Sei sulla pagina 1di 32

Messa a terra Protezione da fulmini Protezione da sovratensioni

Manuale
Esempi progettuali per l'installazione in conformit alle norme vigenti
Edizione 2017

Sistemi di messa a terra


Messa a terra delle fondazioni
Messa a terra ad anello
Messa a terra di profondit
V 0217

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
I concetti di messa a terra fondamentali

Dispersore annegato nel calcestruzzo


Dispersore di fondazione (pag. 5)

Un dispersore di messa a terra di fondazione deve essere


YLHSPaaH[VPUJVUMVYTP[nHSSLUVYTL]PNLU[PPUVNUPU\V]V
LKPMPJPVJVU[LULU[LPUZ[HSSHaPVUPLSL[[YPJOL+HSW\U[VKP
]PZ[H[LJUPJVLSL[[YPJVLHU[PJVYYVZP]VX\LZ[HuSHZVS\aPVUL
WYLMLYPIPSLHX\HSZPHZPHS[YV[PWVKPTLZZHH[LYYH

0SJVUK\[[VYLKP[LYYHKL]LLZZLYLJVSSLNH[VHSS'HULSSV
WVZH[VS\UNVPIVYKPLZ[LYUPKLSSHZVSL[[HKPMVUKHaPVUL
LYHJJOP\ZVKHSJHSJLZ[Y\aaVZ[Y\[[\YHSLJVU[LU\[VKP
JLTLU[VTPURNT3:LuWYLZLU[L\U'HYTH[\YH
X\LZ[HKL]LLZZLYLJVSSLNH[HLSL[[YPJHTLU[LVNUPT
JVUPSJVUK\[[VYLKP[LYYH
1
Il dispersore di fondazione deve essere progettato e
PUZ[HSSH[VJVUJ\YH
2
0JVUK\[[VYPKPJVSSLNHTLU[VHPW\U[PKPYHJJVYKVWLYPS
JVSSLNHTLU[VLX\PWV[LUaPHSLLPSZPZ[LTHWYV[LaPVUL
M\STPUPKL]VUVLZZLYLYLHSPaaH[PPUZPLTLHSS'anello del
dispersore di terra all'PUPaPVKLSSHJVZ[Y\aPVUL

3HYLZPZ[LUaHKPJVU[H[[VKP[LYYHKL]LLZZLYL
 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

Standard / Norma: SNR 464113:2015 1 AV 59 240.001.000 156 950 200


2 FE 27 281.076.000 156 940 970

Dispersore posato nel terreno


Dispersore di terra a nastro bandella anello chiuso (pag. 21)

0SKPZWLYZVYLHUHZ[YVHKHULSSVJOP\ZV]PLULYLHSPaaH[VPU
LKPMPJPZLUaHTLZZHH[LYYHVJVUTLZZHH[LYYHPUZ\MMPJPLU[L

0SJVUK\[[VYLKP[LYYH]PLULPUZLYP[VULS[LYYLUV\TPKV
WYVMVUKP[nTPUJTLJVSSLNH[VPUTVKVKHMVYTHYL 1
\UHULSSVJOP\ZV7LYJVUK\[[VYPLJVUUL[[VYPKL]LLZZLYL
\[PSPaaH[VTH[LYPHSLPKVULVLYLZPZ[LU[LHSSHJVYYVZPVUL 4
2
0JVUK\[[VYPKPJVUULZZPVULHSJVSSLNHTLU[VLX\PWV[LUaPHSL
LHKVNUPVYNHUVKPKPZJLZHKLSS'impianto protezione
M\STPUPKL]VUVLZZLYLJVSSLNH[PKPYL[[HTLU[LHSS'anello del
KPZWLYZVYLKP[LYYHLKLZZLYLYLZPZ[LU[PHSSHJVYYLU[LKP
ZJHYPJH

L'LMMPJHJPHKLSKPZWLYZVYLHUHZ[YVIHUKLSSHuKL[LYTPUH[H
KHSSHUH[\YHKLSZ\VSVLKHSSHS\UNOLaaHKLSJVUK\[[VYLKP[LYYH
3
3HYLZPZ[LUaHKPJVU[H[[VKP[LYYHKL]LLZZLYL

Standard/Norme:
:59!:5.505KPYL[[P]LN\PKH  ;PWV 5HY[ *VKPJL,

dell'operatore di rete 1 AV 59 240.001.000 156 950 200


2 AL 7 270.025.003 156 831 220
3 AV 6 275.027.114 156 001 090
 7(  
2
I concetti di messa a terra fondamentali

Dispersore posato nel terreno


Dispersore di profondit (pag. 24)

0SKPZWLYZVYLKPWYVMVUKP[nuPKLHSLJVTLKPZWLYZVYLZPU-
NVSVVWLYPU[LNYHYLZPZ[LTPJVUPUZ\MMPJPLU[LYLZPZ[LUaH
KPJVU[H[[VKP[LYYH
1
0KPZWLYZVYPKPWYVMVUKP[nJVULSL[[YVKVKPYHTLZVUV
YLZPZ[LU[PHSSHJVYYVZPVULLV[[PTHSPKHW\U[V]PZ[HLSL[[YPJV
L[LJUPJV3'LMMPJHJPHuKL[LYTPUH[HKHSSHX\HSP[nKLS
[LYYLUVLKHSSHS\UNOLaaHKLSJVUK\[[VYLKP[LYYH

3HYLZPZ[LUaHKPJVU[H[[VKP[LYYHKL]LLZZLYL

Standard/Norme:
:59!:5.505KPYL[[P]LN\PKH
dell'operatore di rete

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 AV 6 275.027.114 156 001 090

Dispersore posato nel terreno


Dispersore di terra radiale

3HTLZZHH[LYYHJVUPSKPZWLYZVYLKPYHKPHSLuHKH[[HWLY
integrarsi in impianti JVUYLZPZ[LUaHKPWHZZVKP[LYYH
PUZ\MMPJPLU[L

0SJVUK\[[VYLKP[LYYHKL]LLZZLYLWVZH[VLPU[LYYH[V
ULS[LYYLUV\TPKV5VUKL]LZ\WLYHYLPTKP
S\UNOLaaH

L'LMMPJHJPHuKL[LYTPUH[HKHSSHX\HSP[nKLS[LYYLUVL
KHSSHS\UNOLaaHKLSJVUK\[[VYLKP[LYYH

Standard/Norme:
:59!:5.505KPYL[[P]LN\PKH
dell'operatore di rete

Dispersore combinato
Dispersore di fondazione e dispersore interrato
a terra vengono collegati

3LTLZZLH[LYYHKPLKPMPJPPU[LYJVUULZZPKL]VUVLZZLYL
JVSSLNH[L[YHSVYV+L]VUVLZZLYLPU[YHWYLZLTPZ\YLWLY
L]P[HYLSHJVYYVZPVULLSL[[YVSP[PJH

:L\UHTLZZHH[LYYHKPMVUKHaPVUP]PLULJVSSLNH[HH\U
KPZWLYZVYLPU[LYYH[VX\LZ['\S[PTVKL]LLZZLYLPUYHTL
U\KV

0SJVSSLNHTLU[VKPTH[LYPHSPKP]LYZPKL]LZLTWYLH]]LUPYL
M\VYPKHS[LYYLUV

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Disposizione del sistema di messa a terra in edifici di nuova costruzione

Disposizione del sistema di messa a terra in edifici di nuova costruzione

Si No
Ledificio ha fondamenta in calcestruzzo ?

7HYaPHSTLU[L

No
Esiste un collegamento di Condotte sotterranee Anelli
messa a terra? LX\PWV[LUaPHSPUHZ[YPKP[LYYH
3HTHUJHUaHKPJVSSLNHTLU[V ZLJVUKV:59
KPTLZZHH[LYYHuKV]\[HHSSH Messa a terra *VUK\[[VYLKPLX\PWV[LUaPHSP[n Rame 50 mm2
presenza nelle fondamenta di -VUKHTLU[HZPUNVSLHZ[YH[P WLYPSJHSJLZ[Y\aaVMVUKHTLU[H
]HZJOLIPHUJOLLULYLKPPTWLY- VJVUWHSPKPYPUMVYaV KP[LYYHZLJVUKVSHUVYTH
meabilizzazione e dallisolamento SNR464113
sotto la soletta)
JH]VKPHJJPHPVTT2
Si
7HYaPHSTLU[L

7PH[[PUHKPTLZZHH[LYYHULSSL 0UJPHZJ\UHMVUKHTLU[H
,]LU[\HSPTLZZLH[LYYH
MVUKHTLU[HZLJVUKVSHUVYTH 7PH[[PUHKPTLZZHH[LYYHZLJVUKV
HNNP\U[P]L
SNR464113 la norma SNR464113

JH]VKPHJJPHPVTT2 JH]VKPHJJPHPVTT2 Elettrodo in rame 50 mm2

*VSSLNHTLU[VKP[\[[LSLMVUKH- 7\U[PKPJVSSLNHTLU[VWLYLX\P- *VSSLNHTLU[VHSSLX\PWV[LUaPHSL


menta singole o fondamenta WV[LUaPHSLJVUK\[[VYLKP[LYYH LHJPHZJ\UWHYHM\STPUL
JVUWHSPKPYPUMVYaVHK\U LKPZWLYZVYLKP[LYYH,]LU[\HSP se presente
JPYJ\P[VJOP\ZV TLZZLH[LYYHHNNP\U[P]L

0UJHSJLZ[Y\aaV%JH]VKP
HJJPHPVTT2
5LS[LYYLUV%9HTLTT2

7PH[[PUHKPTLZZHH[LYYHULSSL
7\U[PKPJVUULZZPVULWLY MVUKHTLU[H(ULSSPLX\PWV[LUaPHSP
SLX\PWV[LUaPHSLPSJVUK\[[VYL VTLZZLH[LYYHZLJVUKVSH
KP[LYYHLKPSZPZ[LTHWHYHM\STPUL norma SNR464022
se presente Rame 50 mm2

Collegamento del dispersore di


[LYYHHSJVUK\[[VYLKPLX\PWV[LU-
aPHSP[nWLYPSJHSJLZ[Y\aaV

3LKPMPJPVuKV[H[VKP\UZPZ[LTH
WHYHM\STPUL&

Si No

Collegamento a distanza di +\LJVSSLNHTLU[P


\UWHYHM\STPULKLYP]H[V indipendenti

.HYHU[PYLSHJJLZZPIPSP[n .HYHU[PYLSHJJLZZPIPSP[n

Misura della resistenza del contatto a terra subito dopo la creazione della documentazione del sistema di messa a terra

4
Messa a terra delle fondazioni Conduttori di terra e connettori

Principi fondamentali per la messa a terra nelle fondazioni

1 2 3

1) :LaPVUL[YHZ]LYZHSLKLSJVUK\[[VYLKP[LYYHTPUPTVTT2PUHJJPHPV:VUVHKH[[PWYVMPSPIHUKLSSLV[VUKPHJJPHPVU\KVV
 aPUJH[VVJH]VK'HJJPHPV0SJVUK\[[VYLKP[LYYHKL]LLZZLYLJVSSLNH[VHSS'HULSSVLWVZH[VS\UNVPSIVYKVLZ[LYUVKLSSHWPHZ[YH
di fondazione.

2) 0SJVUK\[[VYLKP[LYYHKL]LLZZLYLYHJJOP\ZVKHHSTLUVTTKPJHSJLZ[Y\aaVZ[Y\[[\YHSL
 8\LZ[HJVWLY[\YHWYV[LNNLPSJVUK\[[VYLKP[LYYHKHSSHJVYYVZPVUL

3) 0NP\U[PKLPJVUK\[[VYPKP[LYYHKL]VUVNHYHU[PYLPSWHZZHNNPVKLSSHJVYYLU[LKHM\STPULLKPJVY[VJPYJ\P[V+L]VUV
LZZLYLWLYML[[PLHUVYTHKHSW\U[VKP]PZ[H[LJUPJVLKLSL[[YPJV0UVS[YLPSJVUK\[[VYLKP[LYYHKL]LLZZLYLJVSSLNH[V
LSL[[YPJHTLU[LHSS'l'HYTH[\YHVNUPT

4 5 6

50 mm

4) PZJOPVKPZJHTIPVJVUJVUK\[[VYPKP[LYYHPUHJJPHPVWLYJLTLU[VHYTH[V(ZZPJ\YHYZPKPTHYJHYSPWYPTHKPNL[[HYL
9
JVUNSVTLYH[VJLTLU[PaPV

5) L'HJJPHPVU\KVLaPUJH[VUVUKL]LLZZLYLJVUKV[[VM\VYPKHSJHSJLZ[Y\aaV0SJVUK\[[VYL]PLULKPZ[Y\[[VKHSSHJVYYVZPVUL

6) 0W\U[PKPJVU[H[[VKL]VUVLZZLYLWYVKV[[PPUTH[LYPHSLHU[PJVYYVZP]VHJJPHPVPUVZZPKHIPSL0UV_(VYHTL
 0SJHTIPVKPTH[LYPHSLULSJHSJLZ[Y\aaVUVUuWYVISLTH[PJV
 +VWVPSKPZHYTVu]PZPIPSLZVSVSHWPHZ[YHKPJVU[H[[VPUHJJPHPVPUVZZPKHIPSL(+PHTL[YVTTJVUMPSL[[H[\YH4

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra delle fondazioni Conduttori di terra e connettori

Conduttore di terra
Cavo di acciaio in calcestruzzo

0UZ[HSSHaPVULYHWPKHLZLTWSPJL+PZWLUKPVSVNPZ[PJVTPUPTV
)\VUHYPJVUVZJPIPSP[nKLSJVUK\[[VYLKP[LYYH(STLUVVNUP
1
TuULJLZZHYPVJYLHYL\UJVSSLNHTLU[VHSSHYTH[\YHYLZP-
Z[LU[LHSSHJVYYLU[LKPJVY[VJPYJ\P[VJVUTVYZL[[PPKVULP

Il set di messa a terra di fondazioni FE 82PUJS\KL


TKPJH]VKPHJJPHPVaPUJH[VTT2TVYZL[[P
-,LNY\WWVKPYHJJVYKV-, 3

Il set di raccordo FE 83PUJS\KL 2


ZL[KPYHJJVYKV-, TKPJH]VKPHJJPHPVaPUJH[V
75 mm2LTVYZL[[V-, 4

1
4H[LYPHSLPKVULV!JH]VKP
HJJPHPVaPUJH[VTT2
PSMPSVZPUNVSVKL]LLZZLYL
minimo 1.7 mm)
 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

FE 82 261.031.000 156 942 010


FE 83 261.032.451 156 941 020
 *H]VHJJTT2 261.031.020 156 990 640
2 FE 41 281.085.000 156 940 130
3 FE 44 281.097.000 156 940 150
4 FE 45 261.068.000 156 830 280

Conduttore di terra
Acciaio per armatura annegato in calcestruzzo

(KH[[VWLYNYHUKPLKPMPJPJP]PSPLKPUK\Z[YPHSP0UZ[HSSHaPVUL
MHJPSLL]LSVJLJVU\[LUZPSPHKH[[P
7YVMPSVKLSJVUK\[[VYLKP[LYYHLJVUVTPJV 1
(STLUVVNUPTuULJLZZHYPVYLHSPaaHYL\UJVSSLNH-
TLU[VHSSHYTH[\YHYLZPZ[LU[LHSSHJVYYLU[LKPJVY[V
JPYJ\P[VJVUTVYZL[[PPKVULP
2
Attenzione: KVWVSHNL[[H[HKPJVUNSVTLYH[VJLTLU[PaPV
5
PJVUK\[[VYPKP[LYYHUVUZVUVWP]PZPIPSP
+L]VUVLZZLYLTHYJH[PWYPTHKLSSHNL[[H[H 3

1
Materiale idoneo:
HJJPHPVKPHYTH[\YHU\KV 4
VWW\YLtondo d'HJJPHPV
ZWLJPMPJVTT 10 mm

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

 (JJPHPVWLYHYTTT
2 FE 43 281.095.000 156 940 110
3 FE 44 281.097.000 156 940 150
4 FE 41 281.085.000 156 940 130
5 FE 45 261.068.000 156 830 280

6
Messa a terra delle fondazioni Conduttori di terra e connettori

Conduttore di terra
Nastro Bandella piatto annegato nel calcestruzzo
con armatura

(KH[[VWLYNYHUKPLKPMPJPPUK\Z[YPHSP0UZ[HSSHaPVULZLTWSPJL
1 ,JJLSSLU[LYPJVUVZJPIPSP[nKLSJVUK\[[VYLKP[LYYH(STLUV
VNUPTuULJLZZHYPVYLHSPaaHYLJVSSLNHTLU[VYLZPZ[LU[L
HSJVY[VJPYJ\P[VHSS'HYTH[\YHJVUTVYZL[[V
4
1 Attenzione: il nastro piatto deve sempre essere installato
KP[HNSPVPUTVKV[HSLKHLZZLYLJVTWSL[HTLU[LHUULNH[V
2
KHSJHSJLZ[Y\aaVNL[[H[VLKL]P[HYLPUJS\ZPVUPK'aria.
3

Materiale idoneo:
 UHZ[YVKPHJJPHPVU\KV
 VaPUJH[VZLaPVUPTPUPTL
25 x 3 mm o 30 x 3 mm

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

 5HZ[YVHJJ_TT 


2 FE 60 281.082.403 156 940 100
3 FE 43 281.095.000 156 940 110
4 FE 42 281.086.548 156 940 120

Nastro piatto annegato nel calcestruzzo


senza armatura

1 :\WWVY[PWLYPSUHZ[YVKPTLZZHH[LYYHWLYPSWVZPaPV-
UHTLU[VZ[HIPSLLKP[HNSPVWYPTHKPNL[[HYLPSJVUNSV-
2
TLYH[VJLTLU[PaPV
3

Nastro min. 90 mm2_TT

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

 5HZ[YVHJJ_TT 


2 FE 60 281.082.403 156 940 100
3 FE 16 281.081.403 156 940 000

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra delle fondazioni Conduttori di terra e connettori

Giunto di dilatazione inserito nel calcestruzzo

0JVUK\[[VYPKP[LYYHKPZPUNVSPZLNTLU[PKPJHSJLZ[Y\aaV
KL]VUVLZZLYLJVTWSL[HTLU[LJVSSLNH[P0WVU[PKPKPSH-
[HaPVUL]LYZH[PKL]VUVYLZPZ[LYLHSSHJVYYVZPVULLK
L]LU[\HSPZWVZ[HTLU[PWYL]LKPIPSPKLPZLNTLU[PKPJHSJL-
Z[Y\aaVKL]VUVWV[LYLZZLYLHZZVYIP[PZLUaHKHUUP
3

(S[LYUH[P]H!NP\U[V
di dilatazione visibile. 1

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 FE 33 281.083.403 156 940 300


2 FE 43 281.095.000 156 940 110
 5HZ[YVHJJ_TT 

8
Messa a terra di fondazione Punto di raccordo

Elementi di un punto di raccordo

2 0W\U[PKPYHJJVYKVZVUVS'LSLTLU[VJLU[YHSLWLYPSJVSSLNH-
TLU[VK\YH[\YVKLSSHTLZZHH[LYYHKLSSLMVUKHaPVUP
1 +L]VUVYLZPZ[LYLHSSHJVYYVZPVULLHSSLJVYYLU[PKPJVY[V
JPYJ\P[VZLUaHKHUUP:\SSHZ\WLYMPJPLKLSJHSJLZ[Y\aaV
l'PUMS\ZZVJVYYVZP]VKLSSLZVZ[HUaLJOPTPJOLuWHY[PJVSHY-
TLU[LMVY[LLSHJVYYVZPVULLSL[[YVSP[PJHHJJLU[\H[HULSJHZV
KPJVSSLNHTLU[P[YHTL[HSSPKP]LYZP;\[[PPUVZ[YPW\U[PKP
YHJJVYKVZVUV[LZ[H[P:,=WLYSHJVYYLU[LKPJVY[VJPYJ\P[V
(ZLJLZLJVUKV,5L,5ZVUV
mm KV[H[PKLPJVU[YHZZLNUPKPZPJ\YLaaH
50 4
xA
Ino
1
,SLTLU[VKPYHJJVYKV!WPHZ[YHKPJVU[H[[VLWLYUVPU
HJJPHPVPUVZZPKHIPSL0UV_(JVUMPSL[[H[\YHPU[LYUH4
HZ[HPUHJJPHPVKHJVZ[Y\aPVULTTTT2). Un
JVSSLNHTLU[VYLZPZ[LU[LHSSHJVYYVZPVULWLYSHTLZZHH
[LYYHKPMVUKHaPVUPJOLNHYHU[PZJLZLUaHKHUUVPSWHZZHNNPV
KLSSLSLJVYYLU[PKPJVY[VJPYJ\P[VLKPM\STPUL

2
3 4VYZL[[VH]P[L!H[[HJJVKHSS'HZ[HHSJVUK\[[VYLKP[LYYH
.HYHU[PZJLSHYLZPZ[LUaHHSSLJVYYLU[PKPJVY[VJPYJ\P[V
4 -HJPSLLYHWPKVKHTVU[HYL

3 4
7LYPSTVU[HNNPVSHZ\WLYMPJPLKPJVU[H[[VLSHMPSL[[H[\YH
ZVUVWYV[L[[LKHSSHZWVYJPaPHLVYLZPK\PKPJLTLU[V
TLKPHU[L\U[HWWVPUWSHZ[PJH96::6:WLJPHSPJOPVKP
YLZPZ[LU[PHSSHJVYYVZPVULWVZZVUVJVSSLNHYLS'elemento di
H[[HJJVHSSHJHZZHMVYTH+VWVPSKPZHYTVPJOPVKPZWLJPHSP
possono essere rimossi.

5 6 7
7PHZ[YPUHKPJVU[H[[VJVU]P[L4PUHJJPHPV0UV_ A2 per il
JVSSLNHTLU[VNHYHU[PZJLPSJVU[H[[VKLSJVUK\[[VYLKLS
JVSSLNHTLU[VLX\PWV[LUaPHSLVKLSJVUK\[[VYLKPJHSH[H
dell'PTWPHU[VKPWYV[LaPVULM\STPUP(SWVZ[VKLSSHWPHZ[YH
KPMPZZHNNPVW\~LZZLYLPTWPLNH[VHUJOL\UJHWVJVYKH

Terminali e soluzioni di attacco non consentiti


7

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra di fondazione Punto di raccordo

Set di raccordo flessibile con cavo di acciaio 75 mm2

+H\[PSPaaHYZPKV]LuULJLZZHYPHSHTHZZPTHMSLZZPIPSP[n
1
ULSWVZPaPVUHTLU[VKLSJVUUL[[VYLHWPHZ[YH]LY[PJHSL
4VYZL[[VKPJVSSLNHTLU[VJVUMLYYPK'HYTH[\YH[VUKP
fino a max 22 mm.

2
Il set di raccordo FE 83PUJS\KLNSPLSLTLU[P!
NY\WWVKPYHJJVYKV-, TKPJH]VKPHJJPHPV
aPUJH[VTT2 e 1 morsetto FE41

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

FE 83 261.032.451 156 941 020

Punto di raccordo con morsetto a croce circolare

0STVYZL[[VHJYVJLJPYJVSHYL-,JVSSLNHSHWPHZ[YH
1
KPYHJJVYKVLPSJVUK\[[VYLMSLZZPIPSLHKLZJH]VKP
2
HJJPHPVTT2) all'HYTH[\YHMPUVHTH_TT
3
Il gruppo di raccordo FE 69PUJS\KLNSPLSLTLU[P
LKPSTVYZL[[VHJYVJLJPYJVSHYL-, 4

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

FE 69 261.050.000 156 940 030

10
Messa a terra di fondazione Punto di raccordo

SET di raccordo flessibile con cavo in rame 50 mm2


1
2
+H\[PSPaaHYZPX\HUKVuYPJOPLZ[HLSL]H[HMSLZZPIPSP[nKP
3 WVZPaPVUHTLU[VHSSPU[LYUVKLSSHYTH[\YHJVTWLUZHaPVUL
della distanza).

Il SET di raccordo FE 70PUJS\KLNSPLSLTLU[P


0SJH]VPUYHTLTT2uWYLZZH[VJVUPSW\U[VKP
4 YHJJVYKV

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

FE 70 260.074.000 156 940 040

Punto di raccordo flessibile con collegamento


a due corde all'elettrodo di messa a terra
1

+H\[PSPaaHYZPZLHKLZLTWPVPSJVSSLNHTLU[V]PLUL
3 YLHSPaaH[VJVUK\LMLYYPKPHYTH[\YH]LY[PJHSPKP
TPUTTHSSHWPHZ[YHKP[LYYH
2
Il SET di raccordo FE 73PUJS\KL
NSPLSLTLU[P,U[YHTIPPJH]PKPMLYYVTT2
ZVUVWYLZZH[PJVUSHWPHZ[YHKPYHJJVYKV

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

FE 73 280.095.037 156 940 230


4 FE 43 281.095.000 156 940 110

11

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra di fondazione Punto di raccordo

Punto di raccordo corto per collegamenti flessibili


a 1 conduttore all'elettrodo di terra

1
Il SET di raccordo FE 68PUJS\KLNSPLSLTLU[P
0SJVUK\[[VYLKPJVSSLNHTLU[VW\~LZZLYLYLHSPaaH[VJVU 2
JVYKHJH]VKPYHTLTT2VJH]VKPHJJPHPVTT2. 3

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 FE 68 280.097.006 156 941 220

Punto-Piastre di raccordo di terra passante isolato

0SW\U[V di terra passante FE 26PUJS\KLS'elemento


1
+PZWVUPIPSLPUKP]LYZLS\UNOLaaL
TTVPUS\UNOLaaLZWLJPHSPZ\YPJOPLZ[H(ZLJVUKH 2
dell'PTWPLNVZVUVKPZWVUPIPSPK\LZL[LSLTLU[V 3
KPWPHZ[YHKPMPZZHNNPV]P[L-,L\UTVYZL[[VKPJVSSL-
NHTLU[VHKLZLTWPV-, 4

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 FE 26 120 mm 260.035.000 156 940 820


FE 26 150 mm 260.037.000 156 940 830
FE 26 200 mm 260.034.000 156 940 840
FE 26 250 mm 260.043.000 156 940 870
FE 26 300 mm 260.044.000 156 940 880
2+3 FE 85 285.099.025 156 831 650
4 FE 45 261.068.000 156 830 280

12
Messa a terra di fondazione Punto di raccordo

Punto di attacco con morsetto


per tondo d'acciaio e cavo
4
1
+H\[PSPaaHYZPZLJVTLJVUK\[[VYLKP[LYYH]PLUL\ZH[V
2
HJJPHPVKPHYTH[\YHVWW\YL[VUKVK'HJJPHPVTT
3 VJH]VKPKPHJJPHPVTT2.

Il gruppo di raccordo FE 65PUJS\KLNSPLSLTLU[P

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

FE 65 281.075.037 156 940 200

Punto di raccordo con morsetto


a croce per acciaio di armatura 3 piastre
4
1
0TWPLNHIPSLKH\[PSPaaHYZPZLJVTLJVUK\[[VYLKP[LYYH
2
]PLUL\ZH[VHJJPHPVKPHYTH[\YHVWW\YL[VUKVK'HJJPHPV
3 TTVWW\YLJH]VKPHJJPHPVTT2.

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 FE 27 281.076.000 156 940 970


2 +3 FE 85 285.099.025 156 831 650
4 FE 44 281.097.000 156 940 150

13

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra di fondazione Punto di raccordo

Punto di raccordo con connettore a cuneo


4

0TWPLNHIPSLJVUJVUK\[[VYLKP[LYYHUHZ[YVWPH[[V 1
25 x 3 o 30 x 3 mm. 2

Il gruppo di raccordo FE 66PUJS\KLNSPLSLTLU[P 3

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

FE 66 281.080.564 156 940 210

Punto di attacco con morsetto 2 pastre


4
0TWPLNHIPSLJVUJVUK\[[VYLKP[LYYHUHZ[YVWPH[[V 1
25 x 3 mm o 30 x 3 mm.
2
3

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 FE 27 281.076.000 156 940 970


2+3 FE 85 285.099.025 156 831 650
4 FE 43 281.095.000 156 940 110

14
Messa a terra di fondazione Punto di raccordo

Punto di raccordo predisposto


presso l'opera esistente

2 7\U[PKPYHJJVYKVWVZZVUVLZZLYLWYLKPZWVZ[PWYLZZVNSP
LKPMPJPLZPZ[LU[PZLuKPZWVUPIPSL\U'HYTH[\YHPUHJJPHPV
3 KPHSTLUVTT+L]VUVLZZLYLJVSSLNH[PHSTLUV
K\LMLYYPKPHYTH[\YH]LY[PJHSPHSSHWPHZ[YHKPMVUKHaPVUL
KPTTHSW\U[VKPYHJJVYKV<UHYLZPZ[LUaHKPJVU-
[H[[VKP[LYYHZ\MMPJPLU[LKL]LLZZLYL]LYPMPJH[HJVU\UH
TPZ\YHaPVUL

3VZJH]VKL]LLZZLYLJOP\ZVPUTVKVWYVMLZZPVUHSLWLY
L]P[HYLKHUUPJH\ZH[PKHSSHJVYYVZPVUL

Il gruppo di raccordo FE 86PUJS\KL


gli elementi 1-3.

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

FE 86 281.104.000 156 941 200

Estensione del punto di raccordo


per facciate isolate

*VU\U'LZ[LUZPVULZWLJPHSLPUHJJPHPVPUVZZPKHIPSL
Z\MHJJPH[LJVUPZVSHTLU[V[LYTPJVPSW\U[VKPYHJJVYKV
1 W\~LZZLYLYLNVSH[VJVUWYLJPZPVULZ\SSHU\V]HZ\WLYMPJPL
KLSSHWHYL[LPU[VUHJV0SW\U[VKPYHJJVYKVWYVS\UNH[V
JH\ZHZVSV\UHTPUPTHWLYMVYHaPVULWLYULSSPZVSHTLU[V

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 FE 31 281.089.302 156 940 290

15

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra di fondazione Punto di raccordo

Montaggi speciali
Punto di raccordo nella cassaforma base
Fissaggio con staffa di montaggio senza chiodi

0SW\U[VKPYHJJVYKV]PLULJVSSLNH[VTLKPHU[LZ[HMMH
KPTVU[HNNPVHS[\IVZ[Y\[[\YHSLLJVU]P[LKPHYYLZ[V
3
MPZZH[VHSSHJHZZHMVYTH

0SWVZPaPVUHTLU[VMPZZVKLSW\U[VKPYHJJVYKVH]]PLUL 4
ZLUaHJOPVKP 2
1
Il gruppo di raccordo FE 75PUJS\KLNSPLSLTLU[P

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

FE 75 260.029.320 156 940 020

Montaggi speciali
Punto di raccordo a casseforme con pareti sottili
Fissaggio con staffa di montaggio e quattro chiodi

:LPSW\U[VKPYHJJVYKV]PLULTVU[H[VJVU\UHZ[HMMH
KPTVU[HNNPVH\UHJHZZHMVYTHJVUWHYL[PZV[[PSP 2
X\H[[YVJOPVKPL\UHNYHUKLZ\WLYMPJPLKPHWWVNNPV
1
[LUNVUVPUWVZPaPVULPSW\U[VKPYHJJVYKVK\YHU[LSH
NL[[H[HKPJVUNSVTLYH[VJLTLU[PaPV
4
+VWVPSKPZHYTVPJOPVKPWVZZVUVLZZLYL
3
JVTWSL[HTLU[LYPTVZZP

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1+ 2 FE 84 260.038.000 156 941 900


3 FE 27 281.076.000 156 940 970
4 FE 60 281.082.403 156 940 100

16
Messa a terra di fondazione Punto di raccordo

Montaggi speciali
Punto di raccordo senza collegamento
fisso alla cassaforma

3 -PZZHYLZVSPKHTLU[LPSTVYZL[[VH]P[L-,JVU
l'HYTH[\YHTPUTT(WWVNNPHYLPS[HWWVPUWSHZ[PJH
2
rosso dell'LSLTLU[VKPYHJJVYKVZ\SSHZ\WLYMPJPL
1 KLSSHWHYL[LM\[\YHJTLMPZZHYLPS[\[[VHSTVYZL[[V
SHZWVYNLUaHKPJTWYVK\JLSHWYLZZPVULKPJVU[H[[V
ULJLZZHYPHJVU[YVSHJHZZHMVYTH

*VSSLNHYLJVUK\[[VYLKP[LYYHLKHZ[HKLSS'elemento di
YHJJVYKVJVUPSJVUUL[[VYLHJ\ULV

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 FE 27 281.076.000 156 940 970


2 FE 30 281.077.037 156 940 170
3 FE 60 281.082.403 156 940 100

Montaggi speciali
Gruppo di raccordo posizionato a pavimento

7LYWVZPaPVUHYL\UNY\WWV]LYZVS'HS[VZPYHJJVTHUKH
1 PSUVZ[YVZL[.Y\WWV]LY[PJHSL-,
0SMLYYVKPTVU[HNNPV]PLULMPZZH[VZ\SSHZV[[VHYTH[\YH
8\PUKPPSNY\WWVW\~LZZLYLTVU[H[VJVUWYLJPZPVUL
Z\SS'HUNVSVZ\WLYPVYLJLTLU[H[V,]LU[\HSTLU[LPUZLYPYL
\UJH]V-,ULSTVYZL[[VHJYVJLJPYJVSHYL
2

Il gruppo di raccordo verticale FE76PUJS\KL


3 gli elementi 1-4.

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 FE 76 260.077.000 156 940 080


2 FE 45 261.068.000 156 830 280
3 FE 41 281.085.000 156 940 130
 -LYYVKPTVU[HNNPV  

17

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra di fondazioni Messa a terra di fondazioni isolata

Fondazioni isolate termicamente


ad es. edifici Minergie
4

4
3LMVUKHaPVUPPZVSH[LUVUOHUUVJVU[H[[PH[LYYH
+L]LLZZLYLX\PUKPYLHSPaaH[Vin aggiunta\UKPZWLYZVYL
1
ZVZ[P[\[P]VULS[LYYLUV
2
*VTLKPZWLYZVYLZVZ[P[\[P]VULS[LYYLUVZPJVUZPNSPHUV
KPZWLYZVYPHKHULSSVVWPKPZWLYZVYPKPWYVMVUKP[nPUYHTL
5
Variante A ) Dispersore sostitutivo ad anello:
3
Il dispersore ad anello deve essere posato nel terreno
\TPKV

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

 *H]VHJJTT 2
261.031.020 156 990 640
2 Filo in rame 8 mm 265.021.027 100 032 180
3 FE 41 281.085.000 156 940 130
4 FE 69 261.050.000 156 940 030
Variante B) Dispersore sostitutivo di profondit: 5 AV 6 275.027.114 156 001 090
6NUPKPZWLYZVYLKPWYVMVUKP[nKL]LH]LYL\UHS\UNOLaaH
min. 2.5 m.

Per entrambi i dispersori valido quanto segue:


3HTLZZHH[LYYHKPMVUKHaPVUPM\UNLPUX\LZ[LJVUMP-
N\YHaPVUPKHJVSSLNHTLU[VLX\PWV[LUaPHSLHUULNH[V
5
0ULKPMPJPJVUVIISPNVKPPTWPHU[VWYV[LaPVULM\STPUP
JVSSLNHYLJVUHKLN\H[PTVYZL[[PWPHZ[YLPUNYHKVKP 5
YLZPZ[LYLHSSLJVYYLU[PKHM\STPULS'elettrodo direttamente
5
al KPZWLYZVYLHUHZ[YVKPZWLYZVYLHKHULSSVVHPKPZWLY-
soriKPWYVMVUKP[n
 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

5LNSPHS[YPLKPMPJPYLHSPaaHYLZLJVUKV:59! *H]VHJJTT2 261.031.020 156 990 640


HSTLUVK\LJVSSLNHTLU[PPUKPWLUKLU[PKHSKPZWLYZVYLKP 2 Cavo rame 50 mm2ZWLJ 265.017.552 156 990 620
MVUKHaPVULHSKPZWLYZVYLPU[LYYH[V7LYMHJPSP[HYLLUVY-
3 FE 41 281.085.000 156 940 130
4 FE 69 261.050.000 156 940 030
TLTLU[LPZ\JJLZZP]PSH]VYPKPJVUULZZPVULKPTLZZHH 5 TE 1 261.002.020 156 980 100
[LYYHWYLKPZWVYYLPJVSSLNHTLU[PVNUPTVHUJOLHK 5 TE 2 261.003.513 156 980 000
 ;,TPUWa  
VNUPHUNVSVKPLKPMPJPV
18
Messa a terra di fondazioni Messa a terra di fondazioni isolata

Messa a terra nelle fondazioni isolate contro


la pressione idrostatica
2

1 .SPLKPMPJPWVZ[PULSSH]PJPUHUaHKLSSHMHSKHHJX\PMLYH
ZVUVZWLZZVYLHSPaaH[PJVU\UKVWWPVIHJPUVPZVSH[VL
impermeabile. La messa a terra di fondazione dell'edifi-
2 JPVUVUOHX\PUKPULZZ\UJVU[H[[VJVUPS[LYYLUV

+L]LX\PUKPLZZLYLYLHSPaaH[HULSIHJPUVLULSS'LKPMPJPV
\UHTLZZHH[LYYHKPMVUKHaPVUP
1
La messa a terra dell'LKPMPJPVM\UNLKHJVUK\[[VYLKP
JVSSLNHTLU[VLX\PWV[LUaPHSLWLY[\[[PPYHJJVYKPKLU[YV
3 LM\VYPS'LKPMPJPVLWLYS'PTWPHU[VWYV[LaPVULM\STPUP

0JVSSLNHTLU[PKHSJVUUL[[VYLHUULNH[VPU[LYUHTLU[L
HSSHTLZZHH[LYYHKPMVUKHaPVUPJVYYL[[HKL]VUV
LZZLYLYLHSPaaH[PULSIHJPUVWPLZ[LYUVVJVTLULNSP
LKPMPJPPZVSH[P[LYTPJHTLU[LWHN

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

 5HZ[YVHJJ_TT 


2 FE 66 281.080.564 156 940 210
3 FE 60 281.082.403 156 940 100
FE 43 281.095.000 156 940 110

Gruppo di raccordo impermeabile

:L]PLULPTWPLNH[VJHSJLZ[Y\aaVPTWLYTLHIPSLKL]VUV
4 LZZLYL\[PSPaaH[PNY\WWPKPYHJJVYKVPTWLYTLHIPSP
1 0S:,;SHWPHZ[YHKPJVSSLNHTLU[V-,ZVKKPZMHX\LZ[P
YLX\PZP[PLKu[LZ[H[HMPUVHIHYKPWYLZZPVULPKYVZ[H[PJH
2

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 FE 27 281.076.020 156 941 990


2+3 FE 85 285.099.025 156 831 650
4 FE 45 261.068.000 156 830 280

19

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra ad anello Conduttore di terra e connettore

Messa a terra in galleria

(Y[O\Y-S\Y`(.JVU[YPI\PZJLPUWHY[PJVSHYTVKVHSSV
Z]PS\WWVKPPTWPHU[PKPTLZZHH[LYYHPUWYVNL[[PKPNHS-
SLYPLVS[YLJOLKPPTWPHU[PKPJVSSLNHTLU[VLX\PWV[LU-
aPHSLKPTLZZHH[LYYHULSSH[LJUVSVNPHKLNSPPTWPHU[P
WYV[LaPVULM\STPUPKLNSPLKPMPJPPUNLULYHSL3LWYPUJPWHSP
HaPLUKLKPPUZ[HSSHaPVUPLSL[[YPJOLSH]VYHaPVULMLYYV
d'HYTH[\YHLJVZ[Y\aPVULKPNHSSLYPLZVUVUVZ[YPJSPLU[P
KHHUUP0SZPZ[LTHKPTLZZHH[LYYHLWYV[LaPVULM\STPUP
KP(Y[O\Y-S\Y`(.PUJS\KL[\[[PPJVTWVULU[PWLYSHWYV- 1
[LaPVULPU[LNYHSLKPWLYZVULLKPMPJPLPUMYHZ[Y\[[\YLLSL[-
[YV[LJUPJOL0WYVKV[[PZVKKPZMHUVPYLX\PZP[PX\HSP[H[P]P
[LJUPJPHPTHZZPTPSP]LSSP,ZLTWPV0JVTWVULU[PWLY
l'PTWPHU[VWYV[LaPVULM\STPUPWLYJVYYLU[PKHM\STPUL
MPUVHR("JSHZZL/LPSTH[LYPHSLKPTLZ-
ZHH[LYYHZVUV[LZ[H[PWLYYLZPZ[LYLHSSHJVYYLU[LKP
JVY[VJPYJ\P[V

0STH[LYPHSLKLSSHSPULHKPHSPTLU[HaPVULKP(Y[O\Y-S\Y`
(.u\[PSPaaH[VPUWPKPWHLZP:[HaPVUPKLS[YHTKLS  ;PWV 5HY[ *VKPJL,
TL[YVLMLYYV]PLSVJHSPKLSSLTHNNPVYPTL[YVWVSPTVUKPHSP
1 FE 71 435 mm 281.111.005 156 902 080
UVUJOtLU[PLHaPLUKLYLNPVUHSPLUHaPVUHSPZPHMMPKHUV
HSSHX\HSP[nKLPUVZ[YPWYVKV[[PLKLPUVZ[YPZLY]PaP

9PJOPLKL[LPSUVZ[YVJH[HSVNVZ\SSHHSSH[LJUVSVNPH
ferroviaria.

Punto di raccordo per la volta della galleria

0SNY\WWVKPYHJJVYKV-,uKPZWVUPIPSLPUK\L
S\UNOLaaLKP]LYZLLPUJS\KLNSPLSLTLU[PKHH

1
2
3

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1- 3 FE 71 435 mm 281.111.005 156 902 080


FE 71 1035 mm 281.111.000 156 902 180

20
Messa a terra ad anello Conduttore di terra e connettore

Principi fondamentali della messa a terra ad anello

1 2 3

1) :LaPVUL[YHZ]LYZHSLKLSJVUK\[[VYLKP[LYYHTPUTT2PUYHTLU\KV:VUVHKH[[PUHZ[YPIHUKLSSLJH]PVJVUK\[[VYP[VUKP
2) 0SJVUK\[[VYLKP[LYYHKL]LLZZLYLWVZH[VULS[LYYLUV\TPKV7YVMVUKP[nTPUJT
3) 0SJVUK\[[VYLKP[LYYHKL]LLZZLYLWVZH[VTPUTKHNSPLKPMPJPLJOP\ZVHK\UHULSSV

4 5 6

0JVUK\[[VYPKP[LYYHKL]VUVNHYHU[PYLPSWHZZHNNPVKLSSLJVYYLU[PKPM\STPULLKPJVY[VJPYJ\P[VLKL]VUVX\PUKPLZZLYL
 \[PSPaaH[PZVSVJVUUL[[VYP[LZ[H[PKLSSHJSHZZL/ZP]LKHPSTHU\HSLWYV[LaPVULKHM\STPUPLZ[LYUH

 7LYJVUK\[[VYPLJVUUL[[VYPKL]LLZZLYL\[PSPaaH[VSVZ[LZZVTH[LYPHSLYLZPZ[LU[LHSSHJVYYVZPVULKPUVYTHYHTLU\KV

4) 4VYZL[[VHJYVJLWLYJVYKLLUHZ[YV(=
5) 4VYZL[[VKPKLYP]HaPVULWLYJVYKL(=
6) 4VYZL[[VKPKLYP]HaPVULWLYJVYKLLSL[[YVKVPU[LYYH[V(=

21

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra ad anello Conduttore di terra e connettore

Conduttore rotondo nel terreno


4

:L]PLULWVZH[V\UJVUK\[[VYLYV[VUKVW\~[YH[[HYZPKP\U
JH]VV\U[VUKVWPLUV
5

Materiale ottimale
Cavo di rame 50 mm2 1
PSMPSVZPUNVSVKL]LLZZLYL
min. 1.7 mm)

2
Materiale ottimale:
3
Filo tondo di rame 8 mm

8 mm

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

 -PSV*\TT 


 *H]V*\TT2 265.017.552 156 990 620
3 AV 6 275.027.114 156 001 090
4 AL 7 275.017.000 156 980 550
5 AV 59 240.001.000 156 950 200
AV 60 240.013.000 156 950 700

Nastro-Bandella di rame nel terreno


4

(SWVZ[VKLPJVUK\[[VYPKP[LYYHYV[VUKPW\~LZZLYL
WVZH[VHUJOL\UHIHUKLSSH
5

Materiale ottimale:
Nastro-Bandella di rame 50 mm2 1
spessore min. 2 mm
ad. es. 20 x 2.5 mm

2
3

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

 -PSV*\TT 


2 5HZ[YV*\_TT 215.003.220 100 732 270
3 AV 46 275.045.404 156 831 530
4 AL 7 275.017.000 156 980 550
5 AV 59 240.001.000 156 950 200
AV 60 240.013.000 156 950 700
22
Messa a terra ad anello Conduttore di terra e connettore

Compensazione di conduttori di terra posati male

0JVUK\[[VYPHKHULSSVKL]VUVLZZLYLWVZH[PHSTLUV
Z\SS' KLSSHS\UNOLaaHULS[LYYLUV
:LUVUuWVZZPIPSLuULJLZZHYPVJVTWLUZHYLSL
1 S\UNOLaaLPUKPML[[VJOLZ\WLYHUVPS LPT
del totale.
2 0UVNUPJHZVUVUKL]LTHUJHYLWPKLS VWPKP
20 m.

3 3HJVTWLUZHaPVULW\~H]]LUPYLTLKPHU[LKPZWLYZVYL
di terra radiale.

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 AV 59 240.001.000 156 950 200


2 AL 7 270.025.003 156 831 220
3+4 AV 6 275.027.114 156 001 090

:LSHJVTWLUZHaPVULuLZLN\P[HJVUKPZWLYZVYPKPWYV-
1 MVUKP[nVHKHZ[HSHS\UNOLaaHKLSKPZWLYZVYLPTWPLNH[V
OH\UH]HSLUaHKVWWPH

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 AV 59 240.001.000 156 950 200


2 AL 7 270.025.003 156 831 220
3+4 AV 6 275.027.114 156 001 090

23

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra ad anello Conduttore di terra e connettore

Principi fondamentali per la messa a terra di profondit

1 2 3

1) *VTLLSL[[YVKVKP[LYYH]PLULPTWPLNH[V\UHJVYKHKPYHTLU\KVTT20SKPHTL[YVKLSMPSVZPUNVSVuWHYPHTT
2) 0JVUK\[[VYPKP[LYYHKL]VUVNHYHU[PYLPSWHZZHNNPVKLSSLJVYYLU[PKPM\STPULLKPJVY[VJPYJ\P[VLWVZZVUVX\PUKP
 LZZLYL\[PSPaaH[PZVSVJVUUL[[VYP[LZ[H[PKLSSHJSHZZL/ZP]LKHPSTHU\HSLWYV[LaPVULKHM\STPUPLZ[LYUH
7LYJVUK\[[VYPLJVUUL[[VYPKL]LLZZLYLPTWPLNH[VSVZ[LZZVTH[LYPHSLYLZPZ[LU[LHSSHJVYYVZPVULKPUVYTHYHTLU\KV.
3) 0KPZWLYZVYPKPWYVMVUKP[nKL]VUVYHNNP\UNLYL\UHS\UNOLaaHKLSS'elettrodo effettiva di min. 2.5 m.
 0KPZWLYZVYPSPTP[YVMPKL]VUVLZZLYLKPZ[HUaPH[P]VS[LYPZWL[[VHSSHS\UNOLaaHKLSS'elettrodo.

Applicazioni di dispersori di profondit con elettrodo di rame

4 5 6

4) I dispersori singoliWLYLSLTLU[PJVTLWHSPHU[LUULJHTPUP[VYYPZ[HaPVUPKP[YHZMVYTHaPVULLSL[[YVJVU[HPULYLJJ
 YPJOPLKVUV\UHTLZZHH[LYYHLMMPJPLU[LLJVUMVYTLHPYLX\PZP[P[LJUPJPLKLSL[[YPJPKLNSPPTWPHU[PWYV[LaPVULM\STPUP
 (UJOLWLYNSPLKPMPJPTVUVMHTPSPHYPLZPZ[LU[PuHKH[[HSHTLZZHH[LYYHWLYSHWYV[LaPVULM\STPUPJVU\UKPZWLYZVYLKP
 WYVMVUKP[nJVUMVYTLH:59!L0,*,5
5) Dispersori sostitutivi o integrativi5LSJHZVKPKPZWLYZVYPPUZVKKPZMHJLU[PJVTL[\IPKLSS'HJX\HKHZVZ[P[\PYLV
MVUKHaPVUPPZVSH[LVWW\YLTLZZLH[LYYHJVYYVZLVWLYWPJJVSLMVUKHaPVUPX\LZ[LWVZZVUVLZZLYLMHJPSTLU[LZVZ[P[\P[L
o integrate JVUPSKPZWLYZVYLKPWYVMVUKP[n
6) Come dispersore di compensazione uWLYML[[VPSKPZWLYZVYLKPWYVMVUKP[nWLYSHJVTWLUZHaPVULKPKPZWLYZVYPHK
 HULSSVPUZ\MMPJPLU[PZLJVUKVSLSPULLZ\NSPPTWPHU[PWYV[LaPVULM\STPUP:59!WVPJOuSLS\UNOLaaLKLP
 KPZWLYZVYPKPWYVMVUKP[nOHUUV\UH]HSLUaHKVWWPHWLYSHJVTWLUZHaPVUL

24
Messa a terra di profondit con elettrodo di rame

Avanzamento verticale Il sistema

Il principio
0S]HU[HNNPV[LJUPJVLKLJVUVTPJVKPX\LZ[VZPZ[LTHKP
KPZWLYZVYLKPWYVMVUKP[nZPIHZHZ\SSHZLWHYHaPVUL[YHSL
HZ[L[\IVSHYPKPPUMPZZPVULPUHJJPHPVLS'elettrodo di
[LYYHJVYKHPUYHTL0UX\LZ[VTVKVPSZPZ[LTHKP
KPZWLYZPVULKPWYVMVUKP[nZVKKPZMH[\[[PPYLX\PZP[PYPJOPL-
Z[PuHUVYTHLW\~PUVS[YLLZZLYLPTWPLNH[VWLYVNUP
Lunghezza elettrodo KPYLaPVULKPH]HUaHTLU[VZLUaHWLYPJVSVKPYV[[\YH
min. 2.5 m
Il vantaggio dell'elettrodo di rame
*VTWSL[HTLU[LYLZPZ[LU[LHSSHJVYYVZPVULWLYTL[[L
SHTLKLZPTHYLZPZ[LUaHKPJVU[H[[VKP[LYYHWLY[\[[H
SHK\YH[HKP]P[HKLSS'impianto.
4PNSPVYLJVUK\JPIPSP[nLSL[[YPJHLYLZPZ[LUaHTLJJHUPJH
,SL[[YVKVJVU[PU\VZLUaHNP\U[PMPUVHSW\U[V
 KPJVSSLNHTLU[V
Avanzamento inclinato (KH[[VWLYPSJVSSLNHTLU[VJVUHS[YPZPZ[LTPKPTLZZH
 H[LYYHHKLZTLZZHH[LYYHKPMVUKHaPVUP
(UVYTHZLJVUKV:59!

I vantaggi del sistema di infissione a spezzoni di


aste tubolari
:JLS[H[YHPK\LZL[KPHZ[LKPPUMPZZPVUL!
 :[HUKHYKTTLYPUMVYaH[VTT+LJPZP]P
 WLYSHZJLS[HZVUVSHX\HSP[nKLS[LYYLUVLS'\[LUZPSL 
Lunghezza elettrodo battipalo
min. 2.5 m L'HZ[HKPPUMPZZPVULW\~LZZLYLWYVS\UNH[HHSIPZVNUV
(]HUaHTLU[VZLTWSPJLLYHWPKVJVU[\[[PPTHY[LSSPP
 WUL\TH[PJPHWWHYLJJOPH[\YLLSL[[YPJOLLVTHU\HSP
(S[LaaHKPSH]VYVZLTWYLPKLHSLJTZVWYH
il terreno)
L'\S[PTHHZ[HKPLZ[LUZPVULW\~LZZLYLLZ[YH[[H
 LYP\[PSPaaH[H
0SZPZ[LTHKPHZ[LKPPUMPZZPVULPUHJJPHPVM\UNLKH 
Avanzamento orizzontale anodo reattivo

min. 0.7m

Lungh. elettrodo max. 15 m

25

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra di profondit Procedimento

Avete stabilito se nella zona di installazione del dispersore


1
di profondit non si trovano n cavi elettrici n sistemi di
linee o costruzioni sotterranee ?

Scegliete l'asta di infissione idonea


Qualit del terreno utensile di Diametro
infissione tirante
JYLZJP[HUVYTHSL PUJVTTLYJPV TT
YPHSaH[V THY[WPJJVUH[VYL
K\YVZHZZVZV PUJVTTLYJPV TT
 THY[WPJJVUH[VYL VWW\YL
21 mm
K\YVZHZZVZV martello battipalo o 21 mm
JVTWH[[H[V WPJJVUH[VYLWLZHU[L

1 Per prima cosa, ZWPUNLYLPSJH]VKPYHTLZWLJPHSL


50 mm2LSL[[YVKVJVTWSL[HTLU[LULSSHW\U[HKLS
KPZWVZP[P]VKPPUMPZZPVULLWVZHYSVULSSHJVUJH]P[n
2
2 Quindi, spingere l'HZ[HN\PKHJVUSH[HJJHJVU[YVPS
JH]VKPYHTLULSSHW\U[HKPPUMPZZPVUL*VUPSTHY[LSSV
spingere l'HZ[HN\PKHULSSHW\U[HPUTVKVKHMPZZHYLPS
JH]VHKLN\H[HTLU[L

7VZPaPVUHYLS'HZ[HN\PKHJVUSHW\U[HLPSJH]VKPYHTLLSL[-
[YVKVULSZP[VKLZPKLYH[V(WWSPJHYLPSTHY[LSSVWPJJVUH[VYL
JVUS'PUZLY[VHKH[[VLHSSPULH[VJVUS'HZ[HN\PKHLPUPaPHYL
l'operazione di infissione.

3 (WWSPJHYLS'HZ[H[\IVSHYLKPLZ[LUZPVULLWYVS\UNHYL
SHS\UNOLaaHKLSS'elettrodo almeno fino a 2.5 m.
(ZZPJ\YHYZPJOLPSJH]VKPYHTLLSL[[YVKVZPHPUMPSH[VL
WVZPaPVUH[VZLUaHKPMMPJVS[n

26
Messa a terra di profondit Procedimento

4 4 4PZ\YHYLSHYLZPZ[LUaHKPJVU[H[[VKP[LYYHZ\SJH]V
KPYHTLLSL[[YVKV
ULJLZZHYPVYPSL]HYL\U]HSVYLKP6OT
(X\LZ[VW\U[VYPT\V]LYLPSTHY[LSSVWUL\TH[PJV

5LSJHZVKLJPKLYLZLuWYLMLYPIPSLWYVS\UNHYLSVZ[LZZV
KPZWLYZVYLKPWYVMVUKP[nVWW\YLWVZPaPVUHYL\UZLJVUKV
dispersore nell'PU[LY]HSSVTPUPTVULJLZZHYPV]VS[LSH
S\UNOLaaH elettrodo).

Estrarre l'\S[PTHHZ[HKPLZ[LUZPVULJVUS'estrattore e
PTWPLNHYSVWLYSHZ\JJLZZP]HTLZZHH[LYYHKPWYVMVUKP[n

7LYVNUPKPZWLYZVYLKPWYVMVUKP[nKL]LLZZLYLYLKH[[V
\UWYV[VJVSSVKPTPZ\YHaPVULKPTLZZHH[LYYH7LY[HU[V
per ogni W\U[VKL]VUVLZZLYLWYV[VJVSSH[LSLS\UNOLaaL
dell'elettrodoLSHSVYVYLZPZ[LUaHKPJVU[H[[VKP[LYYH

a = 20m a = 20m

Elettrodo corrente Sonda


L

Elettrodo di messa a terra

Cavo di rame come elettrodo di messa a terra

0SJH]VKPYHTLZWLJPHSLTT2MPSVZPUNVSVTT
ZVKKPZMH[\[[PPYLX\PZP[PKP\ULSL[[YVKVV[[PTHSL0S
YHTLuYLZPZ[LU[LHSSHJVYYVZPVULLWVZZPLKLSLTPNSPVYP
JHYH[[LYPZ[PJOLLSL[[YV[LJUPJOL0SJH]VMSLZZPIPSLYLZPZ[L
a = 20m a = 20m
PUVS[YLPUTVKVV[[PTHSLHSSLLSL]H[LZVSSLJP[HaPVUP
Stromelektrode Sonde TLJJHUPJOLZLUaHZ\IPYLKHUUP
L

Erdungselektrode

27

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Messa a terra di profondit Procedimento

Elettrodo di messa a terra in rame

1
Lelettrodo
*H]VKPYHTLZWLJPHSLTT2 U\KVJVUMPSVZPUNVSVTT
7

JT
 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

1 LR3 265.017.552 156 990 620


5

Asta tubolare di infissione


7\U[HPUHJJPHPVPUK\YP[VHZ[HN\PKHLHZ[HKPLZ[LUZPVULPU
HJJPHPV

Diametri disponibili
3mm
2 mm
5
17mm 21mm 6

JT
a) Standard b) Rinforzato

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

2 T3 a) 261.004.021 156 980 010


T3 b) 261.012.069 156 980 030
3 TE2 a) 261.003.513 156 980 000
TE2 b) 261.035.000 156 980 020
4 T1 a) 261.002.020 156 980 100
T1 b) 261.034.000 156 980 110 2

Set inserto / Adattatore


4HY[LSSVWUL\TH[PJV[\[[PP[PWPZ\STLYJH[V
7LYTHNNPVYPPUMVYTHaPVUP]PZP[H[LPSUVZ[YVZP[V^LI

 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

5 T9 a) 261.040.000 156 981 000


T9 b) 261.043.000 156 981 010
JT

Adattatore integrativo
7LY[\[[PNSPPUZLY[PHKH[[H[VYPJVTLPU[LNYHaPVUL
3
 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

6 TE64 a) 261.038.000 156 989 000


TE64 b) 261.039.000 156 989 010

Testa
7LYS'PUMPZZPVULTHU\HSL
4
 ;PWV 5HY[ *VKPJL,

7 TE63 a) 261.036.000 156 988 000


TE63 b) 261.037.000 156 988 010

28
Principi fondamentali

Resistenza specifica Cosa determina esattamente la resistenza


/\T\Z JHT di contatto di terra
(YNPSSH JHT
:HIIPH JHT
3HX\HSP[nKLS[LYYLUVVZZPHSHYLZPZ[LUaHKLS[LYYLUV
.OPHPH JHT
l'\TPKP[nKLS[LYYLUVLSH[LTWLYH[\YHZVUVPMH[[VYP
4VYLUH JHT
KLJPZP]PWLYSHYLZPZ[LUaHKPJVU[H[[VKP[LYYHYHNNP\UNPIPSL
(WHY[PYLKH\UHWYVMVUKP[nKPJTSL[LTWLYH[\YLLP
]HSVYPKP\TPKP[nZVUVJVZ[HU[P+LJPZP]HuX\PUKP\UH
IHZZHYLZPZ[LUaHZWLJPMPJHKLS[LYYLUVZWLJPMPJHHKLZ
O\T\ZVHYNPSSH

Corrosione nel terreno in collegamento con altri


5
sistemi di messa a terra
10 210 3

0S[LYYLUV\TPKVHNPZJLJVTLLJJLSSLU[LLSL[[YVSP[HL
10 4

10 3
110 3
MH]VYPZJLJVZy\U'LSL]H[HJVYYVZPVULKLNSPPTWPHU[P
I I: sabbia TL[HSSPJPPTTLYZPULS[LYYLUV0SYHTLPUX\HU[V materiale
10 2 II: argilla
II UVIPSLPU]LJLuYLZPZ[LU[L
umidit % Temp. m. a terra. C 0WLaaPKPMLYYVNYLaaVaPUJH[VLYHTH[VZPJVYYVKVUVLZP
KPZ[Y\NNVUV3LUVYTLWYL]LKVUVX\PUKPJOLZPHUV\[P-
10 20 30 40 -10 -0 +0 10 20 30

SPaaH[PZVSVKPZWLYZVYPPU[LYYH[PKPYHTLU\KV<UKPZWLY-
9LZPZ[LUaHZWLJPMPJH 9LZPZ[LUaHZWLJPMPJH
ZLJVUKVSHX\HU[P[n ZLJVUKVSH[LTWLYH[\YH ZVYLPUYHTLuPUVS[YLLSL[[YVJOPTPJHTLU[LUL\[YVYPZWL[[V
KP\TPKP[n HSSHTLZZHH[LYYHKPMVUKHaPVUPMLYYVPUJHSJLZ[Y\aaV
0UX\LZ[VTVKV]PLULL]P[H[HSHJVYYVZPVULKHUUVZHKP
X\LZ[PYHJJVYKPJVT\UPKPZPZ[LTPKPTLZZHH[LYYH

Influenza della tensione di passo mediante elettrodi


di messa a terra di profondit

7PWYVMVUKVuS'PU[LYYHTLU[VKP\ULSL[[YVKVTPUVYL
ZHYnS'PU[LY]HSSVKPWHZZVZ\SSHZ\WLYMPJPLKPTLZZHH
[LYYH0KPZWLYZVYPKPWYVMVUKP[nWVZZPLKVUVX\PUKP
JHYH[[LYPZ[PJOLV[[PTHSP

;LUZPVULKPWHZZVTHZZPTHKPWLUKLU[LKHSSHWYVMVUKP[n
500'000 V
KPPU[LYYHTLU[VWLY\UKPZWLYZVYLHUHZ[YVLZ[LZV
TPZ\YH[V[YHZ]LYZHSTLU[LYPZWL[[VHSKPZWLYZVYL
75'000 V
12'000 V

0V

Tensione di passo
massima in % rispetto 100
alla tensione di messa 80
a terra
60
40
20

0.5 1 1.5 2
Profondit interramento in m

29

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Note

30
Note

31

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO
Tutta la nostra gamma prodotti on-line
(SSPUKPYPaaV^^^H\Y`JO[YV]LYL[L[\[[LSLPUMVYTHaPVUPZ\PUVZ[YPWYVKV[[PLZLY]PaP(]YL[LPU
X\HSZPHZPTVTLU[VHJJLZZVHPKH[PWPHNNPVYUH[PZ\[\[[PPUVZ[YPWYVKV[[PLZLY]PaPJVTWYLZL
SLZWLJPJOL[LJUPJOLSLPZ[Y\aPVUPKPTVU[HNNPVLSLPTTHNPUPKLPWYVKV[[P

0UVS[YLWV[YL[L[YV]HYLPUMVYTHaPVUPZ\SSLUVZ[YLTHUPMLZ[HaPVUPZLTPUHYPLLYL

=LUP[LH[YV]HYJPZ\SUVZ[YVZP[V^^^H\Y`JOLUH]PNH[LVUSPUL[YHSHUVZ[YH]HZ[HNHTTH

Arthur Flury AG
CH-4543 Deitingen / Switzerland
;LS PUMV'H\Y`JO
-H_ ^^^H\Y`JO