca 0,065
Xµ lan chë níc 250T ca 0,016
Xµ lan chë dÇu 250T
M¸y kh¸c ca 0,033
ca 0,065
ca 0,065
% 1,5

10

AB.72200 n¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §Êt phï sa
bïn láng

N¹o vÐt b»ng tµu cuèc


AB.722 Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 2,90
s«ng

M¸y thi c«ng


Tµu cuèc s«ng TC 82
495 CV (hoÆc t¬ng ca 0,167
tù)
Tµu kÐo 360CV
Xµ lan c«ng t¸c 250T ca 0,035
Can« 23CV ca 0,167
Têi ®iÖn 5T ca 0,083
M¸y ph¸t ®iÖn 50KW
ca 0,167
M¸y kh¸c ca 0,167
% 1,5

10

AB.73000 n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng, n¹o vÐt theo qui tr×nh, vËn chuyÓn
AB.73100 n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt £2500CV
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §Êt phï sa
bïn láng

AB.731 Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 1,89

N¹o vÐt b»ng tµu hót M¸y thi c«ng


bông tù hµnh c«ng suÊt Tµu hót bông tù hµnh
£2500CV ®é s©u h¹ gÇu HB88 1390CV (hoÆc ca 0,108
tõ 4 ®Õn 6 m, cù ly vËn t¬ng tù)
chuyÓn ®Êt <=6km Tµu cÊp dÇu 360CV
Tµu cÊp níc 360CV
Tµu phôc vô 360CV ca 0,054
Can« 25CV ca 0,054
M¸y kh¸c ca 0,108
ca 0,054
% 1,5

10

AB.73200 N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt >2500CV

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §Êt phï sa
bïn láng

AB.732 Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 1,79


N¹o vÐt b»ng tµu hót
bông tù hµnh c«ng suÊt
>2500CV ®é s©u h¹ M¸y thi c«ng
gÇu tõ 5 ®Õn 9 m, cù ly Tµu hót bông tù hµnh
vËn chuyÓn ®Êt £6km 5945CV (hoÆc t¬ng ca 0,024
tù)
Tµu cÊp dÇu 600CV
Tµu cÊp níc 360CV ca 0,008
Tµu phôc vô 360CV ca 0,008
Ca n« 75CV ca 0,024
M¸y kh¸c ca 0,012
% 1,5

10

AB.74100 N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông tù hµnh, ®æ ®Êt b»ng hÖ thèng t
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng, n¹o vÐt theo qui tr×nh, vËn chuyÓn

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ §Êt phï sa
bïn láng

AB.741 N¹o vÐt b»ng tµu hót Nh©n c«ng 2,7/4 c«ng 1,32
phun, hót bông tù hµnh
c«ng suÊt >2500CV ®é M¸y thi c«ng
s©u h¹ gÇu tõ 5 ®Õn Tµu hót phun, hót
9m, cù ly vËn chuyÓn bông, tù hµnh ca 0,088
®Êt £6km 3958CV
Tµu cÊp dÇu 360CV
Tµu cÊp níc 360CV
Tµu phôc vô 360CV ca 0,038
Ca n« 25CV ca 0,038
M¸y kh¸c ca 0,076
ca 0,038
% 0,5

10
AB.75100 xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông, phun lªn bê
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, xãi lµm lo·ng hçn hîp bïn ®Êt qua hÖ thèng van x¶, hót hçn hîp bïn ®Êt, ®Èy lªn b

ChiÒu dµ
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
≤300

AB.751 VËt liÖu


Xãi hót ®Êt tõ tµu hót
èng thÐp Æ650mm m 0,050
bông, phun lªn bê
VËt liÖu kh¸c % 5,0

Nh©n c«ng 3,0/4 c«ng 0,25

M¸y thi c«ng


Tµu hót phun,3958CV ca 0,018
M¸y kh¸c % 5,0

10

AB.81100 N¹o vÐt kªnh m¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, vÞ trÝ ®æ ®Êt. Di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trê

Lo¹i

Bïn ®Æc,
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ ®Êt sái
l¾ng
®äng díi 3
n¨m

AB.8111 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<0,4m3, chiÒu cao ®æ
®Êt <3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,55
0,4m3
Xµ lan 200T ca 0,55
AB.8112 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5
M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<0,4m3, chiÒu cao ®æ
®Êt >3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,69
0,4m3
Xµ lan 200T ca 0,69

AB.8113 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<0,65m3, chiÒu cao ®æ
®Êt <3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,38
0,65m3
Xµ lan 250T ca 0,38

AB.8114 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<0,65m3 chiÒu cao ®æ
®Êt >3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,48
0,65m3
Xµ lan 250T ca 0,48
1

Lo¹i

Bïn ®Æc,
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ ®Êt sái
l¾ng
®äng díi 3
n¨m

AB.8115 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<1,2m3 chiÒu cao ®æ
®Êt <3m M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,24
1,2m3
Xµ lan 300T ca 0,24

AB.8116 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5


M¸y ®µo gÇu d©y M¸y thi c«ng
<1,2m3 chiÒu cao ®æ
®Êt >3m
M¸y ®µo gÇu d©y
<1,2m3 chiÒu cao ®æ M¸y ®µo gÇu d©y
ca 0,31
®Êt >3m 1,2m3
Xµ lan 300T ca 0,31

1
Ghi chó:
§Þnh møc tÝnh cho trêng hîp n¹o vÐt ®æ ®Êt mét bªn, trêng hîp n¹o vÐt ®æ ®Êt 2 bªn th×

AB.81200 N¹o vÐt díi níc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, x¸c ®Þnh ph¹m vi ®µo. Di chuyÓn thiÕt bÞ trong ph¹m vi

Lo¹i

Bïn ®Æc,
®Êt sái
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ l¾ng
®äng tíi 3
n¨m, ®Êt
than bïn

 AB.8121 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5


N¹o vÐt díi níc b»ng M¸y thi c«ng
m¸y ®µo gÇu d©y M¸y ®µo gÇu d©y1,6m3 ca 0,310
<1,6m3 Xµ lan c«ng t¸c 250T ca 0,310
chiÒu s©u <6m Xµ lan 200T ca 0,310
Ca n« 23CV ca 0,155
M¸y kh¸c % 2

 AB.8122 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5


N¹o vÐt díi níc b»ng M¸y thi c«ng
m¸y ®µo gÇu d©y M¸y ®µo gÇu d©y 2,3m3 ca 0,220
<2,3m3 Xµ lan c«ng t¸c 250T ca 0,220
chiÒu s©u <6m Xµ lan 200T ca 0,220
Ca n« 23CV ca 0,110
M¸y kh¸c % 2

 AB.8123 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5


N¹o vÐt díi níc b»ng M¸y thi c«ng
m¸y ®µo gÇu d©y
<1,6m3
chiÒu s©u >6m ¸ 9m
N¹o vÐt díi níc b»ng
m¸y ®µo gÇu d©y M¸y ®µo gÇu d©y 1,6m3 ca 0,370
<1,6m3 Xµ lan c«ng t¸c 250T ca 0,370
chiÒu s©u >6m ¸ 9m Xµ lan 200T ca 0,370
Ca n« 23CV ca 0,185
M¸y kh¸c % 2

 AB.8124 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,5


N¹o vÐt díi níc b»ng M¸y thi c«ng
m¸y ®µo gÇu d©y M¸y ®µo gÇu d©y 2,3m3 ca 0,260
<2,3m3 Xµ lan c«ng t¸c 250T ca 0,260
chiÒu s©u >6m ¸ 9m Xµ lan 200T ca 0,260
Ca n« 23CV ca 0,130
M¸y kh¸c  %  5
1

AB.81300 n¹o vÐt b»ng tµu ®µo


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, lµm phao tiªu b¸o hiÖu, x¸c ®Þnh ph¹m vi ®µo. Di chuyÓn tµu ®µo b»ng tµu kÐo

Bïn ®Æc,
®Êt sái
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ l¾ng
®äng tíi 3
n¨m, ®Êt
than bïn

Nh©n c«ng
AB.813 Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,44
M¸y thi c«ng
Tµu ®µo gÇu ngo¹m 3170CV  ca 0,072
CÇu næi 30T (lµm neo) ca 0,036
§µo ®Êt, ®¸ ®æ lªn xµ Tµu kÐo 1200CV ca 0,018
lan, b»ng tµu ®µo, chiÒu
Xµ lan c«ng t¸c 800T ca 0,072
s©u ®µo 9¸15m
Xµ lan chë dÇu 250T ca 0,018
Xµ lan chë níc 250T ca 0,014
Ca n« 23CV ca 0,036
M¸y kh¸c  %  2,0
10
Ghi chó:
ChiÒu s©u ®µo tõ 15¸20m th× ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu ®µo ®îc nhËn hÖ sè 1,25. Tõ ®

AB.82000 §µo ph¸ ®¸, bèc xóc ®¸ díi níc b»ng tÇu §µo
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, th¶ phao, rïa, x¸c ®Þnh vÞ trÝ ph¸ ®¸, th¶ phao, th¶ bóa ph¸ ®¸ xuèng vÞ trÝ, lÆ

Ph¸ ®¸ ngÇm b»ng


tµu ph¸ ®¸
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
Ph¸ ®¸
ngÇm, ®¸
cÊp I, II

- Ph¸ ®¸ ngµm b»ng tµu


ph¸ ®¸, ®é s©u <10m
- Bèc xóc ®¸ sau khi ph¸
b»ng tÇu hoÆc ®¸ sau
AB.821 Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 8,1
næ m×n lªn xµ lan, ®é
s©u <10m
M¸y thi c«ng
Tµu ®µo 3170CV  ca 2,970
AB.822 CÇu næi 30T ca 1,480
Tµu kÐo 1200CV ca 0,750
Tµu phôc vô 360CV ca 0,75
Xµ lan c«ng t¸c 800T ca -
Xµ lan chë dÇu 250T ca 0,840
Xµ lan chë níc 250T ca 0,740
Tr¹m lÆn ca 0,740
Ca n« 23CV ca 0,740
M¸y kh¸c  %  0,5
10
Ghi chó:
Trêng hîp ph¸ ®¸ ngÇm ë chiÒu s©u mùc níc >10m ¸ 20m ®îc nh©n hÖ sè 1,25, tõ ®é s©u

AB.90000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t b»ng tµu kÐo, xµ lan vµ tµu hót bông tù hµnh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
-      §èi víi c«ng t¸c n¹o vÐt b»ng tµu cuèc: VËn chuyÓn ®Êt, c¸t 1km ®Çu vµ 1km tiÕp theo d
-      §èi víi c«ng t¸c n¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh: VËn chuyÓn ®Êt, c¸t 1km tiÕp theo ng

AB.91000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo, xµ lan

C«ng t¸c VËn


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ chuyÓn
x©y l¾p §¬n vÞ 1km ®Çu

AB.911 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t M¸y thi c«ng


®æ ®i b»ng tµu kÐo Xµ lan më ®¸y 400T ca 0,125
360CV, xµ lan 400T Tµu kÐo 360CV ca 0,125

AB.912 VËn chuyÓn ®Êt, ®¸ M¸y thi c«ng


®æ ®i b»ng tµu kÐo
Xµ lan 800T¸1000T ca 0,05
1200CV, xµ lan
800T¸1000T Tµu kÐo 1200CV ca 0,05

11

AB.92000 VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1Km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót

Tµu hót
bông tù
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ hµnh c«ng
suÊt <
2500CV

AB.921 M¸y thi c«ng


Tµu hót bông tù hµnh
HB88 1390CV (hoÆc ca 0,011
VËn chuyÓn 1km tiÕp t¬ng tù)
theo trong ph¹m vi
6¸20km Tµu hót phun, hót
bông tù hµnh 3958CV
(hoÆc t¬ng tù)

Tµu hót bông tù hµnh


(hoÆc t¬ng tù)
ca -
ca -
10
Ghi chó:
Trêng hîp vËn chuyÓn ®Êt b»ng tµu hót bông tù hµnh ngoµi cù ly 20km th× ®Þnh møc vËn c
c¸t

nÒn ®êng b»ng khoan næ m×n

Ö thèng thuû lùc x¶ ®¸y

ng tµu hót bông tù hµnh

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

, ®¸, c¸t ®îc quy ®Þnh cho 1m


g viÖc ®µo xóc ®Êt, ®Çm lÌn kÓ
Ön v.v..) Trêng hîp cÇn ph¶i ph¸t
i c©y, ph¸ dì mét sè lo¹i kÕt cÊu
, ®¸, c¸t ®îc quy ®Þnh cho 1m
g viÖc ®µo xóc ®Êt, ®Çm lÌn kÓ
Ön v.v..) Trêng hîp cÇn ph¶i ph¸t
i c©y, ph¸ dì mét sè lo¹i kÕt cÊu
g t¸c ®· ®îc ®Þnh møc trong ch

nh møc cho trêng hîp ®µo ®¾p


®Êt, ®¸, c¸t b»ng c¬ giíi.
b»ng m¸y mµ khèi l
¶ khèi lîng ®¾p Ðp d
nh däc, ®µo lÊy ®Êt ®¾p Ðp d
dông ®Þnh møc ®µo ®¾p ®Êt,

1m 3 ®Êt nguyªn thæ ®o t¹i n¬i

®¾p ®o t¹i n¬i ®¾p.


®¾p nh©n víi hÖ sè chuyÓn ®æi
b¶ng kÌm theo.
m 3 ®Êt ®µo ®o t¹i n¬i ®µo ®·

æ ®· tÝnh ®Õn hÖ sè në rêi cña


00m; <500m; <700m vµ
Ön vËn chuyÓn.
õ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ >1000m
cù ly ≤1000m vµ ®Þnh møc vËn

m = §m1 + §m2x(L-1)
m = §m1 + §m3x(L-1)
m = §m1 + §m4x(L-1)
m = §m1 + §m4x6 + §m5x(L-

g ph¹m vi ≤1000m
tiÕp theo cù ly ≤2Km
tiÕp theo cù ly ≤4Km
tiÕp theo cù ly ≤7Km
ngoµi ph¹m vi cù ly >
ng víi ®iÒu kiÖn cã ®Êt, ®¸, c¸t
®Õn).
tiÕp theo cù ly ≤2Km
tiÕp theo cù ly ≤4Km
tiÕp theo cù ly ≤7Km
ngoµi ph¹m vi cù ly >
ng víi ®iÒu kiÖn cã ®Êt, ®¸, c¸t
®Õn).

b»ng khèi lîng ®¸ hçn hîp ®o t¹i n¬i ®¾p nh©n víi hÖ sè chuyÓn ®æi 1,13.
cÇu kü thuËt cô thÓ cña c«ng tr×nh, tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ chuÈn x¸c l¹i hÖ sè chuyÓn ®æi nãi trªn

n trong ph¹m vi 30m.

¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

Bïn láng

1,43
4

n trong ph¹m vi 10m.

c«ng/1m3

h hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m.

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3


CÊp ®Êt
III IV

1,24 1,93
1,31 2,00
1,38 2,10
1,49 2,23

0,97 1,46
1,02 1,52
1,09 1,60
1,16 1,70
3 4
®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m.

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3


CÊp ®Êt
III IV

1,90 3,10
2,34 3,60

1,25 2,00
1,51 2,34

3 4

t, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m. Hoµn t

§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3


CÊp ®Êt
III IV

1,35 2,06
1,37 2,08
1,44 2,17
1,84 2,38

1,05 1,57
1,08 1,59
1,13 1,65
1,18 1,73
3 4

yÓn trong ph¹m vi 10m, c«ng t¸c lµm kÌ ch¾n ®Êt, ph¸ dì kÕt cÊu cha tÝnh trong ®Þnh møc.
§¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
CÊp ®Êt
III IV

2,33 2,94

2,68 3,38

3 4
®Þnh møc nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.

huËt, xóc ®Êt ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m ®Ó

¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

IV

1,58

1,38
4

ng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 10m, hoµn thiÖn khu«n, r·nh sa

¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

IV
1,59
1,46
1,34
4

¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3

IV

0,037

n ®îc, xÕp ®¸ thµnh ®èng ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc bèc xÕp lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m

¬n vÞ tÝnh: 1m3

IV

3,50

4
trong ph¹m vi 30m. San, x¨m, ®Çm ®Êt tõng líp, b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.

c«ng/1m3

¹i n¬i ®¾p hoÆc vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m. San, ®Çm ®Êt tõng líp ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.

¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3
3

g ≤ 1,60

0,81

trong ph¹m vi 30m. San, ®Çm ®Êt tõng líp ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. Hoµn thiÖn c«ng tr×nh, gät vç

c«ng/1m3

«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,15 so víi ®Þnh møc ®¾p bê kªnh m¬ng, nÒn ®êng t¬ng øng.
vi quy ®Þnh. B¶o ®¶m mÆt b»ng theo yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3


CÊp ®Êt
II III IV
0,65 0,81 -

0,533 0,727 -
0,039 0,048 -

0,65 0,81 1,15

0,294 0,370 0,407


0,039 0,048 0,056

0,65 0,81 1,15

0,218 0,254 0,347


0,039 0,048 0,056

0,65 0,81 1,15

0,188 0,222 0,323


0,039 0,048 0,056

0,65 0,81 1,15

0,161 0,203 0,289


0,039 0,048 0,056

0,65 0,81 1,15

0,114 0,147 0,210


0,028 0,036 0,053

2 3 4
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
CÊp ®Êt
II III IV

0,444 0,588 0,794

0,383 0,501 0,676

0,357 0,475 0,641

0,303 0,361 0,487

0,189 0,244 0,329

0,133 0,163 0,220

0,556 0,769 1,038

0,518 0,606 0,818

0,400 0,500 0,675

0,377 0,493 0,666


0,307 0,435 0,587

0,162 0,202 0,273

2 3 4

CÊp ®Êt
II III IV

0,833 1,111 1,500

0,721 0,843 1,138

0,578 0,769 1,038

0,465 0,617 0,833

0,382 0,508 0,686

0,204 0,241 0,325

2 3 4

¬n vÞ tÝnh: 100m3
CÊp ®Êt
II
0,327
0,109

0,186
0,062

0,413
0,138

0,235
0,078

0,497
0,124

0,283
0,125

0,623
0,125

0,355
0,059

0,153
0,077

t b»ng m¸y ®µo

®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo trong ph¹m vi 30m
§¬n vÞ tÝnh 100m3
CÊp ®Êt
II III IV

0,65 0,81 -

0,48 0,655 -
0,036 0,045 -

0,65 0,81 1,15

0,267 0,336 0,366


0,036 0,045 0,054

0,65 0,81 1,15


0,198 0,229 0,312
0,036 0,045 0,054

0,65 0,81 1,15

0,171 0,202 0,294


0,036 0,045 0,054

0,65 0,81 1,15


0,146 0,184 0,263
0,036 0,045 0,054

0,65 0,81 1,15

0,105 0,133 0,183


0,036 0,045 0,054

2 3 4

. Hoµn thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


CÊp ®Êt
II III IV

6,11 7,48 8,11

0,372 0,52 0,603

6,11 7,48 8,11

0,276 0,321 0,438

6,11 7,48 8,11


0,232 0,274 0,396

6,11 7,48 8,11

0,193 0,243 0,347

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


CÊp ®Êt
II III IV

2,38 2,93 4,37

0,354 0,448 0574

2,38 2,93 4,37

0,263 0,306 0,417

2,38 2,93 4,37

0,221 0,261 0,377

2,38 2,93 4,37

0,185 0,234 0,338

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


CÊp ®Êt
II III IV

1,56 1,94 2,99

0,328 0,415 0,532


0,036 0,045 0,056

1,56 1,94 2,99

0,244 0,284 0,387


0,036 0,045 0,056

1,56 1,94 2,99

0,205 0,242 0,349


0,036 0,045 0,056

1,56 1,94 2,99

0,171 0,217 0,313


0,036 0,045 0,056

1,56 1,94 2,99

0,124 0,158 0,227


0,036 0,045 0,056

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


CÊp ®Êt
II III IV

1,422 1,758 2,720

0,310 0,391 0,502


0,036 0,045 0,054

1,422 1,758 2,720

0,230 0,268 0,366


0,036 0,045 0,054

1,422 1,758 2,720

0,193 0,228 0,330


0,036 0,045 0,054

1,422 1,758 2,720

0,165 0,208 0,295


0,036 0,045 0,054

1,422 1,758 2,720

0,120 0,150 0,214


0,036 0,045 0,054

2 3 4

h¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo

Ón b»ng tæ hîp c¸c m¸y ®µo thuû lùc , ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, b¹t vç m¸i taluy, söa ®¸y theo ®óng
c hao phÝ m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 1,15. Hao phÝ tÊm chèng lÇy ®îc tÝnh riªng.

vËn chuyÓn. B¹t m¸i taluy, söa ®¸y, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m3
CÊp ®Êt
II III IV

6,98 8,34 9,72

0,369 0,466 0,599

6,98 8,34 9,72

0,275 0,320 0,437

6,98 8,34 9,72


0,236 0,279 0,406

6,98 8,34 9,72

0,203 0,255 0,364

5,82 6,92 8,10

0,355 0,447 0,574

5,82 6,92 8,10

0,263 0,306 0,420

5,82 6,92 8,10

0,227 0,268 0,389

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


CÊp ®Êt
II III IV

5,82 6,92 8,10

0,194 0,247 0,348

5,26 6,22 7,29

0,339 0,427 0,550


0,036 0,045 0,054
5,26 6,22 7,29

0,251 0,302 0,412


0,036 0,045 0,054

5,26 6,22 7,29

0,217 0,256 0,373


0,036 0,045 0,054

5,26 6,22 7,29

0,186 0,234 0,334


0,036 0,045 0,054

4,84  5,73  6,83 

0,312 0,393 0,506


0,033 0,041 0,050

4,84  5,73  6,83 

0,231 0,278 0,380


0,033 0,041 0,050

4,84  5,73  6,83 

0,199 0,235 0,343


0,033 0,041 0,050

2 3 4
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
CÊp ®Êt
II III IV

4,84  5,73  6,83 

0,171 0,215 0,307


0,033 0,041 0,050

4,84  5,73  6,83 

0,124 0,156 0,223


0,033 0,041 0,050

2 3 4

mäi hè mãng, kªnh m¬ng cã chiÒu réng ®¸y >20m.

ng ph¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo

îp c¸c m¸y ®µo thuû lùc , ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, b¹t vç m¸i taluy, söa ®¸y, hoµn thiÖn theo ®óng
Þnh møc hao phÝ m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 1,15. Hao phÝ tÊm chèng lÇy ®îc tÝnh riªng.

yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p vµ m¸y ®µo

®æ ®Êt lªn bê ®¶m b¶o ®é s©u theo yªu cÇu thiÕt kÕ. M¸y ®µo thuû lùc chuyÓn ®Êt ®· ®µo lªn vÞ

thi c«ng th× ®Þnh møc hao phÝ m¸y thi c«ng ®èi víi m¸y nµy ®îc nh©n víi hÖ sè 1,15. Hao phÝ tÊm
chuyÓn. §µo nÒn ®êng b»ng m¸y ñi trong ph¹m vi quy ®Þnh, b¹t vç m¸i taluy, söa nÒn ®êng hoµn thi

chuyÓn
§¬n vÞ tÝnh :100m3
CÊp ®Êt
II III IV
4,85 5,79 -

0,643 0,787 -
0,059 0,068 -

4,85 5,79 6,72

0,355 0,446 0,491


0,059 0,068 0,076

4,85 5,79 6,72

0,264 0,307 0,419


0,059 0,068 0,076

4,85 5,79 6,72

0,227 0,268 0,389


0,059 0,068 0,076

4,85 5,79 6,72


0,194 0,245 0,348
0,059 0,068 0,076

4,85 5,79 6,72

0,135 0,171 0,244


0,059 0,068 0,076

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh :100m3


CÊp ®Êt
II III IV

4,20 4,90 5,40

0,596 0,716 0,946

4,20 4,90 5,40

0,519 0,624 0,842

4,20 4,90 5,40

0,484 0,592 0,798

4,20 4,90 5,40

0,383 0,427 0,607

0,256 0,304 0,410


4,20 4,90 5,40

4,20 4,90 5,40


0,184 0,203 0,274

4,20 4,90 5,40

0,750 1,066 1,439

4,20 4,90 5,40

0,699 0,840 1,134

4,20 4,90 5,40

0,540 0,693 0,936


4,20 4,90 5,40

0,509 0,683 0,814

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh :100m3


CÊp ®Êt
II III IV
4,20 4,90 5,40

0,414 0,603 0,814

4,20 4,90 5,40

0,219 0,280 0,378

4,20 4,90 5,40

1,120 1,534 2,071

4,20 4,90 5,40


0,969 1,164 1,571

4,20 4,90 5,40

0,777 1,062 1,433

4,20 4,90 5,40

0,625 0,852 1,150

4,20 4,90 5,40

0,513 0,701 0,947

4,20 4,90 5,40

0,274 0,333 0,449

2 3 4

¬n vÞ tÝnh :100m3
CÊp ®Êt
II

6,75

0,360
0,120

6,75

0,205
0,068

6,75
0,454
0,152

6,75

0,259
0,086

6,75

0,547
0,136

6,75

0,311
0,078

6,75

0,685
0,114

6,75

0,391
0,065
2

¬n vÞ tÝnh :100m3
CÊp ®Êt
II

0,146
0,082

nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,15, hao phÝ m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc ®µo n

ù tr÷ t¹i b·i tr÷ ®Êt, b·i gia t¶i b»ng m¸y ñi.
¬n vÞ tÝnh :100m3

San ®¸

0,129

0,120

0,102

20

khèi lîng ®Êt, ®¸ ®o t¹i n¬i ®µo ph¶i chuyÓn b»ng «t« ®Õn b·i th¶i, b·i tËp kÕt ®Êt, ®¸, b·i gia t¶i n

ïng, ®a thïng chøa ®Êt lªn b»ng m¸y ®µo gÇu ngo¹m ra khái vÞ trÝ mãng, hoµn thiÖn hè mãng theo ®
khung v©y, hoµn thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
¬n vÞ tÝnh : 1m3
C¸c trô

Díi níc

0,005
0,005
0,005
5
0,53

0,065

-
0,065
0,1
0,001
0,065

0,065

5
20

trÝ ®¾p hoÆc ®æ ®i b»ng «t« tù ®æ.


§¬n vÞ tÝnh: 100m3 §¬n vÞ tÝnh: 100m3
CÊp ®Êt
II III IV
0,833 1,000 1,100
0,590 0,740 0,810
0,555 0,600 0,660
0,465 0,540 0,580
0,311 0,361 0,388
0,209 0,328 0,392
0,953 1,230 1,260
0,770 0,860 0,930
0,605 0,660 0,720
0,534 0,600 0,650
0,360 0,410 0,440
0,284 0,357 0,375
1,110 1,300 1,428
0,87 1,000 1,070
0,666 0,730 0,800
0,581 0,670 0,730
0,382 0,448 0,488
0,308 0,428 0,449
1,330 1,600 1,700
1,000 1,200 1,280
0,770 0,840 0,920
0,690 0,770 0,840
0,461 0,550 0,562
0,400 0,469 0,515
2 3 4

ly tõ n¬i ®µo ®Êt ®Õn n¬i ®æ ®Êt cã cù ly <300m, <500m, <700m, <1000m. Trêng hîp cù ly vËn

æ ®Êt > 1000m


§¬n vÞ tÝnh: 100m3/1 km
CÊp ®Êt
II III IV
0,720 0,860 0,880
0,450 0,480 0,500
0,340 0,380 0,420
0,320 0,360 0,410
0,214 0,241 0,274
0,160 0,180 0,205
0,600 0,660 0,730
0,410 0,420 0,460
0,270 0,300 0,340
0,250 0,280 0,330
0,167 0,187 0,221
0,125 0,140 0,165
0,534 0,582 0,660
0,380 0,400 0,410
0,220 0,240 0,290
0,200 0,220 0,260
0,134 0,147 0,174
0,100 0,110 0,120

0,331 0,361 0,410


0,236 0,250 0,254
0,136 0,145 0,179
0,124 0,136 0,161
0,084 0,092 0,108
0,062 0,068 0,075
2 3 4

h m¬ng, nÒn ®êng b»ng khoan næ m×n


g nÒn ®êng còng nh khoan næ ph¸ ®¸ ®êng viÒn ®îc tÝnh to¸n theo lo¹i thuèc næ Am«nÝt víi c«ng s

khoan t¹o lç, th«ng lç thæi röa nghiÖm thu lç khoan, n¹p m×n theo hé chiÕu, c¶nh giíi, næ m×n, kiÓm

§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

56,70 51,98 50,09


5,850 4,950 4,500
270,00 225,00 189,00
85,50 81,00 76,50
3,500 2,800 1,210
2,000 1,207 0,807
2 2 2

17,550 15,300 12,600

8,547 7,027 4,492

2,849 2,342 1,497


2 2 2
2 3 4

¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

55,35 50,67 47,70


0,70 0,59 0,57
45,54 38,61 32,67
25,20 24,30 23,40
0,167 0,150 0,135
0,190 0,130 0,070
0,216 0,194 0,175

0,045 0,035 0,025


0,250 0,150 0,080
2 2 2

6,090 5,565 5,355

0,989 0,765 0,450

0,989 0,765 0,450

0,198 0,153 0,090


0,066 0,051 0,030

2 2 2

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

55,20 50,60 46,00


0,60 0,53 0,46
42,32 35,88 30,36
24,84 23,00 20,24
0,465 0,257 0,125
0,093 0,051 0,025
0,228 0,159 0,095

0,045 0,031 0,018

0,160 0,093 0,074


2 2 2

5,800 5,300 5,100

1,302 0,912 0,684

1,302 0,912 0,684

0,222 0,155 0,116

0,074 0,052 0,039


2 2 2
2 3 4
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai
CÊp ®¸
II III IV

63,00 57,75 55,65


6,500 5,500 5,000
300,00 250,00 210,00
95,00 90,00 85,00
3,500 2,800 1,210
2,000 1,207 0,807
2 2 2

19,500 17,000 14,000

9,497 7,808 4,991

3,166 2,603 1,664

2 2 2

2 3 4

Ët liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh 1,2.

¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

61,50 56,30 53,00


0,780 0,660 0,630
50,60 42,90 36,30
28,00 27,00 26,00
0,167 0,150 0,135
0,190 0,130 0,070
0,216 0,194 0,175

0,045 0,035 0,025


0,250 0,150 0,080
2 2 2

7,308 6,678 6,120

1,099 0,850 0,500

1,099 0,850 0,500

0,220 0,170 0,100

0,073 0,057 0,033

2 2 2

2 3 4

¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

60,00 55,00 50,00


0,650 0,580 0,500
46,00 39,00 33,00
27,00 25,00 22,00
0,465 0,257 0,125
0,093 0,051 0,025
0,228 0,159 0,095

0,045 0,031 0,018

0,160 0,093 0,074


2 2 2
6,960 6,360 6,120

1,370 0,960 0,720

1,370 0,960 0,720

0,234 0,163 0,122

0,078 0,054 0,041

2 2 2

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

59,85 54,86 52,87


6,175 5,225 4,750
285,00 237,50 199,50
90,25 85,50 80,75
3,500 2,800 1,210
2,000 1,207 0,807
2 2 2

18,525 16,150 13,300

9,022 7,418 4,741

3,007 2,473 1,580

2 2 2
2 3 4
Ý vËt liÖu, nh©n c«ng , m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh 1,2.

§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

58,43 53,49 50,35


0,74 0,63 0,60
48,07 40,76 34,49
26,60 25,65 24,70
0,167 0,150 0,135
0,190 0,130 0,070
0,216 0,194 0,175

0,045 0,035 0,025


0,250 0,150 0,080
2 2 2

6,699 6,122 5,891

1,044 0,808 0,475

1,044 0,808 0,475

0,209 0,162 0,095

0,070 0,054 0,032

2 2 2

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3 ®¸ nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

57,00 52,25 47,50


0,62 0,55 0,48
43,70 37,05 31,35
25,65 23,75 20,90
0,465 0,257 0,125
0,093 0,051 0,025
0,228 0,159 0,095

0,045 0,031 0,018

0,160 0,093 0,074


2 2 2

6,380 5,830 5,610

1,329 0,931 0,698

1,329 0,931 0,698

0,227 0,158 0,118

0,076 0,053 0,039


2 2 2
2 3 4

ªn xuèng ®êng kÝnh ≥20m

khoan t¹o lç, th«ng lç thæi röa nghiÖm thu lç khoan, n¹p m×n theo hé chiÕu, c¶nh giíi, næ m×n, kiÓm
§¬n vÞ tÝnh: 100m3 nguyªn khai
CÊp ®¸
II III IV
60,00 55,00 50,00

0,650 0,580 0,500


46,00 39,00 33,00
27,00 25,00 22,00
0,465 0,257 0,125
0,093 0,051 0,025
0,228 0,159 0,095

0,045 0,031 0,018

0,160 0,093 0,074


3 3 3

13,769 12,507 11,732

1,644 1,152 0,864

1,644 1,152 0,864

0,281 0,196 0,146

0,094 0,065 0,049

1,806 1,625 1,544


1,806 1,625 1,544
2 2 2
2 3 4

o lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y theo hé chiÕu, c¶nh giíi, næ t¹o viÒn. KiÓm tra xö lý lç m×n c©m (nÕu cã).
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
CÊp ®¸
II III
53,200 48,300
34,000 34,00
340,00 311,00

4,000 4,000

1,86 1,674
1,38 1,242

1,36 1,224
3 3

7,500 7,500

18,110 16,300

18,110 16,300

1 1

2 3

ã thÓ vËn chuyÓn ®îc, xÕp ®¸ thµnh ®èng ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc bèc xÕp lªn ph¬ng tiÖn vËn ch
§¬n vÞ tÝnh: m3 nguyªn khai
CÊp ®¸
II III IV
1,280 1,150 1,000

0,920 0,830 0,750

0,280 0,250 0,220

2 3 4
Ý ®¾p hoÆc ®æ ®i b»ng «t« tù ®æ.
ly tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ cã cù ly <300m, <500m, <700m, <1000m. Trêng hîp cù ly vËn chuyÓn tõ

t« tù ®æ
®æ > 1000m
g ph¹m vi 7km

Sè lîng
0,53
0,46
0,30
0,27
0,19
0,16
1

hoÆc vËn chuyÓn ®Õn n¬i ®¾p.


g tiÖn b»ng m¸y ®µo

§¬n vÞ tÝnh: 100m3®o t¹i b·i tr÷


M¸y ®µo cã dung tÝch gÇu (m3)
≤1,60 ≤2,3 ≤3,6

1,196 1,196 1,196

0,309 0,276 0,192


0,057 0,057 0,057

2 3 4

§êng kÝnh ®¸ t¶ng, §êng kÝnh ®¸ t¶ng,


côc bª t«ng 0,4¸1m côc bª t«ng >1m
§VT : 100m3 §VT : 100 viªn

1,196 1,196

0,973 0,875
0,202 0,182

1 2

g b»ng « t« tù ®æ

«t« tù ®æ.

§¸ t¶ng, côc bª t«ng


§¸ t¶ng, côc bª t«ng
¸ hçn hîp §VT 100m3 ®êng kÝnh 0,4¸1m
®êng kÝnh >1m §VT
§VT 100m3

0,609 - -
0,412 1,37 1,233
0,683 - -
0,462 1,439 1,295
0,767 - -
0,471 1,613 1,452
0,882 - -
0,541 1,906 1,715
1 2 3

Õp theo b»ng « t« tù ®æ

§¸ t¶ng, côc bª t«ng §¸ t¶ng, côc bª t«ng


§¸ hçn hîp
®êng kÝnh 0,4¸1m ®êng kÝnh >1m
§VT 100m3 §VT 100m3 §VT 100 viªn
0,431 - -
0,215 0,629 0,566
0,347 - -
0,173 0,518 0,466
0,273 - -
0,126 0,407 0,366
1 2 3

0,4-1m ®îc tÝnh cho 100m3 ®o t¹i b·i tr÷.

i hÇm ngang (tiÕt diÖn b×nh qu©n tõ 10-15m2; < 25m2; < 50m2 vµ > 50m2) vµ hÇm ®øng, hÇm ngh
huèc næ P113 – Quèc phßng víi c«ng suÊt næ quy ®Þnh t¬ng øng lµ 330cm 3. Trêng hîp dïng lo¹i thuèc
t¹o viÒn, th«ng lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y næ, d©y tÝn hiÖu, lÊp bua, di chuyÓn thiÕt bÞ ra ph¹m vi an to

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

272,43 245,19 220,67


269,79 242,80 218,52
534,83 481,35 433,22
4,310 4,251 4,196
2,447 2,201 1,982
0,119 0,107 0,096
0,238 0,214 0,193
0,398 0,359 0,323
0,299 0,269 0,242
0,398 0,359 0,323
0,194 0,175 0,157
1 1 1

32,179 28,965 26,070

4,272 3,845 3,461

1 1 1

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV
223,72 201,35 181,21
198,53 178,68 160,81
356,26 322,85 292,67
2,387 2,354 2,324
2,156 1,940 1,745
0,082 0,073 0,067
0,164 0,147 0,132
0,359 0,323 0,291
0,269 0,242 0,218
0,359 0,323 0,291
0,192 0,173 0,156
1 1 1

21,930 19,738 17,764

2,892 2,603 2,343

1 1 1

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

220,59 198,53 178,67


149,79 134,81 121,33
260,46 239,64 220,64
1,537 1,488 1,440
2,122 1,910 1,719
0,081 0,073 0,065
0,161 0,146 0,130
0,353 0,318 0,287
0,265 0,238 0,215
0,353 0,318 0,287
0,184 0,166 0,149
1 1 1

18,506 16,657 14,991

2,289 2,060 1,856

1 1 1

2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

217,45 195,71 176,14


101,05 90,94 81,85
164,66 156,43 148,61
0,687 0,622 0,556
2,089 1,881 1,692
0,080 0,072 0,064
0,159 0,144 0,129
0,348 0,313 0,283
0,261 0,235 0,212
0,348 0,313 0,283
0,176 0,158 0,142
1 1 1
15,082 13,576 12,218

1,686 1,517 1,368

1 1 1
2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

217,45 195,71 176,14


100,35 90,31 81,29
143,00 135,85 129,05
0,578 0,520 0,468
2,001 1,801 1,621
0,076 0,069 0,062
0,153 0,137 0,123
0,334 0,300 0,271
0,250 0,225 0,203
0,334 0,300 0,271
0,175 0,157 0,142
1 1 1

13,279 11,953 10,755

1,612 1,453 1,305

1 1 1

2 3 4

thuèc, ®Êu d©y næ, d©y tÝn hiÖu, lÊp bua, di chuyÓn thiÕt bÞ ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, kiÓm tr
§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai
CÊp ®¸
II III IV

160,95 152,10 136,89


70,14 66,29 59,66
75,96 71,78 64,61
0,353 0,334 0,300
0,027 0,025 0,023
1,318 1,246 1,121
0,053 0,051 0,046
0,223 0,209 0,189
0,167 0,157 0,142
0,223 0,209 0,189
0,116 0,109 0,098
1 1 1

8,708 8,228 7,405

1,127 1,066 0,959

1 1 1

2 3 4

vÞ lç khoan, khoan t¹o lç b»ng m¸y khoan cÇm tay, th«ng lç, n¹p thuèc, ®Êu d©y, lÊp bua, di chuyÓn
§¬n vÞ tÝnh: 1 m3 nguyªn khai
CÊp ®¸
II III IV

4,210 3,789 3,410


9,492 8,543 7,689
17,578 15,820 14,239
0,324 0,292 0,263
0,601 0,301 0,151
0,170 0,113 0,085
0,015 0,013 0,012
1 1 1
5,584 5,461 5,307

0,738 0,615 0,461

0,615 0,513 0,385

0,615 0,513 0,385

1 1 1

4,210 3,789 3,410


9,492 8,543 7,689
17,578 15,820 14,239
0,324 0,292 0,263
0,601 0,301 0,151
0,170 0,113 0,085
0,015 0,013 0,012
1 1 1

6,701 6,553 6,368

0,887 0,738 0,554

0,738 0,615 0,461

0,738 0,615 0,461

1 1 1

2 3 4
g nh©n víi hÖ sè 1,2, hao phÝ m¸y thi c«ng nh©n víi hÖ sè 1,05.

khoan Robbin

hèng ®iÒu khiÓn t¹i chç ®Þnh vÞ. Khoan lç dÉn híng, l¾p lìi khoan doa, khoan doa ngîc theo yªu cÇu k
§¬n vÞ tÝnh: 100m
HÇm
nghiªng

0,396

1,200
0,198

430,43

47,243

20

§¬n vÞ tÝnh: 100 m3 nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

241,99 217,80 196,02


427,77 385,00 346,50
891,21 802,09 721,88
4,113 3,698 3,327
31,036 15,518 7,759
8,794 5,863 4,396
8,794 5,863 4,396
0,109 0,098 0,087
1 1 1

145,46 139,11 131,18

38,108 31,755 23,821


12,706 10,585 7,944

1 1 1

241,99 217,80 196,02


427,77 385,00 346,50
891,21 802,09 721,88
4,113 3,698 3,327
31,036 15,518 7,759
8,794 5,863 4,396
8,794 5,863 4,396
0,109 0,098 0,087
1 1 1

174,55 166,94 157,40

45,723 38,108 28,583

15,241 12,706 9,524

1 1 1

2 3 4

o, rµu ®Þnh vÞ, ph¬ng tiÖn næi, ®Þnh vÞ thiÕt bÞ khoan, ®Þnh vÞ lç khoan, khoan t¹o lç, lÆn lÊy bóa

§¬n vÞ tÝnh: 1m3 nguyªn khai


CÊp ®¸
II III IV

2,74 2,59 2,46


2,47 2,34 2,22
1,57 1,49 1,43
2,62 2,49 2,34
1,7 1,6 1,5
0,9 0,8 0,7
0,034 0,031 0,028
0,022 0,019 0,016
0,095 0,09 0,086
1 1 1

3,4 3,23 3,10

1,09 1,03 0,98

0,54 0,52 0,49

0,27 0,26 0,24


0,27 0,26 0,24
0,54 0,52 0,49
0,30 0,285 0,273
0,28 0,28 0,28
0,09 0,09 0,09

2 3 4

o phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,1. NÕu chiÒu s©u <3m thi hao phÝ vËt liÖ

®¸ b»ng m¸y ñi. ChuyÓn ra b·i th¶i, b·i tr÷ b»ng «t« chuyªn dông trong hÇm hoÆc b»ng goßng.

p m¸y cµo v¬, «t«


¬n vÞ tÝnh: 100m3
ù ly trung b×nh (m)
≤1000

2,780
2,780

0,746
0,102

2,273

20

p m¸y xóc lËt, «t«


¬n vÞ tÝnh: 100m3
ù ly trung b×nh (m)
≤1000

2,780

1,136

4,688

20

p m¸y xóc lËt, xe goßng


¬n vÞ tÝnh: 100m3
ù ly trung b×nh (m)
≤1000

7,029

4,944
4,944
6,944
41,667

4,944

20

ù ly trung b×nh ≤ 100m


: 100m3
ng tr×nh.
hoµn thiÖn mÆt b»ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
¬n vÞ tÝnh:100m3
Cù ly (m)
£ 1000

2,0

0,200
0,150
0,040
0,040

20
cÇu kü thuËt.
®¬n vÞ tÝnh :100m3
§é chÆt yªu cÇu
K=0,90 K=0,95 K=0,98

0,74 0,74 -

0,255 0,350 -
0,127 0,175 -

0,74 0,74 0,74

0,210 0,285 0,357


0,105 0,143 0,175

0,74 0,74 0,74

0,179 0,250 0,312


0,089 0,125 0,156
2 3 4

i taluy, hoµn thiÖn c«ng tr×nh theo yªu cÇu kü thuËt.


®¬n vÞ tÝnh :100m3
Dung träng (T/m3)
g £ 1,75 g £ 1,8 g > 1,8
T/m3 T/m3 T/m3

1,48 1,48 1,48

0,293 0,361 0,400


0,147 0,181 0,182

1,48 1,48 1,48


0,234 0,289 0,326
0,117 0,145 0,161

1,48 1,48 1,48

0,206 0,253 0,280


0,103 0,127 0,140

2 3 4

m ®Êt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Hoµn thiÖn nÒn ®êng gät vç m¸i taluy, nÒn ®êng theo yªu cÇu kü
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
§é chÆt yªu cÇu
K=0,90 K=0,95 K=0,98

1,74 1,74 -

0,30 0,42 -
0,15 0,21 -
1,5 1,5 -

1,74 1,74 1,74

0,241 0,335 0,42


0,12 0,167 0,21
1,5 1,5 1,5

1,74 1,74 1,74

0,211 0,294 0,367


0,105 0,147 0,183
1,5 1,5 1,5
2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


§é chÆt yªu cÇu
K=0,90 K=0,95

8,84 10,18

4,42 5,09

20 30

, hoµn thiÖn b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
§é chÆt yªu cÇu
K=0,90 K=0,95 K=0,98

122 122 122


1,50 1,50 1,50

0,278 0,342 0,38


0,139 0,171 0,19
1,5 1,5 1,5

122 122 122


1,50 1,50 1,50

0,223 0,274 0,31


0,111 0,137 0,155
1,5 1,5 1,5

122 122 122


1,50 1,50 1,50

0,195 0,240 0,266


0,059 0,120 0,133
1,5 1,5 1,5

122 122 122


4,64 4,79 5,12

2,32 2,47 2,80


1,5 1,5 1,5

2 3 4

®Çm chÆt th× hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè 0,85 so víi ®Þnh møc ®¾p c¸t c«

thiÖn b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.


¬n vÞ tÝnh : 100m3
B»ng m¸y
ñi 320 CV

5,0

0,656

20
®Çm lÌn chÆt cha tÝnh hao phÝ vËt liÖu.

nÐn. Hoµn thiÖn m¸i ta luy b»ng qu¶ ®Çm 16T, gät söa m¸i ®¾p b»ng m¸y ®µo kÕt hîp thñ c«ng the
nh: 100m3

®¸ cã Dmax £ 400mm

Ðn m¸i theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


nh: 100m3

Ðn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


§¬n vÞ tÝnh: 100m3
§¸ cã
Dmax
<=1200m
m

3,0

0,263
0,234

0,347
20

gi÷a c¸c viªn ®¸ vµ t¹o thµnh m¸i dèc, chän nhÆt vµ chÌn ®¸ héc, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.
nh: 100m3

nh: 100m3
Òu kiÖn lµm viÖc cña c¸c tµu c«ng tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c n¹o vÐt kh¸c nhau, nªn c«ng t¸c n¹o vÐt c
õng lo¹i ®Êt phï hîp víi ®iÒu kiÖn kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng cña c¸c khèi tµu nh: chiÒu s©u n¹o vÐt
¸c c¶ng ®ang khai th¸c cã mÆt b»ng chËt hÑp, lu lîng tµu qua l¹i c¶ng lín, ®Þnh møc n¹o vÐt ®îc nh©
c bé m¹nh, kh¶ n¨ng rñi ro lín ë c¸c khu vùc cöa biÓn §Þnh an, Cöa ®¸y, Cöa héi, L¹ch giang, Cöa viÖt,

1m, hoÆc chiÒu dµi èng x¶ dµi thªm 100m so víi chiÒu s©u, chiÒu cao vµ chiÒu dµi qui ®Þnh trong ®
nh møc n¹o vÐt b»ng tµu hót ®îc nh©n víi hÖ sè 1,05.

n¹o vÐt ë ®é s©u h¹ gÇu <6m hoÆc >9m th× ®Þnh møc n¹o vÐt ®îc nh©n hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh mø
Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu cuèc ®îc nh©n hÖ sè 1,1.

ã c«ng suÊt £2500CV vµ tõ 5m ®Õn 9m ®èi víi tµu hót bông cã c«ng suÊt > 2500CV, nÕu ®é s©u h¹

di chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng, l¾p r¸p, th¸o dì, ®Þnh vÞ thiÕt bÞ, ®êng èng, ®

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt
C¸t h¹t
§Êt sÐt
trung, h¹t C¸t h¹t §Êt sÐt
nöa cøng,
to, ®Êt mÞn dÝnh
sÐt cøng
c¸t pha

3,750 4,870 6,330 8,200

0,166 0,200 0,263 0,390

0,033 0,040 0,052 0,078


0,083 0,100 0,132 0,195
0,083 0,100 0,132 0,195
0,083 0,100 0,132 0,195
0,166 0,200 0,263 0,390
0,166 0,200 0,263 0,390
1,5 1,5 1,5 1,5

20 30 40 50

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt
C¸t h¹t
§Êt sÐt
trung, h¹t C¸t h¹t §Êt sÐt
nöa cøng,
to, ®Êt mÞn dÝnh
sÐt cøng
c¸t pha

0,940 1,150 1,580 2,450

0,124 0,149 0,209 0,287

0,025 0,031 0,043 0,058


0,062 0,075 0,104 0,143
0,062 0,075 0,104 0,143
0,062 0,075 0,104 0,143
0,124 0,149 0,209 0,287
0,124 0,149 0,209 0,287
1,5 1,5 1,5 1,5

20 30 40 50

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt
C¸t h¹t
§Êt sÐt
trung, h¹t C¸t h¹t §Êt sÐt
nöa cøng,
to, ®Êt mÞn dÝnh
sÐt cøng
c¸t pha

0,850 1,050 1,450 2,240


0,036 0,043 0,055 0,080

0,007 0,009 0,011 0,018


0,018 0,021 0,028 0,040
0,018 0,021 0,028 0,040
0,018 0,021 0,028 0,040
0,036 0,043 0,055 0,080
0,036 0,043 0,055 0,080
1,5 1,5 1,5 1,5
20 30 40 50

thiÕt bÞ, n¹o vÐt ®Êt ®æ vµo xµ lan chøa ®Êt, di chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng

§¬n vÞ tÝnh:100 m3
Lo¹i ®Êt
C¸t h¹t
§Êt sÐt
trung, h¹t C¸t h¹t §Êt sÐt
nöa cøng,
to, ®Êt mÞn dÝnh
sÐt cøng
c¸t pha

3,64 4,45 10,50 14,50

0,088 0,107 0,126 0,176

0,088 0,107 0,126 0,176


0,021 0,025 0,030 0,042

0,044 0,053 0,063 0,088


0,088 0,107 0,126 0,176
0,088 0,107 0,126 0,176
1,5 1,5 1,5 1,5

20 30 40 50

§¬n vÞ tÝnh:100 m3
Lo¹i ®Êt
C¸t h¹t
§Êt sÐt
trung, h¹t C¸t h¹t §Êt sÐt
nöa cøng,
to, ®Êt mÞn dÝnh
sÐt cøng
c¸t pha

3,25 3,97 9,36 12,50

0,229 0,277 0,313 0,480

0,046 0,055 0,063 0,095


0,229 0,277 0,313 0,480
0,114 0,138 0,156 0,232
0,229 0,277 0,313 0,480
0,229 0,277 0,313 0,480
1,5 1,5 1,5 1,5

20 30 40 50

tr×nh, vËn chuyÓn ®Êt c¸t ®Õn b·i ®æ ®Êt trong ph¹m vi 6km, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng ®êng
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt
C¸t h¹t
§Êt sÐt
trung, h¹t C¸t h¹t §Êt sÐt
nöa cøng,
to, ®Êt mÞn dÝnh
sÐt cøng
c¸t pha

2,19 2,70 3,75 6,82

0,148 0,179 0,222 0,320

0,074 0,089 0,111 0,160


0,074 0,089 0,111 0,160
0,148 0,179 0,222 0,320
0,074 0,089 0,111 0,160
1,5 1,5 1,5 1,5

20 30 40 50

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt
C¸t h¹t
§Êt sÐt
trung, h¹t C¸t h¹t §Êt sÐt
nöa cøng,
to, ®Êt mÞn dÝnh
sÐt cøng
c¸t pha

2,08 2,56 3,56 6,47

0,033 0,039 0,055 0,076


0,011 0,013 0,017 0,024
0,011 0,013 0,017 0,024
0,033 0,039 0,055 0,076
0,016 0,019 0,027 0,038
1,5 1,5 1,5 1,5

20 30 40 50

t b»ng hÖ thèng thuû lùc x¶ ®¸y

tr×nh, vËn chuyÓn ®Êt c¸t ®Õn b·i ®æ ®Êt trong ph¹m vi 6km, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng ®êng
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt
C¸t h¹t
§Êt sÐt
trung, h¹t C¸t h¹t §Êt sÐt
nöa cøng,
to, ®Êt mÞn dÝnh
sÐt cøng
c¸t pha

1,53 1,87 2,62 4,77

0,104 0,125 0,155 0,224

0,052 0,063 0,078 0,112


0,052 0,063 0,078 0,112
0,104 0,125 0,155 0,224
0,052 0,063 0,078 0,112
0,5 01,5 0,5 0,5

20 30 40 50
p bïn ®Êt, ®Èy lªn bê b»ng hÖ thèng b¬m thuû lùc 1510CV. L¾p ®Æt, th¸o dì ®êng èng b¬m, di chu
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
ChiÒu dµi èng (m)
≤500 ≤800 ≤1000

0,055 0,060 0,065


5,0 5,0 5,0

0,30 0,35 0,45

0,021 0,023 0,026


5,0 5,0 5,0

20 30 40

ong ph¹m vi c«ng trêng, ®Þnh vÞ thiÕt bÞ. §¶m b¶o an toµn giao th«ng ®êng thuû trong ph¹m vi c«ng
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt
§Êt thÞt
§Êt thÞt
pha c¸t,
pha c¸t,
pha sÐt §Êt pha
pha sÐt
cã lÉn sái, c¸t tõ 15-
cã lÉn sái
vá sß, 20%, ®Êt
®Õn 15%,
hÕn tõ 15- bïn láng
®Êt than
25% ®Êt
bïn
sÐt

1,5 1,5 1,5

0,61 0,71 0,81

0,61 0,71 0,81


1,5 1,5 1,5

0,77 0,88 1,01

0,77 0,88 1,01

1,5 1,5 1,5

0,43 0,48 0,58

0,43 0,48 0,58

1,5 1,5 1,5

0,54 0,61 0,72

0,54 0,61 0,72


2 3 4

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


Lo¹i ®Êt
§Êt thÞt
§Êt thÞt
pha c¸t,
pha c¸t,
pha sÐt §Êt pha
pha sÐt
cã lÉn sái, c¸t tõ 15-
cã lÉn sái
vá sß, 20%, ®Êt
®Õn 15%,
hÕn tõ 15- bïn láng
®Êt than
25% ®Êt
bïn
sÐt

1,5 1,5 1,5

0,27 0,31 0,36

0,27 0,31 0,36

1,5 1,5 1,5


0,34 0,39 0,45

0,34 0,39 0,45

2 3 4

®æ ®Êt 2 bªn th× hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 0,85 so víi ®Þnh møc ®æ

Õt bÞ trong ph¹m vi c«ng trêng. §¶m b¶o an toµn giao th«ng ®êng thuû trong ph¹m vi c«ng trêng. §µo
§VT: 100m3
Lo¹i ®Êt
§Êt thÞt
pha c¸t,
§Êt thÞt
pha sÐt §Êt sÐt
pha c¸t,
cã lÉn sái, nöa cøng,
pha sÐt
vá sß, sÐt cøng
cã lÉn sái
hÕn ®Êt
sÐt dÝnh

1,5 1,5 1,5

0,340 0,390 0,650


0,340 0,390 0,650
0,340 0,390 0,650
0,170 0,195 0,325
2 2 2

1,5 1,5 1,5

0,250 0,280 0,420


0,250 0,280 0,420
0,250 0,280 0,420
0,125 0,140 0,210
2 2 2

1,5 1,5 1,5


0,400 0,460 0,680
0,400 0,460 0,680
0,400 0,460 0,680
0,200 0,230 0,340
2 2 2

1,5 1,5 1,5

0,300 0,340 0,510


0,300 0,340 0,510
0,300 0,340 0,510
0,150 0,170 0,255
5 5 5
2 3 4

u ®µo b»ng tµu kÐo 1200CV. Bèc xóc ®Êt, ®¸ må c«i lªn xµ lan chë ®Êt ®¸. §¶m b¶o an toµn giao th«
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Lo¹i ®Êt, ®¸
§Êt thÞt
pha c¸t, §¸ må c«i
§Êt thÞt
pha sÐt §Êt sÐt
pha c¸t,
cã lÉn sái, nöa cøng,
pha sÐt
vá sß, sÐt cøng ®êng
cã lÉn sái
hÕn ®Êt kÝnh
sÐt dÝnh 1¸3m

1,52 1,61 1,79 8,37

0,099 0,142 0,197 1,06


0,042 0,071 0,099 0,53
0,025 0,036 0,049 0,265
0,099 0,142 0,197 1,06
0,025 0,036 0,049 0,35
0,015 0,016 0,018 0,35
0,049 0,071 0,099 0,53
2,0 2,0 2,0 2,0
20 30 40 50

hËn hÖ sè 1,25. Tõ ®é s©u >20m ®îc nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu ®µo t¬ng ø

®¸ xuèng vÞ trÝ, lÆn kiÓm tra ®Çu bóa, tiÕn hµnh ph¸ ®¸ theo quy tr×nh, lÆn kiÓm tra sau khi ph¸.
§¬n vÞ tÝnh: 100m3
Bèc xóc
Ph¸ ®¸ ngÇm b»ng ®¸ sau
tµu ph¸ ®¸ khi ph¸
b»ng tµu
®µo hoÆc
Ph¸ ®¸ ®¸ sau
ngÇm, ®¸ næ m×n
cÊp III, IV lªn xµ lan

7,0 12,5

2,580 0,37
1,280 0,185
0,650 0,092
0,65
- 0,37
0,640 0,123
0,640 0,123
0,640 0,185
0,640 0,185
0,5 0,5
20 10

sè 1,25, tõ ®é s©u >20m ®îc nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc ®µo ®¸ vµ bèc xóc ®¸ t¬ng øng.

bông tù hµnh

vµ 1km tiÕp theo do tµu cuèc ®æ lªn xµ lan b»ng tµu kÐo.
c¸t 1km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh c«ng suÊt £2500CV vµ c«ng suÊt >2500C

§¬n vÞ tÝnh: 100m3


VËn chuyÓn 1km tiÕp theo
Cù ly < Cù ly 6¸ Cù ly >
6km 20km 20km

0,106 0,095 0,092


0,106 0,095 0,092

0,042 0,038 0,036


0,042 0,038 0,036

21 22 23

®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh


§¬n vÞ tÝnh: 100m3/ 1km
Tµu hót
Tµu hót
phu, hót
bông tù
bông tù
hµnh c«ng
hµnh c«ng
suÊt <
suÊt >
5000CV
5000CV

- -

0,0046 -
- 0,0023
20 30

th× ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo tõ km thø 21 trë ®i tÝnh b»ng 70% cña ®Þnh møc vËn chuy
è chuyÓn ®æi nãi trªn cho phï hîp.
ng ph¹m vi 10m. Hoµn thiÖn c«ng tr×nh b¹t vç m¸i taluy theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
ng ®Þnh møc.

trong ph¹m vi 10m ®Ó vËn chuyÓn, hoµn thiÖn nÒn ®êng, b¹t m¸i taluy, söa ch÷a bÒ mÆt nÒn ®êng

µn thiÖn khu«n, r·nh sau khi ®µo theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m, hoµn thiÖn bÒ mÆt khi ®µo ph¸ b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt.
b¶o yªu cÇu kü thuËt. Hoµn thiÖn c«ng tr×nh, b¹t vç m¸i taluy theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

hiÖn c«ng tr×nh, gät vç m¸i taluy, söa mÆt nÒn ®êng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
uy, söa ®¸y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
Ýnh riªng.
hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
y ®îc tÝnh riªng.

Ón ®Êt ®· ®µo lªn vÞ trÝ t¹o bê kªnh m¬ng theo thiÕt kÕ. KiÓm tra x¸c ®Þnh ®é s©u vµ chiÒu réng

Ö sè 1,15. Hao phÝ tÊm chèng lÇy ®îc tÝnh riªng.


söa nÒn ®êng hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
so víi ®Þnh møc ®µo nÒn ®êng t¬ng øng.

Õt ®Êt, ®¸, b·i gia t¶i nÒn ®Êt yÕu.

n thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


m. Trêng hîp cù ly vËn chuyÓn tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ ®Êt >1000m th× ¸p dông ®Þnh møc vËn chu
c næ Am«nÝt víi c«ng suÊt næ quy ®Þnh t¬ng øng lµ 350cm3. Trêng hîp dïng lo¹i thuèc næ kh¸c th× c

nh giíi, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc, v
nh giíi, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) xö lý ®¸ qu¸ cì, xóc ®¸ vµo thïng cÈ
ç m×n c©m (nÕu cã).
lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, hoµn thiÖn bÒ mÆt sau khi ®µo theo yªu cÇu kü thuËt.
hîp cù ly vËn chuyÓn tõ n¬i ®µo ®Õn n¬i ®æ >1000m th× ¸p dông ®Þnh møc vËn chuyÓn cù ly
µ hÇm ®øng, hÇm nghiªng, theo mét sè c«ng nghÖ thi c«ng phæ biÕn.
rêng hîp dïng lo¹i thuèc næ kh¸c th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc qui ®æi b»ng
hiÕt bÞ ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) tríc khi tiÕn hµn
toµn, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc vË
©y, lÊp bua, di chuyÓn dµn khoan ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç m×n c©m
doa ngîc theo yªu cÇu kü thuËt.
hoan t¹o lç, lÆn lÊy bóa ®¸nh dÊu lç khoan, lÆn n¹p thuèc, kÝp, dÊu d©y næ, d©y ®iÖn, dïng tÝn hiÖ
<3m thi hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè 0,9 so víi ®Þnh møc næ m×n ph¸

Æc b»ng goßng.
®êng theo yªu cÇu kü thuËt.
®Þnh møc ®¾p c¸t c«ng tr×nh K=0,85.

µo kÕt hîp thñ c«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


heo yªu cÇu kü thuËt.
, nªn c«ng t¸c n¹o vÐt c«ng tr×nh thuû ®îc ®Þnh møc cho c¸c khèi tµu hót, tµu hót bông tù hµnh vµ tµ
nh: chiÒu s©u n¹o vÐt, chiÒu cao èng x¶, chiÒu dµi èng x¶ trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt b×nh thêng, tèc
nh møc n¹o vÐt ®îc nh©n víi hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng c¸c khèi tµu t¬ng øng.
i, L¹ch giang, Cöa viÖt, LÖ m«n, Diªm ®iÒn hoÆc nh÷ng khu vùc trùc tiÕp chÞu ¶nh hëng cña sãng

u dµi qui ®Þnh trong ®Þnh møc th× cø 1m chiÒu cao, 1m s©u t¨ng thªm hoÆc 100m chiÒu dµi èng x¶

sè 1,1 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn t¬ng øng.

00CV, nÕu ®é s©u h¹ gÇu <4m hoÆc >6m ®èi víi tµu cã c«ng suÊt £2500CV vµ <5m hoÆc >9m ®è

Þ thiÕt bÞ, ®êng èng, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng thuû trong ph¹m vi c«ng trêng, n¹o vÐt, hót ®Êt, c
ong ph¹m vi c«ng trêng, n¹o vÐt ®¶m b¶o an toµn giao th«ng ®êng thuû trong ph¹m vi c«ng trêng, ho
toµn giao th«ng ®êng thuû trong ph¹m vi c«ng trêng, hoµn thiÖn mÆt b»ng theo ®óng yªu cÇu kü thu
toµn giao th«ng ®êng thuû trong ph¹m vi c«ng trêng, hoµn thiÖn mÆt b»ng theo ®óng yªu cÇu kü thu
®êng èng b¬m, di chuyÓn®Çu èng b¬m b»ng thñ c«ng.

huû trong ph¹m vi c«ng trêng. N¹o vÐt kªnh m¬ng, hoµn thiÖn c«ng t¸c n¹o vÐt theo yªu cÇu kü thuËt.
5 so víi ®Þnh møc ®æ ®Êt mét bªn t¬ng øng.

ph¹m vi c«ng trêng. §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo ®æ lªn xµ lan (vËn chuyÓn ®Êt ®æ ®i cha tÝnh trong ®Þ
¶m b¶o an toµn giao th«ng thuû trong ph¹m vi c«ng tr×nh (VËn chuyÓn ®Êt ®¸ ®æ ®i cha tÝnh trong
Ðt b»ng tµu ®µo t¬ng øng.

n kiÓm tra sau khi ph¸. §èi víi c«ng t¸c bèc xóc ®¸ lªn xµ lan, lÆn kiÓm tra b·i ®¸ sau khi ph¸ b»ng m¸y

bèc xóc ®¸ t¬ng øng.


CV vµ c«ng suÊt >2500CV.
cña ®Þnh møc vËn chuyÓn 1km tiÕp theo t¬ng øng.
h÷a bÒ mÆt nÒn ®êng, ®¾p l¹i r·nh däc cò, ®Çm nÐn (nÕu lµ ®êng më réng) theo ®óng yªu cÇu kü
ng yªu cÇu kü thuËt.
cÇu kü thuËt.
®é s©u vµ chiÒu réng ®¸y kªnh m¬ng, hoµn thiÖn sau khi ®µo, t¹o bê theo yªu cÇu.
ông ®Þnh møc vËn chuyÓn ®Êt cù ly ≤1000m vµ ®Þnh møc vËn chuyÓn 1000m tiÕp theo.
o¹i thuèc næ kh¸c th× c¸c hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®îc qui ®æi b»ng c¸ch nh©n c¸

µnh c«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn, xö lý ®¸ qu¸ cì theo yªu cÇu kü thuËt.
cì, xóc ®¸ vµo thïng cÈu lªn ®æ ®èng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
c vËn chuyÓn cù ly ≤1000m vµ ®Þnh møc vËn chuyÓn 1000m tiÕp theo.
c«ng ®îc qui ®æi b»ng c¸ch nh©n c¸c møc hao phÝ t¬ng øng víi hÖ sè ®iÒu chØnh díi ®©y:
Õu cã) tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chäc ®¸ om theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
nh c«ng t¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chäc ®¸ om theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
æ, xö lý c¸c lç m×n c©m (nÕu cã) tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc vËn chuyÓn, chäc ®¸ om theo ®ó
d©y ®iÖn, dïng tÝn hiÖu, phao ®¸nh dÊu, lÊp bua, di chuyÓn hÖ næi ra ph¹m vi an toµn, næ m×n, lÆ
®Þnh møc næ m×n ph¸ ®¸ díi níc t¬ng øng.
hót bông tù hµnh vµ tµu cuèc s«ng, cuèc biÓn nhiÒu gÇu.
êi tiÕt b×nh thêng, tèc ®é dßng ch¶y £2m/s. Trêng hîp n¹o vÐt kh¸c víi c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong
µu t¬ng øng.
u ¶nh hëng cña sãng ³ cÊp 3 hoÆc n¬i cã dßng ch¶y thêng xuyªn >2m/s, ®Þnh møc n¹o vÐt ®îc nh©

100m chiÒu dµi èng x¶ dµi thªm th× ®îc nh©n hÖ sè 1,07 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu hót t¬n

vµ <5m hoÆc >9m ®èi víi tµu cã c«ng suÊt > 2500CV th× ®Þnh møc ®îc nh©n 1,15 so víi ®Þnh møc

êng, n¹o vÐt, hót ®Êt, c¸t ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh, hoµn thiÖn mÆt b»ng n¹o vÐt (®¶m b¶o giao th«n
ph¹m vi c«ng trêng, hoµn thiÖn mÆt b»ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµ
eo ®óng yªu cÇu kü thuËt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu cha tÝnh trong ®Þnh møc).
eo ®óng yªu cÇu kü thuËt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu cha tÝnh trong ®Þnh møc).
theo yªu cÇu kü thuËt. (§Þnh møc tÝnh cho trêng hîp ®æ ®Êt mét bªn).
æ ®i cha tÝnh trong ®Þnh møc).
®æ ®i cha tÝnh trong ®Þnh møc).
®¸ sau khi ph¸ b»ng m¸y hoÆc b·i ®¸ sau khi næ m×n, di chuyÓn tÇu ®Õn vÞ trÝ bèc xóc. Bèc xóc ®¸
) theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
m tiÕp theo.
®æi b»ng c¸ch nh©n c¸c møc hao phÝ t¬ng øng víi hÖ sè ®iÒu chØnh díi ®©y:
hØnh díi ®©y:
yªu cÇu kü thuËt.
n, chäc ®¸ om theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
vi an toµn, næ m×n, lÆn kiÓm tra b·i næ, xö lý c¸c lç næ m×n c©m (nÕu cã), ph¸ ®¸ qu¸ cì b¨ng n×n
Òu kiÖn qui ®Þnh trong ®Þnh møc ®îc ®iÒu chØnh nh sau:

h møc n¹o vÐt ®îc nh©n víi hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng c¸c khèi tµu t¬ng øng.

o vÐt b»ng tµu hót t¬ng øng.

n 1,15 so víi ®Þnh møc n¹o vÐt b»ng tµu hót bông t¬ng øng.

Ðt (®¶m b¶o giao th«ng luång tµu cha tÝnh trong ®Þnh møc).
b¶o giao th«ng luång tµu, vËn chuyÓn ®Êt c¸t theo tµu cuèc ®îc tÝnh riªng).
rÝ bèc xóc. Bèc xóc ®¸ sau khi ph¸ b»ng tµu ®µo lªn xµ lan, lÆn kiÓm tra mÆt b»ng sau khi bèc xóc v
ph¸ ®¸ qu¸ cì b¨ng n×n èp.
u t¬ng øng.
b»ng sau khi bèc xóc vµ lÆn kiÓm tra trong qu¸ tr×nh bèc xóc.
Ch¬ng III
c«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan n

AC.11000 ®ãng cäc b»ng thñ c«ng


AC.11100 §ãng cäc tre
AC.11200 ®ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) F 8 -10 cm
AC.11700 lµm têng ch¾n ®Êt b»ng gç v¸n
AC.12000 ®ãng cäc b»ng m¸y
AC.12100 ®ãng cäc gç
AC.12300 ®ãng cõ gç
AC.12400 ®ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc b»ng bóa rung kÕt hîp xãi níc ®Çu cäc.
AC.13000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng lîng ®Çu bóa £ 1,2T
AC.14000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸ycã träng lîng ®Çu bóa < 1,8t
AC.15000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng lîng ®Çu bóa < 2,5t
AC.16000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng lîng ®Çu bóa < 3,5t
AC.17000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt níc b»ng tµu ®ãng cäc £ 1,8T
AC.18000 tµu ®ãng cäc < 2,5T
AC.19000 tµu ®ãng cäc < 3,5t
AC.21000 §ãng cäc èng btct b»ng m¸y ®ãng cäc hoÆc bóa rung
AC.21110 §ãng cäc trªn c¹n
AC.22000 ®ãng cäc v¸n thÐp, cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh
AC.22100 ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen ) trªn mÆt ®Êt
AC.22200 ®ãng cäc v¸n thÐp (larsen) trªn mÆt níc
AC.22300 ®ãng cäc èng thÐp b»ng bóa m¸y cã träng lîng bóa ≤ 1,8 tÊn
AC.22400 ®ãng cäc èng thÐp b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc ≤ 7,5 tÊn
®ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100mm
§ãng cäc thÐp h×nh (lo¹i thÐp u, I) cao £100mm
AC.23100 Nhæ cäc thÐp h×nh, thÐp èng
AC.23200 Nhæ cäc cõ Larsen b»ng bóa rung, cÇn cÈu
AC.24000 Lµm cäc c¸t b»ng ph¬ng ph¸p Ðp rung
AC.25000 Ðp tríc cäc bª t«ng cèt thÐp
AC.26000 Ðp tríc cäc bª t«ng cèt thÐp
AC.27000 Ðp, nhæ cäc cõ larsen b»ng m¸y Ðp thuû lùc
AC.28000 Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp
AC.29000 C¤NG T¸C nèi cäc
AC.29100 nèi cäc v¸n thÐp LARSEN
Ac.29200 nèi cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh
AC.29300 nèi cäc bª t«ng cèt thÐp
AC.29400 Nèi cäc èng bª t«ng cèt thÐp
AC.30000 C«ng t¸c khoan cäc nhåi
AC.31000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch
AC.32000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan xoay ph¶n tuÇn hoµn (cã sö dông dung dÞch kho
AC.33000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p
AC.34000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan xoay
Khoan vµo ®Êt trªn c¹n, díi níc
AC.34300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n
AC.34400 Khoan vµo ®¸ díi níc
AC.34500 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi
AC.34600 l¾p ®Æt, th¸o dì m¸y khoan QJ 250 hoÆc t¬ng tù
AC.35100 ®µo t¹o lç cäc, têng barrette
AC.36100 Khoan ®Æt èng nhùa HDPE b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh híng, ®êng kÝnh 150-200mm
AC.36200 Khoan ®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh híng
AC.36211 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n
AC.36212 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n
AC.36221 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng
AC.36222 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ac.10000 c«ng t¸c ®ãng cäc

Quy ®Þnh ¸p dông:

- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y tÝnh cho 100m c


cäc kh«ng ngËp ®Êt hao phÝ nh©n c«ng, m¸y thi c«ng
so víi ®Þnh møc ®ãng cäc t¬ng øng. Hao phÝ vËt liÖu
kÕ.
- Khi ®ãng, Ðp cäc xiªn th× ®Þnh møc nh©n c«n
îc nh©n hÖ sè 1,22 so ®Þnh møc ®ãng cäc t¬ng øng.
- Trêng hîp ph¶i dïng cäc dÉn ®Ó ®ãng cäc ©
nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ®ãng, Ðp cäc dÉn ®îc nh©
víi ®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc t¬ng øng. Trong b¶ng ®
®Õn c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o cäc dÉn.
- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y ®ãng cäc trªn
®Õn c«ng t¸c lµm sµn ®¹o, xµ kÑp, phao næi.
- Trong hao phÝ vËt liÖu kh¸c ®· tÝnh ®Õn hao
®Çu cäc, chôp ®Çu cäc.
-Quy ®Þnh c¸ch x¸c ®Þnh cÊp ®Êt ®Ó ¸p dông ®
+ NÕu tæng céng ®é s©u cña líp ®Êt cÊp I >
víi ®Þnh møc ®ãng, Ðp cäc t¬ng øng. Trong b¶ng ®
®Õn c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o cäc dÉn.
- §Þnh møc ®ãng cäc b»ng m¸y ®ãng cäc trªn
®Õn c«ng t¸c lµm sµn ®¹o, xµ kÑp, phao næi.
- Trong hao phÝ vËt liÖu kh¸c ®· tÝnh ®Õn hao
®Çu cäc, chôp ®Çu cäc.
-Quy ®Þnh c¸ch x¸c ®Þnh cÊp ®Êt ®Ó ¸p dông ®
+ NÕu tæng céng ®é s©u cña líp ®Êt cÊp I >
ngËp ®Êt th× ¸p dông ®Þnh møc ®Êt cÊp I.
- NÕu tæng céng ®é s©u cña líp ®Êt cÊp I <
ngËp ®Êt thiÕt kÕ th× ¸p dông ®Þnh møc ®Êt cÊp II.
Trêng hîp ®ãng, Ðp cäc ph¶i sö dông biÖn ph
®o¹n cäc ®ãng, Ðp qua chiÒu s©u khoan dÉn tÝnh
®ãng, Ðp cäc vµo ®Êt cÊp I (C«ng t¸c khoan dÉn ch
møc).
- C«ng t¸c ®ãng cäc èng c¸c lo¹i cha tÝnh ®Õn c¸
xãi hót hçn hîp bïn, ®Êt trong lßng cäc.
I- C«ng t¸c ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen), cäc è
h×nh ®îc ®Þnh møc cho 100m cäc ®ãng n»m l¹i trong
hîp cäc nhæ lªn, sö dông l¹i nhiÒu lÇn th× hao phÝ vË
®Þnh nh sau:
1) Hao phÝ tÝnh theo thêi gian vµ m«i trêng
Hao phÝ vËt liÖu cäc cho 1 lÇn ®ãng nhæ øng víi

AC.11000 ®ãng cäc b»ng thñ c«ng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
L¾p dùng vµ th¸o dì dµn gi¸o, ®ãng cäc theo yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn cäc trong ph¹m
AC.11100 §ãng cäc tre

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

AC.1111 §ãng cäc tre VËt liÖu


chiÒu dµi Cäc m
cäc £ 2,5 m C©y chèng c©y
Gç v¸n m3
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng

VËt liÖu
AC.1112 §ãng cäc tre Cäc m
chiÒu dµi cäc C©y chèng c©y
>2,5 m Gç v¸n m3
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng

AC.11200 ®ãng cäc gç (hoÆc cäc trµm) F 8 -10 cm

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

AC.1121 §ãng cäc gç VËt liÖu


chiÒu dµi Cäc m
cäc £2,5 m C©y chèng c©y
Gç v¸n m3
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng

AC.1122 §ãng cäc gç VËt liÖu


chiÒu dµi Cäc m
cäc >2,5 m C©y chèng c©y
Gç v¸n m3
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng

®ãng cõ gç

Thµnh
M· C«ng t¸c
phÇn
hiÖu x©y l¾p hao phÝ
§ãng cõ gç
VËt liÖu
AC.113 Lo¹i ChiÒu Cõ
C©y
cõ dµi cõ
chèng
£4m Gç v¸n
VËt liÖu
kh¸c

Nh©n
c«ng 3,5/7

VËt liÖu
AC.114 Cõ
C©y
chèng
ChiÒu Gç v¸n
VËt liÖu
dµi cõ
kh¸c
>4 m

Nh©n
c«ng 3,5/7

VËt liÖu
AC.115    ChiÒu Cõ
C©y
    dµi cõ
chèng
   £4m Gç v¸n
VËt liÖu
  
kh¸c
 

Nh©n
c«ng 3,5/7

VËt liÖu
AC.116 Cõ
C©y
chèng
ChiÒu Gç v¸n
VËt liÖu
dµi cõ
kh¸c
> 4m

Nh©n
c«ng 3,5/7

AC.11700 lµm têng ch¾n ®Êt b»ng gç v¸n


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®ãng c©y chèng, nhæ c©y chèng, gia c«ng l¾p dùng, th¸o dì v¸n têng ch¾n (vË
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ

AC.117 Lµm têng ch¾n ®Êt VËt liÖu


b»ng gç v¸n Gç v¸n
C©y chèng F8-10 m3
VËt liÖu kh¸c m
Nh©n c«ng 3,0/7 %
c«ng

AC.12000 ®ãng cäc b»ng m¸y


AC.12100 ®ãng cäc gç

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AC.121 §ãng cäc gç VËt liÖu


trªn mÆt ®Êt Cäc m
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc1,2T ca
M¸y kh¸c %

AC.122 §ãng cäc gç VËt liÖu


trªn mÆt níc Cäc m
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc1,2T ca
M¸y kh¸c %

AC.12300 ®ãng cõ gç

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

AC.123 §ãng cõ gç VËt liÖu


Cõ gç m
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc 1,2T ca

AC.12400 ®ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng dù øng lùc b»ng bóa rung kÕt hîp xãi níc ®Çu
AC.12410 §ãng cäc trªn c¹n
AC.12420 §ãng cäc díi níc

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, di chuyÓn m¸y thi c«ng, th¸o hÖ thÐp h×nh ®Þnh vÞ, vËn chuyÓn cäc trong ph¹m
AC.12410 §ãng cäc trªn c¹n

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ
AC.124 VËt liÖu
§ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng Cäc cõ m¸ng bª t«ng dù
dù øng lùc trªn c¹n b»ng m
øng lùc
bóa rung kÕt hîp t¸ch
mòi níc ¸p lùc ThÐp h×nh ®Þnh vÞ cäc
èng cao su cao ¸p f60 kg
èng cao su cao ¸p f34 m
Cót thÐp ®Çu cäc
m
D34/15
VËt liÖu kh¸c c¸i
Nh©n c«ng 4,0/7 %
M¸y thi c«ng c«ng
Bóa rung
M¸y b¬m níc ¸p lùc ca
CÇn trôc b¸nh xÝch 50T ca
M¸y kh¸c ca
%

AC.12420 §ãng cäc díi níc

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

AC.124 VËt liÖu


§ãng cäc cõ m¸ng bª t«ng Cäc cõ m¸ng bª t«ng dù
dù øng lùc díi níc b»ng m
øng lùc
bóa rung kÕt hîp t¸ch
mòi níc ¸p lùc ThÐp h×nh ®Þnh vÞ cäc
èng cao su cao ¸p fi 60 kg
èng cao su cao ¸p fi 34 m
Cót thÐp ®Çu cäc
m
D34/15
VËt liÖu kh¸c c¸i
Nh©n c«ng 4,0/7 %
M¸y thi c«ng c«ng
Bóa rung
M¸y b¬m níc ¸p lùc ca
CÇn trôc b¸nh xÝch 50T ca
Xµ lan c«ng t¸c 200T ca
Xµ lan chë vËt liÖu 200T ca
Tµu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c ca
%

AC.13000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng m¸y cã träng lîng ®Çu bó

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AC.131 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c %
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
dµi cäc M¸y thi c«ng
£ 24m M¸y ®ãng cäc ca
M¸y kh¸c %

AC.132 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c %
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
dµi cäc M¸y thi c«ng
> 24m M¸y ®ãng cäc ca
M¸y kh¸c %

AC.14000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸ycã träng lîng ®Ç

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

§ãng cäc
AC.141 bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m
trªn mÆt VËt liÖu kh¸c %
®Êt chiÒu
dµi cäc Nh©n c«ng3,5/7 c«ng
£ 24m M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc ca
M¸y kh¸c %

§ãng cäc bª t«ng


AC.142 cèt thÐp VËt liÖu
trªn mÆt Cäc bª t«ng m
®Êt chiÒu VËt liÖu kh¸c %
dµi cäc
> 24m Nh©n c«ng3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc ca
M¸y kh¸c %

AC.15000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng lîng ®Ç

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AC.151 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c %
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng3,5/7 c«ng
dµi cäc M¸y thi c«ng
£ 24m M¸y ®ãng cäc ca
M¸y kh¸c %

AC.152 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c %
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng3,5/7 c«ng
dµi cäc M¸y thi c«ng
> 24m M¸y ®ãng cäc ca
M¸y kh¸c %

AC.16000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt ®Êt b»ng bóa m¸y cã träng lîng ®Ç

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AC.161 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c %
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
dµi cäc M¸y thi c«ng
£ 24m M¸y ®ãng cäc ca
M¸y kh¸c %

AC.162 §ãng cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c %
trªn mÆt
®Êt chiÒu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
dµi cäc M¸y thi c«ng
> 24m M¸y ®ãng cäc ca
M¸y kh¸c %

AC.17000 ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt níc b»ng tµu ®ãng cäc

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn


hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

AC.171 §ãng cäc


bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m
trªn mÆt níc VËt liÖu kh¸c %
b»ng tµu ®ãng cäc bóa Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
£ 1,8T M¸y thi c«ng
chiÒu dµi cäc Tµu ®ãng cäc ca
£24m CÇn cÈu 25T ca
TÇu kÐo 150CV ca
Xµ lan 250T ca
M¸y kh¸c %

AC.172 §ãng cäc


bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m
trªn mÆt níc VËt liÖu kh¸c %
b»ng tµu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng
£ 1,8T Tµu ®ãng cäc ca
chiÒu dµi cäc CÇn cÈu 25T ca
> 24m TÇu kÐo 150CV ca
Xµ lan 250T ca
M¸y kh¸c %
AC.18000 tµu ®ãng cäc < 2,5T

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn


hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

AC.181 §ãng cäc bª t«ngcèt thÐp


trªn mÆt níc b»ng tµu VËt liÖu
®ãng cäc bóa <2,5T Cäc bª t«ng m
chiÒu dµi cäc £ 24m VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc ca
CÇn cÈu 25T ca
TÇu kÐo 150CV ca
Xµ lan 250T ca
M¸y kh¸c %

AC.182 §ãng cäc bª t«ng


cèt thÐp trªn mÆt níc VËt liÖu
b»ng tµu Cäc bª t«ng m
®ãng cäc bóa <2,5T VËt liÖu kh¸c %
chiÒu dµi cäc Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
>24m M¸y thi c«ng
Tµu ®ãng cäc ca
CÇn cÈu 25T ca
TÇu kÐo 150CV ca
Xµ lan 250T ca
M¸y kh¸c %

AC.19000 tµu ®ãng cäc < 3,5t

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn


hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ
§¬n vÞ

AC.191 §ãng cäc


bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m
trªn mÆt níc VËt liÖu kh¸c %
b»ng tµu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng
< 3,5T Tµu ®ãng cäc ca
chiÒu dµi cäc CÇn cÈu 25T ca
£24m TÇu kÐo 150CV ca
Xµ lan 250T ca
M¸y kh¸c %

AC.192 §ãng cäc


bª t«ng VËt liÖu
cèt thÐp Cäc bª t«ng m
trªn mÆt níc VËt liÖu kh¸c %
b»ng tµu Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
®ãng cäc bóa M¸y thi c«ng
< 3,5T Tµu ®ãng cäc ca
chiÒu dµi cäc CÇn cÈu 25T ca
>24m TÇu kÐo 150CV ca
Xµ lan 250T ca
M¸y kh¸c %

AC.21000 §ãng cäc èng btct b»ng m¸y ®ãng cäc hoÆc bóa rung
AC.21110 §ãng cäc trªn c¹n
AC.21120 §ãng cäc trªn mÆt níc
AC.21200 §ãng cäc èng btct díi níc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc ≤7,5 tÊn

AC.21120 §ãng cäc trªn mÆt níc


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®a cäc ®Õn vÞ trÝ ®ãng, dùng cäc, ch»ng gi÷ cäc, l¾p dùng th¸o dì chôp ®Çu c

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

VËt liÖu
Cäc èng m
§ãng cäc VËt liÖu kh¸c %
AC.211 trªn c¹n
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y ®ãng cäc 3,5T ca
Bóa rung BP 170 ca
CÇn cÈu 25T ca
§ãng cäc Têi ®iÖn 5T ca
AC.211 trªn mÆt níc Phao thÐp 60T ca
Xµ lan 400T ca
TÇu kÐo 150CV ca

M¸y kh¸c %

AC.21200 §ãng cäc èng btct díi níc b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®a cäc ®Õn vÞ trÝ ®ãng, ®Þnh vÞ hÖ næi, ®Þnh vÞ cäc, dùng cäc, ch»ng gi÷ cä

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

VËt liÖu
AC.2121 Cäc èng m
§ãng cäc èng bª t«ng cèt VËt liÖu kh¸c %
thÐp trªn mÆt níc b»ng
tµu ®ãng cäc bóa thuû
lùc 7,5T Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng

M¸y thi c«ng


Tµu ®ãng cäc (C96) bóa
ca
thuû lùc7,5T
CÇn cÈu xÝch 50T ca
Xµ lan 600T ca
Xµ lan 400T chë cäc ca
TÇu kÐo 150CV ca
Can« 23CV ca

M¸y kh¸c %

Ghi chó:
C«ng t¸c ®ãng cäc èng bª t«ng cèt thÐp trªn mÆt níc b»ng tµu ®ãng cäc(C96) bóa thuû lùc

AC.22000 ®ãng cäc v¸n thÐp, cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ tim cäc, dùng cäc, ®ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. C«ng t¸c l¾p
AC.22100 ®ãng cäc v¸n thÐp (cäc larsen ) trªn mÆt ®Êt

C«ng t¸c Thµnh phÇn


x©y l¾p hao phÝ
M· hiÖu §¬n vÞ

AC.221 §ãng cäc v¸n VËt liÖu


thÐp trªn mÆt ®Êt Cäc v¸n thÐp m
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 4/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc 1,8T ca
M¸y kh¸c %

AC.22200 ®ãng cäc v¸n thÐp (larsen) trªn mÆt níc

C«ng t¸c Thµnh phÇn


x©y l¾p hao phÝ
M· hiÖu §¬n vÞ

AC.222 §ãng cäc v¸n VËt liÖu


thÐp trªn mÆt níc. Cäc v¸n thÐp m
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 4/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y ®ãng cäc 1,8T ca
CÇn cÈu 25T ca
TÇu kÐo 150CV ca
Xµ lan 200T ca
M¸y kh¸c %

AC.22300 ®ãng cäc èng thÐp b»ng bóa m¸y cã träng lîng bóa ≤ 1,8 tÊn

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

AC.2231 §ãng cäc èng thÐp trªn VËt liÖu


mÆt ®Êt Cäc m
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4/7 c«ng

§ãng cäc èng thÐp trªn M¸y thi c«ng


mÆt níc M¸y ®ãng cäc 1,8T ca
AC.2232 CÇn cÈu 25T ca
TÇu kÐo 150CV ca
Xµ lan 200T ca
M¸y kh¸c %

AC.22400 ®ãng cäc èng thÐp b»ng tµu ®ãng cäc bóa thuû lùc

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

VËt liÖu
AC.224 Cäc èng m
§ãng cäc èng thÐp díi níc VËt liÖu kh¸c %
b»ng tµu ®ãng cäc bóa
thuû lùc 7,5T Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng

M¸y thi c«ng


Tµu ®ãng cäc (C96) bóa
ca
thuû lùc7,5T
CÇn cÈu xÝch 50T ca
Xµ lan 600T ca
Xµ lan 400T chë cäc ca
TÇu kÐo 360CV ca
Can« 23CV ca

M¸y kh¸c %

®ãng cäc thÐp h×nh (thÐp U, I) cao >100mm

C«ng t¸c Thµnh phÇn


x©y l¾p hao phÝ
M· hiÖu §¬n vÞ

AC.225 §ãng cäc thÐp h×nh trªn VËt liÖu


mÆt ®Êt Cäc U, I m
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y ®ãng cäc 1,2T ca
M¸y kh¸c %

AC.226 §ãng cäc thÐp h×nh trªn VËt liÖu


mÆt níc Cäc U, I m
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 4/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y ®ãng cäc 1,2T ca
CÇn cÈu 25T ca
TÇu kÐo 150CV ca
Xµ lan 200T ca
M¸y kh¸c %

§ãng cäc thÐp h×nh (lo¹i thÐp u, I) cao £100mm

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

- §ãng cäc thÐp h×nh


AC.227 VËt liÖu
trªn c¹n
- §ãng cäc thÐp h×nh díi
Cäc thÐp U, I
níc
VËt liÖu kh¸c m
%
Nh©n c«ng 4,0/7
M¸y thi c«ng c«ng
M¸y ®ãng cäc 1,2T ca
CÇn cÈu 25T ca
Tµu kÐo 150CV ca
Xµ lan 200T ca
M¸y kh¸c %

AC.23100 Nhæ cäc thÐp h×nh, thÐp èng


(Kh«ng ph©n biÖt tiÕt diÖn cäc, lo¹i cäc)
Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

AC.231 Nhæ cäc thÐp h×nh, cäc Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
èng thÐp lµm têng ch¾n
®Êt, lµm sµn thao t¸c M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 25T ca
Tµu kÐo 150CV ca
Xµ lan 200T ca
M¸y kh¸c %

AC.23200 Nhæ cäc cõ Larsen b»ng bóa rung, cÇn cÈu

C«ng t¸c
M· hiÖu x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ

Nhæ cäc v¸n thÐp Larsen Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


AC.232 3, Larsen 4 M¸y thi c«ng
Bóa rung BP170
CÇn cÈu 25T ca
Tµu kÐo 150CV ca
Xµ lan 200T ca
M¸y kh¸c ca
%

AC.24000 Lµm cäc c¸t b»ng ph¬ng ph¸p Ðp rung


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ mÆt b»ng, ®ãng cäc måi t¹o lç, bèc xóc ®æ c¸t ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, b¬m níc v
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AC.241 Thi c«ng VËt liÖu


cäc c¸t C¸t m3
chiÒu dµi VËt liÖu kh¸c %
cäc £ 7m Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y bóa rung ca
M¸y b¬m níc1,1KW ca
M¸y kh¸c %

AC.242 Thi c«ng VËt liÖu


cäc c¸t C¸t m3
chiÒu dµi VËt liÖu kh¸c %
cäc ≤ 12m Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y bóa rung ca
M¸y b¬m níc1,1KW ca
M¸y kh¸c %

AC.243 Thi c«ng VËt liÖu


cäc c¸t C¸t m3
chiÒu dµi VËt liÖu kh¸c %
cäc > 12m Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y bóa rung ca
M¸y b¬m níc1,1KW ca
M¸y kh¸c %

AC.25000 Ðp tríc cäc bª t«ng cèt thÐp


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AC.251 Ðp tríc cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c %
chiÒu
dµi ®o¹n cäc Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng
£ 4m M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc ≤150T ca
CÇn cÈu 10T ca
M¸y kh¸c %

AC.252 Ðp tríc cäc VËt liÖu


bª t«ng Cäc bª t«ng m
cèt thÐp VËt liÖu kh¸c %
chiÒu
dµi ®o¹n cäc Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng
> 4m M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc ≤150T ca
CÇn cÈu 10T ca
M¸y kh¸c %

AC.26000 Ðp tríc cäc bª t«ng cèt thÐp

Thµnh phÇn
hao phÝ
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ

AC.261 Ðp tríc cäc BTCT chiÒu VËt liÖu


dµi ®o¹n cäc £4m Cäc bª t«ng m
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y Ðp cäc >150T ca
CÇn cÈu 10T ca
M¸y kh¸c %

AC.262 Ðp tríc cäc BTCT chiÒu VËt liÖu


dµi ®o¹n cäc >4m Cäc bª t«ng m
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y Ðp cäc >150T ca
CÇn cÈu 10T ca
M¸y kh¸c %

AC.27000 Ðp, nhæ cäc cõ larsen b»ng m¸y Ðp thuû lùc

Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ

AC.271 Ðp , nhæ cäc cõ larsen Nh©n c«ng 4/7 c«ng


b»ng m¸y Ðp thuû lùc
M¸y thi c«ng
M¸y Ðp thuû lùc 130T ca
CÇn cÈu 25T ca
M¸y kh¸c %

Ghi chó:
VËt liÖu cäc cha tÝnh trong ®Þnh møc.

AC.28000 Ðp sau cäc bª t«ng cèt thÐp


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m,®µo hè, dùng cäc ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AC.281 Ðp sau cäc bª t«ng cèt VËt liÖu


thÐp chiÒu dµi ®o¹n cäc Cäc bª t«ng m
£4m VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng


M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc ca
M¸y kh¸c %

AC.282 Ðp sau cäc bª t«ng cèt VËt liÖu


thÐp chiÒu dµi ®o¹n cäc Cäc bª t«ng m
>4m VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng


M¸y thi c«ng
M¸y Ðp cäc ca
M¸y kh¸c %

AC.29000 C¤NG T¸C nèi cäc


AC.29100 nèi cäc v¸n thÐp LARSEN
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, chÕ t¹o b¶n t¸p vµ hµn nèi, kiÓm tra ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn


§¬n vÞ
hiÖu x©y l¾p hao phÝ

VËt liÖu
AC.291 Nèi cäc ThÐp h×nh kg
v¸n thÐp Larsen Que hµn kg
Nh©n c«ng 4/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW ca
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan 200T ca
M¸y kh¸c %

Ac.29200 nèi cäc èng thÐp, cäc thÐp h×nh


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, dùng cäc, hµn nèi cäc v¸n thÐp, kiÓm tra mèi nèi ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.


C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
hiÖu
VËt liÖu
ThÐp tÊm kg
AC.292 Que hµn kg
Nèi cäc èng thÐp, cäc VËt liÖu kh¸c %
thÐp h×nh
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW ca
M¸y kh¸c %

AC.29300 nèi cäc bª t«ng cèt thÐp


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, chÕ t¹o thÐp èp, hµn nèi cäc, kiÓm tra b¶o ®¶m theo yªu cÇu kü thuËt

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn


§¬n vÞ
hiÖu x©y l¾p hao phÝ

AC.293 Nèi lo¹i cäc vu«ng VËt liÖu


ThÐp tÊm d = 6mm kg
ThÐp gãc 80x80mm kg
ThÐp gãc 100x100mm kg
ThÐp gãc 120x120mm kg
Que hµn kg
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW ca
M¸y kh¸c ca

AC.29400 Nèi cäc èng bª t«ng cèt thÐp


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, l¾p bu l«ng, hµn ®Ýnh, hµn liªn kÕt bu l«ng, bäc t«n xung quanh, nhåi v÷a, quÐt

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn


§¬n vÞ
hiÖu x©y l¾p hao phÝ

VËt liÖu
AC.294 Nèi lo¹i cäc Bul«ng M24x85 bé
bª t«ng cèt thÐp ThÐp tÊm kg
Nhùa ®êng kg
Que hµn kg
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4/7 c«ng


M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23KW ca

M¸y kh¸c %

Ghi chó:
ThiÕt bÞ thi c«ng phôc vô nèi cäc ®· tÝnh trong ®Þnh møc ®ãng cäc.

AC.30000 C«ng t¸c khoan cäc nhåi


ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông:
C«ng t¸c khoan cäc nhåi trªn c¹n, díi níc ®îc ®Þnh møc cho trêng hîp khoan th¼ng ®øng, kh
-       Trêng hîp ®é s©u khoan >30m th× tõ m thø 31 trë ®i ®Þnh møc ®îc nh©n víi hÖ sè 1,01
-       Khoan ë n¬i cã dßng ch¶y >2m/s ®îc nh©n víi hÖ sè 1,1; khoan t¹i c¸c c¶ng ®ang ho¹t ®
-       Trêng hîp do yªu cÇu kü thuËt ph¶i khoan xiªn vµo ®Êt, ®¸ th× khoan xiªn vµo ®Êt ®îc n
-       Trêng hîp khoan díi níc, ë n¬i cã mùc níc s©u >4m th× cø 1m mùc níc s©u thªm ®îc nh©
-       Trêng hîp khoan cã èng v¸ch phô mµ chiÒu dµi èng v¸ch phô >30% chiÒu dµi cäc ®îc nh©
-       Trêng hîp chiÒu s©u khoan ngµm vµo ®¸ > 1 lÇn ®êng kÝnh cäc th× cø 1m khoan s©u t
-       C«ng t¸c khoan cäc nhåi vµo ®Êt sÐt dÎo, sÐt cøng ®Õn rÊt cøng, c¸t chÆt võa ®Õn c¸t r

AC.31000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan l¾c cã èng v¸ch
AC.31100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n
AC.31200 Khoan vµo ®Êt díi níc
AC.31300 Khoan ®¸ trªn c¹n
AC.31400 Khoan ®¸ díi níc
Khoan vµo ®¸ b»ng m¸y khoan cã ®êng kÝnh 2000mm

(Kh«ng sö dông dung dÞch khoan)


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ, khoan t¹o lç, xoay h¹, l¾p nèi, èng v¸ch ; th¸o vµ n©ng dÇn èng v¸ch
AC.31100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i
Vµnh c¾t c¸i
Khoan b»ng m¸y khoan VËt liÖu kh¸c %
AC.311 VRM H§, Lepper (hoÆc t Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ
VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i
Vµnh c¾t c¸i
Khoan b»ng m¸y khoan VËt liÖu kh¸c %
AC.311 VRM H§, Lepper (hoÆc t Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
M¸y kh¸c %

AC.31200 Khoan vµo ®Êt díi níc

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i
Vµnh c¾t c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
Khoan b»ng m¸y khoan M¸y thi c«ng
AC.312 VRM H§, Lepper (hoÆc t
¬ng tù) M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i

Khoan b»ng m¸y khoan


AC.312 VRM H§, Lepper (hoÆc t
¬ng tù)
Vµnh c¾t c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
Khoan b»ng m¸y khoan M¸y thi c«ng
AC.312 VRM H§, Lepper (hoÆc t
¬ng tù) M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

AC.31300 Khoan ®¸ trªn c¹n

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
Vµnh c¾t c¸i
Khoan vµo ®¸ cÊp I, trªn VËt liÖu kh¸c %
c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3131
VRM H§, Lepper (hoÆc t Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
M¸y kh¸c %

VËt liÖu
GÇu khoan c¸i
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
Vµnh c¾t c¸i
Khoan vµo ®¸ cÊp II, trªn VËt liÖu kh¸c %
c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3132
VRM H§, Lepper (hoÆc t Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
¬ng tù) M¸y thi c«ng
Khoan vµo ®¸ cÊp II, trªn
c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3132
VRM H§, Lepper (hoÆc t
¬ng tù)
M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
M¸y kh¸c %

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
GÇu khoan c¸i
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
Vµnh c¾t c¸i
Khoan vµo ®¸ cÊp III, VËt liÖu kh¸c %
trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3133
VRM1 H§, Lepper (hoÆc Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
t¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
M¸y kh¸c %

VËt liÖu
GÇu khoan c¸i
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
Vµnh c¾t c¸i
Khoan vµo ®¸ cÊp IV, VËt liÖu kh¸c %
trªn c¹n, b»ng m¸y khoan
AC.3134
VRM H§, Lepper (hoÆc t Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
M¸y kh¸c %

AC.31400 Khoan ®¸ díi níc


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
Vµnh c¾t c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Khoan vµo ®¸ cÊp I, díi n
íc, b»ng m¸y khoan VRM Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
AC.3141
H§, Lepper (hoÆc t¬ng M¸y thi c«ng
tù) M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
Vµnh c¾t c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Khoan vµo ®¸ cÊp II, díi n Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


íc, b»ng m¸y khoan VRM
AC.3142 M¸y thi c«ng
H§, Lepper (hoÆc t¬ng
tù) M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
Vµnh c¾t c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Khoan vµo ®¸ cÊp III, díi Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


níc, b»ng m¸y khoan
AC.3143 M¸y thi c«ng
VRM H§, Lepper (hoÆc t
¬ng tù) M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

VËt liÖu
GÇu ngo¹m c¸i
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
Vµnh c¾t c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Khoan vµo ®¸ cÊp IV, díi Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


níc, b»ng m¸y khoan
AC.3144 M¸y thi c«ng
VRM H§, Lepper (hoÆc t
¬ng tù) M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

Khoan vµo ®¸ b»ng m¸y khoan cã ®êng kÝnh 2000mm

C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p

AC.3151 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n VËt liÖu


b»ng m¸y khoan VRM GÇu ngo¹m c¸i
HD, Lepper (hoÆc t¬ng R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
tù) Vµnh c¾t c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
M¸y kh¸c %

Khoan vµo ®¸ díi níc


b»ng m¸y khoan VRM
AC.3152 VËt liÖu
HD, Lepper (hoÆc t¬ng
tù)
GÇu ngo¹m c¸i
R¨ng bóa ®Ëp ®¸ c¸i
Vµnh c¾t c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
Ca n« 150CV ca
M¸y kh¸c %

AC.32000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan xoay ph¶n tuÇn hoµn
AC.32100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n
AC.32200 Khoan vµo ®Êt díi níc
AC.32300 Khoan ®¸ trªn c¹n
AC.32400 Khoan ®¸ díi níc
AC.32510 Khoan vµo ®Êt b»ng m¸y khoan cã ®êng kÝnh 2000mm
AC.32520 Khoan vµo ®¸, trªn c¹n b»ng m¸y khoan cã ®ßng kÝnh 2000mm
AC.32530 Khoan vµo ®¸ díi níc b»ng m¸y khoan cã ®êng kÝnh 2000mm
AC.32600 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c«i
Ac.32700 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo cuéi, sái, s¹n
AC.32800 B¬m dung dÞch BENToNIT chèng sôt thµnh lç khoan, thµnh cäc barrette

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


- C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ, khoan t¹o lç, xö lý cÆn l¾ng, thæi röa lç khoan, kiÓm tra; hoµn thiÖ
- Møc hao phÝ èng v¸ch b¶o vÖ phÇn miÖng lç khoan ®îc tÝnh riªng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn
- C«ng t¸c b¬m cÊp, hót, thu håi dung dÞch chèng sôt thµnh lç khoan ®îc tÝnh riªng.
AC.32100 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


M· hiÖu
x©y l¾p hao phÝ vÞ

Khoan vµo
®Êt trªn c¹n VËt liÖu
b»ng m¸y R¨ng gÇu hîp kim c¸i
khoan TRC-15 Que hµn kg
(hoÆc t¬ng tù) VËt liÖu kh¸c %
AC.321 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 30T ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

VËt liÖu
GÇu khoan c¸i

Khoan vµo ®Êt trªn c¹n


 AC.321 b»ng m¸y khoan ED, KH,
Soilmec (hoÆc t¬ng tù)
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Que hµn kg
Khoan vµo ®Êt trªn c¹n VËt liÖu kh¸c %
 AC.321 b»ng m¸y khoan ED, KH,
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
Soilmec (hoÆc t¬ng tù)
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
M¸y kh¸c %

AC.32200 Khoan vµo ®Êt díi níc

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

Khoan vµo
®Êt díi níc VËt liÖu
b»ng m¸y R¨ng gÇu hîp kim c¸i
khoan (TRC-15 Que hµn kg
hoÆc t¬ng tù) VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
M¸y thi c«ng
AC.322
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 30T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p

AC.322 Khoan vµo VËt liÖu


®Êt, díi níc b»ng m¸y
khoan ED, KH, Soilmec GÇu khoan c¸i
(hoÆc t¬ng tù)
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Que hµn kg
VËt liÖu kh¸c k%

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
Tµu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

AC.32300 Khoan ®¸ trªn c¹n

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Khoan vµo ®¸ cÊp I trªn
AC.323 c¹n, b»ng m¸y khoan
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
TRC-15 (hoÆc t¬ng tù)
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 30T ca
M¸y kh¸c %

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
VËt liÖu
GÇu khoan ®¸ c¸i
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
Khoan vµo ®¸ cÊp I trªn VËt liÖu kh¸c %
c¹n b»ng m¸y khoan ®¸
AC.323
momen xoay >200KNm Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
(hoÆc t¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
M¸y kh¸c %

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Khoan vµo ®¸ cÊp II trªn
AC.323 c¹n, b»ng m¸y khoan Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
TRC-15 (hoÆc t¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 30T ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

AC.323 Khoan vµo ®¸ cÊp II trªn VËt liÖu


c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ GÇu khoan ®¸ c¸i
momen xoay >200KNm R¨ng gÇu hîp kim c¸i
(hoÆc t¬ng tù)
Khoan vµo ®¸ cÊp II trªn
c¹n b»ng m¸y khoan ®¸
momen xoay >200KNm
(hoÆc t¬ng tù) Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
M¸y kh¸c %

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Khoan vµo ®¸ cÊp III trªn
AC.323 c¹n, b»ng m¸y khoan Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
TRC-15 (hoÆc t¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 30T ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸ c¸i
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Khoan vµo ®¸ cÊp III trªn
c¹n b»ng m¸y khoan ®¸
AC.323
momen xoay >200KNm
(hoÆc t¬ng tù)
Khoan vµo ®¸ cÊp III trªn
c¹n b»ng m¸y khoan ®¸ Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
AC.323
momen xoay >200KNm
(hoÆc t¬ng tù)
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
M¸y kh¸c %

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Khoan vµo ®¸ cÊp IV trªn
AC.323 c¹n, b»ng m¸y khoan Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
TRC-15 (hoÆc t¬ng tù) M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 30T ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸ c¸i
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Khoan vµo ®¸ cÊp IV trªn
c¹n b»ng m¸y khoan ®¸
AC.323 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng
momen xoay >200KNm
(hoÆc t¬ng tù)
Khoan vµo ®¸ cÊp IV trªn
c¹n b»ng m¸y khoan ®¸
AC.323
momen xoay >200KNm
(hoÆc t¬ng tù)
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
M¸y kh¸c %

AC.32400 Khoan ®¸ díi níc

M· §¬n
C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu vÞ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


Khoan ®¸ cÊp I díi níc,
AC.324 b»ng m¸y khoan TRC-15 M¸y thi c«ng
(hoÆc t¬ng tù) M¸y khoan ca
CÇn cÈu 30T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ

AC.324 Khoan vµo ®¸ cÊp I díi n VËt liÖu


íc, b»ng m¸y khoan GÇu khoan ®¸ c¸i
®¸ momen xoay R¨ng gÇu hîp kim c¸i
>200KNm (hoÆc t¬ng Lîi gÇu hîp kim c¸i
tù)
®¸ momen xoay
>200KNm (hoÆc t¬ng
tù) VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
Tµu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


Khoan ®¸ cÊp II díi níc M¸y thi c«ng
AC.324 b»ng m¸y khoan TRC-15
M¸y khoan ca
(hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 30T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p
Khoan ®¸ cÊp II díi níc,
VËt liÖu
b»ng m¸y khoan
®¸ momen xoay
>200KNm (hoÆc t¬ng GÇu khoan ®¸ c¸i
tù)
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

AC.324 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
Tµu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

M· C«ng t¸c §¬n


Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu x©y l¾p vÞ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


Khoan ®¸ cÊp III díi níc,
AC.324 b»ng m¸y khoan TRC-15 M¸y thi c«ng
(hoÆc t¬ng tù) M¸y khoan ca
CÇn cÈu 30T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %
C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p

AC.324 Khoan ®¸ cÊp III díi níc VËt liÖu


b»ng m¸y khoan ®¸ GÇu khoan ®¸ c¸i
momen xoay > 200KNm R¨ng gÇu hîp kim c¸i
(hoÆc t¬ng tù) Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
Tµu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

M· C«ng t¸c §¬n


Thµnh phÇn hao phÝ
hiÖu x©y l¾p vÞ

VËt liÖu
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


Khoan ®¸ cÊp IV díi níc,
AC.324 b»ng m¸y khoan TRC-15 M¸y thi c«ng
(hoÆc t¬ng tù) M¸y khoan ca
Khoan ®¸ cÊp IV díi níc,
AC.324 b»ng m¸y khoan TRC-15
(hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 30T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p

AC.324 Khoan ®¸ cÊp IV díi níc, VËt liÖu


b»ng m¸y khoan ®¸ GÇu khoan ®¸ c¸i
momen xoay >200Knm R¨ng gÇu hîp kim c¸i
(hoÆc t¬ng tù) Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
Tµu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

Ghi chó:
M¸y khoan cã momen xoay >200KNm gåm c¸c lo¹i m¸y BG22, BG25, BG30, BG36, B250, B30

AC.32510 Khoan vµo ®Êt b»ng m¸y khoan cã ®êng kÝnh 2000mm
§¬n vÞ tÝnh:
C«ng t¸c Thµnh phÇn
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

AC.325 Khoan vµo ®Êt b»ng m¸y VËt liÖu


khoan QJ250 (hoÆc t GÇu khoan c¸i
¬ng tù)
Khoan vµo ®Êt b»ng m¸y
khoan QJ250 (hoÆc t
¬ng tù) R¨ng gÇu c¸i
Lîi gÇu c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan 200T ca
Xµ lan 400T ca
Ca n« 150CV ca
M¸y kh¸c %

AC.32520 Khoan vµo ®¸, trªn c¹n b»ng m¸y khoan cã ®ßng kÝnh 2000

C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p

Khoan vµo ®¸ trªn c¹n


AC.325 b»ng m¸y khoan QJ 250 VËt liÖu
(hoÆc t¬ng tù)
GÇu khoan ®¸ c¸i
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
M¸y kh¸c %

AC.32530 Khoan vµo ®¸ díi níc b»ng m¸y khoan cã ®êng kÝnh 2000
§¬n vÞ tÝnh:
C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p
Khoan vµo ®¸ díi níc
AC.325 b»ng m¸y khoan VËt liÖu
QJ250 (hoÆc t¬ng tù) GÇu khoan ®¸ c¸i
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan 200T ca
Xµ lan 400T ca
Ca n« 150CV ca
M¸y kh¸c %

AC.32600 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo ®¸ vÞ trÝ cã hang ®éng caster, ®¸ må c

M· C«ng t¸c
Thµnh phÇn hao phÝ §VT 
hiÖu x©y l¾p

VËt liÖu
GÇu khoan ®¸ c¸i
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu %

an trªn c¹n AC.3261


b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm
Nh©n(hoÆc
c«ng t4,0/7
¬ng tù) c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
an trªn c¹n AC.3261
b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay >200KNm (hoÆc t¬ng tù)

M¸y kh¸c %

Chi phÝ chung 64%


Céng
TN chÞu TTT 5,5%
ThuÕ GTGT 5%
Céng §G sau thuÕ

Khoan díi níc b»ng m¸y


khoan ®¸ momen xoay VËt liÖu
>200KNm
(hoÆc t¬ng tù) GÇu khoan ®¸
c¸i 0,0030
R¨ng gÇu hîp kim c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c c¸i

AC.3262 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
Ca n« 150CV ca
M¸y kh¸c %

Chi phÝ chung 64%


Céng
TN chÞu TTT 5,5%
ThuÕ GTGT 5%
Céng §G sau thuÕ

Ac.32700 Khoan t¹o lç cäc khoan nhåi vµo cuéi, sái, s¹n

M· C«ng t¸c
Thµnh phÇn hao phÝ §VT 
hiÖu x©y l¾p
VËt liÖu
n vµo cuéi,AC.3271
sái, s¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoayGÇu
>200KNm
khoan ®¸(hoÆc t¬ng c¸i
tù)
c vµo cuéi, sái, s¹n b»ng m¸y khoan ®¸ momen xoay
R¨ng
>200KNm
khoan hîp(hoÆc
kim t¬ng tù)
c¸i
Lîi gÇu hîp kim c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng

AC.3272 M¸y thi c«ng


M¸y khoan ca
CÇn cÈu xÝch 63T ca
Xµ lan 400T ca
Xµ lan 200T ca
Ca n« 150cv ca
M¸y kh¸c %

AC.32800 B¬m dung dÞch BENToNIT chèng sôt thµnh lç khoan, thµnh cäc barrette
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, trén dung dÞch bent«nÝt b»ng m¸y trén, b¬m dung dÞch vµo hè khoan, thu håi du
§¬n vÞ tÝnh: 1m3 dung dÞch
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
§¬n vÞ
hiÖu x©y l¾p hao phÝ

AC.328 B¬m dung dÞch VËt liÖu


bent«nÝt Ben t« nÝt kg
Phô gia CMC kg
Níc ngät m3
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y trén dung dÞch ca
M¸y sµng rung ca
M¸y b¬m 200m3/h ca
Xµ lan 200T ca
TÇu kÐo 150CV ca
M¸y kh¸c %

AC.33000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan ®Ëp c¸p


Khoan vµo ®Êt
AC.33300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n
AC.33400 Khoan vµo ®¸ díi níc

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, l¾p dùng, th¸o dì thiÕt bÞ khoan, khoan, móc mïn khoan ®æ ra hè chøa mïn kho

Khoan vµo ®Êt

C«ng t¸c
M· hiÖu x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ

AC.331 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n VËt liÖu


GÇu khoan c¸i
Bóa khoan c¸i
Khoan vµo ®Êt díi níc VËt liÖu kh¸c %

AC.332 Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng

M¸y thi c«ng


M¸y khoan ®Ëp c¸p
40KW (hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt m¸y) 200T ca
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca
200T
Tµu kÐo 75CV
M¸y kh¸c ca
ca

ca
%
AC.33300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n

M· hiÖu C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n vÞ


x©y l¾p hao phÝ

AC.333 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n, VËt liÖu


®¸ cÊp I GÇu khoan c¸i
Bóa khoan ®¸ c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng


AC.333 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n,
®¸ cÊp II M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®Ëp c¸p
ca
40KW (hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca
M¸y kh¸c %

C«ng t¸c Thµnh phÇn


M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

AC.333 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n, VËt liÖu


®¸ cÊp III GÇu khoan c¸i
Bóa khoan ®¸ c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Khoan vµo ®¸ trªn c¹n,
®¸ cÊp IV Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng
AC.333
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®Ëp c¸p
ca
40KW (hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca
M¸y kh¸c %

AC.33400 Khoan vµo ®¸ díi níc

Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

Khoan vµo ®¸ duíi níc ®¸


AC.334 VËt liÖu
cÊp I
GÇu khoan c¸i
Bóa khoan ®¸ c¸i
Khoan vµo ®¸ duíi níc
VËt liÖu kh¸c %
®¸ cÊp II

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng


AC.334
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®Ëp c¸p
ca
40KW (hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan (®Æt m¸y) ca
200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca
200T
Tµu kÐo 75CV ca
M¸y kh¸c %

Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ
AC.334 Khoan vµo ®¸ duíi níc, VËt liÖu
®¸ cÊp III GÇu khoan c¸i
Khoan vµo ®¸ duíi níc, Bóa khoan ®¸ c¸i
®¸ cÊp IV VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng


AC.334
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ®Ëp c¸p
ca
40KW (hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T
Xµ lan (®Æt m¸y ) 200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca
200T
Tµu kÐo 75CV ca
M¸y kh¸c
ca

ca
%

AC.34000 Khoan t¹o lç b»ng ph¬ng ph¸p khoan xoay

Khoan vµo ®Êt trªn c¹n, díi níc

Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

AC.341 Khoan vµo ®Êt trªn c¹n VËt liÖu


Choßng nãn xoay lo¹i T c¸i
CÇn khoan D114
§Çu nèi m
VËt liÖu kh¸c c¸i
%
Nh©n c«ng 4,5/7
Khoan vµo ®Êt díi níc c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
AC.342
(hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan (®Æt m¸y)
200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca
200T
Tµu kÐo 75CV ca
M¸y kh¸c
ca

ca
%

AC.34300 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn §¬n vÞ


hao phÝ

AC.343 Khoan vµo ®¸ trªn c¹n, VËt liÖu


®¸ cÊp I Choßng nãn xoay lo¹i K c¸i
Khoan vµo ®¸ trªn c¹n, CÇn khoan D114
®¸ cÊp II §Çu nèi m
VËt liÖu kh¸c c¸i
AC.343 %
Nh©n c«ng 4,5/7
c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
(hoÆc t¬ng tù)
M¸y kh¸c ca

%
Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

Khoan vµo ®¸ trªn c¹n,


AC.343 VËt liÖu
®¸ cÊp III
Choßng nãn xoay lo¹i K c¸i
Khoan vµo ®¸ trªn c¹n,
CÇn khoan D114
®¸ cÊp IV
§Çu nèi m
VËt liÖu kh¸c c¸i
AC.343 %
Nh©n c«ng 4,5/7
c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
(hoÆc t¬ng tù)
M¸y kh¸c
ca

AC.34400 Khoan vµo ®¸ díi níc

Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ

AC.344 Khoan vµo ®¸ díi níc, ®¸ VËt liÖu


cÊp I Choßng nãn xoay lo¹i K c¸i
CÇn khoan D114
Khoan vµo ®¸ díi níc, ®¸
§Çu nèi m
cÊp II
VËt liÖu kh¸c c¸i
%
Nh©n c«ng 4,5/7
AC.344 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
(hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan (®Æt m¸y)
200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu)
ca
200T
Tµu kÐo 75CV ca
M¸y kh¸c
ca

ca
%

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ

Khoan vµo ®¸ díi níc, ®¸


AC.344 VËt liÖu
cÊp III
Choßng nãn xoay lo¹i K c¸i
Khoan vµo ®¸ díi níc, ®¸
CÇn khoan D114
cÊp IV
§Çu nèi m
VËt liÖu kh¸c c¸i
%
Nh©n c«ng 4,5/7
AC.344 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y khoan T2W 300CV
(hoÆc t¬ng tù)
CÇn cÈu 25T ca
Xµ lan (®Æt m¸y)
200T
Xµ lan (chøa vËt liÖu) ca
200T ca
Tµu kÐo 75CV
M¸y kh¸c ca

ca
%

AC.34500 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi


Trªn mÆt níc
Trªn c¹n

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p ®Æt, th¸o dì hÖ thèng dÉn híng èng v¸ch, vËn chuyÓn cÊu kiÖn, l¾

Trªn mÆt níc

Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ

AC.3451 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc VËt liÖu


khoan nhåi trªn mÆt níc ThÐp h×nh kg
Que hµn kg
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


CÇn cÈu 10T ca
CÈu næi 30T ca
M¸y hµn 23Kw ca
Bóa rung BP 170 ca
Xµ lan 400T ca
M¸y kh¸c %
Trªn c¹n

Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ

AC.3452 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc VËt liÖu


khoan nhåi trªn c¹n ThÐp h×nh kg
Que hµn kg
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


CÇn cÈu 25T ca
Bóa rung BP 170 ca
M¸y kh¸c %

AC.34600 l¾p ®Æt, th¸o dì m¸y khoan QJ 250 hoÆc t¬ng tù


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, gia c«ng chÕ t¹o sµn ®ç m¸y, l¾p ®Æt cè ®Þnh hÖ thèng m¸y khoan, th¸o dì hÖ
- VËn chuyÓn vËt liÖu, thiÕt bÞ trong ph¹m vi 100m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 lÇn l¾p ®Æt, th
C«ng t¸c Thµnh phÇn
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ

AC.346 L¾p ®Æt, th¸o dì m¸y VËt liÖu


khoan QJ250 Que hµn
T«n 8 ly kg
¤ xy kg
§Êt ®Ìn chai
VËt liÖu kh¸c kg
%
Nh©n c«ng 4,0/7
c«ng
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 50T
Xµ lan 400T
Xµ lan 200T ca
Tµu kÐo 150CV ca
M¸y hµn 23KW ca
M¸y kh¸c ca
ca
%

AC.35100 ®µo t¹o lç cäc, têng barrette


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ r·nh ®µo, ®µo ®Êt b»ng cÇn cÈu b¸nh xÝch g¾n gÇu ®µo, ®µo ®Êt th
(§Þnh møc cha bao gåm gio¨ng c¶n níc, c«ng t¸c lµm têng dÉn híng trªn miÖng hè ®µo)

Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ

AC.351 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


§µo t¹o lç cäc, têng bª
CÈu b¸nh xÝch 50T ca
t«ng cèt thÐp
GÇu ®µo 125CV ca
M¸y kh¸c %

Thµnh phÇn
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ

AC.351 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng

M¸y thi c«ng


§µo r·nh CÈu b¸nh xÝch 50T ca
GÇu ®µo 125CV ca
§µo r·nh

M¸y kh¸c %

Ghi chó :
§µo t¹o lç lµm cäc, têng bª t«ng cèt thÐp thi c«ng theo c«ng nghÖ barret ®îc ®Þnh møc cho

AC.36100 Khoan ®Æt èng nhùa HDPE b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh híng, ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
-          ChuÈn bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: khoan neo, l¾p ®Æt dµn ®Õ, ®Þnh vÞ m¸y khoan, l¾p ®Æ
-          X¸c ®Þnh híng tuyÕn, v¹ch híng tuyÕn trªn thùc ®Þa.
-          TiÕn hµnh khoan. Dß vµ cËp nhËt sè liÖu ®êng khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng nèi c¸
-          Th¸o mòi khoan, l¾p ®Çu ph¸ kÐo èng khoan måi vÒ ph¸ réng ®êng khoan ®Õn ®êng k
-          §Æt èng nhùa HDPE lªn bµn x¶, g¾n ®Çu chôp èng, g¾n ®Çu ph¸, g¾n èng nhùa HDPE
-          Ra èng t¹i bµn x¶. Thu dän c«ng trêng, th¸o rä, th¸o m¸y, th¸o tiÕp ®Þa, th¸o dµn neo m¸

C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p
Khoan ®Æt èng nhùa
HDPE trªn c¹n VËt liÖu
Khoan ®Æt èng nhùa
Bét Bentonite kg
HDPE qua s«ng
Bét Ejectomer kg
èng khoan (cÇn khoan) c¸i
Mòi khoan c¸i
Lìi khoan c¸i
Bé ph¸t sãng 86B11 c¸i
Bé ®Þnh vÞ bé
AC.361
§Çu ph¸ 250mm c¸i
D©y xÝch truyÒn ®éng c¸i
VËt liÖu kh¸c %

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng


M¸y thi c«ng
M¸y khoan ngÇm cã
®Þnh híng
HÖ thèng STS ca
ca
Ghi chó:
-          Trong ®Þnh møc cha tÝnh èng nhùa.
-          C«ng t¸c khoan ®Æt 01 èng HDPE cã ®êng kÝnh < 150mm trªn c¹n ¸p dông theo ®Þnh m
-          C«ng t¸c khoan ®Æt 01 èng HDPE cã ®êng kÝnh < 150mm qua s«ng ¸p dông theo ®Þnh
AC.36200 Khoan ®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh híng
AC.36211 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n
AC.36212 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n
AC.36221 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng
AC.36222 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
-          ChuÈn bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: khoan neo, l¾p ®Æt dµn ®Õ, ®Þnh vÞ m¸y khoan, l¾p ®Æ
-          X¸c ®Þnh híng tuyÕn, v¹ch híng tuyÕn trªn thùc ®Þa.
-          TiÕn hµnh khoan. Dß vµ cËp nhËt sè liÖu ®êng khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng nèi c¸
-          Th¸o mòi khoan, l¾p ®Çu ph¸ kÐo èng khoan måi vÒ ph¸ réng ®êng khoan ®Õn ®êng k
-          §Æt b¸nh c¸p ngÇm lªn bµn x¶ c¸p, g¾n rä chôp c¸p ngÇm, g¾n ®Çu ph¸, g¾n c¸p ngÇm
-          Ra c¸p t¹i bµn x¶. Thu dän c«ng trêng, th¸o rä, th¸o m¸y, th¸o tiÕp ®Þa, th¸o dµn neo m¸

C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p

AC.362 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p


trªn c¹n VËt liÖu
Khoan ®Æt 02 sîi c¸p Bét Bentonite kg
trªn c¹n Bét Ejectomer kg
AC.362 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p èng khoan (cÇn khoan) m
b¨ng s«ng Mòi khoan c¸i
Khoan ®Æt 02 sîi c¸p Lìi khoan c¸i
b¨ng s«ng Bé ph¸t sãng 86B11 c¸i
AC.362 Bé ®Þnh vÞ bé
§Çu ph¸ 150mm c¸i
§Çu ph¸ 250mm c¸i
AC.362 D©y xÝch truyÒn ®éng c¸i
VËt liÖu kh¸c %
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng
M¸y thi c«ng
M¸y khoan ngÇm cã
®Þnh híng
HÖ thèng STS ca
ca
khoan t¹o lç cäc khoan nhåi

Õt hîp xãi níc ®Çu cäc.


träng lîng ®Çu bóa £ 1,2T
ycã träng lîng ®Çu bóa < 1,8t
y cã träng lîng ®Çu bóa < 2,5t
y cã träng lîng ®Çu bóa < 3,5t
g cäc £ 1,8T

1,8 tÊn
≤ 7,5 tÊn
hoµn (cã sö dông dung dÞch khoan)

®êng kÝnh 150-200mm

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

c«ng t¸c ®ãng cäc

m¸y tÝnh cho 100m cäc ngËp ®Êt, ®o¹n


©n c«ng, m¸y thi c«ng nh©n hÖ sè 0,75
ng. Hao phÝ vËt liÖu cäc tÝnh theo thiÕt

®Þnh møc nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®


®ãng cäc t¬ng øng.
dÉn ®Ó ®ãng cäc ©m th× ®Þnh møc
, Ðp cäc dÉn ®îc nh©n víi hÖ sè 1,05 so
g øng. Trong b¶ng ®Þnh møc ch
c dÉn.
m¸y ®ãng cäc trªn mÆt níc ch
p, phao næi.
¸c ®· tÝnh ®Õn hao phÝ vËt liÖu ®Öm

Êp ®Êt ®Ó ¸p dông ®Þnh møc nh


cña líp ®Êt cÊp I > 60% chiÒu dµi cäc
g øng. Trong b¶ng ®Þnh møc ch
c dÉn.
m¸y ®ãng cäc trªn mÆt níc ch
p, phao næi.
¸c ®· tÝnh ®Õn hao phÝ vËt liÖu ®Öm

Êp ®Êt ®Ó ¸p dông ®Þnh møc nh


cña líp ®Êt cÊp I > 60% chiÒu dµi cäc
®Êt cÊp I.
cña líp ®Êt cÊp I < 40% chiÒu dµi cäc
Þnh møc ®Êt cÊp II.
h¶i sö dông biÖn ph¸p khoan dÉn th×
s©u khoan dÉn tÝnh b»ng ®Þnh møc
ng t¸c khoan dÉn cha tÝnh trong ®Þnh

lo¹i cha tÝnh ®Õn c¸c hao phÝ cho viÖc


cäc.
Ðp (cäc larsen), cäc èng thÐp, cäc thÐp
äc ®ãng n»m l¹i trong c«ng tr×nh. Tr
u lÇn th× hao phÝ vËt liÖu cäc ®

vµ m«i trêng
Çn ®ãng nhæ øng víi thêi gian cäc n»m

Ën chuyÓn cäc trong ph¹m vi 30m

§¬n vÞ tÝnh: 100m


CÊp ®Êt
Bïn I II

105 105 105


1,25 1,56 1,56
0,0075 0,0094 0,0094
5,0 5,0 5,0

1,38 1,67 1,80

105 105 105


1,65 1,65 1,65
0,01 0,01 0,01
5,0 5,0 5,0

2,1 2,53 2,81

0 1 2

§¬n vÞ tÝnh: 100m


CÊp ®Êt
Bïn I II

105 105 105


1,5 1,66 1,66
0,01 0,01 0,01
5,0 5,0 5,0

1,67 2,17 2,3

105 105 105


1,55 1,73 1,73
0,012 0,012 0,012
3,0 3,0 3,0

2,89 3,27 3,62

0 1 2

§¬n vÞ tÝnh: 100m

§¬n ChiÒu dµy cõ (cm)


vÞ £8 >8
CÊp ®Êt CÊp ®Êt
I II I II

m 105 105 105 105


c©y 1,55 1,55 1,55 1,55

m3 0,011 0,011 0,011 0,011


% 2,5 2,5 2,5 2,5

c«ng 31,50 38,20 32,10 40,20

m 105 105 105 105


c©y 1,48 1,48 1,48 1,48

m3 0,01 0,01 0,01 0,01


% 2,0 2,0 2,0 2,0

c«ng 35,00 42,80 36,40 46,40

m 105 105 105 105


c©y 1,55 1,55 1,55 1,55

m3 0,011 0,011 0,011 0,011

% 2,5 2,5 2,5 2,5

c«ng 41,4 46,4 44,6 48,2

m 105 105 105 105


c©y 1,48 1,48 1,48 1,48
m3 0,01 0,01 0,01 0,01
% 2,0 2,0 2,0 2,0

c«ng 43,6 49,2 47,7 50,1

11 12 21 22

, th¸o dì v¸n têng ch¾n (vËt liÖu ®· tÝnh lu©n chuyÓn).


¬n vÞ tÝnh: 100m2
Sè lîng

0,8
45
2,5
27,78

10

§¬n vÞ tÝnh : 100m


ChiÒu dµi cäc (m)
£ 10 >10
CÊp ®Êt CÊp ®Êt
I II I II

105 105 105 105


1,0 1,0 1,0 1,0
5,5 5,61 7,86 8,40
2,61 2,75 3,93 5,09
2,0 2,0 2,0 2,0

105 105 105 105


1,5 1,5 1,5 1,5
6,7 8,4 9,40 10,24

3,12 3,35 4,70 5,12


2,0 2,0 2,0 2,0

11 12 21 22

§¬n vÞ tÝnh: 100m


CÊp ®Êt
I II

105 105
1,0 1,0
6,20 6,54

3,10 3,27

11 12

rung kÕt hîp xãi níc ®Çu cäc.

vËn chuyÓn cäc trong ph¹m vi 30m, l¾p ®Æt bóa, cÈu cäc, th¸o l¾p èng cao su ¸p lùc, ®ãng cäc theo

§¬n vÞ tÝnh: 100m


ChiÒu cao m¸ng cäc (cm)
30-50 60-84 94-120
101 101 101

46,61 49,86 53,10


1,11 1,67 2,22
8,89 13,33 17,78
0,44 0,67 0,89
5 5 5
12,30 20,5 31,0

2,99 4,85 7,31


2,99 4,85 7,31
2,99 4,85 7,31
0,5 0,5 0,5

11 12 13

§¬n vÞ tÝnh: 100m


ChiÒu cao m¸ng cäc (cm)
30-50 60-84 94-120

101 101 101

46,61 49,86 53,10


1,11 1,67 2,22
8,89 13,33 17,78
0,44 0,67 0,89
5 5 5
14,1 22,8 34,5

3,58 5,83 8,78


3,58 5,83 8,78
3,58 5,83 8,78
3,58 5,83 8,78
3,58 5,83 8,78
1,79 2,92 4,39
0,5 0,5 0,5
21 22 23

m¸y cã träng lîng ®Çu bóa £ 1,2T


§¬n vÞ tÝnh : 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch thíc cäc (cm)
20x20 25x25 30x30 20x20 25x25 30x30

101 101 101 101 101 101


1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,8 5,0 6,8 5,24 6,48 7,80

2,40 2,80 3,40 2,62 3,24 3,90


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

101 101 101 101 101 101


1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

3,92 4,7 5,76 4,72 5,48 6,96

1,96 2,35 2,88 2,36 2,74 3,48


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

11 12 13 21 22 23

óa m¸ycã träng lîng ®Çu bóa < 1,8t


§¬n vÞ tÝnh : 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch thíc cäc (cm)
20x20 25x25 30x30 35x35 20x20 25x25 30x30

101 101 101 101 101 101 101


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3,82 4,58 5,64 6,88 4,58 5,50 6,66

1,91 2,29 2,82 3,44 2,29 2,75 3,33


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

101 101 101 101 101 101 101


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3,68 4,08 5,00 5,76 4,44 5,14 6,26

1,84 2,04 2,50 2,88 2,22 2,57 3,13


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

11 12 13 14 21 22 23

óa m¸y cã träng lîng ®Çu bóa < 2,5t


§¬n vÞ tÝnh : 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch thíc cäc (cm)
25x25 30x30 35x35 40x40 25x25 30x30 35x35

101 101 101 101 101 101 101


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4,40 5,12 5,94 7,32 4,90 6,22 7,20


2,00 2,30 2,67 3,30 2,15 2,64 3,25
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

101 101 101 101 101 101 101


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4,00 4,64 5,28 6,48 4,80 5,28 6,32

1,98 2,25 2,64 3,24 2,12 2,55 3,16


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

11 12 13 14 21 22 23

óa m¸y cã träng lîng ®Çu bóa < 3,5t


§¬n vÞ tÝnh : 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch thíc cäc (cm)
30x30 35x35 40x40 30x30 35x35 40x40

101 101 101 101 101 101


1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,68 5,50 6,60 5,50 6,30 7,20

2,04 2,38 2,85 2,48 2,85 3,42


6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

101 101 101 101 101 101


1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

3,94 4,58 5,62 4,78 5,60 6,76


1,97 2,29 2,81 2,39 2,80 3,36
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

11 12 13 21 22 23

u ®ãng cäc £ 1,8T


§¬n vÞ tÝnh : 100m

KÝch thíc cäc (cm)

30x30 35x35 40x40

101 101 101


2,0 2,0 2,0
6,13 6,80 7,77

2,18 2,43 2,76


2,18 2,43 2,76
0,135 0,135 0,13
1,75 1,95 2,43
2,0 2,0 2,0

101 101 101


2,0 2,0 2,0
5,05 6,07 7,06

2,03 2,27 2,59


2,03 2,27 2,59
0,135 0,135 0,135
2,03 2,27 2,59
2,0 2,0 2,0

11 12 13
§¬n vÞ tÝnh : 100m

KÝch thíc cäc (cm)

30x30 35x35 40x40

101 101 101


2,0 2,0 2,0
6,0 6,5 7,53

1,92 2,16 2,63


1,92 2,16 2,63
0,13 0,13 0,132
1,92 2,16 2,63
2,0 2,0 2,0

101 101 101


2,0 2,0 2,0
4,43 5,0 6,69

1,77 1,83 2,01


1,77 1,83 2,01
0,135 0,10 0,135
1,77 1,83 2,01
2,0 2,0 2,0

11 12 13

§¬n vÞ tÝnh : 100m

KÝch thíc cäc (cm)


30x30 35x35 40x40

101 101 101


2,0 2,0 2,0
4,32 5,08 5,75

1,76 2,04 2,31


1,76 2,04 2,31
0,13 0,13 0,13
1,76 2,04 2,31
2,0 2,0 2,0

101 101 101


2,0 2,0 2,0
2,74 4,70 5,56

1,64 1,69 1,86


1,64 1,90 2,15
0,13 0,13 0,13
1,64 1,99 2,15
2,0 2,0 2,0

11 12 13

ùc ≤7,5 tÊn

¾p dùng th¸o dì chôp ®Çu cäc, neo ®Þnh vÞ cäc. §ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 100m
Trªn c¹n Trªn mÆt níc
§êng kÝnh cäc (mm)
≤550 ≤800 ≤1000 ≤550 ≤800 ≤1000

101 101 101 101 101 101


2 2 2 2 2 2

8,52 10,6 12,7 15,3 17,5 20,0

3,42 - - 4,1 - -
- 3,86 4,4 - 4,6 5,3
3,42 3,86 4,4 4,1 4,6 5,3
- 3,86 4,4 - 4,6 5,3
- - - 8,2 9,2 10,6
- - - 4,1 4,6 5,3
- - - 2,05 2,3 2,68

1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5

11 12 13 21 22 23

thuû lùc ≤7,5 tÊn

cäc, dùng cäc, ch»ng gi÷ cäc, l¾p dùng th¸o dì chôp ®Çu cäc, neo ®Þnh vÞ cäc. §ãng cäc theo ®óng y
§¬n vÞ tÝnh : 100m
Trªn mÆt níc
§êng kÝnh cäc (mm)
≤600 ≤800 ≤1000

101 101 101


1,5 1,5 1,5

12,0 12,55 13,20

2,40 2,51 2,64


2,40 2,51 2,64
2,40 2,51 2,64
2,40 2,51 2,64
0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80

0,5 0,5 0,5

1 2 3

®ãng cäc(C96) bóa thuû lùc 7,5T ¸p dông ®èi víi trêng hîp cäc nèi tríc cã chiÒu dµi ®o¹n cäc ®· nèi

cÇu kü thuËt. C«ng t¸c l¾p dùng th¸o dì gi¸ bóa, ®êng di chuyÓn bóa, lµm sµn ®¹o ®ãng cäc cha tÝnh

§¬n vÞ tÝnh: 100m


ChiÒu dµi cäc (m)
< 12 > 12
CÊp ®Êt
I II I II

100 100 100 100


0,5 0,5 0,5 0,5
9,54 12,2 8,70 11,13

3,18 4,09 2,90 3,7


3,0 3,0 3,0 3,0

11 12 21 22

§¬n vÞ tÝnh: 100m


ChiÒu dµi cäc (m)
< 12 > 12
CÊp ®Êt
I II I II

100 100 100 100


0,5 0,5 0,5 0,5
15,50 20,25 14,70 18,36

4.73 7,56 4.43 6,11


4.73 7,56 4.43 6,11
0,13 0,13 0,13 0,13
4.73 7,56 4.43 6,11
3,0 3,0 3,0 3,0

11 12 21 22

bóa ≤ 1,8 tÊn


§¬n vÞ tÝnh: 100m
Trªn mÆt ®Êt Trªn mÆt níc
§êng kÝnh cäc (mm)
≤300 ≤500 ≤300 ≤500

100 100 100 100


1,0 1,0 1,5 1,5

3,56 3,74 6,90 7,23

1,78 1,87 2,30 2,41


- - 2,30 2,41
- - 0,10 0,10
- - 2,30 2,41
3,00 3,00 3,00 3,00

1 2 1 2

lùc ≤ 7,5 tÊn


§¬n vÞ tÝnh: 100m
§êng kÝnh cäc (mm)
≤600 ≤800 ≤1000
100 100 100
0,5 0,5 0,5

10,45 10,95 11,50

2,09 2,19 2,30


2,09 2,19 2,30
2,09 2,19 2,30
2,09 2,19 2,30
0,69 0,69 0,69
0,69 0,69 0,69

0,5 0,5 0,5

10 20 30

§¬n vÞ tÝnh: 100m


ChiÒu dµi cäc (m)
< 10 > 10
CÊp ®Êt
I II I II

100 100 100 100


1,0 1,0 1,0 1,0

4,44 4,68 6,28 6,72

2,22 2,34 3,14 3,36


2,0 2,0 1,5 1,5

100 100 100 100


1,0 1,0 1,0 1,0
10,28 11,34 15,15 16,12

3,56 3,78 5,05 5,37


3,56 3,78 5,05 5,37
0,13 0,13 0,13 0,13
3,56 3,78 5,05 5,37
2,0 2,0 2,0 2,0

11 12 21 22

§¬n vÞ tÝnh: 100m cäc


Trªn c¹n Díi níc
CÊp ®Êt CÊp ®Êt
I II I II

100 100 100 100


1 1 1 1

2,5 3,0 3,5 4,0


2,0 2,10 2,75 2,94
- - 2,75 2,94
- - 2,75 2,94
- - 2,75 2,94
2 2 2 2

11 12 21 22

§¬n vÞ tÝnh: 100m cäc


Trªn c¹n Díi níc

2,66 5,7

1,33 1,92
- 0,06
- 1,92
2 2

10 20

§¬n vÞ tÝnh: 100m cäc

Trªn c¹n Díi níc

7,15 8,63

2,23 2,89
2,20 2,89
- 0,07
- 2,89
3 3

10 20

®é s©u thiÕt kÕ, b¬m níc vµo lç cäc, rung èng v¸ch, võa rung võa nhæ èng v¸ch, hoµn thiÖn ®¶m b¶
§¬n vÞ tÝnh: 100m
CÊp ®Êt
I II
§êng kÝnh cäc (mm)
f 330 f 430 f 330 f 430

10,72 18,71 10,72 18,71


5,0 5,0 5,0 5,0
7,0 12,53 7,5 13,43

3,00 3,2 3,20 3,5


3,00 3,2 3,20 3,5
2 2 2 2

10,72 18,71 10,72 18,71


5,0 5,0 5,0 5,0
8,0 14,32 8,5 15,22

2,7 2,88 2,88 3,15


2,7 2,88 2,88 3,15
2 2 2 2

10,72 18,71 10,72 18,71


5,0 5,0 5,0 5,0
9,0 16,11 9,5 17,01

2,43 2,59 2,59 2,9


2,43 2,59 2,59 2,9
2 2 2 2

11 12 21 22

§¬n vÞ tÝnh : 100m


CÊp ®Êt
I II
KÝch thíc cäc (cm)
15x15 20x20 25x25 15x15 20x20 25x25

101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0


1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6,68 12,1 14,25 7,68 13,9 17,40

1,67 2,42 2,85 1,92 2,78 3,48


1,67 2,42 2,85 1,92 2,78 3,48
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0


1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6,20 11,25 12,50 7,28 12,25 15,35

1,55 2,25 2,50 1,82 2,45 3,05


1,55 2,25 2,50 1,82 2,45 3,05
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

11 12 13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 100m


CÊp ®Êt
I II
KÝch thíc cäc (cm) KÝch thíc cäc (cm)
30x30 35x35 40x40 30x30 35x35 40x40

101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0


1 1 1 1 1 1
20,50 27,90 36,30 25,00 34,00 44,2

4,10 5,58 7,60 5,00 6,80 8,85


4,10 5,58 7,60 5,00 6,80 8,85
3 3 3 3 3 3

101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0


1 1 1 1 1 1

18,00 24,50 31,80 22,10 30,1 39,10

3,60 4,90 6,37 4,40 5,97 7,77


3,60 4,90 6,37 4,40 5,97 7,77
3 3 3 3 3 3
11 12 13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 100m

Nhæ cäc Ðp cäc

7,15 21,5

1,08 1,62
1,08 1,62
2 2

10 20
cäc ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt theo yªu cÇu kü thuËt, neo cäc, Ðp cäc hoµn chØnh b¶o ®¶m yªu cÇu kü t
§¬n vÞ tÝnh: 100m
CÊp ®Êt
I II
KÝch thíc cäc (cm)
10x10 15x15 20x20 10x10 15x15 20x20

101 101 101 101 101 101


1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10,4 12,5 15,6 11,95 14,38 18,72

2,08 2,5 3,13 2,39 2,87 3,75


7 7 7 7 7 7

- 101 101 - 101 101


- 1,0 1,0 - 1,0 1,0

- 11,62 14,2 - 13,31 15,97

- 2,32 2,84 - 2,66 3,2


- 7 7 - 7 7

11 12 13 21 22 23

u kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 mèi nèi

Trªn c¹n Díi níc

12,5 12,5
1,75 1,75
0,5 0,65

0,55 0,55
0,10 0,15
- 0,15
- 2

11 21

m b¶o yªu cÇu kü thuËt.


§¬n vÞ tÝnh: 1 mèi nèi
Cäc thÐp Cäc èng
h×nh thÐp

18,5 14,5
1,5 2,5
10 10

1,5 2,5

0,5 0,7
5 5

11 21

yªu cÇu kü thuËt


§¬n vÞ tÝnh : 1 mèi nèi
KÝch thíc cäc (cm)
20x20 25x25 30x30 35x35 40x40

9,27 10,29 - - -
- - 12,16 - -
- - - 22,83 -
- - - - 38,14
1,82 1,92 2,13 4,21 6,66
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
0,29 0,34 0,77 0,81 0,96

0,10 0,12 0,15 0,18 0,23


3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

11 21 31 41 51

ung quanh, nhåi v÷a, quÐt nhùa ®êng. KiÓm tra b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh : 1 mèi nèi
§êng kÝnh cäc (mm)
≤600 ≤1000

16 33
3,45 6,9
1 2
1,5 3
5 5

0,75 1,5

0,37 0,75

3 3

11 21

hîp khoan th¼ng ®øng, kh«ng cã èng v¸ch phô, chiÒu s©u khoan <30m (tÝnh tõ mÆt ®Êt ®èi víi kh
møc ®îc nh©n víi hÖ sè 1,015 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
an t¹i c¸c c¶ng ®ang ho¹t ®éng, vïng cöa s«ng, cöa biÓn, h¶i ®¶o ®îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh mø
× khoan xiªn vµo ®Êt ®îc nh©n hÖ sè 1,2; khoan xiªn vµo ®¸ ®îc nh©n hÖ sè 1,3 so víi ®Þnh møc t¬
mùc níc s©u thªm ®îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh møc t¬ng øng; khoan ë khu vùc thuû triÒu m¹nh,
30% chiÒu dµi cäc ®îc nh©n hÖ sè 1,1 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
äc th× cø 1m khoan s©u thªm vµo ®¸ ®îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc khoan vµo ®¸ t¬ng øng.
ng, c¸t chÆt võa ®Õn c¸t rÊt chÆt, ®Êt lÉn cuéi sái cã kÝch thíc ®Õn ≤ 10cm th× ®Þnh møc khoan v

h¸o vµ n©ng dÇn èng v¸ch (khi ®æ bª t«ng), xö lý cÆn l¾ng, thæi röa lç khoan, kiÓm tra, hoµn thiÖn

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1300

0,0024 0,0028 0,0034 0,0036


0,0024 0,0028 0,0034 0,0036
2 2 2 2
2,1 2,31 2,53 2,65

0,040 0,044 0,048 0,051


0,040 0,044 0,048 0,051
5 5 5 5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
1400 1500 2000
0,0040 0,0044 0,0048
0,0040 0,0044 0,0048
2 2 2
2,77 3,01 3,87

0,053 0,058 0,077


0,053 0,058 0,077
5 5 5

50 60 70

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1300

0,0024 0,0028 0,0034 0,0036


0,0024 0,0028 0,0034 0,0036
2 2 2 2
3,15 3,46 3,81 4,00

0,052 0,068 0,088 0,099


0,052 0,068 0,088 0,099
0,052 0,068 0,088 0,099
0,052 0,068 0,088 0,099
0,020 0,034 0,050 0,055
5 5 5 5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1 m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
1400 1500 2000

0,0040 0,0044 0,0048


0,0040 0,0044 0,0048
2 2 2
4,19 4,56 5,98

0,110 0,120 0,17


0,110 0,120 0,17
0,110 0,120 0,17
0,110 0,120 0,17
0,060 0,065 0,085
5 5 5

50 60 70

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1300 1400 1500

0,0027 0,0032 0,0039 0,0042 0,0046 0,0049


0,0630 0,0720 0,0820 0,0960 0,1000 0,1100
0,027 0,031 0,038 0,043 0,045 0,049
2 2 2 2 2 2

5,83 6,41 7,05 7,395 7,758 8,44

0,176 0,203 0,232 0,254 0,276 0,300


0,176 0,203 0,232 0,254 0,276 0,300
5 5 5 5 5 5

0,0026 0,0031 0,0037 0,0040 0,0043 0,0046


0,0530 0,0610 0,0690 0,0810 0,0850 0,0940
0,022 0,026 0,032 0,036 0,038 0,042
2 2 2 2 2 2

5,307 5,829 6,424 6,699 6,96 7,569


0,138 0,165 0,203 0,218 0,232 0,252
0,138 0,165 0,203 0,218 0,236 0,254
5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1300 1400 1500

0,0024 0,0029 0,0034 0,0038 0,0041 0,0043


0,0500 0,0510 0,0650 0,0760 0,0800 0,0880
0,021 0,025 0,030 0,034 0,036 0,039
2 2 2 2 2 2

4,829 5,307 5,829 6,119 6,424 6,989

0,115 0,138 0,165 0,184 0,203 0,22


0,115 0,138 0,165 0,184 0,203 0,22
5 5 5 5 5 5

0,0023 0,0027 0,0032 0,0035 0,0038 0,0041


0,0470 0,0540 0,0610 0,0720 0,0750 0,0820
0,020 0,023 0,028 0,032 0,033 0,037
2 2 2 2 2 2

3,959 4,176 4,785 5,017 5,264 6,989

0,096 0,106 0,116 0,123 0,131 0,142


0,096 0,106 0,116 0,123 0,131 0,142
5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6
§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1300 1400 1500

0,0027 0,0032 0,0039 0,0042 0,0046 0,0049


0,0630 0,0720 0,0820 0,0960 0,1000 0,1100
0,027 0,031 0,038 0,043 0,045 0,049
2 2 2 2 2 2

6,293 6,917 7,613 8,004 8,381 9,106

0,232 0,261 0,334 0,384 0,435 0,473


0,232 0,261 0,334 0,384 0,435 0,473
0,232 0,261 0,334 0,384 0,435 0,473
0,232 0,261 0,334 0,384 0,435 0,473
0,087 0,102 0,102 0,109 0,116 0,126
5 5 5 5 5 5

0,0026 0,0031 0,0037 0,0040 0,0043 0,0046


0,0530 0,0610 0,0690 0,0810 0,0850 0,0940
0,022 0,026 0,032 0,036 0,038 0,042
2 2 2 2 2 2

5,728 6,453 6,931 7,279 7,627 8,294

0,174 0,218 0,261 0,297 0,334 0,365


0,174 0,218 0,261 0,297 0,334 0,365
0,174 0,218 0,261 0,297 0,334 0,365
0,174 0,218 0,261 0,297 0,334 0,365
0,087 0,102 0,102 0,109 0,116 0,126
5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1300 1400 1500

0,0024 0,0029 0,0034 0,0038 0,0041 0,0043


0,0500 0,0510 0,0650 0,0760 0,0800 0,0880
0,021 0,025 0,030 0,034 0,036 0,039
2 2 2 2 2 2

4,597 5,061 5,568 5,844 6,119 6,656

0,145 0,174 0,218 0,239 0,261 0,284


0,145 0,174 0,218 0,239 0,261 0,284
0,145 0,174 0,218 0,239 0,261 0,284
0,145 0,174 0,218 0,239 0,261 0,284
0,087 0,102 0,102 0,109 0,116 0,126
5 5 5 5 5 5

0,0023 0,0027 0,0032 0,0035 0,0038 0,0041


0,0470 0,0540 0,0610 0,0720 0,0750 0,0820
0,02 0,023 0,028 0,032 0,033 0,037
2 2 2 2 2 2

4,263 4,698 5,148 5,416 5,684 6,178

0,125 0,138 0,145 0,16 0,174 0,189


0,125 0,138 0,145 0,16 0,174 0,189
0,125 0,138 0,145 0,16 0,174 0,189
0,125 0,138 0,145 0,16 0,174 0,189
0,087 0,102 0,102 0,109 0,116 0,126
5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6

§¬n vÞ tÝnh: 1m
CÊp ®¸
I II III IV

0,0064 0,0062 0,0056 0,0053


0,1440 0,1220 0,1200 0,1090
0,063 0,054 0,051 0,048
2 2 2 2

7,90 6,72 5.9 5,10

0,363 0,305 0,253 0,195


0,363 0,305 0,253 0,195
5 5 5 5

0,0064 0,0062 0,0056 0,0053


0,1440 0,1220 0,1200 0,1090
0,063 0,054 0,051 0,048
2 2 2 2

8,09 7,36 6.2 5,49

0,427 0,363 0,284 0,229


0,427 0,363 0,284 0,229
0,427 0,363 0,284 0,229
0,427 0,363 0,284 0,229
0,148 0,126 0,098 0,079
5 5 5 5

1 2 3 4

tuÇn hoµn (cã sö dông dung dÞch khoan)


mm
2000mm
000mm
ng caster, ®¸ må c«i

hµnh cäc barrette

khoan, kiÓm tra; hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
ng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng lo¹i lç khoan phï hîp víi yªu cÇu cña chØ dÉn kü thuËt vµ ®i
oan ®îc tÝnh riªng.

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,40 1,60 1,80 2,40


0,42 0,48 0,54 0,72
2 2 2 2
2,1 2,31 2,53 2,77

0,025 0,028 0,03 0,04


0,025 0,028 0,03 0,04
5 5 5 5

11 12 13 14

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500

0,0012 0,0014 0,0017 0,0020


1,15 1,32 1,48 1,98
0,35 0,45 0,55 0,65
2 2 2 2
1,68 1,85 2,03 2,24

1,08 0,125 0,130 0,176


10 10 10 10

21 22 23 24

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,40 1,60 1,80 2,40


0,42 0,48 0,54 0,72
2 2 2 2
3,15 3,46 3,81 4,19

0,03 0,036 0,039 0,052


0,03 0,036 0,039 0,052
0,03 0,036 0,039 0,052
0,03 0,036 0,039 0,052
0,02 0,03 0,03 0,04
5 5 5 5

11 12 13 14

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500

0,0012 0,0014 0,0017 0,002


1,15 1,32 1,48 1,98
0,35 0,45 0,55 0,65
2 2 2 2

2,52 2.77 3,05 3,35

0,117 0,135 0,142 0,192


0,031 0,035 0,038 0,051
0,117 0,135 0,142 0,192
0,117 0,135 0,142 0,192
0,035 0,040 0,042 0,057
5 5 5 5
21 22 23 24

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,400 1,600 1,800 2,400


0,320 0,380 0,440 0,580
2 2 2 2

4,02 4,42 4,86 5,35

0,13 0,145 0,174 0,203


0,13 0,145 0,174 0,203
5 5 5 5

11 12 13 14

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500
0,0027 0,0032 0,0042 0,0049
1,540 1,760 1,980 2,640
0,360 0,420 0,460 0,640
2 2 2 2

3,42 3,76 4,13 4,55

0,279 0,347 0,419 0,483


0,279 0,347 0,419 0,483
5 5 5 5

15 16 17 18

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,260 1,440 1,620 2,160


0,290 0,340 0,390 0,520
2 2 2 2

3,66 4,02 4,43 4,8

0,102 0,116 0,145 0,174


0,102 0,116 0,145 0,174
5 5 5 5

21 22 23 24

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500

0,0026 0,0031 0,0040 0,0046


1,380 1,580 1,780 2,370
0,320 0,380 0,420 0,57
2 2 2 2

3,14 3,45 3,80 4,18

0,243 0,295 0,347 0,411


0,243 0,295 0,347 0,411
5 5 5 5

25 26 27 28

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,120 1,280 1,440 1,920


0,250 0,300 0,350 0,460
2 2 2 2

3,33 3,66 4,02 4,43

0,087 0,101 0,116 0,145


0,087 0,101 0,116 0,145
5 5 5 5

31 32 33 34

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500

0,0024 0,0029 0,0038 0,0043


1,230 1,400 1,580 2,100
0,290 0,340 0,370 0,510
2 2 2 2
2,89 3,28 3,61 3,97

0,207 0,247 0,282 0,344


0,207 0,247 0,282 0,344
5 5 5 5

35 36 37 38

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,150 1,200 1,350 1,800


0,240 0,280 0,330 0,440
2 2 2 2

2,73 2,88 3,3 3,63

0,073 0,087 0,102 0,116


0,073 0,087 0,102 0,116
5 5 5 5

41 42 43 44

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500

0,0023 0,0027 0,0035 0,0041


1,150 1,320 1,480 1,980
0,270 0,320 0,350 0,480
2 2 2 2

2,83 3,11 3,43 3,77


0,172 0,209 0,239 0,281
0,172 0,209 0,239 0,281
5 5 5 5

45 46 47 48

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,400 1,600 1,800 2,400


0,320 0,380 0,440 0,580
2 2 2 2

4,34 4,77 5,25 5,78

0,159 0,188 0,232 0,247


0,159 0,188 0,232 0,247
0,159 0,188 0,232 0,247
0,159 0,188 0,232 0,247
0,079 0,094 0,116 0,124
5 5 5 5

11 12 13 14

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500

0,0027 0,0032 0,0042 0,0049


1,540 1,760 1,980 2,640
0,360 0,420 0,460 0,640
2 2 2 2

3,83 4,21 4,63 5,10

0,316 0,390 0,481 0,525


0,316 0,390 0,481 0,525
0,316 0,390 0,481 0,525
0,316 0,390 0,481 0,525
0,158 0,195 0,241 0,262
5 5 5 5
15 16 17 18

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,260 1,440 1,620 2,160


0,290 0,340 0,390 0,520
2 2 2 2

3,95 4,45 4,78 5,26

0,130 0,160 0,189 0,203


0,130 0,160 0,189 0,203
0,130 0,160 0,189 0,203
0,130 0,160 0,189 0,203
0,065 0,080 0,095 0,102
5 5 5 5

21 22 23 24

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500
0,0026 0,0031 0,0040 0,0046

1,380 1,580 1,780 2,370


0,320 0,380 0,420 0,570
2 2 2 2

2,87 3,18 3,50 3,84

0,270 0,324 0,397 0,442


0,270 0,324 0,397 0,442
0,270 0,324 0,397 0,442
0,270 0,324 0,397 0,442
0,135 0,162 0,199 0,221
5 5 5 5

25 26 27 28

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,120 1,280 1,440 1,920


0,250 0,300 0,350 0,460
2 2 2 2

3,17 3,49 3,84 4,22

0,116 0,130 0,160 0,174


0,116 0,130 0,160 0,174
0,116 0,130 0,160 0,174
0,116 0,130 0,160 0,174
0,058 0,065 0,080 0,087
5 5 5 5
31 32 33 34

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500

0,0024 0,0029 0,0038 0,0043


1,230 1,400 1,580 2,100
0,290 0,340 0,370 0,510
2 2 2 2

2,73 3,01 3,30 3,63

0,225 0,268 0,325 0,370


0,225 0,268 0,325 0,370
0,225 0,268 0,325 0,370
0,225 0,268 0,325 0,370
0,113 0,134 0,163 0,185
5 5 5 5

35 36 37 38

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1400

1,150 1,200 1,350 1,800


0,240 0,280 0,330 0,440
2 2 2 2

2,94 3,24 3,55 3,92

0,101 0,116 0,131 0,145


0,101 0,116 0,131 0,145
0,101 0,116 0,131 0,145
0,101 0,116 0,131 0,145
0,051 0,058 0,065 0,073
5 5 5 5

41 42 43 44

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1300 1500

0,0023 0,0027 0,0035 0,0041


1,150 1,320 1,480 1,980
0,270 0,320 0,350 0,480
2 2 2 2

2,59 2,85 3,14 3,45

0,199 0,228 0,270 0,309


0,199 0,228 0,270 0,309
0,199 0,228 0,270 0,309
0,199 0,228 0,270 0,309
0,093 0,113 0,132 0,151
5 5 5 5
45 46 47 48

25, BG30, BG36, B250, B300 hoÆc t¬ng tù.

2000mm
§¬n vÞ tÝnh: 1m

Trªn c¹n Díi níc

0,0028 0,0039
1,600 1,760
0,380 0,420
2 2

3,89 5,98

0,170 0,192
0,170 0,192
- 0,192
- 0,192
- 0,096
5 5

11 12

g kÝnh 2000mm
§¬n vÞ tÝnh: 1m
CÊp ®¸
I II III IV

0,0063 0,0060 0,0056 0,0053


3,200 2,880 2,560 2,400
0,760 0,680 0,600 0,560
2 2 2 2

8,61 7,73 7,13 5,87

0,819 0,696 0,543 0,420


0,819 0,696 0,543 0,420
5 5 5 5

21 22 23 24

Ýnh 2000mm
§¬n vÞ tÝnh: 1m
CÊp ®¸
I II III IV

0,0063 0,0060 0,0056 0,0053


3,200 2,880 2,560 2,400
0,760 0,68 0,600 0,560
2 2 2 2

9,47 8,50 7,84 6,46

0,895 0,761 0,594 0,464


0,895 0,761 0,594 0,464
0,895 0,761 0,594 0,464
0,895 0,761 0,594 0,464
0,447 0,380 0,297 0,232
5 5 5 5

31 32 33 34

ng ®éng caster, ®¸ må c«i


§¬n vÞ tÝnh: 1m §¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh lç khoan (mm)
800 1000 1200 1500 2000

0,0030 0,0036 0,0043 0,0054 0,0070


3,500 4,025 4,629 7,040 8,096
0,828 0,952 1,095 1,665 1,915
2 2 2 2 2

3,238 3,724 4,283 5,353 7,495

0,294 0,339 0,389 0,487 0,681


0,294 0,339 0,423 0,487 0,608
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

0,0036 0,0043 0,0054 0,0070


3,500 4,025 4,629 7,040 8,096
0,828 0,952 1,095 1,665 1,915
2 2 2 2 2

3,886 4,469 5,139 6,424 8,994

0,353 0,406 0,467 0,584 0,818


0,353 0,406 0,508 0,584 0,730
0,353 0,406 0,508 0,584 0,730
0,353 0,406 0,508 0,584 0,730
0,177 0,203 0,254 0,292 0,365
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1 2 3 4 5

§¬n vÞ tÝnh: 1m §¬n vÞ tÝnh: 1m


Trªn c¹n Díi níc
D1500 D2000 D1500 D2000
0,0052 0,0065 0,0052 0,0065
6,75 7,50 6,75 7,5
1,35 1,55 1,35 1,55
2 2 2 2

4,75 6,45 5,94 8,06

0,42 0,45 0,53 0,68


0,42 0,55 0,53 0,68
0,53 0,68
0,53 0,68
0,21 0,21
5 5 5 5

1 2 1 2

hoan, thµnh cäc barrette

ch vµo hè khoan, thu håi dung dÞch, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi c«ng tr×nh.
¬n vÞ tÝnh: 1m3 dung dÞch
Lç khoan Lç khoan
trªn c¹n díi níc

39,26 39,26
1,91 1,91
0,67 0,67
2 2

0,58 0,64

0,05 0,055
0,05 0,055
0,05 0,055
- 0,12
- 0,01
2 3

10 20

an ®æ ra hè chøa mïn khoan hoÆc ®æ vµo xµ lan, khoan tiÕp hiÖp 2, lµm s¹ch ®¸y lç khoan b»ng èn

§¬n vÞ tÝnh: 1m
Trªn c¹n Díi níc
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000

0,0014 0,0017 0,0020 0,0014 0,0017 0,0020


0,0014 0,0017 0,0020 0,0012 0,0014 0,0016
2 2 2 2 2 2

3,62 4,79 5,98 4,52 5,98 7,47

0,58 0,77 0,96 0,72 0,96 1,26


0,11 0,11 0,11 0,22 0,22 0,22

- - - 0,72 0,96 1,20


- - - 0,72 0,96 1,20

- - - 0,22 0,25 0,29


5 5 5 5 5 5
11 12 13 11 12 13

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp I §¸ cÊp II
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000

0,0024 0,0029 0,0034 0,0022 0,0027 0,0032


0,0630 0,0720 0,0820 0,0600 0,0720 0,0800
2 2 2 2 2 2

12,82 17,09 21,36 12,17 16,26 20,32

1,85 2,50 3,12 1,75 2,33 2,92


0.29 0.38 0.47 0.27 0.35 0.44
5 5 5 5 5 5

11 12 13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp III §¸ cÊp IV
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000

0,0021 0,0026 0,0031 0,0019 0,0024 0,0029


0,0590 0,0680 0,0780 0,0570 0,0660 0,0076
2 2 2 2 2 2

11,57 15,42 19,27 10,99 14,53 18,16

1,66 2,21 2,76 1,57 2,09 2,61


0.25 0.33 0.41 0.23 0.3 0.37
5 5 5 5 5 5

31 32 33 41 42 43

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp I §¸ cÊp II
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000

0,0024 0,0029 0,0034 0,0022 0,0027 0,0032


0,0630 0,0720 0,0820 0,0600 0,0700 0,0800

2 2 2 2 2 2

14,74 19,6 24,5 14,00 18,62 23,27

2,12 2,82 3,52 2,04 2,71 3,38


0,33 0,43 0,53 0,31 0,41 0,51
2,12 2,82 3,52 2,04 2,71 3,38

2,12 2,82 3,52 2,04 2,71 3,38


0,63 0,83 1,03 0,59 0,78 0,97
5 5 5 5 5 5

11 12 13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp III §¸ cÊp IV
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000
0,0021 0,0026 0,0031 0,0019 0,0024 0,0029
0,0590 0,0680 0,0780 0,0570 0,0660 0,0760
2 2 2 2 2 2

13,3 17,68 22,10 12,63 16,79 20,98

1,93 2,56 3,20 1,83 2,43 3,03

0,29 0,38 0,47 0,27 0,35 0,43


1,93 2,56 3,20 1,83 2,43 3,03

1,93 2,56 3,20 1,83 2,43 3,03

0,56 0,74 0,92 0,53 0,70 0,87


5 5 5 5 5 5
21 32 33 41 42 43

§¬n vÞ tÝnh: 1m
Trªn c¹n Dãi níc
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000

0,096 0,12 0,15 0,096 0,12 0,15

0,034 0,041 0,050 0,041 0,050 0,06


0,008 0,0096 0,010 0,0096 0,010 0,012
5 5 5 5 5 5

2,80 3,73 4,66 3,60 4,78 5,97


0,18 0,22 0,26 0,21 0,25 0,30

- - - 0,028 0,034 0,042


- - - 0,16 0,25 0,30

- - - 0,16 0,25 0,30

- - - 0,04 0,06 0,07


5 5 5 5 5 5
11 12 13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp I §¸ cÊp II
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000

0,288 0,336 0,408 0,24 0,28 0,34

0,075 0,045 0,106 0,062 0,037 0,088


0,018 0,020 0,026 0,015 0,017 0,221
5 5 5 5 5 5

13,50 17,90 22,4 12,80 17,10 21,37

0,76 1,00 1,24 0,72 0,95 1,20

5 5 5 5 5 5

11 12 13 21 22 23
§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp III §¸ cÊp IV
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000

0,20 0,24 0,28 0,19 0,22 0,26

0,056 0,062 0,073 0,053 0,059 0,069


0,012 0,015 0,017 0,011 0,014 0,016
5 5 5 5 5 5

12,16 16,21 20,26 11,55 15,39 19,23

0,68 0,91 1,13 0,65 0,87 1,07

5 5 5 5 5 5

31 32 33 41 42 43

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp I §¸ cÊp II
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000

0,288 0,336 0,408 0,240 0,280 0,340

0,052 0,086 0,122 0,042 0,071 0,101


0,021 0,023 0,029 0,017 0,019 0,025
5 5 5 5 5 5
15,35 20,46 25,57 14,58 18,43 22,50

0,91 1,21 1,50 0,85 1,13 1,41

0,27 0,36 0,45 0,25 0,34 0,42


0,91 1,15 1,50 0,85 1,13 1,41

0,91 1,15 1,50 0,85 1,13 1,41

0,27 0,36 0,45 0,25 0,34 0,42


5 5 5 5 5 5

11 12 13 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§¸ cÊp III §¸ cÊp IV
§êng kÝnh lç khoan (mm)
600 800 1000 600 800 1000

0,20 0,241 0,28 0,19 0,22 0,26

0,064 0,073 0,084 0,061 0,070 0,079


0,014 0,017 0,019 0,012 0,016 0,018
5 5 5 5 5 5

13,85 18,42 23,00 13,15 17,48 21,85

0,80 1,05 1,31 0,74 0,98 1,22


0,24 0,32 0,39 0,22 0,29 0,37
0,8 1,05 1,31 0,74 0,98 1,22

0,8 1,05 1,31 0,74 0,98 1,22

0,24 0,32 0,39 0,22 0,29 0,37


5 5 5 5 5 5

31 32 33 41 42 43

h, vËn chuyÓn cÊu kiÖn, l¾p ®Æt, th¸o dì thiÕt bÞ rung h¹, ®Þnh vÞ l¾p dùng èng v¸ch b»ng cÇn cÈu

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh cäc (mm)
£800 £1000 £1300 £1500 £2000

3,97 4,36 4,57 4,79 5,26


1,2 1,32 1,45 1,59 2,10
10 10 10 10 10

4,05 4,77 6,20 7,38 15,28

0,075 0,078 0,081 0,086 0,16


0,075 0,078 0,081 0,086 0,16
0,690 0,72 0,76 0,800 0,84
0,075 0,078 0,081 0,086 0,16
0,075 0,078 0,081 0,086 0,16
2 2 2 2 2
1 2 3 4 5

§¬n vÞ tÝnh: 1m
§êng kÝnh cäc (mm)
£800 £1000 £1300 £1500 £2000

1,2 1,5 1,7 2,0 2,5


1,2 1,32 1,45 1,59 2,10
10 10 10 10 10

3,24 3,82 4,96 5,91 12,22

0,064 0,066 0,07 0,075 0,085


0,064 0,066 0,07 0,075 0,085
5 5 5 5 5

1 2 3 4 5

hèng m¸y khoan, th¸o dì hÖ thèng m¸y khoan ®Ó thi c«ng mè hoÆc trô kh¸c theo ®óng yªu cÇu kü th

vÞ tÝnh: 1 lÇn l¾p ®Æt, th¸o dì

Trªn c¹n Díi níc

4,8 4,8
60,0 60,0
1,0 1,0
4,5 4,5
2 2

131 151
2,48 2,85
- 2,85
- 2,85
- 1,42
1,92 2,21
2,0 2,0

10 20

g¾n gÇu ®µo, ®µo ®Êt theo kÝch thíc têng ch¾n, kiÓm tra, hoµn thiÖn r·nh ®µo ®¶m b¶o yªu cÇu k
ng trªn miÖng hè ®µo)
§¬n vÞ tÝnh: 1m chiÒu s©u
KÝch thíc ®µo
0,5x1,2 0,6x1,2 0,6x1,8 0,8x1,8

0,92 1,13 1,17 1,34

0,051 0,061 0,064 0,074


0,051 0,061 0,064 0,074
2 2 2 2

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m chiÒu s©u


KÝch thíc ®µo
0,8x2,8 1,0x2,8 1,2x2,8 1,5x2,8

1,98 2,44 3,19 4,00

0,11 0,133 0,174 0,220


0,11 0,133 0,174 0,220
2 2 2 2

50 60 70 80

barret ®îc ®Þnh møc cho 1m chiÒu s©u øng víi c¸c lo¹i gÇu ®µo ë ®é s©u ≤ 30m. Trêng hîp ®é s©

Çm cã ®Þnh híng, ®êng kÝnh 150-200mm

®Þnh vÞ m¸y khoan, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn phô trî, l¾p ®Æt ®Çu dß, kiÓm tra thiÕt bÞ ®iÖn tö,

khoan b¨ng qua s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu vµo èng khoan, dß vµ cËp nhËt sè liÖu trªn STS.
g ®êng khoan ®Õn ®êng kÝnh 250mm. TiÕn hµnh kÐo èng måi vÌ ®Ó ph¸ réng ®êng khoan.
u ph¸, g¾n èng nhùa HDPE vµo ®Çu pha ®Ó kÐo vÒ. KÐo èng nhùa HDPE vÒ.
tiÕp ®Þa, th¸o dµn neo m¸y. VÖ sinh c«ng trêng.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
Khoan Khoan
ngÇm trªn ngÇm
c¹n b¨ng s«ng

437,5 787,5
2,8 2,8
0,69 0,77
0,01 0,01
0,07 0,08
0,01 -
0,01 -
0,01 0,01
0,01 0,01
6 6

26,5 33,5

2,89 3,24
- 1,39
10 20
ªn c¹n ¸p dông theo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm trªn c¹n.
ua s«ng ¸p dông theo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm qua s«ng.
Çm cã ®Þnh híng

®Þnh vÞ m¸y khoan, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn phô trî, l¾p ®Æt ®Çu dß, kiÓm tra thiÕt bÞ ®iÖn tö,

khoan b¨ng qua s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu vµo èng khoan, dß vµ cËp nhËt sè liÖu trªn STS.
g ®êng khoan ®Õn ®êng kÝnh 150mm hoÆc 250mm. TiÕn hµnh kÐo èng måi vÌ ®Ó ph¸ réng ®êng k
¾n ®Çu ph¸, g¾n c¸p ngÇm vµo ®Çu ph¸ ®Ó kÐo vÒ, kÐo c¸p ngÇm vÒ.
tiÕp ®Þa, th¸o dµn neo m¸y. VÖ sinh c«ng trêng.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
Khoan ngÇm b¨ng
Khoan ngÇm trªn c¹n
s«ng
Sè lîng c¸p ngÇm
01 sîi 02 sîi 01 sîi 02 sîi

250 437,5 450 787,5


1,6 2,8 1,6 2,8
0,61 0,69 0,69 0,77
0,01 0,01 0,01 0,01
0,06 0,07 0,07 0,08
0,01 0,01 - -
0,01 0,01 - -
0,01 - 0,01 -
- 0,01 - 0,01
0,01 0,01 0,01 0,01
6 6 6 6
24,0 32,0 29,0 39,0

2,54 2,9 2,89 3,25


- - 1,39 1,39

11 12 21 22
u ¸p lùc, ®ãng cäc theo ®óng kü thuËt.
35x35

101
1,5

8,30

4,13
6,0

101
1,5

7,70

3,85
6,0

24

40x40

101
1,5

8,86
3,77
6,0

101
1,5

7,24

3,62
6,0

24
c. §ãng cäc theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
dµi ®o¹n cäc ®· nèi ≤50m.

®¹o ®ãng cäc cha tÝnh trong ®Þnh møc.


ch, hoµn thiÖn ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt.
tõ mÆt ®Êt ®èi víi khoan trªn c¹n, tõ mÆt níc ®èi víi khoan díi níc øng víi ®é s©u mùc níc <4m, tèc
Ö sè 1,2 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
1,3 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
hu vùc thuû triÒu m¹nh, chªnh lÖch mùc níc thuû triÒu lóc níc lªn so víi lóc níc xuèng > 1,5m th× cø 1m

hoan vµo ®¸ t¬ng øng.


h× ®Þnh møc khoan vµo ®Êt nµy ®îc nh©n víi hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc khoan vµo ®Êt t¬ng øng.

n, kiÓm tra, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


chØ dÉn kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ.
¬n vÞ tÝnh: 1m
¬n vÞ tÝnh: 1m
h ®¸y lç khoan b»ng èng móc. C«ng t¸c s¶n xuÊt, x¶ móc dung dÞch sÐt trong lç khoan cha tÝnh trong
èng v¸ch b»ng cÇn cÈu, hµn nèi èng v¸ch, ®ãng, rung h¹ èng v¸ch ®Õn ®é s©u qui ®Þnh (cha cã hao
heo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
®µo ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt
30m. Trêng hîp ®é s©u cäc, têng >30m th× cø 10 s©u thªm hao phÝ nh©n c«ng, hao phÝ m¸y thi c«

m tra thiÕt bÞ ®iÖn tö, l¾p ®Æt mòi khoan, pha trén ho¸ chÊt, nèi èng ¸p lùc tõ m¸y b¬m vµo m¸y kh

è liÖu trªn STS.


g ®êng khoan.
m tra thiÕt bÞ ®iÖn tö, l¾p ®Æt mòi khoan, pha trén ho¸ chÊt, nèi èng ¸p lùc tõ m¸y b¬m vµo m¸y kh

è liÖu trªn STS.


vÌ ®Ó ph¸ réng ®êng khoan.
s©u mùc níc <4m, tèc ®é dßng ch¶y <2m/s), mùc níc thuû triÒu lªn vµ xuèng chªnh lÖch
uèng > 1,5m th× cø 1m chªnh lÖch mùc níc thuû triÒu lªn, xuèng ®îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®Þnh m

oan vµo ®Êt t¬ng øng.


lç khoan cha tÝnh trong ®Þnh møc.
u qui ®Þnh (cha cã hao phÝ èng v¸ch).
«ng, hao phÝ m¸y thi c«ng ®îc nh©n hÖ sè 1,15 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.

õ m¸y b¬m vµo m¸y khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng l¾p thªm bé STS vµo m¸y khoan.
õ m¸y b¬m vµo m¸y khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng l¾p thªm bé STS vµo m¸y khoan.
chªnh lÖch < 1,5m, chiÒu s©u khoan ngµm vµo ®¸ b»ng 1 lÇn ®êng kÝnh. NÕu khoan cäc nhåi kh¸c
Ö sè 1,05 so víi ®Þnh møc khoan t¬ng øng.
m¸y khoan.
m¸y khoan.
Õu khoan cäc nhåi kh¸c víi c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®îc tÝnh nh sau:
Ch¬ng IV
C«ng t¸c lµm ®êng

c«ng t¸c lµm mÆt ®êng bé


AD.11000 Lµm mãng ®êng
AD.11100 Lµm mãng ®¸ ba, ®¸ héc
AD.11200 Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m
AD.12000 lµm líp mãng c¸t, gia cè xi m¨ng
AD.20000 Lµm mÆt ®êng
AD.21100 lµm mÆt ®êng ®¸ d¨m
AD.21200 lµm mÆt ®êng cÊp phèi
AD.21300 lµm mÆt ®êng ®¸ d¨m nhùa nhò t¬ng gèc axÝt
AD.21400 lµm mÆt ®êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt
AD.22000 lµm mÆt ®êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn
AD.23000 r¶i th¶m mÆt ®êng ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa
AD.24100 lµm mÆt ®êng l¸ng nhùa
Ad.24200 tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®êng
AD.25100 cµy xíi mÆt ®êng cò, Lu lÌn mÆt ®êng cò sau cµy ph¸
AD.25200 Lµm r·nh x¬ng c¸
AD.26000 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa
AD.27100 vËn chuyÓn hçn hîp c¸t mÞn, c¸t vµng gia cè xi m¨ng tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ.
AD.27200 vËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ
AD.30000 cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®êng bé
AD.31100 Lµm cäc tiªu bª t«ng cèt thÐp 0,12´0,12´1,025 (m), lµm cét km bª t«ng
AD.31200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt
AD.31300 lµm cét ®ì biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp
AD.32100 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®êng, b¶ng lu th«ng
AD.32200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp
AD.32300 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt b¶ng tªn ®êng, b¶ng lu th«ng
AD.32400 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang
AD.33100 g¾n viªn ph¶n quang
AD.34100 L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch
§Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu
1. CÊp phèi vËt liÖu ®¸ d¨m ®en (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)
2. CÊp phèi vËt liÖu bª t«ng nhùa (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)
3. CÊp phèi vËt liÖu nhùa pha dÇu
4. CÊp phèi vËt liÖu nhò t¬ng nhùa ®êng
C«ng t¸c lµm mÆt ®êng s¾t
AD.40000 §Æt ®êng s¾t
AD.41000 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m
AD.45000 §Æt ®êng s¾t khæ réng 1,435m
AD.50000 l¾p §Æt c¸c phô kiÖn ®êng s¾t
AD.51100 L¾p thanh gi»ng cù ly cho ®êng 1,00m vµ 1,435m
AD.51200 L¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®êng 1,00m vµ 1,435m
AD.51300l¾p gi¸ ray dù phßng
AD.52000 §Æt c¸c lo¹i ghi
AD.52100 §Æt ghi ®êng s¾t khæ réng 1,00m. Ray P43, P38
AD.52200 §Æt ghi ®êng s¾t khæ réng 1,435m.
AD.52300 ®Æt ghi ®êng lång Ray P43, P38
AD.60000 lµm nÒn ®¸ ba l¸t
AD.61100 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®êng
AD.61200 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ghi
Ad.62000 S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
AD.63000L¾p ®Æt, th¸o dì ®êng goßng trong hÇm
AD.70000 l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu
AD.71000 trång cét mèc, biÓn b¸o
AD.72100 L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cét tÝn hiÖu, cét ®¸nh dÊu
AD.73100 L¾p ®Æt ghi tÝn hiÖu
AD.74100 KÐo r¶i d©y th«ng tin
AD.74200 L¾p xµ th«ng tin
AD.74300 L¾p ®Æt bé gi¸ ®ì ®Æt bé quay ghi
AD.74400 L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®êng ray
AD.74500 L¾p ®Æt hép c¸p, hßm biÕn thÕ tÝn hiÖu
AD.74600 L¾p c¸c lo¹i r¬ le tÝn hiÖu ch¹y tµu
AD.74700 L¾p ®Æt m¸y th«ng tin
AD.74800 L¾p ®Æt m¹ng c¸p ngÇm
AD.81000 S¶n xuÊt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng
AD.81100 S¶n xuÊt phao tiªu
AD.81200 S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®êng s«ng
AD.81300 s¶n xuÊt biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng
AD.82000 L¾p ®Æt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

c«ng t¸c lµm mÆt ®êng bé


AD.11000 Lµm mãng ®êng
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- R¶i ®¸, chÌn vµ lu lÌn, hoµn thiÖn líp mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖ

AD.11100 Lµm mãng ®¸ ba, ®¸ héc


§¬n vÞ tÝnh : 1m3
M· Thµnh phÇn ChiÒu dµy líp mãng
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ®· lÌn Ðp (cm)
£ 20

Lµm mãng ®¸ ba, ®¸


AD.111 VËt liÖu
héc
§¸ m3 1,2
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0,64
M¸y thi c«ng

M¸y lu 8,5T ca 0,01

10

AD.11200 Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m


AD11210 lµm mãng líp díi
AD.11220 lµm mãng líp trªn

Thµnh phÇn c«ng viÖc :


- ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ khu«n ®êng. San r¶i ®¸ cÊp phèi thµnh tõng líp, xö lý c¸c trêng hîp ph©
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AD11210 lµm mãng líp díi


§¬n vÞ tÝnh : 100m3
§êng më
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
réng

AD.112 Lµm mãng VËt liÖu


CÊp phèi ®¸ d¨m
líp díi m3 142
0,075-50mm
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,2
M¸y thi c«ng
M¸y ñi 110CV ca 0,5
M¸y san 110CV ca 0,105
M¸y lu rung 25T ca 0,25
M¸y lu b¸nh lèp 16T ca 0,37
M¸y lu 10T ca 0,25
« t« tíi níc 5m3 ca 0,25
M¸y kh¸c % 0,5

11

AD.11220 lµm mãng líp trªn


§¬n vÞ tÝnh : 100m3
C«ng t¸c §¬n §êng
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ
x©y l¾p vÞ më réng

AD.112 Lµm mãng VËt liÖu


CÊp phèi ®¸ d¨m
líp trªn m3 142
0,075-50mm
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,6
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 50-60m3/h ca 0,25
M¸y lu rung 25T ca 0,25
M¸y lu b¸nh lèp 16T ca 0,5
M¸y lu 10T ca 0,25
« t« tíi níc5m3 ca 0,25
M¸y kh¸c % 0,5

21

AD.12000 lµm líp mãng c¸t, gia cè xi m¨ng


AD.12100 lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng
AD.12200 lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


C©n ®ong vËt liÖu, trén cÊp phèi, ®Þnh vÞ khu«n ®êng, san, ®Çm t¹o mÆt ph¼ng, ®Ç

AD.12100 lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng

Tr¹m trén
M· Thµnh phÇn §¬n 20-25m3/h
hiÖu hao phÝ vÞ Tû lÖ xi
6 8

AD.121 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 9902 13202
C¸t vµng m3 111,28 109,1
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 29,0 30,0
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén ca 1,02 1,02
M¸y ñi 110CV ca 0,95 0,95
M¸y lu 8,5T ca 0,245 0,245
M¸y ®Çm b¸nh lèp 25T ca 0,37 0,37
M¸y san 110CV ca 0,75 0,75
M¸y kh¸c % 2,0 2,0
11 12

AD.12200 lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng

M· Thµnh phÇn Tr¹m trén


hiÖu hao phÝ §¬n 20-25m3/h
vÞ Tû lÖ xi
6 8

AD.122 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 8487 11316
C¸t mÞn m3 112,32 110,33
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 29,0 30,0
M¸y thi c«ng
Tr¹m trén ca 1,02 1,02
M¸y ñi 110CV ca 0,95 0,95
M¸y lu 8,5T ca 0,245 0,245

M¸y ®Çm b¸nh lèp 25T


ca 0,37 0,37
M¸y san 110CV ca 0,75 0,75

M¸y kh¸c % 2,0 2,0


11 12

lµm mÆt ®êng

AD.21100 lµm mÆt ®êng ®¸ d¨m


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
R¶i ®¸, san ®¸, tíi níc, bï ®¸, lu lÌn, lµm líp trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶o vÖ mÆt ®êng dµy 2cm

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 8

AD.2111 Lµm mÆt VËt liÖu


®êng ®¸ §¸ 4x6 m3 10,56
d¨m níc §¸ 2x4 m3 0,28
líp trªn §¸ 1x2 m3 0,29
§¸ 0,5x1 m3 0,39
C¸t m3 2,96
Nh©n c«ng 2,7 /7 c«ng 11,20
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,19

¤t« tíi níc 5m3 ca 0,044

AD.2112 Lµm mÆt ®êng ®¸ VËt liÖu


d¨m níc líp díi §¸ 4x6 m3 10,56
Nh©n c«ng 2,7 /7 c«ng 5,47
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,00

¤t« tíi níc 5m3 ca 0,044

1
Ghi chó:
Khi chiÒu dµy mÆt ®êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö dông ®Þnh møc líp díi ®

AD.21200 lµm mÆt ®êng cÊp phèi


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
R¶i cÊp phèi, tíi níc, san ®Çm chÆt, hoµn thiÖn mÆt ®êng, lµm líp trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 6
VËt liÖu
AD.2121 Lµm mÆt ®êng cÊp §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 8,57
phèi líp trªn
§Êt dÝnh m3 0,40
C¸t s¹n m3 1,02
Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 3,35
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 0,71

¤t« tíi níc 5m3 ca 0,026

VËt liÖu
AD.2122 Lµm mÆt ®êng cÊp §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 8,57
phèi líp díi Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 1,98
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 0,51

¤t« tíi níc 5m3 ca 0,018

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 14
VËt liÖu
AD.2121 Lµm mÆt ®êng cÊp §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 19,99
phèi líp trªn §Êt dÝnh m3 0,40
C¸t s¹n m3 1,02
Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 4,22
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,70

¤t« tíi níc 5m3 ca 0,062

VËt liÖu
AD.2122 Lµm mÆt ®êng cÊp §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 19,99
phèi líp díi Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 2,86
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,21

¤t« tíi níc 5m3 ca 0,044


¤t« tíi níc 5m3 ca 0,044

5
Ghi chó:
Khi chiÒu dµy mÆt ®êng kh¸c chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö dông ®Þnh møc lµm líp dí

AD.21300 lµm mÆt ®êng ®¸ d¨m nhùa nhò t¬ng gèc axÝt

ChiÒu dµy mÆt ®ên


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
3cm 8cm

AD.213 VËt liÖu


§¸ 4x6 m3 - 10,56
§¸ 2x4 m3 - 0,28
§¸ 1x2 m3 1,40 2,29
§¸ 0,5x1 m3 1,80 2,2
kg 512,5 512,5
Nhò t¬ng gèc AxÝt 60%

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 10,76 13,29


M¸y thi c«ng

M¸y lu 8,5T ca 1,20 1,43

11 12

AD.21400 lµm mÆt ®êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
R¶i ®¸ vµ ®Êt trén ®¸ m¹t, lu lÌn. Tíi níc, bï chÌn ®¸, ®Êt, r¶i líp b¶o vÖ. VËn chuyÓn vËt liÖu

M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®


hiÖu hao phÝ vÞ 10 12

AD.214 VËt liÖu


§¸ 4x6 m3 13,19 15,83
§¸ 0,5x1 m3 1,24 1,96
§Êt ®á m3 5,36 6,07
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 10,00 10,40
M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 1,00 1,20
M¸y kh¸c % 5 5

11 12

AD.22000 lµm mÆt ®êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn
AD.22100 lµm mÆt ®êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m
AD.22200 lµm mÆt ®ßng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn

Qui ®Þnh ¸p dông:


§Þnh møc tÝnh cho chiÒu dÇy líp trªn cïng, nÕu chiÒu dµy mÆt ®êng kh¸c víi chi

AD.22100 lµm mÆt ®êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m

C«ng t¸c Thµnh phÇn ChiÒu dµy mÆt ®


M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 10

Lµm mÆt ®êng ®¸ 4x6


AD.221 VËt liÖu
chÌn ®¸ d¨m
§¸ 4x6 m3 13,19
§¸ 2x4 m3 0,33
§¸ 1x2 m3 0,33
§¸ 0,5x1 m3 0,44
§¸ 0,15 ¸ 0,5 m3 0,77
Nh©n c«ng 3,0/7
M¸y thi c«ng c«ng 6,67
M¸y lu 10T
¤ t« tíi níc 5m3
M¸y kh¸c ca 0,33
ca 0,17
% 7

11

AD.22200 lµm mÆt ®ßng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn
§¬n vÞ tÝnh: 100m
ChiÒu dµy mÆt ®
êng ®· lÌn Ðp 10cm

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
MÆt ®
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ êng ®¸
4x6 chÌn
®Êt cÊp
phèi tù
nhiªn

AD.222 VËt liÖu


Lµm mÆt ®êng ®¸ 4x6
§¸ 4x6 m3 13,19
chÌn ®Êt cÊp phèi tù
nhiªn §¸ cÊp phèi Dmax4cm m3 -

Lµm mÆt ®êng ®¸ cÊp §Êt cÊp phèi tù nhiªn m3 2,20


phèi Dmax4mm
Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,67
M¸y thi c«ng
M¸y lu 10T
AD.223 ¤ t« tíi níc 5m3 ca 0,333
M¸y san 108CV ca 0,167
M¸y kh¸c ca 0,167
% 2

11

AD.23000 r¶i th¶m mÆt ®êng ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa


AD.23100 r¶i th¶m mÆt ®êng ®¸ d¨m ®en
AD.23210 r¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t th«
AD.23220 r¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t trung
AD.23230 r¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn

Thµnh phÇn c«ng viÖc :


ChuÈn bÞ mÆt b»ng, lµm vÖ sinh, r¶i vËt liÖu b»ng m¸y r¶i, lu lÌn mÆt ®êng theo ®óng yªu

AD.23100 r¶i th¶m mÆt ®êng ®¸ d¨m ®en

M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®


hiÖu hao phÝ vÞ 3 4

AD.231 VËt liÖu


§¸ d¨m ®en tÊn 6,97 9,30
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,86 1,14
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0199 0,0265
M¸y lu 10T ca 0,11 0,11
M¸y ®Çm b¸nh lèp 16T ca 0,046 0,046

M¸y kh¸c % 2 2

11 12

AD.23210 r¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t th«

M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®êng


hiÖu hao phÝ vÞ 3 4
VËt liÖu
AD.2321 Bª t«ng nhùa tÊn 6,97 9,30
Nh©n c«ng 4,0 /7 c«ng 1,07 1,43
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0251 0,0335
M¸y lu 10T ca 0,11 0,11
M¸y ®Çm b¸nh lèp 16T ca 0,058 0,058

M¸y kh¸c % 2 2

1 2

AD.23220 r¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t trung

M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®êng


hiÖu hao phÝ vÞ 3 4
VËt liÖu
AD.2322 Bª t«ng nhùa tÊn 7,03 9,49
Nh©n c«ng 4,0 /7 c«ng 1,09 1,45
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0257 0,0347
M¸y lu 10T ca 0,11 0,11
M¸y ®Çm b¸nh lèp 16T ca 0,058 0,058

M¸y kh¸c % 2 2
1 2

AD.23230 r¶i th¶m mÆt ®êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn

M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dÇy mÆt ®êng


hiÖu hao phÝ vÞ 3 4
VËt liÖu
AD.2323 Bª t«ng nhùa tÊn 7,272 9,696
Nh©n c«ng 4,0 /7 c«ng 1,11 1,48
M¸y thi c«ng
M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0270 0,0360
M¸y lu 10T ca 0,11 0,11
M¸y ®Çm b¸nh lèp 16T ca 0,058 0,058

M¸y kh¸c % 2 2

1 2
Ghi chó:
M¸y r¶i nhùa ®êng 130-140CV ®îc ®Þnh møc cho c¸c lo¹i m¸y TiTan 225; DEMAS 135; Dyna

AD.24100 lµm mÆt ®êng l¸ng nhùa

L¸ng nhùa
1 líp dµy
1,5cm tiªu
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
chuÈn
nhùa
1,8kg/m2

AD.241 L¸ng mÆt ®êng VËt liÖu


Nhùa kg 193
§¸ 05¸2 m3 -
§¸ 0,5¸1,6 m3 2,52
§¸ 0,5¸1,0 m3 -

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6


M¸y thi c«ng
M¸y lu 8,5T ca 0,32
M¸y tíi nhùa ca 0,15
ThiÕt bÞ nÊu nhùa ca 0,15

11

Ad.24200 tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®êng


AD.24210 tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®êng b»ng nhùa pha dÇu
AD.24220 tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®êng b»ng nhò t¬ng gèc AxÝt

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, lµm vÖ sinh, pha chÕ nhùa, tíi líp dÝnh b¸m theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

Ad.24210 tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®êng b»ng nhùa pha dÇu
§¬n vÞ tÝn
C«ng t¸c Thµnh phÇn Lîng nh
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 0,5

AD.242 VËt liÖu


Tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®
Nhùa bitum kg 32,322
êng b»ng nhùa pha dÇu
DÇu ho¶ kg 16,05

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,314


M¸y thi c«ng
ThiÕt bÞ nÊu nhùa
¤t« tíi nhùa 7T ca 0,049
M¸y nÐn khÝ ca 0,098
ca 0,049
11

AD.24220 tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®êng b»ng nhò t¬ng gèc AxÝt
§¬n vÞ tÝnh: 100m
C«ng t¸c Thµnh phÇn Lîng nhò
M· hiÖu §¬n vÞ
x©y l¾p hao phÝ 0,5

Tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®


AD.242 VËt liÖu
êng b»ng nhò t¬ng gèc
AxÝt
Tíi líp dÝnh b¸m mÆt ®
êng b»ng nhò t¬ng gèc
AxÝt Nhò t¬ng gèc AxÝt lo¹i
60%
kg 51,25
Nh©n c«ng 3,5/7
M¸y thi c«ng c«ng 0,270
M¸y tíi nhùa 7T

M¸y nÐn khÝ 600m3/h

M¸y kh¸c ca 0,068


ca 0,034
% 5

21

AD.25100 cµy xíi mÆt ®êng cò, Lu lÌn mÆt ®êng cò sau cµy ph¸
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®µo, cµy ph¸, san ph¼ng mÆt ®êng, dän dÑp, lu lÌn l¹i mÆt ®êng cò sau khi cµy

Cµy xíi mÆt ®êng c

MÆt ®
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ êng
®¸ d¨m
hoÆc l¸ng
nhùa

AD.251 Cµy xíi Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,15


mÆt ®êng cò M¸y thi c«ng
¤ t« tíi níc 5m3
Lu lÌn l¹i mÆt ®êng M¸y ®Çm 25T ca -
cò ®· cµy ph¸ M¸y san 108CV ca -
M¸y ñi 140CV ca 0,03
M¸y kh¸c ca 0,03
% 2

11

AD.25200 Lµm r·nh x¬ng c¸


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, xÕp ®¸ vµo r·nh, lÊp ®¸ con. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 1m3
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµi r·nh (m)
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu hao phÝ vÞ £2

AD.252 Lµm r·nh x¬ng c¸ VËt liÖu


§¸ 60-80mm m3 0,804
§¸ 5-15mm m3 0,466

Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,86

11

AD.26000 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa


AD.26100 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén £ 25 T/h
AD.26200 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 50-60 T/h
AD.26300 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 80 T/h

Thµnh phÇn c«ng viÖc :


ChuÈn bÞ, ®un dÇu Diezen lµm nãng dÇu b¶o «n ®Õn 140-1600C, b¬m dÇu lªn m¸y nhùa, m

AD.26100 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén £ 25 T/h

M· Thµnh phÇn §¬n §¸ d¨m Bª t«ng nh


hiÖu hao phÝ vÞ ®en H¹t th«

AD.261 VËt liÖu phô


DÇu diezen kg 150 150
DÇu mazót kg 850 850
DÇu b¶o «n kg 42,5 42,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 8,55 9,00


M¸y thi c«ng
Tr¹m trén £ 25 tÊn/h ca 0,72 0,72
M¸y xóc 0,6m3 ca 0,72 0,72
M¸y ñi 110CV ca 0,30 0,30

M¸y kh¸c % 2 2

11 21
AD.26200 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 50-60 T/h

M· Thµnh phÇn §¬n §¸ d¨m Bª t«ng nh


hiÖu hao phÝ vÞ ®en H¹t th«

AD.262 VËt liÖu


DÇu diezen kg 150 150
DÇu mazót kg 850 850
DÇu b¶o «n kg 42,5 42,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 4,56 4,80


M¸y thi c«ng
Tr¹m trén 60 tÊn/h ca 0,463 0,463
M¸y xóc 1,6m3 ca 0,463 0,463
M¸y ñi 110CV ca 0,30 0,30

M¸y kh¸c % 2 2

11 21

AD.26300 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 80 T/h

M· Thµnh phÇn §¬n §¸ d¨m Bª t«ng nh


hiÖu hao phÝ vÞ ®en H¹t th«

AD.263 VËt liÖu phô


DÇu diezen kg 150 150
DÇu mazót kg 850 850
DÇu b¶o «n kg 42,5 42,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 3,75 3,90


M¸y thi c«ng
Tr¹m trén 80 tÊn/h ca 0,391 0,391
M¸y xóc 2,3m3/gÇu ca 0,391 0,391
M¸y ñi 110CV ca 0,30 0,30

M¸y kh¸c % 2 2

11 21
Ghi chó:
C¸c vËt t dÇu diezen, dÇu mazót, dÇu b¶o «n ®· ®a vµo hao phÝ vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt 100T

AD.27100 vËn chuyÓn hçn hîp c¸t mÞn, c¸t vµng gia cè xi m¨ng tõ tr¹m trén ®Õn v

Cù ly Thµnh phÇn §¬n Ph¬ng tiÖn vËn


M· hiÖu
vËn chuyÓn hao phÝ vÞ ¤ t« 5 tÊn

AD.2711 0,5km ¤ t« tù ®æ ca 1,89


AD.2712 1,0km ¤ t« tù ®æ ca 2,55
AD.2713 1,5km ¤ t« tù ®æ ca 2,99
AD.2714 2,0km ¤ t« tù ®æ ca 3,43
AD.2715 3,0km ¤ t« tù ®æ ca 4,16
AD.2716 4,0km ¤ t« tù ®æ ca 4,89

AD.2717 1km tiÕp theo ¤ t« tù ®æ ca 0,66

AD.27200 vËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ

M· Cù ly Thµnh phÇn §¬n Ph¬ng tiÖn vËn


hiÖu vËn chuyÓn hao phÝ vÞ ¤ t« 7 tÊn

AD.2721 1,0km ¤ t« tù ®æ ca 2,21


AD.2722 2,0km ¤ t« tù ®æ ca 2,78
AD.2723 3,0km ¤ t« tù ®æ ca 3,25
AD.2724 4,0km ¤ t« tù ®æ ca 3,73

AD.2725 1km tiÕp theo ¤ t« tù ®æ ca 0,52

AD.30000 cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®êng bé


§Þnh møc dù to¸n cäc tiªu, biÓn b¸o ®îc x©y dùng c¨n cø ®Þnh h×nh kÕt cÊu cäc tiªu, biÓn
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- Sµng c¸t, röa sái ®¸, ChÆt, uèn, buéc cèt thÐp, S¶n xuÊt th¸o dì v¸n khu«n, Trén, ®Çm bª t

AD.31100 Lµm cäc tiªu bª t«ng cèt thÐp 0,12´0,12´1,025 (m), lµm cét km bª t«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
M· C«ng t¸c §¬n Cäc tiªu
hiÖu x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ vÞ bª t«ng
cèt thÐp

AD.311 Lµm cäc tiªu VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 4,03
ThÐp trßn 4-6mm kg 1,746
D©y thÐp buéc 1mm kg 0,017
C¸t vµng m3 0,0071
§¸ sái ®êng kÝnh ≤
AD.311 m3 0,012
30mm
Cét km bª t«ng cèt
S¬n kg 0,0154
thÐp
V¸n khu«n 3mm m3 0,0002
§inh 6cm kg 0,015
VËt liÖu kh¸c % 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,16

11

AD.31200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt

§¬n KÝch thíc biÓn b¸o (m


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ vÞ
0,6x1,0 1,0x1,2

AD.312 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 10,072 20,143
ThÐp trßn 4-6mm kg 2,285 4,020
D©y thÐp buéc 1mm kg 0,022 0,039
c¸t vµng m3 0,014 0,028
§¸ sái ®êng kÝnh ≤
m3 0,023 0,046
20mm
S¬n kg 0,185 0,370
V¸n khu«n dÇy 3cm m3 0,0017 0,0035
§inh 6cm kg 0,0106 0,021
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,46 0,90


Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,46 0,90

11 21

AD.31300 lµm cét ®ì biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp


§¬n vÞ tÝnh: 1cét
§¬n Lo¹i cét dµi (m)
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ
vÞ 2,7 2,8-3,0

AD.313 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 12,261 12,979
ThÐp trßn 6-8mm kg 6,4 6,72
D©y thÐp buéc 1mm kg 0,062 0,065
C¸t vµng m3 0,017 0,018
§¸ sái ®êng kÝnh ≤
m3 0,030 0,032
30mm
S¬n kg 0,2665 0,2665
V¸n khu«n dÇy 3 cm m3 0,0004 0,0004
§inh 6cm kg 0,038 0,041
Bulong M20x180 c¸i 2,0 2,0
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,72 0,75

11 21
Ghi chó:
- Cét dµi 2,7m dïng cho biÓn ch÷ nhËt 0,40mx1,2m vµ 0,40mx0,7m.
- Cét dµi 2,7-3,0 dïng cho biÓn trßn, biÓn tam gi¸c, biÓn ch÷ nhËt 0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, b
- Cét dµi 3,1m-3,3m dïng cho biÓn 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.
- Bul«ng M20x180 dïng cho biÓn 0,4mx0,70m chØ cÇn 1 c¸i, c¸c lo¹i biÓn kh¸c 2 c¸i.

AD.32100 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®êng, b¶ng lu th«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
LÊy dÊu c¾t s¾t thµnh trô, khoan lç, chôp ®Çu n¾p b»ng n¾p chôp nhùa (®èi víi èng s¾t t
§¬n vÞ tÝnh: 1
Lo¹i trô ®
S¾t
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
L50x50x5

AD.321 VËt liÖu


S¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô
®ì b¶ng tªn ®êng,
b¶ng lu th«ng
S¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô S¾t L50x50x5 kg 11,81
®ì b¶ng tªn ®êng, S¾t èng fi 60 md -
b¶ng lu th«ng S¾t èng fi 80 md -
N¾p chôp nhùa fi 60 c¸i -
N¾p chôp nhùa fi 80 c¸i -
S¬n chèng rØ kg 0,090
S¬n dÇu kg 0,142
V÷a bª t«ng m¸c 150 m3 0,089
VËt liÖu kh¸c % 1,5

Nh©n c«ng 3,3/7 c«ng 1,04


M¸y thi c«ng
M¸y c¾t
M¸y mµi ca 0,04
¤t« 7,0T ca 0,04
ca 0,035
11

AD.32200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp

Lo¹i biÓn b¸o kÝch thíc


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n Ch÷ nhËt
vÞ 0,4x0,7
0,4x1,2
0,5x0,6

AD.322 VËt liÖu


Xi m¨ng PC30 kg 3,05 4,70
ThÐp trßn 6-8mm kg 1,957 1,312
D©y thÐp buéc 1mm kg 0,019 0,013
C¸t vµng m3 0,0113 0,0066
§¸ sái ®êng kÝnh ≤
m3 0,018 0,011
20mm
S¬n kg 0,148 0,086
V¸n khu«n dÇy 3cm m3 0,0014 0,0068
§inh 6cm kg 0,009 0,005
VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0

Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 0,37 0,23


11 12

AD.32300 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt b¶ng tªn ®êng, b¶ng lu th«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, gß t«n, c¾t thµnh b¶ng, c¹o rØ, s¬n 3 níc: 1 níc chèng rØ
- L¾p biÓn b¸o theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- Bèc dì, vËn chuyÓn b¶ng ra c«ng trêng b»ng «t« 2,5T trong ph¹m vi 30km.

B¶ng tªn
®êng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
0,3x0,5 m
(1b¶ng)

VËt liÖu
AD.323 S¶n xuÊt l¾p ®Æt S¬n chèng rØ
b¶ng tªn ®êng, b¶ng lu
th«ng S¬n dÇu kg 0,043
T«n dµy 2mm kg 0,066
VËt liÖu kh¸c kg 2,59
Nh©n c«ng 3,2/7 % 1,5
M¸y thi c«ng
¤t« 2,5T c«ng 0,37

ca 0,024

11

AD.32400 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Gß t«n, lÊy dÊu, c¾t thµnh b¶ng, in b¶ng, chïi khu«n b¶ng, röa mµng in. VÏ khu«
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
Lo¹i biÓn b¸

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ BiÓn
vu«ng
60x60 cm

AD.324 S¶n xuÊt, l¾p ®Æt VËt liÖu


biÓn b¸o ph¶n quang Mµng ph¶n quang m2 0,451
Mùc in cao cÊp lÝt 0,038
Dung m«i PUH3519
Dung m«i PUV lÝt 0,015
T«n tr¸ng kÏm dµy
lÝt 0,038
1,2mm
VËt liÖu kh¸c
Nh©n c«ng 3,7/7 kg 3,80
% 1,5
M¸y thi c«ng
¤ t« 2,5T c«ng 1,37

ca 0,025
11

AD.33100 g¾n viªn ph¶n quang


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- Lµm vÖ sinh hiÖn trêng, lÊy dÊu, canh gi÷ vµ híng dÉn giao th«ng. VËn hµnh lß nung keo,
- Bèc dì, vËn chuyÓn vËt t, c«ng cô ra c«ng trêng b»ng xe «t« 2,5T.
§¬n vÞ tÝnh: 1 viªn
C«ng t¸c Trªn mÆt
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p bª t«ng

AD.331 G¾n viªn ph¶n quang VËt liÖu


Viªn ph¶n quang viªn 1
Keo Bituminuos kg -
Keo Megapoxy kg 0,1
Gas kg 0,004
DÇu DO lÝt 0,001
VËt liÖu kh¸c % 1

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,072


M¸y thi c«ng
¤t« 2,5T ca 0,01
Lß nung keo ca 0,004

10

AD.34100 L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®o kiÓm tra ®¸nh dÊu vÞ trÝ l¾p ®Æt, l¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch theo ®óng yªu c

C«ng t¸c Thµnh phÇn D¶i ph©n


M· hiÖu §¬n vÞ c¸ch cøng
(c¸i)
x©y l¾p hao phÝ
L¾p ®Æt d¶i ph©n
AD.341 c¸ch cøng VËt liÖu
Trô bª t«ng c¸i 1,00
L¾p ®Æt d¶i ph©n T«n lîn sãng m -
c¸ch mÒm Trô ®ì t«n lîn sãng c¸i -
AD.341 L¾p ®Æt d¶i ph©n èng thÐp F80¸100 m -
c¸ch b»ng t«n lîn sãng Bu l«ng c¸i -
VËt liÖu kh¸c % 1,5

AD.341 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 0,085


10

Phô lôc
C«ng t¸c lµm ®êng
§Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu

1. CÊp phèi vËt liÖu ®¸ d¨m ®en (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)


- §¸ trén nhùa pha dÇu hoÆc nhùa ®Æc
M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ nhùa
hiÖu hao phÝ vÞ 4,0 4,5
AO10 §¸ m3 0,652 0,652
Nhùa kg 41,174 46,117
1 2
- §¸ trén nhò t¬ng hoÆc nhùa ®êng

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ nhò t¬ng %


hiÖu hao phÝ vÞ 7,0 8,0
AO20 §¸ m3 0,652 0,652
Nhò t¬ng kg 70,010 79,266
1 2
2. CÊp phèi vËt liÖu bª t«ng nhùa (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)
- Kho¸ng chÊt
M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ phèi h
hiÖu hao phÝ vÞ 5,0 10,0
AO30 §¸ m3 - -
C¸t m 3
- -
Bét ®¸ kg 47,235 94,470
1 2

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ phèi hîp %


hiÖu hao phÝ vÞ 30,0 35,0
AO30 §¸ m3 0,192 0,224
C¸t m3 0,233 0,272
Bét ®¸ kg 283,410 -
6 7

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ phèi h


hiÖu hao phÝ vÞ 50,0 55,0
AO40 §¸ m3 0,319 0,351
C¸t m3 0,388 0,426
1 2

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ phèi hîp %


hiÖu hao phÝ vÞ 75,0 80,0
AO40 C¸t m3 0,582 0,611
6 7

-Nhùa bi tum
M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ
hiÖu hao phÝ vÞ 4,0 4,5
AO50 Nhùa Kg 41,174 46,117
1 2

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ nhùa


hiÖu hao phÝ vÞ 7,0 7,5
AO60 Nhùa Kg 70,010 74,654
1 2
3. CÊp phèi vËt liÖu nhùa pha dÇu

M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ dÇu


hiÖu hao phÝ vÞ 10,0 15,0
AO70 DÇu ma dót kg 102 153
Nhùa kg 945,00 892,50
1 2

4. CÊp phèi vËt liÖu nhò t¬ng nhùa ®êng


§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn
M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ nhùa %
hiÖu hao phÝ vÞ 50 55
AO80 Nhùa bi tum kg 525,000 577,500
Níc m3 0,500 0,450
Xót (0,2%) kg 2,020 2,020
Xµ phßng gèc (1%) kg 10,100 10,100
1 2

C«ng t¸c lµm mÆt ®êng s¾t

AD.40000 §Æt ®êng s¾t


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, bèc dì, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m
- §Æt ®êng, giËt n©ng ®êng c¸c ®ît
- Thu håi vËt liÖu vËn chuyÓn vÒ ga

§Æt ®êng s¾t khæ 1,00m

AD.41000 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m


AD.41100 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç ,RAY P43,P38
AD.41200 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, Ray P33-30, Ray P2
AD.41200 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, RAY P26-25-24
AD.41300 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24
AD.41300 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24
AD.41400 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt bª t«ng
AD.43000 §Æt ®êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m
AD.44000 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç
AD.44300 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt s¾t

AD.41100 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç ,RAY P43,P38

M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç


hiÖu hao phÝ vÞ Ray P43 (12,5m)
§é cong R(m)
£500 >500

AD.411 VËt liÖu


Ray thanh 160 160
Tµ vÑt 110x210x1800 c¸i 1535 1451
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 974
B¶n ®Öm c¸i 3056 2894
§inh cr¨mp«ng c¸i 9257 8770
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 776,07 732,5

11 12

AD.41200 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, Ray P

M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm


hiÖu hao phÝ vÞ Ray P33-30 (12m)
§é cong R(m)
£500 >500

AD.412 VËt liÖu


Ray thanh 167 167
Tµ vÑt 110x210x1800 c¸i 1600 1515
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 168 168
B¶n ®Öm c¸i 678 678
§inh cr¨mp«ng c¸i 9647 9135
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 711,7 665,9

11 12
AD.41200 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, RAY P

M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t Ray


hiÖu hao phÝ vÞ Dµi 9,58m
§é cong R(m)
£500 >500

AD.412 VËt liÖu


Ray thanh 209 209
Tµ vÑt 110x210x1800 c¸i 1686 1581
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 211 211
B¶n ®Öm c¸i 844 848
§inh cr¨mp«ng c¸i 10.164 9537
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 705,20 647,5

31 32

AD.41300 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt s¾t
Ray 26-25-24 dµi
hiÖu hao phÝ vÞ
10m
§é cong R(m)
£500 >500

AD.413 VËt liÖu


Ray thanh 200 200
Tµ vÑt c¸i 1700 1565
LËp l¸ch ®«i 201 211
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812 848
Cãc + bul«ng cãc c¸i 6092 6348
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 515,6 449,1

11 12

AD.41300 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24
M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt s¾t Ray P26-25
hiÖu hao phÝ vÞ Dµi 9,58m
§é cong R(m)
£500 >500

AD.413 VËt liÖu


Ray thanh 209 209
Tµ vÑt c¸i 1669 1565
LËp l¸ch ®«i 211 211
Bul«ng + r«ng ®en c¸i 848 848
Cãc + bul«ng cãc c¸i 6705 6348
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 514,3 443,6

21 22

AD.41400 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt bª t«ng

M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt bª t«ng dµi 12,


hiÖu hao phÝ vÞ Ray P43-38
§é cong R(m)
£500 >500

AD.414 VËt liÖu


Ray thanh 160 160
Tµ vÑt c¸i 1535 1454
LËp l¸ch ®«i 161 161
Bul«ng + r«ng ®en c¸i 974 974
Cãc + bul«ng cãc c¸i 6172 5846
S¾t ®Öm gãt cãc c¸i 6172 5846
S¾t ch÷ U c¸i 6172 5846
§Öm cao su c¸i 3086 2923
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1301,5 1254,6

11 12
§Æt ®êng s¾t trong ga khæ 1,00m

Tµ vÑt gç
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ®Öm s¾t
Ray P43-
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
33
dµi 12,5m

AD.421 §Æt ®êng VËt liÖu


s¾t trong ga Ray thanh 160
khæ 1,00m Tµ vÑt c¸i 1454
tµ vÑt gç LËp l¸ch ®«i 161
®Öm s¾t Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974
B¶n ®Öm c¸i 2894
AD.422 Tµ vÑt gç §inh cr¨mp«ng c¸i 8770
kh«ng VËt liÖu kh¸c % 0,5
®Öm s¾t Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 657,3

11

§Æt ®êng s¾t trong ga khæ 1,00m

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt s¾


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
Ray P26-25-24

10,0

AD.423 Tµ vÑt VËt liÖu


s¾t Ray thanh 200
Tµ vÑt c¸i 1600
LËp l¸ch ®«i 201
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812

Tµ vÑt Cãc+bul«ng cãc c¸i 6496


bª t«ng S¾t ®Öm gãt cãc c¸i -
S¾t ch÷ U c¸i -
§Öm cao su c¸i -
AD.424
§inh cr¨mp«ng c¸i -
AD.424

VËt liÖu kh¸c % 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 407,6

11

AD.43000 §Æt ®êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m

Tµ vÑt gç
®Öm s¾t
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Ray
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ P43-38
dµi 12,5m

§Æt ®êng VËt liÖu


s¾t ®ãn tiÔn Ray thanh 160
AD.431 khæ 1,00m Tµ vÑt c¸i 1454
tµ vÑt gç ®Öm s¾t LËp l¸ch ®«i 161
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974

Tµ vÑt gç B¶n ®Öm c¸i 2894


kh«ng ®Öm §inh cr¨mp«ng c¸i 8770
AD.432 s¾t VËt liÖu kh¸c % 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 657,3

11

§Æt ®êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn Tµ vÑt s¾


HiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n Ray P26-25-24

vÞ 10,0

AD.433 Tµ vÑt VËt liÖu


s¾t Ray thanh 200
Tµ vÑt c¸i 1500
LËp l¸ch ®«i 201
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812

Tµ vÑt Cãc+bul«ng cãc c¸i 6090


bª t«ng S¾t ®Öm gãt cãc c¸i -
S¾t ch÷ U c¸i -
§Öm cao su c¸i -
AD.434
§inh cr¨mp«ng c¸i -
VËt liÖu kh¸c % 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 382,6

11

AD.44000 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç ®Ö


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Ray P43-3
dµi 12,5m

£500

AD.441 §Æt ®êng VËt liÖu


s¾t nh¸nh, Ray thanh 160
tr¸nh t¹m khæ Tµ vÑt c¸i 1293
1,00m tµ vÑt LËp l¸ch ®«i 161
gç ®Öm s¾t Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974
B¶n ®Öm c¸i 2572

AD.442 Tµ vÑt gç §inh cr¨mp«ng c¸i 7792


kh«ng ®Öm VËt liÖu kh¸c % 0,5

s¾t Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 696,5

11

§Æt ®êng s¾t nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç (tiÕp theo)

M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç kh


hiÖu hao phÝ vÞ Ray 2
dµi 10,00m
§é co
£500 >500

AD.442 VËt liÖu


Ray thanh 200 200
Tµ vÑt c¸i 1515 1414
LËp l¸ch ®«i - 201
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812 812
§inh cr¨mp«ng c¸i 9135 8526
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 649,6 595,1

31 32

AD.44300 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt s¾t

M· Thµnh phÇn §¬n Ray 2


hiÖu hao phÝ vÞ dµi 10,00m
§é co
£500 >500

AD.443 VËt liÖu


Ray thanh 200 200
Tµ vÑt c¸i 1500 1400
LËp l¸ch ®«i 201 201
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 812 812
Cãc+bul«ng cãc c¸i 6090 5684
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 579,9 514,5

11 12

AD.45000 §Æt ®êng s¾t khæ réng 1,435m


AD.45100 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i nÆng vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾
AD.45200 §Æt ®êng chÝnh trong ga
AD.45300 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m tµ vÑt gç ®Öm s¾t
AD.45400 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i võa vµ nhÑ, tµ vÑt gç ®Öm s¾t
AD.46100§Æt ®êng lång, ®êng ga xÝ nghiÖp
AD.47100 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m Tµ vÑt gç ®Öm s¾t ray P43-44, P38

AD.45100 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i nÆng vµ lo¹i võa, tµ v

M· Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç ®Öm s¾t


hiÖu hao phÝ vÞ Ray P43 dµi 12,5m
§é cong R(m)
£500 >500

AD.451 VËt liÖu


Ray thanh 160 160
Tµ vÑt c¸i 1939 1778
LËp l¸ch ®«i 161 161
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 974
B¶n ®Öm c¸i 3538 3859
§inh cr¨mp«ng c¸i 11.698 10.718
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1071,5 963,5

11 12

AD.45200 §Æt ®êng chÝnh trong ga


AD.45300 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m tµ vÑt gç ®Öm s¾t

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §êng chÝnh trong ga


xÝ nghiÖp tµ vÑt gç
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
®Öm s¾t

P43-44

§êng chÝnh VËt liÖu


trong ga xÝ Ray thanh 160
AD.452 nghiÖp, tµ vÑt Tµ vÑt c¸i 1778
gç ®Öm s¾t LËp l¸ch ®«i 161
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974
§êng nh¸nh, B¶n ®Öm c¸i 3538
tr¸nh t¹m, §inh cr¨mp«ng c¸i 10718
AD.453 tµ vÑt gç VËt liÖu kh¸c % 0,5

®Öm s¾t Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 875,2

11

AD.45400 §Æt ®êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i võa vµ nhÑ, tµ vÑt gç

M· Thµnh phÇn §¬n Ray P43-44


hiÖu hao phÝ vÞ §é cong R(m)
£500 >500

AD.454 VËt liÖu


Ray thanh 160 160
Tµ vÑt c¸i 1778 1616
LËp l¸ch ®«i 161 161
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 974 974
B¶n ®Öm c¸i 3538 3215
§inh cr¨mp«ng c¸i 10718 9744
VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 984,2 876,3

11 12

AD.46100§Æt ®êng lång, ®êng ga xÝ nghiÖp


AD.47100 §Æt ®êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m Tµ vÑt gç ®Öm s¾t ray P43-44, P38

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n §êng ga


xÝ nghiÖp, tµ vÑt gç
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
®Öm s¾t
Ray
P43-44

AD.461 §êng lång, VËt liÖu


®êng ga xÝ Ray thanh 240
nghiÖp, tµ vÑt Tµ vÑt c¸i 1454
gç ®Öm s¾t LËp l¸ch ®«i 241
Bul«ng+r«ng ®en c¸i 1462

AD.462 §êng nh¸nh, B¶n ®Öm c¸i 4342


tr¸nh t¹m, §inh cr¨mp«ng c¸i 13155
tµ vÑt gç VËt liÖu kh¸c % 0,5

®Öm s¾t Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1115,0

11

AD.50000 l¾p §Æt c¸c phô kiÖn ®êng s¾t


AD.51100 L¾p thanh gi»ng cù ly cho ®êng 1,00m vµ 1,435m
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- L¾p thanh gi»ng cù ly ®óng tiªu chuÈn kü thuËt.
- VËn chuyÓn thanh gi»ng vµ phô kiÖn trong ph¹m vi 1500m.
§¬n vÞ tÝnh: 1km ®êng s¾t cã thanh gi»ng
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Lo¹i 5
thanh
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
gi»ng
cho 1 cÇu
ray

L¾p thanh VËt liÖu


gi»ng Thanh gi»ng s¾t
AD.511 25 vµ phô kiÖn bé 400

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 31,90

10

AD.51200 L¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®êng 1,00m vµ 1,435m

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Dèc£5%°


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 2 chiÒu

AD.512 L¾p thiÕt VËt liÖu


bÞ phßng Ng¨n phßng x« c¸i 640
x« Gç phßng x«
100x100x700 thanh 960

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 29,90


Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 29,90

10

AD.51300 l¾p gi¸ ray dù phßng


§¬n vÞ tÝnh: 1km ®êng c¸c lo¹i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

AD.513 L¾p gi¸ ray VËt liÖu


dù phßng Ray dù phßng thanh 2
LËp l¸ch ®«i 1
Trô (BT ®óc s½n)
150x320x720 c¸i 2

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,20

10

AD.52000 §Æt c¸c lo¹i ghi


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
§Æt hoµn chØnh 1 bé ghi vµ phô kiÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt.

AD.52100 §Æt ghi ®êng s¾t khæ réng 1,00m. Ray P43, P38

Tg1/10
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ dµi
21,414m

AD.521 §Æt ghi ®êng VËt liÖu


s¾t khæ 1,00m Ghi vµ phô kiÖn bé 1
Tµ vÑt gç thanh 57
§inh cr¨mp«ng c¸i 590
VËt liÖu kh¸c % 0,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 73,0

10

AD.52200 §Æt ghi ®êng s¾t khæ réng 1,435m.


AD.52300 ®Æt ghi ®êng lång Ray P43, P38
§Æt ghi ®
êng
1,435m
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
Ray P43
Tg1/10 dµi
34,41m

AD.522 §Æt ghi ®êng VËt liÖu


s¾t khæ 1,435m Ghi vµ phô kiÖn bé 1
Tµ vÑt gç thanh 75

§Æt ghi ®êng §inh cr¨mp«ng c¸i 634


lång VËt liÖu kh¸c % 0,5
AD.523
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 78,5

10

Phô b¶n: Sè lîng - chiÒu dµi tµ vÑt cho c¸c lo¹i ghi

Sè Sè lîng
Lo¹i ghi
thø vµ

tù chiÒu dµi A. ®êng 1,00m

tµ vÑt (m) Ghi P43 Ghi P43 Ghi P43

tg 1/10 dµi tg1/10 dµi tg 1/9

24,414m 21,006m dµi


22,312m
1 2,00 5 5 5
2 2,10 9 11 9
3 2,30 12 8 6
4 2,50 5 5 6
5 2,60 - - -
6 2,70 5 6 6
7 2,75 - - -
8 2,90 4 3 4
9 3,05 - - -
10 3,10 3 3 3
11 3,20 - - -
12 3,30 3 3 4
13 3,35 - - -
14 3,50 5 3 4
15 3,60 - 2 -
16 3,65 - 2 2
17 3,70 3 - -
18 3,80 - - -
19 3,90 3 - -
20 3,95 - - -
21 4,10 - - -
22 4,14 - - -
23 4,25 - - -
24 4,40 - - -
25 4,41 - - -
26 4,55 - - -
27 4,59 - - -
28 4,70 - - -
29 4,83 - - -
Tæng sè tµ vÑt : 57 51 19

AD.60000 lµm nÒn ®¸ ba l¸t


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Xóc ®¸, x¨m chÌn ®¸, lµm b¨ng kÕt theo yªu cÇu kü thuËt.

AD.61100 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®êng

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Tµ vÑt gç


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ §êng
1,00m

AD.611 Lµm nÒn ®¸ VËt liÖu


ba l¸t ®êng §¸ 6x8 m3 1,15

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,98

11
AD.61200 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ghi
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Ghi ®êng
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 1,00m

AD.612 Lµm nÒn ®¸ VËt liÖu


ba l¸t ghi §¸ 6x8 m3 1,15

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,10

10

Ad.62000 S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
Ad.62100 S¶n xuÊt ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng
AD.62200 L¾p dùng ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng

Ad.62100 S¶n xuÊt ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, s¶n xuÊt ®êng trît b»ng thÐp h×nh theo
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng
x©y l¾p
VËt liÖu
ThÐp ch÷ U kg 1.025
Que hµn kg 7,020
VËt liÖu kh¸c % 5
AD.621 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 5,080
S¶n xuÊt ®êng trît hÇm
®øng, hÇm nghiªng M¸y thi c«ng
b»ng thÐp h×nh M¸y c¾t ®ét liªn hîp
ca 0,160
2,8Kw
CÇn trôc b¸nh xÝch 16T ca 0,040
M¸y hµn 23Kw ca 1,823
M¸y kh¸c % 2
10

AD.62200 L¾p dùng ®êng trît hÇm ®øng, hÇm nghiªng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, di chuyÓn, l¾p dùng, c¨n chØnh, ®Þnh vÞ ®êng trît theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
C«ng t¸c HÇm
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p ®øng
VËt liÖu
ThÐp h×nh kg 20,000
Que hµn kg 14,742
L¾p dùng ®êng trît VËt liÖu kh¸c % 2
AD.622 thÐp h×nh hÇm ®øng, Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 43,700
hÇm nghiªng M¸y thi c«ng
M¸y hµn 23Kw ca 3,827
Têi ®iÖn 1,5T ca 1,013
M¸y kh¸c % 2
10

AD.63000 L¾p ®Æt, th¸o dì ®êng goßng trong hÇm


AD.63100 L¾p ®Æt ®êng goßng khæ 0,9m, tµ vÑt gç
AD.63200 Th¸o dì ®êng goßng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


ChuÈn bÞ, kiÓm tra, dän s¹ch nÒn. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. KiÓm tra c¸c cÊ

AD.63100 L¾p ®Æt ®êng goßng khæ 0,9m, tµ vÑt gç


§¬n vÞ tÝnh: 1m
C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng
x©y l¾p
VËt liÖu
Ray P24 kg 50,400
TÊm lãt kg 6,090
AD.631 TÊm èp kg 2,110
L¾p ®Æt ®êng goßng §inh vÊu kg 1,890
t¹m khæ 0,9m, tµ vÑt Bul«ng vµ ®ai èc kg 0,260
gç, ray P24 trong hÇm Vßng ®Öm kg 0,020
Tµ vÑt gç m3 0,040

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,98


10
Ghi chó:
C«ng t¸c l¾p ®Æt ®êng goßng ®îc tÝnh cho ®o¹n ®êng th¼ng. Trêng hîp thi c«ng c¸c ®o¹n

AD.63200 Th¸o dì ®êng goßng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Th¸o dì vËn chuyÓn b»ng thñ c«ng ph¹m vi 1.500 m
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Thanh ray

AD.632 - Th¸o dì thanh ray Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,450

AD.632 - Th¸o dì tµ vÑt gç Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng -

10

AD.70000 l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu

AD.71000 trång cét mèc, biÓn b¸o


AD.71100 Trång cét km
AD.71200 Trång cét vµ biÓn ®êng vßng
AD.71300 Trång biÓn ®æi dèc (hoÆc trång dèc xung ®ét)
AD.71400 Trång biÓn kÐo cßi (hoÆc biÓn b¸o ®êng ngang, biÓn b¸o chó ý tÇu háa)
AD.71500 L¾p dùng cét th«ng tin, tÝn hiÖu

AD.71100 Trång cét km


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- S¬n kÎ ch÷, trång, chÌn v÷a ch©n cét ngay th¼ng ®óng vÞ trÝ, ®óng tiªu chuÈn kü thuËt
-VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

AD.711 Trång cét km VËt liÖu


Cét km c¸i 1,01
§Õ ch©n cét bª t«ng
c¸i 1,01
®óc s½n
VËt liÖu kh¸c % 5,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,30


Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,30

10

AD.71200 Trång cét vµ biÓn ®êng vßng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- S¬n kÎ ch÷ cét, biÓn
- Trång c¸c cét N§, NC, TD, TC, biÓn ghi sè hiÖu cña ®êng cong
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m
§¬n vÞ tÝnh: 1 ®êng vßng
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

Trång cét vµ biÓn VËt liÖu


Cét ®êng vßng bª t«ng
®êng vßng c¸i 4,04
®óc s½n
BiÓn ®êng vßng bª
AD.712 c¸i 1,01
t«ng ®óc s½n
VËt liÖu kh¸c % 2,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,75

10

AD.71300 Trång biÓn ®æi dèc (hoÆc trång dèc xung ®ét)
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

AD.713 Trång biÓn VËt liÖu


BiÓn ®æi dèc bª t«ng
®æi dèc c¸i 1,01
®óc s½n
VËt liÖu kh¸c % 1,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,15

10

AD.71400 Trång biÓn kÐo cßi (hoÆc biÓn b¸o ®êng ngang, biÓn b¸o chó ý tÇu háa
§¬n vÞ tÝnh : 1c¸i

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

Trång biÓn VËt liÖu

AD.714
BiÓn kÐo cßi bª t«ng
kÐo cßi c¸i 1,01
®óc s½n
V÷a xi m¨ng chÌn
AD.714 m3 0,005
ch©n cét
VËt liÖu kh¸c % 1,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 0,30

10

AD.71500 L¾p dùng cét th«ng tin, tÝn hiÖu


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ ®a cét vµo vÞ trÝ dùng cét, ®iÒu chØnh cét, kª chÌn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt
- NÕu l¾p dùng cét ë n¬i lÇy léi, ®åi nói, ao hå, th× ®Þnh møc nh©n c«ng ®îc nh©n hÖ sè
- NÕu vËn chuyÓn cét >1000m th× cø 500m vËn chuyÓn tiÕp theo ®Þnh møc nh©n c«ng ®

L¾p dùng cét th«ng tin, cét ®¸nh dÊu ®Çu c¸p

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Lo


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 6m

AD.7151 L¾p dùng VËt liÖu


cét th«ng tin Cét bª t«ng ch÷ H cét 1
h×nh ch÷ H ThÐp lµm d©y co F6 kg 7,68
ThÐp trßn F18 kg 3,5

T¨ng ®¬ M12 c¸i 1,5


Bu l«ng M12 c¸i 2
VËt liÖu kh¸c % 1
AD.7152 Cét ®¸nh dÊu

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,62

L¾p dùng cét tÝn hiÖu

Lo¹i cét
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
7,5m

AD.7153 L¾p dùng VËt liÖu


cét tÝn hiÖu Cét bª t«ng li t©m cét 1
VËt liÖu kh¸c % 5

Nh©n c«ng 4/7 c«ng 18,4

AD.72100 L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cét tÝn hiÖu, cét ®¸nh dÊu
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra c¸c phô kiÖn, l¾p phô kiÖn ®Êu d©y, thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖn c«ng t
- VËn chuyÓn vËt liÖu, phô kiÖn trong ph¹m vi 500m.

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn Cét tÝn hiÖu


§¬n vÞ
hiÖu x©y l¾p hao phÝ Vµo ga

AD.721 L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn VËt liÖu


cét tÝn hiÖu, C¬ cÊu tÝn hiÖu lo¹i 2
c¸i 2
®Ìn
Gi¸ trªn b¾t c¬ cÊu
bé 3
vµo cét
Gi¸ díi b¾t c¬ cÊu vµo
bé 3
cét

Bu l«ng ch÷ U, M12 c¸i 7


èng luån d©y tÝn hiÖu
m 3
F32
§ui ®Ìn tÝn hiÖu c¸i 5
Bãng ®Ìn 25W c¸i 5
AD.721 Cét ®¸nh dÊu ThÊu kÝnh tÝn hiÖu c¸i 10
èng luån d©y F52 m 1,5
T¸n che ®Ìn c¸i 3
D©y ®iÖn 19x0,52 m 100
VËt liÖu kh¸c % 10
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 27,7

11

AD.73100 L¾p ®Æt ghi tÝn hiÖu


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c vÞ trÝ l¾p ghi, l¾p c¸c phô kiÖn tay quay ghi, bé quay ghi, bé
- VËn chuyÓn vËt t, phô kiÖn trong ph¹m vi 300m.

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Ghi


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ c¬ khÝ

AD.731 L¾p ®Æt ghi VËt liÖu


tÝn hiÖu Ghi tÝn hiÖu bé 1
Hép kho¸ ®iÖn c¸i -
C«ng t¾c ®¹p ch©n c¸i -
Bul«ng M20x65 c¸i -
Bul«ng ®Çu vu«ng
M20x70 c¸i -
Bul«ng M14x50 c¸i -
Bul«ng M14x70 c¸i -
Bul«ng M22x350 c¸i 4
ThÐp h×nh kg -
D©y ®iÖn m -
æ kho¸ c¸i -
Bul«ng M18x200 c¸i -
Bul«ng M12x150 c¸i -
èng thÐp D36 m -
B¸nh xe ®ì èng bé -
VËt liÖu kh¸c % 6
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 14,2

11

AD.74100 KÐo r¶i d©y th«ng tin


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra chÊt lîng tríc vµ sau khi kÐo d©y, vËn chuyÓn, ra d©y díi ®Êt, g¸c d©y
- NÕu kÐo r¶i d©y trªn ®åi, nói, hå ao, bïn lÇy s«ng ngßi, ®Þnh møc nh©n c«ng ®îc nh©n v
- Trêng hîp th¸o dì d©y th«ng tin ®Þnh møc nh©n c«ng nh©n víi hÖ sè 0,8 so víi ®Þnh møc

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n D©y s¾t


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ F3mm

KÐo r¶i d©y s¾t,d©y l


AD.741 VËt liÖu
ìng kim
D©y dÉn kg 56
D©y h·m kg 1,4
ThiÕc hµn kg 0,3
A xÝt hµn lÝt 0,05
Nhùa th«ng kg -
V©t liÖu kh¸c % 5
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 8,2

11

AD.74200 L¾p xµ th«ng tin


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
ChuÈn bÞ, kiÓm tra chÊt lîng, x¸c ®Þnh vÞ trÝ, l¾p xµ, bé sø vµo xµ theo yªu cÇu kü thuËt.
§¬n vÞ tÝnh: 1 xµ
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Xµ 1,1m

AD.742 L¾p xµ th«ng tin VËt liÖu


Xµ c¸i 1
Sø c¸i 4
Cuèng sø c¸i 4
Thanh chèng c¸i 2
Puli D14 c¸i 5
VËt liÖu kh¸c % 2
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,01

11

AD.74300 L¾p ®Æt bé gi¸ ®ì ®Æt bé quay ghi


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c vÞ trÝ, ®¸nh dÊu, khoan ray, khoan c¸c phô kiÖn, l¾p bé gi¸ ®
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh:
Sè1lîng
bé gi¸ ®ì
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ

AD.743 Bé gi¸ ®ì ®Æt VËt liÖu


bé ray ghi ThÐp h×nh 100x100 m 9,6
ThÐp h×nh 50x50 m 4,4
S¾t L b¾t ray c¸i 4
§Öm chèng xo¸y c¸i 4
Long ®en vªnh c¸i 10
Bul«ng M 20x50 c¸i 4
Bul«ng M 20x70 c¸i 10
Bul«ng M 20x75 c¸i 8
VËt liÖu kh¸c % 3
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 6

10

AD.74400 L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®êng ray


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, ph©n r¶i phô kiÖn, khoan ray ®Ó l¾p d©y dÉn, l¾p c¸c phô kiÖn, ®iÒu chØnh
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 m¹ch
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

AD.744 L¾p ®Æt m¹ch VËt liÖu


®iÖn ®êng ray LËp l¸ch P43 m 8
TÊm c¸ch ®iÖn PVC m 8
MiÕng c¸ch ®iÖn ch÷
c¸i 8
I
D©y dÉn thÐp nhiÒu
m 11,5
sîi
Chèt d©y c¸i 10
Bul«ng M 24 c¸i 24
èng vµ ®Öm c¸ch
c¸i 48
®iÖn
Bul«ng M 16x200 c¸i 2
VËt liÖu kh¸c % 2,5

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 35,4

10

AD.74500 L¾p ®Æt hép c¸p, hßm biÕn thÕ tÝn hiÖu
Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, l¾p hép c¸p, hßm biÕn thÕ vµo vÞ trÝ, lªn ®Çu c¸p, ®æ xi c¸ch ®iÖn, thö ®iÖn
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.

M· C«ng t¸c §¬n Hép c¸p


Thµnh phÇn hao phÝ
cuèi
Hép c¸p
Thµnh phÇn hao phÝ
cuèi
hiÖu x©y l¾p vÞ

AD.745 L¾p hép c¸p, VËt liÖu


hßm biÕn thÕ Hép c¸p b»ng gang c¸i 1
tÝn hiÖu B¶ng ®Êu d©y c¸i 4
Cäc ®Êu d©y ®ång
bé 24

èng b¶o vÖ F32 c¸i 2
D©y ®iÖn m 2,5
Bu l«ng M16x200 c¸i -
Bu l«ng M12x200 c¸i 2
VËt liÖu kh¸c % 5
Nh©n c«ng 5/7 c«ng 9,2

11

AD.74600 L¾p c¸c lo¹i r¬ le tÝn hiÖu ch¹y tµu


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt vµ ®o kiÓm ®Ó ®¹t c¸c tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh
- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

AD.746 L¾p c¸c lo¹i VËt liÖu


r¬ le R¬ le c¸i 1
§Õ c¾m r¬ le c¸i 1
Quang treo r¬ le c¸i 1
Chèt ph©n lo¹i c¸i 2
VËt liÖu kh¸c % 10

Nh©n c«ng 5/7 c«ng 5,75

10

AD.74700 L¾p ®Æt m¸y th«ng tin


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra lau chïi m¸y, vËn chuyÓn ®a m¸y ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt,®Êu d©y thö ®i
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
§iÖn tho¹i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ nam
ch©m
AD.747 L¾p ®Æt tæng ®µi Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 57

11
Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Sè lîng

AD.747 L¾p ®Æt m¸y VËt liÖu


®ãng ®êng ThÐp h×nh kg 42
D©y ®iÖn m 250
Bul«ng M16x250 c¸i 4
VËt liÖu kh¸c % 5
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 61,53

21

AD.74800 L¾p ®Æt m¹ng c¸p ngÇm


Thµnh phÇn c«ng viÖc :
- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c ®iÖn khÝ c¸p, têi c¸p, r¶i c¸p xuèng r·nh, lµm ®Çu c¸p, kiÓm t
- VËn chuyÓn xa trong ph¹m vi 500m.
§¬n vÞ tÝnh: 100m
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

AD.748 L¾p ®Æt c¸p VËt liÖu


ngÇm C¸p m 101
èng b¶o vÖ c¸p F50 m 4
Cäc mèc c¸p c¸i 2
120x120x1200
VËt liÖu kh¸c % 5

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 5,41

10

AD.81000 S¶n xuÊt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, triÓn khai t«n, c¾t, uèn khoan lç, hµn, s¬n chèng rØ 2 níc trong vµ n

AD.81100 S¶n xuÊt phao tiªu


C«ng t¸c
M· hiÖu Thµnh phÇn c«ng viÖc §¬n vÞ
x©y l¾p 0,8

S¶n xuÊt phao tiªu b¸o


AD.811 VËt liÖu
hiÖu ®êng s«ng
ThÐp tÊm kg 126,8
ThÐp trßn kg 5,06
Que hµn kg 8,5
Bu l«ng M14 con 12
¤ xy chai 0,4
KhÝ ga kg 1,2
Jo¨ng cao su dÇy
m2 0,16
10mm
DÇu háa lÝt 1
S¬n chèng rØ kg 0,92
VËt liÖu kh¸c % 3

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 22,3

M¸y thi c«ng


M¸y hµn 23KW ca 0,55
M¸y khoan 4,5KW ca 0,22
M¸y cuèn èng ca 0,06
CÇn cÈu 10T ca 0,01
M¸y kh¸c % 1
11

AD.81200 S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®êng s«ng

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Cét b¸o hiÖu ®êng k


hiÖu x©y l¾p c«ng viÖc vÞ ChiÒu dµi
cét 5,5m

AD.812 S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu VËt liÖu


®êng s«ng F160 ThÐp tÊm kg 150,8
ThÐp trßn kg 8,41
Que hµn kg 2,51
Bu l«ng M14 c¸i 8
¤ xy chai 0,25
KhÝ ga kg 0,75
S¬n chèng rØ kg 0,9
VËt liÖu kh¸c % 3

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 11,35

M¸y thi c«ng


M¸y hµn 23KW ca 1,07
M¸y khoan 4,5KW ca 0,27
M¸y cuèn èng ca 0,07
M¸y kh¸c % 1

11

Cét b¸o hiÖu ®êng


Thµnh phÇn §¬n
mm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p
c«ng viÖc vÞ ChiÒu dµi
cét 5,5m

S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu


AD.812 VËt liÖu
®êng s«ng F200
ThÐp tÊm kg 184,2
ThÐp trßn kg 8,41
Que hµn kg 2,80
Bu l«ng M14 c¸i 8
«xy chai 0,25
KhÝ ga kg 0,75
S¬n chèng rØ kg 1,10
VËt liÖu kh¸c % 3

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 12,35

M¸y thi c«ng


M¸y hµn 23KW ca 1,30
M¸y khoan 4,5KW ca 0,32
M¸y cuèn èng ca 0,08
M¸y kh¸c % 1
21

AD.81300 s¶n xuÊt biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng


§¬n vÞ tÝnh: 1m

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn c«ng viÖc §¬n vÞ Sè lîng

AD.813 S¶n xuÊt biÓn b¸o hiÖu VËt liÖu


®êng s«ng ThÐp tÊm dµy 3mm kg 27,5
ThÐp h×nh kg 7,76
¤ xy chai 0,11
KhÝ ga kg 0,33
Que hµn kg 2,42
S¬n chèng rØ kg 0,24
Bu l«ng M14 c¸i 7
VËt liÖu kh¸c % 3

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 3,4

M¸y thi c«ng


M¸y hµn 23KW ca 0,19
M¸y khoan 4,5KW ca 0,05
M¸y kh¸c % 1

10

AD.82000 L¾p ®Æt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng
AD.82100 L¾p ®Æt phao tiªu
AD.82200 l¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®êng s«ng ®êng kÝnh 160MM-200MM
AD.82300 L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng

AD.82100 L¾p ®Æt phao tiªu


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra c¸c mèi liªn kÕt gi÷a xÝch vµ c¸c bé phËn chuyÓn híng cña phao (manÝ

C«ng t¸c §¬n


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ
x©y l¾p vÞ 0,8
AD.821 L¾p ®Æt phao tiªu VËt liÖu
Gç F 10 m 1,0
D©y buéc kg 0,2

Nh©n c«ng 5,0/7 c«ng 0,72

M¸y thi c«ng


Ca n« 23CV ca 0,203
11

AD.82200 l¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®êng s«ng ®êng kÝnh 160MM-200MM
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu tõ tµu ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®µo hè ch«n cét, ®Þnh vÞ c¨n c

C«ng t¸c ChiÒu dµi cét


M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
x©y l¾p 5,5

AD.822 L¾p ®Æt cét b¸o hiÖu VËt liÖu


V÷a bª t«ng ®¸ 2x4
®êng s«ng ®êng kÝnh m3 0,85
160mm-200mm m¸c 150
VËt liÖu kh¸c % 2,0

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 7,30


11

AD.82300 L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu ®êng s«ng
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Khèi lîng

AD.823 L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn VËt liÖu


b¸o hiÖu ®êng s«ng ThÐp h×nh 40x40x3 kg 8,5
Bu l«ng F16 L10 bé 16

Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,5


10
g

én ®Õn vÞ trÝ ®æ.


®æ

bª t«ng

Ët liÖu
s¾t

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ng bé
VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

¬n vÞ tÝnh : 1m3
ChiÒu dµy líp mãng
®· lÌn Ðp (cm)
> 20

1,2
0,56

0,009

20

lý c¸c trêng hîp ph©n tÇng, gîn sãng (nÕu cã), tíi níc, lu lÌn theo quy tr×nh ®¹t ®é chÆt K

¬n vÞ tÝnh : 100m3
§êng lµm
míi

142
3,9

0,42
0,08
0,21
0,34
0,21
0,21
0,5

12

¬n vÞ tÝnh : 100m3
§êng
lµm míi

142
4,4

0,21
0,21 1
0,42
0,21
0,21
0,5

22

o mÆt ph¼ng, ®Çm lÌn ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. Hoµn chØnh b¶o dìng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn

§¬n vÞ tÝnh : 100m3

Tr¹m trén 30m3/h Tr¹m trén 50m3/h


Tû lÖ xi m¨ng (%)
6 8 6 8

9902 13202 9902 13202


111,28 109,1 111,28 109,1
1,0 1,0 1,0 1,0
29,0 30,0 29,0 30,0

0,85 0,85 0,51 0,51


0,95 0,95 0,95 0,95
0,245 0,245 0,245 0,245
0,37 0,37 0,37 0,37
0,75 0,75 0,75 0,75
2,0 2,0 2,0 2,0
21 22 31 32

§¬n vÞ tÝnh : 100m3


Tr¹m trén Tr¹m trén
30m3/h 50m3/h
Tû lÖ xi m¨ng (%)
6 8 6 8

8487 11316 8487 11316


112,32 110,33 112,32 110,33
1,0 1,0 1,0 1,0
29,0 30,0 29,0 30,0

0,85 0,85 0,51 0,51


0,95 0,95 0,95 0,95
0,245 0,245 0,245 0,245

0,37 0,37 0,37 0,37


0,75 0,75 0,75 0,75

2,0 2,0 2,0 2,0


21 22 31 32

mÆt ®êng dµy 2cm, b¶o dìng mÆt ®êng mét th¸ng. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi trong 30m.
§¬n vÞ tÝnh : 100m2
ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
10 12 14 15

13,19 15,83 18,47 19,79


0,36 0,43 0,50 0,53
0,37 0,44 0,52 0,55
0,49 0,59 0,69 0,74
3,20 3,14 3,68 3,80
12,00 12,57 13,11 13,43

1,47 1,76 2,05 2,19

0,054 0,065 0,075 0,080

13,19 15,83 18,47 19,79


6,13 6,56 7,00 7,22

1,20 1,57 1,74 1,86

0,054 0,065 0,075 0,080

2 3 4 5

g ®Þnh møc líp díi ®Ó néi suy.

®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶o vÖ mÆt ®êng dµy 2cm, b¶o dìng mÆt ®êng 7 ngµy.
§¬n vÞ tÝnh : 100m2
ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
8 10 12

11,42 14,28 17,14

0,40 0,40 0,40


1,02 1,02 1,02
3,56 3,78 4,00

0,98 1,20 1,46

0,037 0,044 0,054

11,42 14,28 17,14


2,20 2,42 2,64

0,70 0,85 1,04

0,026 0,031 0,038

2 3 4

ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)


16 18 20

22,85 25,70 28,56


0,40 0,40 0,40
1,02 1,02 1,02
4,44 4,65 4,87

1,91 2,17 2,41

0,069 0,079 0,088

22,85 25,70 28,56


3,07 3,29 3,51

1,36 1,55 1,78

0,049 0,056 0,065


0,049 0,056 0,065

6 7 8

Þnh møc lµm líp díi ®Ó néi suy.

§¬n vÞ tÝnh : 100m2


hiÒu dµy mÆt ®êng
10cm 12cm

13,19 16,58
0,36 0,43
2,37 2,44
2,2 2,2
512,5 513,5

18,03 19,02

1,62 2,06

13 14

VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. B¶o dìng mÆt ®êng 1 th¸ng.
§¬n vÞ tÝnh : 100m2
ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
14 16 18 20

18,47 20,58 23,15 25,73


3,27 3,48 3,92 4,35
6,79 7,59 8,54 9,49
10,73 11,05 11,40 11,70

1,40 1,60 1,80 2,0


5 5 5 5

13 14 15 16

t ®êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× ®îc tÝnh néi suy nhng kh«ng ®îc tÝnh líp hao mßn (b»

§¬n vÞ tÝnh:100m2
ChiÒu dµy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
14 16 18

18,46 21,10 23,70


0,46 0,53 0,59
0,46 0,53 0,59
0,44 0,44 0,44
0,77 0,77 0,77

8,40 9,60 10,80

0,44 0,51 0,57


0,20 0,24 0,28
7 7 7

12 13 14

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


ChiÒu dµy mÆt ®
êng ®· lÌn Ðp 10cm
MÆt ®
êng

®¸ cÊp
phèi
Dmax
4cm

13,19

3,50

0,135
0,068
0,068
2

11

êng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


ChiÒu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
5 6 7 8
11,62 13,94 16,26 18,59
1,43 1,71 2,01 2,29

0,0332 0,0398 0,0464 0,0531


0,11 0,18 0,18 0,18
0,046 0,046 0,046 0,046

2 2 2 2

13 14 15 16

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


Òu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
5 6 7

11,62 13,94 16,26


1,78 2,14 2,50

0,0419 0,0503 0,0587


0,12 0,12 0,12
0,064 0,064 0,064

2 2 2

3 4 5

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


Òu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
5 6 7

11,87 14,24 16,62


1,82 2,18 2,55

0,0434 0,0504 0,0608


0,12 0,12 0,12
0,064 0,064 0,064

2 2 2
3 4 5

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


Òu dÇy mÆt ®êng ®· lÌn Ðp (cm)
5 6 7

12,12 14,54 16,97


1,85 2,22 2,59

0,0450 0,0521 0,0630


0,12 0,12 0,12
0,064 0,064 0,064

2 2 2

3 4 5

DEMAS 135; DynapsaF 141C; VUNGAN 1800 hoÆc c¸c m¸y t¬ng tù

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

L¸ng nhùa L¸ng nhùa L¸ng nhùa


2 líp dµy 3 líp dµy 3 líp dµy
2,5cm tiªu 3,5cm tiªu 4,5cm tiªu
chuÈn chuÈn chuÈn
nhùa nhùa nhùa
3,0kg/m2 4,5kg/m2 5,5kg/m2

321 481 588.5


- 2,99 3,84
2,56 1,58 1,58
1,27 1,05 1,05

4,2 7,2 8,4


0,37 0,43 0,45
0,18 0,21 0,25
0,18 0,21 0,25

21 31 41

yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


Lîng nhùa (kg/m2)
0,8 1,0 1,5

62,916 78,65 110,97


25,68 32,10 48,15

0,314 0,314 0,314

0,049 0,049 0,049


0,098 0,098 0,098
0,049 0,049 0,049
12 13 14

§¬n vÞ tÝnh: 100m2


Lîng nhò t¬ng (kg/m2)
0,8 1,0 1,5
82,0 102,5 153.75

0,270 0,270 0,270

0,068 0,068 0,068


0,034 0,034 0,034
5 5 5

22 23 24

®êng cò sau khi cµy ph¸, vËn chuyÓn phÕ th¶i ®æ ®i trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh: 100m2

µy xíi mÆt ®êng cò


Lu lÌn l¹i
mÆt ®
MÆt ® êng cò ®·
êng bª cµy ph¸
t«ng nhùa

0,286 1,20

- 0,15
- 0,30
0,036 0,15
0,036 -
2 2

12 21
¬n vÞ tÝnh : 1m3
ChiÒu dµi r·nh (m)
>2

0,804
0,466

1,41

21

Çu lªn m¸y nhùa, m¸y dÇu mazót, phun dÇu mazót vµo buång ®èt, sÊy vËt liÖu, trén cÊp phèi theo th

§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn


Bª t«ng nhùa
H¹t trung H¹t mÞn

150 150
850 850
42,5 42,5

10,35 10,89

0,72 0,72
0,72 0,72
0,30 0,30

2 2

22 23
§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn
Bª t«ng nhùa
H¹t trung H¹t mÞn

150 150
850 850
42,5 42,5

5,04 5,28

0,463 0,463
0,463 0,463
0,30 0,30

2 2

22 23

§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn


Bª t«ng nhùa
H¹t trung H¹t mÞn

150 150
850 850
42,5 42,5

4,05 4,20

0,391 0,391
0,391 0,391
0,30 0,30

2 2

22 23
®Ó s¶n xuÊt 100T bª t«ng nhùa, trong tr¹m trén chØ cßn hao phÝ ®iÖn n¨ng cho mét ca m¸y lµm viÖ

tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ.


§¬n vÞ tÝnh :100tÊn
Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
¤ t« 10
¤ t« 7 tÊn
tÊn

1,39 1,08
1,92 1,38
2,17 1,59
2,42 1,8
2,83 2,14
3,24 2,48

0,46 0,26

2 3

n vÞ trÝ ®æ
§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn
Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn
¤ t« 10 ¤ t« 12
tÊn tÊn

1,58 1,31
2,07 1,72
2,46 2,04
2,85 2,36

0,29 0,25

2 3

t cÊu cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®êng bé bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp

u«n, Trén, ®Çm bª t«ng, S¬n b¶ng, s¬n cét, §µo lç, ch«n cét, l¾p b¶ng (Cha tÝnh c«ng viÖc vÏ h×nh, k

m cét km bª t«ng
¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
Cét km
bª t«ng

42,59
-
-
0,085

0,140

0,24

0,01
0,35
1,0

1,56

21

§¬n vÞ tÝnh :1 c¸i


Ých thíc biÓn b¸o (m)
0,6x0,6
1,0x1,6 0,5x0,7

26,850 6,043
5,502 1,672
0,053 0,016
0,038 0,0085

0,061 0,0138
0,493 0,111
0,0047 0,0011
0,029 0,006
1,0 1,0

1,21 0,29
1,21 0,29

31 41

¬n vÞ tÝnh: 1cét
cét dµi (m)
3,1-3,8

13,941
7,345
0,072
0,0195

0,034
0,2665
0,0004
0,045
2,0
1,0

0,81

31

1,6m, 0,5mx0,7m, biÓn vu«ng 0,6mx0,6m.

kh¸c 2 c¸i.

a (®èi víi èng s¾t trßn), c¹o rØ, s¬n 3 níc, 1 níc chèng rØ, 2 níc s¬n dÇu. §µo ®Êt ®Ó ch«n trô. §æ bª
§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
Lo¹i trô ®ì
S¾t èng S¾t èng

f60 f80
- -
3,18 -
- 3,39
1 -
- 1
0,081 0,115
0,127 0,181
0,089 0,089
1,5 1,5

1,00 1,19

0,05 0,06
0,05 0,06
0,037 0,045
21 31

§¬n vÞ tÝnh :1 c¸i


biÓn b¸o kÝch thíc (m)
Trßn Tam gi¸c
0,7x0,7
f 0,7
x0,7

6,043 3,69
1,672 1,07
0,016 0,01
0,0085 0,0052

0,0132 0,0084
0,011 0,065
0,0011 0,0006
0,006 0,004
1,0 1,0

0,29 0,18
21 31

3 níc: 1 níc chèng rØ, 2 níc s¬n dÇu, vÏ h×nh 3 níc s¬n.

h¹m vi 30km.

B¶ng lu th«ng (1m2)

Lo¹i
vu«ng,
Lo¹i trßn tam gi¸c,
ch÷ nhËt

0,286 0,286
0,440 0,440
21,98 16,49
1,5 1,5

2,52 2,49

0,024 0,024

21 22

a mµng in. VÏ khu«n mÉu, tr¸ng mµng phim, c¾t mµng d¸n, c¸n hÊp, ph¬i b¶ng. L¾p ®Æt bèc dì, vËn
¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
Lo¹i biÓn b¸o ph¶n quang
BiÓn trßn BiÓn BiÓn
®k70, b¸t
gi¸c c¹nh tam gi¸c ch÷ nhËt
25cm c¹nh 70cm 30x50cm

0,570 0,263 0,183


0,040 0,033 0,016

0,016 0,013 0,006


0,040 0,033 0,016

5,17 3,58 1,58


1,5 1,5 1,5

1,44 1,25 0,93

0,025 0,025 0,025


21 31 41

hµnh lß nung keo, tr¶i keo vµ g¾n viªn ph¶n quang theo tiªu chuÈn kü thuËt. Lµm vÖ sinh lß nung ke

Þ tÝnh: 1 viªn
Trªn mÆt
®êng
nhùa

1
0,1
-
-
-
1

0,069

0,01
0,004

20
ch theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m.

D¶i ph©n
D¶i ph©n
c¸ch b»ng
c¸ch mÒm
t«n lîn
(c¸i)
sãng (m)

0,20 -
- 1,00
- 0,20
2,20 -
- 0,40
1,5 1,5

0,058 0,065
20 30

t liÖu

Tû lÖ nhùa %
5,0 5,5 6,0
0,652 0,652 0,652
50,953 55,790 60,753
3 4 5

Tû lÖ nhò t¬ng %
9,0 10,0
0,652 0,652
88,350 97,274
3 4
Tû lÖ phèi hîp %
15,0 20,0 25,0
- 0,128 0,160
- - 0,194
141,705 188,940 236,175
3 4 5

Tû lÖ phèi hîp %
40,0 45,0
0,256 0,288
0,311 0,350
- -
8 9

Tû lÖ phèi hîp %
60,0 65,0 70,0
0,383 0,415 0,447
0,465 0,504 0,543
3 4 5

Tû lÖ phèi hîp %
85,0 90,0
0,649 0,687
8 9

Tû lÖ nhùa %
5,0 5,5 6,0 6,5
50,953 55,790 60,573 65,313
3 4 5 6

Tû lÖ nhùa %
8,0 8,5 9,0
79,267 83,888 88,350
3 4 5
§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn
Tû lÖ dÇu%
20,0 25,0 30,0
204 255 306
804,00 787,50 735,00
3 4 5

¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn
lÖ nhùa %
60
630,000
0,400
2,020
10,100
3

¾t, Ray P33-30, Ray P26-25-24


¾t, RAY P26-25-24
24
24
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
Tµ vÑt gç
Ray P38 (12,5m)
§é cong R(m)
£500 >500

160 160
1535 1451
974 974
3056 2894
9257 8770
0,5 0,5

801,1 757,5

21 22

g ®Öm s¾t, Ray P33-30, Ray P26-25-24


§¬n vÞ tÝnh : 1000m
Ñt gç kh«ng ®Öm s¾t
Ray P26-25-24 (10m)
§é cong R(m)
£500 >500

200 200
1717 1616
201 201
812 812
10350 9744
0,5 0,5

709,6 660,5

21 22
g ®Öm s¾t, RAY P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
h«ng ®Öm s¾t Ray P26-25-24
Dµi 8,0m
§é cong R(m)
£500 >500

250 250
1768 1642
251 251
1015 1015
10.658 9896
0,5 0,5

736,80 689,9

41 42

Y P26-25-24

Y P26-25-24
§¬n vÞ tÝnh : 1000m
vÑt s¾t Ray P26-25-24
Dµi 8m
§é cong R(m)
£500 >500

250 250
1750 1626
251 251
1015 1015
7105 6597
0,5 0,5

540,6 458,9

31 32

§¬n vÞ tÝnh : 1000m


vÑt bª t«ng dµi 12,5m
Ray P43-38
§é cong R(m)
£500 >500

160 160
1535 1454
161 161
974 974
6172 5846
6172 5846
6172 5846
3086 2923
0,5 0,5

1286,2 1231,3

21 22
§¬n vÞ tÝnh : 1000m

Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t

Ray Ray P26-25-24


P33-30 ChiÒu dµi (m)
dµi 12,0m 10,0 9,58 8,00

167 200 209 250


1515 1616 1581 1642
168 201 211 251
678 812 848 1015

9135 9744 9420 9896


0,5 0,5 0,5 0,5
575,5 542,8 537,4 553,7

11 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh : 1000m


Tµ vÑt s¾t Tµ vÑt bª t«ng
Ray P43 Ray P38
Ray P26-25-24 dµi (m)
dµi dµi
9,58 8,0 12,5m 12,5m

209 250 160 160


1565 1626 1454 1454
211 251 161 161
848 1015 974 974

6348 6597 - -
- - 5846 5846
- - 5846 5846
- - 5846 5846
- - 2923 2923
0,5 0,5 0,5 0,5

403,3 415,5 1246,9 1234,9

12 13 11 12

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t

Ray
P43-38 Ray P26-25-24 dµi (m)
dµi
12,0m 10,0 9,58 8,00

167 200 209 250


1348 1515 1477 1515
168 201 211 251
678 812 848 1015

- - - -
8124 9315 8904 4135
0,5 0,5 0,5 0,5

523,2 495,6 515,5 507,9

11 21 22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


Tµ vÑt s¾t Tµ vÑt bª t«ng
Ray P26-25-24 dµi (m) Ray P43 Ray P38

9,58 8,0 Dµi 12,5m Dµi 12,5m

209 250 160 160


1462 1500 1454 1454
211 251 161 161
848 1015 974 974

5936 6090 - -
- - 5846 5846
- - 5846 5846
- - 5846 5846
- - 2923 2923
0,5 0,5 0,5 0,5

376,0 386,9 1246,9 1234,9

12 13 11 12

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


Tµ vÑt gç ®Öm s¾t Tµ vÑt gç
Ray P43-38 kh«ng ®Öm s¾t
dµi 12,5m Ray P33-30
dµi 12,5m
§é cong R(m)
>500 £500 >500

160 167 167


1212 1347 1252
161 168 168
974 678 678
2412 - -

7038 8124 7612


0,5 0,5 0,5

740,1 626,7 582,0

12 21 22

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t
Ray 26-25-24
dµi 9,58m dµi 8,00m
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

209 209 250 250


1477 1372 1515 1389
- 211 - 251
818 818 1015 1015
8434 8270 9135 8374
0,5 0,5 0,5 0,5

639,8 583,1 658,3 589,7

41 42 51 52

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


Ray 26-25-24
dµi 9,58m dµi 8,00m
§é cong R(m)
£500 >500 £500 >500

209 209 250 250


1462 1358 1500 2375
211 211 251 251
848 848 1015 1015
5936 5513 6090 5582
0,5 0,5 0,5 0,5

566,8 499,2 586,4 504,7

21 22 31 32

võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t

µ vÑt gç ®Öm s¾t


8

g vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t


§¬n vÞ tÝnh: 1000m
Tµ vÑt gç ®Öm s¾t
Ray P38 dµi 12,5m
§é cong R(m)
£500 >500

160 160
1939 1778
161 161
974 974
3859 3538
11.693 10.718
0,5 0,5

1049,6 941,7

21 22

§¬n vÞ tÝnh: 1000m


§êng nh¸nh, tr¸nh,
êng chÝnh trong ga t¹m
Ý nghiÖp tµ vÑt gç,
Ray P43-44,
®Öm s¾t
P38-41
§é cong R(m)
P38-41
£500 >500

160 160 160


1778 1616 1616
161 161 161
974 974 974
3538 3537 3215
10718 9744 10718
0,5 0,5 0,5

873,1 1019,15 911,2

12 11 12

µ nhÑ, tµ vÑt gç ®Öm s¾t


§¬n vÞ tÝnh: 1000m
Ray P38-41
§é cong R(m)
£500 >500

160 160
1778 1616
161 161
974 974
3538 3215
10718 9744
0,5 0,5

960,3 852,3

21 22

3-44, P38
§¬n vÞ tÝnh: 1000m
§êng nh¸nh, tr¸nh,
§êng ga t¹m, tµ vÑt gç ®Öm
s¾t
Ý nghiÖp, tµ vÑt gç
Ray P43-38
®Öm s¾t
Ray §é cong R(m)
P38 £500 >500

240 240 240


1454 1293 1212
241 241 241
1462 1462 1462

4342 3858 3618


13155 11692 10962
0,5 0,5 0,5

1093,2 1154,3 1081,3

12 11 12

Lo¹i 3
thanh
gi»ng
cho 1 cÇu
ray

240

19,10

20

§¬n vÞ tÝnh: 1km cã phßng x«


Dèc>5%° TÇu h·m Phßng x«
1 chiÒu tríc ga cho 1
1 chiÒu bé ghi

640 320 24

1920 960 12

47,90 23,90 1,20


47,90 23,90 1,20

20 30 40

1km ®êng c¸c lo¹i

§¬n vÞ tÝnh: bé
Tg1/10 Tg1/9
dµi dµi
24,00m 22,312m

1 1
51 49
540 520
0,5 0,5

73,0 73,0

20 30

§¬n vÞ tÝnh: bé
§Æt ghi ®êng lång
P43-38

Tg1/10 Tg1/9
dµi dµi
24,552m 24,552m

1 1
59 60

688 680
0,5 0,5

97,7 97,7

11 21

¸c lo¹i ghi

o¹i ghi

B. §êng
00m
1,435m

Ghi P38 Ghi P43 Ghi P43

tg1/10 dµi tg 1/9 tg1/10

24,414m dµi dµi


24,414m 31,414m
5 5 -
9 9 -
12 6 -
5 6 -
- - 12
5 6 -
- - 8
4 4 10
- - 5
3 3 -
- - 5
3 4 -
- - 3
5 4 4
- - -
- 2 3
3 - -
- - 3
3 - -
- - 5
- - 3
- - -
- - 2
- - 3
- - -
- - 3
- - -
- - 3
- - 3
37 19 75

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Tµ vÑt gç Tµ vÑt Tµ vÑt
§êng s¾t bª t«ng
1,435 m

1,15 1,15 1,15

1,01 1,10 1,03

12 21 31
¬n vÞ tÝnh: 1m3
Ghi ®êng
1,435m

1,15

1,20

20

ng thÐp h×nh theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


g yªu cÇu kü thuËt.
¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
HÇm
nghiªng

22,000
16,380
2
49,000

4,253
1,125
2
20

m. KiÓm tra c¸c cÊu kiÖn cña ray, ®Æt tµ vÑt, ray. L¾p gi÷ c¸c cÊu kiÖn. Hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü
p thi c«ng c¸c ®o¹n ®êng vßng th× hao phÝ nh©n c«ng ®îc nh©n thªm hÖ sè 1,15.

¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

Tµ vÑt gç

0,128

20

ý tÇu háa)

ªu chuÈn kü thuËt
1 ®êng vßng

b¸o chó ý tÇu háa)


ng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn cét trong ph¹m vi 1000m
ng ®îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
møc nh©n c«ng ®îc céng thªm 0,79 c«ng/cét cho c¸c ®Þnh møc l¾p ®Æt t¬ng øng.

§¬n vÞ tÝnh: 1cét


Lo¹i cét Cét ®¸nh
7m 8m 9m dÊu 1,2m

1 1 1 1
8,55 10,24 10,55 -
3,5 3,5 3,5 -

1,5 1,5 1,5 -


2 2 2 -
1 1 1 1

9,41 11,22 13,12 0,95

2 3 4 1

§¬n vÞ tÝnh: 1cét


Lo¹i cét
8,5m 9,5m
1 1
5 5

20,13 23

2 3

, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p theo yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1cét


Cét tÝn hiÖu Cét
Ra ga ®¸nh dÊu

1 1

1 -

1 -

3 -

1 -

2 2
2 2
4 4
0,6 1
1 -
50 20
10 10
13,5 9,2

12 21
hi, bé quay ghi, bé biÓu thÞ ghi, c¸c lo¹i cÇn ®éng t¸c, thö ho¹t ®éng, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p theo ®

§¬n vÞ tÝnh: 1 bé ghi


Ghi ®iÖn Ghi liªn Ghi lång 3
®¬n ®éng ®Çu d©y

1 1 1
1 1 1
1 1 1
8 12 16

4 14 4
3 3 3
2 2 2
- - -
10 40 10
15 30 15
1 1 1
3 6 6
- 120 16
- 70 10
- 30 4
6 6 6
38,7 91 82,57

21 31 41

©y díi ®Êt, g¸c d©y lªn xµ, c¨ng h·m, hµn nèi, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÐo r¶i d©y theo ®óng yªu cÇu kü
n c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 1,2
8 so víi ®Þnh møc t¬ng øng.
§¬n vÞ tÝnh: 1km/sîi
D©y s¾t D©y lìng kim
F4mm F2,5mm F3mm
102 42 60
1,4 0,7 0,7
0,3 0,25 0,25
0,05 - -
- 0,01 0,01
5 5 5
9,15 8 8,2

12 21 22

yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.
¬n vÞ tÝnh: 1 xµ
Xµ 2,5m

1
8
8
2
5
2
1,38

12

kiÖn, l¾p bé gi¸ ®ì hoµn chØnh

1 bé gi¸ ®ì
kiÖn, ®iÒu chØnh vµ thö ho¹t ®éng, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

ch ®iÖn, thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1 hép


Hép c¸p Hßm
ph©n h
íng
Hép c¸p
ph©n h
íng biÕn thÕ

1 1
7 2
42 12
7 4
3 2,5
2 -
- 4
5 5
14,42 16,45

21 31

Æt,®Êu d©y thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖntheo yªu cÇu kü thuËt.
¬n vÞ tÝnh: 1c¸i
Céng
®iÖn
®iÒu ®é
74

12

m ®Çu c¸p, kiÓm tra th«ng m¹ch cña c¸p, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

rØ 2 níc trong vµ ngoµi phao, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
§êng kÝnh phao (m)
1,0 1,2 1,4

214,7 293,4 498,8


12,6 20,08 23,69
9,1 12,2 13,9
12 12 12
0,43 0,58 0,66
1,29 1,74 1,98
0,16 0,25 0,25
1 1 1
1,24 1,70 2,89
3 3 3

28,9 36,8 49,77

0,96 1,32 2,2


0,38 0,53 0,88
0,11 0,15 0,25
0,01 0,01 0,01
1 1 1
21 31 41

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i


ét b¸o hiÖu ®êng kÝnh 160mm
ChiÒu dµi ChiÒu dµi
cét 6,5m cét 7,5m

171,3 191,9
9,71 11,00
2,94 3,36
8 8
0,27 0,29
0,81 0,87
1,02 1,14
3 3

12,92 14,49

1,22 1,37
0,30 0,34
0,08 0,09
1 1

12 13

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i


Cét b¸o hiÖu ®êng kÝnh 200
mm
ChiÒu dµi ChiÒu dµi
cét 6,5m cét 7,5m

209,8 235,5
9,71 11,00
3,25 3,70
8 8
0,27 0,29
0,81 0,87
1,25 1,40
3 3

13,90 15,50

1,48 1,66
0,37 0,41
0,10 0,12
1 1
22 23

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

ng cña phao (manÝ, con quay, vßng chuyÓn tiÕp...), th¶ phao dÊu, c¨n to¹ ®é vÞ trÝ th¶ rïa ®Þnh vÞ p
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
§êng kÝnh phao (m)
1,0 1,2 1,4
1,1 1,2 1,3
0,22 0,25 0,27

0,99 1,28 1,56

0,284 0,366 0,447


21 31 41

cét, ®Þnh vÞ c¨n chØnh cét, trén v÷a, ®æ bª t«ng ch©n cét, lÊp ®Êt ch©n cét.
§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i
ChiÒu dµi cét (m)
6,5 7,5

0,85 0,85

2,0 2,0

7,60 7,82
21 31
®é chÆt K ³ 95. KiÓm tra, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.
g yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
g ph¹m vi trong 30m.
®îc tÝnh líp hao mßn (b»ng ®¸ 0,5x1, ®¸ 0,15 ¸ 0,5, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn).
u, trén cÊp phèi theo thiÕt kÕ, s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa trªn d©y chuyÒn tr¹m trén the
cho mét ca m¸y lµm viÖc.

nh c«ng viÖc vÏ h×nh, kÎ ch÷ trªn b¶ng)


®Êt ®Ó ch«n trô. §æ bª t«ng ®¸ 1x2 lµm ch©n trô. Trång trô theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Bèc xÕp, vËn
g. L¾p ®Æt bèc dì, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 10km.
Lµm vÖ sinh lß nung keo.
n thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.
Ön c«ng t¸c l¾p theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.


trong ph¹m vi 30m.
vÞ trÝ th¶ rïa ®Þnh vÞ phao, vËn chuyÓn vËt liÖu tõ bê xuèng xµ lan (vËn chuyÓn vËt liÖu tõ n¬i s¶n x
y chuyÒn tr¹m trén theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m. Hao phÝ vËt
u kü thuËt. Bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn ra c«ng trêng b»ng «t« 7T trong ph¹m vi 10km.
Ón vËt liÖu tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn khu vùc th¶ phao cha tÝnh trong ®Þnh møc).
m vi 50m. Hao phÝ vËt liÖu ®¸, c¸t, bét ®¸, nhùa c¨n cø vµo thiÕt kÕ vµ phô lôc ®Þnh møc cÊp phèi v
ong ph¹m vi 10km.
c ®Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu ®Ó x¸c ®Þnh.
Ch¬ng V
c«ng t¸c x©y g¹ch ®¸

x©y ®¸
AE.11000 x©y ®¸ héc
AE.11100 x©y mãng
AE.11200 x©y têng th¼ng
AE.11300 x©y têng trô pin, têng cong nghiªng vÆn vá ®ç
AE.11400 x©y mè, trô, cét, têng c¸nh, têng ®Çu cÇu
AE.11800 X©y gèi ®ì ®êng èng
AE.11900 x©y mÆt b»ng, m¸i dèc
AE.12000 xÕp ®¸ khan
AE.12300 x©y cèng
Ae.12400 x©y nót hÇm
ae.12500 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
AE.12600 x©y r·nh ®Ønh, dèc níc, th¸c níc, g©n ch÷ v trªn ®é dèc taluy ≥ 40%
AE.13000 x©y ®¸ xanh miÕng (10 x 20 x 30)
AE.13100 x©y mãng
AE.13200 x©y têng
AE.13300 x©y trô ®éc lËp
AE.14000 x©y ®¸ chÎ
AE.14100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
AE.14200 x©y têng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
AE.14300 x©y trô ®éc lËp b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
AE.15100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x25)
AE.15200 x©y têng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x 25)
AE.16100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)
AE.16200 x©y têng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)

X©y g¹ch
AE.20000 x©y g¹ch chØ (6,5 x 10,5 x 22)
AE.21000 x©y mãng
AE.22000 x©y têng th¼ng
AE.23000 x©y cét, trô
AE.24000 x©y têng cong nghiªng vÆn vá ®ç
AE.25000 x©y cèng
AE.26000 X©y bÓ chøa, hè van, hè ga, gèi ®ì èng, r·nh tho¸t níc
AE.27000 X©y bÓ chøa ho¸ chÊt, bÓ chèng ¨n mßn
AE.28000 x©y c¸c bé phËn, kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
AE.30000 x©y g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)
AE.31000 x©y mãng
AE.32000 x©y têng
AE.33000 x©y cét, trô
AE.34000 x©y hè van, hè ga, r·nh tho¸t níc
AE.35000 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c
AE.40000 X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19
AE.41000X©y mãng
AE.42000 x©y têng
AE.43000 X©y cét, trô.
AE.44000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
AE.50000 x©y g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)
AE.51000 x©y mãng
AE.52000 x©y têng
AE.53000 X©y cét, trô
AE.54000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20)
AE.61000x©y têng
AE.62000 x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20) c©u g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)
x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19)
AE.63000 x©y têng
AE.64000 x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19) c©u g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)
x©y g¹ch èng 9x9x19
AE.65000 x©y têng
AE.71000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 15 x 22)
AE.72000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 13,5 x 22)
AE.73000 x©y g¹ch rçng 6 lç (8,5 x 13 x 20)
AE.81000 x©y g¹ch bª t«ng rçng
AE.82000 x©y têng g¹ch si-li-c¸t (6,5 x 12 x 25)
AE.83000 x©y têng th«ng giã
AE.90000 x©y g¹ch chÞu löa
AE.91000 x©y èng khãi, lß nung clinke
AE.92000 x©y g¹ch chÞu löa trong c¸c kÕt cÊu thÐp
AE.93000 x©y g¹ch chÞu löa lß nung

phô lôc
®Þnh møc cÊp phèi v÷a x©y
1- Xi m¨ng PC30
1.1.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng
1.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
1.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
1.2.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t vµng
1.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
1.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
2- Xi m¨ng PC40
2.1.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng
2.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
2.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
2.2.1- §Þnh møc c©p phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t vµng
2.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
2.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AE.10000 x©y ®¸

Thµnh phÇn c«ng viÖc:


- ChuÈn bÞ, l¾p vµ th¸o dì giµn gi¸o x©y, trén v÷a, x©y kÓ c¶ miÕt m¹ch, kÎ chØ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓ
ph¹m vi 30m. (vËt liÖu lµm dµn gi¸o ®· tÝnh trong ®Þnh møc).
AE.11000 x©y ®¸ héc

AE.11100 x©y mãng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dµy (cm)
M· HiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
£60 >60

AE.111 X©y mãng VËt liÖu


§¸ héc m3 1,20 1,20
§¸ d¨m m3 0,057 0,057
V÷a m3 0,42 0,42
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,91 1,84

10 20

AE.11200 x©y têng th¼ng


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy (cm)
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £60 >60
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2

AE.112 X©y têng VËt liÖu


th¼ng §¸ héc m3 1,20 1,20 1,20
§¸ d¨m m3 0,057 0,057 0,057
V÷a m3 0,42 0,42 0,42
VËt liÖu kh¸c % - 8,5 -
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,16 2,50 2,08

10 20 30

AE.11300 x©y têng trô pin, têng cong nghiªng vÆn vá ®ç


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy (cm)
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £60 >60
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2
AE.113 X©y têng VËt liÖu
trô pin, têng §¸ héc m3 1,20 1,20 1,20 1,20
cong nghiªng §¸ d¨m m3 0,057 0,057 0,057 0,057
vÆn vá ®ç V÷a m3 0,42 0,42 0,42 0,42
VËt liÖu kh¸c % - 8,5 - 7,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,35 2,77 2,25 2,54

10 2 30 40

AE.11400 x©y mè, trô, cét, têng c¸nh, têng ®Çu cÇu
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Mè Trô, cét
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2

AE.114 X©y mè VËt liÖu


§¸ héc m3 1,20 1,20 1,20 1,20
§¸ d¨m m3 0,057 0,057 0,057 0,057
AE.115 X©y trô, cét V÷a m3 0,42 0,42 0,42 0,42
VËt liÖu kh¸c % - 8,5 6,5 7,5

Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,47 5,03 3,98 6,83

10 20 10 20

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Têng ®Çu cÇu Trô ®ì èng
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2 >2

AE.116 X©y têng c¸nh VËt liÖu


têng §¸ héc m3 1,20 1,20 1,22 1,22
®Çu cÇu §¸ d¨m m3 0,057 0,057 0,057 0,057
V÷a m3 0,42 0,42 0,42 0,42
X©y trô ®ì èng VËt liÖu kh¸c % 4,5 8,0 5,5 8,5
AE.117 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,38 4,06 3,51 4,15

10 20 10 20

AE.11800 X©y gèi ®ì ®êng èng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Cao £2m Cao >2m

AE.118 X©y gèi VËt liÖu


®ì ®êng §¸ héc m3 1,22 1,22
èng §¸ d¨m 4x6 m3 0,057 0,057
V÷a xi m¨ng m3 0,42 0,42
VËt liÖu kh¸c % 8,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,51 4,13
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,05 0,05
10 20

AE.11900 x©y mÆt b»ng, m¸i dèc


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n X©y
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ MÆt M¸i M¸i
dèc
b»ng dèc cong
th¼ng

AE.119 X©y VËt liÖu


mÆt §¸ héc m3 1,2 1,2 1,22
b»ng §¸ d¨m m3 0,057 0,057 0,057
m¸i V÷a m3 0,42 0,42 0,42
dèc VËt liÖu kh¸c % - - 2,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,08 2,19 2,42

10 20 30

AE.12000 xÕp ®¸ khan


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n XÕp ®¸ khan XÕp ®¸ kh
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ kh«ng chÝt m¹ch cã chÝt m¹
MÆt M¸i MÆt
M¸i dèc
b»ng dèc b»ng
cong
th¼ng

XÕp ®¸ khan kh«ng


AE.121 VËt liÖu
chÝt m¹ch
§¸ héc m3 1,2 1,2 1,22 1,2
XÕp ®¸ khan cã chÝt
§¸ d¨m 4x6 m3 0,061 0,061 0,065 0,061
m¹ch
V÷a m3 - - - 0,067
VËt liÖu kh¸c % - - 2,5 -
AE.122 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,2 1,40 1,98 1,55

10 20 30 10

AE.12300 x©y cèng


Ae.12400 x©y nót hÇm
ae.12500 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n X©y cèng X©y kÕt
X©y nót cÊu
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
hÇm
phøc t¹p

AE.123 X©y cèng VËt liÖu


§¸ héc m3 1,20 1,20 1,22
AE.124 X©y nót hÇm §¸ d¨m m3 0,057 0,057 0,057
V÷a m3 0,42 0,42 0,42
AE.125 X©y c¸c bé phËn VËt liÖu kh¸c % 6,5 6,5 5,5
kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,08 3,56 4,13

10 10 10

AE.12600 x©y r·nh ®Ønh, dèc níc, th¸c níc, g©n ch÷ v trªn ®é dèc taluy ≥ 40%
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, bèc v¸c vËn chuyÓn ®¸, v÷a x©y tõ vÞ trÝ ch©n ta luy lªn vÞ trÝ x©y; trén v÷a, x©y kÓ c¶ miÕt m¹ch kÎ chØ t
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu cao
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ≥5m ≥10m >20m

X©y r·nh ®Ønh, dèc


níc, th¶i níc, g©n ch÷
AE.126 VËt liÖu
v trªn ®é dèc taluy ≥
40%
§¸ héc m3 1,2 1,2 1,2
§¸ d¨m m3 0,061 0,061 0,061
V÷a m3 0,46 0,46 0,46
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 5,57 6,50 7,71

10 20 30

AE.13000 x©y ®¸ xanh miÕng (10 x 20 x 30)

AE.13100 x©y mãng


AE.13200 x©y têng
AE.13300 x©y trô ®éc lËp
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Têng, chiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £30 >30
Mãng
ChiÒu cao (m)
Mãng

£2 >2 £2

AE.131 X©y mãng VËt liÖu


§¸ m3 0,89 0,89 0,89 0,85
X©y têng V÷a m3 0,16 0,16 0,16 0,19
AE.132 VËt liÖu kh¸c % - - 5,5 -
X©y trô Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 2,27 2,56 2,74 2,25
®éc lËp M¸y thi c«ng
AE.133 M¸y trén 80l ca 0,025 0,025 0,025 0,025
M¸y kh¸c % - - 10 -

10 10 20 30

AE.14000 x©y ®¸ chÎ

AE.14100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)


AE.14200 x©y têng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
AE.14300 x©y trô ®éc lËp b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Têng, chiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £30 >30
Mãng
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2

AE.141 X©y mãng VËt liÖu


§¸ viªn 430 430 430 430
V÷a m3 0,3 0,31 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % - - 5,5 -
AE.142 X©y têng
Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 2,71 3,03 3,31 2,71
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,035 0,036 0,036 0,035
M¸y kh¸c % - - 10 -

10 10 20 30
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Gèi ®ì èng Trô
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m) ®éc
£2 >2 lËp

AE.143 X©y gèi ®ì èng VËt liÖu


§¸ viªn 430 430 410
V÷a m 3 0,30 0,31 0,31
X©y trô ®éc lËp VËt liÖu kh¸c % - 4,5 5,5
AE.144 Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 2,71 3,02 4,38
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0.035 0,035 0,036
M¸y kh¸c % - - 10

10 20 10

AE.15100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x25)


AE.15200 x©y têng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x 25)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Têng, chiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £30 >30
Mãng
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2

AE.151 X©y mãng VËt liÖu


b»ng ®¸ chÎ §¸ chÎ viªn 72 73 73 72
20 x 20 x 25 §¸ d¨m chÌn m3 0,047 0,05 0,05 0,047
V÷a m3 0,28 0,29 0,29 0,28
VËt liÖu kh¸c % - - 5,5 -
X©y têng b»ng ®¸
AE.152 Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 1,35 1,45 1,55 1,39
chÎ
20 x 20 x 25 M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,034 0,035 0,035 0,034
M¸y kh¸c % - - 10 -

10 10 20 30

AE.16100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)


AE.16200 x©y têng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Têng, chiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £30 >30
Mãng
ChiÒu cao (m)
£2 >2 £2
AE.161 X©y mãng VËt liÖu
b»ng ®¸ chÎ §¸ chÎ viªn 108 109 109 108
15x20x25 V÷a m3 0,29 0,30 0,30 0,29
VËt liÖu kh¸c % - - 5,5 -
Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 1,35 1,40 1,55 1,37
X©y têng b»ng ®¸
AE.162 M¸y thi c«ng
chÎ
15x20x25 M¸y trén 80l ca 0,035 0,035 0,035 0.035
M¸y kh¸c % - - 10 -

10 10 20 30

X©y g¹ch
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, l¾p vµ th¸o dì dµn gi¸o x©y. Trén v÷a, x©y (kÓ c¶ nh÷ng bé phËn, kÕt cÊu nhá g¾n liÒn víi bé phËn kÕt cÊu
(VËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y ®· tÝnh trong ®Þnh møc)

AE.20000 x©y g¹ch chØ (6,5 x 10,5 x 22)

AE.21000 x©y mãng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £ 33 >33

AE.21 X©y mãng VËt liÖu


G¹ch viªn 550 539
V÷a m3 0,29 0,30
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,67 1,49
110 210

AE.22000 x©y têng th¼ng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £ 11cm
hiÖu t¸c x©y hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
l¾p £4 £16 £ 50 >50

AE.221 X©y têng th¼ng VËt liÖu


G¹ch viªn 643 643 643 643
V÷a m3 0,23 0,23 0,23 0,23
VËt liÖu kh¸c % 6,5 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,23 2,43 2,67 2,79
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· C«ng Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £ 33cm
hiÖu t¸c x©y hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
l¾p £4 £16 £ 50 >50

AE.222 X©y têng th¼ng VËt liÖu


G¹ch viªn 550 550 550 550
V÷a m3 0,29 0,29 0,29 0,29
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,92 1,97 2,16 2,26
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· C«ng Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy >33cm
hiÖu t¸c x©y hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
l¾p £4 £16 £ 50 >50

AE.223 X©y têng th¼ng VËt liÖu


G¹ch viªn 539 539 539 539
V÷a m3 0,3 0,30 0,3 0,30
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,66 1,8 1,98 2,07
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.23000 x©y cét, trô


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
ChiÒu cao (m)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ VÞ
£4 £16 £ 50 >50

AE.231 X©y cét, trô VËt liÖu


G¹ch viªn 539 539 539 539
V÷a m3 0,3 0,3 0,3 0,30
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,0 4,0 4,4 4,6
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,03 0,03 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.24000 x©y têng cong nghiªng vÆn vá ®ç


§¬n vÞ tÝnh:1m3
ChiÒu dµy £33cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬nvÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £ 50 >50

X©y têng cong


AE.241 VËt liÖu
nghiªng vÆn vá ®ç
G¹ch Viªn 550 550 550 550
V÷a m3 0,29 0,29 0,29 0,29
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,78 3,09 3,39 3,55
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh:1m3
ChiÒu dµy >33cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £ 50 >50

X©y têng cong


AE.242 VËt liÖu
nghiªng vÆn vá ®ç
G¹ch Viªn 539 539 539 539
V÷a m3 0,30 0,30 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,60 2,89 3,17 3,32
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.25000 x©y cèng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3

Cèng
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
Thµnh
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Cuèn cong
vßm cong

AE.25 X©y cèng VËt liÖu


G¹ch viªn 550 560
V÷a m3 0,28 0,29
VËt liÖu kh¸c % 4,0 4,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,66 4,28
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036

110 210

AE.26000 X©y bÓ chøa, hè van, hè ga, gèi ®ì èng, r·nh tho¸t níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

Gèi ®ì
Hè van,
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ BÓ chøa èng, r·nh
hè ga
tho¸t níc

AE.26 - BÓ chøa VËt liÖu


G¹ch viªn 550 550 550
AE.26 -Hè van, hè ga V÷a xi m¨ng m3 0,31 0,33 0,333
VËt liÖu kh¸c % 5,5 5,5 5,5
-Gèi ®ì èng, r·nh
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6 3,2 4,5
tho¸t níc
AE.26 M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036

110 210 310

AE.27000 X©y bÓ chøa ho¸ chÊt, bÓ chèng ¨n mßn


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng

AE.271 X©y bÓ VËt liÖu


ho¸ chÊt, bÓ chèng
G¹ch thÎ viªn 550
¨n mßn
Bét th¹ch anh kg 330,5
C¸t th¹ch anh kg 166
Thuû tinh níc kg 149
Thuèc trõ s©u kg 22,3
VËt liÖu kh¸c % 5,0
Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 3,8
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036

10

AE.28000 x©y c¸c bé phËn, kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
£4 £16 £ 50 >50

X©y c¸c bé phËn kÕt


AE.281 VËt liÖu
cÊu phøc t¹p kh¸c
G¹ch viªn 573 573 573 573
V÷a m3 0,28 0,28 0,28 0,28
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6 4,0 4,4 4,6
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.30000 x©y g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)

AE.31000 x©y mãng


§¬n vÞ tÝnh : 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £ 30 > 30

AE.31 X©y mãng VËt liÖu


G¹ch viªn 810 780
V÷a m3 0,30 0,31
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,67 1,49

110 210

AE.32000 x©y têng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu dµy £10cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.321 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 830 830 830 830
V÷a m3 0,25 0,25 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,23 2,43 2,67 2,79
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dµy £30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.322 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 810 810 810 810
V÷a m3 0,30 0,30 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,83 1,97 2,16 2,26
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dµy >30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.323 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 782 782 782 782
V÷a m3 0,31 0,31 0,31 0,31
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,64 1,80 1,98 2,07
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5
10 20 30 40

AE.33000 x©y cét, trô


§¬n vÞ tÝnh : 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬nvÞ
hao phÝ £4 £16 £50 >50

AE.331 X©y cét, trô VËt liÖu


G¹ch viªn 782 782 782 782
V÷a m3 0,31 0,31 0,31 0,31
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6 4,0 4,4 4,6
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.34000 x©y hè van, hè ga, r·nh tho¸t níc


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
X©y hè X©y gèi
C«ng t¸c Thµnh phÇn ®ì èng,
M· hiÖu §¬n vÞ van,
r·nh tho¸t
níc
X©y gèi
®ì èng,
M· hiÖu §¬n vÞ
r·nh tho¸t
x©y l¾p hao phÝ hè ga níc

X©y hè van, hè ga,


AE.34 VËt liÖu
r·nh tho¸t níc
G¹ch viªn 810 810
V÷a m3 0,35 0,37
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,30 3,50

110 210

AE.35000 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c


§¬n vÞ tÝnh : 1m3
ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬nvÞ £4 £16 £50 >50

AE.351 X©y c¸c bé phËn kÕt VËt liÖu


cÊu phøc t¹p kh¸c
G¹ch viªn 820 820 820 820
V÷a m3 0,30 0,30 0,30 0,30
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,6 4,0 4,4 4,6
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.40000 X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19


AE.41000X©y mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
ChiÒu dÇy (cm)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
£30 >30

AE.41 X©y mãng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 937 920
V÷a m3 0,313 0,328
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,74 1,54

110 210

AE.42000 x©y têng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu dÇy £10cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.421 X©y têng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 989 989 937 937
V÷a m3 0,256 0,256 0,313 0,313
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,46 2,72 2,99 3,12
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,035 0,035 0,036 0,036
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dÇy £30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.422 X©y têng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 937 937 937 937
V÷a m3 0,313 0,313 0,313 0,313
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,92 2,12 2,33 2,43
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5
10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dÇy >30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.423 X©y têng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 921 921 921 921
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,97 2,15 2,36 2,47
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,037 0,037 0,037 0,037
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.43000 X©y cét, trô.


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ £4 £16 £50 >50
AE.431 X©y cét, trô VËt liÖu
G¹ch thÎ Viªn 921 921 921 921
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,18 4,64 5,10 5,33
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.44000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu cao (m)
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
hao phÝ £4 £16 £50 >50

X©y c¸c bé phËn kÕt


AE.441 VËt liÖu
cÊu phøc t¹p kh¸c
G¹ch thÎ Viªn 937 937 937 937
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,39 4,87 5,35 5,60
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,036 0,036 0,036 0,036
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.50000 x©y g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)


AE.51000 x©y mãng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

ChiÒu dµy (cm)


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £ 30 >30

AE.51 X©y mãng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 1164 1134
V÷a m3 0,342 0,356
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,35 2,08

110 210

AE.52000 x©y têng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £10cm
C«ng t¸c x©y l¾p
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.521 X©y têng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 1315 1315 1315 1315
V÷a m3 0,2 0,2 0,2 0,2
VËt liÖu kh¸c % 6,0 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,7 3,00 3,30 3,45
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,02 0,02 0,02 0,02
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,09 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £30cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £ 50 > 50

AE.522 X©y têng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 1110 1110 1110 1110
V÷a m3 0,325 0,325 0,325 0,325
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,4 2,6 2,86 2,99
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,033 0,033 0,033 0,033
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy >30cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.523 X©y têng VËt liÖu


G¹ch thÎ viªn 1084 1084 1084 1084
V÷a m3 0,347 0,347 0,347 0,347
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,3 2,5 2,75 2,87
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,035 0,035 0,035 0,035
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5
10 20 30 40

AE.53000 X©y cét, trô


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu cao (m)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £4 £16 £50 >50

AE.531 X©y cét, trô VËt liÖu


G¹ch viªn 1048 1048 1048 1048
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,68 5,2 5,72 5,98
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,03 0,03 0,03 0,03
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.54000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu cao (m)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ VÞ £4 £16 £50 >50
X©y c¸c bé phËn kÕt
AE.541 VËt liÖu
cÊu phøc t¹p kh¸c
G¹ch viªn 1087 1087 1087 1087
V÷a m3 0,328 0,328 0,328 0,328
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,68 5,2 5,72 5,98
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,03 0,03 0,03 0,03
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,08 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20)


AE.61000x©y têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £10cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 >50

AE.611 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 460 460 460 460
V÷a m3 0,15 0,15 0,15 0,15
VËt liÖu kh¸c % 6,0 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,53 1,69 1,85 1,94
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,024 0,024 0,024 0,024
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £30cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 >50

AE.612 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 450 450 450 450
V÷a m3 0,165 0,165 0,165 0,165
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,38 1,42 1,56 1,63
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,024 0,024 0,024 0,024
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5
10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy >30cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 >50

AE.613 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 440 440 440 440
V÷a m3 0,174 0,174 0,174 0,174
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,5 5,5 5,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,13 1,25 1,37 1,43
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,024 0,024 0,024 0,024
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.62000 x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20) c©u g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu cao (m)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £4 £ 16 £ 50 > 50
AE.621 X©y têng VËt liÖu
G¹ch èng viªn 350 350 350 350
G¹ch thÎ viªn 175 175 175 175
V÷a m3 0,24 0,24 0,24 0,24
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,5 1,71 1,88 1,96
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,024 0,024 0,024 0,024
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19)


AE.63000 x©y têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £10cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.631 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 682 682 682 682
V÷a m3 0,17 0,17 0,17 0,17
VËt liÖu kh¸c % 6,0 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,95 2,15 2,36 2,47
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,02 0,02 0,02 0,02
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,06 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £30cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.632 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 649 649 649 649
V÷a m3 0,21 0,21 0,21 0,21
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,7 1,85 2,03 2,12
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,03 0,03 0,03 0,03
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,05 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy >30cm
hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ VÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.633 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 608 608 608 608
V÷a m3 0,26 0,26 0,26 0,26
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,47 1,62 1,78 1,86
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,03 0,03 0,03 0,03
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,05 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.64000 x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19) c©u g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu cao (m)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £4 £ 16 £ 50 > 50

AE.641 X©y têng VËt liÖu


G¹ch èng viªn 542 542 542 542
G¹ch thÎ viªn 233 233 233 233
V÷a m3 0,23 0,23 0,23 0,23
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,85 2,15 2,36 2,47
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,02 0,02 0,02 0,02
M¸y vËn th¨ng 0,8 T ca - 0,06 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

x©y g¹ch èng 9x9x19


AE.65000 x©y têng
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
Thµnh phÇn ChiÒu dÇy £ 10cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.651 X©y têng VËt liÖu


G¹ch èng viªn 550 550 550 550
V÷a m3 0,16 0,16 0,16 0,16
VËt liÖu kh¸c % 4,5 5,0 5,0 5,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,75 1,93 2,12 2,21
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,030 0,030 0,030 0,030
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,06 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dÇy £30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50
VËt liÖu
AE.652 X©y têng G¹ch èng viªn 520 520 520 520
V÷a m3 0,19 0,19 0,19 0,19
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,55 1,65 1,81 1,89
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,032 0,032 0,032 0,032
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,06 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


Thµnh phÇn ChiÒu dÇy >30cm
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £50 >50

AE.653 X©y têng VËt liÖu


G¹ch èng viªn 510 510 510 510
V÷a m3 0,22 0,22 0,22 0,22
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,31 1,44 1,58 1,65
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,035 0,035 0,035 0,035
VËn th¨ng 0,8T ca - 0,06 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.71000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 15 x 22)


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £10cm
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.711 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 275 275 275 275
V÷a m3 0,170 0,170 0,170 0,170
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,6 1,69 1,85 1,94
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,025 0,025 0,025 0,025
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy >10cm
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £ 50 >50

AE.712 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 264 264 264 264
V÷a m3 0,181 0,181 0,181 0,181
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,38 1,42 1,56 1,63
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,025 0,025 0,025 0,025
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.72000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 13,5 x 22)


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £10cm
hiÖu x©y l¾p hao phÝ VÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.721 X©y têng VËt liÖu


g¹ch 6 lç G¹ch viªn 298 298 298 298
V÷a m3 0,16 0,16 0,16 0,16
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,6 1,69 1,85 1,94
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,025 0,025 0,025 0,025
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy >10cm
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £16 £ 50 > 50

AE.722 X©y têng VËt liÖu


g¹ch 6 lç G¹ch viªn 290 290 290 290
V÷a m3 0,17 0,17 0,17 0,17
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,38 1,42 1,56 1,63
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,025 0,025 0,025 0,025
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.73000 x©y g¹ch rçng 6 lç (8,5 x 13 x 20)


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy £ 10cm
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.731 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 394 394 394 394
V÷a m3 0,17 0,17 0,17 0,17
VËt liÖu kh¸c % 5,0 6,0 6,0 6,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,43 1,47 1,62 1,69
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,024 0,024 0,024 0,024
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

§¬n vÞ tÝnh: 1m3


M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy >10cm
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £ 50 > 50

AE.731 X©y têng VËt liÖu


G¹ch viªn 380 380 380 380
V÷a m3 0,18 0,18 0,18 0,18
VËt liÖu kh¸c % 5,5 6,5 6,5 6,5
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,38 1,42 1,56 1,64
M¸y thi c«ng
M¸y trén 80l ca 0,024 0,024 0,024 0,024
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca - 0,04 - -
VËn th¨ng lång 3T ca - - 0,025 0,027
CÈu th¸p 25T ca - - 0,025 -
CÈu th¸p 40T ca - - - 0,027
M¸y kh¸c % 0,5 0,5 0,5

10 20 30 40

AE.81000 x©y g¹ch bª t«ng rçng

AE.81100 x©y têng g¹ch bª t«ng 20 x 20 x 40


AE.81200 x©y têng g¹ch bª t«ng 15 x 20 x 40
AE.81300 x©y têng g¹ch bª t«ng 10 x 20 x 40
AE.81400 x©y têng g¹ch bª t«ng 15 x 20 x 30
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· Thµnh phÇn §¬n G¹ch G¹ch G¹ch
hiÖu hao phÝ vÞ 20 x 20 x 40 15 x 20 x 40 10 x 20 x 40
ChiÒu dµy (cm)
£ 30 >30 £ 30 >30 £ 30

AE.81 VËt liÖu


G¹ch viªn 60 55 80 75 120
V÷a m3 0,075 0,122 0,075 0,13 0,08
VËt liÖu kh¸c % 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Nh©n c«ng 3,7/7 c«ng 1,29 1,15 1,53 1,42 1,53

110 120 210 220 310

AE.82000 x©y têng g¹ch si-li-c¸t (6,5 x 12 x 25)


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· Thµnh phÇn §¬n ChiÒu dµy (cm)
hiÖu hao phÝ vÞ £ 33 >33
ChiÒu cao (m)
£4 £ 16 £4 £ 16

AE.82 VËt liÖu


G¹ch viªn 424 424 416 416
V÷a m3 0,267 0,267 0,271 0,271
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,0 5,0 5,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,0 4,15 2,0 2,66

110 120 210 220

AE.83000 x©y têng th«ng giã


§¬n vÞ tÝnh: 1m2
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n G¹ch th«ng giã
20 x 20 30 x 30
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
cm cm

AE.83 X©y têng VËt liÖu


th«ng giã G¹ch th«ng giã viªn 25,5 11,5
V÷a m3 0,006 0,0057
VËt liÖu kh¸c % 5,0 5,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,59 0,65

110 210

AE.90000 x©y g¹ch chÞu löa


Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, l¾p dùng, th¸o dì hÖ gi¸o, trén v÷a gia c«ng g¹ch chÞu löa, x©y g¹ch chÞu löa vµo c¸c k
(VËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y ®· tÝnh b»ng tû lÖ % trong ®Þnh møc)

AE.91000 x©y èng khãi, lß nung clinke


§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
Cöa lß,
X©y èng Lß nung ®¸y lß
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
khãi Clinke nung, cöa
èng khãi

AE.91 X©y èng VËt liÖu


khãi G¹ch chÞu löa kg 1020 1050 1050
V÷a Samèt kg 105 58 54
VËt liÖu kh¸c % 5,0 1,0 2,0
AE.91 X©y lß nung Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 9,5 7,25 4,5
Clinke M¸y thi c«ng
M¸y c¾t g¹ch ca 0,6 0,45 0,3
AE.91 X©y cöa lß, M¸y trén 80l ca 0,08 0,08 0,08
®¸y lß nung, Têi ®iÖn 5T ca 1,2 - -
cöa èng Pal¨ng xÝch ca - 0,5 -
khãi M¸y kh¸c % 5 5 5
110 210 310

AE.92000 x©y g¹ch chÞu löa trong c¸c kÕt cÊu thÐp
§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
Trong
C«ng t¸c Th©n phÔu, Trong c«n,
M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
Xiclon trong èng cót
x©y l¾p thÐp

AE.92 -X©y th©n VËt liÖu


Xiclon G¹ch chÞu löa kg 1050 1010 1015
V÷a Samèt kg 105 126 157
VËt liÖu kh¸c % 1,0 2,0 2,0
AE.92 -X©y trong Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 9,0 12,5 14,5
phÔu, trong M¸y thi c«ng
èng thÐp M¸y c¾t g¹ch ca 0,9 1,5 1,5
M¸y trén 80l ca 0,08 0,08 0,08
AE.92 -X©y trong Têi ®iÖn 5T ca 1,3 1,5 1,5
c«n, cót thÐp Pal¨ng xÝch ca 1,3 - -
M¸y kh¸c % 5 5 5

110 210 310

AE.93000 x©y g¹ch chÞu löa lß nung


§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn
X©y têng X©y vßm X©y ®¸y X©y ®
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ
lß lß lß êng khãi

AE.93 -X©y têng lß VËt liÖu


G¹ch chÞu löa kg 1050 1010 1050 1010
-X©y vßm lß V÷a Samèt kg 50 52 50 50
AE.93 VËt liÖu kh¸c % 0,5 0,5 0,5 0,5
-X©y ®¸y lß Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 7,5 8,5 7,0 9,5
M¸y thi c«ng
AE.93 -X©y ®êng khãi M¸y c¾t g¹ch ca 0,55 0,65 0,10 0,60
M¸y trén 80l ca 0,08 0,08 0,08 0,08
M¸y kh¸c % 5,0 5,0 5,0 5,0

110 120 130 140


Ghi chó:
X©y g¹ch chÞu löa c¸c kÕt cÊu ®îc ®Þnh møc øng víi chiÒu dµy m¹ch v÷a 1,5 ¸ 3mm. Trêng hîp do yªu cÇu kü thuËt x©y

phô lôc
®Þnh møc cÊp phèi v÷a x©y
I- Quy ®Þnh chung.
- §Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a x©y, v÷a tr¸t lo¹i th«ng thêng ®îc quy ®Þnh trong c¸c b¶ng
- §Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu ®îc tÝnh cho v÷a x©y, v÷a tr¸t cã c¸c m¸c 10, 25, 50, 75, 100, 125 vµ 15
- C¸t sö dông trong cÊp phèi v÷a ®îc ph©n lo¹i theo TCXD-127. 1985 vµ TCVN 1770.1986
- V«i sö dông cho ®Þnh møc cÊp phèi v÷a tam hîp phï hîp víi TCVN 2231.1989
- Lîng hao phÝ níc ®Ó t«i v«i hoÆc trén 1m3 cÊp phèi v÷a quy ®Þnh nh sau:
+ §Ó t«i 1kg v«i côc thµnh hå v«i (v«i t«i) : 2,5 lÝt
+ §Ó trén 1 m3 v÷a:
· V÷a xi m¨ng c¸t : 260 lÝt
· V÷a tam hîp c¸t vµng : 200 lÝt
· V÷a tam hîp c¸t mÞn, c¸t cã m« :®un
210 ®é
lÝt lín M
· V÷a tam hîp c¸t mÞn, c¸t cã m« :®un
220 ®é
lÝt lín M
II -§Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu.
1- Xi m¨ng PC30
1.1.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng
C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2.
M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a
HiÖu hao phÝ vÞ 10 25 50 75 100

B111 Xi m¨ng kg 65,07 112,01 207,3 291,03 376,04


V«i côc kg 109,14 92,82 74,46 51 29,58
C¸t vµng m3 1,17 1,14 1,11 1,09 1,06

1 2 3 4 5
1.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m v÷a tam hîp c¸t mÞn
3

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ¸ 2,0.


M· Thµnh phÇn §¬n
M¸c v÷a
HiÖu hao phÝ vÞ
10 25 50 75

B112 Xi m¨ng kg 71,07 121,01 225,02 319,26


V«i côc kg 106,08 92,82 67,32 44,88

C¸t mÞn m3 1,16 1,13 1,10 1,07

1 2 3 4
1.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ¸ 1,4.

M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a


HiÖu hao phÝ vÞ
10 25 50

B113 Xi m¨ng kg 80,08 139,38 256,02


V«i côc kg 103,02 85,68 57,12

C¸t mÞn m3 1,13 1,10 1,07

1 2 3
1.2.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t vµng
C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2.

M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a


HiÖu hao phÝ vÞ
25 50 75 100 125

B121 Xi m¨ng kg 116,01 213,02 296,03 385,04 462,05

C¸t vµng kg 1,19 1,15 1,12 1,09 1,05

2 3 4 5 6
1.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ¸ 2,0.

M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a


M¸c v÷a
hiÖu hao phÝ vÞ
25 50 75 100

B122 Xi m¨ng kg 124,01 230,02 320,03 410,04

C¸t mÞn m3 1,16 1,12 1,09 1,05

2 3 4 5
1.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
3

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ¸ 1,4.

M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a


hiÖu hao phÝ vÞ
25 50 75

B123 Xi m¨ng kg 142,01 261,03 360,04

C¸t mÞn m3 1,13 1,09 1,05

2 3 4

2- Xi m¨ng PC40
2.1.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng
C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2.

M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a


hiÖu hao phÝ vÞ
25 50 75 100 125
B211 Xi m¨ng kg 86,09 161,02 223,02 291,03 357,04
V«i côc kg 84,66 70,38 57,12 42,84 29,58

C¸t vµng m3 1,16 1,14 1,11 1,09 1,07

2 3 4 5 6
2.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ¸ 2,0.

M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a


hiÖu hao phÝ vÞ
25 50 75 100

B212 Xi m¨ng kg 93,1 173,02 242,02 317,03


V«i côc kg 82,62 65,28 52,02 36,72

C¸t mÞn m3 1,15 1,12 1,10 1,08

2 3 4 5
2.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn
C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ¸ 1,4.

M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a


hiÖu hao phÝ vÞ
25 50 75

B213 Xi m¨ng kg 106,01 196,02 275,03


V«i côc kg 77,52 59,16 42,84

C¸t mÞn m3 1,12 1,09 1,07


C¸t mÞn m3 1,12 1,09 1,07

2 3 4
2.2.1- §Þnh møc c©p phèi vËt liÖu cho 1m v÷a xi m¨ng c¸t vµng
3

C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2,0.

M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a


hiÖu hao phÝ vÞ
25 50 75 100 125

B221 Xi m¨ng kg 88,09 163,02 227,02 297,02 361,04

C¸t vµng m3 1,19 1,16 1,13 1,11 1,08

2 3 4 5 6
2.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
3

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ¸ 2,0.

M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a


hiÖu hao phÝ vÞ
25 50 75 100 125

B222 Xi m¨ng kg 96,1 176,02 247,02 320,03 389,04

C¸t mÞn m3 1,18 1,14 1,12 1,09 1,06

2 3 4 5 6
2.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m v÷a xi m¨ng c¸t mÞn
3

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ¸ 1,4.

M¸c v÷a
M· Thµnh phÇn §¬n M¸c v÷a
hiÖu hao phÝ vÞ
25 50 75 100

B223 Xi m¨ng kg 108,02 200,02 278,03 359,04

C¸t mÞn m3 1,14 1,11 1,1 1,04

2 3 4 5
ü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. (vËt liÖu lµm dµn gi¸o ®· tÝnh trong ®Þnh møc).
>60

>2

1,20
0,057
0,42
7,5
2,37

40
¬n vÞ tÝnh: 1m3
XÕp ®¸ khan
cã chÝt m¹ch
M¸i
M¸i dèc
dèc
cong
th¼ng
1,2 1,22

0,061 0,061

0,067 0,067
- 2,5
1,75 2,01

20 30
miÕt m¹ch kÎ chØ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

¬n vÞ tÝnh: 1m3
dµy (cm) Trô
>30 ®éc
o (m) lËp
>2

0,85 0,85
0,19 0,25
4,5 6,0
2,67 4,38

0,025 0,035
10 10

40 10

¬n vÞ tÝnh: 1m3
dµy (cm)
>30
o (m)
>2

430
0,30
4,5

3,02

0,035
10

40
¬n vÞ tÝnh: 1m3
dµy (cm)
>30
o (m)
>2

72
0,047
0,28
4,5
1,45

0,035
10

40

vÞ tÝnh: 1m3
dµy (cm)
>30
o (m)
>2
108
0,29
4,5
1,45

0,035
10

40

íi bé phËn kÕt cÊu chung nh ®êng viÒn bÖ cöa sæ, gê chØ v.v... tÝnh vµo khèi lîng) b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn v
G¹ch G¹ch
10 x 20 x 40 10 x 20 x 30
y (cm)
>30 £ 30 >30

120 150 150


0,09 0,08 0,10
4,0 4,0 4,0
1,38 1,29 1,25

320 410 420


chÞu löa vµo c¸c kÕt cÊu ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao, xuèng s©u b»ng thñ c«ng, pal¨ng xÝch, têi ®iÖn
cÇu kü thuËt x©y g¹ch cã chiÒu dµy m¹ch v÷a ≤ 1,5mm th× hao phÝ nh©n c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 1,1. X©y g¹ch cã chiÒu dµy m

Þnh trong c¸c b¶ng ë ®iÓm 1,2 môc II.


75, 100, 125 vµ 150. M¸c v÷a ®îc x¸c ®Þnh b»ng cêng ®é nÐn ë tuæi 28 ngµy trªn c¸c mÉu lËp ph¬ng kÝch thíc 70,7 x 70,7 x 70,7
150

425,04

1,06

7
huËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.
al¨ng xÝch, têi ®iÖn.
¹ch cã chiÒu dµy m¹ch v÷a >3mm th× hao phÝ nh©n c«ng ®îc nh©n víi hÖ sè 0,95 so víi ®Þnh møc x©y g¹ch chÞu löa t¬ng øng.

c 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoÆc trªn c¸c nöa mÉu 40 x 40 x 40mm sau khi uèn g·y theo TCVN 3121: 1979.
hÞu löa t¬ng øng.
Ch¬ng VI
C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç

Bª t«ng ®¸ d¨m
Af.10000 v÷a bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén vµ ®æ b»ng thñ c«ng
af.11000 B£ T¤NG LãT MãNG, mãng, NÒN, BÖ M¸Y
AF.12000 Bª t«ng têng, cét
AF.13100 Bª t«ng giÕng níc, giÕng c¸p
AF.13200 Bª t«ng m¬ng c¸p, r·nh níc
AF.13300 Bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy
AF.13400 Bª t«ng èng cèng
Af. 14100 B£ T¤NG mãng mè, trô cÇu
Af.14200 Bª t«ng mò mè, mò trô cÇu
AF.14300 Bª t«ng mÆt cÇu, lan can, gê ch¾n
AF.15000 Bª t«ng buång xo¾n, cÇu m¸ng, cÇu c¶ng,m¸i bê kªnh m¬ng
AF.16000 Bª t«ng bÓ chøa
AF.17100 Bª t«ng m¸ng thu níc vµ ph©n phèi trªn khu xö lý
AF.17200 Bª t«ng hè van, hè ga
AF.18000 Bª t«ng m¸i taluy ®êng b»ng ph¬ng ph¸p phun kh«

v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng hoÆc v÷a
bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tËp trung vµ ®æ b»ng m¸y
AF.20000 ®æ b»ng cÇn cÈu
AF.21100 Bª t«ng lãt mãng
AF.21200 Bª t«ng mãng
AF.21300 Bª t«ng nÒn
AF.21400 Bª t«ng bÖ m¸y
AF.22000 Bª t«ng têng, cét
AF.23000 Bª t«ng mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu
AF.24100 Bª t«ng cÇu c¶ng
AF.24200 Bª t«ng m¸i bê kªnh m¬ng
AF.25000 Bª t«ng cäc nhåi, cäc barrette
AF.26100 Bª t«ng bÓ chøa
AF.26200 Bª t«ng m¸ng thu níc vµ ph©n phèi khu xö lý
AF.27000 Bª t«ng trît lång thang m¸y, sil«, èng khãi
AF.28100 Lµm líp v÷a xi m¨ng b¶o VÖ m¸i ®Ëp
AF.30000 ®æ b»ng m¸y b¬m bª t«ng tù hµnh
AF.31100 Bª t«ng mãng
AF.31200 Bª t«ng nÒn
AF.31200 Bª t«ng BÖ m¸y
AF.32000 Bª t«ng têng, cét
AF.33000 Bª t«ng mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu,
AF.33300 bª t«ng dÇm cÇu Thi c«ng b»ng ph¬ng ph¸p ®óc ®Èy, ®óc hÉng
AF.34100 Bª t«ng cÇu c¶ng
AF.34200 Bª t«ng m¸i bê kªnh m¬ng
AF.35000 Bª t«ng cäc nhåi, cäc têng barrette
Af.36000 C«ng t¸c ®æ bª t«ng trong hÇm
AF.37000 Bª t«ng bÞt ®¸y trong khung v©y
AF.40000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng
AF.41000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng ®æ b»ng CÇn cÈu 16 tÊn
Af.42000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng ®æ b»ng CÇn cÈu 25 tÊn
Af.43000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng ®æ b»ng CÇn cÈu 40 tÊn
Af.44000 C«ng t¸c bª t«ng thñy c«ng ®æ b»ng m¸y b¬m
AF.51100 S¶n xuÊt v÷a bª t«ng b»ng tr¹m trén t¹i hiÖn trêng
AF.52100 VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng « t« chuyÓn trén
AF.52200 VËn chuyÓn v÷a bª t«ng trong hÇm
AF.52300 VËn chuyÓn v÷a bª t«ng b»ng « t« tù ®æ
AF.60000 C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp
AF.61100 cèt thÐp mãng
AF.61200 Cèt thÐp bÖ m¸y
AF.61300 Cèt thÐp têng
AF.61400 Cèt thÐp Cét, trô
AF.61500 Cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng
AF.61600 Cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc
AF.61700 Cèt thÐp sµn m¸i
AF.61800 Cèt thÐp cÇu thang
AF.62000 S¶n xuÊt, l¾p dùng Cèt thÐp lång thang m¸y, sil«, èng khãi thi c«ng theo ph¬ng
AF.63100 Cèt thÐp giÕng níc, giÕng c¸p
AF.63200 Cèt thÐp m¬ng c¸p, r·nh níc
AF.63300 Cèt thÐp èng cèng, èng buy, èng xi ph«ng, èng xo¾n
AF.64000 Cèt thÐp cÇu m¸ng
AF.65100 cèt thÐp mãng, mè,trô, mò mè, mò trô cÇu trªn c¹n
AF.65200 cèt thÐp mãng, mè, trô,mò mè,mò trô cÇu díi níc
AF.65300 S¶n xuÊt, l¾p ®Æt cÇn neo thÐp gia cè m¸i taluy ®êng
AF.66100 c¸p thÐp dù øng lùc DÇm cÇu ®óc hÉng (kÐo sau)
AF.67100 cèt thÐp cäc khoan nhåi , cäc, têng barrtte trªn c¹n
AF.67200 cèt thÐp cäc khoan nhåi díi níc
AF.68100 S¶n xuÊt cèt thÐp bª t«ng hÇm
Af.68200 L¾p dùng cèt thÐp nÒn, têng
Af.68300 L¾p dùng cèt thÐp vßm hÇm
Af.68400 L¾p dùng cèt thÐp toµn tiÕt diÖn hÇm
Af.68500 L¾p dùng cèt thÐp hÇm ®øng
Af.68600 L¾p dùng cèt thÐp hÇm nghiªng
Af.70000 C«ng t¸c x¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp c«ng tr×nh thuû c«ng
Af.71000 c«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng thuû c«ng b»ng CÇn cÈu 16 tÊn
Af.72000 c«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng thuû c«ng b»ng CÇn cÈu 25TÊn
Af.73000 C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng thuû c«ng b»ng CÇn cÈu 40 tÊn
Af.80000 c«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì V¸n khu«n
Af.81000 v¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç
AF.82000 v¸n khu«n thÐp, c©y chèng gç
AF.83000 V¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp cã khung x¬ng, cét chèng b»ng hÖ gi¸o èng
AF.84000 V¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp kh«ng cã khung x¬ng, xµ gå gç, cét chèng
AF.85000 V¸n khu«n b»ng v¸n Ðp c«ng nghiÖp HÖ xµ gå gç dµn gi¸o c«ng cô
AF.86000 v¸n khu«n thÐp, khung x¬ng thÐp, cét chèng b»ng gi¸o èng
AF.87100 L¾p dùng, th¸o dì kÕt cÊu thÐp hÖ v¸n khu«n ngoµi dÇm cÇu ®óc ®Èy
AF.87200 S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n mè trô cÇu
AF.88110 S¶n xuÊt hÖ v¸n khu«n, hÖ khung ®ì v¸n khu«n HÇm,
AF.88210 tæ hîp, di chuyÓn vµ L¾p dùng v¸n khu«n hÇm
AF.88220 Th¸o, di chuyÓn hÖ v¸n khu«n hÇm
AF.88300 gia c«ng, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n c«ng tr×nh thuû c«ng
AF.88410 S¶n xuÊt v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc hÉng
AF.88420 tæ hîp, L¾p dùng v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc hÉng
AF.88430 th¸o, Di chuyÓn v¸n khu«n, hÖ treo ®ì v¸n khu«n dÇm cÇu ®óc hÉng

Phô lôc
C«ng t¸c bª t«ng §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu

1. Bª t«ng th«ng thêng


1.1. Xi m¨ng PC 30
1.2. Xi m¨ng PC 40
2. Bª t«ng ®Æc biÖt

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông:

- §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c bª t«ng ®æ t¹


nhãm c«ng viÖc:

+ §æ bª t«ng ®îc ®Þnh møc cho 3 d©y chu

* V÷a bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén vË


®æ b»ng thñ c«ng ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh
16m.

* V÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn


hoÆc v÷a bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së
chuyÓn lªn cao vµ ®æ b»ng hÖ thèng cÇn cÈu.

* V÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn


hoÆc v÷a bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së s¶
b»ng m¸y b¬m bª t«ng.

+ S¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp.


* V÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn
hoÆc v÷a bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së s¶
b»ng m¸y b¬m bª t«ng.

+ S¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp.

+ S¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n.

- C«ng viÖc ®æ bª t«ng c¸c kÕt cÊu ®îc ®Þ


s¶n xuÊt, cung cÊp v÷a (b»ng m¸y trén v÷a, hÖ
trêng hoÆc v÷a bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ s
biÖn ph¸p thi c«ng phæ biÕn (b»ng thñ c«ng, b
b¬m bª t«ng).

- C«ng viÖc s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸

Bª t«ng ®¸ d¨m

Af.10000 v÷a bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén vµ ®æ b»ng thñ c«ng
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
- ChuÈn bÞ, trén, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. §æ vµ b¶o dìng bª t«ng ®¶
- Gia c«ng, l¾p dùng vµ th¸o dì cÇu c«ng t¸c.

af.11000 B£ T¤NG LãT MãNG, mãng, NÒN, BÖ M¸Y


AF.11100 Bª t«ng lãt mãng
AF.11200 Bª t«ng mãng
AF.11300 Bª t«ng nÒn
AF.11400 Bª t«ng bÖ m¸y

AF.11100 Bª t«ng lãt mãng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu réng (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £250

AF.111 Bª t«ng lãt mãng VËt liÖu


V÷a m3 1,030
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,42
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm bµn 1KW ca 0,089

10

AF.11200 Bª t«ng mãng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu réng (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £250
VËt liÖu
AF.112 Bª t«ng mãng V÷a m3 1,025
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 -
§inh kg -
§inh ®Øa c¸i -
VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,64
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,089

10

AF.11300 Bª t«ng nÒn


AF.11400 Bª t«ng bÖ m¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1m3

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ nÒn

VËt liÖu
AF.113 Bª t«ng nÒn V÷a m3 1,030
VËt liÖu kh¸c % 1,0
AF.114 Bª t«ng bÖ m¸y Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,58
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca -
M¸y ®Çm bµn 1KW ca 0,089

10

AF.12000 Bª t«ng têng, cét


AF.12100 Bª t«ng têng
AF.12200 Bª t«ng cét
AF.12300 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng nhµ
AF.12400 Bª t«ng sµn m¸i
AF.12500 Bª t«ng lanh t«, lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc, tÊm ®an, « v¨ng
AF.12600 Bª t«ng cÇu thang

AF.12100 Bª t«ng têng

C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu

M· hiÖu
x©y l¾p Hao phÝ vÞ £45
M· hiÖu
ChiÒu
£4

AF.121 Bª t«ng têng VËt liÖu


V÷a m3 1,025
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,049
§inh kg 0,199
§inh ®Øa c¸i 0,871
VËt liÖu kh¸c % 2
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,56
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca -

10

AF.12200 Bª t«ng cét

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n TiÕt diÖ


hiÖu x©y l¾p hao phÝ VÞ £ 0,1
ChiÒu
£4

AF.122 Bª t«ng cét VËt liÖu


V÷a m3 1,025
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,020
§inh kg 0,048
§inh ®Øa c¸i 0,352
VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,50
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca -

10

AF.12300 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng nhµ


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
Sè lîng
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
VËt liÖu
Bª t«ng xµ dÇm,
AF.123 V÷a m3 1,025
gi»ng nhµ
VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,56
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca 0,11

10

AF.12400 Bª t«ng sµn m¸i


AF.12500 Bª t«ng lanh t«, lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc, tÊm ®an, « v¨ng
AF.12600 Bª t«ng cÇu thang

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Sµn


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ m¸i

AF.124 Bª t«ng sµn m¸i VËt liÖu


Bª t«ng lanh t«,
lanh t« liÒn m¸i
V÷a m3 1,025
h¾t, m¸ng níc, tÊm
®an
AF.125 Bª t«ng cÇu thang VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,48
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
AF.126 M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,089
M¸y vËn th¨ng 0,8T ca 0,11

10

AF.13100 Bª t«ng giÕng níc, giÕng c¸p


AF.13200 Bª t«ng m¬ng c¸p, r·nh níc
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
GiÕng níc,
M· hiÖu C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n vÞ
giÕng c¸p

x©y l¾p hao phÝ

Bª t«ng giÕng níc,


AF.131 VËt liÖu
giÕng c¸p
V÷a m3 1,025
Bª t«ng m¬ng c¸p,
VËt liÖu kh¸c % 1,0
r·nh níc
AF.132 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,86
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095

10

AF.13300 Bª t«ng èng xi ph«ng, èng phun, èng buy


AF.13400 Bª t«ng èng cèng

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n èng xi ph«ng, èng ph

hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ §êng kÝnh èng


£100

Bª t«ng èng
AF.133 xiph«ng, èng phun, VËt liÖu
èng buy
V÷a m3 1,05
Bª t«ng èng cèng Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,102
§inh kg 0,171
§inh ®Øa c¸i 2,33
D©y thÐp kg 0,065
AF.134 VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,25
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18

10

Af. 14100 B£ T¤NG mãng mè, trô cÇu


Af.14200 Bª t«ng mò mè, mò trô cÇu

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Mãng, mè, trô


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Trªn c¹n

Bª t«ng mãng, mè,


AF.141 VËt liÖu
trô, cÇu
V÷a m3 1,025
VËt liÖu kh¸c % 2
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 2,91
M¸y thi c«ng
Bª t«ng muc mè,
M¸y trén 250l ca 0,095
mò trô
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,089
AF.142 CÇn cÈu 16T ca 0,045
Sµ lan 400T ca -
Sµ lan 200T ca -
TÇu kÐo 150CV ca -
M¸y kh¸c % 2

10

AF.14300 Bª t«ng mÆt cÇu, lan can, gê ch¾n


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ MÆt cÇu

AF.143 Bª t«ng mÆt cÇu, VËt liÖu


lan can, gê ch¾n
V÷a m3 1,025
VËt liÖu kh¸c % 4
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,8
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm bµn 1KW ca 0,089
M¸y kh¸c % 5

10

AF.15000 Bª t«ng buång xo¾n, cÇu m¸ng, cÇu c¶ng,m¸i bê kªnh m¬ng
af.15110 Bª t«ng buång xo¾n
af.15120 Bª t«ng cÇu m¸ng thêng
af.15130 Bª t«ng cÇu m¸ng vá máng
AF.15200 Bª t«ng cÇu c¶ng
AF.15300 Bª t«ng m¸i bê kªnh m¬ng dµy ≤20cm
AF.15400 bª t«ng mÆt ®êng
AF.15500 Bª t«ng g¹ch vì

(Bª t«ng buång xo¾n, èng hót, èng x¶ bao gåm toµn bé khèi lîng bª t«ng phÇn buång

af.15110 Bª t«ng buång xo¾n


af.15120 Bª t«ng cÇu m¸ng thêng
af.15130 Bª t«ng cÇu m¸ng vá máng
Bª t«ng
C«ng t¸c Thµnh phÇn buång
xo¾n

M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ §¬n vÞ §VT:

1m3

Bª t«ng buång
AF.151 VËt liÖu
xo¾n
V÷a m3 1,025
Bª t«ng cÇu m¸ng
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,017
thêng
AF.151 §inh kg 0,067
§inh ®Øa c¸i 0,476
D©y thÐp kg 0,048
Bª t«ng cÇu m¸ng
Bu l«ng M16 c¸i 0,041
vá máng
VËt liÖu kh¸c % 1,0
AF.151 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 4,45
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18

10

AF.15200 Bª t«ng cÇu c¶ng


§¬n vÞ tÝnh:1m3
Bª t«ng
Thµnh phÇn mèi nèi
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ
b¶n dÇm
hao phÝ däc

AF.152 Bª t«ng cÇu c¶ng VËt liÖu


V÷a m3 1,025
VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 2,4
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,20
Sµ lan 200T ca 0,21
TÇu kÐo 150CV ca 0,006
M¸y kh¸c % 2,0

10

AF.15300 Bª t«ng m¸i bê kªnh m¬ng dµy ≤20cm


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
Sè lîng
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

Bª t«ng m¸i bê kªnh


AF.153 VËt liÖu
m¬ng
V÷a m3 1,025
VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 2,8
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18

10

AF.15400 bª t«ng mÆt ®êng


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt, ®Þnh vÞ khu«n ®êng, lµm khe co d·n b»ng gç, trén v÷a, ®æ bª
§¬n vÞ tÝnh: 1 m3
ChiÒu dµy mÆt ®
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn
§¬n vÞ êng (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ £ 25

VËt liÖu
AF.154 Bª t«ng mÆt ®êng V÷a m3 1,025
Gç lµm khe co d·n m3 0,014
Nhùa ®êng kg 3,5
VËt liÖu kh¸c % 1,5
Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 1,82
M¸y thi c«ng
M¸y trén 500l ca 0,095
M¸y ®Çm bµn 1KW ca 0,089
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,089
M¸y kh¸c % 5,0

10

AF.15500 Bª t«ng g¹ch vì


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
Sè lîng
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

AF.155 Bª t«ng g¹ch vì VËt liÖu


V÷a m3 0,538
G¹ch vì m3 0,893

Nh©n c«ng 3/7 c«ng 1,17

10

AF.16000 Bª t«ng bÓ chøa


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Thµnh
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ th¼ng

VËt liÖu
Bª t«ng bÓ chøa
AF.16 d¹ng thµnh th¼ng, V÷a bª t«ng m3 1,025
thµnh
cong VËt liÖu kh¸c % 2,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 7,5
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5kW ca 0,18

M¸y kh¸c % 1,0

120

AF.17100 Bª t«ng m¸ng thu níc vµ ph©n phèi trªn khu xö lý


(m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
Sè lîng
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
AF.171 M¸ng d¹ng ch÷ V, V÷a bª t«ng m3 1,025
h×nh b¸n nguyÖt
VËt liÖu kh¸c % 2,0

®a gi¸c Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,26
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5kW ca 0,089

10

AF.17200 Bª t«ng hè van, hè ga


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
Sè lîng
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

VËt liÖu
Bª t«ng hè van, hè
AF.172 V÷a bª t«ng m3 1,025
ga
VËt liÖu kh¸c % 1
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,79
M¸y thi c«ng
M¸y trén 250l ca 0,095
M¸y ®Çm dïi 1,5kW ca 0,089

10

AF.18000 Bª t«ng m¸i taluy ®êng b»ng ph¬ng ph¸p phun kh«
Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, trén vËt liÖu, bèc v¸c, vËn chuyÓn vËt liÖu lªn vÞ trÝ ®Æt m¸y b»ng thñ c«
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
Sè lîng
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

Bª t«ng m¸i taluy


®êngb»ng ph¬ng VËt liÖu
ph¸p phun kh«

AF.181 V÷a bª t«ng ®¸ 0,5x1 m3 1,30


VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 12,5
M¸y thi c«ng

M¸y phun v÷a 5,5KW ca 0,55


M¸y trén 80l ca 0,55
M¸y nÐn khÝ 600m3/h ca 0,55

M¸y b¬m níc ca 0,55


M¸y kh¸c ca 5,0

10

v÷a bª t«ng s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng hoÆc v÷a
bª t«ng th¬ng phÈm tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tËp trung vµ ®æ b»ng m¸y

AF.20000 ®æ b»ng cÇn cÈu


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p ®Æt, th¸o dì cÇu c«ng t¸c (nÕu cã). Th¸o më phÔu ®æ, ®æ

AF.21100 Bª t«ng lãt mãng


AF.21200 Bª t«ng mãng

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Lãt


hiÖu x©yl¾p hao phÝ vÞ mãng

AF.211 Bª t«ng lãt mãng VËt liÖu


V÷a m3 1,03
Bª t«ng mãng Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 -
AF.212 §inh kg -
§inh ®Øa c¸i -
VËt liÖu kh¸c % -
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,65
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T ca 0,03
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,089

10

AF.21300 Bª t«ng nÒn


AF.21400 Bª t«ng bÖ m¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ nÒn

VËt liÖu
AF.213 Bª t«ng nÒn V÷a m3 1,03
VËt liÖu kh¸c % 1,0
AF.214 Bª t«ng bÖ m¸y Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,68
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T ca 0,03
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca -
M¸y ®Çm bµn 1KW ca 0,089

10

AF.22000 Bª t«ng têng, cét


AF.22100 Bª t«ng têng
AF.22200 Bª t«ng cét
AF.22300 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i

AF.22100 Bª t«ng têng

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu
£4

AF.221 Bª t«ng têng VËt liÖu


V÷a m3 1,025
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,049
§inh kg 0,199
§inh ®Øa c¸i 0,871
VËt liÖu kh¸c % 2
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,56
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T ca 0,04
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18
VËn th¨ng lång 3T ca -
CÈu th¸p 25T ca -
CÈu th¸p 40T ca -
M¸y kh¸c % 2

10

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu d


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu
£4

AF.221 Bª t«ng têng VËt liÖu


V÷a m3 1,025
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,020
§inh kg 0,048
§inh ®Øa c¸i 0,352
VËt liÖu kh¸c % 2
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,28
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T ca 0,04
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18
VËn th¨ng lång 3T ca -
CÈu th¸p 25T ca -
CÈu th¸p 40T ca -
M¸y kh¸c % 2

50

AF.22200 Bª t«ng cét

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n TiÕt diÖn


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu
£4

AF.222 Bª t«ng cét VËt liÖu


V÷a m3 1,025
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,020
§inh kg 0,048
§inh ®Øa c¸i 0,352
VËt liÖu kh¸c % 1
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,49
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T ca 0,06
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18
VËn th¨ng lång 3T ca -
CÈu th¸p 25T ca -
CÈu th¸p 40T ca -
M¸y kh¸c % 2

10

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n TiÕt diÖn


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ChiÒu
£4
AF.222 Bª t«ng cét VËt liÖu
V÷a m3 1,025
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,020
§inh kg 0,048
§inh ®Øa c¸i 0,352
VËt liÖu kh¸c % 1
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,04
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T ca 0,05
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,20
VËn th¨ng lång 3T ca -
CÈu th¸p 25T ca -
CÈu th¸p 40T ca -
M¸y kh¸c % 2

50

AF.22300 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £4

Bª t«ng xµ dÇm,
AF.223 VËt liÖu
gi»ng,
sµn m¸i V÷a m3 1,025
VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,56

M¸y thi c«ng


CÇn cÈu 10T ca 0,04
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18
VËn th¨ng lång 3T ca -
CÈu th¸p 25T ca -
CÈu th¸p 40T ca -
M¸y kh¸c % 2

10

AF.23000 Bª t«ng mãng, mè, trô, mò mè, mò trô cÇu

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Mãng, mè,


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ trô cÇu

Trªn c¹n
Trªn c¹n

VËt liÖu
AF.231 Bª t«ng V÷a m3 1,025
mãng, mè, trô cÇu. VËt liÖu kh¸c % 2
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,98
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 16T ca 0,045
Bª t«ng §Çm dïi 1,5KW ca 0,085
AF.232 mò mè, mò Sµ lan 400T ca -
trô cÇu. Sµ lan 200T ca -
TÇu kÐo 150CV ca -

M¸y kh¸c % 2,0

10

AF.24100 Bª t«ng cÇu c¶ng


§¬n vÞ tÝnh:1m3
Bª t«ng
mèi nèi
M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn §¬n b¶n dÇm
hao phÝ vÞ däc

AF.241 Bª t«ng cÇu c¶ng VËt liÖu


V÷a m3 1,025
VËt liÖu kh¸c % 1,5
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,40

M¸y thi c«ng


CÇn cÈu 10T ca 0,03
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,20
Sµ lan 200T ca 0,21
TÇu kÐo 150CV ca 0,006
M¸y kh¸c % 2,0

10

AF.24200 Bª t«ng m¸i bê kªnh m¬ng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n


Sè lîng
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
Bª t«ng m¸i bê kªnh
AF.242 VËt liÖu
m¬ng
V÷a m3 1,025
VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 1,80
M¸y thi c«ng
CÇn cÈu 10T ca 0,03
M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,18

10

AF.25000 Bª t«ng cäc nhåi, cäc barrette


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, kiÓm tra hè khoan vµ lång cèt thÐp, l¾p ®Æt phÔu vµ èng ®æ, gi÷ vµ

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Cä


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Trªn c¹n

£ 1000

VËt liÖu
AF.251 Bª t«ng cäc V÷a m3 1,15
nhåi trªn èng ®æ f300 m 0,012
c¹n VËt liÖu kh¸c % 0,2
AF.252 Bª t«ng cäc Nh©n c«ng 4,5/7 c«ng 1,21
nhåi díi M¸y thi c«ng
níc CÇn cÈu xÝch 50T ca 0,083
AF.253 Bª t«ng cäc, Sµ lan 200T ca -
Sµ lan 400T ca -
têng, Barrette
TÇu kÐo 150CV ca -

M¸y kh¸c % 1

10

AF.26100 Bª t«ng bÓ chøa


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n BÓ chøa
Thµnh
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
th¼ng

VËt liÖu
AF.261 Bª t«ng V÷a m3 1,025
bÓ chøa Gç v¸n m3 0,049
§inh 6cm kg 0,20
VËt liÖu kh¸c % 1
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 4,90
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm dïi 1,5kW ca 0,2
CÇn cÈu 10T ca 0,08

M¸y kh¸c % 2

10

AF.26200 Bª t«ng m¸ng thu níc vµ ph©n phèi khu xö lý


(m¸ng d¹ng ch÷ V, h×nh b¸n nguyÖt vµ ®a gi¸c)
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Sè lîng

VËt liÖu
AF.262 M¸ng d¹ng ch÷ V, V÷a m3 1,025
h×nh
b¸n nguyÖt vµ ®a VËt liÖu kh¸c % 1
gi¸c
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 3,72
M¸y thi c«ng
M¸y ®Çm dïi 1,5kW ca 0,2
CÇn cÈu 10T ca 0,08
M¸y kh¸c % 2

10

AF.27000 Bª t«ng trît lång thang m¸y, sil«, èng khãi


(¸p dông cho mäi ®é cao)

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng tr


ît lång
thang m¸y
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ

Bª t«ng trît lång


AF.271 VËt liÖu
thang m¸y
V÷a m3 1,025
Bª t«ng trît Sil« VËt liÖu kh¸c % 2,0
Nh©n c«ng 4/7 c«ng 3,55
Bª t«ng trît èng
AF.272 M¸y thi c«ng
khãi
CÈu th¸p 50T ca 0,065
§Çm dïi 1,5KW ca 0,20
AF.273 M¸y b¬m níc 20KW ca 0,05
(b¶o dìng bª t«ng)
M¸y vËn th¨ng 3T ca 0,025
M¸y kh¸c % 5

10

AF.28100 Lµm líp v÷a xi m¨ng b¶o VÖ m¸i ®Ëp


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
Trén, r¶i v÷a b»ng thñ c«ng dÇy 7cm. §Çm mÆt b»ng qu¶ ®Çm 16T ®¶m b¶o yªu cÇ
§¬n vÞ tÝnh: 100m2
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n
Sè lîng
HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ
VËt liÖu
Lµm líp v÷a xi
AE281 m¨ng b¶o vÖ m¸i V÷a xi m¨ng m3 8,050
®Ëp

Nh©n c«ng 4/7 c«ng 35,910


M¸y thi c«ng
M¸y trén 80lÝt ca 0,933
Qu¶ ®Çm 16T ca 0,337
CÇn trôc b¸nh xÝch
ca 0,337
25T

M¸y kh¸c % 10

10

AF.30000 ®æ b»ng m¸y b¬m bª t«ng tù hµnh


Thµnh phÇn c«ng viÖc:
ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p ®Æt, th¸o dì cÇu c«ng t¸c (nÕu cã); L¾p ®Æt vµ di chuyÓn

AF.31100 Bª t«ng mãng


§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu réng (cm)
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £250

VËt liÖu
AF.311 Bª t«ng mãng V÷a m3 1,015
Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 -
§inh kg -
§inh ®Øa c¸i -
VËt liÖu kh¸c % 1,0
Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,85
M¸y thi c«ng

M¸y b¬m BT 50 m3/h ca 0,033

M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca 0,089


M¸y kh¸c % 1,0

10

AF.31200 Bª t«ng nÒn


AF.31200 Bª t«ng BÖ m¸y
§¬n vÞ tÝnh: 1m3
M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Bª t«ng
hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ nÒn

VËt liÖu
AF.312 Bª t«ng nÒn V÷a m3 1,025
VËt liÖu kh¸c % 1,0
AF.313 Bª t«ng bÖ m¸y Nh©n c«ng 3/7 c«ng 0,62
M¸y thi c«ng

M¸y b¬m BT 50 m3/h ca 0,033

M¸y ®Çm dïi 1,5KW ca


M¸y ®Çm bµn 1KW ca 0,089
M¸y kh¸c % 1,0

10
AF.32000 Bª t«ng têng, cét
AF.32100 Bª t«ng têng
AF.32200 Bª t«ng cét
AF.32300 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng, sµn m¸i

AF.32100 Bª t«ng têng

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n ChiÒu


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £45
ChiÒu
£4
VËt liÖu
V÷a m3 1,015
AF.321 Bª t«ng têng Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,049
§inh kg 0,199
§inh ®Øa c¸i 0,871
VËt liÖu kh¸c % 2
Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,56
M¸y thi c«ng

M¸y b¬m BT 50 m3/h ca 0,033

M¸y ®Çm dïi 1,5W ca 0,18


M¸y kh¸c % 1

10

AF.32200 Bª t«ng cét

M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n TiÕt diÖ


hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ £ 0,1
ChiÒu
£4

AF.322 Bª t«ng cét VËt liÖu