Sei sulla pagina 1di 15

Il Mahabharata in sanscrito Lib1Cap1

Libro 1
Capitolo 1

0 Narayana Namaskanya Nar Chav Naruttalam 0 narayanam namaskrtya naram caiva


Dea Saraswati Chao taho jayam Udariyat narottamam
1 Laishchhishnaputra Raghurshava: Mitologia di devim sarasvatim caiva tato Jayam udirayet
Sushan Naimisharnya Shanakkya Kulpatter 1 lomaharsanaputra ugrasravah sutah pauraniko
Dushashwajnian Sessions naimisaranye saunakasya kulapater
2 Depressione batterica epilettica di Samasinan dvadasavarsike Satre
Vinayavantu Bhutaadah Kab Chit 2 samasinan abhyagacchad brahmarsin
Sutanandanahan samsitavratan
3 ashrams TEM vengono ricevuti dai cittadini vinayavanato bhutva kada cit sutanandanah
Chitra: Shrutun Kathas Tathra Parvaruja 3 tam asramam anupraptam naimisaranyavasinah
Thasavina: citrah srotum kathas tatra parivavrus tapasvinah
4 Sarai in grado di comprendere e comprendere 4 abhivadya munims tam tu sarvan eva krtanjalih
la verit aprcchat sa tapovrddhim sadbhis
Matite incomplete caivabhinanditah
Syllabus e Tempest 5 atha tesupavistesu sarvesv eva tapasvisu
Sentral Assumendo lo stile di vita di Sentinel nirdistam asanam bheje vinayal lomaharsanih
6 Ha superato il fatto che la festa celebrata 6sukhasinam tatas tam tu visrantam upalaksya ca
Storie di stabilimento athaprcchad rsi Tatra Kas cit prastavayan kathah
La settima aspirazione 7 krta agamyate soffriggere KVA cayam vihrtas
Ieri: Kamalpaksha Shankat tvaya
8 [Filato] kalah kamalapatraksa samsaitat prcchato
Jainmayjayya Rajshares: Sarpsatrera Mahatmani: mamma
Sampeepi Parthivandra Samyak Parikshitishi 8 [suta]
9 Krishnadeepayan Paraskar: PESCE DI janamejayasya rajarseh sarpasatre mahatmanah
SUPUANA: Storia: samipe parthivendrasya samyak pariksitasya ca
Kathitash Chap Daswad o Vaishampayanen Va 9 krsnadvaipayana proktah supunya vividhah
10 avvio Vichitrartha Mahabharat Shadrita: kathah
Et terziaria multi-modale kathitas capi vidhivad ya vai vaisampayanena
11 I nomi delle coordinate sono chiamati Paryay 10 srutvaham ta vicitrartha mahabharata
Dewijnisitivitam samsritah
Gautawa Asmis Tum guerra paese bahuni samparikramya tirthany ayatanani ca
Pandavana Kurunam Chopra 11 samantapancakam nma punyam
12 nel prossimo futuro dvijanisevitam
Maturit in Tutto e Beyhimabhuta: gatavan asmi tam Desam yuddham yatrabhavat
13 Asimin Yagya Mahabhaga: Surya Parvak pura
Vaits: pandavanam kurunam ca sarvesam ca
Kratavhishek: Shuchya: Karejpya Hutagnaay: mahiksitam
L'ottava casa molto buona, molto importante 12 didrksur agatas tasmat samipam bhavatam iha
14 Puranas: Pune: Storia o Dharma Conscious ayusmantah sarva eva Brahmabhuta Ciao mi
Cronache di Narendranama Rishisanam Matah
Mahatma Nam 13 asmin yajne mahabhagah suryapavaka
15 [rosayeh] varcasah
Dipayenen ha aggiunto benedizioni speciali alla krtabhisekah sucayah krtajapya hutagnayah
gente bhavanta asate Svastha bravimi Includere nella
Sorprendentemente brahminishbhishch chaavata, kim aham dvijah
se Abadipujitam 14 puranasamsritah punyah Katha va
16 Strani seniori Pittura bizzarra dharmasamsritah
Arbitrato di Vedarthair della giustizia di itivrttam narendranam rsinam ca mahatmanam
microfinanza 15 [ rsayah]
17 Jyunartha Jyunathartha dvaipayanena yat proktam Puranam paramarsina
Sanaskaropagatan barahimi surair brahmarsibhis caiva srutva yad
nanashastapnapabrinhihatam abhipujitam
18 Janmayyasya e Vaishampayan Utkantan 16 tasyakhyana varisthasya vicitrapadaparvanah
Sister-in-law Siddi Satsi Dosti suksmartha nyayayuktasya vedarthair bhusitasya
19 Wadash Chaturvi: Samitanta ca
Vyasyaadhammed Kamarna 17bharatasyetihasasya punyam granthartha
Codice delle Scritture: Sharmat uram samyutam
20 [filato] samskaropagatam brahmim
Primo maschio maschio di ottava purohunt nanasastropabrmhitam
purushu 18 janamejayasya yam rajno Vaisampayana
Setham Ekkaaran Barham Baiyabataktaan uktavan
Sanatanam yathavat sa rsi tustya Satre dvaipayanajnaya
21 Come vero cha cha cha cha cha cha chaib 19 vedais caturbhih samitam vyasasyadbhuta
Parvaran la realt ultima ultima assoluta karmanah
22 marted, Vishnu Varanam Anghan Shchim samhitam srotum icchamo dharmyam
Namaskanya Hrishikeshan Characharaguru papabhayapaham
Harim 20 [suta]
23 Maharshi: Il culto di tutti i santi nel culto del adyam purusam isanam puruhutam puru stutam
sacerdote rtam ekaksaram brahma vyaktavyaktam
Parasvyamyami Vitasyaayam Vyasayayama sanatanam
Tejas: 21 asac ca sac caiva visvam triste asatah param
24 Achchuya: Le immagini del poeta: al di l yad ca
dell'inconversalit paravaranam srastaram Puranam param avyayam
Storia storica storia storica 22 mangalyam mangalam visnum varenyam
25 Non so proprio quello che intendo anagham sucim
Se volete associare con visharash Chakra, namaskrtya hrsikesam caracaragurum harim
26 Alankrutan Shubhay: Shabaiya: Tempo: 23maharseh pujitasyeha sarvaloke mahatmanah
Divya Munuishai pravaksyami matam krtsnam vyasasyamita
Vari temi inesistenti tejasah
27 persone extra ordinarie 24 acakhyuh kavayah ke cit sampratyacaksate
Grande Andaman Aadu Ek Paarajanam Bijam pare
Akshayam akhyasyanti tathaivanye itihasam imam bhuvi
28 A nome di Yugasayu, Tan Mahdev 25 idam tu TRISU lokesu mahaj jnanam
benedetto con la luce divina pratisthitam
Yasmins Tsachuray Satyah Jayantir Barham vistarais ca samasais ca dharyate yad dvijatibhih
Santanam 26 alamkrtam subhaih sabdaih samayair
Qualcosa incredibile ovunque divyamanusaih
A causa della ragione inaspettata, il membro Chando vrttais ca vividhair anvitam vidusam
microscopico dell'autobiografia priyam
30 Yasmeet Padre l'unico che sa: Parajapati: 27 nisprabhe 'smin niraloke sarvatas tamasavrte
Berhma Suriguru: Sathanur Manu: K: Parimartha Brhad Andam abhud ekam prajanam bijam
Athar aksayam
31 Parnettas e Vaksh Dinkh Bachsh Sapta 28 yugasyadau nimittam abbronzatura di Mahad
Poi, Paranjayn payyah: ha sconfitto Ek Vidhyasti Divyam pracaksate
32 Manash Chopamayamatma yam Sarvam yasmims tac chruyate Brahma Satyam jyotir
rishno vidya sanatanam
Vishwade Devas e Radheyaditya Vasavon 29adbhutam capy acintyam ca sarvatra samatam
Thashvwani Api Gatam
33 Yaksh: Semplice: Pishachash Chauta: Pataras avyaktam karanam suksmam yat tat sadasad
e atmakam
Poi i figli del mondo: 30 yasmat pitamaho jajne prabhur Ekah
34 Rajshish Desh Chahav: Qualit della virt prajapatih
Si possono vedere: gli inquinanti dell'aria e brahma suraguruh sthanur Manuh kah
l'altro paramesthy atha
35 Pesce di Samvatsararthav: Partecipanti alla 31 pracetasas tatha dakso daska Putra ca sapta ye
notte: Karamat tatah prajanam patayah prabhavann ekavimsatih
Questa la prima volta che tutti i file rilevanti 32 purusa caprameyatma yam sarvam rsayo
sono disponibili viduh
36 Se la scena visibile, Chid Bhootan visve tathaditya vasavo deva 'thasvinav l'API
sathavarjangamam 33 yaksah sadhyah Pisaca ca guhyakah pitaras
Ristampato di nuovo, tutte le et hanno tatha
raggiunto le et tatah prasuta vidvamsah sista brahmarsayo'
37 Celebrazione del Giorno del Giorno del Malah
Giudizio 34 rajarsayas ca bahavah sarvaih samudita
Visuality Tani Tatya Aya e Bhava YugaDishu gunaih
38 e la necromanzia fantasma di anadhi end apo dyauh prthivi vayur antariksam disas tatha
I chakra delle morti eterne cambiano 35samvatsarartavo Masah paksaho ratrayah
Il 39 % della popolazione pi che felice Kramat
Creazione del disonore: devozione a Dio YAC canyad l'API tat sarvam sambhutam
40 giorni: figli, bhudhush chakru, soul vibhasasu lokasaksikam
Savita tr Raichiko rako Bhanur Asha Rao Ravi 36 yad idam drsyate Kim cid bhutam
41 Figlio Vivasvat: Sondaggio Mahyas Tees And sthavarajangamam
On: punah samksipyate sarvam jagat prapte
Dio Vrat Tanayas Fasya Tasmat Subrahad Iti yugaksaye
Samit: 37 yathartav rtulingani nanarupani paryaye
42 Subhrajas Tu satyaya: Figlio: Parajwantos drsyante tani tany eva tatha bhava yugadisu
multiuso: 38 evam ETAD anady Antam bhutasamhara
Das jayoti: Satsjyoti: Sahasrajyotir Swivan karakam
43 decine di migliaia di gemelli e figlio anadi nidhanam loke cakram samparivartate
Mahatmun di settantacinque anni 39 trayas trimsat sahasrani trayas trimsac Chatani
Dasgunash Chaneya Shatshayyantar Ishatjaah: ca
44 Migliaia di persone: trayas trimsac ca devanam srstih samksepa
La maggior parte delle persone del Gujarat sono laksana
del Gujarat 40 divah putro Brhad bhanus caksur Atma
45 Yayatikshvakku Vrishashchh Rajarshin's vibhavasuh
Totale: Savita ca rciko 'RKO bhanur asa Vaho ravih
Sankhuta Bahavon Dynasty Bhootsarga: 41putra vivasvatah sarve mahyas tesam
Sajistarah tathavarah
46 I misteri dei misteri dei vari luoghi deva bhrat tanayas tasya tasmat subhrad iti
Rituali di Ved Yogan: rituali e ruoli smrtah
47 DharmaKarmartha Shastri Shastri Vidyavani f 42 subhrajas tu trayah putrah prajavanto
Caratteri di Lokayatra Visionary Rishi bahusrutah
48 Storia: Fattori amichevoli: Shruyatyo Picha dasa Jyotih satajyotih sahasrajyotir atmavan
Ih Saram Ankurantam ha detto che la sindrome 43 dasa putrasahasrani dasa jyoter mahatmanah
49 Wisearchytan Solo Jnanam Rishi: tato dasagunas Canye satajyoter ihatmajah
Ringraziamenti 44 bhuyas tato dasagunah sahasrajyotisah sutah
Questo tema molto importante tebhyo 'kuruvamsas yam ca yadunam bharatasya
50 Fatti di Hindustan India Chid Ghatikadi ca
Tathoparicaradya Altro vipr adhiyate samyaga 45 yayatiksvaku vamsas rajarsinam ca ca
51 Vari Codice di Prassi sarvasah
Estratto da Kushlal: Chid Gurantha Dharayutu sambhuta bahavo vamsa bhutasargah savistarah
oltre 46 bhutasthanani sarvani rahasyam vividham ca
52 Tasca Barhmicharyan Vyayas Vedan yat
Sanatanam veda yogam savijnanam Dharmo 'rthah kama eva
Storico Im Chakra Punya Satyavati Suets ca
53 Parashartam jo scholar bahmharshi: dubbioso 47dharmakamartha sastrani sastrani vividhani ca
Matur Neogad Dharmatma Ganguly molto lokayatra vidhanam ca sambhutam drstavan rsih
lento 48 itihasah savaiyakhya vividhah srutayo 'di pi,
54 Kshatre Vicharvariya Krishnadeepayan: Pura ca
Tareen Agnen Ive Courwi Janam Aas Veerivan iha sarvam anukrantam uktam granthasya
55 Produzioni Dhritarashtra Chandra Viduram e laksanam
Ch 49 vistiryaitan mahaj jnanam rsih samksepam
Javan Tasso un agente di riabilitazione lenta abravit
56 Tushu Thakushu agrhasu gatehun paramam ISTAM hi vidusam loke Samasa Vysa
dhima dharanam
Aavvid India Lokke Manusha Samin Grande 50 manvadi Bharatam ke Cid astikadi tathapare
Rishi tathoparicarady anye vipr samyag adhiyate
57 Janmayen Pt: Sun Barahmanshish Sahasrishna 51 vividham samhit jnanam dipayanti manisinah
Shishas Shishim Asinen Vaishampayanam vyakhyatum kusalah ke Cid grantham
Antekay dharayitum Pare
58 Abbonati: Sahasamya: Shravayam Aas 52 tapasa brahmacaryena vyasya Vedam
Bharatam sanatanam
Corrente Commemorativa Yahoo! Cdr: itihasam imam cakre punyam sutah Satyavati
59 Vidarna Kurnavanshya Gandharya 53parasaratmajo vidvan brahmarsih
Dharmashalatam samsitavratah
Di fatto, il professore Dhanti Kuntiya: Samyang matur niyogad Dharmatma gangeyasya ca
Diwapanyano dhimatah
60 Vasudevasya Mahathyam Pandandan Satyam 54 ksetre vicitraviryasya krsnadvaipayanah pura
Duryodhanthan Mahatashtra Lord dell'Ira del Rai trin Agnin iva kauravyan janayam ASA viryavan
Rishi 55 utpadya dhrtarastram ca pandum viduram eva
61 Chhattisgarh e India Chhattisgarh Chakra ca
Bharat Sanihitam jagama tapase Dhiman punar evasramam prati
India indivisibile, senza alcuna ragione, 56 tesu jatesu vrddhesu gatesu paramam gatim
62 anni di agosto Salvia grata: abravid Bharatam loke manuse 'smin mahan rsih
Sequenza capitoli giornale 57 janamejayena prstah a san brahmanais ca
63 Idan Dewayapayan: Pooja Chaitam Principio sahasrasah
Chukam sasasa sisyam asinam vaisampayanam antike
N nominato appena: Studente: Purdue Parabhu: 58 sa sadasyaih sahasinah sravayam ASA
64 Narada Shravay Devan Asito Deval: Pitan Bharatam
Gandharvayakshanshin Shravayam Aas Vaquk karmantaresu yajnasya codyamanah punah
65 Duryodhano Manumayo Mahadrum:; punah
Sakndhah: Karna: ramo di Shakunis Tasi 59 vistaram kuruvamsasya gandharya
Duskasan: prosperit fiorita; Origin King dharmasilatam
Dhritarashtra Manishi ksattuh prajnam dhrtim kuntyah samyag
66 Yudhisthira Dharmmoyo Mahadrum :; dvaipayano 'bravit
Sakshandh Rajun Bhimsen Sanjay Filiale: 60 vasudevasya Mahatmya pandavanam ca
Prosperit di Madri Su'to Flowerpuff; Mool satyatam
Krishnan Brahman Ch Brahmansh Ch durvrttam dhartarastranam uktavan bhagavn
67 Pandur Jitva Bahun Desh Giovent rsih
Vikramaneen Ch 61 caturvimsatisahasrim cakre bharata samhitam
Poco dopo la morte dei bambini, upakhyanair vina tavad Bharatam procyate
68 Tesori del Mar Morto budhaih
Nascita Pratishtha Parthana Tatharashtra 62 tato' dhyardhasatam bhuyah samksepam
Vidyakram krtavan rsih
69 Emendamento Abolizione all'estero anukramanim adhyayam vrttantanam
Vaishnya Vaayo: Shukriya Devoyosh Ch saparvanam
70 TEMPERATURA: convivenza: 63 idam dvaipayanah purvam putram adhyapayac
conservazione della maternit: chukam
Medhaarayanashu Punayeshu Mahtam tato 'nyebhyo' nurupebhyah sisyebhyah pradadau
Ashrameshu prabhuh
71 Rishabh Tchhaniya Dhartarashtra Ritiri 64 narado 'sravayad devan asito devalah pitrn
Suvayam gandharvayaksaraksamsi sravayam ASA sukah
Shishavesh Chabirubupesh Chakra Jatila vai
Barhammachin: Over 65 duryodhano manyumayo mahadrumah;
72 Shishya Shishya Shishyash Ch, figlio di skandha kara akunis tasya kh
Shishu Shishu Shankar dusana pupaphale samddhe; raja
Poco dopo la morte di Pandavas, dhrtarastro mulam 'Manisi
Nuoto nuoto 66 yudhisthiro dharmamayo mahadrumah;
Siddhashash cha Varna: Poora har harachach skandho 'rjuno bhimaseno' sya sakhah
chakrooshur bhasham madri sutau puspaphale samrddhe; mulam krsno
74 Ahu: il chin na pasyaatee un po brahma ca brahmana ca
'chiacchierato 67 Pandur jitva Bahun Desan Yudha
Yadha Chiramrta: Pandu: Tathyaati Chapare vikramanena ca
75 Pando pi prezioso del mondo: il Santo aranye mrgaya silo nyavasat sajanas tada
Saturno 68 mrgavyavaya nidhane krcchram PrApa sa
Leggi sempre gli articoli pi importanti in tutto il apadam
mondo janmaprabhrti parthanam tatracara vidhikramah
76 Tasmin Parole Uparate Dish: Tutti Vardhan 69 matror abhyupapattis ca dharmopanisadam
Ispirazioni Bhootanam Nisvans Tumulo Bhavat prati
77 Pushpravishan Shubha Gandha: dharmasya vayoh sakrasya devayos ca
Shankhkudundabhiniswana: tathasvinoh
Asan Parvesh Parthan cos meraviglioso 70 tapasaih Saha samvrddha matrbhyam
78 Paramyatiya Chaita Parishasam Purana Harsh pariraksitah
Sanjeebhabah medhyaranyesu mahatam asramesu ca punyesu
La parola sasin molto importante 71rsibhis ca tadanita dhartarastran prati svayam
79 Superintendente Vedic Shastra Vidyavani f sisavas cabhirupas ca Jatila brahmacarinah
Nayavasan Pandavas Tatera Pujita Integrato: 72 Putra ca bhrataras ceme sisyas ca suhrdas ca
80 Yudhisthir Shuken Paritaas: Parikayo Bhawan vah
Dhrutti Cha Shamseenesi Vikramanajjuni Ch eta Pandava it uktva munayo 'ntarhitas tatah
81 Guru Shushuya Kuntay Yemayor Vinayen f 73 tams tair niveditan drstva pandavan Kauravas
Contemporaneo inglese: Shulash Tusshar tada
brahuryan ch sistas ca varnah paura voi te harsac cukrusur
82 donne del mondo bhrsam
Parthavan Arjun: Krishna Krishna Karma Karma 74 ahuh ke Cin tasyaite tasyaita capare iti na
Soodishram bla ciramrtah panduh katham tasyeti capare
83 Allora Parabhri Lonke Samin Pujya: 75 svagatam sarvatha distya Pandoh pasyama
Sarvadanushamam samtatim
Aditya Eva Pseudocyakshya: Somareva ucyatam svagatam iti Vaco 'sruyanta sarvasah
84 conti del numero totale dei voti 76 tasminn uparate SABde disah sarva vinadayan
Rajaraju Mahakatrumam antarhitanam bhutanam nisvanas tumulo' bhavat
85 Anvana Dakshinasam Ch. Sarva Samudha 77puspavrstim subha gandhah
Proteus sankhadundubhinisvanah
Yudhishtharan Sanstha Rajusuo Mahakrutu: asan pravese parthanam po adbhutam ivabhavat
86 Sunyad Vasudevshi Bhimargunbalen Ch 78 tat pritya caiva sarvesam pauranam
Nalijitva Jarasandh Chadan Chal Balargavatim harsasambhavah
87 Duryodhanam sotto-credenziali annuncio qui sabda asin mahams tatra divasprk kirtivardhanah
Manikancanaratnani gohastyasvadhanani f 79 te 'py adhityakhilan vedan sastrani vividhani
88 Ricchi e subito dopo i Pandavas, Shariah ca
Gelosia Sighthah: Sumhans Tashee Manure nyavasan pandavas tatra pujita akutobhayah
Ajaat 80 yudhisthirasya saucena pritah prakrtayo'
89 maxim maxim bhavan
Appena il Pandavanam si compone dhrtya ca bhimasenasya vikramenarjunasya ca
90 Yatrihashtash Chasit Parasandan Ivo 81 kuntya yamayor vinayena ca gurususrusaya
Paranoide Tutosa lokah Sakalas tesam sauryagunena ca
Vertu Vashu 82 samavaye tato rajnam kanyam
91 Gemme di informazioni geografiche bhartrsvayamvaram
Mentre Dhritarashtra Vicharon Cervo: praptavan arjunah krsnam krtva karma
gradualmente suduskaram
92 Influenzato da Duryodhan 83tatah prabhrti loke 'smin pujyah
Solo Chhatto Vasudevashop: Sambhavan grande sarvadhanusmatam
93 NitiPriti Manash Chasid controversia aditya iva duspreksyah samaresv l'API cabhavat
Chanvoddat 84 sa sarvan parthivan jitva sarvams ca mahato
Dyutadin Anyan Ghoran Upgradation Escl Ganan
94 Nishan Vidyun Niranan Bhishma Sharddan ajahararjuno rajne rajasuyam mahakratum
Krupam 85 annavan daksinavams ca sarvaih samudito
Stanco di Tummeen Ahan Kashtr gunaih
95 Jayatsu Pandukatrukhu Sharuta Sumhad yudhisthirena samprapto rajasuyo mahakratuh
Aparum 86 sunayad vasudevasya bhimarjunabalena ca
Duryodhana Mahant janata karani shakunas e ghatayitva jarasamdham caidyam ca
Dhriradhishash Chiran Dhyaata Sanjayne balagarvitam
Pratima 87 duryodhanam upagacchann tatas tatah
96 Suneetam Arhasi in All-Star Sanjay arhanani
Shuruttawan Asi Merhdi Wise Wise Advisory: manikancanaratnani gohastyasvadhanani ca
97 Non sposarsi senza alcun motivo 88 samrddham tam tatha drstva pandavanam
N Specialit: Sonalaku Saveshu Pandusutshethu Tada sriyam
98 La madre anziana Abhyasayanti figlio irsya samutthah sumahams tasya manyur ajayata
Manipirayana 89 vimanapratimam CAPI mayena sukrtam
Tattiche di Ego sabham
Muhyantha Chanumuhyami Duryodhanam pandavanam upahrtam sa drstva paryatapyata
Achatanam 90 yatravahasitas Casit praskandann iva
99 Rajusuya Shreyan visavad Pandavasi sambhramat
Mahogas: pratyaksam vasudevasya bhimenanabhijatavat
Basta guardare i favori che sono inutili 91 sa bhogan vividhan bhunjan Ratnani vividhani
100 Amarchit: S, non sei inutile: Pandavan Rane ca
Nirvikshash Chakra Shampoo kathito dhrtarastrasya vivarno harinah krsah
GandharajShitash Pseudum Dutam Amantray 92 anvajanad ato dyutam dhrtarastrah sutapriyah
101. Se, a seconda dei casi, Sanjay l'unico figlio tac chrutva vasudevasya kopah samabhavan
Originariamente la parola "Mum sentenza" un mahan
elemento dell'intellettualismo 93 manas natipriti casid vivadams canvamodata
La madre di Tantoj Janjasian Saute Parvagya dyutadin anayan ghoran pravrddhams capy
Chaksham upaiksata
102 foto pi attive; Gli obiettivi statutari sono: 94 nirasya viduram dronam bhismam saradvatam
Krishnamurthy's heart-breaking server consigli; krpam
Tadal Nashik Vijay Vijay Sanjay vigrahe tumule tasminn ahan ksatram
103 abitanti altamente attendibili; Parveen parasparam
Madhav Arjunen 95 jayatsu panduputresu srutva sumahad apriyam
Indraprastha Vrishnaviru Ch Tauhau; Tadal Duryodhana Matam jnatva karnasya sakunes
Nashik Vijay Vijay Sanjay tatha
104 Signore altamente fidato; Sharar Divyaar dhrtarastras CIRAM dhyatva samjayam vakyam
Vyaritam Chargunen abravit
Agni e Tarpi Khandwa; Tadal Nashik Vijay 96 srnu samjaya me sarvam na me 'suyitum
Vijay Sanjay arhasi
105 Altri Hudrajyya Yudhisthira; srutavan asi medhavi buddhiman
Sabalenakshavatam miserabile prajnasammatah
Immobile urbano universitario; Tadal Nashik 97 nd vigrahe mamma matir na ca priye kuru
Vijay Vijay Sanjay ksaye
106 Altre pubblicazioni sono noti; Saban Niita na me visesah putresu svesu pandusutesu ca
Dushkitaam Ekavastram 98 vrddham mam abhyasuyanti putra
Orfanotrofio Rajswala Nathavatim; Tadal manyuparayanah
Nashik Vijay Vijay Sanjay acaksuh karpanyat putra pritya sahami tat tv
107 pubbliche relazioni pubbliche; Sulla base aham
della religione muhyantam canumuhyami duryodhanam
Jayanti Preeti Kalishata Pandandan; Tadal acetanam
Nashik Vijay Vijay Sanjay 99 rajasuye sriyam drstva pandavasya
108 alternative a Sahasranath; Anvagatin mahaujasah
Dharmarajn Banastham tac cavahasanam prapya sabharohana darsane
Bhikshahi Bhujan Brahminyan Mahatmanna; 100 amarsitah svayam jetum asaktah pandavan
Tadal Nashik Vijay Vijay Sanjay Rane
109 Yadashrashem Arjun Devdev; Forma rara nirutsahas ca sampraptum sriyam aksatriyo yatha
Animali inconsci; Tadal Nashik Vijay Vijay chadma dyutam amantrayat gandhararajasahitas
Sanjay 101 tatra yad yad yatha jnatam maya samjaya tac
110 anni Dhananjay; Shakravat Sakhad Diyam chrnu
Aastan srutva hi mamma vakyani buddhya yuktani
L'ipocrisia veritiera; Tadal Nashik Vijay Vijay tattvatah
Sanjay tato mam jnasyasi soffriggere praj caksusam
111 In caso contrario, Vaishavnya Sadhna; it uta
Samatagitan Bhimam Anshansh Parthan 102 yadasrausam Dhanur ayamya citram;
Tasmin Desh Manushanam Agamaye; Tadal laksyam patitam vai prthivyam viddham
Nashik Vijay Vijay Sanjay krsnam hrtam pasyatam sarvarajnam; nasamse
112 Niente da risolvere; Bandhunar vijayaya samjaya tada
Gandharvarar Surakaran Chargunen 103 yadasrausam dvarakayam subhadram;
Partecipanti Sultan Karnaa Buddha Raatan; madhavim arjunena prasahyodham
Tadal Nashik Vijay Vijay Sanjay Indraprastham vrsnivirau ca yatau; nasamse
113 Altre religioni jyotirlapanese; Filato di vijayaya samjaya tada
Satkrajan Dharmarajan 104 yadasrausam devarajam pravrstam; divyair
Pariksanan Uktan Vibhurvantan Ch Chakyak; varitam carjunena sarair
Tadal Nashik Vijay Vijay Sanjay agnim tatha tarpitam khandave ca; nasamse
114 Onore Onorario pi grande onorario; vijayaya samjaya tada
Dhananjayenak Rathena Splash 105yadraua htarjya yudhihira;
Vrata Mahatma Vaat Tadal Nashik Vijay Vijay saubalenaksavatyam parajitam
Sanjay anvagatam bhratrbhir aprameyais; nasamse
115 pesca piuttosto sana; Sutan Dattam Uttarama vijayaya samjaya tada
Arjuna 106 yadasrausam draupadim asrukanthim; nitam
TUN Carica: Meglio nel cortile; Tadal Nashik duhkhitam ekavastram sabham
Vijay Vijay Sanjay rajasvalam nathavatim anathavat; nasamse
116 Scelta della non cooperazione; Paravrajitasya vijayaya samjaya tada
savajanata paracyutasya 107 yadasrausam vividhas tata cesta;
Akshayhini: Sapti Yudhishthi; Tadal Nashik prasthitanam vanaya dharmatmanam
Vijay Vijay Sanjay jyesthapritya klisyatam pandavanam; nasamse
117 Jada Shreshtha Naranarayanu Tau; vijayaya samjaya tada
Krishnajunu Vedato Naradshi 108 yadasrausam snatakanam sahasrair;
Sadhati dell'adoratore dell'Io; Tadal Nashik dharmarajam vanastham anvagatam
Vijay Vijay Sanjay bhiksabhujam brahmananam mahatmanam;
118 altri sadhus Madhav Vasudev; Sarvatma nasamse vijayaya samjaya tada
Pandvartha Nitum 109 yadasrausam Arjuno devadevam; rupam
Yesamam villaggio Vikramam Ekam Ahus; tryambakam Tosya yuddhe Kirta
Tadal Nashik Vijay Vijay Sanjay avapa tat pasupatam mahastram; Tada nase
119 Collegamenti esterni; Il lavoro intellettuale vijayya sajaya
Tantra Chattman spesso visto; Tadal Nashik 110 yadasrausam tridivastham dhanamjayam;
Vijay Vijay Sanjay saksad Divyam Astram yathavat Sakrat
120 Yadasheshas vasudev parivarte; adhiyanam samsitam satyasamdham; nasamse
Rathasayakam Foremost Thistmanam vijayaya samjaya tada
Il Fondo Indipendente; Tadal Nashik Vijay Vijay 111 yadasrausam vaisravanena sardham; anyams
Sanjay bhimam ca Parthan samagatam
121 Mantranthan Vasudev; E Bhishma Shantanav tasmin dese manusanam agamye; nasamse
Te Teasham vijayaya samjaya tada
Bharadwajan Chashisho Nubruvana; Tadal 112 yadasrausam ghosayatra gatanam;
Nashik Vijay Vijay Sanjay gandharvair moksanam carjunena bandham
122 Alternative a Karna Urva Bhishma; No, s svesam sutanam karna buddhau ratanam;
Hetwa sanaam apache chav; Tadal Nashik Vijay nasamse vijayaya samjaya Tada
Vijay Sanjay 113 yadasrausam yaksarupena dharmam;
123 Sadashrasav Vasudevajunou Tau; E Dhanur dharmarajena suta samagatam
Gondivam Abaymayam prasnan uktan vibruvantam ca samyak; nasamse
Immunizzazione e integrit; Tadal Nashik Vijay vijayaya samjaya tada
Vijay Sanjay 114 yadasrausam mamakanam varisthan;
124 Altre emissioni del flusso di cassa; dhanajayenaika rathena bhagnn
Rathopasthe sidamane rajune Medical Virata rre Vasata mahtman; nasamse
Krishna si occupa delle serrature;Tada nasanse vijayaya samjaya Tada
vijayaya SS 115 yadasrausam satkrtam matsyarajna; dattam
125 yadasrausam riflessa amitrakarsanam; uttaram arjunaya sutam
Nighnantama ajava ayutam rathanama tam carjunah pratyagrhnat sutarthe; nasamse
naisam sbuffi CIDA vadhyate visiva; Tada vijayaya samjaya tada
nasanse vijayaya SS 116 yadasrausam nirjitasyadhanasya; svajanat
126 yadasrausam riflessa atyantasuram; Hatam pracyutasya pravrajitasya
parthenahavesva apradhrsyama aksauhinih sapta yudhisthirasya; nasamse
sikhandinam puratah sathapayitva; Tada nasanse vijayaya samjaya Tada
vijayaya SS 117 yadasrausam naranarayanau tau; vadato
127 yadasrausam saratalpe sayanam; Vrddham naradasya krsnarjunau
viram saditam citrapunkhaih aham DRASTA brahmaloke sadeti; nasamse
bhismam funziona somakana alpasesansa; Tada vijayaya samjaya tada
nasanse vijayaya SS 118 yadasrausam madhavam vasudevam;
128 yadasrausam Shantanu Shayan; Paniyarthe pandavarthe nivistam sarvatmana
coditenarjunena yasyemam gam vikramam ekam Ahus; nasamse
bhumim bhittva tarpitam Tatra bhismam; Tada vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 119 yadasrausam karnaduryodhanabhyam;
129 yadasrausam sukrasuryau f Punta; buddhi kt nigrahe keavasya
Kaunteyanama anulomau jayaya ta ctmna bahudh darayna; nasamse
nityam casmana savapada vayabhasantasa; Tada vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 120 yadasrausam vasudeve prayate; agratas
130Che darono vari astramargana; Vidarsayana tisthamanam rathasyaikam
samare citrayodhi Artam prtham santvitam kesavena; nasamse
non pandavana saresthatamana nihanti; Tada vijayaya samjaya tada
nasanse vijayaya SS 121 yadasrausam mantrinam vasudevam;
131 yadasrausam casmadiyana competenze; bhismam samtanavam ca tesam tatha
Vayavasthitana arjunasyantakaya bharadvajam casiso 'nubruvanam; nasamse
sansaptakana sfilza arjunena; Tada nasanse vijayaya samjaya Tada
vijayaya SS 122 yadasrausam karna uvca bhismam; yotsye
132 yadasrausam vayuhama anyaira yudhyamane tvayiti Naham
impenetrabile; Bharadvajenatta sastrena Gupta hitva senam apacakrama caiva; nasamse vijayaya
bhittva saubhadram virama Ekam paravistam; samjaya Tada
Tada nasanse vijayaya SS 123 yadasrausam vasudevarjunau tau; Dhanur
133 yadabhimanyum equilibrio parivarya; gandivam aprameyam tatha
Indagine importanza hrstarupa babhuvuh Triny ugraviryani samagatani; nasamse vijayaya
maharathah Parti asaknuvantasa; Tada nasanse samjaya Tada
vijayaya SS 124 yadasrausam kasmalenabhipanne;
134 yadasrausama abhimanyum nihatya; Harsh rathopasthe sdamne 'rjune vai
mudhana karosato dhartarastrana ka Lokan darayna sarire; nasamse
karodham muktam saindhave carjunena; Tada vijayaya samjaya tada
nasanse vijayaya SS 125 yadasrausam bhismam amitrakarsanam; ajav
135Yadasrausam saindhavarthe paratijnam; ayutam rathanam nighnantam
Paratijnatam tad vadhayarjunena naisam Kas cid vadhyate drsyarupas; nasamse
verit nistirnam nemico in mano; Tena tada vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 126 yadasrausam bhismam atyantasuram;
136 yadasrausam sarantahaye dhananjaye; parthenahavesv apradhrsyam Hatam
Muktva Hayyan payayitvopavrttana sikhandinam puratah sthapayitva; nasamse
re trucchi vasudevam parayatam; Tada nasanse vijayaya samjaya tada
vijayaya SS 127 yadasrausam saratalpe sayanam; viram
137 yadasrausam vahanesva asvasatsu; saditam citrapunkhaih vrddham
Rathopasthe tisthata gandivena bhismam krtva somakan alpasesams; nasamse
tutti yodhana varitana arjunena; Tada nasanse vijayaya samjaya tada
vijayaya SS 128 yadasrausam samtanave sayane;
138 yadasrausam nagabalaira durutsaham; coditenarjunena paniyarthe
Daronanikam yuyudhanam paramathya bhumim bhittva tarpitam tatra bhismam;
yatam varsneyam qui Tau Krishna Partha; Tada nasamse vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 129yadraua ukrasryau ca yuktau;
139 yadasrausam Karnam asadya muktam; anulomau jayaya kaunteyanam
Vadhada bhimam kutsayitva vacobhih nityam casman vyabhasantas svapada; nasamse
dhanuskotya tudya karnena viram; Tada nasanse vijayaya samjaya tada
vijayaya SS 130 bla drono vividhan astramargan; samare
140Che daronah Kritavarma krpasa f; Karno citrayodhi vidarsayan
daraunira madrarajasa f sura na pandavan sresthataman nihanti; nasamse
amarsayana saindhavam vadhyamanam; Tada vijayaya samjaya tada
nasanse vijayaya SS 131 yadasrausam casmadiyan maharathan;
141 yadasrausam devarajena dattam; poteri di arjunasyantakaya vyavasthitan
illuminazione vayansitam madhavena samsaptakan nihatan arjunena; nasamse vijayaya
ghatotkace ghorarupe mostruosa; Tada nasanse samjaya Tada
vijayaya SS 132 yadasrausam vyuham abhedyam anyair;
142 yadasrausam orecchio ghatotkacabhyam; sastrena guptam bharadvajenatta
Guerre muktam sutaputrena poteri bhittva saubhadram viram ekam pravistam;
Yaya vadhyah Samare ambidestro; Tada nasanse nasamse vijayaya samjaya tada
vijayaya SS 133 yadabhimanyum parivarya balam; hatva
143 yadasrausam daronama Acharya Ekam; hrstarupa babhuvuh sarve
Dhrstadyumnenabhyatikramya Dharmam maharathah partham asaknuvantas; Tada
rathopasthe parayagatam visastam; Tada nasanse nase vijayya sajaya
vijayaya SS 134 yadasrausam abhimanyum nihatya; mudhan
144 yadasrausam daraunina davairathastham; krosato dhartarastran Harsan
Madriputram nakulam loka in krodham muktam saindhave carjunena; nasamse
samam guerre pandavam yudhyamanam; Tada vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 135 yadasrausam saindhavarthe pratijnam;
145 caso Darone sfilza daronaputro; Narayanam vadhayarjunena po pratijnatam
divina Mentawai vikurvana satyam nistirnam satrumadhye ca; tada nasamse
Naisama Antam gatavana pandavanam; Tada vijayaya samjaya tena
nasanse vijayaya SS 136 yadasrausam srantahaye dhanamjaye; hayan
146 yadasrausam Karnam atyantasuram; Hatam payayitvopavrttan muktva
parthenahavesva apradhrsyama punar yuktva vasudevam prayatam; nasamse
Tasmina bharatrnam guhye guerra Dio; Tada vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 137 yadasrausam vahanesv asvasatsu; tisthata
147 yadasrausam daronaputram krpam f; gandivena rathopasthe
Duhsasanam krtavarmanama grezzi sarvan yodhan varitan arjunena; nasamse
adharsayantam yudhisthiram Shunyam; Tada vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 138 yadasrausam nagabalair durutsaham;
148 yadasrausam nihatam madrarajam; Rane dronka yuyudhna pramathya
filato Suram dharmarajena yta vreya yatra tau Krsna prthau;
lotta sempre con krsnam sapardhate yah; Tada nasamse vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 139 yadasrausam karnam asadya muktam;
149 yadasrausam kalahadyutamulam; bhimam kutsayitva vacobhih vadhad
Mayabalam saubalam pandavena dhanuskotya tudya karnena viram; nasamse
Hatam movimento sahadevena Papam; Tada vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 140 bla dronah krtavarma krpas ca; madrarajas
150 yadasrausam sarantama Ekam sayanam; draunir ca sura Karno
Haradam gatva satambhayitva tantino ambhah amarsayan saindhavam vadhyamanam; nasamse
duryodhanam viratham bhagnadarpam; Tada vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 141 yadasrausam devarajena dattam; saktim
151Yadasrausam pandavansa tisthamanana; vyamsitam madhavena Divyam
Ganga harade vasudevena sardhama ghatotkace raksase ghorarupe; nasamse vijayaya
amarsanam dharsayatah sutam maggio; Tada samjaya tada
nasanse vijayaya SS 142 yadasrausam karna ghatotkacabhyam;
152 modo yadasrausam vividhansa s; muktam sutaputrena saktim yuddhe
Gadayuddhe mandalam sancarantama Yaya vadhyah samare savyasaci; nasamse
falsa Hatam vasudevasya buddhya; Tada nasanse vijayaya samjaya Tada
vijayaya SS 143yadraua droam cryam ekam;
153 nuotata yadasrausam daronaputradibhisa; dharmam dhrstadyumnenabhyatikramya
Eliminare pancalana daraupadeyansa f suptana rathopasthe prayagatam visastam; nasamse
krtam bibhatsamaya sasyam f atto; Tada nasanse vijayaya samjaya tada
vijayaya SS 144 yadasrausam draunina dvairathastham;
154 bhimasenanuyatena yadasrausam; nakulam lokamadhye madriputram
Asvatthamna paramastram parayuktama samam yuddhe pandavam yudhyamanam;
karuddhenaisikama avadhida yen garbham; Tada nasamse vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 145 bla drone nihate dronaputro; Divyam Astram
155 yadasrausam barahmasiro rajunena muktam; vikurvan narayanam
armi Savastitya astrena pace naisam Antam gatavan pandavanam; nasamse
asvatthamna Mani Ratnam f dattam; Tada vijayaya samjaya Tada
nasanse vijayaya SS 146 yadasrausam karnam atyantasuram;
156Yadasrausam daronaputrena la gravidanza; parthenahavesv apradhrsyam Hatam
Vairatya Medical patyamane mahastre tasmin bhratrnam vigrahe deva guhye; nasamse
davaipayanah kesavo daronaputram; vijayaya samjaya Tada
Parasparenabhisapaih sasapa 147 yadasrausam dronaputram krpam ca;
157 socya Gandhari putrapautraira prescritto; E krtavarmanam ugram duhsasanam
vadhvah pitrbhira bharatrbhisa f yudhisthiram sunyam adharsayantam; Tada
krtam doveri duskaram pandaveyaih; Paraptam nase vijayya sajaya
Rajyam asapatnam punasa taih 148 yadasrausam nihatam madrarajam; Suram
158 Guerre kastam milioni sesah Saruta maggio; dharmarajena suta rane
Tarayo samakam pandavanam f wk sada samgrame spardhate yah sa krsnam;
davyuna vinsatira ahataksauhininam; Tasmina nasamse vijayaya samjaya Tada
analisi del movimento kasatriyanama 149 yadasrausam kalahadyutamulam; saubalam
159 lacerata ferita tua abhyavastirno moha pandavena mayabalam
avisativa valore Hatam samgrame sahadevena Papam; nasamse
termini nopalabhe filato mano vihvalativa vijayaya samjaya Tada
maggio 150 yadasrausam srantam ekam sayanam; gatva
160 itya detto dhrtarastro terzo vilapya stambhayitva tad ambhah hradam
bahuduhkhitah duryodhanam viratham bhagnadarpam; nasamse
murcchitah re frase asvastah sanjayam abravita vijayaya samjaya Tada
161 cancello sanjayaivam paranansa tayaktuma 151 yadasrausam pandavams tisthamanan; HradE
icchami macirama vasudevena sardham ganga
Satokam A differenza di api non pasyami amarsanam dharsayatah sutam me; nasamse
phalam jivitadharane vijayaya samjaya Tada
162 tecnologia e vadinam Dinam vilapantam 152 yadasrausam vividhams tata Margan;
mahipatima gadyuddhe maala sacarantam
gavalganira idam Dhiman mahartham frase mithya Hatam vsudevasya buddhy; nasamse
abravita vijayaya samjaya Tada
163 sarutavana asi Medical rajno mahotsahana 153 yadasrausam dronaputradibhis Tair;
Mahabali draupadeyams pancalan ca suptan hatan
davaipayanasya vadato naradasya f dhimatah krtam bibhatsamaya sasyam ca karma; nasamse
164 mahatsu rajavansesu gunaih samuditesu f vijayaya samjaya Tada
jatana divyastravidusah Sakra paratimatejasah 154 yadasrausam bhimasenanuyatena;
165 dharmena prthivim jitva yajnaira istvapta paramastram prayuktam asvatthamna
daksinaih kruddhenaisikam avadhid yena garbham;
asmimla loke yasah parapya tatah kalavasam nasamse vijayaya samjaya Tada
gatah 155 yadasrausam brahmasiro 'rjunena muktam;
166 vainyam m Haratham viram srnjayam Astram astrena Santam svastity
jayatam varama asvatthamna Mani Ratnam ca dattam; nasamse
suhotram Ranti devam f kaksivantam vijayaya samjaya Tada
tathausijama 156 yadasrausam dronaputrena garbhe; vai
167 bahlikam damanam saibyam saryatima patyamane mahastre vairatya
ajitam jitama dvaipayanah kesavo dronaputram; sasapa
Vishwamitra amitraghnama ambarisam parasparenabhisapaih
Mahabali 157ocy Gandhari putrapautrair vihn; vadhvah
168 maruttam manuma iksvakum Gayam pitrbhir bhratrbhis ca tatha
bharatama Ave E krtam karyam duskaram pandaveyaih; Rajyam
Ramam dasarathim caiva sasabindum Bhagirath asapatnam punas taih praptam
169 yayatim subhakarmanam devaira yo yajitah un totale di 158 kastam yuddhe Dasa sesah sruta
savayama me; trayo 'smakam pandavanam ca sapta
caityayupankita bhumira yasyeyam savanakara dvyuna vimsatir ahataksauhininam; tasmin
170 Hi rajnam caturvinsana Naarden surarsina samgrame vigrahe ksatriyanam
putrasokabhitaptaya completa saibyaya kirtitah 159 Tamasa tv abhyavastirno Moha avisativa
171 tebhyasa giocare gatah purvam Rajano mam
balavattarah samjnam nopalabhe suta mano vihvalativa me
specializzata mahatmanah sarvaih samudita 160 ity uktva dhrtarastro 'tha vilapya
gunaih bahuduhkhitah
172 puruh Kurura yaduh suro visvaga ASVO murcchitah punar asvastah samjayam vakyam
mahadhrtih abravit
anena yuvanasvasa f kakutstho record di raghuh 161 cancello samjayaivam pranams tyaktum
173 Ijiti viti hotrasa f Bhavah Salvaper grande icchami maciram
guruh stokam Fathy l'API na pasyami phalam
usinarah satarathah Kanko duliduho darumah jivitadharane
174 dambhodbhavah paro venah sagarah 162 tam tatha vadinam Dinam vilapanta
sankrtira nimih mahpatim
ajeyah parasuh pundrah sambhura devavrdho gavalganir IDAM Dhiman mahartham vakyam
naghah abravit
175Devahvayah supratimah supratiko 163 srutavan asi vai rajno mahotsahan mahabalan
brhadrathah dvaipayanasya vadato naradasya ca dhimatah
mahotsaho vinitatma sukratura naisadho nalah 164 mahatsu rajavamsesu gunaih samuditesu ca
176 satyavratah santabhayah sumitrah subalah Jatan divyastravidusah Sakra pratimatejasah
parabhuh 165 dharmena prthivim jitva yajnair istvapta
ginocchio jangho naranyo rakah Pariya bhrtyah daksinaih
subhavratah asmiml loke yasah prapya tatah kalavasam gatah
177 balabandhura niramardah ketusrngo 166 vainyam maharatham viram srnjayam
brhadbalah jayatam Varam
dhrstaketura vasta Ketura diptaketura niramayah suhotram devam ca kaksivantam tathausijam
178 avikshit parabalo dhurtah krtabandhura Ranti
drdhesudhih 167 bahlikam damanam saibyam saryatim ajitam
mahapuranah sambhavyah paratyangah paraha jitam
sarutih visvamitram amitraghnam ambarisam
179 gioco ete f bahavah sataso q mille : Il mahabalam
saruyante yutasasa giocare sankhyatasa CAPI 168 maruttam manum iksvakum Gayam
padmasah Bharatam eva ca
180 ittita suvipulana bhogana buddhimanto ramam dasarathim caiva sasabindum
mahabalah bhagiratham
Rajano nidhanam paraptasa tuo putraira 169 yayatim subhakarmanam Devair yo yajitah
mahattamah svayam
181 yesam record di divyani karmani tayaga Ave caityayupankita bhumir yasyeyam savanakara
E 170 iti rajnam caturvimsan naradena surarsina
Mahatmyama api castikyam autenticit saucama putrasokabhitaptaya pura saibyaya kirtitah
esorta 171 tebhyas Canye gatah purvam Rajano
182 vidvadbhih testo loke puranaih poeta balavattarah
sattamaih maharatha mahatmanah sarvaih samudita gunaih
sarvarddhi gunasampannasa a CAPI nidhanam 172 puruh kurur yaduh suro visvag ASVO
gatah mahadhrtih
183 tuo figlio duratmanah parataptasa caiva anena yuvanasvas kakutstho ca vikrami raghuh
manyuna 173 vijiti Viti hotras ca Bhavah Sveto Brhad
avido durvrtta bhuyistha non tana socituma guruh
arhasi usinarah satarathah Kanko duliduho drumah
184 sarutavana asi brillante intelligente 174 dambhodbhavah paro venah sagarah samkrtir
parajnasammatah nimih
yesam sastranuga non buddhira a muhyanti India ajeyah parasuh pundrah sambhur devavrdho
185 nigrahanugrahau capi viditau essi naradhipa 'naghah
natyantama evanuva Ttih figlio saruyate a 175 devahvayah supratimah supratiko
guardia brhadrathah
186 bhavitavyam e TACA f Natah socituma mahotsaho vinitatma sukratur naisadho nalah
arhasi 176 satyavratah santabhayah sumitrah subalah
Daivam parajna visesena condivisione prabhuh
nivartituma qualificazione janu jangho' naranyo 'rkah Priya bhrtyah
187 margini vidhatrvihitam non inalare CIDA subhavratah
ativartate 177 balabandhur niramardah ketusrngo
kalamulama idam escursioni bhavabhavau brhadbalah
accordo dhrstaketur brhat ketur diptaketur niramayah
188Kalah Pacati Bhutan kalah sanharati parajah 178 aviksit prabalo dhurtah krtabandhur
nirdahantam parajah kalm kalah samayate drdhesudhih
nuovamente mahapuranah sambhavyah paraha srutih
189 kalo vikurute bhvana sarvamla loke pratyangah
subhasubhana 179 ete Canye ca bahavah sataso 'tha sahasrasah
kalah sarvah compatto Parja visrjate nuovamente sruyante' yutasas Canye samkhyatas CAPI
kalah sarvesu bhutesu caratya avidhrtah samah padmasah
190 atitanagata fratello sono f vartanti presentare 180 hitva suvipulan bhogan buddhimanto
kalanirmitana tesa buddhva termini hatuma mahabalah
arhasi Rajano nidhanam praptas tava putrair
191 [c] mahattamah
atropanisadam Pune krsnadvaipayano baravita 181 yesam divyani karmani vikramas tyaga eva
bharatadhyayanata punyada api padama ca
adhiyatah Mahatmyam l'API castikyam satyata saucam
ENERGIA Raddadhanasya puyante arjavam
sarvapapanya asesatah 182 vidvadbhih kathyate loke puranaih kavi
192 devarsayo differenza stessi Pune barahma sattamaih
rajarsayasa e sarvarddhi gunasampannas TE CAPI nidhanam
subhakarmanasa kirtyante e yaksamahoragah gatah
193 Signore vasudevasa f kirtyate se sanatanah 183 tava putra duratmanah prataptas caiva
con questo Satyam rtam caiva pavitram virt manyuna
Ave E lubdha durvrtta bhuyistha na tan socitum arhasi
194 sasvatam barahma prove scientifiche 184 srutavan asi buddhiman prajnasammatah
dharuvam jayotih eterna medhavi
yasya divyani karmani kathayanti manisinah yesam sastranuga buddhir na te muhyanti
195 erano sette membri asaca caiva yasmada Dio Bharata
paravartate 185 nigrahanugrahau CAPI viditau te naradhipa
santatisa f paravrttisa f janmamrtyuh natyantam evanuvrttih sruyate Putra raksane
punarbhavah 186 bhavitavyam tatha tac ca Natah socitum
196 adhyatmam saruyate Yaca alta cinque arhasi
bhutagunatmakama Daivam prajna visesena ko nivartitum arhati
avyaktadi param Yaca f c Av parigiyate 187 margam vidhatrvihitam na kas Cid ativartate
197 Conservare tantino Yeti sposo yuktaa kalamulam idam sarvam bhavabhavau
dhayanayogabalanvitah sukhasukhe
paratibimbama ivadarse pasyantya atmanya 188 kalah Pacati Bhutani kalah samharati prajah
posizione nirdahantam prajah kalm kalah samayate punah
198 saraddadhanah sadodyuktah 189 kalo vikurute bhavan sarvaml loke
satyadharmaparayanah subhasubhan
asevana Imama adhyayam narah senza peccato kalah samksipate sarvah praja visrjate punah
paramucyate kalah sarvesu bhutesu caraty avidhrtah samah
199 indice adhyayam bharatasyemama ab initio 190 atitanagata bhava voi ca vartanti sampratam
astikah satatam srnvana non krcchresva avasidati abbronzatura kalanirmitan buddhva na samjnam
200 prima di sera japana chiave Chit sadyo hatum arhasi
mucyeta kilbisata 191 [s selezione di]
Anukramanya aggiornamento Sayada Ahna atropanisadam punyam krsnadvaipayano 'bravit
ratrya elevate riserve bharatadhyayanat punyad L'adhiyatah api padam
di 201 bharatasya vapura differenza etata satyam sraddadhanasya puyante sarvapapany asesatah
camrtama Av E 192 devarsayo Fathy atra punya brahma
Nuova nitam come dadhno davipadam rajarsayas tatha
barahmano come kirtyante subhakarmanas tatha yaksamahoragah
202 haradanama udadhih sarestho in cerca di alto 193 bhagavn vasudevas ca kirtyate 'TRA
livello catuspadama sanatanah
varisthani yathaitani e bharatama ucyate sa hi satyam rtam caiva pavitram punyam eva ca
203 successo cainam saravayeca charaddhe 194 sasvatam brahma paramam dhruvam Jyotih
barahmanana padama definitiva sanatanam
aksayyama annapanam salvare pitrnsa yasya divyani karmani kathayanti manisinah
tasyopatisthati 195 asat seduto triste asac yasmad devat
204 Storia puranabhyam Vedam pravartate caiva
samupabrnhayeta samtatis pravrttis ca ca janmamrtyuh
bibhetya alpasrutada vedo Signora Ayn punarbhavah
paratarisa Yati 196 adhyatmam sruyate yac ca panca
205 karsnam Vedam imam vidvana bhutagunatmakam
saravayitvarthama asnute avyaktadi param yac ca Sa eva parigiyate
bharuna omicidio krtam CAPI non sansayah 197 Yat tantino yati vara yukta
papam jahyana dhyanayogabalanvitah
206 persone imam sucira adhyayam patheta fun pratibimbam ivadarse pasyanty atmany
fun avasthitam
adhitam Bharatam tena krtsnam Sayada Chron 198 sraddadhanah sadodyuktah
Pu matih satyadharmaparayanah
207Successo cemam srnuyana Arsam sempre asevann imam, adhyayam narah Papat
saraddhasamanvitah pramucyate
con lunghi ayuh kirtim f savargatim capnuyana 199 anukramanim adhyayam bharatasyemam
narah aditah
208 catvara EKATO Vedat Bharatam caikama astikah satatam srnvan na krcchresv avasidati
ekatah 200 ubhe samdhye Boumba-kim cit sadyo
samagataih surarsibhisa si aropitam completare mucyeta kilbisat
l'importante lavoro di gravit in alta anukramanya yavat SYAD ahna ratrya ca
dhariyamanam tato dhikama samcitam
209 mahattvada bharavattvaca f Mahabharata 201 bharatasya vapur Fathy di stato satyam
ucyate camrtam eva ca
etimologia Asya yo Veda sarvapapaih nava nitam yatha dadhno dvipadam brahmano
paramucyate yatha
210 tapo non Kalko dhayayanam non kalkah; 202 hradanam udadhih srestho gaur varistha
Savabhaviko Veda vidhira non kalkah catuspadam
parasahya vittaharanam non Kalki; Kiriakov Av yathaitani varisthani tatha Bharatam ucyate
bhavopahatani kalkah 203 yas cainam sravayec chraddhe brahmanan
padam antatah
aksayyam annapanam tat pitrms tasyopatisthati
204 Itihasa puranabhyam Vedam
samupabrmhayet
bibhety alpasrutad vedo mam Ayam pratarisyati
205 karsnam Vedam imam vidvan
sravayitvartham asnute
bhruna hatya krtam CAPI papam jahyan na
samsayah
206 ya imam sucir adhyayam Pathet parvani
parvani
adhitam Bharatam tena krtsnam SYAD iti me
matih
207 Yas cemam nityam Arsam
sraddhasamanvitah srnuyan
sa dirgham ayuh kirtim ca svargatim capnuyan
narah
208 catvara EKATO veda Bharatam caikam
ekatah
samagataih surarsibhis tulam aropitam pura
mahattve gurutve ca ca dhriyamanam tato
'dhikam
209bharavattvac ca Mahabharatam ucyate
mahattvad
niruktam Asya yo veda sarvapapaih pramucyate
210 tapo Kalko na 'na dhyayanam kalkah; veda
na kalkah vidhir svabhaviko
prasahya vittaha