Sei sulla pagina 1di 7

ACTIVIDADE DE ORIENTACIN LABORAL: O PROXECTO PROFESIONAL E ANLISE DAFO

Nome e apelidos: ___________________________________________________________________

Ciclo:_______________________________________________________Data: ________________

O proxecto profesional o documento no que identificaremos cales son os obxectivos


profesionais e persoais. O obxectivo do mesmo avaliar a ta formacin, a ta experiencia e
identificar as tas cualidades e capacidades para valorar se cumpres os requisitos que o mercado
laboral est a demandar no devandito momento.

ACTIVIDADE 1: REALIZA O TEU PROPIO PROXECTO PROFESIONAL. O proxecto profesional


consta de tres fases cos seus respectivos documentos.

1.- A mias achegas ao mercado de traballo: QUEN SON? Tmonos que coecer a ns mesmos
e determinar cal o noso perfil profesional, desta forma podemos vender s empresas o mellor
de ns mesmos, destacar as nosas fortalezas e camuflar as nosas debilidades.

a) Indica os teus coecementos e habilidades.

b) Explica as tas experiencias profesionais (se non tes experiencia profesional non te preocupes,
seguro que realizaches actividades nas que demostraches capacidades tiles no mundo do
traballo, por exemplo, algunhas destas experiencias/vivencias poden ser: coidar aos teus irmns,
dar clases particulares, axudar a un familiar nun negocio, actividades de voluntariado, prcticas de
FCT)

EXPERIENCIAS PROFESIONAIS
Relato de experiencias Tarefas / Realizacins Competencias adquiridas
(vivencias) ..
Exemplo: Nos verns, axudar Atender ao pblico. Saber tratar ao pblico.
mia ta na panadera. Cobrar e dar o cambio. Responsabilidade.
Recibir os pedidos e Control dos fluxos de
pagalos. caixa.

Pxina | 1
c)Sinala aspectos positivos e negativos da ta personalidade (Indica polo menos 6 de cada )

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA TA


PERSONALIDADE

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

d) Valores de traballo que poses:

VALORES DE TRABALLO QUE POSES S NON

Adaptacin ao cambio.

Capacidade de aprendizaxe.

Polivalencia funcional.

Flexibilidade funcional.

Capacidade de traballo en equipo.

Capacidade de comunicacin.

Capacidade de resolucin de conflitos, de


negociacin.

Iniciativa.

Seriedade.

Puntualidade.

Pxina | 2
Mobilidade xeogrfica.

Autonoma e capacidade de resolucin de


problemas.

Flexibilidade horaria

2. Anlise do mercado. QUE HAI? Cando nos decidimos a aspirar a un determinado posto de
traballo, debemos realizar unha prospeccin do mercado, analizando minuciosamente os
requirimentos do mesmo, as como o que ofrecen as empresas. Tras isto, compararemos os
resultados e determinaremos ata que punto o emprego que nos interesa se axusta ao noso perfil
profesional.

a)Busca na rede (buscadores de ofertas de traballo como infojobs, laboris, monster, infoempleo,
etc) 1 oferta de emprego do teu sector, achgaa a este documento (ao final mediante un print de
pantalla), analzaa e saca conclusins en relacin con:

QUE BUSCAN AS EMPRESAS?

REQUISITOS Cumpro os Medidas correctoras


requisitos/Axstase as
mias expectativas

Titulacin esixida:

Formacin complementaria:

Idiomas esixidos:

Informtica:

Experiencia:

Requisitos persoais (comunicacin,


traballo en equipo):

Mobilidade:

Pxina | 3
Carns especficos (conducir,
manipulador de alimentos.):

Salario:

Xornada:

Tipo de contrato:

3. Obxectivo profesional que me propoo QUE E COMO O BUSCO? Unha vez que coecemos
o que piden, e o que podemos ofrecer, temos que definir o tipo de postos aos que imos optar, as
condicins laborais que estamos dispostos a aceptar e por ltimo elaboraremos un plan para
acceder aos mesmos.

a) Cal o teu obxectivo profesional?

b) Que che falta para poder conseguilo?

No mbito da formacin:

No mbito da experiencia:

Noutros aspectos:

c) Que medidas correctoras desenvolvers naqueles aspectos nos que detectaches carencias?

No mbito da formacin:

No mbito da experiencia:

Noutros aspectos:

Pxina | 4
d) Tendo en conta o mercado de traballo, determina as preferencias relativas s condicins
laborais que ests disposto a aceptar (marca cunha X):

PREFERENCIAS RELATIVAS A LAS CONDICIONES LABORALES


Traballo individual Traballo en equipo

Contacto co pblico Sen contacto co pblico

Traballo sedentario Traballo con desprazamento

Lonxe de casa Cerca de casa

Xornada completa Xornada parcial

Xornada intensiva Xornada partida

Sempre o mesmo horario Quendas-rotativo

Con responsabilidade Sen responsabilidade

Tarefas fixas e claras Tarefas con iniciativa

Posibilidades de promocin Sen posibilidades de promocin

Con persoal a cargo Sen persoal a cargo

Acceso formacin Sen formacin

Contrato fixo Contrato temporal

Facilidade para conciliar a vida persoal e Sen facilidade de conciliacin da vida persoal e
laboral laboral

Retribucin fixa Retribucin variable

Posibilidade de partir as vacacins Sen posibilidade de partir las vacacins

Perodo de vacacins fixo Perodo de vacacins variable

Empresa pblica Empresa privada

Traballo con autonoma Traballo sen autonoma

e) Cales son os pasos para alcanzar o obxectivo final?

f) Que alternativas tes por se falla algo?

Pxina | 5
ACTIVIDADE 2: Entra na pxina do SEPE, na REDE EURES Portal europeo da mobilidade
laboral de EURES e localiza unha oferta de emprego do teu sector nun dos pases da
Unin.Achega a oferta mediante un print de pantalla.

A ANLIE DAFO. A tcnica DAFO consiste en construr unha matriz para determinar cales son as
Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades na nosa candidatura, en funcin das nosas
capacidades, da competencia e o mercado. Axudaranos a coecernos mellor e definir cal a
mellor folla de ruta a seguir na nosa procura de emprego.

O funcionamento desta tcnica moi sinxelo, basease en estudar os Factores Internos (Fortalezas
e Debilidades) e os Factores Externos (Oportunidades e Ameazas). No seguinte cadro explcase
cales son os elementos clave deste diagnstico.

FACTORES INTERNOS. Son aqueles propios FACTORES EXTERNOS. Son aqueles que ten o
de ns mesmos: os nosos coecementos, mercado e a competencia: Perfil doutros
experiencia, personalidade, habilidades, etc. candidatos, demanda, situacin global do
mercado, etc.

DEBILIDADES. Son os puntos dbiles do teu AMENAZAS. Son os aspectos do mercado que
perfil profesional que reducen a posibilidade de dificultan que podas atopar un traballo. O teu
atopar traballo. Trata de superalas. obxetivo evitalas.

FORTALEZAS. Aquilo no que es bo e forte. Son OPORTUNIDADES. Caractersticas do


as vantaxes competitivas fronte a outras mercado que che benefician ou poden
candidaturas. O teu obxectivo resaltalas. beneficiarte para atopar o teu emprego. O teu
obxectivo aproveitalas.

Pxina | 6
ACTIVIDADE 3:COA OFERTA ATOPADA NO PORTAL EURES REALIZA A TA PROPIA MATRIZ
DAFO.

ANLISE DAFO
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS
Debilidades: Ameazas:

Fortalezas: Oportunidades:

Pxina | 7