Sei sulla pagina 1di 1

KUNCI JAWABAN SUPER CRAZY TRY OUT SIMAK UI 2009 TM

KEMAMPUAN DASAR : KODE 49 KEMAMPUAN IPA : KODE 59

MAT. DASAR B. INDONESIA B. INGGRIS MAT. IPA BIOLOGI FISIKA KIMIA IPA T.

1 E 11 C 21 B 31 C 41 D 51 A 1 B 11 C 16 D 26 E 31 B 41 D 46 B 56 E 61 D 71 E

2 B 12 C 22 E 32 C 42 B 52 C 2 A 12 B 17 C 27 A 32 A 42 C 47 D 57 D 62 C 72 D

3 C 13 D 23 E 33 B 43 C 53 E 3 D 13 D 18 A 28 D 33 C 43 A 48 E 58 A 63 E 73 D

4 E 14 A 24 E 34 C 44 E 54 C 4 A 14 D 19 B 29 B 34 E 44 D 49 B 59 A 64 B 74 C

5 E 15 B 25 B 35 A 45 D 55 B 5 E 15 B 20 B 30 C 35 B 45 C 50 B 60 D 65 B 75 E

6 C 16 B 26 E 36 E 46 C 56 B 6 C 21 C 36 D 51 C 66 E

7 C 17 D 27 E 37 D 47 A 57 E 7 C 22 E 37 A 52 B 67 E

8 D 18 E 28 A 38 D 48 C 58 B 8 E 23 B 38 A 53 A 68 C

9 B 19 E 29 E 39 B 49 A 59 C 9 A 24 C 39 A 54 B 69 C

10 C 20 D 30 B 40 A 50 B 60 D 10 E 25 E 40 E 55 C 70 A

KEMAMPUAN IPS : KODE 69

SEJARAH GEOGRAFI EKONOMI IPS T

1 A 11 B 21 A 31 B 41 E 51 D 61 C 71 D

2 B 12 A 22 C 32 B 42 A 52 D 62 E 72 E

3 D 13 A 23 D 33 A 43 D 53 B 63 A 73 B

4 D 14 C 24 C 34 D 44 B 54 E 64 A 74 D

5 B 15 C 25 A 35 B 45 B 55 B 65 C 75 A

6 A 16 B 26 E 36 B 46 C 56 B 66 E

7 B 17 B 27 D 37 B 47 D 57 A 67 D

8 B 18 A 28 B 38 D 48 C 58 C 68 A

9 D 19 A 29 A 39 C 49 B 59 A 69 E

10 E 20 B 30 B 40 A 50 C 60 A 70 B

Potrebbero piacerti anche