Sei sulla pagina 1di 11

~) Iog(

GEHEIM
RYggo"
ARMS|.
Privaatsak X337
rivate Bag X337
~1 Pretoria
0001 Pretoria
Republiek yan S
uid-Afrika public of South Africa
Telegramme ARMSCOR
Telegrams ARMSCOR
~ 32 0 2 17

D IE HOOF D I R E K T E U R (012) 428-1911


TEENINLIGTIHG Datum/Date "99003-22
P RIVAATSAK X 3 6 7
Navrae/Enquiries
PRETORIA R g P E TERSEN
0001
(012) 428 - X 357 3
' AANDAG: GENL MAJ D R V E
VERBEEK Ons verw/Our ref
74 266 . 06
1 4. 2 / 2 6 6 . 1 0 0
U verwNour ref

Best e Di r k

FERRANTIISC AANGELEENTHEID
Soos mo n d e l i ng
n s o o r e e n g e k om
m heg ek h i er by aan ' n i n t er n e
o ndersoekv e r s l a g .
2. n A a n tal s e k e rheidsaanbevelinve ings i s g ema a k
' en i s di e
a anbevel i n g s r e ee ds ~ n p r o s e s v a n imp 1 ementering .

D 1e U

R J' ETERSEN
G PBE S T UURDER : S E K ERHEID : g:.p".. ppg,'.~p.
f'Rl

19% -Q4- 0
p r E r ( IR; i ( K . O
CE~~ '~'i l> 0"

RL/2 . 2 / 9 0 . I SC
PEFFNCE INTELLIGENCE
DECLASSZH 0
2014 -03- 2 4

~,pi. wEINx~~
j'2553596PE W

GEHEI N
GEHEIM

GSZr,A
AGTERGROI
Op 11 September 1989 het b er~gt e zinn d i e Br i t s e per s v e r s k y n
dat
d ie Voors i t t e r v an F e r ra n t i s ir De
e r ee k Al u n J o n es , h a nd e l
Fer r a n t i a a n d e l e in
op die Britse aandelema r k t d
y e i1 ' k g e s t aa k h e t .
Hy h e e oo k I n ver k l aring aan die aandeelhouersu i't g e r e z'k wa a r i n
y dit~ g estel het dat die Direksie van die Naatskappy rede het om
te glo da t hu l l e ( F e r r a n ti ) die slagoffers van bedrog was tydens
die o o rname van International Signal and Control (ISC) PLC, die
moedermaats k a p py v an I S C ( VSA) . Di e b ewe e r d e b edro g s e n t r e e r
rondom tw y f e l a g t ige k o n t rakte ter waarde van ongeveer 215 miljoen
Bri t s e p ond , wat op die bo eke va n I S C i n L a n c a ster (VSA) tydens
oorname v e r s k y n het .

Die primere verdagte in die beweerde bedrog i s James Guerin e n


d aar wo r d s l eg s n a Clyd e I vy v e r wy s as 'n b el a n g r i k e
vertroueling. G u erin s e naam word in die media gekoppel aan die
uitvoer van wapentuig en komponente na die RSA in stryd met die
VVO embargo e n V S A w a p e n w e tgewing . I v y , d i e p r e s i d ent van ISC
Technologies I nc . (' n I S C f i l i a a l), was gedurende 1977 tat 1980,
in 'n t ydelike h o o f b e s t u urshoedanigheid b y K e n t r o n w e r k s a a m .
L aasgenoemde wa s o n de r an d e r e b e t rokke b y p r o j e k B r imston e w a t
a anleiding g e gee he t to t die st igting van Kentron .

Volgens in l i g t ing is d aar tan s v e r s k e i e ondersoeke na die bedrog


a an die ga ng . Vo l g e n s di e m e dia is die Amerikaans e F B I m e t v i e r
ondersoeke teen ISC I nc . in Lancaster besig waarva n e e n i n g e s t el
i s na b e w e r i n g e da t IS C d i e W a p e n embarg o t e e n d i e RS A oo r t r e e
het. Verde r i s d i e V S A Dep a r t e m ent van J ustisie en di e D o eane
Departement oo k be s i g m e t o n d ersoek na b eweerd e o o r t r ed i n ge v an
die Wapenembar go . I n d i e V K i s di t vo lgens inligting die Britse
"Serious F raud Office" wat ondersoek instel. D a a r teenoor kan
daar verwag w ord dat daar reeds verskeie media-ondersoeke in die
v er b a n d aa n d i e g ang i s .

D it blyk uit m e d i a -beriggewing dat Guerin huidiglik vervolg word .


Die m o o n t l ik e v e r vo lging en arrestasie van Ivy , a l h o e we l hy op
d ie oog a f n i e p r o m i n e n t i n die bedrogsaa k s t a a n n ie , ka n n i e
u itgesluit word n i e .

GSEL A B YVOEGSEL 1 P ERSONE G E K O M P R O M ITTEE R D E U R


K ONTAK MET I S C
GSEL A B YVOEGSEL 2 P ROD U K T E GEKOMPRO M ITTEER DEUR
B E M A R K I N G EN
V ERK R Y G I N G S A K S IE S W AA R BY ISC
B ETROIQCE WA S
3. GSEL A B YVOEGSEL 3 OTB : V E R K R Y G INGSIUQlMK
DEFENCE INTELLIGENCE
DECLASSTFIEP

GEHEI M j.A.L STEINMAN


72563596PE W 1 .
GEHEIM

4. GSEL A B Y VOEGSEL 4
5. KENTRON : V E EOCRYGINGSKAH& V
GSEL A B Y VOEGSEL 5
6. KENTRON : B E M A R K I NGSiVLNMW
GSEL A B Y VOEGSEL 6
KENTRON : BEM& & I NG
7. KOMMUHIKASIEIGLNALE
GSEL A B Y VOEGSEL 7 SAMESMELTING VAH I SC EN
FERKVQ4TI MLRTYDENS DIE
BEDROGSAAK TER SPkVLKE GEKOM
HET

DEFENCF- ~NyFLLIGENCE
OECLASSIFIE
ppq4-p3- 2 4

j A L STEINMA
725$3596PE W 1

GEHEI M
GEHEIM AANHANGSEL A
BYVOEGSEL 1

LAND PERSOON WERKGEWER

JAMES GUERIN ISG


YSA
GLYOE IVY
DAVID B IRWIN (4)
TONY JASON
TERRY FAULDS
TGM JASIN
HARRY TRIMBLE
GREG MANSKER
TOM BAIN
STEVE BANKS
LINDA WATSON
TONY STAGG

HONG KONG HERB LIu (S)

RSA
W METELERKAMP (3) KENTRON
P KOTZE
B Y. NlEKERK
M V P DAV1S
P M BESTER
G E BIRD
6 T YILJGEN
G P BEZUIDENHOUT
0 J V.D. MERWE
P W E LABUSCHAGNE
A G COETZEE
N ANSELL
8 SCOTT ( 3 )
DEFENCE INTELLIGENCE i
DECLASSIFIE
6EHEIM 2014 -03- 2 4

),a.c NKiNMaN
i)sb)59svf eo
GEHEIM BYVOEGSEL 1
(VERVOLG)

J F V TONDER (1)
H J VICTOR (1)
J H LOMBARD (1)
G D CAITHNESS (1)

S D MAVOY OTB
J P MYNHARDT
G EIGNER
J J VAN WYK

KOL H BOTHA K RYG KOR


J BOUWER (3)

( 1) VOORMA L IGE KEN T R O N W E R K N E M E R S


( 2} VOORM A L IGE OTB BEST U U R D E R
(3) AFGETREDE KTK W E R K N EMER
(4} ADVOKAAT IN MARYLAND
( 5) VERTEEN W O O R D I G E R

TEU36ENCE
DECLASSIFIE
GEHEIM
2911 -I}3- 2 I

J.A,L STEINNAN
?2563596PF 4
GEHEIM AANHANGSEL A
BYVOEGSEL 2

FILIAAL PRODUK LAND


VERKRYG) NG BEMARKtNG

OTB HOeSPOED
KAMERAS VSA
F ILMLES ER VSA
VOLG
ANTENNAS VSA

KENTRON ZT3 VRS


ZT3
VSA
H2 VSA
ABY VSA
V3B/C VSA
REKENAARS VSA

DEFENCE INTELLIGENCE
GEHEIM DECLASSIFIED
iVi4 -03- Z I,

3.A.l STEINNANN
72563590PE WO>
GEHEIM
AANHANGSEL A
OTB: VERKRYGINGSKANAAL BYVOEGSEL 3

OTB

R J INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS

iSC TE'CH. tXC.

* NA COVENTRY NIE MEER OPERASIONEEL

GEHEIM DEFENCE INTELLIGENCE


DECLASSIFIE
ZOi4 -03- 7 0

3.A.L STEINHANhJ
72563596PE WO1
GEHEIM AANHANGSEL A
BYVOEGSEL 4
KENTRON: VERKRYGINGSKANAAL

KENTRGN

FRONTMAATSKAPP YE

TOOL TECHNIQUES

)SC TECH. lNC.


* NIE OPERASIONEEL
* AFGELOPE 18 MNDE DOR M A N T
DEFENCE INTELLIGENCE
GEHEIM DECLASSIFIE

>.a,L STE1NNAN
;oygg$egpB yvo
7/

GEHEIM AANHANGSEL A
BYVOEGSEL 5
KENTRON: BEMARKINGSKANAAL

KENTRON

AFRICAN TECHNICAL SYSTEMS (PTY.) I T[).

ISC TECH. INC.

DEFENCE INTELLIGENCE
DECLASSIFIE
* OPERASIONEEL 201L -03- 2 5

>.A.L STBNHAN
72ygg)egp5 wo
GEHEIM
GEHEIM AANHANGSEL A
BY VOEG:EL i

KENTRON

I TAL le
(LABEN)

( SC TECH I N C

KOMMUNI KASIE VANAF 1"2 i DEUR


HIEFIDIE KANTOOR GEKANALISEER

G E HE IM
GEHEIM AANHANGSEL A
BYVOEGSEL 7
SAMESMELTING ISC/FERRANTI

ISC TECH INC


R C IVY
100V.
100%
ESI TERRY FAULDS
ISC
J GUERIN
GAMMA SYSTEMS W RADCLIFFE
100%

DEFENCE INTELLIGENCE
ISC/F ERRANTI DECLASSIFIE
zQ1I,-03- z 4
51%
3,A,l 5TBN'h1A
ggqqsgeePe w i

FERRANTI

GEHEIM