Sei sulla pagina 1di 226

cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.

2008)

Phn I

n sng ch yu cu cp bng c quyn sng ch

(11) 17615
(21) 1-2006-02016 (51) 7 A61K 39/395
(22) 09.06.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2005/020160 09.06.2005 (87) WO2005/123126 29.12.2005
(30) 60/578,473 09.06.2004 US
60/578,736 09.06.2004 US
60/581,375 22.06.2004 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 10.12.2007
(71) WYETH (US)
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, U.S.A.
(72) KASAIAN, Marion, T. (US), TCHISTIAKOVA, Lioudmila (CA), VELDMAN,
Geertruida, M. (NL), MARQUETTE, Kimberly, Ann (US), TAN, Xiang-Yang (US),
DONALDSON, Debra, D. (US), LIN, Laura, Long (US), SHANE, Tania (US), TAM,
Amy, Szepui (US), FEYFANT, Eric (FR), WOOD, Nancy, L. (US), FITZ, Lori, J.
(US), WIDOM, Angela, M. (US), PARRIS, Kevin, D. (US), GOLDMAN, Samuel, J.
(US)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Khng th khng intlkin-13
(57) Sng ch cp n cc khng th, v d, cc khng th c bin i ph hp vi
ngi, v cc mnh gn kt khng nguyn ca chng, lin kt vi interleukin-13 (IL-
13), c th l, IL-13 ngi, v vic s dng chng trong iu ho cc p ng min dch
qua trung gian IL-13. Cc khng th bc l y l hu dng trong chn on, ngn
nga, v/hoc iu tr cho i tng, v d, ngi bnh, mt hoc nhiu ri lon lin
quan n IL-13, v d, cc ri lon h hp (v d, bnh hen); cc ri lon d ng (v d,
vim mi d ng); cc tnh trng t min v/hoc vim da (v d, chng vim da d ng),
v cc c quan d dy rut (v d, cc bnh vim rut (IBD)), cng nh cc chng x
ho v ung th.

9
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17616
(21) 1-2007-00211 (51) 7 H01Q 1/00
(22) 29.01.2007 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 08.10.2007
(75) SHU-HUA, LIN (TW)
No. 1000, Guang Fu Road, Bade City, Taoyuan County 334, Taiwan
(74) Cng ty TNHH Nghin cu v T vn chuyn giao cng ngh v u t (CONCETTI)
(54) Cu trc vnh ca ng ten a v tinh
(57) Cu trc vnh ca ng ten a v tinh gm: mt thn a; v mt mt bch nm quanh
thn a. Mt vng cun c to ra phn trn ca mt bch. Mt bch khong
gia vnh y ca thn a v vng cun c mt rnh thu lm vo bn trong. Do ,
rnh thu ca thn a nm trn c t nm ln trn vnh trong ca vng cun ca
thn a nm di khi nhiu ng ten a c xp chng ln nhau do cc ng ten a
c xp kht khi nm chng ln nhau. Theo cch ny, mt cu trc chng xp n nh
c m bo, bng cch trnh c vic trt xung t khng mong mun. Thm
vo , c th tit kim khng gian khi xp.

10
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17617
(21) 1-2007-00229 (51) 7 C12N 1/20
(22) 31.01.2007 (43) 25.08.2008
(75) 1. Th Thanh Huyn (VN)
301 Nguyn Tri, qun Thanh Xun, thnh ph H Ni
2. Nguyn Th Hoi Trm (VN)
Ngch 97/44 Phm Ngc Thch, thnh ph H Ni
(54) Quy trnh sn xut enzym xyclodextrin glucanotransferaza
t vi khun Bacillus subtilis BCK8
(57) Sng ch cp n quy trnh sn xut enzym xyclodextrin glucanotransferaza
(CGTase) t vi khun Bacillus subtilis BCK8. C th, quy trnh bao gm cc bc: nhn
ging, ln men, thu nhn, tinh sch v ng dng trong chuyn ho tinh bt sn thnh
ng xyclodextrin (CDs). Quy trnh ny khc bit ch ging s dng l chng vi
khun trong b su tp ging ca Vin Cng nghip thc phm, chng vi khun ny c
kh nng ln men to enzym CGTase t mi trng nui cy tng hp (thnh phn l
tinh bt sn v bt nm men thy phn - y l nguyn liu sn c v d kim Vit
Nam). C c enzym bng cc lc ly tm sau tinh sch qua cc gel: Q-Sepharose,
Phenyl-Sepharose, -CD-Epoxyl- Sepharose 6B, to c enzym c mc tinh sch
cao so vi enzym th l 100 ln.

11
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17618
(21) 1-2007-00300 (51) 7 C23C 22/06, 22/13
(22) 12.02.2007 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 12.02.2007
(71) Cng ty sn xut thp c (VN)
Km 9 Vt Cch, Qun toan, Hng Bng, thnh ph Hi Phng
(72) Nguyn Mnh Kha (VN)
(74) Cng ty C phn nh Cao v cng s Quc t (TOP & PARTNERS CO.,LTD)
(54) Quy trnh x l thp trn dy chuyn cn nng v ch phm
c s dng trong quy trnh ny
(57) Sng ch cp n quy trnh x l thp xy dng trn dy chuyn cn nng bng ch
phm chng n mn cho thp xy dng. Ch phm c dng cho quy trnh ny cha
axit phosphoric vi lng nm trong khong t 1-20% trng lng, ru isopropylie vi
lng nm trong khong t 1-20% trng lng v mui canxi nitrat vi lng nm trong
khong t 0,01 n 5% trng lng v cn li l nc.

12
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17619
(21) 1-2007-00458 (51) 7 H01B 13/00, H01R 25/16, H01L
33/00, F21K 7/00, F21S 4/00
(22) 28.02.2007 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.02.2007
(71) DIGICROWN INTERNATIONAL LIMITED (HK)
Unit 12, 31F Block A, Cambridge Plaza, 188 San Wan Road, Sheung Shui, N.T., Hong Kong
(72) Kenneth Tsai (US)
(74) Cng ty TNHH Nam Vit v Lin danh (VIPCO)
(54) Phng php sn xut dy n it pht sng
(57) Sng ch cp n phng php sn xut dy n it pht sng bng cch s dng
mt c cu dnh v vi phn thn chnh (1) c rnh hnh xon c (11), cc dy n (2)
c qun cht xung quanh cc rnh (11), dng c ct (3) di chuyn song song vi trc
ca phn thn chnh (1) loi b phn cch in ca cc dy in (2) v l ra b
mt li kim loi, cc chip (4) c cy trn cc b mt li kim loi tng ng ca mt
dy in (2), cc dy kim loi (2) kt ni cc chip vi cc b mt li kim loi tng ng
ca dy in khc, chao n (5) bc kn cc chip it pht sng (4) v cc dy kim loi
(2) to nn nhiu im chiu sng trn dy n sau khi tho ra khi phn thn chnh.

13
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17620
(21) 1-2007-00551 (51) 7 C07K 16/00
(22) 12.08.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IN2005/000274 12.08.2005 (87) WO2006/016380 16.02.2006
(30) 1502/del/2004 13.08.2004 IN
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 31.01.2008
(71) 1. Council of Scientific and Industrial Research (IN)
Rafi Marg, New Delhi 110 001, India
2. Unichem Laboratories Ltd. (IN)
Mahalaxmi Chambers, 22, B.D. Road, Mumbai 440 026, Maharashtra, India
3. Indian Veterinary Research Institute (IN)
Izatnagar 243122,Uttar Pradesh, India
(72) TULI, Rakesh (IN), SAWANT, Samir, Vishwanath (IN), ASHRAF, Shadma (IN), SINGH,
Pradhyumna, Kumar (IN), YADAV, Dinesh (IN), SHAHNAWAZ, Mohammad (IN),
MISHRA, Satish (IN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Vacxin phng nga bnh di trn c s protein G dng khm
(57) Sng ch cp n protein v dng khm mi ca virut gy bnh di, c thit k chin
lc biu hin protein G dng khm mc cao trong cc thc vt chuyn gen. Gen c
thit k theo l thuyt v c tng hp ho hc m ho protein G dng khm v biu hin
mc cao trong m thc vt. Gen ny c biu hin thuc l chuyn gen kim tra hiu
qu cha bnh ca n chng li s nhim virut gy bnh di. Protein G dng khm ny c
lm giu trong mng t bo thc vt. Cc chut nht BalbC c gy min dch bng protein
G biu hin trong l thc vt. Vacxin virut gy bnh di cht c bn trn th trng ng vai
tr l i chng dng tnh. Cc chut nht ny biu hin tnh min dch phng nga khi
chng s dng liu quyt nh bng virut sng. Protein G dng khm biu hin mc cao
trong l thc vt c chng minh l hot ng nh vacxin di phn t c gi tr thng mi
chng li s nhim virut gy bnh di. N rt hu hiu khng ch bnh di ngi, ng
vt nui trong nh v ng vt hoang d. Ngoi ra, cc phn n c ca cc thc vt chuyn
gen ny hoc protein tinh ch cng c th hu hiu lm vacxin s dng qua ng ming.

14
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17621
(21) 1-2007-00751 (51) 7 C08K 9/06, B82B 1/00, A23K 1/00
(22) 21.01.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/FR2005/000145 21.01.2005 (87) WO2006/030075 23.03.2006
(30) 04 09583 09.09.2004 FR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 26.02.2008
(71) OLMIX (FR)
Lieudit Le Lintan, F-56580 Brehan, France
(72) DEMAIS Herv (FR), BRENDLE Jocelyne (FR), LE DEIT Herv (FR), LAZA Anca
Lucia (RO), LURTON Luc (FR), BRAULT Dominique (FR)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) St c to phin xen kp
(57) Sng ch xut st c to phin xen kp cha st v thnh phn xen kp l dch
chit to bin. Sng ch cng xut phng php iu ch n v cc thc n v cc
monocomposite cha st c to phin xen kp ny.

15
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17622
(21) 1-2007-00919 (51) 7 E04D 3/40
(22) 27.04.2007 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 27.04.2007
(71) Cng ty TNHH sn xut tn v st thp (VN)
S 88, ng Trn Ph, Thnh ph Vinh, Tnh Ngh An
(72) Nguyn Tin nh (VN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu v T vn u t IPIC (IPIC CO.,LTD.)
(54) Ke chng bo
(57) Sng ch cp n ke chng bo khi lp mi tn lm tng kht gia gip mi hai
tm tn chng lt, chng bay, chng x khi c gi bo v tng tui th ca ke v ca
mi tn.
Ke chng bo bao gm :
- Phn thp (phn I) lm bng vt liu l thp cng dy 2 ly c hnh dng sng dng
ca tm tn.
- Phn nha PVC (phn II) c bc bn ngoi phn thp dy 0,5 ly c tc dng
chng g st. Nha PVC c mu sc ng mu cng mu ca tm tn lp to v p cho
mi tn.
- Phn l bn inh 6 (phn III)
Nh cu to, kiu dng ca ke nh vy nn khi bn inh ton b ton b ke p ln sng
dng ca hai tm tn (on gip mi nhau) c inh gi cht thnh thnh mt khi :
ke, tm tn lp v x g. V th lm tng kht gia im gip mi ca hai tm tn
lm cho gi khng lun vo gia hai tm tn v gi chc mi tn khng b bay, b lt
khi c gi bo. Bn cnh ke c bo v bi mt lp nha bc bn ngoi phn thp
nn chng g st tt v ke c bc nha mu theo mu sc ca tm tn lp to v
p cho mi tn.

16
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17623
(21) 1-2007-01255 (51) 7 A01N 43/80
(22) 21.12.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2005/013815 21.12.2005 (87) WO2006/069715 06.07.2006
(30) 102004063322.3 23.12.2004 DE
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 22.06.2007
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
67056 Ludwigshafen, GERMANY
(72) GEWEHR, Markus (DE), STIERL, Reinhard (DE), NIEDENBRUCK, Matthias (DE),
Hunger, Udo (DE)
(74) Cng ty T vn u t v chuyn giao cng ngh (INVESTCONSULT)
(54) Hn hp dit nm
(57) Hn hp dit nm bao gm cc thnh phn hot tnh
1) dn xut isoxazol c cng thc 1,

v
2) t nht mt hot cht c cng thc II c la chn t nhm bao gm azol,
strobilurins, carboxamit, cc hp cht d vng, carbamat, guanidin, khng sinh, dn xut
nitrophenyl, cc hp cht d vng cha sulfur, cc hp cht kim loi hu c, cc hp
cht photpho hu c, cc hp cht clo hu c, cc hot cht v c, xyflufenamit,
xymoxanil, dimethirimol, ethirimol, furalaxyl, metrafenon v spiroxamin, vi mt lng
hu hiu c tc dng hip ng, cc phng php phng tr nm c hi bng cch s
dng cc hn hp cht c cng thc I v cc hot cht c cng thc II, vic s dng hp
cht c cng thc I v cc hot cht c cng thc II iu ch cc hn hp ny v cc
ch phm cha cc hn hp ny.

17
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17624
(21) 1-2007-01396 (51) 7 C07C 17/02, 17/25, 17/156, 21/06,
19/045, C08F 14/06
(22) 21.12.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2005/057046 21.12.2005 (87) WO2006/067191 29.06.2006
(30) 04.13873 23.12.2004 FR
05.03252 01.04.2005 FR
05.03253 01.04.2005 FR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 30.05.2008
(71) SOLVAY (Socit Anonyme) (BE)
Rue du Prince Albert, 33, B-1050 Brussels, Belgium
(72) Strebelle, Michel (BE), Balthasart, Dominique (BE)
(74) Cng ty TNHH T vn s hu tr tu Vit (VIET IP CO.,LTD.)
(54) Qui trnh sn xut 1,2-dicloetan, qui trnh sn xut vinyl
clorua v qui trnh sn xut polyvinyl clorua
(57) Qui trnh sn xut 1,2-dicloetan bt u vi ngun hydrocacbon theo : a) ngun
hydrocacbon c a vo cng on cracking th nht, c th l cng on nhit phn
c tin hnh trong l cracking, nh sn xut hn hp cc sn phm cracking; b)
hn hp nu ca cc sn phm cracking c a vo chui cc cng on x l cho
php thu c hn hp cc sn phm cha etylen v cc thnh phn khc, trong gm
cng on dp tt phn ng trong nc, cng on ra kim nhm loi ra t nht hu ht
dioxit cacbon to ra dung dch kim v cng on oxy ho nhm loi ra sulphua hydro
c trong hn hp cc sn phm cracking; c) hn hp ca cc sn phm cha etylen ly
c t cng on b) c tch thnh t nht mt phn on cha etylen v phn on
nng; d) (cc) phn on cha etylen c vn chuyn n thit b phn ng clo ho
v/hoc thit b phn ng oxy clo ho, trong cc thit b phn ng etylen hin din
c chuyn ho thnh 1,2-dieloetan; e) 1,2-dicloetan thu c c tch ra t cc dng
sn phm t cc thit b clo ho v oxy clo ho.

18
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17625
(21) 1-2007-01661 (51) 7 B43K 9/00
(22) 20.08.2007 (43) 25.08.2008
(30) 10-2007-0013052 08.02.2007 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 20.08.2007
(71) MORRIS CORPORATION (KR)
952 Dohwa-dong, Nam-gu, Inchon-shi, 402-060, Korea
(72) Hyun-son Yoon (KR)
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Bt trt c b phn chng kh
(57) Sng ch cp n bt trt c b phn chng kh. Bt ny bao gm trc rng c l
ngi vit u th nht ca n. Phn bm c t vo l chn c to ra du th hai
ca trc. Hp mc c t vo trc v c to lin khi vi phn bm. Mun iu
khin c ch to bng vt liu n hi, nh cao su, v gm phn vng ch O tip xc
st vi l ngi vit, ca hnh cn c b mt cu, b phn gi dng ng c gn vo hp
mc, khp ni th nht ni phn vng ch O vi ca hnh cu, v khp ni th hai ni
ton b ca hnh cu vi phn gi. L xo th nht v th hai c b tr trong trc to
ra lc n hi gia mun iu khin v hp mc.

19
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17626
(21) 1-2007-01676 (51) 7 B42F 13/22
(22) 21.08.2007 (43) 25.08.2008
(30) 11/675,493 15.02.2007 US
(71) WORLD WIDE STATIONERY MANUFACTURING CO., LTD. (CN)
19/F., Koon Wah Mirrors Factory, 3rd Industrial Building, 5-9 Ka Hing Rd., Kwai
Chung, New Territory, Hong Kong, China
(72) CHUN YUEN TO (CN), CHUN HAI LIN (CN)
(74) Cng ty TNHH Nghin cu v T vn chuyn giao cng ngh v u t (CONCETTI)
(54) C cu kp dng vng
(57) Sng ch cp n mt c cu kp dng vng c mt khung v t nht mt vng c th
c cu to gia mt v tr ng gi cc t ri v mt v tr m. Hai l bn l c
ni ng vi vng, c th xoay c trong khung gia v tr th nht v v tr th hai ln
lt tng ng vi v tr ng v v tr m ca vng. Mi l bn l c mt u t do v
mt ng km bn nht c to ra gn vi u t do gip vic un cong l bn l
c d dng. Mt b phn dn ng l bn l c mt mt m c gn vi cc l bn
l gn vi cc u t do ca l bn l khi b phn dn ng dch chuyn t v tr th nht
n v tr th hai ca n sao cho cc l bn l un cong lin k vi cc u t do ca
chng tr hon chuyn ng xoay ca cc l bn l khi b phn dn ng dch chuyn
t v tr th nht n v tr th hai.

20
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17627
(21) 1-2007-01733 (51) 7 F16S 1/00
(22) 28.08.2007 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.08.2007
(71) Vin Cng ngh (VN)
25 V Ngc Phan, Qun ng a, Thnh ph H Ni
(72) Quc Quang (VN)
(74) Cng ty TNHH Quc t D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.)
(54) Quy trnh v thit b sn xut tm lp khng s dng aming
(57) Sng ch cp n quy trnh sn xut tm lp si-ximng khng s dng aming.
Thnh phn si trong quy trnh ny bao gm t nht hai loi vt liu dng si l si
xenluloza c s dng tr lc v si polyme gia cng, thnh phn ny cn bao
gm cht ph gia bentonit hoc oxit silic siu mn lm tng n nh huyn ph v
tng cng tnh bm ca si trong ma trn ximng. Quy trnh bao gm cc bc: x ti
v trn u si xenluloza, chun b huyn ph hai thanh phn, nh ti si polyme,
chun b huyn ph ba thnh phn, phi trn vt liu v xeo cn sn phm, to hnh sn
phm v dng h sn phm.
Sng ch cng cp n vic b sung cm chun b si xenluloza v huyn ph
nhiu thnh phn v thit b nh ti v phun si polyme vo dy chuyn thit b sn
xut tm lp si aming-ximng hin c gim chi ph u t.

21
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17628
(21) 1-2007-01751 (51) 7 A01N 47/44, A61K 31/155, A61P
31/02
(62) 1-2005-01926
(22) 25.05.2004 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2004/007436 25.05.2004 (87) WO2004/105492 09.12.2004
(30) 2003-151207 28.05.2003 JP
2003-188360 30.06.2003 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 27.12.2005
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP)
9, Kandatsukasa-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, Japan
(72) NISHIBAYASHI Toru (JP), SATO Tetsuya (JP), ODOMI Masaaki (JP), OHGURO
Kinue (JP), ISHIKAWA Hiroshi (JP)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Ch phm dng dung dch tiu c v/hoc dit vi khun
(57) Sng ch xut ch phm dng dung dch tiu c v/hoc dit vi khun cha mui
cng axit ca olanexidin v t nht mt cht hot ng b mt khng in ly trn nn
polyoxyetylen c chn t nhm gm cc ete cao hn ca polyoxyetylen v cc ete
alkylphenyl ca polyoxyetylen; ch phm dung dch tiu c v/hoc dit vi khun cha
mui cng axit ca olanexidin nng nm trong khong t 0,05 n 0,5% trng
lng/th tch v ru nng nm trong khong t 20 n 80% trng lng/th tch
v khng cha cht hot ng b mt bt k no; v ch phm dung dch tiu c
v/hoc dit vi khun cha mui cng axit ca olanexidin v t nht mt cht c
chn t nhm gm cc cht hot ng b mt khng in ly trn nn este v cc
oligosacarit vng.

22
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17629
(21) 1-2007-01785 (51) 7 F16K 15/00, 15/06, 15/08
(22) 04.09.2007 (43) 25.08.2008
(30) 2007-40590 21.02.2007 JP
(71) KANE KOUGYOU CO.,LTD. (JP)
2036 Oaza-okusa, Komaki-shi, Aichi-ken, 485-0802, Japan
(72) Masaru OCHIAI (JP), Katsumi TSUCHIMOTO (JP)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) Thn van kim tra v van c chc nng kim tra
(57) Sng ch cp n thn van kim tra c kh nng lm gim dng chy p ln thn van
theo chiu ng van t phn sau ca thn van bng cch ngn dng chy chy dc theo
mt cu ca thn van khi van c m ra, gi thn van trng thi m van thch hp,
nh bo m c lu lng tiu th. Mt ta van c b tr trn u th cp ca
ca van ni thng vi ng dn u s cp v ng dn u th cp v thn van hnh
cu c b tr c kh nng gn vo hoc tch ra khi mt ta van. Thn van c phng
tin y n ra hoc co li tng ng vi chuyn ng tin/li ca trc quay gia thn
van v trc quay c kh nng tin/li theo chiu trc ca ca van. u tip nhn p lc
u s cp ca thn van c lun vo trong phn ng knh trong ca thn tr lc ni
dng vng c ng knh ngoi (d) ln hn ng knh ca thn van v c ng knh
trong ln hn ng knh ca ca van v nh hn ng knh ca thn van.

23
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17630
(21) 1-2007-01844 (51) 7 F01N 3/00, 3/02
(22) 12.09.2007 (43) 25.08.2008
(30) 096102248 08.02.2007 TW
096110137 23.03.2007 TW
(75) REY-CHIN CHU (TW)
5F., No.68, Alley 76, Lane 600, Wuxing St., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan
(74) Cng ty TNHH Trng Xun (AGELESS CO.,LTD.)
(54) Phng php v thit b hn ch tnh trng m ln ton cu
v nhim khng kh
(57) Sng ch xut thit b v phng php gip hn ch tnh trng m ln ton cu v
nhim khng kh, trong kh thi ca ng c nhit c a vo trong b phn bm
kh thi nn v trn u vi dch lng cng vi qu trnh phn chia nh. Cc thnh
phn gy nhim trong kh thi nng v nhit to ra do qu trnh t chy s c dch
lng hp th. Sau khi dch lng i qua b phn thu nhn bi, cc thnh phn gy
nhim c hp ph trn dch lng s b gi li. Khng kh nng m c a vo kh
quyn, bay ln mt cao nht nh v s c lm lnh ti y. Nc s ri xung t
di dng ma hoc tuyt gip lm h nhit ca mt t v loi b ht cc thnh
phn gy nhim khc trong khng kh. Chu trnh tun hon nhit v nc c y
nhanh nhm hn ch tnh trng m ln ton cu v tnh trng khan him nc.

24
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17631
(21) 1-2007-01958 (51) 7 C07K 7/00, A61K 38/00
(22) 03.03.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/007600 03.03.2006 (87) WO/2006/094193 08.09.2006
(30) 60/658,741 03.03.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 31.07.2008
(71) REVANCE THERAPEUTICS, INC. (US)
2400 Bayshore Parkway, Suite 100, Mountain View, CA 94043, United States of
America
(72) DAKE, Michael, D. (US), WAUGH, Jacob, M. (US)
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Hp phn v b kit s dng ti ch v chuyn qua da ca
oligopeptit
(57) Sng ch cp n hp phn cha oligopeptit v cht mang tu gm c "khung phn
t" tch in dng c cc nhm "hu hiu" hoc mch nhnh tch in dng, nh c
m t trong bn m t ny. Cht mang tch in dng tt nht l polypeptit mch di
tch in dng hoc polyme khng peptityl tch in dng, v d, polyalkyleneimin.
Sng ch cng xut b kit iu ch hoc bo ch hp phn cha oligopeptit ny v
cht mang tu , cng nh cc cht b sung cn thit to ra ch phm hu dng, hoc
hn hp sau c th c s dng to ra ch phm ny.

25
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17632
(21) 1-2007-01977 (51) 7 H04B 7/26
(22) 27.09.2007 (43) 25.08.2008
(30) 10-2005-0025568 28.09.2005 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 27.09.2007
(71) PANTECH CO., LTD. (KR)
Pantech R&D Center, 1-2, DMC Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul 121-270, Korea
(72) Dan Keun SUNG (KR), Bang Chul JUNG (KR), Ho Young HWANG (KR), Chang
Yong JUNG (KR), Young Jun HONG (KR), Jo Woon CHONG (KR)
(74) Cng ty TNHH Trng Xun (AGELESS CO.,LTD.)
(54) Phng php a truy cp truyn thng s trong cc mng
truy cp v tuyn di tn siu rng
(57) Sng ch xut phng php truyn thng s a truy cp trong mng truy cp v tuyn
di tn siu rng (UWB). C th l, xut k thut a truy cp trong cc knh truyn
thng UWB, trong cc knh truyn thng UWB c th c s dng hiu qu hn v
cc xung t gia cc nt ngi s dng a truy cp c th ngn chn hiu qu hn khi
cc knh c fain ng dn ln. Phng php truyn thng s ng dng trong knh
hng ln trong h thng truyn thng UWB bao gm cc bc: nhn cc k hiu d
liu t cc nt tng ng, trong cc k hiu d liu c truyn theo cc m hnh
bc nhy thi gian trc giao tng ng; kim tra c hay khng xung t gia cc m
hnh bc nhy thi gian trc giao; v gii m cc k hiu d liu ph thuc vo c hay
khng cc k hiu d liu ca cc nt trong xung t gia cc m hnh bc nhy thi
gian trc giao l ging nhau.

26
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17633
(21) 1-2007-01979 (51) 7 H04Q 7/38, H04L 12/56, H04B
7/00
(22) 30.03.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/000743 30.03.2006 (87) WO2006/103547 05.10.2006
(30) 60/672,686 30.03.2005 US
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland
(72) MARINESCU Iuliana (RO), REXHEPI Vlora (XX), VAITTINEN Rami (FI), SEBIRE
Guillaume (FR)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php, h thng v thnh phn mng bt u truyn
tn hiu chuyn giao
(57) Sng ch c xut nhm gii quyt vn v qu trnh ng b ho chuyn giao cc
ti nguyn CS v PS ti cng mt ch trong khi chuyn giao DTM m khng nh
hng tnh nng ca chuyn giao CS. C cu ca vic ng b ha chuyn giao cc ti
nguyn PS v CS s c h tr bi cc chc nn sau: (1) cc ch dn ti nguyn khi bo
tn hiu chuyn giao CS v PS ch dn ti cc nt mng ch m chuyn giao CS v
PS ang thc hin ng thi dnh cho cng mt MS; (2) cc ch bo cc ti nguyn
c phn phi khi bo tn hiu chuyn giao CS v PS ch dn ti cc nt ngun
vn l cc ti nguyn kh dng trong ch cc ti nguyn CS v PS; (3) vic qun l
qu trnh ng b ho chuyn giao CS v PS trong ngun v ch.

27
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17634
(21) 1-2007-02066 (51) 7 A61P 3/06, 9/10, C11B 5/00, A23D
9/06, 9/00
(22) 11.03.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IN2005/000079 11.03.2005 (87) WO2006/095357 14.09.2006
(71) RECON OIL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (IN)
5, Chunawala Estate, Kondivitta Road, Andheri (East), Mumbai 400059, India
(72) SEN, Nirmal (IN)
(74) Cng ty TNHH Ban Ca (BANCA)
(54) Ch phm du nu n n king c kim sot triglyxerit v
cholesterol c tc dng n nh nhit hip ng cha axit
elcosa pentaenoic v/hoc axit docosa hexaenoic v quy
trnh sn xut ch phm ny
(57) Sng ch cp n ch phm du c kim sot triglyxerit v cholesterol c hot tnh
cha bnh n nh nhit hip ng cha axit eicosa pentaenoic (EPA) v axit docosa
hexaenoic (DHA) khng bo ho, cao thng thng. Sng ch trnh c vic hn ch
cc ngun tp cht hin c sn cha EPA/DHA nh du c, to v cc ngun tng t v
sng ch xut ch phm du n n nh c tc dng hip ng cha axit eicosa
pentaenoic v axit docosa hexaenoic c tinh khit t nht l t 50% n nh hn
100% dng khng c bao nang/c bo v bt k kt hp vi cc hp phn/thnh
phn du gp phn n nh hip ng. Do , sng ch cng xut cc mi trng
khc nhau bao gm mi trng n nh nhit tiu th EPA/DHA thng thng v
duy tr cuc sng an ton v kho mnh.

28
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17635
(21) 1-2007-02068 (51) 7 C12M 1/18, 1/16, 1/22, 1/24,
C12Q 1/04, B01L 3/00
(22) 10.03.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/AU2006/000325 10.03.2006 (87) WO2006/094364 14.09.2006
(30) 2005901141 10.03.2005 AU
(75) ALEXANDER, ROBERT (AU)
9 Alder Court, Park Orchards, Victoria 3114, Australia
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu HA VIP (HAVIP CO., LTD.)
(54) Phng php pht hin virut v l dng trong phng php
ny
(57) Sng ch cp n l n y phng thch hp s dng trong phng php pht hin
virut. C th hn, sng ch cp n l c y phng, ngc vi y cong. Sng ch
cn cp n phng php pht hin virut s dng l n ny. Theo mt phng n
ca phng php ny, mi trng cy m c pht trin c bit c b sung hormon
v enzym c s dng.

29
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17636
(21) 1-2007-02370 (51) 7 H04L 29/06, G06F 21/00
(22) 04.04.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/000790 04.04.2006 (87) WO2006/109122 19.10.2006
(30) 60/669,873 11.04.2005 US
11/184,931 20.07.2005 US
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, FinIand
(72) HOLTMANNS, Silke (DE), LAITINEN Pekka (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v thit b cung cp c ch chung dnh cho my
ch ng dng mng
(57) Sng ch xut phng php v thit b cung cp c ch chung dnh cho my ch ng
dng mng. B thu s nhn yu cu t thit b ngi s dng cung cp thng tin xc
thc cho chc nng ng dng mng, khi xc nh s xc nh kho ca kin trc xc
thc chung tch hp cc my ch ng dng mng b sung bng cch m rng tiu
chun hin ti dnh cho cc thit lp bo mt ngi s dng, khi cung cp s cung cp
thng tin xc thc cho chc nng ng dng mng.

30
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17637
(21) 1-2007-02372 (51) 7 C01F 11/18, C09C 1/02, D21H
19/38
(22) 29.03.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/000932 29.03.2006 (87) WO2006/109168 19.10.2006
(30) 05075840.8 11.04.2005 EP
(71) OMYA DEVELOPMENT AG (CH)
Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland
(72) KAESSBERGER Michael (DE), POHL Michael (AT)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Bt mu canxi cacbonat kt ta, quy trnh sn xut n v
phng php ph n ln giy in phun
(57) Sng ch cp n bt mu PCC mi, c th s dng lm cht ph giy sn xut
giy 'a dng' c lp ph, c bit i vi ng dng phun mc, c cht lng ngang
bng hoc tng ng vi giy thng mi c phn gii cao, ng thi vn gi c
gi thnh sn xut giy mc thp. Bt mu ny c iu ch bng quy trnh cacbonat
ho s dng lu lng CO2/khng kh thp, dn ti to thnh khi kt t xp cha PCC
c cu trc rt c th v c tnh c o, tip l bc c c tip to ra khi kt
t gn nh tng t nhng vi lng cht rn thch hp cao hn.

31
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17638
(21) 1-2007-02373 (51) 7 C01F 11/18, C09C 1/02, D21H
19/38
(22) 29.03.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/000975 29.03.2006 (87) WO2006/109171 19.10.2006
(30) 05075901.8 11.04.2005 EP
(71) OMYA DEVELOPMENT AG (CH)
Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland
(72) KAESSBERGER Michael (DE), POHL Michael (AT)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Bt mu canxi cacbonat kt ta, quy trnh sn xut n v
phng php ph n ln giy in phun
(57) Bt mu PCC mi, c gi thnh sn xut gim, c th s dng lm cht ph giy sn
xut giy m cht lng cao c ph, c bit i vi ng dng phun mc. Quy trnh
iu ch bt mu ny, s dng lu lng kh gim cha cacbon ioxit trong bc
cacbonat ho PCC, m n to ra khi kt t cha PCC bn, xp, c tnh v cu trc c
o, bc ny c tip theo bng bc c c tip lm tng lng cht rn.

32
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17639
(21) 1-2007-02402 (51) 7 B24D 15/10, 15/00
(22) 05.04.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/061322 05.04.2006 (87) WO2006/117271 09.11.2006
(30) EP05103729.9 04.05.2005 EP
(71) SICPA HOLDING S.A. (CH)
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly Switzerland
(72) Claude-Alain Despland (CH), Albert Stichelberger (CH), Edgar Muller (CH), Pierre
Degott (FR)
(74) Cng ty TNHH Trn Hu Nam v ng s (TRAN H.N & ASS.)
(54) Yu t bo mt dch chuyn t en sang mu
(57) Sng ch xut yu t bo mt cho giy bc ngn hng, ti liu c gi tr, ti liu
chng nhn quyn, ti liu nhn dng, nhn hiu hng ha, giy chng nhn hng hiu,
hoc nhn thu. Yu t bao gm s kt hp ca mt lp ph cha t nht mt cht
mu bin i quang hc c s thay i mu ph thuc vo gc nhn, vi t nht mt cht
hp th quang ph chn lc m chn hu ht cc vng quang ph nhn thy do cht mu
bin i quang hc phn x khi nhn gc ti thng gc. Yu t bo mt theo sng ch
hin th b mt mu en khi nhn thng gc v hin th mu khc khi nhn nghing.

33
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17640
(21) 1-2007-02454 (51) 7 F02M 35/00
(22) 20.11.2007 (43) 25.08.2008
(30) 07 405 038.6 08.02.2007 EP
(71) WARTSILA SCHWEIZ AG (CH)
Zurcherstrasse 12 CH-8401 Winterthur, SWITZERLAND
(72) HANI, Thomas (CH)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Phng php np xi lanh ca ng c izen hai k c ln
c qut theo chiu dc vi khng kh np v ng c izen
hai k c qut theo chiu dc
(57) Sng ch cp n phng php np xi lanh (2) ca ng c izen c ln hai k c
qut theo chiu dc (1) bng khng kh np (3), trong cc ca qut (5) c to ra
vng u vo (4) ca xi lanh (2) cp khng kh np (3) v xupap x (8) c to ra
trn np xi lanh (6) ca xi lanh (2) x kh chy (7). Theo phng php nu ca
sng ch, khng kh np mi (9) kh dng p sut mi trng (Po) c ht vo bi
tuabin tng p kh x (10) v c cp vo xi lanh (2) nh l khng kh np (3) p sut
khng kh np c xc nh t trc (PL) qua cc ca qut (5). Theo sng ch, b cm
bin nhit (12, 13) c to ra o nhit cm ng (To) ca khng kh np
v/hoc o nhit khng kh np (TL) ca khng kh np (3) vi nhit cm ng
(To) v/hoc nhit khng kh np c o trng thi vn hnh bi b cm bin nhit
(12, 13). Lng khng kh np (3) m xi lanh (2) c np c xc nh t nhit
cm ng (To) v/hoc t nhit khng kh np (TL). Lng khng kh np xc nh (3)
c lm kh dng i vi xi lanh (2) bng cch iu khin xupap x (8). Sng ch cn
cp n ng c izen c ln hai k c qut theo chiu dc thc hin phng
php nu.

34
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17641
(21) 1-2007-02455 (51) 7 F02M 25/07
(22) 20.11.2007 (43) 25.08.2008
(30) 07 102 139.8 12.02.2007 EP
(71) WARTSILA SCHWEIZ AG (CH)
Zurcherstrasse 12, CH-8401 Winterthur, SWITZERLAND
(72) Thomas HANI (CH)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Phng php vn hnh ng c izen c ln hai k c qut
theo chiu dc v ng c izen c ln hai k c qut
theo chiu dc
(57) Sng ch cp n phng php vn hnh ng c izen c ln hai k c qut theo
chiu dc (1), trong cc ca qut (4) c to ra vng u vo (2) ca xi lanh (3)
cp mt lng khng kh qut c xc nh t trc v xupp x (7) c to ra trn
np xi lanh (5) ca xi lanh (3) x kh x (6). Theo phng php ca sng ch, khng
kh np mi (8) kh dng p sut mi trng (Po) c ht vo bi tuabin tng p kh
x (9) v c cp vo xi lanh (3) nh l khng kh qut (10) p sut khng kh np
c xc nh t trc (PL) qua cc ca qut (4), sao cho hn hp kh chy (11) sinh ra
trong xi lanh (3) t khng kh qut (10) v kh x (6). Theo sng ch, c cu tng p sut
(12, 121) tng p sut khng kh np (PL) c to ra v th tch khng kh qut
gim (VL) c cp vo xi lanh (3) p sut khng kh np tng (PL). Ngoi ra, sng ch
cn cp n ng c izen c ln hai k c qut theo chiu dc (1) thc hin
phng php theo sng ch.

35
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17642
(21) 1-2007-02474 (51) 7 H01M 6/06
(22) 21.11.2007 (43) 25.08.2008
(30) 11/563,009 23.11.2006 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 21.11.2007
(75) I-CHUAN LIN (TW)
No. 53, Yuemei Village, Singang Township, Chiayi County 616, Taiwan
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu v T vn u t IPIC (IPIC CO.,LTD.)
(54) Pin nhin liu bt kh
(57) Mt pin nhin liu bt kh bao gm cc c gp in, cc khoang cha nhin liu, cc
mng xp, cc khoang cha cht in phn v cc in cc kh khuych tn. Cc mng
xp cho cc oxit c to thnh t nhin liu phn ng i qua cc l v ngn cc
nhin liu bt kh cha phn ng, khoang cha cht in phn c mt khong trng
cha cht in phn dn cc ion v c mt khong trng thu cc oxit phn ng;
v cc in cc kh khuych tn, mi in cc c mt b mt cho cht oxi ho i vo,
i ra v c gy xc tc dn c ion v electron, trong , mt trong cc c gp
in v mt trong cc in cc kh khuych tn c ni vi nhau bng cc thanh tr,
tr khung (cc dy) kim loi bn ngoi v c ni trc tip vi ant v catt thnh
mt mch. Nh vy, mt ngun cung cp nng lng c kh nng bin i in nng v
gi in v d di chuyn c thc hin.

36
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17643
(21) 1-2007-02498 (51) 7 H04L 12/56, 12/28, H04Q 7/38
(22) 25.04.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/001002 25.04.2006 (87) WO2006/114689 02.11.2006
(30) 60/675,127 26.04.2005 FI
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FIN--02150 Espoo, Finland
(72) MALKAMAKI Esa (FI), KUUSELA Markku (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php, h thng v thit b bo tn hiu thng tin
iu khin trn knh tn hiu ca giao din v tuyn gia
trm di ng v mng truy nhp v tuyn trong h thng
vin thng khng dy
(57) lm gim mo u HS-SCCH, cch tip cn cp pht thi gian c nh c th c s
dng. Trong trng hp , thi gian lp lch biu ca mi ngi s dng VoIP l bn
tnh v do khng cn truyn pht HS-SCCH v pha UE i vi cc truyn pht ban
u, nu UE bit khi tip nhn d liu trn HS-DSCH v khun vn ti no c s
dng. C t nht hai cch thc hin iu ny: 1) vic bo tn hiu HS-SCCH/E-DPCCH
ch bo cc thng s ca truyn pht th nht, vi cc truyn pht tip sau s dng
cc thng s tng t (v HS-SCCH/E-DPCCH lun c pht khi cn cc thay i),
hoc 2) mc cp pht c nh, vic bo tn hiu RRC c dng cp pht n ngi
s dng v bo cc thng s vn ti mc nh.

37
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17644
(21) 1-2007-02503 (51) 7 H01B 3/44, C08F 10/02, C08L
23/04, H01B 11/00, 9/00
(22) 28.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/006267 28.06.2006 (87) WO2007/003323 11.01.2007
(30) 05014217.3 30.06.2005 EP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 26.11.2007
(71) BOREALIS TECHNOLGY OY (FI)
P.O. Box 330, FIN-06101 Porvoo, FI
(72) VAN MARION, Remko (NL), CARLSSON, Roger (SE), EKLIND, Hans (SE),
HELLAND, Irene (NO)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Lp v bc ngoi dng cho cp ngun hoc cp truyn thng
(57) Sng ch cp n lp v bc ngoi dung cho cp ngun hoc cp truyn thng c
lm t ch phm polyetylen bao gm nha c bn bao gm (A) phn ng ng hoc
ng trng hp etylen th nht, v (B) phn ng ng hoc ng trng hp etylen th
hai, trong phn (A) c khi lng phn t nh hn phn (B), v nha c bn c phn
b khi lng phn t Mw/Mn ln hn 14.

38
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17645
(21) 1-2007-02512 (51) 7 C04B 11/00
(22) 27.04.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2005/014504 27.04.2005 (87) WO2006/115497 02.11.2006
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY (US)
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3637, United States of America
(72) James R WITTBOLD (US), W David SONG (US)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Phng php v h thng np cht gia tc thch cao t vo cht
phn tn dng nc ca thch cao nung trong my trn sau
(57) Sng ch cp n cc phng php v h thng np cht gia tc thch cao t
hoc cht ph gia sn xut c nht cao khc vo huyn ph trong nc ca thch cao
nung trong thit b x pha sau my trn va trong huyn ph c iu ch. Cc
phng php v h thng ny hu ch trong vic sn xut cc sn phm thch cao khch
nhau nh tm bao gm cc tm p tng v cc tm p trn.

39
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17646
(21) 1-2007-02531 (51) 7 A01N 43/58, 43/60, A61K 31/495,
31/50, C07D 239/00, 241/36,
471/00, 487/00, 495/00, 497/00
(22) 28.04.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/016604 28.04.2006 (87) WO2006/116764 02.11.2006
(30) 2005-131161 28.04.2005 JP
2005-312076 27.10.2005 JP
(71) 1. SHIONOGI & CO., LTD. (JP)
1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan
2. SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION (US)
One Franklin Plaza, P.O. Box 7929, Philadelphia, PA 19101, USA
(72) JOHNS, Brian, Alvin (US), KAWASUJI, Takashi (JP), TAISHI, Teruhiko (JP),
TAODA, Yoshiyuki (JP)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Hp cht carbamoylpyridon a vng c hot tnh c ch
integraza ca HIV
(57) Sng ch cp n hp cht mi c cng thc (I) c thc hin di y c hot tnh
khng virut, c th l hot tnh c ch integraza ca HIV v thuc cha hp cht ny, c
th l thuc c hot tnh khng HIV, cng nh quy trnh iu ch hp cht ny v hp
cht trung gian s dng trong quy trnh ny.

trong :
Z1 l NR4;
R1 l hydro hoc alkyl thp;
X l lin kt n, nhm d nguyn t c chn t O, S, SO, SO2 v NH, hoc alkylen
thp hoc alkenylen thp, trong nhm d nguyn t c th ngt mch;
R2 l aryl tu c th;
R3 l hydro, halogen, hydroxy, alkyl thp tu c th, v.v.; v
phn R4 v Z2 cng vi nhau to thnh vng, to thnh hp cht a vng, v d k c
hp cht ba vng hoc bn vng.

40
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17647
(21) 1-2007-02535 (51) 7 H04L 29/08
(22) 27.04.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/001550 27.04.2006 (87) WO2006/136895 28.12.2006
(30) 0508847.1 29.04.2005 GB
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) RASANEN Juha A. (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Mng truyn thng
(57) Tm li, b sung: "c p dng trong Mng th h th tip theo"HGN", sng ch
xut c cu dnh cho thnh phn chc nng quyt nh chnh sch dch v 'SPDF' (thnh
phn chc nng mng th hai) tm chc nng iu khin tip nhn ti nguyn thch
hp "RACF" (thnh phn chc nng mng th nht) hoc B nh tuyn bin tm
SPDF hoc ngc li.

41
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17648
(21) 1-2007-02556 (51) 7 H04L 12/56, H04Q 7/34, H04L
1/16
(22) 02.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/001105 02.05.2006 (87) WO2006/117645 09.11.2006
(30) 60/677,426 03.05.2005 US
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilaladentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) VEDANTHAM Ramakrishna (IN), CURCIO Igor (IT), LEON David (FR)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v h thng cung cp phn hi kh bin t l
trong sut phin phn lung
(57) Sng ch cp n cc h thng v phng php bao gm phn hi kh bin t l
trong sut cc phin phn lung pht im ti a im (PtM) vi phn hi ngi s
dng trong sut phin phn lung pht sng/pht a im. Phng php cung cp phn
hi kh bin t l trong sut cc phin phn lung PtM c th bao gm truyn thng d
liu t b gi ti t nht mt b thu v truyn thng phn hi t t nht mt trong s t
nht mt b thu ti b gi trong sut phin phn lung a phng tin.

42
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17649
(21) 1-2007-02560 (51) 7 H04L 9/08, H04N 7/167
(22) 13.04.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/001047 13.04.2006 (87) WO2006/120516 16.11.2006
(30) 11/127,780 12.05.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 03.12.2007
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilaladentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) LAHTINEN Pekka Llmani (FI), ALVE Jukka Antero (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v thit b qun l hon chnh hn quyn ni
dung phn lung
(57) Sng ch xut cc phng php, cc thit b, v cc h thng cung cp ni dung
phn lung c bo v n thit b tip nhn. Theo mt kha cnh ca sng ch, pht
thanh vin cp ni dung phn lung. bo m cho ngi s dng c cho quyn
mt cch hp thc, ni dung phn lung c m ha bi kho lu lng. Kho lu
lng ny c cp n ngi s dng qua thng bo lung kha, vn c m ha bi
kho dch v. Ngi s dng thu c t nht l mt i tng quyn t cc nh pht
hnh quyn v t nht l mt i tng quyn bao gm kho dch v sao cho ni dung
phn lung c th c s dng. Ngoi ra, t nht l mt i tng quyn cn cha
thng tin lin quan n quyn s dng c th c cu hnh bi nh pht hnh quyn
sao cho, ty thuc vo ngi s dng v/hoc thit b tip nhn, quyn khc c th c
kh dng. Thng bo lung kha c th bao gm gi tr bin s phn loi chng trnh
nhm ch bo dng ni dung v cng vi i tng quyn, xc nh xem quyn s dng
g c cho ni dung phn lung.

43
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17650
(21) 1-2007-02674 (51) 7 H04Q 3/00, 7/22
(22) 11.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/FI2006/050187 11.05.2006 (87) WO2006/120303 16.11.2006
(30) 20055226 13.05.2005 FI
11/189,818 27.07.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 30.07.2008
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland
(72) TUOHINO Markku (FI), WESTMAN Ilkka (SE)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v thnh phn iu khin dch v
(57) Sng ch cp ti thnh phn iu khin dch v lu tr tiu chun b lc ngi s
dng. Khi n nhn yu cu phin nhn dng ngi s dng, n s kim tra xem liu yu
cu phin c ph hp tiu chun b lc ngi s dng, v a ra yu cu phin ti phn
nn dch v c xc nh khi yu cu phin ph hp vi tiu chun b lc ngi s
dng. Thnh phn c b tr truy tm, trc khi chuyn tip yu cu ti phn nn
dch v, thnh phn thng tin nng lc ch bo kh nng ng ca ngi s dng s
dng dch v c cung cp bi phn nn dch v. Nu thng tin thnh phn ch bo
rng ngi s dng khng c kh nng s dng dch v c cung cp bi phn nn
dch v, phin s kt thc. Cc bn tin ti c th c qun l thch hp trong thnh
phn mng s chu trch nhim iu khin dch v, v do vy ti ph v cc xem xt
thay i khng cn thit c th trnh c.

44
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17651
(21) 1-2007-02702 (51) 7 C07D 487/04, A61K 38/05, A61P
31/14, C07K 5/06, 5/078
(22) 28.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/064813 28.07.2006 (87) WO/2007/014919 08.02.2007
(30) 05107067.0 29.07.2005 EP
05107413.6 11.08.2005 EP
(71) TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD. (IE)
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland
(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard (FR), DE KOCK, Herman, Augustinus
(BE), VENDEVILLE, Sandrine, Marie, Helene (FR), HU, Lili (NL), VAN DE
VREKEN, Wim (BE), MC GOWAN, David, Craig (US), TAHRI, Abdellah (BE),
SURLERAUX, Dominique, Louis, Nestor, Ghislain (BE), SIMMEN, Kenneth, Alan (GB)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Hp cht c ch virut vim gan C vng ln
(57) Sng ch cp n cc cht c ch HCV c cng thc (I)

v cc N-oxit cc mui, v cc dng ng phn lp th ha hc ca chng, trong R1


l aryl hoc h vng d vng hai vng c t 8 n 12 cnh hoc mt vng c 5 hoc 6
cnh no, khng no mt phn hoc khng no hon ton cha mt nit, v ty t mt
n ba oxy, lu hunh hoc nit, trong h vng ny c th ty c th; L l lin
kt trc tip, -O-, -O-C1-4alkandiyl-, -O-CO-, -O-C(=O)-NR5a- hoc - O-C(=O)-NR5a-C1-
2 6 6 7 5a 5b 5c
4alkandiyl-; R l hydro, -OR , -C(-O)OR , -C(-O)R , - C(-O)NR R , -C(-O)NHR , -
NR5aR5b, -NHR5c, -NHSOpNR5aR5b, -NR5aSOpR8, hoc -B(OR6)2; R3 v R4 l hydro hoc
C1-6alkyl, hoc R3 v R4 cng nhau c th to thnh vng C3-7xycloalkyl; n l 3, 4, 5,
hoc 6; p l 1 hoc 2; aryl l phenyl, naphyl, indanyl, hoc 1,2,3,4-tetrahydronaphtyl,
mi gc c th c th ty ; Het l d vng no khng no hon ton hoc khng no mt
phn 5 hoc 6 cnh cha t 1 n 4 nguyn t khc loi, mi nguyn t c chn t
nit, oxy v lu hunh, ty ngng t vi vng benzen, v trong ton b nhm Het
c th c th tu ; cc hn hp dc dng cha cc hp cht c cng thc (I) v cc
quy trnh iu ch cc hp cht c cng thc (I). Sng ch cn xut cc t hp cc t
hp c sinh kh dng cao ca cc cht c ch HCV c cng thc (I) v ritonavir.

45
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17652
(21) 1-2007-02703 (51) 7 C07K 5/078, A61K 31/4709, A61P
31/14, C07K 5/06
(22) 28.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/064812 28.07.2006 (87) WO/2007/014918 08.02.2007
(30) 05107066.2 29.07.2005 EP
06101278.7 03.02.2006 EP
(71) 1. TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD. (IE)
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland
2. MEDIVIR AB (SE)
Lunastigen 7, S-141 44 Huddinge, Sweden
(72) DE KOCK, Herman, Augustinus (BE), RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard
(FR), SIMMEN, Kenneth, Alan (GB), LINDSTROM, Mats, Stefan (SE),
KAHNBERG, Pia, Cecilia (SE), ANTONOV, Dmitry (RU), NILSSON, Karl, Magnus
(SE), SAMUELSSON, Bengt, Bertil (SE), ROSENQUIST, sa, Annica, Kristina (SE)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Hp cht c ch virut vim gan C vng ln
(57) Sng ch cp n cc cht c ch HCV c cng thc (I)

v cc N-oxit, cc mui, v cc cht ng phn lp th ca n, trong ng t


qung l lin kt i tu gia cc nguyn t C7 v C8; R1 l hydro hoc C1-6alkyl; R2
l hydro hoc C1-6alkyl; v n l 3, 4, 5, hoc 6; cc hn hp dc dng cha cc hp cht
c cng thc (I) v cc quy trnh iu ch cc hp cht c cng thc (I). Sng ch cn
xut cc t hp c sinh kh dng cc ca cc cht c ch HCV c cng thc (I) v
ritonavir.

46
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17653
(21) 1-2007-02710 (51) 7 C07D 231/40, A61K 31/41, 31/415,
31/4155, 31/4184, 31/4192,
31/4196, 31/422, 31/4245, 31/427,
31/428, 31/433, 31/4439, 31/444,
31/4453, 31/454, 31/455, 31/47,
31/4709, 31/4725, 31/4965, 31/517,
31/5377, 31/541, 31/64, A61P 3/04,
3/06, 3/10, 43/00, C07D 401/12,
403/12, 405/12, 409/12, 413/12,
417/12, 417/14
(22) 22.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/310603 22.05.2006 (87) WO/2006/126695 30.11.2006
(30) 2005-148847 23.05.2005 JP
2005-367286 20.12.2005 JP
(71) JAPAN TOBACCO INC. (JP)
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 1058422, Japan
(72) TAKAGI, Masaki (JP), NAKAMURA, Takeshi (JP), MATSUDA, Isamu (JP),
FUKUDA, Kenji (JP), OZAWA, Koichi (JP), UEDA, Nobuhisa (JP), SAKATA,
Kaoru (JP), NOMURA, Yukihiro (JP)
(74) Vn phng Lut s on Hng Sn (VPLS DOANHONGSON)
(54) Hp cht pyrazol v thuc iu tr bnh i tho ng cha
hp cht ny
(57) Sng ch cp ti hp cht pyrazol c hot tnh c ch glycogen phosphorylaza gan
v hu ch lm thuc tr liu hoc d phng i vi bnh i tho ng, hp cht
pyrazol ny c th hin bng cng thc chung (I) sau y:

trong vng Q l nhm aryl hoc d thm- R1 l nguvn t hydro, nguyn t halogen,
nhm C1-6 alkyl hoc nhm C1-6 alkoxy, R2 l nguyn t halogen, nhm C1-6 alkyl, nhm
C1-6 alkoxy hoc nhm azido, R3 l nguyn t halogen, nhm hydroxyl, nhm C1-6 alkyl,
nhm halo C1-6 alkyl, nhm C1-6 alkoxy, nhm azido, nhm amino, nhm axylamino
hoc nhm C1-6 alkylsulfonylamino, R4 v R5 l ging nhau hoc khc nhau v l
nguyn t hydro, nhm C1-6 alkyl c th hoc cha c th, nhm C3-8 xycloalkyl,
nhm d vng bo ho c th hoc cha c th, nhm aryl c th hoc
cha c th, nhm C7-14 aralkyl, nhm d vng thm hoc nhm tng t hoc mui
dc dng ca n.

47
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17654
(21) 1-2007-02712 (51) 7 A01N 37/52, A01P 7/00, A01N
53/00, 51/00, 47/34
(22) 30.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/062714 30.05.2006 (87) WO/2006/128863 07.12.2006
(30) 60/687,111 03.06.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 18.12.2007
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT (DE)
67056 Ludwigshafen, GERMANY
(72) ANSPAUGH, Douglas D. (US), ARMES, Nigel (GB), KUHN, David C. (US),
OLOUMI-SADEGHI, Hassan (US)
(74) Cng ty T vn u t v chuyn giao cng ngh (INVESTCONSULT)
(54) Hn hp dit loi gy hi
(57) Hn hp dit loi gy hi gm, nh thnh phn hot tnh
1) hp cht c cng thc I trong W, X, Y, R1, R2, R3, R4 v hp cht II nh c
nh ngha trong bn m t.

trong mt lng hu hiu c tc dng hip ng, phng php phng tr su b hoc b
ve vi cc hn hp ca hp cht c cng thc I vi hp cht c cng thc II, phng
php bo v cy trng khi s tn cng hoc xm hi ca su b hoc b ve, v quy
trnh iu ch hp phn x l, phng tr, ngn nga hoc bo v ng vt mu nng
hoc c khi s xm hi hoc ly nhim ca su b hoc b ve gm mt lng hu hiu
c tc dng dit loi gy hi hn hp ca hn hp nu trn.

48
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17655
(21) 1-2007-02751 (51) 7 H01B 7/00, 13/06, 13/10, 13/26,
H01R 43/00
(22) 23.03.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/011069 23.03.2006 (87) WO2007/081372 19.07.2007
(30) 11/135,986 24.05.2005 US
(71) SOUTHWIRE COMPANY (US)
P.O. Box 1000, One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119, United States of America
(72) KUMMER Randy D. (US), REECE David (US), DIXON Mark D. (US), CARLSON
John R. (US), LAM Hai (US), SASSE Philip (US)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Cp in c b mt gim h s ma st
(57) Sng ch xut cp (12) c b mt ma st gim v phng php ch to cp ny bao
gm bc trong dy dn (14) c ph hn hp cht do (17) v vt liu bi trn
(19), trong li dn ph c lm ngui. Cp (12) bao gm t nht mt dy dn
(14) v t nht mt v bc bng cht do (17) v a vt liu bi trn (19) vo trong
v/hoc ln cht do (17). Thit b sn xut cp in (12) bao gm cun (13) cp dy
dn (14) ti u p n (15), ln lt ni vi bnh cha (16 & 18) cha cht do (17) v
vt liu bi trn (19), ph dy dn in (14) v cun (21) cun cp (12).

49
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17656
(21) 1-2007-02756 (51) 7 A61K 31/56
(22) 16.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/023382 16.06.2006 (87) WO2006/138503 28.12.2006
(30) EP05105484.9 21.06.2005 EP
(71) N.V. ORGANON (NL)
Kloosterstraat 6, NL-5349 AB Oss, the Netherlands
(72) Davis, Victoria Jane (CA)
(74) Cng ty TNHH Trn Hu Nam v ng s (TRAN H.N & ASS.)
(54) Phng php s dng thuc trnh thai mt pha dng qua
ng ming
(57) Sng ch cp n cc ch mi i vi cc thuc trnh thai mt pha qua ng ming.

50
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17657
(21) 1-2007-02796 (51) 7 H04L 1/16, 27/26
(22) 26.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/001377 26.05.2006 (87) WO2006/126078 30.11.2006
(30) 60/684,688 26.05.2005 US
11/389,752 27.03.2006 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 19.06.2008
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Nokia Group, P.O. Box 226, FIN-00045 Helsinki, Finland
(72) RONG Zhigang (CN), MA Lin (US), PI Zhouyue (CN), ZHOU Fei Frank (CN)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v thit b cung cp bo tn hiu bo nhn
trong h thng truyn thng a sng mang
(57) Phng n s c xut bo tn hiu bo nhn trong h thng a sng mang. Mt
s tn hiu bo nhn c nhn tng ng vi mt s sng mang truyn. Cc sng mang
truyn s c kt hp vi hng truyn th nht. Mt vi tn hiu bo nhn c phn
phi ti nhnh b pht th nht, v cc phn cn li ca cc tn hiu bo nhn c phn
phi ti nhnh b pht th hai. Mt s tn hiu bo nhn s c truyn qua mt sng
mang truyn n cng vi hng truyn th hai.

51
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17658
(21) 1-2007-02812 (51) 7 F02F 7/00, F16C 9/02, 35/077
(22) 26.12.2007 (43) 25.08.2008
(30) 2007-015844 26.01.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 26.12.2007
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN
(72) Shiro KOKUBU (JP)
(74) Cng ty TNHH Dch v s hu tr tu ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.)
(54) C cu hin th thng tin khi ng ca xe
(57) Sng ch xut c cu c kt cu n gin v r tin , khi kh nng khi ng c
d kin l s b gim, cho php ngi li xe nhn bit c trng thi ny trc khi khi
ng ng c. t c mc ch nu trn, sng ch xut xe bao gm ng c c
kh nng s dng nhin liu hn hp c to ra bng cch trn ln nhiu loi nhin
liu, c cu hin th thng tin v vic khi ng c to kt cu sao cho n bao gm c
cu o nhit khng kh (13) dng o nhit khng kh bn ngoi hoc khng kh
c ht vo trong ng c, v cm hin th khi ng (35) dng thc hin vic hin
th v kh nng khi ng ng c trc khi khi ng ng c trn c s nhit ca
khng kh bn ngoi hoc khng kh np o c bi c cu o nhit khng kh ny.

52
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17659
(21) 1-2007-02855 (51) 7 D04B 35/04
(22) 18.11.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2005/012393 18.11.2005 (87) WO2007/057041 24.05.2007
(71) SANTONI S.P.A. (IT)
Via Carlo Fenzi, 14, 25135 Brescia, Italy
(72) Ettore LONATI (IT), Fausto LONATI (IT), Tiberio LONATI (IT)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Kim dng di chuyn ng may t kim ny n cc kim lin
k dng cho my dt kim hoc my tng t
(57) Sng ch cp n kim dng di chuyn ng may t kim ny n cc kim lin k
dng cho my dt kim hoc my tng t. Kim (1) bao gm: chn (2), u (3), c b
tr u theo hng dc, hoc u trn, ca chn, v then (4) c lp quay so vi chn
(2) lin k u (3), xung quanh trc quay (5) gn nh vung gc vi trc dc ca chn
(2) v c th quay xung quanh trc quay (5) m hoc ng u (3). Kim (1) c t nht
mt bn mng mm do n hi (6a,6b), c gn lin vi chn (2) v to ra, trn hai
mt i din nhau ca chn (2), bn di then (4), hai hc (8a,8b), mi hc trn mt mt
ca chn (2). Trn tng hc (8a,8b) c th lun, u (3) ca kim lin k (1a) di
chuyn vng si dt (40), c mang bi chn (2) v c b tr cc hc (8a,8b), t
kim (1) n kim lin k (1a).

53
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17660
(21) 1-2008-00032 (51) 7 C07K 16/28, A61K 39/395, G01N
33/577, C12N 5/18, A61P 3/00,
17/00, 25/00, 31/00, 35/00
(22) 05.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/021878 05.06.2006 (87) WO2006/133164 14.12.2006
(30) 60/687,705 06.06.2005 US
(71) WYETH (US)
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA
(72) CHO, Seongeun (KR), GILL, Davinder, Singh (US), TAN, Xiang-Yang (US), QlAN,
Ming, Diana (US)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Khng th n dng khng TrkB
(57) Sng ch xut cc khng th n dng i vi TrkB ngi. Trong cc phng n nht
nh cc khng th ca sng ch lin kt v hot ho TrkB ngi. Trong cc phng n
nht nh cc khng th ca sng ch chn lc i vi TrkB ngi bi v chng khng
lin kt (hoc hot ho) TrkA ngi hoc TrkC ngi. Trong mt s phng n cc
khng th n dng ca sng ch phn ng cho vi TrkB chut. Cc dng bin i ph
hp vi ngi hoc ngu trang ca cc khng th ca sng ch cng c bao hm.
Dc phm cha khng th ca sng ch c xut nh l cc phng php bo ch
cc khng th ca sng ch v cc phng php s dng khng th ny cho cc mc
ch iu tr, pht hin hoc lm sch.

54
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17661
(21) 1-2008-00056 (51) 7 C04B 28/14, 11/00
(22) 08.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/022371 08.06.2006 (87) WO2006/135707 21.12.2006
(30) 60/688,839 09.06.2005 US
11/449,177 07.06.2006 US
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY (US)
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3637 United States of America
(72) YU, Qiang (US), SONG, Weixin, D. (US), LYNN, Michael, R. (US)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Va cha thch cao, vn thch cao v phng php sn xut
vn thch cao ny
(57) Sng ch ni chung xut cc va cha thch cao bao gm va xtuco, cht phn tn
naphtalensulfonat, v tinh bt gelatin ha t trc. Cht phn tn naphtalensulfonat
c mt vi lng nm trong khong t 0,1% - 3,0% trng lng tnh theo trng lng
ca va xtuco kh. Tinh bt gelatin ha t trc c mt vi lng t nht nm trong
khong t 0,5% n 10% trng lng tinh bt gelatin ha t trc tnh theo trng
lng ca va xtuco kh trong hn hp. Cc cht ph gia cho va khc c th bao gm
cc mui trimetaphosphat, cc cht gia tc, cc cht kt dnh, si giy, si thy tinh, v
cc thnh phn bit khc. Sng ch cng bao gm cc sn phm cha thch cao lm bng
cc va ny, chng hn, cc vn thch cao, v phng php sn xut cc vn thch cao.

55
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17662
(21) 1-2008-00057 (51) 7 C04B 28/14, 11/00
(22) 07.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/022014 07.06.2006 (87) WO2006/135613 21.12.2006
(30) 60/688,839 09.06.2005 US
11/445,906 02.06.2006 US
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY (US)
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3637 United States of America
(72) YU, Qiang (US), LYNN, Michael, R. (US), SONG, Weixin, D. (US), LIU, Qingxia
(US), SHAKE, Michael, P. (US), JONES, Frederick, T. (US)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Va cha thch cao, vn lt tng v phng php ch to
vn lt tng
(57) Sng ch ni chung xut cc va cha thch cao gm va xtuc, mui
trimetaphosphat, v cht phn tn naphtalensulfonat, trong mui trimetaphosphat c
mt vi lng chim t nht khong 0,12% trng lng tnh theo trng lng va xtuc.
Cc cht ph gia cho va khc c th bao gm cc cht gia tc, cc cht kt nh, tinh
bt, v si giy, si thy tinh, v cc thnh phn bit khc. Sng ch cng bao gm
cc sn phm cha thch cao c lm bng cc va ny, chng hn, vn lt tng bng
thch cao, v phng php to ra vn lt tng bng thch cao.

56
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17663
(21) 1-2008-00060 (51) 7 B32B 27/00
(22) 27.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/005093 27.05.2006 (87) WO2006/131229 14.12.2006
(30) 102005026484.0 09.06.2005 DE
102006018602.8 21.04.2006 DE
(71) 1. BAYER MATERIALSCIENCE AG (DE)
51368 Leverkusen, Germany
2. BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) (DE)
12205 Berlin, Germany
(72) WENZ Eckhard (DE), ECKEL Thomas (DE), SCHARTEL Bernhard (DE), BECK
Uwe (DE), HERTWIG Andreas (DE), WEISE Matthias (DE), STRUMPFEL
Johannes (DE), REINHOLD Ekkehart (DE), BUNDESANSTAL FUR
MATERIALFORSCHUNG UND - PRUFUNG (BAM) (DE)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Sn phm nhiu lp gm vt c polycacbonat c lp ph
chng chy v phng php sn xut
(57) Sng ch xut sn phm nhiu lp (vt liu compozit), trong lp th nht l lp m
n hp th quang hc trong khong hng ngoi, v trong lp th hai cha polyme
(cht do) lm . Sng ch cng xut phng php ci thin bn chng chy ca
cc vt c lm t cc polyme v ti phng php sn xut cc sn phm nhiu lp cng
nh cc hp phn m cc sn phm nhiu lp nu trn c cha.

57
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17664
(21) 1-2008-00084 (51) 7 H04L 29/06, H04Q 7/38
(22) 07.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/001505 07.06.2006 (87) WO2006/134441 21.12.2006
(30) 60/690,528 13.06.2005 US
60/692,855 21.06.2005 US
11/232,494 21.09.2005 US
60/759,487 17.01.2006 US
11/372,333 08.03.2006 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 11.01.2008
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilaladentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) BAJKO Gabor (HU), CHAN Tat Keung (CN)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Thit b, phng php v vt ghi c th c c bng my tnh
to ra m nhn dng nt di ng kt hp vi cc u tin nhn
thc trong cu trc t khi ng chung (GBA)
(57) Sng ch xut phng php bao gm bc gi qua mng khng dy (WN) thng
bo th nht bao gm danh sch cc c ch nhn thc c h tr bi nt v kt hp vi
mi c ch nhn thc, m nhn dng tng ng; vic xc nh trong WN c ch nhn
thc c s dng t khi ng, c da trn t nht mt danh sch nhn c t
nt; v bc bao gm thng tin trong thng bo th hai c gi ti nt, thng tin bao
gm c ch nhn thc xc nh kt hp vi vi m nhn dng tng ng. Phng php
cn bao gm bc bo v t nht danh sch cc c ch nhn thc c h tr bi nt v
cc nhn dng tng ng v gi thng bo th hai ti mng, thng bo th hai bao gm
t nht danh sch cc c ch nhn thc v cc nhn dng tng ng. Phng php cn
bao gm vic nhn t mng thng bo tr li th hai t nht c bo v tnh nguyn vn
tng phn, trong thng bo tr li th hai bao gm s ch bo v c ch ch bo v c
ch nhn thc c chn v m nhn dng tng ng.

58
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17665
(21) 1-2008-00115 (51) 7 C04B 28/14
(22) 11.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/018123 11.05.2006 (87) WO2006/137997 28.12.2006
(30) 11/152,661 14.06.2005 US
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY (US)
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3637 (US)
(72) LIU, Qingxia (CA), LETTKEMAN, Dennis, M. (US), WILSON, John, W. (US),
RANDALL, Brian, S. (US), BLACKBURN, David, R. (US), SHAKE, Michael P. (US)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Va thch cao v tm panen p tmg
(57) Sng ch cp n va thch cao v tm panen p tng. Va thch cao c sn xut
bao gm nc, t nht 50% trng lng canxi sunfat hemihyrat, v tc nhn phn tn
polycacboxylat c trng c iu ch s dng t nht ba n v lp. n v lp th
nht l n v lp kiu vinyl ete. n v lp th hai bao gm n v lp kiu maleic axit.
n v lp th ba bao gm n v lp kiu acrylic axit. Tc nhn phn tn polyme c
trng lng phn t nm trong khong t 20000 n khong 80000 Dalton. Va c
to ra t hp phn ny c th c to ra cc mc nc gim tng tc lm kh
v gim chi ph lm kh.

59
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17666
(21) 1-2008-00116 (51) 7 C04B 16/08, 20/00, 16/00, 24/08,
24/36, 28/14, 11/00
(22) 13.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/022942 13.06.2006 (87) WO2006/138280 28.12.2006
(30) 11/152,404 14.06.2005 US
11/450,122 09.06.2006 US
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY (US)
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3637 United States of America
(72) LIU, Qingxia (CA), SHAKE, Michael P. (US), BLACKBURN, David, R. (US),
HINSHAW, Stewart (US)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Phng php s dng bt v tc nhn phn tn trong va
thch cao
(57) Sng ch cp n phng php s dng bt v tc nhn phn tn trong va thch cao
c s dng mt cch hu hiu trong vn lt tng c bt c to ra theo phng
php trong va stuco c trn ln vi tc nhn phn tn th nht v lng nc th
nht to va thch cao. X phng c trn ln vi tc nhn phn tn th hai v
lng nc th hai to bt. Sau , bt c kt hp vi va. Vic chn cc tc nhn
phn tn th nht v th hai khc nhau v cc lng s dng chng cn xng cho php
kim sot s phn b kch thc ca cc bong bng bt trong va v cc l c to ra
trong li thch cao. Vic s dng cng loi tc nhn phn tn trong c my trn v nc
to bt lm tng hiu qu ca tc nhn phn tn.

60
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17667
(21) 1-2008-00117 (51) 7 C04B 28/14, 11/00, B32B 1/04
(22) 13.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/022936 13.06.2006 (87) WO2006/138277 28.12.2006
(30) 11/152,317 14.06.2005 US
11/450,068 09.06.2006 US
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY (US)
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3637 United States of America
(72) LETTKEMAN, Dennis, M. (US), SHAKE, Michael P. (US), LIU, Qingxia (CA),
WILSON, John, W. (US), RANDALL, Brian (US), BLACKBURN, David, R. (US)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Va thch cao, panen thch cao c va ny v phng php
sn xut va thch cao
(57) Sng ch cp n va thch cao ci tin gm nc, canxi sulphat bn hyrat, tc nhn
phn tn polycaboxylat v tc nhn ci bin. Tc nhn ci bin c cu hnh ha hc
tng hiu qu ca tc nhn phn tn polycaboxylat. Cc tc nhn ci bin c u
tin gm xi-mng, vi, vi ti, soa nung, cc cacbonat, silicat v phosphat. Sng ch
cng cp n panen thch cao c va thch cao v phng php sn xut thch cao.

61
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17668
(21) 1-2008-00120 (51) 7 C11D 3/37, 1/62, 3/00
(22) 23.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/004895 23.05.2006 (87) WO2006/133792 21.12.2006
(30) 0512095.1 14.06.2005 GB
(71) UNILEVER N.V. (NL)
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands
(72) Paul William Blanco (GB), Allen Mark Carrier (US), Michael Douglas Eason (GB),
Christopher Gerald Gore (US), Sarah Louise Roberts (GB), Stephane Patrick Roth (GB)
(74) Cng ty TNHH Trn Hu Nam v ng s (TRAN H.N & ASS.)
(54) Ch phm x l vi
(57) Sng ch cp n ch phm x l vi dng lng cha cht lm mm vi dng cation
v cht ci bin nht polyme mch thng tan trong nc c cng thc: Z-Y-(X-Y)n -
Z, trong : X l mch polyete, mi Y c lp l nhm lin kt thu c t diisoxyanat,
mi Z c lp l nhm k nc v tu bao gm nhm khng gian c lin kt vi Y,
n l s nguyn t nht l 2, v phn t lng ca polyme nm trong khong t 2000 n
80000.

62
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17669
(21) 1-2008-00122 (51) 7 A43B 13/14, 13/18, 21/26
(22) 23.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/010189 23.10.2006 (87) WO2007/051539 10.05.2007
(30) 202005017306.1 05.11.2005 DE
(71) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF DASSLER SPORT (DE)
Wurzburger Strasse 13, 91074 Herzogenaurach, Germany
(72) ROHWER-KAHLMANN Jorg (DE)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Giy, c bit l giy th thao
(57) Sng ch cp ti giy, c bit l giy th thao, bao gm phn m giy (1) v (2),
trong (2) c phn hoc phn trong (3), c thit k tip nhn vng gt ca
chn ngi i v c ni c nh vi phn m giy (1), v phn (4), c ni vi
phn hoc phn trong (3). nng cao kh nng v cng n hi hay c tnh
gim chn ca giy, sng ch xut phn hoc phn trong (3) v phn (4) c
t cch ra khi nhau, t nht khi nhn qua mt phn ca kch thc ca chng theo
chiu dc (L) ca giy, trong phn ni gia phn hoc phn trong (3) v phn
(4) c to ra hai im cch nhau (5, 6) theo cch sao cho to thnh khe h (7) bn
di vng gt ca chn ngi i, c bit l khe h khng kh, gia phn hoc phn
trong (3) v phn (4), trong khe h (7) ko di t nht cc phn qua ton b
chiu rng ca (2) v trong phn (4) vng u sau ca giy c ni vi phn
hoc phn trong (3).

63
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17670
(21) 1-2008-00139 (51) 7 A61K 31/325
(22) 26.07.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2005/026439 26.07.2005 (87) WO/2007/018496 15.02.2007
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA, N.V. (BE)
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
(72) PLATA-SALAMAN, Carlos, R. (US), ZHAO, Boyu (US), TWYMAN, Roy, E. (US)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Phng php bo ch thuc iu tr cc chng ri lon lin
quan n cc hp cht carbamat
(57) Sng ch cp n cc phng php bo ch thuc phng nga, iu tr hoc ci
thin cc chng ri lon lin quan n hp cht carbamat c s dng. C th hn, sng
ch cp n phng php bo ch thuc trong c s dng mt lng hiu qu hp
cht c chn t :

hoc cc dng dc dng ca n, trong phenyl c th ti v tr X vi mt n nm


nguyn t halogen c chn t nhm bao gm flo, clo, brom v iot; v, R1, R2, R3, R4, R5
v R6 c lp c chn t nhm bao gm hydro v C1-C4 alkyl; trong C1-C4 alkyl
c tu vi phenyl (v, trong phenyl c tu th vi cc phn t c lp c
chn t nhm bao gm halogen, C1-C4 alkyl, C1-C4 alkoxy, amino, nitro v xyano). Cc
hp cht nu trn c th c s dng ring hoc kt hp vi cc dc phm khc.

64
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17671
(21) 1-2008-00146 (51) 7 H05K 1/02
(22) 17.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-021958 31.01.2007 JP
(71) NITTO DENKO CORPORATION (JP)
1-2, Shimo-hozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan
(72) Voon Yee HO (SG), Szu-Han HU (TW)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Kt cu ni dng cho bng mch ni dy mm do v thit b
in t
(57) Sng ch cp n kt cu ni dng cho bng mch ni dy mm do gm chi tit cc
th nht, chi tit cc th hai, v bng mch ni dy mm do c mu dn in dng
ni in chi tit cc th nht v chi tit cc th hai. Chi tit cc th nht v chi tit cc
th hai c b tr theo cch sao cho t nht mt trong s cc chi tit cc c th dch
chuyn thng tin li gn v li ra xa chi tit cc cn li. Bng mch ni dy mm do
c b tr c qun hoc xon gia chiu dch chuyn.

65
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17672
(21) 1-2008-00165 (51) 7 H04Q 7/38, 7/32
(22) 01.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/001606 01.06.2006 (87) WO2006/136902 28.12.2006
(30) 11/157,613 21.06.2005 US
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) OOMMEN Paul (IN)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) H thng, thit b u cui, thc th mng, phng php v vt
ghi c c bng my tnh chn h thng trong h thng
truyn thng a ch
(57) Thit b u cui, thc th mng, h thng, phng php v vt ghi c th c c
bng my tnh cho php thit lp cc truyn thng vi h thng kh dng vn da trn
danh sch u tin v c dch v mong mun kh dng. Cc truyn thng c th c
thit lp mt cch t ng vi h thng vn cao nht trn danh sch u tin v c dch
v mong mun kh dng. Theo cch khc, tt c h thng vn trn danh sch u tin v
vn c dch v mong mun kh dng c th c hin th cho ngi s dng, sao cho
ngi s dng c th chn mt trong s cc h thng c hin th v cc truyn thng
c th c thit lp vi h thng c chn.

66
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17673
(21) 1-2008-00170 (51) 7 B22D 17/00
(22) 21.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-015066 25.01.2007 JP
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
(72) Kimitoshi SATOU (JP), Hiroshi YOSHII (JP)
(74) Cng ty TNHH T vn - u t N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.)
(54) Khun c
(57) phn phi kim loi nng chy vo trong nhiu hc v lm cho c th to ra nhiu vt
c trong mt quy trnh c duy nht vi cht lng cao v ng u, sng ch xut
b khun gm khun th nht (4) v khun th hai (5) c to ra m v ng c.
Nhiu hc (31) c to ra trong cc khun ny cho nhiu vt c c hnh dng
ging nhau c to ra ng thi. Rnh dn (9) c to ra a kim loi nng chy
t u rt pha pittng tr trt (15) vo cc hc (31) tng ng. Rnh dn (9) c cu
to t : cc phn phn phi th nht (10, 10) ko di t u rt (15) n cc v tr tng
ng vi cc hc (31) tng ng theo hng vung gc vi hng m v ng khun, v
cc b phn phn phi th hai (51) cho cc hc (31) tng ng ni thng cc hc
(31) vi cc phn phn phi th nht (10). Cc b phn phn phi th hai (51) c b
tr vi phn m rng theo hng m v ng khun (51a) cho mi hc (31) ko di t
mi u trong s cc u chy ra (10a) ca cc phn phn phi th nht (10) song song
vi hng m v ng khun.

67
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17674
(21) 1-2008-00198 (51) 7 C10G 53/04, 17/04, 21/00
(22) 21.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/024192 21.06.2006 (87) WO/2007/005298 11.01.2007
(30) 11/173,317 30.06.2005 US
(71) 1. CPC CORPORATION, TAIWAN (TW)
217 Min Sheng S. Road, Chia-Yi, Taiwan 60036
2. AMT INTERNATIONAL INC. (US)
5028 Tennyson Parkway, Plano, Texas 75024, United States of America
(72) LIN, Tzong-Bin (TW), SHEN, Hung-Chung (TW), WU, Kuang-Yeu (US)
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Quy trnh sn xut du m c hm lng nit rt thp
(57) Sng ch cp n quy trnh chit lng-lng c hiu qu cao loi b cc hp cht
nit v c bit l cc hp cht nit baz ra khi du m nh, thm vi hiu sut thu hi
cao bng cch s dng nc kh ion, c th c axit ho, lm dung mi chit. Sn
phm l hyrocacbon thm c lng nhim c nit cc thp m c th lm bt hot
cht xc tc axit. Du c chit ra l nguyn liu thch hp cho cc qu trnh xc tc
tip theo m c thc y bng cc cht xc tc rn c tnh nng cao, cc k nhy vi
cht c nit.

68
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17675
(21) 1-2008-00200 (51) 7 H03H 1/02
(22) 23.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-016883 26.01.2007 JP
(71) NITTO DENKO CORPORATION (JP)
1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan
(72) Mitsuru HONJO (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Bng mch in
(57) Sng ch cp n bng mch in gm lp nn cch in, cc ng truyn tn hiu t
th nht n th ba, lp ph cch in th nht v lp dn in. Cc phn rng c to
ra trong cc ng truyn tn hiu t th nht n th ba. Lp ph cch in th nht
c b tr trn lp nn cch in ph ln cc phn rng. Lp dn in c b tr
trn lp ph cch in th nht ph ln phn bn trn cc phn rng.

69
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17676
(21) 1-2008-00203 (51) 7 F16K 5/06
(22) 24.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 200710002952.7 30.01.2007 TW
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 24.01.2008
(71) VALVE-TEK MFG.CO., LTD. (TW)
No. 105, Jeng-guang St., Tai-Ping City, Taichung, Taiwan
(72) SHIH, Chao (TW)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Bi van cu v phng php ch to bi van cu ny
(57) Sng ch cp n phng php ch to bi cu ca van cu bao gm cc bc ta chn
khun th nht to khi th nht; a khi th nht vo khun th hai sau to
khi th hai, khi th hai c lp sp c chiu dy khng i bao quanh khi th nht
pha ngoi ca n; chun b khun th ba c to ra theo phng php c bng cch
nhng vt liu v, rt kim loi nng chy c nhit cao vo khun th ba, kim loi
nng chy bao quanh khi th nht bi v bi cu, sau khi lm ngui to thnh khi
th ba; hn gn l v bi cu, gia cng b mt ngoi ca khi th ba, x rnh, hn gn l
tong ng vi tr theo v tr ca im gia, nh bng b mt ngoi ca khi th ba
lm cho khi th ba to thnh sn phm bi cu ca van cu c b mt ngoi hon ton
trn tru, sch s m li r tin, nh, tui th cao v khng c cc thay i v thnh phn
ha hc.

70
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17677
(21) 1-2008-00205 (51) 7 A44B 11/25
(22) 24.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-014705 25.01.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 24.01.2008
(71) YKK CORPORATION (JP)
1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan
(72) Kenichi YOSHIE (JP), Miyuki OHGAKU (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Kha ci
(57) Sng ch cp n kho ci bao gm chi tit b bao (A) v chi tit bao (B). Chi tit b
bao bao gm: (10); hai chn (20) nh ra t ; v cc phn ci (25) c to ra cc
chn v ci c vo chi tit bao. ny bao gm phn nh (14) nh ra theo chiu nh
ca cc chn. Rnh (15) c to ra b mt trc hoc b mt sau ca phn nh. Rnh
(15) ny bao gm u trc (15A) v u sau (15B) theo chiu gi ca chi tit b bao
(A). u trc c chiu cao gn nh bng vi b mt trc ca . u sau hu nh
thp hn v tr khc bt k trn b mt ni u trc v u sau.

71
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17678
(21) 1-2008-00213 (51) 7 B62M 7/02
(22) 24.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-015572 25.01.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 24.01.2008
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
(72) Yoshiaki Yamamoto (JP)
(74) Cng ty TNHH T vn - u t N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.)
(54) Phng tin giao thng kiu ngi chn hai bn
(57) Sng ch cp n vic lm gim s thay i bt thng khong cch gia cc trc
bnh xe v tng cng tnh n nh chy xe. Sng ch xut xe my bao gm cht
xoay (109) c bi khung thn (10) v cm ng c (20) ung a ln pha trn v
xung pha di cng vi bnh sau (3) c im ta nm cht xoay (109). Trc khuu
(34) c b tr pha trc cm ng c (20). Cm ng c (20) c cc thnh phn
(22) c b tr pha trn trc khuu (34) v c lp vo cht xoay (109). Phn sau ca
cm ng c (20) trc (4) ca bnh sau (3).

72
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17679
(21) 1-2008-00214 (51) 7 B62J 35/00
(22) 24.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-022314 31.01.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 24.01.2008
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
(72) Yoshinori Chisuwa (JP)
(74) Cng ty TNHH T vn - u t N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.)
(54) Phng tin giao thng kiu ngi chn hai bn
(57) Sng ch cp n vic lm gim s rung ng b mt pha trn ca bnh nhin liu,
sng ch xut khung thn (14) ca phng tin giao thng kiu ngi chn hai bn
(10) bao gm khung (19) ko di dc theo b mt bn pha ngoi bnh nhin liu (100);
v thnh phn ngn rung ng th nht (140) c lp chn vo gia khung (19) v bnh
nhin liu (100). Trn phng tin giao thng kiu ngi chn hai bn (10), rung ng
c truyn vo bnh nhin liu (100) qua khung thn (14) c th c gim bi thnh
phn ngn rung ng th nht (140). Nh vy, s rung ng b mt pha trn ca bnh
nhin liu (100) c th gim c.

73
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17680
(21) 1-2008-00215 (51) 7 H02K 7/116
(22) 24.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-026941 06.02.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 24.01.2008
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
(72) Hiroyuki Kaminokado (JP)
(74) Cng ty TNHH T vn - u t N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.)
(54) ng c c lp my in quay kiu c khe h dc trc
(57) Sng ch cp n ng c c lp my in quay kiu c khe h dc trc cc k d
lp rp, sng ch xut ng c c lp my in quay kiu c khe h dc trc (50)
bao gm hp cacte (60), rto (21) v stato (25). Trc khuu (51) c dn ng quay
quanh ng tm (X) bi pittng, c lp trong hp cacte (60) sao cho trc khuu (51)
ny c th quay. Rto (21) c lp vo phn u (51c) ca trc khuu (51) pha
ngoi hp cacte (60) v bao gm mt s nam chm vnh cu (24). Stato (25) c lp
vo hp cacte (60) c trc khuu (51) c lp trong v hng vo cc nam chm
vnh cu (24) theo hng ng tm (X). Stato (25) bao gm stato c nh (30) c cc
rng th nht (34) v stato di ng (40) c cc rng th hai (41). Khe h gia cc rng
th nht (34) v cc rng th hai (41) pht ra t tr c th thay i bi s quay cc rng
th hai (41) quanh ng tm (X) i vi cc rng th nht (34). C cu dn ng (80)
c to ra quay tng i stato th nht (34) v stato th hai (41).

74
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17681
(21) 1-2008-00216 (51) 7 F02B 61/02
(22) 24.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-031186 09.02.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 24.01.2008
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
(72) Toshinori Inomori (JP)
(74) Cng ty TNHH T vn - u t N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.)
(54) Phng tin giao thng kiu ngi chn hai bn
(57) Sng ch xut phng tin giao thng kiu ngi chn hai bn khng i hi kch
thc ca ng c phi c lm ln hn khi lp c cu thng hi c to lin khi vi
bm nc lm mt, theo sng ch xut phng tin giao thng kiu ngi chn
hai bn gm: cm ng c kiu ung a (40) c ccte (90), xylanh (80), v u xylanh
(70) trong c b tr trc cam (73); bm nc lm mt (74) c b tr trong u
xylanh (70) v gm cnh bm (74a) c ni theo cch quay c vi trc cam (73) v
cp nc lm mt cho cc rnh nc lm mt; v c cu thng hi (75) c b tr lin
k bm nc lm mt (74) v trc cnh bm (74b) i xuyn qua c cu ny. C cu
thng hi (75) gm ccte thng hi (S1) c chiu di dc theo ng trc tm xylanh
(C1) l ln hn chiu di ca bm nc lm mt (74). Ccte thng hi (S1) cn c b
tr hng v pha ccte (90) so vi trc cam (73).

75
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17682
(21) 1-2008-00220 (51) 7 B23Q 3/00, F16B 2/02
(22) 24.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 00154/07 30.01.2007 CH
(71) EROWA AG (CH)
Winkelstrasse 8, CH-5734 Reinach, Switzerland
(72) Bruno SANDMEIER (CH)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) g kp
(57) Sng ch cp n g kp bao gm mm cp (1) v chi tit phi gia cng (22)
c b tr tho ra c trn . Mm cp (1) c c cu kp nh v chi tit phi
gia cng (22). C cu kp ny c cc chi tit kp c kt cu di dng cc m kp (10).
Chi tit phi gia cng (22) c b mt kp (28a) chy gn nh dc theo b mt v
ngoi (26) ca n tip xc b mt vi cc m kp (10) nh phn trc (12) ca n c
b mt p (13) trong khi kp.

76
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17683
(21) 1-2008-00222 (51) 7 C22B 25/06, 9/10, 9/02, H05K
3/34
(22) 25.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/314634 25.07.2006 (87) WO2007/013433 01.02.2007
(30) 2005-215946 26.07.2005 JP
(71) NIHON SUPERIOR SHA CO., LTD. (JP)
16-15, Esakacho 1-chome, Suita-shi, Osaka 564-0063, Japan
(72) Tetsuro NISHIMURA (JP)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Phng php lm kt ta ng trong hp kim hn khng cha
ch, phng php to ht v tch hp cht (CuX)6Sn5 v phng
php thu hi thic
(57) Sng ch cp n phng php lm kt ta ng trong hp kim hn khng cha ch
tch ng d ngm chit trong b hp kim hn khng cha ch v thu hi thic vi
hiu qu cao. Nguyn t X to ra hp cht (CuX)6Sn5 gia ng v thic trong hp
kim hn khng cha ch nng chy c thm vo tch hp cht (CuX)6Sn5. Thic
c thu hi bng cch lin kt hp cht (CuX)6Sn5 lin kt bng cch a hp cht ny
qua a c nhiu l thng, to ra cc dng xoy lm kt ta v tch cc hp cht
(CuX)6Sn5 lin kt v loi b chng.

77
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17684
(21) 1-2008-00224 (51) 7 B62K 3/00
(22) 25.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-038704 19.02.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 25.01.2008
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
(72) Yutaka Mine (JP), Hiroyuki Kaminokado (JP), Satoshi Kawakami (JP)
(74) Cng ty TNHH T vn - u t N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.)
(54) Phng tin giao thng kiu ngi chn hai bn
(57) Sng ch cp n xe my (10) c xut c b truyn ng dng ai hnh ch V
(65) c to ra, trong c th m bo c cht lng lm mt i vi b truyn
ng dng ai hnh ch V (65) trong khi vn hn ch c chiu rng phng tin giao
thng. Ngoi ra, trong trng hp xut cm truyn ng c to ra c b truyn
ng dng ai hnh ch V (65), xe my (10) c to ra c kh nng lm gim lng
nc vy ln v xm nhp vo cm truyn ng t ca x trong khi vn m bo c
hiu sut x i vi cm truyn ng. ng ht (90) ban gm phn ng ht th nht (91)
m qua khng kh t bn ngoi c ht vo v phn ng ht th hai (92) c ni
vi ca ht (81) c to ra trn np hp truyn ng (80), phn ng ht th hai (92)
c un cong v pha trong theo hng chiu rng ca phng tin giao thng c
ni vi phn ng ht th nht (91) v u ngoi ca phn ng ht th nht (91) c to
ra v pha trong ca u ngoi qut lm mt (105) theo hng chiu rng ca phng
tin giao thng.

78
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17685
(21) 1-2008-00225 (51) 7 F02B 61/02
(22) 25.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-038696 19.02.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 25.01.2008
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
(72) Yutaka Mine (JP), Satoshi Kawakami (JP)
(74) Cng ty TNHH T vn - u t N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.)
(54) Phng tin giao thng kiu ngi chn hai bn
(57) Sng ch cp n kh nng b tr cc thit b ph tr nh my pht in, qut lm
mt, v.v., trn cm ng c dng ung a trong khi vn hn ch c chiu rng
phng tin giao thng, sng ch xut xe my bao gm cm ng c dng ung a
bao gm ng c (40) c trc khuu (41), puli dn ng (51) c ni vi trc khuu
(41) v bn tri ng c (40) ng vai tr nh c cu truyn ng truyn lc dn
ng n bnh sau (30b) thng qua ai truyn ng (52), my pht in (70) c ni
vi trc khuu (41) v bn phi ng c (40) v qut lm mt (80) c ni vi trc
khuu (41) v bn phi ng c (40) ht khng kh t bn ngoi F. ai dn ng
(52) c to ra theo hng chiu dc phng tin giao thng c b tr v pha ngoi
ng c (40) t bnh sau (30b) theo hng chiu rng phng tin giao thng. Cm
ng c dng ung a c to ra c hp ly hp khi ng (57), trong ly hp khi
ng (54) c b tr. Hp ly hp khi ng (57) c to ra gia puli dn ng (51) v
ng c (40).

79
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17686
(21) 1-2008-00231 (51) 7 A61K 31/195, A23L 1/305, A23K
1/18, 1/16
(22) 25.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-016253 26.01.2007 JP
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP)
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan
(72) Tsuyoshi TONOUE (JP), Yoshitaka KATO (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Ch phm c tc dng c ch tnh trng nhim khun
salmonella dng cho g con
(57) Sng ch xut ch phm c tc dng c ch tnh trng nhim khun Salmonella dng
cho g con cha axit gluconic hoc mui hoc dn xut ca n lm hot cht, v thc n
dng c ch tnh trng nhim khun Salmonella cho g con cha ch phm ny.

80
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17687
(21) 1-2008-00232 (51) 7 B62L 3/04
(22) 28.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-022154 31.01.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.01.2008
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan
(72) Junichi NAKANO (JP), Hideaki TOZAWA (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Kt cu phanh chn ca xe kiu scut
(57) Sng ch xut kt cu gim kch thc ca kt cu phanh chn v lm tng linh
hot v thit k v gim c s lng gi cng gia cng v chi ph cho kt cu phanh
chn. Trong kt cu phanh chn ca xe loi scut trong hai sn t chn bn tri v
bn phi (31) c bi khung chnh (18) c to ra gia tay li v yn i, cn
phanh (33) dng iu khin thit b phanh bnh sau dng phanh bnh sau c lp
quay c vo khung chnh (18) v phn p (33b) ca cn phanh (33) nh ra bn trn
cc sn t chn (31), cc sn t chn (31) c bi gi (81) nh mt phn ca
khung thn (11), trc (34) cho cn phanh (33) c to ra trn gi (81), v trc
(34) nm bn trn khung chnh (18) v bn di cc sn t chn (31) khi nhn t pha bn.

81
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17688
(21) 1-2008-00233 (51) 7 F02M 35/16, 35/024, F01N 3/30
(22) 28.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-022129 31.01.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.01.2008
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan
(72) Junichi NAKANO (JP), Hideaki TOZAWA (JP), Masanobu MATSUZAKl (JP), Yuki
MURAOKA (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Kt cu b lc khng kh dng cho xe my
(57) Sng ch cp n kt cu lc khng kh dng cho xe my, ci thin kh nng lm
vic cho cng vic lm sch trong ngn ph, lm tng nng sut lp rp b lc khng
kh v lm tng mc rng ri ca kt cu. V b lc khng kh (81) c kt cu kt
hp bao gm thn v (82) v np b lc khng kh (84) i tip vi thn v v phng
theo chiu vung gc vi b mt i tip (81A) gia thn v (82) v np b lc khng
kh (84), ng ni (48) ni thng vi pha ng c c ni vi thn v (82) hng
chnh n v mt phng (81B) i qua b mt i tip (81A), b phn ngn cch (101)
to ra ngn ph (106) c gn tho ra c vo thn v ( 82) che mi ni ng ni
(105) v i din vi phn u (48b) ca ng ni (48), v chi tit lc khng kh (103)
c dng hnh tr v c lp tho ra c l ni chi tit (101b) c to ra b phn
ngn cch (101).

82
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17689
(21) 1-2008-00237 (51) 7 A61K 39/095, 39/102, 39/116,
A61P 31/04
(22) 23.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/006270 23.06.2006 (87) WO2007/000343 04.01.2007
(30) 0513069.5 27.06.2005 GB
0513071.1 27.06.2005 GB
0515556.9 28.07.2005 GB
0524204.5 28.11.2005 GB
0526040.1 21.12.2005 GB
0526041.9 21.12.2005 GB
(71) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (BE)
Rue de 1' Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium
(72) BIEMANS, Ralph, Leon (BE), DUVIVIER, Pierre (BE)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Phng php sn xut ch phm gy min dch
(57) Sng ch cp n phng php ci thin tin hnh cc phn ng ni saccharit-
protein s dng ho hc ngng t carbodiimit. Tu thuc vo bn cht ca saccharit
hoc cht mang protein tham gia, phm cht ca th ni c th c ci thin bng cch
thm mt trong s cc thnh phn phn ng chm vo hn hp phn ng. Cc ch phm
gy min dch c cung cp thm bao gm cc th ni saccharit- protein c to ra
bng cc phng php c bc l.

83
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17690
(21) 1-2008-00244 (51) 7 E02D 29/16, 29/045
(22) 28.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 10-2007-0013617 09.02.2007 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.01.2008
(75) JANG, JEONG-HWAN (KR)
106-1001 Lotte Apt., Manhyeon-maeul, Sanghyeon-dong, Yongin-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea
(74) Cng ty TNHH L & L (LE & LE)
(54) Thit b v phng php lp ghp cc on cng hp b tng
c sn bng cch cht cc cu phn lp ghp s dng cu
kin ng di trnh ln khng u
(57) Sng ch cp n thit b v phng php lp ghp cc on cng hp b tng c
sn (PC culvert - sau y gi l cng PC), trong , khi ch to kt cu cng PC bng
cch lp ghp cc on ng PC theo chiu di, cc cu kin ng v thit b ko cng
c lp t thng qua vng lin kt gia cc on cng PC theo chiu di sao cho c hai
on cng PC c th chng li s ln khng u, to c kt cu cng PC vng chc.
C th, trong thit b v phng php lp ghp cc on cng PC theo sng
ch, cc phn lm (11) c to mt lin kt i nhau ca cc on cng PC (10), c
m (12) c gn vo mp ca phn lm (11), sao cho phn lm (11) c th c
y bng vt liu n (14); b phn cht (17) c to ra trong cc on cng PC (10)
cc v tr cch cc phn gc mt lin kt ca cc on cng PC (10) mt khoang nh
sn theo chiu di; cc l thng (15) c to ra cc gc ca phn lm (11) ko di
theo chiu di; cc ng (21), cc ng ny bao gm cc cu kin ng v c cc l rt (22)
c to ra xuyn qua cho vt liu n (14) chy vo v cc thil b ko cng (24),
ko di qua cc ng (21), c lng vo qua cc l thng (15) c t qua cc mt lin
kt ca cc on cng PC (10) lin k; c cc on cng PC t i nhau v c p vo
nhau, hai u ca thit b ko cng (24) c c nh tng ng v c buc cht trong
b phn cht (17) bi cc tm c nh (25); v cc l thng (15) v cc ng (21) cng
c y vi vt liu n (14) m cc phn lm (11) c y.

84
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17691
(21) 1-2008-00246 (51) 7 F16L 19/03, 19/065, 19/10
(22) 29.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) PI 20070239 16.02.2007 MY
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 21.05.2008
(71) SPEARS PLASTIC INDUSTRIES (M) SDN. BHD. (MY)
607, Section 17/10, Happy Garden
(72) Keng Swee, CHEAH (MY), Jagjit Singh A/L Mangal Singh (MY)
(74) Vn phng Lut s Minh & Chin (MINH, CHIEN & PARTNERS)
(54) H thng ghp ni cho ng polyme
(57) Sng ch cp n h thng khp ni ng cho nhng ng polime bao gm thn khp
ni rng (1), ai c polime (2) v b phn vng m polime mm (3), trong mi ni
khng r r nc c thit lp gia thn khp ni rng v ng polime bng cch kt
hp nhng tc dng ca nhng ngch (15) trn mt ngoi ca phn hnh tr th hai (13)
ca thn khp ni rng gn cht mt trong (42) ca ng polime (4) tip xc vi mt tip
gip (16) ca thn khp ni rng, v nhng ngch (34) trn mt trong ca b phn vng
m polime mm (3) gn cht mt ngoi (41) ca ng polime, do ai c polime (2) c
vn theo ng ren vo ren (14) trn mt ngoi ca phn hnh tr th nht (12) v c
vn cht li.

85
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17692
(21) 1-2008-00265 (51) 7 C07D 237/28, 237/26, 237/08,
A61K 31/502
(22) 26.06.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/063533 26.06.2006 (87) WO2007/003521 11.01.2007
(30) 05106098.6 05.07.2005 EP
(71) F. HOFMANN-LA ROCHE AG (CH)
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland
(72) AMREIN, Kurt (CH), HUNZIKER, Daniel (CH), KUHN, Bernd (DE), MAYWEG,
Alexander, V. (DE), NEIDHART, Werner (DE)
(74) Cng ty H tr pht trin cng ngh (DETECH)
(54) Hp cht pyridazin
(57) Sng ch cp n cc hp cht c cng thc (I) cng nh cc mui dc dng v cc
este ca chng, trong R1 n R4 c ngha nu trong im 1 yu cu bo h. Hp cht
ny c th c s dng lm dc phm.

86
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17693
(21) 1-2008-00268 (51) 7 F16L 21/06
(22) 30.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 096201956 01.02.2007 TW
(75) CHOU-LIAN, YANG (TW)
No.117, Shang-an Rd., Situn District, Taichung City 407, Taiwan
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) B ni ng
(57) Sng ch cp n b ni ng dng ni cc ng, b ni ng bao gm: v bc th
nht c rnh th nht v rnh th ba; v bc th hai c rnh th hai v rnh th t, rnh
th nht v th hai nu to ra khong trng cha ng th nht, rnh th ba v th t
to ra khong trng cha ng th hai; b phn ni dng ni v bc th nht vi bc
th hai; v l xo gn gia cc v bc th nht v th hai tho khi b phn ni c
ni lng.

87
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17694
(21) 1-2008-00272 (51) 7 G06F 17/30
(22) 30.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) PI 20070169 06.02.2007 MY
(71) NEXBIS SDN. BHD. (MY)
Level 40, Tower 2, Petronas Twin Towers, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
(72) Johann YOUNG (MY)
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Phng php v h thng truy cp thng tin qua mng khng
dy
(57) Sng ch cp n h thng tm kim thng tin di ng qua mng khng dy hoc di
ng. Thng tin ly c lu tr trong cc gi hoc file trn my ch c t t xa.
Mi gi thng tin c ch nh s seri c th, v s seri c m ho thnh cc hnh
nh m ho. Thit b i ng gn camera c s dng thu cc hnh nh m ho, sau
bt u gii m cc hnh nh m ho thnh s seri s dng ng dng c ci t
trc trn thit b di ng. Thit b i ng ny sau truyn s seri qua mng khng
dy ti my ch trong thng tin ly c lu gi. My ch sau x l s seri v
ly gi thng tin trc c lin kt vi s seri ny nh c s d liu bn trong.

88
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17695
(21) 1-2008-00274 (51) 7 F16C 19/00
(22) 31.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 60/887,419 31.01.2007 US
11/957,563 17.12.2007 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 31.01.2008
(71) MORGAN CONSTRUCTION COMPANY (US)
15 Belmont Street Worcester, Massachusetts 01605, United States of America
(72) Peter N. Osgood (US), Armando S. Martins (US), Thomas C. Wojtkowski Jr. (US), Eric
L. Johanson (US), Ralph Divirgilio (US)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) c mng du ca my cn
(57) Sng ch cp ti cm c mng du quay c c trc ca trc cn trong my
cn. Cm bao gm hp cha cha c ng lt v chn. Cm kho trn phi hp
vi chn gi dc trc cm trn c trc cn. Cm kho c tip nhn dc trc
trn v c th quay c vo v ra khi mi gi khp trung gian vi c trc cn. Cc chi
tit th nht c mang bi v nh vo bn trong t cm kho tip xc vi b mt
ca c trc cn v tr th nht, v cc chi tit th hai nh vo bn trong t hp cha
tip xc vi mt ngoi ca cm kho v tr th hai nm cch dc trc so vi v tr
th nht.

89
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17696
(21) 1-2008-00275 (51) 7 B62J 13/00, F01P 5/06
(22) 31.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-032761 13.02.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 31.01.2008
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan
(72) Ryuji TSUCHIYA (JP), Yoshihiro FUNAYAMA (JP), Hiroshi ODAGIRI (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Cm ng lc
(57) Sng ch cp n cm ng lc c chi ph thp c chi tit dn hng gt chn cn
dng lm ng dn khng kh, dn n lm gim s lng cc chi tit v cc gi cng lp
rp yu cu. Cm ng lc c to ra, trong phn bc chn ca ngi ngi sau
(15r) c to nh ra pha bn ca thn xe my; chi tit dn hng gt chn (150)
c gn, chng ln t pha bn, vo phn trc ca np hp truyn ng (36), np ny
che pha bn ca c cu truyn ng lc; phn dn hng nh ra (150u) ca chi tit dn
hng gt chn (150) c to ra pha trong, theo chiu rng ca xe my, ca v gn
vi phn bc chn ca ngi ngi sau (15r); ca np khng kh (36c) ca hp truyn
ng c to ra phn trc ca np hp truyn ng (36) c chng ln bi chi tit
dn hng gt chn (150); v trong chi tit dn hng gt chn (150), ca np khng kh
(154) ny c to ra phn dn hng (150u) nh ra vt qu np hp truyn ng
(36), v ng dn khng kh (160) dn t ca np khng kh (154) n ca np khng
kh (36c) ca hp truyn ng c to ra.

90
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17697
(21) 1-2008-00277 (51) 7 G06K 9/00
(22) 10.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2006/002676 10.07.2006 (87) WO 2007/007998 18.01.2007
(30) 10-2005-0062113 11.07.2005 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 31.01.2008
(75) 1. PARK, KWANG-DON (KR)
1513-205 Hanareum Apt., 392, Sang-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-
030 (KR)
2. CHOI, JONG-HWA (KR)
(27/3) 973-12, Daerilm-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-070 (KR)
(74) Vn phng Lut s Minh & Chin (MINH, CHIEN & PARTNERS)
(54) B pht hin hnh nh ba chiu
(57) Sng ch cp n b pht hin nh ba chiu c lm thch hp pht hin ng
thi nhng hnh nh ca i tng c ngm t nhiu hng, bao gm: mt ng knh;
mt phn khc x c gn vo mt trc ca ng knh; phn thu knh c gn vo
pha sau ca phn khc x; v phn pht hin nh c gn vo y ca phn thu knh
thu c hnh nh i qua phn khc x v phn thu knh.

91
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17698
(21) 1-2008-00281 (51) 7 F02D 29/26
(22) 31.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-022128 31.01.2007 JP
12/017697 22.01.2008 US
(71) YAMAHA MOTOR ELECTRONICS KABUSHIKI KAISHA (JP)
1450-6 Mori, Mori-machi, Shuchi-gun, Shizuoka-ken, Japan
(72) KAZUO SATO (JP)
(74) Cng ty TNHH Quc t D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.)
(54) H thng iu khin pht in t s dng cquy, xe s dng h
thng ny v phng php vn hnh h thng ny
(57) Sng ch cp n h thng iu khin vic pht in t s dng cquy vi s tit kim
in nng v gim n ti thiu tn tht cng sut c to theo s vn hnh ca ng
c, h thng ny bao gm my pht in loi nam chm hot ng nh ng c t
trong v thit b iu khin chnh lu dng in xoay chiu c to ra nh my pht
in thnh dng in mt chiu, thit b iu khin vic cung cp dng in mt chiu
c to ra cho thit b in. Thit b iu khin bao gm phn chnh lu chuyn i
dng in xoay chiu c to ra nh my pht in thnh dng in mt chiu, v phn
iu khin iu khin dng c to ra i ra nh phn chnh lu. H thng iu khin
vic pht in t s dng cquy d dng ti i qua thit b in v phn iu khin iu
khin phn chnh lu sao cho dng c to ra thng l bng vi dng ti. Sng ch
cng cp n xe c trang b h thng ny v phng php vn hnh h thng ny.

92
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17699
(21) 1-2008-00282 (51) 7 H01B 7/00
(22) 31.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-025507 05.02.2007 JP
2007-268857 16.10.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 31.01.2008
(71) FUJIKURA LTD. (JP)
5-1, Kiba 1-chome, Kohtoh-ku, Tokyo, Japan
(72) Takashi MATSUKAWA (JP), Yuuki TANAKA (JP), Kazuo TANIHIRA (JP), Shigeru
ASHIDA (JP), Kiyoshi KUZUU (JP), Kensuke YOSHIDA (JP)
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Thit b in v b dy dn u dy thit b in
(57) Sng ch cp ti thit b in t bao gm t nht phn hp bao th nht v phn hp
bao th hai c lp c th di chuyn tng i gia chng, v dy in ni in
mch ca hp bao th nht v mch ca hp bao th hai. Dy in bao gm dy cp
phng dng bng, bao gm mt s lng cc dy bn trong c sp xp thnh hng
song song.

93
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17700
(21) 1-2008-00286 (51) 7 B02C 17/18, 17/00
(22) 31.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 096104142 05.02.2007 TW
(75) CHUNG-JEN PAI (TW)
1F, No. 83 , Lane 26, Chung Hsiao St., Chung Ho, Taipei Hsien, Taiwan
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) My xay
(57) Sng ch cp n my xay bao gm mt cm dn ng, mt rng, mt c cu xay,
v bt bnh cha. Khi nng bnh cha nh khp phn lp khp ca bnh cha t phn
lp khp bn trn ca rng v nn chi tit n hi vo a dn hng rng, np xoay
quay c vi bnh cha tng ng vi rng iu chnh khe h gia xay v a
xay ca c cu xay iu chnh kch thc ht bt xay mong mun.

94
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17701
(21) 1-2008-00288 (51) 7 F01P 5/06, B62J 39/00
(22) 01.02.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-025814 05.02.2007 JP
2007-032762 13.02.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 01.02.2008
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
1-1, Mimami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan
(72) Ryuji TSUCHIYA (JP), Hidekatsu TSUTSUMI (JP), Masato TAKAMURO (JP),
Yoshimi NUMAZAKI (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) ng c t trong c lm mt cng bc bng khng kh
(57) Sng ch c xut nhm lm mt hiu qu buji trong ng c t trong c lm
mt cng bc bng khng kh trong cm xi lanh v u xi lanh m cc cnh tn
nhit nh ra t c che bi np bo v to thnh ng dn khng kh lm mt gia
np bo v v cm xi lanh v u xi lanh. Qut lm mt dng a khng kh lm mt
c ht t bn ngoi np bo v v pha ng dn khng kh lm mt c kt hp vi
v c lp ghp vo trc khuu vi ca ra khng kh dng x khng kh lm mt i
qua ng dn khng kh lm mt ra bn ngoi c to ra cho np bo v. Khong
trng ch V c to ra cho mt phn ca chu vi ca cm xi lanh bng cch lm ngn
li mt phn hoc loi b cc cnh tn nhit nh ra t chu vi ca cm xi lanh. Phn nh
th nht nh vo bn trong dc theo khong trng ch V v phn nh th hai nh vo
pha trong v tr ni buji nm gia phn nh th hai v phn nh th nht c to ra
cho np bo v.

95
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17702
(21) 1-2008-00301 (51) 7 B28D 5/00, C03B 33/10
(22) 06.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/313508 06.07.2006 (87) WO2007/004700 11.01.2007
(30) 2005-227207 06.07.2005 JP
(71) MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. (JP)
2-12-12, Minami-Kaneden, Suita-city, Osaka, 5640044, Japan
(72) MAEKAWA Kazuya (JP), WAKAYAMA Haruo (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Bnh vch du vt liu gin, phng php sn xut bnh vch
du vt liu gin ny v phng php, thit b v dng c
vch du s dng bnh vch du vt liu gin ny
(57) Sng ch xut bnh vch du dng cho vt liu gin, bao gm: phn chu vi ngoi m
ng nh theo chu vi c to ra quanh , ni hai nn ct c ni cc y sao cho
c chung ng trc quay; v nhiu rnh v phn li xen k nhau c to ra theo
hng chu vi dc theo ng nh theo chu vi nu trn, trong cc phn li nu trn
c to ra t cc phn ca ng nh theo chu vi nu trn cn li sau khi ng nh
theo chu vi nu trn c ct rnh v c chiu di theo hng chu vi sao cho ng vch
du c v trn nn vt liu gin nu trn v vt nt thng ng ko di t ng vch
du theo phng chiu dy ca nn vt liu gin c to ra khi bnh vch du c
quay trng thi sao cho c p t ln nn vt liu gin nu trn, trong chiu di
ca cc rnh theo hng chu vi ngn hn chiu di ca cc phn li nu trn theo hng
chu vi, sao cho bc ct ( bm ct) trn b mt ca thu tinh c nng cao, ng thi
h thp kh nng xuyn su can. Ngoi ra, sng ch cng xut phng php sn xut
bnh vch du, phng php vch du, thit b vch du v dng c vch du s dng
loi bnh vch du nu trn.

96
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17703
(21) 1-2008-00305 (51) 7 G01S 1/00
(22) 04.02.2008 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 04.02.2008
(71) Cng ty c phn k thut ng dng quc t (VN)
S nh 15/68 ng Nguyn Hng, Nam Thnh Cng, qun ng a, TP. H Ni
(72) Trnh ng Khnh (VN)
(74) Vn phng Lut s BIZLINK (BIZLINK)
(54) Radar tn hiu c cu trc phc tp t ng nhy bc tn s
trong di tn siu rng theo quy lut ngu nhin
(57) Sng ch cp n phng php chuyn tn t ng v nhy bc tn s trong gii tn
siu rng theo quy lut ngu nhin. Trong , radar s dng thit b iu khin chuyn
tn s t ng bao gm b gii m lnh iu khin (12), to 12 bt iu khin b tng
hp tn s my pht (10) v 12 bt iu khin b dao ng ngoi sai (11) cho my thu.
B to m lnh iu khin (13) c to t x l s tn hiu (9). B iu khin chuyn
tn t ng to ra cc bt iu khin tn s ca b tng hp tn s ca my pht v tn
s ca ngoi sai my thu theo quy lut ngu nhin, tho mn mt s iu kin nht nh.
Cc bc vn hnh h thng bao gm vic nhn m lnh iu khin tn s t c to ra
t ng t b x l s tn hiu. B iu khin chuyn tn t ng to 12 bit iu khin
cho b tng hp tn s cho my pht v 12 bt iu khin cho b tng hp tn s cho
my thu, cc bt iu khin ny iu khin tn s lm vic ca b tng hp tn s cho
my pht v ngoi sai cho my thu sang lm vic cc tn s mi theo quy lut ngu
nhin nhng quan h gia chng phi tho mn iu kin trn. i vi b cng hng
ti u vo my thu chn di thng ti mc -3dB rng 2GHz. Do vy, trong qu trnh
chuyn tn b lc cng hng cao tn u vo my thu khng cn chuyn tn v thc
hin lc tn hiu trong di tn 2GHz.

97
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17704
(21) 1-2008-00308 (51) 7 A01N 25/08, 43/56
(22) 04.02.2008 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 04.02.2008
(71) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE (SG)
20 Malacca Street, #02-00 Malacca Centre, Singapore 048979
(72) CHAN CHEK CHIEW (SG)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
(54) Ch phm sinh hc v phng php dit tr sinh vt gy hi
trong nng nghip
(57) Sng ch cp n ch phm sinh hc dit tr sinh vt gy hi trong nng nghip c
cha dch chit t thc vt thuc h Tr Theaceae, c kh nng c ch s pht trin v
gy hi ca cn trng, nm. Ngoi ra, cc ch phm ny cn c kh nng kch thch s
sinh trng v pht trin ca cy trng, gip cy trng kho mnh hn, tng kh nng
chng chu su, bnh hi. Ch phm sinh hc theo sng ch cn c cha t nht mt
phn thm vo l cc cht hot ng b mt, cht lm tng tnh gi m, cht lm tng
hiu lc sinh hc v pH ca ch phm c iu chnh cho ph hp vi sinh l ca
cy trng.
Ngoi ra, sng ch cn cp n phng php dit tr sinh vt gy hi cho cy
trng bng cch s dng mt lng hu hiu ch phm sinh hc dit tr sinh vt gy hi
nu trn.

98
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17705
(21) 1-2008-00322 (51) 7 C23C 28/00, 22/22, C05D 5/26
(22) 08.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/315989 08.08.2006 (87) WO2007/020908 22.02.2007
(30) 2005-234623 12.08.2005 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 05.02.2008
(71) NIPPON STEEL CORPORATION (JP)
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan
(72) YOSHIHARA, Ryouichi (JP), MIURA, Yasuhiko (JP), HIDAKA, Kazuhide (JP),
IMAI, Kenji (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Tm thp c x l b mt thn thin mi trng dng cho b
phn in t c c tnh d hn, chng to tinh th dng si
v n nh v b ngoi theo thi gian cc tt v phng
php sn xut tm thp ny
(57) Sng ch cp n tm thp c x l b mt dng cho cc b phn in t va c
c tnh d hn, c c tnh chng to tinh th dng si, v n nh v b ngoi, va
khng cha cc cht gy hi ti mi trng nh ch v crom v phng php sn xut
tm thp ny. Tm thp c x l b mt dng cho cc b phn in t theo sng ch
gm tm thp hoc tm thp m Ni c m Sn v Zn v sau c x l bng phng
php khuch tn nhit hoc c m hp kim Sn-Zn to lp hp kim Sn-Zn, trong
lp hp kim Sn-Zn c cho kt ta vi lng 3 g/m2 hoc ln hn, lp hp kim Sn-Zn
c t l Zn (trng lng)/Sn (trng lng) nm trong khong t 0,001 n 0,1, tt hn l
t 0,001 n 0,1, v lp hp kim Sn-Zn ny c lp ph v c ch yu bao gm axit
phosphoric-km-magie vi lng kt ta P+Zn+Mg nm trong khong t 01 mg/m2 n
100 mg/m2, tt hn l t 0,1 mg/m2 n 10 mg/m2.

99
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17706
(21) 1-2008-00324 (51) 7 H04L 12/56, 12/28, H04Q 7/38,
H04B 7/005
(22) 18.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/001305 18.05.2006 (87) WO2007/003991 11.01.2007
(30) 60/695,873 05.07.2005 US
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) SEBIRE Benoist (CN)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) H thng truyn thng v phng php lp lch biu thng
tin ti thi im thay i phc v
(57) Sng ch xut, theo mt kha cnh, phng php lp lch biu thng tin trong h
thng truyn thng ti thi im thay i phc v. Khi phc v thay i vi thit b
ngi s dng (UE), n c xc nh xem liu phc v mi c thuc v vic thit lp
lin kt v tuyn (RLS) knh d liu tng cng (EDCH) phc v trc hay khng.
Thit b ngi s dng sau gi thng tin lp lch biu (SI) trong khi d liu giao
thc (PDU) MAC-e th nht c gi theo lin kt ln sau khi hon thnh vic thay i
phc v ch khi xc nh c rng phc v mi khng thuc v EDCH RLS phc
v trc . Ni cch khc, UE gi SI ti thi im thay i phc v ch khi trm gc
(nt B) cng thay i.

100
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17707
(21) 1-2008-00336 (51) 7 C07C 237/22, 235/84, C07D
317/58, 333/24, 213/56, 277/30,
C07C 323/41, 259/06, 237/42,
231/16, A61K 31/166, 31/36,
31/381, 31/4409, 31/426
(22) 11.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/027066 11.07.2006 (87) WO2007/008994 18.01.2007
(30) 60/697,590 11.07.2005 US
(71) WYETH (US)
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, United States of America
(72) SUM, Phaik-Eng (CA), HOW, David, Brian (CA), SABATINI, Joshua, James (US),
XIANG, Jason, Shaoyun (US), FEYFANT, Eric (FR), TAM, Steve, Yik-Kai (US),
SKOTNICKI, Jerauld, Stanley (US), MANSOUR, Tarek, Suhayl (CA)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Hp cht c tc dng c ch glutamat agrecanaza, phng
php tng hp hp cht ny v dc phm cha chng
(57) Sng ch cp n hp cht c cng thc (I) l cht iu bin hot tnh
metaloproteinaza v mui dc dng ca chng, trong W l -C(O)-, - OC(O)-,
NHC(O)-, -C(O)O-, hoc -C(O)NH-; R1 l phenyl, heteroaryl, biphenyl, aryl hai vng,
aryl ba vng, heteroaryl hai vng, hoc heteroaryl ba vng, mi nhm tu c th
bng mt hoc nhiu nhm R5 hoc R6, v nu R1 c th bng nhiu hn mt nhm
trong s R5 hoc R6, th phn t th c th ging nhau hoc khc nhau; R2 l hydro, (C1-
C5) alkyl, (C2-C6) alkenyl, (C2-C6) alkynyl, -(CH2)nR11, -OH, hoc -O-(C1-C6) alkyl; R3 l
-CO2H, -CONH2, - CONHOH, -CONHSO2R7, tetrazol, -SO2NHR7, -SO3H, -
PO(OH)NH2, - PO(OH)OR7, -CONHR7, -COOR7, nhm gi axit, hoc
heteroxycloalkyl c 5 hoc 6 cnh hoc heteroaryl cha t 1 n 4 nguyn t khc loi
c chn trong s O, N, S; R4 l -COO2H, -CONH2, -(CH2)nOR7, hoc -CONR9R10.
Ngoi ra, sng ch cn cp n phng php tng hp hp cht ny v phng php
iu bin hot tnh ca metaloproteinaza.

101
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17708
(21) 1-2008-00337 (51) 7 B01D 9/02
(22) 12.02.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-028820 08.02.2007 JP
(71) NIPPON REFINE CO., LTD. (JP)
Kishimoto Building 11F, 2-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000005,
Japan
(72) Syogo MAEDA (JP), Tomokiyo TAKEYAMA (JP), Akiyoshi ODA (JP), Eiichi
MIZUTANI (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Phng php v thit b thu hi axit phosphoric tinh khit t
dung dch nc axit phosphoric cha ion kim loi
(57) Phng php thu hi axit phosphoric tinh khit t dung dch nc axit phosphoric cha
nhiu ion kim loi bao gm cc bc:
[1] kt tinh v ng kt ta tch tinh th mui v c ra khi dung dch nc axit
phosphoric cha nhiu ion kim loi v bc ng kt ta ion kim loi bao gm cc cng
on:
(a) trn dung dch nc axit phosphoric cha nhiu ion kim loi vi dung dch nc
mui v c;
b) tch tinh th mui v c v ng kt ta ng thi ion kim loi bng cch trn thm
dung mi ngho hu c tan c trong axit phosphoric v khng ha tan mui v c vi
hn hp thu c trn; v
(c) tch pha rn - lng bng cch lc tinh th mui v c cha ion kim loi; v
2] lm bay hi thu c axit phosphoric tinh khit bng cch lm bay hi dung mi
ngho hu c v nc trong nc lc thu c bng cch lc,
trong , lng ion kim loi c ha tan trong hn hp axit phosphoric dung mi
ngho hu c trong cng on tch l nh hn lng ion kim loi trong dung dch axit
phosphoric c s dng trong bc trn.

102
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17709
(21) 1-2008-00339 (51) 7 C08K 9/04, C08J 3/20, C09C 3/08
(22) 05.04.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/012693 05.04.2006 (87) WO/2006/110424 19.10.2006
(30) 11/103,316 11.04.2005 US
11/103,030 11.04.2005 US
11/103,123 11.04.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 13.02.2008
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. (US)
3800 West 143rd Street, Cleveland, OH 44111, United Stated of America
(72) RAMAN, Narayan K. (US), BOYER, James L. (US), COLEMAN, Charles R. (US),
OKEL, Timothy A. (US)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Cht n c x l v quy trnh sn xut cht n ny
(57) Sng ch cn n cht n x l v cc quy trnh sn xut cht n x l ny. Th
nho cht n cha x l c th c x l vi vt liu x l v/hoc vt liu lin kt v
sau lm kh bng cc phng php thng thng, to ra cht n x l theo sng
ch. Cht n x l c rt nhiu ng dng bao gm, nhng khng ch gii hn cc tm
ngn c quy, cc ch phm cao su nh lp.

103
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17710
(21) 1-2008-00342 (51) 7 B62J 37/00
(22) 14.02.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-034149 14.02.2007 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 14.02.2008
(71) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP)
1-1, Minami-Aoyama, 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan
(72) Minoru UEDA (JP), Toshiyuki KUBOTA (JP), Shiro KOKUBU (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) C cu cp nhin liu dng cho ng c
(57) Sng ch nhm mc ch lm nh gn kch thc ca xe c bnh nhin liu chnh v
bnh nhin liu ph. Trong xe bao gm bnh nhin liu ph (84) cha nhin liu ph
(96) lm nhin liu khi ng dng tng cng kh nng khi ng ca xe b sung
thm cho bnh nhin liu chnh (33) ca ng c dng cho xe (12), bnh nhin liu ph
(84) nm bn trong bnh nhin liu chnh (33). Nh kt cu nh vy, khng cn phi to
hnh mi khong trng bn trong thn xe b tr bnh nhin liu ph. C th hn,
ngoi cc phn phnh tri v phi ca bnh nhin liu chnh kiu yn ci (33), bnh nhin
liu ph (84) c b tr trong phn phnh v mt pha bn khng c van nhin liu.

104
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17711
(21) 1-2008-00343 (51) 7 A45D 2/00
(22) 14.02.2008 (43) 25.08.2008
(30) 096202903 15.02.2007 TW
(75) I-WAN PAN (TW)
No.65, Ersheng 2nd Road., Quianzhen District, Kaohsiung City, Taiwan
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) My un tc
(57) Sng ch cp n my un tc bao gm mt b phn sy, hai ng dy in, mt
ng cun v mt np bt kn, trong b phn iu chnh nhit cn c lp vo t
nht mt trong s cc ng dy in, m c ni vi hai u ni ca b phn sy,
khi ngi s dng cun tc ln ng cun, cc u ni in m c ni bn ngoi vi
ng cun c th nhn nhit v truyn nhit n ng cun. Cc kp th nht v kp th
hai bn trong b phn iu chnh nhit c th ht ln ngt in hoc tip xc cng nhau
dn in theo nhit thc ca ng cun c c s iu chnh nhit t ng.

105
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17712
(21) 1-2008-00344 (51) 7 G08B 17/10, 25/00
(22) 14.02.2008 (43) 25.08.2008
(30) 096202941 15.02.2007 TW
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 14.02.2008
(71) CHING GU ELECTRONICS CO., LTD. (TW)
4F., NO. 168, Zhongxiao Road, Bali Shiang, Taipei County 249, Taiwan
(72) Chao-Hui CHEN (TW)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) Thit b pht hin khi c kt cu cho php thot cc git nc
(57) Sng ch cp ti thit b pht hin khi c kt cu cho php thot cc git nc. C
th hn, sng ch cp ti thit b pht hin khi lp trn nh bao gm mt g lp
h mt trn v mt y v c hai hc i nhau, cc tip im in, cc im gn bng
vt v hai khe trong cc hc, v cc l thot quanh mp ca trong cc dy ngun
un cong dn qua trn nh vo cc hc ni in vi cc tip im in bng cch lp
cht vo cc im gn bng vt; v v c mt trn phng v bao gm mt mch in, hai
chi tit cch ly rng i nhau nh ra khi mt trn, hai chi tit kim loi, tng chi tit ny
nh ra ngoi t mt pha mt trn ca chi tit cch ly, cc chi tit kim loi c lp
cht trong cc khe, hai dy n c dn qua cc chi tit cch ly ni in vi mch
in v cc tip im in, v mp theo chu vi nghing. Trong thit b theo sng ch,
cc git nc ri t trn nh dc theo cc dy ngun ln mt trn trc khi tho ra ngoi
qua cc l thot.

106
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17713
(21) 1-2008-00348 (51) 7 H02K 11/00
(22) 14.02.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-037369 19.02.2007 JP
(71) MABUCHI MOTOR CO., LTD. (JP)
430, Matsuhidai, Matsudo-shi, CHIBA 270-2280 Japan
(72) Kouhei IGARASHI (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Thit b m ha quang hc dng cho ng c c nh
(57) Mun cm bin quang bao gm gi c lm bng nha v phn t pht sng v
phn t thu nh sng c lm thch ng trong gi . Bng mch in c c nh vo
phn vch pha mt phng ca ng c. Gi bng nha c phn dn hng m n
c to lin khi trong v a vo tip xc vi b mt du v phn cha trc ca
np chp u. Bng mch in c c nh trng thi trong phn dn hng c
kp gia phn gi v bng mch in trong khi c a vo tip xc vi b mt u
ca np chp du, nh mun cm bin quang c nh v theo chiu y v chiu
hng knh ca ng c.

107
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17714
(21) 1-2008-00349 (51) 7 B01J 23/26, 23/72, 23/32
(22) 21.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/032441 21.08.2006 (87) WO2007/030298 15.03.2007
(30) 11/218,949 02.09.2005 US
(71) SUD-CHEMIE INC. (US)
1600 West Hill Street, Louisville, Kentucky 40210, United States of America
(72) Vladimir Fridman (RU), Jay S. Merriam (US), Michael A. Urbancic (US)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) H tng xc tc v quy trnh kh hyro khng oxy ho on
nhit
(57) Sng ch cp n h tng xc tc kh hyro ci tin sn xut olefin bng cch s
dng cc k thut x l thng thng. H tng xc tc gm cht xc tc kh hyro c
thnh phn hot tnh c chn t oxit ca kim loi thuc Nhm 4 hoc Nhm 5 hoc
Nhm 6 v cc hn hp ca chng v cht nn c la chn trong s nhm oxit,
alumin, alumin monohyrat, alumin trihyrat, alumin-silic oxit, alumin chuyn tip,
alpha-alumin, silic oxit, silicat, aluminat, hyrotalxit nung, zeolit v cc hn hp ca
chng c trn ln vi vt liu tr th nht c chn t vt liu bt k khng hot
tnh xc tc khi c a ti cc iu kin phn ng c th nh hng n s kh hyro
ca olefin v n c mt cao v nhit dung cao v khng c kh nng sinh nhit trong
giai on bt k trong quy trnh kh hyro, v sau , cht xc tc kh hydro cng vi
vt liu tr th nht c trn ln vt l vi thnh phn th hai cha vt liu tr sinh
nhit v cht mang c th mang vt liu tr sinh nhit, trong thnh phn th hai
khng hot tnh xc tc i vi cc phn ng kh hyro hoc crackinh hoc cc ha v
sinh nhit sau khi c a ti cc iu kin phn ng kh v/hoc oxy ha.

108
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17715
(21) 1-2008-00361 (51) 7 C12P 13/12
(22) 18.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/028439 18.07.2006 (87) WO/2007/012078 25.01.2007
(30) 60/700,699 18.07.2005 US
60/714,042 01.09.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 15.02.2008
(71) BASF AG (DE)
Carl-Bosch Strasse 38, 67056 Ludwigshafen (DE)
(72) ZELDER, Oskar (DE), HAEFNER, Stefan (DE), KLOPPROGGE, Corinna (DE),
SCHRODER, Hartwig (DE), HEROLD, Andrea (DE), PATTERSON, Thomas, A.
(US), HERMANN, Theron (US), YOCUM, Rogers, R. (US), WILLIAMS, Mark, K.
(US), PERO, Janice, G. (US)
(74) Cng ty T vn u t v chuyn giao cng ngh (INVESTCONSULT)
(54) Vi sinh vt ti t hp to ra metionin
(57) Sng ch cp n vi sinh vt ti t hp to ra Metionin. c bit l, sng ch cp
n ging ti kt hp ca Corynebacterium to ra mc Metionin tng ln so vi loi
tng ng kiu hoang v phng php to ra nhng vi sinh vt nh vy.

109
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17716
(21) 1-2008-00392 (51) 7 B24B 9/00
(22) 20.02.2008 (43) 25.08.2008
(30) 2007-039241 20.02.2007 JP
(71) 1. SHOWA DENKO K.K. (JP)
13-9, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8518, Japan
2. CITIZEN SEIMITSU CO., LTD. (JP)
6663-2, Funatsu Fujikawaguchikomachi, Minamitsuru-gun, Yamanashi, 401-0395, Japan
(72) Kazuyuki HANEDA (JP), Satoshi FUJINAMI (JP)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) Phng php nh bng v thit b nh bng
(57) Sng ch cp ti phng php nh bng v thit b nh bng. Theo sng ch,
phng php nh bng nn dng a nh bng chu vi ngoi (13) ca nn dng a
bng cch s dng huyn ph c bao gm cc cng on theo trnh t sau y: cng
on nh bng th nht nh bng chu vi ngoi (13) bng cch s dng chi c ht
mi (50) lm bng nha c cc ht mi nh bng; v cng on nh bng th hai
nh bng chu vi ngoi (13) bng cch s dng chi nha (60) lm bng nha khng c
cc ht mi nh bng.

110
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17717
(21) 1-2008-00402 (51) 7 H02J 7/00
(22) 21.02.2008 (43) 25.08.2008
(30) 11/709,882 23.02.2007 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 21.02.2008
(71) JYE CHUANG ELECTRONIC CO., LTD. (TW)
1F., No.2, Lane 292, Sec. 1, Datong Rd., Sijhih City, Taipei County 221, Taiwan
(72) I-Chang CHANG (TW)
(74) Cng ty H tr pht trin cng ngh (DETECH)
(54) Thit b np in
(57) Sng ch xut thit b np in, c kt cu gm phn chnh, phn c th di chuyn
v phn chn. Phn chnh c cung cp mt khong gi m c th dn in ca c quy,
v khong gi c th ph hp vi cc b cht kt ni m c th di chuyn v c cc
khong cch cht kt ni khc nhau, hn na, cc b cht kt ni lm cho c th dn
in ti mt mch dn, do lm cho mch dn c th dn a s c quy mt cch hiu
qu. Hn na, vic b tr phn chn lm cho c quy c th lp t n nh ti khong
gi khi cc cht lin kt ni ca c quy c kt ni in ti cc cht kt ni ca cc b
cht kt ni. Phn c th di chuyn ko di hn t phn chnh, v phn c th di chuyn
c th xoay trn phn chnh s dng cc nt n, do lm cho d dng tng ng vi
cc cht c cc cht kt ni ti cc v tr khc nhau. Do , thit b np in s dng
nh dng c phn c th di chuyn c th xoay v cc b cht kt ni m c th di
chuyn v c cc khong cch cht kt ni khc nhau ph hp cc c quy c cc cht
kt ni ti cc v tr hoc cc khong cch cht kt ni khc nhau, do lm cho thit b
np in c th kt ni in ti nhiu c quy c cc v tr cht khc nhau mt cch ph
hp, cc khong cch khc nhau ca cc cht hoc s lng khc nhau ca cc cht.

111
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17718
(21) 1-2008-00409 (51) 7 C12N 1/20, A23L 1/30, A61K
35/74, A61P 1/04, 31/04
(22) 20.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/314369 20.07.2006 (87) WO2007/010977 25.01.2007
(30) 2005-211670 21.07.2005 JP
(71) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA (JP)
1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8660, Japan
(72) NOSE Atsushi (JP), NOZAKI Daisuke (JP), ISHIKAWA Fumiyasu (JP),
MIZUSAWA Susumu (JP), AKAHOSHI Ryoichi (JP)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Vi khun thuc ging bifidobacterium
(57) Sng ch cp n vi khun Bifidobacterium bifidum c tc dng dit Helicobacter
pylori v th hin kh nng sng st cao thm ch trong trng hp c bo qun trong
thc n hoc ung cha sa ln men di iu kin hiu kh. Bifidobacterium
bifidum c cc c im sau : (1) c tc dng dit Helicobacter pylori; v (2) th hin t
l sng st 10% hoc cao hn trong trng hp c bo qun trong ung hoc thc
n cha sa ln men di iu kin hiu kh 10oC trong 14 ngy.

112
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17719
(21) 1-2008-00430 (51) 7 C03C 17/34
(22) 18.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/FR2006/050727 18.07.2006 (87) WO2007/028913 15.03.2007
(30) 0552387 29.07.2005 FR
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FR)
18 Av-enue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France
(72) BELLIOT, Sylvain (FR)
(74) Cng ty TNHH Quc t D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.)
(54) Nn trong sut c tc dng ngn bc x mt tri v cc sn
phm kt hp vi n
(57) Sng ch cp n nn trong sut c bit nn knh, c ph vt liu nhiu lp mng
mng c tc dng ngn bc x mt tri, vt liu nhiu lp c ph bng cch phun
manhtron, c trng bi bao gm t nht mng bi trn c ch s quang hc cao n,
mng bi trn ny c gn vi t nht mt lp di, c gc t silic nitrua hoc
oxynitrua hoc cacbonitrua, hoc lm t nhm v/hoc ziriconi nitrua hoc oxynitrua
hoc cacbonitrua, hoc hn hp gm t nht hai hp cht ny (Si-AI hoc Si-Zr nitrua
hoc oxynitrua hoc cacbonitrua c trn). Sng ch cng cp n cc sn phm kt
hp vi nn trong sut ny, c th l knh nguyn khi v tm ph tng loi tng che.

113
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17720
(21) 1-2008-00462 (51) 7 G06F 17/00, 19/00
(22) 09.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2006/003126 09.08.2006 (87) WO2007/018404 15.02.2007
(30) 10-2005-0072906 09.08.2005 KR
10-2006-0024431 16.03.2006 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 26.02.2008
(71) 1. YUN, KEUN-SOO (KR)
1/8, 635-411, Bongcheon 9(gu)-dong, Gwanak-gu, Seoul 151-828
2. YUN, KAB-SU (KR)
1/8, 635-411, Bongcheon 9(gu)-dong, Gwanak-gu, Seoul 151-828
(72) YUN, KEUN-SOO (KR)
(74) Vn phng Lut s Minh & Chin (MINH, CHIEN & PARTNERS)
(54) Phng php tnh chit khu bn hng v phng tin ghi c
th c c bng my tnh
(57) Sng ch cp ti phng php tnh tin chit khu bn hng v phng tin ghi c th
c c bng my tnh m c kh nng tnh s tin chit khu phi tr cho tng thnh vin
tng ng vi mi mt nt trc tuyn trong h thng bn hng ha hoc dch v. Phng
php bao gm nhng bc (A1) tnh t l th hng ca mt i l c th trong s nhng i
l trong mt knh; (A2) tnh t l lng hng bn c ca mt i l c th trong tng s
lng hng bn c ca cc i l trong mt knh; (A3) tnh t l tnh c trong bc
(A1) nhn vi t l tnh c trong bc (A2) nhn vi t l n chia chit khu bn hng
theo lng hng bn c mi; (A4) t ng tnh tin chit khu cho mt i l c th bng
tch ca gi tr tnh c trong bc (A3) vi mt h s xc nh; v (A5) hin th gi tr
tnh c trong bc (A4) ln mn hnh my tnh. V vy, theo sng ch, ngi ta c th
tnh tin chit khu bn hng c tr cho nhng i l theo cp tng ng mt cch n
gin v d iu chnh m khng cn s tnh ton phc tp ca ngi qun l trong trng
hp pht sinh lng hng bn c mi bng cch tnh t ng trc tuyn s tin chit khu
c phn phi chnh xc u cho nhng thnh vin trn mt knh theo t l chi tr theo
mt phng php bn hng ha hoc dch v.

114
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17721
(21) 1-2008-00482 (51) 7 C07D 491/22, 491/14, A61K 31/519,
A61P 29/00
(22) 21.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/007218 21.07.2006 (87) WO2007/017078 15.02.2007
(30) P200501840 27.07.2005 ES
(71) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. (ES)
Ronda del General Mitre 151, E-08022 Barcelona, Spain
(72) TALTAVULL MOLL, Joan (ES), PAGES SANTACANA, Luis, Miquel (ES)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Dn xut pyrido[3',2':4,5]furo[3,2-d]pyrimidin
(57) Sng ch xut dn xut pyridofuropyrimidin c cng thc (I):

trong :
G1 l nhm c chn t -CR6R7- v -O-, trong , R6 v R7 c lp l nguyn t hydro
hoc nhm C1-4alkyl ;
R1 v R2 c lp c chn t nguyn t hydro v nhm C1-4alkyl;
R3 l nhm c chn t nhm C1-4alkyl, C1-4alkoxy, amino, hydroxy, mono-C1-4
alkylamino, di-C1-4alkylamino, C3-8xycloalkylamino, aryl, heteroaryl v heteroxyelyl bo
ha cha N c lin kt vi vng pyridin nh nguyn t nit ca n, tt c cc nhm
ny tu c th bng mt hoc nhiu nhm th c chn t nhm bao gm nguyn
t halogen v nhm hyroxy, C1-4alkyl, C1-4alkoxy-C1-4alkyl, aryl-C1-4alkyl, -O(CO)O R8,
C1-4alkoxy, - (CO)NR8R9, -CN, -CF3, -NR8R9, -SR8 v -SO2NH2, trong , mi nhm R8
v R9 c lp l nguyn t hydro hoc nhm C1-4alkyl;
R4 v R5 c lp c chn t nhm bao gm nguyn t h dro, nhm C1- 4alkyl, nhm
hydroxyl-C1-4alkyl v nhm c cng thc (II):

trong , p v q l cc s nguyn c chn t 0, 1, 2 v 3; A l lin kt trc tip hoc


nhm c chn t -CONR14-, -NR14CO-, -O-, -COO-, -OCO-, -S-, -SO- v -SO2-, trong
, mi R10, R11, R12, R13 v R14 c lp l nguyn t hydro hoc nhm C1-4alkyl v G2 l
nhm c chn t nhm aryl, heteroaryl hoc heteroxyclyl; trong , nhm G2 ty
c th bng mt hoc nhiu nhm th c chn t nhm bao gm nguyn t halogen
v nhm C1-4alkyl, hydroxy, oxo, C1-4alkoxy-C1-4alkyl, aryl-C1-4alkyl, -(CO)OR16, C1-4
alkoxy, -(CO)NR16R17, -CN, -CF3, -NR16R17, -SR16 v -SO2NH2; trong , mt nhm R16 v R17
c lp l nguyn t hydro hoc nhm C1-4alkyl v mui dc dng v N-oxit ca n.

115
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17722
(21) 1-2008-00485 (51) 7 C08L 95/00
(22) 31.03.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/012078 31.03.2006 (87) WO/2007/018625 15.02.2007
(30) 11/195,900 03.08.2005 US
(71) SEMMATERIALS, L.P. (US)
TWO WARREN PLACE, 6120 South Yale, Suite 700, Tulsa, Oklahoma 74136-4216,
United States of America
(72) BLANKENSHIP, Phillip, B. (US), STEGER, Richard, K. (US), CAMPBELL, James, D.
(US)
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Hn hp nha ri ng, phng php ch to, phng php
chn lc chng v lp ri ng khng mi v thm hi
(57) Sng ch cp phng php to hn hp nha ri ng c s dng to thnh
lp c kh nng thm hi ca lp ri. Phng php ny bao gm to ra mt hoc nhiu
mu th nghim hn hp nha ri ng, o lng tnh nng ca cc mu ny, v chn
la hn hp nha ri ng mong mun ri ng m c kh nng thm hi da trn
tnh nng ca cc mu ny. Kha cnh khc ca sng ch cp n vic chn la hn
hp nha ri ng, bao gm cht n v cht kt dnh nha ri ng. Cht n c
chn khng nhiu hn khong (5%) khi lng ca cht n v tt hn l khng
nhiu hn khong (3,5%) khi lng cht n c th i qua sng phn loi ht c 75m.
Hn hp nha ri ng c chn nn c thm kh l t nht khong (8) cm2 lm
gim xu hng b phng rp trong v sau khi lm. Hn na, hn hp nha ri ng
c chn nn c kh nng khng mi mong mun v v c bn nn khng thm nc.

116
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17723
(21) 1-2008-00504 (51) 7 G02B 26/08
(22) 28.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/029749 28.07.2006 (87) WO2007/014387 01.02.2007
(30) 11/191,886 28.07.2005 US
(71) 1. STEREO DISPLAY, INC. (US)
980 East Orangethorpe Avenue, Suite F, Anaheim, CA 92801, USA
2. ANGSTROM, INC. (KR)
Daelim Acrotel C-219, 168-1 Jeongja-dong, Bundang-gu, Seongnam, Gyeonggi-do
463-826, Republic of Korea
(72) CHO, Gyoung II (KR), SEO, Cheong Soo (KR)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) Thu knh h gng cc nh c b mt d thay i
(57) Thu knh h gng cc nh gm nhiu gng cc nh, v to c b mt d thay i
nh trc bng cch iu chnh chuyn ng quay v/hoc tnh tin ca gng cc nh.
Gng cc nh c iu chnh bng mch iu khin, c bi cu trc c hc, v
c b mt phn x. B mt d thay i nh trc ca thu knh thay i khi iu chnh
chuyn ng quay v/hoc tnh tin ca gng cc nh. Cc gng cc nh c sp
xp thnh mt hoc nhiu vng trn ng tm to nn thu knh. Gng cc nh c
dng hnh qut, hnh lc gic, hnh ch nht, hnh vung hoc hnh tam gic. Mt phn
x ca gng cc nh gn nh phng. Mch iu khin c to ra bn di cc
gng cc nh bng cch s dng linh kin vi in t bn dn. Mt phn x ca gng
cc nh c lm bng vt liu c h s phn x cao. Thu knh ny c s dng trong
thit b chp nh, camera gim st vieo, camera ghi, v.v..

117
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17724
(21) 1-2008-00509 (51) 7 H04L 12/28
(22) 08.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/002476 08.09.2006 (87) WO2007/029109 15.03.2007
(30) 60/715,836 09.09.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 29.02.2008
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FIN - 02150 Espoo, Finland
(72) RUUSKA Paivi M. (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v thit b c s dng tn hiu dn ng o o
v tuyn trong mng khng dy
(57) Sng ch cp ti phng php v thit b theo cc phng n u tin khc nhau lin
quan ti vic s dng dn ng o cho vic o v tuyn mng khng dy, nh s dng
trong php o v to ra cc bo co tn hiu, chng hn. Theo phng n lm v d
sng ch, yu cu o v tuyn (300) c th c tip nhn t nt khng dy yu cu
(104, 114) v khung dn ng o (200) c th c tip nhn t mt hoc nhiu nt
khng dy (104, 106, 108, 114, 118, 116). Bo co o v tuyn (500) c th c to, t
nht mt phn, da trn khung dn ng o (200) t mt hoc nhiu nt khng dy.
Bo co o v tuyn (500) c th c pht ti nt khng dy yu cu ( 104, 114).

118
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17725
(21) 1-2008-00511 (51) 7 C07D 209/18, A61K 31/405,
31/4155, 31/4178, 31/422, 31/427,
31/433, A61P 25/00, 3/00, C07D
401/12, 403/12, 405/12, 413/12,
413/14, 417/12
(22) 29.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/FR2006/050818 29.08.2006 (87) WO2007/026097 08.03.2007
(30) 0508858 30.08.2005 FR
(71) LABORATOIRES FOURNIER .S.A. (FR)
28 boulevard Clmenceau, B.P. 27912, F-21079 Dijon Cedex, France
(72) BINET, Jean (FR), BOUBIA, Benaissa (FR), DODEY, Pierre (FR), LEGENDRE,
Christiane (FR), BARTH, Martine (FR), POUPARDIN-OLIVIER, Olivia (FR)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Hp cht indol, quy trnh iu ch v dc phm cha hp
cht ny
(57) Sng ch cp ti cc hp cht c to ra t hp cht indol c cng thc chung (I):

nh c xc nh trong yu cu bo h v mui cng dc dng ca chng. Sng ch


cn cp ti quy trnh iu ch cc hp cht ny, ti dc phm cha cc hp cht ny
iu tr bnh tng triglyxerit-huyt, tng lipit-huyt, tng cholesterol-huyt, bnh bo
ph, lon chc nng ni m, bnh tim-mch, bnh vim v thoi ha thn kinh.

119
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17726
(21) 1-2008-00513 (51) 7 C07D 401/04, 403/04, 417/04,
405/14, 409/14, 401/14, 413/14,
417/14, 487/04, A61K 31/497,
31/506, A61P 11/06
(22) 25.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/007318 25.07.2006 (87) WO2007/017096 15.02.2007
(30) P200501876 29.07.2005 ES
(71) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. (ES)
Ronda del General Mitre 151, E-08022 Barcelona, Spain
(72) VIDAL JUAN, Bernat (ES), ESTEVE TRIAS, Cristina (ES), SOCA PUEYO, Lidia
(ES), EASTWOOD, Paul, Robert (GB)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Hp cht pyrazin hu dng lm tc nhn i khng th th
adenosin, dc phm cha hp cht ny v phng php sn
xut thuc cha hp cht ny
(57) Sng ch xut hp cht c cng thc (I)

trong A l nhm aryl hoc heteroaryl mt vng hoc nhiu vng ty c th, B l
nhm heteroaryl mt vng cha nit ty c th; v hoc a) R1 v R2 l nguyn t
hydro hoc phn t th c th, hoc b) R2, R1 v nhm -NH- m R1 gn vi nhm ny,
to ra gc c chn t gc c cc cng thc (IIa) v (IIb):

Cc hp cht ny l hu ch lm cc cht i khng ca th th A2B, iu tr bnh hen.

120
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17727
(21) 1-2008-00520 (51) 7 H04L 12/28
(22) 14.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/002544 14.09.2006 (87) WO2007/031855 22.03.2007
(30) 60/718,002 16.09.2005 US
60/800,242 12.05.2006 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 03.03.2008
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) Paivi M. RUUSKA (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v thit b cung cp thng tin truyn dn ng
o trong mng khng dy
(57) Cc phng n khc nhau s c bc l lin quan ti cc k thut cung cp thng
tin lin k in cc mng khng dy v/hoc cc k thut cung cp thng tin truyn
dn ng o in cc mng khng dy. Theo phng n v d, bo co lin k (900) c
th nhn c t nt khng dy th nht (104, 114), bo co lin k bao gm t nht
thng tin truyn dn ng o (908) mt hoc nhiu nt khng dy khc (1610).
Theo phng n v d, k thut o tn hiu o cc tn hiu t t nht mt trong s mt
hoc nhiu nt khng dy khc c th c xc nh trn c s, t nht mt phn, trn
bo co lin k (1612). Theo phng n v d khc na, bn tin c th nhn c t
nt khng dy th nht, bn tin bao gm thng tin truyn dn ng o dnh cho nt
khng dy th nht (1410). K thut o tn hiu o cc tn hiu t nt khng dy th
nht c th c xc nh trn c s, t nht mt phn, trn bn tin nhn c (1420).

121
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17728
(21) 1-2008-00521 (51) 7 F16D 31/00, E21B 33/00, G05D
11/03
(22) 02.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/030288 02.08.2006 (87) WO2007/016678 08.02.2007
(30) 60/705,538 02.08.2005 US
(71) TRANSOCEAN OFFSHORE DEEPWATER DRILLING, INC. (US)
FOUR GREENWAY, P.O. Box 2765, Houston, TX 77046, United States of America
(72) DONOHUE Steve (AU), O'LEARY Steve (GB), THRASH Tom (US)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) H thng cp cht lng d tr kiu mun
(57) Sng ch cp ti h thng v phng php cho php cc tuyn dng chy cht lu
d tr hoc thay th quanh cc b phn trc trc bng cch s dng cc cm b phn
mun tho c. Theo mt phng n thc hin lm v d, ROV thit lp dng chy
thu lc d tr cho b phn chc nng BOP bng cch lp mt u ca ng mm vo
cm van mun v u cn li vo van thoi xen gia, v vy ph v v cch ly cc b
phn trc trc. Van thoi xen gia ghp c to ra bao gm cc ca vo chnh th nht
v th hai, cc ca vo ph th nht v th hai, v ca ra. Cm van mun c to ra
bao gm van iu khin mt chiu, van iu khin, b iu chnh p sut ng ng
phn phi, b iu chnh p sut iu khin, cc mi ni thu lc kiu chc v mi ni
in thc hin t.

122
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17729
(21) 1-2008-00528 (51) 7 H04Q 1/06, H01R 13/514, H04Q
1/02
(22) 22.12.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/048767 22.12.2006 (87) WO/2007/078984 12.07.2007
(30) 05028633.5 29.12.2005 EP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 03.03.2008
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (US)
3M Center, Saint Paul, MN 55133-3427, United States of America
(72) BONVALLAT, Pierre (FR), METRAL, Guy (FR), PERRIER, Gaetan (FR)
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Mun lin lc vin thng v cm lin lc vin thng cha
mun lin lc vin thng ny
(57) Sng ch cp n mun lin lc vin thng (10) c t nht hai cnh (12, 14), nhm
cc tip im th nht (16) c lm thch ng ni vi dy POTS, nhm cc tip
im th hai (18) c lm thch ng ni vi dy ng truyn, nhm cc tip im
th ba (20) c lm thch ng ni vi dy DSLAM. Nhm cc tip im th nht
(16) v nhm cc tip im th hai (18) c to ra trn cc cnh khc nhau (12, 14)
ca mun lin lc vin thng, v t nht mt s tip im (16) ca nhm th nht c
tip xc vi t nht mt s tip im (18) ca nhm th hai ti cc im ngt (22).

123
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17730
(21) 1-2008-00537 (51) 7 A23J 1/12, 1/00, 1/16, A23K 1/16,
1/18
(22) 02.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/030266 02.08.2006 (87) WO2007/019227 15.02.2007
(30) 60/704,953 03.08.2005 US
(71) CARGILL, INCORPORATED (US)
P.O. Box 5624, Minneapolis, Minnesota 55440-5624, United States of America
(72) SHANDERA, JR.,Donald L. (US), BELL, Eric (US), FOX, Eugene J. (US)
(74) Cng ty TNHH Quc t D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.)
(54) Protein m c ca ng cc v sn phm cha protein ny
lm thc n cho ng vt
(57) Sng ch xut protein m c ca ng cc (CPC). CPC c m t y c th
c s dng lm thc n cho vt nui trong nh v vt nui vi mc ch thng mi.

124
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17731
(21) 1-2008-00546 (51) 7 B01J 35/04, F01N 3/02, B01D
53/94
(62) 1-2006-01132
(22) 05.11.2004 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2004/016402 05.11.2004 (87) WO2005/056183 23.06.2005
(30) 2003-415675 12.12.2003 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 11.07.2006
(71) TOYO KOHAN CO., LTD. (JP)
2-12, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8447, Japan
(72) SHIMIZU Keiichi (JP), TSUYAMA Yoshihide (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Gi bng kim loi lm sch kh x v quy trnh ch to
v b lc lm sch kh x c gi ny
(57) Sng ch xut qui trnh ch to gi bng kim loi lm sch kh x c nng sut
cao vi gi bng kim loi lm sch kh x v b lc kh x. Tia laze c tc ng
t b mt ngoi ca tm dng lp hnh tr v pha tm ca n, ng thi c to ra
bng cch qun theo hnh tr t nht mt tm dng lp to ra bng cch xp chng ln
nhau c tm dng sng ln tm phng to ra t l kim loi, nh vy l kim loi c lm
nng chy lin kt t nht hai lp to ra bi tm phng v tm dng sng nm bn
trong hoc to cc l xuyn qua vi nhau.

125
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17732
(21) 1-2008-00554 (51) 7 H04L 12/56, H04B 7/005, H04Q
7/38
(22) 04.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/002142 04.08.2006 (87) WO2007/017731 15.02.2007
(30) 60/705,830 05.08.2005 US
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland
(72) VIMPARI Anna-Mari (FI), MALKAMAKI Esa (FI), NAUHA Jukka (FI), RANTA-
AHO Karri (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v h thng phi hp chn ca knh iu khin
lin kt ln vi bo co ch bo cht lng knh
(57) Sng ch cp n phng php, h thng, thit b v sn phm phn mm mi
phi hp vic chn lin knh iu khin lin kt ln (UL), v d, knh iu khin vt l
chuyn dng (DPCCH), vi bo co UL v knh lin kt xung bng cch s dng, v
d, bo co ch bo cht lng knh (CQI) truy nhp gi lin kt ln tc cao
(HSDPA).

126
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17733
(21) 1-2008-00610 (51) 7 H04B 7/26, H04Q 7/38
(22) 11.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/002197 11.08.2006 (87) WO2007/020506 22.02.2007
(30) 60/707,741 12.08.2005 US
11/395,450 31.03.2006 US
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Nokia Group, PO Box 226, FIN-00045 Helinki, Finland
(72) CHERIAN George (IN), SHAH Jigneshkumar (IN), ZHU Yuan Joshua (IN), GAO
Adele (CN)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v thit b cung cp thng tin v hot ng
o trong h thng truyn thng a knh mang
(57) Sng ch xut phng php pht tn hiu trong h thng a knh mang. Nhiu knh
hot ng o c gn ng ti mt hoc nhiu knh mang ca ng truyn ln,
trong cc knh hot ng o vn chuyn thng tin v tng ng cc knh mang ca
ng truyn xung. Thng bo c pht ra nh ra thng tin v vic gn knh v
thng tin v knh mang ng truyn xung.

127
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17734
(21) 1-2008-00624 (51) 7 B67D 1/14, 1/12
(22) 10.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/DK2006/000437 10.08.2006 (87) WO2007/019850 22.02.2007
(30) PA 2005 01145 12.08.2005 DK
PA 2006 00362 14.03.2006 DK
(71) CARLSBERG BREWERIES A/S (DK)
Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760 Copenhagen, Denmark
(72) RASMUSSEN, Jan Norager (DK)
(74) Cng ty C phn nh Cao v cng s Quc t (TOP & PARTNERS CO.,LTD)
(54) Dy chuyn phn phi ung
(57) Sng ch cp n dy chuyn (1) phn phi ung. Dy chuyn (1) bao gm
ng ng phn phi (7), vi rt (10) v van phn phi (12) c b tr xui theo dng
cui ng ng phn phi (7). Van phn phi (12) c th thay th v c b tr kt ni
vi phng tin tng tc (14) c lp vo tc ng vo loi ung c th c
phn phi, t c phn phi ung c th. Sng ch cn cp n phng tin
tng tc (14) s dng trong dy chuyn (1), cng nh phng php phn phi
ung c th nh s dng dy chuyn (1) v/hoc phng tin tng tc (14).

128
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17735
(21) 1-2008-00625 (51) 7 B67D 1/04, 1/08
(22) 10.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/DK2006/000438 10.08.2006 (87) WO2007/019851 22.02.2007
(30) PA 2005 01144 12.08.2005 DK
(71) CARLSBERG BREWERIES A/S (DK)
Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760 Copenhagen, Denmark
(72) RASMUSSEN, Jan Norager (DK)
(74) Cng ty C phn nh Cao v cng s Quc t (TOP & PARTNERS CO.,LTD)
(54) Phng php v dy chuyn hng dn ng ng phn phi
i qua b phn phn phi ung
(57) Sng ch cp n phng php hng dn ng ng phn phi (18) i qua knh
cha ng ng phn phi (7) trong dy chuyn (1) phn phi ung, knh cha
ng ng phn phi nu (7) c u cui th nht (20) trong thp (10) v u cui
th hai (8) c b tr kt ni vi bung lm lnh (2), bung lm lnh nu (2) bao
gm bung p sut (4) c np (5) vi l m (19) dnh cho ng ng phn phi nu
(18), bung p sut nu (4) tip theo c lp t bnh cha ung (14) trong
khi vn hnh. Phng php bao gm cc bc
- m np (5) ca bung p sut (4),
- cn thng l m (19) ca np (5) vi l m (8) ca u cui th hai ca knh cha
ng ng phn phi (7), v
- hng dn ng ng phn phi (18) i qua l m (19) ca np (5) v u cui th hai
ca knh cha ng ng phn phi (7), tip theo i qua knh nu (7) v ra ngoi u
cui th nht nu (20) ca knh nu (7) hoc theo hng ngc li. Sng ch tip
theo cp n dy chuyn (1) phn phi ung cng nh s dng np (5) ca
bung p sut (4) hng dn ng ng phn phi (18) t bnh cha ung (14)
n thp (10) hoc theo hng ngc li.

129
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17736
(21) 1-2008-00627 (51) 7 H04L 29/06
(22) 30.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/CN2006/002226 30.08.2006 (87) WO2007/025474 08.03.2007
(30) 200510095833.1 02.09.2005 CN
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 04.08.2008
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CN)
4/F, East 2 Block, SEG Park, Zhenxing Rd., Futian District, Shenzhen Guangdong
518044, P. R. China
(72) WU Haijun (CN), FANG, Bin (CN), ZHU, Ye (CN), SONG, Yang (CN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Sao Vit (VIPAT CO., LTD.)
(54) H thng truyn thng mng v phng php ti d liu
xung my tnh
(57) Sng ch bc l mt h thng mng truyn thng v mt phng php ti tp tin.
H thng mng truyn thng bao gm: mt my ch kt ni ng ng (P2P), mt my
ch d liu, mt my ch lu tr file d liu ti xung (TPT) v cc my trm; mt
trong cc my trm ti xung tp tin TPT tng ng vi tp tin t my ch TPT trn
mng, truy vn thng tin mm tng ng vi tp tin t my ch P2P, v ti xung tp tin
t cc my trm khc v/hoc my ch d liu nh mm trong mng tng ng vi tp
tin TPT. Bng vic s dng h thng mng v phng php ph hp vi sng ch ny,
tc ti xung ca cc my trm trong mng khng b hn ch bi kh nng x l ca
my ch v hin tng tht nt c chai bng thng ca mng; do vy c rt nhiu my ch
cng truy cp ng thi vo mt my ch, tc ti tp tin xung s khng b gim i.

130
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17737
(21) 1-2008-00628 (51) 7 H04L 12/28
(22) 18.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/CN2006/002111 18.08.2006 (87) WO2007019809 22.02.2007
(30) 200510092810.5 18.08.2005 CN
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 04.08.2008
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CN)
4/F, East 2 Block, SEG Park, Zhenxing Rd., Futian District, Shenzhen Guangdong
518044, P. R. China
(72) ZHU, Ye (CN), ZHANG, Baohe (CN), WU, Bo (CN), WU, Haijun (CN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Sao Vit (VIPAT CO., LTD.)
(54) Phng php v h thng cho vic xc lp mt kt ni ng
ng
(57) Sng ch cp phng php thit lp kt ni ng ng P2P, bao gm: my ch trung
tm gi ti mi my ch th nht v my ch th hai mt gi d liu ng b ha, n
bao gm ti thiu thng tin a ch ca my ch th nht v my ch th hai khc trong
vic tip nhn yu cu ng b c gi bi my ch th nht; v mi my ch th nht
v my ch th hai gi gi d liu UDP ti my ch khc tip nhn gi d liu ng
b ha. Cng vy, sng ch bc l mt h thng thit lp kt ni ng ng P2P.
Theo sng ch ny, kt ni ng ng P2P gia hai my ch c th c thit lp thnh
cng trong hu ht cc trng hp, v gi d liu c gi i bi mi my ch th
nht v my ch th hai khi chng nhn c gi d liu c gi bi my ch khc.
Do , sng ch ny lm tng kh nng thnh cng trong vic thit lp kt ni ng
ng P2P.

131
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17738
(21) 1-2008-00637 (51) 7 H04Q 7/38, H04L 12/56
(22) 18.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/002255 18.08.2006 (87) WO2007/023351 01.03.2007
(30) 60/710,701 22.08.2005 US
60/719,903 22.09.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 14.03.2008
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) NAKAMATA Masatoshi (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Thit b, phng php v vt ghi mang thng tin gii phng,
cu hnh v cu hnh li knh ni xung tng cng
(57) Cc truyn thng c tip nhn t thit b ca ngi s dng UE trn knh chuyn
dng tng cng ni ln E-DCH. Cc ti nguyn sng rai ca t nht mt knh ni
xung h tr cho E-DCH c gii phng hoc c cu hnh hoc c cu hnh li
trong khi E-DCH c duy tr cho UE. Cc knh ni xung c th l E-AGCH, E-
HICH, hoc E-RGCH, v cc ti nguyn sng rai c th bao gm b nhn dng tm
thi E-RNTI, chui k hiu, v/hoc cc m phn knh. thay i phc v ca UE,
mi hoc c hai phc v v khng phc v c th b sung/cu hnh/cu hnh li knh
ni xung h tr, tt c chng khng kt thc E-DCH. UE v SRNC c thng bo bi
b ch bo gii phng E-RGCH xem liu E-RGCH c c gii phng hay khng thay
i phc v, v UE xo b cc thng s E-RGCH c lu tr ca n khi b ch bo
gii phng ch bo n c gii phng.

132
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17739
(21) 1-2008-00638 (51) 7 C08F 10/02, 4/659
(22) 18.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/032590 18.08.2006 (87) WO2007/024773 01.03.2007
(30) 11/209,006 22.08.2005 US
(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP. (US)
10001 Six Pines Drive, The Woodlands, Texas 77380, United States of America
(72) MARTIN Joel L. (US), THORN Matthew G. (US), MCDANIEL Max P. (US),
JENSEN Michael D. (US), YANG Qing (CN), DESLAURIERS Paul J. (US),
KERTOK Mark E. (US)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Ch phm hn hp cht xc tc, quy trnh iu ch v cc ng
dng ca chng sn xut nha polyolefin
(57) Sng ch xut cc ch phm hn hp cht xc tc bao gm hp cht metaloxen th
nht, hp cht metaloxen th hai, cht nn hot ha, v hp cht hu c - nhm. Sng
ch cng xut cc quy trnh iu ch v s dng cc ch phm ny sn xut cc
nha polyolefin. Cc polyme i t etylen c sn xut bng cch s dng ch phm v
quy trnh theo sng ch c ch s HLMI nm trong khong t 0,5 n 25, t trng
polyme nm trong khong t 0,920 n khong 0,965, v phn tn polyme nm trong
khong t khong 3,0 n khong 30.

133
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17740
(21) 1-2008-00674 (51) 7 A61K 31/437, 31/15, A61P 25/00,
43/00
(22) 27.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/FR2006/001830 27.07.2006 (87) WO2007/020337 22.02.2007
(30) 0508643 19.08.2005 FR
(71) SANOFI-AVENTIS (FR)
174 avenue de France, 75013 Paris, France
(72) CUINE, Alain (FR), DECOBERT, Michel (FR), FRANCON, Dominique (FR),
SAUNAL, Henry (FR)
(74) Cng ty TNHH Trn Hu Nam v ng s (TRAN H.N & ASS.)
(54) T hp cha cht gy ng tc dng lu di v cht gy ng
tc dng ngn, dc phm cha chng v quy trnh bo ch
thuc
(57) Sng ch cp n t hp cha cht gy ng tc dng ngn c chn t nhm gm
c cht iu bin th th GABA-A, benzodiazepin, phenothiazin, dn xut melatonin v
cht ch vn th th melatonin; v cht gy ng tc dng di c chn t nhm gm c
cht iu bin th th GABA-A, benzoiazepin, cht i khng ca cc th th 5HT2A
v cht iu bin canxi ion, iu tr cc ri lon gic ng. Sng ch cng cp n
cc hp cht tho dc cha t hp nu trn.

134
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17741
(21) 1-2008-00678 (51) 7 A61K 9/08, 47/32, 31/7072, A61P
27/02
(22) 27.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/009383 27.09.2006 (87) WO2007/039201 12.04.2007
(30) 10 2005 046 769.5 29.09.2005 DE
(71) BERLIN-CHEMIE AG (DE)
Glienicker-Weg 125, 12489 Berlin, Germany
(72) WIHSMANN, Marc (DE), SCHMITZ, Reinhard (DE)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Dc phm bn nh sng cha brivudin iu tr bnh vim
gic mc ecpet
(57) Sng ch cp n dc phm dng cho mt cha thnh phn hot tnh brivudin v
cht to mng c chn t nhm gm polyvinyl pyrolidon (PVP), ru polyvinyl
(PVA) v polyacrylat (PA).

135
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17742
(21) 1-2008-00690 (51) 7 C07D 291/08, A61K 31/554
(22) 17.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/032405 17.08.2006 (87) WO/2007/024717 01.03.2007
(30) 11/212,413 25.08.2005 US
(71) THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK (US)
412 Low Memorial Library, 535 West 116th Street, New York, NY 10027, United
States of America
(72) MARKS, Andrew, Robert (US), LANDRY, Donald, W. (US), DENG, Shixian (US),
CHENG, Zhen, Zhuang (CN), LEHNART, Stephan, E.. (DE)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Cht phng nga v iu tr ri lon lin quan n iu ho
th th ryanodin, phng php tng hp, dc phm cha
chng v phng php bo ch dc phm ny
(57) Sng ch cp n hp cht c cng thc (I) v mui, hydrat, solvat, phc cht v tin
dc cht ca hp cht ny. Sng ch cng xut phng php tng hp hp cht c
cng thc (I). Sng ch cn xut dc phm cha hp cht c cng thc (I) v
phng php s dng dc phm cha hp cht c cng thc (I) iu tr v phng
nga ri lon v bnh lin quan n th th ryanodin iu ha chc nng knh canxi t bo.

136
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17743
(21) 1-2008-00706 (51) 7 B29B 9/06, B29C 71/00, C08B
1/00, 37/00, C08J 3/18
(22) 31.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/034007 31.08.2006 (87) WO2007/027877 08.03.2007
(30) 60/712,398 31.08.2005 US
(71) GALA INDUSTRIES, INC. (US)
181 Pauley Street, Eagle Rock, Virginia 24085, United States of America
(72) MARTIN, J., Wayne (US), WRIGHT, Roger, B. (US), MANN, Robert, G. (US)
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Phng php to ht composit vt liu sinh hc
(57) Sng ch xut quy trnh iu ch cc composit vt liu sinh hc dng polyme c hm
lng m thp v cc composit vt liu sinh hc dng polyme gin n bng cch n
qua tm khun (18) vn thng nc (16) v to ht vi cc li ct (14). Polyolefin hoc
cc polyme ngng t c lm nng chy trn ln vi thnh phn vt liu sinh hc dng
rn hoc bn rn (155), nh polysacant, bao gm cc nha xenluloza v tinh bt, hoc
nguyn liu c protein, bao gm polypeptit, v c n ra, to ht di nc, v x l bng
cch lm kh nhanh thu c hm lng m thp bng mt % (1%) hoc nh hn.

137
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17744
(21) 1-2008-00715 (51) 7 A61F 13/15, 13/49, 13/511, 13/539
(22) 27.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/319201 27.09.2006 (87) WO2007/052427 10.05.2007
(30) 2005-320049 02.11.2005 JP
(71) UNI-CHARM CORPORATION (JP)
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan
(72) NOMOTO, Takashi (JP), NANBU, Chinatsu (JP)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Vt dng thm ht
(57) Sng ch cp n vt dng thm ht c th ngn nga c s r r ca cc cht bi
tit v lm gim cm gic kh chu trong khi s dng. Vt dng thm ht (1) c phn
tm trn thm dch th (2), phn tm di khng thm dch th (3), chi tit thm ht (4)
c t gia phn tm trn (2) v phn tm di (3), v chi tit tm gia (5,6) c t
gia chi tit tm trn (2) v chi tit thm ht (4). Chi tit thm ht (4) bao gm chi tit
thm ht trung tm v chi tit thm ht pha sau c to lin tc mp pha sau ca chi
tit thm ht trung tm theo chiu dc (LD) ca n. Chi tit tm gia (5,6) bao gm tm
trung gian th nht (5) c t gia chi tit tm trn (2) v chi tit thm ht trung tm
v tm trung gian th hai (6) c t gia chi tit tm trn (2) v t nht chi tit thm
ht pha sau v c cc tnh cht chuyn dch th khc vi tm trung gian th nht (5).

138
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17745
(21) 1-2008-00721 (51) 7 A61K 31/403
(22) 21.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/008314 21.08.2006 (87) WO2007/022980 01.03.2007
(30) 0517193.9 22.08.2005 GB
(71) GLAXO GROUP LIMITED (GB)
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford Middlesex UB6 0NN, United
Kingdom
(72) Dieter HAMPRECHT (DE), Christian HEIDBREDER (BE), Sergio MELOTTO (IT),
Fabrizio MICHELI (IT), Tadataka YAMADA (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Phng php bo ch thuc iu tr bnh th cht
(57) Sng ch xut phng php bo ch thuc iu tr nh ri lon d dng c th hoc
chng lo lng v tnh trng sc khe, chng n-i, chng bing n tm thn, chng n v
, chng nghin tnh dc i try v tnh dc khng i try, chng ma git Sydeham,
chng vo c, chng t k, ri lon chuyn ng bao gm hi chng Tourette; hoc iu
tr chng xut tinh sm, khc bit ch s dng hp cht c cng thc (I) hoc mui
dc dng hoc mui solvat dc dng ca n:

trong :
G c chn t nhm bao gm: phenyl, pyridyl, benzothiazolyl, indazolyl;
p l s nguyn nm trong khong t 0 n 5 ;
R1 c la chn mt cch c lp t nhm bao gm: halogen, hydroxyl, xyano, C1-4
alkyl, haloC1-4alkyl, C1-4 alkoxy, haloC1-4alkoxy, C1-4alkanoyl; hoc tng ng vi nhm R5;
R2 l hydro hoc C1-4 alkyl;
R3 l C1-4alkyl;
R4 l hydro, hoc nhm phenyl, nhm heteroxyclyl, nhm d thm c 5 hoc 6 cnh,
hoc nhm hai vng c t 8 n 11 cnh, nhm bt k trong s cc nhm ny c th
ty bng 1, 2, 3 hoc 4 phn t th c chn t nhm bao gm: halogen, xyano, C1-4
alkyl, haloC1-4alkyl, C1-4alkoxy, C1-4alkanoyl;
R5 l phn gc c chn t nhm bao gm: isoxazolyl, -CH2-N-pyrolyl, 1,1-dioxido-2-
isothiazolidinyl, thienyl, thiazolyl, pyridyl, 2-pyrolidinonyl, v nhm ny c th ty
bng mt hoc hai phn t th c chn t: halogen, xyano, C1-4 alkyl, haloC1-4alkyl,
C1-4alkoxy, C1-4alkanoyl; v khi R1 l clo v p l 1, th R1 khng c mt v tr orto i
vi lin kt ni vi phn cn li ca phn t; v khi R1 tng ng vi R5, th P l 1.

139
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17746
(21) 1-2008-00737 (51) 7 C07D 401/14, A61P 35/00, A61K
31/435
(22) 30.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/034088 30.08.2006 (87) WO2007/030377 15.03.2007
(30) 60/712,539 30.08.2005 US
60/713,108 30.08.2005 US
60/731,591 27.10.2005 US
60/774,684 17.02.2006 US
(71) NOVARTIS AG (CH)
Lichstrasse 35, CH-4056, Base, Switzerland
(72) AIKAWA, Mina E. (US), AMIRI, Payman (US), DOVE, Jeffrey H. (US), LEVINE,
Barry Haskell (US), MCBRIDE, Christopher (US), PICK, Teresa E. (US), POON,
Daniel J. (US), RAMURTHY, Savithri (IN), RENHOWE, Paul A. (US), SHAFER,
Cynthia (US), STUART, Darrin (CA), SUBRAMANIAN, Sharadha (US)
(74) Cng ty TNHH Ban Ca (BANCA)
(54) Benzimidazol c th lm cht c ch kinaza
(57) Sng ch cp n hp cht benzimidazol c th c cng thc (I),

v ch phm cha chng.

140
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17747
(21) 1-2008-00739 (51) 7 H04L 12/58
(22) 27.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/CN2006/002546 27.09.2006 (87) WO2007/036152 05.04.2007
(30) 200510037520.0 27.09.2005 CN
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 06.08.2008
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CN)
4/F, East 2 Block, SEG Park, Zhenxing Rd., Futian District, Shenzhen Guangdong
518044, P. R. China
(72) XU, Jiajian (CN), LI, Guang (CN), KE, Junyan (CN), FENG, Xiaoyong (CN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Sao Vit (VIPAT CO., LTD.)
(54) H thng, phng php v my ch th tn lc b th rc
(57) Sng ch bc l mt h thng v phng php lc b th rc, h thng bao gm: my
trm th tn c cu hnh to ra mt th vin t hc bng vic thc hin chc nng
t hc i vi cc mu th c chn; my ch th tn c cu hnh hp nht th
vin t hc t my trm th tn v th vin chc nng gc ca my trm th tn, to ra
mt th vin chc nng cp nht ca my trm th tn, v lc nhng thu tng ng vi
my trm thu tn theo th vin chc nng cp nht ca my trm th tn. Mt my ch
th tn cng c bc l. Trong bn cht ca sng ch ny, thu rc c th c lc b
bi s hp tc gia my trm thu tn v my ch th tn, lm gim vic s dng bng
thng mng, rt ngn thi gian nhn th, ci thin kh nng xc nh th rc v gim t
l xc nh nhm nhng th khng phi l th rc.

141
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17748
(21) 1-2008-00740 (51) 7 H04L 09/08
(22) 08.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/CN2006/002329 08.09.2006 (87) WO2007028342 15.03.2007
(30) 200510037255.6 10.09.2005 CN
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 06.08.2008
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CN)
4/F, East 2 Block, SEG Park, Zhenxing Rd., Futian District, Shenzhen Guangdong
518044, P. R. China
(72) WANG, Haibing (CN), GUO, Bijian (CN), YANG, Xiaobu (CN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Sao Vit (VIPAT CO., LTD.)
(54) Phng php, h thng v thit b dng truyn ti d liu
tr chi
(57) Sng ch hin ti cung cp mt phng php dng truyn ti d liu tr chi, bao
gm: thu thp m phin c gn bi my ch bi my trm trong qu trnh ng nhp
vo my ch; m ha d liu tr chi cng vi m phin, v ng k d liu c m
ha vi my ch; gii m v kim tra li d liu tr chi nhn c bi my ch, v lu
li d liu tr chi nu d liu c chng minh l c gi tr. Sng ch ny cng bao
gm mt h thng, cc b phn trong my trm, my ch v thit b u cui di ng
bao gm cc b phn my trm m t phng php trn c th p dng. Phng
php, h thng v thit b ca sng ch ny m bo my trm c th truyn ti d liu tr
chi mt cch an ton ti my ch v bo v d liu tr chi khi b gi mo v la di.

142
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17749
(21) 1-2008-00741 (51) 7 G06F 17/30
(22) 26.03.2008 (43) 25.08.2008
(30) 200510106006.8 23.09.2005 CN
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 06.08.2008
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (CN)
4/F, East 2 Block, SEG Park, Zhenxing Rd., Futian District, Shenzhen Guangdong
518044, P. R. China
(72) LI, Qiang (CN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Sao Vit (VIPAT CO., LTD.)
(54) Phng php v h thng tm kim trn mng
(57) Sng ch ny cung cp h thng tm kim trn mng, bao gm: mt my trm khi u
tm kim c cu hnh khi u yu cu tm kim ti my ch tm kim ti nguyn,
v thu thp ti nguyn mng theo ch mc thng tin chc nng ti nguyn c tr v
bi my ch tm kim ti nguyn; my ch tm kim ti nguyn c cu hnh thu
thp my trm p ng tm kim tng ng vi my trm khi u tm kim theo mi
quan h tng ng gia my trm p ng tm kim v my trm khi u tm kim, tm
kim my ch ch mc ti nguyn tng ng vi my trm p ng tm kim theo yu
cu tm kim, v tr v ch mc thng tin chc nng ti nguyn cho my trm khi u
tm kim; my ch ch mc ti nguyn c cu hnh lu tr ch mc thng tin chc
nng ti nguyn c bo co bi my trm p ng tm kim. Phng php tm kim
trn mng cng c bc l. Bng vic s dng sng ch ny, c th ci thin kh nng
tm kim tc thi v kt qu tm kim chun xc.

143
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17750
(21) 1-2008-00754 (51) 7 B25C 5/02
(22) 02.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/322407 02.11.2006 (87) WO/2007/055297 18.05.2007
(30) 2005-324583 09.11.2005 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 05.06.2008
(71) MAX CO., LTD. (JP)
6-6, Nihonbashi hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo, 1038502, JP
(72) MAEMORI, Jun (JP)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) My dp ghim c c cu tng lc
(57) Sng ch cp n my dp ghim bao gm (1), phn th nht (11) c b tr
trn (1), tm (8) c to ra ln cn phn th nht (11) trn tng bn ca
(1), phn th hai (12) c to ra trn phn sao cho nh ra t , hp cha dy
ghim (2) v cn trong (4), c hai c to ra ung a trn phn th nht (11) tm
y (3) c b tr trn cn trong (4) y dy ghim ra v cn ngoi (5) c to ra
ung a trn phn th hai (12). Cn ngoi (5) bao gm thnh phn cn th nht (23)
c phn bn l th nht (26) n khp c vi phn pha trn ca phn th hai (12)
v thnh phn cn th hai (24) c phn bn l th hai (28) n khp c vi phn pha
di ca phn th hai (12). Thnh phn cn th nht (23) v thnh phn cn th hai
(24) c lin kt lin khi.

144
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17751
(21) 1-2008-00759 (51) 7 A61B 5/1455
(22) 17.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/SG2006/000237 17.08.2006 (87) WO2007/032744 22.03.2007
(30) 200505849-0 13.09.2005 SG
(71) GLUCOSTATS SYSTEM PTE LTD. (SG)
6 New Industrial Road, #04-01/02 Hoe Huat Industrial Building, Singapore 536199
(72) Zhang, Xiqin (CN), Ting, Choon Meng (SG)
(74) Cng ty Lut TNHH AMBYS H Ni (AMBYS HANOI)
(54) Thit b d c p sut tip xc khng i
(57) Sng ch xut mt thit d c p sut tip xc khng i khi d trn ngn tay ca
bnh nhn, gm mt hp c phn trn v phn bn phn trn, phn trn ny c
dy c xc nh bng mt trn v ca phn trn ny, phn trn ny c mt l xuyn
qua, l ny c kch thc c th lp trt b d, b d ny c mt u d; mt rnh
ko thng vung gc mt phng ca l ny, rnh ny c kch thc thch hp t
ngn tay vo, trong b d gm thm mt vnh tip xc vi mt trn ca phn trn
ca hp, v u d ko di cch ca phn trn v nh vo trong rnh.

145
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17752
(21) 1-2008-00761 (51) 7 E03F 3/02, 3/00
(22) 27.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/CA2006/001575 27.09.2006 (87) WO2007/036027 05.04.2007
(30) 2,521,428 27.09.2005 CA
60/728,257 19.10.2005 US
60/809,637 30.05.2006 US
60/807,315 13.07.2006 US
60/827,160 27.09.2006 US
(71) CLEARFORD INDUSTRIES INC. (CA)
515 Legget Drive, Suite 100, Ottawa, Ontario K2K 3G4, Canada
(72) Richard, W. Connelly (CA), Duane Smith (CA)
(74) Cng ty TNHH Trn Hu Nam v ng s (TRAN H.N & ASS.)
(54) H thng thot nc hiu sut cao
(57) Sng ch cp n h thng ng thot nc hiu sut cao h thng ny bao gm mt
hay nhiu cc b phn sau y: b phn x l chnh, cc ng ng do, v mt mt
hay nhiu bm tu chn. H thng c thit k v lp t theo cch thc to iu kin
cht lng di chuyn ch yu do trng lc, mc d c th chn lp t mt hay nhiu
bm ti cc v tr quan trng. H thng c th c bt kn v kim tra p sut nhm t
hiu sut ti u khi vn hnh.

146
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17753
(21) 1-2008-00777 (51) 7 G01R 1/073, 1/06, 31/26, H01L
21/66
(22) 30.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/317126 30.08.2006 (87) WO2007/026774 08.03.2007
(30) 2005-252804 31.08.2005 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.03.2008
(71) NHK SPRING CO., LTD. (JP)
3-10, Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa 236-0004 Japan
(72) Shunsuke SASAKI (JP), Hiroshi NAKAYAMA (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Th thm d
(57) Sng ch cp n th thm d ban gm cc b d (2) tip xc cc in cc c
b tr trong tm bn dn v a tn hiu in vo hoc ra khi cc in cc, u b d
(3) gi b d, tm nn (4) c h thng dy c b tr gn b mt ca tm nn i
din u b d c th tip xc c vi u b d v c ni vi cc b d, lp li
(6) c to bi vt liu m c lp trong tm nn v c h s gin n do nhit nh hn
h s gin n do nhit ca tm nn, v chi tit ni (42) ni in t nht mt s b d
vi thit b bn ngoi thng qua h thng dy.

147
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17754
(21) 1-2008-00780 (51) 7 A61K 9/14, 31/5025, 9/16, 9/26
(22) 24.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/033022 24.08.2006 (87) WO2007/027494 08.03.2007
(30) 60/712,150 29.08.2005 US
(71) SANOFI-AVENTIS U.S. LLC (US)
55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, United States of America
(72) JACOBS, Irwin C. (US), HIGGINS John D. (US), GUILLOT Micael (US), FRANSON
Nancy M. (US), ROCCO William L. (US), ABU-IZZA Khawla (JO)
(74) Cng ty TNHH Trn Hu Nam v ng s (TRAN H.N & ASS.)
(54) Ch phm phn tn rn dng v nh hnh cha 7-clo-N,N,5-
trimetyl-4-oxo-3-phenyl-3,5,-dihydro-4H-pyridazino [4,5-b]
indol-1-axetamit, quy trnh iu ch n v dc phm cha n
(57) Sng ch cp n ch phm phn tn rn dng v nh hnh cha 7-clo-N,N,5-
trimetyl-4-oxo-3-phenyl-3,5-dihydro-4H-pyridazino[4,5-b]indol-1-axetamit.

Dc cht th phn tn rn dng v nh hnh cha HPMCP

148
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17755
(21) 1-2008-00786 (51) 7 G10L 19/14, H03M 7/30
(22) 25.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/052956 25.08.2006 (87) WO2007/026295 08.03.2007
(30) 11/214,484 29.08.2005 US
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilaladentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) VASILACHE Adriana (RO), RAMO Anssi (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Thit b, phng php v vt ghi c c bng my tnh
lng t ho vect dng bng m n cho cc ng dng a
tc
(57) Sng ch cp n phng php, thit b v sn phm ng dng phn mm lng t
ho N mc cc vect, trong N c th c chn trc khi lng t ho t tp bao
gm t nht hai gi tr nh trc nh hn hoc bng s mc M ti a nh trc. Vect
ti to cho mi vect c chn t bng m N mc ca N vect ti to m, vi mi N
trong tp bao gm t nht hai gi tr nh trc, c biu th bng N vect ti to u
tin ca cng bng m ni ca M vect ti to. Sng ch cn cp n phng php,
thit b v sn phm ng dng phn mm truy tm cc vect ti to cho cc vect
c lng t ho N mc, cp n h thng chuyn cc biu th ca cc vect, cp
n phng php, thit b v sn phm ng dng phn mm xc nh bng m ni, v
cp n chnh bng m ni ny.

149
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17756
(21) 1-2008-00797 (51) 7 C07D 215/227, 241/44, 401/06,
403/06, 405/06, 405/14, 407/06,
407/12, A61K 31/4704, 31/498,
A61P 1/04, 13/12, 19/02, 21/00,
25/28
(62) 1-2006-00453
(22) 18.11.2004 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2004/013163 18.11.2004 (87) WO2005/054201 16.06.2005
(30) PCT/EP03/13028 20.11.2003 WO
03078860.8 05.12.2003 EP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 22.03.2006
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (BE)
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
(72) MABIRE, Dominique, Jean-Pierre (FR), GUILLEMONT, Jrme, Emile, Georges
(FR), VAN DUN, Jacobus, Alphonsus, Josephus (BE), SOMERS, Maria, Victorina,
Francisca (BE), WOUTERS, Walter, Boudewijn, Leopold (BE)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Cht c ch poly (adp-riboza) polymeraza (PARP), t hp v quy
trnh iu ch n
(57) Sng ch xut cc hp cht c cng thc (VII-a), cng nh cc t hp c cha cc
hp cht ny c s dng lm cht c ch PARP, trong R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7,
Rc, Rd, v X c cc ngha xc nh. Sng ch cng cp n quy trnh iu ch hp
cht ny.

150
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17757
(21) 1-2008-00800 (51) 7 C07D 239/50, 239/48, A61K
31/505, 31/5377, A61P 25/08
(22) 07.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/DK2006/050039 07.09.2006 (87) WO2007/065449 14.06.2007
(30) PA200501262 09.09.2005 DK
(71) H. LUNDBECK A/S (DK)
Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, Denmark
(72) KHANZHIN, Nikolay (RU), GREVE, Daniel, Rodriguez (DK), ROTTLANDER,
Mario (DK)
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Dn xut pyrimiin v dc phm cha chng dng lm
cht m knh kali KCNQ
(57) Sng ch cp n dn xut pyrimiin c cng thc chung I

hoc cc mui ca n v dc phm cha dn xut ny lm cht m ca knh ion kali


h KNCQ, c th l trong vic iu tr chng ng kinh.

151
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17758
(21) 1-2008-00805 (51) 7 C07D 401/04, 401/14, 405/14,
409/14, 413/14, 417/14, A61K
31/45
(22) 25.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/033278 25.08.2006 (87) WO2007/027527 08.03.2007
(30) 60/712,387 31.08.2005 US
(71) CELGENE CORPORATION (US)
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, United States of America
(72) MULLER, George (US), CHEN, Roger, S., C. (US), MAN, Hon-Wah (US),
RUCHELMAN, Alexander, L. (US)
(74) Cng ty TNHH Quc t D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.)
(54) Hp cht isoindol- imit, ch phm cha hp cht ny
(57) Sng ch cp n hp cht isoinol-imit, v mui dc dng, solvat, cht ng phn
lp th, v tin dc cht ca chng. Sng ch cn cp n dc phm cha hp cht
ny v phng php s dng.

152
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17759
(21) 1-2008-00818 (51) 7 E21B 43/04
(22) 25.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/037158 25.09.2006 (87) WO/2007/047026 26.04.2007
(30) 11/249,576 13.10.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 02.04.2008
(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY (US)
600 North Dairy Ashford, Houston, TX 77079 (US)
(72) BRADEN, John, C. (US)
(74) Cng ty T vn u t v chuyn giao cng ngh (INVESTCONSULT)
(54) Tc nhn chuyn hng kch thch sp c
(57) Sng ch bc l phng php v ch phm tch bit thnh h ngm c chn trong
thnh h ngm c ln si trn nhiu tng sn xut.

153
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17760
(21) 1-2008-00841 (51) 7 B23K 35/00, C22C 38/00
(22) 25.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/319613 25.09.2006 (87) WO2007/037447 05.04.2007
(30) 2005-282712 28.09.2005 JP
2006-136897 16.05.2006 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 07.04.2008
(71) NIPPON STEEL CORPORATION (JP)
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan
(72) Shinji KODAMA (JP), Hideki HAMATANI (JP), Nobuo MIZUHASHI (JP), Kenichi
ASAI (JP), Manabu MIZUMOTO (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Mi hn c to ra bng kim loi hn gc thp khng g
dng hn tm thp c ph hp kim gc km
(57) Sng ch cp n mi hn v hp phn kim loi hn gc thp khng g dng cho mi
hn. Hp phn v mi hn c lm t hp phn ny l thch hp dng hn tm thp
c ph hp kim gc km. Mi hn c tnh chng n mn tuyt vi v chng vt nt
do tnh gin ca kim loi lng. iu ny c thc hin bng cch hn ch cc vt nt
do tnh gin ca kim loi lng ca kim loi hn gc thp khng g khi tm thp c
ph hp kim nn km c hn s dng kim loi hn gc thp khng g. Mi hn bao
gm phn c hn ca kim loi hn c lm bng cc thnh phn thp khng g, kim
loi hn cha theo phn trm khi lng (%): C: t 0,01n 0,1; Si: t 0,1 n 1; Mn: t
0,5 n 2,5; Ni: t 5 n 11; v Cr: t 17 n 25, v phn cn li l st v cc tp cht
d, trong p ng biu thc sau y:
-0,81x ng lng Cr+23,2ng lng Ni0,95xng lng Cr-8,1 ... (1)
ng lng Ni = Ni + 30 x C + 0,5 x Mn + 30 x N ... (2)
ng lng Cr = Cr + Mo + 1,5 x Si ... (3).

154
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17761
(21) 1-2008-00858 (51) 7 E05B 29/04, 35/00, 25/00
(22) 20.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/CN2006/001781 20.07.2006 (87) WO2007/028308 15.03.2007
(30) 200520075364.2 09.09.2005 CN
200620068971.0 25.01.2006 CN
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.05.2008
(71) MALAFON ELECTRONIC (SUZHOU) CO., LTD. (CN)
No. 62 South Dongwu Road, Suzhou, Jiangsu Province, R.P. China 215128
(72) GAN Vincent (SG), SHEN Yang (CN)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Kha a nng
(57) Sng ch xut kho a nng bao gm v kho (1), thanh kho (3), cc phn c rng
di ng (4), phn (5) dnh cho cc khi trt, cc khi trt (6) v cm khe dn
hng (8) gi cha kha. Trong , chi tit n hi c lp gia thanh kho v phn
, cc khi trt nh t nht mt phn vo trong rnh kho ca cm. Khi kho c
m, phn nh ca cm c hai v tr hot ng, mt trong s hai v tr , phn nh
c tip nhn trong rnh ct ca v v cc rng cao ca cc phn c rng nh khp t
rng thp ca cc khi trt, v tr kia, n nm ngoi rnh ct v cc rng cao gi khp
vi rng thp. Cha kha ca kho c th c thay i nhiu ln.

155
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17762
(21) 1-2008-00863 (51) 7 H01M 2/10
(22) 24.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2006/002900 24.07.2006 (87) WO2007/046579 26.04.2007
(30) 10-2005-0099903 21.10.2005 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 09.04.2008
(71) LG CHEM, LTD. (KR)
20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul 150-721, Republic of Korea
(72) Jung-hwan KIM (KR), Ki eob MOON (KR), Seogjin YOON (KR), Cheol Woong LEE
(KR)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) B pin np li c
(57) Sng ch cp ti b pin np li c bao gm chi tit ni c mt khung cch in
c lp cht vo u trn ca mun pin v hai vu ni c to ra mt u trn ca
khung, cc vu ni c lm tip xc vi cc u ni in cc ca mun pin, mun
mch bo v (PCM) c lp cht vo chi tit ni, mun mch bo v (PCM) ny c
cc rnh ni m cc vu ni c lp vo sao cho mun mch b v (PCM) c th
c ni vi chi tit ni, v c ni vi mt mch bo v, v v np ni vi chi tit ni
hoc mun pin trong khi mun mch bo v (PCM) c bao quanh bi v np.

156
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17763
(21) 1-2008-00866 (51) 7 C08L 69/00, C08K 3/34, 5/49,
C08L 25/12, 51/00
(22) 01.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/008546 01.09.2006 (87) WO2007/031201 22.03.2007
(30) 11/226,636 14.09.2005 US
(71) BAYER MATERIALSCIENCE AG (DE)
51368 Leverkusen, Germany
(72) WENZ Eckhard (DE), MOULINIE Pierre (CA), ECKEL Thomas (DE), BUCHHOLZ
Vera (DE), WITTMANN Dieter (DE), HAGER Bruce (US), ZAGANIACZ Fred J. (US)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Vt liu t hp c do nhit v cc sn phm c sn xut
t vt liu ny theo phng php gia cng nhit
(57) Sng ch cp n vt liu t hp c do nhit thch hp sn xut sn phm theo
phng php gia cng nhit. Vt liu t hp c theo sng ch bao gm cc thnh phn:
A) poly(este) cacbonat thm, mch nhnh, B) polyme ghp, C) l thnh phn ty chn
bao gm (co)polyme ca monome vinyl v/hoc polyalkylen terephtalat, D) t nht mt
hp cht chng chy cha phospho c chn t nhm bao gm cc este ca axit
phosphonic hoc axit cha phospho dng monome hoc dng oligome, cc
phosphonat amin v cc phosphazen v E) bt talc, c trng ch mun un nhit
phng ca vt liu ny bng t nht 3000N/mm2 v nng lng ph hy trong th
nghim va p ri nhit -30oC bng t nht 40,0J. Cc tm c n t vt liu t
hp ny thch hp sn xut cc sn phm theo phng php gia cng nhit.

157
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17764
(21) 1-2008-00874 (51) 7 A61K 31/19, A23L 1/29, 1/304,
A61P 7/08, 9/00
(62) 1-2005-01603
(22) 22.03.2004 (43) 25.08.2008
(86) PCT/SG2004/000066 22.03.2004 (87) WO2004/096204 11.11.2004
(30) P00200300213 01.05.2003 ID
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 01.11.2005
(71) INNOGENE KALBIOTECH PTE LTD. (SG)
18 Cross Street, #07-06 Marsh & McLennan Centre, Singapore 048423
(72) Leverve Xavier (FR), IQBAL Mustafa (ID)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Gia Vit (GIAVIET CO., LTD.)
(54) Dc phm cha lactat v s dng dc phm ny bo ch
thuc
(57) Sng ch cp n dc phm cha t 250 n 2400 milimol lactat hoc axit lactic
trn mt lt, t 2 n 10 milimol cation kali trn mt lt v tu l t 2 n 5 milimol
cation canxi trn mt lt. Sng ch cn cp n vic s dng hp phn ny trong lnh
vc dc phm. Sng ch cng cp n ng dng dc c nng axit lactic hoc
lactat nm trong khong t 250 n 2400 milimol trn mt lt.

158
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17765
(21) 1-2008-00877 (51) 7 C07D 295/18, 207/06, 211/14
(22) 26.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/041859 26.10.2006 (87) WO/2007/053427 10.05.2007
(30) 60/731,941 31.10.2005 US
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (BE)
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
(72) MANI, Neelakandha S. (IN), PANDIT, Chennagiri R. (US), REYES, Mayra B. (US),
XIAO, Tong (CN), CESCO-CANCIAN, Sergio (IT)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Quy trnh iu ch dn xut piperazinyl v diazapanyl
benzamit
(57) Sng ch xut cc quy trnh iu ch dn xut piperazinyl v diazepanyl benzamit
c th, cc dn xut ny c tc dng iu tr cc ri lon v cc tnh trng bnh l do
th th histamin gy ra.

159
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17766
(21) 1-2008-00878 (51) 7 C07D 295/18
(22) 26.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/041590 26.10.2006 (87) WO/2007/053386 10.05.2007
(30) 60/731,725 31.10.2005 US
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (BE)
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
(72) MANI, Neelakandha, S. (IN), PALMER, David, C. (US), PANDIT, Chennagiri, R.
(US), REYES, Mayra, B. (US), XIAO, Tong (CN)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Qui trnh iu ch cc cht dn xut xyclopropyl-amit
(57) Sng ch cp n quy trnh iu ch dn xut xyclopropyl amit, c tc dng iu tr
cc ri lon v do th th histamin gy ra.

160
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17767
(21) 1-2008-00890 (51) 7 A61J 1/16, 1/05, B65D 25/22
(22) 05.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/317527 05.09.2006 (87) WO2007/040010 12.04.2007
(30) 2005-008018 30.09.2005 JP
2005-009257 04.11.2005 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 07.07.2008
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC. (JP)
115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 772-8601, Japan
(72) SHOJl, Hidekatsu (JP), YOSHIKAWA, Kazunari (JP), TATEISHI, Isamu (JP)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Np gn trn ti tim truyn nhiu ngn v ti tim truyn
nhiu ngn
(57) Sng ch cp ti np gn trn ti tim truyn nhiu ngn v ti tim truyn nhiu
ngn, trong np c kh nng ngn nga vic s dng cc thuc cha c trn cho
bnh nhn.
Np gn trn ti tim truyn nhiu ngn theo sng ch l np gn trn ti tim
truyn nhiu ngn, ti tim truyn ny bao gm nhiu ngn c ngn cch nh t nht
mt phn vch ngn bt kn c th bc d dng, phn vch ngn bt kn c th bc d
dng ny c m p li s gia tng p sut bn trong ca t nht mt trong cc
ngn c to ra bng cch p t nht mt trong cc ngn. Np ny c hai chi tit kp
kp t nht mt trong cc ngn. Hai chi tit kp c cc chi tit gi gi vi nhau nhm
duy tr trng thi kp ca hai chi tit kp cho n khi trng thi kp c gii phng
p li s gia tng p sut bn trong ca t nht mt trong cc ngn sao cho phn treo c
th c s dng. Hai chi tit kp che phn treo trng thi kp nhm ngn nga vic s
dng phn treo dng treo ti tim truyn cho n khi t nht mt phn vch ngn bt
kn c th bc d dng c m.

161
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17768
(21) 1-2008-00901 (51) 7 A61K 31/4704, 31/095, A61P 3/00,
7/00, 9/00
(22) 14.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/318675 14.09.2006 (87) WO2007/032557 22.03.2007
(30) 60/716,954 15.09.2005 US
60/761,775 25.01.2006 US
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP)
9, Kandatsukasa-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan
(72) Ki Whan HONG (KR), Tomohiro YOSHIKAWA (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Dc phm cha probucol v dn xut tetrazolylalkoxy-
dihydrocarbostyril c tc dng c ch peoxit
(57) Sng ch cp n thuc kt hp trong c cha hp cht ca dn xut
tetrazolyalkoxy-dihydrocarbostyril c cng thc (1) :

trong R l nhm xycloalkyl, A l nhm alkylen thp v lin kt gia v tr 3 v 4 ca


nhn carbostyril l lin kt n hoc lin kt i, hoc mui ca chng v probucol,
thuc kt hp l hu ch dng phng nga v iu tr chng nhi mu no bao gm
chng nhi mu no cp tnh v chng nhi mu no mn tnh, bnh x cng ng
mch, cc bnh v thn (v d bnh v thn do i tho ng, thiu nng thn, vim
thn) v bnh i tho ng nh tc dng c ch peoxit hip ng ca dc phm kt
hp ny.

162
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17769
(21) 1-2008-00903 (51) 7 C07D 487/00
(62) 1-2006-00386
(22) 15.09.2004 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2004/030190 15.09.2004 (87) WO2005/040169 06.05.2005
(30) 60/504,528 17.09.2003 US
60/552,673 11.03.2004 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 13.03.2006
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (BE)
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
(72) CARRUTHERS, Nicholas, I. (US), CHAI, Wenying (CN), DENG, Xiaohu (CN),
DVORAK,, Curt, A. (US), KWOK, Annette, K. (US), LIANG, Jimmy, T. (US), MANI,
Neelakandha (IN), RUDOLPH, Dale, A. (US), WONG, Victoria, D. (US)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Cc hp cht d vng ngng t
(57) Sng ch cp n hp cht d vng ngng t cha pyrol v pyrazol, cc hp cht ny
l cc cht iu bin serotonin dng trong iu tr cc bnh do serotonin lm trung gian.

163
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17770
(21) 1-2008-00908 (51) 7 A41C 3/00, 3/10, 5/00
(22) 14.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/FR2006/002106 14.09.2006 (87) WO2007/031650 22.03.2007
(30) 0509491 16.09.2005 FR
(71) DBA LUX 1 SARL (LU)
560 A rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg
(72) WATRIN Francis (FR), TURLAN-VAN DER HOEVEN Manon (FR), LOGRE
Nadge Rejane Mireille (FR)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Nt v mt mnh nhiu lp v phng php sn xut
(57) Sng ch cp ti b phn nt v bao gm t hp lp ghp mt mnh nhiu lp to
thnh vng np chp c c v vng phng quanh vng np chp t nht di vng
ny to hnh c bit di c honh; t hp lp ghp mt mnh nhiu lp bao gm lp
dt trong (120) v lp dt ngoi (130) c to cch nhau t nht trong vng np chp
nh t nht mt lp vt liu trung gian (132) to thnh chiu dy, cc lp dt c gi
cht vi nhau trong t nht mt vng chu vi ca b phn ny. Sng ch khc bit ch,
hai lp dt (120; 130) c gi cht t nht trn vng chu vi nh lp ph silicon th nht
(121), v c to ra trn lp trung gian (132) lp ph silicon th hai (131).

164
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17771
(21) 1-2008-00913 (51) 7 H04Q 7/38, H04M 11/00
(22) 17.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/321003 17.10.2006 (87) WO2007/046525 26.04.2007
(30) 2005-303392 18.10.2005 JP
(71) 1. WILLCOM, INC. (JP)
3-4-7, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 1058477, Japan
2. NETINDEX INC. (JP)
2-14-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-0031, Japan
(72) YASUJIMA Nozomu (JP), KOBAYASHI Kazuaki (JP), HANAZUKA Takao (JP),
KAWASAKI Kenji (JP), KAWAI Hiroshi (JP), FUNAYOSHI Hideto (JP),
FUKUMOTO Junichi (JP), AKIYAMA Tsukasa (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Mun truyn thng khng dy dng cho truyn thng di
ng
(57) gim cc chi ph pht trin cc thit b u cui truyn thng di ng nh cc thit b
u cui truyn thng PHS v to iu kin thun li cho vic pht trin cc thit b u
cui truyn thng di ng ca nh sn xut khng c cng ngh truyn thng khng
dy. Mun truyn thng khng dy kiu mi tc l mt mun nh ring bit ch bao
gm phn truyn thng khng dy v thit b u cui kiu mi h tr cho mun
truyn thng khng dy c xut. Mun truyn thng khng dy theo sng ch
c s dng bng cch c gi vo rnh tng ng ca thit b u cui h tr cho
mun truyn thng khng dy theo sng ch c cu hnh ngoi tr phn truyn thng
khng dy so vi thit b u cui truyn thng di ng thng thng. Sng ch nhm
lm gim cc gnh nng v vic pht trin i vi cc nh sn xut thit b u cui.
Sng ch cn cho php nh sn xut khng c cng ngh truyn thng khng dy pht
trin thit b u cui ban u.

165
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17772
(21) 1-2008-00917 (51) 7 B29C 49/64
(22) 07.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/318217 07.09.2006 (87) WO2007/043279 19.04.2007
(30) 2005-296435 11.10.2005 JP
(71) TOYO SEIKAN KAISHYA, LTD. (JP)
3-1, Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 1000011, Japan
(72) TAKATOMI, Kunihiro (JP), TAKANO, Shoichiro (JP), SASAKI, Masayuki (JP),
ITOU, Ken (JP)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Thit b v phng php lm ngui cc i tng c to hnh
trc
(57) Sng ch cp ti thit b lm ngui cc i tng c to hnh trc, thit b ny c
kh nng lm ngui theo cch rt hu hiu cc i tng c to hnh trc v cn c
kh nng trnh hoc ngn khng cho cc i tng c to hnh trc b h hi cc
b do tr thnh tip xc vi nhau khi chng c vn chuyn lin k nhau trng thi
cha c lm ngui hon ton bi nc c phun ln cc i tng c to hnh
trc (34) c dch chuyn qua mt ng dn bng ti nh trc (42), tip ,
mt cht lng lm ngui c phun ln cc i tng, v mt dng kh c thi tip
ln . Ngoi ra, sng ch cn cp ti phng php lm ngui cc i tng c to
hnh trc.

166
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17773
(21) 1-2008-00925 (51) 7 C09J 5/06
(22) 02.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2006/004530 02.11.2006 (87) WO2007/052961 10.05.2007
(30) 10-2005-0104755 03.11.2005 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 17.04.2008
(71) HANKUK FIBER GLASS CO., LTD. (KR)
163, Yongji-ri, Bubuk-myun, Miryang-si, Kyungnam 627-852, Republic of Korea
(72) LEE, Seong-uk (KR)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) Phng php lin kt lp chn kh th cp vi panen cch ly s
dng ming nung nng
(57) Sng ch cp n phng php lin kt lp chn kh th cp vi panen cch ly trong
vt mang hoc thng cha kh t nhin ho lng (LNG-liquefied natural gas), phng
php ny bao gm cc bc: pht keo dnh vo b mt ca panen cch ly; ln lt to
lp lp chn kh th cp, mng tch c, ming m, ming nung nng, v tm cng
trn keo dnh c pht trn b mt ca panen cch ly; nung nng keo dnh ln ti nhit
thu c cc c tnh lin kt tt nht bng cch s dng ming nung nng; p nh
c cu p vo keo dnh c b tr nm gia lp chn kh th cp v panen cch ly di
mt p lc khng i bng cch s dng lc n hi ca ming m v cng ca tm
cng; v duy tr nhit nung nng trng thi p mc khng i cho trc tin
hnh x l hon ton keo dnh.

167
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17774
(21) 1-2008-00936 (51) 7 A61F 13/49, 13/15, 13/494,
13/496, 13/511, 13/53, 5/44
(22) 19.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/318476 19.09.2006 (87) WO2007/052418 10.05.2007
(30) 2005-321609 04.11.2005 JP
(71) UNI-CHARM CORPORATION (JP)
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan
(72) NAKAJIMA, Kaiyo (JP), MINATO, Hironao (JP), BABA, Toshimitsu (JP),
TAKADA, Naoko (JP), FURUYA, Kaori (JP)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) T lt dng mt ln
(57) Mc ch ca sng ch l xut t lt dng mt ln c ci thin sao cho da ca
ngi s dng c th c bo v chc chn khng b dnh bn phn.
Khung (11) to ra t lt (1) bao gm tm ngn cch (17) c gn vi tm trong
(11a) ca khung (11). Tm ngn (17) c vng u trc (17a) v vng u sau (17b)
c gn vo tm trong (11a) v vng trung gian (17d) dc t do vi tm trong
(11a). Vng trung gian (17d) c to thnh c l (26) c to hnh dng sao cho c
hnh cung trn cong v pha trc. Dc cc mp bn i in ca l (26), tm ngn (17)
c to ra c cc chi tit co gin (27) ko di theo chiu c (L) ca t lt (1) v c
gn vo trng thi gin theo hng (L). Cc chi tit co gin ny (27) ko di v
pha trc i vi t lt (1) dc mo ngoi vi ca l sao cho nm gn ng tm (C) chia
i chiu rng ca t lt (1).

168
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17775
(21) 1-2008-00938 (51) 7 A61K 9/127, 9/133, 39/395, 47/42,
A61P 35/00, 31/00
(22) 15.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/ES2006/070135 15.09.2006 (87) WO2007/034022 29.03.2007
(30) P200502276 19.09.2005 ES
(75) SERRANO GIL, DANIEL (ES)
Parc. 155, Urb Residenciales SIERRA MAR, Picassent, E-46220 Valencia, Spain
(74) Cng ty TNHH Nghin cu v T vn chuyn giao cng ngh v u t (CONCETTI)
(54) Ch phm dng cho ng vt c v hoc ngi
(57) Sng ch cp n ch phm dng cho ng vt c v hoc ngi, c dng ph
hu cc t bo b h tn hoc cc t bo gy bnh bao gm cc liposom rng, cc
protein cu trc v cc cht lin kt c th c chn da vo chc nng ca vi sinh vt
gy bnh hoc t bo b ph hu. Khi c s dng cho bnh nhn, ch phm ny ng
vai tr l mt cht phn ng hu hiu tng tc vi mng t bo ch hoc mng ca vi
sinh vt sn xut ra cc cng thot gii phng hm lng ni bo vo mi trng
ngoi bo.

169
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17776
(21) 1-2008-00974 (51) 7 C12N 9/26, A01H 5/00, C12N
15/82
(22) 27.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/037600 27.09.2006 (87) WO/2007/038566 05.04.2007
(30) 60/720,865 27.09.2005 US
(71) 1. CORNELL UNIVERSITY (US)
395 Pine Tree Road, Suite 310, Ithaca, NY 14850, United States of America
2. NESTEC S.A. (CH)
Avenue Nestle 55, CH-1800 Vevey, Switzerland
(72) PRIVAT Isabelle Muguette (FR), MCCARTHY James Grard (US), PETIARD
Vincent (FR), LIN, Chenwei (CN), TANKSLEY, Steven, D. (US)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Phn t axit nucleic lin quan n s thoi bin sucroza
cy c ph, vect v t bo ch mang vect ny v phng
php iu bin mi v v hng thm ht c ph
(57) Sng ch m t cc phn t axit nucleic phn lp t cy c ph (Coffea spp. ) bao gm
cc trnh t m m ho nhiu enzym chuyn ho sucroza, v cc protein c m ho
ca chng. c bit l, sng ch cp n ba loi invertaza v bn cht c ch
invertaza v cc polynucleotit m ho chng thu c t cy c ph. Sng ch cng m
t phng php s dng cc polynucleotit ny iu ho s biu hin gen v thay i
profin ng ca cc cy c ph, lm nh hng n mi v, hng thm v cc c
im khc ca ht c ph.

170
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17777
(21) 1-2008-00975 (51) 7 C04B 35/185, 35/106, 35/66
(22) 25.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/FR2006/002180 25.09.2006 (87) WO2007/034092 29.03.2007
(30) 05 09814 26.09.2005 FR
(71) SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET DETUDES EUROPEEN (FR)
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France
(72) AVEDIKIAN, Richard (FR), BOBO, Michel (FR), CHAMPION, Thibault (FR), HIS,
Christian (FR)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Sn phm nung kt chu la
(57) Sng ch cp n sn phm nung kt chu la c thnh phn ho hc trung bnh di
y, theo t l phn trm trng lng trn c s oxit:
20%<Al2O3<90%
2%<SiO2<30%
3%<ZrO2<50%,
0%<Cr2O3<50%
Sn phm ny khc bit ch cha ht mulit-ziricon oxit vi lng nm trong khong t
17 n 85% trng lng.

171
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17778
(21) 1-2008-00988 (51) 7 H04N 7/088, 5/445, 7/24, H04H
1/00
(22) 03.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/002751 03.10.2006 (87) WO2007/042886 19.04.2007
(30) 60/724,275 07.10.2005 US
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilaladentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) PAILA Toni (FI), POKJOLAINEN Topi (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Phng php v thit b cung cp cc thng bo thay i
dch v
(57) Cc thit b v cc phng php trong h thng truyn pht rng s truyn thng bo
t b pht ti b thu hoc trm thu bao. Thng bo c th thng tin cho ngi s dng
hoc thu bao ca thng tin lin quan cc s kin, chng trnh hoc cc dch v sp ti,
nhng thay i vi cc s kin, cc chng trnh hoc cc dch v hin ti, cc qung
co, thng bo khn cp, v thng tin tng t. Trong mt v d, thng s c trong on
ESG c truyn ti b thu ch bo rng dch v lin quan ti on ESG l thng bo.
Theo v d khc, on ESG l on truy nhp cha thng s loi ch bo rng thng
bo c kt hp vi on truy nhp l thnh phn ca dch v tng ng.

172
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17779
(21) 1-2008-00992 (51) 7 C07D 333/56, 333/68, 409/06,
409/14, 471/04, C07B 61/00
(22) 27.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/322033 27.10.2006 (87) WO2007/049812 03.05.2007
(30) 2005-313032 27.10.2005 JP
(71) TEIJIN PHARMA LIMITED (JP)
2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
(72) YAJIMA, Naoki (JP), HIROKI, Yasuhiro (JP), YOSHINO, Hiroshi (JP), KOIZUMI,
Tatsuya (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Cc dn xut 3-hydroxymetylbenzo[b] thiophen v quy trnh
iu ch chng
(57) Sng ch xut cc dn xut 3-hydroxymetyl-4-metylbenzo [b] thiophen c cng thc
(II), cc hp cht ny c dng lm cht trung gian ca quy trnh iu ch cc cht c
ch chymaza, v quy trnh iu ch chng.

173
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17780
(21) 1-2008-00993 (51) 7 C07D 471/04, A61K 31/437, A61P
37/00, 9/00, 3/10, 11/00
(22) 05.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/009620 05.10.2006 (87) WO2007/039297 12.04.2007
(30) P200502433 06.10.2005 ES
(71) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. (ES)
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, Spain
(72) VIDAL JUAN, Bernat (ES), FONQUERNA POU, Silvia (ES), EASTWOOD, Paul,
Robert (GB), AIGUADE BOSCH, Jose (ES), CARDUS FIGUERAS, Aranzazu (ES),
CARRANCO MORUNO, Ines (ES), GONZALEZ RODRIGUEZ, Jacob (ES),
PAREDES APARICIO, Sergio (ES)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Dn xut imidazopyridin c dng lm cht i khng th
th A2B adenosin v dc phm cha hp cht ny
(57) Sng ch cp n cc dn xut imidazopyridin c cng thc (I) c dng lm cc
cht i khng th th A2B adenosin.

174
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17781
(21) 1-2008-01005 (51) 7 A61K 9/00, 31/137, A61P 27/16
(22) 28.09.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2005/010478 28.09.2005 (87) WO2007/038949 12.04.2007
(71) AURIS MEDICAL AG (CH)
c/o ante treuhand ag, Hauptstrasse 16, CH-3186 Dudingen, Switzerland
(72) MEYER Thomas (CH)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Ch phm iu tr ri lon tai trong, thuc cha ch phm
ny v quy trnh bo ch n
(57) Sng ch xut ch phm dc cha (i) dc cht chn t nhm bao gm
arylxycloalkyamin hoc dn xut, cht tng t hoc mui dc dng ca chng, v (ii)
polyme tng thch sinh hc hoc t hp ca cc polyme tng thch sinh hc. Cc ch
phm dc ny hoc thuc cha ch phm dc ny c th c s dng phng nga
v/hoc iu tr cc bnh tai trong, v d chng tai.

175
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17782
(21) 1-2008-01013 (51) 7 C07D 285/14, A61K 31/428
(22) 27.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/037962 27.09.2006 (87) WO2007/041258 12.04.2007
(30) 60/721,693 29.09.2005 US
(71) WYETH (US)
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, United States of America
(72) McCOMAS, Casey, Cameron (US), ZHANG, Puwen (US), TRYBULSKI, Eugene,
John (US), TEREFENKO, Eugene, Anthony (US), VU, An, Thien (US)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Dn xut benzothiadiazolyphenylalkylamin v ch phm
cha dn xut ny
(57) Sng ch cp n dn xut benzothiadiazolylphenylalkylamin c cng thc I :

hoc mui c dng ca n, ch phm cha dn xut ny, trong dn xut ny c


s dng sn xut thuc phng nga v iu tr cc tnh trng c ci thin qu
trnh ti hp thu monoamin bao gm, triu chng vn mch (VMS), lon chc nng tnh
dc, ri lon d dy-rut v sinh dc-niu, hi chng mt mi mn tnh, hi chng au
x c, ri lon h thn kinh, v cc t hp ca chng v cc tnh trng khc, c bit l
cc tnh trng c chn t nhm bao gm ri lon trm cm nng, triu chng vn
mch, stress v bnh i dm, bnh au x c, au, bnh thn kinh do i tho ng,
v t hp ca chng.

176
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17783
(21) 1-2008-01023 (51) 7 H04L 12/66
(22) 28.09.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IL2005/001044 28.09.2005 (87) WO2007/036924 05.04.2007
(71) ONE SMART STAR LIMITED (GB)
c/o Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, 0000 British Virgin
Islands
(72) MECILATI, Didi Avraham (IL)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) Thit b iu phi truyn thng v phng php truyn thng
vi khch hng ca doanh nghip
(57) Sng ch cp n phng php truyn thng bao gm bc cung cp cho doanh
nghip mt s truyn thng thng nht s dng cho tt c cc loi hnh truyn thng
vi khch hng v nh x s truyn thng thng nht ln mi a ch m cc nh
cung cp dch v truyn thng ca doanh nghip cung cp cho doanh nghip .
Phng php ny c th cn bao gm bc nh tuyn cc cuc truyn thng gi ti s
truyn thng thng nht n a ch thch hp di dng l mt hm s ph thuc vo
loi hnh truyn thng.

177
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17784
(21) 1-2008-01025 (51) 7 D05B 27/00, 27/12, 27/14
(22) 29.04.2008 (43) 25.08.2008
(30) 097100238 03.01.2008 TW
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 29.04.2008
(71) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD. (TW)
1F, No. 32, Wu-Chuan 7th Road, Wu-Ku Hsiang, Taipei County, Taiwan
(72) Yeh, Kun-Chung (TW)
(74) Cng ty C phn nh Cao v cng s Quc t (TOP & PARTNERS CO.,LTD)
(54) C cu ly hp ca my khu
(57) Sng ch cp n c cu ly hp dng trong my khu, c th cp n c cu bao
gm c cu truyn ng, c cu lc, hai b ly hp v hai n by to lin kt n
nh, bn vng v thc hin quay v np liu v.v.. Ni cch khc, sng ch xut
mt c cu thch hp np liu theo chiu tin v chiu li, dng cho my khu trc
ln u cao hoc dng cho i tng tng t bt k.

178
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17785
(21) 1-2008-01027 (51) 7 H04Q 7/38, H04L 12/56
(22) 28.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/002693 28.09.2006 (87) WO2007/036790 05.04.2007
(30) 60/721,618 29.09.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 29.04.2008
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland
(72) SEBIRE Benoist (FR), RANTA-AHO, Karri (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Thit b, phng php v vt ghi chng trnh my tnh yu
cu tng tc d liu da vo kh nng truyn thm t
nht mt khi d liu c chn
(57) Sng ch xut phng php bao gm, p li vic la chn khi vn chuyn c
truyn qua knh khng dy vi tc d liu hin ti, vic thc hin t nht cc bc
sau: la chn kch thc cho khi d liu c th c lp lch biu truyn; nhn dng
mt trong s cc khi vn chuyn tim nng, khi vn chuyn tim nng c nhn
dng c kch thc khi vn chuyn tng ng ln cha t nht kch thc c
chn ca khi d liu v kch thc khi vn chuyn ca khi vn chuyn ang c
chn; xc nh xem khi vn chuyn tim nng c nhn dng ny c kh dng
truyn hay khng; v truyn yu cu tng tc d liu hin ti p li vic khi vn
chuyn tim nng c nhn dng ny l kh dng truyn.

179
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17786
(21) 1-2008-01039 (51) 7 H02K 1/32
(22) 03.10.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2005/035557 03.10.2005 (87) WO2007/040534 12.04.2007
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 02.05.2008
(71) LETOURNEAU TECHNOLOGIES DRILLING SYSTEM, INC. (US)
2800 Post Oak Blvd., Suit 5450, Houston, Texas 77056-6196, United States of America
(72) HOWARD Alvie E. Jr. (US), BRADLEY Richard (US), MCNEASE Daniel F. (US),
HARRIS Rudy (US), WILLIAMS Kevin R. (US)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) H thng khoan dn ng t bn trn s dng ng c xoay
chiu dn ng trc tip tc thp
(57) Sng ch xut h thng khoan dn ng t bn trn trong s dng ng c xoay
chiu tc thp c cc tc trc ng c nm trong khong t 0 n 300 vng/pht,
v ng c ny c ng dng trong nhiu ngnh cng nghip v thit b. Do tc trc
nh, nn c th khng cn c cu gim tc c kh. Ngoi ra, trc ng c c th c dng
rng to iu kin thun li cho dng cht lu, nh mn khoan, chng hn.

180
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17787
(21) 1-2008-01050 (51) 7 F01L 1/34, 1/46, F02D 13/02,
45/00
(22) 30.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/323982 30.11.2006 (87) WO2007/069467 21.06.2007
(30) 2005-359363 13.12.2005 JP
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
(72) Hidetoshi Ishigami (JP), Yoshitaka Nagai (JP)
(74) Cng ty TNHH T vn - u t N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.)
(54) H thng iu tit van bin thin, v cm ng c v phng
tin giao thng c lp h thng iu tit van bin thin ny
(57) Sng ch cp n h thng iu tit van bin thin, trong , b cm bin cam c
b tr v tr i din vi mt pha mt ca bnh xch cam b dn ng trong c cu iu
khin nh thi van. Khi c cu iu khin nh thi van trng thi tc quay cao,
i trng c quay quanh trc nh lc ly tm c to ra bi chuyn ng quay. iu
ny cho php phn nh i trng c pht hin bi b cm bin cam. Trong trng
hp ny, i vi mi chuyn ng quay ca c cu iu khin nh thi van, phn nh
ca i trng i qua v tr c th d c ca b cm bin cam v xung c to ra trong
tn hiu cam c truyn t b cm bin cam n ECU.

181
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17788
(21) 1-2008-01051 (51) 7 F01L 1/12, 13/00
(22) 15.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/322722 15.11.2006 (87) WO2007/060865 31.05.2007
(30) 2005-341591 28.11.2005 JP
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
(72) Minoru Yamamoto (JP), Yoshitaka Nagai (JP)
(74) Cng ty TNHH T vn - u t N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.)
(54) H thng iu tit van bin thin, v cm ng c v phng
tin giao thng c lp h thng iu tit van bin thin ny
(57) Sng ch cp n h thng iu tit van bin thin, trong , trong khong thi gian
tc quay thp, lc ly tm tc ng ln i trng l nh v do chuyn ng quay
ca i trng b hn ch. iu ny ngn cht hm khng n khp vo l n khp cht
hm ca phn cam di ng, v phn cam di ng chy ti quay trc cam c nh. Trong
khong thi gian tc quay cao, lc ly tm tc ng ln i trng gia tng, v do
i trng quay quanh trc quay. Theo cch ny, u nh ca cht hm c n khp
vo phn gi khp cht hm ca phn cam di ng. Do , trong khong thi gian tc
quay cao, phn cam di ng c c nh i vi hng quay ca h thng iu tit van
bin thin nh cht hm.

182
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17789
(21) 1-2008-01053 (51) 7 D06M 15/643, 15/647, C08L
83/04, D06N 3/12
(22) 11.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/GB2006/050283 11.09.2006 (87) WO2007/039763 12.04.2007
(30) 0520145.4 04.10.2005 GB
(71) 1. DOW CORNING LIMITED (GB)
Cardiff Road, Barry, South Glamorgan CF63 2YL, Great Britain
2. DOW CORNING TAIWAN INC. (TW)
10F. No. 246, Sec. 1, Nei Hu Road, Nei Hu District, Taipei, 11493, Taiwan
(72) MEI, Wan-Ping (TW)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Phng php ph v hp cht cao su silicon lng ph sn
phm dt
(57) Sng ch xut hn hp cao su silicon lng dng cho vic ph sn phm dt, c th l
ph sn phm dt bng phng php in li. Hn hp LSR theo sng ch to b
ngoi lp mng v cc thuc tnh vt l nh mm, bm dnh thp, co gin tt.

183
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17790
(21) 1-2008-01054 (51) 7 C07D 239/28, A61K 31/506, A61P
11/00, C07D 401/04, 403/12,
413/04
(22) 04.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/038841 04.10.2006 (87) WO2007/041634 12.04.2007
(30) 60/723,570 04.10.2005 US
(71) AVENTIS PHARMACEUTICALS INC. (US)
55 Corporate Drive, Bridgewater, NJ 08807, United States of America
(72) ALDOUS, Suzanne C. (GB), LU, Jinqi (CN), MA, Liang (CN), MU, Lan (CN),
JIANG. John Ziqi (US), MUNSON, Harry Randall (US), SABOL, Jeffrey Stephen
(US), THURAIRATNAM, Sukanthini (GB), VANDEUSEN, Christopher Loren (US)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Cc hp cht pyrimidin amit lm cht c ch prostaglandin D
synthaza
(57) Sng ch ny xut hp cht c cng thc (I):

trong R1, R2, R3 v L1 c xc nh nh trn, dc phm cha hp cht ny, v hp


cht theo sng ch iu tr cc ri lon d ng v/hoc vim, cc ri lon c bit nh
bnh vim mi d ng, bnh hen v/hoc bnh phi tc nghn mn tnh (chronic
obstructive pulmonary disease - COPD).

184
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17791
(21) 1-2008-01056 (51) 7 A61M 15/00, B05B 11/02
(22) 23.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/010177 23.10.2006 (87) WO2007/051536 10.05.2007
(30) 10 2005 052 898.8 03.11.2005 DE
(71) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG (DE)
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany
(72) BOECK, Georg (DE), GESER, Johannes (DE), HAUSMANN, Matthias (DE),
KOELBEL, Hans-Juergen (DE), EICHER, Joachim (DE), FEIERTAG, Christian (DE)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Phng php v thit b phn phi dc phm
(57) Sng ch cp n phng php v thit b nh liu dc phm, tt hn l lng
dc phm dng. t c mc chnh xc c ci thin ca vic nh liu thnh
phn th nht nh vng m bt kn c to hnh, chng hn, c sn xut theo m,
c kt hp vi thnh phn th hai, nh ng cp chng hn thuc nhm gn khp,
nhm gn khp ny c la chn di dng hm ca t nht mt i lng quan trng
quyt nh ca m tng ng v c trng bi i lng c bn ca thnh phn th hai,
nhm t c mc bt kn ti u gia cc thnh phn ny.

185
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17792
(21) 1-2008-01057 (51) 7 C07D 209/30, 401/12, A61K
31/404, A61P 29/00
(62) 1-2006-01209
(22) 21.12.2004 (43) 25.08.2008
(86) PCT/DK2004/000894 21.12.2004 (87) WO2005/061455 07.07.2005
(30) PA 200301923 23.12.2003 DK
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 21.07.2006
(71) H. LUNDBECK A/S (DK)
9, Ottiliavej, DK-2500 Valby-Copenhagen, Denmark
(72) KEHLER, Jan (DK), JUHL, Karsten (DK), SEJBERG, Jimmy (DK), NORGAARD,
Morten, Bang (DK)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Hp cht 2-(1H-indolylsulfanyl)-benzyl amin dng lm cht
c ch ti hp thu serotonin chn lc v dc phm cha
chng
(57) Sng ch cp n cc hp cht anilin c cng thc chung I c tc dng lm cht c
ch ti hp thu serotonin v tt hn nu chng cng l cht c ch ti hp thu
norepinphrin iu tr bnh trm cm, chng lo u, ri lon cm xc, ri lon au, ri
lon tng ng thiu ch (attention deficit hyperactivity disorder: ADHD) v chng
i sn.

186
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17793
(21) 1-2008-01061 (51) 7 C12N 1/00, 1/16, 1/20
(22) 19.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2006/004270 19.10.2006 (87) WO2007/046650 26.04.2007
(30) 10-2005-0099940 22.10.2005 KR
10-2005-0103923 01.11.2005 KR
10-2006-0093709 26.09.2006 KR
10-2006-0093724 26.09.2006 KR
10-2006-0093713 26.09.2006 KR
10-2006-0094706 28.09.2006 KR
10-2006-0094687 28.09.2006 KR
10-2006-0098303 10.10.2006 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 05.05.2008
(75) PARK, Se-Joon (KR)
A-1303, Acrovista, Seocho 4-dong, Seocho-gu, Seoul 137-921, Republic of Korea
(74) Cng ty TNHH Tm nhn v Lin danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
(54) Vi sinh vt c hot tnh kh mi kh chu ca cht thi hu c
v vic s dng chng
(57) Sng ch cp ti cc vi sinh vt mi c kh nng kh mi kh chu t cht thi hu
c v vic s dng chng. C th hn, cc vi sinh vt mi c tc dng ngn chn hoc
loi tr mi kh chu t cht thi hu c, dit tr dch hi v nm, ngn chn s phn
gii, v kch thch tiu ha v ln men. Vi sinh vt theo sng ch c tc dng ngn chn
hoc loi tr mi kh chu t cht thi hu c v dit tr cn trng c hi v nm gy
bnh cy, c th c s dng lm ph gia thc phm v cht thay th thuc khng
sinh, v cng c th hu ch iu ch thc phm ln men an ton.

187
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17794
(21) 1-2008-01063 (51) 7 D05B 3/00, 3/08, 37/02, 37/08
(22) 06.05.2008 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 06.05.2008
(71) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD. (TW)
1F, No. 32, Wu-Chuan 7th Road, Wu-Ku Hsiang, Taipei County, Taiwan
(72) Yeh, Kun-Chung (TW)
(74) Cng ty C phn nh Cao v cng s Quc t (TOP & PARTNERS CO.,LTD)
(54) C cu ct l khuyt v gii phng cc mnh vi b ct
(57) Sng ch cp n c cu ct l khuyt v gii phng cc mnh vi b ct. Trong c
cu ny, cn p c ng c lp t trong cm p-v-ct ca c cu p-v-ct; khi cm
p-v-ct chuyn ng xung di v tip xc vi dao ct pha di ct vi, cn p
c ng tc ng ln mt phn vi khin cho vi b ko cng to thun tin cho thao tc
ct. Trong , sau thao tc ct, ming vi vn ct ra s b y l hng ng rnh ca
dao ct v gii phng xung di, do , cc ming vi vn s c tch khi hon ton v
s khng b khu li vo trong vi thnh phm, nh nng cao cht lng sn phm may.

188
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17795
(21) 1-2008-01065 (51) 7 C07D 491/10, 405/12, 405/14,
413/12, 417/12, 493/10, 495/04
(22) 09.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/IB2006/002814 09.10.2006 (87) WO2007/042906 19.04.2007
(30) 1269/MUM/2005 07.10.2005 IN
60/730,660 26.10.2005 US
996/MUM/2006 26.06.2006 IN
60/807,205 13.07.2006 US
(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS S.A. (CH)
Chemin de la Combeta, 5, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland
(72) GHARAT Laxmikant Atmaram (IN), JOSHI Uday Mukund (IN), JOSHI Neelima
Khairatkar (IN)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Dn xut ngng t benzo c th, quy trnh iu ch chng,
dc phm cha chng v quy trnh bo ch thuc s dng
dn xut ny
(57) Sng ch cp n dn xut ngng t benzo c th, c th c s dng lm phi t
ca th th vaniloit, n quy trnh bo ch thuc iu tr bnh, cn bnh v/hoc ri lon
c iu bin bng th th vaniloit bng cch s dng dn xut ny v n cc quy
trnh iu ch dn xut ny.

189
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17796
(21) 1-2008-01074 (51) 7 C07C 269/06, 271/22, 231/12,
237/22
(22) 11.07.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/026892 11.07.2006 (87) WO2007/044100 19.04.2007
(30) 60/726,441 13.10.2005 US
(71) WYETH (US)
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, United States of America
(72) MICHALAK, Ronald, S. (US), ZELDIS, Joseph (US), JENNINGS, Mel (US), BLUM,
David, M. (US), DOULE, Timothy (US)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Phng php iu ch dn xut ca axit glutamic v hp cht
thu c theo phng php ny
(57) Sng ch cp n phng php iu ch dn xut ca axit glutamic v cc hp cht
trung gian ca n, v hp cht c iu ch bng phng php ny.

190
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17797
(21) 1-2008-01090 (51) 7 C07D 207/22, A61P 25/24, A61K
31/401
(22) 06.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/009731 06.10.2006 (87) WO2007/042239 19.04.2007
(30) 0520581.0 10.10.2005 GB
0523045.3 11.11.2005 GB
0603900.2 27.02.2006 GB
0618336.2 18.09.2006 GB
(71) GLAXO GROUP LIMITED (GB)
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford Middlesex UB6 0NN, United
Kingdom
(72) Giuseppe ALVARO (IT), Markus BERGAUER (DE), Riccardo GIOVANNINI (IT),
Roberto PROFETA (IT)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Dn xut prolinamit lm tc nhn iu bin knh natri
(57) Sng ch cp ti hp cht c cng thc (I)

dng solvat, mui hoc tin dc cht ca n, hu ch trong iu tr bnh v tnh


trng do qu trnh iu bin knh natri m theo in th ph thuc cng dng lm trung gian.

191
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17798
(21) 1-2008-01109 (51) 7 A43B 17/00, 17/02
(22) 02.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/042885 02.11.2006 (87) WO2007/056101 18.05.2007
(30) 60/732,799 02.11.2005 US
(71) SPENCO MEDICAL CORPORATION (US)
6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712 (US)
(72) CHESKIN, Melvyn, P. (CA), FREDERICKSEN, Ray, M. (US)
(74) Cng ty TNHH T vn s hu tr tu Vit (VIET IP CO.,LTD.)
(54) trong ca giy
(57) Sng ch xut trong ca giy c chc nng m v kim sot chuyn ng ca bn
chn. trong bao gm nn (22). B bn (26) v b trong (28) phi hp vi nhau
nh hng v bn chn. B bn (26) v b trong (28) vng chc hn nn.

192
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17799
(21) 1-2008-01128 (51) 7 D06L 3/02, D21C 9/10
(22) 04.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/009610 04.10.2006 (87) WO2007/042192 19.04.2007
(30) 05256345.9 12.10.2005 EP
(71) UNILEVER N.V. (NL)
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands
(72) Joaquim Manuel Henriques de ALMEIDA (PT), Zinaida Ponie DJODIKROMO (NL),
Ronald HAGE (NL)
(74) Cng ty TNHH Trn Hu Nam v ng s (TRAN H.N & ASS.)
(54) Phng php ty trng nn
(57) Sng ch cp n phng php ty trng nn bng dung dch mui tan trong nc ca
cht xc tc kim loi chuyn tip c to thnh trc cng vi hydro peroxyt.

193
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17800
(21) 1-2008-01145 (51) 7 B32B 27/10, 15/08, 27/32, 27/36,
B65D 65/40
(22) 12.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/039788 12.10.2006 (87) WO2007/058717 24.05.2007
(30) 11/280,912 16.11.2005 US
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US)
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08543-4000, United States of
America
(72) CASTILLo Wilfred L. (PH), MERCADO Grace N. (PH)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Vt liu bao gi c tnh chng thm cao
(57) Sng ch xut vt liu bao gi c tnh chng thm cao bao gm t nht mt lp ngoi
bng giy gi hng loi dy, t nht mt lp gia bng polyetylen terephtalat c m
kim loi c tnh chng thm cao, v lp trong bng polyetylen mch thng c t trng
thp. Vt liu bao gi ny c cc c tnh chng thm hi nc v oxy m mn.

194
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17801
(21) 1-2008-01155 (51) 7 G01R 29/08, G01W 1/16
(22) 14.10.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/FI2005/000444 14.10.2005 (87) WO2007/042599 19.04.2007
(71) NOKIA CORPORATION (FI)
Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland
(72) JANTUNEN Joni (FI), KAIKURANTA Terho (FI), KALLIOJARVI Kari (FI),
MAKELA Jakke (FI), RINTAMAKI Asko (FI), REUNAMAKI Jukka (FI),
UUSITALO Arttu (FI)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) B d st v phng php d st
(57) Sng ch cp n b d st d st v phng php d st, trong b d st di
ng c anten, u vo b khuch i, b chuyn i A/D v b x l tn hiu s, v
trong b d st l thit b RF di ng c b m ho-gii m audio nh b tin
khuch i ca b m ho-gii m c s dng nhm khuch i tn hiu st d
c, b chuyn i A/D ca b m ho-gii m c s dng bin i A/D tn hiu
st khuch i, v nh b x l audio dng s ca b m ho-gii m c s
dng x l tn hiu d st.

195
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17802
(21) 1-2008-01156 (51) 7 A46B 9/04
(22) 16.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2006/004164 16.10.2006 (87) WO2007/043848 19.04.2007
(30) 10-2005-0096824 14.10.2005 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 14.05.2008
(75) 1. KWON YOUNG-JUN (KR)
4-7 Yadang-ri, Gyoha-myun Paju, Gyunggi-do 413-835, Republic of Korea
2. KWON SUNG-WOOK (KR)
201-7 Heukseok-1dong, Dongjak-gu, Seoul 156-861, Republic of Korea
3. KWON SUNG-HWAN (KR)
201-7 Heukseok-1dong, Dongjak-gu, Seoul 156-861, Republic of Korea
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Bn chi nh rng c cc lng chi c lm thon v
phng php ch to
(57) Sng ch cp n phng php lm thon cc lng chi dng cho cc bn chi nh
rng v bn chi nh rng c cc lng chi c to ra theo phng php ny. Phng
php theo sng ch bao gm bc t cc lng chi lm bng polyeste vo phn gi u
bn chi 10), v gn cht cc lng chi vo phn gi u bn chi (10) nh hn nhit cc
phn lng chi nh ra khi b mt sau ca phn gi u bn chi, vi phn gi u bn
chi (10) Phng php cn bao gm bc lp phn gi u bn chi (10) c gn cht cc
lng chi vi thn bn chi (1), v lm thon cc u ca cc lng chi nh nhng cc
lng chi vo ho cht. Theo sng ch, cc lng chi c th c gn chc vo thn bn
chi (1) m khng cn chi tit gi cht. Hn na, cc lng chi polyeste, vn khng
c gn cc bn chi nh rng c cc hng gn c to hnh dng khc nhau do
cng qu cao, c th c gn vo cc loi bn chi nh rng ny nh phng php ch
to bn chi nh rng theo sng ch.

196
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17803
(21) 1-2008-01178 (51) 7 B32B 15/08, B65D 75/36, B32B
27/30
(22) 17.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/009984 17.10.2006 (87) WO2007/057081 24.05.2007
(30) 05405644.5 17.11.2005 EP
(71) ALCAN TECHNOLOGY & MANAGEMENT LTD. (CH)
Badische Bahnhofstrasse 16, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland
(72) Pasbrig, Erwin (DE)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Lp mng to hnh ngui dng lm cc phn chn ca v
thuc
(57) Sng ch cp n lp mng to hnh ngui (10) c ch to bng l nhm (14) c
to lp trn c hai mt bng cht do dng to ra cc phn chn ca cc bao gi v
thuc ng cc sn phm nhy vi hi m v oxy c lp cht do c b tr trn mt
th nht ca l nhm (14), ng vai tr lp ngoi (12), v lp bt kn (16) c b tr
trn mt th hai ca l nhm (14) c lm bng mng hoc lp ph c lm bng
polyvinyliden clorua (PV). Lp mng ny thch hp sn xut phn chn ca bao
gi v thuc dng ng cc sn phm nhy vi hi m v oxy v, so vi cc lp mng
thng thng bit, mang li tc dng bo v cao hn trong vic chng li s xm
nhp ca hi m v kh, v d oxy, trong trng hp c s khuch tn ngang.

197
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17804
(21) 1-2008-01185 (51) 7 C07D 211/90, 213/803, 213/80
(22) 17.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2006/004206 17.10.2006 (87) WO2007/046616 26.04.2007
(30) 10-2005-0097532 17.10.2005 KR
(71) SK CHEMICALS CO., LTD. (KR)
600 Jeongja 1(il)-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 440-300, Republic of
Korea
(72) KIM, Jae-Sun (KR), KlM, Nam Ho (KR), LEE, Nam Kyu (KR)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Quy trnh iu ch amlodipin gentisat khng i xng
(57) Sng ch cp n quy trnh iu ch amlodipin gentisat tinh khit quang hc, c th
hn, sng ch cp n quy trnh lin tc iu ch amlodipin gentisat tinh khit
quang hc vi hiu sut v tinh khit cao. Quy trnh theo sng ch c th c tin
hnh bng phn ng u tin gia (R,S)-amlodipin trit quang v axit O,O'-
dibenzoyltartaric tinh khit quang hc trong dung mi bao gm isopropanol thu c
ng phn khng i quang (-R)- hoc (S)-amlodipin dibenzoyltartarat hoc solvat ca
n, x l mui ng phn khng i quang ca amlodipin thu c hoc solvat ca n
bng mt baz v cui cng thm axit gentistic.

198
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17805
(21) 1-2008-01187 (51) 7 C08L 25/10, 53/02, C09J 7/02
(22) 25.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/0321293 25.10.2006 (87) WO2007/049652 03.05.2007
(30) 2005-313824 28.10.2005 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 19.05.2008
(71) DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (JP)
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1038338, Japan
(72) HASUMI Mizuki (JP), SAITA Seiji (JP), OOOKA Susumu (JP)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Cht nn dng mng v bng dnh bao gm cht nn ny
(57) Sng ch cp n cht nn dng mng c cn bng tt v cc c tnh nh mm
do, d ct bng tay, kh nng chu nhit, chu mi mn, v bng dnh bao gm cht nn
dng mng ny.
Cht nn dng mng ny cha cht n hi vinyl thm v, tnh theo 100 phn khi
lng ca cht n hi vinyl thm ny, t 10 n 60 phn khi lng l nha styren v
t 1 n 50 phn khi lng l copolyme styren c nhit mm ho Vicat nm trong
khong t 100 n 130oC. Ngoi ra, sng ch cn cp n bng dnh c lp cht dnh
c to thnh trn mt mt ca cht nn dng mng ny.

199
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17806
(21) 1-2008-01190 (51) 7 H03M 13/47, H04B 7/14
(62) 1-2006-00351
(22) 09.08.2004 (43) 25.08.2008
(86) PCT/AU2004/001054 09.08.2004 (87) WO2005/015751 17.02.2005
(30) 2003904169 08.08.2003 AU
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 08.03.2006
(71) CLIPSAL INTEGRATED SYSTEMS PTY LTD (AU)
12 Park Terrace, Bowden, 5007, South Australia, Australia
(72) Ashleigh Glen QUICK (AU), Donald Murray TERRACE (AU)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) H thng truyn thng mng v tuyn khng c bit cao
(57) Sng ch cp n h thng truyn thng raio khng c bit cao php x l cc xung
t gia cc s truyn pht cnh tranh t cc b thu pht v tuyn khc nhau. H thng
ny bao gm b thu pht v tuyn th nht, b thu pht v tuyn th hai v b lp, cc
b thu pht v tuyn th nht v th hai c t cch nhau mt khong cch ln hn t
nht mt trong cc phm vi truyn pht ln nht tng ng ca chng, v b lp c b
tr gia cc b thu pht v tuyn th nht v th hai, trong da vo vic thu d liu t
mt trong cc b thu pht v tuyn th nht v th hai, trong khong hp thi gian th
nht, b lp pht ra c lp trong khong hp thi gian th hai, v sau trong khong
hp thi gian th ba pht ra d liu thu c trong khong hp thi gian th nht.

200
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17807
(21) 1-2008-01193 (51) 7 C22B 3/02, 21/00, C01F 7/02
(22) 13.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/CN2006/002701 13.10.2006 (87) WO2007/045154 26.04.2007
(30) 200510200620.0 19.10.2005 CN
(71) CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION
LIMITED (CN)
B-15/F., Tongtai Mansion, 33 Jinrong Street, Xicheng District, Beijing, 100032, P.R.
China
(72) CHEN, De (CN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Thit b nu nhm oxit
(57) Sng ch cp n thit b nu nhm oxit bao gm cc b phn sau: cc bm kiu
mng cao p, mt b gia nhit s b ng kp, cc b gim xung, cc ni hp c cm
ng gia nhit, cc ni hp v cc b lm bay hi nhanh. Cc b phn ny c ni bng
cc ng ln lt theo trnh t quy trnh nu. Thit b ny gia tng kh nng sn sut
nhm oxit ca thit b hin c t 450kt/nm n hn 500 kt/nm, nh gia tng nng
sut v li ch kinh t.

201
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17808
(21) 1-2008-01215 (51) 7 C07C 69/96, B01J 21/06, 23/20
(22) 30.08.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/033943 30.08.2006 (87) WO2007/050190 03.05.2007
(30) 11/256,394 21.10.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 21.05.2008
(71) CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES (US)
10100 Bay Area Blvd., Pasadena, TX 77505, United States of America
(72) RYU, Yong, J. (US)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Quy trnh sn xut cacbonat hu c
(57) Sng ch xut quy trnh sn xut cc hp cht cacbonat hu c khc nhau bng cch
thc hin cc phn ng chuyn ho este v phn ng d ly theo kiu pha kp lng/hi, tt
hn l vi s c mt ca ch phm cht xc tc rn c chn t nhm bao gm oxit,
hydroxit, oxyhydroxit hoc alcoxit ca hai n bn nguyn t t nhm IV, V v VI ca
bng tun hon ho hc c ph trn mt vt liu xp c nhm hydroxyl b mt v
phng php ti hot ho cht xc tc b kh hot do s lng ca polyme bng cch cho
cht xc tc b kh hot phn ng vi mt dung dch hp cht cha nhm hydroxy trong
dung mi nh benzen hoc THF.

202
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17809
(21) 1-2008-01216 (51) 7 G06F 3/02
(22) 10.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2006/004707 10.11.2006 (87) WO2007/055532 18.05.2007
(30) 10-2005-0107715 10.11.2005 KR
(75) EUI-JIN OH (KR)
701, Daejeon Small & Medium Business Support Center, 23-14, Jang-Dong, Yuseong-
Gu, Daejeon 305-343, Republic of Korea
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) Thit b nhp k t
(57) Sng ch cp ti thit b nhp k t c phng tin nhp cho php than tc nhp di
chuyn nh hng v thao tc nhp n nh hng; b pht hin thao tc nhp di
chuyn pht hin thao tc nhp di chuyn nh hng; b pht hin thao tc nhp n
pht hin thao tc nhp n nh hng; v b iu khin trch cc k t t mt b
nh thc hin, cc k t ny tng ng vi kt qu pht hin c thc hin bi b
pht hin thao tc nhp di chuyn v b pht hin thao tc nhp n. Thit b nhp k t
theo sng ch cho php ngi s dng c th nhp cc k t theo yu cu mt cch
chnh xc trong khi gim ti mc ti thiu khong trng cn thit nhp k t. Ngoi
ra, thao tc nhp di chuyn nh hng v thao tc nhp n nh hng c th c kt
hp nhp t nht hai m v nh mt thao tc kp duy nht. iu ny m bo vic
nhp k t nhanh chng. Hn na, khong trng nhp c gim ti mc ti thiu to
iu kin thun li cho vic thc hin kt cu gn v kt cu mng ca sn phm. Do
, thit b nhp k t theo sng ch c th p dng cho cc loi thit b in t xch tay khc
nhau, k c PDA, my tnh xch tay, v thit b u cui truyn thng di ng xch tay.

203
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17810
(21) 1-2008-01232 (51) 7 C07C 5/23, 11/02, 11/08, 2/04,
2/34, 5/25
(22) 26.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/041767 26.10.2006 (87) WO2007/050745 03.05.2007
(30) 60/731,174 28.10.2005 US
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NL)
Carel van Bylandtlaan 30, NL-2596 HR The Hague, The Netherlands
(72) FONG Howard Lam-Ho (US), MURRAY Brendan Dermot (US)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Cc quy trnh sn xut olefin ni, ru v cht ty ra
(57) Sng ch xut quy trnh sn xut olefin ni bao gm bc ng phn ha nguyn liu
cha mt hoc nhiu olefin ni vi s c mt ca cht xc tc ng phn ha to ra
cc alpha olefin v cho cc alpha olefin ny phn ng vi nhau vi s c mt ca cht
xc tc ime ha to ra olefin ni. Sng ch cng xut quy trnh sn xut ru v
cht ty ra, trong c bc sn xut olefin ni ny.

204
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17811
(21) 1-2008-01274 (51) 7 B01D 21/18, C02F 11/00
(22) 22.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/AU2006/001749 22.11.2006 (87) WO2007/059562 31.05.2007
(30) 2005906471 22.11.2005 AU
(71) ULTRA AQUATIC TECHNOLOGY PTY LTD (AU)
P.O. Box 1604, Kingscliff, New South Wales 2487, Australia
(72) NIELSEN, Ian Bradley (AU)
(74) Cng ty TNHH Ban Ca (BANCA)
(54) Thit b thu gom v/hoc loi b bn
(57) Sng ch cp n thit b (10) loi b cc cht rn nh bn ra khi b cha cht
lng bao gm b phn ni (11), b phn u ht (31) mang bm (37), v cc chi tit dn
hng ko di (56) ni tip gia b phn du ht (31) v b phn ni (11). B phn ni
(11) cn c bn ti (32) nng v h b phn u ht (31). Cc chi tit dn hng (56)
lin kt trt vi b phn ni (11) v dng ch ra su vn hnh ca b phn du
ht (31).

205
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17812
(21) 1-2008-01285 (51) 7 G01R 1/06, 1/073, 31/26, H01R
33/76
(22) 27.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/321514 27.10.2006 (87) WO2007/052557 10.05.2007
(30) 2005-317698 31.10.2005 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.05.2008
(71) NHK SPRING CO., LTD. (JP)
3-10, Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-0004 Japan
(72) Toshio KAZAMA (JP), Shigeki ISHIKAWA (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Phng php sn xut b kp tip im dn in, v b kp tip
im dn in
(57) Phng php sn xut b kp tip im dn in bao gm vic to ra, t vt liu cch
in, chi tit b kp kp nhiu tip im dn in; vic to ra, t vt liu dn in,
phn c phn lm t chi tit b kp c th c lp va vo; v vic c nh chi
tit b kp c to ra t vt liu cch in bng cch lp va phn vo phn lm ca
phn c to ra t vt liu dn in.

206
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17813
(21) 1-2008-01287 (51) 7 G03G 9/087, 9/09
(22) 01.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/321912 01.11.2006 (87) WO2007/052725 10.05.2007
(30) 2005-319577 02.11.2005 JP
2005-324898 09.11.2005 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.05.2008
(71) RICOH COMPANY, LTD. (JP)
3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan
(72) SUGIURA, Hideki (JP), FUSHIMI, Hiroyuki (JP), UCHINOKURA, Osamu (JP),
HONDA, Takahiro (JP), TOMITA, Masami (JP), SHU, Hyo (JP), UMEHARA, Ken (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Mc in tnh in, b mc in v thit b in
(57) Sng ch ny cp n mc in bao gm cht mu v cht kt dnh, trong cht kt
dnh gm c nha polyeste c iu ch bng phn ng a trng ngng c s hin din
ca t nht mt cht xc tc cha titan c biu th bng Cng thc chung (I) hoc (II),
mc in ng knh ht trung bnh theo khi lng l t 2,0 m n 10,0 m v t l
Dv/Dn nm trong khong t 1 ,00 n 1,40, trong Dv l ng knh ht trung bnh
theo khi lng v Dn l ng knh ht trung bnh theo s lng,
Ti(-X) m (-O H)n Cng thc chung (I)
O=Ti(-X)p(-O R)q Cng thc chung (II)
trong cc Cng thc chung (I) v (n), x l gc ca mono-alkanolanun c t 2 n 12
nguyn t cacbon hoc polyalkanolamin m nguyn t hyro ca nhm hydroxyl c
tch ra t ; (cc) nhm hydroxyl khc v (cc) nhm hydroxyl khc na, bn trong
phn t polya/kanolamin c nguyn t Ti lin kt trc tip, c th a trng ngng to
nn cu trc mch vng; (cc) nhm hydroxyl khc v (cc) nhm hydroxyl khc na
c th a trng ngng gia cc phn t to nn cu trc lp li; v polyme ho l 2
n 5 trong trng hp to nn cu trc lp li; R l mt trong nguyn t hyro v cc
nhm alkyl c t 1 n 8 nguyn t cacbon m n c th c t 1 n 3 lin kt ete; "m"
l s nguyn t 1 n 4; "n" l s nguyn t 0 n 3; tng ca "m" v "n" l 4; "p", l s
nguyn 1 hoc 2; "q" l s nguyn 0 hoc 1; tng ca "p" v "q" l 2; v trong trng
hp "m" v "p" l 2 hoc ln hn, cc X tng ng c th l ging ht hoc khc nhau.

207
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17814
(21) 1-2008-01288 (51) 7 G01R 1/06, 1/073
(22) 27.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/321515 27.10.2006 (87) WO2007/052558 10.05.2007
(30) 2005-317699 31.10.2005 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.05.2008
(71) NHK SPRING CO., LTD. (JP)
3-10, Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-0004 Japan
(72) Toshio KAZAMA (JP), Shigeki ISHIKAWA (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Phng php sn xut b kp tip im dn in
(57) Phng php sn xut b kp tip im dn in bao gm vic to ra, t vt liu dn
in, phn c phn lm t chi tit b kp kp nhiu tip im dn in c th
c lp va vo; vic c nh phn c to ra t vt liu dn in v chi tit cch
in bng cch lp va phn v chi tit cch in vo phn lm ca phn , chi tit
cch in ang l vt liu th ca chi tit b kp; vic nh bng b mt ca chi tit b
kp c nh v b mt ca b mt lin k vi phn b mt to ra cc b mt nhn;
v vic to ra nhiu l b kp cha cc tip im dn in, mt cch tng ng, cc
l b kp xuyn qua chi tit b kp, b mt ca n c nh bng. Qu trnh c nh
bao gm vic in y cht kt dnh cch in gia chi tit b kp v phn .

208
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17815
(21) 1-2008-01306 (51) 7 H01R 33/96
(22) 14.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/DK2006/000629 14.11.2006 (87) WO2007/057010 24.05.2007
(30) PA200501590 15.11.2005 DK
(75) POULSEN, CARSTEN, HORNSHOJ (DK)
Rudemollevej 87, DK-7800 Skive, Denmark
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) ui n an ton
(57) Sng ch cp ti ui n an ton (1) dng cho cc thit b in, chng hn cc bng
n (19) c cc ren, ui cm c gi trt di ng (6) cc cc (4, 5) c ni vi mt
ngun in nh dy in (3). Gi trt di ng (6) c cc ren (9) kt hp vi cc ren
(20) trn thit b in, v khi thit b in c lp bng ren vo gi trt di ng, dch
chuyn s khin cho cc cc (4, 5) to ra tip xc vi cc cc (12, 13) c lp cht vo
mt tm c nh. Hn na, cu di ng (14) c cc cc (17, 18) c b tr bn trong
ui cm sao cho khi thit b in c lp vo bng ren, cu di ng ny s c dch
chuyn vo ui cm v cng to ra tip xc vi cc cc (12, 13) trn tm c nh. Trong
ui cm tip xc an ton theo sng ch, cc ngn tay ca ngi s dng khng th b
in git v t nht mt dch chuyn ca gi trt di ng (6) v cu di ng (14) cn
phi c to ra thit lp mi ni in vi ui cm.

209
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17816
(21) 1-2008-01318 (51) 7 C07D 413/04, A61K 31/454, A61P
25/00, C07D 413/14
(22) 21.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/011150 21.11.2006 (87) WO2007/057229 24.05.2007
(30) 60/739,107 21.11.2005 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 28.07.2008
(71) PURDUE PHARMA L.P. (US)
One Stamford Forum, 201 Tresser Boulevard, Stamford, CT 06901-3431, United States
of America
(72) TAFESSE Laykea (ET)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Hp cht 4-oxaiazolyl-piperiin, dc phm cha chng v
phng php bo ch chng
(57) Sng ch xut cc hp cht 4-oxaiazolyl piperiin c cng thc (I) v (II), dc
phm cha chng, v ng dng chng iu tr chng au hoc tiu chy.

210
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17817
(21) 1-2008-01326 (51) 7 F03G 3/00
(22) 14.09.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/CN2006/002397 14.09.2006 (87) WO2007/056917 24.05.2007
(30) 200510125211.9 16.11.2005 CN
(75) SU, WEIXING (CN)
East Door, 6-1-3, District2, Jun Min Garden, East Section of Li Yang Road, Hebi,
Henan 458030 (CN)
(74) Cng ty TNHH Trng Xun (AGELESS CO.,LTD.)
(54) Thit b pht in hai b phn ng lc
(57) Sng ch xut thit b pht in hai b phn ng lc, trong bao gm mt gi ,
trn c lp mt khung chnh, trn khung ny c mt b phn pht in, h
thng iu chnh hng, m-t iu chnh hng v h thng bo v; cc c cu truyn
ng, c cu phanh thu ng v bnh truyn ng quay c b tr ring r hai u
ca b phn pht in; cc b phn nu trn c lp t vi cc phn v chi tit truyn,
dn in nh cc chi tit lin kt thch hp.

211
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17818
(21) 1-2008-01337 (51) 7 A61K 31/137, 31/167, 31/27,
31/41, 31/4196, 31/47, 31/16,
31/165, A61P 3/06, 9/10
(62) 1-2006-00459
(22) 24.09.2004 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2004/014428 24.09.2004 (87) WO2005/030185 07.04.2005
(30) 2003-373453 26.09.2003 JP
60/590,811 23.07.2004 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 23.03.2006
(71) JAPAN TOBACCO INC. (JP)
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, Japan
(72) OKAMOTO, Hiroshi (JP), FURUKAWA, Noboru (JP), SASASE, Tomohiko (JP)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) S dng hp cht c hot tnh c ch protein vn chuyn este
cholesteryl (CEPT) bo ch thuc c ch qu trnh sn
xut lipoprotein tn lu
(57) Sng ch cp n vic s dng hp cht c hot tnh c ch CETP (protein vn
chuyn este cholesteryl) sn xut thuc dng c ch qu trnh sn xut lipoprotein
tn lu, v cht c ch qu trnh sn xut lipoprotein tn lu bao gm hp cht c hot
tnh c ch CETP lm hot cht. Sng ch cn cp n dc phm phng nga hoc
iu tr tnh trng tng lipit huyt, chng x cng ng mch v tnh trng tng tn lu
trong mu, dc phm ny bao gm hp cht c hot tnh c ch CETP lm hot cht.
Cht c ch ny l hp cht c chn t nhm gm c cc hp cht c cng thc t I
n XXHI, v cc hp cht c chn t nhm gm c JTT-705, CP-529414, SC-795,
SC-744, SC-554, SC-71952, SC-56960, SC-57201, PD-140195, WK-5341A, WK-
5344B, CETI-1 (vacxin CETP), BM99-1 v BM99-2.

212
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17819
(21) 1-2008-01372 (51) 7 B32B 27/06
(62) 1-2004-01116
(22) 25.10.2004 (43) 25.08.2008
(30) 2003-395955 26.11.2003 JP
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 25.10.2004
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA (JP)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka 438-8501, Japan
(72) Yasuo SUZUKI (JP), Naohiro MOROZUMI (JP)
(74) Cng ty C phn S hu cng nghip INVESTIP (INVESTIP)
(54) Tm trang tr, vt dng dng c, phng tin vn ti c ng
c, v phng php sn xut vt dng dng c
(57) Sng ch cp n tm trang tr bao gm chi tit nn c b mt chnh v lp trang tr
c b tr trn b mt chnh ca chi tit nn. Chi tit nn c to ra t nguyn liu
nha th nht. Lp trang tr bao gm lp nha c to ra t nguyn liu nha th hai
c nhit vng khi chu ti thp hn nhit vng khi chu ti ca nguyn liu nha
th nht v lp kim loi l lp tip xc vi lp nha.

213
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17820
(21) 1-2008-01399 (51) 7 A61K 33/10, 9/08, 47/04, 47/26,
47/18, A61P 25/02, 25/26
(22) 29.05.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/JP2006/310671 29.05.2006 (87) WO2007/055044 18.05.2007
(30) 2005-323968 08.11.2005 JP
(71) AJINOMOTO CO., INC. (JP)
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048315, Japan
(72) SATOU, Kazunori (JP), OGAWA, Takashi (JP), KOUYAMA, Tetsuya (JP), MORl,
Saori (JP)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Ch phm lm thc tnh sau gy m
(57) Sng ch cng cp n ch phm lm thc tnh sau gy m s dng trong phng
php y nhanh vic thc tnh sau phu thut cho bnh nhn c gy m ch phm ny
cha ion bicacbonat. C th, ch phm lm thc tnh sau gy m ny c bo ch
dng dch tim truyn. Tt hn, nu sng ch xut ch phm lm thc tnh sau gy
m hoc ch phm iu tr tnh trng nhim axit cha natri bicacbonat lm thnh phn
chnh, thnh phn ny l ngun cung cp ion bicacbonat, cng vi mt cht in ly hoc
hn hp vi cht in ly khc, glucoza v axit amin.

214
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17821
(21) 1-2008-01403 (51) 7 B23K 3/03, 3/047
(22) 09.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/DE2006/001769 09.10.2006 (87) WO2007/054045 18.05.2007
(30) 102005054521.1 14.11.2005 DE
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 18.07.2008
(71) ERSA GMBH (DE)
Leonhard-Karl-Strasse 24, 97877 Wertheim, Germany
(72) WEISSENBERGER Eugen (DE), ALLETZHAUSER Thomas (DE), MOLZER Hans
(DE), KONIG Georg (DE)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Thit b hn c h thng b cm bin trn c s my tnh
(57) Sng ch cp ti thit b hn (01) hn cc chi tit gia cng, trong thit b hn
(01) bao gm cc du hiu t nht mt chi tit gia nhit (06), t nht hai ng cp dng
gia nhit (07, 08) v t nht mt b cm bin (05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13), trong
chi tit gia nhit c th c cp dng gia nhit qua ng cp dng gia nhit (07, 08),
trong thit b hn (01) ban gm cc du hiu thit b my tnh (12), v trong b
cm bin (05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13) c ni vi thit b my tnh (12).

215
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17822
(21) 1-2008-01417 (51) 7 A61K 31/714, 9/127, 45/06, A61P
17/00
(22) 18.10.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2006/004233 18.10.2006 (87) WO2007/066889 14.06.2007
(30) 10-2005-0120648 09.12.2005 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 09.06.2008
(71) 1. KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY (KR)
100 Jang-dong, Yuseong-gu, Daejeon 305-343, Republic of Korea
2. HANALL PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)
400-1 Sangseo-dong, Daedeok-gu, Daejeon 306-120, Republic of Korea
(72) SHIN, Byung Cheol (KR), SEONG, Hasoo (KR), LEE, Aeri (KR), KONG, Jae Yang
(KR), CHEON, Hyae Gyeong (KR), CHO, Young Sik (KR), JUN, Sung Soo (KR), JO,
Young Gwan (US)
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Cc ch phm dng ngoi cha adenosyl cobalamin ci
thin cc tnh trng bnh l v da
(57) Sng ch cp n ch phm s dng ngoi da ci thin cc bnh v da (chng hn
nh bnh vy nn). Ch phm ny cha adenosyl cobalamin. (coenzym B12), ty kt
hp vi cc cobalamin khc. Tt hn l, ch phm ny dng ch phm liposom m cc
ch phm ny c to ra t phospholipit v cholesterol.

216
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17823
(21) 1-2008-01422 (51) 7 C07D 231/14
(22) 13.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/EP2006/010866 13.11.2006 (87) WO2007/057140 24.05.2007
(30) 05024969.7 15.11.2005 EP
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland
(72) WALTER, Harald (DE), CORSl, Camilla (IT), EHRENFREUND, Josef (AT),
TOBLER, Hans (CH)
(74) Cng ty TNHH Ban Ca (BANCA)
(54) Quy trnh iu ch carboxanilit
(57) Sng ch cp n quy trnh iu ch hp cht c cng thc chung (I) :

trong R1 l H hoc C1-4alkyl v R2 l diflometyl hoc triflometyl, quy trnh ny bao


gm bc cho hp cht c cng thc chung (II):

trong R1 c ngha nh c nu trn v X l clo hoc bromo phn ng vi hp cht


c cng thc chung (III) :

trong R2 c ngha nh c nu trn, vi s c mt ca baz, cht xc tc palai v


phi t feroxenyl biphoshin thuc loi Josiphos. Phn ng ny c tin hnh trong
dung mi ete nhit hi lu t nht l 100oC.

217
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17824
(21) 1-2008-01444 (51) 7 B02C 19/06, 19/18, 23/04, 23/08,
25/00, F04D 29/28, 29/30, F26B
17/10
(62) 1-2006-01740
(22) 20.01.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/ZA2005/000006 20.01.2005 (87) WO/2005/089947 29.09.2005
(30) 0406494.5 23.03.2004 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 12.06.2008
(75) 1. GRAHAM, WILLIAMS (ZA)
87 Suikerbossie Avenue, Gordon's Bay 7150, Republic of South Africa
2. NEW, LEVI (US)
1595 West Centre Street, Kalamazoo, MI 49024, United States of America
3. CASE, WAYNE, ARTHUR (US)
821 N. W. 11th Condo # 521, Portland, OR 97809, United States of America
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Phng php v thit b nghin v loi hi m ra khi vt
liu
(57) Sng ch cp n thit b v phng php nghin v loi hi m ra khi vt liu.
ng venturi tip nhn vt liu i n qua ng np v vt liu ny c nghin. Vt liu,
khi c nghin, cn c loi hi m v lm kh. Thit b to dng khng kh, ni
vi ng venturi, to ra dng khng kh tc cao ko vt liu qua ng venturi v vo
trong l np trong thit b to dng khng kh. Thit b to dng khng kh ny hng
vt liu nghin tip nhn n ca x trong vt liu ny c th c tch ra khi
khng kh sau . Cm bin m thanh pht ra tip nhn tn s cng hng to ra bi vt
liu i qua thit b to dng khng kh. Tn s cng hng phn nh tc dng vt liu
m c iu chnh trnh trng thi qu ti. H thng t ng ni vi thit b to
dng khng kh quay quanh trc to ra s cn bng, lm tng hiu sut v loi b s
to l hng.

218
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17825
(21) 1-2008-01459 (51) 7 H04B 17/00, H04L 12/26, H04Q
7/34
(22) 13.06.2008 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 13.06.2008
(71) Cng ty TNHH in t vin thng i Dng (VN)
168 lu 2, Trn Hng o, phng Nguyn C Trinh, qun 1, thnh ph H Ch Minh
(72) Nguyn i Dng (VN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) Thit b o cht lng mng thng tin di ng
(57) Sng ch cp n thit b o cht lng mng bao gm: b phn o (1) bao gm cc
in thoi di ng gi tn hiu n mng cn o cht lng; b vi x l chnh (2)
c thit lp cu hnh nhn dng cc thit b ngoi vi, qun l kt ni thit b ngoi
vi, thu nhn, phn tch v tng hp kt qu; mch iu khin (3) c thit lp cu hnh
kt ni b phn o (1) vi b vi x l chnh (2) , v la chn kt ni gia b vi x l
chnh (2) vi b phn o (1); v b hin th (4) hin th kt qu phn tch v o lng.
Ngoi ra, thit b o cht lng mng cn c th bao gm cc cng kt ni USB cho
php m rng s lng my o ca b phn o (1).

219
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17826
(21) 1-2008-01488 (51) 7 A43B 11/00, 3/24
(22) 21.11.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/AU2005/001765 21.11.2005 (87) WO2007/056791 24.05.2007
(71) 1. STANLEY CHRIS STYLIS (AU)
164 Marrickville Road, Marrickville, New South Wales 2204, Australia
2. JOHN FOTIS KARANDONIS (AU)
2 Urunga Street, North Balgowlah, New South Wales 2093, Australia
3. DAPHNE ANN STYLIS (AU)
164 Marrickville Road, Marrickville, NSW 2204, Australia
(72) John Fotis KARANDONIS (AU), Kaye Eve KARANDONIS (AU)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Giy dp
(57) Sng ch cp ti giy (1) c phn mi (2), v phn gt (3). Phn gt (3), c th tho
ton b hoc mt phn ra khi phn mi (2). Khi c tho t nht mt phn, giy c th
d dng trt c ln chn ca ngi i, m khng cn ngi i phi un hay tc dng
p lc vo chn ca h i hoc tho giy. Theo cc phng n thc hin trong
giy c tho mt phn, phn gt (3) c th c xoay so vi phn mi (2), hoc v
cc pha bn hoc xung pha di. Phng tin kho (4) tho c c th kt hp cc
kho ko, kho VelcroTM hoc phng tin kho khc.

220
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17827
(21) 1-2008-01538 (51) 7 C07C 211/29, 215/08, 217/58,
229/36, 229/38, 233/09, 233/13,
233/18, 233/56, 233/60, 233/66,
233/73, 233/78, 235/20, 235/34
(22) 16.11.2006 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2006/060958 16.11.2006 (87) WO2007/062308 31.05.2007
(30) 60/739,374 23.11.2005 US
11/558,979 13.11.2006 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 12.08.2008
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US)
Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543-4000, United States
of America
(72) SALVATI Mark E. (US), FINLAY Heather (GB), CHEN Bang-chi (CN),
HARIKRISHNAN Lalgudi S. (IN), JIANG Ji (CN), JOHNSON James A. (US),
KAMAU Muthoni G. (KE), LAWRENCE Michael R. (US), LI Jianqing (US),
LLOYD John (US), MILLER Michael Matthew (US), PI Zulan (CN), QlAO Jennifer
X. (CN), RAMPULLA Richard (US), WANG Tammy C. (US), WANG Yufeng (CN),
WANG Wu (US), ROBERGE Jacques Y. (CA)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Cc hp cht n vng v d vng thch hp lm cc cht c
ch protein chuyn vn este cholesterol
(57) Sng ch xut cc hp cht c cng thc Ia v Ib

trong A, B, C v R1 c gi tr nh c nu trong phn m t.

221
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17828
(21) 1-2008-01555 (51) 7 A61K 31/352
(62) 1-2006-00531
(22) 04.09.2004 (43) 25.08.2008
(86) PCT/KR2004/002247 04.09.2004 (87) WO2005/023244 17.03.2005
(30) 10-2003-0061938 04.09.2003 KR
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 04.04.2006
(71) DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)
252, Yongdu-dong, Dongdaemun-ku, Seoul 130-072, Republic of Korea
(72) YOO, Moohi (KR), KIM, Dong Sung (KR), KIM, Yong Duck (KR), KIM, Wonbae
(KR)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu Tho Th Quyn (INVENCO)
(54) Phng php iu ch 7-carboxymetyloxy-3', 4',5-trimetoxy
flavon
(57) Sng ch cp n 7-carboxymetyloxy-3', 4', 5-trimetoxy flavon.monohydrat l sn
phm khng ht m thch hp bo ch liu xc nh cha 7-carboxymetyloxy- 3', 4',
5-trimetoxy flavon.monohydrat c hot tnh bo v ng d dy-rut k c kt trng v
phng php iu ch v vic s dng hp cht ny.
Sng ch cng cp n phng php iu ch 7-carboxymetyloxy- 3', 4', 5-
trimetoxy flavon s dng 3', 5, 7-trihydroxy-4'-metoxy navon-7- rutinosit lm nguyn
liu.
Sng ch cn xut phng php iu ch 7-carboxymetyloxy-3', 4', 5-trimetoxy
flavon lm gim cc bc di trong ton b qu trnh tng hp v ch cn cc iu kin
nh nhng iu ch hp cht ny do iu kin ni hp l khng cn thit i vi qu
trnh metyl ho trong trng hp ny v lm cho vic iu ch hng lot c th thc
hin c m khng cn qu trnh tinh ch bt k nh ti kt tinh hoc sc k ct.

222
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17829
(21) 1-2008-01587 (51) 7 C07D 489/02
(62) 1-2006-01449
(22) 04.02.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2005/003390 04.02.2005 (87) WO2005/077957 25.08.2005
(30) 60/542,711 06.02.2004 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 05.09.2006
(71) EURO-CELTIQUE S.A. (LU)
122 Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg
(72) STUMPF Andreas (DE)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Hp phn v phng php iu ch morphinon c nguyn t O
v tr 3 c bo v v morphinon ienol carboxylat c
nguyn t O v tr 3 c bo v
(57) Sng ch xut phng php iu ch alehyt v keton gm bc cho rn bc mt
hoc bc hai phn ng vi s c mt ca axit tricloroisoxyanuric, vi hp cht c cng
thc R1SR2 v baz. Theo mt phng n, ru l hp cht c cng thc (I), trong R3
l nhm bo v. Sng ch cn xut phng php iu ch morphin ienol carboxylat
c nguyn t O v tr 3 c bo v, phng php ny gm bc cho hp cht c
cng thc (I) oxy ho vi s c mt ca hp cht cha clo v hp cht c cng thc
R1SR2; v cho sn phm ca bc oxy ho phn ng vi tc nhn axyl ho.

223
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 17830
(21) 1-2008-01588 (51) 7 C07D 489/02
(62) 1-2006-01449
(22) 04.02.2005 (43) 25.08.2008
(86) PCT/US2005/003390 04.02.2005 (87) WO2005/077957 25.08.2005
(30) 60/542,711 06.02.2004 US
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 05.09.2006
(71) EURO-CELTIQUE S.A. (LU)
122 Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg
(72) STUMPF Andreas (DE)
(74) Vn phng lut s Phm v Lin danh (PHAM & ASSOCIATES)
(54) Hp phn v phng php iu ch morphinon c nguyn t O
v tr 3 c bo v v morphinon ienol carboxylat c
nguyn t O v tr 3 c bo v
(57) Sng ch xut phng php iu ch alehyt v keton gm bc cho rn bc mt
hoc bc hai phn ng vi s c axit tricloroisoxyanuric, vi hp cht c cng thc
R1SR2 v baz. Theo mt phng n, ru l hp cht c cng thc (I), trong R3 l
nhm bo v. Sng ch cn xut phng php iu ch morphin ienol carboxylat c
nguyn t O v tr 3 c bo v, phng php ny gm bc cho hp cht c cng
thc (I) oxy ho vi s c hp cht cha clo v hp cht c cng thc R1SR2; v cho sn
phm ca bc oxy ho phn ng vi tc nhn axyl ho.

224
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

Phn ii

n yu cu cp bng c quyn gii php hu ch

(11) 1136
(21) 2-2007-00012 (51) 7 A47G 19/14, B65D 77/00
(22) 29.01.2007 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 29.05.2007
(71) Cng ty TNHH c ph Trung Nguyn Thnh (VN)
5/2B ng ng Khi, thnh ph Bin Ho, tnh ng Nai
(72) o Thanh Tng (VN)
(54) Phin ly
(57) Gii php hu ch cp n phin ly dng pha c ph gm c ly, tm y, ming dn
y, tm chn, np y v vng ai, ly c c l y chim 2/3 din tch y ly tm
y l 1 tm mng khng thm nc c tit din ln hn l c dn kn ln l, tm y
c c cc l nh nc c th chy qua tm y c t trn l ming dn y l
mt tm mng c dn vo di l sao cho che kn ht l tm chn l mt tm trn
khng thm nc c tit din ni tip trong thn ly, tm chn cng c c cc l nh
nc i qua, ti vnh ngoi ca tm c gn cc ming nh ng tm, tt hn khi cc
ming ny c lm cng cht liu v ch to lin khi vi tm chn khi p tm chn
vo ly cc ming nh s t ln thnh trong ly gi c nh cho tm chn np y l
mng mng khng thm nc c dn ln trn ming ly vng ai l tm trn c c l
gia sao cho vng ai lng qua c y ly v b gi li thn ly cch y ly khong
1cm vng ai c tc dng gi cho ly c ph t c ln ming ca ly cha.

225
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 1137
(21) 2-2007-00027 (51) 7 F16K 5/00
(22) 13.02.2007 (43) 25.08.2008
(71) PT. HOME FAUCETS INDONESIA (ID)
Ngoro Industri Persada Blok I/1B, Ngoro, Mojokerto, Indonesia
(72) Lin Ching Kuei (ID)
(74) Cng ty TNHH Trng Xun (AGELESS CO.,LTD.)
(54) Vi nc
(57) Gii php hu ch cp n vi nc bao gm ba chi tit chnh, l thn chnh c
dng khung lp ton b cc chi tit ca vi nc ng thi l ni lp van cao su v l
xo, trc chnh c vai tr iu chnh dng nc vo v ra, nt bt dng nc ra c vai tr
nh mt u chn nc, phn ren cho ai c c vai tr nh mt im cht v phn ren
cho b lc c vai tr nh mt b iu tit dng nc. V che thn chnh c chp ln
thn chnh c vai tr to dng v p gi thn chnh lm cho thn chnh vng chc. ai
c c vai tr nh mt b phn gn kt ca vi nc gip vi nc lm vic chnh xc.
ai c p cht trc chnh nh mt trong ca ai c trc chnh lm vic chnh xc, nh
trc chnh s p van cao su xung chn dng nc chy t l vo. Bn cnh ,
mt y di ca ai c s p v che thn chnh lm cho b mt bn trong ca v che
thn chnh p cht thn chnh xung khng cho di chuyn. T ba chi tit chnh lp rp
vi nhau to nn mt kt cu vng chc cho vi nc, nh vic lp ghp, t v sa
cha c thc hin d dng khi c cu vi nc b hng.

226
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 1138
(21) 2-2007-00030 (51) 7 A01M 23/00, 23/24
(22) 23.02.2007 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 23.02.2007
(75) Trn Quang Thiu (VN)
Thn Bnh Vng, x Vn Bnh, Thng Tn, tnh H Ty
(74) Cng ty TNHH Ban Ca (BANCA)
(54) By bn nguyt dit chut khng cn mi v phng php s
dng
(57) Gii php hu ch cp n by bn nguyt dit chut khng cn mi, bao gm vnh
ng v vnh tnh hnh bn nguyt, p cht vi nhau nh l so lng trn thanh ngang
vnh tnh c hai u l so mc vo hai bn cung vnh tnh to nn cnh tay on p cht
vnh ng vi vnh tnh. Mt ly thng bng lp gia thanh ngang vnh tnh gm hai
ru lin kt vi ming i trng v mt mc ci vo mt u ca thanh kp vnh
ng, cc cnh ca ming i trng cch chu vi vnh ng khong cch thch hp
tiu dit c nhiu loi chut c kch thc khc nhau. By chut c t trn ng i
hoc v ca chut sao cho ming i trng nm chnh gia ng i hoc v ca chut.

227
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 1139
(21) 2-2007-00210 (51) 7 E06B 009/00
(22) 17.12.2007 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 17.12.2007
(71) FREE MOTIF CO., LTD. (TW)
6F.-1, No.403-1, Tong-an St., Taoyuan City, Taoyuan Hsien, Taiwan
(72) Yu-Toung LIAO (TW)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu v T vn u t IPIC (IPIC CO.,LTD.)
(54) My cun dng cho ca cun
(57) Gii php hu ch cp n my cun dng cho ca cun c mt trc, mt trc cun
truyn ng, mt b phn mt v t nht mt trc cun dn ng. Trc cun truyn
ng c lp c th quay c trn trc v c mt vng bnh rng. B phn mt c
lp trn trc, c ni vi trc cun truyn ng v c t nht mt mt ni vi mt b
phn bnh rng gim tc tng ng n khp vi vng bnh rng. Mi trc cun dn
ng c lp c th quay c trn trc. C cu cun c th c ch to trc cng
vi mt b phn cc thanh c khp ni lp rp vi nhau to thnh mt ca cun c lp
gia hai khung ca mt cch nhanh chng v n gin.

228
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 1140
(21) 2-2008-00005 (51) 7 E06B 3/968
(22) 16.01.2008 (43) 25.08.2008
(30) 096202781 14.02.2007 TW
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 16.01.2008
(75) CHANG, CHIN - LUNG (TW)
No.4, Industrial Park 18th Rd., Nantun Dist., Taichung, Taiwan
(74) Cng ty TNHH mt thnh vin S hu tr tu VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
(54) Tm chn di chuyn c dng cho ca s hoc ca ra vo
(57) Gii php hu ch cp n tm chn di chuyn c dng cho ca s hoc ca ra vo
gm tm chn c phn nghing ni quay c vo phn ng gp tm chn; tm
c phn dp ni v cm kho bm, phn dp ni to ra hiu qu chn cho tm chn;
phn t tnh lp trn tm ht tm chn khi khng gp tm chn; np lp vo tm
gia tng hiu qu kha; v trong tm chn c lp st ca s hoc ca ra vo cm
kha gii hn v tr m ca ca s hoc ca ra vo.

229
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 1141
(21) 2-2008-00026 (51) 7 A61F 13/15, A61L 15/16
(22) 13.02.2008 (43) 25.08.2008
(30) 200720048763.9 15.02.2007 CN
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 13.02.2008
(71) SHENZHEN YUELANG TECHNO-INDUSTRIAL CO., LTD. (CN)
Room 1808/1809, Pacific Commercial Building, # 4028 Jiabin Road, Luohu District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China
(72) CHEN, Huaide (CN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) Bng v sinh phc hp anion pht x hng ngoi xa
(57) Gii php hu ch cp n bng v sinh phc hp anion pht x hng ngoi xa, theo
tun t t lp trn xung lp di lp vi dt bao gm lp thm ht, lp ph khng thm
nc, lp keo dnh, lp tinh cht hoa v lp si anion pht x hng ngoi xa. Lp tinh
cht hot l lp giy/vi c nhng dung dch tinh cht hoa c chit. Lp si anion
pht x hng ngoi xa c dt bng si thu c bng cc trn ht nn anion, ht nn
pht x hng ngoi xa, v cht mang polyme ng nht hoc cht lng xe si. Ht nn
anion c ch to bng bt khong c nano hot ho anion trong khng kh. Ht nn
pht x hng ngoi xa c ch to bng bt khong c nano hot ho pht x hng
ngoi xa. u im ca bng v sinh bao gm ty u, kh trng, khng vim, dng da,
kh mi v ngn nga cc bnh ph khoa khc nhau, v tng mc oxy c mang bi
anion, gim thiu s kch thch ca dung dch tinh cht ln da.

230
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 1142
(21) 2-2008-00086 (51) 7 G06Q 30/00
(22) 05.05.2008 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 05.05.2008
(71) Cng ty TNHH in t vin thng i Dng (VN)
168 lu 2, Trn Hng o, phng Nguyn C Trinh, qun 1, thnh ph H Ch Minh
(72) Nguyn i Dng (VN)
(74) Cng ty TNHH S hu tr tu WINCO (WINCO CO., LTD.)
(54) H thng qung co cho thit b truyn thng a phng tin
(57) Gii php hu ch cp n h thng qung co cho thit b truyn thng a phng
tin thc hin qung co trc quan sinh ng chc nng cho cc thit b truyn thng
a phng tin. Theo mt phng n, h thng bao gm: mn hin th ln (1), b phn
ny s th hin cc thng tin v ni dung ca cuc truyn thng c thc hin bi thit
b truyn thng cn qung co, bn phm (2) a thng tin vo cn thit thc hin
cuc truyn thng, bn phm ny c kt ni ng thi n my in thoi con (3) v
b vi x l (4), my in thoi con (3) kt ni vi b hin th (1), b vi x l (4) kt ni
vi my tnh x l (5), trong thng trnh kt ni lm nhim v kt ni hot ng
gia hai b phn ny v my tnh x l (5) cn kt ni vi b hin th (1), trong
thng trnh hin th s thc hin kt ni v hin th thng tin v mt phn ni dung m
cuc truyn thng a phng tin ang thc hin ln b hin th.

231
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 1143
(21) 2-2008-00114 (51) 7 A01K 61/02
(22) 26.05.2008 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 26.05.2008
(71) Cng ty TNHH sn xut thng mi nha Ch Thnh V.N (VN)
611 Trn i Ngha, phng Tn To A, qun Bnh Tn, thnh ph H Ch Minh
(72) Nguyn Vn Lp (VN)
(74) Trung tm t vn pht trin Thng hiu v Cht lng (NATUSI)
(54) Khung ng thc n nui tm
(57) Gii php hu ch cp n khung ng thc n nui tm bao gm bn thanh khung
(1) v bn khp ni (2). Cc thanh khung (1) v cc khp ni (2) c sn xut hon
ton bng plastic. Mi thanh khung (1) gm c hai mang c (11) c dng hnh ch T
hai u, v mp trn ca thanh khung c hng l (12) c ng knh l 5mm dng
khu li ng thc n. Thanh khung (1) theo phng n ny l thanh di c cc l
hnh ch nht (13) gim trng lng v c cc l (14) hai u c dng ct dy
nhc khung ln thm thc n hoc cho thm thc n. Khp ni (2) gm c hai rnh
(21) gn nh c dng hnh ch T v nm gn nh vung gc vi nhau gi mang c
(11) ca thanh khung (1) vo. Mi khp ni (2) s c gi vi hai thanh khung (1).
Khung c to thnh t bn thanh khung (1) v bn khp ni (2) nn s c tit din l
hnh vung hay hnh ch nht.

232
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

(11) 1144
(21) 2-2008-00137 (51) 7 B43K 5/08, 8/02, 8/00
(22) 11.06.2008 (43) 25.08.2008
Ngy yu cu xt nghim ni dung: 26.06.2008
(71) Cng ty TNHH vn phng phm Hn Minh (VN)
378 Hng Bng, phng 16, qun 11, thnh ph H Ch Minh
(72) H Hn Mn (VN)
(74) Trung tm t vn pht trin Thng hiu v Cht lng (NATUSI)
(54) Bt vit bng
(57) Gii php hu ch cp n bt vit bng dng vit trn bng mu phc v vic
ging dy v hc tp, bt vit bng ny bao gm phn u bt vit v phn thn bt vit
c khoang cha mc. Phn u bt vit bao gm phn v (1) c lp vi phn thn bt
vit. Phn v (1) c phn thm gi mc (2) lp bn trong. Van chn mc (3) nm gia
khoang cha mc ca phn thn bt vit v phn thm gi mc (2). Van chn mc (3)
c lm thch ng lun ng khi bt vit bng khng s dng v m ra khi mi vit
(4.2) t vo bng. Phn mi vit (4) c u trong (4.1) v u ngoi (4.2) u c lm
trn. Phn mi vit (4) c lp tho ra c vo phn v (1) v c b tr tip xc
vi phn thm mc (2). u ngoi (4.2) ca phn mi vit (4) l mi vit dng vit
ln bng. Nh vy, khi u ngoi (4.2) b hng th phn mi vit c tho ra v lp
theo chiu ngc li vo trong phn v (1) dng u trong (4.1) lm mi vit.

233
cng bo s hu cng nghip s 245 tp a (08.2008)

234