Sei sulla pagina 1di 84

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS

TAHUN EMPAT
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS
TAHUN EMPAT

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

i
Cetakan Pertama 2013
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

ii
KANDUNGAN

Rukun Negara v
FalsafahPendidikanKebangsaan vi
FalsafahPendidikanSains Negara vii
Kata Pengantar
viii
1
1
3
4
4
14
21 18
26
32

1.0 34
2.0 47

iii

3.0 48

4.0 53

5.0 54


6.0 56


7.0 64

88.0 67


9.0 68

10.0 70

iv
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

vi
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan
Teknologi dengan memberi tumpuan kepada
perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas
dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

vii


.

, .

, , ,

, ,

. ,

, ,

. .
,,

,
.
.
; ; ;
,
.
. , ,
,
. 6
, ,

1
. ( 1). .

.
. ,
, ,
..
. ,
, ,


.
., ,

.

. , , , ,

, ,
,, , , .
, ,
, / , .
.

2


, , ( RBT )

.

. ,
, ,

.,
,

.
, ,
, ,
,
..
.

..


, ,
, ,

3
6.
.
7. .

; .

1. .
.
2. , .

. .
3. .
4.
.
5. ;
. .

4

.

.
.

,

.
: .

,
, ,
,
,

.

. , ,
. , , ,
,
.

5

.


,
,
.

, .

,

.

6
,
.

, , ,
.

.


.
.

.
.
.

.
.
.
;
.

7

.


, , ,,
.


, ,
.
.
, ,


.


, ,, ,

8

,


,

.

.

,

.


: , ,

.

9

, ,
,

.

,

, ,.
.


.
.

10
(KBSB) 1:
. (KBSB). , ,
.

11

(KBSB) :

1.

. .

2. , ,

3. .

4. .

5. .

. :. ( ,
1999 )

12

13.

. ,

.


.


. KBSR

, ,
,

14
KSSR ,
. ,


, , .
KSSR .
. KSSR ,:
.
.

KSSR

, .

. ,

15
-,

, ,

:
. ,
- ,
,
, , (PPSMI), (Portal E-Bahan),
. (EduwebTV), Google Earth
.
-


. MS Word, MS Power Point, MS Excel,
Paint, Geometers Sketchpad , Freeware Typing Tutor .
, , , ,
.
, ,
.


.

16
21 , ,
,
( KBAT ) ,
(KBAT)
, , .
, , , , :
, ,

KBAT
.
, ,
, ,

, , ,
.


21 .

1994 , (KBKK) .

, , ,
.
;
(KBAT) 2011
; .
(KSSR) .

17
, ,

.

1: ( KBAT )


. , ,

. ,


.

21
.
21
, ,
.

21

18
.
.


:

.

:


: , ,.


:.
:

19
. , , ,
, , .
. .

,
. , ,
:
.

, , ,
, , ,

. .

, , ,

. .
,


.
.

- , , , ,

; . .

; .

20
, , ,
, , ,
. , ,
. ,

- .

. , ,

. / ,

. .

/ , .

. ,

.
,

- , , .

. , , ,
, ,
.

21

(Inkuiri Penemuan)
.


. , ,
.
.

. ,
.
.


.
.
.
.

, ,
.
(STM)

.


(Konstruktivisme)
. , ,
, .


.
, . ,
:

22
, , .
.
, .
. .

(Pembelajaran Konteksual).
,

, , ,
.
,

.
.


.


.
, ,
.
(Pembelajaran Masteri)
, , ,


.
.

23
.

. -
:. -
-
(Eksperimen)
-
-


.


. ,.
,
. ,
.
, ,
,

24
. .
. .
.
(Perbincangan)
.

(Projek)
.
,
. .

. .

.
(Simulasi) .

(Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Bilik


. , Darjah)

. , ,
, , ,
.

25
.
.

.
.
.
(Kajian Masa Depan)

.

. ,

.

.
(Penyelesaian Masalah)
, , ,

. ,

. .
.

26
, .
,
.
. /
. , , ,

. .
?
,
5-
.

.
. 4
.

27
4 : 5 :

28

.
6 .
.
.
,
() ()..

.

.

6 :

29
3
()
.
4
1
2 .
3 5
4

6 6 ,
.

1 .

30
1.

6

1

2 2.


3


1

4
2


3 , ,

5

31
4 ,
, ,

1

5 , 6 , , ,

, , , ,

, , .

6 , .

, , .

. .

, , , .

, , ,

. ,

.


.
,

32
.

. , .
. ,
. 60
. , .
.
120
.

.


,

.
.

. ,
, ,

.

33
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4


1.01.1 :
1


1.1.1
2

34
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.2 1

35
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.3 1

2

.

3
.

4
.

36
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.4
1
.

37
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.5 1

3 , ,

5 , ,

6 , ,


Intrapolasi Ekstrapolasi

38
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.6 1

39
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.7 1
(Parameter) .

2
(Parameter)

40
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.8 1

3
,

5 Intrapolasi
,
(Pola)

6 Intrapolasi
Ekstrapolasi ,
(Pola)

41
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.9
1
.

2
.

3
.

4

.

5

.

6

.

42
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.10
1 .

2 .

3 .

4

.

5
.

6
.

43
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.11 1

6
.

44
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

1.1.12 1

5
,
,

45
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
1.2
: 1
,
(spesimen)

1.2.1 2
; ,

1.2.2 (spesimen) 3
,

1.2.3 , 4
,
, , ,

1.2.4 5
,
,
, ,

1.2.5 6
,
,
, ,
.

46
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
2.0

2.1 :
1
2.1.1
2

47
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4


3.0

3.1 3.1.1 1

, ,
,

.
3.1.2 2


.

3.1.3 3
,
.
3.1.4 4

.

3.1.5 5
,
.

6 (, ),


48
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
3.2 :
1
3.2.1

.
3.2.2
. 2
-
-
- ,
3

3.2.3


.
4
3.2.4

.

5

3.2.5
,

.
6


49
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
3.3 :
3.3.1 1

.
3.3.2
. 2

3.3.3 3
.

3.3.4 4
,
.
5

50
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
3.4 :
3.4.1 , (, ), 1


.
3.4.2 2
.

3.4.3 3
,
.
4

51
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
3.5
3.5.1 1
:
- .
-
- 2
-

- .

3.5.2 3
.
-
- .
- . 4

3.5.3 5
,
.

3.6 3.6.1 6

.

52
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

4.0
4.1
4.1.1 , 1

.
- : , ,, , 2

- : , ,,
- : ,
- : , 3
, ,

4.1.2 4.

4.1.3 5

,

.

6

53
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

5.0
5.1
5.1.1 1

.
-

- 2

- , ,

- 3

5.1.2
, 4
.

54
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
5.2
5.2.1 1

.

5.2.2 , , 2

,

.

5.2.3 3

.5.2.4
. 45.2.5
5
.

5.2.6 6
,
.

55
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4


6.0
6.1
6.1.1
. . 1
6.1.2
. 2
.
, , ,

, , , 3
, ,, .

6.1.3 , 4 ,


.
6.1.4 (mm), (cm),
(m), (km) 5

.

6.1.5

6

.
6.1.6
,
.

56
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
6.2 6.2.1
1
.

6.2.2
. ..: 1 cm 2
X 1 cm .

6.2.3 . ..
(mm 2 ), 3
(cm2 ), (m 2 ),
(km2 ).

6.2.4
4
. ,

= X

6.2.5 1cm x 1cm 5.

6.2.6 6

,

.

57
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
6.3 6.3.1 1


6.3.2 2
1 . X 1 . X 1
. .6.3.3 . ..
(mm 3),
(cm3 ), (m 3 ) 3

6.3.4 4

.

= X X
5


6.3.5
, 6
.

58
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
6.4 6.4.1
, ,
, , ,

.

6.4.2
, ,

.

6.4.3
.
.. (ml),
(cm3 ), (l) (m 3 )

6.4.4

.

6.4.5
,
.

59
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
6.5 6.5. 1
()

.

6.5.2

.

6.5.3
,
.

60
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
6.6 6.6.1

1
.

6.6.2 ,


. 2

6.6.3
. ..
(mg), (g),
3
(kg)

6.6.4


,
. 4


6.6.5
,
. 5


6
.

61
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
6.7 1
6.7.1
.

6.7.2 2
. ..
: , ,

6.7.3 3
: .. ,
, ,
, ,
.

6.7.4 4 ,
. .. : (s), (m),
(j), , , , .

6.7.5 5

.

6.7.6 6
,
.

62
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
6.8 6.8.1 .


6.8.2
,
.

6.9 6.9.1
,
.

6.9.2

63
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4


7.07.1
1
7.1.1

. 2

7.1.2
.
.. 3

()
4

5


()

7.1.3 6
, .
.

64
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
7.2
7.2.1 1

.

7.2.2 2


.

7.2.3 3
.

7.2.4 4


.

7.2.5 5


.

65
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
7.2.6 6

,.

7.2.7
,
.

7.3 7.3.1
. .

7.3.2
.

66
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4

8.0
8.1 8.1.1 1,
.

8.1.2 2
.

8.1.3 3
.

8.1.4 , , , 4


.

8.1.5 5
.

8.1.6 6
,
.

67
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4


9.0
9.1
9.1.1 , , 1
, , ,

.

9.1.2 2

.

9.1.3 3

.

9.1.4 4
,
.

68
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
9.2 , , 9.2.1 1 , ,

. .

9.2.2 2 , ,
.

9.2.3 3 , ,
.

9.2.4
4
.

9.2.5 5


9.2.6 6
.


9.2.7
,
.

69
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4


10.
10.1 1
10.1.1 , ,


.

10.1.2 2 ,

.

10.1.3 3

.

10.1.4 4


.

10.1.5 5
,
.

6

.

70
DSKP KSSR SAINS TAHUN 4
10.2
10.2.1 1
.
()

2f
10.2.2 3

a
,
.

10.3 10.3.1

r
4

D

.

10.3.2 5

.

10.3.3
6
.

10.3.4
,
.

71
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk