Sei sulla pagina 1di 1

AGENT|A NAil(}NALA UE CADASI,iU

,,, srPUBLiclTAr?HfrrARA
/.'!' INTI]ANE
ANCPI
AGEI'TIA N TIONALA
%r

IE E
irk
Df, CADASTNU S'
PUB LICI'TATf, IU{}[ILI^8,{
Ziua ....Luna A{-.."... ..u^,lq.(L

Citre: S.C. Geo Point Expert S.R.L. Baciu


in atenfia: Domnului Lucian DRAGOMIRESCU, Administrator
Str. Miron Costin nr. 3, sc. D, parter, municipiul Baciu, jude[ul Bacdu
Spre gtiinfi: Oficiului de Gadastru 9i Publicitate lmobiliari Baciu
in atenfia: Domnutui lon JOITA, Director
Referitor la: Adresa inregistrati la ANCPI cu nr. 11785117.05.2017

Stimate Domn,

Ca urmare a adresei dumneavoastrd nr. 81116.05.2017, transmisd prin e-mail,


inregistrati la ANCPI sub nr. 11785117.05.2017, prin care solicitali clarificdri privind suprafala
ce trebuie menlionatd Tn rubrica "Suprafa{a (m.p.)", coloana 2, din Anexa nr. 1.37 la
Regulamentul de avizare, receplie 9i inscriere in evidenlele de cadastru 9i carte funciard,
aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 70012014, cu modificirile si
completirile ulterioare, vd comunicim urmitoarele:
Potrivit arL. 123 alin. (1) din Regulamentul mai sus men[ional, "in vederea inscrierii
condominiului se deschide o carte funciard a terenului, o cafte funciard colectivd pentru
intreaga construc[ie gi cate o carte funciard individuala pentru fiecare proprietate individuald
care poate reprezenta apartamenfe sau spa[ii cu altd destinalie decdt cea de locuinld".
Conform dispoziliilor art. 304 alin. (4) din acelagi Regulament, '?n cazul construc[iilor
de tip condominiu, executantul trebuie sd realizeze releveele unitdlilor individuale
componente. (...)".
AvAnd Tn vedere prevederile legale de mai sus, la intocmirea documentaliei cadastrale
de primi inregistrare unitate individuald, in anexa nr. 1.37 la regulament, in primul tabel se
vor completa numdrul cadastral gi suprafala terenului inscrisd in cartea funciard, pe care este
edificatd constructia condominiu din care face parte unitatea individuald.

Cu deosebitd considerafie,

Ma
Director Di

ANCPI/SIr. Splaiul lndependenlei, Nr. 202 A, Elai 1, Sector 6, Cod pogtal 060022, Bucureqti, ROMANIA Certificat SR EN ISO 900'l:2008
Telefon: (+4021)3177339 Fax (+4021\3165224,e-mail: office@ancpi.ro; wwwancpi ro Nr. 27921l09/R