Sei sulla pagina 1di 39

CARTEA

ABUNDENTEI t

JohnRandolphPrice

Tretducereadin limba englezd:


C stian HANU

ennv,{n{$ nrvrn
Brapv, 201I
*"#ffiffifr,""
,di:turdADEVAR$ DWIN

Site www's'crett tv
Y'hoo! GmuP:de!'rdivin

Brq.v:hfioAlcere. .....,......
ryffiff#,#i:;',;;:HL*a*u
otlu*.T#lor"""
lerrse I
I gtnu, Cristiar(t!d')
2 lLadc Efritoarela abundent'r
ll
Ittt||lnisde-.lungulistoriei...,..........
" "" "" " "'
e [-e
Book Randorph ?rtrrr
dcrohn Prosperititii"
llrnul dc40 deZilepentruObtinerea
ffif*:i'iiff#Hg*""ffi;-"'
t rT3 III-A
l}M;*mm'rui*liffi
-1r;"*'""'
^
f! 6ftiunacubaniipecarii ai......." """
tlrrs^ lv-A
" "' 4l

^ la Fospritate
detextereferitoarc
O 0ompilalie
o^"'"
#ifi'"5f;,)i"'S,Hi''"* alnct4ile meleanlerioare
Coft.trfa ElmaMAl-NAr
. IMltolie de incheiere
I
f Dtw orto,
, rrrr..... a'
, .rrtlr rrrtr ,'
. r . r r aar r, .l
i. , , , . , ,
l

I
ncd de la inceputurilelumii civilizate, oamenii
iluminati au afirmat ca prosperitateaface pade
jnlegranlidin proccsulnaruralal \ielii
ti ca
abundenla reprezinl;naruraesen(ial:i a oricarui
indiricl.De-alungulsecolelor. nenum,ralioameni
r|| xLceptatacestadevdr,au inleles principiul plenitudinii
Irllrrlc din jnteriorul lor $i au transcensiluzia sf,rdciei,
lrh rindu-sede o bogdlienelimitati. Ei au demonstratprin
t,r,'lnrl lor via{a ce energiaabundenteiemaneconstantdin
',rr|rrrdin interiorullor, manifestend-o subformabanilor$i a
l {,,,.1.
r. ii 6nanciare.
()ficc om poate face ceea ce a licut deja altcineva.
r.lul cons6 in con$tientizarea acestuiprincipiu imuabil,
",,
ri, rrlclcgereafaptului cb lipsurile nu inseamnaaltceva
,1,(,rl trr)tcctarcaexterioarea unor convingeri grctite ti
r| rr'.rlrzarea faptului ci odateadusecorecliilenecesarela
(onfliintei,tu po{i deveniun canalde manifestare a
',,',lLrl
rrr r l,rrrr;isti'rri
din ce in ce mai mari in viatata.
\( ,,t)ul.rcesleicatiestesAiliofere oaolecliedeidei u$or
,1, ,,,1,1.\ rlrlcritotrc la prosperitate,pentrua le integraapoi
1,,,,.,(.,r,rI't recitioricenddorestiacesteidei,pentrua1i
'1i
,' Li,,,rrir\rlll ca tu egtio incamarea principiuluiuniversal

.v..
ABWDEATEI
CARTEA
al abundentei$i ci singuele limittrri ale acestuiprincipiu
sunt cel pe careti le impui singur.in prifta partea cirtii
vom analiza mesajelereferitoarela abutdenp transmise
de-alungul isto;;i. in parteaa douavei gtrsiPlanulde 40
de Zile pentruObtinereaProsperititiipe carel-am prezEntat
in cafiEamea.Manualulpractic al mdiestrieisi al rcalizdrii
desike,P^rlla alrjeiaili propue si t ajutesaif remodelezi
con$tiinlaastfelincat si lnlelegi mai bineenergiabanilor'In
sfe$ft, parteaa patraiti prezinti o compilatiea unor texte
referitoarela prosperilatepreluatedin ca4ile meleanterioare'
FAridoarqipoate,lucra.rea
subiechrl abundentei.Dactr vei
defali nu acopera
practica insi
in totalitate
principiile
descrisein eapi dacdvei facetot ceili va staln puteripentru
Penrne
t-ru
a-tr deschidecon$tiinlain fata bog4iei din interiorul tiiu,
nu va trecemult qi ili vei primi mo$enireadivintr p care ESAIE REFERITOARE
o merili. Cu cat te vei trezi mai tare,cu atatmai mareva fi
contributiata la stergerea tiparelorstuiciei 6i lipsurilor din LA ABUNDENTA
con$tiintacolectivda umanititii. Bun6starca generaleincepe
ifltotdeounadr ceaindividruli',

JohnRandolphPric

)-{x
G"ffi;riff"*d

,a
t
------..*--

I
:l:':,,.,,..
,,:::',:
:.i,, ...,-
.', , ,'
u amputeadescdeniciodata intr-osin-

I gura cartetoateinveteturile.eferitoare
la abundenta tmnsmise de-alungulis-
toriei de mesageriiinlelepciuniiEter-
ne, adaptategi reinterpretate
de cultura
,r i rl(.rxrli sub lbrma metalizicii spirituale.Conceptulde

',
stat la baza tuturor sistemelor filozoiice 9r rc
l.l'rrirsccarcau exisratpeni in secolulal Il-lea (cel putin in
l,,l|r.r lor originald),cend a inceputrdzboiulimpotriva cu-
rr',r\l(rii dc sine.
\Drr(||credeauca inlelcgerea de rine echitaleazd cu
' |r,'.rftcrca lui Dumnezeu $i cd pfin procesulmeditaliei
,,Ir'rl cr ani o energiedivinb $i transformdconflictul in
,|l ,'||r!. rgnoranlain inlelepcjune,reamain iubire fi lipsa
l|l ,rl,||'rdrnli.Iniliatii erauinvdta{isd emiti cele mai inalte

I ::.:.':.:::
:;..;.'-.,::.
1r rrr,rrrrobilcidei, cu scopulde a le manifesta,iar apoi si
r,l,|rrtrec simbolurileviziunii lor cu MaestrulSpiritualdio
filrl,,|1rl lor, cire reprezintASursaintregii creatii.
| )rseiloliicarestudiauin cadrul$colilorMisterelorerau
rr.,tnrlr dc asemcneasd i$i foloseascdputerile magnetice
':,,:;..i" ;-..: InrI rtrrr( l)cntruaexercitaunconffolasupramediuluiexterior.
I rr,r.rrrlrLrlhergia Sineluilor, ei reu$causamanitesteorice

li
.;:..
ABUNDENTE]
CARTEA Mr:SAJE RL:FENTOAREL.4ABLj\-DENT..i

forme necesarein vedereaschimbului,considednd-oun


insfinnenl al bundvoinlet-De pildd, ,,banii" erau considerati , ,,,,r,rrir..1):rca nu va veli cunoa$te pe voi in$iv!,vetitrdiin
o dovadi de aprecierea seruiciiloroferitede alte persoane, .,, r, rf. \ !,)i insivi vcli fi aceastisiricie..,
un simbolal iubirii 9i al integriteli. lt lt,t ghelia lui Fitip se vorbeqte<Iespre'practica
Indiferentde nivelul inilierii, o invaFturd particulard , .,,r, ii,r l tritoslarmirii inlelepciuniiin lormc manifcstate:
remenea coNtantd de-a lungul intregului proces iiliatic. r,r \(r (tr\'cnrceeace vezi (vizualizezi).,. Gnosticiisc
Aceastaalirma ce mintea si emoliile pozitive, respectiv ,,,,l,,r,rr I urninjispiriruale purea principiuluichristicdin
jubirea,bundtateafi paceainterioard,puteauelimina o ce rr,rr,,rrrlrirnului.Timp de cel pufinirei secoledupi lisus
i I'r| .r,
limildri. Cu alte cuvinte,conttiinlahrdvoirlei puteaelibera ",..r]u reu$itsecoopcreze cu Spiritulpentrucliberarca
individul de orice fel de restricliiale gdndiriiumane. 1,,,r, r l,rr lor creutoere,prin aplicareacunoa$teriireferitoare
| | , ,! rj r,rtonnctor-send fi a principiilormanif-estirii.
$colile Misterelor din Asia, Egipt, Persia $i Grecia
au adus un serviciu nepreluitumanitdlii in ansamblulei, l,,.0Irl llJ{)e.n.,lrenaeus, episcopul Lyons_ului, a atacat
retrezindputereaspitituali a adep{ilor lor'Aceasticunoa'tere ,,,lirL.r cpcndentdfi toatc invdliturilercleritoarela
(irntrcl)umnczeu$i omul indir,idual.
a annoniei$iimplinirii a continuatsdIle tmnsmisap n cd(ile 'r',r,rL..r Conrtientdc
sacre$i pin inveFtuile secrete,cum au fost Cabalaebraicd, Lt,rLrl{.r ilc/\oltarcaconStiintei individuale$i comuniunea
convingerilemisticilor hinduqi $i budiqti, texlele gnostice t" | ,,r.rl,rc Dumnezeuar subminaautoritatea prcolilor.
din primelesecoleale creltinismuluili chiaranumitepasaje | ., (|./lillluit cu toatd pulereaimpolriva gnosticilor A
bibLicecarcau reu$itsi scapede eliminare. ', t'.r rrrir .r -coat( lucraf(.irn cinci rolurnr l.rporr,ra
. ,//,, (tul)icareapublicato listicu lucririleacceptabile.
Pornindde la inveFturileoferitede Iisus,gnosticii(de ',
la cu\intul grecescgr?ojrj,careinseamni,,cunoa$tete") au ,1,, .,,,,11r lc doarp aceleacareii suslineaudoglna.Astf.ela
continuatsh transmili tradilia ezotericd.Di au insistatin ,,i,' t',rrrr:Irlitiade la focalizarea asupralumii irrrerioarc la
.cricfllell'r aqufrraunil,{ii dintr( llumnezeuti om. asupra ,,, r .r 1rr,r lumiiexterioare, iarputerea
liuntricna individului
divinitdlii individului uman $i asuprapute l crcaloarcpe 1,,.r,.(lirtii treptatstructurilorSiautoritetilorexterioare_
'
( .rr(l inrparatulTeodosjusa licut din cre$tinism
careo arefiecaresulletde a se dica mai prcsusde limitare religia
Texteledescoperite in anul 1945in Egipt,la Nag Hammadi, ''r,,, rl.r ica a sratului, in anul380 e.n.,insrituliileputerii
considemte mai vechidecAtEvangheliiledinNoul Testament, ,,, tr i.lrirt iI lolalitatecontrolulasupramintii individuale,iar
reprezinGo veritabilebibliotecedescrierignostice.De pilda, '|L|.,|'|ri|r(.II :r intrat intr-o perioaddce a durat o mie de ani,
, Lrrrr sub numelede Elul intunecat.primii 400 de ani
in Eranghelia lui Tonq una din cele 52 de cd4i descoperire 'rrNr
in acesttezaur,lisus allrme negu pe alb ca cine iqi cunoatte | ,n , \lr I pcfloadesuntconsideratiin Europao eri in carenu
, ,, Irr.l|'rplalnimic {ii in careliterarura,
adevarataidentitate rcalizeaze ci este lma cu Tatil cel viu. ttiinla Sieducatianx
Con$tientizarcaacesteiPrezenleDivine interioare rcprezinti ,, .,,r.klr. rrirj,,(unrrihuliela nfoErresul raseiumane.
ABUNDENTE]
CARTEA VESAJt:REFER|TjARELA ABLNDEN|,{.
, , ., rr\ r,,rl)rLr. (i)n$tiinlacolecdvea umanita$ia incepursi
Tot in aceasuperioada,aDa-numita ,'conqtiinlda pros-
, , , , , r r . r . r . r tL( t. cl c r c l c . r e e snr o
c ri L u m i n ia i n l e l e p e n i .
peritilii" (infelegereafaptului cd Dumnezeueste una cu
lrr sccoluI XIX, tllozoliaezoterici$i misricjsmulpractic
conttiinta individualAii reprezintASusa tuturor lucrurilor
.r'r. \rrns in Luropagi in Amcricaprecumo maree.Astfel,
bune din viaF) a fbst Factic inexistentain lumeacre$tini'
rrr Nes l:Iglund a aperutMi$careaTranscendenti;phineas
Viala seculardera controlatdde sistemulfeudal,iar cheile
o,rrrliv ir crcatMitcareaMetafizici; Helenap Blavatsky
ilumindrii spiritualeerautinut in secretde liderii Bisericii' fi
subiectivdqi prealiberi a doctrineisaulipsade I l( ir \ { )lco aupusbazeleSocietilii Teozollce;Mary Bakcr
lnterpretarea
l,l,ly ir liDdatgtiinlaCregtine; Charlesgi Mlrrle Fillmore
credinti in religiade staterauconsidemtecrime 9i pedepsite
,,, (,cirr Mi$careaNoii Gindiri (Bisericaflnititii); Nona
ca atare.Dator;tiiluptei permMentedintre Bisericd!i indi-
ll',!'ks i' in(iat $tiinlaDivin6;EmestHolmesa pusbazele
vid, tehnicilespirifualece conduceaula eliberareade nevoi
Mintea '..rrrrr1r'r ltcligioase;Alice Bailey a fondat$coalaArcanelor;
$i $tiinlafo4elor Si fomelor s-aLrpierduttemponr'
li ,r,l,'ll Stoinera creatSocietatea Antropozofici;paramahan-
occidentalia fost finute ,,in intuneric"penein secolulXM,
.r \i,1'rrnlndaa fondal Mi$careaRealizdriide Sine; iar in
cdnd structurile institulionale au incepLltsd se fisueze de la
sine,iar principiileetemealeUniteii ti Comuniuniiau ince- r,,rrl r(numiratelor dosarecu materialeadunatede adeptii
l,'r Lll'rr ( ayces-aformatAsocialiapenfu Cercetdri$i llu_
put sd iase din nou la suprafal5
rrir.I ( Accltia au fbst doarcdlivadin cei careau contribuit
Rozicrucienii,cunosculi9i subnumelede ,,FritiaCrucii
I r Norurlrrira infloririi spirituale.
Trandafirului", au inceput sf, cxercite o influenli din ce in
I r ora actualase estimeazici cel pulin 25% din popu_
ce mai mare, conhacarandintoleranla religioase, dar au fost
panl la publicareamani- l.,lr,rSrirtclorUnite estemai mult saumai putin implicatain
nevoili si rdmanein clandestinitate
l,l"/"tr,i l/nLcricasau in ReligiaNoii Gdndiri.in cenrrul
festuluiOrdinului,in anul 1614.Aplicendftadiliile vechilor
.1.I lrl,,,/,'liistaconceprul ca Durnne/eu
egiptenili ale gnosticilorcreqtini,membrii acesteisociet6ll " inseamn;abun-
,1,,,1.rIrlinita $i cl noi avemdreptulsdne bucurdmde aceastd
secreteau transcenslimidrile lumii fizice p n trezirealor
fl(ii. cdci suntemexpresiiindividualeale Surseiinfi_
spirituah ii au depd$itconrtiintalipsurilor prin cunoa$terea 'l'rrrl(
PrezenteiSiVoinlei lui Dumnezeu.
- ,,maivechedecatoricaredintte relF A.(.st Mesajreleritorla Prosperitate
nu a pututfi ascuns
Ftancmasoneria
,,r,r rrr;rrur in Biblje.Dupd2.000de ani de cenzure,traduceri
giile lumii", dLrpdcum spuneaunul din liderii ei, Albert Pike
,, r,1(lrl,rri,l-uminade Aur a PromisiuniiTatilui Ceresc
- a continuat la dndul ei si transmita in secretMisterele sa-
,,,,,rrrrirsr'l\triluceascd in paginileBibliei.Spreexemplu:
crir.Prin inlelegereaRealitllii spirituale$i prin dedicatialor
fatd de principiileinlelepciunii,lubirii 9i Serviciului,maes
trii masoniau atinsputeri,,supnnaturale"ti au reusitsama- ..ll(iriubilulc, dorescca in toatesd-ti meargdbine.,.(A
r',,.,,tr,,r,r,1
. lurloan,l:2)
nifestein lumeavizibila abundenlape careau vizualizat-oin

'16 . \t.
' -4 -. -

CARTEIABWDENTEI MESAJE
REFEMTOARE
LAABUNDENT{..

,,Puneti-Maastfel la incercare,zice Domnul Ogtirilor, .,l.umea,cu toa6 frumuseleaei, cu fericirea$i sufe n(a
dac[ nu vd voi deschidezegazurilecerurilorsi dacanu vol er. cu bucuriile gi durerile sale, este planificatepane in
"
tuma pesle voi o binecuventarecare va da pe deasupra rlrrrcle detalii astfel incat puterile Sinelui si poatd 1l
(Maleahi3:10) |lrirrrlcstatein crealie.,. AnnieBesanr,
carea pretuar
conducerea
\(rrflllii Teozolicedupn Helena p Blavarsky
DomnuluiimbogeFtte,$iEl nu lasesa
,,Binecuvantarea
fie urmatede vreunnecaz" (Proverbe
10:22) ..Mai presus de orice, noi trebuie sb inrelegemcd
ll||||rnczeunc oferAbate lucrurile de care avem nevotein
,,Cei carete iubescvor prospera.Paceasi fie intre zi- r rrlir dc zi cu zi, pdni la celemai mdnrntedintreele,iar daci
in palateletale " (Psalmul
duriletale 9i prosperitatea l22r6-7)
rr' lrl)sc$te ceva,acestlucru sedatoreazaexclusjvfaptuluici
pentru
,,$i Dumnezeupoatesd va umple cu orice har, r'r rc itm tblosit minteapentrua stabili conlacaulcorectcu
ca, avendintotdeaunadin toateindestul,sefi{i plini de orice | |rlx irn)rntcagrcu r:rzacosmicece emanhin mod automatdin
faptebune."(2 Cor;ntni 9r8) ir\tl-" CharlesFjltm orc in caneaprcspetitatea(unul din rexrete
'r.
rrr.rrfi; Unit ilij)
,,Ci aduJi amintede DomnulDumnzeult5u,caciEl i{i
va alaputeresd te imbogeleqti" (Deuleronomltl
8:I8) ..llogitiile lume$tiau fost respinse,dispreluite chiar
Si
rr,rt tlc aspirantiispiritualidin cauzaignoranleiacestora.Ei
,,Domnulili va deschidecomoaraLuiceabune,ceruile,
tot {r i||r triut ce te poli bucurade bogltiile acesteilumi Eri
ca si trimitelirii taleploaielatimp 9i ca sebinecuvanbze
{ tr' r(loDtifica
lucrul mdinilortale;vei da cu imprumutmultor neamun,dar neapiratcu ele gi ci le poli posedalird a te
lil,.r l)oscdatde ele. De buni seame,aceastaatifudinede
tu nu vei lua cu imprumut."(Deuteronomui 28:12)
r' ,lnr4lcregrtgnorarea abundenlei estemai putinpericuloasi
,,Meritfie Domnul,carei$i gbse$te plecereain pacea$r
' I r , irlultii
mare gre$eald,
careconstd in ldcomie$iin adorarea
in prosperitatca slujitoruluisau."(Psalmul35:27) r',|,rli,r.rcspectivin teamade a nu_!ipierdeaverea.
Omul cu
,,De aceeave spun ce orice lucru veli cere, cend vi rl, \,r'.rl intclepteviti insdambeleatitudinidescrisemai sus,
rugati,se credelicd l-a!i 9i primit, $i va fi al vostru" (Marc! ,l|r,l () b()getialumeascinu estealtcevadecato reflectare
11:24) r l"'ilrlrrr spirilualepe caretrebuiesAo cautemai intai de
11'.rrr \r nr.tipresusdeo ce.Cinea gdsitbogdliacelesta nu
t",,rr( (\ rtir bogilia lumeascidecatdacdo respingein mod
Mesajula tbst preluat9i transmisapoi$i de allii:
,llr, l'llollrr - Annic Rix Militz, in carteaBogdtii $i onodrc (reft al

,,Omuls-anascutcasefie bogatsaucasi seimbogdleasc'r


prin folosireafacultdlilorsale,prin fuziuneadintregandurilc 11,)\trcritatc.teste rejlectarea subslanlei spirituale
salcSinaturi." RalphWaldoEmcrson |1 lrrr(.r (.\lcri1)uri_Tot ceeace existAin Universne sti la

)! r2.
--4_--..

A ELlr'DENTEI
c,lRTE.1 MESAJE
REFEMTOAREI,AABLN,IDENTi,,

dispozifie.Nimic nu ne sti impotriva Viata nu facealtceva rx',rsrfii.dcopotr'v' atuncicdnddormimqi cdadsuntemtreji,


decatse daruiascd. Noi trebuiesh acceptem,seutilizamfi sa l! rlnril nc asiguratoate lucruriledecareavemnevoie.,. Joel
transmitemmai depafidarurileprimite de la ea Succesul |
",tt,rtitn.in Cdlcd ikffifi
hrale cu care sunt
$i prosperitatea reprezintd atribute spl ..Amrnte$te{icd banii reprezinti consolidarea energiei
inzestr4itoli oamenii.Din pecate.nu toti se folosescinsade \ I \r plinc de iubire a divinitilii Si cA cu car realizareagi
in Stiintaminlii
ele." - ErnestHol'nes, |rlrrcsia iubirii este mai pedecte,cu atit mai plenari va
diruirii
,,Dumnezeureprezintd simultan darul 9i actul 'I,.\rl|i
provizionareacu acele lucnui de care ai nevoie
Omul estecel careprime$teacestdar'Dunnezeusel4luiette 1r rrt|rra,li indeplinimisiunea." Maestrut tibelanDjwhalKhul,
in om, ceeace inseamndcd acesttezaural bogaliilorinfinitc rl' , irlc. lui Alice Bailey,Eitenaliarca ierohrcl
rezidf, in interiorul nostru, dar $i in afara noaste DacS vei ,. . .(brpul fizic esteafectatcel mai taredeteamadecon_
invila legile mintii, tu vei putea exhage din acesttezaur rhl||lc [lrtcriale. Teamaesteunicul obstacolcareimpiedici
infinit tot ceeace ai nevoiepentrua trbi o viaF glorioasd' lrrrrrl sr'raihd accesla o mai mareabundenld... EdgarCayce
fericid $i prospere-" JosephMurphv.in Prle/ainlinitddea I
A,ti,jl de \4esajesuntfoarlenumeroase !i \ or conlinua
ril ,'t,.||rpjni cendvor fi inrcgisrmLe in con$liinga rururorsu-
Tu te
,,RefuzesA acceptio ce altcevadecatarmonia fl' t( l(,f ( iindurile legatede lipsuriti de limittui trebuiesefie
poti bucura de prosperitate indiferent de circumstantele cu lr'||Irittcpcntrutotdeaunadin minteacolectivea umaniteii.
care te conftunti la ora actuala. Cine cunoaqte $i respecta '
Legea Fiinlei detine controlul asupra tutrror lucrurilor'
AceastdLege conl;ra putereade a te bucurade prosperitate 'Ll, tdral $i Legea
liri a incalcadrepturilecelorlalli oamenide a se bucurala
randul lor de ea." - Emme\ Fox' ;n Schimbil-liriala | | umeaexterioarlaformelor$i expcrienfelorrefl
ecta
dolan a$a
,,Noi ar trebui sAinvaldm sd ne gandim la lrmea interioaria gendurilorli sentimentelorCeea
cum ne gandimla frunzelecopacjlorsaula portocale,con cc cxistAsus,existl $ijos. Ceeace existain interior
siderindu i o consecintenaturald$i inevitabilaa legii carc e\ista $i in exteriorAceastaesteo Lege.
actioneazdinleuntrul nostru. Noi nu ar trebui se ne facem ' ( u ciit vci devenimaiconsticntdeprezen(aluiDum-
griji chiar<lacipomulestegol, atattimp cetcunoa$tcm legea
re,,cuin intedorult6u,cu atatmai mult iti va umple
.r." ,pun" .a pomul produceintotdeaunaroadc in lunclic
( {nr\stnla accasLPrezen{d.
Aceaslaesteo Lege.
,:leseminlclccultivate Oricareat fi stareafinantelornoastrt
I ( l| ('il vci intelcge mai profund ci Spiritul tdu
la un momentdat,noi nu ar trebujsdfim ingrijoraliin vreulr
1el.intrucafcunoa$temlegeacareactioneaza prln conStunlrr r.l)rr'/lnti Sursa,Subsantagi Activitalea care te

.n 2r '
ABWDENTEI
CARTEA

aprovizioleazl cu toate lucrurile de care ai nevoie'


cu atit mai permanentse va grava acestAdevar in
conttiiniala. Aceastaesteo Lge
4. Cea carc se intelprcteazl pe sine sub forma expre-
siilor 9i experienlelor din h\aea l^ e{e con{tiinla
ta spiriluald, tspectiv Cunoatterea Prezenlei lui
fhmnezeu in intedonrl utrl oare coDferi adevarab
implinire leundca.Aceaslae$e o Lege'

d&'
.-3*.---

. _ ,.':--:.'...... - . . ',.,,:.".,.. .,.:.:,::,.::'.::l


: , , - ',:.'.:..: : : , ' : : , . 1, ; , .
.', . .., . . : i, , . , , . : .
'::. , ", . ' , . , . r '. : . , , . . , . '. . . ',
: .t::.', ,,.t.',.,.,
. :....." ' ,.' r r t, ..' ', '; : : 1': . ,t,.',:,::-',,

n
Ilgl**lld$:,-;'ll
I creatoar(a lui Dumnezcu.
1,,'. t tizibila. ra ia furmr banilorri a rurururlucrurilor
numilarr Subslanla.

t, r,.ti.'r nrcesdrenentrua te slm(i liber pi pentnra trji o


, ,.,1., .r ,,nioasiin acea\ralumctriLlimen\iL,nJlb.
| \i.,rJJnumire/,/ia,/pil al( tbundcnlci.rcspectiranu_
,,,,t, l..frt.]lialeAdcr;rului uni\cr.al.care.dac, 5unlrcali_
, , , 1 < . rr nei rl i b e r u r ei n
a d i t i d u l uLi l el r n \ u r i r iI i m i l r r j .F i i n d
"-r",1, frincrpiispiriraa/e. nir'iunom eareareo conltln{a
t.,,.,r (.r.a a\arrliei$u a egoismului nu pualejnplemen_
r, 1r.1,r,rrrul prosperruliibazatpe Ade\!r. ln mLrderident.
.,1,t,..rrr.r principiilormisticepennua .)rllr, bantnu poa_
daraplicarea lor nentruJ inlelegccauzele ti
' 1 , r' 1,\nirilltrlealeabundenlei cunduce aulomatla ohlinr-
, r rrhr dividendebogate,manifestatedeopot vi in form6
1,, \l! , rcr(i. Dat fiind cd bogedaspirituald deopotrivdvj_
rl,rl.rsr rrrrizibili nu poatefi oblinutddec|t pr,nreatizare,
'|rt'lrrl |rl)l ci vizualizareasubiectivdestcmenfinutl la ni-
r,,l , (tr)lrirrlci spiritualegenereaziautomato manif'estare
',

a
---'-l-!F

ABUNDENTEI
CARTEA PLANULDE 40DE ZTLE

in vedereabinelui comun.Cu alte cuvinte,calaspiritualaa r,rrbit lui Moise din fufi$ul arzdtorsau care s-a manifestat
abundcnteiii favo zeazi pe cci alecdrormotivaiii suntpure l n Il Its LLs,
Dupicum spuneaRalphWaldoEmerson:"Zarurilelui Dum- AcestSpirit dio interiorulteu nu emitedecatganduride
nezeusuni intotdeaunaaruncate" rl)undcnti,cici aceastaestenaturasa.De vremece gandu le
Si vedema$adarcaresuntprincipiileprosperitd{iiVom .r\r,erirte cu lipsurile sau cu limiterile nu pot fi inregistmte
incepeprin examinareaconltjintei tale: ai o aversiunelafe \nu cultivalein aceasteMinte lnfiniri, principiul sauLegea
de bogetie?Ti se paredeplasatsf,fii prosper?Te deranjeaza Alnrndenfei nu sepoatereferidecatla o prosperitate absolutl
cl^intnl abundenld? DacE ai chiar si cele mai marunte !r (rlnlinua. Sineletdu nu poate gandi, nu poate vedea$i
rezerve, verificd-fi sistemul convingerilor referitoare la ||U poalc cunoa$tealtceva decat abundenta,iar energia
Dumnezeu.Unul din aspecteledivine esteacelade BogSlie , rert(larca acesteiCon$tiinteaAbundenFicurgeincontinuu,
omnjprezenta9i de abundentauniversalAa creatiei Daci .\l,nmindu-se in toatefelurile cu putintdti incercandse se
te opui prosperiteliinelimitate,tu te impotrive$tipractic r|1|||rliisteinclusivin planulfizic.
proprieitaleesenie,careestecreatddupechipul$iasemdnarea AceastdEnergie creatoarea Minlii Universale este
lui Dunnezeu. Altfel spus, tu e$ti o expresiea bogetier rrrnrlii Substanfd.Ea curge prin con$tiinlata $i devine
omniprezenteqi o individualizarea abundenleiuniversale' rrr,rrrilcstiin lurneafenomenaldsub forma experientelor
$i
Chiarin acestmoment,tu elti la fel debogatca oriceindivid , I r rIInstanlelor asociatecu prosperitatea.Eaareinsdo calitate
care a pdlit weodatape aceastaplanete.Toate animalele .l'l,rslrci", ce ii permitesa se impregnezecu tonalitatea,i
domesticeili apa4in,la fel 9i minelede aur 9i argintsautoti llrrrrir convingerilortale dominante.Altfel spus,tot ceeace
banii din lume! \( /r. cc auzi, ce atingi $i ce simti reprezinti o obiectivare
Domnul ta rel'arsa asupra td comoar't Domnul
'r lrr,lrriilor trle convingeti.Formele gi experientelesunl
'?li (|lrttlc clecte(aparente),
esteSpiritul Divin saucon$tiinFchristicl din tine Dacavei qi agacum spuneproverbul,noi nu
realizacA e$ti una cu Dumnezeu,tu vei potenlaacestSinc ,u rrrln|l si ne ludm dupeaparenle.Ori de ceteori emitemo
Supremcare reprezintedeja esentata Cu alte cuvinte,1Ll ,trrlt.(rti de valoare",noi ne asumemo convingere,pomind
elti dejatot ce rcprezinti accastePrezente$i aceastaPuerc ,1,l.rIncmisac5judecatanoastrdestecorecte,decjreprezinte
a Universului.De aceea,tot ceeace ii apa4ineacesteiMinlr ,, rf,rlrt te. Cu toate acestea,ni se spunece nu tebuie sh
InfiniteiIi apa4inein egaldmisura.Tu nu exi$idoarin corp' l{,x r(lirnrastt-el.De ce nu? Deoareceniciunefectnu arevreo
ci gi in afara acestuia,prefutindeni.RealitateaSinelui tiu \ rl",||c in sine.Singurelesalcatributesunt celepe carei le
esteo Fo46 omnipotentAcareintruchipeaz[intrcagaIubirt'
()l
intreagainlelepciunc,intragaViati, intreagaSubstanfa' llil|llr reprczintdun astfel de efect. Atunci cand te
ceeace existh.AceastdTotalitatecarese manifesteprin tin( ,,,r, , rr(../i preatare asupraelectului.tu uili de cauzi, iar
csleaceea$iMinte, acelatiSpirit qi aceeaqiPrezentecarei_il ,rrlrr r , rn(l cruza nu mai estepotenFta,efictul inccpese sc

26 27'
'_-

ABLNDENTE]
CARTEA PI,ANULDI:40 DE Z]I.E.

diminueze.Astfel, dacaiti tbcalizeziatentiaasuptaoblinerii rduni. sd obtii sausd posezisimbolul(banii),focalizandu_te


de bani, tu te indepirtezi practic de Sursa abundenlei. trclusiv asupralui qi nu asupraSurseisale,tu i1i biochezi
Propune-fichiar in acestmomentsd renunli la convingerea srgur,rn:rnifestarea doritd(obtinereabanitor).
ce banii reprezintasubstanlata, sursata de aprovizionare, Ili dore$timai mul{i bani $i mai multe prosperitatein
un factorde sprijin sauun motiv de siguranfi.Nu banii sunt !rx(a ta? Daci da, atunci heci de Ia con$riinfaefectului
(a
toateacestea, ci Dumnezeu!Dacevei intelegeacestAdevAr, "urcrialitilii)
la cea a Cauzei(a spiritualirhrii).Ori de cae
energiaabundentiva cLrgein viala ta intr-un flux continuu ,nr confCri putere unuj efect, tu ii conferj propria
ta puterc
qi perfect,manifestAnd efectelepe careIi le dorefti.Adopt5 pcrsonali.Cu alrecuvinre,ii permitiefectuluisdaibd putere
o
chiar acun convingereacd singua SurseesteDumnezeu5i rr$rprata. Au banii putere?Dacdrespunzipdn da,inseamne
nu te mai gandi la efecteleexterioare. .i lu c$ti cei care le-ai transferataceastdputere,devenind
in cazul in care consideri ce sursa bundstdrii tale este srhvul lor. Cum s-arspune,ai inversatrolurile!
slujbape careo ai, angajatorultdu, partenerulde viale sau AdevarataSurs5 de bani este prezenla Interjoari
investi{iilepe care le-ai ficut, tu te indepdrtezide Sursata st|rclcdinliuntrul t5u,nu minteata rarionalesauganditoare.
reald.Atet dmp catvei privi oricepersoand, oriceloc 9i orice ,\r/!,/r.r Sursi a oricdreiforme de abunden{desteprezen(a
condifieexterioad drept cauzaa siguranteitale, tu vei blo' llrvrnddinlduntrultau.ALAttimp cat minteata sefocalizeazd
ca singur fluxul prosperitetii in viata ta. Atet timp cet id vei nHul)rracesteiCauze,fluxul energiei(abundenFi)va
curge
transfera puterca personale unei alte fiinle, considerand_o lrl|(.|in viata ta. Invers,atet timp c6t te vei focaliza
asupra
sursabun5stariitale,tu i{i vei limita automataceast5bunds r'lrt.tclor,tu vei blocaautomatacestllu-x.Cu cat vei
deveni
tare. |t,r rnlpefsonalin ceeace prive$tesursade proveniente
a
De acum inainte, gandeste-tela bani, la posesiuni I'ir!Ilt)r tii (slujbb,salariu,comisioane,investi(ii,partenerul
r rif(iietc_),cu adt mai pers()nalte vei raportala adevirata
si la cclelaltedodnte mate ale ale tale ca la nigte simplc 'f,
simboluri exterioareale surseiinterioarea bundstdriitale ',orsriil banilor tei. Cu alte cuvinte, cu cat vei cultiva
o
SinguraRealitatea acestorsimboluriestesubstanlacare se r, l.rlr(|ll!i stransicu SineletduDivin,cu atetmaimare
va l]
ascundcsub manit'estarea exterioardBanii nu sunt altcevr ,rl{Irilcn(a din viafata.
decatun simbolal uneiIdei aflatcin MinteaDivine.Ideeas! I)( lceea, intcrioizeazd-te$i prive$remanlerain care
refcrdla plenitudineacareiti poateindeplinitoatenevoilecrr lrr,rr.rrzil)rezenfa Divine dinleuntrultilr. MinteaInfinitacare
un surplusde misurd. Atunci candIdeeaDivine coboareirr r,' .r { r(itl nu vede $i nu cunoa$tealtcevadecet
abundenfa,
manifestarc, eacapetaformabanilor,darace$tianuteprezml;r Inr rr :r(rsr oceande Cunoa5tereexistd o ldee
spirituald
Sursain sine,ci doar un simbol al ci. Sursabundsteriitalf , ir, ( oricareifome. orichrui eveniment,oricdrei
"respunde
estecongtiintafaptuluicd egtiuna cu Dumnezeu,$i implicil ! '.. ,L, .r.,r,{(..
ori.rrci contlilri;i oricdreiexpcrienlep< carc
cu abundenlauniversald.De aceca,ori de ceteori incerci si lr l(,r Inrlcildori. Energiacreatoare(substanla)acestorIdei

t8
ARUNDENTEI
CARTEA PLANULDE 1ODEZ]LE
rrr( asaTatilui, in careai dreptulsi ie afli chiardaci ai cdzut
Divine curge de-a pururi, generandexclusiv manifestdri
||r rnrcjclematerialitelii.Nu te maigandi la banigi la posesi-
perfecte.Dar rEine: atat timp cat priveqti lumeaefectelor
rDilc materiale(la efecte).Concentreazd-te
saua formelorvizibile, tu creeziautomato mulatiein fl[xul exclusivasupra
rhundenteiabsolutea substanfeidivine careemani de-apu-
Derfectal acesteienergii, genednd implicit o manifestare
trrr din Con$tiinfaSineluitiu Suprem.Asume{i toateaceste
imperfectd.lnvers, daceii focalizezi aten{iaasupraSpiritului'
.r)nvingeriqi demonstreMile chiaracumr
tu devii un canal perfect pentru manifestarealdeilor Divine
Nu-ti mai adunala infinit facturile;nu-li mai numdra
ale Spiiniui tau
lriurijpc care ii ai (sau de care ai nevoie);nu-li mai cdura
Va veni o vremecendtoatenevoiletale financiarevor fi
Irrriistareain lumea exterioari, privind cu speranF cehe
satislicute exclusiv pnn focalizareata asupraSinelui Suprem
,llcrite persoane,locuri sau situalii. intregul Univers te
din interiorultdu, nu asupralumii fbrmelorexte oare Pane
atunci, tu vei continua se experimentezi incefiitudinea l|rrvcatccu sufletulla gurd,rugandu-se serenunlilaaparenlele
r(','rlive ale lumii iluziei $i se ifi reclamimo$renirea
pentru tot restul vielii Fiecaresuflet trebuie sd invete aceaste divind.
A sosittimpul: astdziesteziua ceamare.Treci acestexamen
leclie, iar atet fimp cet nu o face, lui i se oferd nenunfuate
qi a tr oo va mai trebuise il dai a douaoar5 in schimb,dacdvei
oportunitaliin aceastadirectie, sub forma lipsurilor
lrlrnua se rc cramponezide tenraliileminlij rationaleSi de
lmiterilor aparente.Poatece aceastaesiesitualiata chiarin
acestmoment.Dacea9astaulucrurile,realizeazdchiaracum lrrr'\iunilelumii exterioarein speran{ace vei obine astfelo
r)[rirrc financiardtemporarein aceastelume a efectelor,va
cd aceastaesteoportunitateape care ai aqteptat-oat:ita\Teme
tri hl|i si te intorci in claseqi si inveli din nou aceea$ilectie_
pentru a demonstraAdevdrul dreptului teu prin na$tere'
_Conqtientizeazd
faptul ce aceastaexpeienle nu rcprezinti
deceto iluzie, o proiectiein afard a convingerilortale' un
I'lanul de 10 d" Zile
efect produs de co$tiinfa ta Nu-{i mai transfen puterea
porsonaldacestlliefect sau acesteiiluzij Nu mai alimenta F n tr u 0 bline rea Ptuspeitdlii
iluzia cu energiata negativd.Nu-ti mai focaliza energia
A(csl plan reprezinti un programin vedereaoblinerii
asuprasceneiexte oare,ceci aceastaechivaleazecu vidul
llrnI trr('speritdtiabundentein via{a $i in afacerile rale.
Sicu moartea. I r,r\llnlr arc nevoie de 40 de zile penrru a reallza un
Schimbe- chiaracumconvingerilelegatede sine9t nrt
,hl,\,rr ()rice pauzein dmpul acestor40 de zile intrerupe
te mai considerao fiinF umanamuritoare,ci o fiin{i splrl
llrrrrrlrncrgctic5i disipAenergiaacumulatedejain jurul idcii
tuald eternf,.Nu te mai Sandila ceeace se intampl5in lu
,,'rrr rl. l)c tceea,angajeaze-t cu fermitateci vei ducela
meaia, la temeriletale legatede creditori,de siguranlata, dt
I'rr ',lrrfrl rccst program,respecdndficcarezi din el. Dacd
protecliasaude viitorul tiu. idoarce-ti privireade la efeclc
{r r,rr.rr( hiirr $i o singurhzi, incepede la inceput9i continud
iaJi adio de la convingerileextetioaregre$ile9i intoarce-l(

. ,0.
ABUNDT:NTEI
CARTEA PL/1NLI, DE 1ODL ZIt.I:

pene cend rcufe$ti sd parcurgi intregul prognm intr-o lncepAnd din aceastdzi nu ilvoi mLi fticunoask
continuitateperfectE.Iatd ce trebuiesdfaci in acestscop: decalpe Dumnezeuca Subslnld a ned. cc! Sur-
sd d bundstdrii mele Si ca Factor de Sigurdnq.
. Stabile$teo datdspecificapentrua incepeprogramul in continuareurmeazdzece afirma{iialePrincipiului.
(depildi, o zi deluni, de$inu esteneapdratnecesar)' Cite$te..i/e ?lrdin fiecarezi.In acestlel. de-alungul
Ia un calendargi numdrape el 40 de zile incepand celor40 dc ,/ile\ (i parcurge listadeparruori.
din aceastazi, apoimarcheazf, ziua de final'
Dupi ce ai citit afirmatiazilnicd - Iie dimineala
. afirmatie
in primazia progamului,scrieurmbtoarea la tlezire, fie searainaintede culcare mediteazd
in jumalul tdu spiritual: asupraei timp decelpulin 15minute,localizandu-te
incepind din dceasta zi lnoleazd data comple- in totalitateasuprallocdreiidei exprimateli lisend
til, incelezsd mai cred cd banii yizibili sunt acesteidei si iti umplecon$tiinta.
sursamea de bundstareSi de sigura ld ;i in- Dupi Ilecarc perioadd de meditalie, noteazi in
cePsa pri|esc lumea e|actelor dta cum este ed: jumal gdndurilecarei{i trec prin minte.NIl atd rd
o reflectare Lt conringerilor mele. Pdnd acum
Jbci zilnic acest lucru.
dm crezut in pltterea banik)r motiv Pentru c6rc
om cedalPuteredmeaperso ala;i 'l toritaleLl De vremece ai primit /Ea tot ceeace iti estenece-
n.,.t .t'nJerit.mie d, Dumnteu uneitonvtn sar(inlrcgulconlinulal Minlii Infinireiri apa4ine.
geri obiectirate Pand acum dm crezutin posi iar acumai devenitconStientde acestlucru),dove-
bilitdlea lipsurilor, prorocAnd astfel o rupturij deste-tisinguracestAdevir imperta$indcu allii din
la nirelul con;tiinlei melele Sursareald a bu' preaplinultiu,inmod regulal,celpulin atettimp cat
nhtdrii mele Pand dcumom crezutca sunt un lucrezicu acestPlan.Ddruireaesteo $tiinli ezote,
simplu muritor ce t,iette in condilii materir rice ce genereazaintotdeaunarezultatelescontate.
Ie; datoritA acestei credinle, i-am ceclal o u atatdmp cat estepracticaticu iubire gi cu bucurie,
lui din mine si rned ui in cale trdiescputerutt ceciLegealace ca tot ceeace dbruie$dse se intoar-
mea. Pa d acutn dm crezut in iluzia creatd dl ci la tine multiplicat.ln schirnb,dacdvcr pracr:ca
conttiinla colectird a umanitdlii, de Sinduril' reciuiala (personal,prefet cuyeLft tnpArtdtire) iL
eronaleale oamenilor'Si mi-am limital ast|Ll mod mecanic$i calculat,numaipentrua-i .,facepe
finla nelimitatd s-d terminat! incep'rul ditt plac" lui Dumnezeu,pentru a scepade vino\e{ie,
dceastdzi renunl la a$a-zisdmea umanitatell prnlru a-1irespectao obligaliesaupentrua obqine
imi reclam moStenireadivind. Cu alte cuvinll ccva la schimb (pentruci a$a inlelegi tu aceastd
deacumilainte m.i roi consideraofinliidiril'j Lctrc),nimeni nu va aveade c6$tigatde pe urma

'"t .
CARTI.:1IEIINDENTEI PLANUL DE 40 DE ZILE...

ddruirii tale, nici mecarbeneliciarul.Diruie$tein- oala nu reprezinte aceastdsursd.Adevamh surse a


totdeaunacu iubite, cu bucurie$i amuzandu{e,iar bundstdriimele esteconttientizarea,inlelegerea$i
fereslrelecenilui ti se vor deschideinstantaneu. cuoa$tereaactivitedi prodigioasea Mintii Divine
din interiorulmeu. in{elegereaacestuiAdevir este
absolutd.De aceea,$i Sursabunest5riimeleesteab-
solute.
Afirmatiile Principiului
6. Sursa mea interioare se manifestd insranraneu
i. I)urnnczcucsteAbundenle Estcsubstanta
nes[ar$ite. $i conslanr prin dil'erile lorme si e^perienlece
corespundnevoilor qi dorinlelormele, 9i fiind una
bogati si omnipreTentiin intrcgulUnivers.Aceasli
cu PrincipiulSurseiin acliune,esteimposibilseam
Sursaabsolu|ea prospcrititii infinite se manilisti
nevoisaudorinterimaseneimplinite.
1anirel individual2rir mllle prin Reahlatealnca.
7 . Conltiinla Divind cu care md identific i$i exprimd
inri rafinczminteaqi imi innobilerinima astlil incet de-apururi adevfuatanaturda Abundenlei.Aceasta
si devin con$tient.si inlelcg $i sd realizezlap1ulcA este responsabilitatea ei, nu a mea. Singuramea
PrezenlaDivini llu SLINT esteSursaSi Subslanla responsabilitate constain a fi conStientde acest
tuturorlucrurilorbuncdin viatamea. Adevar De aceea,am o increderedeplini in Sursa
3 . Sunt conStientci PrezenFdin intcriorul meu estc mea, md deta$ezde dodnlele mele $i il las pe
totuna cu Abundenlanesfar$iti.Sunt con$lientdc Dumnezeusi se manil-estelibcr ca abundenFin
viala $i in afacerilemele.
activitaleaconslan6a acesteiCon$tiinlea Prospcri-
titii lnfinile. Dc aceea,constiinlamea se umpie cu ll. Con$tienrizarea
identitltii dintre Spiritul meu qi
LuminaAdevarului. Sursa nelimitdte a bundstdriimele reprczind o
PutereDivine capabilSsd restaurezeanii pe care
4. Dat fiind ce suntcon$ticntde f'aptulcd Sjnelemcu
i-am picrdut, sd regenerezetoate lucrurile $i sd
Divin sauConstiinlameaClhristioe reprezintdSursir
me cdliuzeasci pe Cara.ca inalte a prosperitilji
bunestirii mele, atrag in mintea $i in natura mell
$i a abundenfei.Aceastd con$tientizare,aceasta
cmolionali insi$i substantaSpiritului. Aceaslr'r intelegere$i aceasti cunoaltere a Spiritului se
substanti este sursa mea de bunistare. Cu all._ manif_esteprin toateformele$i experienlelepe care
Pre/enleilui Dumn(z(tril
cu\int(. ct'n)rienri/.rrca dorescse le triiesc.
mine e.r/echiar Sursabundstdriimele.
De vreme ce sunt constientcd Sinelemeu Dir,in
5 . Banii nu reprezinti sursareald a bunastirii melr reprezintaimplinirea mea absolu6. me simt in
\rcro persoana.niciLrnloc li niciocondiliccrrcrr lotalitate implinit. Acum sunt con$tientde acest
DE 40DEZ]LE.
PLANUL
ABLJNDENTEI
CARTE.4
Adevdr.Am gisir asttil secretulvielii, aqaca me ..Mi-am propusse i{i scriu la sfArtitul Planuluide
pot rela-xa.$tiindca ActivitateaAbundenleiDivjne 40 de Zile pentruObtinercaProsperitdtii.Md aflu
opereazA dc-apururiin viatamea-Tot ce trcbuiesi abiain ziua 35, dar dupi experienladin wcekendul
fac eu eslesd fiu conqtientde fluxul acesteiEnergii rrecur,la cirrc5ead.rudA faptulri rlupi ce r,'i pune
Creatoate,careemani incontinuu'tllor $i firi efbn accasti scrisoarela po$ me voi duce la banci
din Constiinlamea Divini Acum sunt con$tienl pentru a-mi pldti rala la casi, cred oe pot allrma
Acum suntinlegralin acestflux' cu toat; (erlirudineaca ma indrcplin dlrccliaccc
bunn. Si inca ceva: aceastademonsfa{icrccenta
I0. NLI ma mai fbcalizezasupra',acesteilumi" Si imi
s-a produsla aproapc$apteluni de cend mi-lr fbst
concentrez infteagaaten{ieasupraDumnezeuluidin
prezentatAdevdrul. De aceea.doresc sd le spun
mine.pc careil eun.idersinguraCauzia pro'peri-
celor care cred cd trebuie si a$tepieo etemltate
if,li mele. Dcclar acun cA Prezenlalntcrioari este
pentrua aveaaccesla iluminareadorita ca accasta
singua careaclioneMain toateafacerilemelcfinan in prezent,nu dupdce citesc
seproduceintotdeauna
ciare,fiind substantatuturor lucrurilor vizibile din
x c54i sau dupi ce se duc Ia x gltz. " O persoard
viatamea.imi plasezintreagacredinli in Principiul
dinKansas
Abundcnlci car<ac(ioncd/:nrinmin(
Planuluide40 deZile pentnrOblinerea
,,Rezullatelc
Prosperitetiis-audoveditsublime." o perc.addin
Ohio
Fructele recoltei
ioceput programulpentru obtinereaprospc-
'Am
Potrivitscrisorilorpecarele-ampdmit dela al{i membri ritafii acum zecezile, iar rcvelaliilepe care le-am
aj Quartus,fundalianonprolifpe caream creat-o'Planulde avul legatede mine insumi au fost uimitoare Mi
,10deZile pentruObtinereaProsperitatiireprezintaunproces srmtdc parcaar n primilo injec(iccu putcre.i ( r(-
eficientde transformarea conFtjinleide pe vibra{ialimitirlr dinldcosmice,$i chiara$as-auintemplallucrurile."
pe ceaa abundenlei.IatAin aceastddirecliecetevacitatedin O persoanadin Califomia
scrisorileprimite:
,.Anul trecut mi-ai imbogdtit orizontul spiritual 9i
(i sunt extrenrde recunoscdtor pentruaccstlucru
zile 9i
. ,,Mi aflu la jumdtateaprogramuluide '10de Am apreciatPlanulde 40 de Zile pentruObtinerea
dejain viala meaau apArutmiracolezilnice' iar din
Prosperite{ii,caremi-a pernis se md detasezde o
punctdc vedcrespiritLlalimi mergedin ce in ce ma!
scrie de problemedin trecutul meu $i si manilesl
bine. Mi transfom de la o zi ia alta $i tind sf,de\rri in viala mea.La ora
spontano mai mareprosperitate
' ,,rrpl,1." O oersuani,ln ( alifornii

37
t6
--+-q'F.

'--rdE, "*.......,

CARTEAABI.iNDENTEI PLANLII.DE 1ADI: ZII.E.

actualeme simt pregetit sI trec pe urmetorul nivel al in aceea$izi. MA simt minunal! Promit sa continuj
evolulieimele." o persoane dinTexas sA lucrezzilnic cu programul.aplicAndu-lca pe o
. dnrNc$ york
rugiciunc zilnice." - O persoana
,,...Terog seacceplirecunoftintameapentruPlanul
de 40 de Zile pentruObtinereaProsperiteli...L-am , . \ u - r n i \ i n c , a i r e d a c r \ e n i m e n t et : t n t a ) l i ! 5
( au
aplicat riguros 9i am obtinut rezultateexcelente. petrecutin \iala meadc cendam inccputsii practic
Am remarcat deja o amplificare a abundenlei in Planuldc 40 de Zilc pcnrruOblinercal,rospeririiii.
viala mea,datomte,cred, dilatdrii congtiinleimele Programuleste minunat, dar trebuie si rccunosc
prin pIactice." O persoane d'nTennesse c, arn a\ut nevoic de mai multc incerciri irrainle
de a ajungela ccade-a'10a zi. Nu il considcrdoaf
,,in ceade-a30-azi a Planuluide 40 de Zile pentnr un programpenmt prosperitatc,ci !i LlnulpenLru
ObfinereaProsperitelii,soful meu a fost promovat aulodisciplinarcli pentnl culli\area credinlei. La
luh.lan(ialade salariu.in
)i r s e olcrir o cre$lere prlrnele tent:rtl\e, pe la jurn,ilatea prograrnului
cea de-a 40-a zi am primit plata pentru o facturi m-am contilLnla1cu dilerite inccrcin $l anl
vcche,pe carenu mai scontamsi o primim. Suntem rcnunlat.Crcdinla mea cra inci lbaftc slabi Din
amindnrrtat d< enruzirsmdli incil nc rm prupu\. lcricire.am perseverat, iar in linal ant obliuut nillr
reluim planula douaoari." o persoann dinCalitbnri. rezultatcfanLastice. Ii suntprol'undrccunoscitorlui
I)umnczsu.cici am in{elesin sferiit ce a dorjl r6!a
.,Tocmaiarn terminal Planulde.l0 de Zile peltn, \ remesi imi transmiti." O pcrsoana din]\lissouri
OblinereaProsperitiliirt pora1.,rma ci.futl(li oneazal
Simleamncvoia si imi schimbmobilain dormitor ..Gindul ci las banii se mi cotrftolezem a tulbural
darnu $tiamdeundesdfacrostdc bani.Chiara doll t)rotund.An inccputapoi si aplic Planuide.10
/r duni c e J m l\ ' n n rn rlp rL rg rrmuJl.m p riln iln i' dc Zilc pentruOblinereaProspeririliiti totul s-a
schimbalin viatarnca.i1i mullumesc!" ct persoanir
bani. dar nu suficienlipcntrua plali toatc lucrunl.
pe caredoreamsi le cumpAr.cici mobilaeslefbarr.
scumpi 1^nzona in care locuiesc.Dc aceea,m-ar .....Amreu$itin s|irfir sdtclminPlanuldc,10deZile
rugat astl-el:.Dragel)oamne,ace$tiasunttoli bitl |cntrLrOblinereeProsperititii.in ceade,a20-azi. in
pe care ii am... Te rog, caliuze$teme ca{te lo, \ rirlamea $i a solului nreu au intenenit o sericdc
cel mai potrivit,in caresi pot gesihatc lucrunh r. ..lrirnhrnmajor(.I I a to't Irt)rnu\ar.r. (u mt Jtr
carc am ne\,oiepentruaceastisumb.'Ei bine, r, rcLlcscoperit dorinlaartisricdde a picra...Suntdcja
gdsit mobila pe carc mio doream,exact a$ari I irxl treileatxblouin ulci." o persorni dirrtatitilria
am lizualizat,ba chiar mi_aumai dmas 101),1 ..,\rnaplicatde patruori Ia nind Planulde 40 de
dolari! Mai mLrltdecdtatal mobilami-a lost li\ I,, ., ./Llr pcnlru Oblincrea Prospcriti{ii. ql dc tiecare

t8
AB(NDENTEI
CARTfuI
dat?im-ambucuat de o abundenlidin cein cemai
mare.in plus, constiintameas-a elibelatde foarte
multe reziduuridin trecut.Acum lnlelegperfectce
inseamnds[ ,,faciloc in inimata pnEuDumnezeu
o Drsoanidrn Txas
"

,....Planul de 40 de Zile pnfu OblinercaProspe-

.13iFfir=;r
rigtii m-a hve(ar s5ffiiesc zi de zi lntr-o starede
bucuriedeplintrqi deimplinire."- o persoana dinAla-

..Simtca rezonez din ce in ce mai binecu energja aXtfXS"S;q


*kl,&3p#tr*1
Fospedtilii. in lunile ianuarie9i februarie,circa
60% din venitudlemele au provenit din surslle-
a$teptafe.Estepntruprimadat:iin vialScandsala-
dul a insemnatmai putin dejumbtatedin veniturile
mele. Luni, pe data de 19 mafiie, ma voi duce la
'sEffi&iA
bancSpentrua-mi achitadefinitiv imFumutul f6cut
ca s5-mi cumpdrmagind.Nu-i reu deloc,dacdtl-
nemseama ca la inceputulanuluimaidatoraminca
ox
a,1[}
I
5.000de dolad." - Opercoan:i dinTexas

)'.q

ffi{ffiE3#
-KKKKKKK
ww s
i
6XYu
*i;i:
I
rt
lt t
iii;
i:i::'
a ;;{,

icI iormruI Meft iam- Vebster CoIIegiate


afirmecd banii sunt ,,uninstrumntde
sohimb,o mtrsuria valorii sauunnijloc
de plat[". Pe scurt,ei suntaclmijloc
pe care il folosescoamenii pentru a
0ulplra lucruri. Ei nu reprezinti cevartrtL nespiritualsau
l:ra materialist,ci fac parte integranredin procesulvietii
Itlite in planul fizic. P6n6la aparigiabanilor propriu-zigi,
nijloacele de phte elau pietricelele, mirgelele, lrnele,
taoicileSipieleaanimalelor.
Pentrua creao valoaredeschimbstandardizati,oamenii
lu inventalmonedeledemetalimprimatecu anumitedesene
!|tt sele garantezevaloarea.Primelernonedecunoscuteau
bat emisein anul 600i. Ch., lntr-o regiunecarecoresprmde

fe lbttiei modeme.Banii dehefiieauaptrrutin Chinain secolul


lllv La oraactualdnoi plfiim lucnrile sauserviciilepcare
I cumparemcu banide hartie$i cu monede.
, Simplu,nu-i a$a?Dfamaestectrmajoritateaoamenilor
ru suficienJibani de hartiesausuficientemonedeDentru
pllti toatelucrurile sauserviciilepe careqi le doresc.De
nu?Deoarcceconttiinla ior nu atragenergiabanilor,ci

w* tr, o respinge.Acest luqu esteextremde cudos,


TU E'TI UNACU BANIIPE CARE iI AI
ABUNDENTE]
CARTEA
Culrivarea unei inlelegeti mdi prolunde a banilor
a banilor' sala$lui$te
cici energiatuturor lbnnelot inclusiv pentru oblihere.r prosperitdlii indiv luale
face parle
;i;Gi de Fo(a al fiecnlli indirid' care
integrante din Conul siu de Lumlna' Dorescsd insist putin asupraunei expresjidin ultima
" '-'p"ti redefinitbanii
u int.l"g" rrraibinc acestluciu' am (fclinitie pc care am dat-o banilor: ,.dacri erte eQrimdtu
" sunlra5nl'1ta m(a person'ier 5i ndtural'in plan
a.rl(l: ,,Bdnii
" t,nr:ct". Ati,t timp cat nu creezio couzd prin exprimarea
H;;. ; an'rliz:rm in dltalrufiecare'u!;nt din
;:;ri'. cncrgieitale naturale,tu nLtpoli obline un el'ect Risplata
aceastdexprcsie. nblinute sub lorma abundenleivizihile numai atunci
posesorulrdsple i Cu-
Pronumele,,reaaralacd eu sunt "rr"
r'rin<lenergiaestc exprimati (sau investita) Cum poatefi
u*t rt p"rrnrol; atatacd aceastd tdsplatiimi aparlinenumal
( \primad aceasteenergie(care estelotuna cu tisenlata)?
rslc no|malShfca-
ln..i i,ta"'rf ,"r-'' 'r:rtaci rA'plata Itin gandurile.sentimentele,cuvintele 5i activild{ile tale
cr"sie:r
la Dumnezeu ri e'en{idl; t uranrul
.;,
'."";;; de expreste'- lflicc. combinaleintt.un Ptogtdm zil'ic de mcditafie' dc
i." *o* dc Aristotel cu sensulde "fo46 r rzuirlizarecreatoart, de c{Jrrimare
de iubiretnlensa. a unei
se fb-
""t
i;"t;;:i;;" ti"terelor din Alexandrjaa inceput pline de bucu e, de nefolosirea cuvlntelorcare
r,:cLrnogtinlc
i"r."Lt-""..t *"tt *"'lu-i conota!a de "fo4i cosmicd"'
rirrcscqi de ac{ir;nicorecte(in cazul de fale, accsleactlunr
ale cdreiexpresiiindivi-
a. pta* ii Fo(f, a OmnipotenFi' rrcll ie orientabcetc cultivareacAmpuluienergeticin scopul
noi.sLtnlcm e\plcsllperso-
,.t*ta runraanoi auollecu\lnle ,rllrncrii unci recoltelinanciare).
uni\(rsdle ln 'fersit cu\antul /d'Pld/"
ilfr"n,. ut" Hait! S-a produscumvaun declic negativatunci cand
"n.r.gi"i urmaunuiptooessaua unel
fa.e ref.ri.. lu.oadttt primitein ,rrrr pronuniatcuvintelerecoltefinanciare?ince ma; crezici
tntt\tltt;""rt l,lllri sunt rddecinaluturor relelor?Adoratea batllot chrar
context' putcm descriebanii astl'el: 'Banii
aceastase rstc ridecinatuturor relelor'dar nu banii in sine!Dorescsd
t"u Dacf,esteexprimatdcored'
..o."rind
"."n1u legitime' respeclv a rrl)cl: ..banii"nu sunt aitcevadecit un mijloc de schimbpe
i.i"".." fu ln*" sub tbrma abundenlei pcntru ,lrr oameniiil folosescpentrua oblincbunurile9i serviciilc
at pf"tape careilpot lolosi la schimb din procesulvle-
"."i;""r*tn*, seniciile pe carelc doresc" l( .irrc $i le doresc.Ei fac pafle integrantd
si devenita
Drodusele
t'--i...",irrr eneetici l|l trailepe pemantii reprezindpropriata energie
astfel cd in tbtma lor originale' banii cu licomia' egoismul'
\ r/rhrli. De aceea,nu mai asocia
t""t*"i".a a+irtmuili in modrvidentintretoatesufletelr
f\|!llt!rea gi limitnrile, ci asociaza_i cu bundvolnta'gcne_
sebucurf,chiaracunr
ii-o" u".u.ri prun"tasi ce toi indivizij in plr'' r,,/rlirlea.libedatea$i buncleintenlii. Accsteasunt valorile
i"'.""*"i,rii cgalcde a 'a\ura Plcnarabunden{a
rtn rlLnlcaleprosperiteiifinanciarevizihile
,liUif . ,u .Oi u n a c u h a n iit a i B a n ii' u n t u n a c u lrn e : Sii conlinudm.Spuneam ai devremeci lrcbuie sa
T ;;" " . tn nttu' tl r' rq ,rt/J l ni ri al cl e
c' rvrnrer'
tlr ,l|llivi cdmpul energelic'respectiv si ili remodelezi
b' n; l n l r' l
| .' ," ,* " ' ." ' ;" ' f - ' ' dre i nseamna
^^
45'
,14
ABUNDENTE]
CARTEA pt: CAREjr )11
TUE;Tt LINACtj B.ANII

Iatd cum ara6 programulzilnic la care ficeam


con$tiin1a. sc nlanif-estcde la sine.Nu trecemai departccu lecturdpdnri
referire: .rind nu ai infelesperfectacesttspect.

). Meditalia. Dupe pdrerea mea, Planul de 40 de ). nzudlizarca oeattxrre. inajnte dc a-li implilln$i
Zile pentru OblinereaProsperitdliireprezintdo necesitate rrctodade \'izualizrrepe care mia transnlis-oSinelemcu
absolutf,.Chiardacaaiptacticatinsdacestprogram,continud sufcrior, dorcscsi fi vorbescdespreo revelaticpe carc am
se meditezi zilnic asuPlauneia sau alteia din cele zece ir\ u1-{)cu antin urmi. Pccdndma allarnintr o slaredcosebitA
allrmalii, pentrua continuase pestrezirezonanlacu vibralia ,ic eon$riinld(Siintr-o gauii financiaricorespunzitoare), imi
abundenleiin consttinlata. , l ' i . d m u t . n i r . i ( o l .V i r a . o l , l r c ( \ J m r n J n J Il \ c p o t
-rrrt
Principiile abundenlei despre care am discutat in rr,rnilcstaiira nicio dificultite.dar problcnramea cra ci
Parteaa ll-a nu contrMic in Niciun fel afirmaliile de mai rrfrcolul pe carc nri I ,:loreamcra manilestarcal \ubiti de
sus.Spreexemplu,spuneamin a doua secliunea ci4ii ce: l'.l|r l:lritsi inri in!estesccontliinlair1acestproces.Cu alte
..B.iniireprc/inta un eiircl.Alunci(ind le cun(cntrcriil\uprr , u\ Inte.imi dorcatnca ccrul sil sc dcschjdi asuprameasi
,r
ef'ectului.tu uilj de cauza.iar alunci cand uili de cauza' l,l,,rii cu bani (ca un lcl de lnaniLcereasc!)sau si r'lni slLne
efectul incepesi sc diminueze llacd i1i fbcalizeziatenlir '.,rrcria, iar Ia deschjderca ulji si giscscin pragun co| plin
asuprirobflrer"iide bani, lu te indepafiezipracticde Sursf , u l)lni!
abundenlei.Propune!i chiar in accst momeni si renunlr I)eli eram deja con\'insaici SLLrsabunirstirii nrele
la convingereaci banii reprczinti substanla!a' susa ta d! ,r.r l)llmnczeu,la acealrcn]e nu inlelegcaminci laptui
apro\'izionare, un faclorde sprijin sauun moliv dc siguranfi , r lrrincipalul canalde rndrlil'estxre aj Spirituluiin lumea
Nu banii sunttoateacestea, ci f)umnezeul' trrrlrrrrcnsionali :\untodntenii.Altlel spus.nu-mi didusem
Si ne intoarcemacum la definiliabanilor: '.Bdnli sunl lrr rscama ca nol suntemcanalcale Spirituluiprin carc
,i, LJrllucnlim
risplalameapersonala $inaturaliin plancnergetlc" RAspldl' nu doar propria\iati, ci li \iata celor din
esteefectulsausimbolulexterioral bundstirii inlerioare.rl | ' r, \tru. Tn IL,cs; rn; aprnpirde narncnr. cu it cr,lJnl.
timp cc cauzacste Flscnlala daruitede Dumnezeu'hncr1lri 'lrr,i la unui orgoliu spiritual dc care la aceavremenu
caresti le bazamanifestirilorexterioare.Gendestcleastlcl ' l.l rl ronftientA.Ce ttiu qi desprcdbundenlaspiriluLtld?
definilia spiritualaa bdnilol include deopotrivi cauza ' ,l,,rrullrmsi iini spun.Si uitc-d$a.gaurafinanciarAil1 care
efecllll, aspectullor invizibil qi cel vizibil, confliintra ,,r, .r'hnr s-atraDsformat intr-o adc\eratApripastie...
tbrma,cel carediruiefte fi daruloferil. Importantestesi rrl r\rirtLimpca1nu avcminci niveluldc constiinla neccsar
te focalizeziasuprabanilorin lbrma lor exteioari' ci asrlfr' Itr,rrrr it rnirnifesta sponfanaormelcdoritc din subslanla
surseilor.incearcisiinlclegi$i si contempline4glabani|'r t',rrrLllu. noi depindem dc ceilallioamenidepe planeti.cu
careestechiar con$tiintata spirituatA,iat apoi lasAfbrma ' ' .,,, r. rmpirtilim esenla. inclusi\energja banilo:

'46
_...-_

:--"r4
-

TLI ESTI LiNACLi B. I NI I PECLRE lI At


CARTEAABI.]J\I) ENTI:I
fonstiinteipleniludiniiSubslanleiSpirirualecareemaniidin
Usreposibil ca cincva sa rrdice urmdtoareaobieclie:
rcleritoarela Planulde'{0 dc Zile ecntrulfiinlei tale.cici hU SLD.ITunacu ea.Acc$li Energie
,,Spuneel in sccliunea
rcprczintEo fo4i constanti,firi inoeput;1 lird sfirqit. Dc-
pentruOblinercaProsperitifiici atal limp cir rei priri orice
vino una cu aceslflux inlinit. apoi canali4azal citre lumea
pcrsoani,orice loc fi oice condilie extcrioad drept cauz'
crterioard.astfelincettoadtlLuneasdpoateprospera,inclusiv
a siguranleitale. tLl vei bloca singur fluxul prosperitdliiin
putereapersonaliunei l1r.Consideri-lun flur de Lumini carete conecteaza cu toa-
viala la. Atit timp clil ifi vei transf'era
le sufletelece triiesc pc Pimant. yizLlalircazi cum aceasti
altefiinF, considerind-osursrbuodstariitale'1ui1i vei limita
l .|lminhemanadin tine $i circumsc e intregulPinrant.Acest
aukrmal aceastdbundstarc."Llstefoarte ade\arat! Noi nll
llu\ de Lumini va deveniastf-elcanalulprin carebunistarea
trebuicsi p vim citre o peNoaneamrmesausdspeciiicimun
bunistdlii pe carene-o r):rlerialdva ciletori citrc 1ine.DupAstabilireaaccsleicone
canallizic prccispcntrumanifastarea
\i ni lunrinoaseintrc tine $i restul lurnii. \'izualizeazicum
dorim, cici accstlucru incalci LegeauniversaldTrebuies'
lrrcrurilepe care li le dore$ticdldtoresccilre tine din todte
recunoa;te insAca,.risplata"(subtbma banilor)ajungela
,Lfccliile...pendcendscinlorc in ccnrul 1du,carL-STJNTEU.
noi prin intennediulceloriallioamenicaretrdiescperceast'
I r\ii tc dusde accste\aluri dc cnergieSi vizualireazdstarca
plancli, in schimbul unor produse sau scrvicii lntelegl
,li p:rce,de iubiregi defericirecarete va cuprindeatuncicand
dif'erenta'll'e rog sd b gandcatila acesiaspectpini cand
l( rei bucurude lucrurilepe careti le dore$ti_ Punleade Lu-
il inlelegi in profunzime.Iar acum si trecemla metodadr
!Irar pe careai construifova trebuisustinuldin permanenlir
vizualizare.
La un momentdat. in limprLlaceleiperioadefinanciar( I'rrrriubireata. ir acestscop,loategendurile,emotjilc,cu\,in-
r, l. fi acliuniletalede acuminainter or trebuisAlie incArcatc
grelc(celpu1in.a$ami sepirea mic)' amreulit semi lini$tcs!
.l rrrl-irc.'
am intral intr-o stare meditativd$i am rostit urmitoarcl\
Am intelescu accasli ocazieci noi sunteminti-adevir
cu\'inte: ..lnrit Spiritul lui Dumnezeusi gandeasciprrrr
,Ir reilzempentrulialii noptri,dar nu aqacunrcredeampini
mine. Nu voi incercasd emit genduripersonale'dar nlcr nt
Chistici s .,r,irrr. Meditind asuprarncsajuluiprimir, in minteameaau
nTi voi opuneacestuiptoces.Las acumPrezentra
,,r (l)ut si se lormezeinraginilevizualizariirecomandate:
se foloseascide minteameapentnra se li^ndi la problemel'
'
melelinanciarefi pentrua gasisolulinla acestea
primit: cd I- ,..-.Izyoruletern al Tunror Lucrurilor Bunt
$i iald acurnrispunsulpe clre l_am ',Afld
llc ac' ,lin interiorul meu, din .ure flrge o Energie lArii
suntcu tine intotdeaunaEu sunttot ceeacc cauli tu
itttput ;i .fiird sfAry ... umplered tupei tnele
ea.nu Mi mai ciuta dccelpc Mine. Eu sunl Spiritulcare''
tu acedstd Eneryie pAnd .Atd dA pe aldftj...
la bazalumii invlzibilc ai a celei vizibile Eu suntSubslarrr
( ,lt,:i(hideredmutLtlA d usii con$tiinleimele,attt'el
cares|a la bazatuluror lucrurilor.I1u sunl Energia rea1l'
ittlil flu.tul de energiesd poatd ieti in exterior
Fi cc spunEu ti totul va 6 binepentrutine Mcditeaziasulr
ABUNDENTEI
CARTEA TUE$TILN{ACUBANIIPE CAREiI A]

;i sA inunde aceastAlume c1| o Lumind Aurie, 3. lubirea intensi. inlelepciunea strdveche ne invald
carc sA ridice toate sufetele pe o noud vibralie ce banii reprezintdo energiedivind, dar daci dorim se ne
a abundenlei.Attl rizuali2dt Unitatea mea cu toli indeplinimnevoile,noi trebuiesd lucrdmcu energiaiubirii,
oamenii de pe planetd in aceastdLumind ;i Taptul nu cu ceaa dorinlei.Personal,am descoperitcI ori de cateori
cA tuli oamenii de pe Pdmafi, fAld nicio exceplie' remml la vihatia Iubiii Necondilionatepentrutoli semenii
tAiesc it prosperitate.. Am rAzfi bucllria Qi mei, m:i confrunt automat cu mari dificulta! financiare sau
materiale.Acest lucru imi reamintegede fiecare date de
fericirea intipdrite pe felele lor pleaplinul lor
rnesajuJ spiritualpe carel-amprimir5i in caremi s-aspu.
de recu oQtinldfag de Dumnezeu,pe n^ura ce
Dcgrupe alb: ,,Punteade Lumin5 pe care ai conshuit-ova
ne|oile lot erau indeplinite ln c.,ntinuale, am
trcbui suslinutdin permanenteprin iubirea ta.',
vizualizat .fluxul de Ettergie inturcandu-sela mine
Iti reamintescin aceastddireclieci ,,energianaturald,.
in |aluri, aducA d cu si e toate lucrurile de care
csteiubirea.De aceea,,,rdsplata,. nu poatefi createdecatdin
am nevoie. Udlurile rle energk veneau cate mine
rubireqi se intoarceIa tine pe aripile aceleiagiiubiri. Fere
din loate dire,liile. din cc in ce mai apro.rpe pand
cmanarea intensi a vibralieiiubirii nu vei puteaatrageplenar
cand, i imaginalia mea, am simlit cum acestea
rrbundenla pe careli-o dore$ti.
mA inundA in btalilate, mofient in care aproape
cA mi t-..1opritrcspiralia.M-am simlit alunci tai
4. Recunottinlaplind derucrlre. Bucuria$ireclmogtinta
prosperd decAt oricand ilainte Qi am inceput sd sc nascintotdeaunain inimile pline de iubire. DacI aceste
vizualizezl;'losirea a.estot btni in muniera cea (i|litili lipsescdin con$tiinlata, intoarce-tela pasul 3
uai utild, cea mdi productivd, cea mai plind de 9i
fr.rcricaana de a iubi.CaseiLe ce\d saupc cinevape car<
iubirc ti de cooperare cu putinlA. ' sI-l iube$ti (mental), focalizeazaaceasti iubire asupra
Irirginii sale,apoi schimbaimagineacu cea a oamenilor
inmai pulin de30 dezile,a$a-zisele problemefinanciarc srrrra situaliilor pe care ili vine greu sd le iubeqti.Iubeite
cu care me conti'untam au disparut definitiv. De aceea,te r rrlr qi fiecaremanifestare fizicd a ei, $i nu uita si ili expimi
invit fie sd practiciacestexercitiude vizualizare,fie un ahul rerlrnostintapentru binele actual din viala ta... pentru
conccputdetine,dar careseevoceo reaclieemotionalela 1!l lnrmuselea nafurii,pentrLrprieteniipecareii ai $i pentrucei
de putemice.DorescsAte avertizezinsi: dacein con$tiintir rl:rgi. pentrubinecuvdntdrile infinitepe carele revarsaasupra
ta ince mai existdldcomje$i egoism,esteposibil ca aceasli lir l)unnezeu,pentrusolutionarea tuturorproblemelortale $i
tehnicadevizualizaresdproducimultedezordjnein afacerilt 1r'rrtruindeplinireatuturor nevoilor tale.Simtebucuriacarc
tale financiare.Exerciliul hebuiepracticatpe fundalul uner ( r(ftc in tine.Aceastaestevibelia carc i1i permitese rimei
iubiri neconditionate, al alfiuismuluiabsolut$i al congtiinltl lr ruzonanlilcu toate canalelepc care le-a ales Dumnezeu
unitelii spiritualecu toti oamenii. l\'|llnr aJi transmitegraliasa.

:}C .51
TUE;TIUNA CU BANIIPE (ARE iI AI
.'BUNDENTEI
CARTEA
rau imilnui Toate Elibeturca minlii colectire a umdnitdlii de
5. Rosliredunor cuvintecarenufac cohingeile dominahte in lipsuri ti li'nitdti
inuat-a,u,-it.int.t"p"i*ii afirmi ci abuzurile ii criticile
sufletur'
;*iste $i plinedeu'a intunece
;;;i;,-;ilil. D.i(aun num;[ ruliclcntde maredeoameniar urmacri
e.! \ jata.alragdLlpasineo pcdeapqA ti ne inJepancaza
impreund
^r;\ sa ili p:slre/l 'energla $se pa5isimplidescriqimaisus,ei arputeaschimba
de CalcaSpiritualaDacadore)ti intacta vibratiacon$tiinleicolectivea umanitatii Acestlucru a tost
*or vibralii pozitive $i sdmenlii
la cxprimatcum nu se poatemai limpedede JasonAndrews
""*'r"it: ",io "t-"
;il;;;;;;;, nu rosti niciodatacuvinte negative
(valabila .rtunei cintl l-aminlenievatin caneaSLpraodnenii
;;; ;;.r";;;"' sau a ta Aceastaadtudine
limitare' ,,Binele colectiv incepe intoldeauna cu binele
inclusivpenlu genduri)distrugeorice individuat... Cel mai bine ajufi aceastelume ajutandu-te
valuri ale
cu atenlieprimii l)c tine insuli. Relinc: noi suntemcu totii una'
6 A,liunra iu\tli Dacinai urmat xccluiaqiocean, iar constjin{aunui singur om focalizati
si actioneziinlotdeauna
cinci paqi,vei fi cdlauzit9i inspirat rrsupra abundenlei9ibunastdrijpoateatragemai multdlumina
se num;ra: al
,. a;...iiu.ur.a,i. Printrcace'te ac(irrni
cu corpulLu cu casa in conttiinla colectivda umanitilii decatorice altceva'De
na.rr*., nrdiniiin \iala td' incenend rccca,incepintotdeaunacu tine insuti."
.""." pe earco deslilori:bl a\eulrarea ti urm.r(a
i;i;; Apadar.intepc intotdeauna cu ..propriate en(rgic
t'.ni"*'-t' nicio a'nonarel:cdndcceace trebui(
responsabilidtilor$i cultivarea [llurale" qi las-ose i$i reverse,,$splala"nu doarasuprata'
""1''
,i-t^r; orur, c) acceptarea
situalie: ei 5i asuprasemenilortai din aceastdlume.
i" face tot ce iii std in puteri in orice
^u,tai"ii " gratle'e(hilibn'l'seninatdle li ftra efon' l'l
o, '
"a'"""r"" "" iripanalirealucrurilordc cdredrspuilinlnd
..- l.
"J"r*a nu ca urmareI
,1. ir-t.pi.alia9l ae calauzireaSpiritulLli'
"unt
ccrerilor 9i presiunilorcelorlalli'
'-'--ioiiu.* mult trmp
f"n $i cu mine nc-amconvinscu
intrcce
i" u.li.eo.i.at a" tult am dtuui' noi nu il pLltem
mult c'r
ni.ioautap. DumncTeLl' ii ca cu cil d:ruim mal
mar mult frrimim Ar"
i"olt" if o**'. in suflel cLrale(
fun4ioneazdLegeaUniversalea Abundentel'

J.'
.i?
a
(
I

a 'Q
eor,aprr,aTrgoi
T I E Q E . ' ". ' :
:.

.'.

in carleaSupraodmeni i :

Voin{a lui DLrmnezeucste ca


fiecateindivid si triiascd in abundente.
Dumnezeuestesu$aoricireiprospcriti{i
fi ne asigure inbtdeauna toatelucrwile de careavemnevoie!
din abundenld.
in sinc,banii nu fac pe nimenimai fericit,dar conitiir4a
nrospcridtii atrageintotdeaunadupi sine o staredc echili-
hru,de increderein sine,de mullumire.depaceinterioara,de
hrrcuricqi de eliber:uede teamageneratide lipsuri.La toate
nccstease adaugaluc(rrile propriu-zisecareili Satisfacne-
v(iilefi dorinlele.De aceea,obiectir,ulpe careni-l propunem
noi nu suntbanii, ci conttiinla prosperitelii,intelegereaspi-
rilualea faptuluici Dumne?euestesrusacarene asiguri din
irhundenld toatelucruile de careavemnevoie.Atet dmp cat
hrcrimcu acestprincipiu,baniidevino experienthspirituale.
Este extrem de interesantfaptul cd fiintele care $i-au
(lcvat nivelul de con$tiintesuficientde mult pentrua putea
lr considera{eSupraoamcninu sunt deloc preocupatede
,.|iiineazilei de mainc." Ele $tiu ca sunt una cu constiinta
Inosperitdtiiinepuizabilea Univcrsului,care se manilesta
57
CARTI:AABWDENTEI O COMPILATIE
DE TEXTEREFERITOARE
LA \ROSPERITATE
prin ei. $tiu de asemeneace sunt conectali Ia Mintea cu Sursagi vei pierdeputereacares_aacumulatin
Unicd, ce reprezintdo Resursi inepuizabild.in consccinld, tine daroritdnoii tale constiintementale(centratiin
ei atragloatelucrurilebunein vla{alof. cu suprame\ura. juIul noilor idei-fo4e).Secretulesteabsolutesen{ial
5i experimenteaziin permanent5bucu a unei vieti triite in acestscop.
in abundenF.Ei i$i hse mintea se vorbeascein locul lor, 2. Urmireste se infelegi ci nu incerci sAfaci ceva Ia
ailresdndtezaurului universal cercrile sale particulare modul concret,ci doar se etibereziabundentacare
Cet de bogat poti fi? Atet cat pof gandi ce po{i fi, sau face deja parte inte$antd din Adeverata ta Naturi.
atat cat estenivelul carete multume$e.Din pecate,cei mai In acestscop,elibereaze-te de presiuni$i de intensi_
multi dintre oameni se mullumesc se ,,supravietuiasce". tateapreamarea triitilor Lasi substanlaspirituald
Daci acestaestenivelul la carese poateindlla con$tiintata, si emaneqi se devindvizibili sub forma lucrurilor
asava fil Ia elti cel carea lAcut aceastdalegere.La fel de $i experienlelorpecare1i le doreqti.Cu altecuvinte,
bine, tu poli obtine inse independenlafinanciarbabsolutd, renunl5la efortl
dacevei optapenfu ea $i dacditi vej elevaconstiintaasdel 3. Pe mesurace lucrurile dorite de tine incep se se
incat se se ridice pe acestnjvel al perfec{iunii.Cind ne-a materializeze, nu te ,,umflain pene.,,plin demAndrie
spus s6 ceutAmlmpare{ia lui Dumnezeu,Iisus nu ne-a spirituald.Reline:nu tu e$ticel careleauzeazatoate
recomandatsi cdutamdoar un ftagmentdin ea, ci si ne-o acestelucruri,ci substanlaspirituald,careia forma
asumemin fotalitate;cu alte cuvinte,si integramin inima implinirii dorinJelortale.Tu nu erti decetun canal
noastreconqtiintaspiritualea abundenleiabsolute.Mai muh pentruaceastimanifestare.
decet atat, el ne-a recomandatse facem acestltcru mai intAi
4. Gdndurilecritice Si sentimentelede team6impie_
de toate. cdci astfel toate celelalte lucruri ne vor Ii date cu
drcalucruriledoriresa ajuntsila rine.in schimb,
supramdsura,
constiintaplinbde iubire$i de incredereaccelereaze
impdralia lui Dumnezeueste realizareaPrezen{eilui
acestflux. Iubirea esteinsi$i implinirea Legii, iar
Dumnezeuinlhuntul nostru. f)in aceasteimpdr5tie (sar
CredinFesteenergiacarecurdldcanalul.
conttiinlespiritualn)curgeintr-unfltu continuutot ce ne_anr
putea do in aceasti viata. 5. Recunoagte Spirituldin interiorult,euca untcdSursa
a abundenlei$i a prosperitdlii.Orice qi_aidori, pri_
Catevasecreteale prosperitali: ve$temai intai de toatecetreDumnezcu.
6. Nu limita Spiritul impundndu_io cale precisi de
1. Nu spunenimenui(carenu seaflapecaleaspiritualiI manilestarea lucrurilor dorite de tine. Lasi_l s6 te
pentruomai maf(
celucreziinplan mental-spiritual sur?rinde,clci cunoa$lerea lui esreinfinit mai marc
prorperitate. r
in cazeontrar.et conexiunr'
intrerupe decdtimaginaliara.

.J&
59
CARTI:1ARINDENTEl O COMP]LAT]E
DE TEXTERLFERITOARL
I,A PROSPERT7/ITI:
'7. Accepti laplul ciVointa lui l)umnezcuin ceeace te la ceeace nu iti dore$ti.De vremece nuli doreiiti
fn\elle e\l( ia lu 5alraicrLiin abund(nla. incrarca Iipsuri,nu te mai gandi la cle.
se inlclegi cA in Con$tiintaDivina nu exis6 nimjc 12.Lasd banii tai se circule.Daca ii aduni pentruzilc
carese aminteascide lipsuri, limiteri $i siricie. Tu ploroase,s-ar putea si fii nevoit si ii cheltuic$ti
tc-ai niscut ca sefii bogatlTu e$tiunadin expresiile penru a-E construr o arci!
indjvidualcaleAbundenleiUniv!'rsalelnfi nite.
8. Nu amana niciodate procesul de manifestare
cultivendideeamentalacA vei primi ,,maine"ceea Din carteaProcesul manifesfirii:
ce ili doregti.Dumnezeuopereazeintotdeaunain
momentulprezenl-Acest momentestesingurulpe Aminte$te-ti intotdeauna cd do n(elc tale sunt
care il cunoa$te.Dacd i{i proiectezjprosperitatea indeplinitemai intai de toate la nivelul conqtiinlei, abia
asupraunui moment din viitot nu trebuie sa fii 9i
rpoi se manifestAin lumeaexterioarain mod material.Dc
surprinsdact ea va rdmeneintotdeaunacantonati i|ceea,secretulconsti in a li recunoscabrcendindeplinirea
intr-unviitor nedeteminat. dorinteitaleincanu s-amanifesrat. Nu a$teptafoma vizibilh
9. Abundenlain lumeafizicd esteo simpli proiectic .r Jorint(i lal( ind<plinire
penrrua-(i e\primar((unotlinF.
exterioara a conttiintei prospedtAtii.De aceea. cicr in acestcaz nu laci decetsd intfuzii procesulsaupoate
lucreMd intotdeaunain interior. Cu cat iii vei ehiarsi il anulezil
eleva mai mult congiinla, cu atet mai mare va tl Dacenu mai ai bani,gdseqte o modalitatede a-i c.i{trg.l
prosperitateade carete vei bucura.Cceace existal l)rin muncd.Fdtotceilistiin puteriin aceasra direclie.DacA
susexistd$ijos. (slc cazul,accepti chiar sd faci curaaint._ocasd,
dar in toI
.n|r:l rimpconlinuas; lLr(relia\upracon\riintciprosn(rilAlii.
10. RecunostintaffAiti ti exprimata reprezinta un
Anrntette-li ci Dumnezeunu nc poateda intahire decatpe
ingredient absolut vital pentru dczvoltareaunei
||rvclulnosfu de conftijnld. El ne indeplineqteintotdeauna
con$tiinlea prosperitAtii.Nimic nu deschidcma
rrcvoile,indiferentcdtdeavansafisaudepulinavansalisuntem
rapid poarta Depozitului Univcrsal ca o tntnrrr
Ulplanulconstiintei,dar qi noitrcbuie si ne indeplinimrolul
recunoscetoarc. (lc cocreatori.Cu ca( ne sjmfim mai separatide
Spiritul din
ll. Con$tiinta prosperitdtii poate fi dezvoltatapri| Irtuflorul nostru,cu atat mai mare trebuiesA fie aclivitalea
scbimbareagandurilor, respectiv prin inlocuirc.L I'r careo deslilurim in planullizic, liccarcacltunea noasffa
iderlorurur'iatrcu lipsurileLu dllel!. asocia(e ' lrr(iu-i consacratiSineluinostruDi!in.
abundenta.De aceea,petrecezilnic din ce in t,
mai mult timp gendindu-tela cccace iti dorefli, nri
;1 ARUNDENTEI
CARTEA

Din cafieaManualul practic al mdiestiei Sial realizdrii


O COMPILATIE
DE TEXTEREFERITOARE
LA PROSPERITATE
SfINT; de aceea,tot ce alirm despre tine eu airm de f'apt
despremine. Dacete critic, me c tic de fapt pe mine. Dacd
te considerslab, serac$i neimplinit,pe mine mi consider
Ori decateori te concentreziasupraefectelordin aceaste slab, sirac Ai neimplinit. pe de alte parte, tot ceea ce afirm
lume fizicd, tu ili cobori automat frecventa de vibralie a despremine insumi imi condilioneazicon5tiintain mod
conltiinlei tale.Cu cat vibraiiata va fi maijoas6,cu atatmai corespunzdtor.Datoritd manierei in care opereMa Legea,
dificila va fi implinireadodnlelor tale in planul manifestat dace eu cred ce tu suferi din cauza unej lipse, eu invoc in
in schimb,dacdte vei concenhaasupraSubstanleiSpirituale acestlbl lipsain viafamea.
a Con$tiinleiEU SL\.IT din interiorultdu, tu iti vei ddica Vibratia credintei tale arrage tot ceea ce ai $i toate
automat frecventa de vibratie. Gendeqte-teastfel: dacd experien(eletale din aceasti l\tme, ci\cj principiile simitare
mintea ta poateconcepediferite limitdri ale formei, ea nu se atrag! T! in ce ti-ai investit credinta? Ca se rdspunzi la
poateconcepenicio limitarea Spiritului! aceastiintrebareestesuficientsepriveqtiinjurultiu. in cazul
Dacdte zbali si rezolvi problemacu carete confiunli in care crezi in abundenF,inseamndce te bucuri deja de
de pe nivelul de congtiintl carea produsaceastdproblema' prospe.itate.in cazul in carecredinta ta vibreazepe frecven(a
tu nu faci decatsi agmvezi$i mai mult situalia Dacadoretti ,,supravie{uii", inseamnech de-abiareuge$tisi te descurci.
si schimbiceva in lumea ta, trebuiesi incepi intotdeauna in cazulin care crezi in insuficienli,nimeni gi nimic nu-li
prin a-1i schimba con$tiinla(mintea) Gandelte-teastfel: va puteasatisfaceweodatenevoile.Lumea in care treiegti
toate expe enlele din viala ta reprezintaideile tale finile rcflecteintocmaicredinFta.
proiectatein planul material.Dincolo de ceea ce vezi se
ascundeinsi Spiritul,iar adev5rata Realitateesteceape care Din c arteaSpiritualateapructita.
o vedeacesta.Cum putemaplicaacestprincipiubanilor?Tu
i1i des{!$oriafacerilefinanciarein mijlocul unei abundenlc Sinele teu Divin emite numaj genduri de abundenF,
nelimitate,carepoateindeplinioricedori4e cu supramasura. oiciodatede lipsuri sau de limitare. in Mintea Sinelui tdu
Dacenu percepiaceastd abundenle,ci doarlipsuri,limirari tr Superiot acestegdnduri se manifesti ca energiepuli. Ele
insuficienfa,inseamnicd privegtilumeailuziilot Pe mdsuri [[ insd o putereenorm5,dorind sf, devindmanifeste$i si
ce vibraliaconstiinleitaleva devenimai spirituala,iar tu r'.-r rmanedin con$tiintata. Aceasti Puterea Mintii Sineluitiu
inlelegecdadeverata Surs6carei1iindeplineqte dorinlelees1( (rnu aceasteEnergiea Grindurilorsale)nu concepealtccva
Spiritul din interiorult5u, umbrele sariciei vor dispArea(1. rlcclitprosperitateacea mai deplind li abundenfacea mai
la sine. ||(limitata. Atunci cand se deplaseazdprin conltiinla ta,
Oriccsufleldin UniversesteofiinF spirituale.Conqtiinli n(citstdsubstanti spirituali se poate manifesta,,ca atare.,
mca de tip EU SUNT esteaceea$icu con$tiintata de tip Fl r ur poatefi distorsionata
in funclie de vibraljacampuluitiu

:.q2:
LA PROSPER]TATE
REF'ERITOARE
O COWILATIE DE TE:YTE
El
ArJLiNDIINT
C,IRTEA
cle
de con$tiinlei acum cele <loui pirfi ale frazei: ,'conttiinla fiea legatd
energetic.Ea se lasd impresionatd "forma" con$tiinF
lumea fizicd sub forma Dumnezeu.r1 sursi a prosperiutiimele" Aceasta
i"t*"a"ou l"r" se maniiesti in
t tnctie de viziuneape careo ai
desprc iti umple mintea (con$tiinla)cu ideea ce Dumnezeueste
"lo"ri""l"t- "*' sursaprosperiteliitale,deciEldevinc aceastisurs[! Siastfe]'
abundenta. putem intregi fraza: ,,Con$tiinla men legatd de Dlrmnezeu
con$tiiniamea legdt':
incearcds6 inlelegi acestsecret:
meleestesinonimacu c.l sursd a prosperitalii mele esle sinonime cu prosperitatea
,/" D.rmnereu.u sutsaa prosperiti{ii mea."inlelegi ce se intamplaatuncicandpatunzi adevf,rul
Se analizemaceastdfrazd: "con$tnnp
f.o.p.rl,u,"u mea. $i semnificatiaacesteiafrmatii? Conqtiin{a
ta devire o cduzd
'^"u' t""t,a i-le Dumneueu_se rc[erii Ia conttlenll/area'
pentrulumeaexterioari,$i dupecum spune legeacosmicd:
din interiorultau'
t",i.nJr"" t' .u".^o'"rea PrezenleiDivine '
,,Ceeace existein interiorexistASiin exterlor'
a*'t't' ld Spirir'ld MinteaDr\ inasaula oricc
i, i'ii,'"*
Purerea superioar; Devino conttient de Prezenladin interiorul^tau ii
;lr;;-;;ti" r'releripenrrud de'emnc ide[tilic-o cu implinireaoricdreidorinlepe careo ai ln acest
de ceva'tu aragi acelcevain
n.i i" iat. O*ii
"on$tienl tal, constiintata se va identificacu aceastaimplinire' file
".i acorziAlenliaconduce
."."u""r" ,.prl",t"ria pe carei-o cfort, npid Si simlindu-se impicate.
inlelePereaconduce la Cunodstere'
la inlelegere-iar
'- ---nuJa
t. u"i interiorizaqj daca vei contemplaPrezenla
asupraSpiritului $i dac'
ainta"tritrul tau, Oacate vei focaliza Testul Prosperititii
de Mintea Inlinid ce
ti t"i devenicon$tient
"li-r.""n."t,. p,i" ti"", se va intamplaun lucru d'ramatic:in intreberi:
."'rn"nii*i Pune-tiurmatoarele
con$iinla pentru a
.oln"ntt ..ap""tiu' tu ili vei deschide
Ce anume md intereseaze inainte de toate: sa
*l'1"""-'1''l'i#l
l"l,i:"T';
**u;l'm::: energellc se\J
realizez Prezenlalui Dumnezeu sau sd imi rezolv
,r...lra rurunr.nlie'lale!inncgullaucamn problemele 6nanciare?
Dumnezelr
u_mple astfel cu Spiritul lui DurnnezeuRetine: Asupra carui aspectma concentfez:asupraefectului
t*itta in experienla ta decetdacdiirecuno9r
Jr',itr;,dur (banilor)sauasupracauzei(Spiritului)?
"1,, apititului nu sepoateexprimain lumeat3
nrin"u
tale(mintiitale)! Sunteu dispussd imi manifestintentiafermede a-l
orin int".-"aiuf conqtiintei
"r"r""lu.
i."li
"-"-ii'"""".ia
o"oa maturit4iitalespirituale'spiritul
itl considera pe Dumnezeu (o date pentu totdeauna)
^ doretti'a iau?"l\ Sursabunistirii mele?
rt* ,rrrnra"|..uintrebarc:Ce lorma
si identificiPrez(nla cLIcceac' ili dorelll Consacrutimpul necesalpentu a meclrtaasupm
ii"""a",*t"
;";;;;';''...*^ sa spunem ca iti dorctribani Banrl Spirituluidin interiorulmeuca Sursea prosperiteii
ldeiiDivincdeprosperitate Sdunirn
,"o."ri* mele?
"..t.ot "l
q..
.{4,
.ry--.-,-.

O COMPILATIE
DE TEXTEREFERITOARE
LA PROSPLRITATE
CARTE}ABI)N|)1.Nl'EI
. Mi-am exprimat eu recunoqtintaprofundAlali dc
' Suntcu conilient dc PrezentainterioareSide faptul Spiritul din interiorul meu ir?airle ca implinircr
ci aceastareprezinteSursaabundenteimele? dorinfei mele si devini vizibild? Este inima mcn
intcleg eu ci prosperitatea
mea derivedin aceasli plini dc bucurie Si de recunostintdin majoritalea
Prezenle/ trmpului?

Ce incercsi fac: si producbani sausd imi dezvolt Ascult cu Voceainterioardcare mh caleuzeste5i


con$riintaabunden{ei? instrucliunile ei refedtoare Ia acliunile pe care
trebuiesi le intrep nd in lumeaexterioare?Respect
Am acceptaieu Adeverul potrivil cdruiaPrezenla eu acesteinstrucliuni?
vie din interiorulmeu esteSursabunAsfiriimele !i
l-am iertal eu pe toli oameniicareau gre$itfalh de
cd activitaleaaccsteiMinti lnfinite rlspundetuturor
m i n e l A m i e n a Li n ( l u s r \ \ i l u a ( t i l ed i n \ i a l c m e a
nevoilormelechiarin accstmoment?
carem-au afectat?
Mi identil'iceu cu Sinelemeu. careestetotunacu
Practiceuiubireanecondilionad
falddetoli oamenii
energiaabundcnlei,astl'elincal se pot spune:,,EU
din viala mea?
SUNT abundenld?"
Am pistrat secrefulreferitor1afolosireaprincipiilor
Dat fiind ci acum ltiu ca Prezcnfainterioarf,eslc
spiritualein vedereaasiguririi prosperitilii?
Sursa bunis|erii mele, pot afirma eu cu toatal
convingerea ca m.i Dr.r/ /ej.l de abundenle? De vreme ce cunoscRealitateadin interiorul meu
fi Adevlrul legat de totalitate,ii pot pcrr-epeeu
Ma pot consideraimplinit ti prosperin tot ceeacf pe toli oamenii de pe aceastaplanetaca rdind in
prive$teviataqi af'acerilemelel abundenF,indiferentde aparenleleexterioarc?
imi exprim cu plenar iubirea fale dc vrzrunei Le doresccelorlalliceeace imi dorcscmie?
totalititii pe careo am atuncicendpracticexetciliil,l
imi face plicerc sa ddruicsccu bucurje/ Ofcr cu
de \,izualizare?
regularitatebani, gtiind ca \,oi primi intotdeauna
Simt eu intuitiv cA Spirilul a rnanif-eshtd('/,r mai mull decdtvoi derui?
bunistareapecaremi-o doresc,chiardaci rezultatcl,
Am licul tot cc mi-a stal in putcri pentru a-mi
accsteiasunt ince invizibilc? Simt eu nevota(l,: , imbunilili rela{iacu copiii mei?
afirma:.,S-aficut dejaceeace r'midoresc"t
in reLlia mcaL nJflcnerul ,l( \lr(J. imi pd\:|mdi
Mi-am abandonat eu toate nevoile, dorinlel, mult dc sentimcntele$i dc bundstarcalui dccit de
temerile $i grijile la picioarele Prezenlei (l alemele?
interiorulmcu?
67
.66
L'! PROSPFRI'IATE
O COMPILAT]EDI.:TEXTERLFER]TOARE
C'IRTEI}BUNI)EN7'L]
Cande$te-tcla umatorul aspect, cici eslc lbartc
. Fac cela pentrua depi$i problemelcdin liala mea
importanl:intre mine !i lumea llnomenali cxlsti o punle
scxuali?
inlemediard.Estevorbadeconttiinlata Lumeata oglindclte
. Sunt implicat in vteo activitate de exprimare a inse$icon$tiinlatd, cdci aceastacste cea mai apropiad de
crealividlii mele? tine. Daci dore$tica lumeala se reflectenaturamea, care
. Mi-am ticut un Plan al Vietii' aslftl incal sa ma esteabundenlaplne de iubire, trebuiesa i1i unpli panela
percepca o fiinF implinitdin toatedomeniile'? refuzcon$tiinlacu Prezenlamea.In aceslfel,Adeverulifi la
li revelat,iar eu md voi reflectain lumeata. Toatelucrurile
bunepe careti le-ai dorit weodatdifi vor fi atunci ofe te
Cu cat ai dat mai multc respunsuria{irmative'cu atal Nu trebuieinse sa imi circumscriivoinla, spunendu-mi.,m
mai bogate$tiin plan sp;ritual'dar tl in planul manifest' trcbuie sd procedez.Eu sunt calea De aceea,lase-mdpe
minesi decidcc 9i cum.Tu limitcazi_tesdte bucuricuprins
dc entuziasmulanticipirii, la fel ca un copila6.Focalizoazi-ti
l)it\ c fiea Pe ariPi de Yullur: in continuaregandurilcasupramea,nu-ti mai facegriji 9i ai
increderein mine.Nu te mai temede nimic $i iubeitc-mape
O comunicareprimiti dc la Conttiinla Supenoara: nlin,ceci eu suntCaleal"
din care curgc
,.Existi in interiorut15uun Izvor de Iubire,
implinirca tuturor dorinlelor tale sub tbrma subslantei
lurninoasecare se poatematerializain orice formd
dorrli' Forme-glnd pentru atragereaabunden{ei
Acestlzvor nu ila grei niciodata El aclioneazd intotdeaunr
perfect,iar sursaputcrii sale esteiubireape careti-o
porl' Eu sunl SPiritul Abundenleilnftnile, iit-o
o iubire mai mare decettot cc ti-ai puteaimagina
vrcodat'r formA indiridudlizafi.
lntri
Fluxul care icse din Izvot estenesfarqit9i abundent Eu'ufl .thundenla intt-o, \l1t('i.
lirLt.JLrrtit
d(
chiar acumin aceslflux, aleturide minc, $i elibereaza-te
\'in"
toatc aparenlelelipsurilor din viatala Vino la mine Totcee.lce se expfimdprin iubirese intudrce
in interiorqi devinoconftientdeffuxul nesmr$ital bundstarr integrdlIa sunA.
l
ctemc.El iti \'a umplecupa9i apoi se va rcvhrsain atare
Tol l De uceea, vahrri succesive de hani se
uni\,ersulmcu nu existanicio lipsi 9i nicio limitare
indrcaptAcdlreminechiar a(um.
esteintotdeauna plin. Poli inlelegecd eu suntlzvoru]' flu\rL
estc Sursa'Cauza ' ELt sunt un nagnet dtolputefniLae dtrdge
9i implinirea?Poli realizaci aceasta
Electulbunastariitale? hurii ;i na 'ialJ inrtt,n '" ean 'tl h,mil,'r

69
68
._--ns. ,fr-s- _.-

IBLtNDI:NTEI
CARTE/1
O COMPILITIEDE T':XTEREFERITOARI:
I,A PROSPERIT'.1T1:
Sunt minunat .le bogit ill conttiinla mea.
va $ti si nu ne ol'erenimic in exces,astfelincatsanu devenim
Sunt aproNizional din abundenld cu ba i vrcodatdsc/drii banilor.
imi rcalizez acum planulpentru o iald trdita Universulnu ii recompenseaze pe indivizi in Junctie
in abundeta. de activitatealor de la serviciu,ci in funclie de activitatea
con$tiinlei1or.Astf'el,dace simd ce viala ta este goale $i
imi vizualizez contul hancar umplAndu-se inutildsaucd ceeacefaci estelipsitdesemnificafie, Substanla
in permdneqA cu bani, astl l i t:At sd imi pol univcrsale!e va retribuiin mod corespunzdlor, oferindu-tiun
srti.Jdcctiate nercile . u 5uprumA\urd venjl nesemnificativ. trivial, inutil gi lipsit de valoare.Invers,
Mdvizualizez plin de iubire impdrtdtind acest daci te percepiaqa cum esti in realitateSi dacl integrezi
preaplin cu toli oLtmenii, in acord at cAlduziren aceaste viziunein naturata emoljonab,te vi inelF rapidmai
presusde lipsuri 9i de limitnri. Tu e$ti mottenirorulintregii
..averi"a Ta6lui Ceresc9i tot ce trebuiesi laci pentrua-ti
nzualizezJbricit pldtirea luturor Juclurilor
primi moftenireaestesi mori in planul lechiului tdu mod
mele,chidr acum.
de a gindi 5i sI renatti in planul Adeyeruluipot.ivit caruia
nzudlizez cu hucurie indeplinired tuturor lu e$ti un individ putemic,plin de viatd, uril, semnificarir',
abligdliibr mele,chiar dcum. \3loros.meritoriu. plinde rubiregi irnplinir.
nzu.rlizez incAfi at fobs ircd fruxului rcntinuu Daci tc cantoneziin limitare $i insuficienli in orice
dt hnni cdre intri in fiala mea cu inlelepciune ti domeniualviefiitale, inscamneca iliconstruielti o consriintd
I u iubiH, in ,tt rd . u t i:iun. t m<a\ut,friodrj. x lipsei,iar lipsa aftageintotdeaunanoi lipsuri.Daci ili spui
vreodatd,,nuimipot permitecutarelucru",tu i{i construie$ti o
con$tiinFde tip ,,nuimi pol permite",iar Lcgeava aveagriji
in continuare.creeazidinimaginadeun scenaiuperfeeI sir i1i ofere noi situalii $i experienlein carenu iti vei putea
al cheltuiriiacestorbani in umdtoarelei2 snptamani pcrmit.Dacd vei demonstraprincipiul bundsteriiplenare
EnergiaAbundenleiifi dorc$teintctdeaunasd devin. i|l viala ta, tot ce trebuiese faci estc se inlelegi umitorul
vizibili din pura bucurie creatoare,lar placereasuprclrrri principiu:conStiinlalui Dumnezcuca sursda bunistAriimele
a SubstanleiLuminoaseeste de a se lranslbrmain lollL ,'r/e /o/rrd Cubunestarea mea.
lucrurilede cateaunevoieoameniiin lumeafenomenali.| ),
aceea,principiulbunastirii, inclusjv banii reprezintace.
bun. extremdc bun.Atat timp cat nu vom lin'IitaPrincilr l
CreatorNelimital,Spiritulnu sera manifestain vialanoasL,
sub lorma unor situalii impo\dritoare.Spiritul noslru l)r\ t

7A
71
.''*'.'

---"4fr.---

CARTLI,rBtiNDE'"TL:I

pulea iubi fArADltnnezeu.De vrene ce iubesc,inseLtmnA cA


sunt und cu Dumnezeu.In dcestf,l, to/lQlientizdreaPrezenlei
lui Dumnezeuin ni e Lre$leincontinuu.
Ltndese t{d Dumnezeu?Dumnezeuse d|lA acolo unde
SLNTELt si estetotunacu ceedce SUNTEU. EU SUNTtt
indi'idudlizarc a lui Dunnezeu,iar Spiritul lui Dumnezeu
" :' .1:
'':...".,
sdlatluie;te in hine, find utla c mine. EU SUNTLumins
Lunii. MA inturc cAlrc dcedstALumitld Si sPun: ,,Tu etli
Cbistosul, Spiritul DumnezeuluiCel nu. Tu e$li Spiritul
meu, Sulletul meu, Tt'upul meu. CanLlma uit la Tine, md fid
pe mine." Ascult apoi Tdceredc.te itni confrmd aceasld DEspReAUToR
cunoa$tefe ifi | e/ ioar d.
Am devenit astJblcorytient de Dumnezeu.de Christttsul
di interiorul meu. EU SUNT Chrisbsul lui Dumnezeu
Adevdrullui Dumnezeu,Sinelelui Dumnezeu.Pri acedski John Randolph Price esteconferenliarde faimi mon-
conttientizarea Realitilii din interiorul meudeschidpoarltl diald qi autorulal 18 bestsclleruridin domeniulmctafizicii.
Spifitului. Atrdg .tstfel i minteLt$i in naturu meaemolionali Estepresedintele FundalieiQuartus,o organiza{iede cercc,
hlLtlitlttedSpirituluiQiUnitatedlui Dumnezeu, iar corytiitlltl l.irespir;rualacu scdiulin fe\a\. l;ntraSanAnr.rnio.impr<-
mease umplecu Lumi a Aderdrului. und cu solia sa Jan,a creat.,Ziuade Vndecare a Lumii,,, o
Stiutl!:um.ii nu existdninit: din ceeace mra| put('t releade rugdciuneglobalacarescroagi pentrupacealumii iii
doli Nreodatacare sa nu se dfe deja ld podrtd constiinl,l carea inceputsAfunclionezepe dalade 3 I decembrie1986.
mele, gLtlLtsd se manifesle ifi vidld mea $i in dJircerile mell l-a ea au participatde-alungultimpului peste500 de milioa
Tol ce trebuiesd fac estesd rtu cotlttient de aceslAdetu'tl nede oameni.Continui sdfie un erenimentanualin mai bine
penl/u cd toatenevoilenele sd imi lie indeplinite,pe tru Ld dc 100de firi.
toate problemele mele sA imi fe rezobate, lrentru cd tot1l. Johna primit numcroasepremii nalionaleSiinternalio
intebarile melesd cltpeterdspuns.Con$lientizareaPrezenl\ nalepentruumanitaism.pentruprogrescdtrcpaceaglobali
lui Dumnezeuin interiorul meuesteunicul lucru de care I fr pcntru contribuliasa la un mod de vial.:tmai pozili\ in
dved',rcoddliineNoie,in eter ilale. inlreagalume. A primit diploma de doctor dc liL Institutul
linerson gi una de docloronorilic in doncniul umanismului
l'.<e: {lc la InstitutulHolmes.

75
,lt.
CARTEA
ABWDENTE]

Pentru informalii suplimentarereferitoare la seminarele


organizatede Jobn qi Jan Price Sila publicatia lor l]u!rlmd,,
The
Qartus Report, poli contactaFundatia Quartuspe adresaP.O.
Box 1768,Boeme,TX 78006,saupoli intra pe site-ulwww.
quartus,ofg