Sei sulla pagina 1di 16

<hgmZfbgZmbhgFhgbmhkbg`

Ikh]n\m@nb]^

Devices and systems


for industrial QC sample
preparation and testing

www.millipore.com/industrialQC
<hgmZfbgZmbhg
Fhgbmhkbg`
Mhd^^irhnkbg]nlmkrknggbg`%rhng^^]\e^ZgiZkml%_n^eZg]

ar]kZneb\nb]lmaZmZk^_k^^h_iZkmb\e^lZg]hma^k\hgmZfbgZmbhg'

?hkZefhlm.)r^Zkl%Fbeebihk^aZlikhob]^]k^ebZ[e^%l^glbmbo^^e]

lZfiebg`dbmlZg]\hgmZfbgZmbhgm^lmlmaZmaZo^[^\hf^bg]nlmkr

jnZebmr\hgmkhe!J<"lmZg]Zk]l'=^i^g]hgFbeebihk^mhbg\k^Zl^

^_\b^g\rZg]eb_^liZgh_rhnk\hfie^qfZ\abg^kr'

Pa^ma^krhng^^]mhfhgbmhklnk_Z\^iZkmb\neZm^\hgmZfbgZmbhg%hk

ZgZers^\kbmb\Ze_n^eZg]en[kb\ZgmlZfie^l_hkbg]nlmkbZehkZ^khliZ\^

^jnbif^gm%p^\Zglniierma^^qi^kmbl^%ikh]n\mlZg]ikhmh\helmh

^glnk^lni^kbhkZgZermb\Zek^lnemlZg]\hfiebZg\^pbmak^`neZmhkr

k^jnbk^f^gml'Fbeebihk^]^ob\^lZg]lrlm^fl]^lb`g^]_hk

^gobkhgf^gmZeZg]bg]nlmkbZeJ<aZo^[^^g]^o^ehi^]_hknl^

pbmalmZg]Zk]f^mah]l%bg\en]bg`GBHLA%HLA:Zg]:LMF'

L^^Fbeebihk^lEZ[?bemkZmbhgIkh]n\m@nb]^_hk\hfie^m^

f^mah]mZ[e^l!ppp'fbeebihk^'\hf(`nb]^l"'

TABLE OF CONTENTS

F:<ABG>=I:KMLM>LMBG@''''''''''''''' - ?BEM>K<AHB<>@NB=>''''''''''''''''''''' *)
AR=K:NEB<?ENB=LFHGBMHKBG@'''''' / ?BEM>KAHE=>K@NB=>''''''''''''''''''' **
?N>EFHGBMHKBG@'''''''''''''''''''''''''''' 0 :<<>LLHKB>L''''''''''''''''''''''''''''''''' *+
LI><B:E:IIEB<:MBHGL'''''''''''''''''''' 1 EBLMH?LM:G=:K=F>MAH=L'''''''' *-
<A>FB<:E<HFI:MB;BEBMR<A:KM''''' 2 E:;HK:MHKRP:M>K'''''''''''''''''''''' *.
Fbeebihk^lniihkmlrhnZm^o^kr
lmZ`^h_ma^\hgmZfbgZmbhg
fhgbmhkbg`ikh\^ll'

Collection
Pa^ma^krhng^^]mh\hee^\m\kbmb\Ze_n^elZfie^l_hkZ^khliZ\^
^jnbif^gmhkZgZers^en[kb\ZgmlZfie^l_hkbg]nlmkbZefZ\abg^kr%p^
\Zglniierma^^qi^kmbl^%ikh]n\mlZg]ikhmh\helmh^glnk^lni^kbhk
ZgZermb\Zek^lnemlZg]\hfiebZg\^pbmak^`neZmhkrk^jnbk^f^gml'
LZfiebg`Dbml Fhgbmhkl
?bem^k=bl\l FhgbmhkK^eel
?bem^kAhe]^kl Lheo^gm=bli^gl^kl

Sample Preparation
?hkma^[^lm]hpglmk^Zfk^lneml%\ahhl^ma^[^lmnilmk^Zfmhhel'
LZfie^ik^iZkZmbhgpbmaFbeebihk^emkZmbhgikh]n\ml^glnk^l_Zlm%
Z\\nkZm^%k^ikh]n\b[e^k^lneml%_hk^o^krmri^h_lZfie^'Pa^ma^k
rhnZk^em^kbg`*fEhk.E%rhn\Zg\ahhl^ZlZfie^ik^iZkZmbhg
]^ob\^pbmama^kb`amf^f[kZg^Zg]\a^fb\Ze\hfiZmb[bebmr_hk
rhnkZiieb\Zmbhg'

Lrkbg`^?bem^kl OZ\nnf&Zg]Ik^llnk^& 
?bem^k=bl\l  =kbo^g?bemkZmbhg>jnbif^gm
?bem^kAhe]^kl

Analysis
Fbeebihk^`bo^lrhnfhk^maZgikh]n\ml_hkrhnkbg]nlmkbZeJ<
phkdhp%p^`bo^rhndghpe^]`Z[e^m^\agb\Zel^kob\^Zg]lniihkm
_hkrhnkiZkmb\neZkZgZerlblZiieb\Zmbhg'P^\Zga^eirhn[nbe]ma^
himbfnflZfiebg`Zg]emkZmbhgikhmh\hemhmrhnk\ahl^gf^mah]
h_ZgZerlbl%ln\aZlma^ikhmh\heleblm^]a^k^Zg]hgiZ`^*.'

@kZobf^mkb\ Fb\khl\hib\
<hehkbf^mkb\ AIE<

L^^iZ`^*._hkZ\hgo^gb^gmeblmh_lmZg]Zk]ZgZermb\Zef^mah]l_hkbg]nlmkbZe\hgmZfbgZmbhgfhgbmhkbg`'

,
Machined Parts Testing
:lfZgn_Z\mnkbg`mhe^kZg\^lbg\k^Zl^%\hgmZfbgZmbhg\hgmkhe[^\hf^lZg
bfihkmZgmf^Zglh_k^]n\bg`p^ZkZg]ikhehg`bg`ma^hi^kZmbhgZeeb_^liZg
h_\hfie^qZll^f[eb^l'Ma^ik^l^g\^h_\hgmZfbgZmbhghgfZ\abg^]iZkml
k^lnemlbgZoZkb^mrh_ihm^gmbZeikh[e^fl_hkfZ\abg^nl^kl3

Bg\k^Zl^]\hkkhlbhg
?kb\mbhg[^mp^^gfhobg`iZkml
Ihhka^ZmmkZgl_^k^_\b^g\rbga^Zm^q\aZg`^kl
Bfi^]^]nb]hpbgibibg`Zg]mn[bg`

FZgn_Z\mnk^klaZo^ehg`k^eb^]hgf^f[kZg^lZg]]^ob\^l_khfFbeebihk^
mh^oZenZm^ma^\e^Zgebg^llh_g^perfZ]^iZkml[rknggbg`ma^Fbeebihk^
m^lm!`kZobf^mkb\ZgZerlbl"mhjnZgmb_rma^mhmZefZllZg]lbs^h_
\hgmZfbgZmbg`iZkmb\e^l'

Gravimetric Analysis

6cj]eVc

8]`hdR^a]V
eYc`fXY
6cj]eVcUZdT ]eVc
acZ`ce`fdV 8]`hhRdY
IVZXY]eVc
d`]feZ`_
R_UUVeVc^Z_V
eYc`fXY]eVc
UZWWVcV_eZR]
`aeZ`_R]

BcVhVZXY
]eVc

8`ccV]ZRS]VbfR_eZeReZgVeVdecVdf]ed?Z]]Za`cV`WWVcd
RhZUVcR_XV`Wac`UfTedeYReRUUcVddeYV_VVUd`W
Z_UfdecZR]C5`W^RTYZ_VUaRced,
 DR_XV`W^V^ScR_V^ReVcZR]dV_dfcVdTYV^ZTR]T`^aReZSZ]ZejhZeY_Vhd`]gV_ed
 &)^^UZR^VeVc]eVcdcVUfTVT]`XXZ_X`WUZcejdR^a]Vd
 >RcXVg`]f^VacVddfcVgVddV]d^Z_Z^ZkVd`]gV_eYR_U]Z_X 
 ?Z_Z^ZkVdaRceZT]VdT`^Z_XWc`^d`]gV_eSRccV]dW`cZ^ac`gVUVWTZV_Tj
 R_U^`cVcV]ZRS]VcVdf]ed

-
Ikh]n\ml_hkM^lmbg`FZ\abg^]IZkml
Membrane Discs
=^l\kbimbhg Ihk^Lbs^!f" =bZf^m^k!ff" Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'

GrehgG^m?bem^kl */) -0 *)) GR/A)-0))

*) -0 *)) GR**)-0))

-) -0 *)) GR-))-0))

Blhihk^F^f[kZg^% 1 -0 *)) M>MI)-0))


iher\Zk[hgZm^%ar]khiabeb\

Fbm^qF^f[kZg^%IM?>% *) -0 *)) E<PI)-0))


ar]khiah[b\

F?&Fbeebihk^F^f[kZg^% 1 -0 *)) L<PI)-0))


fbq^]\^eenehl^^lm^kl%
ar]khiabeb\
. -0 *)) LFPI)-0))

, -0 *)) LLPI)-0))

?hkZ\hfie^m^eblmh_f^f[kZg^l%ie^Zl^\hgmZ\mm^\agb\Zel^kob\^hkoblbm
ppp'fbeebihk^'\hf(f^f[kZg^(fk\,(f^f[kZg^ahf^'

Filterjet Solvent Dispenser, 25 mm


Nl^mhlikZrZ\hg\^gmkZm^]c^mh_nemkZ\e^Zglheo^gmhkkbgl^lhenmbhghglnk_Z\^l_hk\e^Zgbg`'?bem^kahe]^k%QQ-))+.))%pab\abliZkmh_
ma^]bli^gl^k%\ZgZelh[^nl^][rbml^e__hkbg&ebg^ik^llnk^emkZmbhgh_`Zl^l'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

?bem^kc^mLheo^gm=bli^gl^k%+.ff QQ/0)+.))

Hydrosol Stainless Steel Filter Holder


IZkmb\neZm^hk[bheh`b\Ze\hgmZfbgZmbhgZgZerlblobZoZ\nnfemkZmbhg'Bg\en]^l`khng]bg`l^m_hknl^pbmaZffZ[e^ebjnb]l'?bem^kahe]^kbl
ghmZnmh\eZoZ[e^pbmaem^kbgieZ\^'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

Ar]khlheLmZbge^llLm^^e?bem^kAhe]^k QQ+))-0+)
!?hk-0ff]bl\em^kl"

.
All-Glass Filter Holder, 47 mm, SS screen
IZkmb\neZm^hk[bheh`b\Ze\hgmZfbgZmbhgZgZerlblobZoZ\nnfemkZmbhg'Bg\en]^l`khng]bg`l^m_hknl^pbmaZffZ[e^ebjnb]l'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

:ee&@eZll?bem^kAhe]^k%-0ff%LLl\k^^g QQ*))-0,)
!?hk-0ff]bl\em^kl"

Dispensing Pressure Vessels


=bli^glbg`ik^llnk^o^ll^elahe]ebjnb]_hkemkZmbhgmakhn`aFbeebihk^ik^llnk^&hi^kZm^]em^kahe]^kl%b_\hgg^\m^]mhZg^qm^kgZeik^llnk^
lhnk\^'O^ll^elf^^m:LF>&NF<h]^k^jnbk^f^gml'<ehlnk^lZk^l^\nk^][r\Zf&eh\daZg]e^'O^ll^elZk^Znmh\eZoZ[e^pa^go^gm^]'
:\\^llhkr\h]^&\hfierbg`k^eb^_oZeo^%ik^llnk^`Zn`^Zg]ahl^\hgg^\mhklZk^ZoZbeZ[e^':\\^llhkr\ehlnk^Z]Zimlo^ll^el_hkoZ\nnfnl^'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

=bli^glbg`Ik^llnk^O^ll^e%*`Ze QQ/0))I)*

=bli^glbg`Ik^llnk^O^ll^e%.E QQ/0))I).

=bli^glbg`Ik^llnk^O^ll^e%*)E QQ/0))I*)

=bli^glbg`Ik^llnk^O^ll^e%+)E QQ/0))I+)

Replacement Parts
Hnme^m=biMn[^%.Eo^ll^e /200

Hnme^m=biMn[^%*)Eo^ll^e /201

Hnme^m=biMn[^%+)Eo^ll^e /202

Ien`%*(-bg'GIM%lmZbge^lllm^^e RR*,)*))2

Lmk^^m>e[hp%*(-bg'GIM?mhF QQ/0))*)-

O^ll^e<ho^k%\Zfeh\d /20/

H&kbg`%Obmhg: QQ/0))).2

L^^iZ`^**_hkZ\\^llhkb^l'

/
Hydraulic Fluids Monitoring
IZkmb\e^\hgmZfbgZmbhgblma^ikbfZkrlhnk\^h_\hfihg^gmp^ZkZg]ma^
\Znl^h_ho^kaZe_h_Zeear]kZneb\lrlm^f_Zbenk^l'Fbgbfbs^^qi^glbo^%
]Zg`^khnl_Zbenk^l[rk^`neZkerfhgbmhkbg`Zar]kZneb\lrlm^fl
\hgmZfbgZmbhge^o^e[r`kZobf^mkb\%fb\khl\hib\%hk\hehkbf^mkb\ZgZerlbl'

5`f_eR_U
dZkVaRceZT]Vd
Fluid 8]`hdR^a]V 8]`h
Monitoring eYc`fXY]eVc hRdYd`]feZ`_
eYc`fXY]eVc
Methods IRdY
]eVcUZdT

3_R]jkVT`]`c
SRdVU`_T`]`cTYRce

IRdY 8]`hdR^a]V
Colorimetric ]eVcUZdT eYc`fXY]eVc
Analysis

?Z]]Za`cVdV]UeVdeZ_X\ZedV_RS]Vj`fe`bfZT\]jdR^a]V
R_UR_R]jkVYjUcRf]ZTfZUdhYVcVgVcj`fRcV
 :R_UgRTff^af^aR]]`hdR_R]jdZdRecV^`eVdZeVdhYVcVV]VTecZTZejZdf_RgRZ]RS]V
 :ZXYbfR]Zej^V^ScR_VdhZeYf_ZW`c^a`cVdZkVdcVdf]eZ_cVac`UfTZS]VRTTfcReVUReR
 HRTff^]ecReZ`_^R_ZW`]UdV_dfcVdR^a]VZ_eVXcZejR_U^Z_Z^ZkVTc`ddT`_eR^Z_ReZ`_
SVehVV_dR^a]Vd

0
Ikh]n\ml_hkAr]kZneb\?enb]<hgmZfbgZmbhgFhgbmhkbg`
Membrane Discs
=^l\kbimbhg Ihk^Lbs^!f" =bZf^m^k!ff" Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'

F?&Fbeebihk^F^f[kZg^% )'1 -0!`kb]]^]" *)) ::P@)-0))


fbq^]\^eenehl^^lm^kl%
ar]khiabeb\ *'+ +. *)) K:PI)+.))

*'+ -0!`kb]]^]" *)) K:P@)-0))

)'-. -0 *)) A:PI)-0))

)'-. -0!`kb]]^]" *)) A:P@)-0))

. -0 *)) LFPI)-0))

?enhkhihk^ F^f[kZg^ )'-. -0 *)) ?AEI)-0))

GrehgF^f[kZg^ )'-. -0 *)) AGPI)-0))=nkZihk^ F^f[kZg^ )'-. -0!`kb]]^]" *)) AOP@)-0))

?hkZ\hfie^m^eblmh_f^f[kZg^l%ie^Zl^\hgmZ\mm^\agb\Zel^kob\^hkoblbmppp'fbeebihk^'\hf(f^f[kZg^(fk\,(f^f[kZg^ahf^'

Patch Test Kit PetriSlides for


?hk\hehkbf^mkb\nb]\hgmZfbgZmbhgZgZerlbl'FhgbmhkliZkmb\neZm^ Contamination Analysis
\hgmZfbgZmbhgkZib]erbgar]kh\Zk[hg&[Zl^]ar]kZneb\nb]l%[ned Ln[lmbmnm^_hki^mkb]bla^l'Ahe]lem^kl^\nk^erbgieZ\^'
\a^fb\Zel%[hbe^kpZm^kZg]en[kb\Zmbg`hbel'?bem^k\hehkkZmbg`Zg] MkZgliZk^gm\ho^kZeehplfb\khl\hib\^qZfbgZmbhgpbmahnm
iZkmb\e^Zll^llf^gml\Ze^l\hkk^lihg]mhk^\h`gbs^]lmZg]Zk] k^fhoZe'K^\mZg`neZk[Zl^aZlkhng]^]\hkg^kl_hkfhngmbg`hg
\hgmZfbgZmbhge^o^el' fb\khl\hi^lmZ`^'
=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'
=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'
IZm\aM^lmDbm QQ/.)-0,) I^mkbLeb]^l_hk I=*.)-0))
!*))m^lml" <hgmZfbgZmbhg
:gZerlbl

Manifolds
OZ\nnffZgb_he]llniihkmlbfnemZg^hnlemkZmbhgh_mak^^hk
lbqm^lmlZfie^l'Nl^Fbeebihk^`eZll%ieZlmb\hklmZbge^lllm^^e
em^kahe]^klmm^]pbmalmZg]Zk]Gh'1i^k_hkZm^]lmhii^klho^k
ahe]^khnme^ml'FZgb_he]l\hgg^\mmhlbg`e^oZ\nnflhnk\^Zg]nl^
l^iZkZm^\hgmkheoZeo^lZm^Z\almZmbhg_hkbg]^i^g]^gmhi^kZmbhg'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

,&IeZ\^FZgb_he]% QQ+.)-0,.
-0ff%lmZbge^ll
lm^^e

/&IeZ\^FZgb_he]% QQ+.)-0))
-0ff%lmZbge^ll
lm^^e

L^^iZ`^**_hkZ\\^llhkb^l'

1
Fuel Monitoring
=bkmr_n^e\Zgkh[Zg^g`bg^h_ihp^k%k^]n\^_n^e^_\b^g\r
Zg]Z\\^e^kZm^p^ZkhgfZchk\hfihg^gml'Ma^ab`a^kbgc^\mbhg
ik^llnk^lZg]mb`am^kmhe^kZg\^lh_mh]Zrl]b^l^eZg]c^m^g`bg^l
k^jnbk^]beb`^gmfhgbmhkbg`_hk\hgmZfbgZmbhg'

Ikh]n\ml_hk?n^e<hgmZfbgZmbhgFhgbmhkbg`
Membrane Discs
=^l\kbimbhg Ihk^Lbs^!f" =bZf^m^k!ff" Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'

F?&Fbeebihk^F^f[kZg^% )'1 -0!`kb]]^]" *)) ::P@)-0))


fbq^]\^eenehl^^lm^kl%
ar]khiabeb\

?hkZ\hfie^m^eblmh_f^f[kZg^l%ie^Zl^\hgmZ\mm^\agb\Zel^kob\^hkoblbmppp'fbeebihk^'\hf(f^f[kZg^(fk\,(f^f[kZg^ahf^'

Contamination Monitors Fluid Sampling Kits


?hkebjnb]lZfiebg`makhn`a,0fffhgbmhkl
?hklZfiebg`mnk[bg^_n^el%pZm^khkhma^kebjnb]lmakhn`a
=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh' Fbeebihk^<hgmZfbgZmbhg:gZerlblFhgbmhklikbhkmh`kZobf^mkb\hk
\hehkbf^mkb\ZgZerlbl'
?enb] F:PI),0I)
Ma^lmZbge^lllm^^elZfie^kZll^f[erien`lbgmhZjnb\d&
<hgmZfbgZmbhg
k^e^Zl^oZeo^bglmZee^]bgma^lrlm^febg^%pab\aZeehplZf^Zlnk^]
:gZerlblFhgbmhkl%
jnZgmbmrh_ebjnb]mhiZllmakhn`ama^fhgbmhk':oZeo^]lrkbg`^
fbq^]\^eenehl^
l^ko^lZlZinfimhk^fho^k^lb]nZeebjnb]_khfma^fhgbmhk'
^lm^kl%)'1f%
?hk`kZobf^mkb\ZgZerlbl%Z\\^llhkrFZm\a^]&P^b`amFhgbmhkl
+i\'
^ebfbgZm^em^kik^&p^b`abg`[^_hk^lZfiebg`'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'
FZm\a^] F:PI),0IF
P^b`am?enb] ?enb]LZfiebg`Dbml QQ/-),0,)
<hgmZfbgZmbhg
Fhgbmhk%,0ff%
fbq^]\^eenehl^
^lm^kl%)'1f%
+i\'

DV_VhRS]V8fV]d
4Z`SRdVUWfV]deYReVia]`ZecV_VhRS]VSZ`^RddZ_T]fUZ_XUVUZTReVUV_VcXjTc`ad`cXR_ZThRdeVR_URXcZTf]efcR]cVdZUfV
YRgVeYVa`eV_eZR]e`cV]ZVgV`fcUVaV_UV_TV`__`_cV_VhRS]VV_VcXjd`fcTVd 3dX`gVc_^V_edRc`f_UeYVh`c]UdVe
Z_TcVRdZ_XX`R]dW`ccV_VhRS]VWfV]fdRXVeYVjhZ]]dVe_VhdeR_URcUdW`ceVdeZ_XeYVdVSZ`SRdVUWfV]d 7WWVTeZgV]j
UVeVc^Z_VeYVT]VR_]Z_Vdd`WSZ`SRdVUWfV]dRdhV]]RdaVec`]Vf^hZeY?Z]]Za`cVdWfV]^`_Ze`cZ_Xac`UfTedWVRefcZ_X,

 BcVRddV^S]VU]eVcdZ_]eVcY`]UVcd^Z_Z^ZkVfdVcT`_eRTeR_UdRWVejcZd\
 5R]ZScReVUdR^a]Z_X\ZedV_dfcVT`_dZdeV_Tj`WdR^a]Vg`]f^VdacZ`ce`XcRgZ^VecZTR_R]jdZd
 :B>5TVceZVU?Z]]VidjcZ_XV]eVcdW`cT`_gV_ZV_ecV]ZRS]VWfV]dR^a]VacVaRcReZ`_dVV_VieaRXV

L^^iZ`^**_hkZ\\^llhkb^l'
2
Special Applications:
=^m^\mbg`\hgmZfbgZgml[rAIE<
BgZ]]bmbhgmh\eZllb\Ze\hgmZfbgZmbhgfhgbmhkbg`f^mah]l!`kZobf^mkb\%fb\khl\hib\%
\hehkbf^mkb\"%\akhfZmh`kZiab\l^iZkZmbhgf^mah]l%ln\aZlab`ai^k_hkfZg\^ebjnb]
\akhfZmh`kZiar!AIE<"%aZo^[^\hf^ihineZkbgbg]nlmkbZeJ<m^lmbg`'AIE<blo^krl^glbmbo^%
jnZgmbmZmbo^%Z\\hffh]Zmbg`h_lZfie^k^Z\mbobmrhkoheZmbebmr%Zg]\hfiZmb[e^pbmaab`a
makhn`ainmZgZerlbl'

Nl^Fbeebihk^lFbee^qlrkbg`^em^klmhik^iZk^*mh*))fEh_Zjn^hnlZg]fbe]hk`Zgb\
lZfie^lZg]fh[be^iaZl^likbhkmhAIE<hkhma^kl^glbmbo^ZgZerlblf^mah]l'Fbee^qem^kl
fbgbfbs^\henfg\eh``bg`Zg]aZo^ehp^qmkZ\mZ[e^l%ehp[bg]bg`%Zg]ehpahe]&niohenf^l'

Millex HPF Filters HPLC-Certied Millex Filters


Pa^gem^kbg`obl\hnlhkiZkmb\e^&eZ]^glhenmbhgl%nlbg`Fbee^q Ma^grehgZg]ar]khiabeb\IM?>Fbee^qngbmlZk^\^kmb^]_hkAIE<
AI?em^klikhob]^mphmh_hnkmbf^lab`a^kmakhn`ainm ZgZerlbl'Ma^l^em^klZk^\^kmb^]mh[^ehpbg^qmkZ\mZ[e^l_hk
\hfiZk^]mhmkZ]bmbhgZeem^kl' mkZ\^ZgZerlblZg]l^glbmbo^]^m^\mbhgf^mah]l'

Nylon Membrane with Glass Fiber Prelter Nylon Membrane


?bem^kIhk^ ?bem^kIhk^Lbs^!f"(
=^l\kbimbhg Lbs^!f" Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh' =^l\kbimbhg ?bem^k=bZf^m^k!ff" Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'

Fbee^q&AI??bem^k )'+ .) LE@GF+.GL Fbee^q&@G )'+)f(*,ff *)) LE@GQ*,GE


?bem^k
Fbee^q&AI??bem^k )'-. .) LEAGF+.GL
Fbee^q&@G )'+)f(,,ff .) LE@G),,GL
Fbee^q&AI??bem^k )'-. +)) LEAGFS.GS ?bem^k
!1q+."
Fbee^q&AG )'-.f(*,ff *)) LEAGQ*,GE
?bem^k

Hydrophilic PTFE Membrane with Glass Fiber Fbee^q&AG )'-.f(,,ff .) LEAG),,GL


Prelter ?bem^k

?bem^kIhk^
=^l\kbimbhg Lbs^!f" Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'
Hydrophilic PTFE Membrane
Fbee^q&AI? )'+ .) LEE@F+.GL
E<K?bem^k ?bem^kIhk^Lbs^!f"(
=^l\kbimbhg ?bem^k=bZf^m^k!ff" Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'
Fbee^q&AI? )'-. .) LE<KF+.GL
E<K?bem^k Fbee^q&E@ )'+)f(-ff *)) LEE@K)-GE
?bem^k

Fbee^q&E@ )'+)f(*,ff *)) LEE@A*,GE


PVDF Membrane with Glass Fiber Prelter ?bem^k

?bem^kIhk^ Fbee^q&E@ )'+)f(,,ff .) LEE@A+.GL


=^l\kbimbhg Lbs^!f" Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh' ?bem^k

Fbee^q&AI? )'-. .) LEAOF+.GL Fbee^q&EA )'-.f(-ff *)) LEEAK)-GE


AO?bem^k ?bem^k

Fbee^q&AI? )'-. +)) LEAOFS.GS Fbee^q&E<K )'-.f(*,ff *)) LE<K)*,GE


AO?bem^k !1q+." ?bem^k

Fbee^q&E<K )'-.f(,,ff .) LE<K)+.GL


?bem^k

*)
Accessories
Vacuum/Pressure Pumps
?hkhpkZm^lh_nimh,0E(fbg
Ma^l^Ab`aHnminmInfil_^Zmnk^Ziblmhg&]kbo^g]^lb`g_hk`k^Zm^kihp^k':l<a^fb\Ze=nmrInfil%ma^raZo^Z\a^fb\Zeer&k^lblmZgma^Z]
Zg]]bZiakZ`f_hknl^pbma\hkkhlbo^\a^fb\ZelZg]lheo^gml'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

OZ\nnf(Ik^llnk^Infi PI/***./)
!**.O"

OZ\nnf(Ik^llnk^Infi PI/*++).)
!++)O"

Millivac Vacuum Pumps


FZbgm^gZg\^&_k^^%fbgb&]bZiakZ`finfil
FbeeboZ\oZ\nnfinfilZk^\hfiZ\m%fZbgm^gZg\^&_k^^infilmaZmikhob]^Z\hglblm^gmlhnk\^h_oZ\nnf_hkemkZmbhgZg]hma^keZ[hkZmhkr
Ziieb\Zmbhgl':iZm^gm^]]bZiakZ`f]^lb`gaZlk^]n\^]ma^_hhmikbgmh_ma^infil\hfiZk^]mh\hgo^gmbhgZefh]^el'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

FbeeboZ\OZ\nnfInfi!Fbgb%**.O" L=*F))*O))

FbeeboZ\OZ\nnfInfi!Fbgb%+,)O" Q?.-+,).)

FbeeboZ\OZ\nnfInfi!FZqb" L=*I)*-F)-

Protect Your Pumps with Millex Filter Units


?bem^kngbmlpbmaar]khiah[b\IM?>f^f[kZg^
Fbee^qem^kngbmlpbmaar]khiah[b\?enhkhihk^f^f[kZg^ik^o^gmebjnb]l_khfiZllbg`makhn`a%d^^ibg`rhnkinfilZg]bg&ebg^oZ\nnf
lrlm^fl_k^^h_ebjnb]\hgmZfbgZmbhg'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

Fbee^q?bem^kNgbml LE?A).)))

Filter Forceps
AZg]e^em^klpbmahnm\hgmZfbgZmbg`hk]ZfZ`bg`ma^fpbmahnk^Zlr&mh&\e^Zg%lmZbge^lllm^^e%Zm&mbii^]_hk\^il'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

?bem^k?hk\^il QQ/+))))/

**
Solvent Filtering Dispenser
?hk+.ff]bl\em^kl'LbfnemZg^hnler]bli^gl^Zg]nemkZ\e^ZglfZeeohenf^lh_lheo^gm[rljn^^s^&[hmme^Z\mbhg'AZg]&ik^llnk^hi^kZm^]
]bli^gl^kpbmaem^kahe]^kmm^]pbmaZ]^ebo^krmn[^'Nl^mh]bk^\mem^k^]lheo^gmZ`Zbglmlnk_Z\^l'

=^l\kbimbhg <ZmZeh`n^Gh'

Lheo^gm?bem^kbg`=bli^gl^k QQ//)+.))

Swinnex Filter Holders


Nl^mhnemkZ\e^Zghklm^kbebs^lfZeeohenf^lh_ebjnb]l]bli^gl^][rlrkbg`^'<hgg^\mLpbgg^q-0ffem^kahe]^kpbmamn[bg`mhik^llnkbs^]
k^l^kohbkhkZnmhfZmb\eebg`fZ\abg^_hkem^kbg`eZk`^kohenf^l'

=^l\kbimbhg Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'

Lpbgg^q?bem^kAhe]^k%*,ff *) LQ)))*,))

EhZ__Vi8Z]eVc:`]UVc$'^^ *+ LQ)))+.))

EhZ__Vi8Z]eVc:`]UVc&)^^ 1 LQ)))-0))

Stainless Steel Filter Holders


?hk2)Zg]*-+ff]bl\em^kl
NemkZ\e^Zghklm^kbebs^ebjnb]lhk`Zl^l[rik^llnk^emkZmbhg'

=^l\kbimbhg Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'

?bem^kAhe]^k2)ff%lmZbge^lllm^^e * RR,))2)))

8Z]eVc:`]UVc#&$^^deRZ_]VdddeVV] * RR,)*-+,/

Steril Aseptic System and Holder


?hk-0ff]bl\em^kl'Nl^_hk`^g^kZeemkZmbhgZiieb\ZmbhglZg]emkZmbhgh_lZfie^l_hkiZkmb\neZm^hk[bheh`b\Ze\hgmZfbgZmbhgZgZerlbl'
Ma^\ehl^]ngbmikhm^\mllZfie^Zg]emkZm^_khf^gobkhgf^gmZe\hgmZfbgZmbhg'Lm^kbeahe]^kZg]_ngg^eZoZbeZ[e^l^iZkZm^er!pbmahnm
k^\^bo^kZldZg]\ho^k"mhnl^pbmalmZg]Zk]*EoZ\nnfem^kbg`Zldhkfnembie^ieZ\^fZgb_he]'

=^l\kbimbhg Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'

Lm^kbe:l^imb\Lrlm^f%-0ff * QQ**)-0))

EeVc]:`]UVc$'"^> * QQ**)-0*)

EeVcZ]:`]UVc'""^> * QQ**C-0.)

Hand Vacuum Pumps


=bli^gl^ebjnb]lbgmhlfZee\hgmZbg^klZg]ik^llnk^&em^klfZeeohenf^lnlbg`ZaZg]oZ\nnfinfi%pab\a\hglblmlh_ZEn^k&hnme^m
iherikhire^g^lrkbg`^ZmmZ\a^]mhZ+&pZroZ\nnfoZeo^%grehgfZe^&mh&fZe^En^kZ]Zim^kZg]kn[[^kmn[bg`pbmafZe^En^kbge^m'

=^l\kbimbhg Jmr(Id <ZmZeh`n^Gh'

AZg]OZ\nnfInfi%lmZbge^lllm^^eoZeo^ * QQ/+))),.

:R_UOZ\nnfInfi%a`]jac`aj]V_VgR]gV * QD>F))*)0

*+
Membranes for
Contamination Monitoring
1. Glass Fiber Filters
  hkhlbeb\Zm^fb\kh[^k`eZllpbmahnm[bg]^kk^lbg'@kZobf^mkb\
;
lmZ[bebmrnimh.))<'?hklnli^g]^]lheb]lbgpZm^kZg]pZlm^
1
pZm^k'

2. Isopore Membrane Filters


  her\Zk[hgZm^ef'<hglblm^gmerehpZlaZg]mZk^p^b`aml'
I
Ar]khiabeb\%ghg&ar`khl\hib\'?hk<a^fhmZqbl%>gobkhgf^gmZe(Zbk
ZgZerlbl'
2
3. PTFE Membranes
 ?enhkhihk^F^f[kZg^?bem^kl
 ;hg]^]mhab`a&]^glbmriher^mare^g^lniihkm_hk^Zlb^kaZg]ebg`'
;khZ]\a^fb\Ze\hfiZmb[bebmr'?hkZbkfhgbmhkbg`%ik^emkZmbhgh_
lheo^gml'
3
 Fbm^qF^f[kZg^?bem^kl
 Nglniihkm^]IM?>f^f[kZg^'Bm\Zg[^nl^]ng]^k^qmk^f^\a^fb\Ze
hkm^fi^kZmnk^\hg]bmbhglmaZmhma^kf^f[kZg^l\ZgghmpbmalmZg]
!nimh+/)<"';khZ]\a^fb\Ze\hfiZmb[bebmr'

 E<KF^f[kZg^?bem^kl
 Ar]khiabebs^]IM?>'E<Kbl\hfiZmb[e^pbmaZee\hffhgernl^]AIE< 4
lheo^gml'Bm\Zg[^nl^]mhem^kZjn^hnlnb]lpbmahnmikbhkp^mmbg`'

  fgbihk^F^f[kZg^?bem^kl
H
 Ar]khiabeb\IM?>\hfiZmb[e^pbmaobkmnZeerZeelheo^gml%Z\b]lZg]
ZedZebg^lhenmbhgl'

4. Nylon Membrane Filters


  rehgiherZfb]^/%/'Nl^_hkeZk`^iZkmb\e^emkZmbhg%iZkmb\e^ZgZerlbl%
G
ik^emkZmbhgh_lheo^gml'
5

5. MCE Membrane lters


  bq^]\^eenehl^^lm^kl'?hkfhgbmhkbg`iZkmb\neZm^\hgmZfbgZmbhgbg
F
ZbkZg]\eZkb\ZmbhgZg]lm^kbebsZmbhgh_nb]l'

6. Quartz Membrane Filters


  nk^jnZkms[^klpbmagh`eZll[^klhk[bg]^kl'?hkf^Zlnk^f^gm
I 6
h_a^Zorf^mZe\hg\^gmkZmbhglZg]lfZeeZfhngmlh_iZkmb\e^l!ln\a
Zlma^NL>I:IF*)Zf[b^gmZbkfhgbmhkbg`f^mah]"'

7. Durapore Membrane Filters


  O=?!iherobgreb]^g^nhkb]^"'?hkfhgbmhkbg`iZkmb\neZm^
I
\hgmZfbgZmbhgbgZbkZg]\eZkb\ZmbhgZg]lm^kbebsZmbhgh_nb]l'
7
8. PVC Membrane Filters
  nk^%f^]b\Ze&`kZ]^IO<'Ehpp^b`amZg]ehpfhblmnk^ib\d&ni'?hk
I
fhgbmhkbg`lbeb\Z%\Zk[hg[eZ\dhkf^mZeiZkmb\e^lbgZbk'>q\^ee^gm_hk
`kZobf^mkb\ZgZerlbl'

Silver Membrane Filters (not shown)


  nk^lbeo^k'?hkfhgbmhkbg`h_\Zk[hg[eZ\d%\hZemZkikh]n\ml%\hd^
I 8
ho^g^fbllbhglZg]lbeb\ZbgZbk'

*,
8Z]eVc:`]UVcdEV]VTeZ`_9fZUV
@eZll LmZbge^llLm^^e IeZlmb\

Lbs^ OZ\nnf OZ\nnf Ik^llnk^ OZ\nnf Ik^llnk^

*,ff >ibnhk^l\^g\^ LmZbge^llLm^^e Lpbgg^q


?bem^kAhe]^k

:gZermb\Ze?bem^k

+.ff Fb\khZgZerlblem^kahe]^k :gZermb\Ze?bem^k Ab`aIk^llnk^ Fb\khlrkbg`^ *++. Lpbgg^q


!_kbmm^][Zl^hkLLl\k^^g" Ahe]^k ?bem^kAhe]^k ?bem^kAhe]^k LZfiebg`
FZgb_he]

Lheo^gm ?bem^kc^m
?bem^kbg` Lheo^gm
=bli^gl^k =bli^gl^k

-0ff ?bem^kAhe]^k :ee&@eZll?bem^k :gZermb\Ze ?bem^kAhe]^k Ab`a Lm^kbe Lpbgg^q


:ll^f[er Ahe]^k ?bem^kAhe]^k !*))hk,-)fE" Ik^llnk^ Lrlm^f
?bem^kAhe]^k

Bg&Ebg^?bem^k
Ar]khlhe LL?bem^k Lm^kbe.)) Ahe]^k
FbeebLheo^Dbm ?bem^kAhe]^k Ahe]^k Ahe]^k

2)ff :ee&@eZll?bem^kAhe]^k LL?bem^kAhe]^k

*-+ff LL?bem^kAhe]^k

*-
?Z]]Za`cVUVgZTVdR_UdjdeV^dUVdZX_VUW`c
V_gZc`_^V_eR]R_UZ_UfdecZR]C5YRgVSVV_
UVgV]`aVUW`cfdVhZeYdeR_URcU^VeY`Ud 
FYVeRS]VSV]`h]Zdedd`^V`WeYVdeR_URcU^VeY`UdeYRefdV?Z]]Za`cV
]eVcdR_U]eVcY`]UVcd ;Wj`fc^VeY`UU`Vd_`eRaaVRc`_eYZd]Zde
a]VRdVT`_eRTeeVTY_ZTR]dVcgZTVRewww.millipore.com/techserviceW`c
RcVT`^^V_UReZ`_`_eYVSVdee``]dW`cj`fcaRceZTf]RcRaa]ZTReZ`_

:`^g\r F^mah] K^\hff^g]^]Fbeebihk^?bem^kl(Ahe]^kl

Aerospace Fluids
:LMF ?,), QQ--)-0))

:L
:LMF ?,** QQ*.)-0))%QQ//)+.))%::P@)-0))

:LMF >.*2
> ::PI)-0))%::PI)-0)F%hk::P@)-0))

Fuels
Fuels
:LMF =++0- ::PI)-0)F

:LMF
:LM =++0/ ::PI)-0)F%QQ/-),0,)%F:PI),0IF%F:PI),0I)

Hydraulic
Hydra
dra
rauulic Fluids
:LMF
F =++0* GR+)!+)f"hkGR/)!/)f"

:LMF
MF =-121 <hgmZ\mM^\agb\ZeL^kob\^

8`cRT`^a]VeV]ZdeZ_X`W7fc`aVR_eVdeZ_X^VeY`UdR_UcVT`^^V_UVU
8`c T`^a
8
?Z]]Za`cVac`UfTedT`_eRTe7fc`aVR_eVTYdfaa`ceSjgZdZeZ_X
? ]]Z]Za
?Z a`cVa fT
www.millipore.com/techservice
ww
w.milliipore
e.com

*.
*.
E^mrhnkphkd_ehp'
Bfikho^rhnkbg]nlmkbZeJ<m^lmbg`pbmama^
g^pFbeeb&JBgm^`kZepZm^kinkb\Zmbhglrlm^f'
Pure and ultrapure water at your ngertips:
 =nZeIH=!ihbgmh_]^ebo^kr"\hg\^imblliZ\^
lZobg`Zg]\hgo^gb^gm
 Ehp^kknggbg`\hlmlZg]pZm^kpZlm^
pbma^q\enlbo^>ebqm^\agheh`r

Water quality affects your QC test results.


Rhnnl^hgerma^ink^lmlmZg]Zk]l%f^f[kZg^l%Zg]hk`Zgb\lheo^gml
_hkrhnkZgZermb\Zem^lml'Ahp^o^k%m^lmk^lnemZkmb_Z\ml\Zg[^
]bk^\merZmmkb[nmZ[e^mhma^jnZebmrh_pZm^knl^]bgZjn^hnllheo^gml%
lmZg]Zk]l%Zg]lZfie^l'Pbmaho^k.)r^Zklh_^qi^kb^g\^bgZgZermb\Ze
k^l^Zk\a%Fbeebihk^aZlbfikho^]J<]ZmZ[rbg\en]bg`k^lblmbobmrZg]
MH<fhgbmhkbg`bgnemkZink^pZm^klrlm^fl'

<Zee*&1))&FBEEBIHK>hkoblbmppp'fbeebihk^'\hf(ink^J<'

Pa^grhnhk]^kZgrFbeebihk^ikh]n\m%Zgrpa^k^bgma^phke]%rhnZk^^gmbme^]mhhnklm^Z]_Zlmm^\agb\Ze
lniihkm'Hnkk^ik^l^gmZmbo^l\ZgZglp^krhnkfhlm\hfie^qikh]n\mZg]Ziieb\Zmbhgjn^lmbhgl'

TO PLACE AN ORDER OR
RECEIVE TECHNICAL ASSISTANCE
Bgma^N'L'Zg]<ZgZ]Z%\Zeemhee&_k^^*1))&Fbeebihk^!*&1))&/-.&.-0/"

Bg>nkhi^%ie^Zl^\Zee<nlmhf^kL^kob\^3
?kZg\^3)1+.')-.'/-.
LiZbg32)*'.*/'/-.Himbhg*
@^kfZgr3)*1).')-.'/-.
BmZer31-1'1-.'/-.
>g`eblaND3)10)'2))'-/'-.

?hkhma^k\hngmkb^lZ\khll>nkhi^Zg]ma^phke]%
ie^Zl^oblbmppp'fbeebihk^'\hf(h__b\^l'

?hkM^\agb\ZeL^kob\^%ie^Zl^oblbmppp'fbeebihk^'\hf(m^\al^kob\^'

www.millipore.com

Fbeebihk^%Fbee^q%Lpbgg^q%Lm^kbe%=nkZihk^Zg]Fbeeb&JZk^k^`blm^k^]mkZ]^fZkdlh_Fbeebihk^<hkihkZmbhg'Blhihk^%Fbm^q%?bem^kc^m%Ar]khlhe%?enhkhihk^%I^mkbLeb]^l%FbeeboZ\%Fbeeblheo^%
ma^FfZkdZg]:]oZg\bg`Eb_^L\b^g\^Mh`^ma^kZk^mkZ]^fZkdlh_Fbeebihk^<hkihkZmbhg'En^k&ehdblZmkZ]^fZkdh_;^\mhg%=b\dbglhgZg]<hfiZgr'HLA:Zg]:LMFZk^mkZ]^fZkdl
h_ma^bkk^li^\mbo^hpg^kl'
Fbeebihk^Ebm'Gh'I;+0/2>G))Ikbgm^]bgma^NL:)2()2;L&@>G&)2&)+++.+))2Fbeebihk^<hkihkZmbhg%;bee^kb\Z%F:)*1+*N'L':':eekb`amlk^l^ko^]'