Sei sulla pagina 1di 16

PELAN STRATEGIK PANITIA SEJARAH 2018-2020

SK GEMBUT, KOTA TINGGI

VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

FALSAFAH SEKOLAH

Bahawa sekolah ini mempunyai tenaga dan keupayaan


untuk memberikan kemahiran dan kepimpinan kepada murid-murid
demi pencapaian matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan .

Bahawa murid-murid sekolah ini mempunyai kebolehan dan potensi


untuk berkembang dari segi rohani , jasmani dan intelek .
Oleh itu peluang yang seluasnya diberikan bagi mengembangkannya
untuk melahirkan insan yang berhemah dan berperibadi tinggi serta mulia .

Bahawa sekolah ini menyediakan kemudahan-kemudahan fizikal


untuk keselesaan murid-murid dan tenaga pengajar
demi mempertingkatkan pencapaian mereka
ke arah matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan .
ANALISIS SWOT
Analisis Persekitaran(SWOT) UNIT KURIKULUM PANITIA SEJARAH

(S)KEKUATAN (W)KELEMAHAN

S1
Panitia mempunyai guru yang berpengalaman
S2 W1 50% guru masih belum menguasai ilmu KSSR/PBS
Panitia mempunyai sumber tenaga guru muda
S3 W2 BBM masih tidak mencukupi dan telah rosak.
Guru-guru panitia yang memiliki pengalaman luas
S4 W3 BBM yang tidak menepati perubahan kurikulum
Guru panitia yang mempunyai kemahiran tinggi
S5 W4 Pengurusan panitia di tahap sederhana
Pentadbir yang memberi sokongan dan kerjasama.
S6 W5 Guru baru yang belum berpengalaman
Guru sekolah yang memberikan sokongan tenaga dan komitmen.
W6 Belum banyak pendedahan tentang PAK21
Pengurusan kewangan sekolah yang baik.
S7

(O)PELUANG (C)CABARAN

O1 T1 Sikap ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada pelajaran


PIBG yang memberikan sokongan dari segi kewangan dan
anak.
kepakaran
O2 T2 Pengaruh negatif dari murid yang telah keluar ke sekolah
Hubungan yang baik dengan JPN dan PPD
O3 menengah.
Hubungan yang baik dengan NGO dan syarikat korporat
T3 Masyarakat yang tidak prihatin terhadap perubahan pendidikan
Hubungan yang baik dengan Ahli Parlimen, ADUN dan kepimpinan
O4 semasa.
masyarakat setempat
T4 Mengharapkan kepada sekolah dan guru semata
TOWS MATRIKS

S1 Panitia mempunyai guru yang


berpengalaman
S2 Panitia mempunyai sumber tenaga guru
muda
S3 Guru-guru panitia yang memiliki W1 1% guru masih belum menguasai ilmu KSSR/PBS
pengalaman luas W2 BBM masih tidak mencukupi dan telah rosak.
S4 Guru panitia yang mempunyai kemahiran W3 BBM yang tidak menepati perubahan kurikulum
TOWS MATRIKS tinggi W4 Pengurusan panitia ditahap sederhana
S5 Pentadbir yang memberi sokongan dan W5 Guru baru yang belum berpengalaman
kerjasama. W6 Belum banyak pendedahan tentang PAK21
S6 Guru sekolah yang memberikan
sokongan tenaga dan komitmen.
S7 Pengurusan kewangan sekolah yang
baik.
O1 PIBG yang memberikan sokongan dari
segi kewangan dan kepakaran S1+S2+S3+S4+S5+O1+O2+04 W1+W4+W5+W6+O2+O3
O2 Hubungan yang baik dengan JPN dan Meminta PPD menghantar pegawai PPD atau Mengadakan kursus dalaman dan pementoran kepada
PPD guru pakar memberi Kursus Dalaman guru-guru
O3 Hubungan yang baik dengan NGO dan
syarikat korporat S1+S3+S8+O2+O3+O4 W2+W3+O1+O2
O4 Hubungan yang baik dengan Ahli Menaik taraf dan melengkapkan keperluan Membeli BBM baru dan adakan bengkel pembinaan
Parlimen, ADUN dan kepimpinan panitia Sejarah BBM peringkat sekolah
masyarakat setempat
T1 Sikap ibu bapa yang kurang memberi W1+T1+T4
S1+S2+S3+T1+T4
perhatian kepada pelajaran anak.
Mengadakan sesi pertemuan dengan ibu
T2 Pengaruh negatif dari murid yang telah Mengadakan hari bertemu pelanggan atau hari
bapa,waris dan masyarakat setempat.
keluar ke sekolah menengah. penerangan tentang KSSR/PBS
T3 Masyarakat yang tidak prihatin
S3+S4+T2+T3
terhadap perubahan pendidikan W6+T3+T4
Mengadakan sesi dialog dan perbincangan
semasa. Mengedarkan pamplet atau penerangan kepada semua
dengan kepimpinan tempatan dan pihak
T4 Mengharapkan kepada sekolah dan warga sekolah.
berkuasa
guru semata
PERANCANGAN STRATEGIK KSSR

Isu Strategik 1 Peratus murid yang lulus dalam Peperiksaan Akhir Tahun

Matlamat Strategik Meningkatkan pembelajaran murid

BUTIRAN KPI TOV 2017 2018 2019 ETR 2020


Melaksanakan Program Semua guru yang
50% 70% 90% 100%
Pementoran Kepada Guru-guru menguasai konsep
Penyediaan BBM, bahan PAK21, 0 buah 5 buah 10 buah 15 buah
15 buah
modul di peringkat panitia BBM/Modul BBM/Modul BBM/Modul BBM/Modul

Semua guru yang


Kursus dalaman KSSR, PAK21, 50% 70% 90% 100%
menguasai konsep
PLC
Melahirkan pelajar yang cemerlang
dan berkualiti tinggi serta bertata Semua Pelajar 60% 80% 90% 100%
susila
Melahirkan pelajar celik PAK21,
Semua Pelajar 50% 55% 90% 100%
Pembelajaran Kooperatif, i-Think
Menyediakan sudut panitia / papan Semua
1 4 6 8
panitia, ceria,bersih dan kondusif Guru
PERANCANGAN STRATEGIK KSSR

Isu Strategik 2 Pengurusan Panitia Cemerlang

Matlamat Strategik Pengurusan panitia yang cekap membantu peningkatan P&P

BUTIRAN KPI TOV 2017 2018 2019 ETR 2020


Semua guru
Melaksanakan Program
memahami 20% 70% 85% 100%
Pementoran Kepada Guru
pengurusan panitia
Kursus / Taklimat pengurusan fail 2 kali taklimat / kursus
0 1 2 2
dan panitia setahun
Semua guru
Kursus Peningkatan Professional menghadiri kursus 20% 60% 70% 90%
pedagogi
Melahirkan guru yang cemerlang
Semua Guru 50% 55% 90% 100%
dan berkualiti tinggi
Melahirkan guru mahir PAK21,
Semua Guru 50% 55% 90% 100%
Pembelajaran Kooperatif, i-Think
Menyediakan bahan / modul PAK21
Semua Guru 2 4 6 8
/ P&P 21
PELAN TAKTIKAL 2016
PANITIA SEJARAH

INISIATIF / STRATEGI S1.1 Program Peningkatan Panitia


Tempoh/
Program/ Kos/ Pelan
Bil Tanggungjawab Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek Sumber Kontingensi
Kekerapan
PK1 Penceramah
1. Memahami
KP Jan / Mei / JU PAK21
Mesyuarat Panitia peranan guru 100% kehadiran
1 SU Panitia Ogos / Guru Penyelaras
4 Kali Setahun 2. Perancangan dan guru
Penyelaras PLC Oktober - PLC
program panitia
SU PBS SU PBS
PK1
KP
1. Menambah Penceramah
SU Panitia
LDP / PLC Sepanjang pengetahuan guru 100% kehadiran JU
2 Penyelaras LDP / - Guru
Tahun 2. Mendapat info guru Penyelaras
PLC
yang betul PLC
SU PBS
SU PBS
Guru Berkursus
1. Menyediakan BBM
yang tepat dan 100% kehadiran
KP
Penyediaan BBM / Modul sesuai guru KP
SU Panitia
3 Panitia Jan - Mac RM200 2. Menyusun dan Guru SU Panitia
Penyelaras PLC
menyimpan BBM di 25 BBM yang Guru Subjek
Guru Berkursus
tempat yang telah disiapkan
ditetapkan
1. Menyediakan sudut
KP KP
Menyediakan Sudut dan Sepanjang dan papan 100% guru
4 SU Panitia RM100 Guru SU Panitia
Bilik Khas Tahun kenyataan Panitia terlbat
Guru Panitia Guru Subjek
PK
PELAN OPERASI
PANITIA SEJARAH
Matlamat Strategik : Pengurusan panitia yang cekap membantu peningkatan P&P
Strategi : Peratus murid yang lulus dalam Peperiksaan Akhir Tahun
Nama Program / Projek : Mesyuarat Panitia
Objektif Program / Projek : Melaksanakan Program Pementoran Kepada Guru
Tanggungjawab : PK1, KP, SU Panitia, Penyelaras PLC dan SU PBS
Tempoh / Hari : Januari, Mei, Ogos dan Oktober (4 kali setahun)
Tempat : Ditentukan oleh pengerusi
Sasaran : Guru
Anggaran Perbelanjaan :-
Sumber :-
Jawatankuasa : Penasihat : Tn. Hj. Mohd. Nizam b. Hj. Abd. Rahman
Pengerusi : En. Wan Supian b. Wan Taalim
Ketua Penasihat : Cik Tatshini a/p Raman
Setiausaha :
Penyelaras :
Ringkasan Program : Mesyuarat yang membincangkan takwim tahunan dan isu sejarah.
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran Status / Pelan
jangkaan Kontijensi
GB Jan -Perbincangan stategik
Perbincangan dengan Guru dengan pentadbir
PK1 Mei
Besar -Membuat persiapan
1 Su Kurikulum Ogos
Ketua Panitia Oktober mengikut prosedur yang
SU Panitia dirancangkan
-Membuat dan
Jan mengedarkan surat dan
Mei notis mesyuarat
Surat menyurat
2 SU Panitia Ogos -Menerima tandatangan
Oktober penerimaan surat dan
notis mesyuarat oleh guru
mata pelajaran
-Menyediakan makmal
Jan komputer dengan
Mei kelengkapan LCD
Penceramah
Ogos projektor
3 Persiapan Tempat SU Panitia JU PAK21
Oktober -Memastikan bilik
Penyelaras PLC
mesyuarat dalam
SU PBS
keadaan kemas dan
teratur
-Menjalan mesyuarat
Jan mengikut agenda yang
GB Mei telah ditetapkan didalam
Ogos surat penggilan
PK1
4 Hari Mesyuarat Oktober mensyuarat
Ketua Panitia -Minit dicatat oleh
SU Ketua Panitia setiausaha panitia
Membincangkan isu yang
dibentangkan
-Mencatat minit mengikut
Jan perbincangan dan
Mei keputusan mesyuarat
Ketua Panitia
5 Minit mesyuarat Ogos -Menaip dan
SU Panitia mengedarkan minit
Oktober
mengikut format dan
prosedur SPSK
CARTA GANTT

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Perbincangan dengan
Guru Besar

2 Surat menyurat

3
Persiapan Tempat

4
Hari Mesyuarat

5
Minit mesyuarat
PELAN OPERASI
PANITIA SEJARAH
Matlamat Strategik : Pengurusan panitia yang cekap membantu peningkatan P&P
Strategi : Peratus murid yang lulus dalam Peperiksaan Akhir Tahun
Nama Program / Projek : Menyediakan BBM / Modul PAK21 / Modul P&P / PLC
Objektif Program / Projek : Menambah pengetahuan guru dan mendapat maklumat yang betul
Tanggungjawab : PK1, KP, SU Panitia, Penyelaras PLC dan SU PBS
Tempoh / Hari : Sepanjang tahun
Tempat : Ditentukan oleh Ketua Panitia
Sasaran : Guru
Anggaran Perbelanjaan :-
Sumber :-
Jawatankuasa : Penasihat : Tn. Hj. Mohd. Nizam b. Hj. Abd. Rahman
Pengerusi : En. Wan Supian b. Wan Taalim
Ketua Penasihat : Cik Tatshini a/p Raman
Setiausaha :
Penyelaras :
Ringkasan Program : Menyediakan dan mencipta samada BBM, Module Sejarah serta bahan berkaitan PDPC bagi meudahkan guru yang mengajar.
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran Status / Pelan
jangkaan Kontijensi
Memilih topik dan bentuk
ABM / Modul yang akan
Perbincangan bersama ahli dibuat
Ketua Panitia
1 panitia dan pembahagian topik Pemilihan topik bagi
AJK Panitia 1 hari
mengikut tahun setiap tahun dan tahap
Pembahagian topik
kepada semua ahli panita
Menyenaraikan alatan
dan bahan yang
diperlukan
Pemilihan dan dan alatan dan Ketua Panitia Pembelian alatan dan
2 2 hari
pembelian bahan AJK Panitia bahan
Mengagihkan bahan Penceramah
kepada ahli panitia JU
Penyelaras PLC
Membuat ABM / Modul
SU PBS
seperti yang telah
dibincangkan
Membuat semakan dan
Membuat ABM / Modul mengikut Ketua Panitia
3 7 hari kualiti kerja / bahan yang
topik yang telah dipersetujui AJK Panitia
telah dihasilkan
Membaiki kelemahan
bahan yang telah
dihasilkan
Mengumpulkan ABM
yang telah dihasilkan
Menyimpan dan
Menyimpan dan mempamerkan Ketua Panitia menyusun di galeri ABM
4 2 hari
ABM / Modul yang telah dihasilkan AJK Panitia untuk digunakan guru
Mempamerkan bahan
yang boleh dipamerkan
semasa minggu panitia
CARTA GANTT

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Perbincangan bersama
ahli panitia dan
pembahagian topik
mengikut tahun

2 Pemilihan dan dan


alatan dan pembelian
bahan
3 Membuat ABM / Modul
mengikut topik yang
telah dipersetujui
4 Menyimpan dan
mempamerkan ABM /
Modul yang telah
dihasilkan
PELAN OPERASI
PANITIA SEJARAH
Matlamat Strategik : Pengurusan panitia yang cekap membantu peningkatan P&P
Strategi : Peratus murid yang lulus dalam Peperiksaan Akhir Tahun
Nama Program / Projek : Menyediakan Sudut dan Papan Kenyataan

Objektif Program / Projek : Menyediakan sudut dan papan kenyataan Panitia Sejarah
Tanggungjawab : KP, SU Panitia,Guru Panitia
Tempoh / Hari : Sepanjang tahun
Tempat : Ditentukan oleh Ketua Panitia
Sasaran : Guru
Anggaran Perbelanjaan : RM100
Sumber : Unit Kurikulum
Jawatankuasa : Penasihat : Tn. Hj. Mohd. Nizam b. Hj. Abd. Rahman
Pengerusi : En. Wan Supian b. Wan Taalim
Ketua Penasihat : Cik Tatshini a/p Raman
Setiausaha :
Penyelaras :
Ringkasan Program : Menyediakan dan sudut dan papan kenyataan untuk Panitia Sejarah.
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran Status / Pelan
jangkaan Kontijensi
Ketua Panitia 1 hari Perbincangan dan
pandangan berikatan
1 Perbincangan dengan Guru Besar SU Panitia
sudut dan papan
kenyataan
Ketua Panitia 1 hari Menyenaraikan alatan
Ahli Panitia dan bahan yang
diperlukan
Persiapan Sudut dan Papan Pembelian alatan dan
2
Kenyataan bahan
Mengagihkan bahan
kepada ahli panitia

Ketua Panitia 1 hari Membuat maklumat


SU Panitia seperti yang telah
dibincangkan
Membuat semakan dan
Hari Menyediakan Sudut dan
4 kualiti kerja / maklumat
Papan Kenyataan
yang telah dihasilkan
Membaiki kelemahan
maklumat yang telah
dihasilkan
Ketua Panitia Sepanjang Mengumpulkan ABM
Ahli Panitia tahun yang telah dihasilkan
Menyimpan dan
Proses penggantian bahan dan
5 menyusun di sudut dan
maklumat
papan kenyataan untuk
rujukan guru dan murid
Mempamerkan bahan
CARTA GANTT

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Perbincangan dengan
Guru Besar

2 Persiapan Sudut dan


Papan Kenyataan

3 Hari Menyediakan Sudut


dan Papan Kenyataan

4 Proses penggantian
bahan dan maklumat

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

........................................................ ............................................................... ............................................................

( TATSHINI a/p RAMAN ) (WAN SUPIAN B. WAN TAALIM) (MOHD. NIZAM B. ABD. RAHMAN)