Sei sulla pagina 1di 2
Cer en ty UCT (Cha dong hoc theo thei gian biéu cia ban Tigtkigm thet gian dla Tudo lya chon gido vien phi hop Hoc 6 bat ou noi dau (ti nha, quén cate, céng vién..) eu) Sy ‘Bung truyén internet khéng tot Hoe vign hily gl hoe taude 2 ting Taree a) ee ‘6 thoal try tgp 1 thay 14 Phat dm chun ding ngi iu Phan xa nhanh tinh hung “Tiet kim ths gan & ci pi Vit hay theo chusin quée 1& =o Tiéng Anh q 1 Thay - 1 Tro > cho ngudi di lam CHUONG TRINH TIENG ANH GIAO TIEP. Ki tham gia chang tinh Anh van 0 tgp noe vin 98 dae cung cp ccc hg thie nn ving, tr edn ca ban {in ning cao vi cfc tinh hung giao tip thye t&. Vi Phuong php hoc mei“ thay 11 dui su ging dey ‘én tinh chu déo cia 691g ido vién auée ngot ai Espace sé gidp cho ngubi he ‘ (8 cde Kinang An ngi cia minh ‘Sau kh hodnthanh chong inh Anh Van giao tf tai Espace hoe vien ng chi nghe tt, ni gidi ma cb vit chu san thign ee CURR Se WS (a3 COE eee Da ch: PA, Tng 4, Ta nha The Prince Resdece, 1719 Newén Vn Ti, 0. Phi Nhu Hotline i try (08:30 - 17:30) (082) 3995 . 9505 hoe 0977722590 (Ms. Newyén) Lam vig te thir 2 dn thir 7 hang tun CHUNG TRINH TIENG ANH CHO DOANH NGHIEP 081 ci khda hoe duge chun héa theo gié trinh quéc 6, Doanh nghigp 6 thé ybu civ Eapace tht KB kde hoc theo yeu eBu va theo eh 6B phi he y minh krda hoc nay dure thiétké diva tren ee tinh hung thie 6 v8 cung op ‘cho ngudi hoe gio tip tng Anh trong mai tin hung nhy work, presentation, custome: cate..vd tt nity chi dB ke, MBI chi 8 hge vdn 56 tho lun v6l go vin, du d6 gp ban phat tin Kj nding lao ti, tho lun, kj nng doc, nghe. Ngo ra hoc ién cb duge cung cap ee tng tin Sip ho hig bet v8 db sng, van hée - x8 hoi eb ela eée quée gia trén thé 41d! nhang th tue, ech tg xt vt ede inh hung xy ra hing ng. CAC KHOA HOC TIENG ANH KHAG CHO TRE EM Tlgng Anh phn xa te em Tigng Anh giao tgp cho té em Ting Ant luyén thi chung chi ube 18 Tiéng Anh edn bin cho tem Ting Anh theo yéu chu (LTS, TOEFT..)