Sei sulla pagina 1di 7

OBLIVION

Para Mara Elina con amor


ASTOR PIAZZOLLA

bb b c
Arreglo coral: Daniel Blech
Melanclico q = ca. 76 mp espress.
w . . j
S.1 & bb R R w
ba da ba da ba da

bb p dolce pp
&b b b c j

j

j

j

j

dumdum dumdum (simile)
S.2
bb p dolce pp
&b b b c j j j j j
. . . . .
dumdum dumdum (simile)

bb p dolce pp
&b b b c j j j j j
dim.


dumdum dumdum (simile)
A.

bb p dolce pp
&b b b c j j j j j j j j j j
dim.


dum dum dum dum (simile)

bbb c p jdolce
pp
b j . j . j . j .
dim.
& b .

T.
dum dum dumdum (simile)

p dolce
? bb b c j j j j j j j j j j
dim. pp

bb J J J J J J J J J J
dum dum dum dum dum dum (simile)
B.

? bb c
p dolce
. . pp . . .
b b b .
dim.
. . . .
dum dum dum dum dum dum (simile)

= =

b b . r j j r j r
r .
6

&b b b .
R . r . r
r w

S.1

da ba da ba da da ba da da ba da da ba da ba da

b
pp

& b bbb j
(tutte)
S.2
J . n bw

b > > > > > > > > >


& b bbb j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j - - -
A.
J . j j j n j
ba da ba da

>j >j >j >j >j .j .j >-j mp


b . > . > j r r r r
& b bbb j . J J J J J. J J. J J. J J. J

T.
n
ba da ba da ba

> . >. .j >. .j >


? bb j j . . . >. n. >. . > .
bbb J J J J J . J J J

>- >- >- >- >- >-


B.

? bb . >- >- >- >- >- >-


b b b .

Oblivion
2

pp : ;
bb b r r r r r r r r r r r r
r r r r R R R R r r r r R R r r r r R R
11

S.1 & bb R R R R RR RR
da ba da ba da ba da ba da ba da (sim.)

bb pp
&b b b

j j

j

j

(come prima)
S.2
bb pp
&b b b
j
.
j
.
j
.
j
.
(come prima)

bb pp
&b b b j j j j

(come prima)
A.
bb pp
&b b b j j j j j j j j

(come prima)

bb w . . j . r . j
&b b b R R w

T.
R
da da ba da ba da da ba da ba

? bb b
pp
. J . J . J .
bb J
(come prima)
B.

? bb
pp . . . .
b b b . . . .
(come prima)

= =

bb b j
J J
w
15 mp
S.1 & bb J J
ba da ba da da ba da ba
-
<n>- <b>
bb - - - . j
&b b b w RR w
n .
da ba da ba da ba da da ba da dum dum
S.2

b j j
& b bbb n w w n
da ba da ba da dum dum dum dum

b j j j
& b bbb n w w j
da ba da ba da dum dumdum ba da ba
A.

b
& b bbb
j
j j j j j j j j j j j

j j
bw w . .
ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba ba da

r r j j j j
pp
b
& b bbb w . . j
w

T.

da da ba da ba da dum dum dum dumdum

? bb b w w . .
bb J J J . J .
B.

? bb . . . .
b b b . . .
.
Oblivion
3

,
bb w .
21

&b b b R R n . . w w

S.1

da da ba da ba da ba da ba da

j j ,
bb w j
&b b b j nj nj j nw
(tutte)
w w . . w
ba da ba da ba da ba du dum dum dum dum
S.2

bb j j j j j j
& b b b j n n j j j j n j j j

bb j j j
ba da ba da ba da ba (simile)

& b b b j j b j j

ba da ba da ba da ba dum du
A.
bb
&b b b j

da ba
,
bb
&b b b j j j j j
J
j
J . . w


T.

,
j . n . . w
? b b .
bbb J . nJ nJ
dum du dum dum dum dum
B.
,
?b . . n. .
b bbb . . n .
. . . w

= =

Poco pi mosso q = ca. 92


(con Sop. 2)

b b mf j > > >


cresc.
. J
27 3

&b b b
(portamento opt.) (idem)
. . n
espress. 3


3
S.1 . .
ba da ba da ba da ba da da ba da ba da da ba da ba da ba da

mf espress.

j j > > >


cresc.
bb
(tutte) 3

& b b b .
3

3
.
. . .
A.

ba da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da

mf espress.
> >
b . . 3 >
cresc.

& b bbb
3
.
3
. .

T.

ba ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da

mf espress.
. 3 .
3
>. >. >
cresc.
? bb b . 3
n
bb
ba ba da ba da ba da da ba da ba da da ba da ba da ba da

B.
mf espress.
. . . > > >
cresc.
? b b . . . .
bbb
. . . . .
. .
dum dum dum etc. da ba da
Oblivion
4
poco rall.

bb b r . j

34 f 3 (idem) p
r nr r 3 j
dim.

& b b . .
S.1 J nw .
da ba da ba da da ba da ba da ba da da ba da ba da da ba

bb > j j >
f 3 dim. (Tutte)

.
3

&b b b . .
w w
A.

da da da ba da ba da ba da da ba da ba da da

bb > .
f

3 3 dim.

& b b b bw . w nw

T.

da da ba da ba da ba da da ba da ba da da

> . 3
? bb b >. nj
f
3
p
w . J
dim.
.
bb
ba da da da ba da ba da ba da da ba da ba da da ba
B.
> > >. >
f

? b b n. >. > > > . > > > . > > . .


.
dim.

bbb . . . .
. .
da dum dum dum etc.

= =

(Sop. 1)
Tempo primo q = ca. 72

bb b w
pp lontano
U U w . . j . r . j
41

& bb RR w
S.1
R
da ba da da ba da ba da da ba da ba

b
& b bbb
ppp sempre
j j j j

dum dum (sim.)
S.2

b
& b bbb
ppp sempre
j j j j
. . . .
dum dum (sim.)

U
p
bb
ppp sempre
&b b b - - - j j j j
. .
ba da ba da dum dum (sim.)
A.

b
& b bbb
ppp sempre
j j j j j j j j

dum dum (sim.)

bbb - - - U
p ppp sempre
b
& b . . j . j . j . j .

T.

ba da ba da dum dum (sim.)

w
ppp sempre
? bb b U j j j j j j j j
bb J J J J J J J J
da dum dum (sim.)
B.

-
ppp sempre
? bb b -. . -
p
U . . . .
bb . . . .
ba da ba da dum (sim.)
Oblivion
5

bb . j r j r
r .
47

&b b b r . r
r w

S.1

da da ba da da ba da da ba da ba da

bb
(tutte)

S.2 &b b b n bw

bb > > > j > > > > > >


- - -
(tutte)

A. & b b b j j j j j j j j j j j j j j j

j j j j

j j j j
j j j n j
da ba da ba da ba da ba (sim) ba da ba da

>j >j >j >j .j >j .j


bb . > . > J. J J. J J. J J. J j r r
pp
r
& b b b J J J J nr

T.

.j >.
ba da ba da ba
>
? bb b . . . >. . >. .j >
n. n>. . > .
bb J J J . J J J
B.
? bb
bbb

= =

bb b r r r r r r - r r r r r r
ppp
r r r r R R r r r r R R r r r r R R
51

S.1 & b RRR R


b RR RR RR
da ba da ba da ba da ba da ba da (sim.)

b
& b bbb

j j

j

j

bb
S.2

&b b b j
.
j
.
j
.
j
.

b
& b bbb j j j j

A. (dum)
bb
&b b b j j j j j j j j

(dum)

b w . . j . r . j
& b bbb R R w

T.
R
da da ba da ba da da ba da ba

? bb b . J . J . J .
bb J
. . . .
B.
?b
b bbb . . . .
Oblivion
6

bb j
55

S.1 &b b b J J
ba da ba

bb
&b b b w <n> <b> .
n. R R
da ba da ba da ba da da ba da
S.2

bb
&b b b n w w
da ba da ba da ba

bb
&b b b n w w
da ba da ba da ba

r r r r r r r r r r r r r r r r
A.
bb j j
&b b b bw w j j

ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba

bb r r j
&b b b w . . w

T.

da da ba da ba da

? bb b w w . .
bb J J
ba (dum)
B.
? bb . .
b b b . .

= =

bb w w .
59
S.1 &b b b J J R R
da da ba da ba da da ba da ba

j r r r r r r
b
& b bbb w w r r nr r <n>r r r r
(dum) da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba
S.2

bb j j r r
r r nr r r r r r<n>r r r r r r r r r r nr r r r r r r r
&b b b n

(dum) da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba (sim.)

b
& b bbb j j j j r r r r r r<b>r r r r r r r r

(dum) ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da
A.
bb
&b b b j
.
j
.
j

(dum) da da ba da

b j j j j j j
& b bbb j j


T.

(dum)

? bb b . j
bb J J . J . .

.
(dum)
. .
B.
?b .
b bbb . . . .
Oblivion
7

bb U
63

S.1 & b b b n .
da ba da ba

bb U
&b b b w
da
S.2
bb U
&b b b w
da

bb
(tutte)
U
& b b b nw

A.
ba

j U
bb
&b b b

T.
J
ba

? bb b n . U

bb J
B.

? bb n . U
b b b n .

ba

= =

bb U
morendo
65 molto rall.
S.1 &b b b w w w w w w
da

r r U
b r r r r r r R R R R R R w w
morendo

& b bbb j j j
dim.


(dum) da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da
S.2
r r r r morendo U
bb
&b b b r r r r r r r r r r w w
dim.
j j j
. . .
(dum) da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da

bb U
&b b b j j j
dim. morendo
j n w w
da
(dum)
A.

bb U
j j
morendo
&b b b j j j j j j
dim. dum ba

J J w
w w
w
u
(dum) da

b U
& b bbb j . j . j . j
dim. morendo
. w w

T.

(dum) ba

w
morendo
U
w
? bb b j j j j j j j .
dim.

bb J J J J J J J
(dum) da
B.

? bb . . . U
b b b .
dim. morendo
. . w w w
(dum) da