Sei sulla pagina 1di 4
By the Grace of God G RE E K H O L Y C O

By the Grace of God

G RE E K

HO L Y

C O M P I L E D ,

A D AP T E D ,

BY

E D I T E D

&

P RI N T E D

M A RG U E R I T E

ARCHONDISSA

&

T E AC H E R

P AI Z I S

BY

D I V I N E

G R AC E

O RT H O D O X

P AT R I ARC H AT E

O F

A L E X AN D R I A

A RC H D I O C E SE

O F

GO O D

HO P E

&

C H U RC H

OF

T H E

D O RM I T I O N

O F

T H E

M O T H E R

A L L

O F

H E D O RM I T I O N O F T H E M

P O BO X 28348

S U N R I D G E

6008

P ARK

R E P U BL I C

OF

S O U T H

A F RI C A

D G E 6008 P ARK R E P U BL I C O F S
D G E 6008 P ARK R E P U BL I C O F S

A F RI C A

GO D

marguerite.paizis@gmail.com OR DOWNLOAD DIRECTLY from WWW.SCRIBD.COM/WRITERS4574 OR GOOGLE – Marguerite Paizis on Scribd

R E - E D I TE D

&

– Marguerite Paizis on Scribd R E - E D I TE D & P UB
– Marguerite Paizis on Scribd R E - E D I TE D & P UB

P UB LI SH E D

-

02 OC T OB E R 2017

- E D I TE D & P UB LI SH E D - 02 O

8. T O N E 3-V E S P E R S H Y M N S –20AP-6 L U K E –S T A B E R K I O S -H O L Y S L E E P E R S -22 O C T O B E R 2017

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope Resurrection Vespers Hymns
Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa
Archdiocese of Good Hope
Resurrection Vespers Hymns
22 October 2017
H
2 0 T H
S U N D A Y
A F T E R
P E N T E C O S T
6 T
S U N D A Y
O F
S T
L U K E
T H E
G A D A R E N E S
THE
FEAST
OF
ST
AVERKIOS,
WONDER-WORKING
BISHOP
OF
HIEROPOLIS, PHRYGIA
-
THE SEVEN HOLY SLEEPERS OF
EPHESOS: St Maximilian, St Iamblikos, St Martinian, St
John, St Dionysios, St Exacustodianos (Constantine)
and St Antoninos – St Alexander the Bishop, St
Heraklios the Soldier, St Anna, St Elizabeth, St
Theodota & St Glykeria of Adrianopolis – St Paul & St
Theodore of Rostov – Commemoration of the Kazan
Icon of our Lady Theotokos and Deliverance from the
Polish invaders in 1612 – The Holy Icon of our Lady,
Theotokos, of Emperor Andronikos
Tone 3
Our Eternal Gratitude to Pater Seraphim Dedes & all the contributing Translators
for the Greek & English texts that make our Worship much easier
to understand, to participate and to appreciate.
Glory to God for His Great Mercy!
www.agesinitiatives.com
N O T
F O R
M A T E R I A L
P R O F I T
Vespers Service – 20 t h Sunday After Pentecost Kindly use the Service Book until

Vespers Service – 20 th Sunday After Pentecost

Kindly use the Service Book until this point, then carefully follow instructions with regard to
Kindly use the Service Book until this point, then carefully follow instructions
with regard to these Hymns

H Y M N

O F

T H E

E V E N I N G

I N C E N S E

P S A L M

1 4 0 / 1 4 1 –

T O N E

2

Kyrie ekekraxa pros Se, isakouson mou. Isakouson mou, Kyrie. Kyrie, ekekraxa pros Se, isakouson mou, proshes ti foni tis deiseos mou, en to kekragene me pros Se, isakouson mou Kyrie.

Katevthinthito i prosevhi mou os thimiama enopion Sou. Eparsis ton hiron mou Thisia Esperini. Isakouson mou Kyrie!

Lord, I cry out to Thee: hear me, O Lord! O Lord, when I cry out to Thee, hear me! Hear my voice, when I cry out to Thee! Hear me, O Lord!

Let my Prayer rise before Thee like incense - the lifting up of my hands as the Evening Sacrifice. Hear me, O Lord!

R E S U R R E C T I O N

S T I H E R A

T O N E

2

Exagage ek filakis tin psihin mou, tou Exomologisasthe to Onomati Sou.

To So Stavro Hriste Sotir, Thanatou Kratos lelite, ke diavolou i plani katirgite, genos de Anthropon Pisti Sozomenon, imnon Si kath’ ekastin prosferi.

Eme

ipomenousi

antapodos mi.

Dikei,

eos

ou

Pefotiste ta simpanta, ti anastasi Sou Kyrie, ke Paradisos palin ieokte, pasa de i Ktisis anevfimousa Se, imnon Si kath’ ekastin prosferi.

Ek vatheon ekekraxa Si, Kyrie. Kyrie, isakouson tis fonis ou.

Doxazo tou Patros, ke tou Iiou tin dinamin, ke Pnevmatos Agiou, imno tin exousian, adiaireton, aktiston Theotita, Triada Omoousion, tin Vasileousan is eona eonos.

Genithito ta ota Sou prosehonta is tin fonin tis Deiseos mou.

Timion,

proskinoumen Hriste, ke tin Anastasin Sou imnoumen ke Doxazomen. To gar molopi Sou, imis i pantes iathimen.

Ton

Stavron

Sou

ton

Bring my

soul

out

of

prison

to

Confess Thy Name, O Lord.

Thy Cross, O Christ our Saviour, hast destroyed the power of death, and hast abolished the deception of the devil. Wherefore mankind Saved by Faith, offers Thee Hymns of Praise forever.

The Righteous shall wait for me, until Thou Reward me.

All of Creation has been Enlightened by Thy Resurrection, O Lord, and Paradise has once again been opened. Wherefore, all Creation Extols Thee, and offers Hymns of Praise forever.

Out of the depths I have cried to Thee, O Lord. O Lord, hear my voice.

I Glorify the Might of the Father, and the Son, and the Power of the Holy Spirit, the Undivided, Uncreated Godhead, the Consubstantial Trinity Who Reigns unto the Ages of ages.

Let Thine Ears be attentive to the voice of my Supplication.

We worship Thy Precious Cross, O Christ, and Praise and Glorify Thy Resurrection, for by Thy Wounds we have all been Healed.

2. T O N E 3-V E S P E R S H Y M N S –20AP-6 L U K E –S T A B E R K I O S -H O L Y S L E E P E R S -22 O C T O B E R 2017

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

to Save our soul.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

T H E

S E V E N

H O L Y

S L E E P E R S

T O N E

4

I Martyres Sou Kyrie, en ti Athlisi afton, stefanous ekomisanto tis aftharsias, ek Sou tou Theou imon. Shontes gar tin Ishin Sou, tous tyrannous kathilon, ethravsan ke demonon, ta anishira Thrasi. Afton tes ikesies, Hriste O Theos, Soson tas Psihas imon.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin

Thy Martyrs, O Lord were worthily Awared by Thee the Crowns of Incorruption, for they Contested for Thee, our Immortal God. Since they possessed Thy Power, they defeated the tyrants, dashing the demon’s powerless displays of defiance, O Christ our God, according to their Fervent Entreaties, Save our soul.

Now and ever, and to the Ages of ages.

Amen

T H E O T O K I O N

-

T O N E

4

To ap’ eonos Apokrifon ke Angelis Agnoston Mystirion, dia Sou Theotoke tis epi gis pefanerote.
To ap’ eonos Apokrifon ke Angelis
Agnoston Mystirion, dia Sou Theotoke
tis epi gis pefanerote. Theos en
asighito enosi sarkoumenos. Ke
Stavron ekousios iper imon
katadexamenos. Di ou Anastisas ton
Protoplaston, esosen ek Thanatou tas
psihas imon.
R E T U R N
T O
T H E
V E S P E R S
S E R V I C E
B O O K
– D I S M I S S A L
B L E S S I N G S
O Theotokos, through Thee was
revealed to us on earth, the
Mystery, which was hidden from
Eternity, and which the Angels
themselves knew not: that God,
uniting Natures without confusion,
became Man and accepted
crucifixion voluntarily for our
Salvation; by virtue of which
Resurrecting mankind whom He
had first created, He Saved our
souls from Death.
whom He had first created, He Saved our souls from Death. T O N E 3-V

T O N E 3-V E S P E R S H Y M N S –20AP-6 L U K E –S T A B E R K I O S -H O L Y S L E E P E R S -22 O C T O B E R 2017

7.

F E S T A L

M E N A I O N

A P O S T I C H A

H O L Y

S L E E P E R S

T O N E

( 8 )

P L A G A L

4

Defte pasa Ktisis, en kimbalis Psalmikis, ke en fones alalagmou, enon Theo anapempsomen, to pro tis kinis Anastaseos, tin apastasin imin emfanisanti, ke tous pro triakosion dio ke Evdomikonta teteleftikotas hronon Agious Pedas Epta, di’ ikesias efsevous Vasileos anastisanti ek hoos, is ptosin apiston ehthron, ke eshinin eonion, doxan de ke epenon ton fovoumenon afton. Ide gar Kyrios, Doxazin tous afton antidoxazontas. Thelima gar pii ton Fovoumenon Afton en Alithia, O Monos Efsplahnos ke Filanthropos.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin

Come, All Creation, let us with cymbals resounding and triumphant, according to the Psalms, praise God, Who showed us Resurrection, for through the Prayers of the Pious Emperor, He Resurrected from the Earth the Seven Holy Youths, who had died 372 years before, in order to put down the unbelieving opponents and send them to Eternal Shame, and for the Glory of Praise of those who Fear Him. For our Lord knows how to Glorify those who Glorify Him, and He does the will of those who Fear Him in Truth, as our Only Compassionate Lord and Lover of mankind.

Now and ever, and to the Ages of ages.

Amen

T H E O T O K I O N

T O N E

( 8 )

P L A G A L

4

Animfevte Parthene, i ton Theon afrastos sillavousa sarki, Mitir Theou tou ipsistou, Son iketon paraklisis
Animfevte Parthene, i ton Theon
afrastos sillavousa sarki, Mitir Theou
tou ipsistou, Son iketon paraklisis
dehou Panamome, i pasi horigousa
katharismon ton ptesmaton, nin tas
imon ikesias prosdehomeni, disopi
Sothine pantas imas.
RETURN TO THE VESPERS SERVICE BOOK - "NIN
O Unwed Virgin, who ineffably
Conceived God Incarnate, O Mother
of the Most High God: accept
Entreaties from Thy Supplicants, O
All Blameless One. To all Thou grant
Purification of their offences. We
Pray Thee now: accept our
Supplications and Entreat Him to
Save us all.
APOLIIS
TON
DOULON
SOU,
"
& TRISAGION
PRAYERS

R E S U R R E C T I O N

A P O L Y T I K I O N

T O N E

3

Evfrenestho ta Ourania, Agaliastho ta Epigia, oti epiise Kratos en Vrahioni Aftou O Kyrios. Epatise to Thanato ton Thanaton.Prototokos ton nekron egeneto. Ek kilias Adou errisato imas ke pareshe to kosmo to Mega Eleos.

Let the Heavens Rejoice and let the Earth be glad, for the Lord has shown Strength with His Arm; He has trampled down Death by Death; He has become the First- born of the dead; from the womb of Hades He has Rescued us, and to the world He has granted Great Mercy.

F E S T A L

A P O L Y T I K I O N

S T

A B E R K I O S

T O N E

4

Kanona Pisteos ke Ikona praotitos, egkratias didaskalon, anedie Se ti Pimin Sou, i ton pragmaton Alithia. Dia touto ektiso ti tapinosi ta ipsila, ti ptohia ta plousia, Pater Ierarha Averkie. Presveve Hristo to Theo, Sothine tas psihas imon.

The actual Facts of Thy Life manifested Thee to Thy Flock as a Rule of Faith, and as an Icon of Gentleness and Teacher of Self- Discipline. Wherefore, by Humility, Thou acquired the Things on High, and Riches through Poverty. O Father, Hierarch, Averkios, Intercede with Christ our God, Entreating Him

6. T O N E 3-V E S P E R S H Y M N S –20AP-6 L U K E –S T A B E R K I O S -H O L Y S L E E P E R S -22 O C T O B E R 2017

F E S T A L

S T I H E R A

S T

A B E R K I O S

T O N E

( 6 )

P L A G A L

2

Ean anomias paratirisis, Kyrie, Kyrie, tis ipostisete? Oti para Si O ilasmos estin.

Olos, anakimenos Theo, Thion plirotis prostagmaton ofhis Averkie, Harin de dexamenos, ex Ipsous Agie, nosimaton apillaxas, pikilon anthropous, demonas apilasas, vomous katerraxas. Gnosin enefitefsas Thian, tis ti agnosia, athlios, proin kindinefsisi Makarie.

Eneken tou Onomatos Sou ipemina Se, Kyrie; Ipeminen i psihi mou is ton Logon Sou, ilpisen i psihi mou epi ton Kyrion.

Thion, didagmaton astrapes, elisas plitheon nikta, Pater Averkie! Orthros de anetilas, Iious Imeras telon, tous en zofo iparhontas, to prin ierarha, Thavmata Paradoxa epidiknimenos.! Othen tin Agian Sou Mnimin, Pisti Eortazomen pantes, animnologountes Se Theopefste!

Apo Filaktis proias mehri niktos, apo filakis proias, elpisato Israil epi ton Kyrion.

Skevi, en eni Thavmatourgon, inon te ke Eleon Pater, ke idos eteron, inosas tiroumena en to prosheesthe, amigi Thia Hariti. Thermon de idaton, harin di’ entevxeos, vlise pepiikas, nosous therapevouan pasas, ton proserhomenon en Pisti, ke Makarizonton Se Averkie.

Lord, should mark

transgression, O Lord, who would stand? For there is Forgiveness with Thee.

Cleaving to God, fulfilling Divine Teachings, Thou revealed Thyself. Grace Thou received from on High, O Aberkios, driving away mankind’s many infirmities, destroying the temples of idols, planting Knowledge of God in those who languished in wretched ignorance, O Blessed!

Because of Thy Law, O Lord, I waited for Thee; my soul waited for Thy Word. My soul Hopes in the Lord.

With the splendours of Divine Teachings Thou destroyed the night of polytheism, O Father Aberkios! Thou revealed the Dawn of All Glorious Miracles, making those who were in Darkness, Children of the Day! Wherefore, we all celebrate Thy Holy Memory with Faith, singing Hymns to Thee, O Divinely Inspired!

From the morning watch until night; from the morning watch until night – let Israel Hope in the Lord.

Thou wrought a Miracle, mingling wine and oil, O Father, in a single vessel, preserving them in that manner, and when needed, Thou caused them to separate by Divine Grace! By Thy Supplication, Thou caused a Gift of warm water to gush forth, Healing the infirmities of those who approach Thee with Faith and who call Thee “Blessed,” O Father Aberkios!

If

Thou,

O

F E S T A L

M E N A I O N

-

T H E

F O U R

H O L Y

S L E E P E R S

T O N E

4

Oti para to Kyrio to Eleos ke polli par afto Litrosis. Ke aftos Litrosete ton Israil ek pason ton anomion aftou.

Paranomou prostagmatos, to theo pitharhisantes, Pedes i Makarii katefronisan, ke desmevthentes dielisan, tis planis ton sindesmon, ke axian kosmikin, aposameni elavon, to axioma, to aftous peridoxous ektelesan, ke tin Ano proxenisan, tis Vasilias apolafsin.

For with the Lord there is Mercy, and with Him is Abundant Redemption; and He will Redeem Israel from all his transgressions.

The Blessed Youths spurned the vil commands. Submitting to God, they were bound, breaking the bonds of falsehood! Rejecting worldly rank, they received the Glory of Perfection, which won for them the Joy of the Heavenly Kingdom!

T O N E 3-V E S P E R S H Y M N S –20AP-6 L U K E –S T A B E R K I O S -H O L Y S L E E P E R S -22 O C T O B E R 2017

3.

Enite ton Kyrion panta

ta

Ethni!

Epenesate Afton pantes i Lai!

Eaftous pros ta skammata, tis athliseos Agii, karteros gymnazontes katakriptesthe, en to spileo deisesin, apafstis ton Kyrion, iketevontes ishin, horigise ke dinamin. Is de krimasin, O filanthropos iden afipnose, en Irini imas pantas, Thearhikos egkelevete.

Oti ekrateothi to Eleos Aftou ef’ imas, ke i Alithia tou Kyriou meni is ton eona.

Mystirio Mystirion, tis Agiis prostithete. Os gar teleftisantes, ouk isthanonto, outo ke nin egiromeni, safos kateplittonto. Is gar Pistosin nekron, anastaseos gegone, to teloumenon. Oper gnontes i taftin athetountes, stereounte en ti Pisti, Doxologountes tous Martyras.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Praise the Lord, all Gentiles! Him, all you people!

You trained Yourselves mightily for the Struggles of Suffering, O Saints. You hid in a cave, Entreating our Lord. Witn Unceasing Supplications You sought Power and Might from Him through His Wisdom and Judgements as the Lover of mankind.

For His Mercy rules over us; and the Truth of the Lord endures forever.

Praise

Come, O people, let us earnestly Hymns the Witnesses of Piety, the Divinely Assembled Regiment, the Blessed Choir, the Invincible Company of Martyrs, the Beautiful Triumph of the Church of God, the indivisible Assembly, the Unvanquished Army and Unshakable Foundation of Piety!

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

F E S T A L

M E N A I O N

S T

A B E R K I O S

T O N E

3

Arhierev Osie, Pammakariste Pater, Thavmtourge Therapon Hristou Averkie, profitiko eklampsas vio, ke, apostolikon axiothis Harismaton, to Sotiri Litourgon, Sin Angelis apafstos, Presveve Risthine apo pasis apilis tas psihas imon.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin

O Holy Hierarch, All Blessed Father, Averkios, Wonder Worker and Servant of Christ, Thou shone forth with Prophetic Life, and Thou were granted Apostolic Gifts of Grace. Thou Liturgised with Angels to our Saviour, without ceasing. Intercede for our soul to be Delivered from every threat.

Now and ever, and to the Ages of ages.

Amen

T H E O T O K I O N

T O N E

3

Pos mi Thamasomen, ton Theandrikon Sou Tokon Pansevasmie? Piran gar Andros mi dexameni Panamome, etekes apatora Iion en Sarki, ton Pro Eonon ek Patros Gennithenta amitora, midamos ipominanta tropin, i irmon, i dieresin, all’ ekateras ousias tin idiotita, soan filaxanta. Dio itroparthene Despina, afton iketee Sothine, tas psihas ton Orthodoos, Theotokon Omologounton Se.

RETURN TO THE VESPERS SERVICE BOOK – THE

ENTRANCE – “FOS ILARON

How can we not marvel at Thy Theandric Childbirth, O Most Reverend Maiden? For while having no spousal congress, O All Blameless One, Thou gave Birth to a Son with father in the Flesh, Who had – without mother – been Begotten of the Father Before All Ages. He in no way underwent any change, nor intermingling, nor division, but He presered each Nature’s distince Identity in its totality. Therefore, O Virgin Mother and Sovereign Lady,

4. T O N E 3-V E S P E R S H Y M N S –20AP-6 L U K E –S T A B E R K I O S -H O L Y S L E E P E R S -22 O C T O B E R 2017

Entreat Him for the Salvation of the souls of those who Confess Thee to be Theotokos in Orthodox manner.

P R O K E I M E N O N

O F

S A T U R D A Y

E V E N I N G

-

P S A L M

9 2 :

O Kyrios evasilefsen, evprepeian enedisato The Lord reigns - He vested Himself with Majesty. 1.
O
Kyrios
evasilefsen,
evprepeian
enedisato
The Lord reigns - He vested Himself
with Majesty.
1. Kyrios
Enedisato
Dinamin,
ke
perizosato.
1. The Lord vested and girded Himself
with Power
2. Ke gar estereose tin ikoumenin, it is
ou salevthisete.
2. And He established
the world
,
which shall not be moved.
RETURN TO THE VESPERS SERVICE BOOK – THE LITANY
OF FERVENT SUPPLICATIONS

R E S U R R E C T I O N

A P O S T I C H A

T O N E

3

O

By Thy Passion, O Christ, Thou hast

to pathi Sou Hriste, amavrosas ton ilion, ke to Foti tis Sis Anastaseos,

darkened the sun.

By Thy

fedrinas ta simpanta, prosdexe imon, ton esperinon imnon Filanthrope.

Resurrection, Thou hast given all things Light. Accept our Evening Hymn, O Lover of Mankind.

O

Kyrios

evasilefsen,

evprepian

Enediasto. Enedisato Kyrios Dinamin ke perizosato.

The Lord reigns; He clothed Himself with Majesty. The Lord clothed and girded Himself with Power.

I

Zoodohos Sou Egersis Kyrie, tin Ikoumenin pasan efotise, ke to idion plasma, ftharen anekalesato. Dio tis kataras tou Adam, apallagentes voomen. Pantodiname Kyrie ,Doxa Si.

Thy Life-giving Resurrection, O Lord, hast brought Light to the entire Earth, and revived Thy Creation that lay in corruption. Wherefore, we who have been released from the Curse of Adam, cry aloud: O Almghty Lord: Glory to Thee!

Ke gar estereose tin ikoumenin, i tis ou salevthisete.

Theos iparhon analiotos, sarki pashon

ferousa,

iliose,

on

i

Ktisis

mi

kremamenon oran, to Fovo eklonito,

Sin

Makrothimian, katelthon en Adi de, Triimeros Anestis, Zoin to kosmo doroumenos, ke to Mega Eleos.

To Iko Sou prepi Agiasma, Kyrie, is makrotita imeron.

Ina to genos imon, ek tou Thanatou Hriste Litrosis, Thanaton ipinegkas, ke Triimeros ek nekron anastas, eafto sinanestisas, tous Se Theon epignontas, ke kosmon Efotisas, Kyrie, Doxa Si.

ke

stenousa

imni

tin

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

And He established the world, which shall not be moved.

Suffering in the Flesh, Thou, O God, Who by Nature cannot be changed, hast changed Thyself. Creation, unable to bear the sight of Thee hanging, was prostrate with fear, and groaned as it sang the praises of Thy Long-suffering. Thou desc

Holiness is proper to Thy House, O Lord, unto length of days.

Thou, O Christ, have suffered Death to Deliver us from Death, and Thou arose on the Third Day from the dead, Resurrecting with Thyself those who acknowledge thee as God. And Thou hast Enlightened the world. O Lord: Glory to Thee!

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

T O N E 3-V E S P E R S H Y M N S –20AP-6 L U K E –S T A B E R K I O S -H O L Y S L E E P E R S -22 O C T O B E R 2017

5.