Sei sulla pagina 1di 5

Umagang Kay Ganda

Arranged by: Annie NepomucenoSATB with Guitar/Piano Accompaniment Composed by: Bob Monserrat
= 82
A9 G9/A F /A D9/A A9 G9/A
4
Soprano 4
Ooh Ooh
4
Alto 4
Ooh Ooh
4
Tenor 4
Ooh

Bass
44

Ooh

/ F D9/A A9 G9/A A9 G/ A
A
7

S.
Oooh

A.
Ooh

T.
Ooh Ha li ka na pu mikit li mu tin ang prob le ma

B.


Ooh

13 A9 G9/A A9 A9/G FM7 D/ E A9 G9/AS.

dooh dooh dooh Ooh

A.


dooh dooh dooh mag pa hi nga

T.
hi hin ta yin ang u ma ga dooh dooh


B.

dooh dooh dooh dooh dooh
A9 / G9 A9 G9/A A9 Em7 A A7
A
19


S.
pa na gi nip ang i ka li li ga ya da ra ting din ang u ma ga bas ta't ta

A.
pa na gi nip ang i ka li li ga ya da ra ting din ang u ma ga bas ta't ta

T.
bas ta't ta

B.


bas ta't ta

25 Bm7 Cm7 F7 Bm7 D/ E Em7 A7S.

yo'y mag ka sa ma la ging may 'rong u ma gang kay gan da pag si kat ng a

A.

yo'y mag ka sa ma la ging may 'rong u ma gang kay gan da pag si kat ng a

T.

yo'y mag ka sa ma la ging may 'rong u ma gang kay gan da pag si kat ng a


B.

yo'y mag ka sa ma la ging may 'rong u ma gang kay gan da pag si kat ng a

29 Bm7 Cm7 C7 Fm7 Dm/FS. 42 44

raw mayda lang li wa nag sa a ting pa nga rap woh
2 4
A. 4 4

raw mayda lang li wa nag sa a ting pa nga rap woh
2
T. 4 44

raw mayda lang li wa nag sa a ting pa nga rap woh

B.
42 44

raw mayda lang li wa nag sa a ting pa nga rap dooh

2
D A9 A9/G F D/ E
/
E
34
E
S.


Pah pah pap pah pap pah pa ha ha ra pin na tin ang si kat ng a

A.

Pah pah pap pah pap pah pa ha ha ra pin na tin

T.

ha ha ra pin na tin pap pah pap pah


B.Pah pah pap pah pap pah pa pap pah pap pah

39 Am7 D Gm7 B9/C Em/7/DS.
86 44
raw na may da lang li wa nag hah hah hah

86
A.
44

pa ra pap pa ra pap pa ra pap pa ra pap

T.
68 44

pa ra pap pa ra pap pa ra pap pa ra pap

B.
86 44

Pah pah Pah pah

D9/E A/ E D9/E A BM7 A /B


44
4 Cm7 /B
S. 4

Pah pa rap pah

A.
4
4


pah Aah Pah pa rap pah

T.
4

4

pah Aah Gu mi sing na

44
B.pah Aah Pah pa rap pah

3
BM7 A /B
48
Cm7 /B
BM7

A /B
Cm7 /B
S.

rap Pah pa rap pah rap Pap pah


A.

rap


Pah pa rap pah rap Pap pah

T.


a raw ng pag a sa'y na ri to na Du ma ting din ha ra pin na


B.

rap Pah pa rap pah rap Pap pah

52BM7 Fm7 B B7 Cm7 Dm7 G7S.
rap Ha ha ra pin na tin bas ta't ta yo'y mag ka sa ma la

A.


rap Ha ha ra pin na tin bas ta't ta yo'y mag ka sa ma la


T.


tin Woh bas ta't ta yo'y mag ka sa ma la

B.rap bas ta't ta yo'y mag ka sa ma la

Cm7 E / Fm7 B7 Cm7 Dm7


F
56

S.
ging may'rong u ma gang kay gan da pag si kat ng a raw may da lang li wa nag


A.


ging may'rong u ma gang kay gan da pag si kat ng a raw may da lang li wa nag


T.

ging may'rong u ma gang kay gan da pag si kat ng a raw may da lang li wa nag

B.


ging may'rong u ma gang kay gan da pag si kat ng a raw may da lang li wa nag

4
1.
60 D7 Gm7 Em/G E /F F B

S.


sa a ting pa nga rap Woh ha ha ra pin na tin


A.
sa a ting pa nga rap Woh ha ha ra pin na tin ha ra


T.

sa a ting pa nga rap ha ha ra pin na tin ha ra


B.

sa a ting pa nga rap ha ha ra pin na tin ha ra

2.
64 E /F Dm/F Cm7/F E /F Em/G E /F F G
2 4
S. 4
4
bas ta't ta woh Ha ha ra pin na
4
A.


2
4 4

pin na tin bas ta't ta woh Ha ha ra pin na

2 44

T.
4

pin na tin bas ta't ta woh Ha ha ra pin na

2 4
B.
4 4
pin na tin bas ta't ta dooh Ha ha ra pin na

68 Bsus B

S.
tin


A.

tin Ooh


T.

tin Ooh

B.


tin Ooh