Sei sulla pagina 1di 29

Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


absolut /psult/ absolut, absolute absolutely, absolute 09A a
en administrasjon /en dministrun/ administrasjonen, -er, -ene an adminstration, 05C n
management
ei adresse /i drese/ adressa, adresser, adressene an adress 03B n
aha /h/ a-ha 08B
en akevit /en kevit/ akeviten, akeviter, akevitene an aquavit 12C n
akkurat /krt/ exactly, precisely 06C d
aktiv /ktiv/ aktivt, aktive active 10D a
akut /kt/ akut, akute acute 09C a
en alder /en lder/ alderen, aldre, aldrene an age 11D n
aldri /ldri/ never 10D d
alene /lene/ alone 03D d
Alex /leks/ Alex 01A n
Alf Prysen /lf prys/ Alf Prysen 11A n
all /l/ all 11D
alle /le/ all 05B
allerede /lerede/ already 04B d
alltid /ltid/ always 05B d
alt (all) /lt/ all, everything 02C
alt i orden /lt i ord/ all right (everything in 02C
order)
altfor /ltfor/ far too 12B d
alts /ltso/ i.e. 10B d
alvorlig /lvoi/ alvorlig, alvorlige serious 07C a
en analyse /en nlyse/ analysen, analyser, analysene an analysis 09C n
anbefale /o nbefle/ anbefaler, anbefalte, har anbefalt to recommend 06C v
Anders /ne/ Anders 12B n
Andersen /ne/ Andersen 09C n
andre /ndre/ second, other 04D
Anne /ne/ Anne 03B n
annen /nen/ anna (f), annet (n), andre (pl) other 06C a
annet (cf. annen) /net/ other 06D a
et ansvar /et nsvr/ ansvaret a responsibility 09B n
et apotek /et putek/ apoteket, apoteker, apotekene a pharmacy 06B n
en appelsin /en pelsin/ appelsinen, appelsiner, appelsinene an orange 05D n
et arbeid /et rbid/ arbeidet, arbeider, arbeidene a work 09A n
arbeide /o rbide/ arbeider, arbeidet, har arbeidet to work 05C v
en arbeidsdag /en arbidsd/ arbeidsdagen, arbeidsdager, a working day 07B n
arbeidsdagene
et arbeidsliv /et rbidsliv/ arbeidslivet a working life 09D n
en arm /en rm/ armen, armer, armene an arm 08A n
Arne /e/ Arne 07B n
en artikkel /en ikel/ artikkelen, artikkeler, artikkelene an article 09D n
et AS (aksjeselskap) /et es/ AS-et, AS, AS-ene a corporation (stock 09B n
company)
at /t/ that 08D
aten /t/ eighteen 05C
august /st/ August 04C n
av /v/ off, of, by, from 03B p
avansert /vse/ avansert, avanserte advanced 10C a
en avdelingsleder /en vdelisleder/ avdelingslederen, avdelingsledere, a department manager 09A n
avdelingslederne
ei avis /i vis/ avisa, aviser, avisene a newspaper 07C n
en avtale /en vtle/ avtalen, avtaler, avtalene an agreement 09B n
et bad /et bd/ badet, bad, badene a bath 03C n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


et bagasjerom /et berum/ bagasjerommet, bagasjerom, trunk (of a car) 09A n
bagasjerommene
bak /bk/ behind 07A p
en baker /en bker/ bakeren, bakere, bakerne a baker 09D n
en balkong /en blko/ balkongen, balkonger, balkongene a balcony 03C n
en ball /en bl/ ballen, baller, ballene a ball 10D n
en banan /en bnn/ bananen, bananer, bananene a banana 05D n
en bank /en bk/ banken, banker, bankene a bank 06B n
barbere seg /o brbere si/ barberer seg, barberte seg, har to shave 06A v
barbert seg
bare /bre/ just, only 02D d
bare bra! /bre br/ just fine! 02D d
et barn /et b/ barnet, barn, barna a child 04B n
et barnebarn /et beb/ barnebarnet, barnebarn, barnebarna a grandchild 12B n
en barnehage /en behge/ barnehagen, barnehager, a kindergarten 03A n
barnehagene
en barnehagelrer /en behe barnehagelreren, barnehagelrere, a kindergarten teacher 09A n
lrer/ barnehagelrerne
en barne-TV /en beteve/ barne-TV-en, barne-TV-er, barne-TV- a children's TV 06B n
ene
be /o be/ ber, ba, har bedt to ask, request, pray 12D v
bedre /bedre/ beter 10A a
ei bedring /i bedri/ bedringa, bedringer, bedringene an improvement 10B n
begeistret /beistret/ begeistret, begeistrede excited 11A a
begge /bege/ both 08D
begynne /o bejyne/ begynner, begynte, har begynt to begin 04A v
en begynnelse /en bejynelse/ begynnelsen, begynnelser, a beginning 07C n
begynnelsene
behandle /o behndle/ behandler, behandlet, har behandlet to treat 09C v
et bein /et bin/ beinet, bein, beina a bone 10D n
Ben /ben/ Ben (short for Benjamin) 01B n
Benjamin /benjmin/ Benjamin 01B n
en benk /en bek/ benken, benker, benkene a kitchen counter, bench 03C n
Bens /bens/ Ben's 04B n
en bensinstasjon /en bensinstun/ bensinstasjonen, bensinstasjoner, a petrol station 04C n
bensinstasjonene
en beskjed /en bee/ beskjeden, beskjeder, beskjedene a message 08A n
best /best/ god, best, beste best 08D a
en besteforelder /en besteforelder/ besteforelderen, besteforeldre, a grandparent 12B n
besteforeldrene
besteforeldre /besteforeldre/ besteforeldrene grandparents 12B n
bestemme /o besteme/ bestemmer, bestemte, har bestemt to determine 08B v
ei bestemor /i bestemur/ bestemora, bestemdre, a grandmother 05D n
bestemdrene
bestemt /bestemt/ bestemt, bestemte specific, definite 08C a
en bestevenn /en besteven/ bestevennen, bestevenner, a best friend 07C n
bestevennene
bestille /o bestile/ bestiller, bestilte, har bestilt to order 06D v
et besk /et besk/ besket, besk, beskene a visit 03C n
beske /o beske/ besker, beskte, har beskt to visit 03C v
betale /o betle/ betaler, betalte, har betalt to pay 05C v
beundre /o bendre/ beundrer, beundret, har beundret to admire 12B v
et bibliotek /et bibliotek/ biblioteket, biblioteker, bibliotekene a library 06D n
en bil /en bil/ bilen, biler, bilene a car 03B n
et bilde /et bilde/ bildet, bilder, bildene a picture 03D n
en billet /en bilet/ billeten, billeter, billetene a ticket 11D n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


billig /bili/ billig, billige inexpensive, cheap 06C a
bite /bite/ tiny (a tiny bit) 11B d
bla /o bl/ blar, bladde, har bladd to browse, leaf trough 08C v
bli /o bli/ blir, ble, har blit to become, will be, turn out 03D v

et blod /et blu/ blodet a blood 09C n


en blodprve /en bluprve/ blodprven, blodprver, blodprvene a blood sample 09C n
en blodre /en bluore/ blodren, blodrer, blodrene a vein 09C n
ei bluse /i blse/ blusa, bluser, blusene a blouse 03D n
en blyant /en blynt/ blyanten, blyanter, blyantene a pencil 08B n
bl /blo/ blt, ble blue 05D a
bo /o bu/ bor, bodde, har bodd to live 03A v
ei bok /i buk/ boka, bker, bkene a book 08A n
en bokstav /en bukstv/ bokstaven, bokstaver, bokstavene a leter 06C n
en bomull /en buml/ bomullen, bomuller, bomullene a coton 09C n
en bonde /en bune/ bonden, bnder, bndene a farmer 09D n
bor ( bo) /bur/ live(s) 02A v
et bord /et bur/ bordet, bord, bordene a table 03A n
bort /bu/ away, off, over 07C d
borte /bue/ away, off, over 03C d
bortskjemt /buemt/ bortskjemt, bortskjemte spoiled 12B a
bra /br/ bra, bra fine, good, well 02C a
brat /brt/ brat, brate steep 11B a
en bror /en brur/ broren, brdre, brdrene a brother 12A n
bruke /o brke/ bruker, brukte, har brukt to use 07D v
brun /brn/ brunt, brune brown 06A a
en brus /en brs/ brusen, brus, brusene a (botle of) soda pop 04A n
et bryllup /et brylp/ bryllupet, brylluper, bryllupene a wedding 11C n
et brd /et br/ brdet, brd, brdene a loaf of bread 05A n
ei brdskive /i brive/ brdskiva, brdskiver, brdskivene a slice of bread 05A n
et brk /et brok/ brket a noise 07D n
et budsjet /et bdet/ budsjetet, budsjeter, budsjetene a budget 09B n
ei bukse /i bukse/ buksa, bukser, buksene a pair of trousers 03D n
burde /o be/ br, burde, har burdet ought to (should) 09C v
en buss /en bs/ bussen, busser, bussene a bus 09A n
en bussjfr /en bsofr/ bussjfren,bussjfrer, bussjfrene a bus driver 09A n
en butikk /en btik/ butikken, butikker, butikkene a shop 04A n
en by /en by/ byen, byer, byene a city 06A n
et bygg /et byg/ bygget, bygg, byggene a building 07B n
bygge /o byge/ bygger, bygde, har bygd to build 07C v
et byggeprosjekt /et byepruekt/ byggeprosjektet, byggeprosjekter, a construction project 09B n
byggeprosjektene
et byggeset /et byeset/ byggesetet, byggeset, byggesetene a kit, building set 12D n
et byggfirma /et byfirm/ byggfirmaet, byggfirmaer, a construction company 07B n
byggfirmaene
en bygging /en bygi/ byggingen, bygginger, byggingene a construction 09B n
en bygning /en bygni/ bygningen, bygninger, bygningene a building 11C n
byte /o byte/ byter, bytet, har bytet to change, exchange 03D v
brbar /brbr/ brbart, brbare portable 10B a
en brbar PC /en brbr pe den brebare PC-en, b- PC-er, de b- a laptop 10B n
se/ PC-ene
bre /o bre/ brer, bar, har bret to carry 03B v
bnder /bner/ farmers 09D n
br ( burde) /br/ ought to (should) 09C v
byd /byd/ byd, byde bent 09C a
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


bde - og /bode og/ both - and 09B d
en CD /en sede/ CD-en, CD-er, CD-ene a CD 05D n
Cecilie /sesilie/ Cecilie 01C n
cirka (ca.) /sirk/ ca 04D d
en cola /en kul/ colaen, colaer, colaene a coke 06D n
et C-vitamin /et sevitmin/ C-vitaminet, C-vitaminer, C- a vitamin C 10B n
vitaminene
da /d/ then 04D d
en dag /en dg/ dagen, dager, dagene a day 01B n
ei dame /i dme/ dama, damer, damene a lady 02A n
en datamaskin /en dtmin/ datamaskinen, datamaskiner, a computer 09C n
datamaskinene
de /di/ they 02B
deg /di/ you (singular) 02B
dekke /o deke/ dekker, dekket, har dekket to set, cover 06A v
en dekorasjon /en dekurun/ dekorasjonen, dekorasjoner, a decoration 12C n
dekorasjonene
en deltaker /en deltker/ deltakeren, deltakere, deltakerne a participant 08B n
dem /dem/ them 03C
den /den/ it 03C
denne /dene/ dete, disse this 06A
der /dr/ there 03C d
der borte /d:r bue/ over there 03C
dere /dere/ you (plural) 02C
deres /deres/ your (plural), yours, their, 09A
theirs
dereter /dreter/ then, next 07A d
derfor /drfor/ therefore 08B d
desember /desember/ December 12A n
en dessert /en desr/ desserten, desserter, dessertene a dessert 12B n
dessuten /destn / moreover, besides 07D d
dessverre /desvre/ unfortunately 05B d
det /de/ it, that, the 02B
det gr bra! /de gor br/ I'm fine! 02D
dete /dete/ this 03B
di /di/ di, dit, dine your, yours (singular) 12A
et dikt /et dikt/ diktet, dikt, diktene a poem 11B n
en dimensjon /en dimenun/ dimensjonen, dimensjoner, a dimension 07B n
dimensjonene
din /din/ di, dit, dine your, yours (singular) 03B
Dina /din/ Dina 01D n
Dinas /dins/ Dina's 03D n
dine /dine/ your, yours (plural) 09A
direkte /direkte/ direkte, direkte direct, directly 09C a
en disiplin /en disiplin/ disiplinen, disipliner, disiplinene a discipline 08D n
en disk /en disk/ disken, disker, diskene a counter 06D n
diskutere /o disktere/ diskuterer, diskuterte, har diskutert to discuss 05B v
disse /dise/ these 06A
dit /dit/ there, yonder 06B d
dit /dit/ dine your, yours (singular) 09A
en do /en du/ doen, doer, doene a toilet 12C n
ei dokke /i doke/ dokka, dokker, dokkene a doll 11A n
et dokketeater /et doketeter/ dokketeateret, dokketeatre, a puppet theatre 11A n
dokketeatrene
et dokument /et dukment/ dokumentet, dokumenter, a document 09B n
dokumentene
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


dra /o dr/ drar, dro, har drat to leave 02D v
Drammen /drmen/ Drammen 03B n
drikke /o drike/ drikker, drakk, har drukket to drink 04A v
dro ( dra) /dru/ left (to leave) 07B v
en drm /en drm/ drmmen, drmmer, drmmene a dream 10D n
drmme /o drme/ drmmer, drmte, har drmt to dream 10A v
du /d/ you 01A
dufte /o dfte/ dufter, duftet, har duftet to smell (good) 12C v
dum /dum/ dumt, dumme stupid 07D a
et dunk /et duk/ dunket, dunk, dunkene a bump 12A n
en dusj /en d/ dusjen, dusjer, dusjene a shower 03C n
dusje /o de/ dusjer, dusjet, har dusjet to take a shower 04B v
dyr /dyr/ dyrt, dyre expensive 05B a
ei dr /i dr/ dra, drer, drene a door 03D n
drlig /di/ drlig, drlige bad, unwell, ill 07C a
drligst /doikst/ poorest, worst 10B a
egen /een/ eget, egne own 12C a
ei egenmelding /i eenmeli/ egenmeldinga, egenmeldinger, a self-certification 10B n
egenmeldingene
ei /i/ a, an, one (feminine) 02A
et eksempel /et eksempel/ eksempelet, eksempler, eksemplene an example 06C n
en ekspeditr /en ekspeditr/ ekspeditren, ekspeditrer, a shop assistent 06C n
ekspeditrene
en ekspert /en eksp/ eksperten, eksperter, ekspertene an expert 10A n
ekstra /ekstr/ ekstra, ekstra extra, additional 08C a
ekte /ekte/ ekte, ekte real, genuine 11B a
et ektepar /et ektepr/ ekteparet, ektepar, ekteparene a married couple 11A n
elegant /elent/ elegant, elegante elegant 06C a
en elev /en elev/ eleven, elever, elevene a pupil, student 07D n
Eli /eli/ Eli 08A n
eller /eler/ or 04D
ellers /ele/ otherwise, else 10B
elleve /elve/ eleven 06C
elske /o elske/ elsker, elsket, har elsket to love 05D v
Emma /em/ Emma 02A n
en /en/ a, an, one 02B
n /en/ one 05B
enda /end/ yet (another) 08A d
endelig /endeli/ finally 11B d
engasjert /e/ engasjert, engasjerte involved, interested, 09D a
engaged
engelsk /eelsk/ engelsk, engelske English 05B a
en engelskprve /en eelskprve/ engelskprven, engelskprver, an English test 08D n
engelskprvene
enig /eni/ enig, enige agree 12B a
enn /en/ than 10B
enn /eno/ yet, still 09A d
et eple /et eple/ eplet, epler, eplene an apple 05B n
ei eplekake /i eplekke/ eplekaka, eplekaker, eplekakene an apple tart 06D n
en e-post /en epost/ e-posten, e-poster, e-postene an e-mail 07B n
er ( vre) /r/ am, are, is 01C v
Erik /erik/ Erik 09A n
ei eske /i eske/ eska, esker, eskene a box 12D n
et /et/ a, an 02B
en etasje /en ete/ etasjen, etasjer, etasjene a storey, floor 05B n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


et /et/ one 03B
eter /eter/ after 03B p
en etermiddag /etermidg/ etermiddagen, etermiddager, an afternoon 03C n
etermiddagene
eterp /eterpo/ afterwards 06A d
Eva /ev/ Eve, Eva 05D n
et eventyr /et eventyr/ eventyret, eventyr, eventyrene a fairy tale 11A n
et eventyrteater /et eventye eventyrteateret, eventyrteatre, a fairy tale theatre 11A n
ter/ eventyrteatrene
Facebook /feisbk/ Facebook 03D n
et fag /et f/ faget, fag, fagene a subject 08D n
faktisk /fktisk/ actually 11C d
et fall /et fl/ fallet, fall, fallene a case 10B n
en familie /en fmilje/ familien, familier, familiene a family 03B n
en fan /en fn/ fansen, fans, fansene a fan 11D n
fant ( finne) /fnt/ found 09A v
fantastisk /fntstisk/ fantastisk, fantastiske fantastic 11C a
en far /en fr/ faren, fedre, fedrene a father 10B n
et favorittfag /et fvoritf/ favorittfaget, favorittfag, a favourite subject 08D n
favorittfagene
en feber /en feber/ feberen, febere, feberne a fever 10A n
feile /o file/ feiler, feilet, har feilet to ail (be wrong), fail 10A v
feire /o fire/ feirer, feiret, har feiret to celebrate 12B v
fem /fem/ five 02A
en femhundrelapp /en femhnrelp/ femhundrelappen, femhundrelapper, a five hundred note 06C n
femhundrelappene
ferdig /fi/ ferdig, ferdige finished, ready, also slang; 05C a
exhausted
fersk /fk/ ferskt, ferske fresh 05B a
en fest /en fest/ festen, fester, festene a party 11A n
Figaros bryllup /firus brylp/ The Marriage of Figaro 11C n
fikk /fik/ got 08D v
fin /fin/ fint, fine fine 04B a
en finger /en fier/ fingeren, fingre, fingrene a finger 10C n
finne /o fine/ finner, fant, har funnet to find 03A v
fire /fire/ four 03B
et firma /et firm/ firmaet, firmaer, firmaene a company 07B n
en fisk /en fisk/ fisken, fisker, fiskene a fish 05C n
en fiskelykke /en fiskelyke/ fiskelykken, fiskelykker, fiskelykkene a fishing luck 11B n
en fisker /en fisker/ fiskeren, fiskere, fiskerne a fisherman 09D n
ei fiskestang /i fiskest/ fiskestanga, fiskestanger, a rod 11B n
fiskestangene
et fjell /et fjel/ fjellet, fjell, fjellene a mountain 11B n
en fjelltur /en fjeltr/ fjellturen, fjellturer, fjellturene a mountain hike 09A n
en fjernkontroll /en fjkuntrol/ fjernkontrollen, fjernkontroller, a remote control 07A n
fjernkontrollene
Fjordvik /fjurvik/ Fjordvik 02B n
fjorten /fju/ fourteen 02C
et flagg /et flg/ flagget, flagg, flaggene a flag 12C n
ei flaske /i flske/ flaska, flasker, flaskene a botle 06D n
flau /fl/ flaut, flaue embarrassed 08A a
flere /flere/ several, more 08C a
flink /flik/ flinkt, flinke good, clever 05B a
flot /flot/ flot, flote great, good 07C a
et fly /et fly/ flyet, fly, flyene a plane 02A n
en flyplass /en flypls/ flyplassen, flyplasser, flyplassene an airport 11D n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


flyte /o flyte/ flyter, flytet, har flytet to move 02C v
en flytebil /en flytebil/ flytebilen, flytebiler, flytebilene a moving truck/lorry 03A n
et flytebyr /et flytebyro/ flytebyret, flytebyrer, a moving company 03B n
flytebyrene
et folk /et folk/ folket, folk, folkene a people 11A n
for /for/ for, because 03D p
for - siden /for sid/ ago 07C p
for /for o/ (in order) to 06D
foran /forn/ in front of 03D p
fordi /foi/ because 08D
en forelder /en forelder/ forelderen, foreldre, foreldrene a parent 04D n
foreldre (cf. forelder) /foreldre/ parents 04D n
en forestilling /en forestili/ forestillingen, forestillinger, a show 11A n
forestillingene
forklare /o forklre/ forklarer, forklarte, har forklart to explain 04D v
en form /en form/ formen, former, formene a shape, condition 10D n
en formiddag /en formid/ formiddagen, formiddager, a morning 03B n
formiddagene
et fornavn /et fovn/ fornavnet, fornavn, fornavnene a first name, given name 07D n
fornyd /foyd/ fornyd, fornyde satisfied, pleased 07D a
forresten /forestn / by the way, incidentally 10A d
forskjellig /foeli/ forskjellig, forskjellige different, various 06B a
et forslag /et fo/ forslaget, forslag, forslagene a suggestion, proposal 09B n
forst /o foo/ forstr, forstod, har forstt to understand 04D v
forsyne /o foyne/ forsyner, forsynte, har forsynt to supply 12C v
fort /fu/ fast 07C d
fortelle /o foele/ forteller, fortalte, har fortalt to tell 07B v
fortere /fuere/ faster 12A a
fortsete /o foete/ fortseter, forsate, har fortsat to continue 05C v
en fotball /en futbl/ fotballen, fotballer, fotballene a football 04A n
en fotballspiller /en futblspiler/ fotballspilleren, fotballspillere, a soccer player 05B n
fotballspillerne
fotografere /o futurfere/ fotograferer, fotograferte, har to shoot, photograph 12A v
fotografert
fra /fr/ from 01D p
fram /frm/ ahead, on 04D d
Frankrike /frkrike/ France 01D n
fransk /frnsk/ fransk, franske French 02B a
en fredag /en fredg/ fredagen, fredager, fredagene Friday 10B n
fri /fri/ frit, frie free 08D a
et friminut /et frimint/ friminutet, friminuter, friminutene a break 08D n
frisk /frisk/ friskt, friske well, healthy, sound 10C a
en frisr /en frisr/ frisren, frisrer, frisrene a hairdresser 09D n
en frokost /frukost/ frokosten, frokoster, frokostene a breakfast 03A n
en frukt /en frkt/ frukten, frukter, fruktene a fruit 05C n
fryse /o fryse/ fryser, frs, har frosset to be cold, freeze 12B v
fulgt ( flge) /flkt/ followed 08C v
funnet ( finne) /fnet/ found 12D v
fylle ut /o fyle t/ fyller ut, fylte ut, har fylt ut to fill in 09A v
en fdselsdag /en ftselsd/ fdselsdagen, fdselsdager, a birthday 04C n
fdselsdagene
fle /o fle/ fler, flte, har flt to feel 09C v
flge /o fle/ flger, fulgte, har fulgt to follow 08C v
fr /fr/ before 08B d
frst /f/ first 04D d
frste /fe/ first 07D d
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


frti /fi/ forty 02B
f /o fo/ fr, fikk, har ft to get, receive 04C v
f lov til /o fo lov til/ being allowed to 12D v
f tak i /o fo tk i/ to get hold of 09A v
ft ( f) /fot/ got 08A v
et galleri /et leri/ galleriet, gallerier, galleriene a gallery 11C n
gammel /gmel/ gammelt, gamle old 02A a
gammeldags /meldks/ gammeldags, gammeldagse old fashioned 11B a
en gang /en g/ gangen, ganger, gangene a time 03C n
ganske /gnske/ quite 07D d
en garasje /en re/ garasjen, garasjer, garasjene a garage 03C n
Gardermoen /rdermun / Gardermoen 02A n
ei gate /i gte/ gata, gater, gatene a street 06B n
en gave /en gve/ gaven, gaver, gavene a gift, present 04C n
en genser /en genser/ genseren, gensere, genserne a sweater 12A n
gi /o ji/ gir, ga, har git to give 04A v
gift /jift/ gift, gifte married 02B a
gifte seg /o jifte si/ gifter seg, giftet seg, har giftet seg to get married, to marry 12A v
gikk ( g) /jik/ walked, went 07B v
gir ( gi) /jir/ gir, ga, har git gives 04A v
en gitar /en gitr/ gitaren, gitarer, gitarene a guitar 11C n
gjelde /o jele/ gjelder, gjaldt, har gjeldt to concern, to pertain to 09B v
gjennom /jenom/ through 05B p
ei gjennomfring /i jenomfri/ gjennomfringa, gjennomfringer, an implementation 09B n
gjennomfringene
gjerne /je/ rather, would like 04C d
en gjest /en jest/ gjesten, gjester, gjestene a guest 12B n
gjete /o jete/ gjeter, gjetet, har gjetet to guess 06A v
gjorde ( gjre) /jure/ did, made 11D v
gjort ( gjre) /ju/ done, made 08C v
gjr ( gjre) /jr/ gjre, gjr, har gjort does, makes 07D v
gjre /o jre/ gjr, gjorde, har gjort to do, make 03A v
glad /gl/ glad, glade happy, glad 06A a
et glass /et ls/ glasset, glass, glassene a glass 05A n
glede seg /o glede si/ gleder seg, gledet seg, har gledet seg to look forward to 05B v
glemme /o gleme/ glemmer, glemte, har glemt to forget 08D v
et gliter /et liter/ gliteret a gliter 12C n
god /gu/ godt, gode good 01B a
god tur! /gu tr/ have a nice trip! 09A
en grad /en rd/ graden, grader, gradene a degree 10A n
gratis /grtis/ gratis, gratis free (of charge), gratis 11D a
grei /gri/ greit, greie all right 03C a
greie /o grie/ greier, greide, har greid to manage 09D v
grov /rov/ grovt, grove rough, coarse 05C a
et grovbrd /et rovbr/ grovbrdet, grovbrd, grovbrdene a brown bread 06A n
grnn /grn/ grnt, grnne green 06C a
en grnnsak /en rnsk/ grnnsaken, grnnsaker, grnnsakene a vegetable 05C n
grte /o rote/ grter, grt, har grt to cry, weep 10A v
en gubbe /en be/ gubben, gubber, gubbene an old man, geezer 08A n
gul /l/ gult, gule yellow 05A a
ei gulrot /i lrut/ gulrota, gulrter, gulrtene a carrot 05C n
et gulv /et glv/ gulvet, gulv, gulvene a floor 12D n
en gut /en gt/ guten, guter, gutene a boy 02B n
gy /gy/ fun 04A a
g /o go/ gr, gikk, har gt to walk, go 02D v
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


g p tur /o go po tr/ to go for a hike 08A v
ei ggate /i gogte/ ggata, ggater, ggatene a pedestrian area 06B n
gt ( g) /got/ gone 08A v
ha /o h/ har, hadde, har hat to have 02B v
ha det bra! /h de br/ goodbye! 02C
ha det! /h de/ bye! 02C
ha lyst p /o h lyst po/ har lyst p, hadde lyst p, har hat lyst to want 05D v
p
ha lyst til /o h lyst til o/ har lyst til, hadde lyst til, har hat lyst want to, would like to 06B v
til
hadde ( ha) /hde/ had 07B v
en hage /en he/ hagen, hager, hagene a garden 12A n
hallo /hlu/ hello 01C
en hals /en hls/ halsen, halser, halsene a throat, neck 10A n
halv /hl/ halvt, halve half 04B a
en halvtime /en hltime/ halvtimen, halvtimer, halvtimene half an hour 08C n
ham /hm/ him 04A
han /hn/ he, him 02A
handle /o hndle/ handler, handlet, har handlet to shop 05C v
Hans /hns/ Hans 03B n
hans /hns/ his 04B
Hansen /hns/ Hansen 01C n
Harald Solberg /hrl sulbr/ Harald Solberg 11C n
hardere /hrere/ harder 10D a
hate /o hte/ hater, hatet, har hatet to hate 09D v
hei /hi/ hi 01A
hel /hel/ helt, hele whole, entire 09C a
heldig /heldi/ heldig, heldige lucky 08A a
heldigvis /heldivis/ fortunately 07A d
hele (cf. hel) /hele/ whole 09C a
ei helg /helg/ helga, helger, helgene a weekend 10D n
heller /heler/ rather 09D d
ei helse /i helse/ helsa, helser, helsene a health 10B n
helt /helt/ completely 06C d
henne /hene/ her 04C
hennes /henes/ her, hers 07D
et hensyn /et hensyn/ hensynet, hensyn, hensynene a consideration 09B n
hente /o hente/ henter, hentet, har hentet to fetch, pick up 03D v
her /hr/ here 02B d
herlig /hi/ herlig, herlige lovely, delicious 12C a
hete /o hete/ heter, het, har het to be named 01B v
heter ( hete) /heter/ am/is/are named 01A v
en hevelse /en hevelse/ hevelsen, hevelser, hevelsene a swelling 10C n
hilse /o hilse/ hilser, hilste, har hilst to greet 01B v
en himmel /en himel/ himmelen, himler, himlene a sky 05B n
ei historie /i histurie/ historia, historier, historiene a history 08D n
hit /hit/ here 08B d
en hjelp /en jelp/ hjelpen, hjelper, hjelpene a help 04C n
hjelpe /o jelpe/ hjelper, hjalp, har hjulpet to help 03B v
hjelpsom /jelpsom/ hjelpsomt, hjelpsome helpful 11A a
et hjem /jem/ hjemmet, hjem, hjemmene a home 02D n
hjem /et jem/ home 02D d
hjemme /jeme/ at home 03A d
hjemmefra /jemefr/ from home 10B d
hjemover /jemover/ homewards 11D d
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


et hjerte /et je/ hjertet, hjerter, hjertene a heart 10C n
et hjrne /et je/ hjrnet, hjrner, hjrnene corner 03C n
hm /h/ hm (for hesitation/doubt) 04D
et hode /et hu:de/ hodet, hoder, hodene a head 10D n
holde /o hole/ holder, holdt, har holdt to hold, keep 09C v
hoppe /o hope/ hopper, hoppet, har hoppet to jump 03C v
hos /hus/ at 04A p
hoste /o huste/ hoster, hostet, har hostet to cough 10A v
en hovedstad /en huvedstd/ hovedstaden, hovedstader, a capital 11C n
hovedstadene
en hud /en h:d/ huden, huder, hudene a skin 06A n
huff /hf/ exclamation: Oh! Ugh! 10B
et hull /et hl/ hullet, hull, hullene a hole 11B n
hun /hn/ she 02A
hundre /hndre/ hundred 04D
et hus /et hs/ huset, hus, husene a house, building 03B n
huske /o hske/ husker, husket, har husket to remember 11A v
hva /v/ what 01A
hvem /vem/ who 09B
hver /vr/ hvert every, each 04A
hverandre /vrndre/ each other 07D
hvilke /vilke/ which 05B
hvilken /vilken/ which, what 04C
hvilket /vilket/ which 04C
hvis /vis/ if 10B
hvit /vit/ hvit, hvite white 06A a
hvor /vur/ where 01D
hvor lenge /vur lee/ how long 08B
hvordan /vun/ how 02D
hvorfor /vurfor/ why 06D
hyggelig /hygeli/ hyggelig, hyggelige nice, pleasant 01B a
hyggelig hilse /hygeli o hilse po nice to meet you 01B a
p deg! di/
hyle /o hyle/ hyler, hylte, har hylt to scream, yell 11D v
en hyling /en hyli/ hylingen, hylinger, hylingene a screaming 11D n
ei hylle /i hyle/ hylla, hyller, hyllene a shelf 03D n
ei hyte /i hyte/ hyta, hyter, hytene a cabin 08C n
en hytetradisjon /en hytetrdiun/ hytetradisjonen, hytetradisjoner, a cotage tradition 11B n
hytetradisjonene
en hytetur /en hytetr/ hyteturen, hyteturer, hyteturene a trip to a cotage 11B n
hre /o hre/ hrer, hrte, har hrt to hear 03D v
hres /o hres/ to sound 08C v
en hst /en hst/ hsten, hster, hstene an autumn 10B n
en hstdag /en hstd/ hstdagen, hstdager, hstdagene an autumn day 08C n
et hstsalg /et hstsl/ hstsalget, hstsalg, hstsalgene an autumn sale 08C n
hy /hy/ hyt, hye loud, high, tall 06C a
hyre /hyre/ right 04D a
hyt (cf. hy) /hyt/ loud, high, tall 10D a
ei hnd /i hon/ hnda, hender, hendene a hand 08A n
en hndball /en honbl/ hndballen, hndballer, hndballene a handball 10D n
en hndballspiller /en honblspiler/ hndballspilleren, hndballspillere, a handball player 10D n
hndballspillerne
hpe /o hope/ hper, hpet, har hpet to hope 09A v
et hr /et hor/ hret, hr, hrene a hair 03D n
i /i/ in, at, on 02A p
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


i alle fall /i le fl/ in any case 10B
i dag /i dg/ today 03A d
i gamle dager /i gmle dger/ in the old days 12C d
i gr /i gor/ yesterday 07A d
i morgen /i mo/ tomorrow 07D d
i morges /I mores/ this morning 07C d
i nrheten /i nrhet/ near, nearby 04C d
i nrheten av /i nrhetn v/ near, close to 11D p
i stedet /i ste:de/ instead 11C
en id /en ide/ ideen, ideer, ideene an idea 06D n
en idret /en idret/ idreten, idreter, idretene a sport 10D n
igjen /ijen/ again 02D d
ikke /ike/ not 02C d
ikke sant? /ike snt/ right? 11D
imens /imens/ meanwhile 09C d
imot (ta imot) /imut/ against 12B p
en influensa /en inflens/ influensaen, influensaer, influensaene an influenza, flu 10A n
en informasjon /en informun/ informasjonen, informasjoner, an information 07B n
informasjonene
ingen /ien/ no 04A
en ingenir /en in jr/ ingeniren, ingenirer, ingenirene an engineer 07B n
ingenting /ienti/ nothing 04D
Inger /ier/ Inger 12B n
Ingrid /iri/ Ingrid 07D n
inn /in/ in, inside, into 03A d
inne /ine/ in, inside 06C d
innen /in/ by, within 09A p
innom /inom/ by 10B p
innover /inover/ inward 11B p
interessant /intreskt/ interessant, interessante interesting 06C a
interessert /intrese/ interessert, interesserte interested 09D a
intervjue /o intervje/ intervjuer, intervjuet, har intervjuet to interview 09D v
en invitasjon /en invitun/ invitasjonen, invitasjoner, an invitation 11C n
invitasjonene
invitere /o invitere/ inviterer, inviterte, har invitert to invite 11A v
en is /en is/ isen, iser, isene an ice cream, ice 04A n
ja /j/ yes 02B
ja da /jd/ Sure, Not to worry 05A
ja visst /j vist/ surely, certainly 06D
ei jakke /i jke/ jakka, jakker, jakkene a jacket 03D n
jeg /ji/ I 01A
Jens /jens/ Jens 07C n
ei jente /i jente/ jenta, jenter, jentene a girl 02B n
et jentelag /et jentel/ jentelaget, jentelag, jentelagene a girl team 10D n
jippi /jipi/ yippee 08A
jo /ju/ yes 07C
en jobb /en job/ jobben, jobber, jobbene a job 04B n
jobbe /o jobe/ jobber, jobbet, har jobbet to work 03A v
en joggesko /en joesku/ joggeskoen, joggesko, joggeskoene a sneaker 09A n
John /jun/ John 10B n
en journal /en ul/ journalen, journaler, journalene a journal, medical record 09C n
en journalist /en ulist/ journalisten, journalister, a journalist 09D n
journalistene
ei jul /i jl/ jula, juler, julene a Christmas 12B n
en julaften /en jlftn / julaftenen, julaftener, julaftenene a Christmas Eve 12A n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


en juleblomst /en jleblomst/ juleblomsten, juleblomster, a Christmas flower 12C n
juleblomstene
en julegave /en jlegve/ julegaven, julegaver, julegavene a Christmas gift 12A n
ei julegavepning /i jleve julegavepninga, julegavepninger, a Christmas present 12D n
opni/ julegavepningene opening
ei julekule /i jlekle/ julekula, julekuler, julekulene a Christmas ball 12C n
en julemiddag /en jlemidg/ julemiddagen, julemiddager, a Christmas dinner 12C n
julemiddagene
en julepynt /en jlepynt/ julepynten, julepynter, julepyntene a Christmas decoration 12C n
et juletre /et jletre/ juletreet, juletrr, juletrrne a Christmas tree 12A n
en jus (juice) /en jus/ jusen, juser, jusene a juice 06A n
Justin Bieber /dstin biber/ Justin Bieber 03D n
en kaf /en kfe/ kafeen, kafeer, kafeene a caf 02B n
en kaffe /en kfe/ kaffen, kaffer, kaffene a coffee 04A n
en kaffe late /en kfelte/ kaffe laten, - later, - latene a coffee late 06D n
en kakao /en kku/ kakaoen, kakaoer, kakaoene a cocoa 09A n
ei kake /i kke/ kaka, kaker, kakene a cake 06D n
et kakestykke /et kkestyke/ kakestykket, kakestykker, a piece of cake 06D n
kakestykkene
kald /kl/ kaldt, kalde cold 10A a
kaldere /klere/ colder 10A a
kaldt (cf. kald) /kalt/ kald, kaldt, kalde cold 12A a
kalle /o kale/ kaller, kalte, har kalt to call 03B v
et kamera /et kmer/ kameraet, kameraer, kameraene a camera 03D n
en kamerat /en kmert/ kameraten, kamerater, kameratene a mate, friend 07C n
en kamp /en kmp/ kampen, kamper, kampene a match 10D n
kan ( kunne) /kn/ can, be able to 03B v
kanskje /ke/ perhaps, maybe 05C d
ei kantine /i kntine/ kantina, kantiner, kantinene a canteen 05B n
et kaos /et kus/ kaoset a chaos 11D n
en karakter /en krkter/ karakteren, karakterer, karakterene a grade, rating 08D n
en karamellpudding /en krmelpdi/ karamellpuddingen, a caramel pudding 12C n
karamellpuddinger,
karamellpuddingene

Kari /kri/ Kari 12D n


et kart /et k/ kartet, kart, kartene a map 04D n
ei kasse /i kse/ kassa, kasser, kassene a box 05C n
kaste /o kste/ kaster, kastet, har kastet to throw 08A v
kaste opp /kste op/ kaster opp, kastet opp, har kastet opp to throw up, vomit 10A v

en kat /en kt/ katen, kater, katene a cat 05A n


en keeper /en kiper/ keeperen, keepere, keeperne a keeper 08A n
kikke /o ike/ kikker, kikket, har kikket to look 08C v
et kilo /et ilu/ kiloet, kiloer, kiloene a kilogram 05C n
en kilometer /en ilometer/ kilometeren, kilometer, kilometerne a kilometre 04D n
et kinn /et in/ kinnet, kinn, kinnene a cheek 12B n
en kino /en inu/ kinoen, kinoer, kinoene a cinema 06D n
ei kirke /i irke/ kirka, kirker, kirkene a church 06B n
kjedelig /edli/ kjedelig, kjedelige boring 08A a
kjekk /ek/ kjekt, kjekke nice, handsome 07D a
kjempebra /empebr/ kjempebra, kjempebra awesome 11D a
kjempefint /empefint/ kjempefint, kjempefine very nice, terrific 03D a
kjempeflink /empeflik/ kjempeflinkt, kjempeflinke very good, clever 10D a
kjempegod /empegu/ kjempegodt, kjempegode very good 06D a
kjempekjedelig /empeedeli/ kjempekjedelig, kjempekjedelige incredibly boring 08A a
kjempekoselig /empekui/
kjempekoselig, kjempekoselige really cosy 06B a
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


kjempelet /empelet/ kjempelet, kjempelete really easy 08D a
kjenne /o ene/ kjenner, kjente, har kjent to feel, know 03A v
en kjole /en ule/ kjolen, kjoler, kjolene a dress 06C n
kjr /r/ kjrt, kjre dear 04D a
et kjkken /et ken/ kjkkenet, kjkken, kjkkenene a kitchen 03C n
et kjleskap /et leskp/ kjleskapet, kjleskap, kjleskapene a refrigerator 03C n
kjlig /li/ kjlig, kjlige cool, chilly 11B a
kjpe /o pe/ kjper, kjpte, har kjpt to buy 03C v
et kjpesenter /et pesenter/ kjpesenteret, kjpesentre, a shopping centre 06A n
kjpesentrene
kjre /o re/ kjrer, kjrte, har kjrt to drive 02D v
et kjt /et t/ kjtet a meat 05C n
klappe /o klpe/ klapper, klappet, har klappet to pet, clap 05A v
klar /klr/ klart, klare bright, clear 05B a
klar /klr/ klart, klare ready 08C a
klare /o klre/ klarer, klarte, har klart to manage 09B v
en klasse /en klse/ klassen, klasser, klassene a class 04D n
ei klasseavis /i klsevis/ klasseavisa, klasseaviser, a class newspaper 09D n
klasseavisene
et klasserom /et klserum/ klasseromet, klasserom, a classroom 08B n
klasserommene
kle /o kle/ kler, kledde, har kledd to dress 12A v
kle p seg /o kle po si/ kler seg, kledde seg, har kledd seg to dress 06A v
en klem /en klem/ klemmen, klemmer, klemmene a hug 04A n
klemme /o kleme/ klemmer, klemte, har klemt to squeeze 10A v
en klesbutikk /en klesbtik/ klesbutikken, klesbutikker, a clothing store 06C n
klesbutikkene
et klesskap /et kleskp/ klesskapet, klesskap, klesskapene a closet 03D n
klokka /klok/ at ___ (o'clock) 04B
klokka er /klok r/ klokka er the time is 05B
klr /klr/ klrne clothes 06C n
en knapp /en knp/ knappen, knapper, knappene a buton 07A n
en kniv /en kniv/ kniven, kniver, knivene a knife 06A n
en kode /en kude/ koden, koder, kodene a code 06D n
koke /o kuke/ koker, kokte, har kokt to boil 06A v
en kollega /en koleg/ kollegaen, kollegaer, kollegaene a colleague 05B n
kom ( komme) /kom/ came 07B v
en komfyr /en kumfyr/ komfyren, komfyrer, komfyrene a stove 03C n
komme /o kome/ kommer, kom, har kommet to come 02A v
kommer ( komme) /komer/ come(s) 01D v
en kommode /en kumude/ kommoden, kommoder, kommodene a dresser 03D n
en kommunikasjon /en kumnikun/ kommunikasjonen, kommunikasjoner, a communication 09C n
kommunikasjonene

en kondisjon /en kundiun/ kondisjonen, kondisjoner, a (physical) condition 10D n


kondisjonene
ei kone /i kune/ kona, koner, konene a wife 03B n
en konge /en koe/ kongen, konger, kongene a king 11B n
konsentrere seg /o konsentrere konsentrerer, konsentrerte, har to concentrate 12A v
si/ konsentrert
en konsert /en kuns/ konserten, konserter, konsertene a concert 11D n
en konsulenthjelp /en kunslentjelp/ konsulenthjelpen, konsulenthjelper, a consultant help 09B n
konsulenthjelpene
en kontakt /en kuntkt/ kontakten, kontakter, kontaktene a contact 09B n
kontakte /o kontkte/ kontakter, kontaktet, har kontaktet to contact 09A v
et kontor /et kuntur/ kontoret, kontorer, kontorene an office 04B n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


en kontrakt /en kuntrkt/ kontrakten, kontrakter, kontraktene a contract 09B n
en kontroll /en kuntrol/ kontrollen, kontroller, kontrollene a control 09C n
kontrollere /o kuntrulere/ kontrollerer, kontrollerte, har to control, check 02C v
kontrollert
en kopp /en kop/ koppen, kopper, koppene a cup 05A n
et kor /et kur/ koret, kor, korene a chorus 11C n
kort /ko/ kort, korte short 06A a
et kort /et ko/ kortet, kort, kortene a card 06D n
kose seg /o kuse si/ koser seg, koste seg, har kost seg to have a good time, 05D v
snuggle up
koselig /kui/ koselig, koselige cosy, nice 04A a
koste /o koste/ koster, kostet, har kostet to cost 06C v
kritisk /kritisk/ kritisk, kritiske critical 09C a
ei krone /i krune/ krona, kroner, kronene a crown 05C n
kronisk /krunisk/ kronisk, kroniske chronic 09C a
en kropp /en krop/ kroppen, kropper, kroppene a body 10D n
et kryss /et krys/ krysset, kryss, kryssene a junction, crossroads 04C n
kul /kl/ kult, kule cool 10D a
en kultur /en kltr/ kulturen, kulturer, kulturene a culture 11C n
kunne /o kne/ kan, kunne, har kunnet (the infinitive of) can, be 03B v
able to
en kunnskap /en knskp/ kunnskapen, kunnskaper, a knowledge 09D n
kunnskapene
en kunst /en knst/ kunsten, kunster, kunstene an art 11C n
ei kunstutstilling /en knsttstili/ kunstutstillinga, kunstutstillinger, an art exhibition 08C n
kunstutstillingene
et kurs /et k/ kurset, kurs, kursene a course 08B n
kvalm /kvlm/ kvalmt, kvalme queasy 10A a
kvart /kv/ quarter 04B
et kvarter /et kver/ kvarteret, kvarterer, kvarterene a quarter of an hour 03B n
en kveld /en kvel/ kvelden, kvelder, kveldene an evening, night 03D n
en kvitering /en kviteri/ kviteringen, kviteringer, a receipt 06C n
kviteringene
en kylling /en yli/ kyllingen, kyllinger, kyllingene a chicken 05C n
ei kpe /i kope/ kpa, kper, kpene a coat 06C n
la ( legge) /l/ laid 10A v
et laboratorium /et lbrturim/ laboratoriet, laboratorier, a laboratory 09C n
laboratoriene
et lag /et l/ laget, lag, lagene a team 05B n
lage /o lge/ lager, lagde, har lagd to make 04B v
en laks /en lks/ laksen, lakser, laksene a salmon 05C n
et land /et ln/ landet, land, landene a country 08B n
et landslag /et lnsl/ landslaget, landslag, landslagene a national team 10D n
lang /l/ langt, lange long 02D a
en larm /en lrm/ larmen a noise 11B n
en lastebil /en lstebil/ lastebilen, lastebiler, lastebilene a truck 03B n
lav /lv/ lavt, lave low 06C a
le /o le/ ler, lo, har ledd to laugh 03A v
ledig /ledi/ ledig, ledige vacant 02B a
en lege /en lege/ legen, leger, legene a doctor, GP 09D n
en legeatest /en leetest/ legeatesten, legeatester, a medical certificate 10B n
legeatestene
ei legeerklring /i leerklri/ legeerklringa, legeerklringer, a medical certificate 10B n
legeerklringene
legge /o lege/ legger, la, har lagt to lay, put 04D v
legge seg /o lege si/ legger seg, la seg, har lagt seg to go to bed, lie down 12D v
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


en lego /en leu/ legoen, legoer, legoene a Lego 07C n
lei seg /li si/ lei segt, lei sege upset, sorry 11A a
en leilighet /en lilihet/ leiligheten, leiligheter, leilighetene an apartment 03C n
leke /o leke/ leker, lekte, har lekt to play 07C v
en lekebutikk /en lekebtik/ lekebutikken, lekebutikker, a toy store 06C n
lekebutikkene
ei lekse /i lekse/ leksa, lekser, leksene a lesson, homework 07D n
en lenestol /en lenestul/ lenestolen, lenestoler, lenestolene an armchair 03C n
lenge /lee/ lenger, lengst long 06C d
lenge siden /lee sidn / long ago 11C d
lenger /leer/ more, anymore 06D d
ei leppe /i lepe/ leppa, lepper, leppene a lip 10C n
lese /o lese/ leser, leste, har lest to read 04D v
let /let/ let, lete easy 10D a
levere /o levere/ leverer, leverte, har levert to deliver, supply 10B v
ligge /o lige/ ligger, l, har ligget to lie 03A v
ligne /o line/ ligner, lignet, har lignet to resemble 11D v
like /like/ like, same 02B
like /o like/ liker, likte, har likt to like 03C v
like god /like u/ as good 12C
like i nrheten /like i nrhet/ close, nearby 04B
likevel /likevel/ after all 09A d
lille (liten) /lile/ small 11A a
en lillebror /en lile brur/ lillebroren, lillebrdre, lillebrdrene a litle/baby brother 08A n
lita (liten) /lit/ litle, small 06C a
lite (liten) /lite/ small 06C a
liten /litn / lita(f), lite(n), sm(pl), det/det lille, de small 06B a
sm
en liter /en liter/ literen, liter, literne a litre 05C n
lit /lit/ a litle 05C a
et liv /et liv/ livet, liv, livene a life 11B n
en loff /en luf/ loffen, loffer, loffene a white bread 05C n
ei lomme /i lume/ lomma, lommer, lommene a pocket 04D n
en lov /en lov/ loven, lover, lovene a law 12D n
love /o love/ lover, lovte, har lovt to promise 11D v
ei lue /i le/ lua, luer, luene a winter hat 06C n
ei lufthavn /i lfthvn/ lufthavna, lufthavner, lufthavnene an airport 02B n
lukte /o lukte/ lukter, luktet, har luktet to smell 11B v
ei lunge /i lue/ lunga, lunger, lungene a lung 10C n
ei lungeredning /i lueredni/ lungeredninga, lungeredninger, a pulmonary rescue 10C n
lungeredningene
en lunsj /en l/ lunsjen, lunsjer, lunsjene a lunch 05B n
lure p /o lre po/ lurer p, lurte p, har lurt p to wonder 09B v
en lutefisk /en ltefisk/ lutefisken, lutefisker, lutefiskene lie fish (lut = lie/sodium 12C n
hydroxide)
en lykke /en lyke/ lykken, lykker, lykkene a happiness 11D n
lykkelig /lykeli/ lykkelig, lykkelige happy 07C a
lys /lys/ lyst, lyse bright, light, blonde 06C a
lysebrun /lysebrn/ lysebrunt, lysebrune light brown 06C a
et lyskryss /et lyskrys/ lyskrysset, lyskryss, lyskryssene a traffic light 04C n
en lyst /en lyst/ lysten, lyster, lystene a wish, desire, inclination 05D n
lyst p /lyst po/ wanting something 05D
( ha lyst p noe)
lyst til /lyst til/ wanting to do something 06B
( ha lyst til ...)
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


lre /o lre/ lrer, lrte, har lrt to learn 04D v
en lrer /en lrer/ lreren, lrere, lrerne a teacher 07D n
et lreryrke /et lreryrke/ lreryrket, lreryrker, lreryrkene a teaching profession 09D n
lfte /o lfte/ lfter, lftet, har lftet to lift 04A v
ei lnn /i ln/ lnna, lnner, lnnene a salary 09D n
lpe /o lpe/ lper, lp, har lpt to run 03C v
en lrdag /en lg/ lrdagen, lrdager, lrdagene a Saturday 06A n
lse /o lse/ lser, lste, har lst to solve 07B v
lne /o lone/ lner, lnte, har lnt to borrow 08A v
en madrass /en mdrs/ madrassen, madrasser, madrassene a matress 03A n
en mage /en me/ magen, mager, magene a stomach 10A n
male /o mle/ maler, malte, har malt to paint 08A v
et maleri /et mleri/ maleriet, malerier, maleriene a painting 11C n
en mamma /en mm/ mammaen, mammaer, mammaene a mummy 02A n
man /mn/ one, you 12C
en mandag /en mndg/ mandagen, mandager, mandagene a Monday 03A n
mange /me/ many 05B a
en mann /en mn/ mannen, menn, mennene a man 02C n
Marit /mrit/ Marit 09C n
masse /mse/ a lot of 12C
mat /mt/ maten (uncountable) food 05A n
ei matbu /mtb/ matbua, matbuer, matbuene local general store 04C n
en matematikk /en mtmtik/ matematikken, matematikker, mathematics 08D n
matematikkene
Mathisen /mtis/ Mathisen 09B n
en matpakke /en mtpke/ matpakken, matpakker, matpakkene a packed lunch 09A n
en matret /en mtret/ matreten, matreter, matretene a dish 12C n
med /me/ with 02A p
et medisinskap /et medisinskp/ medisinskapet, medisinskap, a medicine cabinet 10C n
medisinskapene
meg /mi/ me 03B
ei melding /i meli/ meldinga, meldinger, meldingene a message 11D n
melk /melk/ melken (uncountable) milk 05A n
mellom /melom/ between 03D p
men /men/ but 02C
mene /o mene/ mener, mente, har ment to think 04C v
et menneske /et meneske/ mennesket, mennesker, menneskene a person, human being 08B n
mens /mens/ while 05B
mer /mer/ more 05C a
merke /o mrke/ merker, merket, har merket to mark, notice 09C v
merkelig /mrkeli/ merkelig, merkelige strange, odd 12C a
mest /mest/ most 08C a
en mester /en mester/ mesteren, mestre, mestrene a master 10D n
en meter /en meter/ meteren, meter, metrene a metre 04D n
met /met/ met, mete full 05A a
en middag /en midg/ middagen, middager, middagene a dinner 05C n
midt i /mit i/ in the middle of 11D d
midt p /mit po/ in the middle of 10A p
min /min/ mi, mit, mine my, mine 03B
mindre /mindre/ less 11A a
mine (cf. min) /mine/ min, mit, mine my, mine 08D
minst /minst/ at least 12C a
et minut /et mint/ minutet, minuter, minutene a minute 04A n
miste /o miste/ mister, mistet, har mistet to lose 11A v
en modell /en mudel/ modellen, modeller, modellene a model 07B n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


moderne /mude/ moderne, moderne modern 06B a
Molde /molde/ Molde 05B n
ei mor /i mur/ mora, mdre, mdrene a mother 04C n
en morfar /en murfr/ morfaren, morfedre, morfedrene a (maternal) grandfather 03C n
en morgen /en moo/ morgenen, morgener, morgenene a morning 03A n
ei mormor /i murmur/ mormora, mormdre, mormdrene a (maternal) grandmother 03C n
morsom /muom/ morsomt, morsomme funny 03A a
morsomst /muomst/ funniest 10D a
mot /mut/ towards, against 05B p
Mozart /mus/ Mozart 11C n
en munn /en mn/ munnen, munner, munnene a mouth 10C n
en musikk /msik/ musikken (uncountable) music 03D n
en muskel /en mskel/ muskelen, muskeler, muskelene a muscle 10D n
mye /mye/ much, a lot, plenty 07A a
et mbel /et mbel/ mbelet, mbler, mblene a piece of furniture 03B n
mte /o mte/ mter, mte, har mt to meet 03B v
et mte /et mte/ mtet, mter, mtene a meeting 07B n
et mterom /et mterum/ mteromet, mterom, mterommene a meeting room 09B n

mtes /o mtes/ mtes, mtes, har mtes to meet up 06C v


m ( mte) /mo/ must, has to 03A v
et ml /et mol/ mlet, ml, mlene a goal 05B n
en mned /en moned/ mneden, mneder, mnedene a month 08B n
en mte /en mote/ mten, mter, mtene a way 02B n
mte /o mote/ m, mte, har mtet have to, must 03A v
en nabo /en nbo/ naboen, naboer, naboene a neighbour 03B n
et nabohus /et nbohs/ nabohuset, nabohus, nabohusene a neighbouring house 03B n
et nabolag /et nbul/ nabolaget, nabolag, nabolagene a neighbourhood 04B n
nam /nm/ yum 08A
et nasjonalgalleri /et nunlleri/ nasjonalgalleriet, nasjonalgallerier, a national gallery 11C n
nasjonalgalleriene
ei nat /i nt/ nata, neter, netene a night 10A n
en natur /en ntr/ naturen, naturer, naturene a nature 11B n
et naturfag /et ntrf/ naturfaget, naturfag, naturfagene a science 08D n
naturligvis /ntivis/ naturally 06C d
et navn /et nvn/ navnet, navn, navnene a name 09C n
ned /ned/ down 06A d
nede /nede/ down, downstairs 11B d
nei /ni/ no 02C
nervs /nrvs/ nervst, nervse nervous 07D a
en nese /en nese/ nesen, neser, nesene a nose 12A n
neste /neste/ next 08B a
nesten /nestn / almost, nearly 07B d
netopp /netop/ just 08C d
ni /ni/ nine 09A
niende /niende/ ninth 04D
nikke /o nike/ nikker, nikket, har nikket to nod 09A v
Nina /nin/ Nina 11C n
en nisse /en nise/ nissen, nisser, nissene a Santa 12C n
noe (noen) /nue/ something 03A
noen /nuen/ some, somebody, any, 05B
anybody
nok /nok/ enough 06D d
noks /nokso/ rather 07D d
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


en nordmann /en nurmn/ nordmannen, nordmenn, a Norwegian 11B n
nordmennene
Norge /norge/ Norway 02A n
normal /nurml/ normalt, normale normal 10B a
norsk /nok/ norsk, norske Norwegian 01C a
et norskkurs /et nok/ norskkurset, norskkurs, norskkursene a Norwegian course 08B n
nr /numer/ no. 05B n
NRK /enrko/ Norwegian Broadcasting 10B n
(Norsk rikskringkasting) Corporation
et nummer /et numer/ nummeret, nummer/numre, numrene a number 05B n
ny /ny/ nyt, nye new 05D a
nydelig /nydl i/ nydelig, nydelige very nice, lovely 06C a
en nyhet /en nyhet/ nyheten, nyheter, nyhetene a news 07C n
nysgjerrig /nyri/ nysgjerrig, nysgjerrige curious 05D a
en nysn /en nysn/ nysnen a fresh snow 12A n
nyttig /nyti/ nyttig, nyttige useful 09D a
nr /nr/ nrt, nre near 04B a
en nrhet /en nrhet/ nrheten, - , nrhetene a vicinity, nearness 04B n
nrmere /nrmere/ closer 12D a
n /no/ now 02B d
nr /nor/ when 06C
ofte /ofte/ often 09C d
og /og/ and 02A
ogs /oso/ too, also 02B d
oi /oi/ excl.: Oh! 05D
OK /u:ko/ okay, all right 02C
oktober /uktuber/ October 10A n
et OL /et uel/ OL-et, OL, OL-ene olympic games 10D n
Ola /ul/ Ola 02B n
Ole /ule/ Ole 07D n
Olsen /uls/ Olsen 03B n
olympisk /ulympisk/ olympisk, olympiske olympic 10D a
om /om/ about 05B
en onkel /en ukel/ onkelen, onkler, onklene an uncle 12D n
en onsdag /en unsdg/ onsdagen, onsdager, onsdagene a Wednesday 04D n
en opera /en upr/ operaen, operaer, operaene an opera 11C n
opp /op/ up 04A d
oppe /ope/ up 07A d
ei oppgave /i opve/ oppgava, oppgaver, oppgavene a task, exercise 08D n
oppleve /o opleve/ opplever, opplevde, har opplevd to experience, enjoy 11C v
opptat /optt/ busy 08D a
en oppvaskmaskin /en opvskmin/ oppvaskmaskinen, oppvaskmaskiner, a dishwasher 03C n
oppvaskmaskinene
opp /opo/ on top of 12A p
et ord /et ur/ ordet, ord, ordene a word 09B n
en orden /en ord/ ordenen, ordner, ordnene an order 02C n
ordentlig /oi/ ordentlig, ordentlige properly 11A a
ordne /o ordne/ ordner, ordnet, har ordnet to fix, organise 03D v
en ordning /en ordni/ ordningen, ordninger, ordningene a arrangement, system 10B n
organisere /o ornisere/ organiserer, organiserte, har to organise 09A v
organisert
Oslo /uu/ Oslo 02B n
Osloveien /uuvien/ Osloveien 03B n
oss /os/ us 02A
en ost /ust/ osten, oster, ostene a cheese 05A n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


over /over/ of, over 04B p
overalt /overlt/ everywhere 12C d
overnate /o ovete/ overnater, overnatet, har overnatet to stay the night 11D v

en overraskelse /en overskelse/ overraskelsen, overraskelser, a surprise 12C n


overraskelsene
overskyet /oveyet/ overskyet, overskyede cloudy 08C a
ei overtid /i oveid/ overtida, overtider, overtidene an overtime 10B n
overvke /o overvoke/ overvker, overvket, har overvket to monitor, supervise 09C v
en pakke /en pke/ pakken, pakker, pakkene a package 04C n
pakke /o pke/ pakker, pakket, har pakket to pack, wrap 08C v
en pakkesjef /en pkeef/ pakkesjefen, pakkesjefer, a parcel manager 12D n
pakkesjefene
ei panne /i pne/ panna, panner, pannene a forehead 10A n
ei pannekake /i pnekke/ pannekaka, pannekaker, pannekakene a pancake 08A n

et papir /et ppir/ papiret, papirer, papirene a paper 12D n


en pappa /en pp/ pappaen, pappaer, pappaene a daddy 02A n
en paprika /en pprik/ paprikaen, paprikaer, paprikaene a pepper 05C n
et par /et pr/ paret, par, parene a couple 06C n
Paris /pris/ Paris 02A n
Paris Saint-Germain /pris s erm/ Paris Saint-Germain 05B n
parkere /o prkere/ parkerer, parkerte, har parkert to park 06B v
en parkeringsplass /en prkerispls/ parkeringsplassen,parkeringsplasser, a parking lot 06B n
parkeringsplassene
en pasient /en psient/ pasienten, pasienter, pasientene a patient 09C n
et pass /et ps/ passet, pass, passene a passport 02C n
passe /o pse/ passer, passet, har passet to fit, suit 06C v
en passkontroll /en pskuntrol/ passkontrollen, passkontroller, a passport control 02C n
passkontrollene
en pause /en pse/ pausen, pauser, pausene a break, interval 08B n
en PC /en pese/ PC-en, PC-er, PC-ene a PC 07B n
Peer Gynt /per ynt/ Peer Gynt 11C n
peke /o peke/ peker, pekte, har pekt to point 10C v
pen /pen/ pent, pene prety 08C a
penger /peer/ pengene (plural word) money 06D n
Per /per/ Per 12D n
perfekt /prfekt/ perfekt, perfekte perfect 08C a
en periode /en periude/ perioden, perioder, periodene a period 10B n
en perm /en prm/ permen, permer, permene a binder 07B n
et personale /et punle/ personalet, personaler, personalene a staff 07C n
en pilot /en pilut/ piloten, piloter, pilotene a pilot 09D n
et pinnekjt /et pinet/ pinnekjtet stick meat (dish of 12C n
muton)
Planbygg /plnby/ Planbygg 10B n
planlegge /o plnlee/ planlegger, planla, har planlagt to plan, schedule 09B v
ei planlegging /i plnlei/ planlegginga, planlegginger, a planning 09B n
planleggingene
en planleggingsperiode /en plnleispri planleggingsperioden, a planning period 09B n
ude/ planleggingsperioder,
planleggingsperiodene

en plass /en pls/ plassen, plasser, plassene a space 03C n


et plaster /et plster/ plasteret, plastre, plastrene a plaster, band-aid 09C n
pleie /o plie/ pleier, pleide, har pleid to take care of 09C v
plutselig /pltseli/ suddenly 06C d
et politi /et puliti/ politiet a police 11D n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


ei popstjerne /i popstje/ popstjerna, popstjerner, popstjernene a pop star 09D n
en pose /en puse/ posen, poser, posene a bag 05C n
en post (et postkontor) /en post/ posten a post office 04C n
et postkontor /et postkuntur/ postkontoret, postkontor, a post office 04C n
postkontorene
en potet /en putet/ poteten, poteter, potetene a potato 05C n
prate /o prte/ prater, pratet, har pratet to talk 05D v
en presang /en pres/ presangen, presanger, presangene a present 12B n
en presentasjon /en prestun/ presentasjonen, presentasjoner, a presentation 09B n
presentasjonene
presentere /o prestere/ presenterer, presenterte, har to present, introduce 09B v
presentert
en pris /en pris/ prisen, priser, prisene a price 06C n
et problem /et prublem/ problemet, problemer, problemene a problem 07B n
profesjonell /prufeunel/ profesjonelt, profesjonelle professional 09D a
en prosent (%) /en prusent/ prosenten, prosenter, prosentene a percent (%) 06C n
et prosjekt /et pruekt/ prosjektet, prosjekter, prosjektene a project 07B n
et prosjektdokument /et pruektduk prosjektdokumentet, a project document 09B n
ment/ prosjektdokumenter,
prosjektdokumentene

en prosjektleder /en pruektleder/ prosjektlederen, prosjektledere, a project manager 09B n


prosjektlederne
prve /o prve/ prver, prvde, har prvd to try 05D v
en prve /en prve/ prven, prver, prvene a test, sample 08D n
en pudding /en pdi/ puddingen, puddinger, puddingene a pudding 12C n
pusse /o pse/ pusser, pusset, har pusset to brush 06A v
puste /o pste/ puster, pustet, har pustet to breathe 10A v
ei pyjamasjakke /i pymsjke/ pyjamasjakka, pyjamasjakker, a pyjama jacket 10A n
pyjamasjakkene
p /po/ on, at 01B p
p vei /po vi/ on the way 04C
et plegg /et pole/ plegget, plegg, pleggene a spread 05C n
en rabat /en rbt/ rabaten, rabater, rabatene a discount 06C n
ei ramme /i rme/ ramma, rammer, rammene a frame 11B n
en rapport /en rpo/ rapporten, rapporter, rapportene a report 07B n
rar /rr/ rart, rare strange, odd 07D a
rask /rsk/ rask, raske fast 10D a
redd /red/ redd, redde scared 09C a
et regn /et rin/ regnet rain 08C n
regne /o rine/ regner, regnet, har regnet to rain 10A v
regne ut /o rine t/ regner ut, regnet ut, har regnet ut to calculate 07B v
et regnty /et rinty/ regntyet, regnty, regntyene a raincoat 09A n
reise /o rise/ reiser, reiste, har reist to travel 02A v
representere /o represtere/ representerer, representerte, har to represent 10D v
representert
en resept /en resept/ resepten, resepter, reseptene a prescription 10C n
en rest /en rest/ resten, rester, restene a remainder, remnant, rest 10C n

en retning /en retni/ retningen, retninger, retningene a direction 04C n


ret /ret/ ret, rete straight, directly 04C a
en ret /en ret/ reten, reter, retene a dish 12C n
ei ribbe /i ribe/ ribba, ribber, ribbene (uncountable) pork ribs 12C n
riktig /rikti/ riktig, riktige correct, right 03B a
en ring /en ri/ ringen, ringer, ringene a ring 11A n
ringe /o rie/ ringer, ringte, har ringt to ring, call 03C v
risikere /o risikere/ risikerer, risikerte, har risikert to risk 10C v
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


rive /o rive/ river, reiv, har revet to tear 12D v
en ro (ta det med ro) /en ru/ roen a peace, quietness 12C n
Robin /robin/ Robin 10A n
et rom /et rum/ rommet, rom, rommene a room 03D n
en romantiker /en rumntiker/ romantikeren, romantikere, a romantic 11B n
romantikerne
rope /o rupe/ roper, ropte, har ropt to call, cry, shout 02D v
Rosenborg /rusborg/ Rosenborg 05B n
rotete /rutete/ rotete, rotete messy 11A a
et rundstykke /et rnstyke/ rundstykket, rundstykker, a roll 05B n
rundstykkene
rundt /rnt/ round, about 03A p
rusle /o re/ rusler, ruslet, har ruslet to stroll 11B v
ei rute /i rte/ ruta, ruter, rutene a route 08C n
rydde /o ryde/ rydder, ryddet, har ryddet to tidy 11A v
ryddig /rydi/ ryddig, ryddige tidy 11A a
en rygg /en ry/ ryggen, rygger, ryggene a back 10A n
en ryggsekk /en rysek/ ryggsekken, ryggsekker, ryggsekkene a backpack 11B n
et rykte /et rykte/ ryktet, rykter, ryktene a rumour, reputation 11D n
rd /r/ rdt, rde red 05B a
rdme /o rdme/ rdmer, rdmet, har rdmet to blush 08A v
Rnne Bygg AS /rne by es/ Rnne Bygg AS 09B n
sa ( si) /s/ said 09A v
sakte /skte/ slowly 05D d
en salami /en slmi/ salamien, salamier, salamiene a salami 05C n
et salg /et slg/ salget, salg, salgene a sale 06B n
et salongbord /et slobur/ salongbordet, salongbord, a coffee table 03C n
salongbordene
samarbeide /o smrbide/ samarbeider, samarbeidet, har to cooperate 09D v
samarbeidet
et samfunn /et smfn/ samfunnet, samfunn, samfunnene a society 09D n
et samfunnsfag /et smfnsf/ samfunnsfaget, samfunnsfag, social science 08D n
samfunnsfagene
samlet /smlet/ samlet, samlede gathered 11D a
samme /sme/ same 04C
sammen /smen/ together 02A d
en sang /en s/ sangen, sanger, sangene a song 11C n
sann /sn/ sant, sanne true 04A a
sant (cf. sann) /snt/ sant, sanne true 04A a
sat ( site) /st/ sat 12C v
en scene /en sene/ scenen, scener, scenene a scene 11D n
se /o se/ ser, s, har set to see 02D v
se p /o se po/ to watch 06B v
seg /si/ himself, herself, itself, 05D
oneself, themselves
seg selv /si sel/ oneself 06A
sein /sin/ seint, seine late 04C a
seinere /sinere/ later 06A a
en sekk /en sek/ sekken, sekker, sekkene a sack 09A n
seks /seks/ six 03C
en selger /en seler/ selgeren, selgere, selgerne a salesman, sales assistant 09D n
selv /sel/ self 06A
selvflgelig /selflgeli/ selvflgelig, selvflgelige of course 05B a
selvsagt /selskt/ selvsagt, selvsagte of course, naturally 09B a
sende /o sene/ sender, sendte, har sendt to send 04C v
ei seng /i se/ senga, senger, sengene a bed 03D n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


et senter /et senter/ senteret, senter, sentrene a centre 09B n
et sentrum /et sentrm/ sentret, sentre, sentrene a (town) centre 06A n
servere /o srvere/ serverer, serverte, har servert to serve 12C v
en servitr /en srvitr/ servitren, servitrer, servitrene a waiter 09D n
ses /o ses/ ses, ss, har setes to see one another 08C v
en sesong /en seso/ sesongen, sesonger, sesongene a season 10D n
et sete /et sete/ setet, seter, setene a seat 09A n
set ( se) /set/ seen 09B v
sete /o sete/ seter, sate, har sat to put, place, set 05D v
sete seg /o sete si/ seter seg, sate seg, har sat seg to sit down 05D v
et show /et ov/ showet, show, showene a show 11D n
si /o si/ sier, sa, har sagt to say 03A v
si /si/ sin, si, sit, sine his, hers, its, one's, theirs 11B
en side /en side/ siden, sider, sidene a side 10A n
siden /sidn / since 04C d
siden (cf. for - siden) /sidn / ago 07C p
sikker /siker/ sikkert, sikre sure 09B a
sikkert /sike/ here: probably. Also: 06C d
certainly
sin /sin/ sin, si, sit, sine his, hers, its, one's, theirs 10C
sine (cf. sin) /sine/ sin, si, sit, sine his, hers, its, one's, theirs 10C
sint /sint/ sint, sinte angry 07D a
Sissel /sisel/ Sissel 10C n
sist /sist/ sist, siste last 04B a
sit (cf. sin) /sit/ sin, si, sit, sine his, hers, its, one's, theirs 10C
site /o site/ siter, sat, har sitet to sit 02B v
en sjef /en ef/ sjefen, sjefer, sjefene a boss 07B n
sjekke /o eke/ sjekker, sjekket, har sjekket to check 11D v
sjenert /ene/ sjenert, sjenerte shy 07C a
en sjiraff /en irf/ sjiraffen, sjiraffer, sjiraffene a giraffe 06C n
en sjokolade /en ukulde/ sjokoladen, sjokolader, sjokoladene a chocolate 08C n
ei sjokoladekake /i ukuldekke/ sjokoladekaka, sjokoladekaker, a chocolate cake 06D n
sjokoladekakene
sju // seven 04B
en sjfr /en ofr/ sjfren, sjfrer, sjfrene a driver 03B n
skadet /skdet/ skadet, skadede hurt, damaged 10D a
skal ( skulle) /skl/ will, shall, is going to 03A v
et skap /et skp/ skapet, skap, skapene a cupboard 03D n
skeptisk /skeptisk/ skeptisk, skeptiske sceptical 12C a
skifte /o ifte/ skifter, skiftet, har skiftet to change 12B v
en skinke /en ike/ skinken, skinker, skinkene a ham 05A n
skinne /o ine/ skinner, skinte, har skint to shine 05B v
skiten /it/ skitent, skitne dirty 11A a
ei skive /i ive/ skiva, skiver, skivene a slice 05A n
skje /o e/ skjer, skjedde, har skjedd to happen, occur 11D v
et skjema /et em/ skjemaet, skjema, skjemaene a form 09C n
et skjerf /et rf/ skjerfet, skjerf, skjerfene a scarf 12A n
skjre /o re/ skjrer, skar, har skret to cut 06A v
skjnne /o ne/ skjnner, skjnte, har skjnt to understand 10C v
en skjnnhet /en nhet/ skjnnheten, skjnnheter, a beauty 11B n
skjnnhetene
et skjrt /et / skjrtet, skjrt, skjrtene a skirt 03D n
en sko /en sku/ skoen, sko, skoene a shoe 03D n
en skobutikk /en skubtik/ skobutikken, skobutikker, a shoe store 06C n
skobutikkene
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


en skog /en sku/ skogen, skoger, skogene a forest 08C n
en skogstur /en skukstr/ skogsturen, skogsturer, skogsturene a forest tour 10A n
en skogsvei /en skuksvi/ skogsveien, skogsveier, skogsveiene a forest road 08C n
en skole /en skule/ skolen, skoler, skolene a school 03A n
en skomaker /en skumker/ skomakeren, skomakere, skomakerne a shoemaker 11A n
en skranke /en skrke/ skranken, skranker, skrankene a front desk, counter 10C n
skremme /o skreme/ skremmer, skremte, har skremt to scare 07A v
skrive /o skrive/ skriver, skrev, skrevet to write 07B v
ei skrivebok /i skrivebuk/ skriveboka, skriveboker, skrivebokene a notebook 08B n
et skrivebord /et skrivebur/ skrivebordet, skrivebord, a desk 03D n
skrivebordene
skulke /o sklke/ skulker, skulket, har skulket to shirk 11D v
skulle /o skle/ skal, skulle, har skullet will, shall 03A v
skummel /skmel/ skummelt, skumle creepy 10A a
skynde seg /o yne si/ skynder seg, skyndet seg, har skyndet to hurry (up) 05D v
seg
skle /o skole/ skler, sklte, har sklt to (drink a) toast 12C v
slapp /p/ slapt, slappe peaky, in poor shape 10A a
slappe av /o lpe v/ slapper av, slappet av, har slappet av to relax 11B v
slik /ik/ so 09B d
sliten /litn / slitent, slitne tired 11B a
en slut /en lt/ sluten, sluter, slutene an end 11A n
sl p /o o po/ to turn on 07B v
sl seg /o o si/ to hurt oneself 10D v
smake /o smke/ smaker, smakte, har smakt to taste 10B v
smertestillende /en smestile/ analgesic, painkilling 10C a
et smil /et smil/ smilet, smil, smilene a smile 06A n
smile /o smile/ smiler, smilte, har smilt to smile 03A v
en sminke /en smike/ sminken, sminker, sminkene a makeup 03D n
smite /o smite/ smiter, smitet, har smitet to infect, contaminate 10A v
et smr /et smr/ smret a buter 06A n
sm (liten) /smo/ small 06B a
snakke /o snke/ snakker, snakket, har snakket to speak 02A v
snakket ( snakke) /snket/ spoke 07D v
snart /sn/ snart, snare soon 03C d
snill /snil/ snilt, snille kind 06A a
snu /o sn/ snur, snudde, har snudd to turn 09C v
sn /sn/ snen (uncountable) snow 12A n
en snball /en snbl/ snballen, snballer, snballene a snowball 12A n
en snballkrig /en snblkri/ snballkrigen, snballkriger, a snowball fight 12A n
snballkrigene
en snmann /en snmn/ snmannen, snmanner, a snowman 12A n
snmannene
en sofa /en suf/ sofaen, sofaer, sofaene a sofa, couch 03C n
ei sol /i sul/ sola, soler, solene a sun 05B n
som /som/ who/which, as 09B
sove /o sove/ sover, sov, har sovet to sleep 06A v
et soverom /et soverum/ soveromet, soverom, soverommene a bedroom 03C n
sovne /o sovne/ sovner, sovnet, har sovnet to fall asleep 10A v
spansk /spnsk/ spansk, spanske Spanish 05B a
et speil /et spil/ speilet, speil, speilene a mirror 03D n
et speilreflekskamera /et spilrefleks speilreflekskameraet, an SLR (single-lens reflex 12D n
kmer/ speilreflekskameraer, camera)
speilreflekskameraene

spennende /spenene/ spennende, spennende exciting 07C a


spent /spent/ spent, spente excited 09A a
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


spesiell /spesiel/ spesielt, spesielle special 05B a
spille /o spile/ spiller, spilte, har spilt to play 04A v
en spiller /en spiler/ spilleren, spillere, spillerne a player 05B n
spise /o spise/ spiser, spiste, har spist to eat 03A v
et spisebord /et spisebur/ spisebordet, spisebord, spisebordene a dining table 03C n
spiste ( spise) /spiste/ ate 07A v
en sport /en spo/ sporten, sporter, sportene a sport 10D n
et sprk /et sprok/ sprket, sprk, sprkene a language 08B n
spurte ( sprre) /spe/ asked 07D v
spr ( sprre) /spr/ asks 08D v
sprre /spre/ spr, spurte, har spurt to ask 03C v
et sprsml /et spmol/ sprsmlet, sprsml, sprsmlene a question 09B n
stakkars /stk/ stakkars, stakkars poor 10A a
stanse /o stnse/ stanser, stanset, har stanset to stop 10C v
starte /o ste/ starter, startet, har startet to start 09B v
et sted /et sted/ stedet, steder, stedene a place 06D n
stenge /o stee/ stenger, stengte, har stengt to close 08A v
sterk /strk/ sterkt, sterke strong 10D a
sterkere /strkere/ stronger 10D a
en sti /en sti/ stien, stier, stiene a path 11B n
stige p /o stie po/ stiger p, steg p, har steget p to enter 11B v
stikke /o stike/ stikker, stakk, har stukket to sting 09C v
stille /stile/ quiet 07A a
en stol /en stul/ stolen, stoler, stolene a chair 03B n
stolt /stolt/ stolt, stolte proud 09B a
stoppe /o stope/ stopper, stoppet, har stoppet to stop 03B v
stor /stur/ stort, store big 03C a
en storby /en sturby/ storbyen, storbyer, storbyene a city 11B n
ei storesster /i sturesster/ storesstera, storesstre, a big sister 08A n
storesstrene
straks /strks/ immediately 04C d
et stress /et stres/ stresset a stress 09A n
stressende /stresne/ stressende, stressende stressful 09C a
stryke /o stryke/ stryker, strk, har strket to stroke, caress 10A v
en strm /en strm/ strmmen, strmmer, strmmene a power, electricity 11B n
studere /o stdere/ studerer, studerte, har studert to study 08B v
ei stue /i ste/ stua, stuer, stuene a living room 03C n
en stund /en stn/ stunden, stunder, stundene a moment, while 09C n
et stykke /et styke/ stykket, stykker, stykkene a piece 06D n
strst /st/ greatest 10D a
en stvel /en stvel/ stvelen, stvler, stvlene a boot 09A n
st /o sto/ str, sto, har stt to stand 02D v
sulten /sltn / sultent, sultne hungry 06D a
super /sper/ supert, supre super 10B a
et supermarked /et spermrked/ supermarkedet, supermarkeder, a supermarket 08C n
supermarkedene
sur /sr/ surt, sure sour, miserable, grumpy 07D a
svare /o svre/ svarer, svarte, har svart to answer 10C v
svart /sv/ svart, svarte black 06C a
svensk /svensk/ svensk, svenske Swedish 05B a
en svigerforelder /en svierforelder/ svigerforelderen, svigerforeldre, a parent-in-law 12B n
svigerforeldrene
ei svigermor /i sviermur/ svigermora, svigermdre, a mother-in-law 12B n
svigermdrene
svikte /o svikte/ svikter, sviktet, har sviktet to fail 10C v
svimmel /svimel/ svimmelt, svimle dizzy 09C a
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


ei svineribbe /i svineribe/ svineribba, svineribber, svineribbene a breast of pork, ribs 12C n
syk /syk/ sykt, syke ill 09A a
en sykdom /en sykdom/ sykdommen, sykdommer, a disease 09C n
sykdommene
et sykehus /et sykehs/ sykehuset, sykehus, sykehusene a hospital 04B n
en sykepleier /en sykeplier/ sykepleieren, sykepleiere, a nurse 05C n
sykepleierne
en sykkel /en sykel/ sykkelen, sykler, syklene a bicycle 08C n
en sykkeltur /en sykeltr/ sykkelturen, sykkelturer, sykkelturene a bicycle ride 08C n
sykle /o sykle/ sykler, syklet, har syklet to cycle 08A v
ei sykling /i sykli/ syklinga a cycling 08C n
et syltety /et syltety/ syltetyet, syltety, syltetyene a jam 05C n
ei synd /i syn/ synda, synder, syndene a pity 11A n
synes /o synes/ synes, syntes, har syntes to think 06C v
synge /o sye/ synger, sang, har sunget to sing 03D v
syttito /stitu/ seventy-two 06D
en sndag /sndg/ sndagen, sndager, sndagene a Sunday 07A n
ei sster /i sster/ sstera, sstre, sstrene a sister 08A n
st /st/ st, ste sweet 05A a
s /so/ so 02B d
s /so/ then 03D d
s ( se) /so/ saw 12C v
s fint! /so fint/ how nice! 05d
snn /son/ so, like that 09C d
ta /o t/ tar, tok, har tat to take 02D v
ta det med ro /o t de me ru/ take it easy 12C v
ta imot /o t imut/ to welcome, receive, catch 12B v
en tablet /en tblet/ tableten, tableter, tabletene a tablet, pill 10C n
et tak /et tk/ taket, tak, takene a roof 11D n
takk /tk/ thank you 02B
en takk /en tk/ takken a thank you 02B n
takk skal du ha /tk skl d h/ thank you 06D
takke /o tke/ takker, takket, har takket to thank 04C v
en taktikk /en tktik/ taktikken, taktikker, taktikkene a tactic 10D n
et tall /et tl/ tallet, tall, tallene a figure, number 09B n
en tallerken /en tlrken/ tallerkenen, tallerkner, tallerknene a plate 06A n
tankefull /tkefl/ tankefullt, tankefulle pensive, thoughtful 11A a
ei tann /i tn/ tanna, tenner, tennene a tooth 10C n
en tannlege /en tlee/ tannlegen, tannleger, tannlegene a dentist 10C n
en tannlegetime /en tnleetime/ tannlegetimen, tannlegetimer, a dentist appointment 10C n
tannlegetimene
ei tante /i tnte/ tanta, tanter, tantene an aunt 12D n
en tast /en tst/ tasten, taster, tastene a key 06D n
ei tavle /i tvle/ tavla, tavler, tavlene a blackboard 08D n
te /te/ teen (uncountable) tea 05A n
et teater /et teter/ teateret, teatre, teatrene a theatre 11C n
en teaterforestilling /en teterfore teaterforestillingen, a (theatre) play 11A n
stili/ teaterforestillinger,
teaterforestillingene

tegne /o tine/ tegner, tegnet, har tegnet to draw 04D v


en tegnefilm /en tinefilm/ tegnefilmen, tegnefilmer, a cartoon 10B n
tegnefilmene
en tekst /en tekst/ teksten, tekster, tekstene a text 08D n
en telefon /en telefun/ telefonen, telefoner, telefonene a telephone 03C n
et telefonnummer /et telefunumer/ telefonnummeret, telefonnummer, a phone number 09D n
telefonnumrene
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


en temperatur /en temprtr/ temperaturen, temperaturer, a temperature 10A n
temperaturene
tenke /o teke/ tenker, tenkte, har tenkt to think 03A v
en tenring /en tenori/ tenringen, tenringer, tenringene a teenager 11C n
ei tenringsjente /i tenorisjente/ tenringsjenta, tenringsjenter, a teenage girl 11D n
tenringsjentene
et termometer /et trmumeter/ termometeret, termometer, a thermometer 10A n
termometerne
en termos /en trmus/ termosen, termoser, termosene a thermos flask 09A n
en terrasse /en trse/ terrassen, terrasser, terrassene a terrace 05B n
Thomas /tomas/ Thomas 09D n
ti /ti/ ten 04A
ei tid /i ti/ tida, tider, tidene a time 09C n
tidlig /tili/ tidlig, tidlige early 06A a
en tidsfrist /en titsfrist/ tidsfristen, tidsfrister, tidsfristene a deadline 09B n
tiende /tiende/ tenth 04C
til /til/ to 02A p
til bords /til bu/ to the table 12C
til sammen /til smen/ together, in all 10B
til slut /til lt/ finally, in the end, 11B
eventually
tilbake /tilbke/ back 06C d
et tilbud /et tilbd/ tilbudet, tilbud, tilbudene a offer, sale 06C n
en time /en time/ timen, timer, timene an hour 02D n
en time /en time/ timen, timer, timene a lesson, appointment 08B n
en ting /en ti/ tingen, ting, tingene a thing 07C n
en tirsdag /en tig/ tirsdagen, tirsdager, tirsdagene a Tuesday 03C n
to /tu/ two 03B
et toalet /et tulet/ toaletet, toaleter, toaletene a toilet 11B n
en tohundrelapp /en tuhndrelp/ tohundrelappen, tohundrelapper, a two hundred note 06D n
tohundrelappene
tok ( ta) /tuk/ took 10C v
tolv /tol/ twelve 05B
en tomat /en tumt/ tomaten, tomater, tomatene a tomato 06A n
Tone /tune/ Tone 05D n
et torg /et torg/ torget, torg, torgene a (town) square 06B n
en torsdag /en tog/ torsdagen, torsdager, torsdagene a Thursday 08D n
en torsk /en tok/ torsken, torsker, torskene a cod 12C n
totalt /tutlt/ totalt, totalte total 11D a
en tradisjon /en trdiun/ tradisjonen, tradisjoner, tradisjonene a tradition 12B n
traff ( treffe) /trf/ met 07D v
ei tran /i trn/ trana a cod liver oil 10B n
en trankapsel /en trnkp/ trankapselen, trankapsler, a cod liver oil capsule 10B n
trankapslene
ei trapp /i trp/ trappa, trapper, trappene a staircase, stairs 03C n
travel /trvel/ travelt, travle busy 10B a
tre /tre/ three 03C
et tre /et tre/ treet, trr, trrne a tree 12A n
treffe /o trefe/ treffer, traff, har truffet to meet 04B v
trekke /o treke/ trekker, trakk, har trukket to draw, pull 10C v
en trener /en trener/ treneren, trenere, trenerne a coach 10D n
trenge /o tree/ trenger, trengte, har trengt to need 05C v
ei trening /i treni/ treninga, treninger, treningene a training session, practice 10D n
session, exercise
trettite /tretiote/ thirty-eight 02C
et trinn /et trin/ trinnet, trinn, trinnene a level 08D n
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


tro /o tru/ tror, trodde, har trodd to believe 10A v
tror ( tro) /trur/ believe 10A v
trykke /o tryke/ trykker, trykket, har trykket to press 07A v
trt /trt/ trt, trte tired 02D a
ei T-skjorte /i teue/ T-skjorta, T-skjorter, T-skjortene a T-shirt 03D n
tulle /o tle/ tuller, tullet, har tullet to joke, kid 12C v
tung /tu/ tungt, tunge heavy 08B a
en tur /en tr/ turen, turer, turene a trip 04C n
en tursekk /en tek/ tursekken, tursekker, tursekkene a backpack 08C n
tusen /tsn / thousand 04C
en TV /en teve/ TV-en, TV-er, TV-ene a TV 03C n
tydelig /tydl i/ tydelig, tydelige clear, explicit 10A a
tykk /tyk/ tykt, tykke thick 12A a
typisk /typisk/ typisk, typiske typical 12D a
tff /tf/ tft, tffe tough 10D a
trke /o trke/ trker, trket, har trket to dry 06A v
trke seg /o trke si/ trker seg, trket seg, har trket seg to dry oneself 06A v
trst /t/ trst, trste thirsty 06D a
ei tke /i toke/ tka, tker, tkene a fog 10B n
en tre /en tore/ tren, trer, trene a tear 11D n
ei uke /i ke/ uka, uker, ukene a week 07B n
under /ner/ under, below 07A p
en underskelse /en ndekelse/ underskelsen, underskelser, a medical 09C n
underskelsene
et underty /et ney/ undertyet, underty, undertyene an underwear 03D n
undervise /o nervise/ underviser, underviste, har undervist to teach 08B v
ung /u/ ungt, unge young 05B a
en ungdomsskole /en udomskule/ ungdomsskolen, ungdomsskoler, a middle school 04D n
ungdomsskolene
unnskyld /yl/ excuse me 02B
urettferdig /retfi/ urettferdig, urettferdige unfair 08D a
urolig /ruli/ urolig, urolige restless 10A a
usikker /siker/ usikkert, usikre uncertain 11D a
uskarp /skrp/ uskarpt, uskarpe blurred 12A a
ut /t/ out 03B d
ei utdanning /i tdni/ utdanninga, utdanninger, an education 09D
utdanningene
ute /te/ out, outside 05A d
en utedo /en tedu/ utedoen, utedoer, utedoene an outhouse 11B n
uten /ten/ without 08D p
utenfor /tenfor/ outside 03B p
ei utfordring /i tfordri/ utfordringa, utfordringer, a challenge 09C n
utfordringene
utrolig /truli/ utrolig, utrolige incredible 08D a
en utsikt /en tsikt/ utsikten, utsikter, utsiktene a view 11B n
et utslet /et tet/ utsletet, utslet, utsletene a rash 10A n
en utstilling /en tstili/ utstillingen, utstillinger, utstillingene an exhibition 11C n
utale /o tle/ utaler, utalte, har utalt to pronounce 08B v
vakker /vker/ vakkert, vakre beautiful 11B a
vanlig /vnli/ vanlig, vanlige usual, customary 06C a
vanligvis /vnlivis/ usually 09C d
vann /vn/ vannet (uncountable) water 06A n
et vann /et vn/ vannet, vann, vannene a lake 11B n
vanskelig /vnskeli/ vanskelig, vanskelige difficult 08D a
var ( vre) /vr/ was, were 07B v
vare /o vre/ varer, varte, har vart to last 10C v
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


varm /vrm/ varmt, varme warm, hot 10A a
en varmegrad /en vrmegrd/ varmegraden, varmegrader, one degree above zero 10A n
varmegradene
vaske /o vske/ vasker, vasket, har vasket to wash, clean 03C v
en vaskemaskin /en vskemin/ vaskemaskinen, vaskemaskiner, a washing machine 03C n
vaskemaskinene
ved /ve/ at, by, near, on, to 03D p
ved siden av /ve sidn v/ beside 04C p
en vegg /en ve/ veggen, vegger, veggene a wall 03D n
en vei /en vi/ veien, veier, veiene a road 04C n
et veikryss /et vikrys/ veikrysset, veikryss, veikryssene an intersection 04C n
en veileder /en vileder/ veilederen, veiledere, veilederne a supervisor, guide 09C n
vekke /o veke/ vekker, vekket, har vekket to awaken 04B v
vel /vel/ well 04D d
vel bekomme /vel bekome/ you're welcome 12C
veldig /veldi/ veldig, veldige very 05B a
velge /o vele/ velger, valgte, har valgt to select 09D v
velkommen /velkomen/ welcome 02D
en venn /en ven/ vennen, venner, vennene a friend 03A n
ei venninne /i venine/ venninna, venninner, venninnene a (female) friend 05D n
venstre /venstre/ left 04D
vente /o vente/ venter, ventet, har ventet to wait 02A v
en verden /en vrd/ verdenen, verdener, verdenene a world 05B n
vet ( vite) /ve:t/ vet, visste, har visst to know 06C v
vi /vi/ we 02A
via /via/ via 08C p
Vidal /vidl/ Vidal 01B n
videre /videre/ on, onwards, further 10B a
en vikar /en vikr/ vikaren, vikarer, vikarene a substitute 09A n
et vikarbyr /et vikrbyro/ vikarbyret, vikarbyrer, vikarbyrene an employment agency 09A n
viktig /vikti/ viktig, viktige important 07B a
vil ( ville) /vil/ wants to, will 03C v
ville /o vile/ vil, ville, har villet wants to, will 03C v
en vind /en vin/ vinden, vinder, vindene a wind 08C n
et vindu /et vind/ vinduet, vinduer, vinduene a window 03D n
vinne /o vine/ vinner, vant, har vunnet to win 05B v
en vinter /en vinter/ vinteren, vintre, vintrene a winter 10B n
et vinterbilde /et vinterbilde/ vinterbildet, vinterbilder, a winter picture 12A n
vinterbildene
ei vinterjakke /i vinterjke/ vinterjakka, vinterjakker, a winter jacket 06C n
vinterjakkene
virke /o virke/ virker, virket, har virket to work, function 07C v
virkelig /virkeli/ really 10B d
vise /o vise/ viser, viste, har vist to show 04D v
et viskelr /viskelr/ viskelret, viskelr, viskelrene an eraser 08B n
visste ( vite) /viste/ knew 11B v
vite /o vite/ vet, visste, har visst to know 07C v
vondt /vunt/ vondt, vonde painful, sore 09C a
vondt i magen /vunt i men/ stomach ache 10A
en vot /en vot/ voten, voter, votene a miten 12A n
vunnet ( vinne) /vnet/ won 11A v
vr /vr/ vret (uncountable) weather 05B n
vr ( vre) /vr/ be 02B v
vr s god /ve gu/ you're welcome! please! 02B
here you are!
vre /o vre/ er, var, har vrt to be, exist 02B v
Vocabulary - LearnNoW

Word Transcription Inflection English TXT C


vrt ( vre) /v/ been 08A v
et vrvarsel /et vrv/ vrvarselet, vrvarsler, vrvarslene a weather forecast 08C n
vken /voken/ vkent, vkne awake 03A a
vkne /o vokne/ vkner, vknet, har vknet to wake up 03A v
vr /vor/ our 05A
vt /vot/ vt, vte wet 12B a
Wagner /vner/ Wagner 11C n
et yrke /et yrke/ yrket, yrker, yrkene a profession 09D n
Zlatan Ibrahimovic /sltn Zlatan Ibrahimovic 05B n
et l ibrhimuvi/
/et l/ let, l, lene a beer 12C n
nske /o nske/ nsker, nsket, har nsket to wish 12C v
en rret /en ret/ rreten, rreter, rretene a trout 11B n
ve /o ve/ ver, vde, har vd to practice 08D v
et yeblikk /et yeblik/ yeblikket, yeblikk, yeblikkene a moment 06C n
yeblikkelig /yeblikeli/ yeblikkelig, yeblikkelige immediately 09C a
(infinitive marker) /o/ to 01B
pne /o opne/ pner, pnet, har pnet to open 04C v
et r /et or/ ret, r, rene a year 02A n
ei rstid /i otid/ rstida, rstider, rstidene a season 11B n
te /ote/ eight 04B