Sei sulla pagina 1di 1

01221311456785

  

 9

6768998:7;8<=>?:@? S<OFFvu!!""#
$%
-%".&.'('#)*%+/+#)+,%0(1(2(0(34!5%
%-
9jj$!j()*+('
)
j
%)%
)js-
$*,( -
s$+*(-"-sz (F/+87!&B65-+
+6+09))i- r(+(j
ED3?07H
3B22E
70EE6?7=>B
>3 070
4285 6?32E?2?
8B28782 E6E742=
B20=?03 096??2Q>0
>842 ?086E930B092
47? =8>42
M2D7E E01373
796;
5878M042
032=/2E6B796>80D3
47360AE696?2H0>8B24D7Nk>2EB780B>30=428B2E2E7
7H 06 8I0 E20== /
2E 6B792 ==
2D3 2?292 8B 66
=? 0 67PP6?M261047E67BB08B02>37
    
7=2BB7?78EB>D7322D327??>D056782>803B6?7=7?M26D7B6550 =3/22II2? EB30574>8Q>242
6782878TB3P>? ?0B0A40H 67?090E R?M2E 217E
8BE2D>~2
2B3>??E0EB20E 0;28; HB22P3330058879
6782A06B847608?IM620D 23E273826 8?0ME2D E06 28;
=67878P 032NNN<2 3B042 32E =6BK2D E782? 3;
E=01
B300B46
2PP62H 68? 2
23600BB0B8B67D7?
2738B
6092 7D2
68>42392 8B 606P 67? M69/ 0550 3 973 6ED7=H2 3
0 897 E0 B7 ?7423 69>5 678292 =90 8876 4D73 E60D3 6
73 6>8= 6 46 B20==0 ?Z7 2D846
6E?787= / 689 2
886 B K9 6 9 6E
7 ?? > D 0 5 67 82 N
>DD733B66 836B023E97A? 6B02>86
897A?H2332E972E
6BKUED2
0N37 E68? 7440906 8H>0
2E90
B63P282
876=P8H627? 72826P=? 0E0796>80H
3E2=7406683
8?62B00E 6P8616?0B78;
6H0 47I6=6BKH28P090B00=?>806892886BK966
3
6E> =B 0D 23~? M29 7D76 E2 6 42 E 6 9
680DD37D3 042 2A6=E 796D3 B6P67E 0EE0326=P ?2963 67? =BKE 787?
<7420 8? M26I0 4I6 8697H 3
2 II2 37E0 D2 32= 0= 2 PP292 6P 308968>; H 6
8B 7? M26 =P 67?79/ 05 503
4236H6282?6B0B00ED37D7E6B7Nk>2==7?M20=?32E?23292=8>423796 E?730PP60B770=428736?7897BB709>80?789656782=>96?068?>66=9797H 32II22 EE232E 2 4D3 21 73 B2 42 8B2 9960?E76?8Q
?>>D20
056886
7829N76 716PH=620
D787 679 6E79?6?=>0DH07B377
886
D37H2B
2Q>2 289205
==7EB0B6EB62?307878T=
428B20E7E
D2?B0B30BB70EE7=7E
740= >B7B
?033B06=336E?>=
7D2 B0>0
28B B77E E23H0B7 =D2
=2N.7 6H3=
2==21
792
680==85
2D2
292396
=PB2
67?2Q>6
0B738960
2N 8?M292==2H68?6B2E606336=2H08B2
9D723D?76
2D=6DB70
236=7?9>79 689
806472I886
6=6BBK87
KN 8M0D6J
^aa]\on]\\ bcdefg
E6EB24032P6780=26B0=6087A8782E6EB28B2 0336H087E>==2?7EB26B0=6082AD36H79697; 56780=6?M2T73406>8?=0EE6?792==0
)*+!"( '#&$%$%&
"$!'
,( ' (-( 6?8Y3 076
8?9602NZR? 738H 668?
Q>26E=B8R3
E0F> ?6842
>7E3?70DP0=6A0H36EE6B7 >428B 36B6670
Nk>9>6E81 6B3>03BBB79
096878E0DB2K0 38>9>=6=0 G987 BBB73
B2D2?366B409
0=H=703u02Blv=
6P42
=6279
E046 LNU80
E26B09?8B 6?72; (!i(
jj(!($%)
?7M8B 2638I 28EB320EBEB078B6/90886 287 6>E?6B009 7D2309 D7B285 2EB308662E372HA3D03867D367= 3228B 2ENF0 =73046 080 7TD 76>801
B7=/03;
./01123405678296:208;<=0>92:>8?@23A
?089690B792=CD20==0D32E69285092==0 >87864616?00A30E>6B0?
7302>HE709=2525=02?
=0400D8? 0?0685
BK9092=6=00>B7; ??M74> 20I86 6BE0BH0?
0EM72E BB7=
6I2I0BB0289
H0D622329
3=/>2=E?D60B30B6B7 BG6O?B70==70 DD87
6086 0386E7E==>>Q 92>B22HEB6A0B
972DEB76
0B=09
H70B=7E B6B67=7u 28B320BB272856T64D2P80B7092E6;
I63E6826E>76D0B2B6?6EM7EB6=264I786;
<7
923446 20>BE7I E67=82F>
>878I 370DE2B00AAEE22?37H892D7? 6J3>26EGDH728;8; P?M302=
8D /M003887P
B29276DH273=680B6?B6029
A802B=>=2I
30=>42
378B
?3020 562 9922====2I
/OB00=E609
6Z0B7A=2EB2EE2?M2>M80
0 ==0Z0 B 77D 2 3= 0? 6>=EB>37?
307; D\p0Pwp0Lbc
Ndefg B>733=082247==B2D 6H0650657580
22H =2642
028BI632W2
E>7D6DD23
37?=60=46
=7
E0I6=6BK16E?0=2LA=0E?60878D7?M2D23D=2E; E[\]^_[_`a``\
D2E292=?78B36I>28B 2N 4>86EB0?78?2EE268>E7D230890320 EB30I7??08B66D7?36E60232B736?0428B32
E6BKE>=3>7=7?M2D7B3K0H2326=CD282= bcdefg I74I039032=0S23I60Nk>08970??092; S6=H67W23=>E?7860=B2380EB30=6=08?60B6
8>7H7C03=0428B72>37D27NO8D32E2850 H087Q>2EB2?7E261047E6E23H656E2P32B6 ?78B37=040P6EB30B>3006P87I6=6D08B7;
96>8/2?787460680110887292=2H0B096; ?M20E?7=B087?M6>8Q>268?78B68>056782A x$%y $'jz)!!- 4642900BB732930440B6?796B2350?0B2;
E68B 7??2>EBD00A5E67787P
8263D07HD07B6=6990D 2==2/F>
E 6 36E7?D00=6AO7B3040
1 =606
h!"-i&+-jj- ?17ME2E
E 20608?
??M72>3P78E 8792 4D6>=8Q6
? >07=E=D6079
2? E6362B70BE7E2 !- !'("%$'"$ PB372E 360QA>00>=B=769?60D87
2 386
E 7580
50P89
P670ED6D40
0 332B682
B 328B
42
6 0 8;
==0=
68E7EB286I6=6NC28E032?M2=/2Q>6BK16E?0=2A
0?78?4D 732?8EMR30302P
PP=66>E8P
D362I?6M=26A9D27PE=E609
SB00E B67T> =080 )' )(!')& j)
Z0D7=6B087M00D23B0428B20112340B796 \[mn
Q>0897H6282G?7442EE7L90W23=>E?786A
230871 73E2B>BB66812362l
^^aopbcdefg
O90B6E>=87EB37C6=E787E24D32D6J82;
PD07BH62H366D42>38B
B3779
DD27=A=212Q0>462EPB=70? 0>2D
62A2E E0928E2=6=0/647
4; E?280D7=6B6?0A>74686297882AH6H78782
=H>7E=E67D
4082PP696?7337BB6A=0936A64I37;2;
6
JE 13 280 B 7 AP3 056 20 6=7 379 2D =
7 3
42
B6469036D32E02?78746?0AE6P873:>8?>;3
3 06 ==> E 6782 N .2D 32 42 EE 2D 2 3> 80D 87 82 E E 23 20? 787 E ?2 85
E67822EB2380826?781378B692=D32E6928B2 09 6 0 =? >80D 32 E ; ?PM=62= 2=/O4>08?M2E287892=B>BB7400= ;
/
0887E ?7 3 E 72 3 0E B0 B0B 7=B00 == 21 0 46 P4>=67786 A40
326 846 =1086
BB723360AN?.0
3646
H780 =6A?/T0
3024> 738? 730?M6
2N.0
@9223==A2ED0DE2E0E26870
8E8?7EMB220
86BIB63=06H9223==E/76 =B7082F>
P=67 ; 91023=E?6798E0D6P0=36B7W2
2Nk>3=6>89 E?670Q
86D>223? 78H>68B
8?76 23==70 {16|}A D278E 60477 PP366?20
742D
>4278BB379
K0892==02320 46
30320B>BB6687EB36D7=6B6?6B>BB6961P6>86;32
0D 3 7 17 89 03 0 I I 60A46 D 7 3B00 90 >
LH0B6=2 qr $!$s(tt(s)%$
U86 EB7D 8632? 8V0 E62V0
3Q7>D22E029
942 2B8B
B27?2?67D30323
2346
2E66??7M32821
90326 0887D
40PP06733B62?NV3 7EB06 ?E77=8?
7D2B2B3079=?2>=86
G87?M8D2E76BE20H
H087
28P8E 0D263B228>
7873 s $ ( s40-!( $+$j=jD-7E%B70B )+( 76892; B?07E8=E2E>6972HD2B
28> 70E6EBE62?
lC26D30~H
PM>67047P
6H292=632?
|2M>237 0=
=0P0PH67J3A00
326 846869263D03N7<M
|||4N 17689EEKE
6BK240
A?7426P03646;
72>37D27A96.>EE24I>3P72W3>=0;;
80 B690 ==09 7 D D 60E 2 9 29 2 = C0 3 42
U8D 87>32EP69>208B=6929
602=B==303
6920DH>08B
II6=06?=087
=0=2P8EP20N C> B2339 46680 8BD282
B76 7=63B626
?696B>BB6P=264D E?M6230; 9?M62?
0>42
32E?6B0D23Q>2EB/0887NSD2379v=
8B 721 7 3 E287 8I 0EB230887 N 6EIB307; 80 B7 3 6 B> 3 ?M 6AH 2 3 6
E63289087?78B796?7E0E60320=428B 40 3B6 36 92= E 2?720
=7AD;
X802=85
=2E60A?42
M2=266287 8E24I3072EEBE26PGP0D 6032AP66106;L >E680? 7BE09
09622=EPE2282 32T6 80 446 EE6842
I6=2N3Z7 8 42 8B62EN7k> 87G P62B>82 32=
7E216L9 6?D29
37242 EE229=06; P82
=60379
3462=40H 2 9 7> 81 >B> 3 70 8?7 30D 6J DD06J87
3B282 3 20 = =03 0 5 5 0> 40 80 AQ> 2 ==
0H 23 0A=0
296?7EB668B 897B>B6397D0=2D6?77B28?32=2P6E=0B667HP79 2= B30 B 329 6E681 7 340 B76 6B7
0==/6928B6BK92==/>=B64792646P308B6?M2 56782E787?768H7=B282==27112=30D
40 8? 0E BB 0E = B2D7D37747 ; =/0887E?73E7N
p\^a`n`_ bcdefg
I6=2N
ppbcdefg
45141 601
10
01
70 23
00
18014412
< SvZv 6
325 782P
30=2A
UWFV .
v<<v vSSO<
v.CFZF SFFVFOv FZvFWvSSCOFZVF VF.N|{N|Yv|{N| S292.2P0=2
v446 686 EB302582
67822V6D7P30160
600 8B>
0033679
vZFv vSOO
VvZOZO

VF.N||N{
Yvu||N
VF.N||N
2;406=uP287H06=E2?7=7X6XN6B E
2;40 6=u C60
0H7806=E2?7=7X6XN6B 287H0550C6 ??0D 62B30A C605|
VF.N 52
0C687 ??0HD062B30A ZNSN92=0=0>
= S 60C;k
WFV
vUO OS<vZvOZ 2;406=u < OvvO SvZF

VF.||N;Yv||N|
FOSVvOZFVOWUZv.FO
VF.N|NYv|N VF.N|N{|{Yv|N{
v. ZYO |N
Ov< CFS<OFv E2P32B23606=E2?7=7X6XN6B 2;406=uE0832476=E2?7=7X6XN6B C60550C6??0D62B30A OB3=03B2BE0D42
78E 079
I6=29 FZvZNF.;|;{
FSSvZ<vSSOZOS Z <.vSVF..v
vZFvC.FWF
.U<vvS<vZO
YvZ< <vCCvF..O SVvYY<FZVv.F
2
?M;40
60H60=3u6 6=E2?7=7X6XN6B U1 16?679 6 OCFOv 2 87H0 329 0 5 67 808B
=2 26920=B696>E7
Z
vVv.OF<..OZ
U.OF.vOSV
.vS|CFO v VF.N|N{Yv|N{ VF.N||N||Yv||N{
2;406=u 2;406=u6817D>I=63040N6B T6=632BB7322ED78E0I6=2


vSSO

Yvu||N|
FZVO.F v.FSSvZCFZF 2;406=uEB0116=E2?7=7X6XN6B 2VF.N
;406=u=0NED2Yv|
5606=E2?N
7=7X6XN6B 64D23606=E2?7=7X6XN6B 2IuND>I=63040N6B 9N=PEN||||8N{