Sei sulla pagina 1di 2
‘-avinloomitborderouteIndvcuale gi contalizatoare de corecare foe de concurs au fost slampiate gi secrtizate, orn au fst redectate pe lu de he stamplate: canfesiajiledepuse au fost colujonate i terme, Noroguliabate 4. gee de noite st observali au fost completatesugcln, desi membriicomisie ‘au congemnat mul mat multe deta reertoare la raspunsurilo ofeite de cairo candidal Iinfigele de roe invduale, 2, nu sa respectat ar 35 alin (10) din OMY nz. 2478/C/2010, in sensul ed trebuia abit pil alocal pentru claborarea Iuerariorserse, care nu poale depasi 3 ore, lat «din documentle create de cllre comisi nu a vezllal acest aspect in borderourile de predare-prenire a flor de @spune nu su fut mentiun! cu pve Ia verve anchate, 4, nu 9 apical Inocmal prevadevea art 38 alin (3) din OMI n¢.247BICI2010, in sensul 68 tnele plicul co contineau lucrla anulate nu erau sigiate si mu aveal ‘Somnatura rresedinteli coms de concurs ‘5. nus-au inlocmil de flacare data procese vorbale de mulipiare a varantslor e subiect estrase; ‘6. nu s-a pult stabil In mod cert dacd sau respectal prevederilerefertoare la ‘atgarea in fermen a diverselor documento de concurs, la aviierul uta, intuedt ni ‘exstd 0 cerifcare in acost sons, 7, nus-a put cerca daca baremele de nota au fost agate In ziua probe 4, documentele ce consttule dosarulpivind concutsul organzal pent ocuparea 45 postu de agent operativ (atbal) nu au fost ctasate In ordinea eonologicd a ‘sustieth probeler, na fost numerotat si snutit Oiectivul 2. Perfectionarea continu’ sl pregatirea autoplanificaté 9 personalulu Constatr chit de fomae poleinall a soni wid 2 dostauat sub cordon eae tere potent DDocumentele necesare formal profesionale a personaliul au fost Inlocmite fn bbazaMetedologiot priind organizarea | caslagurarea preg) profesionale 2 fusshonarior public ala sisterl edinisraet peniterclae, spclata pit Onl rministrlut justel n.2888/C/2004, tar activates “de pregativea profesionala 9-0 ‘estagurat pin ntermeciul platform! e-leaming Noregulabater: {{ aneka fa Deczia drecorlul Pertenciarulal privind componenfa.grupelor de pregalie profesionala. nu a Tost actualzets th oncordan( cu schimbanieinervente fa nivelul untapi (Imputemic, schimbati dn ‘uti, ocupare func seoase la concurs) ‘2a intocnirea Planurilr tema Ia pregatrea de specialiate a personal penta fecare orund de progate, in funcjie de specie! loculul de mune, mu sa respecte norma alocall de 60 de ore/an (48 de prog do speciale, cin cae 20 fore alate temelortranamiso de care ANP gi 12 prin discipine de sprit), provdzuti Ge ait 25 din Vetodologia pind organizarea si desfguraea progatitprofesonale 4 funejionalor publici din sistemul adminstajel penitenciare, aprobaté prin Ordinu ‘mini juste 2855/6/2004; 'Z.NU au fost Tolocmite Planuli tematice Ia pregatiea de specialitate a personaliul pent flecare grupa de preglire Tn pare, In fune|e do specific! oul de Tuned (ex. doctor adjunct reintegrare sociala, medic ef, sof bitou avisloria ‘pshosoriala, sf birou ducati, evident organizarea munci detnul, ge tur) "4 Planurle secingolor de ragere nu au fost inregistrate distinct la secretariat unit, avand agelagi numar c2 si cel al deciziet dectorlu penitenciarluprivind Seschideroa aul! de formare profesional si nu sunt avizali do cate director ‘adjunct siguranta deine siregim ponioncan), '5 Pentru gedia de tagere organizaté In luna mai nu a fost identical ordinal de tragere, “6 degi au fost previzute in planus, geinfele planifeate pentru lurile marie (personal! dn eoctorl operaty),fetruario-aprie ule (grup de interven) mu a ‘bal exerutale, contra at 26 din Ordnulrinistulijustife 2055672004; "7 Nua fost consul mapa cu documentel privnd instrurea metodics a goto: ‘tupelorde pregatir, ott ar38, Ith din Ordinul minstului justi’ 28551C/2008, 18. Acitatea do insirue a geflorgrupelor de pregaire cu price la sarcinile ce Je revinin aceasta calate nu a fost nalizaté prin ntocmirea unui proces verbal asta prin serrndturd de cto colnet ‘2 nia fost Tntocmit Planul de dezvotare a cariere! pentru pregatives ‘managetala 2 personal