Sei sulla pagina 1di 2

Aigiri Nandini Lyrics, Mahishasura Mardini Ayi saranagatha vairi vadhuvara

Stotram Veera varaa bhaya dhayakare


Ayi giri nandini nandhitha medhini Tribhuvana masthaka soola virodhi
Viswa vinodhini nandanuthe Sirodhi krithamala shoolakare
Girivara vindhya sirodhi nivasini Dumidumi thaamara dundubinadha maho
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe Mukharikrutha tigmakare
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Bhoori kudumbini bhoori kruthe Ramya Kapardini Shaila Suthe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe
Suravara varshini durdara darshini Samara vishoshitha sonitha bheeja
Durmukhamarshani harsha rathe Samudhbhava sonitha bheejalathe
Tribhuvana poshini Sankara thoshini Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava
Kilbisha moshini ghosha rathe Tarpitha bhootha pisaacha pathe
Danuja niroshini Dithisutha roshini Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Durmatha soshini Sindhu suthe Ramya Kapardini Shaila Suthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe Dhanu ranushanga ranakshana sanga
Parisphuradanga natath katake
Ayi Jagadambha Madambha Kadambha Kanaka pishanga brushathka nishanga
Vana priya vasini Hasarathe Rasadbhata shrunga hatavatuke
Shikhari siromani thunga Himalaya Kritha chaturanga balakshithiranga kadath
Srunga nijalaya madhyagathe Bahuranga ratadhpatuke
Madhu Madure Madhukaitabha banjini Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Kaitabha banjini rasa rathe Ramya Kapardini Shaila Suthe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe Jaya Jaya japya jaye jaya shabda
Parastuti tatpara vishvanute
Ayi satha kanda vikanditha runda Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura
Vithunditha shunda Gajaathipathe Sinjitha mohitha bhootha pathe
Ripu Gaja ganda Vidhaarana chanda Naditha nataartha nadi nada nayaka
Paraakrama shunda mrugathipathe Naditha natya sugaanarathe
Nija bhuja danda nipaathitha khanda Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Vipaathitha munda bhadathipathe Ramya Kapardini Shaila Suthe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe Ayi sumana sumana sumana
Sumana sumanohara kanthiyuthe
Ayi rana durmatha Shathru vadhothitha Sritha rajani rajani rajani rajani
Durdhara nirjjara shakthi bruthe Rajaneekaravakthra vruthe
Chathura vicharadureena maha shiva Sunayana vibhramarabhrama
Duthatkrutha pramadhipathe Bhramarabrahmaradhipadhe
Duritha Dureeha dhurasaya durmathi Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Dhanava dhutha kruthaanthamathe Ramya Kapardini Shaila Suthe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe
Sahitha maha hava mallama hallika Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika
Mallitharallaka mallarathe Sarakaraika nuthe
Virachithavallika pallika mallika billika Krutha sutha tharaka sangaratharaka
Bhillika varga Vruthe Sangaratharaka soonu suthe
Sithakruthapulla samulla sitharuna Suratha Samadhi samana Samadhi
Thallaja pallava sallalithe Samadhi Samadhi sujaatharathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe Ramya Kapardini Shaila Suthe

Avirala ganda kalan mada medura Padakamalam karuna nilaye varivasyathi


Matha matanga rajapathe yonudhinam sa shive
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Roopa payonidhi raaja suthe Sa katham na bhaveth
Ayi suda thijjana lalasa maanasa Thava padameva param padamev
Mohana manmatha raja suthe Anusheelayatho mama kim na shive
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kamala dalaamala komala kaanthi Kanakala sathkala sindhu jalairanu


Kala kalithaamala bala lathe Sinjinuthe guna ranga bhuvam
Sakala vilasa Kala nilayakrama Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Keli chalathkala hamsa kule Thati pari rambha sukhanubhavam
Alikula sankula kuvalaya mandala Thava charanam saranam kara vaani
Mauli miladh bhakulalikule Nataamara vaani nivasi shivam
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kala murali rava veejitha koojitha Thava Vimalendu kulam vadnedu malam
Lajjitha kokila manjumathe Sakalayananu kulayathe
Militha pulinda manohara kunchitha Kimu puruhootha pureendu mukhi
Ranchitha shaila nikunjakathe Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe
Nija guna bhootha maha sabari gana Mama thu matham shivanaama dhane
Sathguna sambrutha kelithale Bhavathi krupaya kimu tath kriyathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kati thata peetha dukoola vichithra Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche Thvaya bhavi thavyam ume
Pranatha suraasura mouli mani sphura Ayi jagatho janani kripayaa siya
Damsula sannaka Chandra ruche thathulatha anumithaasi rathe
Jitha kanakachala maulipadorjitha Yaduchitham atra bhavathvyari kurutha
Nirbhara kunjara kumbhakuche durutha pamapakurute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe Ramya Kapardini Shaila Suthe