Sei sulla pagina 1di 53

i

TAHAP KESEDIAAN GURU DALAM ASPEK PENGETAHUAN DAN


KEPERLUAN LATIHAN BERFOKUSKAN APLIKASI KBAT

ZARINA BINTI ABDUL RASHID

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

sebahagian daripada syarat penganugerahan

Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal (Rekabentuk Instruksional dan Teknologi)

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

JUN 2016
iii

DEDIKASI

Syukur ke hadrat Allah Taala dengan limpah kurnianya Projek Sarjana ini dapat
dihasilkan. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad S.A.W.

Buat suami tercinta,


Ibrahim bin Sulaiman
dan anak-anak yang disayangi,

Aiman Yusuf, Sarah Nurfatihah, Alia Nurathirah dan Imran Danial

Semoga apa yang dihasilkan ini menjadi inspirasi kepada kalian.

dan

Terima kasih kerana amat memahami dan sentiasa memberi sokongan

Mak dan Abah

Hasnah bintiAbdul Raof

Abdul Rashid bin Murad

Serta rakan-rakan seperjuangan MBT


Doa, dorongan dan sokongan tanpa jemu menjadikan perjalanan ini mudah

Buat penyelia yang dihormati

Dr Azman bin Hasan

Terima kasih atas segala tunjuk ajar, semangat dan dorongan yang diberi
semoga Allah yang membalasnya
iv

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T kerana memberi kekuatan dan ilham
kepada hambamu bagi menyempurnakan Laporan Projek Sarjana ini dengan
sempurna.

Setinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang sangat dihormati,
penyelia projek ini Dr Azman bin Hasan atas sesegala bimbingan, tunjuk ajar dan
sokongan di sepanjang tempoh penyelidikan ini. Terima kasih juga kepada panel
penilai Dr Lee Ming Foong dan Dr Tamil Selvan a/l Subramaniam atas segala
teguran dan komen bertujuan untuk penambahbaikan laporan ini.

Tidak lupa kepada semua warga pendidik di SMK Senggarang, SMK Dato
Bentara Luar, SMK Dato Onn, SMK Tun Aminah dan SMK(P) Temenggung
Ibrahim yang terlibat sebagai sampel dalam kajian ini. Kerjasama yang diberikan
amat dihargai.

Juga ucapan tterima kasih kepada pihak pentadbir SMK Tun Ismail kerana
memberi kerjasama sepanjang pengajian saya serta rakan-rakan sejawatan yang
banyak membantu secara langsung dan tidak langsung. Rakan-rakan seperjuangan
MBT, terima kasih kerana sentiasa bersama-sama dan saling menyokong antara satu
sama lain sehingga ke titik akhir menempuhi cabaran suka duka dalam meningkatkan
tahap pendidikan kita.

Semoga Allah memberkati dan membalas segala jasa


v

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap kesediaan pengetahuan dan tahap
keperluan latihan guru-guru dalam mengaplikasi KBAT dalam PdP. Kajian ini juga
melihat perbezaan tahap kesediaan pengetahuan guru dan tahap keperluan latihan
guru berdasarkan pengalaman mengajar guru-guru yang mengajar di tingkatan 3.
Sebanyak empat persoalan kajian telah dibangunkan bagi mengenal pasti
permasalahan kajian yang timbul. Reka bentuk kajian ini melibatkan analisis
deskriptif dan inferensi berbentuk tinjauan yang melibatkan data kuantitatif.
Instrumen kajian ialah borang soal selidik berskala Likert lima mata. Seramai 138
sampel guru daripada 5 buah sekolah model abad ke-21 daerah Batu Pahat Johor
dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Model pengukuran Rasch telah
digunakan bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian yang
telah dibina. Hasil analisis menunjukkan tahap kesediaan pengetahuan guru dalam
aspek pengetahuan berkaitan asas KBAT, pengetahuan dalam aspek pedagogi
berunsurkan KBAT, pengetahuan dalam aspek pembinaan item KBAT dan
pengetahuan dalam aspek pentaksiran adalah tinggi. Begitu juga dengan tahap
keperluan latihan guru-guru juga tinggi pada keseluruhannya. Dapatan kajian juga
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara guru-guru yang mempunyai
pengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun dengan tahap kesediaan pengetahuan.
Selain daripada itu hasil kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan
antara tahap keperluan latihan dengan guru-guru yang berpengalaman lebih daripada
20 tahun. Mereka kurang memerlukan latihan. Hasil kajian ini dapat dijadikan
sebagai garis panduan kepada guru-guru dan pihak-pihak yang terlibat agar dapat
merangka sesi latihan yang berkesan agar pengetahuan guru-guru dapat ditingkatkan
seterusnya dapat membantu guru-guru mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam
PdP di bilik darjah.
vi

ABSTRACT

This study was conducted to identify the level of knowledge and training needs of
teachers in applying HOTS in teaching and learning process in classrooms. The study
also looked at the different level of knowledge among teachers with different
experience background and also the different level of training needs among teachers
with different experience background. A total of four research questions were
developed to study the problems of this study. The design of this study involved the
descriptive and inferential analysis in the form of a survey using a questionaire as the
research instrument. A total sample of 138 teachers from five schools in Batu Pahat,
Johor were selected as respondents in this study. Rasch measurement model was
used to determine the validity and reliability of the instrument. The findings indicate
that the level of knowledge and training needs of teachers in applying HOTS during
teaching and learning process in the classrooms are at the highest level. The study
also shows that there is a significant difference between teachers with less than 20
years experience against the level of the teachers knowledge. There is also a
significant difference between the teachers with more than 20 years experience
against the level of their training needs. There is also a significant difference between
the teachers with more than 20 years experience against the level of their training
needs.Further studies can be conducted to improve the deficiency in this study. The
findings are expected to provide information to the concerned parties to make
improvements on the implementation of HOTS in schools.
vii

KANDUNGAN

PENGESAHAN

TAJUK i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xiv

SENARAI SINGKATAN xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

BAB 1 PENGENALAN 1

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar belakang masalah 4

1.3 Penyataan masalah 11

1.4 Tujuan kajian 12

1.5 Objektif kajian 13

1.6 Persoalan kajian 13

1.7 Kerangka konsep kajian 14


viii

1.8 Kepentingan kajian 15

1.9 Skop kajian 17

1.10 Batasan kajian 18

1.11 Definisi istilah dan operasi 19

1.12 Rumusan 23

BAB 2 SOROTAN LITERATUR 24

2.1 Pengenalan 24

2.2 Definisi kemahiran berfikir 24

2.3 Kajian berkaitan dengan kesediaan pengetahuan 26


guru
2.3.1 Kesediaan pengetahuan berkaitan asas 26
KBAT
2.3.2 Kesediaan pengetahuan berkaitan 36
pedagogi
2.3.3 Kesediaan pengetahuan berkaitan 37
pembinaan item KBAT
2.3.4 Kesediaan pengetahuan berkaitan 39
pentaksiran
2.4 Konsep latihan 41

2.4.1 Kepentingan latihan 42

2.2.4 Bentuk-bentuk latihn kepada guru 44

2.5 Kajian berkaitan pengalaman guru dengan latihan 48

2.6 Tahap keperluan latihan guru-guru 49

2.7 Model dan teori 50

2.7.1 Teori expectancy 50

2.7.2 Model latihan Wood 1981 51


ix

2.8 Rumusan 53

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 54

3.1 Pengenalan 54

3.2 Reka bentuk kajian 55

3.3 Populasi dan sampel kajan 56

3.4 Kerangka operasi kajian 59

3.5 Instrumen kajian 68

3.5.1 Borang soal selidik 62

3.6 Lokasi kajain 65

3.7 Kajian rintis 65

3.7.1 Kesahan soal selidik 66

3.8 Analisis kajian rintis 67

3.8.1 Analisis kebolehpercayaan item dan indeks 68


pengasingan
3.8.2 Analisis kebolehpercayaan individu dan 71
indeks pengasingan
3.8.3 Polariti item 72

3.8.4 Korelasi residual terpiawai item 73

3.8.5 Kesesuaian item 74

3.9 Kaedah pengumpulan data 77

3.10 Prosedur analisis data 77

3.11 Rumusan 80

BAB 4 ANALISIS KAJAN 81

4.1 Pengenalan 81

4.2 Analisis data 81


x

4.3 Data demografi responden 83

4.3.1 Analisis responden mengikut jantina 84

4.3.2 Analisis responden mengikut pengalaman 84


mengajar
4.3.3 Analisis responden mengikut latihan 85
berkaitan KBAT
4.4 Dapatan kajian 85

4.4.1 Persoalan kajian 1 86

4.4.2 Persoalan kajian 2 91

4.4.3 Persoalan kajian 3 94

4.4.4 Persoalan kajian 4 99

4.5 Rumusan 105

BAB 5 PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 106

5.1 Pengenalan 106

5.2 Perbincangan 106

5.2.1 Rumusan objektif kajian 1 107

5.2.2 Rumusan objektif kajian 2 114

5.2.3 Rumusan objektif kajian 3 118

5.2.4 Rumusan objektif kajian 4 120

5.3 Kesimpulan 123

5.4 Cadangan terhadap dapatan kajian 126

5.5 Cadangan untuk kajian lanjutan 128

5.6 Penutup 129

RUJUKAN 131

LAMPIRAN 146
xi

SENARAI JADUAL

3.1 Jumlah populasi kajian 57


3.2 Penentuan saiz sampel 58
3.3 Saiz sampel kajian sebenar 59
3.4 Skala pengukuran Likert bagi tahap pengetahuan asas 63
KBAT
3.5 Skala pengukuran Likert bagi tahap pengetahuan 64
dalam aspek pedagogi
3.6 Skala pengukuran Likert bagi tahap pengetahuan 64
dalam aspek pembinaan item KBAT dan tahap
keperluan latihan oleh guru
3.7 Pembahagian item item dalam borang soal selidik 65
3.8 Intepretasi skor bagi nilai Alpha Cronbach 69
3.9 Nilai kebolehpercayaan (Alpha Cronbach) kajian rintis 69
3.10 Kebolehpercayaan item dan indeks pengasingan 70
3.11 Kebolehpercayaan person dan indeks pengasingan 72
3.12 Analisis korelasi item 74
3.13 Item yang digugurkan 75
3.14 Ringkasan item dikekalkan dan digugurkan 76
3.15 Jadual skor min 78
3.16 Kaedah analisis data berdasarkan objektif dan 80
persoalan kajian
4.1 Bilangan dan peratusan responden mengikut jantina 84
4.2 Bilangan dan peratusan responden mengikut 85
pengalaman mengajar
4.3 Bilangan dan peratusan responden yang pernah 85
mengikuti latihan KBAT
xii

4.4 Analisis setiap item bagi konstruk tahap kesediaan 86


pengetahuan guru
4.5 Analisis setiap dimensi bagi aspek tahap kesediaan 90
pengetahuan guru
4.6 Analisis bagi setiap item bagi konstruk keperluan 91
latihan
4.7 Analisis setiap dimensi bagi aspek keperluan latihan 93
4.8 Analisis setiap konstruk 94
4.9 Perbezaan konstruk tahap kesediaan pengetahuan guru 95
dengan pengalaman mengajar kumpulan 1 dan
kumpulan 2
4.10 Perbezaan konstruk tahap kesediaan pengetahuan guru 96
dengan pengalaman mengajar kumpulan 1 dan
kumpulan 3
4.11 Perbezaan konstruk tahap kesediaan pengetahuan guru 96
dengan pengalaman mengajar kumpulan 1 dan
kumpulan 4
4.12 Perbezaan konstruk tahap kesediaan pengetahuan guru 97
dengan pengalaman mengajar kumpulan 2 dan
kumpulan 3
4.13 Perbezaan konstruk tahap kesediaan pengetahuan guru 97
dengan pengalaman mengajar kumpulan 2 dan
kumpulan 4
4.14 Perbezaan konstruk tahap kesediaan pengetahuan guru 98
dengan pengalaman mengajar kumpulan 3 dan
kumpulan 4
4.15 Analisis bagi perbezaan antara tahap kesediaan 98
pengetahuan guru dengan pengalaman pengajar guru
4.16 Ringkasan perbezaan antara tahap kesediaan 99
pengetahuan guru dengan pengalaman mengajar
berfokus aplikasi KBAT
4.17 Perbezaan konstruk tahap keperluan latihan guru-guru 100
dengan pengalaman mengajar kumpulan 1 dan
xiii

kumpulan 2
4.18 Perbezaan konstruk tahap keperluan latihan guru-guru 101
dengan pengalaman mengajar kumpulan 1 dan
kumpulan 3
4.19 Perbezaan konstruk tahap keperluan latihan guru-guru 101
dengan pengalaman mengajar kumpulan 1 dan
kumpulan 4
4.20 Perbezaan konstruk tahap keperluan latihan guru-guru 102
dengan pengalaman mengajar kumpulan 2 dan
kumpulan 3
4.21 Perbezaan konstruk tahap keperluan latihan guru-guru 102
dengan pengalaman mengajar kumpulan 2 dan
kumpulan 4
4.22 Perbezaan konstruk tahap keperluan latihan guru-guru 102
dengan pengalaman mengajar kumpulan 3 dan
kumpulan 4
4.23 Analisis bagi perbezaan antara tahap keperluan latihan 103
dengan pengalaman mengajar guru-guru berfokuskan
aplikasi KBAT
4.24 Ringkasan perbezaan antara keperluan latihan dengan 104
pengalaman mengajar guru-guru berfokuskan aplikasi
KBAT
xiv

SENARAI RAJAH

1.1 Kerangka konsep kajian 15

2.1 Model latihan Wood 52

3.1 Kerangka operasi kajian 67

3.2 Skala logit 79


xv

SENARAI SINGKATAN

BPG - Bahagian Pendidikan Guru


DGF - Differential Group Functioning
DSP - Dokumen Standard Prestasi
JPU - Jadual Penentu Ujian
JSU - Jadual Spesifikasi Ujian
JPN Jabatan Pendidikan Negeri
KBAT - Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
KBAR - Kemahiran Berfikir Aras Rendah
KBKK - Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis
KBSM - Kurikulum Baru Sekolah Menengah
KBSR - Kurikulum Baru Sekolah Rendah
KPM - Kementerian Pendidikan Malaysia
LPM - Lembaga Peperiksaan Malaysia
PBS - Pentaksiran Berasaskan Sekolah
PdP Pengajaran dan Pembelajaran
PISA - Program Penilaian Murid Antarabangsa
PPPM - Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
PTMEA CORR - Point Measure Correlation
PT3 - Pentaksiran Tingkatan 3
SPM - Sijil Pelajaran Malaysia
TIMSS - Trend Pendidikan Matematik dan Sains
Antarabangsa
UPSR - Ujian Penilaian Sekolah Rendah
xvi

SENARAI LAMPIRAN

A Senarai semak soalan temubual 146

B Surat kebenaran membuat kajian daripada KPM 151

C Carta Gantt 153

D Soal selidik kajian rintis 157

E Soal selidik kajian sebenar 166

F Borang pengesahan dan semakan soal selidik oleh pakar 175

G Analisis polariti item 183

H Analisis kesesuaian item 185

I Ringkasan keseluruhan analisis data mengikut dimensi 187


1

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting yang menyumbang kepada


pembangunan negara. Pelajar di semua institusi pengajian sama ada di peringkat
sekolah rendah, menengah atau di institusi pengajian tinggi awam dan swasta adalah
golongan sasaran yang menjadi tunggak kepada pembangunan negara. Dalam usaha
menuju sebuah negara maju menjelang tahun 2020, rakyat Malaysia perlu memiliki
ilmu dan kemahiran untuk bersaing dengan negara maju yang lain. Sistem pendidikan
yang ada kini, bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu dan kemahiran kepada
rakyat. Ekoran daripada itu, pelbagai usaha telah dijalankan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan
di Malaysia. Mutakhir ini, KPM telah memberi penekanan terhadap Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang ditekankan dalam kurikulum kerana ia merupakan
satu kemahiran abad ke 21 yang sangat diperlukan untuk membangunkan modal insan.
Transformasi kurikulum pendidikan dalam PPPM 2013-2025 memberi
penekanan kepada konsep KBAT atau High Order Thinking Skills (HOTS) yang
berupaya melahirkan generasi yang mempunyai pemikiran kritis dan kreatif. Melalui
PPPM 2013-2025, setiap pelajar disasarkan untuk mempunyai kemahiran berfikir,
kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, pengetahuan, etika dan kerohanian serta
identiti nasional. Bagaimanapun segala kemahiran ini tidak terhasil dengan mudah
kerana ia perlu dipupuk secara sistematik.KBAT memerlukan kita melakukan sesuatu
terhadap maklumat, fakta dan idea yang diterima dengan memberi makna,
menghubungkait maklumat, mengkategori dan memanipulasinya untuk membolehkan
seseorang menemui makna dan kefahaman baru. Menurut Othman et al. (2010),
2

KBAT merupakan kemahiran berfikir seperti sintesis, analisis, memberi sebab,


kefahaman, aplikasi dan penilaian. Manakala menurut Rhoades et al. (2009) pula,
KBAT ialah kemahiran yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dan proses
pemikiran kritikal. Saavedra dan Opfer (2012) pula menambah, antara cabaran dalam
abad ke-21 adalah untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran pemikiran
aras tinggi yang diperolehi melalui pembelajaran yang bermaknayang berlaku dalam
komunikasi yang kompleks. Umum mengetahui, pada zaman serba canggih ini, proses
globalisasi merangkumi pelbagai aspek seperti perubahan dalam teknologi, perubahan
pasaran ekonomi, perubahan persekitaran dan perubahan dalam politik. Hal ini,
meningkatkan keperluan negara untuk membangunkan kemahiran dan pengetahuan
pelajar supaya dapat mengharungi cabaran dalam abad ke-21 ini. Justeru itu, guru
dilihat sebagai insan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aspirasi ini kerana
guru merupakan insan terhampir dengan pelajar dalam menyampaikan ilmu
pengetahuan.
Peranan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajarnya amatlah penting
dalam melahirkan pelajar dan masyarakat yang mempunyai minda kelas pertama.
Menurut Jaafar dan Tamuri (2013) peranan guru adalah sebagai pemangkin dalam
transformasi sistem pendidikan sesebuah negara bagi melahirkan generasi yang
berintelek tinggi, berdaya saing dan kompeten dalam semua aspek. Dalam usaha untuk
mengembangkan pemikiran murid, guru hendaklah sentiasa menyediakan ruang yang
mencukupi bagi mengembangkan daya intelek muridnya. Pembelajaran di dalam bilik
darjah akan menjadi lebih seronok, mencabar dan memberangsangkan apabila berlaku
interaksi antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Oleh itu, guru haruslah
memastikan KBAT dikuasai oleh murid agar dapat meningkatkan keupayaan belajar
mereka kerana melalui KBAT, murid dapat mengawal, menentukan arah dan
mengukur kemajuan pelajaran mereka. Pelbagai kaedah pengajaran boleh dilakukan
oleh guru untuk mencapai tahap pemikiran murid yang tinggi. Guru perlu
menyediakan situasi pembelajaran yang lebih kondusif dan mencabar agar sesi PdP
tidak membosankan.
Pemilihan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan dan minat murid boleh
membantu mengurangkan masalah kurang daya fikir dalam kalangan murid. Guru
boleh mengadakan sesi soal jawab secara terancang sehingga pelajar dapat menguasai
aras rendah dengan baik kemudian guru boleh mempertingkatkan tahap aras berfikir
melalui item-item soalan yang lebih mencabar berunsurkan KBAT. Seringkali berlaku
3

dalam bilik darjah apabila menjawab soalan pada aras tinggi, murid yang lemah terabai
disebabkan mereka tidak mampu menjawabnya. Hal ini perlu ditangani oleh guru
dengan bijaksana agar pelajar yang lemah ini mampu bersaing dengan rakan-rakan
yang lain melalui pedagogi yang berkesan. Guru seharusnya mengambil inisiatif untuk
menguatkan tahap pengetahuan mereka berkaitan aspek pengetahuan KBAT
seterusnya memperbaiki corak pengajaran mengikut kehendak semasa. Maka jelaslah,
adalah menjadi keutamaan kepada guru untuk meningkatkan tahap pengetahuan
KBAT dalam PdP.
Hasrat kerajaan ialah untuk melahirkan guru yang berkualiti melalui PPPM
2013-2025 dengan menekankan pembangunan profesionalisme keguruan. Pelbagai
program latihan kepada guru telah dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan
pembangunan diri guru. Kebanyakkan program ini dijalankan di peringkat sekolah
kerana ianya terbukti berkesan. Latihan-latihan yang dilaksanakan ini membolehkan
guru terus meningkatkan tahap kemahiran mereka selaras dengan tahap kecekapan
yang dijangkakan daripada seorang guru. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran, Dr Khair
Mohamad Yusof, pelbagai latihan atau kursus telah diberikan kepada guru untuk
meningkatkan pengetahuan KBAT mereka. Guru-guru telah diberi latihan di peringkat
PPD, JPN dan KPM melalui kursus pendek merentasi semua matapelajaran melalui
Latihan Peningkatan Professional yang dianjurkan oleh Bahagian Pendidikan Guru
(BPG).
Justeru itu, sesuatu yang dirancang dan dilaksanakan itu pasti mempunyai
tujuan atau matlamatnya agar dapat menghasilkan impak yang diingini. Goetsch
(2002), menyatakan kepentingan latihan ialah dapat melatih pekerja supaya
mempunyai kemahiran kerja yang mantap, peningkatan pengetahuan kerja yang luas,
kompetitif, sentiasa tip top dengan sebarang perubahan dan memastikan pekerja
mengikut peredaran masa. Maka jelaslah, jika guru diberi latihan yang bersesuaian
maka tahap pengetahuan berkaitan KBAT akan meningkat. Selain daripada
menumpukan pengajaran berunsurkan KBAT dalam bilik darjah, guru juga boleh
membina item-item soalan berunsurkan KBAT seterusnya melaksanakan pentaksiran
yang berkesan terhadap murid mereka.
4

1.2 Latar belakang masalah

Berdasarkan kajian lepas, didapati pengetahuan berkaitan KBAT ini, bukanlah satu
perkara baru dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sungguhpun program untuk
melaksanakan kemahiran berfikir dalam pengajaran merentasi semua kurikulum
matapelajaran telah dilancarkan semenjak tahun 1994 lagi, namun pelaksanaannya
dalam PdP di sekolah masih kurang berkesan (Shah, 1997). Pencapaian ujian PISA
2009 dan 2012, menunjukkan kemahiran berfikir rakyat Malaysia masih rendah.
Malaysia berada pada kedudukan satu pertiga terendah di dunia dalam kelompok 74
buah negara yang mengambil bahagian (Laporan OECD, 2012). Menurut kajian
daripada Darus (2012), faktor yang menyumbang kepada pencapaian Malaysia yang
sangat lemah dalam PISA 2009 dan 2012 ialah soalan-soalan dalam ujian PISA
berbentuk teks yang panjang dan memerlukan murid membuat interpretasi, refleksi
dan penilaian berdasarkan kehidupan sebenar berbanding soalan peperiksaan awam di
Malaysia yang ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual sahaja. Di sini jelas
menunjukkan kegagalan Malaysia mendapat tempat terbaik dalam keputusan PISA
disebabkan pelajar-pelajar Malaysia gagal mengaplikasikan KBAT walaupun
kemahiran berfikir ini telah diterapkan seawal tahun 1994 dalam kurikulum KBSM
dan KBSR.

Selain daripada itu, dapatan ini dikukuhkan lagi dengan laporan kajian
keperluan oleh Perunding Kestrel Education (UK) dan 21st Century School (USA)
pada 2 November 2011 yang mendapati bahawa pemikiran aras tinggi dalam kalangan
guru dan murid di Malaysia amat rendah. Hal ini disokong oleh dapatan daripada
kajian yang dilakukan oleh UNESCO (2011) yang menunjukkan guru-guru mengajar
hanya untuk memenuhi keperluan peperiksaan. Proses PdP yang menekankan
peperiksaan lebih mementingkan kebolehan pelajar mengingat kembali fakta secara
tidak langsung mempengaruhi corak pengajaran guru untuk memberi banyak fakta dan
mengutamakan penghafalan dan kurang menggalakkan pelajar untuk berfikir tentang
fakta yang dipelajari (Philips, 1997). Justeru itu, pelajar tidak mempunyai masa untuk
mengembangkan bakat, kebolehan dan potensi diri mereka dalam sesuatu bidang
kerana cenderung menghafal apa yang disuap oleh guru mereka bagi tujuan mendapat
gred yang baik dalam peperiksaan.
5

Akibat terlalu ingin menambah kuantiti pelajar yang mendapat A dalam subjek
yang diajar, guru dilihat tidak berminat untuk mengamalkan teknik penyoalan aras
tinggi. Mereka juga juga tiada kemahiran membina soalan terbuka aras tinggi kerana
cenderung menyogok fakta kepada pelajar mereka. Kajian Sukiman et al. (2012)
mendapati teknik penyoalan merupakan strategi yang sering digunakan oleh guru
dalam PdP tetapi guru cenderung menggunakan soalan aras rendah. Penggunaan
soalan pada aras rendah menyebabkan pemikiran pelajar tidak dapat dijana ke arah
yang lebih kritis (King, 1994). Hal ini disokong oleh Kassim dan Zakaria (2014) yang
mendapati, guru sebenarnya kurang mengamalkan soalan terbuka aras tinggi kerana
mereka kurang berkebolehan menggunakan teknik penyoalan yang berkesan. Lantaran
itu, maka Van Zee et al. (2001) telah mengemukakan beberapa cara bagi mencungkil
pemikiran pelajar berasaskan strategi soalan lisan guru. Antaranya adalah soalan lisan
bagi membina pemahaman konsep, soalan lisan bagi memberikan penjelasan terhadap
suatu definisi dan mengamalkan keadaan senyap atau masa menunggu. Keadaan ini
secara tidak langsung dapat menggalakkan pelajar melontarkan idea-idea yang lebih
kreatif tanpa menyekat keupayaan berfikir mereka. Jelaslah jika KBAT diaplikasi
dengan sempurna dalam PdP, ianya mampu melahirkan masyarakat yang mempunyai
kemahiran pemikiran aras tinggi selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Saavedra
dan Opfer (2012).
Akibat daripada kekalutan di atas, KPM telah menjalankan transformasi
kurikulum dengan merangka PPPM 2013-2025 yang menekankan elemen KBAT
dalam proses PdP. Kemahiran berfikir adalah antara enam ciri utama murid yang
menjadi aspirasi KPM untuk cemerlang diperingkat global. Pelaksanaan KBAT dalam
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai 2014
menampakkan kesungguhan kerajaan untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia
tidak lagi bergantung kepada kaedah hafal dan ingat tetapi lebih dinamik dengan
melibatkan komponen KBAT. Usaha menerapkan KBATdalam PdP ini akan
diteruskan lagi menjelang tahun 2016 di mana menurut Lembaga Peperiksaan (2013),
peratusan soalan berbentuk pemikiran aras tinggi akan ditambah sehingga
merangkumi 80% daripada keseluruhan soalan UPSR, 80% dalam PT3, 75% daripada
keseluruhan soalan bagi mata pelajaran teras SPM dan 50% bagi soalan mata pelajaran
elektif SPM.
Selain daripada itu pelaksanaan Pentaksiran Perasaskan Sekolah (PBS) telah
diperluaskan kepada semua matapelajaran yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar
6

tingkatan 1, 2 dan 3. Soalan-soalan yang dihasilkan juga melibatkan soalan yang


memerlukan pelajar menggunakan kemahiran berfikir untuk menjawab soalan dan
tiada lagi soalan-soalan berbentuk aneka pilihan yang langsung tidak menggalakkan
pelajar mengolah idea mereka. Justeru itu, guru-guru harus membuat anjakan
paradigma daripada amalan pengajaran secara tradisional dengan mengubah cara
mengajar, cara membina soalan dan cara pentaksiran dilakukan selaras dengan
transformasi yang dianjurkan oleh kerajaan. Anjakan paradigma yang dilakukan ini
memerlukan guru mempunyai pengetahuan yang jelas dalam ketiga-tiga aspek di atas.
Untuk mengaplikasi KBAT dalam PdP maka semakin bertambah beban tugas
guru. Guru terpaksa berhadapan dengan pelbagai perubahan dalam bidang pendidikan
sehingga terpaksa berhadapan dengan beban yang keterlaluan. Beban tugas yang
banyak telah menimbulkan kerumitan, tekanan dan keletihan emosi kepada guru.
Semasa mengaplikasi KBAT dalam bilik darjah guru perlu membuat perancangan rapi
seperti menyediakan bahan bantu mengajar (BBM) yang dapat merangsang kebolehan
berfikir pelajar seperti lembaran kerja, objek, slaid tayangan, persembahan
powerpoint, video, gambar dan lain-lain memerlukan kemahiran guru untuk
memanipulasi segala alatan yang sedia ada. Menurut Kilani (2005), penggunaan BBM
amat diperlukan agar pelajar mudah memahami pengajaran guru. Kenyataan ini
disokong oleh Azmi dan Halim (2007) yang mendapati penggunaan BBM dalam bilik
darjah boleh meningkatkan keberkesanan PdP guru di samping dapat menarik minat
pelajar jika penggunaannya dirancang dengan teliti.
Kajian Valli dan Buese (2007) terhadap 150 orang guru mendapati bahawa hal
ini menyebabkan tugas guru semakin bertambah dan meluas kerana mereka perlu
memenuhi harapan daripada masyarakat hingga memberi kesan stres kepada guru.
Tidak cukup dengan tugasan mengajar, guru pada hari ini terlalu dibebankan dengan
tugas-tugas di luar bilik darjah seperti aktiviti kokurikulum, menghadiri mesyuarat,
mengendalikan program pelajar, mengurus kerenah dan kebajikan pelajar serta tugas-
tugas pengurusan (Lemaire, 2009). Malah, guru terpaksa memperuntukkan masa yang
lebih untuk melaksanakan tugas-tugas berkaitan akademik dan bukan akademik
antaranya perlu menghadiri kursus atau program yang dianjurkan oleh, KPM, JPN,
PPD dan sekolah bagi membolehkan guru-guru meningkatkan pengetahuan berkaitan
bidang tugas mereka.
Selain daripada itu, perlaksanaan elemen KBAT ke atas pelajar pada
pentaksiran pula dilihat akan menambahkan lagi beban guru kerana terpaksa
7

menyediakan instrumen yang mengandungi item KBAT bagi menggalakkan pelajar


berfikir aras tinggi. Dapatan kajian oleh Abu Naim (2013), telah mendapati 95.6%
pentadbir bersetuju dan sangat bersetuju dengan penyataan bahawa guru-guru
menggunakan masa yang lebih untuk membina dan menguruskan instrumen
pentaksiran sehingga menyebabkan guru-guru menghadapi tekanan. Mereka terpaksa
memilih bahan dan item pentaksiran mengikut aras kebolehan muridnya. Hal ini
menyukarkan guru kerana sumber rujukan dan bahan bantu mengajar adalah terhad.
Akibat kurangnya pengetahuan tentang latihan pembinaan item dalam pentaksiran,
memaksa guru menggunakan sumber daripada buku-buku rujukan dan latihan yang
berada di pasaran untuk memudahkan dan mempercepatkan guru memilih item-item
berunsurkan KBAT semasa membuat pentaksiran (Othman, 2015). Selain daripada itu,
ada di kalangan guru mengambil inisiatif sendiri dengan membina blog atau komuniti
di laman sosial bertujuan untuk berkongsi apa sahaja dapatan atau instrumen yang
berkaitan.

Peningkatan beban tugas ini menyebabkan ramai pendidik mengalami tekanan


jiwa kerana mereka tidak mampu berdepan dengan kehendak perubahan dan tuntutan
semasa. Tekanan sedia ada ini ditambah dengan ekspektasi daripada pihak sekolah,
rakan sekerja, murid-murid, dan masyarakat yang inginkan pencapaian akademik
cemerlang. Pada tahun 2011, peratusan kadar stress dalam kalangan pekerja di
Malaysia menunjukkan guru berada pada tempat keempat dengan peratusan sebanyak
45.8 % berbanding pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti jururawat, doktor dan
sebagainya (Nasaruddin, 2011). Hal ini disokong oleh Rahim (2012) yang
mendedahkan hasil kajiannya mendapati tugas guru yang sukar dan mencabar dapat
mengundang stres yang hebat dalam kalangan warga pendidik ini. Mereka merasakan
tugas yang pada asalnya merupakan tanggungjawab telah berubah menjadi satu beban.
Guru cenderung melaksanakan tugas secara terpaksa dan sudah pastinya hasilnya tidak
seperti yang diharapkan.

Dalam Bajet 2016 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, turut
menyaksikan sektor pendidikan terus mendapat peruntukan terbesar apabila kerajaan
memperuntukkan sejumlah RM41.3 billion bagi melaksanakan PPPM 2013-2025. Hal
ini jelas membuktikan bahawa kerajaan memandang serius pelaksanaan intipati PPPM
yang sangat menekankan KBAT dalam kalangan pelajar. Walaupun hal ini dilihat
sebagai satu beban kewangan kepada kerajaan, namun kerajaan dilihat sangat komited
8

dalam usahanya untuk melahirkan warga Malaysia yang mempunyai pemikiran kreatif
dan kritis seterusnya meletakkan negara setanding dengan negara-negara maju lain.
Antara faktor-faktor yang menjadi kekangan dalam mengaplikasi KBAT
semasa proses PdP ialah pelajar itu sendiri. Menurut Chew (2014), sikap pelajar yang
hanya belajar untuk mendapatkan keputusan cemerlang menghalang proses kemahiran
berfikir mereka. Mereka hanya akan membaca bahan-bahan bacaan yang dijangka
berpotensi disoal dalam peperiksaan. Hal ini diburukkan lagi dengan penekanan guru
untuk menghabiskan sukatan (Philips, 1997). Yeeet al. (2010) menegaskan jika pelajar
jarang menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk menjana idea, maka mereka
akan berhadapan dengan masalah untuk menyelesaikan masalah pembelajaran mereka.
Justeru itu, aplikasi KBAT dalam PdP tidak akan berjaya.
Faktor sokongan kurikulum dan sekolah juga mempengaruhi aplikasi KBAT
dalam PdP. Menurut Sukiman et al. (2012) dalam kajiannya, mendapati sebanyak
80.5% guru matematik menyatakan mereka bersetuju dan sangat bersetuju bahawa
kurikulum sedia ada memberi peluang kepada mereka mengajar kemahiran berfikir.
Walau bagaimanapun 81.3% setuju dan sangat setuju berkaitan sukatan terlalu banyak
dan tidak memberi peluang kepada guru untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam
PdP. Seramai 45.1% guru matematik setuju dan sangat setuju bahawa tumpuan kepada
kemahiran berfikir menghalang proses pengajaran. Manakala 65% responden setuju
dan sangat setuju bahawa penggunaan buku teks membantu dalam pengajaran berfikir.
Selain daripada itu, kehendak pihak sekolah dan PPD yang ingin melihat
kecemerlangan peratus kelulusan dengan mensasarkan sebahagian besar pelajar
mendapat A dalam setiap matapelajaran menyebabkan aspek KBAT dipinggirkan.
Guru cenderung menghabiskan sukatan dan membuat latih tubi bersama pelajar di
samping membuat ramalan soalan-soalan yang dijangka diuji dalam setiap peperiksaan
peringkat kebangsaan.
Namun, daripada faktor yang disenaraikan di atas didapati faktor guru
dianggap sebagai faktor yang paling dominan kerana guru memainkan peranan yang
penting dalam menentukan kejayaan aspirasi pendidikan dalam sesebuah institusi
pengajian. Kualiti pendidikan banyak bergantung kepada kualiti guru kerana guru
yang baik boleh membuatkan pembelajaran menarik dan dihargai oleh murid serta
mampu merangsang tahap kognitif pelajarnya. Sepanjang tempoh perkhidmatannya,
guru akan melalui pelbagai bentuk perubahan samada di dalam atau di luar bidang
tugasnya di antaranya ialah perubahan pelbagai teknik, kaedah serta pendekatan PdP
9

yang efektif, pembinaan item KBAT dan pentaksiran yang berkesan. Selain daripada
itu, terdapat juga perubahan dari segi istilah, kandungan kurikulum serta penggunaan
teknologi baru yang menuntut guru sama-sama turut serta dalam gelombang
perubahan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh (Ibrahim dan Majid, 2002) dalam kajian
yang dilakukan oleh mereka. Oleh itu, guru sentiasa perlu bersedia dengan segala
perubahan yang berkemungkinan akan berlaku dari masa ke masa.
Tinjauan awal yang dilakukan terhadap guru-guru tingkatan 3 mendapati
terdapat permasalahan yang timbul semasa mengaplikasikan KBAT dalam PdP.
Permasalahan ini dapat dikenal pasti melalui maklum balas dan reaksi yang telah
diberikan. Protokol temubual ditunjukkan dalam LAMPIRAN A. Antara maklum
balas yang diperoleh ialah:

saya tahu kepentingan KBAT tapi saya tak tau macam mana nak terapkan
KBAT semasa mengajar.

(Guru 1, komunikasi peribadi, Oktober 5, 2015)

saya perlu menghabiskan sukatan secepat mungkin kerana kami perlu


membuat latih tubi bersama pelajar sebelum peperiksaan bermula. Kalau nak ajar
KBAT lebih baik ajar kelas bukan peperiksaan.

(Guru 2, komunikasi peribadi, Oktober 7, 2015)

.saya tak pernah guna JSU untuk membina soalan. Saya selalu ambil
soalan-soalan tahun-tahun lepas atau soalan-soalan dari buku-buku rujukan.
Sekarang ni pihak JKD sering menyediakan soalan peperiksaan dan percubaan
secara setara kerana markah setiap sekolah akan dimasukkan dalam SAPS. Analisa
akan dibuat oleh pihak JKD untuk melihat pencapaian sekolah dalam daerah.

(Guru 3, komunikasi peribadi, Oktober 7, 2015)

saya rasa tugas guru sekarang makin mencabar la dengan bermacam


elemen baru yang menyusahkan. Kadang-kadang saya rasa tertekan dan jemu dengan
kerjaya ni. Kalau ada pilihan memang saya nak pencen je. Malas lagi nak pikir

(Guru 4, Komuniasi individu, Oktober 9, 2015)


10

Beberapa kajian yang dilaksanakan (Rajendran, 2008 dan Puteh et al., 2012)
menunjukkan bahawa guru mempunyai kesedaran tentang kepentingan KBAT dalam
PdP, namun mereka kurang kesediaan pengetahuan dan kurang kemahiran
mengaplikasikan KBAT dalam PdP. Hal ini ditegaskan oleh Rajendran (2001) dalam
kupasan kajiannya mendapati kesediaan guru semasa proses PdP bergantung kepada
aspek pengetahuan berkaitan matapelajaran yang diajar, kemahiran untuk mengajar
dan sikap yang perlu dimiliki untuk mengajar kemahiran berfikir dalam subjeknya.
Selain daripada itu, guru haruslah berkemampuan untuk membudayakan KBAT dalam
pembinaan item dan pentaksiran.
Ilmu pengetahuan merupakan aspek yang penting dalam menyediakan guru ke
arah mendidik muridnya menyelesaikan masalah yang melibatkan KBAT. Namun,
pengetahuan guru terhadap maksud KBAT itu sendiri kurang jelas. Pendapat ini
disokong oleh Ball dan Garton (2005) mengatakan kebanyakan guru kurang bersedia
dan ada dalam kalangan mereka tidak tahu menerapkan KBAT dalam PdP. Maka, tidak
hairanlah jika guru-guru tidak mengutamakan atau tidak mengambil berat tentang
aplikasi KBAT dalam PdP. Selain itu, semasa penyediaan bahan untuk membina item
KBAT akan menjadi kesukaran kepada guru-guru yang tidak mempunyai pengetahuan
berkaitan KBAT. Justeru itu, isu yang jelas timbul ialah guru kurang bersedia dari
aspek pengetahuan berkaitan KBAT, melaksanakan pedagogi berunsurkan KBAT,
membina item KBAT dan pentaksiran.
Menurut Fani (2011) usaha untuk menerapkan KBAT dalam PdP bukan satu
tugas yang mudah. Hal ini juga ditegaskan oleh Salihudin (2011) bahawa kajian yang
dibuat menerusi pemerhatian mendapati aplikasi KBAT dalam bilik darjah hanya pada
tahap minimum sahaja dan ini membuktikan bahawa majoriti guru tidak memahami
kaedah mengadun kemahiran berfikir ini dalam pengajaran (Ball dan Garton 2005).
Guru di sekolah juga sering merungut kerana mengalami kekangan dalam usaha
mengajar KBAT. Antara kekangan utama yang dihadapi ialah masa (Rhoades,
Ricketts dan Friedel, 2009) kerana sibuk melengkapkan pengajaran silibus,
kekurangan maklumat tentang kemahiran berfikir, tidak tahu kaedah mengajar
kemahiran berfikir yang sesuai, tidak yakin dan tidak cukup latihan (Fani 2011) dan
pendedahan terhadap KBAT. Disebabkan masalah ini, menurut Ghafar et al. (2015),
latihan perlu dijalankan ke atas pekerja agar dapat meningkatkan potensi serta kualiti
pekerja. Tambahan pula, menurut Mukherjee (2012), latihan yang ditekankan dalam
organisasi akan mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah matlamat yang telah
11

ditetapkan. Maka di sini jelaslah, latihan yang berterusan akan mampu menyumbang
kepada peningkatan kualiti kerja guru dan produktiviti serta meningkatkan imej
organisasi pendidikan.
Dalam usaha menerapkan KBAT kepada pelajar, guru haruslah menggunakan
kaedah, strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang menjurus kepada
kebolehan pelajar meningkatkan kemahiran berfikir mereka. Maka faktor pengetahuan
berkaitan KBAT haruslah dikaji dengan jelas agar tidak mengelirukan guru. Di sini
jelaslah betapa pentingnya guru mempunyai pengetahuan untuk melaksanakan
pedagogi, membina item dan pentaksiran berasaskan KBAT. Bagi guru-guru yang
mempunyai pengetahuan yang kurang maka mereka seharusnya diberi latihan
sewajarnya supaya kompetensi terhadap mengaplikasi KBAT ini dapat ditingkatkan.

1.3 Penyataan masalah

Berdasarkan perbincangan di bahagian latar belakang masalah yang menekankan isu


berkaitan pengetahuan guru untuk mengaplikasi KBAT dalam PdP, didapati bahawa
pelaksanaan pengembangannya dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah masih
kurang berkesan (Shah, 1997). Di sini jelas menunjukkan kegagalan Malaysia
mendapat tempat terbaik dalam keputusan PISA disebabkan tahap kemahiran berfikir
pelajar-pelajar Malaysia masih rendah walaupun kemahiran berfikir ini telah
diterapkan dalam KBSR dan KBSM seawal tahun 1994 dalam kurikulum KBSM dan
KBSR seperti yang dinyatakan oleh (Darus,2012). Pendapat ini disokong oleh Yunos
et al. (2010) yang menegaskan tahap penguasaan KBAT dalam kalangan pelajar
sekolah menengah di Malaysia sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh guru gagal
membudayakan KBAT semasa proses PdP.
Menurut Rajendran (2010), kesediaan guru semasa proses PdP bergantung
kepada aspek pengetahuan berkaitan matapelajaran yang diajar, kemahiran untuk
mengajar subjeknya dan sikap yang perlu dimiliki untuk mengajar kemahiran berfikir.
Selain daripada itu, pengetahuan terhad yang dimiliki oleh guru berkaitan proses
pembinaan item berunsurkan KBAT juga menyebabkan guru tidak yakin untuk
menggubal item sendiri (LPM, 2014). Guru lebih cenderung untuk menceduk item-
item sedia ada daripada buku-buku rujukan yang berlambak di pasaran (Mat Ali,
2006). Memburukkan lagi keadaan, guru gagal memantau kemajuan pembelajaran
12

murid dengan tepat serta mencungkil potensi sebenar anak didiknya. Seterusnya guru,
membuat pelaporan yang kurang tepat kepada ibu bapa dan pelajar sehingga
menimbulkan keraguan pelbagai pihak berkaitan pentaksiran (Talib dan Ghafar,
2009). Kajian daripada Hussin (2004) mendapati peningkatan pengetahuan guru boleh
berlaku apabila guru didedahkan dengan isu-isu berkaitan melalui kursus, bengkel,
seminar, persidangan dan forum berkaitan dengan pendidikan. Oleh yang demikian,
satu kajian perlu dilakukan untuk mengenalpasti kesediaan guru-guru dari aspek
pengetahuan dalam aspek pedagogi, pembinaan item dan pentaksiran serta keperluan
latihan oleh guru-guru sekolah menengah harian di daerah Batu Pahat agar dapat
meningkatkan pengetahuan mereka berkaitan KBAT seterusnya dapat membantu
menghasilkan pelajar yang mampu bersaing di peringkat global

1.4 Tujuan kajian

Kajian ini bertujuan meninjau tahap kesediaan guru-guru dalam aspek pengetahuan
iaitu pengetahuan asas KBAT, pengetahuan dalam aspek pedagogi berunsurkan
KBAT, pengetahuan dalam aspek pembinaan item KBAT dan pengetahuan dalam
aspek pentaksiran dalam PdP serta melihat tahap keperluan latihan guru-guru untuk
meningkatkan pengetahuan mereka. Selain daripada itu kajian ini juga melihat sejauh
mana perbezaan secara statistik tahap kesediaan pengetahuan guru dengan pengalaman
serta perbezaan antara tahap keperluan latihan guru dengan pengalaman berdasarkan
kumpulan guru-guru yang mengajar tingkatan 3 untuk mengaplikasi KBAT dalam
PdP.

1.5 Objektif kajian

Secara khususnya kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif seperti berikut:
(i) Mengenal pasti tahap kesediaan dari aspek pengetahuan guru-guru di sekolah
menengah harian di Batu Pahat untuk mengaplikasikan KBAT dalam PdP.
(ii) Mengenal pasti tahap keperluan latihan guru-guru di sekolah menengah harian
di Batu Pahat untuk mengaplikasikan KBAT dalam PdP.
(iii) Mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan
13

dengan pengalaman mengajar guru-guru di sekolah menengah harian di Batu


Pahat.
(iv) Mengenal pasti perbezaan keperluan latihan dengan pengalaman guru-guru di
sekolah menengah harian di Batu Pahat.

1.6 Persoalan kajian

Dalam kajian ini, beberapa persoalan kajian telah dikemukan untuk dijawab iaitu:
(i) Apakah tahap kesediaan dari aspek pengetahuan guru-guru di sekolah
menengah harian Batu Pahat untuk mengaplikasikan KBAT dalam PdP?
(ii) Apakah tahap keperluan latihan guru-guru di sekolah menengah harian di
Batu Pahat untuk mengaplikasikan KBAT dalam PdP?
(iii) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesediaan guru dari
aspek pengetahuan dengan pengalaman mengajar guru-guru di sekolah
menengah harian di Batu Pahat untuk mengaplikasikan KBAT dalam PdP?
(iv) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap keperluan latihan
dengan pengalaman mengajar guru-guru di sekolah menengah harian di Batu
Pahat.

1.7 Kerangka konsep kajian

Satu kerangka konsep kajian telah dibina seperti dalam Rajah 1.1. Kerangka konsep
kajian ini dibina berlandaskan objektif kajian dan persoalan kajian yang ditentukan
sebelum ini. Menurut Iskandar (2008) kerangka konsep yang baik mestilah
mempunyai (i) pembolehubah kajian yang jelas (ii) hubungan antara pembolehubah
yang dikaji dan ada teori yang melandasinya serta (iii) kerangka konseptual perlu
dinyatakan dalam bentuk diagram sehingga masalah yang wujud dapat dicari jawapan
dengan mudah. Oleh itu, kerangka konsep kajian ini adalah bertujuan menjelaskan
dengan mendalam mengenai jalan cerita kajian ini. Kerangka konsep kajian ini adalah
hasil olahan pengkaji bagi membolehkan objektif kajian dicapai dan mampu
menjawab soalan kajian. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti tahap
kesediaan guru dalam aspek pengetahuan asas berkaitan KBAT, pengetahuan dalam
14

aspek pedagogi berunsurkan KBAT, pengetahuan dalam aspek pembinaan item KBAT
dan pengetahuan dalam aspek pentaksiran dalam PdP serta tahap keperluan latihan
oleh guru-guru yang berfokuskan aplikasi KBAT dalam PdP. Kajian ini juga mengkaji
faktor lain yang dinyatakan dalam kerangka iaitu faktor pengalaman guru yang boleh
mempengaruhi tahap kesediaan pengetahuan dan tahap keperluan latihan oleh guru-
guru.
15

Input Proses Output

Pembolehubah Pembolehubah
bebas bersandar

Pengetahuan: Tahap
Aplikasi KBAT oleh guru

KBAT kesediaan
pengetahuan
Tingkatan tiga

Pedagogi
Bina item
Pentaksiran
Tahap
keperluan
Keperluan latihan latihan

Pengalaman

Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian

1.8 Kepentingan kajian

Hasil kajian ini diharap dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan institusi yang
terlibat dalam bidang pendidikan terutama dalam meningakatkan mutu PdP seperti
pelajar, guru dan juga pihak KPM. Antaranya ialah:

(i) Guru

Hasil kajian ini akan memberi implikasi penting kepada guru kerana ia dapat melihat
sejauh mana tahap pngetahuan guru dan tahap keperluan latihan untuk membudayakan
KBAT dalam PdP. Bagi melaksanakan tugas ini dengan berkesan guru seharusnya
mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam KBAT, pedagogi, bina item dan
16

pentaksiran. Hasil kajian ini dapat memberi maklumat penting kepada guru dari segi
panduan yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses PdP denagn lebih
berkesan. Justeru itu, guru juga diharap dapat merancang aktiviti pengajaran yang
bersesuaian agar kemahiran berfikir pelajar dapat dikembangkan berdasarkan
pengetahuan mereka dan pengetahuan sedia ada pelajar agar mereka dapat
menghubungkaitkan konsep-konsep pembelajaran terdahulu kepada kehidupan
sebenar serta meningkatkan kebolehpasaran mereka untuk menceburkan diri dalam
alam pekerjaan kelak. Selain daripada itu, bagi pihak guru-guru, kajian ini dapat
menimbulkan kesedaran bahawa latihan dalaman sangat penting untuk meningkatkan
pengetahuan guru apabila berlaku perubahan dalam kurikulum.

(ii) Pelajar

Hasil dapatan kajian ini diharap dapat membentuk pelajar dalam memastikan mereka
menyedari kepentingan penguasaan KBAT dalam meningkatkan keupayaan berfikir,
menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan kemahiran belajar agar dapat
menjawab soalan dengan baik serta dapat mengaplikasi pengetahuan sedia ada mereka
dengan konsep-konsep pembelajaran terdahulu dengan kehidupan sebenar seterusnya
dapat meningkatkan kebolehpasaran mereka apabila melangkah ke alam pekerjaan.

(iii) Sekolah/Pentadbir

Hasil dapatan kajian ini, dapat memberi maklum balas kepada pihak sekolah/pentadbir
untuk memberi bimbingan dan sokongan kepada guru-guru dalam meningkatkan tahap
pengetahuan mereka. Selain daripada itu, sekolah/pentadbir boleh mengenalpasti
kaedah terbaik dan langkah-langkah yang perlu diambil bagi meningkatkan
pengetahuan berunsurkan KBAT, pedagogi, pembinaan item dan pentaksiran yang
dapat digunakan oleh guru-guru semasa proses PdP.
17

(iv) Kementerian Pelajaran Malaysia/JPN/PPD

KPM/JPN/PPD dapat mengambil tindakan yang terbaik untuk meningkatkan


pengetahuan melalui program-program latihan yang dirancang untuk mencapai
maksud dan tujuan untuk memberi panduan kepada guru-guru. Segala program latihan
perkembangan profesionalisme dapat dirancang sebaik mungkin agar hasilnya dapat
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru. Bentuk-bentuk latihan yang
bersesuaian boleh diberikan kepada guru untuk meningkatkan lagi kefahaman dan
kemahiran dalam memilih kaedah-kaedah pengajaran yang dapat meningkatkan
kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar dan bersesuaian dengan topik yang diajar,
membina item KBAT dan melaksanakan pentaksiran. Dapatan hasil kajian ini dapat
dijadikan sebagai rujukan untuk penambahbaikan program latihan yang bakal
dilaksanakan supaya lebih berkesan. Program latihan perkembangan profesionalisme
yang dirancang juga diharap dapat membantu pihak KPM/JPN/PPD dalam merancang
strategi yang lebih baik dan berkesan. Ianya dapat memberi panduan dan penilaian
yang tepat untuk membuat penambahbaikan.

1.9 Skop kajian

Skop kajian ini hanya tertumpu kepada tahap kesediaan pengetahuan guru untuk
mengaplikasi KBAT dalam aspek pengetahuan berkaitan asas KBAT, pengetahuan
dalam aspek pedagogi berunsurkan KBAT, pengetahuan dalam aspek pembinaan item
KBAT dan pengetahuan dalam aspek pentaksiran serta mengenal pasti tahap keperluan
latihan guru-guru. Selain daripada itu, kajian ini juga melihat pengaruh pengalaman
terhadap tahap kesediaan pengetahuan guru-guru dan tahap keperluan latihan guru-
guru. Hasil kajian ini hanya terhad kepada sampel dan populasi yang dipilih dan ianya
tidak boleh digeneralisasikan kepada populasi lain.
18

1.10 Batasan kajian

Kajian yang dijalankan ini hanya memfokuskan kepada kumpulan guru-guru yang
mengajar matapelajaran di tingkatan 3 sahaja disekolah model Abad ke-21 daerah Batu
Pahat. Terdapat 5 buah sekolah yang terlibat iaitu SMK Tun Aminah, SMK
Senggarang, SMK Dato Bentara Luar, SMK Dato Onn dan SMK (P) Temenggung
Ibrahim. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah rintis program kelas pembelajaran
abad 21 di daerah Batu Pahat yang telah dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor
(JPNJ). Pemilihan populasi dan sampel kajian adalah bersesuaian dengan kajian
dilakukan kerana penerapan aspek KBAT dalam PdP yang melibatkan pedagogi,
pembinaan item dan pentaksiran. Guru-guru yang terlibat dalam kajian ini juga terlibat
dengan kelas peperiksaan iaitu PT3 dan mereka juga terlibat secara langsung dengan
pembinaan item dan pentaksiran. Terdapat kekangan-kekangan dilalui semasa
menjalankan kajian ini iaitu:

(i) Kefahaman responden terhadap soal selidik

Bagi mendapatkan data yang releven, kefahaman responden terhadap soal selidik yang
diedarkan oleh pengkaji sangat penting. Ini adalah disebabkan oleh setiap jawapan
responden akan mempengaruhi hasil kajian. Jika responden faham dengan soalan yang
diberikan, maka jawapan yang diberikan adalah jawapan yang sepatutnya. Sebaliknya,
jika responden tidak memahami soalan, keadaan sebaliknya akan berlaku.

(ii) Kejujuran responden

Ketepatan kajian ini banyak bergantung kepada kejujuran dan keikhlasan para
responden menjawab soal selidik yang diberikan kepada mereka tanpa ada perasaan
berat sebelah.
19

1.11 Definisi istilah dan operasi

Pengkaji telah menggunakan beberapa definisi istilah yang berkaitan dengan aspek
yang dikaji. Definisi istilah dan operasi ini bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan
terhadap beberapa istilah yang terlibat dan diberi pengertian seperti yang dimaksudkan
berdasarkan dalam konteks kajian ini.

(i) Guru

Guru menurut Mok Soon Sang (2008) merupakan seorang ahli ikhtisas dalam bidang
perguruan yang menjalankan tugas mendidik di sekolah sebagai pengajar,
pembimbing, pemudahcara, inovator dan pengurus yang secara tidak langsung
mempunyai peranan dalam aspek ekonomi dan masyarakat. Menurut Kamus Dewan
(2012) pula, guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh. Seorang guru
merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran. Guru merupakan seorang ahli
masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan
masyarakat berstatus. Untuk itu, guru harus menguasai psikologi sosial, memiliki
pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan sebagai anggota masyarakat, guru
mempunyai keterampilan membina kelompok, berkerjasama dalam kelompok untuk
menyelesaikan sesuatu masalah terutamanya dalam bilik darjah. Oleh itu guru dalam
kajian ini bermaksud orang yang bertanggungjawab mengaplikasikan KBAT dalam
bilik darjah agar kemahiran berfikir pelajar dapat ditingkatkan.

(ii) Pelajar

Menurut Kamus Dewan (2012), mentakrifkan pelajar sebagai murid atau penuntut.
Pelajar adalah golongan orang yang belajar atau menuntut di sekolah, maktab atau
universiti. Murid pula membawa maksud, sesiapa yang berada di bangku sekolah dan
bertujuan untuk mendapatkan pelajaran secara formal sama ada di sekolah menengah
ataupun sekolah rendah. Oleh itu pelajar dalam kajian ini merujuk kepada setiap
pelajar yang disasarkan untuk mempunyai kebolehan menaakul dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta
sesuatu setelah KBAT diterapkan dalam PdP.
20

(iii) Latihan

Latihan merupakan sebarang inisiatif yang diambil oleh organisasi untuk


menggalakkan pekerjanya belajar dan menambah pengetahuan. Ia juga dikatakan
sebagai proses mendidik pekerja tentang kemahiran yang mereka perlukan semasa
melaksanakan sesuatu tugas. Semasa proses latihan berlaku, pekerja memperolehi
pengetahuan untuk jangka masa pendek serta dapat meningkatkan kebolehan dengan
mengubah sikap atau menambah kemahiran dan pengetahuan mereka. Menurut Mamat
(2006), latihan dalam organisasi merupakan satu program pembelajaran yang
dirancang untuk mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan prestasi kakitangan.
Oleh itu, latihan dalam kajian ini merujuk kepada sebarang usaha yang dilakukan oleh
pihak sekolah, PPD, JPN dan KPM bagi memastikan tahap kesediaan pengetahuan
guru-guru dapat ditingkatkan seterusnya aplikasi KBAT dalam PdP oleh guru dapat
dilaksanakan dengan berkesan.

(iv) Tahap

Menurut Kamus Dewan (2012), tahap membawa maksud tingkat dan peringkat.Tahap
dalam konteks kajian ini merupakan tahap kesediaan pengetahuan dan tahap keperluan
latihan guru-guru di sekolah model abad 21 di daerah Batu Pahat dapat mengalikasi
KBAT dalam PdP.

(v) Kesediaan

Menurut Kamus Dewan (2012) kesediaan bermaksud perihal sedia, kesanggupan dan
kerelaan. Menurut Mok (2008), kesediaan adalah keupayaan persiapan individu di
dalam dirinya untuk memulakan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran, ia
boleh terbahagi kepada kesediaan kognitif, kesediaan afektif dan kesediaan
psikomotor. Dalam konteks kajian ini, kesediaan membawa maksud perihal bersedia
dalam menggunakan pengetahuan yang ada untuk mengaplikasikan KBAT dalam PdP.
21

(vi) Pengetahuan

Pengetahuan digunakan untuk menjelaskan pemahaman ke atas sesuatu subjek dan


kemungkinan berkeupayaan menggunakannnya untuk satu tujuan tertentu. Standard
Professional oleh National Council for Acccreditation of Teacher Education (2008)
mentakrifkan pengetahuan sebagai penguasaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang guru
yang meliputi semua prinsip dan konsep. Dalam konteks kajian ini, pengetahuan yang
dimaksudkan adalah pengetahuan asas berkaitan KBAT, pengetahuan dalam aspek
pedagogi berunsurkan KBAT, pengetahuan dalam aspek pembinaan item KBAT dan
pengetahuan dalam aspek pentaksiranyang digunakan dalam membantu guru dalam
melaksanakan PdP dalam bilik darjah.

(vii) Pengalaman

Pengalaman boleh diertikan sebagai apa-apa yang telah dialami (Kamus Dewan,
2012). Pengalaman dalam konteks kajian ini merujuk kepada pengalaman guru
mengajar di sekolah.

(viii) Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)

Rajendran (2014) menyatakan KBAT melibatkan kemahiran kognitif yang lebih


tinggi. Ini berlaku apabila seseorang mendapat maklumat baharu, menyimpan dan
memeri, menyusun, serta mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada dan akan
memanjangkan maklumat itu untuk mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi
yang rumit. Oleh yang demikian, KBAT dalam kajian ini merujuk kepada kemahiran
berfikir guru dan pelajar dan keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas.
22

(ix) Item KBAT

Item KBAT merupakan item-item yang menguji keupayaan kognitif murid dalam
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan menilai dalam membuat penaakulan dan
refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2013). Item KBAT dalam kajian
ini merujuk kepada soalan-soalan yang digunakan oleh guru dalam membuat
pentaksiran pembelajaran yang merangsang tahap kognitif murid.

(xi) Pentaksiran

Pentaksiran di sekolah terdiri daripada pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif


yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang
berkenaan (LPM, 2011). Pentaksiran formatif ialah satu jenis ujian formal atau tidak
formal untuk mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid di dalam kelas. Ia
bertujuan mengesan penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahan
dengan kadar segera dan membabitkan proses sepanjang pembelajaran menggunakan
pelbagai kaedah dan instrumen dalam melapor maklumat selain membuat penilaian
samada bertulis atau verbal mengenai cara meningkatkan pembelajaran pelajar.
Manakala pentaksiran sumatif merupakan satu jenis ujian formal untuk
mengesan tahap pencapaian dalam sesuatu tahap persekolahan dilakukan pada hujung
pembelajaran dengan membuat pertimbangan dan penilaian prestasi pelajar dalam
pembelajaran. Ia bertujuan untuk mengesan pencapaian murid berdasarkan beberapa
unit pembelajaran dan pemeringkatan gred murid di dalam kelas. Dalam konteks
kajian ini, pentaksiran pembelajaran merujuk penilaian pembelajaran ke atas pelajar
yang digunakan oleh guru melalui instrumen pentaksiran bagi mengukur tahap
penguasaan pembelajaran murid bagi sesuatu mata pelajaran.
23

(xi) Pengajaran dan Pembelajaran

Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses di mana peluang disediakan


kepada murid dengan tujuan untuk menghasilkan suatu perubahan yang kekal melalui
penglibatan dan pengalaman yang disediakan oleh guru. Pengajaran boleh dihuraikan
sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang
diperlukan untuk mereka berfungsi dengan baik. Mengikut Slavin (2005),
pembelajaran merupakan perubahan dalam seseorang individu akibat daripada
pengalaman. Pengajaran dan pembelajaran dalam kajian ini merujuk kepada
bagaimana KBAT diaplikasikan agar dapat melahirkan pelajar berfikiran aras tinggi.

1.12 Rumusan

Kesimpulan yang dapat dibuat hasil daripada kupasan Bab 1 ini, jelaslah menunjukkan
bahawa guru-guru haruslah mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk
mengaplikasi KBAT dalam PdP. Komitmen yang tinggi dalam kalangan guru sangat
perlu agar hasrat kerajaan melahirkan warga Malaysia yang mempunyai tahap
pemikiran tinggi yang mampu bersaing di peringkat global. Semua guru perlu bersedia
dalam aspek pengetahuan termasuklah pengetahuan asas berkaitan KBAT,
pengetahuan dalam aspek pedagogi berunsurkan KBAT, pengetahuan adalam aspek
pembinaan item KBAT, pengetahuan dalam aspek pentaksiran agar PdP yang berkesan
mampu dilaksanakan. Sesungguhnya, dengan adanya guru-guru yang mempunyai
tahap kesediaan pengetahuan yang baik maka hasrat kerajaan untuk melahirkan warga
Malaysia yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi dapat dicapai. Selain
daripada itu, guru perlu diberi latihan secukupnya supaya proses pemindahan
pengetahuan dapat dilakukan dengan berkesan seterusnya dapat menjana tahap
kesediaan pengetahuan guru-guru.

Secara keseluruhannya, bab ini menjelaskan tentang fokus terhadap tajuk


kajian, latar belakang masalah, permasalahan kajian, objektif kajian, skop kajian,
batasan kajian, kerangka konsep kajian dan definisi operasional kajian.
24

BAB 2

SOROTAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

Dalam bab ini, beberapa aspek berkaitan dengan kajian ini dibincangkan dengan
mengupas lebih lanjut dan terperinci tentang aspek kemahiran berfikir dan keperluan
latihan melalui sorotan kajian yang lepas dan membuat rumusan. Sorotan kajian amat
penting kerana dapat memberi idea dan gambaran awal mengenai penyelidikan yang
bakal dilakukan oleh pengkaji. Beberapa kajian lepas, yang dijalankaan oleh pelbagai
pihak turut dijadikan input sokongan dan panduan terhadap kajian ini. Di samping itu,
model-model dan pendekatan yang berkaitan dengan keperluan latihan serta fakta-
fakta daripada kajian lepas turut dibincangkan dalam bab ini. Bab ini terbahagi kepada
beberapa bahagian iaitu pengenalan, konsep dan teori KBAT, kajian berkaitan
kesediaan pengetahuan guru, kajian berkaitan pengalaman dengan latihan, konsep
latihan, bentuk-bentuk latihan kepada guru, keperluan latihan, model dan teori serta
rumusan.

2.2 Definisi kemahiran berfikir

Manusia yang tidak menggunakan kemahiran berfikir tidak dapat menyelesaikan


masalah walaupun masalah yang sangat mudah. Pemikiran merupakan proses
membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak manusia.
Semasa berfikir, otak manusia akan bertindak dengan usaha memahami rangsangan
luar yang diterima melalui deria, membentuk konsep, membuat tafsiran dan bertindak
balas berdasarkan pengalaman yang sedia ada dalam ingatan. Proses berfikir
melibatkan pengembangan operasi dalam mental atau sistem kognitif seseorang yang
131

RUJUKAN

Abu Naim, H. (2013). Kajian Keperluan Pembinaan Modul Pentaksiran Berasaskan


Sekolah Bagi Tajuk Dinamik dalam Matapelajaran Sains Tingkatan 2. 2nd
International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013).
KSL Hotel & Resort, Johor Bahru. 7-10 Oktober 2013.
Alagumalai, S. & Keeves, J. (1999). New Approaches to Measurement. In Masters, G.
N., and J. P. keeves (Eds), Advances in Measurement in Educational
Research and Assessment. Pergamon, 23 48
Ali, M. & Noordin, S. (2007). Hubungan di antara kemahiran berfikir kritis dengan
pencapaian pelajar Di UTM. Kertas Kerja dalam Buletin R&D Vol. 1/ 2007
dan 2/ 2007
Alvarez, K., Salas, E & Garofano, C. M. (2004). An Integrated Model of Training
Evaluation and Effectiveness. Human Resource Development Review, 3(4),
385-416.
Ambigapathy, P. & Aniswal, A.G. (2005). University curriculum: An evaluation on
preparing graduates for employment.Higher Education Research
Monograph Dicapai pada 4 Disember 2015 Online:
http://www.usm.my/ipptn/fileup/University20Curriculum1.pdf.
Anderson, L. W. and David R. Krathwohl, D.R, et al (2001). A Taxanomy for
Learning, Teaching and Assessing: A Revisin of Blooms Taxanomy of
Educational Objectives. Allyn & Bacon. Boston, MA Pearson Education
Group.
Anol, B. (2012). Social Science Research: Principles, Methods and Practices. Florida:
Tampa Inc.
Ariffin, S.R. (2008). Inovasi dalam Pengukuran & Penilaian Pendidikan. Bangi.
Fakulti Pendidikan Malaysia. UKM
132

Arul, J. (1997). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Teori dan Amalan, Kuala Lumpur:
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Astleitner, H. (2002). Teaching critical thinking online. Journal of Instructional
Psychology, 29(2), 53-77.
Azizi, et al. (2005). Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS
Professional Publishing. Kuala Lumpur.
Azmi, J. & Halim, T. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran Edisi ke 2. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Ball, A. L. & Garton, B. L. (2005). Modeling Higher Order Thinking: The Alignment
Between Objective, Classroom Discourse and Assessments. Journal of
Agricultural Education, 46 (2). 58-69.
Bailey, K. D. (1984). Kaedah Penyelidikan Sosial, terjemahan Hashim Awang, Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Bambang, S & Wahyu, W. (2014). Aplikasi Model Rasch untuk Penelitian Ilmu-Ilmu
Sosial. Cimahi: Trim Komunikata Publishing House.
Barathimalar, K. (2014). The Acceptance and Problems Faced by Teachers in
Conducting Higher Order Thinking Skills. Universiti Teknologi Malaysia,
Skudai Malaysia. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan
Beyer, B. K. (1988). Developing A Thinking Skills Program. Boston, Mass: Allyn
& Bacon
Black, P & William, D. (1998). Asessment and Classroom Learning. Asessment in
Education. 5(1), 7-73.
Blanchard, P. N, & Thacker, J. (2004). Effective Training: System, Strategies and
Practices, 2nd Edition. New Jersey. Pearson Education Inc.
Bloom, B.S. & Krathwohl, D.R. (1956). Taxanomy of Educational Objectives: The
Classification of Educational Goals by a committee of college and university
examiners. Handbook 1: Cognitive Domain. NY: Longman, Green.
Bond, T.G., & Fox, C. M. (2007). Applying the Rasch Model: Fundamental
Measurement in the Human Sciences: 3rd. Ed: Taylor and Francis Group
Routledge: New York.
Brookhart, S. M. (1999).The Art and Science of Classroom Assessment : The
MissingPart of Pedagogy.Washington DC ERIC Clearinghouse on Higher
Education andOffice of Educational Research and Improvement.
133

Brown, S. and McIntyre, D. (1993). Making Sense Of Teaching. USA: Open


University Press.
Buntat, Y. (2011). Faktor-faktor yang mendorong Kreativiti dalam Kalangan Pelajar
Universiti Teknologi Malaysia. Jurnal of Educational Psychology and
Counselling, V2 Page 175-208.
Byron, J. (1990). Handbook of Training Evaluation, 2nd edn. USA: Gulf Publishing
Co.
Cheng, W. L & Ho, C. K. (2001). The Influence of Job and Career Attitudes and
Organizational Factors on The Transfer Outcomes. Journal of Management
Psychology. 13 pp. 5-5
Chew, F. P. (2006). Pendidikan Kesusasteraan Melayu di Malaysia dan
Permasalahannya. Jurnal Masalah Pendidikan, 29 (1): 143-157.
Chua, Y. P. (2013). Asas Statistik Penyelidikan : Analisis Data Skala Likert, Edisi 2.
Kuala Lumpur: Mc Graw-Hill (Malaysia) Sdn Bhd.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison. (2000). Research Methods in Education (5th ed),
Educational and psychological measurement. 30(1). ms. 607-610.
Correnti, R. (2011). An empirical investigation of professional development effects on
literacy instruction using daily logs. American Educational Research
Association, 29 (4), 262-295.
Creswell, W. J. (2011). Educational research Planning, Conducting, and Evaluating
Quantitative and Qualitative Research. 4th Ed. Canada. Pearson.
Darling-Hammond,. (2009). A Good Teacher in Every Classroom: Preparing the
Highly Qualified Teachers our Children Deserve. New York: Jossey-Bass.
Darus, Z. (2012). Status of Student Achievement in TIMSS and PISA: A reflection.
Ministry of Education (Status Pencapaian Pelajar dalam TIMSS dan PISA:
Satu refleksi. Kementerian Pelajaran Malaysia).
De Bono. E. (1976).The direct teaching of thinking in education and CoRT
method.Dlm McLure. S. dan Davies. P. Learning To Think. New York:
Pergamon Press.
Denton, C. & Hashbrouck, J. 2009. A description of instructional coaching and
itsrelationship to consultation. Journal of Educational and Psychology
Consultation, 19:2, 150-175.
Dessler G.(2003). Human Resource Management. Publisher: Prentice-hall of
India.Denton, C. and Hashbrouck, J. (2009). A description of instructional
134

coaching and its relationship to consultation. Journal of Educational and


Psychology Consultation, 19:2, 150-175
Dewan Bahasa dan Pustaka (2010). Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi 5. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Djaali, H. (2008). Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Eaker, R., & Many. (2006). Learning by doing: A handbook for professional learning
communities at work. New York: Teachers College Press
Esa, A. (2011). Kesediaan Kemahiran Sosial guru-guru pelatih di IPG terhadap tugas-
tugas guru di sekolah. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Majlis Dekan
Dekan Pendidikan IPTA 2011, 2728 Disember 2011, UPM Serdang.
Fani, T. (2011). Overcoming Barriers to teaching Critical Thinking. The Future of
Education Conference. Florence, Italy: PIXEL. Ms 1-5
Ramli, F. & dan Tarmizi, R. (2013). Promoting Higher Order Thinking Skills Using
Problem Based Learning for Secondary School Students. Seminar
Penyelidikan dan Pembangunan Sumber Manusia, UPM. 2014. 31 Mac-3
April 2014.
Firdaus, A. (2007). Hubungan Di Antara Kemahiran Generik dan Pencapaian
Akademik Pelajar Tahun 4 Pendidikan Teknik Kejuruteraan Fakulti
Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor : Tesis Sarjana
Muda.
Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to Design and Evaluate Research in
Education (3rd ed). New York : Mc Graw-Hill.
Fraenkel, J.R., & Wallen, E. W. (2009). How to Design and Evaluate Research in
Education (4th ed). Boston, MA: Mc Graw-Hill.
Gallagher, J. D. (1998). Classroom Assessment for Teachers. Upper Saddle River,
New Jersey: Merill Prentice Hall.
Gay, L. R. & Airasian, P. (2000). Educational Research: Competencies for Analysis
and Application. 6th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Ghafar, A. (2003). Rekabentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Skudai: Penerbit
Universiti Teknologi Malaysia.
Ghafar, A. (2011). Pembinaan & Analisis Ujian Bilik Darjah (2Ed. Vol. 371.26).
Skudai: Penerbit UTM Press.
135

Ghafar, A., Tamuri, H., Hussin, S. & Noh, C. (2015). Penilaian keberkesanan kursus
pusat latihan pengurusan pendidikan islam dan dakwah Selangor (ILDAS).
Jurnal Kepimpinan Pendidikan, Julai 2015, Bil 2, Isu 3.
Goetsch, D.L. (2002). Effective Supervision: A Guidebook For Supervisors, Team
Leaders and Work Coaches. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
Grossman, P., Wilson, S.M. & Shulman. L.S.(1989). Teacher of Substance: Subject
Matter Knowledge for Teaching. New York: Pergamon.
Grubb, W. N. & Ryan, P. (1999), Vocational Educational and Training. London:
Kogan Page.
Halim. L & Salamuddin, N.(2000). Orientasi Akademik: Pendekatan Alternatif dalam
Program Pendidikan Guru Siswazah di Malaysia. Akademika. 56: 4764
Halim, L et al. (2001). Tahap pengetahuan pedagogi kandungan guru pelatih Fizik dan
bukan Fizik melalui pengajaran eksplisit dan implisit. Jurnal Pendidikan 26:
65-80
Hashim, R. & Hussein, S. (2003). The Teaching Of Thinking In Malaysia. Kuala
Lumpur: Research Centre, International Islamic University Malaysia.
Hasan, A. (2011). Kesahan Dan Kebolehpercayaan Item Penilaian Pembimbing Dalam
Pembelajaran Berasaskan Kerja (PBK) Menggunakan Model Pengukuran
Rasch. USM, Psychometrics Centre, MIMOS & Malaysian Examination
Syndicate, MOE.
Hassan, N. (2002). Ciri-ciri Kualiti Pelajar Untuk Keperluan Pekerjaan Pada Masa
Kini. Seminar Antara Industri dan Institusi Pendidikan Awam. Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi: Tidak Diterbitkan.
Hassan, N. & Ismail, Z. (2008). Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Pelatih
Matematik Sekolah Menengah. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan
Sains dan Matematik: 11-12 Oktober 2008. Johor Baharu, Johor.
Herman, J. L. & Golan, S. (1993). The Effects of Standardized Testing on Teaching
and Schools. Educational Measurement : Issues and Practice, 12(4), 20-25.
Holton, E.F (1996). The Flawe four level evaluation model. Human Resource
Development Quarterly, 7(1). 5-25.

Huston, T., & Weaver, C. L. (2008). Peer coaching: Professional development for
experienced faculty. Innovative Higher Education, 33(1), 5 20.
136

Hussin, S. (2004). Pedagogi Asas Pendidikan. Edisi Pertama. Selangor: Kayazano


Enterprise.
http://www.padu.edu.my/files/Anjakan_Mac_2015.pdf. Dicapai pada 8 November
2015.
https://emisonline.moe.gov.my/. Dicapai pada 30 November 2015.
https://ms.wikipedia.org/wiki/Pelajar dicapai pada 23 Oktober 2015
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan dicapai pada 23 Oktober 2015
https://Laporan+Perunding+Kesterel+2011+KBAT dicapai pada 15 Oktober 2015
Ibrahim, M.S. & Majid, Z. (2002). Perkembangan Profesion Guru: Satu tuntutan dan
satu kemestian. Kertas dibentang di UPSITEC .2002.
Idris, N. (2013). Penyelidikan dalam Pendidikan, Edisi ke 2. Selangor: McGraw-Hill
Education (Malaysia) Sdn Bhd.
Iskandar. (2008). Metadologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan
Kualitatif). Jakarta : Gaung Persada Press.
Jamil, Shamimi & Yahya. (2009), Pembelajaran Informal bagi Guru Mata Pelajaran
Teknologi Kejuruteraan: UTHM.
Jaafar N & Tamuri A.H. (2013). Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru
Pendidikan Islam sekolah menengah kebangsaan Malaysia. Journal of
Islamic and Arabic Education. 5(1), 2013 41-60.
Kassim, N. & Zakaria, E. (2014). Intergrasi Kemahiran Berfikir aras Tinggi dalam
Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Analisis Keperluan Guru. Jurnal
Pendidikan Malaysia. 30(2)(2014): 15-32
Kashfi, M. J. (2011). Manual Pengenalan Pengukuran Rasch & Winstep.Pengukuran
dan Penilaian dalam Pendidikan. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan
Malaysia.
Khalid, J. (2009). Pengaruh Jenis Latihan Guru dan Pengalaman Mengajar Terhadap
Efikasi Guru Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2)(2009):
3 14
Kilani, M. (2005). Pengurusan Pendidikan di Sekolah. Huraian Menurut Perspektif
Islam. Skudai: UTM.
King, F.J., Goodson, L., and Rohani, F. (2013) Higher-Order Thinking Skills:
Definitions, Strategies,and Assessment.URL: Dicapai pada 2 November 2015
dari http://www.cala.fsu.edu/files/higher_order_thinking_skills.pdf.
137

King, A. (1994). Inquiry as a Tool in Critical Thinking. Dlm. Halpern, D.F. Changing
College Classrooms: New Teaching and Learning Strategies for an
Increasingly Complex World. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 1338.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research
Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Kroehnert, G. (1995). Basic Training for Trainers. NY: Mc Graw Hill.
Kruger, K. (2013) Higher-Order Thinking. Hidden Sparks, Inc. New York, New York.
Krulik, S. & Rudnick, J.A.(1996). The New Sourcebook for Teaching Reasoning and
Problem Solving in Junior and Senior High School. Boston: Allyn & Bacon.
Kementerian Pelajaran Malaysia, (2012). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025. Kuala Lumpur.
Konting, M. (2006). Kaedah Penyelidikan Pendidikan Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Konting, M. (2004). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Kumar, R. (2011). Research Methodology: Step by Step Guide for Beginners.
Singapore: Sage Publications Asia.
Lau, T. K & Zainuddin, A. (2001). Statistik Asas UiTM. Shah Alam: Fajar Bakti.
Laura A. W. (2011). The Effect of Thinking Maps on Students Higher Order Thinking
Skills. US: California State University & Northridge University.
Lemaire, J. (2009). Addressing teacher workload. Education, pp. 6. Journal of
Educational Enquiry, 5. 86-104.
Lembaga Peperiksaan (2013). Dokumen Standard Prestasi. Kementerian Pelajaran
Malaysia: Kuala Limpur.
Lembaga Peperiksaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia (2013). Pentaksiran
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Putrajaya: Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Lembaga Peperiksaan Malaysia (2014). Laporan Kajian Pelaksanaan PBS: Dokumen
Standard Prestasi. Kajian Berkaitan Pentaksiran Berasaskan Sekolah: Kuala
Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Leming, J. S. (1989). "Some critical thought about teaching of critical
thinking."SocialStudies, Vol. 89 Issue 2.
Lewis, A. & Smith, D. (1993). Defining Higher Order Thinking Theory Into
Practice. 32. 131- 137
138

Lokman, T. (2011). Implikasi latihan dalaman kepada guru-guru sekolah


rendah. unspecified . pp. 1-9. (Unpublished)
Lopez, J. & Whittington, M. (2001) Higher-Order Thinking in a College Course:
A Case Study. Proceedings of the Annual NACTA Conference, Lincoln,
Nebraska, pp. 22-29. 18.
Linacre, J. M. (2003). Test validity, and Rasch measurement: Construct, content, etc.
Rasch measurement transactions.
Linacre, J. M. (2007). Item Discrimination and Rasch-Andrich Thresholds. Rasch
Measurement Transaction. 20 (1), 1054.
Linacre, J.M. (2010). Users guide to Winsteps Ministep Rasch-Model Computer
Programs. Avialable at: http://www.winsteps.com/winman/ (Dicapai pada 30
April (2016).
Linn, R. L. & Miller, M. D. (2005). Measurement and Assessment in Teaching.
Prentice Hall.
Manan, M.A. (2008). Pembangunan Sistem Pengujian Soalan Berasaskan Aras
Kognitif Bloom bagi Topik Nisbah Tingkatan Dua KBSM. UTM. Skudai:
Tesis Sarjana.
Mamat, I. (2006). Reka bentuk dan Pengurusan Latihan, Konsep dan Amalan. Kuala
Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Marican, S. (2005). Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Prentice Hall.
Mat Ali, M. A. (2006). Amalan Pentaksiran Sekolah Menengah di Malaysia.
Universiti Malaya. Tesis PhD.
Mat Ali, M. A. & Jamaluddin, S. (2007). Amalan Pentaksiran untuk Pembelajaran di
Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan, 27(1), 19-39.
Marzano, R. J. (1991). Language, the language art, and thinking.. New York: Mc
MillanPublishing Co.
Mayer, R.E. (1983). Thinking, Problem Solving, Cognition. San Francisco: Freeman.
Meyers, C. & T.B. Jones (1993). Promoting active learning: Strategies for the college
classroom. San Francisco: Jossey Bass.
Mertler, C. A. (2005). Measuring Teachers Knowledge and Application of Classroom
Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research
Association. April 11-15, 2005. Montreal, Quebec, Canada.
Miri, B., David, B.C. & Uri, Z. (2007) Purposely Teaching for the Promotion of
HigherOrder Thinking Skills: A Case of Critical Thinking. Research in
Science Education, Vol. 37, pp. 353-369.
139

Mok, S. S. (2008). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran,


Puchong Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Mokhti, M.A. & Rafiuddin, N.M. (2013). Persepsi Guru Sains yang Mengamalkan
Lesson Study Sebagai Program Pembangunan Profession Guru terhadap
Keberkesanan PdP. Proceeding of the Global Summit on Education 2013.
11 12 Mac. Kuala Lumpur.
Morgan, J. (2009). Elements of teachers pedagogical knowledge regarding instruction
of higher order thinking. Journal of Science Teacher Education, 15(4), 293-
312.
Muda, et. al. (2003). Pengajian Perniagaan 1. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Fajar
Bakti Sdn. Bhd.
Muhammad, A. et al., (2007). Tahap Profesionalisme Guru-Guru Pelatih Pendidikan
Islam Dalam Latihan Praktikum. Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan
Sosial. Universiti Teknologi Malaysia. Vot 75215.
Mukherjee, S. (2012). Does coaching transform coaches? A case study of internal
coaching. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring,
10(2), 76-87
Mustaffa, N. & Othman, N. (2011). Latihan dalam Perkhidmatan bagi meningkatkan
Kualiti Pendidikan Guru di Pekan Baru Riau, Indonesia. Jurnal Pendidikan
Malaysia. 36(2) (2011) : 19-24.
Nasaruddin, M. (2011). Polis lebih stres berbanding guru, dicapai pada 20 November
2015 dari
Http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Polislebihstresberbandingguru
National Council of Teachers of Mathematics. The Japan Times. USA. 2012.
National Council for Accreditation of Teacher Education.(2008). Professional
Standards for Accreditation of Teacher Preparation Institutions. Washington:
NCATE.
Noe, R. A. (2002). On shifting standards for conclusions regarding validity
generalization. Personnel Psychology,39, 849-851.
Hassan, N. & Ismail, Z. (2008). Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Pelatih
Matematik Sekolah Menengah. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan
Sains dan Matematik: 11-12 Oktober 2008. Johor Baharu, Johor
Osman, M. (2004). Kemahiran berfikir. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam
Negara (INTAN).
140

Othman, A. (2015). Pengetahuan, Kemahiran dan Amalan Guru Membina Item


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Instrumen Pentaksiran
Pembelajaran. Universiti Tun Hussein Onn: Tesis Sarjana.
Othman, F. & Rahman, S. (2011). Kepentingan Penyebatian Kemahiran Berfikir
Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) dalam Proses Pengajaran dan
Pembelajaran. Pembentangan Seminar Serantau ke 5/2011. Indonesia: Riau.
Plake, B. S. (1993). Teacher Assessment Literacy:Teachers' Competencies in the
Educational Assessment of Students. Mid-Western Educational Researcher,
6(1), 21 - 27.
Philip, J. A. (1997). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Teori dan Amalan, Kuala
Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
PISA (2012). Assessment Framework Key Competencies in reading, mathematics and
science. OECD.
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia (2011). Sukatan
Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Pusat
Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.
Puteh, S.N. et al. (2012). "Keperihatinan Guru Bahasa Melayu dalam Melaksanakan
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif". Jurnal Pendidikan Bahasa
Melayu. Vol. 2, Bil. 2 (Nov. 2012): 19-31.
Quellmaz (1985). Needed : Better Methods for Testing Higher-Order Thinking Skills
the Association for Supervision and Curriculum Development. ASCD.VA,
USA.
Radzi, M.S. (2010). Aplikasi Kemahiran Berfikir melalui Pembelajaran Berasaskan
Masalah. Universiti Teknologi Malaysia: Laporan Projek Penyelidikan.
Rafaai, A. (2011). Effectiveness of Teaching History Based on the Achievement of
Teaching Aims, Readiness to Learn, Understanding of the Concept and
Historical Thinking. Ph.D thesis, National University of Malaysia.
Rahim, A. A. (2012). Beban tugas guru sekolah menengah di Batu Pahat. Universiti
Teknologi Malaysia, Skudai Johor: Tesis Sarjana.
Rahman, M. A dan Jaafar, K. (2008). Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus
Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar di Daerah
Kuantan Pahang. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.
Rajendran, N. S. (2001). Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Persediaan Guru
141

Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran. Seminar/Pameran Projek


KBKK:Warisan-Pendidikan-Wawasan.KualaLumpur:Pusat Perkembangan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Rajendran, N. S. (2008). Teaching & Acquiring Higher-Order Thinking Skills: Theory
& Practice. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Rajendran, N. S. (2010). Teaching thinking skills at institutions of higher learning:
Lesson learned. Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 18,
1- 14
Ragbir, K. (2012). Panduan ilmu Pendidikan untuk DPLI Psikologi. Kuala
Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Rhoades, E.B., Ricketts, J. & Friedel, C. (2009). Cognitive potential: how different are
agriculture students? Journal of agriculture education, 50(2), 43-55.
Rogers, C & Freiberg, J. (1994). Freedom to Learn. (3rd ed.). New York :
Macmillan.
Saavedra, A.R & V.D. Opver. (2012). Learning 21st -century skill a requires 21st
century teaching. Kappan, October 2012. New Style of Instruction, RAND
Corp (Santa Monica Ca).
Saharudin, B. & Abidin, N. Z (2009). Tinjauan Faktor-faktor Pendorong dan
PenghalangPemindahan Latihan : Konteks Malaysia. Jurnal Sosiohumanik.
2(1) 2009.
Salleh. J & Tasir, Z. (2003). Asas Multimedia dan Aplikasinya dalam Pendidikan.
Bentong: PTS Publication.
Sani, M. (2005). Teacher Education Reforms and Teacher Professional Standards:
How can we help teachers to cope with the changes and challenges in
education? Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa ke-12 Rangkaian
Penyelidikan Literasi dan Pendidikan dalam Pembelajaran di Fakulti
Pendidikan. Universiti Granada, Sepanyol, 11-14 Julai 2005.
Sekaran, U. (2003). Research Methods for Busineness- A skill Building
Approach:.New York : John Wiley and Sons, Inc.
Slavin, R.E. (2005).Educational psychology: Theory into practice.Englewood Cliff:
Prentice Hall Ltd.
Salihudin, M.S. (2014).Penguasaan pelajar dlam kemahiran berfikir aras tinggi dengan
pembelajaran kaedah Socratik. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik
2014, 11-13 Ogos 2014.
142

Scriven, M. & Paul, R.(2004). Defining Critical Thinking. A Statement For The
National Council For Excellence In Critical Thinking Instruction. California
Shah, A.J. (1997). Kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran. Kertas
kerja seminar dan pameran Gerak Gempur Minda dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. Balai Budaya Tun Syed
Nasir, DBP pada 22 hingga 23 Oktober 1997.
Sidin, R. (2001). Inovasi kaedah pengajaran: Pengalaman di Universiti Kebangsaan
Malaysia. Prosiding National Conference on Teaching and Learning in
Higher Education Oktober 9- 10, Universiti Utara Malaysia.
Shatar, A. (2007). Pengetahuan kandungan dan pedagogi guru Pendidikan Moral
tingkatan 4 di sebuah sekolah. Universiti Kebangsaan Malaysia Kuala
Lumpur:Tesis Doktor Falsafah
Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Reforms.
Harvard Educational Review 57(1): 1-22
Shuib, M. (2001). Pemikiran Kreatif. Selangor: Pearson Malaysia Snd. Bhd.
Solis, A. (2009). Pedagogical content knowledge: what matters most in the
professional learning of content teachers in classrooms with diverse student
populations. Intercultural Development Research Association (IDRA)
newsletter . (Atas talian) Muat turun Mac 2016, dari http://www.idra.org
Som H. N. & Dahalan M. R. (1998). Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif.
Selangor: Longman.
Stinggins, R. J, (2001). In Teachers Hands: Investigating the Practices of Classroom
Assessment. Albany: State University of New York Press.
Stiggins, R.J. Schafer & Hills (2005). Assessment Literacy, Phi Del Kappan (atas
talian) assess. Htlm.at www.oise.on ca (dicapai pada 20 November 2015)
Suah, S. L., Ong, S. L., dan Osman, S. (2010). Pentaksiran Pembelajaran Pelajar :
Amalan Guru-Guru di Malaysia. Malaysian Education Deans Council
Journal, 5, 68-83.
Sugiyono, (2006). Statistika Untuk Penelitian, Bandung: CV.Alfabeta.
Sulaiman, R. (2012). Kemahiran Berfikir. Selangor: Penerbitan Multimedia.
Sukiman. et al. (2012). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Persepsi dan Amalan Guru
Matematik Semasa Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah. Jurnal
Sains dan Matematik. Vol. 2 No.1 ISSSN 2232-0393
143

S. Supramani (2006). Penyoalan Guru: Pemangkin Pemikiran Aras Tinggi Murid.


Jurnal Pendidikan. Universiti Malaya
Suresh, R (2006). 70% of Grads from Public Institutions Jobless. The Conference
Board of Canada (1996a). Employability Skills Profile: The Critical Skills
Required of the Canadian Workforce. The Corporate Council on Education,
Program of the National Business and Education Center. Ottawa Ontario.
Talib, R. & Ghafar, M.N. (2009). Pembinaan dan Pengesahan INstrumen bagi
mengukur Tahap Literasi Pentaksiran Guru Sekolah Menengah di Malaysia.
Universiti Taknologi Malaysia. Tesis PhD.
Tan, A. M. (2010). Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Malaysia. Kesediaan
Guru, Isu dan Panduan Pelaksanaan. Kuala Lumpur: Gerak Budaya
Enterprise.
Talib, O. (2013). Asas Penulisan Tesis Penyelidikan dan Statistik. Serdang UPM
Thomas, A., and Thorne, G. (2010) How to Increase Higher-Order Thinking. Center
for Development and Learning, Metairie, Louisiana.
Tee et al. (209) Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menerusi Peta Minda
Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Persidangan Kebangsaan Pendidikan
Sains dan Teknologi 2009 m.s. 114-121.
Tomei, L. (2005). Taxonomy for the Technology Domain. Information Science
Publishing London, United Kingdom.
Van Dalen, D. B. (1993) Understanding Educational Research. New York :
McGraw Hill.
Van Zee, E., Iwasyk, M., Kurose, A., Simpson, D. & Wild, J. (2001). 'Student and
teacher questioning during conversations about science', Journal of Research
in Science Teaching, 38, 2, 159190.
Vroom. V (1964). Work and Motivation, New York: Wiley.
Wahab, A. (2006). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam
Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang. Jurnal
Kajian Malaysia. XXIV (1 & 2), 203-225.
Weiss, D. (2010). The Instructional Design of Time To Know's Teaching Environment.
Graduate School of Education, Harvard University, Massachusetts.
Wiles, J. & Bondi, J. (1998). Curriculum development: A guide to practice (5th ed.).
New Jersey: Merrill.
144

Witkin, B. R. (1997). Need assessment kits, models, and tools. Educational


Technology, 17(11),5-8.
Wood, F. H. & Thompson, S.R. (1980) Guidelines For Better Staff Development.
Educational Leadership.2 Academy of Management Review 14, 361-384.
Yahaya, A., Hashim, S. & Ramli, J. (2006). Menguasai Penyelidikan dalam
Pendidikan. Kuala Lumpur : PTS Professional Publication Sdn Bhd.
Yalli V., and Buesse, S. (2007). Deconstructing Job Satisfaction. Separating
Evaluation, beliefs and effective experiences. Human Resource Management
Review. 12: 173-194
Yazid, Z. (2005). Pengetahuan pedagogikal kandungan guru Matematik Tambahan
berpengalaman: Satu kajian kes.Universiti Kebangsaan Malaysia: Tesis
Doktor Falsafah.
Yee et al, (2010). Penjanaan idea berdasarkan kemahiran berfikir aras tinggi bagi mata
pelajaran Pendidikan Kejuruteraan. Prosiding Persidangan Kebangsaan
Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 2010. Kelantan: Universiti
Kelantan Malaysia. ms. 5-14.
Yunos et al. (2010). The Perception Of Student On Mastering The Level Of Higher
Order Thinking Skills In Technical Education Subjects. Proceeding The 3rd
Regional Conference On Engineering Education & Research In Higher
Education 2010. Skudai, Johor: Universiti Teknologi Malaysia
Zanzali, A. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Guru Pelatih
Semasa Menjalani Latihan Mengajar. Dicapai pada Mei 15, 2016, dari
http://eprints.utm.my/10814/1/Faktor.pdf
Zawawi, T., Mustapha, R dan Habib A. R. (2009). Pengetahuan Pedagogi Isi
Kandungan Guru Matematik Bagi Tajuk Pecahan: Kajian Kes di Sekolah
Rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1) (2009): 131-153