Sei sulla pagina 1di 7

ANNALES

Anali za istrske in mediteranske tudije


Annali di Studi istriani e mediterranei
4
Annals for Istrian and Mediterranean Studies 1
Series Historia et Sociologia, 27, 2017, 1

Series Historia et Sociologia, 27, 2017, 1


5 2

ISSN 1408-5348

Cena: 11,00 EUR


6 UDK 009 Annales, Ser. hist. sociol., 27, 2017, 1, pp. 1-226, Koper 2017 ISSN 1408-5348 3
UDK 009 ISSN 1408-5348

Anali za istrske in mediteranske tudije


Annali di Studi istriani e mediterranei
Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Series Historia et Sociologia, 27, 2017, 1

KOPER 2017
ANNALES Ser. hist. sociol. 27 2017 1

ISSN 1408-5348 UDK 009 Letnik 27, leto 2017, tevilka 1

UREDNIKI ODBOR/ Roderick Bailey (UK), Simona Bergo, Furio Bianco (IT), Milan
COMITATO DI REDAZIONE/ Bufon, Alexander Cherkasov (RUS), Lucija ok, Lovorka orali
BOARD OF EDITORS: (HR), Darko Darovec, Goran Filipi (HR), Devan Jagodic (IT),
Vesna Mikoli, Luciano Monzali (IT), Aleksej Kalc, Avgust Lenik,
John Martin (USA), Robert Matijai (HR), Darja Miheli, Edward
Muir (USA), Vojislav Pavlovi (SRB), Peter Pirker (AUT), Claudio
Povolo (IT), Andrej Rahten, Vida Roac Darovec, Mateja Sedmak,
Lenart kof, Marta Verginella, Tomislav Vignjevi, Paolo Wulzer
(IT), Salvator itko
Glavni urednik/Redattore capo/
Editor in chief: Darko Darovec
Odgovorni urednik/Redattore
responsabile/Responsible Editor: Salvator itko
Uredniki/Redattori/Editors: Urka Lampe, Gorazd Bajc
Prevajalci/Traduttori/Translators: Petra Berlot (it.)
Oblikovalec/Progetto grafico/
Graphic design: Duan Podgornik , Darko Darovec
Tisk/Stampa/Print: Grafis trade d.o.o.
Zalonik/Editore/Published by: Zgodovinsko drutvo za juno Primorsko - Koper / Societ storica
del Litorale - Capodistria
Za zalonika/Per Editore/
Publisher represented by: Salvator itko
Sede urednitva/Sede della redazione/ SI-6000 Koper/Capodistria, Garibaldijeva/Via Garibaldi 18,
Address of Editorial Board: e-mail: annaleszdjp@gmail.com, internet: http://www.zdjp.si/

Redakcija te tevilke je bila zakljuena 15. 3. 2017.

Sofinancirajo/Supporto finanziario/ Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije


Financially supported by: (ARRS), Luka Koper, Mestna obina Koper
Annales - Series historia et sociologia izhaja tirikrat letno.

Maloprodajna cena tega zvezka je 11 EUR.

Naklada/Tiratura/Circulation: 300 izvodov/copie/copies

Revija Annales, Series historia et sociologia je vkljuena v naslednje podatkovne baze / La rivista Annales,
Series historia et sociologia inserita nei seguenti data base / Articles appearing in this journal are abstracted and
indexed in: Thomson Reuters (USA): Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) in/and Current Contents / Arts
& Humanities; IBZ, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); Sociological Abstracts (USA);
Referativnyi Zhurnal Viniti (RUS); European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS);
Elsevier B. V.: SCOPUS (NL).

Vsi lanki so v barvni verziji prosto dostopni na spletni strani: http://www.zdjp.si.


All articles are freely available in color via website http://www.zdjp.si.
ANNALES Ser. hist. sociol. 27 2017 1
Anali za istrske in mediteranske tudije - Annali di Studi istriani e mediterranei - Annals for Istrian and Mediterranean Studies

UDK 009 Letnik 27, Koper 2017, tevilka 1 ISSN 1408-5348

VSEBINA / INDICE GENERALE / CONTENTS

Adi Bunyamin Zamzamin, Dahlan Ghani, Amir Boris Dorbi, Anita Pamukovi & Milivoj Blaevi:
Aarieff Amir Hussin & Mohd Zaky Khairuddin: Djelovanje kotarskog agronoma Vinka Anzulovia
Technological Advancement through Character u edukaciji puka ibenskog kotara iz biljne
Design: Darth Vader as Case Study ............................ 1 proizvodnje u razdoblju 19211940. ....................... 61
Lo sviluppo tecnologico tramite il design Le attivit dellagronomo principale del distretto
dei personaggi: Darth Vader come case study Vinko Anzulovi nelleducazione delle masse
Tehnoloki napredek skozi oblikovanje filmskih nel distretto di Sebenico sulla produzione delle
in drugih likov: Darth Vader kot tudija primera piante durante il periodo tra 1921 e 1940
The Activities of the District Agronomist Vinko
Pavel Jamnik, Petra Leben-Seljak, Borut Tokan, Anzulovi in the Education of the Masses
Matija Krinar, Stanislav Glaar, Bruno Blaina in ibenik District on the Topic of Plant Production
& Janez Bizjak: Grobie v Imenskem rovu / during the Period from 1921 to 1940
Rovu starih podpisov v Postojnski jami.
So bili obiski Postojnske jame sredi 17. stoletja Jasna Potonik Topler: Norman Mailer
turistini ogledi grobia? .................................... 11 in Yugoslavia ........................................................... 81
La necropoli della galleria Imenski rov (Galleria Norman Mailer in Jugoslavia
dei nomi) / Rov starih podpisov (Galleria dei Norman Mailer v Jugoslaviji
nomi antichi) delle Grotte di Postojna. Le visite
delle Grotte di Postojna, risalenti alla met del
Estera Cerar, Raa Urbas & Urka Stankovi
XVII secolo, possono essere interpretate come
Elesini: Razvoj informacijske infrastrukture
visite turistiche fatte alla necropoli?
v letih 19601991 s primeri iz slovenske
Burial Ground in the Imenski rov (Passage
tekstilne industrije ................................................... 89
of names) / Rov starih podpisov (Passage of
Sviluppo dellinfrastruttura informatica negli anni
Old Signatures) in Postojna cave. Did Visits
19601991 con esempi dellindustria tessile slovena
of the Postojna Cave in the Middle of the 17th
Development of Information Infrastructure between
Century mean Turist Visits of the Cemetery?
1960 and 1991 in Slovenian Textile Industry
Darja Miheli: Ekonomska privlanost
srednjevekega Pirana za tuje doseljence ................. 31 Anica uka, Lena Miroevi, Josip Farii & Vera
Lattrattivit economica del Pirano medievale Graovac Matassi: Phylloxera Revisited:
per gli immigranti esteri The Spread of Grapevine Disease in Dalmatia
The Economic Attractiveness of the Mediaeval and its Influence on Socio-economic Development
Piran for Foreign Immigrants and Agricultural Landscape .................................... 101
Fillossera: La diffusione della malattia della vite
Miodarka Tepavevi: Stefan Mitrov Ljubia in Dalmazia e il suo effetto sullo sviluppo socio-
i Crna gora povijesno-kulturne veze ...................... 41 economico e sul paesaggio agricolo
Stefan Mitrov Ljubia e il Montenegro relazioni Filoksera (trtna u): irjenje trtne bolezni
storico-culturali v Dalmaciji in njen vpliv na drubeno-gospodarski
Stefan Mitrov Ljubia and Montenegro historical razvoj ter kmetijsko krajino
and cultural bonds
Vera Graovac Matassi & Davor Relja:
Micha Kopczyk: Those Problematic Slavs. Silesia Demografska dinamika na otoku Rabu
in the Eyes of a German Traveler (Case Study) .......... 53 od sredine 19. st. do danas ..................................... 119
Quei slavi problematici. La Slesia negli occhi di Dinamica demografica nellisola di Rab
un viaggiatore tedesco (uno studio di caso) dalla met del XIX secolo ad oggi
Ti problematini Slovani. lezija v oeh Population Dynamics on Rab Island from
germanskega potnika (analiza primera) mid-19th Century to the present
ANNALES Ser. hist. sociol. 27 2017 1
Anali za istrske in mediteranske tudije - Annali di Studi istriani e mediterranei - Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Darko Likar: An Architectural and Urban-planning POLEMIKA / POLEMICA / POLEMIC


Perspective on Cultivated Terraces
in Northern Istria ..................................................... 131 Stanko Flego, Lidija Rupel & Matej upani:
Terrazzamenti coltivati dellIstria settentrionale Considerazioni su alcune cavit indagate
in una prospettiva architettonica e urbanistica da Raffaello Battaglia sul Carso
Arhitekturno-urbanistini pogled na kulturne triestino (discussione) ............................................. 207
terase na obmoju severne Istre
OCENE / RECENSIONI / REVIEWS
Tanja Pleivnik: Pomen estetskega doivljanja
v skrbi za okolje .................................................... 147 Slaven Bertoa):
Limportanza della visione estetica nella cura Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre
per lambiente u novom vijeku (Dean Krmac) ............................... 209
Aesthetic Experience of the Environment
and its Importance in Care for the Environment Christopher Duggan:
Fascist Voices. An Intimate History
Mirela Mller: Educational Standards in the of Mussolini`s Italy (Matic Bati) ........................... 210
School Curriculum and the Role of the Mass Media.
The Case of Croatia ..................... ......................... 159 Elvis Orbani:
Standard educativi nel curriculum scolastico Ignazio Gaetano de Buset: Visita spirituale del 1788
e il ruolo dei mass media. Il caso Croato in Istria / Ignacije Kajetan Buzetski: Duhovna
Izobraevalni standardi v olskem unem nartu vizitacija iz 1788. godine u Istri (Ana Jenko) ........... 212
in vloga mnoinih medijev. Primer Hrvake
Salvator itko:
Aleksander Jane, Roberto Biloslavo & Armand Avstrijsko Primorje v vrtincu nacionalnih,
Faganel: Sustainable Business Model: a Case politinih in ideolokih nasprotij v asu ustavne
Study of Fonda.si ................................................... 175 dobe (18611914) (Branko Marui) ...................... 214
Modello di business sostenibile: Il caso
di studio Fonda.si IN MEMORIAM
Model trajnostnega poslovanja: tudija
primera Fonda.si Darko Likar (19522017) (Ljubo Lah) .................... 218

Nada Poropat Jeleti: Italofona dijasistemska Kazalo k slikam na ovitku ...................................... 210
raslojenost u hrvatskoj Istri: jezini Indice delle foto di copertina ................................. 210
i komunikcijski status, korpus i presti ................... 191 Index to images on the cover ................................. 210
Stratificazione del diasistema italofono nellIstria
croata: status, corpus e prestigio linguistico Navodila avtorjem ................................................ 221
e comunicativo Istruzioni per gli autori .......................................... 223
Italophone Diasystem Stratification in the Instructions to authors ........................................... 225
Croatian Istria: Linguistic and Communicative
Status, Corpus and Prestige
ANNALES Ser. hist. sociol. 27 2017 1
POLEMIKA / POLEMICA / POLEMIC, 207208

POLEMIKA tre grotte sono riuniti i siti non localizzati sia in Italia
POLEMICA sia nellattuale entroterra sloveno. In due circostanze
POLEMIC invece, e precisamente nei casi del riparo sotto roccia
di Sgonico e della caverna di fronte al Crinale in Val
Rosandra, le grotte sono collocate entro il territorio dei
CONSIDERAZIONI SU ALCUNE CAVIT INDAGATE Comuni indicati nella denominazione, ma non sono
DA RAFFAELLO BATTAGLIA SUL CARSO TRIESTINO identificate. La difficolt nasce dal fatto che Battaglia in-
(DISCUSSIONE) dicava spesso intenzionalmente le grotte, oggetto delle
sue ricerche, con nomi non corrispondenti alla topono-
Nel 2013 uscito il primo volume dedicato1 alla mastica in uso allepoca, guidato spesso in questa scelta
figura dello studioso triestino Raffaello Battaglia (Trieste, da motivi diversi. Ci ha creato nel tempo non poche
1896 Padova, 1958). Si tratta di una pubblicazione difficolt a coloro che si sono occupati delle ricerche
attesa da molto tempo che rappresenta un traguardo archeologiche nelle grotte del Carso triestino, tra i quali
scientifico di notevole importanza sia perch fa luce recentemente Zlatuni (2012). A riguardo si possono
sulla figura e loperato di questo studioso dagli interessi citare alcuni casi noti come per esempio la Grotta del
poliedrici sia perch lacquisizione dei dati relativi ai Muschio cos chiamata da Battaglia al posto di Peina
reperti della sua raccolta paletnologica amplia conside- na Doleh o Caverna Moser (VG 1096), la Grotta Rossa
revolmente le conoscenze sulla cultura materiale delle presso Fernetich, denominazione usata per la Grotta
grotte carsiche. Sottomonte (VG 2434), ed ancora la Grotta del Volto,
Il volume, diviso in tre parti, presenta nella prima correttamente identificata da A. Betic con la Grotta Lesa
sezione tre capitoli inerenti alla vita dello studioso o Lesa peina (VG 237) (Betic, 2013, 115120).
(Daniele Girelli), alla storia del Museo di Antropologia Nel caso del Riparo sotto roccia di Sgonicco (sic!)
dellUniversit di Padova (Ambra Betic, Nicola Carrara, o Caverna di Sgonico (Betic, 2013, 132135), dove R.
Daniele Girelli), alla formazione della sua Collezione Battaglia condusse delle ricerche tra il 1925 e 1926, A.
paletnologica (A. Betic, D. Girelli) e infine allattivit di Betic non riuscita a trovare delle corrispondenze con
Battaglia in Carso (A. Betic). cavit note. La studiosa scarta, correttamente, lipotesi
Costituiscono la seconda parte, la pi ampia, le che si tratti della Grotta Cotariova/otarjeva peina
Schede di sito con una sintetica trattazione dei materiali (VG 264), della Caverna sul Monte Vides o Kodramova
relativi alle singole cavit. Nella terza parte M. Monta- (VG 818) e della Grotta romana o Grotta dei Colombi/
gnari Kokelj espone alcune puntuali ed interessanti con- Golobinka (VG 850) e conclude che sulla base dei dati
siderazioni sulloperato dello studioso ed il suo ruolo a nostra disposizione, il problema dellidentificazione di
nella storia della paletnologia e della paleontologia del questo riparo sotto roccia di Sgonicco rimane insoluto
Carso. (Betic, 2013, 132).
Particolarmente interessanti sono le schede di sito, Le difficolt derivano dal fatto che la cavit corrispon-
la cui compilazione stata affidata in massima parte ad dente alle indicazioni di Battaglia non si trova a Sgonico/
Ambra Betic in collaborazione con Giovanni Boschian, Zgonik, ma ad est della vicina frazione di Gabrovizza/
Manuela Montagnari Kokelj, Paolo Casari e Chiara Gabrovec. Si tratta della Caverna ad Est di Gabrovizza
Magrini che si sono occupati rispettivamente dei reperti chiamata anche Antro fra Gabrovizza e Sgonico (VG
litici del Paleolitico della grotta Pocala/Jama pod Kalom, 1273) o otova peina. La cavit, larga ca. 30m e
dei reperti litici pi recenti, dei materiali di et romana profonda ca. 12m, si apre sul versante meridionale di
e di quelli medievali. Le schede delle grotte dellOrso/ una profonda dolina di crollo alla base di una parete
Peina pod Muzarji e delle Gallerie/Peina pod Steno strapiombante (Gherlizza & Halupca, 1988, 135; Polli,
sono a cura di M. Montagnari Kokelj. Le singole schede 2014, 13). La grotta fu rilevata per la prima volta da Ro-
sono organizzate secondo uno schema fisso: descrizione dolfo Battelini (Societ Alpina delle Giulie) il 13 maggio
del sito, storia delle ricerche, materiali e inquadramento 1923. Elio Polli, docente di scienze naturali e socio della
cronologico-culturale, sintesi dei dati e inventario dei Commissione Grotte E. Boegan, scrive che Negli Anni
materiali. In territorio italiano sono state individuate 20, sotto la coordinazione di R. Battaglia, si rinvennero al-
quattro aree, indagate da R. Battaglia, corrispondenti ai cuni frammenti ceramici di vasellame, databili alla cultura
comuni di Duino-Aurisina/Devin-Nabreina, Sgonico/ dei Castellieri, allEpoca Romana e al Medioevo (Polli,
Zgonik, Monrupino/Repentabor e San Dorligo della 2014, 13). Seppure il materiale ceramico citato da Polli
Valle/Dolina, in Slovenia, invece, la zona interessata non trovi riscontro con quello attualmente presente nella
quella delle kocjanske jame/Grotte di San Canziano Collezione Battaglia ed illustrato (Betic, 2013, 133134,
nel comune di Divaa. In una scheda denominata Al- 135 (fig. 1)), si propone di identificare il Riparo indicato

1 Paola Cssola Guida, Manuela Montagnari Kokelj (a cura delle) (2013), Raffaello Battaglia e la Collezione paletnologica dellUniversit di
Padova, I. Nuovi contributi alla conoscenza della preistoria del Carso. Universit degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici
& Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, vol. 22.

207
ANNALES Ser. hist. sociol. 27 2017 1
POLEMIKA / POLEMICA / POLEMIC, 207208

dal Battaglia con la cavit VG 1273. Nelle dirette vici- BIBLIOGRAFIA


nanze di Sgonico, infatti, non vi sono altre cavit con
caratteristiche simili e inoltre verosimile che i dati sulle Battaglia, R. (1926): Paleontologia e paletnologia
ricerche di Battaglia, riportati da Polli, si trovino nellar- delle grotte del Carso. In: Bertarelli L. V., Boegan E.,
chivio della Societ Alpina delle Giulie di cui Battaglia fu Duemila Grotte. Milano, 75100.
presidente dal marzo del 1940 al 1944. Betic, A. (2013): Schede di sito. In: Paola Cssola
Tra le Schede di sito presa in esame anche la Ca- Guida e Manuela Montagnari Kokelj (a cura), Raffaello
verna di Basovizza o Grotta delle selci (VG 140) identi- Battaglia e la Collezione paletnologica dellUniversit
ficata da A. Betic, come da molti altri autori prima di lei di Padova, I. Nuovi contributi alla conoscenza della
(Leben, 1967, 5051; Cannarella, 1979, 6667; Gher- preistoria del Carso. Universit degli studi di Trieste,
lizza & Halupca, 1988, 4849; Betic, 2013, 203205), Dipartimento di studi umanistici e Deputazione di
con la grotta Bort Peina, dove L. Karl Moser fece storia patria per la Venezia Giulia, vol. 22. - In parti-
delle ricerche alla fine dellOttocento. La grotta citata colare: 115120 (Grotta del Volto presso Aurisina o
solo in un breve contributo (Moser, 1895, [54]) e nella Lesa peina); 132135 (Riparo sotto roccia di Sgonico);
sua monografia Der Karst und seine Hhlen (1899, 116), 196197 (Grotta della Trincea); 199201 (Caverna del
per in ambedue i casi mancano delle informazioni pi Crinale); 203205 (Grotta delle Selci).
precise sulla sua ubicazione. Unannotazione, indivi- Cannarella, D. (1979): Catalogo delle cavit e dei
duata in uno dei diari di Moser, di notevole aiuto nella ripari di interesse paletnologico e paleontologico sul
risoluzione di questo problema. Moser, infatti, descrive Carso triestino, Atti Soc. Preist. Protost. Friuli - Venezia
nel diario (Diario 2, p. 214) un sopralluogo fatto nel Giulia, Trieste III, 197577,47124.
1891 in una grotta sopra SantAntonio in Bosco/Bort, Flego S. & M. upani (2012): Appunti sulle ricer-
posta oberhalb Borst auf dem Weg nach Jezero. (NB: che di L. K. Moser nelle grotte del Carso Triestino. In:
Jezero: Frazione di San Lorenzo/Jezero). Da questa Ludwig Karl Moser med Dunajem in Trstom. Zbornik
localizzazione pi precisa si desume che la grotta di cui mednarodnega tudijskega dne/Ludwig Karl Moser tra
parla Moser la Cavernetta della Trincea o Spodmol v Vienna e Trieste. Atti della Giornata internazionale di
Podpeini (VG 1265) e non la Caverna di Basovizza, Studi, Trst/Trieste. 21. nov. 2008, a cura di S. Flego e
motivo per cui questultima non stata inclusa nel L. Rupel. ZRC SAZU & NK. Ljubljana-Trieste/Trst,
recente contributo sulle ricerche di Moser nelle grotte 127190.
del Carso triestino (Flego & upani, 2012, 178179). Gherlizza, F. & E. Halupca (1988): Spelaeus: 1988.
Per concludere ancora una breve considerazione Leben, F. (1967): Stratigrafija in asovna uvrstitev
sulla Caverna del Crinale (Betic, 2013, 199201). Dopo jamskih najdb na Trakem Krasu, Arheoloki vestnik
aver constatato che a tuttoggi non si conosce alcuna 18, 4386.
grotta dinteresse archeologico che si trovi lungo il cri- Moser, K. (1895): Bericht ber meine Thtigkeit in
nale della Val Rosandra, fatta eccezione della grotta dei den Jahren 1893 und 1894 auf anthropologisch-prhis-
Giovani (VG 5231), A. Betic passa in rassegna le tre torischem Gebiete im sterreichischen Litorale. MAGW,
grotte pi vicine, e precisamente la Grotta dei Mulini/ Sitzber. Nr. 1, Jan.-Febr., 25 NF 15, [54].
Jama nad Gornjim Koncem (VG 422), la Grotta del Mon- Moser, L. K. (1899): Der Karst und seine Hhlen.
tasio o Caverna dei Matti/Jama pod Kamenci (VG 3028) Naturwissenschaftlich geschildert: mit einem Anhange
e la Grotta della Sfesa/Jama pod Kamenci (VG 3029). Le ber Vorgeschichte, Archologie und Geschichte, und
tre grotte furono visitate ed anche parzialmente indagate einer chromotypie, zwei Tafeln mit Reproductionen
dal Battaglia. Molto indicativa a nostro parere la pre- prhistorischer Funde, einer Orientierungskarte und 24
cisazione di fronte al Crinale, riportata in un cartellino Abbildungen im Texte. Triest.
(Betic, 2013, 199201). Considerando che la Grotta dei Polli, E. (2014): LAntro tra Gabrovizza e Sgonico.
Mulini (VG 422) alquanto distante, situata ad ovest del Alpinismo triestino, Anno 25 , Numero 143, 12-13.
Crinale, il termine di fronte parla in favore delle altre Zlatuni, R. (2012): Neolitiki kultni keramiki
due grotte, la VG 3028 e VG 3029, che si trovano sulla predmeti na podruju Istre (Pottery cult objects from the
sponda destra del Rosandra/Glinica verso nord e qua- Neolithic period on the territory of Istria), Pula, Histria
si di fronte al Crinale. Queste per sono molto vicine archaeologica 42/2011, 87136.
tra loro, per cui diventa difficile determinare a quale
delle due si riferisca il Battaglia. Si ritiene comunque pi
probabile che si tratti della Caverna del Montasio o dei
Matti (VG 3028) di pi facile accesso e gi segnalata per
la presenza di materiale ceramico (Battaglia, 1926, 91).

Stanko Flego
Lidija Rupel
Matej upani

208

Potrebbero piacerti anche