Sei sulla pagina 1di 4

Mia per sempre Transkription: Florian Schfer

mail@superflo.at

QQQ \
sus4 sus4
A A E A A E
& \
4
A A
Singer 1

)
QQQ \
Singer 2 & \
)
QQQ
STR 1 sus4 sus4
A A A A A D 8 A
&
A
. . . . . . . . . . . .
) . . . . . . .# . -
QQQ
Tu mia so- la vi- ta, tu mio so- lo cuo- re den- tro quan- ti cuo- ri bat- te- rai,

&
)
QQQ
sus4 sus4
D A Bm A E E 12 A A E
CQ
&
A

)
QQQ
& . . . . . . . . . . . .
) . . . . . . .# . -
Tu mia so- la a- ria, tu mio so- lo so- le den- tro quan- ti oc- chi bril- le-
rai.

QQQ
sus4
A A A E FQm B E
GQ DQ 16

& . . . . . .
) . . . . . . . . . . . . . . . -- Ton nach Wahl
ri- ve- drai, unten besser.
QQQ
Ti ri- cor- di ie- ri non us- ci- vo fuo- ri da_un do- lo- re che non

& . . . . . . . . . . . .
) . . . . . . . Q. . -
Ti ri- cor- di ie- ri non us- ci- vo fuo- ri da_un do- lo- re che non ri- ve- drai,

QQQ
sus4
D A
CQ
Bm A E
E ! E E 20 A

& . . . . . . . . . . ..
. . . . .. . . . . . . . .
) gra- zie per l'o- no- re gra- zie per l'am- o- re .e per tut- to_il be- ne che mi dai e spe- cial- men- te
QQQ E !
& . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .
. . . .
) gra- zie per l'o- no- re gra- zie per l'am- o- re e per tut- to_il be- ne che mi dai e spe- cial- men- te

"Mia per sempre LPX", Vocal Score, 07.09.2017, Seite 1


Bridge 1
QQQ D G Q DF mE D C24Q BD mE ! ] E D . # . \\
A E Q A D A
& ! E
. . . \
- # . . . . . -# . . . . "
) sai per ques- ti sog- ni miei che vi- vo- no con noi Sei mia per
QQQ D D E D D E ! ] D D \
& ! -# . . . . \ \
- # . . . . . .
) sai
.
per ques- ti sog- ni miei che vi- vo- no con noi

Q Q Q \\ A- ! 28D
REF 1
D . #
F Q m Q Bm
D C
& - . . -#
) sem- pre, tu che lo sai
QQQ \ D .# . D D .# .
& \ . -# .
" "
) tu che lo sai com' e- ro

QQQ A E D E D E 32 D
!
A E A
&
E E A
. . . . .# . -
) tu che mi vo- le- vi gia
QQQ - - ! D .# . -
& . . . . .# . - . -
) "
ie- ri tu che mi vo- le- vi gia Sei mia per sem- pre,

QQQ D
O sus4

.# . -#
36 D
D
FQm B
CQ
m
D .# . - E E . P - A DQ
E . , 40 E

& . . " . " Q.


) " "
!
tu che_e- ri la vo- ce nel bui- o di- ce- vi: per te
QQQ D D
& . .# . -#
) tu che_e- ri la

QQQ
sus4 sus4
A
D A E 44A A E
&
A A
. . , .
) so- no qua.
QQQ D
& .
) . , .
so- no qua.

QQQ
sus4 sus4
A2
STR A A A 48 A D A
&
A

)
QQQ
& . . . . . . . . . . . .
) . . . . . . .# . -
Tu mia so- la lu- ce tu che mi dai vo- ce, tu che dai spe- ran- za_ai gior- ni miei.

"Mia per sempre LPX", Vocal Score, 07.09.2017, Seite 2


QQQ
sus4 sus4
D A Bm A E E A A E
CQ 52

&
A
. . . . . . . . . . . .
) . . . . . . .# . -
tu che mi co- lo- ri tut- ti_i_mi- ei pen- sie- ri, sen- za te sog- na- re non sa- prei.
QQQ
&
)
QQQ
sus4
A A A E FQm B E
GQ DQ
. . . . . .
56

& . . . . . .
) Vi- ta mia tu so- la, so- lo tu mio cuo- re,
QQQ
& . . . . . . . . . .# . -
) . . . . . . . . .
Vi- ta mia tu so- la, so- lo tu mio cuo- re, quel che so- no ti re- ga- le- rei,

QQQ
sus4
D A Bm
CQ
A 60 E
E ! E E A
& . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .
) den- tro_un- a can- zo- ne tro- ver- ai da so- la. un. puo di quel be- ne che mi vuoi e spe- cial- men- te
QQQ E !
& . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .
. . . .
) den- tro_un- a can- zo- ne tro- ver- ai da so- la un puo di quel be- ne che mi vuoi e spe- cial- men- te
Bridge 2
QQQ D G Q DF mE ! DC D E ] D D \\
Q
A E A D A Q Bm
! . \
E
.
E 64
& # . . . -# . . . .
) - . .
sai in ques- ti sog- ni miei che vi- vo- no con noi
QQQ D D E ! D D E ! ]\ D . # . \\
& . . .
- # . . . . . -# . . . . "
) sai in ques- ti sog- ni miei che vi- vo- no con noi Sei mia per

Q Q Q \\
REF 2
D DF m C Q BD m
Q
.# . -# .# . -
A D A E
-
68

&
E
. " . "
)
!
tu che lo sai com' e- ro ie- ri
Q Q Q \\ - D .# D
& - . . -#
) sem- pre, tu che lo sai
72
QQQ ! A D .# D !
. .#
D E D E D E A
. . - - .
76

& . .
E A
.# . - . " .
) tu che mi vo- le- vi gia Sei mia per sem- pre, tu che_er- ri
QQQ ! D .# .
& . . . . .# . - . "
) tu che mi vo- le- vi gia tu che_er- ri

"Mia per sempre LPX", Vocal Score, 07.09.2017, Seite 3


QQQ
O no3
D
D
F Q m BQ m A DQ A
^ E
\
\ \
80

&
C E E
-#
) la
QQQ D D .# . - E . E ^ D \
& -# . Q- . . . \ # \
" . " Q. " . . -
) la vo- ce nel bui- o per dir- ti per te io so- no qua.

Q Q Q \\ FQm B A
CQ D
D
. .
84

& .
) per sem- pre
QQQ \
& \
)
QQQ E ! A D
D
D
. ,, ,,
.
88 92

&
E E
. . . .# . - .
)
E !
a tu sei vor- per sem- pre
QQQ D D
. . . ,,
& . .# . - ,,
. ,
) per sem- pre tuo mi_av- rei per sem- pre noi
Beide den jeweils oberen oder unteren To
Beide den jeweils oberen oder unteren Ton singen. Soll sehr zart sein - ist oben schner, wenn nicht zu hoch.

"Mia per sempre LPX", Vocal Score, 07.09.2017, Seite 4