Sei sulla pagina 1di 2

T.C.

Form No 80-02
ADRES BEYAN FORMU
LER BAKANLII (Yurt Dnda Yaayan Trk Vatandalar ) zel Ktk Sra No

Nfus ve Vatandalk leri Genel Mdrl Tescil Yl

DKKAT !!! Formu doldurmadan nce arka sayfadaki aklamalar dikkatlice okuyunuz.

BEYANDA BULUNAN KYE AT BLGLER


mza
T.C. Kimlik No 20861234512
Ad
BERSAN Soyad
AHN
Telefon Elektronik Posta @ Beyan Tarihi (gn, ay, yl) ..../...../..
YERLEM YER ADRES YURTDIINDA OLAN TRK VATANDALARINA AT ADRES BLGLER

Tanma Tarihi(gn,ay,yl)
lke ad
ehir ad
D Temsilcilik

Ak Adres

AYNI ADRESTE BULUNAN KLERE AT BLGLER

T.C. Kimlik Numaras Ad Soyad

TRKYEDE BULUNAN DER ADRES BLGLER (Yazlk, klk 2. veya 3.konut gibi)

l
le
Ky/Belde
Mezra/Mevki/Mahalle
Meydan/Bulvar/Cadde/

Sokak/Kme Evler

Site
Blok
D kap No
Kap No

Posta Kodu
BEYANI ALAN KURUM GNDERLEN NFUS MDRL

Kurum Ad Nfus Mdrlnn Ad


T.C. Kimlik No T.C. Kimlik No
Ad-Soyad Memurun Ad-Soyad
Unvan Unvan
Tarih Tarih

Kayt No Kayt No
mza mza

Aklamalar

Alnd Belgesi (Beyanda bulunan kiide kalacak. Beyan tarihinden itibaren 30 gn geerlidir.)
YERLEM YER ADRES DER ADRES (Yazlk, klk, 2. veya 3. konut gibi)

BEYANDA BULUNANIN BEYANI ALAN KURUM ADI

T.C. Kimlik No Kurum Ad


Ad Yetkilinin Ad-Soyad
Soyad Unvan
mza Evrak Kayt No Tarih .../.../
mza

Son dzenleme tarihi 20/12//2012


AIKLAMALAR
1.Formelektronikortamdammknolmadtakdirdetkenmezveyadolmakalem
kullanlarakalanlarndnaklmadanbykharfileokunaklolarakdoldurulur.

2.Kutucuklaraistenilenbilgilerinsmamashalindesmayanksmyazlmaz.

3.Birdenfazlaadvesoyadksaltlmadan,aralarndabirbolukbraklarakdoldurulur.

4.Formzerindesilintivekazntyaplmaz.Hatalolmashalindeyenisidzenlenir.

5.Bilgilerineksikolmas,okunamamasyadaimzaszolmashalindeformilemealnmaz.

6. Yerleim yeri adresi ayn konut olan ailenin ergin fertleri birbirleri yerine adres beyannda
bulunabilir.

7.Aynyerleimyerindebulunankiibilgilerininyetmemesihalindeikinciformdzenlenir.

8. I- Meydan/Bulvar/Cadde/Sokak/Kme evleri bilgilerinden sadece birisi yazlacak. II-


Ky/Beldeisimlerindensadecebirisiyazlacak.

9.DtemsilciliklereverilenadresbeyanformlarGenelMdrleelektronikortamdaveya
nfuskaydnnbulunduuyerinnfusmdrlneformolarakgnderilir.Dtemsilciliin
bulunmadlkelerdekivatandalarnadresbildirimleriGenelMdrlepostaile
gnderilebiliryadaelektronikortamdayaplabilir.
10.Mobilyadasaysalimzasahibiolunmashalindewww.nvi.gov.trinternetadresinden
elektronikimzaileadresbeyanndabulunulabilir.

11.Bu formun posta ile gnderilmesi sadece iadeli taahhtl mektup veya kargo ile
mmkndr.Posta ile yaplan bildirimlerde kiinin kendisini ispat edecei fotorafl bir kimlik
belgesi beyan formuna eklenecektir.

12.Normalpostaileyaplanbildirimlerilemealnmaz.

13.Adresbeyanformlar,www.nvi.gov.trinternetadresindekiilgiliblmdendoldurulabilir.

14. Adres beyan ykmlln yerine getirmeyen ve geree aykr beyan veren kiiler
hakknda 5490 sayl Nfus Hizmetleri Kanununun 68 inci Maddesinin (c ) bendi uyarnca idari
paracezasuygulanr.

15. Kiilerin dier adreslerini bildirme zorunluluklar yoktur. Kiiler yerleim yeri adresleri ile
birliktedieradreslerinidebildirebilirler.