Sei sulla pagina 1di 2

i

i

i

I

i

I

i

I

r02

Em7

ESd

ffi

M

oder

Enr

ffi

ato

fraffo dall'album: Uai mo'

NOTTE CHE SE NE UA

Testo e Musica di Pino Daniele

Not-te che- se

E7

ffi

Noî -

".ry

tea - stret

din - t'o rum- mo

chi

D7

ffi

Arn

rffi

ffi

B7

-.,4.

t+îIlt

FFFFN

LLLL] ]

re'e chi fa - ti

-

vvo' dur - mì-

ca a

MirnT

Ff,lim

ffi

chiu -

de

I'uoc

scb

ffi

Mi7

2ft.

chie e nun

ne

ffi

sce a ca- Dl.-

F ufidi*

Ffmî

Énr

ffi

pe

ffi

pec- chè o tiem

)

a+{rn r

BnrT

niir

ffi

I

cre-a

già-

bus-san-noe

'e

chi

i;

Ami

rirtri

ffi

por

ve

Sim

E?

trîttl

trflfl

Not - te_'e chi-

Not - te'e

chi-

(

LarnT

fàe

,'i.-.un-t"n

car -

tu

di-ce

nun ha

Dm

ffi

pas -

nun

sa-

Mi7

E

H,Î

ffi

cf- Rern

ffiar'

H++{.1

FFN.N

c$-r

ilm

fi11]"',

llliii

cfi- cf-i

sà.-

ffi

so'

pu

r'

Sr/

ffint"

rrfff

Not - te 'e

à

sitfi,,'

Em

trît

It| |

H+H

chi

fu

Not-te'e

m*

-

chi-

nl -

to

nfai-

ffi

sclu

nien

Enrî

hiî'

ffi

E-o

r

ùlirn?

scl

-_

l-FH+t

std

de .hr_u din

ma nun

F#- 7

tu

ffi

se

ma sem

s'ar -

re -

tù

fa-

cchiu

cru

Not

te

nun

tur -

mren

to

pur

Not

te_'e

chi

ven -

ne

sem

pe

@ 1981 by EMI MUSIC PUBLISHING

ITALIA s.r.l. - Milano

Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING

ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, €/45 - 20149 Milano

Tutti idiritti sono riservatì a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright secured.

B;

m

ffi

"siz

Emî14

EH'

ffi

SC

nun

i'1

lMimT/4

Cfi7

ffi

sta

sta

pen -

pen -

vo'-

E7

m_

san

san

-

-

'mbria -

- sce stu'

- sce stu'

noa

nJa

Di

Di

Ern

cà _ffi

ca.-

Mim

Am?

rfrtr

Ll:lll-j

juor

juor

H+H

-

-

no_a

no a

- o

- o

oof 7

E

ffi

)qq

è/al

Miv

lz.

a.

a.

Orch.estra

M

H+H

ffi

e ? ;o l-

La

si4

Em

ffi

I

l.

s

Fa7+

ffi

î,7

È+rîî

ffi

Mi7

cf-

ffirt

HIH

ffi

Rem

Ffm?/4

n$-r

m'" ffi

te

Not - te

Not -

che ve

che ve

chi am- m'a -

chi am - m'a

-

ffi

spet

spet

-

'e

'e

chi

chi

se

se

ffi

ven

ven

Ef,ai-

ffi

Xp

ffi

ta.

ffi

ne

not -

te

che va

ne

not - te

che va

C

ffin

tilllt

attllÒ FfffN

nea

nea

vl

vl

Not-te 'e chi

Not- te-'e chi

ta

ta

ml-

mi-

Not - te 'e

chi 'o

sa -

pe

ffi

Sr/

B7

ffi

H#

si7

B7

ffi

ffi

MimT

E

ffi

Sol$rn

Em

ffi

Mim

Not - te

Fa[.nn714 FafmT

che ve-

DalX ,,r 0,

pot segue

rÍÎr'

ffi

ù si4-tl oal-

Interessi correlati