Sei sulla pagina 1di 30

Observaţii şi propuneri cu privire la

Proiectul de Ordin al MJ privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administrației penitenciare

planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice

Nr.

 

Textul proiectului (forma trimisă spre

   

crt.

Unitatea

consultare)

Propunere de completare

Motivaţii

1.

CE TG.

Anexa nr. 10

 

Propunem modificarea alin. (1),

Orele efectuate în zilele de

OCNA

Condiţiile

de

acordare

privind

acesta urmând a avea următorul

repaus săptămânal sau în zilele

compensarea de 5 – 25% la

cuprins:

în care, potrivit reglementărilor

salariul

de

funcție/salariul de

Art. 2.

legale în vigoare, nu se lucrează

bază al agenților de penitenciare,

(1) Agenții de penitenciare şi

vor fi plătite conform Anexei 16-

respectiv

personalului

civil

din

personalul contractual care desfăşoară

cu spor de 100% , in acest mod

administraţiei

activitate de conducători de

se elmină numărul mare de ore

sistemul penitenciare care

desfășoară

autovehicule, care, prin natura muncii

suplimentare și nici nu vor fi

activități de conducători de

lucrează peste programul normal de

discrepanțe între modul de plată

autovehicule, prevăzută la art. 29

lucru, şi cărora nu li se poate acorda

a orelor festive între sectoare.

din

Anexa nr. VI la Legea-cadru

timp liber corespunzător, beneficiază

nr.

153/2017

privind

salarizarea

de o compensație de 5 – 25% din

personalului plătit

din

fonduri

salariul de funcție/ salariul de bază.

publice

 

(1) Agenții de penitenciare şi personalul contractual care desfăşoară activitate de conducători de autovehicule, care, prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu se lucrează şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător, beneficiază de o compensație de 5 – 25% din salariul

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 1 din 2

   

de funcție/ salariul de bază.

     
   

Anexa 17 Structura salariului

Anexa 17 Structura salariului lunar

Orele efectuate în zilele de

lunar Compensație 5 – 25%pentru personalul care desfășoară activități

Compensație 5 – 25%pentru personalul care desfășoară activități de

repaus săptămânal sau în zilele în care, potrivit reglementărilor

de conducători autovehicule, peste

conducători

autovehicule,

 

peste

legale în vigoare, nu se lucrează

programul normal de lucru, inclusiv

programul normal de lucru, şi cărora

vor fi plătite conform Anexei 16-

in zilele de repaus săptămânal şi

nu

li

se

poate

acorda

timp

liber

cu spor de 100%

cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător

corespunzător

 

2.

SNPAP TG.

Art. 4

Propunem modificarea Art. 4 alin.

Propunem ca majorarea să

OCNA

(1) Majorarea se acordă pentru cel

(3), după cum urmează:

poată

fi

acordată

și pentru

mult

5%

din

numărul

total

de

perioade mai scurte, respectiv o

posturi

prevăzute

în

statele

de

lună,

două

luni

sau

trei

 

luni,

organizare şi în limita a

30% din

avându-se

în

vedere

 

meritele

suma salariilor de bază/salariilor

individuale

ale

persoanelor

de

funcţie,

salariilor

gradului

propuse.

 

profesional

deţinut,

gradaţiilor,

Prin

această

modificare,

salariilor de comandă şi a

considerăm că numărul

indemnizaţiilor

 

de

încadrare,

beneficiarilor

majorării

 

poate

cumulat

pe

total

buget,

pentru

crește,

fapt

ce

duce

la

o

mai

ordonatorul principal de credite.

mare

și

continuă implicare a

(2)

Administraţia

Naţională

a

personalului

în

realizarea

Penitenciarelor

 

stabileşte

lucrărilor

de

excepție

sau

a

numărul

de

persoane

care

pot

misiunilor speciale.

 

beneficia de majorare în

Astfel, mecanismul de

conformitate

cu

alin.

(1)

şi

îl

motivare

a

personalului

ar

comunică fiecărei unităţi

deveni mai eficient, întrucât, din

subordonate,

 

aceasta

având

(3) Stabilirea personalului care

experiențele anterioare, a reieșit

obligaţia de a se încadra în datele

beneficiază de majorare se

faptul

că,

în

multe

 

cazuri,

primite.

 

realizează lunar, iar alocarea la

majorarea

acordată

 

a

fost

(3)

Stabilirea

personalului care

drepturi se face pentru perioade de

disproporționată

 

raportat

la

beneficiază

de

majorare se

la 1 lună la 3 luni, după caz.

natura,

volumul

și

durata

realizează trimestrial iar alocarea

lucrărilor

de

excepție

 

sau

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 2 din 2

   

la drepturi

se

face

pentru

 

misiunilor speciale.

perioade de câte 3 luni.

Prin conferirea unei marje de acordare, s-ar permite crearea unui sistem individualizat de motivare ( atât procentual, cât și ca durată de acordare), pe care îl urmărește în esență acest mecanism de recompensare, precum și eliminarea unor eventuale inechități rezultate din imposibilitatea particularizării analizei propunerilor cu raportare concretă la volumul, durata și complexitatea activității fiecăruia dintre cei propuși. Prin urmare, considerăm că nu este echitabil ca pentru o lucrare de excepție realizată în cursul unei luni din trimestrul de referință, să fie acordată o recompensă cu durata de 3 luni, iar, pentru lucrări de excepție care au necesitat activitate deosebită pe toată durata trimestrului în cauză, să fie acordată recompensă cu aceeași durată (ex. organizarea și desfășurarea unei conferințe la care s-a lucrat o lună, este recompensată cu majorare pe 3 luni, la fel ca și activitatea unui agent care a îndeplinit pe durata întregului trimestru atribuțiile de șef serviciu financiar- contabilitate, fără posibilitatea de a fi împuternicit).

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 3 din 2

Prin dubla individualizare ( respectiv, prin durată și prin cuantum/procent) s-ar reduce și practica, deja uzuală,
Prin
dubla
individualizare
(
respectiv,
prin
durată
și
prin
cuantum/procent) s-ar reduce și
practica, deja
uzuală, a
așa-
zișilor „vânători de
50%”, prin
care
unii
angajați
speculează
vârfurile de activitate ale
instituțiilor, în timpul cărora se
implică în mod deosebit, urmând
ca
după
primirea
majorării
revină la nivelul redus de
implicare inițial.
În
concluzie, un
sistem de
acordare a majorării mai flexibil,
atât ca durată a acordări, cât și
ca procent, ar permite o mai
facilă și corectă individualizare și
particularizare
a
analizei de
acordare.
Un alt beneficiu indirect, dar
deloc de
neglijat, este și acela
că printr-un astfel de sistem s-ar
crea premisele creșterii
numărului de
beneficiari
și,
astfel,
creșterea
nivelului
de
motivare a personalului.
Art. 5
(1) Majorarea se acordă
Propunem modificarea Art. 5 alin.
(3), după cum urmează:
individual,
având
în
vedere
Art. 5
lucrările
de
excepție sau
(1) Majorarea se acordă individual,
misiunile speciale desfășurate în
având în vedere lucrările
de
trimestrul
anterior
acordării
excepție
sau
misiunile
speciale
dreptului,
la
propunerea
desfășurate
în
trimestrul/luna
fundamentată şi motivată în scris
anterior/ă
acordării
dreptului,
la
a şefului ierarhic nemijlocit, care
propunerea fundamentată şi

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 4 din 2

   

cuprinde şi procentul majorării, conform modelului prevăzut în anexa 7.1. (2) Propunerea de acordare a majorării se analizează în consiliul de conducere al unităţii, conform competențelor de acordare a majorării, până la sfârșitul lunii imediat următoare trimestrului pentru care se acordă, cu participarea

motivată în scris a şefului ierarhic nemijlocit, care cuprinde procentul și durata acordării majorării, conform modelului prevăzut în anexa 7.1. (2) Propunerea de acordare a majorării se analizează în consiliul de conducere al unităţii, conform competențelor de acordare a majorării, până la sfârșitul lunii imediat următoare perioadei pentru

 

organizaţiilor

sindicale

reprezentative; în urma analizei, se stabilesc propunerile finale asupra cărora urmează să decidă persoana competentă potrivit

care se acordă, cu participarea organizaţiilor sindicale reprezentative; în urma analizei, se stabilesc propunerile finale asupra cărora urmează să decidă persoana

alin. (3).

competentă potrivit alin. (3).

Pentru

corelare

cu

forma

(3) Majorarea se acordă prin act

(3) Majorarea se acordă prin act

propusă a art. 4 alin. (3)

administrativ, competenţa de acordare, inclusiv stabilirea procentului majorării, realizându- se potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane. (4) La acordarea majorării se au în vedere toate categoriile de personal şi corpuri profesionale, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

administrativ, competenţa de acordare, inclusiv stabilirea duratei și procentului majorării, realizându- se potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane. (4) La acordarea majorării se au în vedere toate categoriile de personal şi corpuri profesionale, cu respectarea principiului proporţionalităţii. (5) În cazul în care, din motive obiective, justificate, sau din lipsa propunerilor finale, stabilite conform alin. (2), nu se poate respecta principiul proporționalității pentru toate categoriile de personal şi corpuri profesionale, cu avizul consiliului de conducere și

Propunerea este motivată de faptul că există situații când, pentru o anumită categorie de personal (corp profesional), nu există propuneri suficiente sau valide, (ex.: sunt unități în care există doar 3 salariați civil sau situația în care, în mod concret, într-o anumită perioadă, în unitate au fost desfășurate activități în care au fost implicați preponderent agenți, iar pentru

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 5 din 2

     

consultarea organizațiilor sindicale

ofițeri

nu

există

propuneri cu

reprezentative, persoana

argumente și motivații eligibile,

competentă conform alin. (3) poate

conform ordinului).

 

redistribui majorările celorlalte

Astfel că,

în aceste cazuri,

categorii de personal.

pentru

respectarea

strictă

a

principiului

 

proporționalității,

unitatea s-ar afla în

imposibilitatea de a utiliza toate

majorările

la

care

are dreptul. (

astfel de situații se înregistrează

în

special în

unitățile atipice :

SNPAP, BAGR, etc.)

 

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 6 din 2

3. D.P.C.T Art 5, (2.1.) Prin excepție, propunerea de acordare a majorării în situația personalului subordonat
3.
D.P.C.T
Art 5,
(2.1.) Prin excepție, propunerea
de
acordare
a
majorării
în
situația
personalului
subordonat
profesional
Conform disp. OMJ Nr. 1540/C
din 20 iunie 2006
privind organizarea şi atribuţiile
DPCT, care își desfășoară activitatea în
unitățile subordonate ANP, este
Anexa nr. 7
discutată
în
cadrul
consiliului
de
conducere de la nivelul ANP, iar deciziile
Condiţiile de acordare a majorării
de
acordare
a
majorării
se
transmit
Direcţiei pentru prevenirea
criminalităţii în mediul
penitenciar
publicat în: monitorul oficial nr.
594 din 10 iulie 2006, ART. 5
pentru
lucrări
de
excepţie
sau
conducerilor
unităților
subordonate
(1)
La
nivelul
fiecărei
unităţi
misiuni speciale, pentru funcţionarii
pentru
punerea
în
aplicare,
comform
publici cu statut special şi
competențelor de gestionare a
personalul
civil
din
sistemul
resurselor umane.
administraţiei
penitenciare,
penitenciare funcţionează un
birou pentru prevenirea
criminalităţii în mediul
penitenciar, denumit în
prevăzute de art. 15 din Anexa nr.
VI la Legea-cadru nr. 153/2017
privind
salarizarea
personalului
plătit din fonduri publice
continuare Biroul.
(2) Personalul din cadrul Biroului
va fi subordonat din punct de
vedere administrativ directorului
unităţii penitenciare, iar
din
Art
5,
(2) Propunerea de
acordare a majorării se analizează
în consiliul de conducere al unităţii,
conform competențelor de
acordare a majorării, până la
sfârșitul lunii imediat următoare
trimestrului pentru care se acordă,
cu participarea organizaţiilor
sindicale reprezentative; în urma
analizei, se stabilesc propunerile
finale asupra cărora urmează să
punct de vedere profesional
Direcţiei. În acest sens, opinăm
că este atributul conducerii
profesionale de a constata că
personalul DPCT din structurile
teritoriale a realizat activități de
natură a justifica acordarea
majorării pentru lucrări de
excepţie sau misiuni speciale,
urmare
analizării
activității
decidă persoana competentă
potrivit alin. (3).
profesionale a acestora.
De asemenea, urmare unei
analize efectuate la nivelul
DPCT, există multiple situații în
care
au
fost
trimise
solicitări
adresate conducerilor unităților
subordonate ANP, pentru a se
analiza
oportunitatea
discutării

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 7 din 2

       

majorării

pentru

lucrări

de

excepție

sau

misiuni

 

speciale

realizate

de

către

lucrătorii

structurilor

 

de

prevenire

teritoriale,

care

nu

au

fost

supuse

analizei

in

cadrul

consiliilor

de

conducere

din

unități.

Cu

privire

la

acest

aspect, dacă legea în discuție, în spiritul ei, poate avea ca efect

motivarea

funcționarilor

publici

cu statut special, acest demers

nu poate

fi îndeplinit

de către

DPCT cu privire

la personalul

propriu,

aflat

în

relații

de

subordonare administrativă față

de

directorii

 

unităților

subordonate ANP, respectiv de

subordonare

profesională

față

de DPCT, care poate desfășura

doar activități de îndrumare și

control, fără

a

putea

 

avea

și

apanajul legal al recompensării personalului propriu. Cu privire la cele expuse mai sus,

menționăm că pot face obiectul

majorării

doar

 

lucrătorii

structurilor

 

de

prevenire

teritoriale care se subordonează DPCT în mod nemijlocit, conform relațiilor de subordonare stabilite prin fișele de post (șefii de birou, ofițerii cu atribuții de coordonare compartiment).

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 8 din 2

4.

Penit. Aiud

ANEXA 15, ART. 1

ANEXA 15, ART. 1

Considerăm

este

 

necesar

Funcţionarii publici cu statut special

Funcţionarii publici cu statut special din

această modificare astfel încât pe

din sistemul administraţiei

sistemul administraţiei penitenciare,

perioada

cât

se

află

în

CO, CM,

penitenciare, care desfăşoară

care desfăşoară activităţi de control

învoire

plătită, precum

și

în

alte

activităţi de control financiar preventiv

financiar preventiv propriu sau de

situații în care lipsește din instituție

propriu sau de audit, beneficiază de

audit, beneficiază de majorarea

nu

va

beneficia

de

această

majorarea salariului de funcţie cu 10%, pentru perioada cât desfăşoară această activitate

salariului de funcţie cu 10%, pentru perioada cât desfăşoară efectiv această activitate

majorare.

 
   

ANEXA 16, ART. 2 ALIN (1) (1) Sporul de până la 100% din salariul de funcţie/salariul de bază se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

ANEXA 16, ART. 2 ALIN (1) (1) Sporul de 100% din salariul de funcţie/salariul de bază se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Considerăm că este necesar această modificare deoarece în tot cuprinsul acestei anexe se vorbește de sporul de 100%

5.

Penit. Mioveni

 

Anexa nr. 6

   

Anexa nr. 6

   
 

Unităţile,

categoriile

de

personal,

Unităţile,

categoriile

de

personal,

condiţiile,

criteriile

şi

mărimea

condiţiile,

criteriile

şi

mărimea

compensaţiei de risc prevăzute de

compensaţiei de risc prevăzute de

art.

14

din Anexa nr.

VI

la Legea-

art. 14

din

Anexa nr. VI la Legea-

cadru

nr.

153/2017

privind

cadru

nr.

153/2017

privind

salarizarea

personalului

plătit

din

salarizarea

personalului

plătit

din

fonduri publice

 

fonduri publice

   

Art. 1 (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii

Art. 1 (1) Pentru munca cu grad ridicat

de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în

de pericol deosebit, desfăşurată în

exercitarea

 

atribuţiilor

funcţionale,

exercitarea atribuţiilor funcţionale,

funcţionarii publici cu statut special şi

funcţionarii publici cu statut special şi

personalul civil din unităţile sistemului

personalul civil din unităţile sistemului

administraţiei

penitenciare

care

administraţiei penitenciare care

execută, conduc, coordonează sau

execută, conduc, coordonează sau

contribuie

la

realizarea

activităţilor

contribuie la realizarea activităţilor

deosebite ori de specialitate, de control

deosebite ori de specialitate, de

antiterorist,

 

activităţi

de

pază,

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 9 din 2

   

control antiterorist, activităţi de pază, supraveghere, escortare, asistenţă medicală, educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, activităţi de culegere,

supraveghere, escortare, asistenţă medicală, educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, activităţi de culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi

 

prelucrare, centralizare, verificare şi

valorificare

a

valorificare a datelor/situaţiilor/documentelor/ actelor, acţiuni şi intervenţie, beneficiază de o compensaţie de risc de până la 30% calculat la salariul de

datelor/situaţiilor/documentelor/ actelor, acţiuni şi intervenţie, beneficiază de o compensaţie de risc de până la 30% calculat la salariul de funcţie/salariul de bază.

funcţie/salariul de bază. Art. 2

Art. 2 Beneficiază de o compensaţie

Beneficiază de o compensaţie de risc de 30% următoarele categorii

de risc de 30% următoarele categorii de personal:

de personal:

 • a) funcţionarii publici cu statut

 • a) funcţionarii publici cu statut

special şi personalul civil din unităţile

special şi personalul civil din unităţile

subordonate care execută, conduc sau

subordonate care execută, conduc sau coordonează activităţi de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate,

coordonează activităţi de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate, precum şi de intervenţie operativă;

precum şi de intervenţie operativă;

 • b) funcţionarii publici cu statut

 • b) funcţionarii publici cu statut

special şi personalul civil din unităţile

 • c) funcţionarii publici cu statut

special şi personalul civil din unităţile subordonate cu atribuţii în domeniul

subordonate cu atribuţii în domeniul asigurării legalităţii deţinerii, reintegrării

asigurării legalităţii deţinerii, reintegrării sociale, asistenţei

sociale, asistenţei medicale, folosirii la muncă a persoanelor private de

medicale, folosirii la muncă a persoanelor private de libertate şi aplicării regimului penitenciar;

libertate şi aplicării regimului penitenciar;

 • c) funcţionarii publici cu statut

special şi personalul civil din unităţile

special şi personalul civil din unităţile

subordonate cu atribuţii în domeniul

subordonate cu atribuţii în domeniul

prevenirii criminalităţii şi terorismului în

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 10 din 2

   

prevenirii criminalităţii şi terorismului în

sistemul penitenciar;

 

sistemul penitenciar;

 • d) funcţionarii publici cu statut

d)

funcţionarii publici cu statut

special şi personalul civil care îşi

special

şi

personalul

civil

care

îşi

desfăşoară activitatea în dispeceratele

desfăşoară activitatea în dispeceratele

şi centrele de monitoare ale

şi centrele de monitoare ale Administraţiei Naţionale a

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor

 • e) funcţionarii publici cu statut

Penitenciarelor

şi

unităţilor

subordonate acesteia, precum şi cei cu

subordonate acesteia, precum şi cei cu atribuţii de pază şi acces la sediul

atribuţii de pază şi acces la sediul Administraţiei Naţionale a

Administraţiei Naţionale a

Penitenciarelor şi unităţilor

Penitenciarelor şi unităţilor subordonate;

subordonate;

e)

funcţionarii publici cu statut

special şi personalul civil din unităţile

special şi personalul civil din unităţile

subordonate, care au stabilite, prin fişa

subordonate, care au stabilite, prin fişa postului, atribuţii conform cărora îşi

postului, atribuţii conform cărora îşi desfăşoară activitatea permanent în

desfăşoară

activitatea

permanent în

sectorul de deţinere sau cu persoanele

sectorul de deţinere sau cu

private de libertate;

persoanele private de libertate;

 
 • f) funcţionarii publici cu statut

f)

funcţionarii publici cu statut

special şi personalul civil din Ministerul

Beneficiază de o compensaţie

special şi personalul civil din Ministerul

Justiţiei şi Administraţia Naţională a

Justiţiei şi Administraţia Naţională a

Penitenciarelor care conduc sau

Penitenciarelor

care

conduc sau

coordonează îndeplinirea atribuţiilor

coordonează

îndeplinirea

atribuţiilor

prevăzute anterior.

prevăzute anterior. Art. 3 Beneficiază de o compensaţie

Art. 3

de risc de 30% funcţionarii publici

de risc de 25%, funcţionarii publici cu

cu statut special şi personalul civil din

statut special

şi personalul civil din

sistemul administraţiei penitenciare, din

sistemul

administraţiei

penitenciare,

toate domeniile de activitate, altele

din toate domeniile de activitate, altele decât cele prevăzute la art. 2, precum şi funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din cadrul

decât cele prevăzute la art. 2, precum şi funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din cadrul Ministerului Justiţiei care au stabilite, prin fişa

Ministerului Justiţiei care au stabilite,

postului, atribuţii în legătură cu sistemul

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 11 din 2

   

prin fişa postului, atribuţii în legătură cu sistemul administraţiei penitenciare.

administraţiei penitenciare.

 
 

Penitenciarul

Anexa nr. 6

   

Sporul de pericol, prin natura lui se

 

6.

Mărgineni

Art. 2

 

acorda

personalului

care

Beneficiază de o compensaţie

 

desfăşoară activități

in

 

Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi

de risc de 30% următoarele categorii de personal:

 

penitenciare si desfășoară munca cu grad de risc sau condiții de

 

mărimea compensaţiei de risc

 • a) funcţionarii publici cu statut

pericol deosebit.

 

prevăzute de art. 14 din Anexa nr.

special şi personalul civil din unităţile

 

VI la Legea-cadru nr. 153/2017

subordonate care execută, conduc sau

 

În

aceleași

condiții

de

pericol

privind salarizarea personalului

coordonează activităţi de pază,

lucrează atât personalul din cadrul

 

plătit din fonduri publice

supraveghere şi escortare a

structurii

evidență,

dispecerat,

persoanelor private de libertate,

 

juridic,

financiar,

etc.,

pază

Art. 2

precum şi de intervenţie operativă;

 

perimetru,

întrucât

valorifică

Beneficiază de o compensaţie

 • b) funcţionarii publici cu statut

documentele deținuților,

participă

de risc de 30% următoarele categorii

special şi personalul civil din unităţile

la

ședințele

instanțelor

de

de personal:

subordonate cu atribuţii în domeniul

judecată, alături de ppl, au atribuții

 
 • a) funcţionarii publici cu statut

special şi personalul civil din unităţile

asigurării legalităţii deţinerii, reintegrării sociale, asistenţei medicale, folosirii la

ce presupune munca cu persoanele private de libertate.

subordonate care execută, conduc sau coordonează activităţi de pază, supraveghere şi escortare a

muncă a persoanelor private de libertate şi aplicării regimului penitenciar;

Prin OMJ nr. 54 /17.01.2008, s-a acordat sporul unic de pericol

persoanelor private de libertate,

 • c) funcţionarii publici cu statut

pentru tot personalul sistemului

precum şi de intervenţie operativă;

special şi personalul civil din unităţile

penitenciar, pentru a se înlătura

 • b) funcţionarii publici cu statut

subordonate cu atribuţii în domeniul

diferențele salariale dintre

special şi personalul civil din unităţile

prevenirii criminalităţii şi terorismului în

categoriile de personal, pe motiv

subordonate cu atribuţii în domeniul

sistemul penitenciar;

că această diferențiere pe

asigurării legalităţii deţinerii, reintegrării

 • d) funcţionarii publici cu statut

categorii de persoane nu este

sociale, asistenţei medicale, folosirii la

special şi personalul civil care îşi

oportună.

muncă a persoanelor private de libertate şi aplicării regimului

desfăşoară activitatea în dispeceratele unităţilor penitenciare, precum şi cei

De asemenea prin reducerea cuantumului sporului de pericol

penitenciar;

cu atribuţii de pază şi acces la sediul

pentru unele categorii, vor fi

 • c) funcţionarii publici cu statut

unităţilor subordonate;

diminuate drepturile salariale,

special şi personalul civil din unităţile

 • e) funcţionarii publici cu statut

fără schimbarea condițiilor de

subordonate cu atribuţii în domeniul

special şi personalul civil din unităţile

muncă care să determine

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 12 din 2

   

prevenirii criminalităţii şi terorismului în

subordonate, care au stabilite, prin fişa

f) funcţionarii publici cu statut

această reducere de spor.

 

sistemul penitenciar; d) funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil care îşi desfăşoară activitatea în dispeceratele şi centrele de monitoare ale Administraţiei Naţionale a

postului, atribuţii conform cărora îşi desfăşoară activitatea permanent în sectorul de deţinere sau cu persoanele private de libertate;

special şi personalul civil din unitățile

Art. 53 din Constitutia Romaniei

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după

Penitenciarelor şi unităţilor

penitenciare, care execută, conduc,

caz,

pentru:

apărarea securităţii

subordonate acesteia, precum şi cei cu

controlează sau contribuie la activități

naţionale, a ordinii,

a sănătăţii

ori

a

moralei

publice,

a

drepturilor şi

a

atribuţii de pază şi acces la sediul

de culegere, prelucrare, verificare,

libertăţilor

cetăţenilor;

desfăşurarea

Administraţiei Naţionale a

valorificare a datelor și informațiilor din

instrucţiei

penale;

prevenirea

Penitenciarelor şi unităţilor

domeniile de activitate ale sistemului

consecinţelor unei calamităţi naturale,

subordonate;

penitenciar.

ale unui dezastru ori ale unui sinistru

e) funcţionarii publici cu statut

deosebit

de

 

grav.

special şi personalul civil din unităţile

(2)

Restrângerea

poate

fi

dispusă

subordonate, care au stabilite, prin fişa

numai

dacă este necesară într-o

postului, atribuţii conform cărora îşi

societate democratică. Măsura trebuie

desfăşoară activitatea permanent în

să fie proporţională cu situaţia care a

sectorul de deţinere sau cu

determinat-o,

fie

aplicată în mod

persoanele private de libertate;

nediscriminatoriu

şi

fără

a

aduce

atingere

existenţei

dreptului

sau

a

f) funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor care conduc sau coordonează îndeplinirea atribuţiilor prevăzute anterior.

libertăţii.

 
   

Art. 3 Beneficiază de o compensaţie de risc de 25%, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare, din toate domeniile de activitate, altele decât cele prevăzute la art. 2, precum şi funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din cadrul Ministerului Justiţiei care au stabilite,

Art. 3 A se elimina

Cu aceeași motivare, respectiv al naturii acestui spor

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 13 din 2

   

prin fişa postului, atribuţii în legătură cu sistemul administraţiei penitenciare.

   
       

Este

evident

ca

majorarea

Anexa nr. 7

vizează

toate

categoriile

de

personal.

 

Condiţiile de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute de art. 15 din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind

Potrivit Legii 153/2007, ART. 15 (1) Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se

salarizarea personalului plătit din fonduri publice

A se elimina

acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

(4) La acordarea majorării se au în vedere toate categoriile de personal şi corpuri profesionale, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

În raport de prevederile Legii 153/2017, adăugarea unei condiții suplimentare, respectiv îndeplinirea principiului proporționalitătii pe corpuri, etc…, adaugă la lege.

Se încalcă principiul ierarhiilor legii, defavorizând o categorie profesională, care numeric este inferioară unei alte categorii profesionale, contravenind practic scopului pentru care se acordă această majorare, impunând acesteia un profund caracter social în detrimentul contribuţiei profesionale aduse în îndeplinirea sarcinilor.

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 14 din 2

         
   

Art. 6

 

A se elimina

Având in vedere

ca

se acorda

 

(1) Majorarea salarială de până

retroactiv, se presupune ca au

la

50%

nu

se

acordă

sau plata

fost îndeplinite

condiţiile de

majorării

încetează

în

următoarele

acordare.

cazuri:

   

c) când nu mai sunt îndeplinite criteriile de acordare.

2) În situaţia în care majorarea acordată unei persoane încetează înainte de expirarea perioadei iniţiale, se poate propune ca, pentru perioada rămasă, să beneficieze de majorarea de până la 50% o altă persoană, cu respectarea procedurii şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice

7.

Penitenciarul

Raportat la cadrul legal

Nivelul maxim prevăzut al

 • - Complexitatea atributiilor pe

Ploiești

existent, nivelul maxim prevăzut al

salariilor de comandă este de până la

care le exercitată de functionarul

salariilor de comandă este de 25% (faţă de 50% actual), algoritmul

50%.

public cu statut special cu funcție de comandă,

urmărit fiind păstrarea unei proporţii

 • - Ca

o

motivarea a

reprezentând jumătate din nivelul actual al acestora.

functionarul public cu statut special cu funcție de comandă în contextul

in

care acesta

are

în

atribuții o

gestionare eficientă publice

a fondurilor

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 15 din 2

 

Penitencia

 

Anexa nr. 3

A se elimina acest articol

Salariul de comanda se atribuie in

8.

rul

 

considerarea atributiilor functiei de

Slobozia

Funcţiile pentru care se acordă

coordonare, conducere, etc, iar efectele acestor atributii sunt

salariul

de

comandă,

mărimea

continue, atat pe perioada prezentei

concretă

a

procentului

precum

şi

la serviciu cat si in afara acesteia.

condiţiile

de

acordare

şi

de

suspendare prevăzute de art. 8

din

Anexa

nr.

VI

la

Legea-cadru

nr.

153/2017

privind

salarizarea

personalului

plătit

din

fonduri

publice;

Art. 4 În cazul fracțiunilor de lună, cuantumul salariului de comandă se calculează în funcție de numărul de zile lucrătoare pentru care dreptul există, raportat la numărul de zile lucrătoare din lună.

   

Anexa nr. 6

     

Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi mărimea

 

compensaţiei de risc prevăzute de art.

14

din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr.

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 16 din 2

   

Art. 2

Art. 2

Sporul de pericol, prin natura lui se

Beneficiază de o compensaţie de risc de 30% următoarele categorii de personal:

Beneficiază de o compensaţie de risc de 30% următoarele categorii de personal:

acorda personalului care desfăşoară activități in penitenciare şi desfășoară munca

 • a) funcţionarii publici cu statut

 • a) funcţionarii publici cu statut

cu grad de risc sau condiții de

special şi personalul civil din unităţile

special şi personalul civil din unităţile

pericol deosebit.

subordonate care execută, conduc sau coordonează activităţi de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate,

subordonate care execută, conduc sau coordonează activităţi de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate,

În aceleași condiții de pericol lucrează atât personalul din cadrul structurii evidență, dispecerat,

precum şi de intervenţie operativă;

precum şi de intervenţie operativă;

juridic, financiar, etc., întrucât

 • b) funcţionarii publici cu statut

 • b) funcţionarii publici cu statut

valorifică documentele deținuților,

A se vedea reglementarea

special şi personalul civil din unităţile

special şi personalul civil din unităţile

participă la sedințețe instanțelor

subordonate cu atribuţii în domeniul

subordonate cu atribuţii în domeniul

de judecată, alături de deţinuţi, au

asigurării legalităţii deţinerii, reintegrării sociale, asistenţei medicale, folosirii la muncă a persoanelor private de libertate şi aplicării regimului penitenciar;

asigurării legalităţii deţinerii, reintegrării sociale, asistenţei medicale, folosirii la muncă a persoanelor private de libertate şi aplicării regimului penitenciar;

atributii ce presupune munca cu persoanele private de libertate.

anterioară, respectiv OMJ nr. 54

 • c) funcţionarii publici cu statut

 • c) funcţionarii publici cu statut

/17.01.2008, prin care a fost

special şi personalul civil din unităţile

special şi personalul civil din unităţile

acordat acest spor în procent unic

subordonate cu atribuţii în domeniul prevenirii criminalităţii şi terorismului în sistemul penitenciar;

subordonate cu atribuţii în domeniul prevenirii criminalităţii şi terorismului în sistemul penitenciar;

pentru tot personalul sistemului penitenciar, considerându-se ca o măsură inoportună acordarea

 • d) funcţionarii publici cu statut

d)

funcţionarii publici cu

diferenţiată pe categorii de

special şi personalul civil care îşi

desfăşoară activitatea în dispeceratele şi centrele de monitoare ale Administraţiei Naţionale a

statut special şi personalul civil care îşi desfăşoară activitatea în dispeceratele unităţilor penitenciare, precum şi cei cu

personal, riscul existând în egală măsură pentru tot personalul. Dacă se consideră că incidenţa pericolului există numai atunci

Penitenciarelor şi unităţilor

atribuţii de pază şi acces la sediul

când se intră in contact

direct cu

subordonate acesteia, precum şi cei cu

unităţilor subordonate;

deţinuţii, atunci ar trebui ca sporul

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 17 din 2

   

atribuţii de pază şi acces la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate; e) funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din unităţile

e) funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din unităţile subordonate, care au stabilite, prin fişa postului, atribuţii conform cărora îşi desfăşoară activitatea permanent

să se acorde în raport de timpul efectiv lucrat în acest mod ( vezi acordarea sporului pentru lucrătorii sectorului evidenţă, care nu-şi desfăşoară activitatea permanent pe secţiile de deţinere,

subordonate, care au stabilite, prin fişa

în sectorul de deţinere sau cu persoanele private de libertate;

dispecerate

unităţi şi centre

postului, atribuţii conform cărora îşi desfăşoară activitatea permanent în sectorul de deţinere sau cu persoanele private de libertate; f) funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor care conduc sau coordonează îndeplinirea atribuţiilor prevăzute anterior.

f) funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din unitățile penitenciare, care execută, conduc, controlează sau contribuie la activități de culegere, prelucrare, verificare, valorificare a datelor și informațiilor din domeniile de activitate ale sistemului penitenciar.

monitorizare ANP, sau alte categorii de funcţionari publici care nu-şi desfăşoară activitatea în penitenciare şi cu atât mai mult, pe secţiile de deţinere).

   

Art. 3 Beneficiază de o compensaţie de risc de 25%, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare, din toate domeniile de activitate, altele decât cele prevăzute la art. 2, precum şi funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din cadrul Ministerului Justiţiei care au stabilite, prin fişa postului, atribuţii în legătură cu sistemul administraţiei penitenciare.

A se elimina

Pentru motivele de mai sus.

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 18 din 2

     

Anexa nr. 7

 

A se elimina

Este evident ca majorarea

Condiţiile de acordare a

vizeaza toate categoriile de personal. Potrivit Legii 153/2007,

majorării

pentru

lucrări

de

ART. 15

excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu

(1) Pentru personalul militar, poliţiştii,

statut

special

şi

personalul

funcţionarii publici cu

civil

din sistemul

statut special din sistemul

administraţiei penitenciare, prevăzute de art. 15 din Anexa

administraţiei penitenciare şi personalul civil care

nr.

VI

la

Legea-cadru nr.

execută lucrări de

153/2017

privind

salarizarea

excepţie sau misiuni

personalului plătit din fonduri publice

speciale, apreciate ca atare de către

(4) La acordarea majorării se au în vedere toate categoriile

conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la

de

personal

 

şi

corpuri

solda de funcţie/salariul

profesionale,

cu

respectarea

de funcţie/salariul de

principiului proporţionalităţii.

 

bază. În raport de prevederile Legii 153/2017, adaugarea unei conditii suplimentare, respectiv indeplinrea principiului propotionalitatii pe corpuri, etc…, adaugă la aceasta. Se încalcă principiul ierarhiilor legii, defavorizând o categorie profesională, care numeric este inferioară unei alte categorii profesionale,

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 19 din 2

       

contravenind practic scopului pentru care se acordă această majorare, impunând, acesteia un profund caracter social în detrimentul contribuţiei profesionale aduse în îndeplinirea sarcinilor.

   

Art. 6

A se elimina

Având în vedere faptul că

 

(1) Majorarea salarială de

se acordă retroactiv, se

până la 50% nu se acordă sau

presupune ca au fost

plata

majorării

încetează

în

îndeplinite condiţiile de

următoarele cazuri:

 

acordare, ceea ce face

 

c) când

nu

mai

sunt

desuete aceste prevederi.

îndeplinite criteriile de acordare.

2) În situaţia în care majorarea acordată unei persoane încetează înainte de expirarea perioadei iniţiale, se poate propune ca, pentru perioada rămasă, să beneficieze de majorarea de până la 50% o altă persoană, cu respectarea procedurii şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice

9.

Penitenciarul Găești

Anexa nr.6 la ordin Art. 2

următoarele categorii de

 

Anularea art. 3. Completarea art. 2 cu litera g):

- Asigurarea unei compensații unice pentru

Beneficiază de o compensaţie de risc de 30%

personal:

g) funcționarii publici cu statut special și personalul civil care contribuie la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute anterior;

toate categoriile de personal, având în vedere faptul că buna funcționare a domeniilor pentru care

 

a) funcţionarii publici cu

se acordă compensația

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 20 din 2

   

statut special şi personalul civil din unităţile subordonate care execută, conduc sau coordonează activităţi de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate, precum şi de intervenţie operativă;

 

de 30% este condiționată de realizarea atribuțiunilor de serviciu și de către personalul din alte domenii de activitate; - Compensația nu este acordată strict pe considerentul desfășurării

 • b) funcţionarii publici cu

activității permanent în

statut special şi personalul civil din unităţile subordonate cu atribuţii în domeniul asigurării legalităţii deţinerii, reintegrării sociale, asistenţei medicale, folosirii la muncă a persoanelor

sectorul de deținere sau cu persoane private de libertate; - Prin adresa nr. 5583/2008, Ministerul Justiției a apreciat că

private de libertate şi aplicării regimului penitenciar;

diferențierea pe categorii de persoane nu este

 • c) funcţionarii publici cu

oportună, astfel că a

statut special şi personalul civil

instituit prin OMJ nr.

din unităţile subordonate cu atribuţii în domeniul prevenirii criminalităţii şi terorismului în sistemul penitenciar;

54/C/2008 pentru modificare și completarea OMJ nr.399/C/2007, un spor unic de 30%

 • d) funcţionarii publici cu

statut special şi personalul civil

care îşi desfăşoară activitatea în dispeceratele şi centrele de monitoare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia,

precum şi cei cu atribuţii de pază şi acces la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate;

 • e) funcţionarii publici cu

statut special şi personalul civil

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 21 din 2

   

din unităţile subordonate, care au stabilite, prin fişa postului, atribuţii conform cărora îşi desfăşoară activitatea permanent în sectorul de deţinere sau cu persoanele private de libertate; f) funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor care conduc sau coordonează îndeplinirea atribuţiilor prevăzute anterior. Art. 3 Beneficiază de o compensaţie de risc de 25%, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare, din toate domeniile de activitate, altele decât cele prevăzute la art. 2, precum şi funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din cadrul Ministerului Justiţiei care au stabilite, prin fişa postului, atribuţii în legătură cu sistemul administraţiei penitenciare.

   

10.

Penitenciarul Oradea

Anexa nr. 6

Anexa nr. 6

 

Art. 2

Art. 2

Propunem modificarea

Beneficiază

 

de

o

Beneficiază de o compensaţie de risc de

art. 2 şi eliminarea art. 3,

compensaţie

de

risc

de

30%

30% funcţionarii publici cu statut special

având în vedere faptul că,

următoarele

categorii

de

şi personalul

civil

din sistemul

în prezent, toţi angajaţii

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 22 din 2

   

personal:

administraţiei

penitenciare,

din

toate

din sistemul penitenciar

 • a) funcţionarii publici cu

domeniile

de

activitate,

precum

şi

beneficiază de

statut special şi personalul civil

funcţionarii

publici cu

statut

special şi

compensaţia de risc de

din unităţile subordonate care

personalul

civil

din

cadrul

Ministerului

30%, iar prin micşorarea

execută, conduc sau

Justiţiei

care

au

stabilite,

prin

fişa

cuantumului compensaţiei

coordonează activităţi de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate, precum şi de intervenţie operativă;

postului, atribuţii în legătură cu sistemul administraţiei penitenciare.

pentru unele categorii de personal s-ar crea alte discrepanţe salariale între angajaţi.

 • b) funcţionarii publici cu

statut special şi personalul civil din unităţile subordonate cu atribuţii în domeniul asigurării legalităţii deţinerii, reintegrării

sociale, asistenţei medicale, folosirii la muncă a persoanelor private de libertate şi aplicării regimului penitenciar;

 • c) funcţionarii publici cu

statut special şi personalul civil din unităţile subordonate cu atribuţii în domeniul prevenirii criminalităţii şi terorismului în sistemul penitenciar;

 • d) funcţionarii publici cu

statut special şi personalul civil care îşi desfăşoară activitatea în dispeceratele şi centrele de monitoare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia, precum şi cei cu atribuţii de pază şi acces la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate;

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 23 din 2

     

e) funcţionarii publici

cu

   

statut special şi personalul civil

din unităţile

subordonate, care

au

stabilite,

prin

fişa

postului,

atribuţii conform

cărora

îşi

desfăşoară activitatea permanent în sectorul de deţinere sau cu persoanele private de libertate;

 

f)

funcţionarii

publici

cu

statut special şi personalul civil

din

Ministerul

Justiţiei

şi

Administraţia Naţională a Penitenciarelor care conduc sau coordonează îndeplinirea

atribuţiilor prevăzute anterior.

 
 

Art. 3

 

Beneficiază

 

de

o

compensaţie

de

risc

de

25%,

funcţionarii publici cu

statut

special

şi

personalul

civil

din

sistemul

 

administraţiei

penitenciare, din toate domeniile

de

activitate, altele decât cele

prevăzute

la

art.

2, precum

şi

funcţionarii publici cu

statut

special

şi

personalul

civil

din

cadrul Ministerului Justiţiei care

au

stabilite,

prin

fişa postului,

atribuţii în legătură cu sistemul administraţiei penitenciare.

11

Penitenciar Tulcea

 

Anexa 9 - Art. 56 alin.1, lit. (c) – procentul

 

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 24 din 2

     

prevăzut de Legea – cadru 153/2017 este de 7,5% şi nu de 7% cum este trecut în proiect; Este necesar a se face o corecţie a nomenclatorului arhivistic astfel încât să fie cuprinse şi documentele constituite cu ocazia examenului pentru acordarea sau menţinerea titlului de specialist de clasă

 

12

Calin Ardelean

 

Se identifică unele aspecte, cum ar fi:

 

1)

În

ceea

ce privește

salariul de

comandă, cred că ar fi utilă acordarea a 12% pentru adjunct șef de secție, deoarece e o funcție mai rară în statele de funcții. În acel moment, ar fi benefică și acordarea a 8% - 10% pentru șefii de formațiune.

2) Prin acest act normativ, s-ar putea acorda diferențiat și alte sporuri, pentru a stimula activitatea de supraveghere directă a deținuților ;

3) Capitolul II, art.3: împuternicirea să se poată face pentru cel mult 1 an în cursul carierei / funcție, pentru a putea limita veșnicele împuterniciri ale abonaților, cu pauze tehnice de câteva zile;

4) Capitolul gradații: recunoașterea în calculul gradațiilor a

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 25 din 2

     

perioadei în care au fost urmate cursurile unităților care pregătesc personal pentru ANP ( agenți / ofițeri ); Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate.

 

Propunere de modificare a Legii nr. 153 / 2017, cred că ar fi utilă reținerea ei.

5)

Capitolul

III,

art.7:

pentru

dispecerat / centre de supraveghere - 25% - nu au contact direct cu deținuții;

 

6) Capitolul IV, art.13: respectarea principiului proporționalității inclusiv pe sectoare de activitate, operativ - neoperativ. Există suficiente persoane cu factor de decizie care afirmă că activitatea din sectoarele neoperative este mai importantă decât cea din operativ ( cei din operativ limitându- se doar la A ÎNCHIDE ȘI DESCHIDE UȘILE de la camerele de deținere ) ;

7)

Capitolul VI, art.8

-

al.1,

lit.

F

-

calificativul să fie de cel puțin bun, la fel cum este cum este în cazul concursurilor. În acest fel, se limitează abuzul șefilor imparțiali și răzbunători.

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 26 din 2

     

8)

Capitolul VI, art. 51:Comisia de

 

soluționare a contestațiilor verifică legalitatea și temeinicia grilei de corectare, pe care o poate modifica, în situații temeinic

justificate.

9)

Capitolul VI, art. 41: Candidații

care identifică erori în formularea grilei de corectare, pot face acest lucru în termen de 6 ( șase ) ore de la afișarea grilei de corectare, care se va depune la unitatea organizatoare. Comisia de concurs va soluționa cu

celeritate contestațiile depuse, ÎNAINTE DE CORECTAREA LUCRĂRILOR SCRISE.

10)

Capitolul

VI,

art.

54:

notele

-

raport se vor justifica cu probe evidente, nu cu opinii generale și personale.

13

Direcția medicală

 

Referitor la conţinutul Anexei nr.3, opinăm că la momentul efectuării

 

modificărilor

procentuale

aferente

cuantumului salariului de comandă,

urmare a

cărora se pun

în inferioritate

funcţiile de conducere din Aparatul Central faţă de unităţile subordonate, nu s-a ţinut seama de atribuţiile Aparatului Central, structură care coordonează întreaga activitate a sistemului penitenciar şi-l reprezintă în raporturile cu

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 27 din 2

Ministerul Justiţiei cât şi cu ale instituţii publice sau autorităţi cât şi de faptul că, Aparatul
Ministerul Justiţiei cât şi cu ale instituţii
publice sau autorităţi cât şi de faptul că,
Aparatul Central este structura abilitată
să elaboreze toate strategiile naţionale
privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate;
• a pune în inferioritate atributul
răspunderii funcţiei de conducere a unui
director de direcţie care coordonează
cele mai importante obiective strategice
ale sistemului penitenciar (cuantum
17%), faţă de răspunderea unui şef
catedră/şef serviciu dintr-o unitate
inferioară (cuantum 18%), cât şi a unui
şef serviciu din ANP pe acelaşi nivel de
responsabilitate ca un şef de garaj din
unitate subordonată, o considerăm ca o
decizie neechitabilă şi injustă în raport cu
responsabilitatea şi munca depusă;
• atragem atenţia că, această
decizie de stabilire, pentru aparatul
central al unui anumit cuantum pentru
salariul de comandă, trebuie însoţită de
un impact financiar, deoarece diferenţele
sunt semnificative, iar în conformitate cu
prevederile alin.(3) art.9 din Anexa. VI la
Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei
penitenciare îşi menţin soldele de
funcţie/salariile de funcţie şi, după caz,
soldele de comandă/salariile de comandă
avute anterior, dacă acestea sunt mai
mari decât cele acordate în baza
prevederilor alin.(1) şi alin.(2) a aceluiaşi

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 28 din 2

art.9.
art.9.

România, oraş Tîrgu-Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, jud. Bacău Telefon : 0234/ 344.149 * fax : 0234 / 344151* E-mail : smaptgocna@anp.gov.ro Pagina 29 din 2