Sei sulla pagina 1di 3
NATIONALE i inspecneand goer nee Gh De RUSTeay AURA + Nr. 6039 /7.07.2016 CATRE, TOATE UNITATILE DE iINVATAMANT. Va informim c& la data de 04.07.2016 a aparut Ordinul de Ministru. nr. 4420/04.07.2016, privind aprobarea Calendarului desfisurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 10-a, Organizare Concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 10-2 se realizeazé eu respectarea prevederilor art. 19 alin, (1) din OMECTS nr, 5549/2011, cu modificirile si completirile ulterioare. Va rugam si disemi aceste informafii in raindul cadrelor didactice. Anexim O.M.E.N.C.S. nr. 4420/4.07.2016 si Calendarul desfasurarii coneursului Inspector Scolar General, Inspector Scolar General Adjunct, Prof, Bogdan Gabriel Barzoi Str, N, Baleeseu nt. 26, 700117, lagi Tol: +40 (0)232 26 80 14 Fax: +40 (0)292 2677 05 wow isjiasio MINISTERUL EDUC, NATION ee SL CERCET ART STATA TONAEE CABINET MINISTRU ORDIN privind aprobarea Calendarului desfagurarii concursutui de sclectie a cadrelor didactice Pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 10-a tn baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educafiei nationale nr. 1/2011, on modificatile $i completitile ulterioare, In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretalui si sportului nr. 5.549/2011 pentea aprobarea Metodologiel privind organizarea si desfigurazea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru consttuirea corpuluinagional de expe in management edvestionsl, cx modifciril i complete uterioare, in baza Horirarii Guvernului nr. 44/2016, privind onganizarea si fimotionarea Ministerului Educaiei Nayionale gi Cercettrii Siinjifice, Ministral Educafiei Nafionale gi Cercetiirii $tiinfifice emite prezentul ordin: Artl. Se aprobit Calendarul desfiguratii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului nafional de experti in management educational, seria a 10-a, previzut in anexa care face parte integrant& din prezentul ordin. Art.2. Direcjia General’ Management $i Resurse Umane, Unitatea pentru Tehnologia Informafiei in Educatie din Ministerul Educajiei Najionale si Cercetirii $tiinjifice si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordi, Art-3, Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I. Bucuresti wr_4$.20 Data_ 04, OF 2076 Si, General Berthelot. 28-0, Sect 1 01018, Baez “es 1 8 5 00, Fu: 2-8 6300 vinearo Calendaral desfiguraril concursului de selectie a cadrelor diduetice peutru constituirea eorpului 29 julie 2016 29 ulie-05 august 2016 08 angust 2016 8-10 august 2016 11-12 august 2016 16-17 august 2016 18 august 2016 18 angnst 2016 19 august 2016 22~26 august 2016 22 -29 angust 2016 29 august 2016 30 august 2016 31 august 2016 national de experfiin management educational seriaa 10-4 Afigarea prograrmuluiorar al inscrettor an. ce loca scoase la concurs ‘etodologiel de concurs la sedi ingpectoratulu scolar sip steal ‘roprin ‘Completarea formularului cle selectie online, in apicagi information Afigarea listelor ouprinzind candidayii admigi 1 aceasta etaps, in urma introducer informayilor fn forumlarul de selec online Depunerea, la inspectoran scolir; portofliului eu documentele previzate la art. 7 din Metodologia privind organizer si desfisuranes cconcursului de selecjie a cadrelordidactice pentru consitirea corpult nafional de expert in management educayional aprobat prin OMECTS ar. 3549/2011, de cate candidapi declaragi amin dup otapa de sclectic online, conform program ait Tnspectoraele gcolare transmit la MECS lista candidailor decartiadmii dupa etapa de sslectie ontne cate ie data nscriei le seletie ocupt o funofic de conducere sau de Sndkumare gi Control din inspectoranl scolar, precum si dosarele avestora Evaluarea portoflilor candidyjilor de catre comisile de evahuare ‘constitute la nivelul inspectoramui scolar, respectiv la nivelul MECS Valideren rezultatelor selecfei de cAtre consiiul do. administrate al inspectoratul scolar ‘Transmiterea cde inspectoratele ¢colare & rezultatelor seleefiei ficute de comisia de evaluare constinitt Ie nivelal MECS, in vederea atic ‘eestor In seal inspoctoratului ycolar Afigarea rezaltatelor evalu, h ondinea descresedtoare a punctajelor Depumerea contestaiflor Ia inspectoranul geoter, respectiv ta MECS, Solufionarea contestailor ‘Transmiteroa de cdtre MECS a reztkatelor contestatilor Ia inspectoratal scolar Ietocmies, de ce inspectorate jel, Molar cuprnateanidai ‘inaintarea acestor liste Ja Minisferul Educeplei si Corcettsii Emiteres ordinuhui de ministu privind inbgrig‘ea ciplor‘djdactice declarate promovate tn Registra) nagional ogee tee educajional We