Sei sulla pagina 1di 1086

Matthew 1:5 and Salmon the

Matthew 1:1 The book of the father of Boaz by Rahab, and Boaz
genealogy of Jesus Christ, the son the father of Obed by Ruth, and
of David, the son of Abraham. Obed the father of Jesse,
݁ܺ
Matthew 1:1 ‫ܘܬܗ‬ ݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳܬ ݂ܳܒܐ ݁ ܺ݁ܕܝܠ ݂ܳܝܕ‬ Matthew 1:5 ‫ܣܠܡܘܢ ܐܘܠ ݂ܳܕ ݂ܳܠܒܥܙ‬
‫ܡܫܝܚܐ ݁ܒܪܗ ݁ܕ ݂ܳܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ ݁ܒܪܗ‬݁ܺ ‫݁ܕܝܫܘܥ‬ ‫ܘܬ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܡܢ ܪܚ ݂ܳܒ ݁ܒܥܙ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܥ‬
݂ܳ ‫ܘܒ ݂ܳܝܕ ܡܢ ܪܥ‬
݁ܺ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܥ‬
‫ܐܒܪܗܡ ܣܣ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬ ‫ܘܒ ݂ܳܝܕ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܐܝܫܝ׃‬

Matthew 1:2 Abraham was the Matthew 1:6 and Jesse the father
father of Isaac, and Isaac the father of David the king. And David was
of Jacob, and Jacob the father of the father of Solomon by the wife
Judah and his brothers, of Uriah,

Matthew 1:2 ‫ܺ݁ ܐ ݂ܳܒܪܗܡ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬ Matthew 1:6 ‫ܐܝܫܝ ܐܘܠ ݂ܳܕ ݂ܳܠܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ‬
݁ܺ
‫ܘܒ‬݂ܳ ‫ܐܝܣܚܩ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܝܥܩ‬ ݁ܺ ‫ܠܐܝܣܚܩ‬ ‫ܡ ݁ܠܟܐ ݁ܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܫܠܝܡܘܢ ܡܢ‬
݁ܺ ݁ܺ
‫ܘܕܐ ܘܠܐܚܘܗܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܒ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܝܗ‬
݂ܳ ‫ܝܥܩ‬ ‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ݁ܕܐܘܪܝܐ׃‬

Matthew 1:3 and Judah the father Matthew 1:7 and Solomon the
of Perez and Zerah by Tamar, and father of Rehoboam, and
Perez the father of Hezron, and Rehoboam the father of Abijah,
Hezron the father of Ram, and Abijah the father of Asaph,

݂ܳ ‫ܺ݁ܝܗ‬
Matthew 1:3 ‫ܘܕܐ ܐܘܠ ݂ܳܕ ݂ܳܠܦܪܨ‬ Matthew 1:7 ‫ܫܠܝܡܘܢ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬
‫ܘܠܙܪܚ ܡܢ ݁ܬܡܪ ݁ܦܪܨ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܚܨܪܘܢ‬ ‫ܐܒܝܐ ܐ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܐ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܠܪܚ ݂ܳܒܥܡ ܪܚ ݂ܳܒܥܡ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠ‬
‫ܚܨܪܘܢ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܐܪܡ׃‬ ‫ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܐܣܐ׃‬

Matthew 1:4 and Ram the father Matthew 1:8 and Asaph the father
of Amminadab, and Amminadab of Jehoshaphat, and Jehoshaphat
the father of Nahshon, and the father of Joram, and Joram the
Nahshon the father of Salmon, father of Uzziah,

Matthew 1:4 ‫ܐܪܡ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܥ ܺ݁ܡܝܢ ݂ܳܕ ݂ܳܒ‬ Matthew 1:8 ‫ܐܣܐ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬
‫ܥ ܺ݁ܡܝܢ ݂ܳܕ ݂ܳܒ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܢܚܫܘܢ ܢܚܫܘܢ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬ ‫ܠܝܗܘܫ ݂ܳܦܛ ܝܗܘܫ ݂ܳܦܛ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܝܘܪܡ‬
‫ܠܣܠܡܘܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܝܘܪܡ ܐܘܠܕ ܠܥ‬
‫ܘܙܝܐ׃‬ ݂ܳ
Matthew 1:9 and Uzziah the father of Eliakim, and Eliakim the
father of Jotham, and Jotham the father of Azor,
father of Ahaz, and Ahaz the
father of Hezekiah, Matthew 1:13 ‫ܘܪܒ ݂ܳܒܠ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬ ݁ ‫ܙ‬
‫ܘܕ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܐܠܝ ܺ݁ܩܝܡ‬
݂ܳ ‫ܘܕ ܐ ݂ܳ ܺ݁ܒܝ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܠ‬
݂ܳ ‫ܐܒܝ‬
Matthew 1:9 ‫ܘܬܡ‬ ݁ܺ ‫ܥ‬
݂ܳ ‫ܘܙܝܐ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܝ‬ ‫ܐܠܝ ܺ݁ܩܝܡ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܥܙܘܪ׃‬
‫ܘܬܡ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܐܚܙ ܐܚܙ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ ‫ܝ‬
‫ܠܚܙܩܝܐ׃‬ Matthew 1:14 and Azor the father
of Zadok, and Zadok the father of
Matthew 1:10 and Hezekiah the Achim, and Achim the father of
father of Manasseh, and Manasseh Eliud,
the father of Amos, and Amos the
father of Josiah, Matthew 1:14 ‫ܥܙܘܪ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܙ ݂ܳܕܘܩ‬
‫ܐܟܝܢ ܐ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܢ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܙ ݂ܳܕܘܩ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠ‬
݁ܺ
Matthew 1:10 ‫ܚܙܩܝܐ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܡܢܫܐ‬ ‫ܘܕ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܐܠܝ‬
‫ܡܢܫܐ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܐܡܘܢ ܐܡܘܢ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬
‫ܘܫܝܐ׃‬ ݁ܺ ‫ܠܝ‬ Matthew 1:15 and Eliud the father
of Eleazar, and Eleazar the father
Matthew 1:11 and Josiah the of Matthan, and Matthan the father
father of Jechoniah and his of Jacob,
brothers, at the time of the
݁ܺ
deportation to Babylon. Matthew 1:15 ‫ܘܕ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ݁ܺ ‫ܺ݁ ܐܠܝ‬
‫ܠܐܠܝܥܙܪ ܐܠܝܥܙܪ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܡ ݂ܳܬܢ ܡ ݂ܳܬܢ‬
Matthew 1:11 ‫ܘܫܝܐ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬ ݁ܺ ‫ܝ‬ ‫ܘܒ׃‬
݂ܳ ‫ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܝܥܩ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒܠ׃‬
݂ܳ ‫ܘܟܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗܝ ݁ܒ ݂ܳܓܠ‬
݂ܳ ‫ܠܝ‬
Matthew 1:16 and Jacob the
Matthew 1:12 And after the father of Joseph the husband of
deportation to Babylon: Jechoniah Mary, of whom Jesus was born,
was the father of Shealtiel, and who is called Christ.
Shealtiel the father of Zerubbabel,
Matthew 1:16 ‫ܘܒ ܐܘܠ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ ‫ܝܥܩ‬
݁ܺ ݁ ݁
‫ܠܝܘܣܦ ݁ܓ ݂ܳܒܪܗ ܕܡܪܝܡ ܕܡܢܗ ܐ ݂ܳܬܝܠ ݂ܳܕ‬
Matthew 1:12 ‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܢ ݁ܒ ݂ܳܬܪ ݁ܓܠ‬
‫ܘܟܢܝܐ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܫܠ ݂ܳ ܺ݁ܬܐܝܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܝܢ ݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒܠ ܝ‬ ‫ܡܫܝܚܐ׃ ܣ‬ ݁ܺ ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܡ ݂ܳܬܩܪܐ‬
݁ ‫ܫܠ ݂ܳ ܺ݁ܬܐܝܠ ܐܘܠ ݂ܳܕ ܠܙ‬
‫ܘܪܒ ݂ܳܒܠ׃‬
Matthew 1:17 So all the
Matthew 1:13 and Zerubbabel the generations from Abraham to
father of Abiud, and Abiud the David were fourteen generations,
and from David to the deportation Matthew 1:20 But as he
to Babylon fourteen generations, considered these things, behold, an
and from the deportation to angel of the Lord appeared to him
Babylon to the Christ fourteen in a dream, saying, "Joseph, son of
generations. David, do not fear to take Mary as
your wife, for that which is
Matthew 1:17 ‫݁ܟܠܗܝܢ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬ conceived in her is from the Holy
‫ܥܕܡܐ ݂ܳܠܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ‬ ݂ܳ݁ܺ ‫ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܡܢ ܐ ݂ܳܒܪܗܡ‬ Spirit.
‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܐ ݁ܪܒܥܣܪܐ ܘܡܢ ݁ܕܘ ݂ܳܝܕ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒܠ ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܐ ݁ܪܒܥܣܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܓܠ‬
݂ܳ Matthew 1:20 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܠܝܢ ݁ܕܝܢ ܐ ݂ܳܬܪ ܺ݁ܥܝ‬
‫ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܘܬܐ ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒܠ‬ ݁
݂ܳ ‫ܘܡܢ ܓܠ‬ ݁ܺ ‫ܐ ݂ܳܬ‬
‫ܐܟܐ ݁ܕܡܪܝܐ ݁ܒܚܠܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܙܝ ܠܗ ܡܠ‬
‫ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܐ ݁ܪܒܥܣܪܐ ܣܣ׃‬ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܘܣ ݂ܳܦ ݁ܒܪܗ ݁ܕ ݂ܳܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ ܠܐ‬
‫݁ܬ ݂ܳܕܚܠ ܠܡܣ ݂ܳܒ ܠܡܪܝܡ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬ ݂ܳܟ ܗܘ‬
‫ܐܬܝܠ ݂ܳܕ ݁ܒܗ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ‬ ݁ܺ ‫݁ܓܝܪ ݁ܕ‬
Matthew 1:18 Now the birth of ݂ܳ
Jesus Christ took place in this ݂ܳ ‫݁ܕܩ‬
‫ܘܕܫܐ׃‬
way. When his mother Mary had
been betrothed to Joseph, before Matthew 1:21 She will bear a son,
they came together she was found and you shall call his name Jesus,
to be with child from the Holy for he will save his people from
Spirit. their sins."

Matthew 1:18 ‫ܝ ݁ܠܕܗ ݁ܕܝܢ ݁ܕܝܫܘܥ‬ Matthew 1:21 ‫݁ ܺ݁ܬܐܠ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ݁ܒܪܐ‬
‫ܡܟܝܪܐ ܗܘ ݂ܳܬ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܡܫܝܚܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ ܗܘܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬݁ܺ ‫ܘܬܩܪܐ ܫܡܗ ܝܫܘܥ ܗܘ ݁ܓܝܪ‬ ݂ܳ
‫ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܠܝܘܣ ݂ܳܦ ܥ ݂ܳܕܠܐ‬ ‫ܢܚܝܘܗܝ ܠܥܡܗ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ׃‬
‫ܫܬ ݂ܳܟܚ ݂ܳܬ ݁ܒܛܢܐ ܡܢ‬ ݁ ‫ܘܬ ݂ܳܦܘܢ ܐ‬
݁ ‫ܫܬ‬
݁ ‫ܢ‬
‫ܘܕܫܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܪܘܚܐ ݁ܕܩ‬ Matthew 1:22 All this took place
to fulfill what the Lord had spoken
Matthew 1:19 And her husband by the prophet:
Joseph, being a just man and
unwilling to put her to shame, Matthew 1:22 ‫ܗ ݂ܳܕܐ ݁ܕܝܢ ݁ܟܠܗ‬
resolved to divorce her quietly. ‫ܐܬܐܡܪ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܗܘ ݂ܳܬ ݁ܕܢ ݂ܳܬܡܠܐ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܡܪܝܐ ݁ܒܝ ݂ܳܕ‬
‫ܢܒܝܐ׃‬
Matthew 1:19 ‫ܝܘܣ ݂ܳܦ ݁ܕܝܢ ݁ܒܥܠܗ‬
‫ܨܒܐ ݁ܕ ݂ܳܢܦܪܣܝܗ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܟܐܢܐ ܗܘܐ ܘܠܐ‬ Matthew 1:23 "Behold, the virgin
݁ܺ ‫ܐܬܪ ܺ݁ܥܝ ܗܘܐ ݁ܕܡܛܫܝ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ ܢܫܪܝܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ shall conceive and bear a son, and
they shall call his name
Immanuel" (which means, God Jews? For we saw his star when it
with us). rose and have come to worship
him."
Matthew 1:23 ‫݁ܕܗܐ ݁ܒ ݂ܳܬܘܠ ݁ܬܐ‬
‫ܘܬܐܠ ݂ܳܕ ݁ܒܪܐ ܘܢܩܪܘܢ ܫܡܗ‬݁ܺ ‫݁ܬܒܛܢ‬ ݁ܺ
݂ܳ ݂ܳ Matthew 2:2 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܐ ݁ܝܟܘ ܡ ݁ܠܟܐ‬
݁ ‫ܘܐܝܠ ݁ܕܡ ݁ܬ ݁ܬ‬
݁ܺ ‫ܥܡܢ‬ ݁ܺ ‫݁ ܺ݁ܕܝܗܘܕܝܐ ݁ܕ‬
݁ ‫ܐܬܝܠ ݂ܳܕ ܚܙܝܢ ݁ܓܝܪ ݁ܟ‬
‫ܪܓܡ ܥܡܢ ܐܠܗܢ׃‬ ‫ܘܟ ݂ܳܒܗ‬ ݂ܳ ݂ܳ
‫ܣܓ ݂ܳܕ ܠܗ׃‬݁ ‫ܐܬܝܢ ܠܡ‬݂ܳ ‫݁ܒܡ ݂ܳܕܢܚܐ ܘ‬
Matthew 1:24 When Joseph woke
from sleep, he did as the angel of Matthew 2:3 When Herod the
the Lord commanded him: he took king heard this, he was troubled,
his wife, and all Jerusalem with him;

Matthew 1:24 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܩܡ ݁ܕܝܢ ܝܘܣܦ‬ Matthew


݁ܺ 2:3 ‫ܣ‬ ‫ܘܕ‬ ݂ܳ ‫ܪ‬‫ܗ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫ܫܡܥ‬
‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ܠܗ‬ ‫ܥܒ ݂ܳܕ‬
݂ܳ ‫ܡܢ ܫ ݂ܳܢܬܗ‬ ‫ܘܟܠܗ ܐܘܪܫܠܡ‬݂ܳ ‫ܐܬ ݁ܬ ܺ݁ܙܝܥ‬
݁ ‫ܡ ݁ܠܟܐ ܘ‬
‫ܘܕ ݂ܳܒܪܗ ܠܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ׃‬݂ܳ ‫ܐܟܗ ݁ܕܡܪܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܠ‬ ‫ܥܡܗ׃‬

Matthew 1:25 but knew her not Matthew 2:4 and assembling all
until she had given birth to a son. the chief priests and scribes of the
And he called his name Jesus. people, he inquired of them where
the Christ was to be born.
Matthew 1:25 ‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܠ ܺ݁ܐ ܚ ݂ܳܟܡܗ‬
݂ܳ ‫݁ܕܝܠ ݂ܳܕ ݂ܳܬܗ ܠ ݂ܳܒܪܗ ܒ‬
‫ܘܟܪܐ ܘܩܪ ݂ܳܬ ܫܡܗ‬ ݁ Matthew 2:4 ‫ܘܟܢܫ ݁ܟܠܗܘܢ ܪ ݁ܒܝ־‬ ݂ܳ
‫ܝܫܘܥ ܣܣ׃‬ ݁
‫݁ܟܗܢܐ ܘܣ ݂ܳܦܪܐ ܕܥܡܐ ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ‬
݁ܺ ‫ܐܝܟܐ ܡ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܠ ݂ܳܕ‬
‫ܡܫܝܚܐ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܠܗܘܢ ݁ܕ‬
Matthew 2:1 Now after Jesus was
born in Bethlehem of Judea in the Matthew 2:5 They told him, "In
days of Herod the king, behold, Bethlehem of Judea, for so it is
wise men from the east came to written by the prophet:
Jerusalem,
Matthew 2:5 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܐܡܪܘ‬
Matthew 2:1 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܐ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܠ ݂ܳܕ ܝܫܘܥ‬ ‫ܘܕܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ ݁ܓܝܪ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܝܬ־ܠܚܡ ݁ܕܝܗ‬
݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܒ‬
݁ܺ ݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܒ ݁ܒ‬
‫ܘܕܣ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־ܠܚܡ ݁ܕܝܗ‬
݂ܳ ‫ܘܕܐ ݁ܒܝܘܡܝ ܗܪ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܒ‬ ‫ܢܒܝܐ׃‬
‫ܡܓܘܫܐ ܡܢ ܡ ݂ܳܕܢܚܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟܐ ܐ ݂ܳܬܘ‬
݁ܺ
‫ܠܐܘܪܫܠܡ׃‬ Matthew 2:6 "'And you, O
Bethlehem, in the land of Judah,
Matthew 2:2 saying, "Where is he are by no means least among the
who has been born king of the
rulers of Judah; for from you shall until it came to rest over the place
come a ruler who will shepherd where the child was.
my people Israel.'"
Matthew 2:9 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥܘ‬
Matthew 2:6 ‫ܝܬ־ܠܚܡ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܦ ܐܢ ݁ܬܝ ݁ܒ‬ ݁ ‫ܡܢ ܡ ݁ܠܟܐ ܐܙܠܘ ܘܗܐ ݁ܟ‬
‫ܘܟ ݂ܳܒܐ ܗܘ‬
‫ܘܕܐ ܠܐ ܗܘ ݁ܝܬܝ ݁ܒ ܺ݁ܨܝܪܐ ݁ܒܡ ݁ܠܟܐ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܺ݁ ݁ܕܝܗ‬ ‫݁ܕܚܙܘ ݁ܒܡ ݂ܳܕܢܚܐ ܐܙܠ ܗܘܐ ݂ܳܩܕܡܝܗܘܢ‬
‫ܘܕܐ ܡܢ ݂ܳܟܝ ݁ܓܝܪ ܢ ݁ܦܘܩ ܡ ݁ܠܟܐ ݁ܕܗܘ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܝܗ‬ ‫ܐܬܐ ܩܡ ܠܥܠ ܡܢ ܐ ݁ܝܟܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܕܡܐ ݁ܕ‬
݂ܳ
݁ܺ ‫ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ‬ ‫ܐܝܬܘܗܝ ܛܠܝܐ׃‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫ܐܝܣܪܐܝܠ׃ ܣ‬

Matthew 2:7 Then Herod Matthew 2:10 When they saw the
summoned the wise men secretly star, they rejoiced exceedingly
and ascertained from them what with great joy.
time the star had appeared.
Matthew 2:10 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܚܙܐܘܗܝ‬
Matthew 2:7 ‫ܘܕܣ‬ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܗܪ‬ ‫ܘܬܐ ܪ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ݁ܕܛ ݂ܳܒ׃‬ ݁ܺ ‫ܘܟ ݂ܳܒܐ‬
݂ܳ ‫ܚܕܝܘ ܚ ݂ܳܕ‬ ݁ ‫݂ܳܠܟ‬
݂ܳ ݂ܳ
‫ܡܓܘܫܐ ܺ݁ܘܝܠ ݂ܳܦ‬ ݂ܳ ‫ܐܝ ݂ܳܬ ܩܪܐ ܠ‬݁ܺ ‫ܡܛܫܝ‬
‫ܚܙܝ ܠܗܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܡܢܗܘܢ ݁ܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܐ ݂ܳܬ‬
݂ܳ Matthew 2:11 And going into the
‫ܘܟ ݂ܳܒܐ׃‬ ݁ ‫݁ܟ‬ house they saw the child with
Mary his mother, and they fell
Matthew 2:8 And he sent them to down and worshiped him. Then,
Bethlehem, saying, "Go and search opening their treasures, they
diligently for the child, and when offered him gifts, gold and
you have found him, bring me frankincense and myrrh.
word, that I too may come and
worship him." Matthew 2:11 ‫ܝܬܐ‬ ݁ ‫ܘܥܠܘ ݂ܳܠܒ‬
‫ܘܚܙܐܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܥܡ ܡܪܝܡ ܐܡܗ‬
Matthew 2:8 ‫ܝܬ־‬ ݂ܳ ‫ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ݂ܳܠܒ‬ ݁ ‫ܣܓ ݂ܳܕܘ ܠܗ ܘ ݂ܳܦ ݂ܳܬܚܘ ܺ݁ܣܝܡ ݂ܳܬܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܠܘ‬
‫ܗܒܐ ܘܡܘܪܐ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ ܕ‬
‫ܠܚܡ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܥܩ ݂ܳܒܘ ܥܠ‬
݁ ݁
݁ ‫ܐܝ ݂ܳܬ ܘܡܐ ܕ‬ ݁ܺ
݁ܺ ‫ܚܦܝܛ‬ ݁ ‫ܘ ݂ܳܠܒ‬
‫ܐܫܟܚܬܘܢܝܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܢܬܐ׃ ܛܠܝܐ‬
‫ܐܙܠ‬݁ܺ ‫ܐܦ ܐܢܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܘ ܚܘܐܘܢܝ ݁ܕ‬
‫ܘܕ ܠܗ׃‬ ݁ ‫ܐ‬
݂ܳ ‫ܣܓ‬ Matthew 2:12 And being warned
in a dream not to return to Herod,
Matthew 2:9 After listening to the they departed to their own country
king, they went on their way. And by another way.
behold, the star that they had seen
when it rose went before them Matthew 2:12 ‫ܚܙܝ ܠܗܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܐܬ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁
݂ܳ ‫݁ܒܚܠܡܐ ܕܠܐ ܢܗܦ ݂ܳܟܘܢ ܠܘ ݂ܳܬ ܗܪ‬
‫ܘܕܣ‬ ݁
݁ܺ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܪܝܐ ݁ܒ‬
‫ܐܬܪܗܘܢ‬
݂ܳ ‫ܘܒܐܘܪܚܐ ܐܚܪ ݂ܳܬܐ ܐܙܠܘ ܠ‬
݂ܳ ‫ܢܒܝܐ ݁ܕܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
݁ܺ
‫ܣܣ׃‬ ‫݁ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܩܪ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܒܪܝ ܣܣ׃‬

Matthew 2:13 Now when they Matthew 2:16 Then Herod, when
had departed, behold, an angel of he saw that he had been tricked by
the Lord appeared to Joseph in a the wise men, became furious, and
dream and said, "Rise, take the he sent and killed all the male
child and his mother, and flee to children in Bethlehem and in all
Egypt, and remain there until I tell that region who were two years
you, for Herod is about to search old or under, according to the time
for the child, to destroy him." that he had ascertained from the
wise men.
Matthew 2:13 ‫ܚܙܝ‬ ݁ܺ ‫݁ܟܕ ݁ܕܝܢ ܐܙܠܘ ܐ ݂ܳܬ‬
݂ܳ
݁ ݁
‫ܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܒܚܠܡܐ ܠܝܘܣ ݂ܳܦ‬
݁
݂ܳ ‫ܡܠ‬ Matthew 2:16 ‫ܘܕܣ ݁ܟ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܗܪ‬
‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܩܘܡ ܕ ݂ܳܒܪ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ‬ ‫ܡܓܘܫܐ ܐ ݂ܳܬܚܡ ݂ܳܬ‬ ݁ ݂ܳ ‫ܚܙܐ ݁ܕ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܬܒܙܚ ܡܢ‬
‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܡ ܺ݁ܢ ܗܘܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܥܪܘܩ ܠܡܨܪܝܢ‬ ‫ܝܬ־‬ ݂ܳ ‫ܛ ݂ܳܒ ܘܫ ݁ܕܪ ܩܛܠ ܛܠܝܐ ݁ܟܠܗܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒ‬
‫ܥܬ ݂ܳܝܕ ܗܘ ݁ܓܝܪ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ‬ ‫ܠܚܡ ܘ ݂ܳܕ ݂ܳܟܠܗܘܢ ݁ܬܚܘܡܝܗ ܡܢ ݁ܒܪ‬
‫ܝܟ‬݂ܳ ‫ܘܕܣ ܠܡ ݂ܳܒܥܝܗ ܠܛܠܝܐ ܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܪ‬ ‫ܝܟ ܙ ݂ܳܒܢܐ‬ ݁ ‫ܠܬ‬
݂ܳ ‫ܚܬ ܐ‬ ݁ܺ ‫ܪܬܝܢ‬
݂ܳ ‫ܫܢܝܢ ܘ‬ ݁ ‫݁ܬ‬
‫ܘܒ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܘܗܝ׃‬
݁ ‫݁ܕܢ‬
‫ܡܓܘܫܐ׃‬ ݁
݂ܳ ‫ܕܥܩ ݂ܳܒ ܡܢ‬
Matthew 2:14 And he rose and Matthew 2:17 Then was fulfilled
took the child and his mother by what was spoken by the prophet
night and departed to Egypt Jeremiah:
Matthew 2:14 ‫ܝܘܣ ݂ܳܦ ݁ܕܝܢ ܩܡ‬ ݁ܺ
Matthew 2:17 ‫ܗܝ ݁ܕܝܢ ܐ ݂ܳܬܡܠܝ ܡ ݁ܕܡ‬
‫ܫܩܠܗ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ݁ܒܠܠܝܐ ܘܥܪܩ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܬܐܡܪ ݁ܒܝ ݂ܳܕ ܐܪܡܝܐ‬
‫ܢܒܝܐ ݁ܕܐܡܪ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫ܠܡܨܪܝܢ׃‬
Matthew 2:18 "A voice was heard
Matthew 2:15 and remained there
in Ramah, weeping and loud
until the death of Herod. This was
lamentation, Rachel weeping for
to fulfill what the Lord had spoken
her children; she refused to be
by the prophet, "Out of Egypt I
comforted, because they are no
called my son."
more."
Matthew 2:15 ‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܗܘܐ ݁ܬܡܢ‬ Matthew 2:18 ‫ܫܬܡܥ‬ ݁ ‫ܩܠܐ ܐ‬
‫ܘܕܣ ݁ܕܢ ݂ܳܬܡܠܐ ܡ ݁ܕܡ‬
݂ܳ ‫ܘܬܗ ݁ܕܗܪ‬݁ ‫ܠܡ‬
‫ܡܬܐ ݁ܒ ݂ܳܟܝܐ ܘܐܠܝܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܪܚܝܠ‬
݂ܳ ‫݁ܒܪ‬
‫݁ܒ ݂ܳܟܝܐ ܥܠ ݁ܒܢܝܗ ܘܠܐ ܨ ݂ܳܒܝܐ‬
݁ܺ ‫ܠܡ ݂ܳܬ ݁ܒܝܐܘ ܡܛܠ ݁ܕܠܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ ݁ܣ‬ Matthew 2:22 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܫܡܥ‬
‫݁ܣ׃‬ ‫ܘܕ ܚܠ ݂ܳܦ‬ ݂ܳ ‫ܐܪܟܠܐܘܣ ܗܘܐ ܡ ݁ܠܟܐ ݁ ܺ݁ܺ݁ܒܝܗ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫ܠܬܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܕܣ ܐ ݂ܳܒܘܗܝ ݁ܕܚܠ ݁ܕܢܐܙܠ‬ ݂ܳ ‫ܗܪ‬
‫ܐܬܪܐ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒܚܠܡܐ ܕܢܐܙܠ ܠ‬ ݁ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܘ‬
Matthew 2:19 But when Herod ݁ܺ ݁
died, behold, an angel of the Lord ‫ܕ ݂ܳܓܠܝܠܐ׃‬
appeared in a dream to Joseph in
Egypt, Matthew 2:23 And he went and
lived in a city called Nazareth, that
Matthew 2:19 ‫ܘܕܣ‬ ݂ܳ ݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܺ݁ܡ‬
‫ܝܬ ݁ܕܝܢ ܗܪ‬ what was spoken by the prophets
‫ܐܟܐ ݁ܕܡܪܝܐ‬ ݁ܺ ‫ܡ ݁ܠܟܐ ܐ ݂ܳܬ‬ might be fulfilled: "He shall be
݂ܳ ‫ܚܙܝ ܡܠ‬
‫݁ܒܚܠܡܐ ܠܝܘܣ ݂ܳܦ ݁ܒܡܨܪܝܢ׃‬ called a Nazarene."

Matthew 2:20 saying, "Rise, take Matthew 2:23 ‫ܐܬܐ ܥܡܪ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ ݁
݂ܳ ‫ܡܕܝܢܬܐ ܕܡ ݂ܳܬܩܪܝܐ ܢܨܪ ݂ܳܬ ܐ‬
‫ܝܟ‬ ݁ܺ ‫݁ܒ‬
the child and his mother and go to ݂ܳ
݁ܺ ݁
‫ܐܬܐܡܪ ܒ ݂ܳܢܒܝܐ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫݁ܕܢ ݂ܳܬܡܠܐ ܡܕܡ ܕ‬
the land of Israel, for those who
sought the child's life are dead." ‫݁ܕܢܨܪܝܐ ܢ ݂ܳܬܩܪܐ ܣܣ׃‬

Matthew 2:20 ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܩܘܡ ݁ܕ ݂ܳܒܪ‬ Matthew 3:1 In those days John
‫ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܘܙܠ ܠܐܪܥܐ‬ the Baptist came preaching in the
‫ܝܬܘ ܠܗܘܢ ݁ܓܝܪ ܗܢܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܺ݁ܡ‬ wilderness of Judea,
‫݁ܕ ݂ܳܒܥܝܢ ܗܘܘ ܢ ݂ܳܦܫܗ ݁ܕܛܠܝܐ׃‬
Matthew 3:1 ‫݁ܒܗܘܢ ݁ܕܝܢ ݁ܒܝܘܡ ݂ܳܬܐ‬
Matthew 2:21 And he rose and ‫ܥܡܕܢܐ ܘܡ ݂ܳܟܪܙ‬
݂ܳ ‫ܗܢܘܢ ܐ ݂ܳܬܐ ܝܘܚܢܢ ܡ‬
݁ܺ
took the child and his mother and ݂ܳ ‫ܘܪܒܐ ݁ܕܝܗ‬
‫ܘܕ׃‬ ݁ ‫ܗܘܐ ݁ܒܚ‬
went to the land of Israel.
Matthew 3:2 "Repent, for the
Matthew 2:21 ‫ܘܝܘܣ ݂ܳܦ ܩܡ ݁ܕ ݂ܳܒܪ‬ kingdom of heaven is at hand."
‫ܐܬܐ ܠܐܪܥܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܘ‬
݁ܺ
‫݁ܕܐܝܣܪܐܝܠ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ݁ܬ‬
Matthew 3:2 ‫ܘܒܘ ܩ ݁ܪܒ ݂ܳܬ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܠܗ ܡ ݁ܠܟ‬
Matthew 2:22 But when he heard
that Archelaus was reigning over Matthew 3:3 For this is he who
Judea in place of his father Herod, was spoken of by the prophet
he was afraid to go there, and Isaiah when he said, "The voice of
being warned in a dream he one crying in the wilderness:
withdrew to the district of Galilee. 'Prepare the way of the Lord; make
his paths straight.'"
he said to them, "You brood of
Matthew 3:3 ‫ܗܢܘ ݁ܓܝܪ ܗܘ‬ vipers! Who warned you to flee
‫ܢܒܝܐ ܩܠܐ ݁ܕܩܪܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܡܝܪ ݁ܒܝ ݂ܳܕ ܐܫܥܝܐ‬
݁ܺ ‫݁ܕ‬
from the wrath to come?
‫ܘܪܒܐ ܛܝ ݂ܳܒܘ ܐܘܪܚܗ ݁ܕܡܪܝܐ‬ ݁ ‫݁ܒܚ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܐܫܘܘ ܠ‬
‫ܫܒܝܠܘܗܝ׃ ܣ‬ Matthew 3:7 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܐ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
݂ܳ ‫ܡܢ ݁ܦܪܝܫܐ ܘܡܢ ܙ ݁ܕܘܩܝܐ ݁ܕ‬
‫ܐܬܝܢ‬
Matthew 3:4 Now John wore a ‫ܐܟ ݂ܳܕܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܡܥܡ ݂ܳܕ ܺ݁ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝ ݁ܠܕܐ ݁ܕ‬
garment of camel's hair and a ‫ܘܓܙܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܢܘ ܚܘ ݂ܳܝܟܘܢ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܪ‬
leather belt around his waist, and ‫ܐܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
his food was locusts and wild
honey. Matthew 3:8 Bear fruit in keeping
with repentance.
Matthew 3:4 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ݂ܳܠܒܘܫܗ ݁ܕܣܥܪܐ‬ ݁ܺ Matthew 3:8 ‫ܥܒ ݂ܳܕܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ‬
݂ܳ
݁ ‫݁ܕ ݂ܳܓܡܠܐ ܘܐܣܪ ܚܨܐ ݁ܕܡ‬
‫ܫܟܐ ܥܠ‬
݁ ‫ܐܟ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܫܘܝܢ ܠ ݂ܳܬܝ ݂ܳܒ‬
‫ܘܬܐ׃‬
‫ܘܕ ݂ܳܒܫܐ‬
݂ܳ ‫ܘܠܬܗ ܩܡܨܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܨܘܗܝ ܘܡ‬
‫݁ܕ ݂ܳܒܪܐ׃ ܣ‬ Matthew 3:9 And do not presume
to say to yourselves, 'We have
Matthew 3:5 Then Jerusalem and Abraham as our father,' for I tell
all Judea and all the region about you, God is able from these stones
the Jordan were going out to him, to raise up children for Abraham.

Matthew 3:5 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܢ ݂ܳܦܩ ܺ݁ܐ ܗܘ ݂ܳܬ‬ Matthew 3:9 ‫ܣܒܪܘܢ‬ ݁ ‫ܘܠܐ ݁ܬ‬
‫ܘܟܠܗ‬ ݂ܳ ‫ܘܟܠܗ ܺ݁ܝܗ‬
݂ܳ ‫ܘܕ‬ ݂ܳ ‫ܠܘ ݂ܳܬܗ ܐܘܪܫܠܡ‬ ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܠܢ‬ ݁ܺ ‫ܐܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܫܟܘܢ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܘܬܐܡܪܘܢ ݁ܒܢ ݂ܳܦ‬
݁ܺ
݂ܳ
݁ ‫ܚܕܪܝ ܝ‬
‫ܘܪܕܢܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܪܐ ݁ܕ‬ ݁
‫ܐ ݂ܳܒܪܗܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܓܝܪ‬
‫ܐܦܐ‬݂ܳ ‫ܫܟܚ ܐܠܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ݁ ܺ݁ܟ‬ ݁ ‫݁ܕܡ‬
Matthew 3:6 and they were ‫ܐܒܪܗܡ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܡܩܡܘ ݁ܒܢܝܐ ܠ‬
baptized by him in the river
Jordan, confessing their sins. Matthew 3:10 Even now the axe
is laid to the root of the trees.
Matthew 3:6 ‫ܡܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܘܥ‬ Every tree therefore that does not
݁ ‫ܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡ‬
‫ܘܕܝܢ‬ ݁ ‫݁ܒܝ‬
bear good fruit is cut down and
‫݁ܒܚܛܗܝܗܘܢ׃ ܣ‬ thrown into the fire.

Matthew 3:7 But when he saw Matthew 3:10 ‫ܪܓܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܐ ݁ܕܝܢ ܢ‬
݁ܺ ‫ܺ݁ܣܝܡ ܥܠ ܥܩܪܐ ݁ ܺ݁ܕܐܝܠܢܐ ݁ܟܠ‬
‫ܐܝܠܢܐ‬
many of the Pharisees and
Sadducees coming to his baptism,
‫ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܦܐܪܐ ܛ ݂ܳܒܐ ܠܐ ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ‬ Matthew 3:14 John would have
‫ܡ ݂ܳܬ ݁ܦܣܩ ܘܢ ݂ܳܦܠ ݁ܒܢܘܪܐ׃ ܣ‬ prevented him, saying, "I need to
be baptized by you, and do you
Matthew 3:11 "I baptize you with come to me?"
water for repentance, but he who
is coming after me is mightier than Matthew 3:14 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ݁ܟܠܐ‬
‫ܣܢܝܩ ܐܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ ܐܢܐ‬
I, whose sandals I am not worthy
to carry. He will baptize you with ‫݁ܕܡܢ ݂ܳܟ ܐ ݂ܳܬܥܡ ݂ܳܕ ܘܐܢ ݁ܬ ܠܘ ݂ܳܬܝ ܐ ݂ܳܬ ݁ܝܬ׃‬
the Holy Spirit and fire.
Matthew 3:15 But Jesus answered
Matthew 3:11 ‫ܐܢܐ ܡܥܡ ݂ܳܕ ܐܢܐ‬ him, "Let it be so now, for thus it
‫ܘܬܐ ܗܘ ݁ܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܒܡܝܐ ܠ ݂ܳܬܝ ݂ܳܒ‬ is fitting for us to fulfill all
‫݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܬܪܝ ܐ ݂ܳܬܐ ܚ ܺ݁ܣܝܢ ܗܘ ܡܢܝ ܗܘ ݁ܕܠܐ‬ righteousness." Then he
‫ܫܘܐ ܐܢܐ ܡܣܢܘܗܝ ܠܡܫܩܠ ܗܘ‬
consented.
‫ܘܕܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܥܡ ݂ܳܕ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܒܪܘܚܐ ݁ܕܩ‬
‫ܘ ݂ܳܒܢܘܪܐ׃ ܣ‬
Matthew 3:15 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܥܢܐ‬
‫ܫܒܘܩ ܗܫܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ ݁ܓܝܪ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ‬
Matthew 3:12 His winnowing ‫ܘܬܐ‬ ݁ܺ ݁ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܝܐܐ ܠܢ ܕܢܡܠܐ ܟܠܗ ܟܐܢ‬
fork is in his hand, and he will ‫ܘܗ ݁ܝܕܝܢ ܫ ݂ܳܒܩܗ׃ ܣ‬
clear his threshing floor and gather
his wheat into the barn, but the Matthew 3:16 And when Jesus
chaff he will burn with was baptized, immediately he
unquenchable fire." went up from the water, and
behold, the heavens were opened
Matthew 3:12 ‫ܐܝܕܗ‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ݁ܕܪ ݂ܳܦܫܐ ݁ ܺ݁ܒ‬ to him, and he saw the Spirit of
‫ܡܕ ݁ܟܐ ܐ ݁ܕܪܘܗܝ ܘܚܛܐ ݁ܟܢܫ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ ݁
‫ܘܬ ݂ܳܒܢܐ ܡܘܩ ݂ܳܕ ܒܢܘܪܐ ܕܠܐ‬ God descending like a dove and
݂ܳ ‫ܠܐܘܨܪܘܗܝ‬
݁ ‫ܕ‬݁ coming to rest on him;
‫ܥܟܐ ܣܣ׃‬
Matthew 3:16 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܥܡ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
Matthew 3:13 Then Jesus came ‫ܐܬ ݁ܦ ݂ܳܬܚܘ ܠܗ‬
݂ܳ ‫ܚܕܐ ܣܠܩ ܡܢ ܡܝܐ ܘ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬
from Galilee to the Jordan to John, ݁ ݁ ݁
‫ܫܡܝܐ ܘܚܙܐ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܬܐ‬
to be baptized by him. ‫ܐܬ ݂ܳܬ ܥܠܘܗܝ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬
݂ܳ ‫ܝܟ ܝܘܢܐ ܘ‬
Matthew 3:13 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܺ݁ ܐ ݂ܳܬܐ ܝܫܘܥ‬ Matthew 3:17 and behold, a voice
‫ܘܪܕܢܢ ܠܘ ݂ܳܬ ܝܘܚܢܢ ݁ܕܢܥܡ ݂ܳܕ‬
݁ ‫ܡܢ ݁ܓܠܝܠܐ ܠܝ‬
from heaven said, "This is my
‫ܡܢ ܗ׃ ܣ‬ beloved Son, with whom I am well
pleased."
‫ܚܝܐ ݁ܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ݁ܒ ݂ܳܟܠ ܡܠܐ ݁ܕܢ ݂ܳܦܩܐ‬
Matthew 3:17 ‫ܘܗܐ ܩܠܐ ܡܢ‬ ‫ܡܢ ݁ܦܘܡܗ ݁ܕܐܠܗܐ׃ ܣ‬
‫ܫܡܝܐ ݁ܕܐܡܪ ܗܢܘ ݁ܒܪܝ ܚ ݁ ܺ݁ܒ ݂ܳܝܒܐ ݁ܕ ݂ܳܒܗ‬
‫ܝܬ ܣܣ׃‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐ‬
݂ܳ ‫ܨܛܒ‬ Matthew 4:5 Then the devil took
him to the holy city and set him on
Matthew 4:1 Then Jesus was led the pinnacle of the temple
up by the Spirit into the wilderness
to be tempted by the devil. Matthew 4:5 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ݁ܕ ݂ܳܒܪܗ‬
‫ܐܩܝܡܗ‬ ݁ܺ ‫ܘܕܫܐ ܘ‬ ݁ܺ ‫ܐ ݂ܳܟܠܩܪܨܐ ܠ‬
݂ܳ ‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬ ܩ‬݂ܳ
Matthew 4:1 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐ ݂ܳܬ ݁ܕ ݂ܳܒܪ‬ ‫ܥܠ ݁ܟ ݂ܳܢܦܐ ݁ܕܗ ݁ܝܟܠܐ׃‬
‫ܘܕܫܐ ܠܡ ݂ܳܕ ݁ܒܪܐ ݁ܕܢ ݂ܳܬܢܣܐ‬
݂ܳ ‫ܡܢ ܪܘܚܐ ݁ܕܩ‬
‫ܡܢ ܐ ݂ܳܟܠܩܪܨܐ׃ ܣ‬ Matthew 4:6 and said to him, "If
you are the Son of God, throw
Matthew 4:2 And after fasting yourself down, for it is written,
forty days and forty nights, he was "'He will command his angels
hungry. concerning you,' and "'On their
hands they will bear you up, lest
Matthew 4:2 ‫ܘܡܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܘܨܡ ܐ ݁ܪܒ ܺ݁ܥܝܢ ܝ‬ you strike your foot against a
‫ܐܪܒ ܺ݁ܥܝܢ ܠܝܠܘܢ ܐܚܪܝ ݂ܳܬ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܦܢ׃‬ ݁ ‫ܘ‬ stone.'"

Matthew 4:3 And the tempter Matthew 4:6 ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ݁ܒܪܗ‬


came and said to him, "If you are ‫ܚܬ ݁ܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܒ‬
݁ ‫ܠܬ‬ ݁ܺ ‫ܐܢ ݁ܬ ݁ܕܐܠܗܐ‬
݂ܳ ‫ܫܕܝ ܢ ݂ܳܦܫ ݂ܳܟ‬݂ܳ
the Son of God, command these
݁
‫ܐܟܘܗܝ ݂ܳܢܦܩ ݂ܳܕ ܥܠܝܟְ ܘܥܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܓܝܪ ݁ܕܠܡܠ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܝܗܘܢ ܢܫܩܠܘܢ ݂ܳܟ ݁ܕܠܐ ݁ܬ ݁ܬܩܠ‬ ݁ܺ
stones to become loaves of bread."
‫ܐܦܐ ܪ ݂ܳܓܠ ݂ܳܟ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܟ‬
Matthew 4:3 ‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ܗܘ ݁ܕܡܢܣܐ‬
‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ݁ܒܪܗ ܐܢ ݁ܬ ݁ܕܐܠܗܐ‬ Matthew 4:7 Jesus said to him,
‫ܐܦܐ ܢܗܘܝܢ ܠܚܡܐ׃‬݂ܳ ‫ܐܡܪ ݁ܕܗܠܝܢ ݁ ܺ݁ܟ‬ "Again it is written, 'You shall not
put the Lord your God to the test.'"
Matthew 4:4 But he answered, "It
is written, "'Man shall not live by Matthew 4:7 ‫ܘܒ‬ ݂ܳ ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ݁ܬ‬
bread alone, but by every word ‫݁ܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܒ ݁ܕܠܐ ݁ܬܢܣܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗ ݂ܳܟ׃ ܣ‬
that comes from the mouth of
God.'" Matthew 4:8 Again, the devil took
him to a very high mountain and
Matthew 4:4 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ‬ showed him all the kingdoms of
݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳܬ ݂ܳܝܒ ݁ܕܠܐ ܗܘܐ ݁ܒܠܚܡܐ ݁ܒܠܚ‬
‫ܘܕ‬ the world and their glory.
Matthew 4:12 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
Matthew 4:8 ‫ܘܒ ݁ܕ ݂ܳܒܪܗ‬݂ܳ ‫݁ܬ‬ ݁ܺ
‫ܫܬܠܡ ܫ ܺ݁ܢܝ ܠܗ ܠ ݂ܳܓܠܝܠܐ׃‬
݁ ‫݁ܕܝܘܚܢܢ ܐ‬
‫ܐ ݂ܳܟܠܩܪܨܐ ܠܛܘܪܐ ݁ܕܛ ݂ܳܒ ܪܡ ܘܚܘܝܗ‬
݂ܳ ‫݁ܟܠܗܝܢ ܡ ݁ܠܟܘ ݂ܳܬܐ ݁ܕܥܠܡܐ ܘܫ‬
‫ܘܒܚܗܝܢ׃‬ Matthew 4:13 And leaving
Nazareth he went and lived in
Matthew 4:9 And he said to him, Capernaum by the sea, in the
"All these I will give you, if you territory of Zebulun and Naphtali,
will fall down and worship me."
Matthew 4:13 ‫ܘܫ ݂ܳܒܩܗ ܠܢܨܪ ݂ܳܬ‬
Matthew 4:9 ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ‬ ‫ܐܬܐ ܥܡܪ ݁ܒ ݂ܳܟ ݂ܳܦܪܢܚܘܡ ܥܠ־ܝ ݂ܳܕ ܝܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܘܕ‬
݂ܳ ‫ܣܓ‬ ݁ ‫݁ܟܠܗܝܢ ܠ ݂ܳܟ ܐ ݁ܬܠ ܐܢ ݁ܬ ݁ܦܠ ݁ܬ‬ ݁ܺ
݁ܺ ‫݁ܒ ݂ܳܬܚܘܡܐ ݁ܕ ݂ܳܙܒܘܠܘܢ ܘ ݂ܳܕܢ ݂ܳܦ ݁ܬܠܝ׃ ܣ‬
‫ܠܝ׃‬
Matthew 4:14 so that what was
Matthew 4:10 Then Jesus said to spoken by the prophet Isaiah
him, "Be gone, Satan! For it is might be fulfilled:
written, "'You shall worship the
Lord your God and him only shall Matthew 4:14 ‫݁ܕܢ ݂ܳܬܡܠܐ ܡ ݁ܕܡ‬
you serve.'" ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܬܐܡܪ ݁ܒܝ ݂ܳܕ ܐܫܥܝܐ‬
‫ܢܒܝܐ ݁ܕܐܡܪ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
Matthew 4:10 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ‬
‫ܝܫܘܥ ܙܠ ܠ ݂ܳܟ ܣܛܢܐ ݁ܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܒ ݁ܓܝܪ‬ Matthew 4:15 "The land of
‫ܘܕ ܘܠܗ‬
݂ܳ ‫ܣܓ‬ ݁ ‫݁ܕܠܡܪܝܐ ܐܠܗ ݂ܳܟ ݁ܬ‬ Zebulun and the land of Naphtali,
‫ܘܕܘܗܝ ݁ܬ ݂ܳܦܠܘܚ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܠܚ‬ the way of the sea, beyond the
Jordan, Galilee of the Gentiles--
Matthew 4:11 Then the devil left
him, and behold, angels came and Matthew 4:15 ‫ܐܪܥܐ ݁ ܺ݁ܕ ݂ܳܙܒܘܠܘܢ‬
‫ܐܪܥܐ ݁ܕܢ ݂ܳܦ ݁ܬܠܝ ܐܘܪܚܐ ݁ܕܝܡܐ ܥ ݂ܳܒܪܘܗܝ‬
were ministering to him. ݁ܺ
‫ܘܪܕܢܢ ݁ܓܠܝܠܐ ݁ܕܥܡܡܐ׃‬݁ ‫݁ܕܝ‬

Matthew 4:11 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܫ ݂ܳܒܩܗ‬


‫ܐܟܐ ܩܪ ݂ܳܒܘ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܟܠܩܪܨܐ ܘܗܐ ܡܠ‬ Matthew 4:16 the people dwelling
‫ܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܣܣ׃‬ ݁ܺ ‫ܘܡܫ‬ in darkness have seen a great light,
and for those dwelling in the
Matthew 4:12 Now when he region and shadow of death, on
heard that John had been arrested, them a light has dawned."
he withdrew into Galilee.
Matthew 4:16 ‫ܥܡܐ ݁ܕܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ‬
‫ܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܪ ݁ܒܐ ܚܙܐ ܘܐܝܠܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܚܫ‬
‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܝ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܒܝܢ ݁ܒ‬
݁ ‫ܐܬܪܐ ܘ ݂ܳܒܛܠܠܐ ݁ܕܡ‬
Matthew 4:20 ‫ܚܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܡ‬
‫ܢܘܗܪܐ ݁ܕܢܚ ܠܗܘܢ ܣܣ׃‬ ‫ܡܨ ݂ܳܝܕ ݂ܳܬܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ׃ ܣ‬
݁ܺ ‫ܫܒܩܘ‬
݂ܳ

Matthew 4:17 From that time Matthew 4:21 And going on from
Jesus began to preach, saying, there he saw two other brothers,
"Repent, for the kingdom of James the son of Zebedee and
heaven is at hand." John his brother, in the boat with
݁ܺ Zebedee their father, mending
݁
Matthew 4:17 ‫ ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܝܫܘܥ‬their nets, and he called them.
݂ܳ ‫ܠܡܐܡܪ ݁ܬ‬
‫ܘܒܘ ܩ ݁ܪܒ ݂ܳܬ ܠܗ‬ ݁ܺ ‫ܠܡ ݂ܳܟܪܙܘ ܘ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ ܣܣ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܓܝܪ ܡ ݁ܠܟ‬ Matthew 4:21 ‫ܥܒܪ ܡܢ ݁ܬܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ‬
݂ܳ
‫ܘܒ ܒܪ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܚܙܐ ܐܚܪܢܐ ܐܚܐ ܬܪܝܢ ܝܥܩ‬
Matthew 4:18 While walking by ‫ܐܠܦܐ ܥܡ ܙ ݂ܳܒ ݂ܳܕܝ‬ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܙ ݂ܳܒ ݂ܳܕܝ ܘܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ ݁ܒ‬
the Sea of Galilee, he saw two ‫ܡܨ ݂ܳܝܕ ݂ܳܬܗܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܡܬܩܢܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܒܘܗܘܢ ݁ܕ‬
brothers, Simon (who is called ‫ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ׃‬
Peter) and Andrew his brother,
casting a net into the sea, for they Matthew 4:22 Immediately they
were fishermen. left the boat and their father and
followed him.
Matthew 4:18 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܡܗܠ ݂ܳܟ ܥ ܺ݁ܠ־ܝ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ
݁ܺ ݁
‫ܝܡܐ ܕ ݂ܳܓܠ ܺ݁ܝܠܐ ܚܙܐ ܬܪܝܢ ܐܚܝܢ‬ ݁ Matthew 4:22 ‫ܚܕܐ‬ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܡ‬
݂ܳ
‫ܐܢܕܪܐܘܣ‬ ݁ ‫ܐܦܐ ܘ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܩܪܝ ݁ ܺ݁ܟ‬ ݂ܳ ‫ܫܡܥܘܢ ݁ܕ‬ ‫ܐܒܘܗܘܢ ܘܐܙܠܘ‬ ݂ܳ ‫ܐܠܦܐ ܘܠ‬ ݂ܳ ‫ܫܒܩܘ ܠ‬ ݂ܳ
݁ ݁ܺ
‫ܐܚܘܗܝ ܕܪܡܝܢ ܡܨ ݂ܳܝܕ ݂ܳܬܐ ܒܝܡܐ‬ ݁ ݁
݁ܺ ‫ܣ‬ ‫׃‬ ‫ܗ‬ ‫ܪ‬‫ܬ‬݂ܳ ‫ܒ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ݁ܓܝܪ ܨܝ ݂ܳܕܐ׃‬
Matthew 4:23 And he went
Matthew 4:19 And he said to throughout all Galilee, teaching in
them, "Follow me, and I will make their synagogues and proclaiming
you fishers of men." the gospel of the kingdom and
healing every disease and every
Matthew 4:19 ‫ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬affliction among the people.
‫ܐܥܒ ݂ܳܕ ݂ܳܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܬܗܘܘܢ‬݁ ‫݁ܬܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ ܘ‬
‫ܨܝ ݂ܳܕܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝ־ܐܢܫܐ׃‬ Matthew 4:23 ݁ܺ ‫ܘܡ ݂ܳܬ ݁ܟܪ ݂ܳܟ ܗܘܐ‬
‫ܝܫܘܥ ݁ܒ ݂ܳܟܠܗ ݁ܓܠܝܠܐ ܘܡܠܦ ܗܘܐ‬
Matthew 4:20 Immediately they ‫ܪܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܣܒ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܟܢܘܫ ݂ܳܬܗܘܢ ܘܡ ݂ܳܟܪܙ‬
left their nets and followed him. ‫ܐܒ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܐ ܘܡܐܣܐ ݁ܟܠ ݁ ܺ݁ܟ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܟܘܪܗܢ ݁ܒܥܡܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ
Matthew 4:24 So his fame spread
throughout all Syria, and they Matthew 5:2 ‫ܘ ݂ܳܦ ݂ܳܬܚ ݁ܦܘܡܗ ܘܡܠܦ‬
brought him all the sick, those ‫ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ׃ ܣ‬
afflicted with various diseases and
pains, those oppressed by demons, Matthew 5:3 "Blessed are the
epileptics, and paralytics, and he poor in spirit, for theirs is the
healed them. kingdom of heaven.

Matthew 4:24 ‫ܐܫܬܡܥ ܺ݁ܛ ݁ܒܗ‬ ݁ ‫ܘ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܘܒܝܗܘܢ ܠܡ‬


Matthew 5:3 ‫ܣܟܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܛ‬
‫݁ܒ ݂ܳܟܠܗ ܣܘܪܝܐ ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ ݁ܟܠܗܘܢ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܒܪܘܚ ݁ܕ ݂ܳܕܝܠܗܘܢ ܺ݁ܗܝ ܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ׃‬
‫ܝܕܝܢ ݁ܒ ݂ܳܟܘܪܗܢܐ‬݁ܺ ‫ܥܒ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ ݁ ܺ݁ܒܝܫ‬
݁ܺ ‫ܝܨܝܢ ݁ܒ ݂ܳܬ‬݂ܳ ݁ܺ ݁ ‫ܣ‬
‫ܫܢܝܩܐ‬ ݁ܺ ‫ܐܠ‬ ‫ܚܠܦܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕ‬ ݂ܳ ‫ܡܫ‬
݁ܺ
‫ܘܕܝܘܢܐ ܘ ݂ܳܕ ݂ܳܒܪ ܐܓܪܐ ܘܡܫܪܝܐ ܘܐܣܝ‬݁ ݂ܳ
‫ܐܢܘܢ׃‬ Matthew 5:4 "Blessed are those
who mourn, for they shall be
comforted.
Matthew 4:25 And great crowds
followed him from Galilee and the ݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܒܝܗܘܢ ܠ‬
Matthew 5:4 ‫ܐܒܝܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܛ‬
Decapolis, and from Jerusalem
and Judea, and from beyond the ‫݁ܕܗܢܘܢ ܢ ݂ܳܬ ݁ܒܝܐܘܢ׃ ܣ‬
Jordan.
Matthew 5:5 "Blessed are the
Matthew 4:25 ‫ܘܐܙܠܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ ݁ܟܢܫܐ‬ meek, for they shall inherit the
݁ܺ earth.
‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܡܢ ݁ܓܠ ܺ݁ܝܠܐ ܘܡܢ ܥܣܪ ݂ܳܬ־‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ ܺ݁ܝܗ‬
‫ܘܕ‬ ݂ܳ
݁ ݁ ݁ ݁
‫ܘܡܢ ܥ ݂ܳܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܣ ܣ׃‬ Matthew 5:5 ‫ܘܒܝܗܘܢ ܠܡ ݁ ܺ݁ܟ ݂ܳܝܟܐ‬
݂ܳ ‫ܛ‬
݂ܳ ‫݁ܕܗܢܘܢ ܺ݁ܢ‬
‫ܐܪܬܘܢ ܠܐܪܥܐ׃ ܣ‬
Matthew 5:1 Seeing the crowds,
he went up on the mountain, and Matthew 5:6 "Blessed are those
when he sat down, his disciples who hunger and thirst for
came to him. righteousness, for they shall be
satisfied.
Matthew 5:1 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܐ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
‫ܘܟ ݂ܳܕ ܺ݁ܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ܩܪ ݂ܳܒܘ‬
݂ܳ ‫݂ܳܠܟܢܫܐ ܣܠܩ ܠܛܘܪܐ‬ Matthew 5:6 ‫ܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ‬
݁ ݁ܺ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܛ‬
݁ܺ ‫ܠܘ ݂ܳܬܗ ݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃‬ ‫ܘܬܐ ܕܗܢܘܢ‬݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳܦܢܝܢ ܘܨܗܝܢ ݂ܳܠܟܐܢ‬
݁ ‫ܢ‬
‫ܣܒܥܘܢ׃ ܣ‬
Matthew 5:2 And he opened his
mouth and taught them, saying:
Matthew 5:7 "Blessed are the Matthew 5:11 ‫ܘܒ ݁ܝܟܘܢ ܐܡ ݂ܳܬܝ‬ ݂ܳ ‫ܛ‬
݁ܺ ݁ ݁ܺ ݁
‫ܕ ܺ݁ܡܚܣܕܝܢ ݂ܳܠܟܘܢ ܘܪ ݂ܳܕܦܝܢ ݂ܳܠܟܘܢ‬݁
merciful, for they shall receive
mercy. ‫ܘܐܡܪܝܢ ܥܠ ݁ܝܟܘܢ ݁ܟܠ ܡܠܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ‬
݂ܳ ‫ܡܛܠ ݂ܳܬܝ ݁ܒ ݂ܳܕ ݁ܓܠ‬
‫ܘܬܐ׃‬
Matthew 5:7 ‫ܘܒܝܗܘܢ ܠܡܪܚܡܢܐ‬
݂ܳ ‫ܛ‬
‫݁ܕܥܠܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܪܚܡܐ׃ ܣ‬ Matthew 5:12 Rejoice and be
glad, for your reward is great in
Matthew 5:8 "Blessed are the pure heaven, for so they persecuted the
in heart, for they shall see God. prophets who were before you.

Matthew 5:8 ‫ܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܛ‬ Matthew 5:12 ‫ܚܕܘ ܘܪܘܙܘ‬ ݂ܳ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ‬
݁ ݁ ݁ ݁ ‫ܣܓܝ ݁ܒܫܡܝܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ ݁ܓܝܪ‬ ݁ܺ ‫݁ܕܐܓ ݂ܳܪܟܘܢ‬
‫ܕ ݂ܳܕ ݂ܳܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܢܚܙܘܢ‬ ݂ܳ ݂ܳ
݁ ݁ܺ
‫݂ܳܪܕ ݂ܳܦܘ ܠ ݂ܳܢܒܝܐ ܕܡܢ ݂ܳܩܕܡ ݁ܝܟܘܢ׃ ܣ‬
‫ܠܐܠܗܐ׃ ܣ‬

Matthew 5:9 "Blessed are the Matthew 5:13 "You are the salt of
peacemakers, for they shall be the earth, but if salt has lost its
called sons of God. taste, how shall its saltiness be
restored? It is no longer good for
Matthew 5:9 ‫ܘܒܝܗܘܢ ܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܝ‬ ݂ܳ ‫ܛ‬ anything except to be thrown out
݁ ݁
‫ܫܠܡܐ ܕ ݂ܳܒܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢ ݂ܳܬܩܪܘܢ׃ ܣ‬ and trampled under people's feet.

Matthew 5:10 "Blessed are those Matthew 5:13 ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܐܢܘܢ‬
‫ܡܠܚܗ ݁ܕܐܪܥܐ ܐܢܗܘ ݁ܕܝܢ ݁ܕܡܠܚܐ‬
who are persecuted for ‫݁ܬ ݂ܳܦ ݁ܟܗ ݁ܒܡܢܐ ݁ܬ ݂ܳܬܡܠܚ ܠܡ ݁ܕܡ ܠܐ‬
righteousness' sake, for theirs is ‫ܘܬ ݁ܬ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܫ‬ ݁ ‫ܐܙܠܐ ܐܠܐ ݁ܕ ݂ܳܬ‬
݂ܳ ‫ܫܬ ݂ܳܕܐ ݂ܳܠܒܪ‬
the kingdom of heaven. ‫ܡܢ ܐܢܫܐ׃ ܣ‬
Matthew 5:10 ‫ܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܛ‬ Matthew 5:14 "You are the light
݁ܺ ݁
‫ܘܬܐ ܕ ݂ܳܕܝܠܗܘܢ‬ ݁ܺ ݁ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܐܬ ݂ܳܪܕ ݂ܳܦܘ ܡܛܠ ܟܐܢ‬
of the world. A city set on a hill
‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܗܝ ܡ ݁ܠܟ‬ cannot be hidden.
Matthew 5:11 "Blessed are you Matthew 5:14 ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܐܢܘܢ‬
when others revile you and ‫ܫܟܚܐ ݁ܕ ݂ܳܬܛܫܐ‬
݁ ‫ܢܘܗܪܗ ݁ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܡ‬
݁ܺ
persecute you and utter all kinds of ‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ݁ܕܥܠ ܛܘܪܐ ݁ܒܢܝܐ׃‬ ݂ܳ
evil against you falsely on my
account. Matthew 5:15 Nor do people light
a lamp and put it under a basket,
but on a stand, and it gives light to ‫ܥܕܡܐ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܢܗܘܐ׃‬
݂ܳ ‫ܢܥ ݁ܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ‬
all in the house. ‫ܣ‬
݁ܺ Matthew 5:19 Therefore whoever
Matthew 5:15 ‫ܘܠܐ ܡܢܗܪܝܢ‬
‫ܐܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ ܣ‬݂ܳ ‫ܝܡܝܢ ܠܗ ݁ܬܚ‬ ݁ܺ ‫ܫܪܓܐ ܘܣ‬ relaxes one of the least of these
݁ ݂ܳ
‫ܐܠܐ ܥܠ ܡܢܪܬܐ ܘܡܢܗܪ ݂ܳܠܟܠ ܐܝܠܝܢ‬ commandments and teaches others
‫ܝܬܐ ܐܢܘܢ׃‬ ݁ ‫݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒ‬
to do the same will be called least
in the kingdom of heaven, but
Matthew 5:16 In the same way, whoever does them and teaches
let your light shine before others, them will be called great in the
so that they may see your good kingdom of heaven.
works and give glory to your
Father who is in heaven. Matthew 5:19 ‫݁ܟܠ ܡܢ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܕܢܫܪܐ‬
‫ܘܩܕܢܐ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ ܘܢܠܦ‬ ݁ ‫ܚ ݂ܳܕ ܡܢ ݁ܦ‬
Matthew 5:16 ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܢܢܗܪ‬ ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܠ ݂ܳܒܢܝܢܫܐ ݁ܒ ܺ݁ܨܝܪܐ ܢ ݂ܳܬܩܪܐ‬
݁ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ ݁ܟܠ ݁ܕܝܢ ݁ܕܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܗܪܟܘܢ ݂ܳܩܕܡ ݁ܒܢܝܢܫܐ ݁ܕܢܚܙܘܢ‬
݂ܳ ‫ܢ‬ ‫ܥܒ ݂ܳܕ‬
‫ܘܟܘܢ‬
݂ܳ ‫ܐܒ‬ ݁
݂ܳ ‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܝܟܘܢ ܛ ݂ܳܒܐ ܘܢܫܒܚܘܢ ܠ‬
݂ܳ ‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܢܠܦ ܗܢܐ ܪ ݁ܒܐ ܢ ݂ܳܬܩܪܐ ݁ܒܡ ݁ܠܟ‬
‫ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ׃ ܣ‬݁ ‫݁ܕܫܡܝܐ׃‬

Matthew 5:17 "Do not think that I Matthew 5:20 For I tell you,
have come to abolish the Law or unless your righteousness exceeds
the Prophets; I have not come to that of the scribes and Pharisees,
abolish them but to fulfill them. you will never enter the kingdom
of heaven.
Matthew 5:17 ‫ܣܒܪܘܢ‬݁ ‫ܠܐ ݁ܬ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܬ ݂ܳܝܬ ݁ܕܐܫܪܐ ܢܡܘܣܐ ܐܘ‬
‫ܢܒܝܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܕ‬ Matthew 5:20 ‫ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬
݂ܳ
‫ܠܐ ܐ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܬ ݁ܕܐܫܪܐ ܐܠܐ ݁ܕܐܡܠܐ׃‬ ‫ܘܬ ݂ܳܟܘܢ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ‬
݂ܳ ‫ܐܬܪ ܺ݁ ݁ ܺ݁ܟܐܢ‬
݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܓܝܪ ݁ܕܐܠܐ ݁ܬ‬
‫ܡܢ ݁ܕܣ ݂ܳܦܪܐ ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܠܐ ݁ܬܥܠܘܢ‬
Matthew 5:18 For truly, I say to ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܠܡ ݁ܠܟ‬
you, until heaven and earth pass
away, not an iota, not a dot, will Matthew 5:21 "You have heard
pass from the Law until all is that it was said to those of old,
accomplished. 'You shall not murder; and
whoever murders will be liable to
Matthew 5:18 ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ݁ܓܝܪ ܐܡܪ‬ judgment.'
݁ ‫ܥܕܡܐ ݁ܕܢ‬
‫ܥܒܪܘܢ ܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ‬
‫ܚܕܐ ܐܘ ܚ ݂ܳܕ ܣܪܛܐ ܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܕ‬
݂ܳ ‫ܘܐܪܥܐ ܝ‬
Matthew 5:21 ‫ܐܬܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫ܥܬܘܢ ݁ܕ‬
݁ ‫ܫܡ‬ ‫ܘܟ ܘܗ ݁ܝܕܝܢ ݁ܬܐ ܩܪ ݂ܳܒ‬
݂ܳ ‫ܥܡ ܐܚ‬
‫ܘܟܠ ݁ܕܢܩܛܘܠ‬
݂ܳ ‫ܠܩ ݂ܳܕܡܝܐ ܠܐ ݁ܬܩܛܘܠ‬ ݁ ‫ܩ‬
‫ܘܪܒܢ ݂ܳܟ׃ ܣ‬
݁ܺ ‫ܡܚܝ ݂ܳܒ ܗܘ‬
‫ܠܕܝܢܐ׃‬݂ܳ
Matthew 5:25 Come to terms
Matthew 5:22 But I say to you quickly with your accuser while
that everyone who is angry with you are going with him to court,
his brother will be liable to lest your accuser hand you over to
judgment; whoever insults his the judge, and the judge to the
brother will be liable to the guard, and you be put in prison.
council; and whoever says, 'You
fool!' will be liable to the hell of Matthew 5:25 ‫ܗܘ ݁ܝܬ ܡ ݂ܳܬܐܘܐ ܥܡ‬
fire. ‫ܥܓܠ ܥ ݂ܳܕ ܥܡܗ ܐܢ ݁ܬ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܥܠ ݁ ܺ݁ܕܝܢ ݂ܳܟ‬
‫݁ܒܐܘܪܚܐ ݁ܕܠܡܐ ݁ܒܥܠ ݁ ܺ݁ܕܝܢ ݂ܳܟ ܢܫܠܡ ݂ܳܟ‬
‫ܘܬ ݁ܦܠ‬
݂ܳ ‫ܠܓ ݁ܒܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܕܝܢܐ ܢܫܠܡ ݂ܳܟ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܕܝܢܐ‬
Matthew 5:22 ‫ܐܢܐ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬ ݁ܺ
‫ܪܓܙ ܥܠ‬ ݁ ‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܡܢ ݁ܕܢ‬ ‫ܝܬ־ܐܣܝܪܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒ‬
‫ܘܟܠ‬ ݂ܳ ‫ܠܕܝܢܐ‬݁ܺ ‫ܝܩܐ ܡܚܝ ݂ܳܒ ܗܘ‬ ݁ܺ ‫ܐܚܘܗܝ‬
݁ܺ ‫ܐ‬
݂ܳ
‫݁ܕ ܺ݁ܢܐܡܪ ܠܐܚܘܗܝ ܪܩܐ ܡܚܝ ݂ܳܒ ܗܘ‬ Matthew 5:26 Truly, I say to you,
݁ܺ ݁
‫ܠ ݂ܳܟܢܘܫܬܐ ܘܡܢ ܕܢܐܡܪ ܠܠܐ ܡܚܝ ݂ܳܒ‬ ݁
you will never get out until you
݁
‫ܠܓܗܢܐ ܕܢܘܪܐ׃‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܗܘ‬ have paid the last penny.

Matthew 5:23 So if you are Matthew 5:26 ‫ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
offering your gift at the altar and ݂ܳ ‫ܠ ݂ܳܟ ݁ܕܠܐ ݁ܬ ݁ܦܘܩ ܡܢ ݁ܬܡܢ‬
‫ܥܕܡܐ‬
there remember that your brother ‫݁ܕ ݂ܳܬ ݁ܬܠ ܫܡܘܢܐ ܐܚܪܝܐ ܣܣ׃‬
has something against you,
Matthew 5:27 "You have heard
Matthew 5:23 ‫ܐܢ ܗܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬ that it was said, 'You shall not
݁ ‫݁ܕܡܩܪ ݂ܳܒ ܐܢ ݁ܬ ܩ‬
‫ܘܪܒܢ ݂ܳܟ ܥܠ ܡ ݂ܳܕ ݁ܒܚܐ‬ commit adultery.'
݂ܳ ‫ܝܟְ ܐܚ‬
‫ܘܟ‬ ݁ܺ ‫ܘܬܡܢ ݁ܬ ݁ܬ ݁ܕ ݂ܳܟܪ ݁ܕ‬
݁ ‫ܐܚ ݂ܳܝܕ ܥܠ‬ ݂ܳ
‫ܐ ݁ܟ ݂ܳܬܐ ܡ ݁ܕܡ׃‬ ݂ܳ ‫ܥܬܘܢ ݁ܕ‬
Matthew 5:27 ‫ܐܬܐܡܪ‬ ݁ ‫ܫܡ‬
‫݁ܕܠܐ ݁ܬ ݂ܳܓܘܪ׃‬
Matthew 5:24 leave your gift
there before the altar and go. First Matthew 5:28 But I say to you
be reconciled to your brother, and that everyone who looks at a
then come and offer your gift. woman with lustful intent has
already committed adultery with
݁ ݁
Matthew 5:24 ‫ܫܒܘܩ ܬܡܢ ܩܘܪܒܢ ݂ܳܟ‬ ݂ܳ her in his heart.
‫ܘܩܕܡ ܐ ݂ܳܬܪܥܐ‬ ݁
݂ܳ ‫݂ܳܩܕܡ ܡ ݂ܳܕܒܚܐ ܘܙܠ ܠ‬
Matthew 5:28 ‫ܐܢܐ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܡܢ ݁ܕܚܙܐ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ‬ Matthew 5:32 But I say to you
‫ܚܕܐ ݁ܓܪܗ ݁ܒܠ ݁ܒܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܪܓܝܗ ܡ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܝܟ ݁ܕܢ‬
݂ܳ ‫ܐ‬ that everyone who divorces his
wife, except on the ground of
Matthew 5:29 If your right eye sexual immorality, makes her
causes you to sin, tear it out and commit adultery, and whoever
throw it away. For it is better that marries a divorced woman
you lose one of your members commits adultery.
than that your whole body be
thrown into hell. Matthew 5:32 ‫ܐܢܐ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܡܢ ݁ܕܫܪܐ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ‬
Matthew 5:29 ‫ܐܢ ݁ܕܝܢ ܥܝܢ ݂ܳܟ‬ ‫ܘܬܐ ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܠܗ‬݂ܳ ‫ܠܬܐ ݁ܕܙܢܝ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܒܪ ܡܢ ܡ‬
‫ܫܕܝܗ‬ ݁ܺ ‫ܚܨܝܗ ܘ‬ ݁ܺ ‫݁ܕܝ ܺ݁ܡܝܢܐ ܡ ݂ܳܟܫܠܐ ܠ ݂ܳܟ‬ ‫ܝܩܬܐ ݁ܓܐܪ׃‬ ݁ ‫ܫܒ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܬܓܘܪ ܘܡܢ ݁ܕܫܩܠ‬
݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ
݂ܳ ‫ܡܢ ݂ܳܟ ݁ܦܩܚ ܠ ݂ܳܟ ݁ܓܝܪ ݁ܕܢ‬
‫ܐܒ ݂ܳܕ ܚ ݂ܳܕ‬ ‫ܣ‬
‫ܗ ݁ܕܡ ݂ܳܟ ܘܠܐ ݁ܟܠܗ ݁ܦ ݂ܳܓܪ ݂ܳܟ ܢ ݁ܦܠ‬
‫݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܓܗܢܐ׃‬ Matthew 5:33 "Again you have
heard that it was said to those of
Matthew 5:30 And if your right old, 'You shall not swear falsely,
hand causes you to sin, cut it off but shall perform to the Lord what
and throw it away. For it is better you have sworn.'
that you lose one of your members
than that your whole body go into Matthew 5:33 ‫ܥܬܘܢ‬ ݁ ‫ܘܒ ܫܡ‬݂ܳ ‫݁ܬ‬
hell. ‫ܐܬܐܡܪ ܠܩ ݂ܳܕܡܝܐ ݁ܕܠܐ ݁ܬ ݂ܳܕ ݁ܓܠ‬
݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫݁ܒܡܘܡ ݂ܳܬ ݂ܳܟ ݁ܬܫܠܡ ݁ܕܝܢ ܠܡܪܝܐ‬
Matthew 5:30 ‫ܐ ݂ܳܝܕ ݂ܳܟ‬ ݁ܺ ‫ܘܐܢ‬ ‫ܡܘܡ ݂ܳܬ ݂ܳܟ׃‬
‫ܫܕܝܗ‬݁ܺ ‫݁ܕܝ ܺ݁ܡܝܢܐ ܡ ݂ܳܟܫܠܐ ܠ ݂ܳܟ ݁ܦܣܘܩ‬
݂ܳ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܡܢ ݂ܳܟ ݁ܦܩܚ ܠ ݂ܳܟ ݁ܓܝܪ ݁ܕܢ‬
‫ܐܒ ݂ܳܕ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬ Matthew 5:34 But I say to you,
‫ܝܟְ ܘܠܐ ݁ܟܠܗ ݁ܦ ݂ܳܓܪ ݂ܳܟ ܢ ݁ܦܠ‬ ݁ ‫ܗ ݁ܕܡ‬ Do not take an oath at all, either
‫݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܓܗܢܐ׃‬ by heaven, for it is the throne of
God,
Matthew 5:31 "It was also said,
'Whoever divorces his wife, let Matthew 5:34 ‫ܐܢܐ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
him give her a certificate of ‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܠܐ ݁ ܺ݁ܬܐܡܘܢ ܣ ݂ܳܟ ܠܐ‬
divorce.' ‫݁ܒܫܡܝܐ ݁ܕ ݂ܳܟܘܪܣܝܐ ܗܘ ݁ܕܐܠܗܐ׃‬

Matthew 5:31 ‫ܐ ݂ܳܬܐܡܪ ݁ܕܡܢ ݁ܕܫܪܐ‬


‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ܢ ݁ܬܠ ܠܗ ݁ܟ ݂ܳܬ ݂ܳܒܐ ݁ܕ ݂ܳܕܘܠܠܐ׃‬
Matthew 5:35 or by the earth, for
it is his footstool, or by Jerusalem, Matthew 5:39 ‫ܐܢܐ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
for it is the city of the great King. ‫ܘܩܒܠ‬݂ܳ ‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܠܐ ݁ܬܩܘܡܘܢ ܠ‬
‫݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܐܠܐ ܡܢ ݁ܕܡܚܐ ܠ ݂ܳܟ ܥܠ ݁ܦ ݁ܟ ݂ܳܟ‬
݁ܺ
Matthew 5:35 ‫ܘܠܐ ݁ܒܐܪܥܐ‬ ‫݁ܕܝ ܺ݁ܡܝܢܐ ܐ ݂ܳܦܢܐ ܠܗ ܐܦ ܐܚܪܢܐ׃‬
‫ܝܬ ܪ ݂ܳܓܠܘܗܝ ܐ ݂ܳܦܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܫܐ ܗܝ ݁ܕ ݂ܳܬܚ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܟ‬
݁ܺ
݁ܺ ‫ܐܘܪܝܫܠܡ ݁ܕ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܗ ܺ݁ܗܝ ݁ܕܡ ݁ܠܟܐ ܪ ݁ܒܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒ‬ Matthew 5:40 And if anyone
would sue you and take your tunic,
Matthew 5:36 And do not take an let him have your cloak as well.
oath by your head, for you cannot
make one hair white or black. Matthew 5:40 ‫ܘܡܢ ݁ܕܨ ݂ܳܒܐ ݁ܕ ݂ܳܢܕܘܢ‬
݁ܺ ݁ ‫ܥܡ ݂ܳܟ ܘܢܫܩܘܠ ݁ܟ‬
‫ܫܒܘܩ ܠܗ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܝܢ ݂ܳܟ‬
݁ܺ ‫ܐܦ ܡܪܛܘܛ ݂ܳܟ׃ ܣ‬
Matthew 5:36 ‫ܐ ݂ܳܦܠܐ ݁ܒܪܫ ݂ܳܟ‬
݁ ‫݁ ܺ݁ܬܐܡܐ ݁ܕܠܐ ܡ‬
݁ ‫ܫܟܚ ܐܢ ݁ܬ ܠܡ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܒܗ‬
‫ܡܬܐ ܐܘ‬ ݁ ‫ܘܟ‬
݁ ‫ܚܕܐ ݁ܕܣܥܪܐ ܐ‬
݂ܳ ‫ܡ ݂ܳܢܬܐ‬ Matthew 5:41 And if anyone
‫ܪܬܐ׃‬݁ ‫ܚܘ‬ forces you to go one mile, go with
him two miles.
Matthew 5:37 Let what you say
be simply 'Yes' or 'No'; anything Matthew 5:41 ‫ܡܢ ݁ܕܡܫܚܪ ܠ ݂ܳܟ‬
more than this comes from evil. ‫ܺ݁ܡܝܠܐ ܚ ݂ܳܕ ܙܠ ܥܡܗ ݁ܬܪܝܢ׃ ܣ‬

Matthew 5:37 ‫ܐܠܐ ݁ܬܗܘܐ‬ Matthew 5:42 Give to the one


‫ܐܝܢ ܘܠܐ ܠܐ ܡ ݁ܕܡ‬ ݁ܺ ‫ܐܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܡܠ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ‬
who begs from you, and do not
‫݁ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ ܡܢ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܗܘ׃ ܣ‬ refuse the one who would borrow
from you.
Matthew 5:38 "You have heard
that it was said, 'An eye for an eye Matthew 5:42 ‫ܡܢ ݁ܕܫܐܠ ܠ ݂ܳܟ ܗ ݂ܳܒ‬
and a tooth for a tooth.' ‫ܠܗ ܘܡܢ ݁ܕܨ ݂ܳܒܐ ݁ܕ ܺ݁ܢܐܙܦ ܡܢ ݂ܳܟ ܠܐ‬
‫݁ܬ ݂ܳܟܠܝܘܗܝ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܥܬܘܢ ݁ܕ‬
Matthew 5:38 ‫ܐܬܐܡܪ‬ ݁ ‫ܫܡ‬
‫݁ܕܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܘܫܢܐ ܚܠܦ ܫܢܐ׃‬ Matthew 5:43 "You have heard
that it was said, 'You shall love
Matthew 5:39 But I say to you, your neighbor and hate your
Do not resist the one who is evil. enemy.'
But if anyone slaps you on the
right cheek, turn to him the other
also.
Matthew 5:43 ‫ܐܬܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫ܥܬܘܢ ݁ܕ‬
݁ ‫ܫܡ‬ Matthew 5:47 And if you greet
݁ܺ ‫݁ܕܪܚܡ ܠܩ ܺ݁ܪܝܒ ݂ܳܟ ܘ‬
‫ܣܢܝ ܠ ݂ܳܒܥ ݁ܠܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒ ݂ܳܟ׃‬ only your brothers, what more are
݂ܳ
you doing than others? Do not
Matthew 5:44 But I say to you, even the Gentiles do the same?
Love your enemies and pray for ݁ܺ
those who persecute you, Matthew 5:47 ‫ܘܐܢ ܫܐܠܝܢ‬
݂ܳ ‫ܢ ݁ܒܫܠܡ ܺ݁ܐ ݁ܕܐܚ ݁ܝܟܘܢ ݁ܒܠܚ‬
‫ܘܕ‬ ‫ܐܢ ݁ܬܘ‬
Matthew 5:44 ‫ܐܢܐ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬ ‫ܡܢܐ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܐ ܗܐ‬
‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܐܚ ݂ܳܒܘ ܠ ݂ܳܒܥ ݁ܠܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒ ݁ܝܟܘܢ‬ ‫ܐܦ ܡ ݂ܳܟܣܐ ܺ݁ܗܝ ܗ ݂ܳܕܐ ܥ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܕܝܢ׃‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܘ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܪ ݂ܳܟܘ ܠܡܢ ݁ܕܠܐܛ ݂ܳܠܟܘܢ ܘ‬ ݂ܳ ݁ܺ
‫݁ܕܫ ݁ܦܝܪ ܠܡ ܺ݁ܢ ܕܣܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܘܨܠܘ ܥܠ‬݁
Matthew 5:48 You therefore must
‫ܩܛܝܪܐ ܘܪ ݂ܳܕ ݁ ܺ݁ܦܝܢ‬݁ܺ ‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕܕܒܪܝܢ ܠܟܘܢ ݁ܒ‬
݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ be perfect, as your heavenly Father
‫݂ܳܠܟܘܢ׃‬ is perfect.

Matthew 5:45 so that you may be Matthew 5:48 ‫ܗܘܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
sons of your Father who is in ‫ܘܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܓ ܺ݁ܡܝܪܐ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܐܒ‬
heaven. For he makes his sun rise ‫݁ܓ ܺ݁ܡܝܪ ܗܘ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
on the evil and on the good, and
sends rain on the just and on the Matthew 6:1 "Beware of
unjust. practicing your righteousness
before other people in order to be
݁
Matthew 5:45 ‫ܐܝܟܢܐ ܕ ݂ܳܬܗܘܘܢ‬ ݁
݁ ݁ ݁ seen by them, for then you will
‫ܘܟܘܢ ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ ܗܘ ܕܡ ݂ܳܕܢܚ‬
݂ܳ ‫ܐܒ‬ ݁
݂ܳ ‫ ܒܢܘܗܝ ܕ‬have no reward from your Father
݁ܺ ݁
‫ܫܡܫܗ ܥܠ ܛ ݂ܳܒܐ ܘܥܠ ܒܝܫܐ ܘܡܚ ݂ܳܬ‬
݁ܺ who is in heaven.
݁
‫ܡܛܪܗ ܥܠ ܟܐܢܐ ܘܥܠ ܥܘܠܐ׃‬
Matthew 6:1 ‫ܚܘܪܘ ݁ܕܝܢ ݁ܒܙ ݂ܳܕܩ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ‬
Matthew 5:46 For if you love ‫ܝܟ‬݂ܳ ‫ܥܒ ݂ܳܕܘܢܗ ݂ܳܩܕܡ ݁ܒܢܝ־ܐܢܫܐ ܐ‬݁ ‫݁ܕܠܐ ݁ܬ‬
those who love you, what reward ݁ ‫݁ܕ ݂ܳܬ ݂ܳܬܚܙܘܢ ܠܗܘܢ ܘܐܠܐ ܐܓܪܐ ܠ‬
‫ܝܬ‬ ݂ܳ
do you have? Do not even the tax ݁
‫ܘܟܘܢ ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ׃‬݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ܠܘ ݂ܳܬ ܐ ݂ܳܒ‬
collectors do the same?
݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܓܝܪ ܡ‬ Matthew 6:2 "Thus, when you
Matthew 5:46 ‫ܚܒܝܢ‬ give to the needy, sound no
‫ܚܒܝܢ ݂ܳܠܟܘܢ ܡܢܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ݁ܕܡ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ ܠܐ ܗܐ ܐܦ‬ ݁ܺ ‫ܐܓܪܐ‬ trumpet before you, as the
݂ܳ hypocrites do in the synagogues
݁ܺ ݁ ݁ܺ
‫ܡ ݂ܳܟܣܐ ܗܝ ܗ ݂ܳܕܐ ܥ ݂ܳܒܕܝܢ׃‬
and in the streets, that they may be
praised by others. Truly, I say to
you, they have received their Matthew 6:5 ‫ܘܡܐ ݁ܕܡܨܠܐ ܐܢ ݁ܬ‬
݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬
‫ܐܦܐ‬ ݁ ‫ܝܟ ܢ‬ ݂ܳ ‫ܠܐ ݁ܬܗܘܐ ܐ‬
reward. ݁ܺ ‫݁ܕܪ‬
‫ܚܡܝܢ ܠܡܩܡ ݁ܒ ݂ܳܟܢܘܫ ݂ܳܬܐ ܘ ݂ܳܒܙܘܝ ݂ܳܬܐ‬
Matthew 6:2 ‫ܐܡ ݂ܳܬܝ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܕܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ‬ ‫݁ܕܫܘܩܐ ܠܡܨܠܝܘ ݁ܕܢ ݂ܳܬܚܙܘܢ ܠ ݂ܳܒܢܝ־ܐܢܫܐ‬
‫ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܩ ݁ܒܠܘ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
‫ܩܬܐ ܠܐ ݁ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬ ܙ ݂ܳܕ‬
݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬
‫ܐܦܐ‬ ݁ ‫ܝܟ ݁ܕܥ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܕܝܢ ܢ‬ ݂ܳ ‫ܝܟְ ܐ‬݁ ‫݂ܳܩܕܡ‬ ‫ܐ ݂ܳܓܪܗܘܢ׃‬
݁ ‫ܝܟ ݁ܕܢ‬
‫ܫܬ ݁ܒܚܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܟܢܘܫ ݂ܳܬܐ ܘ ݂ܳܒܫܘܩܐ ܐ‬
‫ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܡܢ ݁ܒܢܝ־ܐܢܫܐ ܘ‬ Matthew 6:6 But when you pray,
‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܩ ݁ܒܠܘ ܐ ݂ܳܓܪܗܘܢ׃‬ go into your room and shut the
door and pray to your Father who
Matthew 6:3 But when you give is in secret. And your Father who
to the needy, do not let your left sees in secret will reward you.
hand know what your right hand is
doing, Matthew 6:6 ‫ܐܢ ݁ܬ ݁ܕܝܢ ܐܡ ݂ܳܬܝ‬
݂ܳ ‫ܠܬܘܢ ݂ܳܟ ܘܐܚ‬
‫ܘܕ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܡܨܠܐ ܐܢ ݁ܬ ܥܘܠ‬
‫ܘܟ ݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܟܣܝܐ‬
݂ܳ ‫ܐܒ‬݂ܳ ‫݁ܬܪܥ ݂ܳܟ ܘܨܠܐ ܠ‬
Matthew 6:3 ‫݁ܕܝܢ ܡܐ ݁ܕܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ‬ ‫ܐܢ ݁ܬ‬ ‫ܘܟ ݁ܕܚܙܐ ݁ܒ ݂ܳܟܣܝܐ ܢ ݂ܳܦܪܥ ݂ܳܟ‬
݂ܳ ‫ܐܒ‬
‫ܩܬܐ ܠܐ ݁ܬ ݁ܕܥ ܣܡܠ ݂ܳܟ ܡܢܐ‬ ‫ܐܢ ݁ܬ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݂ܳ ‫ܙ ݂ܳܕ‬ ݁
‫ܒ ݂ܳܓܠܝܐ׃‬
‫ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ܝ ܺ݁ܡܝܢ ݂ܳܟ׃‬
Matthew 6:7 "And when you
Matthew 6:4 so that your giving
pray, do not heap up empty
may be in secret. And your Father
phrases as the Gentiles do, for they
who sees in secret will reward
think that they will be heard for
you.
their many words.
Matthew 6:4 ‫ܝܟ ݁ܕ ݂ܳܬܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬
݁
‫ܘܟ ܕܚܙܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܒ‬ ݁
݂ܳ ‫ܩܬ ݂ܳܟ ܒ ݂ܳܟܣܝܐ ܘ‬ ݂ܳ ‫ܙ ݂ܳܕ‬ Matthew 6:7 ‫ܘܡܐ ݁ܕܡܨܠܝܢ‬
‫ܝܟ‬݂ܳ ‫ܩܩܝܢ ܐ‬݁ܺ ‫ܡܦ‬
݂ܳ ‫ܝܬܘܢ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܐ ܗܘ‬
‫݁ܒ ݂ܳܟܣܝܐ ܗܘ ܢ ݂ܳܦܪܥ ݂ܳܟ ݁ܒ ݂ܳܓܠܝܐ׃‬ ݁ܺ
‫ܚ ݂ܳܢܦܐ ܣ ݂ܳܒܪܝܢ ݁ܓܝܪ ݁ܕ ݂ܳܒܡܡܠܠܐ‬
‫ܡܥܝܢ׃‬ ݁ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܡ‬
݁ܺ ‫ܫܬ‬
Matthew 6:5 "And when you
pray, you must not be like the Matthew 6:8 Do not be like them,
hypocrites. For they love to stand for your Father knows what you
and pray in the synagogues and at need before you ask him.
the street corners, that they may be
seen by others. Truly, I say to you, Matthew 6:8 ‫ܠܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܬ ݁ܕܡܘܢ‬
they have received their reward. ‫ܘܟܘܢ ݁ܓܝܪ ܝ ݂ܳܕܥ ܡܢܐ‬݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ܐ ݂ܳܒ‬
‫ܡ ݂ܳܬ ݁ܒܥܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܥ ݂ܳܕܠܐ ݁ܬܫܐܠܘܢܝܗܝ׃ ܣ‬
݁ ‫ܫܒ‬
‫ܘܚܬܐ‬ ݁ ‫ܘܬ‬ ݂ܳ ‫ܗܝ ܡ ݁ܠܟ‬
݂ܳ ‫ܘܬܐ ܘܚܝܠܐ‬
݁ܺ ‫ܠܥܠܡ ܥ‬
‫ܠܡܝܢ׃ ܣ‬
Matthew 6:9 Pray then like this:
"Our Father in heaven, hallowed
be your name. Matthew 6:14 For if you forgive
others their trespasses, your
Matthew 6:9 ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܨܠܘ‬ heavenly Father will also forgive
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܐ ݂ܳܒܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ ܢ ݂ܳܬܩ ݁ܕܫ‬ you,
‫ܫܡ ݂ܳܟ׃‬
Matthew 6:14 ‫ܫܒܩܘܢ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܓܝܪ ݁ܬ‬
‫ܫܒܘܩ ܐܦ‬ ݁ ‫ܠ ݂ܳܒܢܝܢܫܐ ܣ ݂ܳܟܠܘ ݂ܳܬܗܘܢ ܢ‬
Matthew 6:10 Your kingdom
come, your will be done, on earth ‫ܘܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ׃‬݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ܐ ݂ܳܒ‬
as it is in heaven.
Matthew 6:15 but if you do not
݁ܺ
Matthew 6:10 ‫ܘܬ ݂ܳܟ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܐ ܡ ݁ܠܟ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬ forgive others their trespasses,
‫ܢܗܘܐ ܨ ݂ܳܒܝܢ ݂ܳܟ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ ܐܦ‬ neither will your Father forgive
‫݁ܒܐܪܥܐ׃‬ your trespasses.

Matthew 6:11 Give us this day Matthew 6:15 ‫ܐܢ ݁ܕܝܢ ܠܐ‬
݁ ‫݁ܬ‬
‫ܫܒܩܘܢ ܠ ݂ܳܒܢܝܢܫܐ ܐ ݂ܳܦܠܐ ܐ ݂ܳܒܘ ݂ܳܟܘܢ‬
our daily bread,
‫ܫ ݂ܳܒܩ ݂ܳܠܟܘܢ ܣ ݂ܳܟܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ׃ ܣ‬
Matthew 6:11 ‫ܗ ݂ܳܒ ܠܢ ܠܚܡܐ‬
‫݁ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ׃‬ Matthew 6:16 "And when you
fast, do not look gloomy like the
Matthew 6:12 and forgive us our hypocrites, for they disfigure their
debts, as we also have forgiven faces that their fasting may be seen
our debtors. by others. Truly, I say to you, they
have received their reward.
Matthew 6:12 ‫ܘܒܝܢ‬ ݁ ‫ܫܒܘܩ ܠܢ ܚ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ݁ܺ ‫ܐܡ ݂ܳܬܝ ݁ܕܝܢ ݁ܕܨ‬
݂ܳ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܐܦ ܚܢܢ‬
‫ܫܒܩܢ ܠܚܝ ݂ܳܒܝܢ׃‬ Matthew 6:16 ‫ܝܡܝܢ‬
݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܐ ݁ܬܗܘܘܢ ݁ܟ ܺ݁ܡܝܪܐ ܐ‬
‫ܝܟ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬
‫ܐܦܐ ܡܚ ݁ܒܠܝܢ ݁ܓܝܪ‬ ݁ ‫ܢ‬
Matthew 6:13 And lead us not ‫ܝܟ ݁ܕܢ ݂ܳܬܚܙܘܢ ܠ ݂ܳܒܢܝܢܫܐ‬݂ܳ ‫ܘܦܝܗܘܢ ܐ‬ ݁ ‫݁ܦܪܨ‬
into temptation, but deliver us ‫ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܝܡܝܢ ܘ‬݁ܺ ‫݁ܕܨ‬
from evil. ‫݁ܕܩ ݁ܒܠܘ ܐ ݂ܳܓܪܗܘܢ׃‬

Matthew 6:13 ‫ܘܠܐ ݁ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ‬


‫ܐܠܐ ݁ܦܨܢ ܡܢ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܡܛܠ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܠ ݂ܳܟ‬
Matthew 6:17 But when you fast, ݁ ‫ܘܠܐ ܐ ݂ܳܟܠܐ ܡܚ ݁ܒ ܺ݁ܠܝܢ ܘ‬
‫ܐܝܟܐ ݁ܕ ݂ܳܓܢ ݂ܳܒܐ‬
݁ܺ ‫ܠܐ ݁ܦ‬
݁ܺ ݁ ‫ܠܫܝܢ ܘܠܐ ݁ܓ‬
‫ܢܒܝܢ׃‬
anoint your head and wash your
face,
Matthew 6:21 For where your
Matthew 6:17 ‫ܐܢ ݁ܬ ݁ܕܝܢ ܡܐ‬ treasure is, there your heart will be
ְ‫ܝܟ‬ ݁ ‫ܝܓ ܐ ݁ܦ‬ ݁ܺ ݁ ݁ also.
݂ܳ ‫ܕܨܐܡ ܐܢܬ ܐܫ‬
݁ܺ
‫ܘܡܫܘܚ ܪܫ ݂ܳܟ׃‬
Matthew 6:21 ‫ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܓܝܪ‬
Matthew 6:18 that your fasting ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬܝܗ ܺ݁ܣܝܡ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ ݁ܬܡܢ ܗܘ ܐܦ‬
may not be seen by others but by ‫ܠ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ׃ ܣ‬
your Father who is in secret. And
your Father who sees in secret will Matthew 6:22 "The eye is the
reward you. lamp of the body. So, if your eye
is healthy, your whole body will
Matthew 6:18 ‫ܝܟ ݁ܕܠܐ ݁ܬ ݂ܳܬܚܙܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬ be full of light,
݂ܳ ‫ܐܒ‬
‫ܘܟ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܠ ݂ܳܒܢܝܢܫܐ ܕܨܐܡ ܐܢܬ ܐܠܐ ܠ‬
‫ܘܟ ݁ܕܚܙܐ ݁ܒ ݂ܳܟܣܝܐ ܗܘ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܟܣܝܐ ܘ‬
݂ܳ ‫ܐܒ‬ Matthew 6:22 ‫ܫܪ ݂ܳܓܐ ݁ܕ ݂ܳܦ ݂ܳܓܪܐ‬
݁ܺ
‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗ ܥܝܢܐ ܐܢ ܥܝܢ ݂ܳܟ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬
‫ܢ ݂ܳܦܪܥ ݂ܳܟ׃‬
‫݁ܬܗܘܐ ݁ܦ ܺ݁ܫܝܛܐ ܐܦ ݁ܟܠܗ ݁ܦ ݂ܳܓܪ ݂ܳܟ‬
Matthew 6:19 "Do not lay up for ‫ܢ ܺ݁ܗܝܪ ܗܘ׃‬
yourselves treasures on earth,
where moth and rust destroy and Matthew 6:23 but if your eye is
where thieves break in and steal, bad, your whole body will be full
of darkness. If then the light in you
Matthew 6:19 ‫ܠܐ ݁ܬ ܺ݁ܣܝܡܘܢ ݂ܳܠܟܘܢ‬ is darkness, how great is the
‫ܺ݁ܣܝܡ ݂ܳܬܐ ݁ ܺ݁ܒܐܪܥܐ ܐ ݂ܳܬܪ ݁ܕܣܣܐ‬ darkness!
‫ܐܝܟܐ ݁ܕ ݂ܳܓܢ ݂ܳܒܐ‬
݁ ‫ܐܟܠܐ ܡܚ ݁ܒܠܝܢ ܘ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ܺ ݁ ‫ܠܫܝܢ ܘܓ‬
‫ܢܒܝܢ׃‬ ݂ܳ
݁ܺ ‫݁ܦ‬ Matthew 6:23 ‫ܐܢ ݁ܕܝܢ ܥܝܢ ݂ܳܟ‬
‫ܘܟܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܗܘܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ݁ܟܠܗ ݁ܦ ݂ܳܓܪ ݂ܳܟ ܚܫ‬
Matthew 6:20 but lay up for ‫ܢܗܘܐ ܐܢ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܢܘܗܪܐ ݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܟ‬
yourselves treasures in heaven, ‫ܘܟ ݂ܳܟ ݁ܟܡܐ ܢܗܘܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܘܟܐ ܗܘ ܚܫ‬݂ܳ ‫ܚܫ‬
where neither moth nor rust
destroys and where thieves do not Matthew 6:24 "No one can serve
break in and steal. two masters, for either he will hate
the one and love the other, or he
Matthew 6:20 ‫ܐܠܐ ܺ݁ܣܝܡܘ ݂ܳܠܟܘܢ‬ will be devoted to the one and
‫ܺ݁ܣܝܡ ݂ܳܬܐ ݁ܒܫܡܝܐ ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܕܠܐ ܣܣܐ‬
despise the other. You cannot Matthew 6:27 And which of you
serve God and money. by being anxious can add a single
hour to his span of life?
Matthew 6:24 ‫ܫܟܚ‬ ݁ ‫ܠܐ ܐܢܫ ܡ‬
‫ܢ ܠܡ ݂ܳܦܠܚ ܐܘ ݁ܓܝܪ ܠܚ ݂ܳܕ‬݁ܺ ‫ܠ ݂ܳܬܪܝܢ ܡܪܘ‬ Matthew 6:27 ‫ܡܢܘ ݁ܕܝܢ ܡ ݂ܳܢܟܘܢ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
‫ܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܢܪܚܡ ܐܘ ܠܚ ݂ܳܕ ܢܝܩܪ‬ ݁ ‫ܝܨܦ ܡ‬
݁ ݁ܺ ݁ ݁ܺ ‫ܢܣܢ‬ ‫ܘܡܬܗ‬
݂ܳ ‫ܫܟܚ ܠܡܘܣ ݂ܳܦܘ ܥܠ ܩ‬
‫ܘܠܐܚܪܢܐ ܢܫܘܛ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ‬ ‫ܚܕܐ׃‬݂ܳ ‫ܡܬܐ‬
݂ܳ ‫ܐ‬
‫ܠܐܠܗܐ ܠܡ ݂ܳܦܠܚ ܘܠܡܡܘܢܐ׃ ܣ‬
Matthew 6:28 And why are you
Matthew 6:25 "Therefore I tell anxious about clothing? Consider
you, do not be anxious about your the lilies of the field, how they
life, what you will eat or what you grow: they neither toil nor spin,
will drink, nor about your body,
what you will put on. Is not life Matthew 6:28 ‫ܘܥܠ ݂ܳܠܒܘܫܐ ܡܢܐ‬
more than food, and the body ݁ܺ ݁ ‫ܝ‬
‫ܨܦܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܐ ݂ܳܬ ݁ܒܩܘ ݁ܒܫܘܫܢܐ‬
more than clothing? ‫݁ܕ ݂ܳܕ ݂ܳܒܪܐ ܐ ݁ܝܟܢܐ ܪ ݂ܳܒܝܢ ݁ܕܠܐ ܠܐܝܢ ܘܠܐ‬
‫ܥܙܠܢ׃‬
Matthew 6:25 ‫ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ‬
‫ܫܟܘܢ‬
݂ܳ ‫ܐܨܦܘܢ ܠܢ ݂ܳܦ‬݁ ‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܠܐ ݁ ܺ݁ܬ‬ Matthew 6:29 yet I tell you, even
‫ܫܬܘܢ ܘܠܐ‬ ݁ ‫ܐܟܠܘܢ ܘܡܢܐ ݁ܬ‬ ݂ܳ ‫ܡܢܐ ݁ܬ‬
݁ ‫݂ܳܠܦܓ ݂ܳܪܟܘܢ ܡܢܐ ݁ܬ‬ Solomon in all his glory was not
‫ܠܒܫܘܢ ܠܐ ܗܐ‬
‫ܘܦ ݂ܳܓܪܐ‬ ‫ܐ‬ ݁
‫ܪܬ‬ ‫ܝܒ‬݁ ‫ܣ‬ ‫ܢ‬ ‫ܡ‬ ‫ܐ‬ ‫ܝܪ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܢܦܫ ݂ܳܐ ܝ‬
‫ܬ‬ arrayed like one of these.
݂ܳ ݂ܳ
‫ܡܢ ݂ܳܠܒܘܫܐ׃‬
Matthew 6:29 ‫ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬
‫ܘܒܚܗ‬݂ܳ ‫ܐܦܠܐ ܫܠܝܡܘܢ ݁ܒ ݂ܳܟܠܗ ܫ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܝܢ ݁ܕ‬
Matthew 6:26 Look at the birds of
‫ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ׃‬݂ܳ ‫ܝܟ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬ ݁ܟ ܺ݁ܣܝ ܐ‬
the air: they neither sow nor reap
nor gather into barns, and yet your
Matthew 6:30 But if God so
heavenly Father feeds them. Are
clothes the grass of the field,
you not of more value than they?
which today is alive and tomorrow
is thrown into the oven, will he not
Matthew 6:26 ‫ܚܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܘܪܘ ݁ܒ ݂ܳܦܪ‬
‫ܨܕܝܢ ܘܠܐ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܪܥܝܢ ܘܠܐ ܚ‬݁ܺ ‫݁ܕܫܡܝܐ ݁ܕܠܐ ܙ‬ much more clothe you, O you of
݁ܺ
‫ܘܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܡܠܝܢ ݁ܒܐܘܨܪܐ ܘ‬
݂ܳ ‫ܐܒ‬ little faith?
‫ܡܬܪܣܐ ܠܗܘܢ ܠܐ ܗܐ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ ݂ܳ
݁ܺ ݁ܺ ‫ܐܢ ݁ܕܝܢ ܠ‬
‫ܡܝ ݁ܬܪܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡܢܗܘܢ׃‬ Matthew 6:30 ‫ܥܡܝܪܐ‬
݁ܺ ‫݁ܕܚܩܠܐ ݁ܕܝܘܡܢܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ ܘܡܚܪ ܢ ݂ܳܦܠ‬
‫ܠܒܫ ܠܐ‬ ݁ ‫݁ܒ ݂ܳܬܢܘܪܐ ܐܠܗܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ ܡ‬
݁ܺ
‫ܘܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܝ ݁ܬܝܪ ݂ܳܠܟܘܢ ܙܥܘܪܝ ܗܝܡܢ‬
Matthew 6:34 ‫ܠܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬
Matthew 6:31 Therefore do not be ‫ܐܨܦܘܢ ݁ܕܡܚܪ ܗܘ ݁ܓܝܪ ܡܚܪ‬ ݁ ‫݁ ܺ݁ܬ‬
݁ ‫ܝܨܦ ݁ ܺ݁ܕܝܠܗ ܣ ݂ܳܦܩ ܠܗ ܠܝܘܡܐ ݁ ܺ݁ܒ‬
‫ܝܫܬܗ‬
anxious, saying, 'What shall we
eat?' or 'What shall we drink?' or ‫ܣܣ׃‬
'What shall we wear?'
Matthew 7:1 "Judge not, that you
Matthew 6:31 ‫ܠܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬ be not judged.
‫ܐܨܦܘܢ ܐܘ ݁ ܺ݁ܬܐܡܪܘܢ ܡܢܐ‬ ݁ ‫݁ ܺ݁ܬ‬
݁ ‫ܐܟܘܠ ܐܘ ܡܢܐ ܢ‬
‫ܫܬܐ ܐܘ ܡܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܢ‬ Matthew 7:1 ‫ܠܐ ݁ܬ ݂ܳܕܘܢܘܢ ݁ܕܠܐ‬
‫ܢ ݂ܳܬ ݁ܟܣܐ׃‬ ‫݁ܬ ݁ܬ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܢܘܢ׃‬

Matthew 6:32 For the Gentiles Matthew 7:2 For with the
seek after all these things, and judgment you pronounce you will
your heavenly Father knows that be judged, and with the measure
you need them all. you use it will be measured to you.

Matthew 6:32 ‫݁ܟܠܗܝܢ ݁ܓܝܪ ܗܠܝܢ‬ Matthew 7:2 ‫ܝܢ‬ ݁ܺ ‫݁ܒ ܺ݁ܕܝܢܐ ݁ܓܝܪ ݁ܕܕ‬
‫ܝܢ‬ ݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ
‫ܘܟܘܢ ݁ܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܥܡܡܐ ܗܘ ݁ܒܥܝܢ ܠܗܝܢ ܐ ݂ܳܒ‬ ݁ܺ ݁ܺ ݁
‫ܡܟܝܠܝܢ‬ ݁
݂ܳ ‫ܘܒ ݂ܳܟܝܠܬܐ ܕ‬݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܬܬ ݂ܳܕܝܢܘܢ‬
݁ ݁
‫݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ ܝ ݂ܳܕܥ ݁ܕܐܦ ݂ܳܠܟܘܢ ܡ ݂ܳܬ ݁ܒܥܝܢ‬ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡ ݁ܬ ݁ܬ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݂ܳܠܟܘܢ׃ ܣ‬
‫ܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ׃‬
Matthew 7:3 Why do you see the
Matthew 6:33 But seek first the speck that is in your brother's eye,
kingdom of God and his but do not notice the log that is in
righteousness, and all these things your own eye?
will be added to you.
Matthew 7:3 ‫ܡܢܐ ݁ܕܝܢ ܚܙܐ ܐܢ ݁ܬ‬
Matthew 6:33 ‫ܘܩܕܡ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܥܘ ݁ܕܝܢ ܠ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܓܠܐ ݁ܕ ݂ܳܒܥܝܢܗ ݁ܕܐܚ‬
‫ܘܟ ܘܩܪ ݂ܳܝܬܐ‬
‫ܘܟܠܗܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܗ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܗ ݁ܕܐܠܗܐ ܘܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟ‬ ‫݁ܕ ݂ܳܒܥܝܢ ݂ܳܟ ܠܐ ݁ܒܚܪ ܐܢ ݁ܬ׃‬
݂ܳ ‫ܗܠܝܢ ܡ ݁ܬ ݁ܬ‬
‫ܘܣܦܢ ݂ܳܠܟܘܢ׃‬
Matthew 7:4 Or how can you say
Matthew 6:34 "Therefore do not to your brother, 'Let me take the
be anxious about tomorrow, for speck out of your eye,' when there
tomorrow will be anxious for is the log in your own eye?
itself. Sufficient for the day is its
own trouble. Matthew 7:4 ‫ܐܘ ܐ ݁ܝܟܢܐ ܐܡܪ‬
‫ܫܒܘܩ ܐ ݁ܦܩ ݁ܓܠܐ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܟ‬ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬ ܠܐܚ‬
݁ܺ
‫ܥܝܢ ݂ܳܟ ܘܗܐ ܩܪ ݁ܝܬܐ ݁ܒܥܝܢ ݂ܳܟ׃‬
Matthew 7:5 You hypocrite, first Matthew 7:8 ‫݁ܟܠ ݁ܓܝܪ ݁ܕܫܐܠ ܢܣ ݂ܳܒ‬
take the log out of your own eye, ‫ܫܟܚ ܘܠܐܝܢܐ ݁ܕܢܩܫ ܡ ݂ܳܬ ݁ܦ ݂ܳܬܚ‬ ݁ ‫ܘ ݂ܳܕ ݂ܳܒܥܐ ܡ‬
and then you will see clearly to ‫ܠܗ׃‬
take the speck out of your brother's
eye. Matthew 7:9 Or which one of
you, if his son asks him for bread,
Matthew 7:5 ‫ܐ ܐܦܩ‬ ݁ ݁ ݁
‫ܢܣ ݂ܳܒ ܒܐܦ‬ will give him a stone?
݁ ݁ ݁ܺ
‫ܘܩܕܡ ܩܪܝܬܐ ܡܢ ܥܝܢ ݂ܳܟ ܘܗܝܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܠ‬
݁
‫ܢ ݂ܳܬ ݁ܒܚܪ ܠ ݂ܳܟ ܠܡܦܩܘ ݁ܓܠܐ ܡܢ ܥܝܢܗ‬ Matthew 7:9 ‫ܐܘ ܡܢܘ ܺ݁ ܡ ݂ܳܢܟܘܢ‬
‫ܘܟ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܕܐܚ‬ ݁ ‫݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ݁ܒܪܗ ܠܚܡܐ ܠܡܐ‬
‫ܐܦܐ ܡܘܫܛ ܠܗ׃‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܟ‬
Matthew 7:6 "Do not give dogs
what is holy, and do not throw Matthew 7:10 Or if he asks for a
your pearls before pigs, lest they fish, will give him a serpent?
trample them underfoot and turn to
attack you. Matthew 7:10 ‫ܘܐܢ ܢܘܢܐ‬
݁ܺ
‫ܢܫܐܠܝܘܗܝ ܠܡܐ ܚܘܝܐ ܡܘܫܛ ܠܗ׃‬
Matthew 7:6 ‫ܘܕܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܐ ݁ܬ ݁ܬܠܘܢ ܩ‬
݁ ‫ܠܒܐ ܘܠܐ ݁ܬܪܡܘܢ ܡ‬
‫ܪܓܢܝ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ‬ ݁ ‫݂ܳܠܟ‬
݁ܺ ‫ܩܕܡ‬ Matthew 7:11 If you then, who
‫ܚܙܝܪܐ ݁ܕܠܡܐ ݂ܳܢܕܘܫܘܢ ܐܢܝܢ‬ ݂ܳ
݁ ‫݁ܒܪܓܠܝܗܘܢ ܘܢ‬ are evil, know how to give good
‫ܗܦ ݂ܳܟܘܢ ݂ܳܢܒܙܥܘܢ ݂ܳܟܘܢ׃‬ ݂ܳ
‫ܣ‬ gifts to your children, how much
more will your Father who is in
heaven give good things to those
Matthew 7:7 "Ask, and it will be
who ask him!
given to you; seek, and you will
find; knock, and it will be opened
Matthew 7:11 ‫ܘܐܢ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬
to you. ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫܐ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ‬
‫ܠ‬ ‫ܬ‬ ݁ ‫ܘܗܒ ݂ܳܬܐ ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ ܠܡ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬ ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܬ‬݁ ‫ܐܢ‬
Matthew 7:7 ‫ܫܐܠܘ ܘܢ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܗ ݂ܳܒ‬ ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܘܟ‬
݂ܳ ‫ܒ‬݂ܳ ‫ܐ‬ ‫ܬ‬݂ܳ ݁ܺ ‫ܠ ݂ܳܒܢ ݁ܝܟܘܢ ݁ܟܡܐ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ‬
‫ܐܝ‬
‫ܫܟܚܘܢ ܩܘܫܘ‬ ݁ ‫ܘܬ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܒܥܘ‬ ݁ܺ
‫݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ ܢ ݁ܬܠ ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ݁ܕܫܐܠܝܢ‬
‫ܘܢ ݂ܳܬ ݁ܦ ݂ܳܬܚ ݂ܳܠܟܘܢ׃‬ ‫ܠܗ׃‬

Matthew 7:8 For everyone who Matthew 7:12 "So whatever you
asks receives, and the one who wish that others would do to you,
seeks finds, and to the one who do also to them, for this is the Law
knocks it will be opened. and the Prophets.
Matthew 7:16 You will recognize
Matthew 7:12 ‫݁ܟܠ ܡܐ ݁ܕܨ ݂ܳܒܝܢ‬ them by their fruits. Are grapes
݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܢ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܘܢ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܒܢܝ ܐܢܫܐ‬ gathered from thornbushes, or figs
‫ܥܒ ݂ܳܕܘ ܠܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܐܦ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ from thistles?
‫ܢܒܝܐ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܗܢܘ ݁ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܘ‬
Matthew 7:16 ‫ܡܢ ݁ ܺ݁ܦܐܪܝܗܘܢ ݁ܕܝܢ‬
Matthew 7:13 "Enter by the ‫ܩܛܝܢ ܡܢ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ ݁ܕܥܘܢ ܐܢܘܢ ܠܡܐ ܠ‬
݁
‫ܘܪܛܒܐ‬ ‫ܘܒܐ ܥ ݁ܢܒܐ ܐܘ ܡܢ ܩ‬
݁ ‫݁ܟ‬
narrow gate. For the gate is wide
and the way is easy that leads to ‫݁ ܺ݁ܬܐܢܐ׃‬
destruction, and those who enter
by it are many. Matthew 7:17 So, every healthy
tree bears good fruit, but the
Matthew 7:13 ‫ܺ݁ ܥܘܠܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܥܐ‬ diseased tree bears bad fruit.
‫ܐܪܘܝܚܐ‬ ݁ܺ ‫ܐܠܝܨܐ ݁ܕ ݂ܳܦ ݂ܳܬܐ ܗܘ ݁ܬܪܥܐ ܘ‬
‫ܐܒ ݂ܳܕܢܐ‬
݂ܳ ‫ܘܒܠܐ ܠ‬ ݁ ‫ܐܘܪܚܐ ܐ ݂ܳܝܕܐ ݁ܕܡ‬ ݁ܺ ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ݁ܟܠ‬
݁ܺ ‫ܘܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ݁ܕ‬ Matthew 7:17 ‫ܐܝܠܢܐ‬
‫ܐܙܠܝܢ ݁ܒܗ׃‬ ‫ܐܝܠܢܐ ݁ܕܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܛ ݂ܳܒܐ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ ܫ ݁ ܺ݁ܦܝܪܐ ܥ ݂ܳܒܕ‬
݂ܳ
‫݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ׃‬
Matthew 7:14 For the gate is
narrow and the way is hard that Matthew 7:18 A healthy tree
leads to life, and those who find it cannot bear bad fruit, nor can a
are few. diseased tree bear good fruit.

Matthew 7:14 ‫ܡܐ ܺ݁ ܩ ܺ݁ܛܝܢ ݁ܬܪܥܐ‬ Matthew 7:18 ‫ܐܝܠܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܫܟܚ‬ ݁ ‫ܠܐ ܡ‬
‫ܘܒܠܐ ܠܚܝܐ‬ ݁ ‫ܘܐܠܝܨܐ ܐܘܪܚܐ ݁ܕܡ‬ ݁ܺ
݁ ‫ܛ ݂ܳܒܐ ݁ܦܐܪܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܠܡ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ܘܠܐ‬
݁ ‫ܘܙܥܘܪܐ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ݁ܕܡ‬
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ܠܗ׃‬ ݁ ‫ܐܝܠܢܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ ܛ ݂ܳܒܐ ܠܡ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ׃‬ ݁ܺ
‫ܣ‬
Matthew 7:19 Every tree that does
Matthew 7:15 "Beware of false not bear good fruit is cut down and
prophets, who come to you in thrown into the fire.
sheep's clothing but inwardly are
ravenous wolves. Matthew 7:19 ‫ܐܝܠܢܐ ݁ܕܠܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܟܠ‬
‫ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ ܛ ݂ܳܒܐ ܡ ݂ܳܬ ݁ܦܣܩ ܘ ݂ܳܒܢܘܪܐ‬
Matthew 7:15 ‫ܢܒܝܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐ ݁ܙܕܗܪܘ ܡܢ‬
‫ܢ ݂ܳܦܠ׃‬
‫ܐܬܝܢ ܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ ݁ܒ ݂ܳܠܒܘܫܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݁ܓܠܐ ݁ܕ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ‬݁ܺ ‫݁ܕܐܡܪܐ ܡܢ ܠܓܘ ݁ܕܝܢ‬
݂ܳ Matthew 7:20 Thus you will
‫ܘܦܐ׃‬
݂ܳ ‫ܐܒܐ ܚܛ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܕ‬ recognize them by their fruits.
Matthew 7:20 ‫ܡ ݂ܳܕܝܢ ܡܢ ݁ ܺ݁ܦܐܪܝܗܘܢ‬ and does them will be like a wise
‫݁ܬ ݁ܕܥܘܢ ܐܢܘܢ׃ ܣ‬ man who built his house on the
rock.
Matthew 7:21 "Not everyone who
says to me, 'Lord, Lord,' will enter Matthew 7:24 ‫݁ܟܠ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܕܫܡܥ‬
the kingdom of heaven, but the ‫ܡܠܝ ܗܠܝܢ ܘܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܠܗܝܢ ܢ ݁ܬ ݁ܕܡܐ‬
‫ܝܬܗ ܥܠ‬ ݁ ‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ܚ ݁ ܺ݁ܟܝܡܐ ܗܘ ݁ܕ ݂ܳܒܢܐ ݁ܒ‬
one who does the will of my ݂ܳ
Father who is in heaven. ‫ܫܘܥܐ׃‬

Matthew 7:21 ‫ܠ ܺ݁ܐ ܗܘܐ ݁ܟܠ ݁ܕܐܡܪ‬ Matthew 7:25 And the rain fell,
‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܝ ܡܪܝ ܡܪܝ ܥܐܠ ܠܡ ݁ܠܟ‬ and the floods came, and the
݂ܳ ‫ܐܠܐ ܡܢ ݁ܕܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܨ ݂ܳܒܝܢܗ ݁ܕ‬
‫ܐܒܝ‬ winds blew and beat on that house,
‫݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ׃‬ but it did not fall, because it had
been founded on the rock.
Matthew 7:22 On that day many
will say to me, 'Lord, Lord, did we ݁ܺ 7:25 ‫ܐܬܘ‬
Matthew
݁
݂ܳ ‫ܘܢܚ ݂ܳܬ ܡܛܪܐ ܘ‬
not prophesy in your name, and ‫ܐܬܛܪܝܘ ܒܗ‬ ݂ܳ ‫ܢܗܪܘ ݂ܳܬܐ ܘܢܫ ݂ܳܒ ܪܘܚܐ ܘ‬
‫ܝܬܐ ܗܘ ܘܠܐ ݂ܳܢܦܠ ܫ ݂ܳܬܐܣܘܗܝ‬ ݁ ‫݁ܒ ݂ܳܒ‬
cast out demons in your name, and
do many mighty works in your ‫݁ܓܝܪ ܥܠ ܫܘܥܐ ܺ݁ܣܝܡܢ ܗܘܝ׃‬
name?'
Matthew 7:26 And everyone who
Matthew 7:22 ‫ܺ݁ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܺ݁ܢܐܡܪܘܢ‬ hears these words of mine and
‫ܠܝ ݁ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܡܪܝ ܡܪܝ ܠܐ ݁ܒܫܡ ݂ܳܟ‬ does not do them will be like a
‫ܐܕܐ ܐ ݁ܦܩܢ‬݂ܳ ‫ܘܒܫܡ ݂ܳܟ ܺ݁ܫ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܢ ݁ ܺ݁ܒܝܢ‬ foolish man who built his house on
݂ܳ ‫ܘܒܫܡ ݂ܳܟ ܚܝܠܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܢ׃‬ ݂ܳ the sand.

Matthew 7:23 And then will I Matthew 7:26 ‫ܘܟܠ ܡܢ ݁ܕܫܡܥ ܡܠܝ‬ ݂ܳ
‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ‬ ݁ ݁
declare to them, 'I never knew ݂ܳ ‫ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܠܗܝܢ ܢܬܕܡܐ‬
‫ܝܬܗ ܥܠ ܚܠܐ׃‬ ݁ ‫ܣ ݂ܳܟܠܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܐ ݁ܒ‬
you; depart from me, you workers
of lawlessness.'
Matthew 7:27 And the rain fell,
Matthew 7:23 ‫ܘܕܐ‬ ݁ ‫ܘܗ ݁ܝܕܝܢ ܐ‬ and the floods came, and the
݁ ‫ܡܬܘܡ ܠܐ ܺ݁ܝ ݂ܳܕ‬
‫ܥܬ ݂ܳܟܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ݁ܕܡܢ‬ winds blew and beat against that
‫ܐܪܚܩܘ ݂ܳܠܟܘܢ ܡܢܝ ݁ܦܠܚܝ ܥܘܠܐ׃ ܣ‬ house, and it fell, and great was
the fall of it."
Matthew 7:24 "Everyone then
who hears these words of mine
Matthew
݁ܺ 7:27 ‫ܐܬܘ‬ ݂ܳ ‫ܘܢܚ ݂ܳܬ ܡܛܪܐ ܘ‬ Matthew 8:3 And Jesus stretched
‫ܐܬܛܪܝܘ‬ ݂ܳ ‫ܢܗܪܘ ݂ܳܬܐ ܘܢܫ ݂ܳܒ ܪܘܚܐ ܘ‬ out his hand and touched him,
‫ܝܬܐ ܗܘ ܘ ݂ܳܢܦܠ ܘܗܘ ݂ܳܬ ܡ ݁ܦܘܠܬܗ‬
݁ ݁ ‫݁ܒ ݂ܳܒ‬
saying, "I will; be clean." And
‫ܪ ݁ܒܐ ܣܣ׃‬ immediately his leprosy was
cleansed.
Matthew 7:28 And when Jesus
finished these sayings, the crowds Matthew 8:3 ‫ܐ ݂ܳܝܕܗ ܝܫܘܥ‬ ݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܦܫܛ‬
were astonished at his teaching, ‫ܩܪ ݂ܳܒ ܠܗ ܘܐܡܪ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢܐ ܐ ݁ܬ ݁ܕ ݁ܟܐ‬
‫ܥܬܐ ܐ ݁ܬ ݁ܕ ݁ ܺ݁ܟܝ ݁ܓ ݂ܳܪܒܗ׃‬
݂ܳ ‫ܘܒܗ ݁ܒܫ‬݂ܳ
Matthew 7:28 ‫ܡ‬ ‫ܠ‬‫ܫ‬ ‫ܕ‬݂ܳ ‫ܟ‬݂ܳ ‫ܕ‬݁ ‫ܘܗܘܐ‬
݁ܺ
‫ܝܫܘܥ ܡܠܐ ܗܠܝܢ ݁ܬ ܺ݁ܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ݁ܟܢܫܐ‬ Matthew 8:4 And Jesus said to
݁ ‫ܥܠ ܝ‬
‫ܘܠܦܢܗ׃‬ him, "See that you say nothing to
anyone, but go, show yourself to
Matthew 7:29 for he was teaching the priest and offer the gift that
them as one who had authority, Moses commanded, for a proof to
and not as their scribes. them."

Matthew 7:29 ‫ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ‬ Matthew 8:4 ‫ܚܙܝ‬݁ܺ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ‬
݂ܳ ‫ܝܟ ܡܫܠܛܐ ܘܠܐ ܐ‬
‫ܝܟ‬ ݂ܳ ‫݁ܓܝܪ ܐ‬ ‫ܠܡܐ ܠ ܐܢܫ ܐܡܪ ܐܢ ݁ܬ ܐܠܐ ܙܠ‬
݁ܺ ݁ ‫ܚܘܐ ܢ ݂ܳܦܫ ݂ܳܟ ݂ܳܠܟܗܢܐ ܘܩܪ ݂ܳܒ ܩ‬
‫ܣ ݂ܳܦܪܝܗܘܢ ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܣܣ׃‬ ‫ܘܪܒܢܐ‬
‫ܘܬܗܘܢ‬ ݁ ‫ܝܟ ݁ܕ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ܡܘܫܐ ܠܣ‬
݂ܳ ‫ܗܕ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬
Matthew 8:1 When he came down ‫ܣܣ׃‬
from the mountain, great crowds
followed him. Matthew 8:5 When he entered
Capernaum, a centurion came
Matthew 8:1 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܢܚ ݂ܳܬ ݁ܕܝܢ ܡܢ‬ forward to him, appealing to him,
݁ ‫ܛܘܪܐ ܢ‬
‫ܩܦܘܗܝ ݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ׃‬
Matthew 8:5 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܥܠ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
Matthew 8:2 And behold, a leper ‫ܠ ݂ܳܟ ݂ܳܦܪܢܚܘܡ ܩܪ ݂ܳܒ ܠܗ ܩܢܛܪܘܢܐ ܚ ݂ܳܕ‬
came to him and knelt before him, ‫ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ׃‬ ݂ܳ
saying, "Lord, if you will, you can
make me clean." Matthew 8:6 "Lord, my servant is
lying paralyzed at home, suffering
Matthew 8:2 ‫ܘܗܐ ݁ܓ ݁ܪܒܐ ܚ ݂ܳܕ‬ terribly."
‫ܣܓ ݂ܳܕ ܠܗ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܐܢ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܐ‬
݂ܳ ‫ܫܟܚ ܐܢ ݁ܬ ܠ‬
݂ܳ ‫ܡܕ ݁ܟܝ‬
‫ܘܬܝ׃‬ ݁ ‫ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢ ݁ܬ ܡ‬
݁ܺ
Matthew 8:6 ‫ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܛܠܝܝ‬ who followed him, "Truly, I tell
݁ܺ ݂ܳ ‫ܝܬܐ ܘܡܫܪܝ‬
݁ܺ ‫ܘܒܝܫ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ‬ ݁ ‫ܪܡܐ ݁ܒ ݂ܳܒ‬
you, with no one in Israel have I
‫ܫܬܢܩ׃‬ ݁ ‫ܡ‬ found such faith.

Matthew 8:7 And he said to him, Matthew 8:10 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
"I will come and heal him." ‫ܐܬܝܢ ܥܡܗ ܐ ܺ݁ܡܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݁ܬ ݁ܕܡܪ ܘܐܡܪ ݂ܳܠܕ‬
‫ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܐܦ ܠܐ‬
‫ܝܟ ܗ ݂ܳܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܫܟܚ ݂ܳܬ ܐ‬݁ ‫ܐܝܣܪܐܝܠ ܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܒ‬
Matthew 8:7 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܐ‬
݁ܺ
‫ܐ ݂ܳܬܐ ܘܐܣܝܘܗܝ׃‬ ‫ܘܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬

Matthew 8:8 But the centurion Matthew 8:11 I tell you, many
replied, "Lord, I am not worthy to will come from east and west and
have you come under my roof, but recline at table with Abraham,
only say the word, and my servant Isaac, and Jacob in the kingdom of
will be healed. heaven,

Matthew 8:8 ‫ܥܢܐ ܩܢܛܪܘܢܐ ܗܘ‬ Matthew 8:11 ‫ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬
‫ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ݁ܕ ݂ܳܬܥܘܠ‬ ‫ܐܬܘܢ ܡܢ ܡ ݂ܳܕܢܚܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܝܢ ݁ܕܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܺ݁ܢ‬
‫ܡܟܘܢ ܥܡ‬ ݁ ‫ܥܪܒܐ ܘܢ‬
݁ ‫ܣܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܡܢ ܡ‬
‫ܘܕ ܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܚ‬
݂ܳ ‫ܝܬ ܡܛܠܠܝ ܐܠܐ ݁ܒܠܚ‬ ݁ܺ
݁ܺ ‫ܘܒ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩ‬
‫ܠܬܐ ܘܢ ݂ܳܬܐܣܐ ܛܠܝܝ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒܡ‬ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒܡ ݁ܠܟ‬
Matthew 8:9 For I too am a man
Matthew 8:12 while the sons of
under authority, with soldiers
the kingdom will be thrown into
under me. And I say to one, 'Go,'
the outer darkness. In that place
and he goes, and to another,
there will be weeping and
'Come,' and he comes, and to my
gnashing of teeth."
servant, 'Do this,' and he does it."
Matthew 8:12 ‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܢܝܗ ݁ܕܝܢ ݁ܕܡ ݁ܠܟ‬
Matthew 8:9 ‫ܐܦ ܐܢܐ ݁ܓܝܪ‬ ‫ܘܟܐ ݁ܒܪܝܐ ݁ܬܡܢ ܢܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܢ ݁ܦܩܘܢ ܠܚܫ‬
݂ܳ ‫ܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܺ݁ܘ‬
‫ܐܝܬ‬ ݂ܳ ‫݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܐܢܐ ݁ܕ ݂ܳܬܚ‬
‫ܐܡܪ‬ ‫ܘ‬ ‫ܐ‬ ‫ܘܛ‬ ‫ܝ‬‫ܛ‬ ݁ܺ ‫ܐܝܕܝ ܐܣܛܪ‬
݂ܳ
݁ܺ ‫ܝܬ‬
݂ܳ ‫ܚ‬‫ܬ‬݁ ‫݁ܒ ݂ܳܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ׃ ܣ‬
݁ܺ
‫ܐܢܐ ܠܗܢܐ ݁ܕܙܠ ܘܐܙܠ ܘܠܐܚܪܢܐ‬
݂ܳ ‫ܐܬܐ ܘܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܝ ݁ܕ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ܗ ݂ܳܕܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܬܐ ܘ‬ Matthew 8:13 And to the
‫ܘܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ׃‬ centurion Jesus said, "Go; let it be
done for you as you have
Matthew 8:10 When Jesus heard believed." And the servant was
this, he marveled and said to those healed at that very moment.
Isaiah: "He took our illnesses and
Matthew 8:13 ‫ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ‬ bore our diseases."
‫ܠܩܢܛܪܘܢܐ ܗܘ ܙܠ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܗܝܡ ݁ܢܬ‬
‫ܐܣܝ ܛܠܝܗ ݁ܒܗ‬ ݁ܺ ‫ܐܬ‬
݂ܳ ‫ܢܗܘܐ ܠ ݂ܳܟ ܘ‬ Matthew 8:17 ‫ܝܟ ݁ܕܢ ݂ܳܬܡܠܐ ܡ ݁ܕܡ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬
‫ܥܬܐ ܣܣ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒܫ‬ ݁ ݁ܺ ݁
‫ܐܬܐܡܪ ܒܝ ݂ܳܕ ܐܫܥܝܐ ݂ܳܢܒܝܐ ܕܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫ܘܟܘܪܗܢܝܢ ܢܛܥܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܗܘ ܢܣ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܟ‬
݂ܳ ‫ܐܒܝܢ‬
Matthew 8:14 And when Jesus ‫ܣܣ׃‬
entered Peter's house, he saw his
mother-in-law lying sick with a Matthew 8:18 Now when Jesus
fever. saw a crowd around him, he gave
orders to go over to the other side.
Matthew 8:14 ‫ܐܬܐ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ ݁ ‫݂ܳܠܒ‬
‫ܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܘܚܙܐ ܠܚܡ ݂ܳܬܗ‬ Matthew ݁ܺ 8:18 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܐ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
݁ܺ ‫݁ܕܪܡܝܐ ܘ‬ ݁ܺ ‫݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ݁ܕ‬
‫ܚܕܝܪܝܢ ܠܗ ݁ܦܩ ݂ܳܕ‬
‫ܐܚ ݂ܳܝܕܐ ܠܗ ܐܫ ݂ܳܬܐ׃‬ ݂ܳ
‫݁ܕ ܺ݁ܢܐܙܠܘܢ ܠܥ ݂ܳܒܪܐ׃ ܣ‬
Matthew 8:15 He touched her
hand, and the fever left her, and Matthew 8:19 And a scribe came
she rose and began to serve him. up and said to him, "Teacher, I
will follow you wherever you go."
݁ܺ
Matthew 8:15 ‫ܐܝܕܗ‬ ݂ܳ ‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ܠ‬
‫ܩܬܗ ܐܫ ݂ܳܬܐ ܘܩܡ ݂ܳܬ ܘܡܫܡܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܫܒ‬
݂ܳ ‫ܘ‬ Matthew 8:19 ‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ܣ ݂ܳܦܪܐ ܚ ݂ܳܕ‬
݁ܺ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܪ ݁ ܺ݁ܒܝ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܒ ݂ܳܬܪ ݂ܳܟ ܠ‬
‫ܗܘ ݂ܳܬ ܠܗ׃‬ ‫ܐܬܪ‬
‫݁ܕܐܙܠ ܐܢ ݁ܬ׃‬
Matthew 8:16 That evening they
brought to him many who were Matthew 8:20 And Jesus said to
oppressed by demons, and he cast him, "Foxes have holes, and birds
out the spirits with a word and of the air have nests, but the Son
healed all who were sick. of Man has nowhere to lay his
head."
Matthew 8:16 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܘܐ ݁ܕܝܢ ܪܡܫܐ‬
‫ܐܦܩ‬݁ ‫ܩܪ ݂ܳܒܘ ݂ܳܩܕܡܘܗܝ ݁ܕܝܘܢܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘ‬
Matthew 8:20 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ‬
‫ܠܬܐ ܘ ݂ܳܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ‬݂ܳ ‫݁ܕܝܘܝܗܘܢ ݁ܒܡ‬ ‫ܚܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܠܗܘܢ ܘ ݂ܳܠܦܪ‬ ݁ܺ ‫ܠܬܥܠܐ ܢܩܥܐ‬
݂ܳ
‫ܝܕܝܢ ܗܘܘ ܐ ܺ݁ܣܝ ܐܢܘܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܥܒ‬ ݁‫݁ܕܫܡܝܐ ܡܛܠܠܐ ݁ܒܪܗ ݁ܕܝܢ ݁ܕܐܢܫܐ ܠܝܬ‬
݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝ ݂ܳܬ‬
݁ܺ ‫݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ‬
݁ܺ
‫ܘܟ ܪܫܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܗ ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܕܢܣܡ‬
Matthew 8:17 This was to fulfill
what was spoken by the prophet
Matthew 8:21 Another of the Matthew 8:25 ‫ܘܗܝ‬ ‫ܝܕ‬
݂ܳ ݁ܺ ‫ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ݁ܬ‬
‫ܠܡ‬
݁ ݁ܺ
disciples said to him, "Lord, let me ‫ܐ ܺ݁ܥܝܪܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܦܨܢ‬
first go and bury my father." ‫ܐ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܕܝܢ ܚܢܢ׃‬
݁ܺ
݁ ‫ܚܪܢܐ‬
Matthew
݁ܺ 8:21 ‫ܢ‬‫ܡ‬ ‫ܝܢ‬ ‫ܕ‬ ‫ܐ‬ Matthew 8:26 And he said to
‫݁ܬܠܡܝ ݂ܳܕܘܗܝ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܐܦܣ ܠܝ‬
݁ ݁ܺ
them, "Why are you afraid, O you
݁ ‫ܐܙܠ ܐ‬
‫ܩܒܘܪ ܐ ݂ܳܒܝ׃‬ ݁ܺ ‫ܠܘܩܕܡ‬
݂ܳ of little faith?" Then he rose and
rebuked the winds and the sea, and
Matthew 8:22 And Jesus said to there was a great calm.
him, "Follow me, and leave the
dead to bury their own dead." Matthew 8:26 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬
‫ܘܠܬ ܺ݁ܢܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܙܥܘܪܝ‬
݂ܳ ‫ܠܡܢܐ ݁ܕܚ‬
Matthew 8:22 ‫ܗ‬ ‫ܠ‬ ‫ܪ‬‫ܡ‬ ‫ܐ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫ܝܫܘܥ‬ ‫ܘܬܐ ܗ ݁ܝܕܝܢ ܩܡ ܘ ݂ܳܟܐܐ ݁ܒܪܘܚܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬
݁ܺ ݁ܺ ‫ܫܒܘܩ‬ ‫ܘ ݂ܳܒܝܡܐ ܘܗܘܐ ܫܠܝܐ ܪ ݁ܒܐ׃‬
‫ܝܬܐ ܩ ݂ܳܒܪܝܢ‬
݂ܳ ‫ܠܡ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܐ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ ܘ‬
‫ܝܬܝܗܘܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܡ‬
Matthew 8:27 And the men
Matthew 8:23 And when he got marveled, saying, "What sort of
into the boat, his disciples man is this, that even winds and
followed him. sea obey him?"

Matthew 8:23 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܣܠܩ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ Matthew 8:27 ‫ܐܢܫܐ ݁ܕܝܢ ܺ݁ ܐ ݁ܬ ݁ܕܡܪܘ‬
݁ܺ ݁ ݁ ݁ܺ
‫ܣܦܝܢܬܐ ܣܠܩܘ ܥܡܗ ܬܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܠ‬ ‫ܘܐܡܪܝܢ ܡܢܘ ܗܢܐ ݁ܕܪܘܚܐ ܘܝܡܐ‬
݁ ‫ܡ‬
݁ܺ ‫ܫܬ‬
‫ܡܥܝܢ ܠܗ ܣܣ׃‬
Matthew 8:24 And behold, there
arose a great storm on the sea, so Matthew 8:28 And when he came
that the boat was being swamped to the other side, to the country of
by the waves; but he was asleep. the Gadarenes, two demon-
possessed men met him, coming
Matthew 8:24 ‫ܘܗܐ ܙܘܥܐ ܪ ݁ܒܐ‬ out of the tombs, so fierce that no
‫ܐܠܦܐ ݁ܬ ݂ܳܬ ݁ܟܣܐ‬
݂ܳ ‫ܗܘܐ ݁ܒܝܡܐ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ‬ one could pass that way.
݂ܳ ‫ܡܢ ݁ܓܠܠܐ ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ ݁ܕ ܺ݁ܡ‬
‫ܝܟ‬
‫ܗܘܐ׃‬ Matthew 8:28 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܬܐ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ
݁
‫ܐܬܪܐ ܕ ݂ܳܓ ݂ܳܕܪܝܐ ܐܪܥܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܠܥ ݂ܳܒܪܐ ܠ‬
Matthew 8:25 And they went and ‫ܩܒܘܪܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܪܝܢ ݁ܕܝܘܢܐ ݁ܕܢ ݂ܳܦ ܺ݁ܩܝܢ ܡܢ ݁ܒ‬
݂ܳ ‫ܝܬ־‬
woke him, saying, "Save us, Lord;
݁ ‫ܝܟ ݁ܕܠܐ ܐܢܫ ܢ‬
‫ܫܟܚ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ݁ܕܛ ݂ܳܒ ܐ‬
we are perishing." ‫ܥܒܪ ݁ܒܗܝ ܐܘܪܚܐ׃‬ ݁ ‫ܢ‬
݁ܺ ‫ܘܟܠܗ ݁ܒܩܪܐ ܗܝ ݁ܬܪܨ ݂ܳܬ ܠܥܠ ܠ‬
‫ܫܩ ݂ܳܝܦܐ‬ ݂ܳ
Matthew 8:29 And behold, they
݁ ݁
‫ܝܬܘ ݁ܒܡܝܐ ܣ ܣ׃‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܠܘ ݁ܒܝܡܐ ܘܡ‬
cried out, "What have you to do
with us, O Son of God? Have you
come here to torment us before the Matthew 8:33 The herdsmen fled,
time?" and going into the city they told
everything, especially what had
݁ܺ happened to the demon-possessed
Matthew 8:29 ‫ܘܩܥܘ ܘܐܡܪܝܢ ܡܐ‬
‫ܠܢ ܘܠ ݂ܳܟ ܝܫܘܥ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܠܗܐ ܐ ݂ܳܬ ݁ܝܬ‬ men.
‫݂ܳܠܟܐ ݂ܳܩܕܡ ܙ ݂ܳܒܢܐ ݁ܕ ݂ܳܬܫܢܩܢ׃‬
Matthew 8:33 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ݁ܕܪܥܝܢ‬
Matthew 8:30 Now a herd of ‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ܘܚ ܺ݁ܘܝܘ‬
݁ܺ ‫ܗܘܘ ܥܪܩܘ ܘܐܙܠܘ ܠ‬
݂ܳ
many pigs was feeding at some ‫݁ܟܠܡ ݁ܕܡ ݁ܕܗܘܐ ܘ ݂ܳܕܗܢܘܢ ܕܝܘܢܐ׃‬
݁
distance from them.
Matthew 8:34 And behold, all the
Matthew 8:30 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܐ ݁ܕܝܢ‬ ݁ܺ city came out to meet Jesus, and
݁ܺ ‫ܠܗܠ ܡܢܗܘܢ ݁ܒܩܪܐ ݁ܕ‬
‫ܚܙܝܪܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬ when they saw him, they begged
‫݁ܕܪܥܝܐ׃‬ him to leave their region.

Matthew 8:31 And the demons Matthew 8:34 ‫ܘܢ ݂ܳܦܩ ݂ܳܬ ݁ܟܠܗ‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ݁ܕܝܫܘܥ‬
‫ܘܟ ݂ܳܕ‬
begged him, saying, "If you cast ݂ܳ
݁ ݁
‫ܚܙܐܘܗܝ ܒܥܘ ܡܢܗ ܕܢܫܢܐ ܡܢ‬
us out, send us away into the herd
of pigs." ‫݁ܬܚܘܡܝܗܘܢ׃‬

Matthew 8:31 ‫ܐ‬ ‫ܐܕ‬


݂ܳ ݁ܺ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ‬
‫ܫ‬ Matthew 9:1 And getting into a
݁ܺ
‫݁ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܘܐܡܪܝܢ ܐܢ ܡ ݁ܦܩ‬ boat he crossed over and came to
‫ܐܢ ݁ܬ ܠܢ ܐ ݁ܦܣ ܠܢ ݁ܕ ܺ݁ܢܐܙܠ ݂ܳܠܒܩܪܐ‬ his own city.
݁ܺ ‫݁ܕ‬
‫ܚܙܝܪܐ׃‬
Matthew 9:1 ‫ܥܒܪ‬ ݂ܳ ‫ܐܠܦܐ ܘ‬
݂ܳ ‫ܘܣܠܩ ܠ‬
݁ ݁ܺ
‫ܡܕܝܢܬܗ׃ ܣ‬
Matthew 8:32 And he said to ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܐ ܠ‬
them, "Go." So they came out and
went into the pigs, and behold, the Matthew 9:2 And behold, some
whole herd rushed down the steep people brought to him a paralytic,
bank into the sea and drowned in lying on a bed. And when Jesus
the waters. saw their faith, he said to the
paralytic, "Take heart, my son;
Matthew 8:32 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬ your sins are forgiven."
݁ܺ ‫ܙܠܘ ܘܡܚܕܐ ݂ܳܢܦܩܘ ܘܥܠܘ ݁ܒ‬
‫ܚܙܝܪܐ‬ ݂ܳ
Matthew 9:2 ‫ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ ܡܫܪܝܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬ Matthew 9:6 ‫݁ܕ ݂ܳܬ ݁ܕܥܘܢ ݁ܕܝܢ‬
‫ܪܡܐ ݁ܒܥܪܣܐ ܘܚܙܐ ܝܫܘܥ‬ ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܠ ݂ܳܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ݁ܒܐܪܥܐ‬݁ܺ ‫݁ܕܫܘܠܛܢܐ‬
‫ܘܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘ ܡܫܪܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬ ‫ܫܒܩ ܚܛܗܐ ܐܡܪ ܠܗܘ ܡܫܪܝܐ‬ ݁ ‫ܠܡ‬
݁ܺ
݁ ‫ܫܒܝܩܝܢ ܠ ݂ܳܟ ܚܛܗ‬
‫ܝܟְ׃‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܠ ݁ܒ ݂ܳܒ ݁ܒܪܝ‬ ݁ ‫ܩܘܡ ܫܩܘܠ ܥܪܣ ݂ܳܟ ܘܙܠ ݂ܳܠܒ‬
‫ܝܬ ݂ܳܟ׃‬

Matthew 9:3 And behold, some of Matthew 9:7 And he rose and
the scribes said to themselves, went home.
"This man is blaspheming."
݁ ‫ܘܩܡ ܐܙܠ ݂ܳܠܒ‬
Matthew 9:7 ‫ܝܬܗ׃ ܣ‬
Matthew 9:3 ‫ܐܢܫܐ ݁ܕܝܢ ܡܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬
‫ܡܓ ݁ܕܦ׃‬ ݁
݂ܳ ‫ܐܡܪܘ ܒܢ ݂ܳܦܫܗܘܢ ܗܢܐ‬ Matthew 9:8 When the crowds
saw it, they were afraid, and they
Matthew 9:4 But Jesus, knowing glorified God, who had given such
their thoughts, said, "Why do you authority to men.
think evil in your hearts?
Matthew 9:8 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܘ ݁ܕܝܢ ݁ܟܢܫܐ‬
Matthew 9:4 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥ‬ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܚܠܘ ܘܫ ݁ܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ݁ܕܝܗ ݂ܳܒ‬
‫ܚܫܒ ݂ܳܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬ ݂ܳ ‫ܫܘܠܛܢܐ ݁ܕ‬
‫ܐܝܟ ܗܢܐ ܠ ݂ܳܒܢܝܢܫܐ ܣܣ׃‬
݁ ‫ܫܒܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ ܺ݁ܒ‬
‫ܝܫܬܐ ݁ܒܠ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ׃‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܡ ݂ܳܬܚ‬
Matthew 9:9 As Jesus passed on
Matthew 9:5 For which is easier, from there, he saw a man called
to say, 'Your sins are forgiven,' or Matthew sitting at the tax booth,
to say, 'Rise and walk'? and he said to him, "Follow me."
And he rose and followed him.
Matthew 9:5 ‫ܡܢܐ ݁ܓܝܪ ݁ܦ ܺ݁ܫܝܩ‬
‫ܝܟְ ܐܘ‬ ݁ܺ ‫ܫܒ‬
݁ ‫ܝܩܝܢ ܠ ݂ܳܟ ܚܛܗ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܠܡܐܡܪ ݁ܕ‬
݁ܺ Matthew 9:9 ‫ܥܒܪ ܝܫܘܥ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ‬
݂ܳ
‫ܠܡܐܡܪ ܩܘܡ ܗܠ ݂ܳܟ׃‬ ݁ܺ ‫ܝܬ־ܡ ݂ܳܟܣܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܡܢ ܚܙܐ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܕܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ݁ܒ‬
‫݁ܕܫܡܗ ܡ ݁ܬܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ݁ܬܐ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ‬
Matthew 9:6 But that you may ‫ܘܩܡ ܐܙܠ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ׃ ܣ‬
know that the Son of Man has
authority on earth to forgive sins"- Matthew 9:10 And as Jesus
-he then said to the paralytic-- reclined at table in the house,
"Rise, pick up your bed and go behold, many tax collectors and
home." sinners came and were reclining
with Jesus and his disciples.
Matthew 9:10 ‫ܝܟܝܢ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܣܡ‬
݁ܺ ‫ܘܟ ݂ܳܕ‬
݂ܳ fast, but your disciples do not
‫݁ܒ ݂ܳܒܝܬܐ ܐ ݂ܳܬܘ ܡ ݂ܳܟܣܐ ܘܚܛܝܐ‬݁
݁ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܐ‬ fast?"
‫ܣܬܡ ݂ܳܟܘ ܥܡ ܝܫܘܥ ܘܥܡ‬
݁ܺ ‫݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃‬ ݁ ‫ܗ‬
Matthew 9:14 ݁ܺ ‫ܗ‬ ‫ܠ‬ ‫ܘ‬ ‫ܒ‬݂ܳ ‫ܩܪ‬ ‫ܝܢ‬‫ܝܕ‬
‫ܘܚܢܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܡܢܐ ܚܢܢ‬ ‫ܝ‬ ‫ܕ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬
݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܦ ܺ݁ܪܝܫܐ ܨ‬
‫ܝܡܝܢ ܚܢܢ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬
Matthew 9:11 And when the
Pharisees saw this, they said to his ‫ܝܡܝܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܝܟְ ܠܐ ܨ‬ ݁ܺ ‫ܘܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕ‬ ݂ܳ
disciples, "Why does your teacher
eat with tax collectors and Matthew 9:15 And Jesus said to
sinners?" them, "Can the wedding guests
mourn as long as the bridegroom
݁ܺ
Matthew 9:11 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܚܙܘ ݁ܦܪܝܫܐ‬ ݂ܳ ݁ܺ is with them? The days will come
݁ܺ
‫ܠܬܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܠܡܢܐ ܥܡ ܡ ݂ܳܟܣܐ‬
݂ܳ ‫ܐܡܪܝܢ‬ when the bridegroom is taken
‫ܘܚܛܝܐ ܠܥܣ ܪ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ׃ ܣ‬ away from them, and then they
will fast.
Matthew 9:12 But when he heard
it, he said, "Those who are well Matthew 9:15 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬
have no need of a physician, but ‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ݁ܒܢܘܗܝ ݁ܕ ݂ܳܓܢܘܢܐ‬
݁ ‫݁ܕܠܡܐ ܡ‬
those who are sick. ‫ܠܡܨܡ ݁ܟܡܐ ݁ܕܚ ݂ܳܬܢܐ ܥܡܗܘܢ ܐ ݂ܳܬܝܢ‬
‫ܫܬܩܠ ܡܢܗܘܢ ܚ ݂ܳܬܢܐ‬ ݁ ‫݁ܕܝܢ ܝܘܡ ݂ܳܬܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܢ‬
Matthew݁ܺ 9:12 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥ‬ ‫ܘܗ ݁ܝܕܝܢ ܢܨܘܡܘܢ׃‬
‫ܝܩܝܢ ܚܠܝܡܐ ܥܠ‬ ݁ܺ ‫ܣܢ‬ ݁ܺ ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ‬
݁ܺ ‫ܥܒ‬
‫ܝܕܝܢ׃‬݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝ ݂ܳܬ‬
݁ܺ ‫ܐܣܝܐ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ‬ Matthew 9:16 No one puts a piece
of unshrunk cloth on an old
Matthew 9:13 Go and learn what garment, for the patch tears away
this means, 'I desire mercy, and from the garment, and a worse tear
not sacrifice.' For I came not to is made.
call the righteous, but sinners."
Matthew 9:16 ‫ܠܐ ܐܢܫ ܪܡܐ‬
‫ܚܬܐ ݁ܒܠܝܐ‬ ݁ ‫ܚܕ ݂ܳܬܐ ܥܠ ܢ‬
݂ܳ ‫ܥܬܐ‬
݂ܳ ‫ܐܘܪܩ‬
Matthew 9:13 ‫ܙܠܘ ܺ݁ܝܠ ݂ܳܦܘ ܡܢܘ ܚܢܢܐ‬ ݁
‫ܚܬܐ ܠܐ ݁ܓܝܪ‬݂ܳ ‫݁ܒܥܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ݁ܕ ݂ܳܒ‬ ‫ܘܬܗ ܡܢ ܗܘ ܢܚܬܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܠܐ ݁ܬ ݁ܬܘܦ ܡܠܝ‬
‫ܐ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܬ ݁ܕܐܩܪܐ ܠܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ܐܠܐ ܠܚܛܝܐ׃‬ ‫ܘܢܗܘܐ ݁ܒܙܥܐ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪܐ׃‬
‫ܣ‬
Matthew 9:17 Neither is new
Matthew 9:14 Then the disciples wine put into old wineskins. If it
of John came to him, saying, is, the skins burst and the wine is
"Why do we and the Pharisees spilled and the skins are destroyed.
But new wine is put into fresh Matthew 9:20 ‫ܘܗܐ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ‬
‫ܪܬܥܣܪܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܕܪܕܐ ܗܘܐ ݁ܕܡܗ‬
݁ ‫ܫܢܝܢ ݁ܬ‬
wineskins, and so both are ݂ܳ
݁ ݁ ݁
‫ܐ ݂ܳܬ ݂ܳܬ ܡܢ ܒܣܬܪܗ ܘܩܪܒ ݂ܳܬ ܠܩܪܢܐ‬
preserved."
‫݁ܕ ݂ܳܠܒܘܫܗ׃‬
Matthew 9:17 ‫ܘܠܐ ܪܡܝܢ ܚܡܪܐ‬
‫ܚ ݂ܳܕ ݂ܳܬܐ ݁ܒܙܩܐ ݁ܒܠܝ ݂ܳܬܐ ݁ܕܠܐ ܡܨܛܪܝܢ‬ Matthew 9:21 for she said to
‫ܙܩܐ ܘܚܡܪܐ ܡ ݂ܳܬܐܫ ݂ܳܕ ܘܙܩܐ ܐ ݂ܳܒ ݁ܕܢ‬ herself, "If I only touch his
‫ܐܠܐ ܪܡܝܢ ܚܡܪܐ ܚ ݂ܳܕ ݂ܳܬܐ ݁ܒܙܩܐ‬ garment, I will be made well."
݁ܺ
‫ܚ ݂ܳܕ ݁ܬ ݂ܳܬܐ ܘ ݂ܳܬܪܝܗܘܢ ܡ ݂ܳܬܢܛܪܝܢ׃ ܣ‬
Matthew 9:21 ‫ܐܡܪܐ ܗܘ ݂ܳܬ ݁ܓܝܪ‬
Matthew 9:18 While he was ‫ܘܕ ܠܡܐܢܗ ܩ ݁ܪܒܐ‬
݂ܳ ‫݁ܒܢ ݂ܳܦܫܗ ܐ ݂ܳܦܢ ݁ܒܠܚ‬
saying these things to them, ‫ܐܢܐ ܡ ݂ܳܬܐܣܝܐ ܐܢܐ׃‬
behold, a ruler came in and knelt
before him, saying, "My daughter Matthew 9:22 Jesus turned, and
has just died, but come and lay seeing her he said, "Take heart,
your hand on her, and she will daughter; your faith has made you
live." well." And instantly the woman
was made well.
Matthew 9:18 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ‬
‫ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐ ݂ܳܬܐ ܐܪ ݂ܳܟܘܢܐ ܚ ݂ܳܕ‬ Matthew 9:22 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܐ ݂ܳܬ ݁ܦ ܺ݁ܢܝ‬
‫ܣܓ ݂ܳܕ ܠܗ ܘܐܡܪ ݁ܒܪ ݂ܳܬܝ ܗܫܐ‬݂ܳ ‫ܺ݁ ܩܪ ݂ܳܒ‬ ‫ܚܙܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐ ݂ܳܬܠ ݁ܒ ݂ܳܒܝ ݁ܒܪ ݂ܳܬܝ‬
݁ܺ ݁ܺ ݁
‫ܝܬ ݂ܳܬ ܐܠܐ ܬܐ ܣܝܡ ܐ ݂ܳܝܕ ݂ܳܟ ܥܠܝܗ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬
݁ܺ ‫ܐܬܐܣܝ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܬ ݂ܳܟܝ ܐܚܝ ݂ܳܬ ݂ܳܟܝ ܘ‬
݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬
‫ܘܬܚܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܥܬܐ ܣܣ׃‬ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ ܗܝ ܡܢ ܗܝ ܫ‬

Matthew 9:19 And Jesus rose and Matthew 9:23 And when Jesus
followed him, with his disciples. came to the ruler's house and saw
the flute players and the crowd
Matthew 9:19 ‫ܘܩܡ ܝܫܘܥ‬ making a commotion,
݁ܺ ‫ܘܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܙܠܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ׃ ܣ‬ ݂ܳ
Matthew 9:23 ‫ܐܬܐ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
Matthew 9:20 And behold, a ‫ܘܟܢܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܬܗ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܐܪܟܘܢܐ ܘܚܙܐ ܙܡܪܐ‬ ݁ ‫݂ܳܠܒ‬
woman who had suffered from a ‫ܫܬ ݂ܳܓ ܺ݁ܫܝܢ׃‬
݁ ‫݁ܕܡ‬
discharge of blood for twelve
years came up behind him and Matthew 9:24 he said, "Go away,
touched the fringe of his garment, for the girl is not dead but
sleeping." And they laughed at
him.
Matthew 9:28 ‫ܝܬܐ‬ ݁ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܬܐ ݂ܳܠܒ‬
݂ܳ
Matthew 9:24 ‫ܠܗܘܢ‬ ‫ܘܐܡܪ‬ ‫ܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ ܗܢܘܢ ܣܡܝܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
݁ܺ ݁ܺ ݁ ‫ܝܡܢܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܡ‬݁ܺ ‫ܝܫܘܥ ܡܗ‬
݂ܳ ‫ܝܬܐ ݁ܓܝܪ ܠܐ ܡ‬
‫ܝܬ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ܛܠ‬ ‫ܫܟܚ ܐܢܐ ݁ܦܪܘܩܘ‬
݁ܺ ݁ ‫ܘܓ‬ ݁ ‫ܐܠܐ ݁ܕ‬ ݁ܺ
݁ܺ ‫ܡܪܝܢ ܠܗ‬ ݁ ‫ܗ ݂ܳܕܐ ܠܡ‬
‫ܚܟܝܢ ܗܘܘ‬ ݂ܳ ‫ܡܟܐ ܗܝ‬ ‫ܐܝܢ ܡܪܢ׃‬ ‫ܥܒ ݂ܳܕ ܐ‬
‫ܥܠܘܗܝ׃‬
Matthew 9:29 Then he touched
Matthew 9:25 But when the their eyes, saying, "According to
crowd had been put outside, he your faith be it done to you."
went in and took her by the hand,
and the girl arose. Matthew 9:29 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܩܪ ݂ܳܒ‬
‫ܠܥܝܢܝܗܘܢ ܘܐܡܪ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܗܝܡ ݁ܢܬܘܢ‬
Matthew 9:25 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݁ܦܩ ݂ܳܠܟܢܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܢܗܘܐ ݂ܳܠܟܘܢ׃‬
݁ܺ
‫ܝܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܚܕܗ ݁ ܺ݁ܒ‬
݂ܳ ‫ܐܝܕܗ ܘܩܡ ݂ܳܬ ܛܠ‬ ݁ ‫ܥܠ ܐ‬
Matthew 9:30 And their eyes
Matthew 9:26 And the report of were opened. And Jesus sternly
this went through all that district. warned them, "See that no one
knows about it."
Matthew 9:26 ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ܛ ݁ܒܐ ܗܢܐ‬
‫݁ܒ ݂ܳܟܠܗ ܐܪܥܐ ܗܝ ܣܣ׃‬ Matthew 9:30 ‫ܚܕܐ ܐ ݂ܳܬ ݁ܦ ݁ܬܚ‬
݂ܳ ‫ܘܡ‬
݁
‫ܥܝܢܝܗܘܢ ܘ ݂ܳܟܐܐ ܒܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
Matthew 9:27 And as Jesus ‫ܚܙܘ ܠܐ ܐܢܫ ܢ ݁ܕܥ׃‬
passed on from there, two blind
men followed him, crying aloud, Matthew 9:31 But they went away
"Have mercy on us, Son of and spread his fame through all
David." that district.

Matthew 9:27 ‫ܥܒܪ ܝܫܘܥ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ‬


݂ܳ Matthew 9:31 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ݂ܳܢܦܩܘ‬
݁ ݁
‫ܬܡܢ ܕ ݂ܳܒܩܘܗܝ ܣܡܝܐ ܬܪܝܢ ܕܩܥܝܢ‬ ݁ ݁ ‫ܛܒܘܗܝ ݁ܒ ݂ܳܟܠܗ ܐܪܥܐ ܗܝ ܣܣ׃‬݁ ‫ܐ‬
݁ܺ
‫ܘܐܡܪܝܢ ܐ ݂ܳܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ݁ܒܪܗ ݁ܕ ݂ܳܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ׃‬
Matthew 9:32 As they were going
Matthew 9:28 When he entered away, behold, a demon-oppressed
the house, the blind men came to man who was mute was brought to
him, and Jesus said to them, "Do him.
you believe that I am able to do
this?" They said to him, "Yes, Matthew 9:32 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ݂ܳܢܦܩ ܝܫܘܥ‬
݂ܳ
Lord." ݂ܳ ‫ܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ ܚܪܫܐ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ݁ܕܝܘܐ׃‬
Matthew 9:33 And when the Matthew 9:36 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܐ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
demon had been cast out, the mute ‫݂ܳܠܟܢܫܐ ܐ ݂ܳܬܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ݁ܕܠ ܐܝܢ ܗܘܘ‬
‫ܝܬ ܠܗܘܢ‬݁ ‫ܝܟ ܥ ݁ܪܒܐ ݁ܕܠ‬
݂ܳ ‫ܘܫܪܝܢ ܐ‬
man spoke. And the crowds
marveled, saying, "Never was ‫ܪܥܝܐ׃‬
anything like this seen in Israel."
Matthew 9:37 Then he said to his
Matthew 9:33 ‫ܘܡܢ ݁ܕ ݂ܳܢܦܩ ݁ܕܝܘܐ‬ disciples, "The harvest is plentiful,
‫ܐܬ ݁ܕܡܪܘ ݁ܟܢܫܐ‬ ݁ ‫ܡܠܠ ܗܘ ܚܪܫܐ ܘ‬
݁ܺ but the laborers are few;
݁ܺ ‫ܡܬܘܡ ܐ ݂ܳܬ‬
‫ܚܙܝ ܗ ݂ܳܟܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪܝܢ ܠܐ‬
‫ܐܝܣܪܐܝܠ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܒ‬ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
Matthew 9:37 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܚܨ ݂ܳܕܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬
‫ܘܦܥܠܐ ܙܥܘܪܝܢ׃‬
Matthew 9:34 But the Pharisees
said, "He casts out demons by the Matthew 9:38 therefore pray
prince of demons." earnestly to the Lord of the harvest
݁ܺ ݁ܺ to send out laborers into his
Matthew 9:34 ‫݁ܦܪܝܫܐ ݁ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ‬ harvest."
݁ܺ
‫ܗܘܘ ݁ܒܪܫܐ ݁ܕ ݂ܳܕܝܘܐ ܡ ݁ܦܩ ݁ܕܝܘܐ ܣܣ׃‬
Matthew 9:38 ‫݁ܒܥܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܡܢ‬
Matthew 9:35 And Jesus went ‫ܡܪܐ ܚܨ ݂ܳܕܐ ݁ܕܢ ݁ܦܩ ݁ܦܥܠܐ ܠܚܨ ݂ܳܕܗ׃ ܣ‬
throughout all the cities and
villages, teaching in their Matthew 10:1 And he called to
synagogues and proclaiming the him his twelve disciples and gave
gospel of the kingdom and healing them authority over unclean
every disease and every affliction. spirits, to cast them out, and to
heal every disease and every
Matthew 9:35 ‫ܘܡ ݂ܳܬ ݁ܟܪ ݂ܳܟ ܗܘܐ‬ affliction.
‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ ݁ܟܠܗܝܢ ܘ ݂ܳܒܩܘܪܝܐ‬ ݁ܺ ‫ܝܫܘܥ ݁ܒ‬
݂ܳ
݁
‫ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܒ ݂ܳܟܢܘܫ ݂ܳܬܗܘܢ ܘܡ ݂ܳܟܪܙ‬ Matthew 10:1 ‫ܘܩܪܐ ܠ ݂ܳܬܪܥܣܪ‬
‫ܘܬܐ ܘܡܐܣܐ ݁ܟܠ‬ ݂ܳ ‫ܪܬܐ ݁ܕܡ ݁ܠܟ‬݂ܳ ‫ܣܒ‬
݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܝܗ ݂ܳܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܟܠ ݁ ܺ݁ܟ‬ ݁ܺ
‫ܐܒܝܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ܟܘܪܗܢܝܢ‬ ‫ܪܘܚܐ ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ ݁ܕܢ ݁ܦܩܘܢ ܘܠܡܐܣܝܘ ݁ܟܠ‬
‫ܘܟܘܪܗܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܟ‬
݂ܳ ‫ܐܒ‬
Matthew 9:36 When he saw the
crowds, he had compassion for Matthew 10:2 The names of the
them, because they were harassed twelve apostles are these: first,
and helpless, like sheep without a Simon, who is called Peter, and
shepherd.
Andrew his brother; James the son Matthew 10:6 but go rather to the
of Zebedee, and John his brother; lost sheep of the house of Israel.

Matthew 10:2 ‫݁ ܺ݁ܕܝܠܗܺ݁ܘܢ ݁ܕܝܢ‬ Matthew 10:6 ‫ܙܠܘ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܝܢ‬


‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ‬݁ܺ ‫݁ܕ ݂ܳܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܐ ܫܡܗܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܒ ݂ܳܕܘ ܡܢ ݁ܒ‬
‫ܝܬ‬ ݁ܺ ‫ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ‬
݂ܳ ‫ܐܝ ݂ܳܬ ܠܘ ݂ܳܬ ܥ ݁ܪܒܐ ݁ܕ‬
‫ܗܠܝܢ ܩ ݂ܳܕܡܝܗܘܢ ܫܡܥܘܢ ݁ܕܡ ݂ܳܬܩܪܐ‬ ‫ܺ݁ܝܣܪܝܠ׃‬
‫ܘܒ‬݂ܳ ‫ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܚܘܗܝ ܘܝܥܩ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܟ‬
݁ ‫ܐܦܐ ܘ‬
‫݁ܒܪ ܙ ݂ܳܒ ݂ܳܕܝ ܘܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ׃‬ Matthew 10:7 And proclaim as
you go, saying, 'The kingdom of
Matthew 10:3 Philip and heaven is at hand.'
Bartholomew; Thomas and
Matthew the tax collector; James Matthew 10:7 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ܺ݁ܙܠܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
݂ܳ
the son of Alphaeus, and ‫ܘܬܐ‬ ݁ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܟܪܙܘ ܘܐܡܪܘ ܕܩܪܒ ݂ܳܬ ܡܠܟ‬
Thaddaeus; ‫݁ܕܫܡܝܐ׃‬
݁ܺ ݁ܺ
Matthew 10:3 ‫ܘܒܪ־‬ ݂ܳ ‫ܘܦܝܠ ݁ܝܦܘܣ‬ ݂ܳ Matthew 10:8 Heal the sick, raise
‫ܘܬܐܘܡܐ ܘܡܬܝ ܡ ݂ܳܟܣܐ‬ ݁ ݂ܳ ‫݁ܬܘܠܡܝ‬ the dead, cleanse lepers, cast out
‫ܐܬ ݁ܟ ܺ݁ܢܝ ݁ܬ ݂ܳܕܝ׃‬
݂ܳ ‫ܘܒ ݁ܒܪ ܚ ݂ܳܠܦܝ ܘܠ ݁ ܺ݁ܒܝ ݁ܕ‬ ݂ܳ ‫ܘܝܥܩ‬ demons. You received without
paying; give without pay.
Matthew 10:4 Simon the
Cananaean, and Judas Iscariot, ݁ܺ
Matthew 10:8 ‫݁ܟܪܝܗܐ ܐܣܘ‬
who betrayed him. ‫ܘܕܝܘܐ ܐ ݁ܦܩܘ ܡ ݁ܓܢ‬݂ܳ ‫ܘܓ ݁ܪܒܐ ݁ܕ ݁ܟܘ‬݂ܳ
݁
‫ܢܣ ݂ܳܒܬܘܢ ܡ ݁ܓܢ ܗ ݂ܳܒܘ׃ ܣ‬
Matthew 10:4 ‫ܘܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ‬
‫ܣܟܪܝܘܛܐ ܗܘ ݁ܕܐܫܠܡܗ ݁ܣ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܕܐ‬
݂ܳ ‫ܘܝܗ‬ Matthew 10:9 Acquire no gold
‫݁ܣ׃‬ nor silver nor copper for your
belts,
Matthew 10:5 These twelve Jesus
sent out, instructing them, "Go Matthew 10:9 ‫ܗܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܐ ݁ܬܩܢܘܢ ݁ܕ‬
nowhere among the Gentiles and ‫ܘܠܐ ܺ݁ܣܐܡܐ ܘܠܐ ܢܚܫܐ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܣ ݁ܝܟܘܢ׃‬
enter no town of the Samaritans,
Matthew 10:10 no bag for your
Matthew 10:5 ‫ܠܗܠܝܢ ݁ܬܪܥܣܪ ܫ ݁ܕܪ‬ journey, nor two tunics nor sandals
‫ܘܦܩ ݂ܳܕ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ݁ܒܐܘܪܚܐ‬݂ܳ ‫ܝܫܘܥ‬
݁ ݁ܺ ݁ܺ nor a staff, for the laborer deserves
‫ܡܕܝܢܬܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܚ ݂ܳܢܦܐ ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ ܘܠ‬
݁
‫݁ܕܫܡܪܝܐ ܠܐ ݁ܬܥܠܘܢ׃‬ his food.
Matthew 10:10 ‫ܘܠܐ ݁ܬܪܡܠܐ‬
݁ܺ ݁ ‫ܪܬܝܢ ݁ܟ‬
݁ ‫ܠܐܘܪܚܐ ܘܠܐ ݁ܬ‬
‫ܘܬܝܢܝܢ ܘܠܐ‬ Matthew 10:14 ‫ܡܢ ݁ܕܠܐ ݁ܕܝܢ ܡܩ ݁ܒܠ‬
‫ܡܣܢܐ ܘܠܐ ܫ ݂ܳܒܛܐ ܫܘܐ ܗܘ ݁ܓܝܪ‬ ‫݂ܳܠܟܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥ ܡܠ ݁ܝܟܘܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܺ݁ܢ ݂ܳܦ ܺ݁ܩܝܢ‬
‫ܪܬܗ׃ ܣ‬݁ ‫݁ܦܥܠܐ ܣ ݁ܝܒ‬ ‫ܝܬܐ ܐܘ ܡܢ ܩܪ ݂ܳܝܬܐ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡܢ ݁ܒ‬
‫ܗܝ ݁ܦܨܘ ܚܠܐ ܡܢ ܪ ݂ܳܓܠ ݁ܝܟܘܢ׃‬
Matthew 10:11 And whatever
town or village you enter, find out Matthew 10:15 Truly, I say to
who is worthy in it and stay there you, it will be more bearable on
until you depart. the day of judgment for the land of
Sodom and Gomorrah than for that
Matthew 10:11 ‫ܝܢ‬‫ܕ‬ ݁ ‫ܐܝܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܠ‬ town.
݁ܺ ݁ܺ ݁ܺ
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ܐܘ ܩܪ ݂ܳܝܬܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ‬
݁ ݁ ݂ܳ
‫ܘܬܡܢ ܗܘܘ‬ ݁
݂ܳ ‫ ܠܗ ܫܐܠܘ ܡܢܘ ܫܘܐ ܒܗ‬Matthew 10:15 ‫ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
‫ܥܕܡܐ ݁ܕܢ ݂ܳܦ ܺ݁ܩܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܣܕܘܡ ܘ ݂ܳܕܥܡܘܪܐ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܠܐܪܥܐ ݁ܕ‬
‫ܢܗܘܐ ܺ݁ܢܝܚ ݁ܒܝܘܡܐ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܢܐ ܐܘ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ܗܝ ܣܣ׃‬ ݁ܺ ‫ܠ‬
Matthew 10:12 As you enter the ݂ܳ
house, greet it.
Matthew 10:16 "Behold, I am
݁ܺ
Matthew 10:12 ‫ܘܡܐ ݁ܕܥܐܠܝܢ‬ sending you out as sheep in the
݁
‫ܐܢܬܘܢ ݂ܳܠܒܝܬܐ ܫܐܠܘ ܫܠܡܗ‬ ݁
midst of wolves, so be wise as
݁
‫ܕ ݂ܳܒܝܬܐ׃‬݁ serpents and innocent as doves.

Matthew 10:13 And if the house Matthew 10:16 ‫ܗܐ ܐܢܐ ܡܫ ݁ܕܪ‬
is worthy, let your peace come ݂ܳ ‫ܝܟ ܐܡܪܐ ݁ܒܝܢܝ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܐ‬
upon it, but if it is not worthy, let ‫ܝܟ ܚܘܘ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܘܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܚܟܝܡܐ ܐ‬
݁ܺ ݁
your peace return to you. ‫ܝܟ ܝܘܢܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܬ ܺ݁ܡܝܡܐ ܐ‬ ݂ܳ

Matthew 10:13 ‫ܘܐܢ ܗܘ ݁ܕܫܘܐ‬ Matthew 10:17 Beware of men,


‫ܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܐܢ‬ ݂ܳ ‫ܡܟܘܢ ܺ݁ܢ‬ ݁ ‫݁ܒ‬
݂ܳ ‫ܝܬܐ ܫܠ‬ for they will deliver you over to
݂ܳ ‫݁ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܐ ܫܠ‬
‫ܡܟܘܢ ܥܠ ݁ܝܟܘܢ‬ courts and flog you in their
‫ܢ ݂ܳܦܢܐ׃ ܣ‬ synagogues,

Matthew 10:14 And if anyone Matthew 10:17 ‫ܐ ݁ܙܕܗܪܘ ݁ܕܝܢ ܡܢ‬


݂ܳ ‫ܫܠܡܝܢ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܓܝܪ ݂ܳܠܒ‬
‫ܝܬ‬ ݁ܺ ‫݁ܒܢܝܢܫܐ ܡ‬
will not receive you or listen to
your words, shake off the dust ݂ܳ ‫݁ܕܝܢܐ‬
‫ܘܒ ݂ܳܟܢܘܫ ݂ܳܬܗܘܢ ܢܢ ݁ܓ ݂ܳܕܘܢ ݂ܳܟܘܢ׃‬
from your feet when you leave that
house or town.
Matthew 10:18 and you will be ‫ܘܢܩܘܡܘܢ ݁ܒܢܝܐ ܥܠ ܐ ݂ܳܒܗܝܗܘܢ‬
‫ܝܬܘܢ ܐܢܘܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
݂ܳ ‫ܢܡ‬
dragged before governors and
kings for my sake, to bear witness
before them and the Gentiles. Matthew 10:22 and you will be
hated by all for my name's sake.
Matthew 10:18 ‫ܘ ݂ܳܩܕܡ ܺ݁ܗ ݂ܳܓܡܘܢܐ‬ But the one who endures to the
݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܡ ݁ܠܟܐ ܡܩ‬
‫ܪܒܝܢ ݂ܳܠܟܘܢ ܡܛܠ ݂ܳܬܝ‬ end will be saved.
‫ܘܬܐ ݁ ܺ݁ܕܝܠܗܘܢ ܘ ݂ܳܕܥܡܡܐ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܠܣ‬
݂ܳ ‫ܗܕ‬
Matthew 10:22 ‫ܝܐܝܢ‬݁ܺ ‫ܣܢ‬ ݁ܺ ‫ܘܬܗܘܘܢ‬݂ܳ
݁ ݁ ݁
‫ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܫܡܝ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܢܣܝܒܪ‬ ݁
Matthew 10:19 When they deliver
you over, do not be anxious how ‫ܪܬܐ ܗܘ ܺ݁ܢܚܐ׃‬
݂ܳ ‫ܥܕܡܐ ܠܚ‬݂ܳ
you are to speak or what you are to
say, for what you are to say will be Matthew 10:23 When they
given to you in that hour. persecute you in one town, flee to
the next, for truly, I say to you,
Matthew 10:19 ‫ܐܡ ݂ܳܬܝ ݁ܕܝܢ‬ you will not have gone through all
݁ ݁ܺ ݁
‫ܕܢܫܠܡܘܢ ݂ܳܟܘܢ ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܐ ݁ܝܟܢܐ‬ ݁
݁ܺ the towns of Israel before the Son
‫ܐܘ ܡܢܐ ܬܡܠܠܘܢ ܡ ݂ܳܬܝܗ ݂ܳܒ ݂ܳܠܟܘܢ‬ ݁
of Man comes.
݁
‫ܥܬܐ ܡܐ ܕ ݂ܳܬܡܠܠܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܓܝܪ ܒܗܝ ܫ‬݁
Matthew 10:23 ‫ܡܐ ݁ܕܪ ݂ܳܕ ݁ ܺ݁ܦܝܢ ݂ܳܠܟܘܢ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ ܥܪܘܩܘ ݂ܳܠܟܘܢ‬ ݁ܺ ‫݁ܕܝܢ ݁ܒ‬
Matthew 10:20 For it is not you ݂ܳ ݁ܺ
݁ ݁ܺ
‫ܠܐܚܪ ݂ܳܬܐ ܐܡܝܢ ܓܝܪ ܐܡܪ ܐܢܐ‬
who speak, but the Spirit of your
Father speaking through you. ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܠܐ ݁ܬܫܠܡܘܢ ܐܢܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ‬
‫ܥܕܡܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ ݁ܕ ݂ܳܒ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܝܬ ܐܝܣܪܝܠ‬ ݂ܳ
‫ܐܬܐ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ׃ ܣ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܕܢ‬
Matthew 10:20 ‫ܝܪ‬ ‫ܓ‬݁ ‫ܠܐ ܗܘܐ‬
݁ܺ
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡܡܠܠܝܢ ܐܠܐ ܪܘܚܐ‬
‫ܘܟܘܢ ܡܡܠܠܐ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܐܒ‬ Matthew 10:24 "A disciple is not
above his teacher, nor a servant
Matthew 10:21 Brother will above his master.
deliver brother over to death, and ݁ܺ ‫ܝܬ ݁ܬ‬
݁ ‫ܠ‬
the father his child, and children Matthew 10:24 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ‬
will rise against parents and have ‫݁ܕܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ ܡܢ ܪ ݁ܒܗ ܘܠܐ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ܡܢ ܡܪܗ׃‬
them put to death,
Matthew 10:25 It is enough for
Matthew 10:21 ‫ܢܫܠܡ ݁ܕܝܢ ܐܚܐ‬ the disciple to be like his teacher,
‫ܐܒܐ ܠ ݂ܳܒܪܗ‬ ݁ ‫ܠܐܚܘܗܝ ܠܡ‬
݂ܳ ‫ܘܬܐ ܘ‬ and the servant like his master. If
they have called the master of the
݁ ‫ܫܟܚ ݁ܕܠܢ ݂ܳܦܫܐ ܘ ݂ܳܠܦܓܪܐ ܢ‬
‫ܘܒ ݂ܳܕ‬ ݁ ‫ܡܢ ܡܢ ݁ܕܡ‬
house Beelzebul, how much more ݂ܳ
will they malign those of his ‫݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܓܗܢܐ׃‬
household.
Matthew 10:29 Are not two
Matthew 10:25 ‫ܣ ݂ܳܦܩ ܠܗ‬ sparrows sold for a penny? And
‫ܝܟ ܪ ݁ܒܗ ܘܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ‬݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ݁ܕܢܗܘܐ ܐ‬ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ not one of them will fall to the
݁ ݁
‫ܝܟ ܡܪܗ ܐܢ ܠܡܪܗ ܕ ݂ܳܒܝܬܐ ܩܪܘ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬ ground apart from your Father.
‫ܝܬܗ׃‬ ݁ ‫ܘܒ ܚ ݂ܳܕ ݁ܟܡܐ ܠ ݂ܳܒܢܝ ݁ܒ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܥ‬
݂ܳ ‫ܠܙܒ‬
݁ܺ
Matthew 10:29 ‫ܪܬܝܢ ܨ ݁ܦܪܝܢ‬ ݁ ‫ܠܐ ݁ܬ‬
Matthew 10:26 "So have no fear ݂ܳ ‫ܡ ݁ܙܕ ݁ܒܢܢ ݁ܒܐܣܪ ܘ‬
‫ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ݁ܒܠܥ ݂ܳܕ ܡܢ‬
of them, for nothing is covered ‫ܘܟܘܢ ܠܐ ܢ ݂ܳܦܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܒ‬
that will not be revealed, or hidden
that will not be known. Matthew 10:30 But even the hairs
of your head are all numbered.
Matthew 10:26 ‫ܠܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܬ ݂ܳܕܚܠܘܢ‬
‫ܝܬ ݁ܓܝܪ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕ ݂ܳܟܣܐ ݁ܕܠܐ‬ ݁ ‫ܡܢܗܘܢ ܠ‬
Matthew 10:30 ‫ܝܠܟܘܢ ݁ܕܝܢ ܐܦ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܘܕܡܛܫܝ ݁ܕܠܐ ܢ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܕܥ׃‬
݂ܳ ‫ܢ ݂ܳܬ ݁ܓܠܐ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܡܢܐ ݁ܕܪ‬
‫ܫܟܘܢ ݁ܟܠܗܝܢ ܡܢܝܢ ܐܢܝܢ׃‬

Matthew 10:27 What I tell you in Matthew 10:31 Fear not,


the dark, say in the light, and what therefore; you are of more value
you hear whispered, proclaim on than many sparrows.
the housetops.
Matthew 10:31 ‫ܢ‬‫ܘ‬ ‫ܚܠ‬ ‫ܕ‬݂ܳ ‫ܬ‬݁ ‫ܠܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬
Matthew 10:27 ‫ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܐܡܪ ܐܢܐ‬ ݁ܺ
‫ܐܬܐ ܡܝ ݁ܬܪܝܢ‬
݂ܳ ‫ܡܢ ܨ ݂ܳܦܪܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬
‫ܘܟܐ ܐܘܡܪܘܗܝ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܒܚܫ‬ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ׃‬
݂ܳ ‫݁ܒܢ ܺ݁ܗܝܪܐ ܘܡ ݁ܕܡ ݁ܕ ݂ܳܒ‬
݁ܺ ‫ܐܕܢ ݁ܝܟܘܢ ܫ‬
‫ܡܥܝܢ‬
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܐ ݂ܳܟܪܙܘ ܥܠ ܐ ݁ܓܪܐ׃‬ Matthew 10:32 So everyone who
acknowledges me before men, I
Matthew 10:28 And do not fear also will acknowledge before my
those who kill the body but cannot Father who is in heaven,
kill the soul. Rather fear him who
can destroy both soul and body in Matthew 10:32 ‫ܘܕܐ‬ ݁ ‫݁ܟܠܢܫ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܕܢ‬
hell. ‫ܘܕܐ ݁ܒܗ ܐܦ‬ ݁ ‫݁ ܺ݁ܒܝ ݂ܳܩܕܡ ݁ܒܢܝܢܫܐ ܐ‬

݁ ‫ܘܠܐ‬ ‫ܐܢܐ ݂ܳܩܕܡ ܐ ݂ܳܒܝ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ׃‬


Matthew 10:28 ‫ܢ ܡܢ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬ ‫ܚܠ‬‫ܕ‬݂ܳ ‫ܬ‬
‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕܩܛܠܝܢ ݁ܦ ݂ܳܓܪܐ ܢ ݂ܳܦܫܐ ݁ܕܝܢ ܠܐ‬
݁ܺ ‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ܠܡܩܛܠ ݁ܕܚܠܘ ݁ܕܝܢ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ‬ ݁ ‫ܡ‬ Matthew 10:33 but whoever
denies me before men, I also will
deny before my Father who is in loves son or daughter more than
heaven. me is not worthy of me.

Matthew 10:33 ‫ܡܢ ݁ܕܝܢ ݁ܕܢ ݂ܳܟ ݁ܦܘܪ ݁ ܺ݁ܒܝ‬ Matthew


݁ܺ 10:37 ݁ܺ ‫ܐ‬‫ܒ‬݂ܳ ‫ܐ‬ ‫ܡ‬ ‫ܚ‬‫ܪ‬‫ܕ‬݁ ‫ܡܢ‬
‫݂ܳܩܕܡ ݁ܒܢܝܢܫܐ ܐ ݂ܳܟ ݁ܦܘܪ ݁ܒܗ ܐܦ ܐܢܐ‬ ‫ܐܘ ܐܡܐ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ ܡܢ ݁ܕܠܝ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ‬
‫݂ܳܩܕܡ ܐ ݂ܳܒܝ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ׃ ܣ‬ ‫ܪܬܐ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ ܡܢ‬
݂ܳ ‫ܘܡܢ ݁ܕܪܚܡ ݁ܒܪܐ ܐܘ ݁ܒ‬
݁ܺ ݁ܺ
‫݁ܕܠܝ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ׃‬
Matthew 10:34 "Do not think that
I have come to bring peace to the Matthew 10:38 And whoever
earth. I have not come to bring does not take his cross and follow
peace, but a sword. me is not worthy of me.

Matthew 10:34 ‫ܣܒܪܘܢ‬݁ ‫ܠܐ ݁ܬ‬ Matthew 10:38 ‫ܘܟܠ ݁ܕܠܐ ܫܩܠ‬ ݂ܳ
‫ܐܬ ݂ܳܝܬ ݁ܕܐܪܡܐ ܫܝܢܐ ݁ܒܐܪܥܐ ܠܐ‬݁ܺ ‫݁ܕ‬ ݁ܺ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܐܬܐ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ׃‬
݂ܳ ‫ܙܩ ݂ܳܝܦܗ ܘ‬
‫ܐ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܬ ݁ܕܐܪܡܐ ܫܝܢܐ ܐܠܐ ܚ ݁ܪܒܐ׃‬
Matthew 10:39 Whoever finds his
Matthew 10:35 For I have come life will lose it, and whoever loses
to set a man against his father, and his life for my sake will find it.
a daughter against her mother, and
a daughter-in-law against her Matthew 10:39 ‫ܐܫܟܚ ܢ ݂ܳܦܫܗ‬ ݁ ‫ܡܢ ݁ܕ‬
mother-in-law. ݁ ‫ܘܒ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܗ ܘܡܢ ݁ܕܢ‬
‫ܘܒ ݂ܳܕ ܢ ݂ܳܦܫܗ ܡܛܠ ݂ܳܬܝ‬ ݁ ‫ܢ‬
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܗ׃ ܣ‬
݁ ‫ܢ‬
Matthew 10:35 ‫ܐ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܬ ݁ܓܝܪ‬
‫ܘܓ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܥܠ ܐ ݂ܳܒܘܗܝ‬݂ܳ ‫ܐܦܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬ Matthew 10:40 "Whoever
‫ܠܬܐ ܥܠ‬ ݂ܳ ‫ܘܟ‬
݂ܳ ‫ܪܬܐ ܥܠ ܐܡܗ‬ ݂ܳ ‫ܘܒ‬ ݂ܳ receives you receives me, and
‫ܚܡ ݂ܳܬܗ׃‬ whoever receives me receives him
who sent me.
Matthew 10:36 And a person's
enemies will be those of his own Matthew 10:40 ‫ܺ݁ ܡܢ ݁ܕܡܩ ݁ܒܠ ݂ܳܠܟ ܺ݁ܘܢ‬
household. ‫ܠܝ ܡܩ ݁ܒܠ ܘܡܢ ݁ܕܠܝ ܡܩ ݁ܒܠ ܠܡܢ ݁ܕܫܠܚܢܝ‬
‫ܡܩ ݁ܒܠ׃‬
Matthew 10:36 ‫ܘ ݂ܳܒܥ ݁ܠܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒܘܗܝ‬
݁ ‫݁ܕܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܒܢܝ ݁ܒ‬
‫ܝܬܗ׃ ܣ‬ Matthew 10:41 The one who
݂ܳ
receives a prophet because he is a
Matthew 10:37 Whoever loves prophet will receive a prophet's
father or mother more than me is reward, and the one who receives
not worthy of me, and whoever a righteous person because he is a
righteous person will receive a
righteous person's reward. Matthew 11:3 and said to him,
"Are you the one who is to come,
Matthew 10:41 ‫ܢܒܝܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܡܢ ݁ܕܡܩ ݁ܒܠ‬ or shall we look for another?"
‫ܢܒܝܐ ܢܣ ݂ܳܒ ܘܡܢ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܢܒܝܐ ܐܓܪܐ ݁ܕ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܒܫܡ‬
݂ܳ
‫݁ܕܡܩ ݁ܒܠ ܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ݁ܒܫܡ ܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ܐ ݂ܳܓܪܐ‬ Matthew 11:3 ‫ܘ‬ ‫ܗ‬ ‫ܬ‬݁ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ‬
‫݁ܕܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ܢܣ ݂ܳܒ׃‬ ݁ܺ
‫ܐܬܐ ܐܘ ܠܐܚܪܝܢ ܗܘ ܡܣ ݁ܟܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ݁ܕ‬
‫ܐܢܚܢܢ׃‬
Matthew 10:42 And whoever
gives one of these little ones even Matthew 11:4 And Jesus
a cup of cold water because he is a answered them, "Go and tell John
disciple, truly, I say to you, he will what you hear and see:
by no means lose his reward."
Matthew 11:4 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
Matthew 10:42 ‫ܕ‬݂ܳ ‫ܠܚ‬ ‫ܐ‬ ‫ܫܩ‬ ‫ܡ‬ ‫ܕ‬݁ ‫ܠ‬ ‫ܘܟ‬
݂ܳ ‫ܝܢ‬‫ܝܠ‬‫ܐ‬ ‫ܢ‬‫ܢ‬ ‫ܘܚ‬ ‫ܠܝ‬ ‫ܘ‬ ‫ܥ‬‫ܫܬ‬ ݁ ‫ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܐ‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܡܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܘܚܙܝܢ׃ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ ݁ܟܣܐ ݁ܕܩܪܝܪܐ ݁ܒܠܚ‬
‫ܘܕ‬ ݁ܺ ‫݁ܕܫ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܒܫܡܐ ݁ܕ ݂ܳܬ‬
݁ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܠܐ ܢ‬
‫ܘܒ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܓܪܗ ܣܣ׃‬ Matthew 11:5 the blind receive
their sight and the lame walk,
Matthew 11:1 When Jesus had lepers are cleansed and the deaf
finished instructing his twelve hear, and the dead are raised up,
disciples, he went on from there to and the poor have good news
teach and preach in their cities. preached to them.

Matthew 11:1 ‫ܘܗܘܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳܕ ܫܠܡ‬ Matthew 11:5 ‫ܣܡܝܐ ܚܙܝܢ‬
݁ܺ ‫ܡܦܩ ݂ܳܕܘ ܠ ݂ܳܬܪܥܣܪ ݁ܬ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܚܓܝܪܐ ܡܗ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬
݁
݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ܺ݁ܠ‬ ‫ܘܓ ݁ܪܒܐ ܡ ݁ܬ ݁ܕ ݁ܟܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܠܟܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
݂ܳ
‫ܫܢܝ ܡܢ ܬܡܢ ܠܡܠ ݂ܳܦܘ ܘܠܡ ݂ܳܟܪܙܘ‬ ݁ܺ
‫ܝܬܐ ܩܝܡܝܢ‬ ݁ܺ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܚܪܫܐ ܫܡܥܝܢ ܘܡ‬
‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܗܘܢ׃ ܣ‬ ݁ܺ ‫݁ܒ‬ ݁ܺ ݁ ݁ ݁ܺ ݁ ‫ܘܡ‬
݂ܳ ‫ܣܟܢܐ ܡܣܬܒܪܝܢ׃‬

Matthew 11:2 Now when John Matthew 11:6 And blessed is the
heard in prison about the deeds of one who is not offended by me."
the Christ, he sent word by his
disciples Matthew 11:6 ‫ܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ‬
݂ܳ ‫ܘܛ‬
‫݁ܕܠܐ ܢ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠ ݁ ܺ݁ܒܝ׃‬
Matthew 11:2 ‫ܝܘܚܢܢ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥ‬
‫ܡܫܝܚܐ ܫ ݁ܕܪ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ‬
݁ܺ ‫ܥܒ ݂ܳܕܘܗܝ ݁ܕ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ‬ Matthew 11:7 As they went away,
݁ܺ ‫݁ܒܝ ݂ܳܕ ݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃‬ Jesus began to speak to the crowds
concerning John: "What did you ‫ܘܦ ݂ܳܟ ݁ܕܢ ݂ܳܬܩܢ ܐܘܪܚܐ‬
݁ ‫݂ܳܩܕܡ ݁ܦܪܨ‬
go out into the wilderness to see? ‫ܝܟְ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
݁ ‫݂ܳܩܕܡ‬
A reed shaken by the wind?
Matthew 11:11 Truly, I say to
݁ܺ
Matthew 11:7 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܐܙܠܘ ܫܪܝ‬ you, among those born of women
‫ܠܡܐܡܪ ݂ܳܠܟܢܫܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܝܫܘܥ‬ there has arisen no one greater
‫ܘܪܒܐ ܠܡܚܙܐ ܩܢܝܐ ݁ܕܡܢ‬ ݁ ‫݂ܳܢܦ‬
݁ ‫ܩܬܘܢ ܠܚ‬
than John the Baptist. Yet the one
‫ܪܘܚܐ ܡ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܙܝܥ׃‬ who is least in the kingdom of
heaven is greater than he.
Matthew 11:8 What then did you
go out to see? A man dressed in Matthew 11:11݁ܺ ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪܢܐ‬
soft clothing? Behold, those who ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܠܐ ܩܡ ݁ ܺ݁ܒܝܠ ݂ܳܝܕܝ ܢܫܐ ݁ܕܪ ݁ܒ ܡܢ‬
wear soft clothing are in kings' ݂ܳ ‫ܥܡܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ݁ܕܝܢ ݁ܒܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܬ‬ ݂ܳ ‫ܝܘܚܢܢ ܡ‬
houses. ‫ܫܡܝܐ ܪ ݂ܳܒ ܗܘ ܡܢܗ׃‬

Matthew 11:8 ‫ܘܐܠܐ ܡܢܐ‬ Matthew 11:12 From the days of


‫ܚܬܐ‬ ݁ ‫ܩܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܕܢ‬ ݁ ‫݂ܳܢܦ‬ John the Baptist until now the
‫ܠܒܝܫ ܗܐ ܐܝܠܝܢ ݁ܕܪ ݁ ܺ݁ܟ ݂ܳܝܟܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܪ ݁ ܺ݁ܟ ݂ܳܝܟܐ‬
kingdom of heaven has suffered
‫ܝܬ ܡ ݁ܠܟܐ ܐܢܘܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܠܒ‬
݂ܳ ‫ܝܫܝܢ ݁ܒ‬ ݁ܺ ݂ܳ
violence, and the violent take it by
force.
Matthew 11:9 What then did you
go out to see? A prophet? Yes, I Matthew 11:12 ‫ܡܢ ܝܘܡܝ ܝܘܚܢܢ‬
tell you, and more than a prophet. ‫ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܡܕܢܐ ܺ݁ܘ‬݂ܳ ‫݁ܕܝܢ ܡ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ ݁ܒܩܛܝܪܐ ܡ ݁ܬ ݁ܕ ݂ܳܒܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟ‬
‫ܛܦܝܢ ܠܗ׃‬ ݁ܺ ‫ܩܛܝܪܢܐ ܡܚ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
Matthew 11:9 ‫ܘܐܠܐ ܡܢܐ‬ ݂ܳ
‫ܐܝܢ ܐܡܪ‬ ݁ܺ ‫ܢܒܝܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܩܬܘܢ ܠܡܚܙܐ‬
݁ ‫݂ܳܢܦ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܘܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ ܡܢ‬
‫ܢܒܝܐ׃‬ Matthew 11:13 For all the
Prophets and the Law prophesied
Matthew 11:10 This is he of until John,
whom it is written, "'Behold, I
send my messenger before your Matthew 11:13 ‫ܢܒܝܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܟܠܗܘܢ ݁ܓܝܪ‬
face, who will prepare your way ‫ܥܕܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܐ ݂ܳܬܢ ݁ ܺ݁ܒܝܘ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܘܪ ݁ܝܬܐ‬
before you.'
Matthew 11:14 and if you are
Matthew 11:10 ‫ܗܢܘ ݁ܓܝܪ ݁ܕܥܠܘܗܝ‬ willing to accept it, he is Elijah
݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳܬ ݂ܳܝܒ ݁ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܫ ݁ܕܪ ܐܢܐ ܡܠ‬
‫ܐܟܝ‬ who is to come.
Matthew ݁ܺ 11:14 ‫ܘܐܢ ܨ ݂ܳܒܝܢ‬
݁ܺ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܩ ݁ܒܠܘ ݁ܕܗܘܝܘ ܐܠܝܐ ݁ܕ‬
‫ܥܬ ݂ܳܝܕ‬݂ܳ Matthew 11:19 The Son of Man
‫ܐܬܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܠܡ‬ came eating and drinking, and they
say, 'Look at him! A glutton and a
Matthew 11:15 He who has ears drunkard, a friend of tax collectors
to hear, let him hear. and sinners!' Yet wisdom is
justified by her deeds."
Matthew 11:15 ‫ܐܝܬ ܠܗ‬ ݂ܳ ‫ܡܢ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐ ݂ܳܕܢܐ ݁ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ׃ ܣ‬ Matthew 11:19 ‫ܐ‬‫ܫ‬‫ܢ‬ ‫ܐ‬ ‫ܕ‬݁ ‫ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܒܪܗ‬
݁ܺ
‫ܐ ݂ܳܟܠ ܘܫ ݂ܳܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗܐ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ‬
Matthew 11:16 "But to what shall ‫ܐ ݁ܟܘܠܐ ܘܫ ݂ܳܬܐ ܚܡܪܐ ܘܪܚܡܐ‬
݂ܳ ‫ܐܙܕ ݁ܕܩ ݂ܳܬ ܚ ݂ܳܟ‬
‫ܡܬܐ‬ ݁ ‫݁ܕܡ ݂ܳܟܣܐ ܘ ݂ܳܕܚܛܝܐ ܘ‬
I compare this generation? It is
‫ܥܒ ݂ܳܕܝܗ ܣܣ׃‬݂ܳ ‫ܡܢ‬
like children sitting in the
marketplaces and calling to their
playmates, Matthew 11:20 Then he began to
denounce the cities where most of
Matthew 11:16 ‫ܠܡܢ ݁ܕܝܢ ܐ ݁ܕ ܺ݁ܡܝܗ‬ his mighty works had been done,
‫ܠܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ ݁ܕܡܝܐ ܠܛܠܝܐ ݁ܕܝ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܒܝܢ‬ because they did not repent.
‫݁ܒܫܘܩܐ ܘܩܥܝܢ ܠܚ ݂ܳܒܪܝܗܘܢ׃‬ ݁ܺ
Matthew 11:20 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܫܪܝ ܝܫܘܥ‬
݁ܺ ‫ܠܡܚܣܕܘ‬
‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ ܐܝܠܝܢ ݁ܕܗܘܘ ݁ܒܗܝܢ‬݂ܳ ݂ܳ
Matthew 11:17 "'We played the ݁ ݁ܺ
‫ܚܝܠܘܗܝ ܣ ݁ܓܝܐܐ ܘܠܐ ܬ ݂ܳܒܘ׃‬
flute for you, and you did not
dance; we sang a dirge, and you
did not mourn.' Matthew 11:21 "Woe to you,
Chorazin! Woe to you, Bethsaida!
݁ܺ For if the mighty works done in
Matthew 11:17 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܙܡܪܢ‬
‫݂ܳܠܟܘܢ ܘܠܐ ܪܩ ݂ܳܕ ݁ܬܘܢ ܘܐܠܝܢ ݂ܳܠܟܘܢ‬ you had been done in Tyre and
‫ܘܠܐ ܐܪܩ ݂ܳܕ ݁ܬܘܢ׃‬ Sidon, they would have repented
long ago in sackcloth and ashes.
Matthew 11:18 For John came
neither eating nor drinking, and Matthew 11:21 ‫ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܘܝ‬
they say, 'He has a demon.' ݂ܳ ‫ܠ ݂ܳܟܝ ݁ܟܘܪ ܺ݁ܙܝܢ ܘܝ ܠ ݂ܳܟܝ ݁ܒ‬
‫ܝܬ־ܨܝ ݂ܳܕܐ ݁ܕܐܠܘ‬
‫݁ܒܨܘܪ ܘ ݂ܳܒܨ ݁ܝܕܢ ܗܘܘ ܚܝܠܐ ܐܝܠܝܢ‬
‫݁ܕܗܘܘ ݁ܒ ݂ܳܟܝܢ ݁ܟ ݂ܳܒܪ ݁ܕܝܢ ݁ܒܣܩܐ ܘ ݂ܳܒܩܛܡܐ‬
݁
Matthew
݁ ݁ܺ 11:18 ‫݁ܐ ݂ܳܬܐ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ‬ ‫݁ܬ ݂ܳܒܘ׃‬
‫ܕܠܐ ܐ ݂ܳܟܠ ܘܠܐ ܫ ݂ܳܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܝܘܐ‬
݁ܺ
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܒܗ׃‬
Matthew 11:22 But I tell you, it wise and understanding and
will be more bearable on the day revealed them to little children;
of judgment for Tyre and Sidon
than for you. Matthew 11:25 ‫݁ܒܗܘ ܙ ݂ܳܒܢܐ ܥܢܐ‬
‫ܘܕܐ ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ ܐ ݂ܳܒܝ‬ ݁ ‫ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܡ‬
݁ ‫ܘܕܐܪܥܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ܺ݁ܣ‬ ݂ܳ ‫ܡܪܐ ݁ܕܫܡܝܐ‬
Matthew 11:22 ‫݁ܒܪܡ ܐܡܪ ܐܢܐ‬ ‫ܝܬ ܗܠܝܢ‬
‫݂ܳܠܟܝܢ ݁ܕܠܨܘܪ ܘܠܨ ݁ܝܕܢ ܢܗܘܐ ܺ݁ܢܝܚ‬ ‫ܝܬ ܐܢܝܢ‬ ݁ ‫ܘܠܬܢܐ ܘܓܠ‬
݂ܳ ݂ܳ ‫ܡܢ ܚ ݁ ܺ݁ܟܝܡܐ ܘܣ ݁ܟ‬
‫݁ܒܝܘܡܐ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܢܐ ܐܘ ݂ܳܠܟܝܢ׃‬ ‫ܘܕܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܝܠ‬

Matthew 11:23 And you, Matthew 11:26 yes, Father, for


Capernaum, will you be exalted to such was your gracious will.
heaven? You will be brought ݁ܺ
down to Hades. For if the mighty Matthew 11:26 ‫ܐܝܢ ܐ ݂ܳܒܝ ݁ܕܗ ݂ܳܟܢܐ‬
݁ ‫ܗܘܐ ܨ ݂ܳܒܝܢܐ ݂ܳܩܕܡ‬
‫ܝܟְ׃ ܣ‬
works done in you had been done
in Sodom, it would have remained
until this day. Matthew 11:27 All things have
been handed over to me by my
Matthew 11:23 ‫ܘܡ‬ ‫ܚ‬ ‫ܪܢ‬‫ܦ‬ ݂ܳ ‫ܟ‬݁ ‫ܘܐܢ ݁ܬܝ‬ Father, and no one knows the Son
݁ܺ
݁ ‫ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܐ ݁ܬ ݁ܬܪ‬
‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܡܬܝ‬ ݂ܳ ‫ ܗܝ ݁ܕ‬except the Father, and no one
‫ܣܕܘܡ ܗܘܘ‬ ݂ܳ ‫ܚܬܝܢ ݁ܕܐܠܘ ݁ܒ‬ ݁ ‫ܠܫܝܘܠ ݁ܬ ݁ܬ‬
knows the Father except the Son
݁ ݁
‫ܚܝܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܒ ݂ܳܟܝ ܩܝܡܐ ܗܘ ݂ܳܬ‬ and anyone to whom the Son
‫ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ׃‬ ݂ܳ chooses to reveal him.

Matthew 11:24 But I tell you that Matthew 11:27 ‫ܫܬܠܡ‬ ݁ ‫݁ܟܠ ܡ ݁ܕܡ ܐ‬
it will be more tolerable on the day ‫ܺ݁ܠܝ ܡܢ ܐ ݂ܳܒܝ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝ ݂ܳܕܥ ܠ ݂ܳܒܪܐ‬
of judgment for the land of Sodom ‫ܐܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܠܐ ܐܢ ܐ ݂ܳܒܐ ܐܦ ܠܐ ܠ‬
than for you." ‫ܐܢܫ ܝ ݂ܳܕܥ ܐܠܐ ܐܢ ݁ܒܪܐ ܘܠܡܢ‬
‫݁ܕܨ ݂ܳܒܐ ݁ܒܪܐ ݁ܕܢ ݂ܳܓܠܐ׃ ܣ‬
Matthew 11:24 ‫݁ܒܪܡ ܐܡܪܢܐ ܠ ݂ܳܟܝ‬
‫ܣܕܘܡ ܢܗܘܐ ܺ݁ܢܝܚ ݁ܒܝܘܡܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܠܐܪܥܐ ݁ܕ‬ Matthew 11:28 Come to me, all
݁ܺ
‫݁ܕ ݂ܳܕܝܢܐ ܐܘ ܠ ݂ܳܟܝ ܣܣ׃‬ who labor and are heavy laden,
and I will give you rest.
Matthew 11:25 At that time Jesus
declared, "I thank you, Father, Matthew 11:28 ‫݁ܬܘ ܠܘ ݂ܳܬܝ ݁ܟ ݂ܳܠܟܘܢ‬
݁ ݁ܺ
Lord of heaven and earth, that you ‫ܠܐܝܐ ܘܫܩܝܠܝ ܡܘܒܠܐ ܘܐܢܐ‬
have hidden these things from the ‫ܝܚܟܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܐ ܺ݁ܢ‬
݁ ‫ܥ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܕܝܢ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܠܐ ܫ ܺ݁ܠܝܛ ܠܡ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ‬
Matthew 11:29 Take my yoke
upon you, and learn from me, for I ‫݁ܒܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ׃‬
am gentle and lowly in heart, and
you will find rest for your souls. Matthew 12:3 He said to them,
"Have you not read what David
Matthew 11:29 ‫ܫܩܘܠܘ ܺ݁ܢܝܪܝ‬ did when he was hungry, and
‫ܥܠ ݁ܝܟܘܢ ܺ݁ܘܝܠ ݂ܳܦܘ ܡܢܝ ݁ܕ ܺ݁ܢܝܚ ܐܢܐ‬ those who were with him:
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܡ ݁ ܺ݁ܟ‬
݁ ‫ܝܟ ܐܢܐ ݁ܒܠ ݁ܒܝ ܘܡ‬
‫ܢܝܚܐ ܠܢ ݂ܳܦܫ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ׃‬ Matthew 12:3 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ ݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܟ ݂ܳܦܢ‬
݂ܳ ‫ܠܐ ܩܪ ݁ܝܬܘܢ ܡܢܐ‬
Matthew 11:30 For my yoke is ‫ܘܐܝܠܝܢ ݁ܕܥܡܗ׃‬
easy, and my burden is light."
Matthew 12:4 how he entered the
Matthew 11:30 ‫ܺ݁ܢܝܪܝ ݁ܓܝܪ ݁ܒ ܺ݁ܣܝܡ‬ house of God and ate the bread of
݁ܺ ݁ ‫ܗܘ ܘܡ‬
‫ܘܒܠܝ ܩܠܝܠܐ ܗܝ ܣܣ׃‬ the Presence, which it was not
lawful for him to eat nor for those
Matthew 12:1 At that time Jesus who were with him, but only for
went through the grainfields on the the priests?
Sabbath. His disciples were
hungry, and they began to pluck Matthew 12:4 ‫ܝܬܐ‬ ݁ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ܥܠ ݂ܳܠܒ‬
heads of grain and to eat. ‫݁ܕܐܠܗܐ ܘܠܚܡܐ ݁ܕ ݂ܺ݁ܳܦ ݂ܳܬܘܪܗ ݁ܕܡܪܝܐ‬
‫ܐ ݂ܳܟܠ ܗܘ ݁ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ‬
݁ ‫ܐܟܠ ܘܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ݁ܕܥܡܗ ܐܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܡ‬
Matthew 12:1 ‫ܒܗܘ ܙ ݂ܳܒܢܐ ܡܗܠ ݂ܳܟ‬
݁ ݁ ݁ ‫ܘܕ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܐܢ ݂ܳܠܟܗܢܐ ݁ܒܠܚ‬
‫ܝܬ־ܙܪܥܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܫܒ ݂ܳܬܐ ܺ݁ ܒ‬
‫ܠܓܝܢ‬݁ܺ ݁ܺ ‫ܘܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܟ ݂ܳܦܢܘ ܘܫܪܝܘ ܡ‬ ݂ܳ
݁ܺ Matthew 12:5 Or have you not
‫ܐܟܠܝܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܫ ݁ܒܠܐ ܘ‬
read in the Law how on the
Matthew 12:2 But when the Sabbath the priests in the temple
Pharisees saw it, they said to him, profane the Sabbath and are
"Look, your disciples are doing guiltless?
what is not lawful to do on the ݁ ‫ܐܘ ܠܐ ܩܪ‬
Sabbath." Matthew
݁ܺ 12:5 ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܝܬ‬
‫݁ܒܐܘܪ ݁ܝܬܐ ݁ܕ ݂ܳܟܗܢܐ ݁ܒܗ ݁ܝܟܠܐ ܡܚܠܝܢ‬
݁ܺ ‫ܠܗ ܠܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ܘ ݂ܳܕܠܐ ܥ ݂ܳܕܠܝ ܐܢܘܢ׃‬
Matthew 12:2 ‫݁ܦܪܝܫܐ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܘ‬
݁ܺ
݁ܺ ‫ܡܪܝܢ ܠܗ ܗܐ ݁ܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕ‬
ְ‫ܝܟ‬ ‫ܐܢܘܢ ܐ‬
Matthew 12:6 I tell you, Matthew 12:10 ‫ܝܬ‬
݂ܳ ݁ܺ ‫ܘܓ ݂ܳܒܪܐ ܚܕ‬
‫ܐ‬
݁ܺ ݁ܺ ݂ܳ ݂ܳ
݁ܺ ݁ ݁
‫ܗܘܐ ܬܡܢ ܕܝܒܝܫܐ ܺ݁ܐ ݂ܳܝܕܗ ܘܡܫ ܺ݁ܐܠܝܢ‬ ݁
something greater than the temple
is here. ‫ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܪܝܢ ݁ܕܐܢ ܫܠܝܛ‬
‫ܐܟܠܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܝܟ ݁ܕܢ‬
݂ܳ ‫݁ܒܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ܠܡܐܣܝܘ ܐ‬
Matthew 12:6 ‫ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬ ‫ܩܪܨܘܗܝ׃‬
݁ܺ ‫݁ܕܝܢ ݁ܕܪ ݁ܒ ܡܢ ܗ ݁ܝܟܠܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗ ݁ܪܟܐ׃‬
Matthew 12:11 He said to them,
Matthew 12:7 And if you had "Which one of you who has a
known what this means, 'I desire sheep, if it falls into a pit on the
mercy, and not sacrifice,' you Sabbath, will not take hold of it
would not have condemned the and lift it out?
guiltless.
Matthew 12:11 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ܡܢܘ ܡ ݂ܳܢܟܘܢ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬ‬
Matthew 12:7 ‫ܐܠܘ ݁ܕܝܢ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ‬ ‫ܠܗ ܥ ݁ܪܒܐ ܚ ݂ܳܕ ܘܐܢ ܢ ݂ܳܦܠ ݁ܒܚ ݁ܒܪܐ‬
‫ܗܘ ݁ܝܬܘܢ ܡܢܘ ܚܢܢܐ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢܐ ܘܠܐ‬ ‫ܡܩܝܡ‬݁ܺ ‫݁ܒܝܘܡܐ ݁ܕܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ܠܐ ܐܚ ݂ܳܕ ܘ‬
‫ܝܒܝܢ ܗܘ ݁ܝܬܘܢ ܠܐܝܠܝܢ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܚܬܐ ܠܐ ܡܚ‬
݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܒ‬
‫ܠܗ׃‬
‫݁ܕ ݂ܳܕܠܐ ܥ ݂ܳܕܠܝ ܐܢܘܢ׃‬
Matthew 12:12 Of how much
Matthew 12:8 For the Son of Man
more value is a man than a sheep!
is lord of the Sabbath."
So it is lawful to do good on the
Sabbath."
Matthew 12:8 ‫ܡܪܗ ݁ܓܝܪ ݁ܕܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ܣܣ׃‬݁ܺ ݁ܺ ݁ ‫݁ܟܡܐ ݁ܕܝܢ ܝ‬
Matthew ݁ܺ 12:12 ‫ܝܪ‬ ‫ܬ‬
‫݁ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܥ ݁ܪܒܐ ܡ ݂ܳܕܝܢ ܫܠܝܛ ܗܘ‬
Matthew 12:9 He went on from ‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܕܫ ݁ ܺ݁ܦܝܪ׃‬
݁ ‫݁ܒܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ܠܡ‬
there and entered their synagogue.
Matthew 12:13 Then he said to
Matthew 12:9 ‫ܘܫ ܺ݁ܢܝ ܡܢ ݁ܬܡܢ‬ the man, "Stretch out your hand."
݁ ‫ܐܬܐ ܠ ݂ܳܟܢ‬
‫ܘܫܬܗܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ܘ‬ And the man stretched it out, and
it was restored, healthy like the
Matthew 12:10 And a man was other.
there with a withered hand. And
they asked him, "Is it lawful to Matthew 12:13 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘ‬
heal on the Sabbath?"--so that they ݁ܺ ‫ܐܝܕ ݂ܳܟ ܘ ݂ܳܦܫܛ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܗ‬ ݁ܺ ‫݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܦܫܘܛ‬
݂ܳ
might accuse him. ‫ܪܬܗ ܣܣ׃‬ ݁ ‫ܚܒ‬
݂ܳ ‫ܝܟ‬݂ܳ ‫ܘܬܩܢ ݂ܳܬ ܐ‬
݂ܳ
Matthew 12:14 But the Pharisees
went out and conspired against Matthew 12:18 ‫ܗܐ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܝ‬
him, how to destroy him. ‫ܝܬ ݁ܒܗ ܚ ݁ ܺ݁ܒ ݂ܳܝܒܝ ݁ܕܣܘܚ ݂ܳܬ ݁ܒܗ‬ ݁ܺ ݂ܳ
݂ܳ ‫ܐܨܛܒ‬ ‫݁ܕ‬
‫ܘܕܝܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܢ ݂ܳܦܫܝ ܪܘܚܝ ܐ ܺ݁ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ‬
݂ܳ
݁ܺ ‫ܠܥܡܡܐ ܢ ݂ܳܟܪܙ׃‬
Matthew 12:14 ‫ܘ ݂ܳܢܦܩܘ ݁ܦܪܝܫܐ‬
‫ܝܟ‬݂ܳ ‫ܘܡ ݁ܠܟܐ ܢܣ ݂ܳܒܘ ܥܠܘܗܝ ܐ‬
݁ ‫݁ܕܢ‬
‫ܘܒ ݂ܳܕܘܢܝܗܝ׃‬ Matthew 12:19 He will not
quarrel or cry aloud, nor will
Matthew 12:15 Jesus, aware of anyone hear his voice in the
this, withdrew from there. And streets;
many followed him, and he healed
them all Matthew 12:19 ‫ܠܐ ܢ ݂ܳܬܚܪܐ ܘܠܐ‬
‫ܢܩܥܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܫܡܥ ܩܠܗ ݁ܒܫܘܩܐ׃‬
Matthew 12:15 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥ‬
‫ܘܫ ܺ݁ܢܝ ܠܗ ܡܢ ݁ܬܡܢ ܘܐܙܠܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ‬ Matthew 12:20 a bruised reed he
‫ܐܣܝ ݂ܳܠܟܠܗܘܢ׃‬݁ܺ ‫݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘ‬ will not break, and a smoldering
wick he will not quench, until he
Matthew 12:16 and ordered them brings justice to victory;
not to make him known.
Matthew 12:20 ‫ܪܥܝܥܐ ܠܐ‬ ݁ܺ ‫ܩܢܝܐ‬
݁ ݁
Matthew 12:16 ‫ܢ ݂ܳܬܒܪ ܘܫܪ ݂ܳܓܐ ܕܡܛ ݂ܳܦܛܦ ܠܐ ܢ ݂ܳܕܥ ݂ܳܟ ܘ ݂ܳܟܐܐ ݁ܒܗܘܢ ݁ܕܠܐ‬
‫ܢ ݂ܳܓܠܘܢܝܗܝ׃‬ ‫ܘܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܥܕܡܐ ݁ܕܢ ݁ܦܩ ݁ ܺ݁ܕܝܢܐ ܠܙ ݂ܳܟ‬
݂ܳ

Matthew 12:17 This was to fulfill Matthew 12:21 and in his name
what was spoken by the prophet the Gentiles will hope."
Isaiah:
Matthew 12:21 ‫ܘܒܫܡܗ ܥܡܡܐ‬
݂ܳ
Matthew 12:17 ‫݁ܕܢ ݂ܳܬܡܠܐ ܡ ݁ܕܡ‬ ݁
‫ܢܣܒܪܘܢ ܣܣ׃‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܬܐܡܪ ݁ܒܝ ݂ܳܕ ܐܫܥܝܐ‬
‫ܢܒܝܐ ݁ܕܐܡܪ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
Matthew 12:22 Then a demon-
Matthew 12:18 "Behold, my oppressed man who was blind and
servant whom I have chosen, my mute was brought to him, and he
beloved with whom my soul is healed him, so that the man spoke
well pleased. I will put my Spirit and saw.
upon him, and he will proclaim
justice to the Gentiles.
Matthew 12:22 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ‬ himself. How then will his
݁ܺ ‫݁ܕܝܘܢܐ ܚܕ ݁ܕܚܪܫ ܘ‬
‫ܥܘܝܪ ܘܐܣܝܗ‬ ݂ܳ kingdom stand?
‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܚܪܫܐ ܘܣܡܝܐ ܢܡܠܠ ܘܢܚܙܐ׃‬
Matthew 12:26 ‫ܘܐܢ ܣܛܢܐ‬
Matthew 12:23 And all the people ‫ܠܣܛܢܐ ܡ ݁ܦܩ ܥܠ ܢ ݂ܳܦܫܗ ܐ ݂ܳܬ ݁ܦܠ ݂ܳܓ‬
were amazed, and said, "Can this ‫ܘܬܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܩܝܡܐ ܡ ݁ܠܟ‬
be the Son of David?"
Matthew 12:27 And if I cast out
݁ܺ ݁ ݁
Matthew 12:23 ݁ܺ ‫ܘ‬ ‫ܘ‬‫ܗ‬ ‫ܝܢ‬ ‫ܡܪ‬ ‫ܘܡܬܕ‬ demons by Beelzebul, by whom
݁
‫݁ܟܠܗܘܢ ܟܢܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܠܡܐ ܗܢܘ‬ ݁ do your sons cast them out?
‫݁ܒܪܗ ݁ܕ ݂ܳܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ׃ ܣ‬ Therefore they will be your
judges.
Matthew 12:24 But when the
Pharisees heard it, they said, "It is Matthew 12:27 ‫ܘܐܢ ܐܢܐ‬
only by Beelzebul, the prince of ‫ܘܒ ܡ ݁ܦܩ ܐܢܐ ݁ܕܝܘܐ ݁ܒܢ ݁ܝܟܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܒܥ‬
݂ܳ ‫ܠܙܒ‬
demons, that this man casts out ‫݁ܒܡܢܐ ܡ ݁ܦ ܺ݁ܩܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ‬
demons." ‫ܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܝܢܐ׃‬

݁ܺ
Matthew 12:24 ‫݁ܦܪܝܫܐ ܺ݁ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ‬ Matthew 12:28 But if it is by the
݂ܳ ‫ܫܡܥܘ ܐܡܪܝܢ ܗܢܐ ܠܐ ܡ ݁ܦܩ ܺ݁ܫ‬
‫ܐܕܐ‬ Spirit of God that I cast out
݁ܺ
‫ܘܒ ܪܫܐ ݁ܕ ݂ܳܕܝܘܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܐܠܐ ݁ܒ ݂ܳܒܥ‬
݂ܳ ‫ܠܙܒ‬ demons, then the kingdom of God
has come upon you.
Matthew 12:25 Knowing their
thoughts, he said to them, "Every Matthew 12:28 ‫ܘܐܢ ݁ܒܪܘܚܐ‬
kingdom divided against itself is ‫݁ܕܐܠܗܐ ܐܢܐ ܡ ݁ܦܩ ܐܢܐ ݁ܕܝܘܐ‬
laid waste, and no city or house ݂ܳ ‫ܩ ݁ܪܒ ݂ܳܬ ܠܗ ܥܠ ݁ܝܟܘܢ ܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܬܐ‬
divided against itself will stand. ‫݁ܕܐܠܗܐ׃‬

Matthew 12:25 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥ‬ Matthew 12:29 Or how can
‫ܚܫܒ ݂ܳܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܟܠ ܡ ݁ܠܟܘ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬ someone enter a strong man's
݁
‫ܘܟܠ ܒܝ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܬ ݂ܳܬܦܠ ݂ܳܓ ܥܠ ܢ ݂ܳܦܫܗ ܬܚܪ ݂ܳܒ‬
݁ ݁ house and plunder his goods,
݁ܺ ‫ܘ‬
‫ܡܕܝܢܐ ݁ܕܢ ݂ܳܬ ݁ܦܠ ݂ܳܓ ܥܠ ܢ ݂ܳܦܫܗ ܠܐ‬݂ܳ unless he first binds the strong
‫ܢܩܘܡ׃‬ man? Then indeed he may plunder
his house.
Matthew 12:26 And if Satan casts
out Satan, he is divided against Matthew 12:29 ‫ܐܘ ܐ ݁ܝܟܢܐ ܐܢܫ‬
‫ܝܬ ܚ ܺ݁ܣܝܢܐ ܘܡܐܢܘܗܝ‬
݂ܳ ‫ܫܟܚ ݁ܕܢܥܘܠ ݂ܳܠܒ‬
݁ ‫ܡ‬
݁ܺ
‫ܘܩܕܡ ܢܐܣܪܝܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܢ ݁ܒܘܙ ܐܠܐ ܐܢ ܠ‬ Matthew 12:33 "Either make the
݁ ‫ܠܚ ܺ݁ܣܝܢܐ ܘܗ ݁ܝܕܝܢ ݁ܒ‬
‫ܝܬܗ ܢ ݁ܒܘܙ׃ ܣ‬ tree good and its fruit good, or
make the tree bad and its fruit bad,
Matthew 12:30 Whoever is not for the tree is known by its fruit.
with me is against me, and
whoever does not gather with me Matthew 12:33 ‫ܐܝܠܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܥܒܕܘ‬
݁ܺ ݁ܺ ݂ܳ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܐܘ‬
scatters. ‫ܥܒ ݂ܳܕܘ‬ ݁
݂ܳ ‫ܘܦܐܪܘܗܝ ܺ݁ܫܦܝܪܐ ܐܘ‬ ݂ܳ ‫ܫ ݁ܦܝܪܐ‬
‫ܘܦܐܪܘܗܝ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܐܝܠܢܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ‬ ݁ܺ
݁ܺ ‫݁ ܺ݁ܦܐܪܘܗܝ ܗܘ ݁ܓܝܪ ܡ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܕܥ‬
Matthew 12:30 ‫ܡܢ ݁ܕܠܐ ܗܘܐ‬ ‫ܐܝܠܢܐ׃‬ ݂ܳ
‫ܘܩܒܠܝ ܗܘ ܘܡܢ ݁ܕܠܐ ݁ܟܢܫ ܥܡܝ‬
݂ܳ ‫ܥܡܝ ܠ‬
‫ܡܒ ݁ܕܪ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
݂ܳ ‫ܡܒ ݁ܕܪܘ‬
݂ܳ Matthew 12:34 You brood of
vipers! How can you speak good,
Matthew 12:31 Therefore I tell when you are evil? For out of the
you, every sin and blasphemy will abundance of the heart the mouth
be forgiven people, but the speaks.
blasphemy against the Spirit will
not be forgiven. Matthew 12:34 ‫ܐܟ ݂ܳܕܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܝ ݁ܠܕܐ ݁ܕ‬
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ‬
݁ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ܡ‬
݁ ‫ܠܡܡܠܠܘ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫܐ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡܢ ݁ܬ‬
‫ܘܬܪܝ‬
Matthew 12:31 ‫ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ‬
‫ܘܕ ݂ܳ ܺ݁ܦܝܢ‬
݁ ‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܚܛ ܺ݁ܗܝܢ ܘܓ‬
݂ܳ ݁ ‫ܠ ݁ܒܐ ݁ܓܝܪ ܡܡܠܠ ݁ܦܘܡܐ׃‬
݁
‫ܘܕ ݂ܳܦܐ ܕܝܢ ܕܥܠ‬ ݁ ‫ܫܬ ݂ܳܒܩܘܢ ܠ ݂ܳܒܢܝܢܫܐ ݁ܓ‬
݁ ‫ܢ‬
‫ܫܬ ݂ܳܒܩ ܠ ݂ܳܒܢܝܢܫܐ׃‬ ݁ ‫ܪܘܚܐ ܠܐ ܢ‬ Matthew 12:35 The good person
out of his good treasure brings
Matthew 12:32 And whoever forth good, and the evil person out
speaks a word against the Son of of his evil treasure brings forth
Man will be forgiven, but whoever evil.
speaks against the Holy Spirit will
not be forgiven, either in this age Matthew 12:35 ‫݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܛ ݂ܳܒܐ ܡܢ‬
or in the age to come. ‫ܺ݁ܣܝܡ ݂ܳܬܐ ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ ܡ ݁ܦܩ ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ‬
‫ܘܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܡܢ ܺ݁ܣܝܡ ݂ܳܬܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫ ݂ܳܬܐ‬
݂ܳ
݁ܺ
‫ܡܦܩ ܒܝܫ ݂ܳܬܐ׃ ܣ‬ ݁ ݁
Matthew 12:32 ‫ܘܟܠ ܡܢ ݁ܕ ܺ݁ܢܐܡܪ‬ ݂ܳ
݁ ݁ ݁
‫ܠܬܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܫܬ ݂ܳܒܩ ܠܗ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬
݁ܺ ݁ ݁ ݁
‫ܘܕܫܐ ܢܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫݁ܟܠ ܕܝܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩ‬ Matthew 12:36 I tell you, on the
‫ܫܬ ݂ܳܒܩ ܠܗ ܠܐ ݁ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ‬ ݁ ‫ܠܐ ܢ‬
day of judgment people will give
݁ܺ ‫ܘܠܐ ݁ܒܥܠܡܐ ݁ܕ‬
‫ܥܬ ݂ܳܝܕ׃ ܣ‬݂ܳ account for every careless word
they speak,
Matthew 12:36 ‫ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬ three nights in the heart of the
‫݁ܓܝܪ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܡܠܐ ݁ܒܛܠܐ ݁ܕ ܺ݁ܢܐܡܪܘܢ ݁ܒܢܝ‬ earth.
‫ܐܢܫܐ ܢ ݁ܬܠܘܢ ݁ܦ ݂ܳܬ ݁ܓܡܗ ݁ܒܝܘܡܐ‬
‫݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܢܐ׃‬ Matthew 12:40 ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܓܝܪ‬
‫݁ܕܗܘܐ ܝܘܢܢ ݁ܒ ݂ܳܟܪܣܗ ݁ܕܢܘܢܐ ݁ܬܠ ݂ܳܬܐ‬
݁ܺ ‫ܝ‬
‫ܘܡܝܢ ܘ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ ܠܝܠܘܢ ܗ ݂ܳܟܢܐ ܢܗܘܐ‬
Matthew 12:37 for by your words
you will be justified, and by your ‫݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ݁ܒܠ ݁ܒܗ ݁ܕܐܪܥܐ ݁ܬܠ ݂ܳܬܐ‬
݁ܺ
‫ܐܝܡ ܺ݁ܡܝܢ ܘ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ ܠܝܠܘܢ׃‬
words you will be condemned."

Matthew 12:37 ‫ܝܟְ ݁ܓܝܪ‬ ݁ ‫ܡܢ ܡܠ‬ Matthew 12:41 The men of
‫ܝܟְ ݁ܬ ݂ܳܬܚܝ ݂ܳܒ ܣܣ׃‬
݁ ‫݁ܬ ݁ܙܕ ݁ܕܩ ܘܡܢ ܡܠ‬ Nineveh will rise up at the
judgment with this generation and
Matthew 12:38 Then some of the condemn it, for they repented at
scribes and Pharisees answered the preaching of Jonah, and
him, saying, "Teacher, we wish to behold, something greater than
see a sign from you." Jonah is here.

Matthew 12:38 ‫ܐ‬ ‫ܫ‬‫ܢ‬ ‫ܐ‬ ‫ܘ‬ ‫ܥܢ‬ ‫ܝܢ‬ ݁ ‫ܗ‬


‫ܝܕ‬ Matthew 12:41 ‫݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܺ݁ܢܝܢܘܝܐ‬
݁ܺ ݁ܺ
‫ܡܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ ܘܡܢ ݁ܦܪܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ‬ ‫ܢܩܘܡܘܢ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܢܐ ܥܡ ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ‬
‫ܡ ݂ܳܠܦܢܐ ܨ ݂ܳܒܝܢ ܚܢܢ ݁ܕܢܚܙܐ ܡܢ ݂ܳܟ‬ ‫ܘܬܗ‬ ݂ܳ ‫ܘܢܚ ݂ܳܝܒܘܢܗ ݁ܕܗܢܘܢ ݁ܬ ݂ܳܒܘ ݁ܒ ݂ܳܟܪܘܙ‬
‫ܐ ݂ܳܬܐ׃ ܣ‬ ‫݁ܕܝܘܢܢ ܘܗܐ ݁ܕܪ ݁ܒ ܡܢ ܝܘܢܢ ݁ܬܢܢ׃‬

Matthew 12:39 But he answered Matthew 12:42 The queen of the


them, "An evil and adulterous South will rise up at the judgment
generation seeks for a sign, but no with this generation and condemn
sign will be given to it except the it, for she came from the ends of
sign of the prophet Jonah. the earth to hear the wisdom of
Solomon, and behold, something
Matthew 12:39 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬ greater than Solomon is here.
݁ ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ݁ ܺ݁ܒ‬
‫ܝܫܬܐ‬
‫ܐܬܐ ܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܪܬܐ ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܒܥܝܐ ܘ‬
݂ܳ ‫ܘܓܝ‬
݂ܳ Matthew 12:42 ‫ܡ ݁ܠܟ ݂ܳܬܐ ݁ܕ ݂ܳܬܝܡܢܐ‬
‫݁ܬ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܗ ܐܠܐ ܐ ݂ܳܬܗ ܕܝܘܢܢ ݂ܳܢܒܝܐ׃‬
݁ܺ ݁ ‫݁ܬܩܘܡ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܢܐ ܥܡ ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ‬
‫ܐܬ ݂ܳܬ ܡܢ ܥ ݂ܳܒܪܝܗ ݁ܕܐܪܥܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܒܝܗ ݁ܕ‬݁ܺ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܬܚ‬
‫ܡܬܗ ݁ܕܫܠܝܡܘܢ ܘܗܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܬܫܡܥ ܚ ݂ܳܟ‬
Matthew 12:40 For just as Jonah
‫݁ܕܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܗ ݁ܪܟܐ׃ ܣ‬
was three days and three nights in
the belly of the great fish, so will
the Son of Man be three days and
Matthew 12:43 "When the Matthew 12:46 While he was still
unclean spirit has gone out of a speaking to the people, behold, his
person, it passes through waterless mother and his brothers stood
places seeking rest, but finds none. outside, asking to speak to him.

Matthew 12:43 ‫ܐܡ ݂ܳܬܝ ݁ܕܝܢ ݁ܕܪܘܚܐ‬ Matthew 12:46 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܘ ݁ܕܝܢ ܡܡܠܠ‬
݁ ‫ܛܢ ݂ܳܦ ݂ܳܬܐ ݁ܬ ݁ܦܘܩ ܡܢ ݁ܒܪܢܫܐ ܡ ݂ܳܬ ݁ܟ‬
‫ܪܟܐ‬ ݁ܺ ‫݂ܳܠܟܢܫܐ ܐ ݂ܳܬܘ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ ܩ‬
‫ܝܡܝܢ‬
݂ܳ ‫ܝܬ ݁ܒܗܘܢ‬ ݁ ‫ܐܬܪܘ ݂ܳܬܐ ݁ܕܡܝܐ ܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ‬
‫ܘܒܥܝܐ‬ ‫ܘܒܥܝܢ ݁ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ׃‬
݂ܳ ‫݂ܳܠܒܪ‬
‫ܫܟܚܐ׃‬ ݁ ‫ܢܝܚܐ ܘܠܐ ܡ‬
Matthew 12:46 While he was still
Matthew 12:44 Then it says, 'I speaking to the people, behold, his
will return to my house from mother and his brothers stood
which I came.' And when it comes, outside, asking to speak to him.
it finds the house empty, swept,
and put in order. Matthew 12:47 ‫ܐܡܪ ܠܗ ݁ܕܝܢ ܐܢܫ‬
‫ܝܟְ ܩܝ ܺ݁ܡܝܢ ݂ܳܠܒܪ‬
݁ ‫ܗܐ ܐܡ ݂ܳܟ ܘܐܚ‬
Matthew 12:44 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪܐ‬ ‫ܘܒܥܝܢ ݁ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡ ݂ܳܟ׃‬ ݂ܳ
݁ ݁ ݁
‫ܘܟ ݂ܳܠܒܝܬܝ ܡܢ ܐܺ݁ܝܟܐ ܕܢ ݂ܳܦܩ ݂ܳܬ‬݂ܳ ‫ܐܗܦ‬ ݁
‫ܚܡܝܡ‬ ݁ܺ ‫ܫܟܚܐ ݁ܕܣܪܝܩ ܘ‬ ݁ ‫ܐܬܝܐ ܡ‬݂ܳ ‫ܘ‬
Matthew 12:48 But he replied to
‫ܘܡܨ ݁ܒ ݂ܳܬ׃‬
the man who told him, "Who is
my mother, and who are my
Matthew 12:45 Then it goes and
brothers?"
brings with it seven other spirits
more evil than itself, and they
Matthew 12:48 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬
enter and dwell there, and the last ‫ܘܐܡܪ ܠܡܢ ݁ܕܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܗܝ ܐܡܝ‬
state of that person is worse than ‫ܘܡܢ ܐܢܘܢ ܐܚܝ׃‬
the first. So also will it be with this
evil generation."
Matthew 12:49 And stretching out
his hand toward his disciples, he
Matthew 12:45 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܙܠܐ ݁ܕ ݂ܳܒܪܐ‬
‫ܫܒܥ ܪܘܚܐ ܐܚܪܢܝܢ ݁ܕܡܢܗ ݁ ܺ݁ܒܝܫܢ‬ said, "Here are my mother and my
݂ܳ ‫ܥܡܗ‬
‫ܪܬܗ‬ ݂ܳ ‫ܘܥܐܠܢ ܘܥܡܪܢ ݁ܒܗ ܘܗܘܝܐ ܚ‬ brothers!
‫ܝܬܗ‬ ݁ ‫݁ܕܓ ݂ܳܒܪܐ ܗܘ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܡܢ ܩ ݂ܳܕܡ‬
݁ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܦܫܛ‬
‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܠܫܪܒ ݂ܳܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ‬ Matthew 12:49 ‫ܐ ݂ܳܝܕܗ ܠܘ ݂ܳܬ‬
݁ ‫݁ ܺ݁ܒ‬ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܡܝ ܘܗܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
‫ܝܫܬܐ׃ ܣ‬
‫ܐܚܝ׃‬
Matthew 12:50 For whoever does Matthew 13:4 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܕ ݂ܳܢܦܠ‬ ݁ܺ ‫ܘܟܕ ܙܪܥ‬
݂ܳ ݂ܳ
the will of my Father in heaven is ݂ܳ ‫ܐܬ ݂ܳܬ ݁ܦܪ‬
‫ܚܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܠ־ܝ ݂ܳܕ ܐܘܪܚܐ ܘ‬
my brother and sister and mother." ‫ܠܬܗ׃‬݂ܳ ‫ܐܟ‬
݂ܳ ‫ܘ‬

Matthew 12:50 ‫݁ܟܠܢܫ ݁ܓܝܪ ݁ܕܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ‬ Matthew 13:5 Other seeds fell on
‫ܐܒܝ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ ܗܘܝܘ ܐܚܝ‬ ݂ܳ ‫ܨ ݂ܳܒܝܢܗ ݁ܕ‬ rocky ground, where they did not
‫ܘܚ ݂ܳܬܝ ܘܐܡܝ ܣܣ׃‬ have much soil, and immediately
they sprang up, since they had no
Matthew 13:1 That same day depth of soil,
Jesus went out of the house and sat
beside the sea. ݁ܺ
Matthew 13:5 ‫ܘܐܚܪܢܐ ݂ܳܢܦܠ ܥܠ‬
݁ ‫ܫܘܥܐ ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܕܠ‬
‫ܝܬ ܗܘܐ ܡ ݂ܳܕܪܐ‬
Matthew 13:1 ‫ܝܬ ݁ܒܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܘܡܐ ݂ܳܢܦܩ‬ ݁ ‫ܥܬܗ ܫܘܚ ܡܛܠ ݁ܕܠ‬ ݂ܳ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
݂ܳ ‫ܘܒܪ־ܫ‬
‫ܝܬܐ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬ ݂ܳܒ ܥܠ־ܝ ݂ܳܕ ܝܡܐ׃‬
݁ ‫ܝܫܘܥ ܡܢ ݁ܒ‬
‫ܗܘܐ ܥܘܡܩܐ ݁ܕܐܪܥܐ׃‬

Matthew 13:2 And great crowds Matthew 13:6 but when the sun
gathered about him, so that he got rose they were scorched. And
into a boat and sat down. And the since they had no root, they
whole crowd stood on the beach. withered away.

Matthew 13:2 ‫ܐܬ ݁ܟܢܫܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ‬


݂ܳ ‫ܘ‬ Matthew 13:6 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܢܚ ݁ܕܝܢ ܫܡܫܐ‬
݁ ݁ ݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ܓܝܐܐ ܐ‬
‫ܝܟ ܕܢܣܩ ܢܬ ݂ܳܒ ܠܗ‬ ݁ ‫ܚܡ ܘܡܛܠ ݁ܕܠ‬
‫ܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܩܪܐ‬
‫ܘܟܠܗ ݁ܟܢܫܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ‬ ݂ܳ ‫ܐܠܦܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ‬ ‫ܺ݁ܝ ݂ܳܒܫ׃‬
‫ܣܦܪ ܝܡܐ׃‬ ݂ܳ
Matthew 13:7 Other seeds fell
Matthew 13:3 And he told them among thorns, and the thorns grew
many things in parables, saying: up and choked them.
"A sower went out to sow.
݁ܺ
Matthew 13:7 ‫ܝܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܚܪܢܐ ݂ܳܢܦܠ ݁ܒ‬
Matthew 13:3 ‫ܘܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܡܡܠܠ ܗܘܐ‬ ݁ ‫ܘܒܐ ܘܣܠܩܘ ݁ܟ‬
‫ܘܒܐ ܘܚܢܩܘܗܝ׃‬ ݁ ‫݁ܟ‬
݂ܳ ‫ܥܡܗܘܢ ݁ܒ ݂ܳܦܠ‬
‫ܐܬܐ ܘܐܡܪ ܗܐ ݂ܳܢܦܩ‬
‫ܙܪܘܥܐ ݁ܕܢܙܪܘܥ׃‬
Matthew 13:8 Other seeds fell on
good soil and produced grain,
Matthew 13:4 And as he sowed, some a hundredfold, some sixty,
some seeds fell along the path, and some thirty.
the birds came and devoured them.
݁ܺ
Matthew 13:8 ‫ܘܐܚܪܢܐ ݂ܳܢܦܠ‬ Matthew 13:12 ‫ܐܝܬ‬ ݂ܳ ‫ܠܡܢ ݁ܓܝܪ ݁ ܺ݁ܕ‬
݁ܺ ‫݁ܒܐܪܥܐ ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ ܘܝܗ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ‬ ‫ܠܗ ܢ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܗ ܘܢ ݂ܳܬܝ ݁ܬܪ ܠܗ׃‬
‫ܐܝܬ ݁ܕ ݂ܳܬܠ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܢ׃‬ ݁ܺ ݁ ‫݁ܕܡܐܐ ܺ݁ܘܐܝܬ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܫܬܝܢ ܺ݁ܘ‬ ݂ܳ
Matthew 13:13 This is why I
Matthew 13:9 He who has ears, speak to them in parables, because
let him hear." seeing they do not see, and hearing
they do not hear, nor do they
Matthew 13:9 ‫ܐܝܬ ܠܗ ܐ ݂ܳܕܢܐ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ ܡܢ ܕ‬understand.
‫݁ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ ܣܣ׃‬
Matthew 13:13 ‫ܝܬ ܠܗ‬ ݁ ‫ܘܠܡܢ ݁ܕܠ‬
Matthew 13:10 Then the disciples ‫ܐܝܬ ܠܗ ܢܫܬܩܠ ܡܢܗ ܡܛܠ‬
݁ ݂ܳ ‫ܘܗܘ ݁ ܺ݁ܕ‬
came and said to him, "Why do ‫ܐܬܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܡܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܗܢܐ ݁ܒ ݂ܳܦܠ‬
‫ܐ‬ ‫ܘܠ‬ ‫ܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܡܛܠ ݁ܕܚܙܝܢ ܘܠܐ ܚܙܝܢ ܘܫ‬
‫ܡܥ‬
you speak to them in parables?" ݁ܺ ݁ ݁ܺ ‫ܫ‬
‫ܣܬ ݁ܟܠܝܢ׃‬ ‫ܡܥܝܢ ܘܠܐ ܡ‬
Matthew 13:10 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݁ܺ ‫ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ݁ܬ‬
݁ܺ
‫ܐܬܐ ܡܡܠܠ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܡܢܐ ݁ܒ ݂ܳܦܠ‬ Matthew 13:14 Indeed, in their
‫ܐܢ ݁ܬ ܥܡܗܘܢ׃‬ case the prophecy of Isaiah is
fulfilled that says: "'You will
Matthew 13:11 And he answered indeed hear but never understand,
them, "To you it has been given to and you will indeed see but never
know the secrets of the kingdom perceive.
of heaven, but to them it has not
been given. Matthew 13:14 ‫ܘܫܠܡܐ ݁ܒܗܘܢ‬
‫ܘܬܗ ݁ܕܐܫܥܝܐ ݁ܕܐܡܪ ݁ܕܫܡܥܐ‬ ݂ܳ ‫ܢܒܝ‬ ݁ܺ ݂ܳ
‫ܣܬ ݁ܟܠܘܢ ܘܡܚܙܐ‬ ݁ ‫݁ܬܫܡܥܘܢ ܘܠܐ ݁ܬ‬
Matthew 13:11 ‫ܗܘ ܕܝܢ ܥܢܐ‬ ݁
‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܕ ݂ܳܠܟܘܢ ܗܘ ܺ݁ܝ ܺ݁ܗ ݂ܳܝܒ‬ ‫݁ܬܚܙܘܢ ܘܠܐ ݁ܬ ݁ܕܥܘܢ׃‬
‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܡ ݁ܕܥ ܐܪܙܐ ݁ܕܡ ݁ܠܟ‬
‫ܠܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܠܐ ܺ݁ܝ ܺ݁ܗ ݂ܳܝܒ׃‬ Matthew 13:15 For this people's
heart has grown dull, and with
Matthew 13:12 For to the one their ears they can barely hear, and
who has, more will be given, and their eyes they have closed, lest
he will have an abundance, but they should see with their eyes and
from the one who has not, even hear with their ears and understand
what he has will be taken away. with their heart and turn, and I
would heal them.'
Matthew 13:15 ‫ܐ ݂ܳܬܥ ݁ ܺ݁ܒܝ ܠܗ ݁ܓܝܪ‬ been sown in his heart. This is
‫ܐܕܢܝܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܠ ݁ܒܗ ݁ܕܥܡܐ ܗܢܐ‬
݂ܳ ‫ܘܒ‬ what was sown along the path.
‫ܐܝ ݂ܳܬ ܫܡܥܘ ܘܥܝܢܝܗܘܢ ܥܡܨܘ‬ ݁ܺ ‫ܝ ܺ݁ܩܝܪ‬
‫݁ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ݁ܒܥܝܢܝܗܘܢ ܘܢܫܡܥܘܢ‬ Matthew 13:19 ‫ܠܬܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܟܠ ݁ܕܫܡܥ ܡ‬
݁ ‫ܐܕܢܝܗܘܢ ܘܢ‬
‫ܣܬ ݁ܟܠܘܢ ݁ܒܠ ݁ܒܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ‬ ݁ ‫ܘܬܐ ܘܠܐ ܡ‬
‫ܣܬ ݁ܟܠ ܺ݁ ݁ܒܗ ܐ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܢ ݂ܳܬ ݁ܦܢܘܢ ܘܐܣܐ ܐܢܘܢ׃ ܣ‬ ‫ܠܬܐ ݁ܕܙܪܝܥܐ ݁ܒܠ ݁ܒܗ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܘܚܛܦ ܡ‬
‫ܗܢܘ ܗܘ ݁ܕܥܠ־ܝ ݂ܳܕ ܐܘܪܚܐ ܐ ݁ܙܕܪܥ׃‬
Matthew 13:16 But blessed are
your eyes, for they see, and your Matthew 13:20 As for what was
ears, for they hear. sown on rocky ground, this is the
one who hears the word and
Matthew 13:16 ‫ܝܠܟܘܢ ݁ܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬ immediately receives it with joy,
݂ܳ ‫ܘܒܝܗܝܢ ܠܥܝܢ ݁ܝܟܘܢ ݁ܕܚܙܝܢ ܘܠ‬
‫ܐܕܢ ݁ܝܟܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܛ‬
‫݁ܕܫܡܥܢ׃‬ Matthew 13:20 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ݁ܕܥܠ‬
݂ܳ ‫ܫܘܥܐ ܐ ݁ܙܕܪܥ ܗܘ ܗܘ ݁ܕܫܡܥ ܡ‬
‫ܠܬܐ‬
Matthew 13:17 For truly, I say to ‫ܘܬܐ ܡܩ ݁ܒܠ ܠܗ׃‬
݂ܳ ‫ܥܬܗ ݁ܒܚ ݂ܳܕ‬
݂ܳ ‫ܘܒܪ־ܫ‬
݂ܳ
you, many prophets and righteous
people longed to see what you see, Matthew 13:21 yet he has no root
and did not see it, and to hear what in himself, but endures for a while,
you hear, and did not hear it. and when tribulation or
persecution arises on account of
Matthew 13:17 ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ݁ܓܝܪ‬ the word, immediately he falls
‫ܢܒܝܐ‬݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܡܪܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
away.
‫ܘܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ܐ ݂ܳܬܪ ݂ܳܓܪ ݂ܳܓܘ ݁ܕܢܚܙܘܢ ܡ ݁ܕܡ‬
‫݁ܕܚܙܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܘܠܐ ܚܙܘ ܘܠܡܫܡܥ‬
‫ܡܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܘ׃ ܣ‬ ݁ܺ ‫ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܫ‬ Matthew 13:21 ‫ܝܬ ܠܗ ݁ܕܝܢ ܥܩܪܐ‬ ݁ ‫ܠ‬
‫݁ܒܗ ܐܠܐ ݁ܕܙ ݂ܳܒܢܐ ܗܘ ܘܡܐ ݁ܕܗܘܐ‬
‫ܠܬܐ‬݂ܳ ‫ܘܦܝܐ ܡܛܠ ܡ‬ ݂ܳ ‫ܐܘܠܨܢܐ ܐܘ ݂ܳܪܕ‬
Matthew 13:18 "Hear then the ‫ܥܓܠ ܡ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠ׃‬
݂ܳ
parable of the sower:
Matthew 13:22 As for what was
Matthew 13:18 ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܝܢ ܫܡܥܘ‬ sown among thorns, this is the one
‫ܡ ݂ܳܬܠܐ ݁ܕܙܪܥܐ׃‬ who hears the word, but the cares
of the world and the deceitfulness
Matthew 13:19 When anyone of riches choke the word, and it
hears the word of the kingdom and proves unfruitful.
does not understand it, the evil one
comes and snatches away what has
Matthew 13:22 ‫ܝܬ‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ݁ܕ ݂ܳܒ‬ Matthew 13:25 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ݁ܕܡ ݂ܳܟܘ ܐܢܫܐ‬ ݂ܳ
‫ܠܬܐ‬ ݁ ݁ ݁ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܐ ܒܥܠܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒܗ ܘܙܪܥ ܙܝܙܢܐ ܒܝܢ ݂ܳܬ ܟܘܒܐ ܐܙܕܪܥ ܗܘ ܗܘ ܕܫܡܥ ܡ‬ ݁ܺ ݁ ݁
‫ܘܬܪܐ‬ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܚܛܐ ܘܐܙܠ׃ ܘܪܢܝܐ ݁ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܛܘܥܝܝ ݁ܕܥ‬
‫ܠܬܐ ܘ ݂ܳܕܠܐ ݁ܦܐܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܢܩܝܢ ܠܗ ܠܡ‬ ݁ܺ ‫ܚ‬
‫ܗܘܝܐ׃‬ Matthew 13:26 So when the
plants came up and bore grain,
Matthew 13:23 As for what was then the weeds appeared also.
sown on good soil, this is the one
who hears the word and Matthew 13:26 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝܥܐ‬
understands it. He indeed bears ݁ܺ ‫ܣܒܐ ܘܥܒܕ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐ ݂ܳܬ‬
‫ܚܙܝܘ‬ ݁ ‫ܥ‬
݂ܳ ݂ܳ
fruit and yields, in one case a ‫ܐܦ ܺ݁ܙܝܙܢܐ׃‬
hundredfold, in another sixty, and
in another thirty." Matthew 13:27 And the servants
݁ ݁ of the master of the house came
Matthew 13:23 ‫ܗܘ ܕܝܢ ܕܥܠ‬ and said to him, 'Master, did you
‫ܐܪܥܐ ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ ܐ ݁ܙܕܪܥ ܗܘ ܗܘ‬ not sow good seed in your field?
‫ܣܬ ݁ܟܠ ܘܝܗ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ‬ ݁ ‫݁ܕܫܡܥ ܡܠ ݂ܳܬܝ ܘܡ‬
݁ܺ ݁ ‫ܐܝܬ ݁ܕܡܐܐ ܺ݁ܘܐܝܬ ݁ܕ‬
‫ܫܬܝܢ‬ ݂ܳ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܘܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ‬ How then does it have weeds?'
‫ܐܝܬ ݁ܕ ݂ܳܬܠ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܢ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
݂ܳ ‫ܺ݁ܘ‬
Matthew 13:27 ‫ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܘܗܝ‬
‫ܝܬܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܺ݁ ܡܪܢ ܠܐ‬ ݁ ‫݁ܕܡܪܐ ݁ܒ‬
Matthew 13:24 He put another ‫ܥܬ ݁ܒܩܪ ݂ܳܝܬ ݂ܳܟ ܡܢ‬ ݁ ‫ܗܐ ܙܪܥܐ ܛ ݂ܳܒܐ ܙܪ‬
parable before them, saying, "The ‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܒܗ ܺ݁ܙܝܙܢܐ׃‬ ݁ܺ ‫ܐܝܡ ݁ܟܐ‬
kingdom of heaven may be
compared to a man who sowed Matthew 13:28 He said to them,
good seed in his field, 'An enemy has done this.' So the
݁ܺ servants said to him, 'Then do you
Matthew 13:24 ‫ܐܚܪܢܐ ܡ ݂ܳܬܠܐ‬ want us to go and gather them?'
‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܬܠ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ݁ܕܡܝܐ ܡ ݁ܠܟ‬݁ ‫ܐ‬
‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܕܙܪܥ ܙܪܥܐ ܛ ݂ܳܒܐ‬
݂ܳ ‫ܕܫܡܝܐ‬
݁
݁ܺ
‫݁ܒܩܪ ݂ܳܝܬܗ׃‬ Matthew 13:28 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ܗ ݂ܳܕܐ‬
݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܒܥ ݁ܠܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒܐ‬
݁ܺ
‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܘܗܝ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢ ݁ܬ ܺ݁ܢܐܙܠ‬
Matthew 13:25 but while his men ‫݂ܳܢܓ ݁ܒܐ ܐܢܘܢ׃‬
were sleeping, his enemy came
and sowed weeds among the Matthew 13:29 But he said, 'No,
wheat and went away. lest in gathering the weeds you
root up the wheat along with them.
Matthew 13:29 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬ Matthew 13:32 ‫ܘܗܝ ܙܥܘܪܝܐ ܗܝ‬ ݁ܺ
‫ܡܓ ݁ܒܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ ݁
݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ܕܠܡܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬ ‫ܡܢ ݁ܟܠܗܘܢ ܙܪܥܘܢܐ ܡܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕ ݂ܳܪܒ ݂ܳܬ‬
‫ܺ݁ܙܝܙܢܐ ݁ܬܥܩܪܘܢ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܚܛܐ׃‬ ‫ܪ ݁ܒܐ ܗܝ ܡܢ ݁ܟܠܗܘܢ ܝܪܩܘܢܐ ܘܗܘܝܐ‬
݁ܺ ݁ܺ
‫ܚܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܐ ݁ܦܪ‬݂ܳ ‫ܝܟ ݁ܕ ݂ܳܬ‬
݂ܳ ‫ܐܝܠܢܐ ܐ‬
‫ܘܟܝܗ׃ ܣ‬ ݁ ‫݁ܕܫܡܝܐ ݁ܬܩܢ ݁ܒܣ‬
Matthew 13:30 Let both grow
together until the harvest, and at
harvest time I will tell the reapers, Matthew 13:33 He told them
Gather the weeds first and bind another parable. "The kingdom of
them in bundles to be burned, but heaven is like leaven that a woman
gather the wheat into my barn.'" took and hid in three measures of
flour, till it was all leavened."
Matthew 13:30 ‫ܫܒܘܩܘ ܪ ݂ܳܒܝܢ‬ ݂ܳ ݁ܺ
‫ܥܕܡܐ ܠܚܨ ݂ܳܕܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܪܝܗܘܢ ܐ ݂ܳܟ‬
݂ܳ ‫ܚܕܐ‬ Matthew 13:33 ‫ܐܚܪܢܐ ܡ ݂ܳܬܠܐ‬
‫ܘܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܒܙ ݂ܳܒܢܐ ݁ܕܚܨ ݂ܳܕܐ ܺ݁ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܚܨ‬ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܕܡܝܐ ܡ ݁ܠܟ‬
݁ܺ ‫ܠ‬
‫ܚܡܝܪܐ ܗܘ ݁ܕܫܩܠ ݂ܳܬ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ ܛܡܪ ݂ܳܬ‬
‫ܘܩܕܡ ܙܝܙܢܐ ܘܐܣܘܪܘ ܐܢܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܓ ݁ܒܘ ܠ‬ ݁ܺ
‫ܐܩܕܘܢ ܚܛܐ ݁ܕܝܢ ݁ܟܢܫܘ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܡܐܣܪܝ ݂ܳܬܐ ݁ܕܢ‬ ‫ܥܕܡܐ ݁ܕ ݂ܳܟܠܗ‬
݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬ ܣܐܝܢ ݁ܕܩܡܚܐ‬
‫ܐܢܝܢ ܠܐܘܨܪܝ׃ ܣ‬ ‫ܚܡܥ׃ ܣ‬

Matthew 13:31 He put another Matthew 13:34 All these things


parable before them, saying, "The Jesus said to the crowds in
kingdom of heaven is like a grain parables; indeed, he said nothing
of mustard seed that a man took to them without a parable.
and sowed in his field.
Matthew 13:34 ‫ܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ ܡܠܠ‬
Matthew 13:31 ‫ܐܚܪܢܐ ܡ ݂ܳܬܠܐ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܬܐ ݂ܳܠܟܢܫܐ ܘ ݂ܳܕܠܐ ݁ܦܠ‬
‫ܐܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ݁ܒ ݂ܳܦܠ‬
‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܬܠ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ݁ܕܡܝܐ ܡ ݁ܠܟ‬ ݁ ‫ܐ‬ ‫ܠܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ׃‬
‫݁ܕܫܡܝܐ ܠ ݂ܳܦܪ ݁ܕ ݁ܬܐ ݁ܕܚ ݁ܪܕܠܐ ݁ܕܢܣ ݂ܳܒ‬
݁ܺ
‫݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܙܪܥܗ ݁ܒܩܪ ݂ܳܝܬܗ׃‬ Matthew 13:35 This was to fulfill
what was spoken by the prophet:
Matthew 13:32 It is the smallest "I will open my mouth in parables;
of all seeds, but when it has grown I will utter what has been hidden
it is larger than all the garden since the foundation of the world."
plants and becomes a tree, so that
the birds of the air come and make Matthew 13:35 ‫ܝܟ ݁ܕܢ ݂ܳܬܡܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬
݁ ݁ܺ ݁ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܕܡ ܕ‬
‫ܐܬܐܡܪ ܒܝ ݂ܳܕ ݂ܳܢܒܝܐ ܕܐܡܪ‬ ݁
nests in its branches."
݁ ‫ܐ ݂ܳܦ ݁ܬܚ ݁ܦܘܡܝ ݁ܒܡ ݂ܳܬܠܐ ܘ‬
‫ܐܒܥ‬
‫݁ܟܣܝ ݂ܳܬܐ ݁ܕܡܢ ݂ܳܩܕܡ ݁ܬܪܡܝ ݂ܳܬܗ ݁ܕܥܠܡܐ׃‬ Matthew 13:39 ‫݁ܒܥ ݁ܠܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕܙܪܥ‬
‫ܣ‬ ݁ܺ ‫ܐܢܘܢ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ ܣܛܢܐ ܚܨ ݂ܳܕܐ ݁ܕܝܢ‬
݁ܺ
‫ܘܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ ܫܘܠܡܗ ݁ܕܥܠܡܐ ܚܨ‬
Matthew 13:36 Then he left the ‫ܐܟܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕܝܢ ܡܠ‬
crowds and went into the house.
And his disciples came to him, Matthew 13:40 Just as the weeds
saying, "Explain to us the parable are gathered and burned with fire,
of the weeds of the field." so will it be at the close of the age.

Matthew 13:36 ‫ܫܒܩ‬ ݂ܳ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܝܫܘܥ‬ Matthew 13:40 ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬


‫ܐ ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ‬ ݁ ‫ܐܬܐ ݂ܳܠܒ‬
‫ܝܬ‬ ݁ܺ ݁ ‫݁ܕܡ ݂ܳܬ ݁ܓ ݁ܒܝܢ ܺ݁ܙܝܙܢܐ ܘܝ‬
‫ܩܕܝܢ ݁ܒܢܘܪܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܢܫܐ ܘ‬
݁ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܦܫܩ ܠܢ‬ ‫ܢܗܘܐ ݁ܒܫܘܠܡܗ ݁ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ׃‬
݁ܺ ݁ܺ
‫ܘܕܩܪ ݂ܳܝܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܡ ݂ܳܬܠܐ ܗܘ ݁ܕܙܝܙܢܐ‬
Matthew 13:41 The Son of Man
Matthew 13:37 He answered, will send his angels, and they will
"The one who sows the good seed gather out of his kingdom all
is the Son of Man. causes of sin and all law-breakers,

Matthew 13:37 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬ Matthew 13:41 ‫ܢܫ ݁ܕܪ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ‬
‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܘ ݁ܕܙܪܥ ܙܪܥܐ ܛ ݂ܳܒܐ‬ ‫ܘܬܗ‬ ݂ܳ ‫ܐܟܘܗܝ ܘ ݂ܳܢܓ ݁ܒܘܢ ܡܢ ܡ ݁ܠܟ‬
݂ܳ ‫ܡܠ‬
݁ܺ ݁‫ܘܟܠܗܘܢ ܥ ݂ܳܒܕܝ‬ ݂ܳ ‫݁ܟܠܗܘܢ ܡ ݂ܳܟܫܘܠܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ׃‬
‫ܥܘܠܐ׃‬
Matthew 13:38 The field is the
world, and the good seed is the Matthew 13:42 and throw them
sons of the kingdom. The weeds into the fiery furnace. In that place
are the sons of the evil one, there will be weeping and
gnashing of teeth.
݁ܺ
݁ܺ ‫ܩܪ ݂ܳܝܬܐ‬
Matthew 13:38 ‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗ‬ ‫ܘ‬
݁
‫ܥܠܡܐ ܙܪܥܐ ܕܝܢ ܛ ݂ܳܒܐ ܒܢܝܗ ܐܢܘܢ‬ ݁ Matthew 13:42 ‫ܘܢܪܡܘܢ ܐܢܘܢ‬
݁ܺ ‫ܘܬܐ ܺ݁ܙܝܙܢܐ ݁ܕܝܢ‬
݂ܳ ‫݁ܕܡ ݁ܠܟ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ‬ ‫ܐܬܘܢܐ ݁ܕܢܘܪܐ ݁ܬܡܢ ܢܗܘܐ ݁ܒ ݂ܳܟܝܐ‬
݁ ‫݁ܒ‬
‫݁ܒܢܘܗܝ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫܐ׃‬ ‫ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ׃‬

Matthew 13:39 and the enemy Matthew 13:43 Then the


who sowed them is the devil. The righteous will shine like the sun in
harvest is the close of the age, and the kingdom of their Father. He
the reapers are angels. who has ears, let him hear.
Matthew 13:43 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ‬ that was thrown into the sea and
‫ܘܬܗ‬݂ܳ ‫ܝܟ ܫܡܫܐ ݁ܒܡ ݁ܠܟ‬ ݂ܳ ‫ܢܢܗܪܘܢ ܐ‬ gathered fish of every kind.
݁ܺ ݁
‫ܐܝܬ ܠܗ ܐ ݂ܳܕܢܐ‬݂ܳ ‫ܐܒܘܗܘܢ ܣ ܡܢ ܕ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫݁ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ ׃ ܣ‬ Matthew 13:47 ‫ܘܒ ݁ܕܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬
‫ܡܨ ݂ܳܝܕ ݁ܬܐ ݁ܕܢ ݂ܳܦܠ ݂ܳܬ‬
݁ܺ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ ܠ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟ‬
Matthew 13:44 "The kingdom of ‫݁ܒܝܡܐ ܘܡܢ ݁ܟܠ ݁ܓܢܣ ݁ܟܢܫ ݂ܳܬ׃‬
heaven is like treasure hidden in a
field, which a man found and Matthew 13:48 When it was full,
covered up. Then in his joy he men drew it ashore and sat down
goes and sells all that he has and and sorted the good into containers
buys that field. but threw away the bad.

Matthew 13:44 ‫ܘܒ ݁ܕܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬ Matthew 13:48 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܡܠ ݂ܳܬ ܐܣܩܘܗ‬ ݂ܳ
‫ܝܡܬܐ ݁ܕܡܛܫܝܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ‬ ݁ ‫ܡ‬ ݁ܺ ݁ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܠܣ‬ ݁ܺ ݁ ݂ܳ ‫ܠܟ‬ ‫ܣܦܪܝ ܝܡܐ ܘ ݂ܳܝܬ ݂ܳܒܘ ݁ܓܒܝܘ ܘܛ ݂ܳܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܠ‬
‫ܐܫܟܚܗ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ‬ ݁ ‫ܩܪ ݂ܳܝܬܐ ܗܝ ݁ܕ‬ ‫ܒ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܪܡܝܘ ݁ܒܡܐܢܐ‬
݁ܺ ‫ܐ‬
݁ ݁ ‫ܫܕܘ ݂ܳܠܒܪ׃‬
݂ܳ ‫ܘܒܝܫܐ‬
‫ܘܬܗ ܐܙܠ ܙܒܢ ܟܠ‬ ݂ܳ ‫ܘܛܫܝܗ ܘܡܢ ܚ ݂ܳܕ‬
݁ܺ
‫ܐܝܬ ܠܗ ܘܙ ݂ܳܒܢܗ ܠܩܪ ݂ܳܝܬܐ ܗܝ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬ Matthew 13:49 So it will be at the
close of the age. The angels will
Matthew 13:45 "Again, the come out and separate the evil
kingdom of heaven is like a from the righteous
merchant in search of fine pearls,
Matthew 13:49 ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܢܗܘܐ‬
Matthew 13:45 ‫ܘܒ ݁ܕܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܫܘܠܡܗ ݁ܕܥܠܡܐ ܢ ݁ܦܩܘܢ ܡܠ‬
‫ܐܟܐ‬
‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܬ ݁ܓܪܐ‬ ݁
݂ܳ ‫ܘܬܐ ܕܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟ‬ ‫ܘ ݂ܳܢܦܪܫܘܢ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܡܢ ݁ܒܝܢܝ ܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ׃‬
‫ܪܓܢܝ ݂ܳܬܐ ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ׃‬݁ ‫݁ܕ ݂ܳܒܥܐ ܗܘܐ ܡ‬
Matthew 13:50 and throw them
Matthew 13:46 who, on finding into the fiery furnace. In that place
one pearl of great value, went and there will be weeping and
sold all that he had and bought it. gnashing of teeth.
Matthew 13:46 ‫ܫܟܚ‬ ݁ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܐ‬
Matthew 13:50 ‫ܘܢܪܡܘܢ ܐܢܘܢ‬
‫ܚܕܐ ܝ ܺ݁ܩܝܪ ݂ܳܬ ݁ܕܡܝܐ ܐܙܠ‬ ݂ܳ ‫ܝܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܪܓ ܺ݁ܢ‬
݁ ‫ܡ‬
‫ܐܬܘܢܐ ݁ܕܢܘܪܐ ݁ܬܡܢ ܢܗܘܐ ݁ܒ ݂ܳܟܝܐ‬
݁ ‫݁ܒ‬
‫ܐܝܬ ܠܗ ܘܙ ݂ܳܒܢܗ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܙ ݁ܒܢ ݁ܟܠ ܡܐ ݁ ܺ݁ܕ‬ ‫ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ׃ ܣ‬
Matthew 13:47 "Again, the Matthew 13:51 "Have you
kingdom of heaven is like a net understood all these things?" They
said to him, "Yes."
Matthew
݁ܺ 13:51 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬ Matthew 13:55 Is not this the
݁ ‫ܣܬ ݁ܟ‬
‫ܠܬܘܢ ݁ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ‬ ݁ ‫ܐ‬
carpenter's son? Is not his mother
‫ܐܝܢ ܡܪܢ׃‬݁ܺ called Mary? And are not his
brothers James and Joseph and
Matthew 13:52 And he said to Simon and Judas?
them, "Therefore every scribe who
has been trained for the kingdom Matthew 13:55 ‫ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ‬
of heaven is like a master of a ‫݁ܒܪܗ ݁ܕܢ ݁ܓܪܐ ܠܐ ܐܡܗ ܡ ݂ܳܬܩܪܝܐ‬
݁ܺ ‫ܘܒ ܘܝ‬
‫ܘܣܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܪܝܡ ܘܐܚܘܗܝ ܝܥܩ‬
house, who brings out of his ݁ܺ
treasure what is new and what is ‫ܘܕܐ׃‬݂ܳ ‫ܘܫܡܥܘܢ ܘܝܗ‬
old."
Matthew 13:56 And are not all his
Matthew 13:52 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܛܠ‬ sisters with us? Where then did
݂ܳ ‫ܗܢܐ ݁ܟܠ ܣ ݂ܳܦܪܐ ݁ܕܡ ݁ܬ ݁ܬܠܡ ݂ܳܕ ܠܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܬ‬ this man get all these things?"
‫ܝܬܐ‬ ݁ ‫ܫܡܝܐ ݁ܕܡܐ ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ܡܪܐ ݁ܒ‬
݁ܺ ݂ܳ
‫݁ܕܡ ݁ܦܩ ܡܢ ܣܝܡ ݂ܳܬܗ ܚ ݂ܳܕܬ ݂ܳܬܐ‬
݁
Matthew 13:56 ‫ܘܐܚܘ ݂ܳܬܗ ݁ܟܠܗܝܢ‬
‫ܘܥ ݁ ܺ݁ܬܝܩ ݂ܳܬܐ׃ ܣ‬ ‫ܠܐ ܗܐ ܠܘ ݂ܳܬܢ ܐܢܝܢ ܐܝܡ ݁ܟܐ ܠܗ‬
‫ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܠܗܢܐ ܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ׃‬
Matthew 13:53 And when Jesus
had finished these parables, he Matthew 13:57 And they took
went away from there, offense at him. But Jesus said to
them, "A prophet is not without
Matthew 13:53 ‫ܘܗܘܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳܕ ܫܠܡ‬ honor except in his hometown and
‫ܝܫܘܥ ܡ ݂ܳܬܠܐ ܗܠܝܢ ܫ ܺ݁ܢܝ ܡܢ ݁ܬܡܢ׃‬ in his own household."
݁ܺ
Matthew 13:54 and coming to his Matthew 13:57 ‫ܘܡ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠܝܢ ܗܘܘ‬
hometown he taught them in their ‫݁ܒܗ ܣ ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
݁ܺ ‫ܨܥܝܪ ܐܠܐ ݁ܒ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܗ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܝܬ‬
݁ܺ ‫ܢܒܝܐ ݁ܕ‬ ݁ ‫ܠ‬
synagogue, so that they were ݂ܳ
‫ܝܬܗ׃‬݁ ‫ܘ ݂ܳܒ ݂ܳܒ‬
astonished, and said, "Where did
this man get this wisdom and these
mighty works? Matthew 13:58 And he did not do
many mighty works there, because
Matthew 13:54 ‫ܡܕܝܢ ݁ܬܗ‬ ݁ܺ ‫ܐܬܐ ܠ‬
݂ܳ ‫ܘ‬ of their unbelief.
݂ܳ
݁
‫ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒ ݂ܳܟܢܘܫ ݂ܳܬܗܘܢ‬
‫ܘܢܐܡܪܘܢ ܐܝܡ ݁ܟܐ‬ ݁ܺ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܢ ݂ܳܬܗܪܘܢ‬
‫ܡܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ ܘܚܝܠܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܗ ܠܗܢܐ ܚ ݂ܳܟ‬
Matthew 13:58 ‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܬܡܢ‬
݂ܳ ‫ܘܠܐ‬
݁ܺ
‫ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܠܐ‬݁ Matthew 14:4 ݁ܺ ‫ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ‬
‫ܘܬܗܘܢ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬ ‫݁ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ ݁ܕܠܐ ܫܠܝܛ ݁ܕ ݂ܳܬܗܘܐ ܠ ݂ܳܟ‬
‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ׃‬
Matthew 14:1 At that time Herod
the tetrarch heard about the fame Matthew 14:5 And though he
of Jesus, wanted to put him to death, he
feared the people, because they
Matthew 14:1 ‫݁ܒܗܘ ݁ܕܝܢ ܙ ݂ܳܒܢܐ‬ held him to be a prophet.
‫ܘܕܣ ܛܛܪ ݂ܳܪܟܐ ܫܡܥܗ‬
݂ܳ ‫ܫܡܥ ܗܪ‬
‫ܕܝܫܘܥ׃‬݁ Matthew 14:5 ‫ܘܨ ݂ܳܒܐ ܗܘܐ‬
‫ܘܕܚܠ ܗܘܐ ܡܢ ܥܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܡܩܛܠܗ‬
݁ܺ ‫ܢܒܝܐ ܐ ܺ݁ܚ‬
‫ܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ׃ ܣ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝܟ ݁ܕܠ‬
݂ܳ ‫݁ܕ‬
Matthew 14:2 and he said to his ݂ܳ
servants, "This is John the Baptist.
He has been raised from the dead; Matthew 14:6 But when Herod's
that is why these miraculous birthday came, the daughter of
powers are at work in him." Herodias danced before the
company and pleased Herod,
Matthew 14:2 ‫ܘܐܡܪ ܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܘܗܝ‬
‫ܥܡܕܢܐ ܗܘ ܩܡ ܡܢ‬݂ܳ ‫ܗܢܘ ܝܘܚܢܢ ܡ‬ Matthew 14:6 ‫ܝܬ־‬ ݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܘܐ ݁ܕܝܢ ݁ܒ‬
݁ܺ ‫ܪܬܗ ݁ܕܗܪ‬
‫ܝܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܝܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־ ܺ݁ܡ‬
݂ܳ ‫݁ܒ‬ ‫ܘܕܝܐ‬ ݂ܳ ݂ܳ ‫ܘܕܣ ܪ ݂ܳܩܕ ݂ܳܬ ݁ܒ‬ ݂ܳ ‫ܝ ݁ܠܕܗ ݁ܕܗܪ‬
݁ܺ ݁ ݁ܺ
‫ܣܬܥܪܝܢ ݁ܒܗ׃ ܣ‬ ‫ܡ‬ ‫ܘܕܣ׃‬ ݂ܳ ‫ܣܡ ݂ܳܝܟܐ ܘܫ ݂ܳܦܪ ݂ܳܬ ܠܗ ܠܗܪ‬ ‫݂ܳܩܕܡ‬

Matthew 14:3 For Herod had Matthew 14:7 so that he promised


seized John and bound him and with an oath to give her whatever
put him in prison for the sake of she might ask.
Herodias, his brother Philip's wife,
Matthew 14:7 ‫ܡܛܠ ܗܢܐ‬
Matthew 14:3 ‫ܘܕܣ‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ݁ܓܝܪ ܗܪ‬ ‫݁ܒܡܘܡ ݂ܳܬܐ ܺ݁ܝܡܐ ܠܗ ݁ܕܢ ݁ܬܠ ܠܗ ݁ܟܠܡ ݁ܕܡ‬
‫ܐܚ ݂ܳܕ ܗܘܐ ܠܝܘܚܢܢ ܘܐܣܪܗ ܘܐܪܡܝܗ‬ ‫݁ܕ ݂ܳܬܫܐܠ׃‬
݁ܺ ‫ܝܬ־ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ ܡܛܠ ܗܪ‬
‫ܘܕܝܐ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ‬
݂ܳ
݁ܺ
‫݂ܳ ܺ݁ܦܝܠ ݁ܝܦܘܣ ܐܚܘܗܝ׃‬ Matthew 14:8 Prompted by her
mother, she said, "Give me the
Matthew 14:4 because John had head of John the Baptist here on a
been saying to him, "It is not platter."
lawful for you to have her."
Matthew 14:8 ‫ܠ‬ ‫ܛ‬ ‫ܡ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬ ݁ ‫ܺ݁ܗܝ‬ Matthew 14:13 Now when Jesus
݁ܺ
‫݁ܕܡ ݂ܳܠܦܐ ܗܘ ݂ܳܬ ܠܐܡܗ ܐܡܪ ݂ܳܬ ܗ ݂ܳܒ ܠܝ‬ heard this, he withdrew from there
݁ܺ ݁ ‫ܗ ݁ܪܟܐ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܦ‬
݂ܳ ‫ܝܢܟܐ ܪܫܗ ݁ܕܝܘܚܢܢ ܡ‬
‫ܥܡܕܢܐ׃‬ in a boat to a desolate place by
himself. But when the crowds
Matthew 14:9 And the king was heard it, they followed him on foot
sorry, but because of his oaths and from the towns.
his guests he commanded it to be
given. Matthew 14:13 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
‫ܐܬܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܫܡܥ ܫ ܺ݁ܢܝ ܡܢ ݁ܬܡܢ ݁ܒ‬
݂ܳ ‫ܐܠܦܐ ܠ‬
Matthew 14:9 ‫ܘܟܪܝ ݂ܳܬ ܠܗ ܠܡ ݁ܠܟܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܡܥܘ ݁ܟܢܫܐ‬݂ܳ ‫ܘܕܘܗܝ‬݂ܳ ‫ܘܪܒܐ ݁ܒܠܚ‬
݁ ‫ܚ‬
݁ ݁ܺ ݁ ݁ܺ ‫ܐܙܠܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ ݁ܒܝ ݂ܳܒܫܐ ܡܢ‬
‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ׃‬
‫ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܘܡ ݂ܳܬܐ ܘܣܡ ݂ܳܝܟܐ ܦܩ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ
‫݁ܕܢ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܗ׃‬
Matthew 14:14 When he went
Matthew 14:10 He sent and had ashore he saw a great crowd, and
John beheaded in the prison, he had compassion on them and
healed their sick.
݁ܺ
Matthew 14:10 ‫ܘܫ ݁ܕܪ ݁ܦܣܩܗ ܪܫܗ‬
‫ܝܬ־ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ׃‬
݂ܳ ‫݁ܕܝܘܚܢܢ ݁ܒ‬ Matthew 14:14 ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ܝܫܘܥ ܚܙܐ‬
‫ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ‬݂ܳ ‫݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘ‬
݁ܺ ݁ܺ ‫ܘ‬
Matthew 14:11 and his head was ‫ܐܣܝ ݁ܟܪܝܗܝܗܘܢ׃ ܣ‬
brought on a platter and given to
the girl, and she brought it to her Matthew 14:15 Now when it was
mother. evening, the disciples came to him
and said, "This is a desolate place,
݁ܺ ݁ܺ ݁ and the day is now over; send the
Matthew
݁ܺ 14:11 ‫ܗ‬ ‫ܫ‬‫ܪ‬ ‫ܘܐܝܬܝ‬
݁ܺ ݁ܺ
‫ܝܬܐ‬
݂ܳ ‫ܐܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܛܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܦܝܢܟܐ ܘ‬
݁ crowds away to go into the
‫ܐܝܬܝ ݂ܳܬܗ ܠܐܡܗ׃‬݁ ‫ܘ‬ villages and buy food for
themselves."
Matthew 14:12 And his disciples
came and took the body and buried Matthew 14:15 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܘܐ ݁ܕܝܢ‬
‫ܪܘ‬ ‫ܐܡ‬ ‫ܘ‬ ‫ܝ‬‫ܘܗ‬ ‫ܝܕ‬
݂ܳ ݁ܺ ‫ܪܡܫܐ ܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ ݁ܬ‬
‫ܠܡ‬
it, and they went and told Jesus.
݂ܳ ‫ܘܪܒܐ ܗܘ ܘܥ ݁ܕܢ ܺ݁ܐ‬
‫ܥܒܪ‬ ݁ ‫ܠܗ ܐ ݂ܳܬܪܐ ܚ‬
݁ܺ
‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܠ‬‫ܐܙ‬ ‫ܢ‬ ‫ܕ‬݁ ‫ܫܪܝ ݁ܟܢܫܐ ݁ܕܐܢܫܐ‬ ‫ܠܗ‬
݁ܺ ‫ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ݁ܬ‬
Matthew 14:12 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݁ ‫ܠܩܘܪܝܐ ܘܢ ݁ܙܒܢܘܢ ܠܗܘܢ ܣ ݁ܝܒ‬
݁ܺ ݁ ‫ܪܬܐ׃ ܣ‬
‫ܐܬܘ ܚܘܝܘ‬ ݂ܳ ‫ܩܒܪܘ ܘ‬
݂ܳ ‫ܫܩܠܘ ܫܠܕܗ‬
‫ܠܝܫܘܥ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
Matthew 14:16 But Jesus said,
"They need not go away; you give Matthew 14:20 And they all ate
them something to eat." and were satisfied. And they took
up twelve baskets full of the
Matthew 14:16 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬ broken pieces left over.
‫ܠܡܐܙܠ‬ ݁ܺ ‫ܠܗܘܢ ܠܐ ܡ ݂ܳܬ ݁ܒܥܐ ܠܗܘܢ‬
݂ܳ ‫ܗ ݂ܳܒܘ ܠܗܘܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܡ‬
‫ܐܟܠ׃‬ Matthew 14:20 ‫ܐܟܠܘ ݁ܟܠܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ ݁
‫ܣܒܥܘ ܘܫܩܠܘ ܬܘܬܪܐ ܕܩܨܝܐ‬ ݁ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ܺ ‫݁ܬܪܥܣܪ ܩ‬
݁ܺ ‫ܘܦ‬
‫ܝܢܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܠܝܢ׃‬
Matthew 14:17 They said to him, ݂ܳ
"We have only five loaves here
and two fish." Matthew 14:21 And those who ate
were about five thousand men,
Matthew 14:17 ‫ܪܘ‬‫ܡ‬ ‫ܐ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫ܗܢܘܢ‬ besides women and children.
݁ܺ
‫ܝܬ ܠܢ ݁ܬܢܢ ܐܠܐ ܚܡܫ ݁ܓܪܝܨܢ‬ ݁ ‫ܠܗ ܠ‬
݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܬܪܝܢ ܢ‬
‫ܘܢܝܢ׃‬ Matthew 14:21 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܐܢܫܐ‬
݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫ܐܟܠܘ ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܐ ݂ܳܠܦܐ ܚܡܫܐ‬
Matthew 14:18 And he said, ‫ܣܛܪ־ܡܢ ܢܫܐ ܘܛܠܝܐ׃ ܣ‬
"Bring them here to me."
Matthew 14:22 Immediately he
Matthew 14:18 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬ made the disciples get into the
݁ܺ
‫ܐ ݁ܝܬܘ ܐܢܘܢ ܠܝ ܠܗ ݁ܪܟܐ׃‬ boat and go before him to the
other side, while he dismissed the
Matthew 14:19 Then he ordered crowds.
the crowds to sit down on the
grass, and taking the five loaves Matthew 14:22 ‫ܚܕܐ ܐܠܨ‬ ݂ܳ ‫ܘܡ‬
݁
‫ܣܦܝܢܬܐ‬ ݁ܺ ݁ ݁ܺ
and the two fish, he looked up to ݂ܳ ‫ܠܬܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܕܢܣܩܘܢ ܠ‬ ݂ܳ
‫ܘܢܐܙܠܘܢ ݂ܳܩܕܡܘܗܝ ܠܥ ݂ܳܒܪܐ ܥ ݂ܳܕ ܫܪܐ‬ ݁ܺ
heaven and said a blessing. Then
he broke the loaves and gave them ‫ܗܘ ݂ܳܠܟܢܫܐ׃‬
to the disciples, and the disciples
gave them to the crowds. Matthew 14:23 And after he had
dismissed the crowds, he went up
Matthew 14:19 ‫ܘ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ݂ܳܠܟܢܫܐ‬ on the mountain by himself to
‫ܣܬܡ ݂ܳܟܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܫܩܠ ܗܢܘܢ‬ ݁ ‫ܠܡ‬ pray. When evening came, he was
‫ܘܢܝܢ ܘܚܪ‬ ݁ܺ ‫ܚܡܝܢ ܘ ݂ܳܬܪܝܢ ܢ‬݁ܺ ‫ܚܡܫܐ ܠ‬ there alone,
‫ܘܒܪ ݂ܳܟ ܘܩܨܐ ܘܝܗ ݂ܳܒ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܫܡܝܐ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ܣܡܘ‬ ݁ܺ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܗܢܘܢ ݁ܬ‬
݁ܺ ‫ܠܬ‬݂ܳ
‫݂ܳܠܟܢܫܐ׃‬
Matthew 14:23 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܪܐ ݂ܳܠܟܢܫܐ‬ ݂ܳ Matthew 14:27 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
‫ܘܕܘܗܝ ܠܡܨܠܝܘ ܣ‬ ݁
݂ܳ ‫ܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܒܠܚ‬ ‫ܥܬܗ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܪܫ‬
‫ܘܕܘܗܝ ܗܘܐ ݁ܬܡܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܫܟ ݂ܳܬ ݁ܒܠܚ‬
݁ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܚ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܠ ݁ܒ ݂ܳܒܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܐ ݁ܬ ݂ܳܕܚܠܘܢ׃ ܣ‬

Matthew 14:24 but the boat by Matthew 14:28 And Peter


this time was a long way from the answered him, "Lord, if it is you,
land, beaten by the waves, for the command me to come to you on
wind was against them. the water."

Matthew 14:24 ‫ܐܠܦܐ ܪ ܺ݁ܚܝܩܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ Matthew 14:28 ‫ܐܦܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܥܢܐ ݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܣܛܕܘ ݂ܳܬܐ‬
݂ܳ ‫ܗܘ ݂ܳܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܐܢ ܐܢ ݁ܬ ܗܘ ݁ܦܩ‬
‫ܘܕ‬
݁ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡ‬
‫ܫܬ ݂ܳܓܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܡܢ‬ ݁ܺ ‫ܺ݁ܠܝ‬
‫ܐ ݂ܳܬܐ ܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟ ܥܠ ܡܝܐ׃‬
‫ܘܒܠܗ ܗܘ ݂ܳܬ׃‬݂ܳ ‫݁ܓܠܠܐ ܪܘܚܐ ݁ܓܝܪ ܠܩ‬
Matthew 14:29 He said, "Come."
Matthew 14:25 And in the fourth So Peter got out of the boat and
watch of the night he came to walked on the water and came to
them, walking on the sea. Jesus.

Matthew 14:25 ‫ܪܬܐ ݁ ܺ݁ܕܝܢ‬


݂ܳ ‫݁ܒܡܛ‬ Matthew 14:29 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
‫ܝܬܐ ݁ܕܠܠܝܐ ܐ ݂ܳܬܐ ܠܘ ݂ܳܬܗܘܢ‬ ݁ܺ ݂ܳ
݁ ‫ܪܒܝܥ‬
‫ܐܦܐ ܡܢ ܐ ݂ܳܠܦܐ‬݂ܳ ‫ܠܗ ݁ܬܐ ܘܢܚ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܝܫܘܥ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܗܠ ݂ܳܟ ܥܠ ܡܝܐ׃‬ ‫ܐܬܐ ܠܘ ݂ܳܬ ܝܫܘܥ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܗܠ ݂ܳܟ ܥܠ ܡܝܐ ݁ܕ ܺ݁ܢ‬

Matthew 14:26 But when the Matthew 14:30 But when he saw
disciples saw him walking on the the wind, he was afraid, and
sea, they were terrified, and said, beginning to sink he cried out,
"It is a ghost!" and they cried out "Lord, save me."
in fear.
Matthew
݁ܺ 14:30 ݁ܺ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܚܙܐ ܪܘܚܐ‬ ݂ܳ
Matthew 14:26 ‫ܘܚܙܐܘܗܝ‬ ݁
‫ܕܩܫܝܐ ܕܚܠ ܘܫܪܝ ܠܡܛܒܥ ܘܐܪܝܡ‬ ݁ ݁
݁ܺ ‫݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗ ܺ݁ܝ ݁ܕܡܗܠ ݂ܳܟ ܥܠ ܡܝܐ‬ ‫ܩܠܗ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ݁ܦܪܘܩܝܢܝ׃‬
‫ܐܬ ݁ܬ ܺ݁ܙܝܥܘ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ݁ܕܚܙܘܐ ܗܘ‬ ݁ ‫ܘ‬
‫݁ܕ ݁ܓܠܐ ܘܡܢ ݁ܕܚܠ ݂ܳܬܗܘܢ ܩܥܘ׃‬ Matthew 14:31 Jesus immediately
reached out his hand and took hold
Matthew 14:27 But immediately of him, saying to him, "O you of
Jesus spoke to them, saying, "Take little faith, why did you doubt?"
heart; it is I. Do not be afraid."
Matthew 14:31 ‫ܥܬܗ ݁ܦܫܛ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܪ־ܫ‬
݂ܳ Matthew 14:36 and implored him
݁
‫ܐ ݂ܳܝܕܗ ܡܪܢ ܘܐܚܕܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܙܥܘܪ‬ ݁ܺ
that they might only touch the
‫ܘܬܐ ܠܡܢܐ ܐ ݂ܳܬ ݁ܦܠ ݂ܳܓ ݁ܬ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬ fringe of his garment. And as
many as touched it were made
Matthew 14:32 And when they well.
got into the boat, the wind ceased.
Matthew 14:36 ‫ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ‬ ݂ܳ
݁
‫ܘܕ ܕ ݂ܳܠܒܘܫܗ‬ ݁ ݂ܳ ‫݁ܕܢ‬
݂ܳ ‫ܩܪܒܘܢ ܐ ݂ܳܦܢ ݂ܳܠܟ ݂ܳܢܦܐ ܒܠܚ‬
Matthew 14:32 ‫ܐܠܦܐ‬
݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܣܠܩܘ ܠ‬
݂ܳ
‫ܐܣܝܘ׃ ܣ‬ ݁ܺ ‫ܘܐܝܠܝܢ ݁ܕܩܪ ݂ܳܒܘ ܐ ݂ܳܬ‬
‫ܫܠܝ ݂ܳܬ ܪܘܚܐ׃‬

Matthew 14:33 And those in the Matthew 15:1 Then Pharisees and
boat worshiped him, saying, scribes came to Jesus from
"Truly you are the Son of God." Jerusalem and said,

Matthew 15:1 ‫ܬ‬ ݂ܳ ‫ܠܘ‬ ‫ܘ‬ ‫ܒ‬݂ܳ ‫ܩܪ‬ ‫ܝܢ‬ ݁ ‫ܗ‬


‫ܝܕ‬
Matthew 14:33 ‫ܐܬܘ ܗܢܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ݁ܺ ݁ܺ
݁ܺ ݁ܺ
‫ܣܓ ݂ܳܕܘ ܠܗ ܘܐܡܪܘ ܫܪܝܪܐܝ ݂ܳܬ‬
݂ܳ ‫ܐܠܦܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܒ‬ ‫ܝܫܘܥ ݁ܦܪܝܫܐ ܘܣ ݂ܳܦܪܐ ݁ܕܡܢ ܐܘܪܫܠܡ‬
݁ܺ
‫݁ܒܪܗ ܐܢ ݁ܬ ݁ܕܐܠܗܐ׃ ܣ‬ ‫ܘܐܡܪܝܢ׃‬

Matthew 14:34 And when they Matthew 15:2 "Why do your


had crossed over, they came to disciples break the tradition of the
land at Gennesaret. elders? For they do not wash their
hands when they eat."
Matthew 14:34 ‫ܐܬܘ‬
݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܪܕܘ ܘ‬
Matthew 15:2 ְ‫ܝܟ‬ ݁ܺ ‫ܠܡܢܐ ݁ܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕ‬
‫ܠܐܪܥܐ ݁ܕ ݂ܳܓܢܣܪ׃‬ ݁ܺ ‫ܘܬܐ ݁ܕܩ‬ ݁ܺ
‫ܘܠܐ‬݁ܺ ‫ܐ‬ ‫ܝܫ‬‫ܫ‬ ݂ܳ ‫ܢ‬ ‫ܫܠܡ‬ ‫ܡ‬ ‫ܠ‬ ‫ܥ‬ ‫ܝܢ‬‫ܪ‬ ‫ܥ ݂ܳܒ‬
‫ܐܟܠܝܢ‬ ݁
݂ܳ ‫ܝܓܝܢ ܐ ݂ܳܝܕܝܗܘܢ ܡܐ ܕ‬ ݁ܺ ݁ܺ ݁ܺ
Matthew 14:35 And when the ݂ܳ ‫ܡܫ‬
‫ܠܚܡܐ׃‬
men of that place recognized him,
they sent around to all that region
and brought to him all who were Matthew 15:3 He answered them,
sick "And why do you break the
commandment of God for the sake
Matthew 14:35 ‫ܘܕܥܘܗܝ‬ ݁ ‫ܐܫܬ‬
݁ ‫ܘ‬ of your tradition?
‫ܐܬܪܐ ܗܘ ܘܫ ݁ܕܪܘ ݂ܳܠܟܠܗܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܐܢܫܐ ݁ܕ‬
‫ܚܕܪܝܗܘܢ ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ ݁ܟܠܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܩܘܪܝܐ ݁ܕ‬ Matthew
݁ܺ 15:3 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
݁ܺ ‫ܥܒ‬
‫ܝܕܝܢ׃‬݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ ݁ ܺ݁ܒܝܫ‬ ‫ܠܗܘܢ ܠܡܢܐ ܐܦ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܥ ݂ܳܒܪܝܢ‬
‫ܘܩܕܢܐ ݁ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܥܠ ݁ܦ‬
‫ܘܬ ݂ܳܟܘܢ׃‬݂ܳ ‫ܡܫܠܡܢ‬
Matthew 15:8 "'This people
Matthew 15:4 For God honors me with their lips, but their
commanded, 'Honor your father heart is far from me;
and your mother,' and, 'Whoever
݁ܺ ‫ܥܡܐ ܗܢܐ‬
reviles father or mother must Matthew 15:8
݁
‫݁ܒܣ ݂ܳܦܘ ݂ܳܬܗ ܗܘ ܡܝܩܪ ܠܝ ܠܒܗܘܢ ܕܝܢ‬
݁
surely die.'
‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܪ ܺ݁ܚܝܩ ܡܢܝ׃‬
Matthew 15:4 ‫ܐܠܗܐ ݁ܓܝܪ ܐܡܪ‬
‫ܘܟ ܘܠܐܡ ݂ܳܟ ܘܡܢ ݁ܕܡܨܚܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܒ‬݂ܳ ‫ܝܩܪ ܠ‬ Matthew 15:9 in vain do they
‫ܘܬ׃‬
݂ܳ ‫ܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܡܡ ݂ܳܬ ܢܡ‬݂ܳ ‫ܠ‬ worship me, teaching as doctrines
the commandments of men.'"
Matthew 15:5 But you say, 'If
݁ܺ ݁ܺ ݁ܺ
anyone tells his father or his Matthew 15:9 ‫ܐܝ ݂ܳܬ ݁ܕܚܠܝܢ ܠܝ‬ ݁ܺ ‫ܣܪܝܩ‬ ‫ܘ‬
mother, "What you would have ݁ ‫ܘܠܦܢܐ ݁ܕ ݂ܳܦ‬
‫ܘܩܕܢܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝܢܫܐ׃‬ ݁ܺ
݁ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܡ ݂ܳܠܦܝܢ ܝ‬
gained from me is given to God,"
݁ܺ Matthew 15:10 And he called the
Matthew 15:5 ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ‬ people to him and said to them,
݁ܺ
‫ܐܒܐ ܐܘ‬݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܟܠ ܡܢ ݁ܕܢܐܡܪ ܠ‬ "Hear and understand:
‫ܘܪܒܢܝ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕ ݂ܳܬ ݂ܳܬܗܢܐ ܡܢܝ‬݁ ‫ܠܐܡܐ ܩ‬
‫ܐܒܘܗܝ ܐܘ ܠܐܡܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܠܐ ܢܝܩܪ ܠ‬ Matthew 15:10 ‫ܘܩܪܐ ݂ܳܠܟܢܫܐ‬
݁
‫ܐܣܬ ݁ܟܠܘ׃‬ ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܡܥܘ ܘ‬
Matthew 15:6 he need not honor
his father.' So for the sake of your Matthew 15:11 it is not what goes
tradition you have made void the into the mouth that defiles a
word of God. person, but what comes out of the
݁ ‫ܘܒܛ‬ mouth; this defiles a person."
Matthew 15:6 ‫ܠܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܬܘܢ ܡ‬ ݂ܳ
‫ܝܠܟܘܢ׃‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫݁ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܡܫܠܡܢ‬ Matthew 15:11 ‫ܠܐ ܗܘܐ ܡ ݁ܕܡ‬
‫݁ܕܥܐܠ ݂ܳܠܦܘܡܐ ܡܣܝ ݂ܳܒ ݂ܳܠܒܪܢܫܐ ܐܠܐ‬
Matthew 15:7 You hypocrites! ‫ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܢ ݂ܳܦܩ ܡܢ ݁ܦܘܡܐ ܗܘ ܗܘ ܡܣܝ ݂ܳܒ‬
Well did Isaiah prophesy of you, ‫݂ܳܠܒܪܢܫܐ׃ ܣ‬
when he said:
Matthew 15:12 Then the disciples
Matthew 15:7 ‫ܐܦܐ ܫ ݁ ܺ݁ܦܝܪ‬
݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬ ݁ ‫ܢ‬
came and said to him, "Do you
‫ܐ ݂ܳܬܢ ݁ ܺ݁ܒܝ ܥܠ ݁ܝܟܘܢ ܐܫܥܝܐ ܘܐܡܪ׃‬ know that the Pharisees were
offended when they heard this
saying?"
Matthew 15:16 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
Matthew 15:12݁ܺ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܩܪ ݂ܳܒܘ‬ ‫ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܦ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܠܗܘܢ‬
‫ܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܝ ݂ܳܕܥ ܐܢ ݁ܬ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬ ݁ܺ
݁ܺ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕ‬ ‫ܣܬ ݁ܟܠܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ׃‬
݁ ‫ܠܐ ܡ‬
‫ܠܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܦܪܝܫܐ ݁ܕܫܡܥܘ ܡ‬
‫ܐ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠܘ׃‬ Matthew 15:17 Do you not see
that whatever goes into the mouth
Matthew 15:13 He answered, passes into the stomach and is
"Every plant that my heavenly expelled?
Father has not planted will be
rooted up. Matthew 15:17 ‫ܠܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
‫݁ܕܡ ݁ܕܡ ݁ܕܥܐܠ ݂ܳܠܦܘܡܐ ݂ܳܠܟܪܣܐ ܗܘ‬
Matthew 15:13 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬ ‫ܫܬ ݂ܳܕܐ‬ ݁ ‫ܝܬܐ ܡ‬ ݂ܳ ‫ܐܙܠ ܘܡܢ ݁ܬܡܢ ݁ܒ ݂ܳܬ ݂ܳܕ ݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܨܒ ݂ܳܬܐ ܐ ݂ܳܝܕܐ ݁ܕܠܐ‬ ݁ ‫ܠܒܪ׃ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܟܠ ܢ‬
݂ܳ
݁ ݁
‫ܢܨܒܗ ܐ ݂ܳܒܝ ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ ܬ ݂ܳܬܥܩܪ׃‬ ݁
Matthew 15:18 But what comes
Matthew 15:14 Let them alone; out of the mouth proceeds from
they are blind guides. And if the the heart, and this defiles a person.
blind lead the blind, both will fall
into a pit." Matthew 15:18 ‫ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܝܢ ݁ܕܡܢ‬
‫݁ܦܘܡܐ ܢ ݂ܳܦܩ ܡܢ ܠ ݁ܒܐ ܢ ݂ܳܦܩ ܘܗܘܝܘ‬
Matthew 15:14 ‫ܫܒܘܩܘ ܠܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܡܣܝ ݂ܳܒ ܠܗ ݂ܳܠܒܪܢܫܐ׃‬
‫ܘܕܐ ܕܣܡܝܐ ܣܡܝܐ‬ ݁ ݂ܳ ‫ܣܡܝܐ ܐܢܘܢ ܢ ݂ܳܓ‬
‫݁ܕܝܢ ܠܣܡܝܐ ܐܢ ܢ ݂ܳܕܒܪ ܬܪܝܗܘܢ‬
݁ ݁
Matthew 15:19 For out of the
݁ܺ ݁
‫ܒ ݂ܳܓܘܡܨܐ ܢ ݂ܳܦܠܝܢ׃ ܣ‬ heart come evil thoughts, murder,
adultery, sexual immorality, theft,
Matthew 15:15 But Peter said to false witness, slander.
him, "Explain the parable to us."
Matthew 15:19 ‫ܡܢ ܠ ݁ܒܐ ܗܘ ݁ܓܝܪ‬
Matthew 15:15 ‫ܘܥܢܐ ܫܡܥܘܢ‬ ‫ܚܫܒ ݂ܳܬܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫ ݂ܳܬܐ ݁ܓܘܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܢ ݂ܳܦܩܢ ܡ‬
݁
‫ܐܦܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܦܫܩ ܠܢ ܡ ݂ܳܬܠܐ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܬ ݁ܟ‬ ݁
݂ܳ ‫ܘܬܐ ܣܗܕ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ܓܢ ݂ܳܒ‬ ݂ܳ ‫ܩܛܠܐ ܙܢܝ‬
‫ܗܢܐ׃‬ ‫ܘܕ ݂ܳܦܐ׃‬ ݁ ‫ܫܘܩܪܐ ݁ܓ‬

Matthew 15:16 And he said, "Are Matthew 15:20 These are what
you also still without defile a person. But to eat with
understanding? unwashed hands does not defile
anyone."
Matthew 15:20 ‫ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ‬ Matthew 15:24 He answered, "I
‫݁ܕܡܣ ݂ܳܝܒܢ ݂ܳܠܒܪܢܫܐ ܐܢ ܐܢܫ ݁ܕܝܢ ܢܠܥܣ‬ was sent only to the lost sheep of
݁ܺ ‫݁ܟܕ ܠܐ ܡܫܓܢ‬
݁ ‫ܐ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܠܐ ܡ‬
‫ܣܬܝ ݂ܳܒ‬ ݂ܳ ݂ܳ the house of Israel."
‫ܣܣ׃‬
Matthew 15:24 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬
Matthew 15:21 And Jesus went ‫ܫܬ ݁ܕܪ ݂ܳܬ ܐܠܐ‬
݁ ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܐ‬
away from there and withdrew to ݁ܺ ‫ܝܬ‬
‫ܐܝܣܪܝܠ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܘ ݂ܳܬ ܥ ݁ܪܒܐ ݁ܕܛܥܘ ܡܢ ݁ܒ‬
the district of Tyre and Sidon.
Matthew 15:25 But she came and
Matthew 15:21 ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ܡܢ ݁ܬܡܢ‬ knelt before him, saying, "Lord,
‫ܐܬܐ ܠ ݂ܳܬܚܘܡܐ ݁ܕܨܘܪ‬
݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ܘ‬ help me."
‫ܘ ݂ܳܕܨ ݁ܝܕܢ׃‬
Matthew 15:25 ‫ܺ݁ܗܝ ݁ܕܝܢ ܐ ݂ܳܬ ݂ܳܬ‬
Matthew 15:22 And behold, a ‫ܣ ݂ܳܓ ݁ܕ ݂ܳܬ ܠܗ ܘܐܡܪ ݂ܳܬ ܡܪܝ ܥ ݁ܕܪܝܢܝ׃‬
Canaanite woman from that region
came out and was crying, "Have Matthew 15:26 And he answered,
mercy on me, O Lord, Son of "It is not right to take the
David; my daughter is severely children's bread and throw it to the
oppressed by a demon." dogs."

Matthew 15:22 ‫ܘܗܐ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ‬ Matthew 15:26 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܫ ݁ ܺ݁ܦܝܪ‬


‫ܝܬܐ ܡܢ ݁ܬܚܘܡܐ ܗܢܘܢ ܢ ݂ܳܦܩ ݂ܳܬ‬ ݁ ‫݁ܟܢܥܢ‬
‫ܠܡܣ ݂ܳܒ ܠܚܡܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝܐ ܘܠܡܪܡܝܘ‬
‫݁ܟ ݂ܳܕ ܩܥܝܐ ܘܐܡܪܐ ܐ ݂ܳܬܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝ‬ ݁ ‫݂ܳܠܟ‬
݁ܺ ‫݁ܒܪܗ ݁ܕ ݂ܳܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ ݁ܒܪ ݂ܳܬܝ ݁ ܺ݁ܒܝܫ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ ܡ ݁ܬ ݁ܕ ݂ܳܒܪܐ‬ ‫ܠܒܐ׃‬
‫ܐܕܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܡܢ ܺ݁ܫ‬
Matthew 15:27 She said, "Yes,
Lord, yet even the dogs eat the
Matthew 15:23 But he did not
crumbs that fall from their masters'
answer her a word. And his
table."
disciples came and begged him,
saying, "Send her away, for she is ݁ ‫ܺ݁ܗܝ‬
Matthew݁ܺ 15:27 ‫ܬ‬݂ܳ ‫ܡܪ‬ ‫ܐ‬ ‫ܝܢ‬ ‫ܕ‬
crying out after us." ‫ܠܒܐ ܐ ݂ܳܟܠܝܢ ܡܢ‬݁ ‫ܐܝܢ ܡܪܝ ܐܦ ݁ܟ‬ ݁ܺ
݁ܺ
‫ܘܬܐ ݁ܕܢ ݂ܳܦܠܝܢ ܡܢ ݁ܦ ݂ܳܬܘܪܐ‬ ݁ ‫݁ܦ‬
݂ܳ ‫ܪܬ‬
Matthew 15:23 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܠܐ ݁ܦܢܝܗ‬ ‫݁ܕܡܪܝܗܘܢ ܘܚܐܝܢ׃‬
݁ܺ ‫݁ܦ ݂ܳܬܓܡܐ ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܒܥܘ‬ ݂ܳ
݁ ݁ ݁ܺ ݁ܺ
‫ܡܢܗ ܘܐܡܪܝܢ ܫܪܝܗ ܕܩܥܝܐ ܒ ݂ܳܬܪܢ׃‬
Matthew 15:28 Then Jesus
answered her, "O woman, great is
your faith! Be it done for you as
you desire." And her daughter was blind seeing. And they glorified
healed instantly. the God of Israel.

Matthew 15:28 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ‬ Matthew


݁ܺ 15:31 ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܡܪ‬ ‫ܕ‬ ݁ ‫ܝܟ ݁ܕܢ ݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܐ‬
‫ܝܫܘܥ ܐܘ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ ܪ ݁ܒܐ ܗܝ‬ ݁ ݁
‫݁ܟܢܫܐ ܗܢܘܢ ܕܚܙܝܢ ܚܪܫܐ ܕܡܡܠܠܝܢ‬
‫ܝܟ ݁ܕܨ ݂ܳܒܝܐ‬
݂ܳ ‫ܘܬ ݂ܳܟܝ ܢܗܘܐ ܠ ݂ܳܟܝ ܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬ ‫ܚܓܝܪܐ‬ ݁ܺ ‫ܠܡܝܢ ܘ‬݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܦ ܺ݁ܫܝܓܐ ݁ܕܡ ݂ܳܬܚ‬
݁ ݂ܳ݁ ݂ܳ ݁ܺ
‫ܪܬܗ ܡܢ ܗܝ‬ ݁
݂ܳ ‫ܐܬܐܣܝ ݂ܳܬ ܒ‬
݂ܳ ‫ܐܢܬܝ ܘ‬ ‫݁ܕܡܗ ݂ܳܠܟܝܢ ܘܣܡܝܐ ܕܚܙܝܢ ܘܫܒܚܘ‬
݁
݁ ݁
‫ܥܬܐ ܣ ܣ׃‬ ݂ܳ ‫ܫ‬ ‫ܠܐܠܗܐ ݁ ܺ݁ܕܝܣܪܝܠ׃ ܣ‬

Matthew 15:29 Jesus went on Matthew 15:32 Then Jesus called


from there and walked beside the his disciples to him and said, "I
Sea of Galilee. And he went up on have compassion on the crowd
the mountain and sat down there. because they have been with me
now three days and have nothing
Matthew 15:29 ‫ܘܫ ܺ݁ܢܝ ܡܢ ݁ܬܡܢ‬ to eat. And I am unwilling to send
‫ܐܬܐ ܥܠ־ ݁ܓܢ ݂ܳܒ ܝܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܝ ܺ݁ܫܘܥ ܘ‬ them away hungry, lest they faint
݁ܺ
‫݁ܕ ݂ܳܓܠܝܠܐ ܣ ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܘ ݂ܳܝܬ ݂ܳܒ‬ on the way."
‫݁ܬܡܢ׃‬
Matthew 15:32 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܠܬ‬ ݂ܳ ‫ܩܪܐ‬
Matthew 15:30 And great crowds ݁ ݁
came to him, bringing with them ‫ܡ ݂ܳܬܪܚܡ ܐܢܐ ܥܠ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܗܐ‬
݁ ‫ܘܡܝܢ ܩ ܺ݁ܘܝܘ ܠܘ ݂ܳܬܝ ܘܠ‬
‫ܝܬ‬ ݁ܺ ‫݁ܬܠ ݂ܳܬܐ ܝ‬
the lame, the blind, the crippled, ‫ܘܕܐܫܪܐ ܐܢܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܐܟܠܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ܡܐ ݁ܕܢ‬
the mute, and many others, and ‫ܝܡܝܢ ܠܐ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢܐ ݁ܕܠܡܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܨ‬
they put them at his feet, and he ‫ܘܦܘܢ ݁ܒܐܘܪܚܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܢܥ‬
healed them,
Matthew 15:33 And the disciples
Matthew 15:30 ‫ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ‬ said to him, "Where are we to get
‫ܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܝܓܐ‬ ݁ܺ ݁ܺ enough bread in such a desolate
݂ܳ ‫ܚܓܝܪܐ ܘ ܺ݁ܣܡܝܐ ܘܚܪܫ ܺ݁ܐ ܘ ݂ܳܦܫ‬ ݂ܳ
‫ܘܐܚܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܪܡܝܘ ܐܢܘܢ‬ ݁ place to feed so great a crowd?"
‫ܐܣܝ ܐܢܘܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܠܘ ݂ܳܬ ܪܓܠܘܗܝ ݁ܕܝܫܘܥ ܘ‬
݂ܳ ݁ܺ
Matthew 15:33 ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ‬
݁ܺ ‫݁ܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܐܝܡ ݁ܟܐ ܠܢ ݁ܒܚ‬
‫ܘܪܒܐ‬
Matthew 15:31 so that the crowd
wondered, when they saw the ‫ܠܚܡܐ ݁ܕܢܣ ݁ܒܥ ݁ܟܢܫܐ ܗܢܐ ݁ܟܠܗ׃‬
mute speaking, the crippled
healthy, the lame walking, and the Matthew 15:34 And Jesus said to
them, "How many loaves do you
have?" They said, "Seven, and a Matthew 15:38 ‫ܐܟܠܘ‬ ݂ܳ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ݁ܕ‬
݁ܺ ‫ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܐ ݁ܪܒܥܐ ܐ‬
‫ܠܦܝܢ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ‬
few small fish." ݂ܳ
‫ܣܛܪ־ܡܢ ܢܫܐ ܘܛܠܝܐ׃‬
Matthew
݁ܺ 15:34 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ‬ ݁ܺ ‫ܚܡܝܢ‬݁ܺ ‫݁ܟܡܐ ܠ‬
Matthew 15:39 And after sending
݁ ‫ܫ ݂ܳܒܥܐ ܘܩ ܺ݁ܠܝܠ ܢܘܢܐ ݁ܕ‬
‫ܩܕܩܐ׃‬ away the crowds, he got into the
boat and went to the region of
Matthew 15:35 And directing the Magadan.
crowd to sit down on the ground,
Matthew 15:39 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܪܐ ݂ܳܠܟܢܫܐ‬
݂ܳ
Matthew 15:35 ‫ܘ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ݂ܳܠܟܢܫܐ‬ ‫ܐܬܐ ܠ ݂ܳܬܚܘܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܠܦܐ ܘ‬
݂ܳ ‫ܣܠܩ ܠ‬
‫ܡܟܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ׃‬ ݁ ‫݁ܕܢ‬
݁ ‫ܣܬ‬ ‫݁ܕܡ ݂ܳܓ ݁ܕܘ׃ ܣ‬

Matthew 15:36 he took the seven Matthew 16:1 And the Pharisees
loaves and the fish, and having and Sadducees came, and to test
given thanks he broke them and him they asked him to show them
gave them to the disciples, and the a sign from heaven.
disciples gave them to the crowds. ݁ܺ ݁
Matthew
݁ܺ 16:1 ‫ܐ‬ ‫ܝܫ‬‫ܪ‬ ‫ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܦ‬
Matthew 15:36 ‫ܘܫܩܠ ܠܗܠܝܢ‬ ‫ܘܙ ݁ܕܘܩܝܐ ܡܢܣܝܢ ܠܗ ܘܫܐܠܝܢ ܠܗ‬
‫ܚܡܝܢ ܘܠܢܘܢܐ ܘܫ ݁ܒܚ ܘܩܨܐ‬ ݁ܺ ‫ܫ ݂ܳܒܥܐ ܠ‬ ‫ܐ ݂ܳܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ݁ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ׃ ܣ‬
݁ܺ ‫ܘܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ܝܗ ݂ܳܒܘ‬ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܝܗ ݂ܳܒ‬
‫݂ܳܠܟܢܫܐ׃‬ Matthew 16:2 He answered them,
"When it is evening, you say, 'It
Matthew 15:37 And they all ate will be fair weather, for the sky is
and were satisfied. And they took red.'
up seven baskets full of the broken
pieces left over. Matthew 16:2 ‫ܪ‬‫ܐܡ‬ ‫ܘ‬ ‫ܐ‬‫ܥܢ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫ܗܘ‬
݁ܺ
‫ܠܗܘܢ ܡܐ ݁ܕܗܘܐ ܪܡܫܐ ܐܡܪܝܢ‬
Matthew 15:37 ‫ܐܟܠܘ ݁ܟܠܗܘܢ‬
݂ܳ ‫ܘ‬ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܨܚܘܐ ܗܘ ܣܡܩ ݂ܳܬ ݁ܓܝܪ‬
݁ ݁ ݁
‫ܣܒܥܘ ܘܫܩܠܘ ܬܘܬܪܐ ܕܩܨܝܐ ܡܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ‫ܫܡܝܐ׃‬
݁ܺ ‫ܣܦ ܺ݁ܪ‬
‫ܝܕܝܢ׃‬݂ܳ ݁ ‫ܫ ݂ܳܒܥܐ ܐ‬
Matthew 16:3 And in the
Matthew 15:38 Those who ate morning, 'It will be stormy today,
were four thousand men, besides for the sky is red and threatening.'
women and children. You know how to interpret the
appearance of the sky, but you
cannot interpret the signs of the Matthew 16:7 And they began
times. discussing it among themselves,
saying, "We brought no bread."
݁ܺ
Matthew 16:3 ‫ܘ ݂ܳܒܨ ݂ܳܦܪܐ ܐܡܪܝܢ‬
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܝܘܡܢܐ ܣ ݂ܳܬܘܐ ܗܘ ܣܡܩ ݂ܳܬ‬ Matthew 16:7݁ܺ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܡ ݂ܳܬܪܥܝܢ‬
‫ܐܦܐ‬ ݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬ ݁ܺ ‫݁ܓܝܪ ܫܡܝܐ ݁ܟ ܺ݁ܡܝܪ‬
݁ ‫ܐܝ ݂ܳܬ ܢ‬
‫ܗܘܘ ݁ܒܢ ݂ܳܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ݁ܕܠܚܡܐ ܠܐ‬
‫ܘܦܐ ݁ܕܫܡܝܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ ݁ ‫݁ܦܪܨ‬
‫ܢܣ ݂ܳܒܘ׃‬
‫݁ܕ ݂ܳܬ ݂ܳܒܩܘܢ ܐ ݂ܳܬܘ ݂ܳܬܐ ݁ܕܙ ݂ܳܒܢܐ ܗܢܐ ܠܐ‬
‫ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕ ݂ܳܬ ݂ܳܦܪܫܘܢ׃‬
Matthew 16:8 But Jesus, aware of
this, said, "O you of little faith,
Matthew 16:4 An evil and why are you discussing among
adulterous generation seeks for a yourselves the fact that you have
sign, but no sign will be given to it no bread?
except the sign of Jonah." So he
left them and departed. Matthew 16:8 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܡ ݂ܳܬܚ‬
‫ܫܒܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
݁ ‫ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ݁ ܺ݁ܒ‬
Matthew 16:4 ‫ܝܫܬܐ‬ ‫ܘܬܐ ݁ܕܠܚܡܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܢ ݂ܳܦ‬
݂ܳ ‫ܫܟܘܢ ܙܥܘܪܝ ܗܝܡܢ‬
‫ܐܬܐ ܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܪܬܐ ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܒܥܝܐ ܘ‬ ݂ܳ ‫ܘܓܝ‬
݂ܳ ‫ܠܬܘܢ׃‬݁ ‫ܠܐ ܫܩ‬
݁
‫ܡ ݂ܳܬܝܗ ݂ܳܒܐ ܠܗ ܐܠܐ ܐ ݂ܳܬܗ ܕܝܘܢܢ‬
‫ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܘܐܙܠ׃‬ ݂ܳ ‫ܢܒܝܐ ܘ‬ ݁ܺ ݂ܳ
Matthew 16:9 Do you not yet
perceive? Do you not remember
Matthew 16:5 When the disciples the five loaves for the five
reached the other side, they had thousand, and how many baskets
forgotten to bring any bread. you gathered?
Matthew 16:5 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܬܘ‬
݂ܳ Matthew 16:9 ‫ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ‬
‫ܣܒܘܢ‬ ݁ ݁ܺ ‫݁ܬ‬ ݂ܳ ‫ܠܐ‬
݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܠܥ ݂ܳܒܪܐ ܛܥܘ ܕܢ‬ ݁ ݁ܺ ݁
‫ܐܣܬܟܠܬܘܢ ܠܐ ܥܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ‬ ݁ ݁ ݁
‫ܥܡܗܘܢ ܠܚܡܐ׃‬ ݁ܺ ‫ܚܡܝܢ ݁ܕܚܡܫܐ ܐ‬
‫ܠܦܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܠܗܢܘܢ ܚܡܫܐ ܠ‬
݂ܳ
‫ܠܬܘܢ׃‬ ݁ ‫ܝܢܝܢ ܫܩ‬ ݁ܺ ‫ܘܟܡܐ ܩ‬
݁ܺ ‫ܘܦ‬݂ܳ ݂ܳ
Matthew 16:6 Jesus said to them,
"Watch and beware of the leaven Matthew 16:10 Or the seven
of the Pharisees and Sadducees." loaves for the four thousand, and
݁ ‫ܗܘ‬ how many baskets you gathered?
Matthew
݁ܺ 16:6 ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܠܗ‬ ‫ܪ‬ ‫ܡ‬ ‫ܐ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬
݁ܺ ‫ܚܙܘ ܐ ݁ܙܕܗܪܘ ܡܢ‬
‫ܚܡܝܪܐ ݁ܕ ݂ܳܦܪܝܫܐ‬
݁ Matthew 16:10 ‫ܘܠܐ ܠܗܢܘܢ‬
‫ܘ ݂ܳܕܙܕܘܩܝܐ׃‬ ݁ܺ ‫ܐܪܒܥܐ ܐ‬
‫ܠܦܝܢ ܘ ݂ܳܟܡܐ‬ ݁ܺ ‫ܫ ݂ܳܒܥܐ ܠ‬
݁ ‫ܚܡܝܢ ݁ܕ‬
݂ܳ
݁ ‫ܝܕܝܢ ܫܩ‬݁ܺ ‫ܣܦ ܺ݁ܪ‬
‫ܠܬܘܢ׃‬ ݂ܳ ݁ ‫ܐ‬
say Elijah, and others Jeremiah or
Matthew 16:11 How is it that you one of the prophets."
fail to understand that I did not
speak about bread? Beware of the Matthew 16:14 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܺ݁ ܐܡܪܘ‬
݁ܺ
leaven of the Pharisees and ‫ܥܡܕܢܐ ܐܚܪܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܕ ܺ݁ܐܡܪܝܢ ܝܘܚܢܢ ܡ‬
Sadducees." ‫݁ܕܝܢ ܐܠܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܘ ܚ ݂ܳܕ‬
‫ܢܒܝܐ׃‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܡܢ‬
Matthew 16:11 ‫ܐ ݁ܝܟܢ ܠܐ‬
‫ܠܬܘܢ ݁ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܠܚܡܐ‬ ݁ ‫ܣܬ ݁ܟ‬
݁ ‫ܐ‬ Matthew 16:15 He said to them,
‫ܐܡܪ ݂ܳܬ ݂ܳܠܟܘܢ ܐܠܐ ݁ܕ ݂ܳܬ ݁ܙܕܗܪܘܢ ܡܢ‬ "But who do you say that I am?"
݁ܺ ݁ܺ
‫ܚܡܝܪܐ ݁ܕ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܘ ݂ܳܕܙ ݁ܕܘܩܝܐ׃ ܣ‬
Matthew ݁ܺ 16:15 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
Matthew 16:12 Then they ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܝܢ ܡܢܘ ܐܡܪܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
understood that he did not tell ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬܝ׃ ܣ‬
them to beware of the leaven of
bread, but of the teaching of the Matthew 16:16 Simon Peter
Pharisees and Sadducees. replied, "You are the Christ, the
Son of the living God."
Matthew 16:12 ‫ܣܬ ݁ܟܠܘ‬ ݁ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐ‬
‫ܚܡܝܪܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܕܠܐ ܐܡܪ ݁ܕܢ ݁ܙܕܗܪܘܢ ܡܢ‬
݁ܺ Matthew 16:16 ‫ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ‬
‫ܘܠܦܢܐ ݁ܕ ݂ܳܦܪܝܫܐ‬
݁ ‫݁ܕܠܚܡܐ ܐܠܐ ܡܢ ܝ‬
݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܟ‬
݁ܺ ‫ܐܦܐ ܘܐܡܪ ܐܢ ݁ܬ ܗܘ‬
‫ܡܫܝܚܐ ݁ܒܪܗ‬
‫ܘ ݂ܳܕܙ ݁ܕܘܩܝܐ ܣܣ׃‬ ‫݁ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ׃ ܣ‬

Matthew 16:13 Now when Jesus Matthew 16:17 And Jesus


came into the district of Caesarea answered him, "Blessed are you,
Philippi, he asked his disciples, Simon Bar-Jonah! For flesh and
"Who do people say that the Son blood has not revealed this to you,
of Man is?" but my Father who is in heaven.

Matthew 16:13 ‫ܐ‬ ‫ܬ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫݁ܟ ݂ܳܕ‬


݁ܺ ݁ܺ Matthew 16:17 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
‫ܐܬܪܐ ݁ܕܩܣܪܝܐ ݂ܳܕ ݂ܳ ܺ݁ܦܝܠ ݁ܝܦܘܣ‬ ݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ܠ‬ ‫ܝܟְ ܫܡܥܘܢ ݁ܒܪܗ ݁ܕܝܘܢܐ‬
݁ ‫ܘܒ‬ ݂ܳ ‫ܠܗ ܛ‬
‫ܠܬܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܡܢܘ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܡܫܐܠ ܗܘ ܺ݁ܐ‬
݁ ݁ܺ ݁ ‫݁ܕ ݂ܳܒܣܪܐ ܘ ݂ܳܕܡܐ ܠܐ ݁ܓܠܐ ܠ ݂ܳܟ ܐܠܐ‬
‫ܐܝܬܝ ܒܪܗ‬ ݂ܳ ‫ܐܡܪܝܢ ܥܠܝ ܐܢܫܐ ܕ‬
‫ܐ ݂ܳܒܝ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ׃‬
‫݁ܕܐܢܫܐ׃‬
Matthew 16:18 And I tell you,
Matthew 16:14 And they said,
you are Peter, and on this rock I
"Some say John the Baptist, others
will build my church, and the
݁ܺ
gates of hell shall not prevail Matthew 16:21 ‫ܘܡܢ ܗ ݁ܝܕܝܢ ܫܪܝ‬
݁ܺ ‫ܠܡܝܕܘܗܝ ݁ܕ‬
against it. ‫ܥܬ ݂ܳܝܕ ܗܘ‬݂ܳ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܠܬ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ܠܡܚܘܝܘ‬
‫݁ܕ ܺ݁ܢܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܣ ݁ܓܝ ܢܚܫ ܡܢ‬
݁ܺ
Matthew 16:18 ‫ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܪ‬ ‫ܩ ܺ݁ܫܝܫܐ ܘܡܢ ܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ܘܣ ݂ܳܦܪܐ‬
‫ܐܦܐ ܘܥܠ‬ ݂ܳ ‫ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ ݁ܕܐܢ ݁ܬ ܗܘ ݁ ܺ݁ܟ‬ ‫ܘܢ ݂ܳܬܩܛܠ ܘܠܝܘܡܐ ݁ܕ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ ܢܩܘܡ׃ ܣ‬
‫ܘܬܪܥܐ‬݂ܳ ‫ܠܥ ݁ܕ ݁ܬܝ‬
݁ܺ ‫ܐܦܐ ܐ ݂ܳܒܢܝܗ‬ ݂ܳ ‫ܗ ݂ܳܕܐ ݁ ܺ݁ܟ‬
‫݁ܕܫܝܘܠ ܠܐ ܢܚܣܢܘܢܗ׃‬ Matthew 16:22 And Peter took
him aside and began to rebuke
Matthew 16:19 I will give you the him, saying, "Far be it from you,
keys of the kingdom of heaven, Lord! This shall never happen to
and whatever you bind on earth you."
shall be bound in heaven, and
whatever you loose on earth shall Matthew 16:22 ‫ܐܦܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܕ ܺ݁ ݂ܳܒܪܗ ݁ ܺ݁ܟ‬
݂ܳ
be loosed in heaven." ݁
‫ܘܫܪܝ ܠܡ ݂ܳܟܐܐ ܒܗ ܘܐܡܪ ܚܣ ܠ ݂ܳܟ‬
‫ܡܪܝ ݁ܕ ݂ܳܬܗܘܐ ܠ ݂ܳܟ ܗ ݂ܳܕܐ׃‬
݁ܺ
Matthew 16:19 ‫ܠ ݂ܳܟ ܐ ݁ܬܠ ܩܠ ݂ܳܝܕܐ‬
‫ܘܟܠ ܡ ݁ܕܡ‬݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ‬
݂ܳ ‫݁ܕܡ ݁ܠܟ‬ Matthew 16:23 But he turned and
‫݁ܕ ݂ܳܬܐܣܘܪ ݁ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܐ ܺ݁ܣܝܪ‬ said to Peter, "Get behind me,
‫݁ܒܫܡܝܐ ܘܡ ݁ܕܡ ݁ܕ ݂ܳܬܫܪܐ ݁ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ‬
Satan! You are a hindrance to me.
‫ܫܪܐ ݁ܒܫܡܝܐ׃ ܣ‬ For you are not setting your mind
on the things of God, but on the
Matthew 16:20 Then he strictly things of man."
charged the disciples to tell no one
that he was the Christ. Matthew 16:23 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐ ݂ܳܬ ݁ܦ ܺ݁ܢܝ‬
‫ܣܬܪܝ ܣܛܢܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ‬
݁ ‫ܠܟܐ ݂ܳܦܐ ܙܠ ܠ ݂ܳܟ ݂ܳܠܒ‬
Matthew 16:20 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ݁ܦܩ ݂ܳܕ‬ ݁ܺ
‫ܠܬܐ ܐܢ ݁ܬ ܠܝ ݁ܕܠܐ ܡ ݂ܳܬܪܥܐ ܐܢ ݁ܬ‬ ݁ ‫݁ܬܘܩ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܕܠ ܐܢܫ ܠܐ ܺ݁ܢܐܡܪܘܢ‬
݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ ‫݁ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝ־ܐܢܫܐ׃ ܣ‬
݁ܺ
‫݁ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ׃‬
Matthew 16:24 Then Jesus told
Matthew 16:21 From that time his disciples, "If anyone would
Jesus began to show his disciples come after me, let him deny
that he must go to Jerusalem and himself and take up his cross and
suffer many things from the elders follow me.
and chief priests and scribes, and
be killed, and on the third day be Matthew 16:24 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܝܫܘܥ‬
raised. ݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܡܢ ݁ܕܨ ݂ܳܒܐ ݁ܕ ܺ݁ܢ‬
‫ܐܬܐ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ‬ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ
‫ܐܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܙܩ ݂ܳܝܦܗ‬
݁ܺ ‫ܢ ݂ܳܟ ݁ܦܘܪ ݁ܒܢ ݂ܳܦܫܗ ܘܢܫܩܘܠ‬
who will not taste death until they
‫݁ܒ ݂ܳܬܪܝ׃‬ see the Son of Man coming in his
kingdom."
Matthew 16:25 For whoever
would save his life will lose it, but Matthew 16:28 ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬
whoever loses his life for my sake ‫ܝܡܝܢ ݁ܬܢܢ ݁ܕܠܐ‬ ݁ܺ ‫ܐܝܬ ܐܢܫܐ ݁ܕܩ‬݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ ܺ݁ܕ‬
will find it. ‫ܥܕܡܐ ݁ܕܢܚܙܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܐ‬ ݁ ‫ܢܛܥܡܘܢ ܡ‬
‫ܘܬܗ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܐ ݁ܒܡ ݁ܠܟ‬ ݂ܳ ‫ܠ ݂ܳܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ݁ܕ‬
Matthew 16:25 ‫ܡܢ ݁ܕܨ ݂ܳܒܐ ݁ܓܝܪ‬
݁ ‫ܘܒ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܗ ܘܡܢ ݁ܕܢ‬
‫ܘܒ ݂ܳܕ ܢ ݂ܳܦܫܗ‬ ݁ ‫݁ܕܢܚܐ ܢ ݂ܳܦܫܗ ܢ‬ Matthew 17:1 And after six days
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܗ׃‬
݁ ‫ܡܛܠ ݂ܳܬܝ ܢ‬ Jesus took with him Peter and
James, and John his brother, and
Matthew 16:26 For what will it led them up a high mountain by
profit a man if he gains the whole themselves.
world and forfeits his soul? Or
what shall a man give in return for Matthew 17:1 ‫ܘܡܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܫܬܐ ܝ‬ ݁ ‫ܘܒ ݂ܳܬܪ‬
݂ܳ
‫ܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ‬ ݂ܳ ‫ܐܦܐ ܘܠܝܥܩ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܒܪ ܝܫܘܥ ݂ܳܠܟ‬
his soul?
‫ܐܚܘܗܝ ܘܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܛܘܪܐ ܪܡܐ‬
Matthew 16:26 ‫ܡܢܐ ݁ܓܝܪ‬ ‫ܘܕܝܗܘܢ׃‬݂ܳ ‫݁ܒܠܚ‬
‫ܡ ݂ܳܬܗܢܐ ݁ܒܪܢܫܐ ܐܢ ݁ܟܠܗ ܥܠܡܐ‬
‫ܢܩܢܐ ܘܢ ݂ܳܦܫܗ ܢܚܣܪ ܐܘ ܡܢܐ ܢ ݁ܬܠ‬ Matthew 17:2 And he was
‫ܘܦܐ ݁ܕܢ ݂ܳܦܫܗ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫݁ܒܪܢܫܐ ݁ܬܚܠ‬ transfigured before them, and his
face shone like the sun, and his
Matthew 16:27 For the Son of clothes became white as light.
Man is going to come with his
angels in the glory of his Father, Matthew 17:2 ‫ܐܫܬܚܠܦ ܝܫܘܥ‬ ݁ ‫ܘ‬
݂ܳ ‫ܘܦܗ ܐ‬
‫ܝܟ‬ ݁ ‫݂ܳܩܕܡܝܗܘܢ ܘܢܗܪ ݁ܦܪܨ‬
and then he will repay each person
according to what he has done. ‫ܝܟ‬ ݂ܳ ‫ܚܬܘܗܝ ݁ܕܝܢ ܚܘܪܘ ܐ‬
݁ ‫ܫܡܫܐ ܢ‬
‫ܢܘܗܪܐ׃‬
Matthew 16:27 ‫ܥܬ ݂ܳܝܕ ܗܘ ݁ܓܝܪ‬ ݁ܺ
݂ܳ
݁ ݁
‫ܐܬܐ ܒ ݂ܳܬܫܒܘܚܬܐ‬ ݁ ݁ܺ ݁ ݁
݂ܳ ‫݁ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܢ‬ Matthew 17:3 And behold, there
‫ܐܟܘܗܝ ܩ ݁ ܺ݁ܕܝܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܒܘܗܝ ܥܡ ܡܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬ appeared to them Moses and
݂ܳ ‫ܘܗ ݁ܝܕܝܢ ܢ ݂ܳܦܪܘܥ ܠ ܐܢܫ ܐܢܫ ܐ‬
‫ܝܟ‬ Elijah, talking with him.
‫ܥܒ ݂ܳܕܘܗܝ׃ ܣ‬ ݂ܳ
Matthew 17:3 ‫ܚܙܝܘ ܠܗܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܐܬ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
݁ܺ ݁ܺ
Matthew 16:28 Truly, I say to ‫ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܡܠܠܝܢ ܥܡܗ׃‬
you, there are some standing here
Matthew 17:4 And Peter said to Matthew 17:7 ‫ܐܬܩܪ ݂ܳܒ ܠܘ ݂ܳܬܗܘܢ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
Jesus, "Lord, it is good that we are ‫ܝܫܘܥ ܘܩܪ ݂ܳܒ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܩܘܡܘ ܠܐ‬
here. If you wish, I will make ‫݁ܬ ݂ܳܕܚܠܘܢ׃‬
three tents here, one for you and
one for Moses and one for Elijah." Matthew 17:8 And when they
lifted up their eyes, they saw no
Matthew 17:4 ‫ܐܦܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܢܐ ݁ܕܝܢ ݁ ܺ݁ܟ‬ one but Jesus only.
‫ܘܐܡܪ ܠܝܫܘܥ ܡܪܝ ܫ ݁ ܺ݁ܦܝܪ ܗܘ ܠܢ ݁ܕ ݂ܳܬܢܢ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܬܢܢ‬݁ ‫ܢܗܘܐ ܘܐܢ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢ ݁ܬ ܢ‬
݁ܺ
݁ܺ
Matthew 17:8 ‫ܘܐܪܝܡܘ ܥܝܢܝܗܘܢ‬
‫ܚܕܐ ܠܡܘܫܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܠ ݂ܳܬ ܡܛܠܝܢ ܚ ݂ܳܕܐ ܠ ݂ܳܟ ܘ‬ ‫ܘܠ ܐܢܫ ܠܐ ܚܙܘ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝܫܘܥ‬
݁ܺ
‫ܚܕܐ ܠܐܠܝܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܠܚ‬
‫ܘܕܘܗܝ׃‬

Matthew 17:5 He was still Matthew 17:9 And as they were


speaking when, behold, a bright coming down the mountain, Jesus
cloud overshadowed them, and a commanded them, "Tell no one the
voice from the cloud said, "This is vision, until the Son of Man is
my beloved Son, with whom I am raised from the dead."
well pleased; listen to him."
Matthew 17:9 ‫ܚܬܝܢ ܡܢ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܘܟܕ ܢ‬
݂ܳ ݂ܳ
Matthew 17:5 ‫ܘܥ ݂ܳܕ ܗܘ ܡܡܠܠ‬ ݁
‫ܛܘܪܐ ܦܩ ݂ܳܕ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
݁ ‫ܗܐ ܥܢܢܐ ܢ ܺ݁ܗ‬
‫ܝܪܬܐ ܐܛܠ ݂ܳܬ ܥܠܝܗܘܢ‬ ‫ܠܥܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ݁ ܺ݁ܬܐܡܪܘܢ ܚܙܘܐ‬ ݁ܺ ‫ܠܗܘܢ‬
‫ܘܩܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܢܢܐ ݁ܕܐܡܪ ܗܢܘ ݁ܒܪܝ‬ ‫ܥܕܡܐ ݁ܕܢܩܘܡ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܗܢܐ‬
‫ܝܬ ܠܗ ܫܡܥܘ ݁ܣ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܚ ݁ ܺ݁ܒ ݂ܳܝܒܐ ݁ܕ ݂ܳܒܗ ܐ‬
݂ܳ ‫ܨܛܒ‬ ‫ܝܬܐ׃ ܣ‬݂ܳ ‫ܺ݁ܡ‬
‫݁ܣ׃‬
Matthew 17:10 And the disciples
Matthew 17:6 When the disciples asked him, "Then why do the
heard this, they fell on their faces scribes say that first Elijah must
and were terrified. come?"
Matthew 17:6 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܡܥܘ ݁ܬ‬
݂ܳ Matthew 17:10 ݁ܺ ‫ܘܫܐܠܘܗܝ‬
‫݂ܳܢܦܠܘ ܥܠ ܐ ݁ܦܝܗܘܢ ܘ ݂ܳܕܚܠܘ ܛ ݂ܳܒ׃‬ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܺ݁ܘܐܡܪ ܺ݁ܝܢ ܠܗ ܡܢܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬
݁ܺ ‫݁ܬ‬
‫ܐܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܣ ݂ܳܦܪܐ ܐܡܪܝܢ ݁ܕܐܠܝܐ ܘܠܐ ݁ܕ ܺ݁ܢ‬
Matthew 17:7 But Jesus came and ‫ܘܩܕܡ׃‬ ݂ܳ ‫ܠ‬
touched them, saying, "Rise, and
have no fear." Matthew 17:11 He answered,
"Elijah does come, and he will
restore all things.
For often he falls into the fire, and
Matthew 17:11 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬ often into the water.
݁ܺ
‫ܘܩܕܡ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܡ ݁ܕܡ ܢܫܠܡ׃‬
݂ܳ ‫ܐܠܝܐ ܐ ݂ܳܬܐ ܠ‬
Matthew 17:15 ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ‬
Matthew 17:12 But I tell you that ‫ܐܝܬ ܠܗ ݁ܒܪ־‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܪܚܡ ܥܠܝ ݁ܒܪܝ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܥܒ ݂ܳܝܕ ݁ܟܡܐ ݁ܓܝܪ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝ ݂ܳܬ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐ ݁ܓܪܐ‬
݁ܺ ‫ܘܒܝܫ‬
Elijah has already come, and they
did not recognize him, but did to ‫ܙ ݂ܳܒ ܺ݁ܢܝܢ ݁ܒܢܘܪܐ ܢ ݂ܳܦܠ ܘ ݂ܳܟܡܐ ܙ ݂ܳܒ ܺ݁ܢܝܢ ݁ܒܡܝܐ׃‬
him whatever they pleased. So
also the Son of Man will certainly Matthew 17:16 And I brought him
suffer at their hands." to your disciples, and they could
not heal him."
Matthew 17:12 ‫ܐܡܪ ܐܢܐ ܺ݁ ݂ܳܠܟܘܢ‬
‫݁ܕܝܢ ݁ܕܗܐ ܐܠܝܐ ܐ ݂ܳܬܐ ܘܠܐ ܝ ݂ܳܕܥܘܗܝ‬ Matthew 17:16 ‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ݂ܳܬܗ‬
݂ܳ݁ܺ ‫ܥܒ ݂ܳܕܘ ݁ܒܗ ݁ܟܠ ܡܐ ݁ܕ‬
‫ܨܒܘ ܗ ݂ܳܟܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ‫ܫܟܚܘ‬ ݁ ‫ܝܟְ ܘܠܐ ܐ‬ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕ‬ ݂ܳ
݁
‫ܥܬ ݂ܳܝܕ ܕܢܚܫ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܐܦ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ‬
‫ܘܬܗ׃‬
݂ܳ ‫ܠܡܐܣܝ‬
‫ܡܢܗܘܢ׃‬
Matthew 17:17 And Jesus
Matthew 17:13 Then the disciples answered, "O faithless and twisted
understood that he was speaking to generation, how long am I to be
them of John the Baptist. with you? How long am I to bear
݁ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐ‬ with you? Bring him here to me."
Matthew 17:13 ‫ܣܬ ݁ܟܠܘ‬
‫ܥܡܕܢܐ ܐܡܪ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ݁ܕܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡ‬
Matthew 17:17 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
‫ܠܗܘܢ׃ ܣ‬ ‫ܐܘܢ ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ݁ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ‬
‫ܥܕܡܐ ܠܐܡ ݂ܳܬܝ ܐܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܬܐ‬ ݁ ‫ܘܡܥܩ‬
Matthew 17:14 And when they ‫ܥܕܡܐ ܠܐܡ ݂ܳܬܝ ܐܣ ݁ܝܒ ݂ܳܪܟܘܢ‬݂ܳ ‫ܡܟܘܢ ܘ‬݂ܳ ‫ܥ‬
came to the crowd, a man came up ‫ܐܝܬܝܗܝ ܠܝ ݂ܳܠܟܐ׃ ܣ‬ ݁ܺ ݁
to him and, kneeling before him,
Matthew 17:18 And Jesus
Matthew 17:14 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܬܘ ܠܘ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ rebuked the demon, and it came
݁
‫ܟܢܫܐ ܩܪ ݂ܳܒ ܠܗ ܓ ݂ܳܒܪܐ ܘ ݂ܳܒܪ ݂ܳܟ ܥܠ‬ ݁
out of him, and the boy was healed
݁
‫ܒܘܪܟܘܗܝ׃‬ ݁
instantly.

Matthew 17:15 said, "Lord, have Matthew 17:18 ‫ܘ ݂ܳܟܐܐ ݁ܒܗ ܝܫܘܥ‬
mercy on my son, for he is an ‫ܐܣܝ ܛܠܝܐ‬݁ܺ ‫ܐܬ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ܡܢܗ ܺ݁ܫ‬
݂ܳ ‫ܐܕܐ ܘ‬
epileptic and he suffers terribly. ‫ܥܬܐ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܡܢ ܗܝ ܫ‬
Matthew 17:19 Then the disciples
came to Jesus privately and said, Matthew 17:22 As they were
"Why could we not cast it out?" gathering in Galilee, Jesus said to
them, "The Son of Man is about to
Matthew 17:19 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܩܪ ݂ܳܒܘ‬ be delivered into the hands of
‫ܘܕܘܗܝ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ܠܘ ݂ܳܬ ܝܫܘܥ ݁ܒܠܚ‬ men,
݁ ‫ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܠܡܢܐ ܚܢܢ ܠܐ ܐ‬
‫ܫܟܚܢ‬
‫ܘܬܗ׃‬݂ܳ ‫ܠܡܐܣܝ‬ Matthew 17:22 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܡ ܺ݁ ݂ܳܬܗ ݁ܦ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܢ ݁ܕܝܢ‬
݁ܺ ‫݁ܒܓܠܝܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬
‫ܥܬ ݂ܳܝܕ‬ ݂ܳ ݂ܳ
݁
‫ܐܝܕܝ ܒܢܝ‬ ݁ܺ ݁ ݁ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܢܫܬܠܡ ܒ‬ ݁
Matthew 17:20 He said to them,
"Because of your little faith. For ‫ܐܢܫܐ׃‬
truly, I say to you, if you have
faith like a grain of mustard seed, Matthew 17:23 and they will kill
you will say to this mountain, him, and he will be raised on the
'Move from here to there,' and it third day." And they were greatly
will move, and nothing will be distressed.
impossible for you."
Matthew 17:23 ‫ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ‬
Matthew 17:20 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ ‫ܘܠܝܘܡܐ ݁ܕ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ ܢܩܘܡ‬
‫ܘܟܪܝ ݂ܳܬ ܠܗܘܢ‬
‫ܘܬ ݂ܳܟܘܢ ܣ ܐ ܺ݁ܡܝܢ‬݂ܳ ‫ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢ‬ ‫ܛ ݂ܳܒ ܣܣ׃‬
݁ ݁
‫݁ܓܝܪ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܕܐܢ ܬܗܘܐ‬
‫ܝܟ ݁ܦܪ ݁ܕ ݁ܬܐ‬
݂ܳ ‫ܘܬܐ ܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܟ ܺ݁ܘܢ ܗܝܡܢ‬ Matthew 17:24 When they came
‫݁ܕܚ ݁ܪܕܠܐ ݁ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ݁ܕܫܢܐ‬
to Capernaum, the collectors of the
‫ܡ ݁ܟܐ ܘܢܫܢܐ ܘܡ ݁ܕܡ ܠܐ ܢܚܣ ݂ܳܢܟܘܢ׃‬
two-drachma tax went up to Peter
and said, "Does your teacher not
Matthew 17:20 He said to them, pay the tax?"
"Because of your little faith. For
truly, I say to you, if you have Matthew 17:24 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܬܘ‬ ݂ܳ
faith like a grain of mustard seed, ݁ ݁ܺ ݁ ݁
‫ܠ ݂ܳܟ ݂ܳܦܪܢܚܘܡ ܩܪ ݂ܳܒܘ ܗܢܘܢ ܕܢܣܒܝܢ ܬܪܝܢ‬
݁ܺ ݁ܺ ‫݁ܬܪܝܢ ܙ‬
you will say to this mountain, ‫ܐܦܐ‬݂ܳ ‫ܘܙܝܢ ݁ܕ ݂ܳܟܣܦ־ܪܫܐ ܠܘ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܟ‬
'Move from here to there,' and it ‫ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܪ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ ܠܐ ܝܗ ݂ܳܒ ݁ܬܪܝܢ‬
will move, and nothing will be ‫ܙܘܙܘܗܝ׃‬
impossible for you."
Matthew 17:25 He said, "Yes."
Matthew 17:21 ‫ܗܢܐ ݁ܕܝܢ ݁ܓܢܣܐ‬ And when he came into the house,
‫ܘܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܐ ܢ ݂ܳܦܩ ܐܠܐ ݁ܒܨܘܡܐ‬
݂ܳ ‫ܘܒܨܠ‬ Jesus spoke to him first, saying,
‫ܣ‬ "What do you think, Simon? From
whom do kings of the earth take
toll or tax? From their sons or Matthew ݁ܺ 18:1 ‫ܥܬܐ ܩܪ ݂ܳܒܘ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܗܝ ܫ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ܠܘ ݂ܳܬ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪܝܢ ܡܢܘ ݁ܟܝ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
from others?"
‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܪ ݂ܳܒ ݁ܒܡ ݁ܠܟ‬
Matthew 17:25 ‫ܐܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
‫ܝܬܐ ܩ ݁ܕܡܗ ܝܫܘܥ‬ ݁ ‫ܐܦܐ ݂ܳܠܒ‬݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܥܠ ݁ ܺ݁ܟ‬
݂ܳ Matthew 18:2 And calling to him
‫ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܡ ݂ܳܬܚܙܐ ܠ ݂ܳܟ ܫܡܥܘܢ‬a child, he put him in the midst of
݁ܺ ݁ ‫ܡ ݁ܠܟܝܗ ݁ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܡܢ ܢ‬
‫ܣܒܝܢ ܡ ݂ܳܟܣܐ‬
݁ܺ them
‫ܘ ݂ܳܟܣܦ־ܪܫܐ ܡܢ ݁ܒܢܝܗܘܢ ܐܘ ܡܢ‬
‫ܘܟܪܝܐ׃‬݂ܳ ‫ܢ‬ Matthew 18:2 ‫ܘܩܪܐ ܝܫܘܥ ܛܠܝܐ‬
݁ܺ ‫ܘ‬
‫ܐܩܝܡܗ ݁ܒܝܢ ݂ܳܬܗܘܢ׃‬
Matthew 17:26 And when he said,
"From others," Jesus said to him, Matthew 18:3 and said, "Truly, I
"Then the sons are free. say to you, unless you turn and
become like children, you will
Matthew 17:26 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ‬ never enter the kingdom of
‫ܘܟܪܝܐ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡ ݂ܳܕܝܢ‬݂ܳ ‫ܡܢ ܢ‬ heaven.
‫݁ܒܢܝ־ ܺ݁ܚܐܪܐ ܐܢܘܢ ݁ܒܢܝܐ׃‬
Matthew 18:3 ‫ܘܐܡܪ ܐ ܺ݁ܡܝܢ‬
Matthew 17:27 However, not to ‫ܐܡܪܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܐܠܐ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ݂ܳܦ ݁ܟܘܢ‬
give offense to them, go to the sea ‫ܝܟ ܛܠܝܐ ܠܐ ݁ܬܥܠܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܗܘܘܢ ܐ‬
݂ܳ
and cast a hook and take the first ‫ܘܬܐ ܕܫܡܝܐ׃‬݁ ݂ܳ ‫ܠܡ ݁ܠܟ‬
fish that comes up, and when you
open its mouth you will find a Matthew 18:4 Whoever humbles
shekel. Take that and give it to himself like this child is the
them for me and for yourself." greatest in the kingdom of heaven.

Matthew 17:27 ‫݁ܕܠܐ ݁ܕܝܢ ܢ ݂ܳܟܫܠ‬ Matthew 18:4 ‫ܡܢ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܕܡܡ ݁ܟ ݂ܳܟ‬
‫ܐܢܘܢ ܙܠ ܠܝܡܐ ܘܐܪܡܐ ݁ܒܠܘܥܐ‬ ‫ܝܟ ܗܢܐ ܛܠܝܐ ܗܘ ܢܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܢ ݂ܳܦܫܗ ܐ‬
‫ܘܢܘܢܐ ܩ ݂ܳܕܡܝܐ ݁ܕܣܠܩ ݁ܦ ݂ܳܬܚ ݁ܦܘܡܗ‬ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ׃‬
݁ܺ ݁ ‫ܫܟܚ ܐ‬
݁ ‫ܘܬ‬ ݂ܳ ‫ܪ ݂ܳܒ ݁ܒܡ ݁ܠܟ‬
‫ܣܬܪܐ ܗܝ ܣ ݂ܳܒ ܘܗ ݂ܳܒ ܚܠ ݂ܳܦܝ‬ ݂ܳ
‫ܝܟְ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܘܚܠ ݂ܳܦ‬
Matthew 18:5 "Whoever receives
one such child in my name
Matthew 18:1 At that time the
receives me,
disciples came to Jesus, saying,
"Who is the greatest in the
kingdom of heaven?"
Matthew 18:5 ‫ܝܟ‬ ݂ܳ ‫ܘܡܢ ݁ܕܢܩ ݁ܒܠ ܐ‬ Matthew 18:8 ‫ܐ ݂ܳܝܕ ݂ܳܟ ܐܘ‬ ݁ܺ ‫ܐܢ ݁ܕܝܢ‬
݁ܺ ݁ܺ ‫ܪܓܠ ݂ܳܟ ܡ ݂ܳܟܫܠܐ ܠ ݂ܳܟ ݁ܦܣܘܩܝܗ ܘ‬
‫ܛܠܝܐ ܗܢܐ ݁ܒܫܡܝ ܠܝ ܡܩ ݁ܒܠ׃‬ ‫ܫܕܝܗ‬
݁
݂ܳ
݁ ݂ܳ
‫ܡܢ ݂ܳܟ ܛ ݂ܳܒ ܗܘ ܠ ݂ܳܟ ܕ ݂ܳܬܥܘܠ ܠܚܝܐ ܟ ݂ܳܕ‬
‫ܝܓ ܘܠܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ ‫ܚܓܝܣ ܐܢ ݁ܬ ܐܘ ݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܦ ܺ݁ܫ‬ ݁ܺ
݂ܳ
Matthew 18:6 but whoever causes ݁ ݁ ݁ܺ ݁ܺ
‫ܐ ݂ܳܝܬ ܠ ݂ܳܟ ܬܪܬܝܢ ܐ ݂ܳܝܕܝܢ ܐܘ ܬܪܬܝܢ‬݁ ݁ ݁ܺ
one of these little ones who ݁ܺ
‫ܪ ݂ܳܓܠܝܢ ݁ܬ ݁ܦܠ ݁ܒܢܘܪܐ ݁ܕܠܥܠܡ׃‬
believe in me to sin, it would be
better for him to have a great
Matthew 18:9 And if your eye
millstone fastened around his neck
causes you to sin, tear it out and
and to be drowned in the depth of
throw it away. It is better for you
the sea.
to enter life with one eye than with
two eyes to be thrown into the hell
Matthew 18:6 ‫ܘܟܠ ݁ܕܢ ݂ܳܟܫܠ ܠܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬
݂ܳ
݁ ݁ܺ ݁ ݁ܺ ݁
‫ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ ܦܩܚ‬ of fire.
‫ܗܘܐ ܠܗ ݁ܕ ݂ܳܬܗܘܐ ݁ܬܠܝܐ ܪܚܝܐ‬
‫݁ܕܚܡܪܐ ݁ܒܨܘܪܗ ܘܡܛ ݁ܒܥ ݁ܒܥܘܡܩܘܗܝ‬ Matthew 18:9 ‫ܘܐܢ ܗܘ ݁ܕܥܝܢ ݂ܳܟ‬
‫ܫܕܝܗ ܡܢ ݂ܳܟ ܛ ݂ܳܒ‬ ݁ܺ ‫ܚܨܝܗ ܘ‬ ݁ܺ ‫ܡ ݂ܳܟܫܠܐ ܠ ݂ܳܟ‬
‫݁ܕܝܡܐ׃ ܣ‬ ݁
݂ܳ
‫ܚܕܐ ܥܝܢܐ ܬܥܘܠ ܠܚܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ܠ ݂ܳܟ ݁ܕ ݂ܳܒ‬
‫ܝܢܝܢ ݁ܬ ݁ܦܠ‬݁ܺ ‫ܪܬܝܢ ܥ‬ ݁ ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܠ ݂ܳܟ ݁ܬ‬ ݁ܺ ‫ܘܠܐ ݁ܟܕ‬
݂ܳ
Matthew 18:7 "Woe to the world ‫݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܓܗܢܐ ݁ܕܢܘܪܐ׃ ܣ‬
for temptations to sin! For it is
necessary that temptations come,
Matthew 18:10 "See that you do
but woe to the one by whom the
not despise one of these little ones.
temptation comes!
For I tell you that in heaven their
angels always see the face of my
Matthew 18:7 ‫ܘܝ ܠܥܠܡܐ ܡܢ‬
Father who is in heaven.
‫ܐܬܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܢܩܐ ݁ܓܝܪ ݁ܕ ܺ݁ܢ‬ ݁ܺ ‫ܡ ݂ܳܟܫܘܠܐ ܐܢ‬
݂ܳ ‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒ‬
‫ܐܝܕܗ‬ ݁
݂ܳ ‫ܡ ݂ܳܟܫܘܠܐ ܘܝ ܕܝܢ‬
‫ܐܬܘܢ ܡ ݂ܳܟܫܘܠܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܢ‬ Matthew 18:10 ‫ܚܙܘ ܠܐ ݁ܬ ݂ܳܒܣܘܢ‬
‫ܥܠ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ‬
‫ܐܟܝܗܘܢ ݁ܒܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܓܝܪ ݁ܕܡܠ‬
Matthew 18:8 And if your hand or ‫ܘܦܗ ݁ܕܐܒܝ ݁ܕܒܫܡܝܐ׃‬ ݁ ‫ܠܙܒܢ ܚܙܝܢ ݁ܦܪܨ‬
݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܟ‬
your foot causes you to sin, cut it
off and throw it away. It is better
Matthew 18:10 "See that you do
for you to enter life crippled or
not despise one of these little ones.
lame than with two hands or two
For I tell you that in heaven their
feet to be thrown into the eternal
angels always see the face of my
fire.
Father who is in heaven.
Matthew 18:11 ‫ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܓܝܪ ݁ܒܪܗ‬ his fault, between you and him
݁ܺ ݁ ‫݁ܕܐܢܫܐ ݁ܕܢܚܐ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕ‬
‫ܐܒ ݂ܳܝܕ ܗܘܐ׃ ܣ‬ alone. If he listens to you, you
have gained your brother.
Matthew 18:12 What do you
think? If a man has a hundred Matthew 18:15 ‫ܣܟܠ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܕܝܢ ܐ‬
sheep, and one of them has gone ְ‫ܝܟ‬ ݁ ‫ܘܟ ܙܠ ܐ ݁ܟܣܝܗܝ ݁ܒܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܟ ܐܚ‬
݁ ‫ܘܕ ܐܢ ܫܡܥ ݂ܳܟ ܺ݁ܝ ݂ܳܬ‬
‫ܪܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܠܗ ݁ܒܠܚ‬
astray, does he not leave the
ninety-nine on the mountains and ‫ܘܟ׃‬݂ܳ ‫ܐܚ‬
go in search of the one that went
astray? Matthew 18:16 But if he does not
listen, take one or two others along
Matthew 18:12 ‫ܡܢܐ ܡ ݂ܳܬܚܙܐ‬ with you, that every charge may
‫݂ܳܠܟܘܢ ܐܢ ܢܗܘܘܢ ܠ ܐܢܫ ܡܐܐ‬ be established by the evidence of
‫ܪܒܝܢ ܘܢܛܥܐ ܚ ݂ܳܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܫ ݂ܳܒܩ‬݁ܺ ݁ ‫ܥ‬
݁ܺ ‫݁ܬ‬ two or three witnesses.
‫ܘܬܫܥܐ ݁ܒܛܘܪܐ ܘܐܙܠ ݁ܒܥܐ‬ ݂ܳ ‫ܫܥܝܢ‬
‫ܠܗܘ ݁ܕܛܥܐ׃‬ Matthew 18:16 ‫ܘܐܠܐ ܫܡܥ ݂ܳܟ ݁ܕ ݂ܳܒܪ‬
‫ܥܡ ݂ܳܟ ܚ ݂ܳܕ ܐܘ ݁ܬܪܝܢ ݁ܕܥܠ ݁ܦܘܡ ݁ܬܪܝܢ‬
Matthew 18:13 And if he finds it, ‫ܗܕܝܢ ݁ܬܩܘܡ ݁ܟܠ ܡܠܐ׃‬݁ܺ ݁ ‫ܐܘ ݁ܬܠ ݂ܳܬܐ ܣ‬
truly, I say to you, he rejoices over
it more than over the ninety-nine Matthew 18:17 If he refuses to
that never went astray. listen to them, tell it to the church.
And if he refuses to listen even to
Matthew 18:13 ‫ܫܟܚܗ‬ ݁ ‫ܘܐܢ ܢ‬
݁ܺ the church, let him be to you as a
‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܚ ݂ܳܕܐ ݁ܒܗ ܝ ݁ܬܝܪ‬ Gentile and a tax collector.
‫ܘܬܫܥܐ ݁ܕܠܐ ܛܥܘ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܫܥܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܡܢ ݁ܬ‬
Matthew 18:17 ‫ܐܢ ݁ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ‬
Matthew 18:14 So it is not the ‫ܠܥ ݁ܕ ݁ܬܐ ܐܢ ݁ܕܝܢ‬
݁ܺ ‫ܠܗܢܘܢ ܢܫܡܥ ܐܡܪ‬
will of my Father who is in heaven ‫ܠܥ ݁ܕ ݁ܬܐ ܢܫܡܥ ܢܗܘܐ ܠ ݂ܳܟ‬
݁ܺ ‫ܐܦ ܠܐ‬
that one of these little ones should ‫ܐܝܟ ܚ ݂ܳܢܦܐ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܝܟ ܡ ݂ܳܟܣܐ ܘ‬
݂ܳ ‫ܐ‬
perish.
Matthew 18:18 Truly, I say to
݁
Matthew 18:14 ‫ ܗ ݂ܳܟܢܐ ܠܝܬ ܨ ݂ܳܒܝܢܐ‬you, whatever you bind on earth
݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ ݁ܕܢ‬
‫ܐܒ ݂ܳܕ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ ݂ܳܩܕܡ ܐ ݂ܳܒ‬shall be bound in heaven, and
‫ܙܥܘܪܐ ܗܠܝܢ׃ ܣ‬ whatever you loose on earth shall
be loosed in heaven.
Matthew 18:15 "If your brother
sins against you, go and tell him
Matthew 18:18 ‫ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬ Matthew 18:22 Jesus said to him,
‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܡܐ ݁ܕ ݂ܳܬܐܣܪܘܢ ݁ܒܐܪܥܐ‬ "I do not say to you seven times,
‫ܢܗܘܐ ܐ ܺ݁ܣܝܪ ݁ܒܫܡܝܐ ܘܡ ݁ܕܡ ݁ܕ ݂ܳܬܫܪܘܢ‬ but seventy times seven.
‫݁ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܫܪܐ ݁ܒܫܡܝܐ׃ ܣ‬
Matthew 18:22 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ‬
Matthew 18:19 Again I say to ‫ܫܒܥ‬ ݂ܳ ‫ܥܕܡܐ ܠ‬݂ܳ ݁ܺ ‫ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ‬
you, if two of you agree on earth ‫ܫܒܥ‬݂ܳ ‫ܫܒܥ‬ ݂ܳ ‫ܥܕܡܐ ܠܫ ݂ܳܒ ܺ݁ܥܝܢ ܙ ݂ܳܒܢܝܢ‬
݂ܳ ‫ܐܠܐ‬
about anything they ask, it will be ‫݁ܣ ݁ܣ׃‬
done for them by my Father in
heaven. Matthew 18:23 "Therefore the
kingdom of heaven may be
Matthew 18:19 ‫ܘܒ ܐܡܪܢܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬ compared to a king who wished to
݁ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܐܢ ݁ܬܪܝܢ ܡ ݂ܳܢܟܘܢ ܢ‬
‫ܫܬܘܘܢ‬ settle accounts with his servants.
‫ܨܒܘ ݁ܕܢܫܐܠܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܐܪܥܐ ܥܠ ݁ܟܠ‬
‫ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܠܘ ݂ܳܬ ܐ ݂ܳܒܝ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ׃‬ Matthew 18:23 ‫ܡܛܠ ܗܢܐ‬
‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ‬ ݁ ݂ܳ ‫ܐ ݁ܬ ݁ܕܡܝ ݂ܳܬ ܡ ݁ܠܟ‬
݂ܳ ݁ ‫ܘܬ ݁ܐ ܕܫܡܝܐ‬
Matthew 18:20 For where two or ‫ܨܒܐ ܕܢܣ ݂ܳܒ ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟܐ ݁ܕ‬
three are gathered in my name, ‫ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܘܗܝ׃‬
there am I among them."
Matthew 18:24 When he began to
Matthew 18:20 ‫ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܓܝܪ ݁ܕ ݂ܳܬܪܝܢ‬ settle, one was brought to him who
݁ܺ ‫ܐܘ ݁ܬܠ ݂ܳܬܐ ݁ܟ ܺ݁ܢ‬
‫ܝܫܝܢ ݁ܒܫܡܝ ݁ܬܡܢ ܐܢܐ‬ owed him ten thousand talents.
‫݁ܒܝܢ ݂ܳܬܗܘܢ׃ ܣ‬
݁ܺ
Matthew 18:24 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܪܝ ܠܡܣ ݂ܳܒ‬ ݂ܳ
݁ܺ ݁ ݁ ݁ ݁
Matthew 18:21 Then Peter came ‫ܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ ܚ ݂ܳܕ ܕܚܝ ݂ܳܒ ܪܒܘ ܟܟܪܝܢ׃‬
up and said to him, "Lord, how
often will my brother sin against Matthew 18:25 And since he
me, and I forgive him? As many as could not pay, his master ordered
seven times?" him to be sold, with his wife and
children and all that he had, and
݁
Matthew 18:21 ‫ ܗܝܕܝܢ ܩܪ ݂ܳܒ ܠܘ ݂ܳܬܗ‬payment to be made.
‫ܐܦܐ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ݁ܟܡܐ ܙ ݂ܳܒ ܺ݁ܢܝܢ ܐܢ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܫܒܘܩ ܠܗ‬ ݁ ‫ܣܟܠ ݁ ܺ݁ܒܝ ܐܚܝ ܐ‬ ݁ ‫ܢ‬ ݁ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܠ‬
݁ܺ Matthew 18:25 ‫ܝܬ ܠܗ‬ ݂ܳ
‫ܫܒܥ ܙ ݂ܳܒܢܝܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܠ‬ ݁ ݁ ݁ ݁
‫ܠܡ ݂ܳܦܪܥ ܦܩ ݂ܳܕ ܡܪܗ ܕܢܙܕܒܢ ܗܘ‬
݂ܳ ‫ܘܟܠ ܡ ݁ܕܡ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ܘ ݂ܳܒܢܘܗܝ‬
‫ܠܗ ܘܢ ݂ܳܦܪܘܥ׃‬
Matthew 18:26 So the servant fell Matthew 18:29 ‫ܘ ݂ܳܢܦܠ ܗܘ ݁ܟܢ ݂ܳܬܗ‬
on his knees, imploring him, 'Have ‫ܥܠ ܪ ݂ܳܓܠܘܗܝ ݁ܒܥܐ ܡܢܗ ܘܐܡܪ ܠܗ‬
patience with me, and I will pay ‫ܘܦܪܥ ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ׃‬
݂ܳ ‫ܐ ݁ܓܪ ܥܠܝ ܪܘܚܐ‬
you everything.'
Matthew 18:30 He refused and
Matthew 18:26 ‫ܘ ݂ܳܢܦܠ ܗܘ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ‬ went and put him in prison until he
‫ܣܓ ݂ܳܕ ܠܗ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܐ ݁ܓܪ ܥܠܝ‬݂ܳ should pay the debt.
݁ ݁
‫ܘܟܠ ܡܕܡ ܦܪܥ ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ׃‬ ݂ܳ ‫ܪܘܚܐ‬
Matthew 18:30 ‫ܨܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܠܐ‬
Matthew 18:27 And out of pity ‫ܝܬ־ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ‬݂ܳ ‫ܐܠܐ ܐܙܠ ܐܪܡܝܗ ݁ܒ‬
for him, the master of that servant ‫ܥܕܡܐ ݁ܕܢ ݁ܬܠ ܠܗ ܡܐ ݁ܕܚܝ ݂ܳܒ ܠܗ׃‬
݂ܳ
released him and forgave him the
debt. Matthew 18:31 When his fellow
servants saw what had taken place,
Matthew 18:27 ‫ܐܬܪܚܡ ܡܪܗ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ they were greatly distressed, and
݂ܳ ‫݁ܕܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ܗܘ ܘܫܪܝܗܝ ܘܚܘܒ ݂ܳܬܗ‬
‫ܫܒܩ‬ ݁
they went and reported to their
‫ܠܗ׃‬ master all that had taken place.

Matthew 18:28 But when that Matthew 18:31 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܘ ݁ܕܝܢ‬
same servant went out, he found ‫݁ܟܢܘ ݂ܳܬܗܘܢ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܗܘܐ ݁ܟܪܝ ݂ܳܬ ܠܗܘܢ‬
one of his fellow servants who ‫ܘܕܥܘ ܠܡܪܗܘܢ ݁ܟܠ‬ ݁ ‫ܐܬܘ ܐ‬ ݂ܳ ‫ܛ ݂ܳܒ ܘ‬
owed him a hundred denarii, and ‫݁ܕܗܘܐ׃‬
seizing him, he began to choke
him, saying, 'Pay what you owe.' Matthew 18:32 Then his master
summoned him and said to him,
Matthew 18:28 ‫݂ܳܢܦܩ ݁ܕܝܢ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ‬ 'You wicked servant! I forgave
‫ܐܫܟܚ ܠܚ ݂ܳܕ ܡܢ ݁ܟܢܘ ݂ܳܬܗ ݁ܕܚܝ ݂ܳܒ‬
݁ ‫ܗܘ ܘ‬
you all that debt because you
݁ ‫ܗܘܐ ܠܗ ݁ ܺ݁ܕܝܢܪܐ ܡܐܐ ܘ‬
‫ܐܚܕ ܺ݁ܗ ܘܚܢܩ‬ pleaded with me.
‫ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܗ ݂ܳܒ ܠܝ ܡ ݁ܕܡ‬
݁ܺ
‫݁ܕܚܝ ݂ܳܒ ܐܢ ݁ܬ ܠܝ׃‬ Matthew 18:32 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܩܪܝܗܝ ܡܪܗ‬
‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܗܝ ݁ܟܠܗ‬
Matthew 18:29 So his fellow ݁ ‫ܘܒ ݂ܳܬܐ ܫ ݂ܳܒܩ ݂ܳܬ ܠ ݂ܳܟ ݁ܕ ݂ܳܒܥ‬
‫ܝܬ ܡܢܝ׃‬ ݁ ‫ܚ‬
servant fell down and pleaded with
him, 'Have patience with me, and I Matthew 18:33 And should not
will pay you.' you have had mercy on your
fellow servant, as I had mercy on
you?'
Matthew 19:2 ‫ܐܬܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ ݁ܟܢܫܐ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
Matthew 18:33 ‫ܠܐ ܘܠܐ ܗܘܐ‬ ݁ܺ
‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘܐܣܝ ܐܢܘܢ ݁ܬܡܢ׃‬
‫ܠ ݂ܳܟ ܐܦ ܐܢ ݁ܬ ݁ܕ ݂ܳܬܚܘܢ ܠ ݂ܳܟܢ ݂ܳܬ ݂ܳܟ‬
‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܐܢܐ ܚ ݁ܢܬ ݂ܳܟ׃‬ Matthew 19:3 And Pharisees
came up to him and tested him by
Matthew 18:34 And in anger his asking, "Is it lawful to divorce
master delivered him to the jailers, one's wife for any cause?"
until he should pay all his debt.
Matthew
݁ܺ 19:3 ‫ܺ݁ ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ‬
Matthew 18:34 ‫ܪܓܙ ܡܪܗ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ‫݁ܦ ܺ݁ܪܝܫܐ ܘܡܢܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܪܝܢ‬
݁
‫ܥܕܡܐ ܕܢ ݂ܳܦܪܘܥ‬݂ܳ ‫ܘܐܫܠܡܗ ܠܡܢ ݁ܓ ݂ܳܕܢܐ‬ ‫ܐܢ ܫܠܝܛ ܠ ܐܢܫ ݁ܕܢܫܪܐ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ݁ܒ ݂ܳܟܠ‬
‫݁ܟܠ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܚܝ ݂ܳܒ ܠܗ׃‬ ‫ܥܠܐ׃‬

Matthew 18:35 So also my Matthew 19:4 He answered,


heavenly Father will do to every "Have you not read that he who
one of you, if you do not forgive created them from the beginning
your brother from your heart." made them male and female,

Matthew 18:35 ‫ܥܒ ݂ܳܕ ݂ܳܠܟܘܢ‬ ݁ ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܢ‬ Matthew 19:4 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ‬
‫ܫܒܩܘܢ ܐܢܫ‬ ݁ ‫ܐ ݂ܳܒܝ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ ܐܠܐ ݁ܬ‬ ݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ܠܐ ܩܪ ݁ܝܬܘܢ ݁ܕܗܘ ݁ܕ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ܡܢ‬
݁ܺ
‫ܘܬܗ׃ ܣ‬݂ܳ ‫ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܠ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ ܣ ݂ܳܟܠ‬ ‫ܥܒ ݂ܳܕ ܐܢܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܩܒ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܪ ܺ݁ܫ‬
݁ ‫ܝܬ ݁ܕ ݂ܳܟܪܐ ܘܢ‬

Matthew 19:1 Now when Jesus Matthew 19:5 and said, 'Therefore
had finished these sayings, he a man shall leave his father and his
went away from Galilee and mother and hold fast to his wife,
entered the region of Judea beyond and the two shall become one
the Jordan. flesh'?

Matthew 19:1 ‫ܡ‬ ‫ܠ‬‫ܫ‬ ‫ܕ‬݂ܳ ‫ܟ‬݂ܳ ‫ܕ‬݁ ‫ܘܗܘܐ‬ Matthew 19:5 ‫ܘܐܡܪ ܡܛܠ ܗܢܐ‬
݁ܺ ݁ ‫ܢ‬
‫ܝܫܘܥ ܡܠܐ ܗܠܝܢ ܫܩܠ ܡܢ ݁ܓܠܝܠܐ‬ ‫ܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ‬ ݂ܳ ‫ܫܒܘܩ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܠ‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܐܬܐ ܠ ݂ܳܬܚܘܡܐ ݁ܕܝܗ‬
‫ܘܕ ܠܥ ݂ܳܒܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ‫ܘܢܩܦ ܠܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ܘܢܗܘܘܢ ݁ܬܪܝܗܘܢ ܚ ݂ܳܕ‬
݁ ‫݁ܕܝ‬
‫ܘܪܕܢܢ׃‬ ‫݁ܒܣܪ׃‬

Matthew 19:2 And large crowds Matthew 19:6 So they are no


followed him, and he healed them longer two but one flesh. What
there. therefore God has joined together,
let not man separate."
man with his wife, it is better not
Matthew 19:6 ‫ܡ ݂ܳܕܝܢ ܠܐ ܗܘܘ ݁ܬܪܝܢ‬ to marry."
‫ܐܠܐ ܚ ݂ܳܕ ݁ܦ ݂ܳܓܪ ܡ ݁ܕܡ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܕܐܠܗܐ‬
‫ܙܘ ݂ܳܓ ݁ܒܪܢܫܐ ܠܐ ݂ܳܢܦܪܫ׃‬ ݁ܺ
Matthew 19:10 ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ‬
݁ܺ ‫ܠܡܝܕܘܗܝ ܐܢ ܗ ݂ܳܟܢܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ܥ ݂ܳܕܠܝܐ‬ ݂ܳ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
Matthew 19:7 They said to him, ‫݁ܒܝܢܝ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܠܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ ܠܐ ݁ܦܩܚ‬
"Why then did Moses command ‫ܠܡܣ ݂ܳܒ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ׃‬
one to give a certificate of divorce
and to send her away?" Matthew 19:11 But he said to
them, "Not everyone can receive
݁ܺ this saying, but only those to
Matthew 19:7 ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܡܢܐ‬
‫ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܡܘܫܐ ݁ܦܩ ݂ܳܕ ݁ܕܢ ݁ܬܠ ݁ܟ ݂ܳܬ ݂ܳܒܐ‬ whom it is given.
݁ܺ
‫ܘܒܩܢܐ ܘܢܫܪܝܗ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕܫ‬
Matthew 19:11 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
Matthew 19:8 He said to them, ‫ܠܬܐ‬݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ܠܐ ݁ܟܠܢܫ ܣ ݂ܳܦܩ ܠܗ ܠܡ‬
݁ܺ ‫ܗ ݂ܳܕܐ ܐܠܐ ܡܢ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܝܗ ݂ܳܝܒ ܠܗ׃‬
"Because of your hardness of heart
Moses allowed you to divorce
your wives, but from the Matthew 19:12 For there are
beginning it was not so. eunuchs who have been so from
birth, and there are eunuchs who
Matthew 19:8 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ‬ have been made eunuchs by men,
‫ܘܬ ܠ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ ܺ݁ ܐ ݁ܦܣ ݂ܳܠܟܘܢ‬
݂ܳ ‫ܘܩܒܠ ܩܫܝ‬
݂ܳ ‫ܠ‬ and there are eunuchs who have
݁
‫ܝܬ ܕܝܢ ܠܐ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܬܫܪܘܢ ܢܫܝܟܘܢ ܡܢ ܒܪܫ‬
݁ ݁ made themselves eunuchs for the
‫ܗܘܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ׃‬ sake of the kingdom of heaven.
Let the one who is able to receive
Matthew 19:9 And I say to you: this receive it."
whoever divorces his wife, except
for sexual immorality, and marries Matthew 19:12 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܓܝܪ‬ ݁ܺ
another, commits adultery." ‫ܡܗܝܡܢܐ ݁ܕܡܢ ݁ܟܪܣܐ ݁ܕܐܡܗܘܢ‬
݁ܺ
‫ܐܝܬ ܡܗܝܡܢܐ ݁ܕܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܝܠ ݂ܳܕܘ ܗ ݂ܳܟܢܐ ܺ݁ܘ‬
Matthew 19:9 ‫ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܢܝܢܫܐ ܗܘܘ ܡܗܝܡܢܐ ܺ݁ܘ‬
‫ܐܝܬ‬
‫݁ܕܝܢ ݁ܕܡܢ ݁ܕܫ ݂ܳܒܩ ܺ݁ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ݁ܕܠܐ ݁ܓܘܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܗܝܡܢܐ ݁ܕܗܢܘܢ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܘ ܢ ݂ܳܦܫܗܘܢ‬
‫ܘܢܣ ݂ܳܒ ܐܚܪ ݂ܳܬܐ ݁ܓܐܪ ܘܡܢ ݁ܕܢܣ ݂ܳܒ‬ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܡܗܝܡܢܐ ܡܛܠ ܡ ݁ܠܟ‬
݁ܺ ݂ܳ
݁ ‫ܫܒ‬ ‫ܣܦܩ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܣܦܩ ܢ‬ ݁ ‫ܫܟܚ ݁ܕܢ‬ ݁ ‫݁ܕܡ‬
‫ܝܩܬܐ ݁ܓܐܪ׃ ܣ‬

Matthew 19:10 The disciples said Matthew 19:13 Then children


to him, "If such is the case of a were brought to him that he might
lay his hands on them and pray. who is good. If you would enter
The disciples rebuked the people, life, keep the commandments."

Matthew 19:13 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ‬ Matthew 19:17 ݁ܺ ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܗ ܥܠܝܗܘܢ ܘܢܨܠܐ‬ ݁ܺ ‫ܢܣܝܡ‬
݁ܺ ‫ܛܠܝܐ ݁ܕ‬ ݁ ‫ܡܢܐ ܩܪܐ ܐܢ ݁ܬ ܠܝ ܛ ݂ܳܒܐ ܠ‬
‫ܝܬ ܛ ݂ܳܒܐ‬
݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܟܐܘ ݁ܒܗܘܢ ݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃‬ ‫ܐܠܐ ܐܢ ܚ ݂ܳܕ ܐܠܗܐ ܐܢ ݁ܕܝܢ ܨ ݂ܳܒܐ‬
݁ ‫ܐܢ ݁ܬ ݁ܕ ݂ܳܬܥܘܠ ܠܚܝܐ ܛܪ ݁ܦ‬
‫ܘܩܕܢܐ׃‬
Matthew 19:14 but Jesus said,
"Let the little children come to me Matthew 19:18 He said to him,
and do not hinder them, for to such "Which ones?" And Jesus said,
belongs the kingdom of heaven." "You shall not murder, You shall
not commit adultery, You shall not
Matthew 19:14 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬ steal, You shall not bear false
‫ܫܒܘܩܘ ܛܠܝܐ ܐ ݂ܳܬܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬ witness,
݁ ݁
‫ܠܘ ݂ܳܬܝ ܘܠܐ ܬ ݂ܳܟܠܘܢ ܐܢܘܢ ܕ ݂ܳܕܐܝܠܝܢ‬
݁ܺ ‫ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗ‬ ݂ܳ ‫݁ܓܝܪ ݁ܕ‬ Matthew 19:18 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܠܝܢ‬
‫ܘܬܐ ܕܫܡܝܐ׃‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܡܠܟ‬ ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ݁ܕܠܐ ݁ܬܩܛܘܠ‬
‫ܘܒ ܘܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܠܐ ݁ܬ ݂ܳܓܘܪ ܘܠܐ ݁ܬ ݂ܳܓܢ‬
Matthew 19:15 And he laid his ‫ܘܬ ܫܘܩܪܐ׃‬ ݁ ‫݁ܬܣܗ ݂ܳܕ ܣ‬
݂ܳ ‫ܗܕ‬
hands on them and went away.
Matthew 19:19 Honor your father
Matthew 19:15 ‫ܘܣܡ ܐ ݂ܳܝܕܗ‬ ݁ܺ and mother, and, You shall love
‫ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܙܠ ܡܢ ݁ܬܡܢ׃ ܣ‬ your neighbor as yourself."

Matthew 19:16 And behold, a Matthew 19:19 ‫ܘܟ‬ ݂ܳ ‫ܐܒ‬


݂ܳ ‫ܘܝܩܪ ܠ‬
݁ܺ
man came up to him, saying, ‫ܝܟ ܢ ݂ܳܦܫ ݂ܳܟ׃‬
݂ܳ ‫ܘܬܚ ݂ܳܒ ܠܩܪ ݂ܳܝܒ ݂ܳܟ ܐ‬݂ܳ ‫ܘܠܐܡ ݂ܳܟ‬
"Teacher, what good deed must I
do to have eternal life?" Matthew 19:20 The young man
said to him, "All these I have kept.
Matthew 19:16 ‫ܐܬܐ ܚ ݂ܳܕ ܩܪ ݂ܳܒ‬݂ܳ ‫ܘ‬ What do I still lack?"
݁
‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܡ ݂ܳܠܦܢܐ ܛ ݂ܳܒܐ ܡܢܐ ܕܛ ݂ܳܒ‬
݁ܺ
‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܕܢܗܘܘܢ ܠܝ ܚܝܐ ݁ܕܠܥܠܡ׃‬
݁ ‫ܐ‬ Matthew 19:20 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ‬
‫ܥܠܝܡܐ ܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ ܢܛܪ ݂ܳܬ ܐܢܝܢ ܡܢ‬
Matthew 19:17 And he said to ݁ܺ ‫ܘܬܝ ܡܢܐ‬
‫ܚܣܝܪ ܐܢܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܛܠܝ‬
him, "Why do you ask me about
what is good? There is only one Matthew 19:21 Jesus said to him,
"If you would be perfect, go, sell
what you possess and give to the Matthew 19:24 ‫ܡܪܢܐ‬ ‫ܐ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫ܘܒ‬
݂ܳ ‫ܬ‬݁
݁ܺ
poor, and you will have treasure in ‫ܠܓܡܠܐ ܠܡܥܠ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܕܠܝܠ ܗܘ‬
heaven; and come, follow me." ‫݁ܒܚܪܘܪܐ ݁ܕܡܚܛܐ ܐܘ ܥ ݁ ܺ݁ܬܝܪܐ ݁ܕܢܥܘܠ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕܐܠܗܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܡ ݁ܠܟ‬
Matthew 19:21 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ‬
‫ܐܢ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢ ݁ܬ ݁ܓ ܺ݁ܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ‬ Matthew 19:25 When the
݁ܺ ݁ ‫ܙܠ ܙ ݁ܒܢ ܩܢܝܢ ݂ܳܟ ܘܗ ݂ܳܒ ܠܡ‬
‫ܣܟܢܐ‬ disciples heard this, they were
‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܡܬܐ ݁ܒܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܗܘܐ ܠ ݂ܳܟ ܺ݁ܣ‬
݂ܳ greatly astonished, saying, "Who
‫݁ܒ ݂ܳܬܪܝ׃ ܣ‬ then can be saved?"

Matthew 19:22 When the young Matthew 19:25 ‫ܕ‬݂ܳ ‫ܟ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ݁ܕܝܢ‬
݁ܺ ݁ܺ
man heard this he went away ‫ܫܡܥܘ ݁ܬ ܺ݁ܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܛ ݂ܳܒ ܘܐܡܪܝܢ‬
sorrowful, for he had great ‫ܫܟܚ ݁ܕ ܺ݁ܢܚܐ׃‬
݁ ‫ܡܢܘ ݁ܟܝ ܡ‬
possessions.
Matthew 19:26 But Jesus looked
Matthew 19:22 ‫ܫܡܥ ݁ܕܝܢ ܗܘ‬ at them and said, "With man this is
‫ܠܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ ܘܐܙܠ ݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܟܪܝܐ‬
݂ܳ ‫ܥܠܝܡܐ ܡ‬ impossible, but with God all things
݁
‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܩܢܝܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܠܗ‬
are possible."
‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ׃‬
Matthew 19:26 ‫ܚܪ ݁ܒܗܘܢ ܝܫܘܥ‬
Matthew 19:23 And Jesus said to ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܘ ݂ܳܬ ݁ܒܢܝܢܫܐ ܗ ݂ܳܕܐ ܠܐ‬
his disciples, "Truly, I say to you, ‫ܫܟܚܐ ܠܘ ݂ܳܬ ܐܠܗܐ ݁ܕܝܢ ݁ܟܠܡ ݁ܕܡ‬
݁ ‫ܡ‬
only with difficulty will a rich ‫ܫܟܚܐ׃‬ ݁ ‫ܡ‬
person enter the kingdom of
heaven. Matthew 19:27 Then Peter said in
reply, "See, we have left
Matthew 19:23 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬ everything and followed you.
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬
݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ What then will we have?"
݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܕܥܛܠܐ ܗܝ ܠܥܬܝܪܐ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟ‬
‫ܘܬ‬ ݁ ݁ ݁
‫ܫܡܝܐ׃‬ Matthew 19:27 ‫ܐܦܐ‬ ݂ܳ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܥܢܐ ݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܫܒܩܢ ݁ܟܠܡ ݁ܕܡ‬
݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܐ ܐܢܚܢܢ‬
Matthew 19:24 Again I tell you, it ‫ܐܬܝܢ ݁ܒ ݂ܳܬܪ ݂ܳܟ ܡܢܐ ݁ܟܝ ܢܗܘܐ ܠܢ׃ ܣ‬݂ܳ ‫ܘ‬
is easier for a camel to go through
the eye of a needle than for a rich Matthew 19:28 Jesus said to
person to enter the kingdom of them, "Truly, I say to you, in the
God." new world, when the Son of Man
will sit on his glorious throne, you
who have followed me will also sit
on twelve thrones, judging the Matthew 20:1 ‫݁ܕܡܝܐ ݁ܓܝܪ‬
twelve tribes of Israel. ‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ܡܪܐ‬݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟ‬
‫ܐܓܘܪ ݁ܦܥܠܐ‬ ݁ ݁ ݁ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܒܝܬܐ ܕ ݂ܳܢܦܩ ܒܨ ݂ܳܦܪܐ ܕܢ‬
Matthew 19:28 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬ ‫݂ܳܠܟܪܡܗ׃‬
‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܐܢ ݁ܬܘܢ‬
‫ܐܬ ݁ܝܬܘܢ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ ݁ܒܥܠܡܐ ܚ ݂ܳܕ ݂ܳܬܐ ܡܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬ Matthew 20:2 After agreeing with
‫݁ܕܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ܥܠ ݁ܬܪܢܘܣ‬ the laborers for a denarius a day,
‫ܘܒܚܗ ݁ܬ ݁ܬ ݂ܳܒܘܢ ܐܦ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܥܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܫ‬ he sent them into his vineyard.
‫݁ܬܪܥܣܪ ݁ܟܘܪܣܘܢ ܘ ݁ܬ ݂ܳܕܘܢܘܢ ݁ܬܪܥܣܪ‬
‫ܫ ݂ܳܒܛܐ ݁ ܺ݁ܕܐܝܣܪܐܝܠ׃‬
Matthew 20:2 ‫ܩܨ ݁ܕܝܢ ܥܡ ݁ܦܥܠܐ‬
‫ܡܢ ݁ ܺ݁ܕܝܢܪܐ ݁ܒܝܘܡܐ ܘܫ ݁ܕܪ ܐܢܘܢ‬
Matthew 19:29 And everyone ‫݂ܳܠܟܪܡܗ׃‬
who has left houses or brothers or
sisters or father or mother or Matthew 20:3 And going out
children or lands, for my name's about the third hour he saw others
sake, will receive a hundredfold standing idle in the marketplace,
and will inherit eternal life.
Matthew 20:3 ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ݁ܒ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬ ܫ ܺ݁ܥܝܢ‬
Matthew 19:29 ‫ܘܟܠܢܫ ݁ܕܫ ݂ܳܒܩ ݁ܒ ݁ܬܐ‬
݂ܳ ‫ܝܡܝܢ ݁ܒܫܘܩܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܚܙܐ ܐܚܪܢܐ ݁ܕܩ‬
‫ܐܘ ܐܚܐ ܐܘ ܐܚܘ ݂ܳܬܐ ܐܘ ܐ ݂ܳܒܐ‬ ݁ܺ
‫ܐܘ ܐܡܐ ܐܘ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ ܐܘ ݁ܒܢܝܐ‬ ‫ܘܒ ܺ݁ܛܝܠܝܢ׃‬
݂ܳ
‫ܐܘ ܩܘܪܝܐ ܡܛܠ ܫܡܝ ܚ ݂ܳܕ ݁ܒܡܐܐ‬
‫ܢܩ ݁ܒܠ ܘܚܝܐ ݁ܕܠܥܠܡ ܺ݁ܢܐܪ ݂ܳܬ׃ ܣ‬ Matthew 20:4 and to them he
said, 'You go into the vineyard too,
Matthew 19:30 But many who are and whatever is right I will give
first will be last, and the last first. you.'

Matthew 19:30 ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ݁ܕܝܢ‬ Matthew 20:4 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ‬


‫ܩ ݂ܳܕܡܝܐ ݁ܕܢܗܘܘܢ ܐܚܪܝܐ ܘܐܚܪܝܐ‬ ‫ܐܦ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݂ܳܠܟܪܡܐ ܘܡ ݁ܕܡ ݁ܕܘܠܐ‬
‫ܩ ݂ܳܕܡܝܐ׃ ܣ‬ ‫ܝܗ ݂ܳܒ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ׃‬

Matthew 20:1 "For the kingdom Matthew 20:5 So they went.


of heaven is like a master of a Going out again about the sixth
house who went out early in the hour and the ninth hour, he did the
morning to hire laborers for his same.
vineyard.
Matthew 20:5 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܐܙܠܘ‬ Matthew 20:9 And when those
݂ܳ ‫ܘܒ ݂ܳܬܫܥ ܫ ܺ݁ܥܝܢ ܘ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܘܒ ݁ܒܫ ݂ܳܬ‬ hired about the eleventh hour
‫ܗ ݂ܳܟܘ ݂ܳܬ׃‬ came, each of them received a
denarius.
Matthew 20:6 And about the
eleventh hour he went out and Matthew 20:9 ‫ܐܬܘ ܗܢܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ܺ ݁ ݁ܺ ݁
found others standing. And he said ݁ܺ
‫ܚܕܥܣܪܐ ܫܥܝܢ ܢܣ ݂ܳܒܘ ܕܝܢܪ ܕܝܢܪ׃‬݂ܳ ‫݁ܕ‬
to them, 'Why do you stand here
idle all day?' Matthew 20:10 Now when those
hired first came, they thought they
Matthew 20:6 ‫ܚܕܥܣܪܐ‬ ݁ ‫ܘܠ‬
݂ܳ ‫ܐܦܝ‬
݁ܺ ‫ܐܫܟܚ ܐܚܪܢܐ ݁ܕܩ‬ would receive more, but each of
‫ܝܡܝܢ‬ ݁ ‫ܫ ܺ݁ܥܝܢ ݂ܳܢܦܩ ܘ‬
݁ܺ ‫ܘܒ ܺ݁ܛ ܺ݁ܝܠܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܩ‬ them also received a denarius.
‫ܝܡܝܢ‬ ݂ܳ
݁ܺ ݁
‫ܘܒܛܠܝܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܐܢܬܘܢ ܝܘܡܐ ݁ܟܠܗ‬ Matthew 20:10 ‫ܐ‬
݁ܺ ݁ ݁ܺ ݁ ݁ܺ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳ ݁ܬܘ ݁ ܺ݁ ܩ ݂ܳܕܡܝ‬
݂ܳ
‫ܣܒܪܘ ܕܝܬܝܪ ܫܩܠܝܢ ܘܫܩܠܘ ܕܝܢܪ ܕܝܢܪ‬ ݂ܳ
Matthew 20:7 They said to him, ‫ܐܦ ܗܢܘܢ׃‬
'Because no one has hired us.' He
said to them, 'You go into the Matthew 20:11 And on receiving
vineyard too.' it they grumbled at the master of
݁ܺ the house,
Matthew 20:7 ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ݁ܕܠܐ‬
‫ܐܢܫ ܐ ݂ܳܓܪܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܐܦ‬ Matthew 20:11 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܩܠܘ ܪܛܢܘ‬
݁ܺ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݂ܳܠܟܪܡܐ ܘܡ ݁ܕܡ ݁ܕܘܠܐ ܢ‬
‫ܣܒܝܢ‬ ݂ܳ
݁ ‫ܥܠ ܡܪܐ ݁ܒ‬
‫ܝܬܐ׃‬
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ׃‬
Matthew 20:12 saying, 'These last
Matthew 20:8 And when evening
worked only one hour, and you
came, the owner of the vineyard
have made them equal to us who
said to his foreman, 'Call the
have borne the burden of the day
laborers and pay them their wages,
and the scorching heat.'
beginning with the last, up to the
first.' ݁ܺ
Matthew 20:12 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ‬
݁ܺ
‫ܐܫܘ ݂ܳܝܬ‬ ‫ܥܒ ݂ܳܕܘ ܘ‬
݁ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܕܐ ܫܥܐ‬
݂ܳ ‫ܐܚܪܝܐ‬
Matthew 20:8 ‫ܐ‬‫ܡܫ‬ ‫ܪ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬ ݁ ݁
‫ܐܢܘܢ ܥܡܢ ܕܫܩܠܢ ܝܘܩܪܗ ܕܝܘܡܐ‬
݁ܺ
‫ܝܬܗ ܩܪܝ ݁ܦܥܠܐ‬ ݁ ‫ܐܡܪ ܡܪܐ ݁ܟܪܡܐ ܠܪ ݁ܒ‬
‫ܘܗ ݂ܳܒ ܠܗܘܢ ܐ ݂ܳܓܪܗܘܢ ܘܫܪܐ ܡܢ‬ ‫ܘܚܘܡܗ׃‬
‫ܥܕܡܐ ܠܩ ݂ܳܕܡܝܐ׃‬݂ܳ ‫ܐܚܪܝܐ ܘ‬
Matthew 20:13 But he replied to
one of them, 'Friend, I am doing
you no wrong. Did you not agree
with me for a denarius? Matthew 20:17 ‫ܝܢ‬‫ܕ‬ ݁ܺ
݁ ‫ܥܬ ݂ܳܝܕ ܗܘܐ‬
݁ܺ ݂ܳ
݁
‫ܝܫܘܥ ܕܢܣܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܣ ܘ ݂ܳܕ ݂ܳܒܪ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܒܝܢܘܗܝ ܘܠܗܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܠ ݂ܳܬܪܥܣܪ ݁ܬ‬
Matthew 20:13 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬
‫ܘܐܡܪ ܠܚ ݂ܳܕ ܡܢܗܘܢ ܚ ݂ܳܒܪܝ ܠܐ ܡܥܘܠ‬ ‫݁ܒܐܘܪܚܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ׃‬
݁ ‫ܐܢܐ ݁ܒ ݂ܳܟ ܠܐ ܗܘܐ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܢܪ ܩ‬
‫ܨܬ ܥܡܝ׃‬
Matthew 20:18 "See, we are
Matthew 20:14 Take what going up to Jerusalem. And the
belongs to you and go. I choose to Son of Man will be delivered over
give to this last worker as I give to to the chief priests and scribes, and
you. they will condemn him to death
݁ܺ ‫ܗܐ ܣ‬
Matthew 20:14 ‫ܣ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܕܝܠ ݂ܳܟ ܘܙܠ‬ Matthew 20:18 ‫ܠܩܝܢ ܚܢܢ‬
݁ ‫ܐܘܪܫܠܡ ܘ ݂ܳܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ܡ‬ ݁ܺ
‫ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕܠܗܢܐ ܐܚܪܝܐ ܐ ݁ܬܠ‬ ‫ܫܬܠܡ‬ ‫ܠ‬
‫ܝܟ ݁ܕܠ ݂ܳܟ׃‬
݂ܳ ‫ܐ‬ ‫ܠܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ܘܠܣ ݂ܳܦܪܐ ܘܢܚ ݂ܳܝܒܘܢܝܗܝ‬
‫ܘܬܐ׃‬ ݁ ‫ܠܡ‬
Matthew 20:15 Am I not allowed
to do what I choose with what Matthew 20:19 and deliver him
belongs to me? Or do you over to the Gentiles to be mocked
begrudge my generosity?' and flogged and crucified, and he
will be raised on the third day."
݁ܺ ݁ܺ
Matthew 20:15 ‫ܐܘ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܝ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܠܝ ܐܘ‬
݁ ‫݁ܕܡ ݁ܕܡ ݁ܕܨ ݂ܳܒܐ ܐܢܐ ܐ‬ Matthew 20:19 ‫ܘܢܫܠܡܘܢܝܗܝ‬
‫ܥܝܢ ݂ܳܟ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ݁ܕܐܢܐ ܛ ݂ܳܒ ܐܢܐ׃‬ ‫ܠܥܡܡܐ ܘ ݂ܳܢܒܙܚܘܢ ݁ܒܗ ܘܢܢ ݁ܓ ݂ܳܕܘܢܝܗܝ‬
‫ܙܩܦܘܢܝܗܝ ܘܠܝܘܡܐ ݁ܕ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ ܢܩܘܡ׃‬݂ܳ ‫ܘܢ‬
Matthew 20:16 So the last will be ‫ܣ‬
first, and the first last."
Matthew 20:20 Then the mother
Matthew 20:16 ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܢܗܘܘܢ‬ of the sons of Zebedee came up to
‫ܐܚܪܝܐ ܩ ݂ܳܕܡܝܐ ܘܩ ݂ܳܕܡܝܐ ܐܚܪ ܺ݁ܝܐ‬ him with her sons, and kneeling
‫ܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ݁ܓܝܪ ܩܪܝܐ ܘܙܥܘܪܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓ‬ before him she asked him for
‫݁ܓ ݂ܳܒܝܐ ݁ܣ ݁ܣ׃‬ something.

Matthew 20:17 And as Jesus was Matthew 20:20 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܩ ݁ܪܒ ݂ܳܬ ܠܗ‬
going up to Jerusalem, he took the ‫ܐܡܗܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝ ܙ ݂ܳܒ ݂ܳܕܝ ܺ݁ܗܝ ܘ ݂ܳܒܢܝܗ‬
twelve disciples aside, and on the ‫ܘܣ ݂ܳܓ ݁ܕ ݂ܳܬ ܠܗ ܘܫܐܠܐ ܗܘ ݂ܳܬ ܠܗ ܡ ݁ܕܡ׃‬
way he said to them,
Matthew 20:21 And he said to
her, "What do you want?" She said Matthew 20:24 And when the ten
to him, "Say that these two sons of heard it, they were indignant at the
mine are to sit, one at your right two brothers.
hand and one at your left, in your
kingdom." Matthew 20:24 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܫܡܥܘ‬
‫ܪܓܙܘ ܥܠ ܗܢܘܢ ݁ܬܪܝܢ ܐ ܺ݁ܚܝܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܥܣܪܐ‬
Matthew 20:21 ‫ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ‬ ݁
‫ܡܢܐ ܨ ݂ܳܒܝܐ ܐܢ ݁ܬܝ ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܡܪ‬ Matthew 20:25 But Jesus called
‫݁ܕܢ ݁ܬ ݂ܳܒܘܢ ܗܠܝܢ ݁ܬܪܝܢ ݁ܒܢܝ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬ them to him and said, "You know
‫ܘܬ ݂ܳܟ׃‬ ݂ܳ ݁
‫ܠܟ‬ ‫ܡ‬ ‫ܒ‬݁ ‫ܟ‬݂ܳ ‫ܠ‬‫ܡ‬ ‫ܣ‬ ‫ܢ‬‫ܡ‬ ‫ܕ‬݂ܳ ‫ܘܚ‬ ‫ܟ‬ ݂ܳ ‫ܝܢ‬‫ܡ‬݁ܺ ‫ܝ‬ that the rulers of the Gentiles lord
it over them, and their great ones
Matthew 20:22 Jesus answered, exercise authority over them.
"You do not know what you are
asking. Are you able to drink the Matthew 20:25 ‫ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ‬
cup that I am to drink?" They said ‫ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
݁ܺ
to him, "We are able." ‫݁ܕܪܫܝܗܘܢ ݁ܕܥܡܡܐ ܡܪܝܗܘܢ ܐܢܘܢ‬
‫ܝܛܝܢ ܥܠܝܗܘܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܘܪܘܪܒܢܝܗܘܢ ܫ ܺ݁ܠ‬
݂ܳ
Matthew
݁ܺ 20:22 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
‫ܠܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡܢܐ ܫܐܠܝܢ‬ Matthew 20:26 It shall not be so
‫ܫܬܐ‬ ݁ ‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܡ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡ‬
݁ ‫ܥܬ ݂ܳܝܕ ܠܡ‬ ݁ܺ ‫݁ܟܣܐ ݁ܕܐܢܐ‬ among you. But whoever would be
‫ܫܬܐ ܐܘ‬ ݂ܳ
‫ܘܕ ݂ܳܝܬܐ ݁ܕܐܢܐ ܥܡ ݂ܳܕ ܐܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܡܥܡ‬ great among you must be your
݂ܳ
݁ܺ servant,
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ܚܢܢ׃‬ ݁ ‫ܡܪܝܢ ܠܗ ܡ‬ ‫ܥܡܕܘܢ ܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬
Matthew 20:26 ‫ܠܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ ܢܗܘܐ‬
Matthew 20:23 He said to them, ‫݁ܒܝܢ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ ܐܠܐ ܡܢ ݁ܕܨ ݂ܳܒܐ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ‬
"You will drink my cup, but to sit
‫݁ܕܢܗܘܐ ܪ ݁ܒܐ ܢܗܘܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܡܫܡܫܢܐ׃‬
at my right hand and at my left is
not mine to grant, but it is for
Matthew 20:27 and whoever
those for whom it has been
would be first among you must be
prepared by my Father."
your slave,
Matthew 20:23 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܟܣܝ‬
‫ܘܕ ݂ܳܝܬܐ ݁ܕܐܢܐ ܥܡ ݂ܳܕ‬ ݁ܺ ‫ܫܬܘܢ ܘܡܥܡ‬
݂ܳ ݁ ‫݁ܬ‬ Matthew 20:27 ‫ܘܡܢ ݁ܕܨ ݂ܳܒܐ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ‬
‫ܥܡܕܘܢ ݁ܕ ݂ܳܬ ݁ܬ ݂ܳܒܘܢ ݁ܕܝܢ ܡܢ‬݂ܳ ‫ܐܢܐ ݁ܬ‬ ‫݁ܕܢܗܘܐ ܩ ݂ܳܕܡܝܐ ܢܗܘܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ׃‬
‫ܝ ܺ݁ܡܝܢܝ ܘܡܢ ܣܡܠܝ ܠܐ ܗܘ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܕܝܠܝ‬
‫ܐܬܛ ݂ܳܝܒ ݂ܳܬ ܡܢ‬ ݁ ‫ܐܬܠ ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ݁ܕ‬ ݁ ‫݁ܕ‬
Matthew 20:28 even as the Son of
‫ܐ ݂ܳܒܝ׃ ܣ‬ Man came not to be served but to
݁ܺ ݁ܺ ݁ܺ ‫ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ‬
serve, and to give his life as a ‫ܐܝ ݂ܳܬ ܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ‬
ransom for many." ‫ܡܪܢ ܐ ݂ܳܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ݁ܒܪܗ ݁ܕ ݂ܳܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ׃‬

Matthew 20:28 ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ ݂ܳܒܪܗ‬ Matthew 20:32 And stopping,


‫ܫܬܡܫ ܐܠܐ‬ ݁ ‫݁ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܕܢ‬ Jesus called them and said, "What
‫݁ܕܢܫܡܫ ܘ ݂ܳܕܢ ݁ܬܠ ܢ ݂ܳܦܫܗ ݁ܦܘܪܩܢܐ ܚܠܦ‬ do you want me to do for you?"
‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ׃ ܣ‬
Matthew 20:32 ‫ܘܩܡ ܝܫܘܥ ܘܩܪܐ‬
Matthew 20:29 And as they went ‫ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܡܢܐ ܨ ݂ܳܒܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
out of Jericho, a great crowd ݁ ‫݁ܕ‬
‫ܐܥܒ ݂ܳܕ ݂ܳܠܟܘܢ׃‬
followed him.
Matthew 20:33 They said to him,
Matthew 20:29 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ݂ܳܢܦ ܺ݁ܩ ܝܫܘܥ ܡܢ‬ ݂ܳ "Lord, let our eyes be opened."
݁ ݁
‫ܐܝܪܝܚܘ ܐ ݂ܳܬܐ ܗܘܐ ܒ ݂ܳܬܪܗ ܟܢܫܐ‬ ݁ܺ
‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ׃‬ ݁ܺ
Matthew 20:33 ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ‬
‫݁ܕܢ ݂ܳܬ ݁ܦ ݁ܬܚܢ ܥܝܢܝܢ׃‬
Matthew 20:30 And behold, there
were two blind men sitting by the Matthew 20:34 And Jesus in pity
roadside, and when they heard that touched their eyes, and
Jesus was passing by, they cried immediately they recovered their
out, "Lord, have mercy on us, Son sight and followed him.
of David!"
Matthew 20:34 ‫ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁
Matthew 20:30 ‫ܥܬܗ ܘܗܐ ܣܡܝܐ ܬܪܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܪ־ܫ‬ ݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ܘܩܪ ݂ܳܒ ܠܥܝܢܝܗܘܢ‬
݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܝ ݂ܳܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ־ܝ ݂ܳܕ ܐܘܪܚܐ‬
‫ܘܟ ݂ܳܕ‬ ݁ ‫ܐ ݂ܳܬ ݁ܦ ݁ܬܚ ܥܝܢܝܗܘܢ ܘܐܙܠܘ‬
‫ܣ‬ ‫׃‬ ‫ܗ‬ ‫ܪ‬‫ܬ‬ ݂ܳ ‫ܒ‬
‫ܫܡ ܺ݁ܥܘ ݁ܕܝܫܘܥ ܥ ݂ܳܒܪ ܝܗ ݂ܳܒܘ ܩܠܐ‬
‫ܘܐܡܪܝܢ ܐ ݂ܳܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܡܪܝ ݁ܒܪܗ‬
Matthew 21:1 Now when they
‫݁ܕ ݂ܳܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ׃‬
drew near to Jerusalem and came
to Bethphage, to the Mount of
Matthew 20:31 The crowd
Olives, then Jesus sent two
rebuked them, telling them to be
disciples,
silent, but they cried out all the
more, "Lord, have mercy on us, ݁ܺ
Matthew 21:1 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܩܪ ݂ܳܒ ܠܐܘܪܫܠܡ‬ ݂ܳ
Son of David!"
‫ܝܬ־ ݁ܦ ݁ܓܐ ܥܠ־ ݁ܓܢ ݂ܳܒ ܛܘܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܐ ݂ܳܠܒ‬݂ܳ ‫ܘ‬
݁
‫ܕܙܝܬܐ ܫܕܪ ܝܫܘܥ ܬܪܝܢ ܡܢ‬ ݁ ݁ ݁
Matthew 20:31 ‫݁ܟܢܫܐ ݁ܕܝܢ ݁ܟܐܝܢ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
݁ ݁
‫ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܕܢܫܬܩܘܢ ܘܗܢܘܢ‬ ݁ ‫׃‬‫ܝ‬‫ܘܗ‬ ‫ܝܕ‬
݂ܳ ‫ܠܡ‬
Matthew 21:2 saying to them, Matthew 21:5 ‫ܐܡܪܘ ݂ܳܠܒܪ ݂ܳܬ‬
"Go into the village in front of ‫ܨܗܝܘܢ ܗܐ ܡ ݁ܠܟ ݂ܳܟܝ ܐ ݂ܳܬܐ ܠ ݂ܳܟܝ‬
‫ܪܟ ݂ܳܝܒ ܥܠ ܚܡܪܐ ܘܥܠ ܺ݁ܥܝܠܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܝܟ ܘ‬
݂ܳ ‫ܡ ݁ ܺ݁ܟ‬
you, and immediately you will
find a donkey tied, and a colt with ‫݁ܒܪ ܐ ݂ܳܬܢܐ׃‬
her. Untie them and bring them to
me. Matthew 21:6 The disciples went
and did as Jesus had directed
Matthew 21:2 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ‬ them.
݁ ݁ܺ ‫ܘ‬
‫ܚܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܒ ݂ܳܠܟܘܢ ܘܡ‬
݂ܳ ‫ܠܩܪ ݂ܳܝܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ ܕܠܩ‬
݁ܺ
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܚܡܪܐ ܕܐܣܝܪܐ‬
݁ ݁ ‫ܡ‬ ݁ܺ ‫ܘܐܙܠܘ ݁ܬ‬
Matthew 21:6 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ‬
݁ܺ
‫ܘܥܝܠܐ ܥܡܗ ܫܪܘ ܐ ݁ܝܬܘ ܠܝ׃‬ ݁ܺ
‫ܥܒ ݂ܳܕܘ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ׃‬
݂ܳ ‫ܘ‬

Matthew 21:3 If anyone says Matthew 21:7 They brought the


anything to you, you shall say, donkey and the colt and put on
'The Lord needs them,' and he will them their cloaks, and he sat on
send them at once." them.

Matthew 21:3 ‫ܘܐܢ ܐܢܫ ܐܡܪ‬ Matthew 21:7 ‫ܐܝܬܝܘ ܠܚܡܪܐ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܘ‬
‫݂ܳܠܟܘܢ ܡ ݁ܕܡ ܐܡܪܘ ܠܗ ݁ܕܠܡܪܢ‬ ݁ ‫ܠܥܝܠܐ ܘܣܡܘ ܥܠ ܺ݁ܥܝܠܐ ܢ‬
‫ܚܬܝܗܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
‫ܚܕܐ ܡܫ ݁ܕܪ ܠܗܘܢ ݂ܳܠܟܐ׃‬
݂ܳ ‫ܡ ݂ܳܬ ݁ܒܥܝܢ ܘܡ‬ ‫ܘ ݂ܳܪܟ ݂ܳܒ ܥܠܘܗܝ ܝܫܘܥ׃ ܣ‬
‫ܣ‬
Matthew 21:8 Most of the crowd
Matthew 21:4 This took place to spread their cloaks on the road,
fulfill what was spoken by the and others cut branches from the
prophet, saying, trees and spread them on the road.
Matthew 21:4 ‫ܗ ݂ܳܕܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕܗܘ ݂ܳܬ‬ Matthew 21:8 ‫ܘܓܐܐ ݁ܕ ݂ܳܟܢܫܐ‬݂ܳ ‫ܘܣ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܬܐܡܪ ݁ܒܝ ݂ܳܕ‬
‫ܢܒܝܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܢ ݂ܳܬܡܠܐ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕ‬ ݁
‫ܡܫܘܝܢ ܗܘܘ ܡܐܢܝܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ‬
‫݁ܕܐܡܪ׃‬ ‫ܘܟܐ ܡܢ‬ ݁ܺ ‫ܐܚܪܢܐ ݁ܕܝܢ ݁ܦ‬
݁ ‫ܣܩܝܢ ܗܘܘ ܣ‬
‫ܐܝܠܢܐ ܘܪܡܝܢ ݁ܒܐܘܪܚܐ׃‬݁ܺ
Matthew 21:5 "Say to the
daughter of Zion, 'Behold, your Matthew 21:9 And the crowds
king is coming to you, humble, that went before him and that
and mounted on a donkey, and on followed him were shouting,
a colt, the foal of a beast of "Hosanna to the Son of David!
burden.'" Blessed is he who comes in the
name of the Lord! Hosanna in the ‫ܘܟܘܪܣܘ ݂ܳܬܐ ݁ܕܗܢܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܦ ݂ܳܬܘܪܐ ݁ܕܡܥ ݂ܳܪܦܢܐ‬
highest!" ‫݁ܕܡܙ ݁ܒ ܺ݁ܢܝܢ ܝܘܢܐ׃‬

Matthew 21:9 ‫݁ܟܢܫܐ ݁ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ‬ Matthew 21:13 He said to them,


‫ܐܬܝܢ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ‬
݂ܳ ‫ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ݂ܳܩܕܡ ܺ݁ܘܗܝ ܘ‬ ݁ܺ ‫݁ܕ‬
"It is written, 'My house shall be
‫ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܺ݁ܘܐܡܪܝܢ ܐܘܫܥܢܐ ܠ ݂ܳܒܪܗ‬ called a house of prayer,' but you
‫ܐܬܐ ݁ܒܫܡܗ‬ ݂ܳ ‫ܝܟ ܗܘ ݁ܕ‬݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ ݁ܒܪ‬ make it a den of robbers."
‫݁ܕܡܪܝܐ ܐܘܫܥܢܐ ݁ܒܡܪܘܡܐ׃ ܣ‬
Matthew 21:13 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
Matthew 21:10 And when he ‫ܘܬܐ‬݂ܳ ‫ܝܬ ܨܠ‬ ݁ ‫݁ܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܒ ܗܘ ݁ܕ ݂ܳܒ‬
݂ܳ ‫ܝܬܝ ݁ܒ‬
entered Jerusalem, the whole city ‫ܥܒ ݁ܕ ݁ܬܘܢܝܗܝ‬
݂ܳ ‫ܢ ݂ܳܬܩܪܐ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܝܢ‬
was stirred up, saying, "Who is ‫ܪܬܐ ݁ܕܠܣܛܝܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܡܥ‬
this?"
Matthew 21:14 And the blind and
݁ܺ
Matthew
݁ܺ 21:10 ‫ܡ‬‫ܫܠ‬ ‫ܐܘܪ‬ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܥܠ ܠ‬
݂ܳ the lame came to him in the
݁ ݁ܺ
‫ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪܝܢ‬ ݁ ݁ܺ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܐܬܬܙܝܥ ݂ܳܬ ܟܠܗ‬ temple, and he healed them.
‫ܗܘܘ ܡܢܘ ܗܢܐ׃‬
Matthew 21:14 ‫ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ‬
Matthew 21:11 And the crowds ݁ܺ ‫ܚܓܝܣܐ ܘ‬
‫ܐܣܝ‬ ݁ܺ ‫݁ܒܗ ݁ܝܟܠܐ ܣܡܝܐ ܘ‬
݂ܳ
said, "This is the prophet Jesus, ‫ܐܢܘܢ׃ ܣ‬
from Nazareth of Galilee."
Matthew 21:15 But when the
݁ܺ
Matthew 21:11 ‫݁ܟܢܫܐ ݁ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ‬ chief priests and the scribes saw
݁ܺ ݂ܳ ‫ܗܘܘ ܗܢܘ ܝܫܘܥ‬
‫ܢܒܝܐ ݁ܕܡܢ ܢܨܪ ݂ܳܬ‬ the wonderful things that he did,
݁ܺ
‫݁ܕ ݂ܳܓܠܝܠܐ׃ ܣ‬ and the children crying out in the
temple, "Hosanna to the Son of
Matthew 21:12 And Jesus entered David!" they were indignant,
the temple and drove out all who
sold and bought in the temple, and Matthew 21:15 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙ ܺ݁ܘ ݁ܕܝܢ ܪ ݁ܒܝ־‬
he overturned the tables of the ‫݁ܟܗܢܐ ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ݁ܬ ݂ܳܕܡܪ ݂ܳܬܐ ݁ ܺ݁ܕܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܘܛܠܝܐ‬
money-changers and the seats of ‫݁ܕܩܥܝܢ ݁ܒܗ ݁ܝܟܠܐ ܘܐܡܪܝܢ ܐܘܫܥܢܐ‬
those who sold pigeons. ‫ܠ ݂ܳܒܪܗ ݁ܕ ݂ܳܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ ܐ ݂ܳܬ ݁ܒܐܫ ܠܗܘܢ׃‬

Matthew 21:12 ‫ܘܥܠ ܝܫܘܥ‬ Matthew 21:16 and they said to


݁ ‫ܠܗ ݁ܝܟܠܐ ݁ܕܐܠܗܐ ܘ‬
‫ܐܦܩ ݂ܳܠܟܠܗܘܢ‬ him, "Do you hear what these are
‫݁ܕܙ ݂ܳܒ ܺ݁ܢܝܢ ܘܡܙ ݁ܒ ܺ݁ܢܝܢ ݁ܒܗ ݁ܝܟܠܐ ܘܣܚܦ‬ saying?" And Jesus said to them,
"Yes; have you never read, "'Out
of the mouth of infants and ‫ܚܕܐ ܝ ݂ܳܒܫ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܬ ݁ܬܐ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܦܐܪܐ ܠܥܠܡ ܘܡ‬
nursing babies you have prepared ‫ܗܝ׃‬
praise'?"
Matthew 21:20 When the
݁ܺ disciples saw it, they marveled,
Matthew 21:16 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܫܡܺ݁ܥ‬
‫ܐܢ ݁ܬ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬ saying, "How did the fig tree
‫ܡܬܘܡ ܠܐ ܩܪ ݁ܝܬܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܝܫܘܥ‬
݂ܳ ‫ܐܝܢ ܡܢ‬ wither at once?"
‫ܘܕܐ ݁ܬܩ ݁ܢܬ‬
݂ܳ ‫݁ܕܡܢ ݁ܦܘܡܐ ݁ܕܛܠܝܐ ܘ ݂ܳܕܝܠ‬
‫ܘܚܬܐ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܫܒ‬ ݁ ‫݁ܬ‬ ݁ܺ ‫ܘܚܙܘ ݁ܬ‬
Matthew 21:20 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܬܗܪܘ ܘܐܡܪܝܢ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܒܪ־ܫ‬
‫ܥܬܗ‬
Matthew 21:17 And leaving them, ‫ܝ ݂ܳܒܫ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܬ ݁ܬܐ׃‬
he went out of the city to Bethany
and lodged there. Matthew 21:21 And Jesus
answered them, "Truly, I say to
Matthew 21:17 ‫ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܘ ݂ܳܢܦܩ‬ ݂ܳ ‫ ܘ‬you, if you have faith and do not
‫ܘܒ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־ܥܢܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ݂ܳܠܒ‬݁ܺ ‫݂ܳܠܒܪ ܡܢ‬
݂ܳ doubt, you will not only do what
‫ܬܡܢ׃‬ ݁
has been done to the fig tree, but
even if you say to this mountain,
Matthew 21:18 In the morning, as 'Be taken up and thrown into the
he was returning to the city, he sea,' it will happen.
became hungry.
Matthew 21:21 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
Matthew 21:18 ‫ܒܨ ݂ܳܦܪܐ ܕܝܢ ܟ ݂ܳܕ‬ ݁ ݁ ݁ ‫ܠܗܘܢ ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܐܢ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ݁ܟ ݂ܳܦܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܗܦ ݂ܳܟ ܠ‬
݂ܳ ݂ܳ ‫ܘܬܐ ܘܠܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܗܘܐ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ ܗܝܡܢ‬
‫ܘܕ ܗ ݂ܳܕܐ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݁ܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܓܘܢ ܠܐ ݁ܒܠܚ‬ ݁ ݁
݂ܳ ݁ ‫ܬ ݂ܳ݁ܬܦ‬
‫ܬܥܒ ݂ܳܕܘܢ ܐܠܐ ܐ ݂ܳܦܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ‬
Matthew 21:19 And seeing a fig ‫ܘܦܠ ݁ܒܝܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܫܬܩܠ‬ ݁ ‫݁ ܺ݁ܬܐܡܪܘܢ ݁ܕ‬
tree by the wayside, he went to it
‫݁ܬܗܘܐ׃‬
and found nothing on it but only
leaves. And he said to it, "May no
Matthew 21:22 And whatever you
fruit ever come from you again!"
ask in prayer, you will receive, if
And the fig tree withered at once.
you have faith."
݁ܺ
Matthew 21:19 ‫ܚܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܚܙܐ ݁ܬ ݁ܬܐ‬ ݁ ‫ܘܟܠ ܡ‬
‫ܫܟܚ‬ ݁ ‫ܐܬܐ ܠܘ ݂ܳܬܗ ܘܠܐ ܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ‫ܐ‬ ‫ܐܘܪܚ‬ ‫ܒ‬݁ Matthew 21:22 ‫ܡ‬ ‫ܕ‬ ݂ܳ
݁ ݁ ݁ ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܝܡܢ‬ ‫ܗ‬ ‫ܬ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ‫ܐ‬ ‫ܘܬ‬
݂ܳ ‫ܨܠ‬‫ܒ‬݁ ‫ܢ‬‫ܘ‬ ‫ܐܠ‬ ‫ܫ‬ ‫ܬ‬ ݂ܳ ‫ܕ‬݁
‫ܘܕ‬
݂ܳ ‫ܒܗ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܢ ܛ ݂ܳܪܦܐ ܒܠܚ‬
‫ܘܒ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ݁ܒ ݂ܳܟܝ ݁ܬ‬ ‫ܣܒܘܢ ݁ܣ ݁ܣ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬
Matthew 21:23 And when he Matthew 21:25 ‫ܘܕ ݂ܳܝܬܗ ݁ܕܝܘܚܢܢ‬ ݁ܺ ‫ܡܥܡ‬
݁ܺ ݂ܳ
entered the temple, the chief ‫ܐܝܡܟܐ ܐ ݂ܳܝܬܝܗ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗܝ ܐܘ‬ ݁
priests and the elders of the people ‫ܢ ݁ܕܝܢ ܡ ݂ܳܬܪܥܝܢ ܗܘܘ‬
݁ܺ ‫ܘ‬ ‫ܢ‬ ‫ܗ‬ ‫ܐ‬‫ܫ‬‫ܝܢ‬‫ܢ‬ ‫ܒ‬ ݁ ‫ܡܢ‬
came up to him as he was ‫݁ܒܢ ݂ܳܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ݁ܕܐܢ ܺ݁ܢܐܡܪ ܡܢ‬
‫ܫܡܝܐ ܐܡܪ ܠܢ ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ‬
teaching, and said, "By what
‫ܗܝܡ ݁ܢܬܘܢܝܗܝ׃‬
authority are you doing these
things, and who gave you this
authority?" Matthew 21:26 But if we say,
'From man,' we are afraid of the
Matthew 21:23 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܬܐ ܝܫܘܥ‬ crowd, for they all hold that John
݂ܳ
was a prophet."
‫ܠܗ ݁ܝܟܠܐ ܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ ܪ ݁ܒܝ־ ܺ݁ ݁ܟܗܢܐ ܘܩ ܺ݁ܫܝܫܐ‬
‫݁ܕܥܡܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܠܦ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ݁ܒܐܝܢܐ‬
‫ܫܘܠܛܢ ܗܠܝܢ ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܐܢ ݁ܬ ܘܡܢܘ ܝܗ ݂ܳܒ‬ Matthew 21:26 ‫ܘ ݂ܳܕ ܺ݁ܢܐܡܪ ܡ ܺ݁ܢ‬
‫ܠ ݂ܳܟ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ׃‬ ‫݁ܒܢܝܢܫܐ ݁ܕܚܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢ ݁ܟܢܫܐ‬
݁ܺ ‫ܢܒܝܐ ܐ ܺ݁ܚ‬
‫ܝܕܝܢ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܝܟ‬
݂ܳ ‫݁ܟܠܗܘܢ ݁ܓܝܪ ܐ‬
݂ܳ
‫ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ׃‬
Matthew 21:24 Jesus answered
them, "I also will ask you one
Matthew 21:27 So they answered
question, and if you tell me the
Jesus, "We do not know." And he
answer, then I also will tell you by
said to them, "Neither will I tell
what authority I do these things.
you by what authority I do these
things.
Matthew 21:24 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
‫ܠܬܐ‬݂ܳ ‫ܦ ܐܢܐ ܡ‬ ݁ܺ ‫ܐ ܺ݁ ݂ܳܠܟܘܢ ܐ‬ ‫ܠܗܘܢ ܐܫ‬ ݁ܺ
‫ܚܕܐ ܘܐܢ ܬܐܡܪܘܢ ܠܝ ܘܐܦ ܐܢܐ‬ ݁ ݂ܳ Matthew 21:27 ‫ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ‬
݁
‫ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ‬ ‫ܠܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܦ‬
‫ܗܠܝܢ ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܐܢܐ׃‬ ‫ܠܐ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܒܐܝܢܐ‬
‫ܫܘܠܛܢܐ ܗܠܝܢ ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܐܢܐ׃ ܣ‬
Matthew 21:25 The baptism of
John, from where did it come? Matthew 21:28 "What do you
From heaven or from man?" And think? A man had two sons. And
they discussed it among he went to the first and said, 'Son,
themselves, saying, "If we say, go and work in the vineyard
'From heaven,' he will say to us, today.'
'Why then did you not believe
him?' Matthew 21:28 ‫ܡܢܐ ݁ܕܝܢ ܡ ݂ܳܬܚܙܐ‬
݁ܺ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܚܕ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܘ ܠܗ‬ ݂ܳ
‫݁ܒܢܝܐ ݁ܬܪܝܢ ܘܩܪ ݂ܳܒ ܠܘ ݂ܳܬ ܩ ݂ܳܕܡܝܐ ܘܐܡܪ‬ and you did not believe him, but
‫ܠܗ ݁ܒܪܝ ܙܠ ܝܘܡܢܐ ݁ܦܠܘܚ ݁ܒ ݂ܳܟܪܡܐ׃‬ the tax collectors and the
prostitutes believed him. And even
Matthew 21:29 And he answered, when you saw it, you did not
'I will not,' but afterward he afterward change your minds and
changed his mind and went. believe him.

Matthew 21:29 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬ Matthew 21:32 ‫ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܓܝܪ‬


‫ܪܬܐ ݁ܕܝܢ‬
݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܐ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢܐ ݁ܒܚ‬ ‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ ܝܘܚܢܢ ݁ܒܐܘܪܚܐ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܟܐܢ‬
‫ܐ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܘܝ ܘܐܙܠ׃‬ ‫ܘܠܐ ܗܝܡ ݁ܢܬܘܢܝܗܝ ܡ ݂ܳܟܣܐ ݁ܕܝܢ ܘܙܢܝ ݂ܳܬܐ‬
‫ܗܝܡܢܘܗܝ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
‫ܪܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܙ ݁ܝܬܘܢ ܐ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܘܝ ݁ܬܘܢ ݁ܒܚ‬
Matthew 21:30 And he went to
the other son and said the same. ‫݁ܕ ݂ܳܬܗܝܡܢܘܢ ݁ܒܗ׃ ܣ‬
And he answered, 'I go, sir,' but
did not go. Matthew 21:33 "Hear another
parable. There was a master of a
݁ܺ house who planted a vineyard and
Matthew 21:30 ‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ܠܘ ݂ܳܬ ܐܚܪܢܐ‬
‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܗ ݂ܳܟܘ ݂ܳܬ ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬ put a fence around it and dug a
‫ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܡܪܝ ܘܠܐ ܐܙܠ׃‬ winepress in it and built a tower
and leased it to tenants, and went
Matthew 21:31 Which of the two into another country.
did the will of his father?" They ݁ܺ
said, "The first." Jesus said to Matthew 21:33 ‫ܫܡܥܘ ܐܚܪܢܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܐ ܡܪܐ‬ ݁ܺ ‫ܡ ݂ܳܬܠܐ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܚܕ‬
them, "Truly, I say to you, the tax ݂ܳ
݁
‫ܝܬܐ ܘܢܨ ݂ܳܒ ݁ܟܪܡܐ ܘܐܚܕܪܗ ܣܝ ݂ܳܓܐ‬ ݁ ‫݁ܒ‬
collectors and the prostitutes go ݁ ‫ܚܦܪ ݁ܒܗ ܡܥܨ‬
‫ܪܬܐ ܘ ݂ܳܒܢܐ ݁ܒܗ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
into the kingdom of God before ‫ܐܘܚܕܗ ݂ܳܠܦܠܚܐ ܘܚܙܩ׃‬݂ܳ ‫ܡ ݂ܳܓ ݁ܕܠܐ ܘ‬
you.
Matthew 21:34 When the season
Matthew 21:31 ‫ܡܢܘ ܡܢ ܗܠܝܢ‬ for fruit drew near, he sent his
‫ܐܒܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܥܒ ݂ܳܕ ܨ ݂ܳܒܝܢܐ ݁ܕ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ ݁ܬܪܝܗܘܢ‬
‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܗܘ ܩ ݂ܳܕܡܝܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬ servants to the tenants to get his
‫ܝܫܘܥ ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬ fruit.
‫݁ܕܡ ݂ܳܟܣܐ ܘܙܢܝ ݂ܳܬܐ ܩ ݂ܳܕ ܺ݁ܡܝܢ ݂ܳܠܟܘܢ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕܐܠܗܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܡ ݁ܠܟ‬ Matthew 21:34 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܡܛܐ ܙ ݂ܳܒܢܐ‬
‫݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܦܐܪܐ ܫ ݁ܕܪ ܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܘܗܝ ܠܘ ݂ܳܬ ݁ܦܠܚܐ‬
Matthew 21:32 For John came to ‫݁ܕܢܫ ݁ܕܪܘܢ ܠܗ ܡܢ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ ݁ܕ ݂ܳܟܪܡܗ׃‬
you in the way of righteousness,
Matthew 21:35 And the tenants Matthew 21:39 And they took
took his servants and beat one, him and threw him out of the
killed another, and stoned another. vineyard and killed him.

Matthew 21:35 ‫ܘܐܚ ݂ܳܕܘ ݁ܦܠܚܐ‬ Matthew 21:39 ‫ܘܐܚ ݂ܳܕܘ ܐ ݁ܦܩܘܗܝ‬
݂ܳ ‫ܐܝܬ ݁ܕܡܚܐܘܗܝ ܺ݁ܘ‬
‫ܐܝܬ‬ ݂ܳ ‫ܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܘܗܝ ܺ݁ܘ‬ ‫݂ܳܠܒܪ־ܡܢ ݁ܟܪܡܐ ܘܩܛܠܘܗܝ׃‬
݂ܳ ‫݁ܕܪ ݂ܳܓܡܘܗܝ ܺ݁ܘ‬
‫ܐܝܬ ݁ܕܩܛܠܘܗܝ׃‬
Matthew 21:40 When therefore
Matthew 21:36 Again he sent the owner of the vineyard comes,
other servants, more than the first. what will he do to those tenants?"
And they did the same to them.
Matthew 21:40 ‫ܐܬܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬ ݂ܳ ‫ܡܐ ݁ܕ‬
Matthew 21:36 ‫ܘܒ ܫ ݁ܕܪ ܐܚܪܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܬ‬
݂ܳ ݁ ‫ܡܪܗ ݁ܕ ݂ܳܟܪܡܐ ܡܢܐ ܢ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ݂ܳܠܦܠܚܐ‬
݁ܺ ݁ܺ ݁ ݁
‫ܥ ݂ܳܒܕܐ ܕܣ ݁ܓܝܐܝܢ ܡܢ ܩ ݂ܳܕܡܝܐ ܘܗ ݂ܳܟܘ ݂ܳܬ‬ ‫ܗܢܘܢ׃‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܘ ܠܗܘܢ׃‬ ݂ܳ
Matthew 21:41 They said to him,
Matthew 21:37 Finally he sent his "He will put those wretches to a
son to them, saying, 'They will miserable death and let out the
respect my son.' vineyard to other tenants who will
give him the fruits in their
Matthew 21:37 ‫ܐܚܪܝ ݂ܳܬ ݁ܕܝܢ ܫ ݁ܕܪ‬ seasons."
‫ܠܘ ݂ܳܬܗܘܢ ܠ ݂ܳܒܪܗ ݁ܟ ݂ܳܕ ܐܡܪ ݁ܟ ݂ܳܒܪ‬
‫ܗܬܘܢ ܡܢ ݁ܒܪܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܢ ݂ܳܒ‬ Matthew 21:41 ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ‬
݁ܺ
‫ܘܟܪܡܐ ܢܘܚ ݂ܳܕ‬ ݁ ‫݁ ܺ݁ܒܝܫ ܢ‬
݂ܳ ‫ܘܒ ݂ܳܕ ܐܢܘܢ‬
‫ܗܒܝܢ ܠܗ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܠܐܚܪܢܐ ݁ܦܠܚܐ ܐܝܠܝܢ ݁ܕܝ‬
Matthew 21:38 But when the
tenants saw the son, they said to ‫݁ ܺ݁ܦܐܪܐ ݁ܒܙ ݂ܳܒܢܗܘܢ׃‬
themselves, 'This is the heir.
Come, let us kill him and have his Matthew 21:42 Jesus said to
inheritance.' them, "Have you never read in the
Scriptures: "'The stone that the
Matthew 21:38 ‫݁ܦܠܚܐ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ‬ builders rejected has become the
‫ܚܙܐܘܗܝ ܠ ݂ܳܒܪܐ ܐܡܪܘ ݁ ܺ݁ܒܝܢ ݂ܳܬܗܘܢ ܗܢܘ‬ cornerstone; this was the Lord's
݂ܳ ‫ܪܬܐ ݁ܬܘ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܘܢܐܚ‬
‫ܘܕ‬ ݁ ‫ܝ‬
doing, and it is marvelous in our
‫ܘܬܗ׃‬ ݁ ‫ܝ‬
݂ܳ ‫ܪܬ‬ eyes'?

Matthew 21:42 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬


݂ܳ ‫ܡܬܘܡ ܩܪ ݁ܝܬܘܢ ݁ܒ ݂ܳܟ ݂ܳܬ ݂ܳܒܐ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܟ‬
‫ܐܦܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܐ ܡ‬
݁ܺ ݁ܺ
‫݁ܕܐܣܠܝܘ ݁ܒܢܝܐ ܺ݁ܗܝ ܗܘ ݂ܳܬ ܠܪܫܐ‬ Matthew 21:46 ‫ܐܚܕܗ‬ ݁ ‫ܘ ݂ܳܒܥܘ ܠܡ‬
‫݁ܕܙ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬܐ ܡܢ ܠܘ ݂ܳܬ ܡܪܝܐ ܗܘ ݂ܳܬ ܗ ݂ܳܕܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝܟ ݁ܕܠ‬
‫ܢܒܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܕܚܠܘ ܡܢ ݁ܟܢܫܐ ܡܛܠ ݁ܕ‬
‫ܘܪܬܐ ݁ܒܥܝܢܝܢ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܐܝܬܝܗ ݁ܬ ݂ܳܕܡ‬݂ܳ ‫ܺ݁ܘ‬ ‫ܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ׃ ܣ‬ ݁ܺ ‫ܐ ܺ݁ܚ‬
݂ܳ

Matthew 21:43 Therefore I tell Matthew 22:1 And again Jesus


you, the kingdom of God will be spoke to them in parables, saying,
taken away from you and given to
a people producing its fruits. ݂ܳ ‫ܘܥܢܐ ݁ܬ‬
Matthew 22:1 ‫ܘܒ ܝܫܘܥ‬
‫݁ܒܡ ݂ܳܬܠܐ ܘܐܡܪ׃‬
Matthew 21:43 ‫ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ‬
‫ܫܬܩܠ ܡ ݂ܳܢܟܘܢ‬ ݁ ‫ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܬ‬
‫ܘܬ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܥܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ܕܐܠܗܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟ‬ Matthew 22:2 "The kingdom of
heaven may be compared to a king
‫݁ܕܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ׃‬
who gave a wedding feast for his
son,
Matthew 21:44 And the one who
falls on this stone will be broken
Matthew 22:2 ‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݁ܬ ݁ܕܡܝ ݂ܳܬ ܡ ݁ܠܟ‬
to pieces; and when it falls on ݂ܳ ‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ܡ ݁ܠܟܐ ݁ܕ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ‬ ݁
݂ܳ ‫ܕܫܡܝܐ‬
anyone, it will crush him." ‫ܘܬܐ ܠ ݂ܳܒܪܗ׃‬ ݁ ‫ܡ‬
݂ܳ ‫ܫܬ‬
Matthew 21:44 ‫ܘܡܢ ݁ܕܢ ݁ܦܠ ܥܠ‬
Matthew 22:3 and sent his
‫ܘܟܠ ܡܢ ݁ܕ ܺ݁ܗܝ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܟ‬
݂ܳ ‫ܐܦܐ ܗ ݂ܳܕܐ ܢ ݂ܳܬܪܥܥ‬
servants to call those who were
‫݁ܬ ݁ܦܠ ܥܠܘܗܝ ݁ܬ ݂ܳܕܪܝܘܗܝ׃ ܣ‬
invited to the wedding feast, but
they would not come.
Matthew 21:45 When the chief
priests and the Pharisees heard his
Matthew 22:3 ‫ܘܫ ݁ܕܪ ܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܘܗܝ‬
parables, they perceived that he ݁ ‫݁ܕܢܩܪܘܢ ܠܡܙܡܢܐ ܠܡ‬
‫ܫܬܘ ݂ܳܬܐ ܘܠܐ‬
was speaking about them. ‫ܐܬܐ׃‬
݂ܳ ‫ܨܒܘ ܠܡ‬ ݂ܳ
Matthew 21:45 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܡܥܘ ܪ ݁ܒ ܺ݁ܝ־‬
݂ܳ
݁ܺ
‫ܟܗܢܐ ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܡ ݂ܳܬܠܘܗܝ ܝ ݂ܳܕܥܘ‬݁Matthew 22:4 Again he sent other
servants, saying, 'Tell those who
‫݁ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܡܪ׃‬
are invited, See, I have prepared
my dinner, my oxen and my fat
Matthew 21:46 And although they
calves have been slaughtered, and
were seeking to arrest him, they
everything is ready. Come to the
feared the crowds, because they
wedding feast.'
held him to be a prophet.
Matthew 22:4 ‫ܘܒ ܫ ݁ܕܪ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬ Matthew 22:8 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ‬
‫ܐܚܪܢܐ ܘܐܡܪ ܐܡܪܘ ܠܡܙܡܢܐ ݁ܕܗܐ‬ ‫ܘܬܐ ܡܛ ݂ܳܝܒܐ ܘܗܢܘܢ‬ ݁ ‫ܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܘܗܝ ܡ‬
݂ܳ ‫ܫܬ‬
‫ܡܦܛܡܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܘܪܝ ܘ‬
݂ܳ ‫ܘܬܝ ܺ݁ ܡܛ ݂ܳܝܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܫܪ‬ ‫ܡܢܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܫܘܝܢ ܗܘܘ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܕܡܙ‬
݁
‫ܘܟܠ ܡܕܡ ܡܛܝ ݂ܳܒ ܬܘ‬݁ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܩܛܝܠܝܢ‬
‫ܘܬܐ׃‬݂ܳ ‫ܫܬ‬ ݁ ‫ܠܡ‬
Matthew 22:9 Go therefore to the
main roads and invite to the
Matthew 22:5 But they paid no wedding feast as many as you
attention and went off, one to his find.'
farm, another to his business,
݁ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ‬ Matthew 22:9 ‫ܙܠܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܠܡ ݁ܦܩܢܐ‬
Matthew 22:5 ݁ܺ ‫ܘ‬ ‫ܣ‬ ‫ܒ‬ ‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
݁ ‫ܘܟܠ ܡܢ ݁ܕܡ‬
݂ܳ ‫݁ܕܐܘܪܚ ݂ܳܬܐ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܕܠܩܪ ݂ܳܝܬܗ ܺ݁ܘ‬
‫ܐܝܬ‬ ݁ܺ ‫ܘܐܙܠܘ‬
‫ܘܬܐ׃‬ ݁ ‫ܩܪܘ ܠܡ‬
݂ܳ ‫ܫܬ‬
݁ ‫ܠܬܐܓ‬
‫ܘܪܬܗ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
݂ܳ
Matthew 22:10 And those
Matthew 22:6 while the rest servants went out into the roads
seized his servants, treated them and gathered all whom they found,
shamefully, and killed them. both bad and good. So the
wedding hall was filled with
Matthew 22:6 ‫ܪܟܐ ݁ܕܝܢ ܐܚ ݂ܳܕܘ‬
݁ ‫ܫ‬
guests.
‫ܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܘܗܝ ܘܨܥܪܘ ܘܩܛܠܘ׃‬
Matthew 22:10 ‫ܘ ݂ܳܢܦܩܘ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ‬
Matthew 22:7 The king was ݁ ‫ܘܟܢܫܘ ݁ܟܠ ݁ܕ‬
‫ܐܫܟܚܘ‬ ݂ܳ ‫ܗܢܘܢ ܠܐܘܪܚ ݂ܳܬܐ‬
݁ܺ
angry, and he sent his troops and ‫ܘܬܐ‬ ݁ ‫ܝܬ־ܡ‬
݂ܳ ‫ܫܬ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܡܠܝ ݁ܒ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܘܛ ݂ܳܒܐ ܘ‬
destroyed those murderers and ݁ܺ
‫ܣܡ ݂ܳܝܟܐ׃ ܣ‬
burned their city.
Matthew 22:11 "But when the
Matthew 22:7 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥ ݁ܕܝܢ ܡ ݁ܠܟܐ‬ king came in to look at the guests,
݁ ‫ܪܓܙ ܘܫ ݁ܕܪ ܚܝܠܘ ݂ܳܬܗ ܐ‬
‫ܘܒ ݂ܳܕ ܠܩܛܘܠܐ‬ ݂ܳ he saw there a man who had no
݁ ݁ܺ
‫ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܐܘܩ ݂ܳܕ׃‬ ݂ܳ ‫ܗܢܘܢ ܘܠ‬ wedding garment.

Matthew 22:8 Then he said to his Matthew 22:11 ‫ܘܥܠ ܡ ݁ܠܟܐ ݁ܕܢܚܙܐ‬
servants, 'The wedding feast is ݁ܺ
‫ܣܡ ݂ܳܝܟܐ ܘܚܙܐ ݁ܬܡܢ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܕܠܐ‬
ready, but those invited were not ‫ܘܬܐ׃‬݂ܳ ‫ܫܬ‬ ݁ܺ ݂ܳ
݁ ‫ܠܒܝܫ ݂ܳܠܒܘܫܐ ݁ܕܡ‬
worthy.
Matthew 22:12 And he said to
him, 'Friend, how did you get in
here without a wedding garment?' teach the way of God truthfully,
And he was speechless. and you do not care about anyone's
opinion, for you are not swayed by
Matthew 22:12 ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܚ ݂ܳܒܪܝ‬ appearances.
‫ܚܬܐ‬݁ ‫ܠܬ ݂ܳܠܟܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܢ‬
݁ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ܥ‬
‫ܫܬ ݁ܬܩ׃‬
݁ ‫ܝܬ ܠ ݂ܳܟ ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐ‬ ݁ ‫ܘܬܐ ܠ‬ ݁ ‫݁ܕܡ‬
݂ܳ ‫ܫܬ‬ Matthew 22:16 ‫ܘܫ ݁ܕܪܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ‬
‫ܘܕܣ‬
݂ܳ݁ܺ ‫ܝܬ ܗܪ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܝܗܘܢ ܥܡ ݁ܕ ݂ܳܒ‬݁ܺ
Matthew 22:13 Then the king said ‫ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡ ݂ܳܠܦܢܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢܢ ݁ܕܫܪܝܪ‬
‫ܘܫܬܐ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬ ܘܐܘܪܚܐ ݁ܕܐܠܗܐ ݁ܒܩ‬
to the attendants, 'Bind him hand ݁ܺ ‫ܡܠܦ ܐܢ ݁ܬ ܘܠܐ‬
‫ܫܩܝܠ ܐܢ ݁ܬ ܨ ݂ܳܦ ݂ܳܬܐ‬
and foot and cast him into the ‫ܐܦܐ‬ ݁ ‫݁ܕܐܢܫ ܠܐ ݁ܓܝܪ ܢܣ ݂ܳܒ ܐܢ ݁ܬ ݁ܒ‬
outer darkness. In that place there ‫݁ܕܐܢܫܐ׃‬
will be weeping and gnashing of
teeth.'
Matthew 22:17 Tell us, then, what
you think. Is it lawful to pay taxes
Matthew 22:13 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡ ݁ܠܟܐ‬
݁ܺ ‫ܠܡܫܡܫܢܐ ܐܣܘܪܘ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܪ ݂ܳܓܠܘܗܝ‬ to Caesar, or not?"
‫ܘܟܐ ݁ܒܪܝܐ ݁ܬܡܢ ܢܗܘܐ‬ ݁ ‫ܘ‬
݂ܳ ‫ܐܦܩܘܗܝ ܠܚܫ‬
‫݁ܒ ݂ܳܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ׃‬ Matthew ݁ܺ 22:17 ‫ܐܡܪ ܠܢ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬
‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ܡ ݂ܳܬܚܙܐ ܠ ݂ܳܟ ܫܠܝܛ ܠܡ ݁ܬܠ‬
݁ܺ
‫݁ܟܣܦ־ܪܫܐ ܠܩܣܪ ܐܘ ܠܐ׃‬
Matthew 22:14 For many are
called, but few are chosen."
Matthew 22:18 But Jesus, aware
Matthew 22:14 ‫ܝܐܝܢ ܐܢܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓ‬ of their malice, said, "Why put me
݁ܺ to the test, you hypocrites?
‫݁ܓܝܪ ܩܪܝܐ ܘܙܥܘܪܝܢ ݁ܓ ݂ܳܒܝܐ׃ ܣ‬
Matthew 22:18 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥ‬
Matthew 22:15 Then the ‫ܘܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܡܢܐ ܡܢܣܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܒܝܫ‬
Pharisees went and plotted how to ݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܺ݁ܠܝ ܢ‬
݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬
‫ܐܦܐ׃‬
entangle him in his words.
݁ܺ Matthew 22:19 Show me the coin
Matthew 22:15 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܙܠܘ ݁ܦܪܝܫܐ‬
‫ܘܕܘܢܝܗܝ‬ ݁ ‫ܢܣ ݂ܳܒܘ ܡ ݁ܠܟܐ ݁ܕ‬ for the tax." And they brought him
݂ܳ ‫ܐܝܟܢܐ ܢܨ‬
a denarius.
‫ܠܬܐ׃‬݂ܳ ‫݁ܒܡ‬
Matthew 22:19 ‫ܚܘܐܘܢܝ ݁ ܺ݁ܕܝܢܪܐ‬
Matthew 22:16 And they sent ݁ܺ
‫݁ܕ ݂ܳܟܣܦ־ܪܫܐ ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܗ‬
their disciples to him, along with ݁ܺ ݁
the Herodians, saying, "Teacher, ‫׃‬ ‫ܐ‬ ‫ܪ‬‫ܝܢ‬‫ܕ‬
we know that you are true and
Matthew 22:20 And Jesus said to marry the widow and raise up
them, "Whose likeness and children for his brother.'
inscription is this?"
݁ܺ
Matthew 22:24 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ‬
Matthew 22:20 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ‬ ‫ܡ ݂ܳܠܦܢܐ ܡܘܫܐ ܐܡܪ ܠܢ ݁ܕܐܢ ܐܢܫ‬
‫ܝܬ ܠܗ ݁ܒܢܝܐ ܢܣ ݂ܳܒ ܐܚܘܗܝ‬ ݁ ‫ܘܬ ݁ܟ ݂ܳܕ ܠ‬
݂ܳ ‫ܢܡ‬
‫ܝܫܘܥ ݁ܕܡܢܘ ܨܠܡܐ ܗܢܐ ܘ ݂ܳܟ ݂ܳܬ ݂ܳܒܐ׃‬ ݁ܺ ‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ܘ‬
‫ܢܩܝܡ ܙܪܥܐ ܠܐܚܘܗܝ׃‬
Matthew 22:21 They said,
"Caesar's." Then he said to them, Matthew 22:25 Now there were
"Therefore render to Caesar the seven brothers among us. The first
things that are Caesar's, and to married and died, and having no
God the things that are God's." children left his wife to his
brother.
݁ܺ
Matthew 22:21 ‫ܐܡܪܝܢ ݁ܕܩܣܪ ܐܡܪ‬ ݁ܺ
‫ܠܗܘܢ ܗ ݂ܳܒܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ‬ Matthew 22:25 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܘ ݁ܕܝܢ‬
‫ܘܕܐܠܗܐ ܠܐܠܗܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܘ ݂ܳܬܢ ܐܚܐ ܫ ݂ܳܒܥܐ ܩ ݂ܳܕܡܝܐ ܫܩܠ‬
‫ܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ݁ܒܢܝܐ‬ ݁ ‫ܝܬ ܘ ݂ܳܕܠ‬ ݁ܺ ‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ‬
݂ܳ ‫ܘܡ‬
‫ܫ ݂ܳܒܩܗ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ܠܐܚܘܗܝ׃‬
Matthew 22:22 When they heard
it, they marveled. And they left
him and went away. Matthew 22:26 So too the second
and third, down to the seventh.
Matthew 22:22 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܡܥܘ‬ ݂ܳ
Matthew 22:26 ‫ܗ ݂ܳܟܘ ݂ܳܬ ܐܦ ܗܘ‬
‫ܐ ݁ܬ ݁ܕܡܪܘ ܘܫ ݂ܳܒܩܘܗܝ ܘܐܙܠܘ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܬܪܝܢ ܘܐܦ ܗܘ ݁ܕ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ ܘ‬
‫ܥܕܡܐ‬
‫ܠܫ ݂ܳܒܥ ݂ܳܬܝܗܘܢ׃‬
Matthew 22:23 The same day
Sadducees came to him, who say
Matthew 22:27 After them all, the
that there is no resurrection, and
woman died.
they asked him a question,
Matthew 22:27 ‫ܪܬܐ ݁ܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܚ‬
Matthew 22:23 ‫݁ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܩܪ ݂ܳܒܘ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܟܠܗܘܢ ܺ݁ܡ‬
‫ܝܬ ݂ܳܬ ܐܦ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ׃‬
‫ܝܬܐ‬݂ܳ ‫ܝܬ ܚܝ ݂ܳܬ־ ܺ݁ܡ‬
݁ ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠ‬ ‫ܙ ݁ܕܘܩܝܐ ܘ‬
‫ܘܫܐܠܘܗܝ׃‬
Matthew 22:28 In the
resurrection, therefore, of the
Matthew 22:24 saying, "Teacher, seven, whose wife will she be? For
Moses said, 'If a man dies having they all had her."
no children, his brother must
Matthew 22:28 ‫ܡܬܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬݁ ‫݁ܒܩܝ‬ Matthew 22:32 ‫݁ܕܐܢܐ ܐܢܐ‬
‫ܠܐܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫ ݂ܳܒܥܐ ݁ܬܗܘܐ‬ ‫ܐܒܪܗܡ ܐܠܗܗ ݁ ܺ݁ܕܐܝܣܚܩ‬ ݂ܳ ‫ܐܠܗܗ ݁ܕ‬
݁ ‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ ݁ܟܠܗܘܢ ݁ܓܝܪ ܢ‬
‫ܣܒܘܗ׃‬ ‫ܘܒ ܘܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܠܗܗ ݁ܕܝܥܩ‬
‫ܝܬܐ ܐܠܐ ݁ܕܚܝܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ܺ݁ܡ‬
Matthew 22:29 But Jesus
answered them, "You are wrong, Matthew 22:33 And when the
because you know neither the crowd heard it, they were
Scriptures nor the power of God. astonished at his teaching.

Matthew 22:29 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬ Matthew 22:33 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܡܥܘ ݁ܟܢܫܐ‬
݂ܳ
‫ܠܗܘܢ ܛܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܠܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ‬ ݁ ݁ܺ ݁
‫ܡܬܬܡܗܝܢ ܗܘܘ ݁ܒܝܘܠܦܢܗ׃ ܣ‬݁
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܟ ݂ܳܬ ݂ܳܒܐ ܘܠܐ ܚܝܠܗ ݁ܕܐܠܗܐ׃‬
Matthew 22:34 But when the
Matthew 22:30 For in the Pharisees heard that he had
resurrection they neither marry nor silenced the Sadducees, they
are given in marriage, but are like gathered together.
angels in heaven.
݁ܺ
Matthew 22:34 ‫݁ܦܪܝܫܐ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
Matthew 22:30 ‫ܡܬܐ ݁ܓܝܪ‬ ݁ ‫݁ܒܩܝ‬ ‫ܫܡܥܘ ݁ܕܫ ݁ܬܩ ܠܙ ݁ܕܘܩܝܐ ܐ ݂ܳܬ ݁ܟܢܫܘ‬
‫ܣܒܝܢ ܢܫܐ ܐ ݂ܳܦܠܐ ܢܫܐ‬݁ܺ ݁ ‫ܝܬܐ ܠܐ ܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ܺ݁ܡ‬ ‫ܚܕܐ׃‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܟ‬
‫ܐܟܐ‬
݂ܳ ‫ܝܟ ܡܠ‬ ݂ܳ ‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ܐܠܐ ܐ‬݂ܳ ‫ܗܘܝܢ‬
݁ܺ ‫݁ܕܐܠܗܐ ݁ܒܫܡܝܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ׃‬ Matthew 22:35 And one of them,
a lawyer, asked him a question to
Matthew 22:31 And as for the test him.
resurrection of the dead, have you
not read what was said to you by Matthew 22:35 ‫ܘܫܐܠܗ ܚ ݂ܳܕ‬
God: ‫ܡܢܗܘܢ ݁ܕܝ ݂ܳܕܥ ܢܡܘܣܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܢܣܐ ܠܗ׃‬

Matthew 22:31 ‫ܡܬܐ ݁ܕܝܢ‬ ݁ ‫ܥܠ ܩܝ‬


Matthew 22:36 "Teacher, which is
‫ܐܬܐܡܪ‬݂ܳ ‫ܝܬܐ ܠܐ ܩܪ ݁ܝܬܘܢ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕ‬݂ܳ ‫݁ܕ ܺ݁ܡ‬ the great commandment in the
‫݂ܳܠܟܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ݁ܕܐܡܪ׃‬ Law?"

Matthew 22:32 'I am the God of Matthew 22:36 ‫ܡ ݂ܳܠܦܢܐ ܐܝܢܐ‬


Abraham, and the God of Isaac, ݁ ‫݁ܦ‬
‫ܘܩܕܢܐ ܪ ݂ܳܒ ݁ܒܢܡܘܣܐ׃‬
and the God of Jacob'? He is not
God of the dead, but of the living."
Matthew 22:37 And he said to Matthew 22:41 ‫ܝܫܝܢ ݁ܕܝܢ‬ ݁ܺ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܟ ܺ݁ܢ‬
him, "You shall love the Lord your ‫݁ܦ ܺ݁ܪܝܫܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ׃‬
God with all your heart and with
all your soul and with all your Matthew 22:42 saying, "What do
mind. you think about the Christ? Whose
son is he?" They said to him, "The
Matthew 22:37 ‫ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ‬ ݁
݁ son of David."
݁
‫ܠܗ ܕ ݂ܳܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗ ݂ܳܟ ܡܢ ܟܠܗ‬
‫ܠ ݁ܒ ݂ܳܟ ܘܡܢ ݁ܟܠܗ ܢ ݂ܳܦܫ ݂ܳܟ ܘܡܢ ݁ܟܠܗ‬ Matthew 22:42 ‫ܺ݁ ܘܐܡܪ ܡܢܐ‬
‫ܚܝܠ ݂ܳܟ ܘܡܢ ݁ܟܠܗ ܪܥܝܢ ݂ܳܟ׃‬ ‫ܡܫܝܚܐ ݁ܒܪ ܡܢܘ‬ ݁ܺ ‫ܐܡܪܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܥܠ‬
݁ܺ
‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ݁ܒܪ ݁ܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ׃‬
Matthew 22:38 This is the great
and first commandment. Matthew 22:43 He said to them,
݁ ݁ ݁ "How is it then that David, in the
Matthew 22:38 ‫ ܗܢܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ‬Spirit, calls him Lord, saying,
‫ܘܩ ݂ܳܕܡܝܐ׃‬
Matthew 22:43 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
Matthew 22:39 And a second is ‫ܐܝܟܢܐ ݁ܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ ݁ܒܪܘܚ ܩܪܐ ܠܗ ܡܪܝܐ‬ ݁ ‫ܘ‬
like it: You shall love your ‫ܐܡܪ ݁ܓܝܪ׃‬
neighbor as yourself.
Matthew 22:44 "'The Lord said to
Matthew 22:39 ‫ܘܕ ݂ܳܬܪܝܢ ܕ ݂ܳܕܡܐ ܠܗ‬ ݁ ݂ܳ my Lord, Sit at my right hand,
݁ܺ ݁
‫ܝܟ ܢ ݂ܳܦܫ ݂ܳܟ׃‬ ݂ܳ ‫ܕ ݂ܳܬܪܚܡ ܠܩܪ ݂ܳܝܒ ݂ܳܟ ܐ‬ until I put your enemies under
your feet'?
Matthew 22:40 On these two
commandments depend all the Matthew 22:44 ‫݁ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ‬
‫ܐܣܝܡ‬ ݁ܺ ‫ܥܕܡܐ ݁ܕ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ ݂ܳܒ ܠ ݂ܳܟ ܡܢ ܝ ܺ݁ܡܝܢܝ‬
Law and the Prophets."
‫ܝܟְ׃‬ ݂ܳ ‫ܝܟְ ݁ܬܚ‬
݁ ‫ܝܬ ܪ ݂ܳܓܠ‬ ݁ ‫݁ܒܥ ݁ܠܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒ‬
Matthew 22:40 ‫݁ܒܗܠܝܢ ݁ܬܪܝܢ‬
‫ܢܒܝܐ׃ ܣ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܩܕ ܺ݁ܢܝܢ ݁ܬܠܝܐ ܐܘܪ ݁ܝܬܐ ܘ‬ ݁ ‫݁ܦ‬ Matthew 22:45 If then David calls
him Lord, how is he his son?"
Matthew 22:41 Now while the
Pharisees were gathered together, Matthew 22:45 ‫ܐܢ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ‬
Jesus asked them a question, ‫ܩܪܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܒܪܗ ܗܘ׃ ܣ‬
Matthew 22:46 And no one was
݁ܺ
݁ ‫ܐܣܪܝܢ ܡ‬
able to answer him a word, nor Matthew 23:4 ‫ܘܒܠܐ‬ ‫ܘ‬
from that day did anyone dare to ‫ܝ ܺ݁ܩܝܪ ݂ܳܬܐ ܘܣܝܡܝܢ ܥܠ ܟ ݂ܳܬܦ ݂ܳܬܐ ܕ ݂ܳܒܢܝ‬
݁ ݁ ݁ ݁ܺ
ask him any more questions. ‫ܐܢܫܐ ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ݁ܒܨ ݂ܳܒܥܗܘܢ ܠܐ‬
‫ܩܪܒܘܢ ܠܗܝܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܨ ݂ܳܒܝܢ ݁ܕܢ‬
Matthew 22:46 ‫ܫܟܚ‬݁ ‫ܘܠܐ ܐܢܫ ܐ‬
‫݁ܕܢ ݁ܬܠ ܠܗ ݁ܦ ݂ܳܬ ݂ܳܓܡܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܡܪܚ‬ Matthew 23:5 They do all their
‫ܘܬܗ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܘܒ ܡܢ ܗܘ ܝܘܡܐ ܠܡܫܐܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬ deeds to be seen by others. For
they make their phylacteries broad
Matthew 23:1 Then Jesus said to and their fringes long,
the crowds and to his disciples,
Matthew 23:5 ‫ܥܒ ݂ܳܕܝܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܟܠܗܘܢ‬ ݂ܳ
݁ ݁ ݁ܺ ݁
Matthew 23:1 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܠܠ‬ ‫ܥ ݂ܳܒܕܝܢ ܕܢ ݂ܳܬܚܙܘܢ ܠ ݂ܳܒܢܝ ܐܢܫܐ ܡ ݂ܳܦܬܝܢ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܓܝܪ ݁ܬ ݂ܳܦܠܝܗܘܢ ܘܡ‬
݁ܺ ‫ܥܡ ݁ܟܢܫܐ ܘܥܡ ݁ܬ‬ ‫ܘܪܟܝܢ ݁ܬ ݂ܳܟܠ ݂ܳܬܐ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃‬
‫݁ܕܡܪܛܘܛܝܗܘܢ׃‬
Matthew 23:2 "The scribes and
the Pharisees sit on Moses' seat, Matthew 23:6 and they love the
place of honor at feasts and the
Matthew 23:2 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠ‬ best seats in the synagogues
‫݁ܟܘܪܣܝܐ ݁ܕܡܘܫܐ ܺ݁ܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒܘ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬ ݁ܺ ݁ܺ ‫ܘܪ‬
݁ܺ Matthew 23:6 ‫ܚܡܝܢ ܪܫ ܣܡ ݂ܳܟܐ‬
‫ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ׃‬ ݁ܺ
݁ ‫ܘܪܫ ܡ‬
‫ܘܬ ݂ܳܒܐ ݁ܒ ݂ܳܟܢܘܫ ݂ܳܬܐ׃‬ ‫݁ܒܚܫܡܝ ݂ܳܬܐ‬
Matthew 23:3 so practice and
observe whatever they tell you-- Matthew 23:7 and greetings in the
but not what they do. For they marketplaces and being called
preach, but do not practice. rabbi by others.

Matthew 23:3 ‫݁ܟܠ ܡ ݁ܕܡ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬ Matthew 23:7 ‫ܘܫܠܡܐ ݁ܒܫܘܩܐ‬


݁ܺ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܕܢܗܘܘܢ ܡ ݂ܳܬܩܪܝܢ ܡܢ ܐܢܫܐ ܪ ݁ܒܝ׃ ݁ܕܢܐܡܪܘܢ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܬܛܪܘܢ ܛܪܘ ܘ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܘ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܘܢ‬ ݁ ‫ܥܒ ݂ܳܕܝܗܘܢ ݁ܕܝܢ ܠܐ ݁ܬ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬
݂ܳ ‫ܝܟ‬
݁ܺ
‫ܐܡܪܝܢ ݁ܓܝܪ ܘܠܐ ܥ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܕܝܢ׃ ܣ‬ Matthew 23:8 But you are not to
be called rabbi, for you have one
Matthew 23:4 They tie up heavy teacher, and you are all brothers.
burdens, hard to bear, and lay
them on people's shoulders, but Matthew 23:8 ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܝܢ ܠܐ‬
݁ܺ ݁
they themselves are not willing to ‫ܬ ݂ܳܬܩܪܘܢ ܪ ݁ܒܝ ܚ ݂ܳܕ ܗܘ ݁ܓܝܪ ܪ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ‬
move them with their finger. ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܠܟܘܢ ܐܚܐ ܐܢ ݁ܬܘܢ׃‬
neither enter yourselves nor allow
Matthew 23:9 And call no man those who would enter to go in.
your father on earth, for you have
one Father, who is in heaven. Matthew 23:13݁ܺ ‫ܺ݁ܘܝ ݂ܳܠܟܘܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬
݁
‫ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ‬ ݁
݂ܳ ‫ܐܦܐ ܕ‬ ݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬݁ ‫ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܢ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܠܬܐ ݁ܕܡ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݁ܬܐ ݁ܕܐܪܡܠ ݂ܳܬܐ ݁ܒܥ‬
Matthew 23:9 ‫ܐܒܐ ܠܐ ݁ܬܩܪܘܢ‬
݂ܳ ‫ܘ‬ ‫ܘܪܟܝܢ‬
݁ ݁
‫݂ܳܠܟܘܢ ܒܐܪܥܐ ܚ ݂ܳܕ ܗܘ ܓܝܪ‬ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܨܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ‬
‫ܘܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒܫܡܝܐ׃‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܒ‬ ‫݁ܬܩ ݁ܒܠܘܢ ݁ ܺ݁ܕܝܢܐ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪܐ׃ ܣ‬

Matthew 23:10 Neither be called Matthew 23:14


instructors, for you have one
instructor, the Christ. Matthew 23:14 ‫ܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܝ ݂ܳܠܟܘ‬
݁ܺ ݁ܺ ݁ ݁ ݁ ݁
‫ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܢܣܒܝ ܒܐܦܐ ܕܐܚ ݂ܳܝܕܝܢ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ ݂ܳܩܕܡ ݁ ܺ݁ܒܢܝ‬ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡ ݁ܠܟ‬
Matthew 23:10 ‫ܘܠܐ ݁ܬ ݂ܳܬܩܪܘܢ‬ ‫ܓܝܪ ܠܐ ܥܐܠܝܢ‬ ݁ ‫ܐܢܫܐ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
݂ܳ ‫ܡܕ ݁ܒܪܢܐ ܡܛܠ ݁ܕܚ ݂ܳܕ ܗܘ‬
‫ܡܕ ݁ܒܪ ݂ܳܢܟܘܢ‬ ݂ܳ ݁ܺ
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ݁ܕܥܐܠܝܢ ܠܐ ܫ ݂ܳܒ ܺ݁ܩܝܢ‬
‫ܡܫܝܚܐ׃‬ ݁ܺ
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܡܥܠ׃ ܣ‬
Matthew 23:11 The greatest Matthew 23:15 Woe to you,
among you shall be your servant. scribes and Pharisees, hypocrites!
For you travel across sea and land
Matthew 23:11 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ݁ܕܪ ݁ܒ‬ to make a single proselyte, and
‫݁ܒ ݂ܳܟܘܢ ܢܗܘܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܡܫܡܫܢܐ׃ ܣ‬ when he becomes a proselyte, you
make him twice as much a child of
Matthew 23:12 Whoever exalts hell as yourselves.
himself will be humbled, and
whoever humbles himself will be Matthew 23:15 ‫ܘܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬
exalted. ݁ܺ ݁ ݁ ݁ ݁ ݁ ݁ ݁ܺ ‫ܘܝ ݂ܳܠܟ‬
‫ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܢܣܒܝ ܒܐܦܐ ܕܡ ݂ܳܬܟܪܟܝܢ‬
݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܝܡܐ ܘܝ ݂ܳܒܫܐ ݁ܕ ݂ܳܬ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܘܢ ܚ ݂ܳܕ‬
Matthew 23:12 ‫ܡܢ ݁ܓܝܪ ݁ܕܢܪܝܡ‬
݁ܺ ‫ܓܝܘܪܐ ܘܡܐ ݁ܕܗܘܐ ܥ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܕܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ ݁ܺ ݁
‫ܢ ݂ܳܦܫܗ ܢ ݂ܳܬܡ ݁ܟ ݂ܳܟ ܘܡܢ ݁ܕܢܡ ݂ܳܟ ܢ ݂ܳܦܫܗ‬ ‫ܥܦܐ ܥܠ ݁ܝܟܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܓܗܢܐ ܐ‬ ݁ܺ ‫ܠܗ ݁ܒܪܗ ݁ܕ‬
݂ܳ
݁ܺ
‫ܢ ݁ܬ ݁ܬܪܝܡ׃ ܣ‬ ‫ܣ‬

Matthew 23:13 "But woe to you, Matthew 23:16 "Woe to you,


scribes and Pharisees, hypocrites! blind guides, who say, 'If anyone
For you shut the kingdom of swears by the temple, it is nothing,
heaven in people's faces. For you but if anyone swears by the gold
of the temple, he is bound by his Matthew 23:20 So whoever
oath.' swears by the altar swears by it
and by everything on it.
Matthew 23:16 ‫ܘܕܐ‬ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܘܝ ݂ܳܠܟܘܢ ܢ ݂ܳܓ‬
‫ܣܡܝܐ ݁ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢ ܕܝܡܐ‬
݁ ݁ ݁
Matthew 23:20 ‫ܡܢ ݁ܕܝܡܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬
‫݁ܒܗ ݁ܝܟܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡ ݁ܕܡ ܡܢ ݁ܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܡ ݂ܳܕ ݁ܒܚܐ ܝܡܐ ݁ܒܗ ܘ ݂ܳܒ ݂ܳܟܠ ܡܐ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬ‬
‫ܗܒܐ ݁ܕ ݂ܳܒܗ ݁ܝܟܠܐ ܚܐ ݂ܳܒ׃‬
݂ܳ ‫݁ܕܝܡܐ ݁ܒ ݂ܳܕ‬ ‫ܠܥܠ ܡܢܗ׃‬

Matthew 23:17 You blind fools! Matthew 23:21 And whoever


For which is greater, the gold or swears by the temple swears by it
the temple that has made the gold and by him who dwells in it.
sacred?
Matthew 23:21 ‫ܘܡܢ ݁ܕܝܡܐ‬
Matthew 23:17 ‫ܣ ݂ܳܟܠܐ ܘܣܡܝܐ‬ ‫݁ܒܗ ݁ܝܟܠܐ ܝܡܐ ݁ܒܗ ܘ ݂ܳܒܡܢ ݁ܕܥܡܪ ݁ܒܗ׃‬
‫ܗܒܐ ܐܘ ܗ ݁ܝܟܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܢܐ ݁ܓܝܪ ܪ ݂ܳܒ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫݁ܕܗܘ ܡܩ ݁ܕܫ ܠܗ ݂ܳܠܕ‬
‫ܗܒܐ׃‬ Matthew 23:22 And whoever
swears by heaven swears by the
Matthew 23:18 And you say, 'If throne of God and by him who sits
anyone swears by the altar, it is upon it.
nothing, but if anyone swears by
the gift that is on the altar, he is Matthew 23:22 ‫ܘܡܢ ݁ܕܝܡܐ ݁ܒܫܡܝܐ‬
bound by his oath.' ‫ܝܡܐ ݁ܒ ݂ܳܟܘܪܣܝܗ ݁ܕܐܠܗܐ ܘ ݂ܳܒܡܢ ݁ܕܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ‬
‫ܠܥܠ ܡܢܗ׃ ܣ‬
Matthew 23:18 ‫ܘܡܢ ݁ܕܝܡܐ‬
‫݁ܒܡ ݂ܳܕ ݁ܒܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡ ݁ܕܡ ܡܢ ݁ܕܝܢ‬ Matthew 23:23 "Woe to you,
‫ܘܪܒܢܐ ݁ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܚܐ ݂ܳܒ׃‬
݁ ‫݁ܕܝܡܐ ݁ܒܩ‬
scribes and Pharisees, hypocrites!
For you tithe mint and dill and
Matthew 23:19 You blind men! cumin, and have neglected the
For which is greater, the gift or the weightier matters of the law:
altar that makes the gift sacred? justice and mercy and faithfulness.
݁ܺ ‫ܣ ݂ܳܟܠܐ ܘ‬ These you ought to have done,
Matthew 23:19 ‫ܥܘܝܪܐ‬ without neglecting the others.
‫ܘܪܒܢܐ ܐܘ ܡ ݂ܳܕ ݁ܒܚܐ‬
݁ ‫ܡܢܐ ܪ ݂ܳܒ ܩ‬
݁ ‫݁ܕܡܩ ݁ܕܫ ܠܩ‬
‫ܘܪܒܢܐ׃‬ Matthew
݁ܺ 23:23 ‫ܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܝ ݂ܳܠܟܘ‬
݁ ݁ ݁ ݁
‫ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܢܣܒܝ ܒܐܦܐ ܕܡܥܣܪܝܢ‬
‫ܘܟܡܘܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܫܒ ݁ܬܐ‬
݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܢܢܥܐ ܘ‬
‫ܩܬܘܢ ܝ ܺ݁ܩܝܪ ݂ܳܬܗ ݁ܕܢܡܘܣܐ ݁ ܺ݁ܕܝܢܐ‬ ݁ ‫ܫܒ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܘܬܐ ܗܠܝܢ ݁ܕܝܢ ܘܠܐ‬
݂ܳ ‫ܘܚܢܢܐ ܘܗܝܡܢ‬ dead people's bones and all
݁ ݁ ‫ܗܘܐ ݁ܕ ݂ܳܬ‬
݁ ‫ܥܒ ݂ܳܕܘܢ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܬ‬
‫ܫܒܩܘܢ׃‬ uncleanness.
‫ܣ‬
Matthew 23:27 ‫ܘܝ ܺ݁ ݂ܳܠܟܘܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬
Matthew 23:24 You blind guides, ‫ܐܦܐ ݁ܕ ݂ܳܕܡܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬ ݁ ‫ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܢ‬
straining out a gnat and ‫ܠܩ ݂ܳܒܪܐ ܡ ݂ܳܟܠܫܐ ݁ܕܡܢ ݂ܳܠܒܪ ܡ ݂ܳܬܚܙܝܢ‬
‫ܠܓܘ ݁ܕܝܢ ܡܠܝܢ ݁ܓܪܡܐ‬ ݁ܺ ݁
swallowing a camel! ݂ܳ ‫ܫܦܝܪܐ ܡܢ‬
‫ܘܬܐ׃‬݂ܳ ‫ܘܟܠܗ ܛ ݂ܳܢܦ‬
݂ܳ ‫ܝܬܐ‬݂ܳ ‫݁ܕ ܺ݁ܡ‬
Matthew 23:24 ‫ܘܕܐ ܣܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܢ ݂ܳܓ‬
݁ܺ
‫ܠܥܝܢ ݁ܓܡܠܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܡܨܠܠܝܢ ݁ܒܩܐ‬
݁ܺ ‫ܘܒ‬ Matthew 23:28 So you also
outwardly appear righteous to
Matthew 23:25 "Woe to you, others, but within you are full of
scribes and Pharisees, hypocrites! hypocrisy and lawlessness.
For you clean the outside of the
cup and the plate, but inside they Matthew 23:28 ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܐܦ‬
are full of greed and self- ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡܢ ݂ܳܠܒܪ ܡ ݂ܳܬܚܙܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
‫ܠܓܘ‬ ݁ܺ ݁ ݂ܳ ‫ܠ ݂ܳܒܢܝ ܐܢܫܐ ܐ‬
indulgence. ݂ܳ ‫ܝܟ ܙܕܝܩܐ ܘܡܢ‬
‫ܐܦܐ׃‬݁ ‫ܡܠܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܥܘܠܐ ܘܡܣ ݂ܳܒ ݁ܒ‬
‫ܣ‬
Matthew 23:25 ‫ܺ݁ܘܝ ݂ܳܠܟܘܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬
‫ܡܕ ݁ܟܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
݂ܳ ‫ܐܦܐ ݁ܕ‬ ݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬ ݁ ‫ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܢ‬
‫ܠܓܘ ݁ܕܝܢ ܡܠܝܢ‬ ݁
݂ܳ ‫ܒܪܗ ܕ ݂ܳܟܣܐ ܘ ݂ܳܕܙ ݂ܳܒܘܪܐ‬
݁ Matthew 23:29 "Woe to you,
‫ܘܦܝܐ ܘܥܘܠܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܚܛ‬ scribes and Pharisees, hypocrites!
For you build the tombs of the
Matthew 23:26 You blind prophets and decorate the
Pharisee! First clean the inside of monuments of the righteous,
the cup and the plate, that the
outside also may be clean. Matthew 23:29 ‫ܘܝ ܺ݁ ݂ܳܠܟܘܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬
‫ܐܦܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ ݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬ ݁ ‫ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܢ‬
݁ ݁ܺ ݁ ݁ܺ ݁
݁ܺ ݁ܺ ݁ ‫ܩ ݂ܳܒܪܐ ܕ ݂ܳܢܒܝܐ ܘܡܨܒ ݂ܳܬܝܢ ܐܢܬܘܢ‬
Matthew 23:26 ‫݁ܕ ݁ܟܘ‬ ‫ܦܪܝܫܐ ܥܘܝܪܐ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܩܒܘܪܐ ݁ܕܙ‬
‫݁ܕ ݂ܳܟܣܐ ܘ ݂ܳܕܙ ݂ܳܒܘܪܐ ݁ܕܗܘܐ‬ ‫ܘܩܕܡ ݁ܓܘܗ‬ ‫ܠ‬ ‫׃‬ ‫ܐ‬‫ܝܩ‬ ‫ܕ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־‬
݂ܳ ‫݁ܒ‬
݂ܳ
‫ܐܦ ݁ܒܪܗܘܢ ݁ܕ ݂ܳܟܐ׃ ܣ‬
Matthew 23:30 saying, 'If we had
lived in the days of our fathers, we
Matthew 23:27 "Woe to you,
would not have taken part with
scribes and Pharisees, hypocrites!
them in shedding the blood of the
For you are like whitewashed
prophets.'
tombs, which outwardly appear
beautiful, but within are full of
݁ܺ ‫ܩܦܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܘܡܢܗܘܢ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܘܙ‬
Matthew 23:30 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
‫݁ܕܐܠܘ ܗܘܝܢ ݁ܒܝܘܡܝ ܐ ݂ܳܒܗܝܢ ܠܐ ܗܘܝܢ‬ ‫ܡܢ ݁ܓ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܒ ݂ܳܟܢܘܫ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܬ ݂ܳܦܐ ݁ܒ ݂ܳܕܡܐ ݁ܕ‬
݁ ‫ܗܘܝܢ ܠܗܘܢ ܫ‬ ‫ܡܕܝܢܐ׃‬݁ܺ ‫ܡܕܝܢܐ ܠ‬ ݁ܺ ‫ܘܬ ݁ܪܕ ݂ܳܦܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ‬݂ܳ
‫ܢܒܝܐ׃‬ ݂ܳ ݂ܳ

Matthew 23:31 Thus you witness Matthew 23:35 so that on you


against yourselves that you are may come all the righteous blood
sons of those who murdered the shed on earth, from the blood of
prophets. innocent Abel to the blood of
Zechariah the son of Barachiah,
Matthew 23:31 ‫ܣܗܕܝܢ‬ ݁ܺ whom you murdered between the
݂ܳ ‫ܡ ݂ܳܕܝܢ ܡ‬
݁ ݁
‫ܫܟܘܢ ܕ ݂ܳܒܢܝܐ ܐܢܬܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܥܠ ܢ ݂ܳܦ‬ sanctuary and the altar.
݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܕܗܢܘܢ ݁ܕܩܛܠܘ ܠ‬
‫ܢܒܝܐ׃ ܣ‬
Matthew 23:35 ‫ܐܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ ܺ݁ܢ‬
Matthew 23:32 Fill up, then, the ‫ܐܬܐܫ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ ‫ܥܠ ݁ܝܟܘܢ ݁ܟܠܗ ݁ܕܡܐ ݁ܕܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ݁ܕ‬
‫ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ݁ܕܡܗ ݁ܕܗ ݂ܳܒܝܠ ܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ‬
measure of your fathers. ‫ܥܕܡܐ ܠ ݂ܳܕܡܗ ݁ܕ ݂ܳܙܟܪܝܐ ݁ܒܪ ݁ܒܪ ݂ܳܟܝܐ ܗܘ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܠܬܘܢ ݁ܒܝܢܝ ܗ ݁ܝܟܠܐ ܠܡ ݂ܳܕ ݁ܒܚܐ׃‬ ݁ ‫݁ܕܩܛ‬
Matthew 23:32 ‫ܘܐܦ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
݂ܳ ‫ܘܚܬܐ ݁ܕ‬
‫ܐܒܗ ݁ܝܟܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܡܠܘ ܡܫ‬ Matthew 23:36 Truly, I say to
you, all these things will come
Matthew 23:33 You serpents, you upon this generation.
brood of vipers, how are you to
escape being sentenced to hell? Matthew 23:36 ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬
‫ܐܬܝܢ ܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ ܥܠ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ܺ݁ܢ‬
Matthew 23:33 ‫ܚܘܘ ݂ܳܬܐ ܝ ݁ܠܕܐ‬ ‫ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ׃ ܣ‬
‫ܐܟ ݂ܳܕܢܐ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܬܥܪܩܘܢ ܡܢ ݁ ܺ݁ܕܝܢܐ‬
݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫ܓܗܢܐ ݁ܣ ݁ܣ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܕ‬
݂ܳ Matthew 23:37 "O Jerusalem,
Jerusalem, the city that kills the
Matthew 23:34 Therefore I send prophets and stones those who are
you prophets and wise men and sent to it! How often would I have
scribes, some of whom you will gathered your children together as
kill and crucify, and some you will a hen gathers her brood under her
flog in your synagogues and wings, and you would not!
persecute from town to town,
݁ܺ ݁ܺ
Matthew݁ܺ ݁ 23:37 ‫ܡ‬‫ܫܠ‬ ‫ܘܪ‬ ‫ܐ‬ ‫ܡ‬ ‫ܫܠ‬ ‫ܘܪ‬ ‫ܐ‬
Matthew 23:34 ‫ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܐ‬ ݁ܺ
‫ܩܛܠ ݂ܳܬ ݂ܳܢܒܝܐ ܘܪ ݂ܳܓܡ ݂ܳܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܠܝܚܝܢ‬݁ܺ
݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܢܐ ܡܫ ݁ܕܪ ܐܢܐ ܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ‬ ݁ ‫ܝܬ ݁ܕ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܠܘ ݂ܳܬܗ ݁ܟܡܐ ܙ ݂ܳܒ ܺ݁ܢܝܢ‬
‫ܢܒ ܺ݁ܝܐ‬ ‫ܐܟܢܫ ݁ܒܢ ݁ܝܟܝ‬ ݂ܳ ‫ܨܒ‬
‫ܘܚ ݁ ܺ݁ܟܝܡܐ ܘܣ ݂ܳܦܪܐ ܡܢܗܘܢ ܩܛܠܝܢ‬
‫ܘܓܝܗ‬ ݁ ݁ ݁ ݁ ݂ܳ ‫ܐ‬ ݁ ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܠܐ ݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܝܟ ܕ ݂ܳܟܢܫܐ ܬܪܢ ݂ܳܓܘܠܬܐ ܦܪ‬ ‫ܫܬ ݂ܳܒܩ‬
‫ܝܬܘܢ׃‬݁ ‫ܨܒ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܚ‬
݂ܳ ‫ܝܬ ݁ܓ ݂ܳܦܝܗ ܘܠܐ‬ ݁ ‫ܗ ݁ܪܟܐ ݁ ܺ݁ܟܐܦ ܥܠ ݁ ܺ݁ܟܐܦ ݁ܕܠܐ ݁ܬ‬
‫ܣܬ ݂ܳܬܪ׃‬
‫ܣ‬
Matthew 23:38 See, your house is
left to you desolate. Matthew 24:3 As he sat on the
Mount of Olives, the disciples
Matthew 23:38 ‫ܫܬ ݂ܳܒܩ‬ ݁ ‫ܗܐ ܡ‬ came to him privately, saying,
݁ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܒ‬
‫ܝܬ ݂ܳܟܘܢ ܚ ݁ܪܒܐ׃‬ "Tell us, when will these things
be, and what will be the sign of
Matthew 23:39 For I tell you, you your coming and of the close of
will not see me again, until you the age?"
say, 'Blessed is he who comes in
the name of the Lord.'" Matthew 24:3 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܺ݁ܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ܝܫܘܥ ܥܠ‬
݂ܳ
݁ܺ ݁ ݁ ݁
‫ܛܘܪܺ݁ܐ ܕܙܝܬܐ ܩܪ ݂ܳܒܘ ܬܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬
‫ܘܐܡܪܝܢ ݁ܒܝܢܝܗܘܢ ܘܠܗ ܐܡܪ ܠܢ‬
Matthew 23:39 ‫ܐܡܪܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬ ‫ܐܡ ݂ܳܬܝ ܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ ܘܡܢܐ ܗܝ ܐ ݂ܳܬܐ‬
݂ܳ ‫ܺ݁ ݁ܓܝܪ ݁ܕܠܐ ݁ܬ ܺ݁ܚܙܘܢܢܝ ܡܢ ܗܫܐ‬
‫ܥܕܡܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܕܡ‬
‫ܐܬܐ ݁ܒܫܡܗ‬ ݂ܳ ‫ܝܟ ܗܘ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܬܐܡܪܘܢ ݁ܒܪ‬ ‫ܐܬ ݂ܳܝܬ ݂ܳܟ ܘ ݂ܳܕܫܘܠܡܗ ݁ܕܥܠܡܐ׃‬݂ܳ
‫݁ܕܡܪܝܐ׃ ܣ‬
Matthew 24:4 And Jesus
Matthew 24:1 Jesus left the answered them, "See that no one
temple and was going away, when leads you astray.
his disciples came to point out to
him the buildings of the temple. Matthew 24:4 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ‬
‫ܠܗܘܢ ܐ ݁ܙܕܗܪܘ ܠܐ ܐܢܫ ܢܛܥ ݂ܳܝܟܘܢ׃‬
Matthew 24:1 ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ܝܫܘܥ ܡܢ‬
݁ܺ ‫ܠܡܐܙܠ ܘܩܪ ݂ܳܒܘ ݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݁ܺ ‫ܗܝ ݁ܟܠܐ‬ Matthew 24:5 For many will
‫ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ݁ܒܢܝܢܗ ݁ܕܗ ݁ܝܟܠܐ׃‬ come in my name, saying, 'I am
the Christ,' and they will lead
Matthew 24:2 But he answered many astray.
them, "You see all these, do you
not? Truly, I say to you, there will Matthew 24:5 ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ݁ܓܝܪ‬
‫ܘܢܐܡܪܘܢ ݁ܕܐܢܐ ܐܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܐܬܘܢ ݁ܒܫܡܝ‬
݂ܳ ‫ܺ݁ܢ‬
not be left here one stone upon ݁ܺ
another that will not be thrown ‫ܡܫܝܚܐ ܘܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܢܛܥܘܢ׃‬
down."
Matthew 24:6 And you will hear
Matthew 24:2 ‫ ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬of wars and rumors of wars. See
‫ܠܐ ܗܐ ܚܙܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ‬ that you are not alarmed, for this
must take place, but the end is not Matthew 24:10 And then many
yet. will fall away and betray one
another and hate one another.
Matthew 24:6 ‫ܝܕܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܥܬ‬݁ܺ
݂ܳ ݂ܳ
‫ܠܡܫܡܥ ܺ݁ܩܐܪܣܐ ܘܫܡܥܐ ݁ܕܩܪ ݂ܳܒܐ ܚܙܘ‬ Matthew 24:10 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܢ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠܘܢ‬
‫ܘܕܘܢ ܘܠܐ ݁ܓܝܪ ݁ܕ ݂ܳܟܠܗܝܢ‬
݂ܳ ‫ܠܐ ݁ܬ ݁ܬ ݁ܕ‬ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘܢܣܢܘܢ ܚ ݂ܳܕ ܠܚ ݂ܳܕ ܘܢܫܠܡܘܢ‬
‫ܥܕ ݁ ܺ݁ܟܝܠ ܫܘܠܡܐ׃‬
݂ܳ ‫ܢܗܘܝܢ ܐܠܐ ܠܐ‬ ‫ܚ ݂ܳܕ ܠܚ ݂ܳܕ׃‬

Matthew 24:7 For nation will rise Matthew 24:11 And many false
against nation, and kingdom prophets will arise and lead many
against kingdom, and there will be astray.
famines and earthquakes in
various places. Matthew 24:11 ‫ܢܒܝܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
‫݁ܕ ݁ܓܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܘܢܛܥܘܢ ܠܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ׃‬
Matthew 24:7 ‫ܢܩܘܡ ݁ܓܝܪ ܥܡܐ‬
݂ܳ ‫ܘܬܐ ܥܠ ܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܠ ܥܡܐ ܘܡ ݁ܠܟ‬ Matthew 24:12 And because
‫ܘܬܢܐ ܘܙܘܥܐ‬ ݁ ‫ܘܢܗܘܘܢ ݁ܟ ݂ܳܦܢܐ ܘܡ‬
݁ ‫ܘܟܐ ݁ܕ‬
݁ ‫݁ܒ ݂ܳܕ‬ lawlessness will be increased, the
‫ܘܟܐ׃‬
love of many will grow cold.
Matthew 24:8 All these are but Matthew 24:12 ‫ܘܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܡܛܠ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐ‬
the beginning of the birth pains.
‫ܘܒܐ ݁ܕܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ׃‬
݁ ‫ܥܘܠܐ ݂ܳܢܦܘܓ ܚ‬
݂ܳ
Matthew 24:8 ‫ܗܠܝܢ ݁ܕܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ‬
݁ܺ Matthew 24:13 But the one who
‫ܪܫܐ ܐܢܝܢ ݁ܕܚ ݂ܳܒܠܐ׃ ܣ‬
endures to the end will be saved.
Matthew 24:9 "Then they will Matthew 24:13 ‫ܡܢ ݁ܕܢܣ ݁ܝܒܪ ݁ܕܝܢ‬
deliver you up to tribulation and
‫ܪܬܐ ܗܘ ܺ݁ܢܚܐ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܥܕܡܐ ܠܚ‬݂ܳ
put you to death, and you will be
hated by all nations for my name's
Matthew 24:14 And this gospel of
sake.
the kingdom will be proclaimed
throughout the whole world as a
Matthew 24:9 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܢܫܠܡܘܢ ݂ܳܟܘܢ‬
‫ܘܬܗܘܘܢ‬݂ܳ ‫ܠܐܘܠܨܢܐ ܘܢܩܛܠܘܢ ݂ܳܟܘܢ‬ testimony to all nations, and then
‫ܝܐܝܢ ܡܢ ݁ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܡܛܠ‬ ݁ܺ
݁ܺ ‫ܣܢ‬ the end will come.
‫ܫܡܝ׃‬
Matthew 24:14 ‫ܘܬ ݂ܳܬ ݁ܟܪܙ ܗ ݂ܳܕܐ‬ ݂ܳ
݁
‫ܘܬܐ ܒ ݂ܳܟܠܗ ܥܠܡܐ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܪܬܐ ܕܡܠܟ‬݂ܳ ‫ܣܒ‬݂ܳ
‫ܘܬܐ ݁ܕ ݂ܳܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܘܗ ݁ܝܕܝܢ‬ ݁ ‫ܠܣ‬
݂ܳ ‫ܗܕ‬ those who are nursing infants in
‫ܐܬܐ ܫܘܠܡܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܢ‬ those days!

Matthew 24:15 "So when you see Matthew 24:19 ‫ܘܝ ݁ܕܝܢ ݂ܳܠܒܛܢ ݂ܳܬܐ‬
the abomination of desolation ‫ܘܠܐܝܠܝܢ ݁ܕܡܝܢܩܢ ݁ܒܗܢܘܢ ܝܘܡ ݂ܳܬܐ׃ ܣ‬
spoken of by the prophet Daniel,
standing in the holy place (let the Matthew 24:20 Pray that your
reader understand), flight may not be in winter or on a
Sabbath.
Matthew 24:15 ‫ܡܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕܚܙ ݁ܝܬܘܢ‬
‫ܐܬܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫ܘܪܒܐ ݁ܕ‬
݁ ‫ܐ ݂ܳܬܐ ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ ݁ܕܚ‬
Matthew 24:20 ‫ܨܠܘ ݁ܕܝܢ ݁ܕܠܐ‬
‫ܘܟ ݂ܳܬܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܕ ܺ݁ܢܝܐܝܠ‬
݁ ‫ܢܒܝܐ ݁ܕܩܝܡܐ ݁ܒ ݂ܳܕ‬ ݁ܺ ‫ܢܗܘܐ ܥܪ‬
݁ ‫ܝܫܬܐ ܗܘ ݁ܕܩܪܐ ܢ‬ ݁ ‫ܩ ݁ ܺ݁ܕ‬ ‫ܘܩ ݂ܳܝܟܘܢ ݁ܒܣ ݂ܳܬܘܐ ܘܠܐ‬
‫ܣܬ ݁ܟܠ׃‬ ‫݁ܒܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ׃‬
Matthew 24:16 then let those who Matthew 24:21 For then there will
are in Judea flee to the mountains. be great tribulation, such as has
not been from the beginning of the
Matthew 24:16 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܝܠܝܢ‬ world until now, no, and never
‫ܘܕ ܐܢܘܢ ܢܥܪܩܘܢ ܠܛܘܪܐ׃‬݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܗ‬ will be.

Matthew 24:17 Let the one who is Matthew 24:21 ‫ܢܗܘܐ ݁ܓܝܪ ܗ ݁ܝܕܝܢ‬
on the housetop not go down to ‫ܺ݁ܐܘܠܨܢܐ ܪ ݁ܒܐ ܐܝܢܐ ݁ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ‬
take what is in his house, ‫ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܘܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܬܗ ݁ܕܥܠܡܐ ܘ‬݂ܳ ‫ܪ ܺ݁ܫ‬
‫ܢܗܘܐ׃‬
Matthew 24:17 ‫ܐܓܪܐ‬ ݁ ‫ܘܗܘ ݁ܕ ݂ܳܒ‬
݁ ‫ܘܬ ܠܡܣ ݂ܳܒ ݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒ‬
‫ܝܬܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ܠܐ ܢܚ‬ Matthew 24:22 And if those days
had not been cut short, no human
Matthew 24:18 and let the one being would be saved. But for the
who is in the field not turn back to sake of the elect those days will be
take his cloak. cut short.

Matthew 24:18 ‫ܘܐܝܢܐ ݁ܕ ݂ܳܒܚܩܠܐ‬ Matthew 24:22 ‫ܺ݁ܘܐܠܘ ܠܐ‬


݁ ‫ܗܦ ݂ܳܟ ݂ܳܠܒ‬
‫ܣܬܪܗ ܠܡܣ ݂ܳܒ‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ܠܐ ܢ ݂ܳܬ‬ ‫ܐ ݂ܳܬ ݁ܟܪܝܘ ܝܘܡ ݂ܳܬܐ ܗܢܘܢ ܠܐ ܚܝܐ‬
‫݂ܳܠܒܫܗ׃ ܣ‬ ‫ܗܘܐ ݁ܟܠ ݁ܒܣܪ ܡܛܠ ݁ܓ ݂ܳܒܝܐ ݁ܕܝܢ‬
‫ܢ ݂ܳܬ ݁ܟܪܘܢ ܝܘܡ ݂ܳܬܐ ܗܢܘܢ׃ ܣ‬
Matthew 24:19 And alas for
women who are pregnant and for
Matthew 24:23 Then if anyone Matthew 24:27 For as the
says to you, 'Look, here is the lightning comes from the east and
Christ!' or 'There he is!' do not shines as far as the west, so will be
believe it. the coming of the Son of Man.

Matthew 24:23 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܢ ܐܢܫ‬ Matthew 24:27 ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܓܝܪ‬


݁ܺ ‫ܺ݁ܢܐܡܪ ݂ܳܠܟܘܢ ܗܐ ܗ ݁ܪܟܐ ܗܘ‬
‫ܡܫܝܚܐ‬ ‫݁ܕ ݂ܳܒܪܩܐ ܢ ݂ܳܦܩ ܡܢ ܡ ݂ܳܕܢܚܐ ܘܡ ݂ܳܬܚܙܐ‬
‫ܐܘ ܗ ݁ܪܟܐ ܠܐ ݁ܬܗܝܡܢܘܢ׃‬ ‫ܥܪܒܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ ݁ܬܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܕܡܐ ܠܡ‬ ݂ܳ
݁ ݁
‫ܐܬ ݂ܳܝܬܗ ܕ ݂ܳܒܪܗ ܕܐܢܫܐ׃ ܣ‬݁ܺ
݂ܳ ‫ܡ‬
Matthew 24:24 For false christs
and false prophets will arise and Matthew 24:28 Wherever the
perform great signs and wonders, corpse is, there the vultures will
so as to lead astray, if possible, gather.
even the elect.
Matthew 24:28 ‫ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܕܐܢ‬
Matthew 24:24 ‫ܢܩܘܡܘܢ ݁ܓܝܪ‬ ‫ܢܗܘܐ ݁ܦ ݂ܳܓܪܐ ݁ܬܡܢ ܢ ݂ܳܬ ݁ܟܢܫܘܢ ܢܫܪܐ׃‬
‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܢܒܝܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ݁ܕ ݂ܳܒ‬ ݁ܺ
݁ܺ ݂ܳ ‫ܡܫܝܚܐ ݁ܕ ݁ܓܠܐ ܘ‬ ‫ܣ‬
݂ܳ ‫ܘܪܒ ݂ܳܬܐ ܐ‬
‫ܝܟ‬ ݂ܳ ‫ܘܢ ݁ܬܠܘܢ ܐ ݂ܳܬܘ ݂ܳܬܐ ܪ‬
‫ܫܟܚܐ ܐܦ ܠ ݂ܳܓ ݂ܳܒܝܐ׃‬ ݁ ‫݁ܕܢܛܥܘܢ ܐܢ ܡ‬ Matthew 24:29 "Immediately
after the tribulation of those days
Matthew 24:25 See, I have told the sun will be darkened, and the
you beforehand. moon will not give its light, and
the stars will fall from heaven, and
Matthew 24:25 ‫ܗܐ ܩ ݁ܕܡ ݂ܳܬ ܐܡܪ ݂ܳܬ‬ the powers of the heavens will be
‫݂ܳܠܟܘܢ׃ ܣ‬ shaken.

Matthew 24:26 So, if they say to Matthew 24:29 ‫ܚܕܐ ݁ܕܝܢ ݁ܒ ݂ܳܬܪ‬݂ܳ ‫ܡ‬
݁
‫ܐܘܠܨܢܐ ܕܝܘܡ ݂ܳܬܐ ܗܢܘܢ ܫܡܫܐ‬
you, 'Look, he is in the
wilderness,' do not go out. If they ‫ܢܚܫ ݂ܳܟ ܘܣܗܪܐ ܠܐ ܢܚܘܐ ܢܘܗܪܗ‬
‫ܘܟ ݂ܳܒܐ ܢ ݁ܦܠܘܢ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܚܝܠܐ‬݁ ‫ܘܟ‬ ݂ܳ
say, 'Look, he is in the inner
‫݁ܕܫܡܝܐ ܢ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܙܝܥܘܢ׃‬
rooms,' do not believe it.

Matthew 24:26 ‫ܐܢ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬ Matthew 24:30 Then will appear


݁ ‫ܺ݁ܢܐܡܪܘܢ ܠ ݂ܳܟܘܢ ܗܐ ݁ܒܚ‬
‫ܘܪܒܐ ܗܘ‬ in heaven the sign of the Son of
‫ܠܐ ݁ܬ ݁ܦܩܘܢ ܐܘ ݁ܕܗܐ ݁ܒ ݂ܳܬܘܢܐ ܗܘ‬ Man, and then all the tribes of the
‫ܠܐ ݁ܬܗܝܡܢܘܢ׃‬ earth will mourn, and they will see
the Son of Man coming on the
clouds of heaven with power and Matthew 24:33 ‫ܗ ݂ܳܟܢܐ ܐܦ‬
great glory. ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡܐ ݁ܕܚܙ ݁ܝܬܘܢ ܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ‬
‫ܠܬܪܥܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕܥܘ ݁ܕܡܛ ݂ܳܬ ܠܗ‬
Matthew 24:30 ‫ܘܗ ݁ܝܕܝܢ ܢ ݂ܳܬܚܙܐ‬
‫ܺ݁ܢܝܫܗ ݁ܕ ݂ܳܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ݁ܒܫܡܝܐ ܘܗ ݁ܝܕܝܢ‬ Matthew 24:34 Truly, I say to
‫ܪܩܕܢ ݁ܟܠܗܝܢ ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ݁ܕܐܪܥܐ‬ ݂ܳ ‫ܢ‬ you, this generation will not pass
‫ܐܬܐ ܥܠ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܘܢܚܙܘܢ ܠ ݂ܳܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕ‬ away until all these things take
‫ܘܒܚܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܢܢܝ ܫܡܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܘܫ‬
place.
‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ׃‬
Matthew 24:34 ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬
Matthew 24:31 And he will send ݁ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܠܐ ݁ܬ‬
‫ܥܒܪ ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ‬
out his angels with a loud trumpet ‫ܥܕܡܐ ݁ܕܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ ܢܗܘܝܢ׃‬ ݂ܳ
call, and they will gather his elect
from the four winds, from one end Matthew 24:35 Heaven and earth
of heaven to the other. will pass away, but my words will
not pass away.
Matthew 24:31 ‫ܐܟܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܢܫ ݁ܕܪ ܡܠ‬
‫ܥܡ ܺ݁ܫ ݂ܳܝܦܘܪܐ ܪ ݁ܒܐ ܘ ݂ܳܢܟܢܫܘܢ ܺ݁ܠ ݂ܳܓ ݂ܳܒܝܐ‬
‫݁ ܺ݁ܕܝܠܗ ܡܢ ܐ ݁ܪܒܥ ݂ܳܬ ܪܘܚܐ ܡܢ ܪܫܗܘܢ‬ Matthew 24:35 ‫ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ‬
݁ ‫ܥܒܪܘܢ ܘܡܠܝ ܠܐ ܢ‬
݁ ‫ܢ‬
‫ܥܕܡܐ ܠܪܫܗܘܢ׃ ܣ‬
݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܕܫܡܝܐ ܘ‬ ‫ܥܒܪܢ׃ ܣ‬

Matthew 24:32 "From the fig tree Matthew 24:36 "But concerning
learn its lesson: as soon as its that day and hour no one knows,
branch becomes tender and puts not even the angels of heaven, nor
out its leaves, you know that the Son, but the Father only.
summer is near.
Matthew 24:36 ‫ܥܠ ܝܘܡܐ ݁ܕܝܢ ܗܘ‬
‫ܥܬܐ ܗܝ ܐܢܫ ܠܐ ܝ ݂ܳܕܥ ܐ ݂ܳܦܠܐ‬݂ܳ ‫ܘܥܠ ܫ‬
Matthew 24:32 ‫ܡܢ ݁ ܺ݁ܬ ݁ܬܐ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝܠ ݂ܳܦܘ‬
݁ܺ ‫ܘܦ‬
‫ܪܥܝܢ‬ ݁ ‫ܚܕܐ ݁ܕܣ‬
݂ܳ ‫ܘܟܝܗ ܪ ݂ܳܟܢ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܐ ݁ܕܡ‬݂ܳ ‫݁ܦܠ‬ ݂ܳ ‫ܐܟܐ ݁ܕܫܡܝܐ ܐܠܐ ܐ ݂ܳܒܐ ݁ܒܠܚ‬
‫ܘܕ׃‬ ݂ܳ ‫ܡܠ‬
‫ܣ‬
‫ܛ ݂ܳܪܦܝܗ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܡܛܐ ܩܝܛܐ׃‬
Matthew 24:37 For as were the
Matthew 24:33 So also, when you
days of Noah, so will be the
see all these things, you know that
coming of the Son of Man.
he is near, at the very gates.
Matthew 24:37 ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕܝܘܡܝ‬
݁ܺ ‫ܢܘܚ ܗܟܢܐ ݁ܬܗܘܐ ܡ‬
‫ܐܬ ݂ܳܝܬܗ ݁ܕ ݂ܳܒܪܗ‬݂ܳ ݂ܳ
‫ܕܐܢܫܐ׃‬ ݁
Matthew 24:42 Therefore, stay
Matthew 24:38 For as in those awake, for you do not know on
days before the flood they were what day your Lord is coming.
eating and drinking, marrying and
giving in marriage, until the day Matthew 24:42 ‫ܐ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܥܝܪܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬
when Noah entered the ark, ‫ܥܬܐ‬
݂ܳ ‫ܐܝܕܐ ܫ‬݂ܳ ‫݁ܕܠܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܒ‬
‫ܐ ݂ܳܬܐ ܡ ݂ܳܪܟܘܢ׃ ܣ‬
Matthew
݁ܺ 24:38 ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܓܝܪ‬
‫ܘܦܢܐ ܐ ݂ܳܟܠܝܢ‬݂ܳ ‫ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ݂ܳܩܕܡ ܛ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬ Matthew 24:43 But know this,
‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ‬ ݁ܺ ݁ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܘܫ ݂ܳܬܝܢ ܘܢܣܒܝܢ ܢܫܐ ܘܝܗܒܝܢ‬ that if the master of the house had
‫ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ݁ܕܥܠ ܢܘܚ ݂ܳܠܟܘܝܠܐ׃‬ ݂ܳ known in what part of the night
the thief was coming, he would
Matthew 24:39 and they were have stayed awake and would not
unaware until the flood came and have let his house be broken into.
swept them all away, so will be the
coming of the Son of Man. Matthew 24:43 ‫ܗ ݂ܳܕܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕܥܘ‬
‫ܐܝܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܬܐ ݁ܒ‬ ݁ ‫݁ܕܐܠܘ ܝ ݂ܳܕܥ ܗܘܐ ܡܪܐ ݁ܒ‬
Matthew 24:39 ‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܠܐ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥܘ‬ ‫ܪܬܐ ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܓܢ ݂ܳܒܐ ܡ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܥܝܪ‬ ݂ܳ ‫ܡܛ‬
‫ܘܦܢܐ ܘܫܩܠ ݂ܳܠܟܠܗܘܢ ܗ ݂ܳܟܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܐ ܛ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬ ‫ܝܬܗ׃‬ ݁ ‫ܗܘܐ ܘܠܐ ܫ ݂ܳܒܩ ܗܘܐ ݁ܕܢ ݂ܳܬ ݁ܦܠܫ ݁ܒ‬
݁ܺ ‫݁ܬܗܘܐ ܡ‬
‫ܐܬ ݂ܳܝܬܗ ݁ܕ ݂ܳܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ׃ ܣ‬݂ܳ
Matthew 24:44 Therefore you
Matthew 24:40 Then two men also must be ready, for the Son of
will be in the field; one will be Man is coming at an hour you do
taken and one left. not expect.

Matthew 24:40 ‫ ܗ ݁ܝܕܝܢ ݁ܬܪܝܢ ܢܗܘܘܢ‬Matthew 24:44 ‫ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ‬


݁ܺ ݁
݁ ‫ܩܪ ݂ܳܝܬܐ ܚ ݂ܳܕ ܢ ݁ܬ ݁ܕ ݂ܳܒܪ ܘܚ ݂ܳܕ ܢ‬ ‫ܥܬܐ ݁ܕܠܐ‬
݂ܳ ‫ܝܒܝܢ ݁ܕ ݂ܳܒܫ‬݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܗܘܘ ܡܛ‬
‫ܫܬ ݂ܳܒܩ׃‬ ‫ܒ‬ ݁ܺ
‫ܐܬܐ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܣ ݂ܳܒܪܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܺ݁ܢ‬
‫׃‬‫ܣ‬݁ ‫݁ܣ‬
Matthew 24:41 Two women will
be grinding at the mill; one will be
taken and one left. Matthew 24:45 "Who then is the
faithful and wise servant, whom
Matthew 24:41 ‫ܪܬܝܢ ܢܗܘܝܢ‬ ݁ ‫ܘܬ‬
݂ܳ his master has set over his
‫ܚܕܐ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܚܕܐ ܡܬܕ ݂ܳܒܪܐ ܘ‬ ݁
݂ܳ ‫ܛܚܢܢ ܒܪܚܝܐ‬ household, to give them their food
݁ ‫ܡ‬
‫ܫܬ ݂ܳܒܩܐ׃‬ at the proper time?
Matthew 24:45 ‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ‬ ݁ܺ ‫ܡܢܘ ݁ܟܝ‬ Matthew 24:50 the master of that
‫ܐܩܝܡܗ‬ ݁ܺ ‫ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚ ݁ ܺ݁ܟܝܡܐ ݁ܕ‬
servant will come on a day when
‫ܝܬܗ ݁ܕܢ ݁ܬܠ ܠܗܘܢ‬ ݁ ‫ܡܪܗ ܥܠ ݁ܒܢܝ ݁ܒ‬
he does not expect him and at an
‫ܪܬܐ ݁ܒܙ ݂ܳܒܢܗ׃‬݁ ‫ܣ ݁ܝܒ‬
hour he does not know

Matthew 24:46 Blessed is that Matthew 24:50 ‫ܐܬܐ ܡܪܗ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܢ‬


servant whom his master will find ‫݁ܕܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ܗܘ ݁ܒܝܘܡܐ ݁ܕܠܐ ܣ ݂ܳܒܪ‬
so doing when he comes. ‫ܥܬܐ ݁ܕܠܐ ܝ ݂ܳܕܥ׃‬
݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܒܫ‬

Matthew 24:46 ‫ܘܒܘܗܝ ܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܛ‬ Matthew 24:51 and will cut him
݁ ݁ܺ ݁
‫ܐܬܐ ܡܪܗ ܢܫܟܚܝܘܗܝ ܕܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܗܘ ܕܢ‬ in pieces and put him with the
‫ܗ ݂ܳܟܢܐ׃‬ hypocrites. In that place there will
be weeping and gnashing of teeth.
Matthew 24:47 Truly, I say to
you, he will set him over all his Matthew 24:51 ‫ܢܣܝܡ‬ ݁ܺ ‫ܠܓܝܘܗܝ ܘ‬
݁ܺ ‫ܘܢ ݂ܳܦ‬
݁ ݁ ݁ ݁ ݂ܳ
possessions. ‫ܡܢ ݂ܳܬܗ ܥܡ ܢܣܒܝ ܒܐܦܐ ܬܡܢ ܢܗܘܐ‬
‫݁ܒ ݂ܳܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ׃ ܣ‬
Matthew 24:47 ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬
݂ܳ ‫ܝܡܝܘܗܝ ܥܠ ݁ܟܠ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬ ܠܗ׃‬ ݁ܺ ‫ܢܩ‬
݁ܺ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ‬ Matthew 25:1 "Then the kingdom
of heaven will be like ten virgins
Matthew 24:48 But if that wicked who took their lamps and went to
servant says to himself, 'My meet the bridegroom.
master is delayed,'
Matthew 25:1 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ݁ܬ ݁ܕܡܐ‬
Matthew 24:48 ‫ܐܢ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܢܐܡܪ‬ ‫ܘܬܐ ݁ܕܫܡܝܐ ܠܥܣܪ ݁ܒ ݂ܳܬܘܠܢ ܗܢܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟ‬
݁ܺ ݁ ‫݁ܕܢܣܒ ܠ‬
‫ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ܗܘ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ݁ܒܠ ݁ܒܗ ݁ܕܡܪܝ ܡܘܚܪ‬ ‫ܡܦ ݂ܳܕܝܗܝܢ ܘ ݂ܳܢܦܩ ܠܐܘܪܥ ܚ ݂ܳܬܢܐ‬ ݂ܳ
‫ܐܬܐ׃‬
݂ܳ ‫ܠܡ‬ ‫ܠܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܟ‬
݂ܳ

Matthew 24:49 and begins to beat Matthew 25:2 Five of them were
his fellow servants and eats and foolish, and five were wise.
drinks with drunkards,
Matthew 25:2 ‫ܚܡܫ ݁ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ‬
Matthew 24:49 ‫ܘܢܫܪܐ ܠܡܡܚܐ‬ ‫ܚ ݁ ܺ݁ܟܝܡܢ ܗܘܝ ܘܚܡܫ ܣ ݂ܳܟܠܢ׃‬
‫݁ܟܢܘ ݂ܳܬܗ ܘܢܗܘܐ ܐ ݂ܳܟܠ ܘܫ ݂ܳܬܐ ܥܡ‬
‫ܪܘܝܐ׃‬ Matthew 25:3 For when the
foolish took their lamps, they took
no oil with them,
your oil, for our lamps are going
Matthew 25:3 ‫ܘܗܢܝܢ ܣ ݂ܳܟܠ ݂ܳܬܐ ܢܣ ݂ܳܒ‬ out.'
‫ܡܦ ݂ܳܕܝܗܝܢ ܘܠܐ ܢܣ ݂ܳܒ ܥܡܗܝܢ ܡܫܚܐ׃‬ ݁ܺ ݁ ‫ܠ‬
Matthew 25:8 ‫ܐܡܪܢ ݁ܕܝܢ ܗܢܝܢ‬
Matthew 25:4 but the wise took ‫ܣ ݂ܳܟܠ ݂ܳܬܐ ܠܚ ݁ ܺ݁ܟܝܡ ݂ܳܬܐ ܗ ݂ܳܒܝܢ ܠܢ ܡܢ‬
݁ܺ ݁ ‫ܡܫܚܟܝܢ ݁ܕܗܐ ݁ܕܥܟܘ ܠܗܘܢ ܠ‬
‫ܡܦ ݂ܳܕܝܢ׃‬
flasks of oil with their lamps. ݂ܳ ݂ܳ

Matthew 25:4 ‫ܗܢܝܢ ݁ܕܝܢ ܚ ݁ ܺ݁ܟܝܡ ݂ܳܬܐ‬ Matthew 25:9 But the wise
݁ܺ ݁ ‫ܢܣܒ ܡܫܚܐ ݁ܒܡܐܢܐ ܥܡ ܠ‬
‫ܡܦ ݂ܳܕܝܗܝܢ׃‬ answered, saying, 'Since there will
݂ܳ
not be enough for us and for you,
Matthew 25:5 As the bridegroom go rather to the dealers and buy for
was delayed, they all became yourselves.'
drowsy and slept.
Matthew 25:9 ‫ܥܢܝ ܗܠܝܢ ܚ ݁ ܺ݁ܟܝܡ ݂ܳܬܐ‬
‫ܣܦܩ ܠܢ ܘ ݂ܳܠܟܝܢ‬ ݁ ‫ܘܐܡܪܢ ܠܡܐ ܠܐ ܢ‬
Matthew 25:5 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܐܘܚܪ ݁ܕܝܢ ܚ ݂ܳܬܢܐ‬
‫ܐܠܐ ܙܠܝܢ ܠܘ ݂ܳܬ ܐܝܠܝܢ ݁ܕܡܙ ݁ܒ ܺ݁ܢܝܢ ܘ ݂ܳܙܒܢܝܢ‬
‫ܢܡ ݁ܟܠܗܝܢ ܘ ݂ܳܕܡ ݂ܳܟ׃‬
‫݂ܳܠܟܝܢ׃‬
Matthew 25:6 But at midnight
Matthew 25:10 And while they
there was a cry, 'Here is the
were going to buy, the bridegroom
bridegroom! Come out to meet
came, and those who were ready
him.'
went in with him to the marriage
݁ܺ feast, and the door was shut.
Matthew 25:6 ‫ܠܓܗ ݁ܕܠܠܝܐ‬݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܒ ݂ܳܦ‬
݁
‫ܗܘ ݂ܳܬ ܩܥ ݂ܳܬܐ ܗܐ ܚ ݂ܳܬܢܐ ܐ ݂ܳܬܐ ܦܘܩܘ‬
Matthew 25:10 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐܙܠ ܠܡ ݁ܙܒܢ‬ ݂ܳ
‫ܠܐܘܪܥܗ׃‬ ݁
‫ܐ ݂ܳܬܐ ܚ ݂ܳܬܢܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܛ ݂ܳܝܒܢ ܗܘܝ‬
‫ܐܬ ݁ܬܚ ݂ܳܕ‬
݁ ‫ܝܬ ܚܠܘܠܐ ܘ‬
݂ܳ ‫ܥܠ ܥܡܗ ݂ܳܠܒ‬
Matthew 25:7 Then all those ‫݁ܬܪܥܐ׃‬
virgins rose and trimmed their
lamps. Matthew 25:11 Afterward the
other virgins came also, saying,
Matthew 25:7 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܩܡ ݁ܟܠܗܝܢ‬ 'Lord, lord, open to us.'
݁ܺ ݁ ‫݁ܒܬܘܠܬܐ ܗܠܝܢ ܘܬܩܢ ܠ‬
‫ܡܦ ݂ܳܕܝܗܝܢ׃‬ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ
Matthew 25:11 ‫ܪܬܐ ݁ܕܝܢ ܐ ݂ܳܬܝ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܚ‬
Matthew 25:8 And the foolish ‫ܐܦ ܗܢܝܢ ݁ܒ ݂ܳܬܘܠ ݂ܳܬܐ ܐܚܪܢܝ ݂ܳܬܐ‬
said to the wise, 'Give us some of ‫ܘܐܡܪܢ ܡܪܢ ܡܪܢ ݁ܦ ݂ܳܬܚ ܠܢ׃‬
Matthew 25:12 But he answered, once and traded with them, and he
'Truly, I say to you, I do not know made five talents more.
you.'
Matthew 25:16 ݁ܺ ‫ܐܙܠ ݁ܕܝܢ ܗܘ‬
Matthew 25:12 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬ ‫݁ܕܢܣ ݂ܳܒ ܚܡܫ ݁ܟ ݁ܟܪܝܢ ܐ ݁ܬ ݁ܬ ݁ܓܪ ݁ܒܗܝܢ‬
‫ܘܐܡܪ ܠܗܝܢ ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܝܢ‬ ‫ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬܪ ܚܡܫ ܐܚܪܢܝܢ׃‬
‫݁ܕܠܐ ܝ ݂ܳܕܥ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܝܢ׃‬
Matthew 25:17 So also he who
Matthew 25:13 Watch therefore, had the two talents made two
for you know neither the day nor talents more.
the hour.
Matthew 25:17 ‫ܘܗ ݂ܳܟܘ ݂ܳܬ ܐܦ ܗܘ‬
Matthew 25:13 ‫ܐ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܥܝܪܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬ ݁ ‫ܪܬܝܢ ܐ ݁ܬ ݁ܬ ݁ܓܪ ݁ܬ‬
‫ܪܬܝܢ ܐܚܪܢܝܢ׃‬ ݁ ‫݁ܕ ݂ܳܬ‬
‫݁ܕܠܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܝܘܡܐ ܗܘ ܘܠܐ‬
‫ܥܬܐ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܠܫ‬ Matthew 25:18 But he who had
received the one talent went and
Matthew 25:14 "For it will be like dug in the ground and hid his
a man going on a journey, who master's money.
called his servants and entrusted to
them his property. Matthew 25:18 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ݁ܕܢܣ ݂ܳܒ‬
݁ ‫ܚܦܪ ݁ܒܐܪܥܐ ܘܛ ܺ݁ܫܝ ݁ܟ‬
‫ܣܦܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܕܐ ܐܙܠ‬
݂ܳ
Matthew 25:14 ‫ܝܟ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬ ‫ܕܡܪܗ׃ ܣ‬ ݁
݁ ݁
‫݁ܓܝܪ ܕܚܙܩ ܩܪܐ ܠܥ ݂ܳܒܕܘܗܝ ܘܐܫܠܡ‬
‫ܠܗܘܢ ܩܢܝܢܗ׃‬ Matthew 25:19 Now after a long
time the master of those servants
Matthew 25:15 To one he gave came and settled accounts with
five talents, to another two, to them.
another one, to each according to
his ability. Then he went away. Matthew 25:19 ‫݁ܒ ݂ܳܬܪ ݁ܕܝܢ ܙ ݂ܳܒܢܐ‬
‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܐ ݂ܳܬܐ ܡܪܗܘܢ ݁ܕܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ‬
Matthew 25:15 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܕܝܗ ݂ܳ ܺ݁ܒ ܠܗ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܗܢܘܢ ܘܢܣ ݂ܳܒ ܡܢܗܘܢ ܚ‬
‫ܘܫܒܢܐ׃‬
݂ܳ ‫ܪܬܝܢ ܺ݁ܘ‬
‫ܐܝܬ‬ ݂ܳ ‫ܚܡܫ ݁ܟ ݁ܟܪܝܢ ܺ݁ܘ‬
݁ ‫ܐܝܬ ݁ܕ ݂ܳܬ‬
‫ܝܟ ܚܝܠܗ ܘܚܙܩ‬ ݂ܳ ‫ܚܕܐ ܐܢܫ ܐܢܫ ܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬ Matthew 25:20 And he who had
‫ܚܕܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬ received the five talents came
forward, bringing five talents
Matthew 25:16 He who had more, saying, 'Master, you
received the five talents went at
delivered to me five talents; here I
have made five talents more.' Matthew 25:23 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܗ‬
‫ܐܝܘ ܺ݁ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ܛ ݂ܳܒܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܥܠ‬ ݁ܺ
Matthew 25:20 ‫ܢܣ ݂ܳܒ‬ ‫ܕ‬݁ ‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ܗܘ‬ ‫ܩܠܝܠ ܡܗܝܡܢ ܗܘ ݁ܝܬ ܥܠ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬
݁ܺ ݁ ݁ ݂ܳ ‫ܐ ܺ݁ܩܝܡ ݂ܳܟ ܥܘܠ ܠܚ ݂ܳܕ‬
‫ܘܬܗ ݁ܕܡܪ ݂ܳܟ׃‬
‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ܚܡܫ ܺ݁ܐܚܪܢܝܢ‬ ݁ܺ ݁ ݁ ‫ܗܘܐ ܚܡܫ ܟܟ‬
‫ܝܢ‬‫ܪ‬
݁
‫ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܚܡܫ ܟܟܪܝܢ ܝܗ ݂ܳܒܬ ܠܝ ܗܐ‬
‫ܚܡܫ ܐܚܪܢܝܢ ܐ ݁ܬ ݁ܬ ݁ܓܪ ݂ܳܬ ܥܠܝܗܝܢ׃‬ Matthew 25:24 He also who had
received the one talent came
Matthew 25:21 His master said to forward, saying, 'Master, I knew
him, 'Well done, good and faithful you to be a hard man, reaping
servant. You have been faithful where you did not sow, and
over a little; I will set you over gathering where you scattered no
much. Enter into the joy of your seed,
master.'
Matthew 25:24 ‫ܩܪ ݂ܳܒ ݁ܕܝܢ ܐܦ ܗܘ‬
Matthew 25:21 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܗ‬ ‫ܚܕܐ ݁ܟ ݁ܟܪܐ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܝ ݂ܳܕܥ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ ݁ܕܢܣ ݂ܳܒ‬
‫ܐܝܘ ܺ݁ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ܛ ݂ܳܒܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܥܠ‬ ݁ܺ ‫ܗܘ ݂ܳܝܬ ܠ ݂ܳܟ ݁ܕ ݂ܳܓ ݂ܳܒܪܐ ܐܢ ݁ܬ ܩܫܝܐ ܘܚܨ ݂ܳܕ‬
‫ܩܠܝܠ ܡܗܝܡܢ ܗܘ ݁ܝܬ ܥܠ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬ ‫ܡܟܢܫ ܐܢ ݁ܬ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬ ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܕܠܐ ܙܪ‬
݂ܳ ‫ܥܬ ܘ‬
݁ ‫ܡܢ ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܕܠܐ ݁ܒ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܐ ܺ݁ܩܝܡ ݂ܳܟ ܥܘܠ ܠܚ ݂ܳܕ‬
‫ܘܬܗ ݁ܕܡܪ ݂ܳܟ׃‬ ‫ܪܬ׃‬

Matthew 25:22 And he also who Matthew 25:25 so I was afraid,


had the two talents came forward, and I went and hid your talent in
saying, 'Master, you delivered to the ground. Here you have what is
me two talents; here I have made yours.'
two talents more.'
Matthew 25:25 ‫ܘܕܚܠ ݂ܳܬ ܘܐܙܠ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ
݁ ‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ܗܘ ݁ܕ ݂ܳܬ‬ ݁ܺ ݁ ݁ ݁
‫ܝܬܗ ܟܟܪ ݂ܳܟ ܒܐܪܥܐ ܗܐ ܐ ݂ܳܝܬ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܛܫ‬
Matthew
݁ܺ 25:22 ‫ܝܢ‬‫ܪܬ‬
݁ ‫݁ܟ ݁ܟܪܘܗܝ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ݁ܬ‬ ݁ܺ
‫ܠ ݂ܳܟ ݁ܕܝܠ ݂ܳܟ׃‬
‫ܪܬܝܢ ݁ܟ ݁ܟܪܝܢ‬
‫ܪܬܝܢ ܐܚܪܢܝܢ‬ ݁ ‫ܝܗ ݂ܳܒ ݁ܬ ܺ݁ܠܝ ܗܐ ݁ܬ‬
‫ܐ ݁ܬ ݁ܬ ݁ܓܪ ݂ܳܬ ܥܠܝܗܝܢ׃‬ Matthew 25:26 But his master
answered him, 'You wicked and
Matthew 25:23 His master said to slothful servant! You knew that I
him, 'Well done, good and faithful reap where I have not sown and
servant. You have been faithful gather where I scattered no seed?
over a little; I will set you over
much. Enter into the joy of your Matthew 25:26 ‫ܥܢܐ ܡܪܗ ܘܐܡܪ‬
master.' ݂ܳ ‫ܠܗ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܘ‬
‫ܚܒܢܢܐ ܝ ݂ܳܕܥ ܗܘ ݁ܝܬ‬
‫ܡܟܢܫ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܚܨ ݂ܳܕ ܐܢܐ ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܕܠܐ ܙܪܥ ݂ܳܬ ܘ‬
‫ܐܢܐ ܡܢ ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܕܠܐ ݁ܒ ݁ܕܪ ݂ܳܬ׃‬ Matthew 25:30 ‫ܘܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ݁ܒ ܺ݁ܛܝܠܐ‬
‫ܘܟܐ ݁ܒܪܝܐ ݁ܬܡܢ ܢܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݁ܦܩܘܗܝ ܠܚܫ‬
Matthew 25:27 Then you ought to ‫݁ܒ ݂ܳܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ׃ ܣ‬
have invested my money with the
bankers, and at my coming I Matthew 25:31 "When the Son of
should have received what was my Man comes in his glory, and all
own with interest. the angels with him, then he will
sit on his glorious throne.
Matthew 25:27 ‫ܘܠܐ ܗܘܐ ܠ ݂ܳܟ‬
‫ܐܬܐ‬݂ܳ ‫ܣܦܝ ܥܠ ݁ܦ ݂ܳܬܘܪܐ ܘ‬ ݁ ‫݁ܕ ݂ܳܬܪܡܐ ݁ܟ‬
Matthew 25:31 ‫ܐܬܐ ݁ܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܡܐ ݁ܕ‬
‫ܘܬ ݂ܳܒܥ ܗ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬ ݁ ܺ݁ܕܝܠܝ ܥܡ‬
݂ܳ ‫ܗ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬ ܐܢܐ‬ ‫ܘܟܠܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ݁ܒܫ‬
݂ܳ ‫ܘܒܚܗ‬
‫ܪ ݁ܒܝ ݂ܳܬܗ׃‬ ‫ܐܟܘܗܝ ܩ ݁ ܺ݁ܕܝܫܐ ܥܡܗ ܗ ݁ܝܕܝܢ ܢ ݁ܬ ݂ܳܒ‬ ݂ܳ ‫ܡܠ‬
‫ܘܒܚܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܥܠ ݁ܬܪܢܘܣ ݁ܕܫ‬
Matthew 25:28 So take the talent
from him and give it to him who Matthew 25:32 Before him will
has the ten talents. be gathered all the nations, and he
will separate people one from
Matthew 25:28 ‫ܣ ݂ܳܒܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܡܢܗ‬ another as a shepherd separates the
‫ܐܝܬ ܠܗ ܥܣܪ‬݂ܳ ‫݁ܟ ݁ܟܪܐ ܘܗ ݂ܳܒܘܗ ܠܗܘ ݁ ܺ݁ܕ‬ sheep from the goats.
݁ܺ
‫݁ܟ ݁ܟܪܝܢ׃‬
Matthew 25:32 ‫ܘܢ ݂ܳܬ ݁ܟܢܫܘܢ ݂ܳܩܕܡܘܗܝ‬
Matthew 25:29 For to everyone ‫݁ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܘ ݂ܳܢܦܪܫ ܐܢܘܢ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬
who has will more be given, and ‫ܡܦܪܫ ܥ ݁ܪܒܐ ܡܢ‬݂ܳ ‫ܝܟ ܪܥܝܐ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܚ ݂ܳܕ ܐ‬
he will have an abundance. But ‫݁ܓ ݂ܳܕܝܐ׃‬
from the one who has not, even
what he has will be taken away. Matthew 25:33 And he will place
the sheep on his right, but the
Matthew 25:29 ‫ܐܝܬ‬ ݂ܳ ‫ܠܡܢ ܺ݁ ݁ܓܝܪ ݁ ܺ݁ܕ‬ goats on the left.
‫ܠܗ ܢ ݂ܳܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܗ ܘܢ ݁ܬ ݁ܬܘܣܦ ܠܗ ܘܗܘ‬
݂ܳ ‫ܝܬ ܠܗ ܘܐܦ ܗܘ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬ ܠܗ‬ ݁ ‫݁ܕܝܢ ݁ܕܠ‬
Matthew 25:33 ‫ܢܩܝܡ ܥ ݁ܪܒܐ ܡܢ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
‫ܫܬܩܠ ܡܢܗ׃‬ ݁ ‫ܢ‬
‫ܝ ܺ݁ܡܝܢܗ ܘ ݂ܳܓ ݂ܳܕܝܐ ܡܢ ܣܡܠܗ׃‬

Matthew 25:30 And cast the Matthew 25:34 Then the King
worthless servant into the outer will say to those on his right,
darkness. In that place there will 'Come, you who are blessed by my
be weeping and gnashing of teeth.' Father, inherit the kingdom
‫ܪܣܝܢ ݂ܳܟ ܐܘ ݁ܕܨܗܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܬ‬
݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳܦܢ ܐܢ ݁ܬ‬
prepared for you from the
݁ܺ
‫ܐܫܩܝܢ ݂ܳܟ׃‬ ‫ܐܢ ݁ܬ ܘ‬
foundation of the world.

Matthew 25:34 ‫ܐ‬ ݁ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܺ݁ܢܐܡܪ ܡ‬


‫ܠܟ‬ Matthew 25:38 And when did we
݁ܺ
‫ܠܗܢܘܢ ݁ܕܡܢ ܝ ܺ݁ܡܝܢܗ ݁ܬܘ ݁ܒܪ ݂ܳܝܟܘܗܝ‬ see you a stranger and welcome
݁ܺ ‫݁ܕܐܒܝ ܺ݁ܝܪܬܘ ܡ ݁ܠܟܘܬܐ ݁ܕ‬
‫ܥܬ ݂ܳܝܕܐ ܗܘ ݂ܳܬ‬݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ you, or naked and clothe you?
‫݂ܳܠܟܘܢ ܡܢ ݁ܬܪܡܝ ݂ܳܬܗ ݁ܕܥܠܡܐ׃‬
Matthew 25:38 ‫ܘܐܡ ݂ܳܬܝ ܚܙܝܢ ݂ܳܟ‬
Matthew 25:35 For I was hungry ‫ܘܟܢܫܢ ݂ܳܟ ܐܘ ݁ܕܥܪܛܠܝ‬ ݂ܳ ‫ܐܟܣܢܝܐ ܐܢ ݁ܬ‬
݂ܳ ‫݁ܕ‬
and you gave me food, I was ‫ܘܟ ܺ݁ܣܝܢ ݂ܳܟ׃‬
݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬ‬
thirsty and you gave me drink, I
was a stranger and you welcomed Matthew 25:39 And when did we
me, see you sick or in prison and visit
you?'
Matthew 25:35 ݁ܺ ‫݁ܟ ݂ܳܦܢ ݂ܳܬ ݁ܓܝܪ‬
‫ܨܗ ݂ܳܝܬ‬ ݁ܺ ‫ܐܟܠ ܘ‬݂ܳ ‫ܘܝܗ ݂ܳܒ ݁ܬܘܢ ܠܝ ܠܡ‬ Matthew 25:39 ‫ܘܐܡ ݂ܳܬܝ ܚܙܝܢ ݂ܳܟ‬
‫ܝܬܘܢܢܝ ܐ ݂ܳܟܣܢܝܐ ܗ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬ‬ ݁ܺ
݁ ‫ܐܫܩ‬ ‫ܘ‬ ݁ܺ
݁ ‫ܐܬܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ ܘ‬
݂ܳ ‫݁ܟܪܝܗܐ ܐܘ ݁ܒ‬
‫ܘܟܢܫܬܘܢܢܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟ׃‬
Matthew 25:36 I was naked and Matthew 25:40 And the King will
you clothed me, I was sick and answer them, 'Truly, I say to you,
you visited me, I was in prison and as you did it to one of the least of
you came to me.' these my brothers, you did it to
me.'
Matthew 25:36 ‫ܥܪܛܠܝܐ ܗ ܺ݁ܘ ܺ݁ ݂ܳܝܬ‬
‫ܪܬܘܢܢܝ‬ ݁ ‫ܝܬܘܢܢܝ ݁ܟܪܝܗ ܗ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬ ܘܣܥ‬ ݁ ‫ܘܟ ܺ݁ܣ‬
݂ܳ
Matthew 25:40 ‫ܘܥܢܐ ܡ ݁ܠܟܐ‬
‫ܐܬ ݁ܝܬܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ ܗ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬ ܘ‬
݂ܳ ‫ܘܒ‬݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬
‫ܠܘ ݂ܳܬܝ׃‬ ‫ܥܒ ݁ܕ ݁ܬܘܢ ܠܚ ݂ܳܕ ܡܢ ܗܠܝܢ‬
݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܟܡܐ ݁ܕ‬
݁ܺ
‫ܥܒ ݁ܕ ݁ܬܘܢ׃‬
݂ܳ ‫ܐܚܝ ܙܥܘܪܐ ܠܝ ܗܘ‬
Matthew 25:37 Then the
righteous will answer him, saying, Matthew 25:41 "Then he will say
'Lord, when did we see you to those on his left, 'Depart from
hungry and feed you, or thirsty me, you cursed, into the eternal
and give you drink? fire prepared for the devil and his
angels.
Matthew 25:37 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܺ݁ܢܐܡܪܘܢ ܠܗ‬
‫ܗܢܘܢ ܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ܡܪܢ ܐܡ ݂ܳܬܝ ܚܙܝܢ ݂ܳܟ‬
Matthew 25:41 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܺ݁ܢܐܡܪ ܐܦ‬ Matthew 25:45 Then he will
‫ܠܗܢܘܢ ݁ܕܡܢ ܣܡܠܗ ܙܠܘ ݂ܳܠܟܘܢ ܡܢܝ‬ ݁ܺ answer them, saying, 'Truly, I say
‫ܠܝܛܐ ܠܢܘܪܐ ݁ܕܠܥܠܡ ܗܝ ݁ܕܡܛ ݂ܳܝܒܐ‬ to you, as you did not do it to one
‫ܐܟܘܗܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܐܟܠܩܪܨܐ ܘܠܡܠ‬݂ܳ ‫ܠ‬ of the least of these, you did not
do it to me.'
Matthew 25:42 For I was hungry
and you gave me no food, I was Matthew 25:45 ‫ܘܢܐܡܪ‬ ݁ܺ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܢܥܢܐ‬
thirsty and you gave me no drink, ‫ܠܗܘܢ ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬
‫ܥܒ ݁ܕ ݁ܬܘܢ ܠܚ ݂ܳܕ ܡܢ ܗܠܝܢ‬
݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܟܡܐ ݁ܕܠܐ‬
݁ܺ
Matthew 25:42 ‫݁ܟ ݂ܳܦܢ ݂ܳܬ ݁ܓܝܪ ܺ݁ ܘܠܐ‬ ‫ܥܒ ݁ܕ ݁ܬܘܢ׃‬
݂ܳ ‫ܙܥܘܪܐ ܐܦ ܠܐ ܠܝ‬
‫ܨܗ ݂ܳܝܬ ܘܠܐ‬݁ܺ ‫ܐܟܠ ܘ‬
݂ܳ ‫ܝܗ ݂ܳܒ ݁ܬܘܢ ܠܝ ܠܡ‬
‫ܝܬܘܢܢܝ׃‬ ݁ܺ ‫ܐ‬
݁ ‫ܫܩ‬ Matthew 25:46 And these will go
away into eternal punishment, but
Matthew 25:43 I was a stranger the righteous into eternal life."
and you did not welcome me,
naked and you did not clothe me, Matthew 25:46 ‫ܘܢܐܙܠܘܢ ܗܠܝܢ‬ ݁ܺ
‫ܫܢܝܩܐ ݁ܕܠܥܠܡ ܘܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ܠܚܝܐ ݁ܕܠܥܠܡ‬݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ
sick and in prison and you did not
visit me.' ‫ܣܣ׃‬

Matthew 25:43 ‫ܐܟܣܢܝܐ ܗ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ Matthew 26:1 When Jesus had
݁ܺ ݁
‫ܘܠܐ ݁ܟܢܫܬܘܢܢܝ ܘܥܪܛܠܝܐ ܗܘ ݂ܳܝܬ ܘܠܐ‬ finished all these sayings, he said
݁ܺ ݁ܺ ݁ ‫݁ܟ ܺ݁ܣ‬
‫ܝܬ־‬݂ܳ ‫ܘܒ‬
݂ܳ ‫ܝܬܘܢܢܝ ܘ ݂ܳܟܪܝܗܐ ܗܘ ݂ܳܝܬ‬ to his disciples,
‫ܪܬܘܢܢܝ׃‬ ݁ ‫ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ ܗ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬ ܘܠܐ ܣܥ‬
Matthew 26:1 ‫ܘܗܘܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳܕ ܫܠܡ‬
Matthew 25:44 Then they also ‫ܝܫܘܥ ݁ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪ‬
݁ܺ ‫ܠܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃‬ ݂ܳ
will answer, saying, 'Lord, when
did we see you hungry or thirsty or
a stranger or naked or sick or in Matthew 26:2 "You know that
prison, and did not minister to after two days the Passover is
you?' coming, and the Son of Man will
be delivered up to be crucified."
Matthew 25:44 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܢܥܢܘܢ ܐܦ‬
݁ܺ ‫ܗܢܘܢ‬
‫ܘܢܐܡܪܘܢ ܡܪܢ ܐܡ ݂ܳܬܝ ܚܙܝܢ ݂ܳܟ‬ Matthew 26:2 ‫ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܬܪ‬
‫݁ܟ ݂ܳܦܢܐ ܐܘ ܨܗܝܐ ܐܘ ܐ ݂ܳܟܣܢܝܐ ܐܘ‬ ‫ܘܡܝܢ ܗܘܐ ݁ܦܨܚܐ ܘ ݂ܳܒܪܗ‬ ݁ܺ ‫݁ܬܪܝܢ ܝ‬
݁ܺ
‫ܝܬ־‬ ݂ܳ ‫ܥܪܛܠܝܐ ܐܘ ݁ܟܪܝܗܐ ܐܘ ݁ܒ‬ ‫ܫܬܠܡ ݁ܕܢ ݁ܙܕܩܦ׃ ܣ‬
݁ ‫݁ܕܐܢܫܐ ܡ‬
‫ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ ܘܠܐ ܫܡܫܢ ݂ܳܟ׃‬
Matthew 26:3 Then the chief poured it on his head as he
priests and the elders of the people reclined at table.
gathered in the palace of the high
priest, whose name was Caiaphas, Matthew 26:7 ‫ܩ ݁ܪܒ ݂ܳܬ ܠܗ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ‬
‫ܐܝܬ ܥܠܝܗ ܫ ܺ݁ܛ ݂ܳܝܦ ݁ܬܐ ݁ܕܡܫܚܐ‬
݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬
݁ ‫݁ܕ ݂ܳܒܣܡܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ݁ܕܡܝܐ ܘ‬
Matthew 26:3 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐ ݂ܳܬ ݁ܟܢܫܘ ܪ ݁ܒܝ־‬ ‫ܥܬܗ ܥܠ‬ ݂ܳ ‫ܐܫܦ‬
݁ܺ
݁ ‫݁ܟܗܢܐ ܘܣ ݂ܳܦܪܐ ܘܩ ܺ݁ܫܝܫܐ ݁ܕܥܡܐ ݂ܳܠܕ‬
‫ܪܬܗ‬ ‫ܝܟ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܣܡ‬݁ܺ ‫ܪܫܗ ݁ܕܝܫܘܥ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
‫݁ܕܪ ݁ܒ־ ݁ܟܗܢܐ ݁ܕܡ ݂ܳܬܩܪܐ ܩܝ ݂ܳܦܐ׃‬
Matthew 26:8 And when the
Matthew 26:4 and plotted disciples saw it, they were
together in order to arrest Jesus by indignant, saying, "Why this
stealth and kill him. waste?

Matthew 26:8 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݁ܺ ‫ܚܙܘ ݁ܕܝܢ ݁ܬ‬


Matthew 26:4 ‫ܐܬܡܠ ݂ܳܟܘ ܥܠ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ݁ ‫ܐܬ‬
݁ ݁
‫ܝܫܘܥ ܕ ݂ܳܒܢ ݂ܳܟܠܐ ܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ׃‬ ‫ܐ‬ ‫ܢ‬ ‫ܠܡ‬ ‫ܪܘ‬‫ܐܡ‬ ‫ܘ‬ ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܠܗ‬ ‫ܐܫ‬ ‫ܒ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܐ ݂ܳܒ ݁ܕܢܐ ܗܢܐ׃‬
Matthew 26:5 But they said, "Not
during the feast, lest there be an Matthew 26:9 For this could have
uproar among the people." been sold for a large sum and
given to the poor."
݁ܺ
Matthew 26:5 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ‬
‫ܫܓܘܫܝܐ‬ ݁ ݁ܺ ݁ Matthew 26:9 ‫ܫܟܚ ܗܘܐ ݁ܓܝܪ‬ ݁ ‫ܡ‬
݂ܳ ‫ܒܥ ݂ܳܕܥ ݂ܳܕܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ‬
݁ܺ ݁ ‫݁ܕܢ ݁ܙܕ ݁ܒܢ ܗܢܐ ݁ܒܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܘܢ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܡ‬
‫݁ܒܥܡܐ ݁ܣ ݁ܣ׃‬ ‫ܣܟܢܐ׃‬
‫ܣ‬
Matthew 26:6 Now when Jesus
was at Bethany in the house of Matthew 26:10 But Jesus, aware
Simon the leper, of this, said to them, "Why do you
trouble the woman? For she has
Matthew 26:6 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܗܘܐ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ done a beautiful thing to me.
݁ ݁ ݁
‫ܝܬ־ܥܢܝܐ ܒ ݂ܳܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ‬
݂ܳ ‫ܒ ݂ܳܒ‬݁
‫݁ܓ ݁ܪܒܐ׃‬ Matthew 26:10 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥ‬
‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܡܠܐܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܐ ܫ ݁ ܺ݁ܦܝܪܐ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕ ݂ܳܬ‬
݂ܳ ‫ܠܗ ܠܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ‬
Matthew 26:7 a woman came up ‫ܠܘ ݂ܳܬܝ׃‬
to him with an alabaster flask of
very expensive ointment, and she
Matthew 26:11 For you always over to you?" And they paid him
have the poor with you, but you thirty pieces of silver.
will not always have me.
Matthew 26:15 ݁ܺ ‫ܐ‬ ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ‬
Matthew 26:11 ‫ܝܪ‬‫ܓ‬݁ ‫ܠܙܒܢ‬
݂ܳ ‫ܟ‬݂ܳ ‫ܒ‬݁ ‫ܨ ݂ܳܒܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܡܬܠ ܠܝ ܘܐܢܐ ܡܫܠܡ‬
݁
݁ܺ
‫ܡܟܘܢ ܠܝ ݁ܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ ܥ‬݁ܺ ‫ܣܟܢܐ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܡ‬ ‫ܐܢܐ ܠܗ ݂ܳܠܟܘܢ ܣ ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܐ ܺ݁ܩܝܡܘ‬
݁ܺ ‫ܠܙܒܢ‬ ݁ ‫ܠܗ ݁ܬܠ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܢ ݁ܕ ݂ܳܟ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܐ ݁ܒ ݂ܳܟ‬ ‫ܣܦܐ׃‬

Matthew 26:12 In pouring this Matthew 26:16 And from that


ointment on my body, she has moment he sought an opportunity
done it to prepare me for burial. to betray him.

Matthew 26:12 ‫ܗ ݂ܳܕܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕܐܪܡܝ ݂ܳܬ‬ Matthew 26:16 ‫ܘܡܢ ܗ ݁ܝܕܝܢ ݁ܒܥܐ‬
‫ܝܟ‬݂ܳ ‫݁ܒܣܡܐ ܗܢܐ ܥܠ ݁ܓܘܫܡܝ ܐ‬ ݁ܺ ‫ܗܘܐ ܠܗ ݁ܦܠܥܐ ݁ܕܢ‬
‫ܫܠܡܝܘܗܝ ܣܣ׃‬
‫ܩܒܪܢܝ ܥ ݂ܳܒ ݁ܕ ݂ܳܬ׃‬
݁ ‫݁ܕܠܡ‬
Matthew 26:17 Now on the first
Matthew 26:13 Truly, I say to day of Unleavened Bread the
you, wherever this gospel is disciples came to Jesus, saying,
proclaimed in the whole world, "Where will you have us prepare
what she has done will also be told for you to eat the Passover?"
in memory of her."
Matthew 26:17 ‫݁ܒܝܘܡܐ ݁ܕܝܢ ܩ ݂ܳܕܡܝܐ‬
݁ܺ ‫ܘ‬ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ܠܘ ݂ܳܬ ܝܫܘܥ‬ ݁ܺ ‫݁ܕ ݂ܳܦ ܺ݁ܛܝܪܐ ܩܪ ݂ܳܒܘ ݁ܬ‬
Matthew 26:13 ‫ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬
‫ܪܬܝ ܗ ݂ܳܕܐ‬
݂ܳ ‫ܣܒ‬ ݂ܳ ‫ܐܝܟܐ ݁ܕ ݂ܳܬ ݂ܳܬ ݁ܟܪܙ‬݁ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ‬ ‫ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܐ ݁ܝܟܐ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢ ݁ܬ ݁ܕܢܛܝ ݂ܳܒ‬
‫݁ܒ ݂ܳܟܠܗ ܥܠܡܐ ܢ ݂ܳܬܡܠܠ ܐܦ ܡ ݁ܕܡ‬ ‫ܠ ݂ܳܟ ݁ܕ ݂ܳܬܠܥܣ ݁ܦܨܚܐ׃‬
‫ܘܟܪܢܗ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܥ ݂ܳܒ ݁ܕ ݂ܳܬ ܗ ݂ܳܕܐ ݂ܳܠܕ‬
Matthew 26:18 He said, "Go into
Matthew 26:14 Then one of the the city to a certain man and say to
twelve, whose name was Judas him, 'The Teacher says, My time is
Iscariot, went to the chief priests at hand. I will keep the Passover at
your house with my disciples.'"
Matthew 26:14 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܙܠ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬
‫ܣܟܪܝܘܛܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܕܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܪܥܣܪ ݁ܕܡ ݂ܳܬܩܪܐ ܺ݁ܝܗ‬ Matthew 26:18 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ‬
݁ܺ ‫ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܠ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ܠܘ ݂ܳܬ ݁ܦܠܢ‬
‫ܠܘ ݂ܳܬ ܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ׃‬ ݂ܳ
‫ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܪ ݁ܒܢ ܐܡܪ ܙ ݂ܳܒܢܝ ܡܛܐ ܠܗ‬
Matthew 26:15 and said, "What ‫ܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟ ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܐܢܐ ݁ܦܨܚܐ ܥܡ‬
݁ܺ ‫݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܝ׃‬
will you give me if I deliver him
Matthew 26:19 And the disciples Matthew 26:23 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܥܢܐ‬
݁ܺ ‫ܘܐܡܪ ܡܢ ݁ܕܨ ݂ܳܒܥ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܗ ܥܡܝ‬
did as Jesus had directed them,
and they prepared the Passover. ‫݁ܒܠ ݁ܓ ݂ܳܬܐ ܗܘ ܢܫܠܡܢܝ׃‬

Matthew 26:19 ‫ܥܒ ݂ܳܕܘ‬


݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݁ܺ ‫ܘܬ‬
݂ܳ Matthew 26:24 The Son of Man
݁ ݁
‫ܐܝܟܢܐ ܕ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܛܝ ݂ܳܒܘ‬ goes as it is written of him, but
‫݁ܦܨܚܐ׃‬ woe to that man by whom the Son
of Man is betrayed! It would have
Matthew 26:20 When it was been better for that man if he had
evening, he reclined at table with not been born."
the twelve.
Matthew 26:24 ‫ܘ ݂ܳܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ܐܙܠ‬
Matthew 26:20 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܗܘܐ ܪܡܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܒ ܥܠܘܗܝ ܘܝ ܠܗ ݁ܕܝܢ‬
݁ܺ ‫ܝܟ ܗܘܐ ܥܡ ݁ܬܪܥܣܪ ݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܣܡ‬ ݁ܺ ‫ܐܝܕܗ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ܗܘ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒ‬
݂ܳ ݁
‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ܗܘ‬ ‫ܗ‬ ‫ܠ‬ ‫ܐ‬ ‫ܘ‬ ‫ܗ‬ ‫ܚ‬ ‫ܩ‬‫ܦ‬݁ ‫ܫܬܠܡ‬ ‫ܡ‬
‫ܣ‬ ݂ܳ
‫ܐܠܘ ܠܐ ܐ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܠ ݂ܳܕ׃ ܣ‬
Matthew 26:21 And as they were
eating, he said, "Truly, I say to Matthew 26:25 Judas, who would
you, one of you will betray me." betray him, answered, "Is it I,
Rabbi?" He said to him, "You
Matthew 26:21 ‫ܥܣܝܢ ܐܡܪ‬ ݁ܺ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܠ‬ ݂ܳ have said so."
݁
‫ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܕܚ ݂ܳܕ ܡ ݂ܳܢܟܘܢ‬ ݁ܺ
݁ܺ
‫ܡܫܠܡ ܠܝ׃ ܣ‬ Matthew 26:25 ‫ܘܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܢܐ ܺ݁ܝܗ‬
‫ܡܫܠܡܢܐ ܘܐܡܪ ݁ܕܠܡܐ ܐܢܐ ܗܘ ܪ ݁ ܺ݁ܒܝ‬
‫ܪܬ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢ ݁ܬ ܐܡ‬
Matthew 26:22 And they were
very sorrowful and began to say to
him one after another, "Is it I, Matthew 26:26 Now as they were
Lord?" eating, Jesus took bread, and after
blessing it broke it and gave it to
Matthew 26:22 ‫ܘܟܪܝ ݂ܳܬ ܺ݁ ܠܗܘܢ ܛ ݂ܳܒ‬
݂ܳ the disciples, and said, "Take, eat;
݁ܺ
‫ܘܫܪܝܘ ܠܡܐܡܪ ܠܗ ܚ ݂ܳܕ ܚ ݂ܳܕ ܡܢܗܘܢ‬ this is my body."
‫ܠܡܐ ܐܢܐ ܡܪܝ׃ ܣ‬
Matthew 26:26 ‫ܥܣܝܢ ܫܩܠ‬ ݁ܺ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܠ‬
Matthew 26:23 He answered, "He ‫ܘܒܪ ݂ܳܟ ܘܩܨܐ ܘܝܗ ݂ܳܒ‬݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ܠܚܡܐ‬
݁ܺ ‫ܠܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܣ ݂ܳܒܘ ܐ ݂ܳܟܘܠܘ ܗܢܘ‬ ݂ܳ
who has dipped his hand in the
‫݁ܦ ݂ܳܓܪܝ׃ ܣ‬
dish with me will betray me.
Matthew 26:27 And he took a Matthew 26:31 Then Jesus said to
cup, and when he had given thanks them, "You will all fall away
he gave it to them, saying, "Drink because of me this night. For it is
of it, all of you, written, 'I will strike the shepherd,
and the sheep of the flock will be
݁ܺ ݁ ‫ܘܫܩܠ ݁ܟܣܐ ܘ‬
Matthew 26:27 ‫ܐܘܕܝ‬ scattered.'
݁ ‫ܘܝܗ ݂ܳܒ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܣ ݂ܳܒܘ ܐ‬
‫ܫܬܘ‬
‫ܡܢܗ ݁ܟ ݂ܳܠܟܘܢ׃‬ Matthew 26:31 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
‫ܝܫܘܥ ܐܢ ݁ ܺ݁ܬܘܢ ݁ܟ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܬ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠܘܢ ݁ ܺ݁ܒܝ‬
Matthew 26:28 for this is my ‫݁ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ݁ܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܒ ݁ܓܝܪ ݁ܕܐܡܚܐ‬
blood of the covenant, which is ‫ܠܪܥܝܐ ܘܢ ݂ܳܬ ݁ܒ ݁ܕܪܘܢ ܥ ݁ܪܒܐ ݁ܕܥܢܗ׃‬
poured out for many for the
forgiveness of sins. Matthew 26:32 But after I am
raised up, I will go before you to
Matthew 26:28 ‫ܗܢܘ ݁ܕܡܝ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܕܝ ݂ܳ ܺ݁ܬ ܺ݁ܩܐ‬ Galilee."
‫ܚ ݂ܳܕ ݂ܳܬܐ ݁ܕܚܠܦ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܡ ݂ܳܬܐܫ ݂ܳܕ‬
‫ܘܒܩܢܐ ݁ܕܚܛܗܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܠܫ‬ Matthew 26:32 ‫ܡܢ ݁ܒ ݂ܳܬܪ ݁ܕܩܐܡ‬
݁ܺ
‫ܐܢܐ ݁ܕܝܢ ܩ ݂ܳܕܡ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܠ ݂ܳܓܠܝܠܐ׃‬
Matthew 26:29 I tell you I will ‫ܣ‬
not drink again of this fruit of the
vine until that day when I drink it Matthew 26:33 Peter answered
new with you in my Father's him, "Though they all fall away
kingdom." because of you, I will never fall
away."
Matthew 26:29 ‫ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬
‫ܫܬܐ ܡܢ ܗܫܐ ܡܢ ܗܢܐ‬ ݁ ‫݁ܕܝܢ ݁ܕܠܐ ܐ‬ Matthew 26:33 ‫ܐܦܐ ܘܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫ܥܢܐ ݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ݁ܕ ݂ܳܒܗ‬ ݂ܳ ‫ܝ ݁ܠܕܐ ݁ܕ ݂ܳܓ ݂ܳܦ ݁ܬܐ‬ ‫ܠܗ ܐ ݂ܳܦܢ ݁ܟܠܢܫ ܢ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠ ݁ܒ ݂ܳܟ ܐܢܐ‬
݂ܳ ‫ܡܟܘܢ ܚ ݂ܳܕ ݂ܳܬܐ ݁ܒܡ ݁ܠܟ‬ ݁ ‫ܐ‬
‫ܘܬܗ‬ ݂ܳ ‫ܫܬܝܘܗܝ ܥ‬ ‫ܡܬܘܡ ܠܐ ܐ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠ ݁ܒ ݂ܳܟ׃‬ ݂ܳ
‫ܐܒܝ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
Matthew 26:34 Jesus said to him,
Matthew 26:30 And when they "Truly, I tell you, this very night,
had sung a hymn, they went out to before the rooster crows, you will
the Mount of Olives. deny me three times."

Matthew 26:30 ‫ܘܫ ݁ܒܚܘ ܘ ݂ܳܢܦܩܘ‬ Matthew 26:34 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ‬


݁ܺ
‫ܠܛܘܪ ܙ ݁ܝܬܐ׃ ܣ‬ ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ ݁ܕ ݂ܳܒܗܢܐ ܠܠܝܐ‬
‫݂ܳܩܕܡ ݁ܕܢܩܪܐ ݁ܬܪܢ ݂ܳܓܠܐ ݁ܬܠ ݂ܳܬ ܙ ݂ܳܒ ܺ݁ܢܝܢ‬
‫݁ܬ ݂ܳܟ ݁ܦܘܪ ݁ ܺ݁ܒܝ׃‬ Matthew 26:38 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
݁ ‫݁ܟܪܝܐ ܗܝ ܠܗ ܠܢ ݂ܳܦܫܝ ܥ ݂ܳܕܡܐ ܠܡ‬
‫ܘܬܐ‬
݁ܺ
Matthew 26:35 Peter said to him, ‫ܩܘܘ ܠܝ ܗ ݁ܪܟܐ ܘܫܗܪܘ ܥܡܝ׃ ܣ‬
"Even if I must die with you, I will
not deny you!" And all the Matthew 26:39 And going a little
disciples said the same. farther he fell on his face and
prayed, saying, "My Father, if it be
Matthew 26:35 ‫ܐܦ ܺ݁ܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܡܪ ܠܗ ݁ ܺ݁ܟ‬ possible, let this cup pass from
‫ܐܢ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܡܡ ݂ܳܬ ܥܡ ݂ܳܟ ܠܐ‬ me; nevertheless, not as I will, but
‫ܐ ݂ܳܟ ݁ܦܘܪ ݁ܒ ݂ܳܟ ܘܗ ݂ܳܟܘ ݂ܳܬ ܐܦ ݁ܟܠܗܘܢ‬ as you will."
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ܐܡܪܘ ܣܣ׃‬݁ܺ ‫݁ܬ‬
݁ܺ
Matthew 26:39 ‫ܘ ݂ܳܦܪܩ ܩܠܝܠ ܘ ݂ܳܢܦܠ‬
Matthew 26:36 Then Jesus went ‫ܥܠ ܐ ݁ܦܘܗܝ ܘܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡܪ‬
with them to a place called ‫ܥܒܪܢܝ ݁ܟܣܐ ܗܢܐ‬ ݁ ‫ܫܟܚܐ ܢ‬݁ ‫ܐ ݂ܳܒܝ ܐܢ ܡ‬
Gethsemane, and he said to his ‫ܝܟ ݁ܕܐܢܐ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܪܡ ܠܐ ܐ‬
݁ ݁ ݂ܳ ‫ܐܠܐ ܐ‬
disciples, "Sit here, while I go over ‫ܝܟ ܕܐܢܬ׃ ܣ‬
there and pray."
Matthew 26:40 And he came to
Matthew 26:36 ‫ܗܝܕܝܢ ܐ ݂ܳܬܐ‬ ݁ the disciples and found them
݁ ݁
‫ܥܡܗܘܢ ܝܫܘܥ ݂ܳܠܕܘܟ ݂ܳܬܐ ܕܡ ݂ܳܬܩܪܝܐ‬ sleeping. And he said to Peter,
݁ ݁ܺ
‫ܠܬܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܬ ݂ܳܒܘ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܓܕܣܡܢ ܘܐܡܪ‬ ݁ ݁ "So, could you not watch with me
݁ܺ
‫ܗܪܟܐ ܥ ݂ܳܕ ܐܙܠ ܐܨܠܐ׃‬ ݁ one hour?

Matthew 26:37 And taking with Matthew 26:40 ‫ܐܬܐ ܠܘ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
him Peter and the two sons of ݁ܺ ݁ ݁ ݁ ݁
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܟ ݂ܳܕ ܕܡܟܝܢ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
‫ܚܬܘܢ‬ ݁ ‫ܫܟ‬݁ ‫ܐܦܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ ܠܐ ܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܟ‬݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ‬
Zebedee, he began to be sorrowful
and troubled. ‫ܚܕܐ ܫܥܐ ݁ܕ ݂ܳܬܫܗܪܘܢ ܥܡܝ׃‬ ݂ܳ

Matthew 26:37 ‫ܐ‬ ‫ܐܦ‬


݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܕ ݂ܳܒܪ‬
‫ܠܟ‬ Matthew 26:41 Watch and pray
݁ܺ
‫ܘܠ ݂ܳܬܪܝܗܘܢ ݁ܒܢܝ ܙ ݂ܳܒ ݂ܳܕܝ ܘܫܪܝ ܠܡ ݂ܳܬ ݁ܟܡܪܘ‬ that you may not enter into
‫ܘܠܡ ݂ܳܬܥܩܘ׃‬ temptation. The spirit indeed is
willing, but the flesh is weak."
Matthew 26:38 Then he said to
them, "My soul is very sorrowful, Matthew 26:41 ‫ܐ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܥܝܪܘ ܘܨܠܘ‬
even to death; remain here, and ‫݁ܕܠܐ ݁ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܪܘܚܐ ܡܛ ݂ܳܝܒܐ‬
݁ܺ
watch with me." ‫݁ܦ ݂ܳܓܪܐ ݁ܕܝܢ ݁ܟܪܝܗ׃ ܣ‬
Matthew 26:45 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐ ݂ܳܬܐ ܠܘ ݂ܳܬ‬
Matthew 26:42 Again, for the ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܕܡ ݂ܳܟܘ ܡ ݁ ܺ݁ܟܝܠ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
second time, he went away and ‫ܥܬܐ ܘ ݂ܳܒܪܗ‬ ݂ܳ ‫ܐܬ ݁ܬ ܺ݁ܢܝܚܘ ܗܐ ܡܛ ݂ܳܬ ܫ‬
݁ ‫ܘ‬
prayed, "My Father, if this cannot ‫ܐܝܕܝܗܘܢ ݁ܕܚܛܝܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܫܬܠܡ ݁ ܺ݁ܒ‬
݁ ‫݁ܕܐܢܫܐ ܡ‬
pass unless I drink it, your will be
done." Matthew 26:46 Rise, let us be
going; see, my betrayer is at
Matthew 26:42 ‫ܪܬܝܢ‬ ݁ ‫ܘܒ ܐܙܠ ݁ܕ ݂ܳܬ‬݂ܳ ‫ܬ‬݁ hand."
݁ܺ
‫ܙ ݂ܳܒ ܺ݁ܢܝܢ ܨܠܝ ܘܐܡܪ ܐ ݂ܳܒܝ ܐܢ ܠܐ‬
݁ ‫ܫܟܚ ܗܢܐ ݁ܟܣܐ ݁ܕܢ‬ ݁ ‫ܡ‬
‫ܥܒܪ ܐܠܐ ܐܢ‬ Matthew 26:46 ‫ܩܘܡܘ ܺ݁ܢܐܙܠ ܗܐ‬
݁ܺ ݁ ‫ܐ‬ ݁ܺ
‫ܫܬ ݂ܳܝܬܗ ܢܗܘܐ ܨ ݂ܳܒܝܢ ݂ܳܟ׃ ܣ‬ ‫ܡܛܐ ܗܘ ݁ܕܡܫܠܡ ܠܝ׃ ܣ‬

Matthew 26:43 And again he Matthew 26:47 While he was still


came and found them sleeping, for speaking, Judas came, one of the
their eyes were heavy. twelve, and with him a great
crowd with swords and clubs,
Matthew 26:43 ‫ܘܒ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܐ ݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܘ‬ from the chief priests and the
݁ܺ ݁ ݁ ݁
‫ܫܟܚ ܐܢܘܢ ܟ ݂ܳܕ ܕܡܟܝܢ ܥܝܢܝܗܘܢ‬ ݁ ‫ܐ‬
elders of the people.
‫݁ܓܝܪ ܝ ܺ݁ܩܝܪܢ ܗܘܝ׃‬
Matthew 26:47 ‫ܘܥ ݂ܳܕ ܗܘ ܡܡܠܠ‬
Matthew 26:44 So, leaving them ‫ܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܗܐ ܺ݁ܝܗ‬
‫ܘܟܢܫܐ ܥܡܗ‬ ݂ܳ ‫ܪܬܐ ܐ ݂ܳܬܐ‬ ݁ ‫݁ܬܪܥܣ‬
again, he went away and prayed
for the third time, saying the same ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܥܡ ܣ ݂ܳܦ ܺ݁ܣܪܐ ܘܚܘܛܪܐ ܡܢ‬
words again. ‫ܠܘ ݂ܳܬ ܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ܘܩ ܺ݁ܫܝܫܐ ݁ܕܥܡܐ׃ ܣ‬

Matthew 26:44 ݁ܺ ‫ܫܒܩ ܐܢܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ Matthew 26:48 Now the betrayer
݁ܺ ݁
‫ܘܒ ܨܠܝ ܕ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬ ܙ ݂ܳܒܢܝܢ ܘܠܗ‬ ݁
݂ܳ ‫ܘܐܙܠ ܬ‬ had given them a sign, saying,
‫ܠܬܐ ܐܡܪ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܡ‬ "The one I will kiss is the man;
seize him."
Matthew 26:45 Then he came to
the disciples and said to them, Matthew 26:48 ‫ܘܝܗ ݂ܳܒ ܗܘܐ‬
"Sleep and take your rest later on. ‫ܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܘܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ܐ ݂ܳܬܐ ܺ݁ܝܗ‬
See, the hour is at hand, and the ݂ܳ ‫ܠܗܘ ݁ܕܢܫܩ ܐܢܐ ܗܘܝܘ ܠܗ ܐܚ‬
‫ܘܕܘ׃‬
Son of Man is betrayed into the ‫ܣ‬
hands of sinners.
Matthew 26:49 And he came up
to Jesus at once and said,
"Greetings, Rabbi!" And he kissed Matthew 26:53 Do you think that
him. I cannot appeal to my Father, and
he will at once send me more than
Matthew 26:49 ‫ܚܕܐ ܩܪ ݂ܳܒ ܠܘ ݂ܳܬ‬
݂ܳ ‫ܘܡ‬ twelve legions of angels?
‫ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܫܠܡ ܪ ݁ ܺ݁ܒܝ ܘܢܫܩܗ׃ ܣ‬
Matthew 26:53 ‫ܐܘ ܣ ݂ܳܒܪ ܐܢ ݁ܬ‬
Matthew 26:50 Jesus said to him, ‫ܐܒܥܐ ܡܢ ܐ ݂ܳܒܝ‬ ݂ܳ ‫ܫܟܚ ܐܢܐ ܺ݁ ݁ܕ‬
݁ ‫݁ܕܠܐ ܡ‬
‫ܪܬܥܣܪܐ‬ ݁ ‫ܢܩܝܡ ܺ݁ܠܝ ܗܫܐ ܝ ݁ܬܝܪ ܡܢ ݁ܬ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
"Friend, do what you came to do." ݁ܺ ‫ܠܓܝ‬
Then they came up and laid hands ‫ܐܟܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܢܝܢ ݁ܕܡܠ‬ ݂ܳ
on Jesus and seized him.
Matthew 26:54 But how then
Matthew 26:50 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬ should the Scriptures be fulfilled,
‫ܐܬ ݁ܝܬ ܚ ݂ܳܒܪܝ ܣ‬
݂ܳ ‫ܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܗܝ ݁ܕ‬ that it must be so?"
݁ܺ ‫ܐܪܡܝܘ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܝܗܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐ ݂ܳܬܩܪ ݂ܳܒܘ ܘ‬
‫ܐܚܕܘܗܝ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܥܠ ܝܫܘܥ ܘ‬ Matthew 26:54 ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬
‫ܢ ݂ܳܬܡܠܘܢ ݁ܟ ݂ܳܬ ݂ܳܒܐ ݁ܕܗ ݂ܳܟܢܐ ܘܠܐ ݁ܕܢܗܘܐ׃‬
Matthew 26:51 And behold, one ‫ܣ‬
of those who were with Jesus
stretched out his hand and drew Matthew 26:55 At that hour Jesus
his sword and struck the servant of said to the crowds, "Have you
the high priest and cut off his ear. come out as against a robber, with
swords and clubs to capture me?
Matthew 26:51 ‫ܘܗܐ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬ Day after day I sat in the temple
‫ܐ ݂ܳܝܕܗ‬ ݁ܺ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܥܡ ܝܫܘܥ ܐܘܫܛ‬ teaching, and you did not seize
‫ܘܫܡܛ ܣ ݂ܳܦ ܺ݁ܣܪܐ ܘܡܚܝܗܝ ܠܥ ݂ܳܒ ݁ܕܗ‬ me.
‫݁ܕܪ ݁ܒ־ ݁ܟܗܢܐ ܘܫܩܠܗ ܐ ݂ܳܕܢܗ׃ ܣ‬
Matthew 26:55 ‫ܥܬܐ ܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܗܝ ܫ‬
Matthew 26:52 Then Jesus said to ‫ܝܟ ݁ܕܥܠ ݁ܓܝܣܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ݂ܳܠܟܢܫܐ ܐ‬
him, "Put your sword back into its ‫ܩܬܘܢ ݁ܒܣ ݂ܳܦ ܺ݁ܣܪܐ ܘ ݂ܳܒܚܘܛܪܐ‬ ݁ ‫݂ܳܢܦ‬
‫ܐܚܕܘܢܢܝ ݁ܟܠܝܘܡ ܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ ݁ܒܗ ݁ܝܟܠܐ‬ ݁ ‫݁ܕ ݂ܳܬ‬
place. For all who take the sword
will perish by the sword. ‫ܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ܗ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܬ ܘܡܠܦ ܘܠܐ ܐܚ ݁ܕ ݁ܬܘܢܢܝ׃ ܣ‬

Matthew 26:52 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ‬ Matthew 26:56 But all this has
݁ ‫ܗܦ ݂ܳܟ ܣ ݂ܳܦ ܺ݁ܣܪܐ ݂ܳܠܕ‬
‫ܘܟ ݂ܳܬܗ‬ ݁ ‫ܝܫܘܥ ܐ‬ taken place that the Scriptures of
‫݁ܟܠܗܘܢ ݁ܓܝܪ ܗܢܘܢ ݁ܕܢܣ ݂ܳܒܘ ܣ ݂ܳܝܦܐ‬ the prophets might be fulfilled."
‫ܘܬܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒܣ ݂ܳܝܦܐ ܢܡ‬ Then all the disciples left him and
fled.
Matthew 26:56 ‫ܗ ݂ܳܕܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕܗܘ ݂ܳܬ‬ Matthew 26:60 but they found
‫ܢܒܝܐ ܣ ܗ ݁ܝܕܝܢ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܕܢ ݂ܳܬܡܠܘܢ ݁ܟ ݂ܳܬ ݂ܳܒܐ ݁ܕ‬
none, though many false witnesses
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ݁ܟܠܗܘܢ ܫ ݂ܳܒܩܘܗܝ ܘܥܪܩܘ ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬ came forward. At last two came
‫ܣ‬ forward

Matthew 26:57 Then those who Matthew 26:60 ‫ܫܟܚܘ‬ ݁ ‫ܘܠܐ ܐ‬


had seized Jesus led him to ‫ܗܕܐ ݁ܕܫܘܩܪܐ‬ ݁ ‫ܐܬܘ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
Caiaphas the high priest, where the ‫ܐܚܪܝ ݂ܳܬ ݁ܕܝܢ ܩܪ ݂ܳܒܘ ݁ܬܪܝܢ׃‬
scribes and the elders had
gathered. Matthew 26:61 and said, "This
man said, 'I am able to destroy the
Matthew 26:57 ‫ܘܗܢܘܢ ܕܐܚܕܘܗܝ‬ ݁ ݁
temple of God, and to rebuild it in
݁
‫ܠܝܫܘܥ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘ ݂ܳܬ ܩܝ ݂ܳܦܐ ܪܒ־‬ ݁ three days.'"
݁ܺ ݁ܺ ݁ ݁ܺ
‫ܟܗܢܐ ܐܝܟܐ ܕܣ ݂ܳܦܪܐ ܘܩܫܝܫܐ ܟܢܝܫܝܢ‬ ݁ ݁ ݁
‫ܗܘܘ׃ ܣ‬ ݁ܺ
Matthew 26:61 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܗܢܐ‬
‫ܫܟܚ ܐܢܐ ݁ܕܐܫܪܐ ܗ ݁ܝܟܠܐ‬ ݁ ‫ܐܡܪ ݁ܕܡ‬
Matthew 26:58 And Peter was ‫ܘܡܝܢ ܐ ݂ܳܒܢܝܘܗܝ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܕܐܠܗܐ ܘܠ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ ܝ‬
following him at a distance, as far
as the courtyard of the high priest, Matthew 26:62 And the high
and going inside he sat with the priest stood up and said, "Have
guards to see the end. you no answer to make? What is it
that these men testify against
Matthew 26:58 ‫ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ‬ ݁ you?"
‫ܐܦܐ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒ ݂ܳܬܪܗ ܡܢ ܪܘܚܩܐ‬ ݁ ݂ܳ ‫ܟ‬ ݁ܺ ݁
‫ܪܬܗ ݁ܕܪ ݁ܒ־ ݁ܟܗܢܐ ܘܥܠ ܺ݁ܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ‬ ݁ ‫ܥܕܡܐ ݂ܳܠܕ‬ ݂ܳ Matthew 26:62 ‫ܘܩܡ ܪ ݁ܒ־ ݁ܟܗܢܐ‬
‫ܪܬܐ ݁ܣ ݁ܣ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܓܘ ܥܡ ݁ܕܚܫܐ ݁ܕܢܚܙܐ ܚ‬ ݂ܳ ‫ܡܦܢܐ ܐܢ ݁ܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܡ ݁ܕܡ‬
݁ܺ
ְ‫ܝܟ‬ ݁ ‫ܣܗܕܝܢ ܥܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܦ ݂ܳܬ ݂ܳܓܡܐ ܡܢܐ ܡ‬
Matthew 26:59 Now the chief ‫ܗܠܝܢ׃‬
priests and the whole Council
were seeking false testimony Matthew 26:63 But Jesus
against Jesus that they might put remained silent. And the high
him to death, priest said to him, "I adjure you by
the living God, tell us if you are
Matthew 26:59 ‫ܪܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ܕܝܢ‬ ݁ ݁ the Christ, the Son of God."
݁
‫ܘܩܫܝܫܐ ܘ ݂ܳܟܢܘܫܬܐ ܟܠܗ ܒܥܝܢ ܗܘܘ‬ ݁ ݁ ݁ܺ
‫ܝܬܘܢܝܗܝ׃‬ ݁ܺ ‫ܝܟ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܢܡ‬ ݂ܳ ‫ܗܕܐ ܐ‬ ݁ ‫ܥܠ ܝܫܘܥ ܣ‬
Matthew 26:63 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܫ ݁ ܺ݁ܬܝܩ‬
‫ܗܘܐ ܣ ܘܥܢܐ ܪ ݁ܒ־ ݁ܟܗܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ‬ Matthew 26:67 Then they spit in
‫ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ ݁ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ‬ his face and struck him. And some
݁ܺ ‫݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܬܐܡܪ ܠܢ ܐܢ ܐܢ ݁ܬ ܗܘ‬
‫ܡܫܝܚܐ‬ slapped him,
‫݁ܒܪܗ ݁ܕܐܠܗܐ׃‬
Matthew 26:67 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܪܩܘ‬
Matthew 26:64 Jesus said to him, ‫ܐܦܘܗܝ ܘܡܩ ݁ܦ ܺ݁ܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܚܪܢܐ‬
݁ ‫݁ܒ‬
"You have said so. But I tell you, ‫݁ܕܝܢ ܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ׃‬
from now on you will see the Son
of Man seated at the right hand of Matthew 26:68 saying, "Prophesy
Power and coming on the clouds to us, you Christ! Who is it that
of heaven." struck you?"
݁ܺ
Matthew 26:64 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ‬ Matthew 26:68 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܐ ݂ܳܬܢ ݁ܒܐ‬
‫ܪܬ ܐܡܪܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܝܢ ݁ܕܡܢ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬ ܐܡ‬
‫ܡܫܝܚܐ ܡܢܘ ܗܘ ݁ܕܡܚ ݂ܳܟ׃ ܣ‬݁ܺ ‫ܠܢ‬
‫ܗܫܐ ݁ܬܚܙܘܢܝܗܝ ܠ ݂ܳܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ݁ܕܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ‬
‫ܐܬܐ ܥܠ ܥܢܢܝ‬ ݂ܳ ‫ܡܢ ܝ ܺ݁ܡܝܢܐ ݁ܕܚܝܠܐ ܘ‬
Matthew 26:69 Now Peter was
‫ܫܡܝܐ׃ ܣ‬
sitting outside in the courtyard.
And a servant girl came up to him
Matthew 26:65 Then the high
and said, "You also were with
priest tore his robes and said, "He
Jesus the Galilean."
has uttered blasphemy. What
further witnesses do we need? You
Matthew 26:69 ‫ܐܦܐ ݁ܕܝܢ ܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܟ‬
have now heard his blasphemy. ݁ ‫ܗܘܐ ݂ܳܠܒܪ ݁ܒ ݂ܳܕ‬
‫ܪܬܐ ܘܩ ݁ܪܒ ݂ܳܬ ܠܘ ݂ܳܬܗ‬
‫ܚܕܐ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܐܦ ܐܢ ݁ܬ‬ ݂ܳ ‫ܡܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬
݁
Matthew 26:65 ‫ܺ݁ܗܝܕܝܢ ܪܒ־ܟܗܢܐ‬݁ ݁
݁ ‫ܥܡ ܝܫܘܥ ܗܘ ݁ܝܬ ܢܨܪܝܐ׃‬
‫ܨܪܝ ܡܐܢܘܗܝ ܘܐܡܪ ܗܐ ݁ܓܕܦ ܡܢܐ‬
‫ܗܕܐ ܗܐ ܗܫܐ‬ ݁ ‫ܡ ݁ ܺ݁ܟܝܠ ܡ ݂ܳܬ ݁ܒܥܝܢ ܠܢ ܣ‬
݁ ‫ܥܬܘܢ ݁ܓ‬ ݁ ‫ܫܡ‬ Matthew 26:70 But he denied it
‫ܘܕ ݂ܳܦܗ׃‬
before them all, saying, "I do not
know what you mean."
Matthew 26:66 What is your
judgment?" They answered, "He
Matthew 26:70 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܦܪ ݂ܳܩܕܡ‬
deserves death." ‫݁ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܐ ܝ ݂ܳܕܥ ܐܢܐ ܡܢܐ‬
‫ܐܡܪܐ ܐܢ ݁ܬܝ׃‬
Matthew 26:66
݁ܺ ‫ܡܢܐ ܨ ݂ܳܒܝܢ‬
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܚܝ ݂ܳܒ ܗܘ‬
݁ ‫ܡ‬ Matthew 26:71 And when he
‫ܘܬܐ׃ ܣ‬
went out to the entrance, another
servant girl saw him, and she said
to the bystanders, "This man was Matthew 26:75 And Peter
with Jesus of Nazareth." remembered the saying of Jesus,
"Before the rooster crows, you will
Matthew 26:71 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ݂ܳܢܦ ܺ݁ܩ ܠܣ ݁ܦܐ‬
݂ܳ deny me three times." And he
݁
‫ܚܙ ݂ܳܬܗ ܐܚܪ ݂ܳܬܐ ܘܐܡܪܐ ܠܗܘܢ ܕ ݂ܳܬܡܢ‬ went out and wept bitterly.
‫ܗܘܐ ܐܦ ܗܢܐ ܥܡ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ׃‬
Matthew 26:75 ‫ܐܦܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܬ ݁ܕ ݂ܳܟܪ ݁ ܺ݁ܟ‬
݁ ‫ܘ‬
Matthew 26:72 And again he ‫ܠܬܐ ݁ܕܝܫܘܥ ݁ܕܐܡܪ ܠܗ ݁ܕ ݂ܳܩܕܡ ݁ܕܢܩܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬
݁ܺ ݁ ݁ ݁ ݁ܺ
‫݁ܬܪܢ ݂ܳܓܠܐ ܬܠ ݂ܳܬ ܙ ݂ܳܒܢܝܢ ܬ ݂ܳܟܦܘܪ ܒܝ ܘ ݂ܳܢܦܩ‬
݁
denied it with an oath: "I do not
݁ܺ ‫݂ܳܠܒܪ ݁ܒ ݂ܳܟܐ ܡ ܺ݁ܪܝܪ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ׃ ܣ‬
know the man."

Matthew 26:72 ‫ܘܒ ݁ܟ ݂ܳܦܪ‬


݂ܳ ‫ܘܬ‬
݂ܳ Matthew 27:1 When morning
݁
‫݁ܒܡܘܡ ݂ܳܬܐ ܕܠܐ ܝ ݂ܳܕܥ ܐܢܐ ܠܗ‬ came, all the chief priests and the
‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ׃‬
݂ܳ elders of the people took counsel
against Jesus to put him to death.
Matthew 26:73 After a little while
the bystanders came up and said to Matthew 27:1 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܗܘܐ ܨ ݂ܳܦܪܐ‬
Peter, "Certainly you too are one ‫ܡ ݁ܠܟܐ ܢܣ ݂ܳܒܘ ܥܠ ܝܫܘܥ ܣ ݁ܟܠܗܘܢ‬
of them, for your accent betrays ‫ܝܟ‬݂ܳ ‫ܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ܘܩ ܺ݁ܫܝܫܐ ݁ܕܥܡܐ ܐ‬
‫ܝܬܘܢܝܗܝ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܢܡ‬
you."
݁ܺ
Matthew 26:73 ‫ܡܢ ݁ܒ ݂ܳܬܪ ܩܠܝܠ ݁ܕܝܢ‬ Matthew 27:2 And they bound
‫ܐܦܐ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܝܡܝܢ ܘܐܡܪܘ‬
݂ܳ ‫ܠܟ‬ ݁ܺ ‫ܩܪ ݂ܳܒܘ ܗܢܘܢ ݁ܕܩ‬ him and led him away and
‫ܐܝ ݂ܳܬ ܐܦ ܐܢ ݁ܬ ܡܢܗܘܢ ܐܢ ݁ܬ‬ ݁ܺ ‫ܫ ܺ݁ܪܝܪ‬
delivered him over to Pilate the
‫ܘܕܥ ܠ ݂ܳܟ׃‬ ݁ ‫ܐܦ ܡܡܠܠ ݂ܳܟ ݁ܓܝܪ ܡ‬
governor.

Matthew 26:74 Then he began to Matthew 27:2 ‫ܘܐܣܪܘܗܝ‬


݁ܺ ݁ ‫ܐܘܒܠܘܗܝ ܘܐܫܠܡܘܗܝ‬
‫ܠܦܝܠܛܘܣ‬ ݁ ‫ܘ‬
invoke a curse on himself and to
swear, "I do not know the man." ‫ܺ݁ܗ ݂ܳܓܡܘܢܐ׃ ܣ‬
And immediately the rooster
crowed. Matthew 27:3 Then when Judas,
his betrayer, saw that Jesus was
݁ܺ
Matthew 26:74 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܫܪܝ‬ condemned, he changed his mind
‫ܠܡܐܡܐ ݁ܕܠܐ ܝ ݂ܳܕܥܢܐ ܠܗ‬ ݁ܺ ‫ܠܡܚܪܡܘ ܘ‬
and brought back the thirty pieces
‫ܥܬܐ ܩܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܗ ݁ܒܫ‬
݂ܳ ‫ܠܓ ݂ܳܒܪܐ ܣ‬
݂ܳ of silver to the chief priests and
‫ܬܪܢ ݂ܳܓܠܐ׃‬݁
the elders,
potter's field as a burial place for
Matthew 27:3 ‫ܘܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܺ݁ܝܗ‬ strangers.
‫ܐܬܚܝ ݂ܳܒ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ ‫ܡܫܠܡܢܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܐ ݁ܕ‬
‫ܗܦ ݂ܳܟ ܗܠܝܢ ݁ܬܠ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܢ‬݁ ‫ܐ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܘܝ ܘܐܙܠ ܐ‬
Matthew 27:7 ‫ܘܢܣ ݂ܳܒܘ ܡ ݁ܠܟܐ ܘ ݂ܳܙܒܢܘ‬
‫ܣܦܐ ܠܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ܘܠܩ ܺ݁ܫܝܫܐ׃‬ ݁ ‫݁ܕ ݂ܳܟ‬
‫ܩܒܘܪܐ‬݂ܳ ‫ܝܬ־‬݂ܳ ‫݁ܒܗ ܐ ݂ܳܓܘܪܣܗ ݁ܕ ݂ܳܦܚܪܐ ݂ܳܠܒ‬
‫ܐܟܣܢܝܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
Matthew 27:4 saying, "I have
sinned by betraying innocent Matthew 27:8 Therefore that field
blood." They said, "What is that to has been called the Field of Blood
us? See to it yourself." to this day.
Matthew 27:4 ‫ܝܬ‬ ݁ܺ ‫ܘܐܡܪ‬
݂ܳ ‫ܚܛ‬ ݁ܺ
Matthew 27:8 ‫ܩܪܝ‬ ݁ܺ ‫ܡܛܠ ܗܢܐ ܐ ݂ܳܬ‬
‫݁ܕܐܫܠܡ ݂ܳܬ ݁ܕܡܐ ܙ ݁ܟܝܐ ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ‬ ‫ܥܕܡܐ‬ ݁
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܓܘܪܣܐ ܗܘ ܩܪ ݂ܳܝܬܐ ܕ ݂ܳܕܡܐ‬
‫ܐܡܪܘ ܠܗ ܠܢ ܡܐ ܠܢ ܐܢ ݁ܬ ܝ ݂ܳܕܥ‬
‫ܠܝܘܡܢܐ׃ ܣ‬
‫ܐܢ ݁ܬ׃‬
Matthew 27:9 Then was fulfilled
Matthew 27:5 And throwing
what had been spoken by the
down the pieces of silver into the
prophet Jeremiah, saying, "And
temple, he departed, and he went
they took the thirty pieces of
and hanged himself.
silver, the price of him on whom a
݁ ‫ܫܕܝܗܝ ݁ܟ‬ price had been set by some of the
Matthew 27:5 ‫ܣܦܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ sons of Israel,
‫݁ܒܗ ݁ܝܟܠܐ ܘܫ ܺ݁ܢܝ ܘܐܙܠ ܚܢܩ ܢ ݂ܳܦܫܗ׃ ܣ‬
݁ܺ
Matthew 27:9 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐ ݂ܳܬܡܠܝ ܡ ݁ܕܡ‬
Matthew 27:6 But the chief ݁ ‫ܢܒܝܐ ݁ܕܐܡܪ ݁ܕܢ‬
‫ܣܒ ݂ܳܬ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܬܐܡܪ ݁ܒܝ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ ݁ܺ ‫݁ܕ‬
priests, taking the pieces of silver, ‫ܣܦܐ ݁ܕܡܘܗܝ ݁ܕܝ ܺ݁ܩܝܪܐ ݁ܕܩܨܘ‬ ݁ ‫݁ܬܠ ݂ܳܬܝܢ ݁ܕ ݂ܳܟ‬
said, "It is not lawful to put them ‫ܐܝܣܪܝܠ׃‬ ݁ܺ ‫ܡܢ ݁ܒܢܝ‬
into the treasury, since it is blood
money." Matthew 27:10 and they gave
them for the potter's field, as the
Matthew 27:6 ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫ܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ‬
݁ܺ ݁ ‫ܫܩܠܘܗܝ ݂ܳܠܟ‬ Lord directed me."
‫ܣܦܐ ܘܐܡܪܘ ܠܐ ܫܠܝܛ‬
‫ܘܪܒܢܐ ܡܛܠ ݁ܕ ܺ݁ܛܝܡܝ‬
݁ ‫ܝܬ ܩ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܢܪܡܝܘܗܝ ݁ܒ‬ ݁ ‫ܘܝ‬
Matthew 27:10 ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܢ‬ ‫ܐ‬ ‫ܬ‬݂ܳ ‫ܗܒ‬
‫݁ܕܡܐ ܗܘ׃‬ ݁ܺ
‫ܝܟ ݁ܕ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ܠܝ‬
݂ܳ ‫ܐܓܘܪܣܗ ݁ܕ ݂ܳܦܚܪܐ ܐ‬ ݂ܳ ‫ܠ‬
‫ܡܪܝܐ׃ ܣ‬
Matthew 27:7 So they took
counsel and bought with them the
Matthew 27:11 Now Jesus stood Matthew 27:15 Now at the feast
before the governor, and the the governor was accustomed to
governor asked him, "Are you the release for the crowd any one
King of the Jews?" Jesus said, prisoner whom they wanted.
"You have said so."
Matthew 27:15 ‫ܐܕܐ ݁ܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܟܠ ܺ݁ܥ‬
Matthew 27:11 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܩܡ‬ ‫ܡܥ ݂ܳܕ ܗܘܐ ܺ݁ܗ ݂ܳܓܡܘܢܐ ݁ܕܢܫܪܐ ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ‬
‫݂ܳܩܕܡ ܺ݁ܗ ݂ܳܓܡܘܢܐ ܘܫܐܠܗ ܺ݁ܗ ݂ܳܓܡܘܢܐ‬ ‫ܚ ݂ܳܕ ܠܥܡܐ ܐܝܢܐ ݁ܕܗܢܘܢ ܨ ݂ܳܒܝܢ ܗܘܘ׃‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ݁ܬ ܗܘ ܡ ݁ܠܟܐ ݁ܕܝܗ‬
‫ܘܕܝܐ‬
‫ܪܬ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢ ݁ܬ ܐܡ‬
Matthew 27:16 And they had then
a notorious prisoner called
Matthew 27:12 But when he was Barabbas.
accused by the chief priests and
elders, he gave no answer. Matthew 27:16 ‫ܐ ܺ݁ܣܝܪ ܗܘܐ‬
‫ܠܗܘܢ ݁ܕܝܢ ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ ܺ݁ܝ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܥܐ ݁ܕܡ ݂ܳܬܩܪܐ‬
݁ܺ
Matthew 27:12 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܟܠܝܢ ܗܘܘ‬݂ܳ ‫݁ܒܪ־ܐ ݁ܒܐ׃‬
݁ܺ
‫ܩܪܨܘܗܝ ܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ܘܩܫܝܫܐ ܡ ݁ܕܡ‬
‫݁ܦ ݂ܳܬ ݂ܳܓܡܐ ܗܘ ܠܐ ݁ܦ ܺ݁ܢܝ׃ ܣ‬ Matthew 27:17 So when they had
gathered, Pilate said to them,
Matthew 27:13 Then Pilate said to "Whom do you want me to release
him, "Do you not hear how many for you: Barabbas, or Jesus who is
things they testify against you?" called Christ?"

Matthew 27:13 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ‬ Matthew 27:17 ‫ܝܫܝܢ ܐܡܪ‬ ݁ܺ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ݁ܟ ܺ݁ܢ‬
݂ܳ
݁ܺ
‫݁ ܺ݁ܦܝܠܛܘܣ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢ ݁ܬ ݁ܟܡܐ‬ ݁
‫ܠܗܘܢ ܦܝܠܛܘܣ ܠܡܢ ܨ ݂ܳܒܝܢ ܐܢܬܘܢ‬݁
݁ܺ
݁ ‫ܣܗܕܝܢ ܥܠ‬
‫ܝܟְ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬ ‫݁ܕܐܫܪܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݂ܳܠܒܪ־ܐ ݁ܒܐ ܐܘ ܠܝܫܘܥ‬
݁ܺ ‫݁ܕܡ ݂ܳܬܩܪܐ‬
‫ܡܫܝܚܐ׃ ܣ‬
Matthew 27:14 But he gave him
no answer, not even to a single Matthew 27:18 For he knew that
charge, so that the governor was it was out of envy that they had
greatly amazed. delivered him up.

Matthew 27:14 ‫ܘܠܐ ܝܗ ݂ܳܒ ܠܗ‬ Matthew 27:18 ‫ܝ ݂ܳܕܥ ܗܘܐ ݁ܓܝܪ‬
‫ܚܕܐ ܡܠܐ ܘܥܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܦ ݂ܳܬ ݂ܳܓܡܐ ܘܠܐ ݁ܒ‬ ‫݁ ܺ݁ܦܝܠܛܘܣ ݁ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ׃ ܣ‬
‫ܗ ݂ܳܕܐ ܐ ݁ܬ ݁ܕܡܪ ܛ ݂ܳܒ׃ ܣ‬
Matthew 27:19 Besides, while he Matthew 27:22 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
‫ܡܫܝܚܐ‬ ݁ܺ ‫݁ ܺ݁ܦܝܠܛܘܣ ܘܠܝܫܘܥ ݁ܕܡ ݂ܳܬܩܪܐ‬
was sitting on the judgment seat, ݁ܺ
‫ܥܒ ݂ܳܕ ܠܗ ܐܡܪܝܢ ݁ܟܠܗܘܢ‬݁ ‫ܡܢܐ ܐ‬
his wife sent word to him, "Have
nothing to do with that righteous ‫ܢ ݁ܙܕܩܦ׃‬
man, for I have suffered much
because of him today in a dream." Matthew 27:23 And he said,
"Why, what evil has he done?" But
Matthew 27:19 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܺ݁ܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ݁ܕܝܢ‬ they shouted all the more, "Let
‫ܺ݁ܗ ݂ܳܓܡܘܢܐ ܥܠ ݁ ܺ݁ܒܝܡ ݁ ܺ݁ܕܝܠܗ ܫܠܚ ݂ܳܬ ܠܗ‬ him be crucified!"
‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܗ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܠܐ ܠ ݂ܳܟ ܘܠܗܘ‬
‫ܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ݁ܓܝܪ ܚܫ ݂ܳܬ ݁ܒܚܠܡܝ‬ Matthew 27:23 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
‫ܝܘܡܢܐ ܡܛܠ ݂ܳܬܗ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܗ ݂ܳܓܡܘܢܐ ܺ݁ܡܢܐ ݁ܓܝܪ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ ܩܥܘ ܘܐܡܪܘ‬ ݁ܺ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܝ ݁ܬܝܪ‬
Matthew 27:20 Now the chief ‫ܢ ݁ܙܕܩܦ׃ ܣ‬
priests and the elders persuaded
the crowd to ask for Barabbas and Matthew 27:24 So when Pilate
destroy Jesus. saw that he was gaining nothing,
but rather that a riot was
Matthew 27:20 ‫ܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ݁ܕܝܢ‬ beginning, he took water and
‫ܘܩ ܺ݁ܫܝܫܐ ܐ ݁ ܺ݁ܦܝܣܘ ݂ܳܠܟܢܫܐ ݁ܕܢܫܐܠܘܢ‬ washed his hands before the
݁ ‫݂ܳܠܒܪ־ܐ ݁ܒܐ ܠܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ݁ܕܢ‬
‫ܘܒ ݂ܳܕܘܢ׃ ܣ‬ crowd, saying, "I am innocent of
this man's blood; see to it
Matthew 27:21 The governor yourselves."
again said to them, "Which of the
two do you want me to release for Matthew 27:24 ‫݁ ܺ݁ܦܝܠܛܘܣ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
you?" And they said, "Barabbas." ݁ܺ ‫ܘܬܪ ܐܠܐ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ‬ ݁ ‫ܚܙܐ ݁ܕܡ ݁ܕܡ ܠܐ ܡ‬
‫ܝܓ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܪ‬
݂ܳ ‫ܗܘܐ ܫܩܠ ܡܝܐ ܐܫ‬ ‫ܘܒܐ‬
݁ܺ
݁ܺ ‫ܐ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬
Matthew 27:21 ‫ܘܥܢܐ ܺ݁ܗ ݂ܳܓܡܘܢܐ‬ ‫ܠܥܝܢ ݁ܟܢܫܐ ܘܐܡܪ ܡܚܣܝ‬
‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܡܢ ܨ ݂ܳܒܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬ ‫ܐܢܐ ܡܢ ݁ܕܡܗ ݁ܕܗܢܐ ܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ܐܢ ݁ܬܘܢ‬
‫݁ܕܐܫܪܐ ݂ܳܠܟܘܢ ܡܢ ݁ܬܪܝܗܘܢ ܗܢܘܢ‬ ‫݁ܬ ݁ܕܥܘܢ׃‬
‫݁ܕܝܢ ܐܡܪܘ ݂ܳܠܒܪ־ܐ ݁ܒܐ׃‬
Matthew 27:25 And all the people
Matthew 27:22 Pilate said to answered, "His blood be on us and
them, "Then what shall I do with on our children!"
Jesus who is called Christ?" They
all said, "Let him be crucified!" Matthew 27:25 ‫ܘܥܢܘ ݁ܟܠܗ ܥܡܐ‬
‫ܘܐܡܪܘ ݁ܕܡܗ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ݁ܒܢܝܢ׃ ܣ‬
݁ܺ
‫ܙܚܝܢ ܗܘܘ ݁ܒܗ ܘܐܡܪܝܢ ܫܠܡ‬
݁ܺ ‫ܡܒ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
݁ܺ ݁
Matthew 27:26 Then he released ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟܐ ܕܝܗ‬
‫ܘܕܝܐ׃‬
for them Barabbas, and having
scourged Jesus, delivered him to Matthew 27:30 And they spit on
be crucified. him and took the reed and struck
him on the head.
Matthew 27:26 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܫܪܐ ܠܗܘܢ‬
݁ ‫ܘܪܩܘ ݁ܒ ݁ܦܪܨ‬
‫݂ܳܠܒܪ־ܐ ݁ܒܐ ܘܢ ݁ܓ ݂ܳܕ ݁ܒ ݂ܳܦܪ ݂ܳܓܠܐ ܠܝܫܘܥ‬ Matthew 27:30 ‫ܘܦܗ‬
‫ܘܐܫܠܡܗ ݁ܕܢ ݁ܙܕܩܦ׃ ܣ‬ ‫ܘܫܩܠܘ ܩܢܝܐ ܘܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ‬
݁ܺ
‫ܪܫܗ׃ ܣ‬
Matthew 27:27 Then the soldiers
of the governor took Jesus into the Matthew 27:31 And when they
governor's headquarters, and they had mocked him, they stripped
gathered the whole battalion him of the robe and put his own
before him. clothes on him and led him away
to crucify him.
Matthew 27:27 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ‬
‫ܘܛܐ ݁ܕ ܺ݁ܗ ݂ܳܓܡܘܢܐ ݁ܕ ݂ܳܒܪܘܗܝ‬ ‫ܝ‬‫ܛ‬݁ܺ ‫ܐܣܛܪ‬ Matthew 27:31 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ݁ܒܙܚܘ ݁ܒܗ‬݂ܳ
݁ܺ ݁ ݁ܺ
‫ܠܝܫܘܥ ܠ ݁ܦܪܛܘܪܝܢ ܘ ݂ܳܟܢܫܘ ܥܠܘܗܝ ݂ܳܠܟܠܗ‬ ‫ܐܫܠܚܘܗܝ ݂ܳܟܠܡܝܣ ܘܐܠܒܫܘܗܝ‬
݁ܺ ݁ ‫ܐ‬
‫ܣܦܝܪ׃‬ ‫ܐܘܒܠܘܗܝ ݁ܕܢ ݁ܙܕܩܦ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܢ‬
݁ ‫ܚܬܘܗܝ ܘ‬

Matthew 27:28 And they stripped Matthew 27:32 As they went out,
him and put a scarlet robe on him, they found a man of Cyrene,
Simon by name. They compelled
Matthew 27:28 ‫ܘܐܫܠܚܘܗܝ‬ this man to carry his cross.
݁ܺ
‫ܐܠܒܫܘܗܝ ݂ܳܟܠ ܺ݁ܡܝܣ ݁ܕܙܚܘܪ ݂ܳܝܬܐ׃‬
݁ ‫ܘ‬
Matthew 27:32 ‫ܫܟ ܺ݁ܚܘ‬ ݁ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܢ ݂ܳܦ ܺ݁ܩܝܢ ܐ‬
݂ܳ
݁
‫݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܩܘܪܝܢܝܐ ܕܫܡܗ ܫܡܥܘܢ‬
Matthew 27:29 and twisting ݁ܺ ‫ܠܗܢܐ ܫܚܪܘ ݁ܕܢܫܩܘܠ‬
together a crown of thorns, they ‫ܙܩ ݂ܳܝܦܗ׃ ܣ‬
put it on his head and put a reed in
his right hand. And kneeling Matthew 27:33 And when they
before him, they mocked him, came to a place called Golgotha
saying, "Hail, King of the Jews!" (which means Place of a Skull),

݁ܺ ݁ Matthew 27:33 ‫ܘܟ ݂ܳܬܐ‬ ݁ ‫ܐܬܘ ݂ܳܠܕ‬


݂ܳ ‫ܘ‬
Matthew 27:29 ‫ܐ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܘ ݂ܳܓ ݂ܳܕܠܘ ܟ‬
‫ܝܠ‬‫ܠ‬
݁ܺ
‫݁ܕܥܘܙܢܝܐ ܘܣܡܘ ܒܪܫܗ ܘܩܢܝܐ ܒܝܡܝܢܗ‬
݁ ‫݁ܕܡ ݂ܳܬܩܪܝܐ ܓ ݂ܳܓܘܠܬܐ ܗܝ ܕܡ ݂ܳܬܦܫܩܐ‬
݁ ݁ ݁ ݁
݁ ‫ܘ ݂ܳܒܪ ݂ܳܟܘ ܥܠ ݁ܒ‬
‫ܘܪܟܝܗܘܢ ݂ܳܩܕܡܘܗܝ‬ ‫ܩܪܩ ݂ܳܦ ݂ܳܬܐ׃ ܣ‬
Matthew 27:38 Then two robbers
Matthew 27:34 they offered him were crucified with him, one on
wine to drink, mixed with gall, but the right and one on the left.
when he tasted it, he would not
drink it. Matthew 27:38 ‫ܐܙܕܩ ݂ܳܦܘ ܥܡܗ‬ ݁ ‫ܘ‬
‫݁ܬܪܝܢ ܠܣܛܝܐ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ ܝ ܺ݁ܡܝܢܗ ܘܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬
Matthew 27:34 ‫ܫܬܐ‬ ݁ ‫ܘܝܗ ݂ܳܒܘ ܠܗ ݁ܕܢ‬ ‫ܣܡܠܗ׃ ܣ‬
݁ ‫ܚܠܝܛ ݁ܒܡܪ‬ ݁ܺ ݁
‫ܪܬܐ ܘܛܥܡ ܘܠܐ‬ ‫ܚܠܐ ܕ‬
‫ܫܬܐ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
݁ ‫ܨܒܐ ܠܡ‬݂ܳ Matthew 27:39 And those who
passed by derided him, wagging
Matthew 27:35 And when they their heads
had crucified him, they divided his
݁ܺ
garments among them by casting Matthew 27:39 ‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕܝܢ ݁ܕܥ ݂ܳܒܪܝܢ‬
݁ܺ
݁ܺ ‫ܡܢ‬ ݁ܺ
lots. ‫ܝܕܝܢ‬݂ܳ ‫ܡܓ ݁ܕ ݂ܳܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܘ‬
݂ܳ ‫ܗܘܘ‬
݁ܺ
‫ܪܫܝܗܘܢ׃‬
Matthew 27:35 ‫ܩܦܘܗܝ ݁ܦܠ ݂ܳܓܘ‬
݁ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܙ‬
݂ܳ
݁ ݁
‫ܢܚܬܘܗܝ ܒ ݂ܳܦܣܐ׃‬ Matthew 27:40 and saying, "You
who would destroy the temple and
Matthew 27:36 Then they sat rebuild it in three days, save
down and kept watch over him yourself! If you are the Son of
there. God, come down from the cross."
݁ܺ
Matthew 27:36 ‫ܘܝ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܒܝܢ ܗܘܘ‬ Matthew 27:40 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܣ ݂ܳܬܪ‬
݁ܺ ‫ܘܒܢܐ ܠܗ ܠ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ ܝ‬
݁ܺ
‫ܘܢܛܪܝܢ ܠܗ ݁ܬܡܢ׃ ܣ‬ ‫ܘܡܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܗ ݁ܝܟܠܐ‬
‫݁ܦܨܐ ܢ ݂ܳܦܫ ݂ܳܟ ܐܢ ݁ܒܪܗ ܐܢ ݁ܬ ݁ܕܐܠܗܐ‬
݁ܺ ‫ܘܬ ܡܢ‬
‫ܙܩ ݂ܳܝܦܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܘܚ‬
Matthew 27:37 And over his head
they put the charge against him,
which read, "This is Jesus, the Matthew 27:41 So also the chief
King of the Jews." priests, with the scribes and elders,
mocked him, saying,
Matthew 27:37 ‫ܺ݁ܘܣܡܘ ܠܥܠ ܡܢ‬
݁ ‫ܠܬܐ ݁ܕܡ‬
‫ܘܬܗ ݁ܒ ݂ܳܟ ݂ܳܬ ݂ܳܒܐ ܗܢܘ‬ ݂ܳ ‫ܪܫܗ ܥ‬ Matthew 27:41 ‫ܗ ݂ܳܟܘ ݂ܳܬ ܐܦ ܪ ݁ܒܝ־‬
݁ܺ ‫ܙܚܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬ ݁ܺ ‫ܡܒ‬
݂ܳ ‫݁ܟܗܢܐ‬
݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ܡ ݁ܠܟܐ ݁ܕܝܗ‬
‫ܘܕܝܐ׃ ܣ‬ ݁ܺ
‫ܘܩ ܺ݁ܫܝܫܐ ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ׃‬

Matthew 27:42 "He saved others;


he cannot save himself. He is the
King of Israel; let him come down sabachthani?" that is, "My God,
now from the cross, and we will my God, why have you forsaken
believe in him. me?"
݁ܺ
Matthew 27:42 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܠܐܚܪܢܐ‬ Matthew 27:46 ‫ܐܦܝ ݁ܬܫܥ ܫ ܺ݁ܥܝܢ‬
݁ ‫ܘܠ‬
‫ܫܟܚ ܠܡܚܝܘ ܐܢ‬ ݁ ‫ܐ ܺ݁ܚܝ ܢ ݂ܳܦܫܗ ܠܐ ܡ‬ ‫ܐܝܠ‬݁ܺ ‫ܩܥܐ ܝܫܘܥ ݁ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ‬
‫ܘܬ ܗܫܐ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟܗ ܗܘ ݁ ܺ݁ܕܐܝܣܪܝܠ ܢܚ‬ ‫ܩܬܢܝ׃‬݁ ‫ܫܒ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܐܝܠ ܠܡܢܐ‬
݁ܺ
‫ܙܩ ݂ܳܝܦܐ ܘܢܗܝܡܢ ݁ܒܗ׃‬
Matthew 27:47 And some of the
Matthew 27:43 He trusts in God; bystanders, hearing it, said, "This
let God deliver him now, if he man is calling Elijah."
desires him. For he said, 'I am the
Son of God.'" Matthew 27:47 ‫ܐܢ ܺ݁ܫܝܢ ݁ܕܝܢ ܡܢ‬
݁ܺ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܩ‬
‫ܝܡܝܢ ܗܘܘ ݁ܬܡܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥܘ‬
Matthew 27:43 ‫݁ܬ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܥܠ ܐܠܗܐ‬ ݁ܺ ݁ܺ ݁ܺ
‫ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܢܐ ܠܐܠܝܐ ܩܪܐ׃‬
‫ܪܩܝܘܗܝ ܗܫܐ ܐܢ ܨ ݂ܳܒܐ ݁ܒܗ ܐܡܪ‬݁ܺ ‫ܢ ݂ܳܦ‬
‫݁ܓܝܪ ݁ܕ ݂ܳܒܪܗ ܐܢܐ ݁ܕܐܠܗܐ׃ ܣ‬ Matthew 27:48 And one of them
at once ran and took a sponge,
Matthew 27:44 And the robbers filled it with sour wine, and put it
who were crucified with him also on a reed and gave it to him to
reviled him in the same way. drink.

Matthew 27:44 ‫ܗ ݂ܳܟܘ ݂ܳܬ ܐܦ‬


݁ ‫݁ܓܝܣܐ ܗܢܘܢ ݁ܕ‬ Matthew 27:48 ‫ܥܬܐ‬݂ܳ ‫ܘܒܗ ݁ܒܫ‬݂ܳ
‫ܐܙܕܩ ݂ܳܦܘ ܥܡܗ‬ ݁
‫ܣܦܘܓܐ‬ ݂ܳ ‫ܪܗܛ ܚ ݂ܳܕ ܡܢܗܘܢ ܘܫܩܠ ܐ‬
‫ܣܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ׃ ܣ‬ ݁ܺ ‫ܡܚ‬
݂ܳ ‫ܘܡܠܗ ܚܠܐ ܘܣܡܗ ݁ܒܩܢܝܐ ܘܡܫܩܐ‬
‫ܗܘܐ ܠܗ׃‬
Matthew 27:45 Now from the
sixth hour there was darkness over Matthew 27:49 But the others
all the land until the ninth hour. said, "Wait, let us see whether
Elijah will come to save him."
Matthew 27:45 ‫ܡܢ ܫ ݂ܳܬ ܫ ܺ݁ܥܝܢ ݁ܕܝܢ‬
‫ܥܕܡܐ‬݂ܳ ‫ܘܟܐ ܥܠ ݁ܟܠܗ ܐܪܥܐ‬ ݂ܳ ‫ ܗܘܐ ܚܫ‬Matthew 27:49 ‫ܡܪܝܢ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܪܟܐ‬݁ ‫ܫ‬
݁ܺ ݁ܺ ‫ܐ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬
‫ܠܫܥܐ ݁ܬܫܥ׃‬ ‫ܐܠܝܐ‬ ‫ܫܒܘܩܘ ܢܚܙܐ ܐܢ ܐ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܘܘ‬
‫ܠܡ ݂ܳܦܪܩܗ׃ ܣ‬
Matthew 27:46 And about the
ninth hour Jesus cried out with a
loud voice, saying, "Eli, Eli, lema
Matthew 27:50 And Jesus cried Matthew 27:54 When the
out again with a loud voice and centurion and those who were with
yielded up his spirit. him, keeping watch over Jesus,
saw the earthquake and what took
Matthew 27:50 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬ place, they were filled with awe
‫ܫܒܩ ܪܘܚܗ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܘܒ ܩܥܐ ݁ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘ‬ and said, "Truly this was the Son
‫ܣ‬ of God!"

Matthew 27:51 And behold, the Matthew 27:54 ‫ܐ ݁ܕܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܢܛܪܘܢ‬ ‫ܩ‬
݁ ݁
‫ܘ ݂ܳܕܥܡܗ ܕܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝܫܘܥ ܟ ݂ܳܕ ܚܙܘ‬
curtain of the temple was torn in
two, from top to bottom. And the ‫ܙܘܥܐ ܺ݁ ܘܐܝܠܝܢ ݁ܕܗܘܝ ݁ܕܚܠܘ ܛ ݂ܳܒ‬
earth shook, and the rocks were ‫ܐܝ ݂ܳܬ ܗܢܐ ݁ܒܪܗ ܗܘܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܐܡܪܘ ܫܪܝܪ‬
split. ‫݁ܕܐܠܗܐ׃ ܣ‬

Matthew 27:51 ‫ܝ‬ ‫ܦ‬ ݁ ‫ܚܕܐ ܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܡ‬ Matthew 27:55 There were also
݁ܺ
‫݁ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܐܨܛܪܝ ܠ ݂ܳܬܪܝܢ ܡܢ‬ ݁ ݁ many women there, looking on
‫ܚܬ ܘܐܪܥܐ ܐ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܙܝܥ ݂ܳܬ‬ ݁ ‫ܠܬ‬ ݂ܳ ‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܥܠ‬ from a distance, who had followed
݁ܺ ݁ܺ ݂ܳ
‫ܐܦܐ ܐܨܛܪܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܟ‬ Jesus from Galilee, ministering to
him,
Matthew 27:52 The tombs also
Matthew 27:55 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܝ ݁ܕܝܢ ܐܦ‬ ݁ܺ
were opened. And many bodies of
the saints who had fallen asleep ‫ܐܬܐ ݁ܕܚܙܝܢ ܗܘܝ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܡܢ ܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬
were raised, ‫ܐܬܝ ܗܘܝ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ ݁ܕܝܫܘܥ‬݂ܳ ‫ܪܘܚܩܐ ܗܢܝܢ ݁ܕ‬
݁ܺ
‫ܡܢ ݁ܓܠܝܠܐ ܘܡܫܡܫܢ ܗܘܝ ܠܗ׃‬
Matthew 27:52 ‫ܩܒܘܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־‬
݂ܳ ‫ܘܒ‬
݂ܳ
݁ܺ ݁ ݁ ݁ܺ ݁
‫ܘܦ ݂ܳܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܩܕܝܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬ ݁ܦ ݁ܬܚܘ‬ Matthew 27:56 among whom
‫ܝܒܝܢ ܗܘܘ ܩܡܘ׃‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܫܟ‬ were Mary Magdalene and Mary
the mother of James and Joseph
Matthew 27:53 and coming out of and the mother of the sons of
the tombs after his resurrection Zebedee.
they went into the holy city and
appeared to many. Matthew 27:56 ‫ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫ܝܬܐ ܘܡܪܝܡ ܐܡܗ‬ ݁ ‫ܡܪܝܡ ܡܓ ݁ܕܠ‬
݁ ݁ܺ ݂ܳ
݂ܳ ‫݁ܕܝܥܩ‬
‫ܘܒ ܘ ݂ܳܕܝܘܣܐ ܘܐܡܗܘܢ ܕ ݂ܳܒܢܝ‬
Matthew 27:53 ‫ܘܒ ݂ܳܬܪ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩܘ‬
݁ ݁ܺ ݁
‫ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ‬݁ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܡܬܗ ܥܠܘ ܠ‬ ݁ ‫ܩܝ‬ ‫ܙ ݂ܳܒ ݂ܳܕܝ׃ ܣ‬
‫ܚܙܝܘ ܠܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ׃ ܣ‬ ݁ܺ ‫ܐܬ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
Matthew 27:57 When it was
evening, there came a rich man Matthew 27:61 Mary Magdalene
from Arimathea, named Joseph, and the other Mary were there,
who also was a disciple of Jesus. sitting opposite the tomb.

Matthew 27:57 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܘܐ ݁ܕܝܢ‬ Matthew 27:61 ‫ܢ‬ ‫ܡ‬ ‫ܬ‬ ݁ܺ
݁ ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܝ ݁ܕܝܢ‬
݁ܺ
‫ܪܡܫܐ ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܥ ݁ ܺ݁ܬܝܪܐ ܡܢ‬ ‫ܝܬܐ ܘܡܪܝܡ ܐܚܪ ݂ܳܬܐ‬ ݁ ‫ܡܪܝܡ ܡܓ ݁ܕܠ‬
݂ܳ
‫ܡܬܐ ݁ܕܫܡܗ ܝܘܣܦ ݁ܕܐܦ ܗܘ‬ ݂ܳ ‫ܪ‬ ݁
‫ܘܒܠܗ ܕܩ ݂ܳܒܪܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܝ ݂ܳܬ ݁ܒܢ ܗܘܝ ܠܩ‬
‫ܐܬܬܠܡ ݂ܳܕ ܗܘܐ ܠܝܫܘܥ׃‬ ݁ ݁
Matthew 27:62 The next day, that
Matthew 27:58 He went to Pilate is, after the day of Preparation, the
and asked for the body of Jesus. chief priests and the Pharisees
Then Pilate ordered it to be given gathered before Pilate
to him.
Matthew 27:62 ‫ܠܝܘܡܐ ݁ܕܝܢ ݁ܕܡܚܪ‬
Matthew 27:58 ‫ܗܢܐ ܩܪ ݂ܳܒ ܠܘ ݂ܳܬ‬ ‫ܘܒ ݁ܬܐ ܐ ݂ܳܬ ݁ܟܢܫܘ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܐܝܬܘܗܝ ݁ܒ ݂ܳܬܪ ܥܪ‬
‫݁ ܺ݁ܦܝܠܛܘܣ ܘܫܐܠ ݁ܦ ݂ܳܓܪܗ ݁ܕܝܫܘܥ ܘ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ‬ ݁ܺ
‫ܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܠܘ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܦܝܠܛܘܣ׃‬
‫݁ ܺ݁ܦܝܠܛܘܣ ݁ܕܢ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܗ ݁ܦ ݂ܳܓܪܐ׃ ܣ‬
Matthew 27:63 and said, "Sir, we
Matthew 27:59 And Joseph took remember how that impostor said,
the body and wrapped it in a clean while he was still alive, 'After
linen shroud three days I will rise.'

Matthew 27:59 ‫ܘܫܩܠܗ ܝܘܣܦ‬ ݁ܺ


Matthew 27:63 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ‬
‫ܘܟ ݂ܳܪܟܗ ݁ܒܚܝܨܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ݁ܬܢܐ‬
݂ܳ ‫݂ܳܠܦ ݂ܳܓܪܐ‬ ‫ܐ ݁ܬ ݁ܕ ݂ܳܟܪܢ ݁ܕܗܘ ܡܛܥܝܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ‬
݁
‫ܢܩܕܐ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܝ ݁ܕܡܢ ݁ܒ ݂ܳܬܪ ݁ܬܠ ݂ܳܬܐ ܝ‬
‫ܘܡܝܢ ܩܐܡ‬
‫ܐܢܐ׃‬
Matthew 27:60 and laid it in his
own new tomb, which he had cut Matthew 27:64 Therefore order
in the rock. And he rolled a great the tomb to be made secure until
stone to the entrance of the tomb the third day, lest his disciples go
and went away. and steal him away and tell the
people, 'He has risen from the
Matthew 27:60 ‫ܝܬ־‬ ݂ܳ ‫ܘܣܡܗ ݁ܒ ݂ܳܒ‬ dead,' and the last fraud will be
‫ܐܦܐ‬ ݁ܺ ‫ܩܒܘܪܐ ܚ ݂ܳܕ ݂ܳܬܐ ݁ ܺ݁ܕܝܠܗ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܢܩܝܪ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܟ‬ ݂ܳ
݁ܺ ݁ܺ worse than the first."
‫ܐܦܐ ܪܒ ݂ܳܬܐ ܐܪܡܝܘ ܥܠ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܘܥܓܠܘ ܟ‬݁
‫ܩܒܘܪܐ ܘܐܙܠܘ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־‬ ݂ܳ ‫݁ܬܪܥܐ ݁ܕ ݂ܳܒ‬
Matthew 27:64 ‫ܘܕ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ‬ ݂ܳ݁ܺ ‫݁ܦܩ‬ angel of the Lord descended from
‫ܥܕܡܐ ܠ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܙܕܗܪܝܢ ݁ܒܩ ݂ܳܒܪ ܺ݁ܐ‬ heaven and came and rolled back
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬݁ܺ ‫ܐܬܘܢ ݁ܬ‬ ݂ܳ ‫ܠܡܐ ܢ‬ ‫ܕ‬ ݁ ‫ܘܡܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܝ‬
݁ܺ ‫ܢܓܢܒܘܢܝܗܝ ݁ܒ ܺ݁ܠܠܝܐ‬ the stone and sat on it.
‫ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܥܡܐ‬ ݂ܳ ݂ܳ
‫ܘܬܗܘܐ ܛܘܥܝܝ‬ ݂ܳ ‫ܝܬܐ ܩܡ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־ ܺ݁ܡ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܡܢ ݁ܒ‬ Matthew 28:2 ‫ܘܗܐ ܙܘܥܐ ܪ ݁ܒܐ‬
݁ ‫ܐܚܪ ݁ܝܬܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ ܡܢ ܩ ݂ܳܕܡ‬
‫ܝܬܐ׃‬ ‫ܐܟܐ ݁ܓܝܪ ݁ܕܡܪܝܐ ܢܚ ݂ܳܬ ܡܢ‬݂ܳ ‫ܗܘܐ ܡܠ‬
݁
‫ܐܦܐ ܡܢ ܬܪܥܐ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܫܡܝܐ ܘܩܪ ݂ܳܒ ܥ ݁ܓܠ ܟ‬
Matthew 27:65 Pilate said to ‫ܘܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ܗܘܐ ܥܠܝܗ׃‬
them, "You have a guard of
soldiers. Go, make it as secure as Matthew 28:3 His appearance was
you can." like lightning, and his clothing
white as snow.
Matthew 27:65 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
݁ܺ ‫݁ ܺ݁ܦܝܠܛܘܣ‬ ݁ܺ
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ ܩܣܛܘܢܪܐ ܙܠܘ‬ Matthew 28:3 ‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ݁ܕܝܢ‬
‫ܐ ݁ܙܕܗܪܘ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ׃‬ ‫ܝܟ ݁ܒܪܩܐ ܘ ݂ܳܠܒܘܫܗ ܚܘܪ‬
݂ܳ ‫ܚܙܘܗ ܐ‬
݁ ‫ܝܟ ݁ܬ‬
‫ܠܓܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܗܘܐ ܐ‬
Matthew 27:66 So they went and
made the tomb secure by sealing Matthew 28:4 And for fear of him
the stone and setting a guard. the guards trembled and became
like dead men.
Matthew 27:66 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܐܙܠܘ‬
‫ܐܦܐ ܗܝ‬݂ܳ ‫ܚܬܡܘ ݁ ܺ݁ܟ‬
݂ܳ ‫ܐ ݁ܙܕܗܪܘ ݁ܒܩ ݂ܳܒܪܐ ܘ‬ Matthew 28:4 ‫ܗ‬ ‫ܚܠܬ‬
݂ܳ ‫ܕ‬݁ ‫ܘܡܢ‬
݁ܺ
‫ܥܡ ܩܣܛܘܢܪܐ׃ ܣ‬ ‫ܐ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܙܝܥܘ ܐܝܠܝܢ ݁ܕܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܘܗܘܘ‬
‫ܝܬܐ׃ ܣ‬݂ܳ ‫ܝܟ ܺ݁ܡ‬
݂ܳ ‫ܐ‬
Matthew 28:1 Now after the
Sabbath, toward the dawn of the Matthew 28:5 But the angel said
first day of the week, Mary to the women, "Do not be afraid,
Magdalene and the other Mary for I know that you seek Jesus
went to see the tomb. who was crucified.

Matthew 28:1 ‫݁ܒܪܡܫܐ ݁ܕܝܢ ݁ܒܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ‬ Matthew 28:5 ‫ܐܟܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܢܐ ݁ܕܝܢ ܡܠ‬
‫݁ܕܢ ݂ܳܓܗ ܚ ݂ܳܕ־ ݁ܒܫ ݁ܒܐ ܺ݁ܐ ݂ܳܬ ݂ܳܬ ܡܪܝܡ‬ ‫ܘܐܡܪ ܠܢܫܐ ܐܢ ݁ܬܝܢ ܠܐ ݁ܬ ݂ܳܕܚܠܢ ܝ ݂ܳܕܥ‬
݁ ‫ܡܓ ݁ܕܠ‬ ‫ܐܙܕܩܦ ݁ܒܥܝܢ‬ ݁ ‫ܐܢܐ ݁ܓܝܪ ݁ܕܠܝܫܘܥ ݁ܕ‬
‫ܝܬܐ ܘܡܪܝܡ ܐܚܪ ݂ܳܬܐ ݁ܕܢܚܙܝܢ‬ ݂ܳ
‫ܩ ݂ܳܒܪܐ׃‬ ‫ܐܢ ݁ܬܝܢ׃‬

Matthew 28:2 And behold, there


was a great earthquake, for an
Matthew 28:6 He is not here, for
he has risen, as he said. Come, see Matthew 28:10 Then Jesus said to
the place where he lay. them, "Do not be afraid; go and
tell my brothers to go to Galilee,
Matthew 28:6 ‫ܠܐ ܗܘܐ ݁ܬܢܢ ܩܡ‬ and there they will see me."
‫ܠܗ ݁ܓܝܪ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܐܡܪ ݁ܬܐܝܝܢ ܚܙܝܝܢ‬
‫ܘܟ ݂ܳܬܐ ݁ܕ ܺ݁ܣܝܡ ܗܘܐ ݁ܒܗ ܡܪܢ׃‬
݁ ‫݁ܕ‬ Matthew 28:10 ‫ܗ ݁ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܝܢ‬
‫ܝܫܘܥ ܠܐ ݁ܬ ݂ܳܕܚܠܢ ܐܠܐ ܺ݁ܙܠܝܢ ܐܡܪܝܢ‬
Matthew 28:7 Then go quickly ‫ܘܬܡܢ‬݂ܳ ‫ܠܐܚܝ ݁ܕ ܺ݁ܢܐܙܠܘܢ ܠ ݂ܳܓܠܝܠܐ‬
and tell his disciples that he has ‫ܢܚܙܘܢܢܝ׃ ܣ‬
risen from the dead, and behold,
he is going before you to Galilee; Matthew 28:11 While they were
there you will see him. See, I have going, behold, some of the guard
told you." went into the city and told the
chief priests all that had taken
Matthew 28:7 ‫ܥܓܠ ܐܡܪܝܢ‬ ݁ place.
݂ܳ ‫ܘܙܠܝܢ ܒ‬
݂ܳ ‫ܝܬ־ ܺ݁ܡ‬
‫ܝܬܐ‬ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܕܩܡ ܡܢ ݁ ܺ݁ܒ‬ ݂ܳ
݁
‫ܘܗܐ ܩ ݂ܳܕܡ ݂ܳܠܟܘܢ ܠ ݂ܳܓܠܝܠܐ ܬܡܢ‬ Matthew 28:11 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܐܙܠܝܢ ݁ܕܝܢ ܐ ݂ܳܬܘ‬
݁ܺ ‫ܐܢܫܐ ܡܢ ܩܣܛܘܢܪܐ ܗܢܘܢ ܠ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ‬
‫݁ܬܚܙܘܢܝܗܝ ܗܐ ܐܡܪ ݂ܳܬ ݂ܳܠܟܝܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ
‫ܘܐܡܪܘ ܠܪ ݁ܒܝ־ ݁ܟܗܢܐ ݁ܟܠ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܗܘܐ׃‬
Matthew 28:8 So they departed
quickly from the tomb with fear Matthew 28:12 And when they
and great joy, and ran to tell his had assembled with the elders and
disciples. taken counsel, they gave a
sufficient sum of money to the
Matthew 28:8 ‫ܥܓܠ ܡܢ‬ ݂ܳ ݁ ‫ܘܐܙܠ‬ soldiers
݁
‫ܘܬܐ ܪܒ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܠܬܐ ܘ ݂ܳܒܚ ݂ܳܕ‬
݂ܳ ‫ܩ ݂ܳܒܪܐ ܒ ݂ܳܕ‬
݁ܺ ‫ܠܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܘܪܗܛܢ ݁ܕ ܺ݁ܢܐܡܪܢ‬ Matthew 28:12 ‫ܐܬ ݁ܟܢܫܘ ܥܡ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܩ ܺ݁ܫܝܫܐ ܘܢܣ ݂ܳܒܘ ܡܠܟܐ ܘܝܗ ݂ܳܒܘ ܟܣܦܐ‬
݁ ݁ ݁
Matthew 28:9 And behold, Jesus ‫ܠܐ ܙܥܘܪ ܠܩܣܛܘܢܪܐ׃‬
met them and said, "Greetings!"
And they came up and took hold Matthew 28:13 and said, "Tell
of his feet and worshiped him. people, 'His disciples came by
night and stole him away while we
Matthew 28:9 ‫ܘܗܐ ܝܫܘܥ ݁ܦ ݂ܳܓܥ‬ were asleep.'
‫݁ܒܗܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗܝܢ ܫܠܡ ݂ܳܠܟܝܢ ܗܢܝܢ ݁ܕܝܢ‬
‫ܣܓ ݂ܳܕܝܢ ܠܗ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܩܪ ݂ܳܒ ܐܚ ݂ܳܕ ܪ ݂ܳܓܠܘܗܝ ܘ‬
݁ܺ
Matthew 28:13 ‫ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ‬ Matthew 28:17 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܚܙܐܘܗܝ‬ ݂ܳ
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܐ ݂ܳܬܘ ݁ܓ ݁ܢܒܘܗܝ‬ ݁ܺ ‫ܐܡܪܘ ݁ܕ ݂ܳܬ‬ ݁ ݁
‫ܣܓ ݂ܳܕܘ ܠܗ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐ ݂ܳܬܦܠ ݂ܳܓܘ‬ ݂ܳ
݁ܺ ݁ ‫݁ܒ ܺ݁ܠܠܝܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕ‬
‫ܡܟܝܢ ܚܢܢ׃‬ ‫ܗܘܘ׃‬

Matthew 28:14 And if this comes Matthew 28:18 And Jesus came
to the governor's ears, we will and said to them, "All authority in
satisfy him and keep you out of heaven and on earth has been
trouble." given to me.

Matthew 28:14 ‫ܫܬܡܥ ݂ܳܬ‬ ݁ ‫ܘܐܢ ܐ‬ Matthew 28:18 ‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ܝܫܘܥ ܡܠܠ‬
݁ܺ ݁ ‫ܗܕܐ ܩܕܡ ܺ݁ܗܓܡܘܢܐ ܚܢܢ‬
݁ܺ ‫ܡܦ‬ ݁ܺ ݁ܺ
‫ܝܣܝܢ‬ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ ‫ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐ ݂ܳܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܝ‬
݁ܺ ݁ ݁
‫ܚܢܢ ܠܗ ܘ ݂ܳܠܟܘܢ ܕܠܐ ܨ ݂ܳܦ ݂ܳܬܐ ܥ ݂ܳܒܕܝܢ‬ ‫ܐܝܟܢܐ‬݁ ‫ܘܒܐܪܥܐ ܘ‬ ݂ܳ ‫݁ܟܠ ܫܘܠܛܢ ݁ܒܫܡܝܐ‬
‫ܚܢܢ׃‬ ‫݁ܕܫ ݁ܕܪܢܝ ܐ ݂ܳܒܝ ܡܫ ݁ܕܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ׃ ܣ‬

Matthew 28:15 So they took the Matthew 28:19 Go therefore and


money and did as they were make disciples of all nations,
directed. And this story has been baptizing them in the name of the
spread among the Jews to this day. Father and of the Son and of the
Holy Spirit,
Matthew 28:15 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
‫ܝܟ ݁ܕܐܠ ݂ܳܦܘ‬ ݂ܳ ‫ܥܒ ݂ܳܕܘ ܐ‬
݂ܳ ‫ܣܦܐ‬ ݁ ‫ܢܣ ݂ܳܒܘ ݁ܟ‬
Matthew 28:19 ‫ܙܠܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݁ܬܠܡ ݂ܳܕܘ‬
݂ܳ ‫ܠܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ ݁ܒ‬
‫ܝܬ‬ ݂ܳ ‫ܐܢܘܢ ܘܢ ݂ܳܦܩ ݂ܳܬ ܡ‬ ‫݁ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܘܐܥܡ ݂ܳܕܘ ܐܢܘܢ‬
‫ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܣܣ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܕܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܝܗ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܫܡ ܐ ݂ܳܒܐ ܘ ݂ܳܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ݁ܕܩ‬
‫ܘܕܫܐ׃‬

Matthew 28:16 Now the eleven Matthew 28:20 teaching them to


disciples went to Galilee, to the observe all that I have commanded
mountain to which Jesus had you. And behold, I am with you
directed them. always, to the end of the age."
݁ܺ ‫݁ܬ‬
Matthew 28:16 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ݁ܕ ܺ݁ܝܢ‬ Matthew 28:20 ‫ܘܐܠ ݂ܳܦܘ ܐܢܘܢ‬
‫ܚܕܥܣܪ ܐܙܠܘ ܠ ݂ܳܓܠܝܠܐ ܠܛܘܪܐ ܐ ݁ܝܟܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܢܛܪܘܢ ݁ܟܠ ܡܐ ݁ܕ ݂ܳܦܩ ݁ܕ ݁ܬ ݂ܳܟܘܢ ܘܗܐ‬
‫݁ܕܘܥ ݂ܳܕ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ׃‬ ‫ܡܟܘܢ ܐܢܐ ݁ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܢܐ ܥ‬
‫ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ݁ܕܥܠܡܐ ܐ ܺ݁ܡܝܢ׃‬ ݂ܳ
Matthew 28:17 And when they
saw him they worshiped him, but Mark 1:1 The beginning of the
some doubted. gospel of Jesus Christ, the Son of
God.
݁ܺ ݁ ݁ܺ
Mark 1:1 ‫ܢܓܠܝܘܢ ݁ܕܝܫܘܥ‬ ‫ܪܫܐ ݁ܕܐܘ‬ Mark ݁
݁ܺ 1:5 ݁ ‫ܘܢ ݂ܳܦ ݁ܩܐ ݁ ܺ݁ܗܘ ݂ܳܬ ܠܘ ݂ܳܬܗ ܟܠܗ‬
݁ܺ
‫ܡܫܝܚܐ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܠܗܐ ܣܣ׃‬ ‫ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ ܐܘܪܫܠܡ‬ ݂ܳ ‫ܘܕ‬
݂ܳ ‫ܟܘܪ ܕܝܗ‬
݁ ݁
‫ܘܡܥܡ ݂ܳܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܘܪܕܢܢ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
‫ܘܕܝܢ ݁ܒܚܛܗܝܗܘܢ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܡ‬
Mark 1:2 As it is written in Isaiah
the prophet, "Behold, I send my
messenger before your face, who Mark 1:6 Now John was clothed
will prepare your way, with camel's hair and wore a
leather belt around his waist and
Mark 1:2 ‫ܝܟ ݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܒ ݁ܒܐܫܥܝܐ‬
݂ܳ ‫ܐ‬ ate locusts and wild honey.
‫ܐܟܝ ݂ܳܩܕܡ‬ ݁
݂ܳ ‫ܢܒܝܐ ܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠ‬ ݁ܺ ݂ܳ
݁ܺ ݂ܳ ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ‬
‫ܘܦ ݂ܳܟ ݁ܕܢ ݂ܳܬܩܢ ܐܘܪܚ ݂ܳܟ׃ ܣ‬
݁ ‫݁ܦܪܨ‬ Mark 1:6 ‫ܠܒܝܫ‬
‫ܗܘܐ ݂ܳܠܒܘܫܐ ݁ܕܣܥܪܐ ݁ܕ ݂ܳܓܡܠܐ‬
‫ܫܟܐ‬ ݁ ‫ܩܬܐ ݁ܕܡ‬݂ܳ ‫ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܥܪ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
Mark 1:3 the voice of one crying ‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗ ܗܘ ݂ܳܬ‬ ݁ܺ ‫ܘܠܬܗ‬ ݁ ‫ܐܟ‬
݂ܳ ‫݁ܒܚܨܘܗܝ ܘܡ‬
in the wilderness: 'Prepare the way ‫ܘܕ ݂ܳܒܫܐ ݁ܕ ݂ܳܒܪܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܩܡܨܐ‬
of the Lord, make his paths
straight,'"
Mark 1:7 And he preached,
saying, "After me comes he who is
Mark 1:3 ‫ܩܠܐ ݁ܕܩܪܐ ݁ܒܡ ݂ܳܕ ݁ܒܪܐ‬
‫ܛܝ ݂ܳܒܘ ܐܘܪܚܗ ݁ܕܡܪܝܐ ܘܐܫܘܘ‬ mightier than I, the strap of whose
݁ܺ ݂ܳ sandals I am not worthy to stoop
‫ܫܒܝܠܘܗܝ׃ ܣ‬
down and untie.
Mark 1:4 John appeared,
Mark 1:7 ‫ܘܡ ݂ܳܟܪܙ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܗܐ‬
baptizing in the wilderness and ‫ܝܠܬܢ ܡܢܝ ܗܘ ݁ܕܠܐ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܐ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ ݁ܕܚ‬
proclaiming a baptism of ‫ܐܓܗܢ ܐܫܪܐ ܥܪܩܐ‬ ݁
݂ܳ ‫ܫܘܐ ܐܢܐ ܕ‬
repentance for the forgiveness of ‫݁ܕܡܣܢܘܗܝ׃‬
sins.
Mark 1:8 I have baptized you
Mark 1:4 ‫ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ݁ܒܡ ݂ܳܕ ݁ܒܪܐ‬ with water, but he will baptize you
݁ܺ ‫ܡܥܡܕ ܘܡ ݂ܳܟܪܙ ܡܥܡ‬
݂ܳ ‫ܘܕ ݂ܳܝܬܐ ݁ܕ ݂ܳܬܝ ݂ܳܒ‬
‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ݂ܳ with the Holy Spirit."
‫ܘܒܩܢܐ ݁ܕܚܛܗܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܠܫ‬
Mark 1:8 ‫ܐܢܐ ܐܥܡ ݁ܕ ݁ܬ ݂ܳܟܘܢ ݁ܒܡܝܐ‬
Mark 1:5 And all the country of
݂ܳ ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܢܥܡ ݂ܳܕ ݂ܳܟܘܢ ݁ܒܪܘܚܐ ݁ܕܩ‬
‫ܘܕܫܐ׃‬
Judea and all Jerusalem were ‫ܣ‬
going out to him and were being
baptized by him in the river
Jordan, confessing their sins.
Mark 1:9 In those days Jesus with the wild animals, and the
came from Nazareth of Galilee angels were ministering to him.
and was baptized by John in the
Jordan. Mark 1:13 ‫ܘܗܘܐ ݁ܬܡܢ ݁ܒܡ ݂ܳܕ ݁ܒܪܐ‬
‫ܝܘܡ ݂ܳܬܐ ܐ ݁ܪܒ ܺ݁ܥܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡ ݂ܳܬܢܣܐ ܡܢ‬
Mark 1:9 ‫ܢ‬‫ܘ‬ ‫ܢ‬ ‫ܗ‬ ‫ܐ‬ ‫ܬ‬݂ܳ ‫ܘܡ‬ ‫ܝ‬‫ܒ‬ ݁ ‫ܘܗܘܐ‬ ‫ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܚܝܘ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܣܛܢܐ ܺ݁ܘ‬
݁ܺ ݁ܺ ‫ܘܡܫ‬
‫ܐ ݂ܳܬܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܢܨܪ ݂ܳܬ ݁ܕ ݂ܳܓܠܝܠܐ‬ ‫ܐܟܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠ‬
‫ܘܪܕܢܢ ܡܢ ܝܘܚܢܢ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܐܬܥܡ ݂ܳܕ ݁ܒܝ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
Mark 1:14 Now after John was
Mark 1:10 And when he came up arrested, Jesus came into Galilee,
out of the water, immediately he proclaiming the gospel of God,
saw the heavens being torn open
Mark 1:14 ‫ܝܢ‬‫ܕ‬ ݁ ‫ܐܫܬܠܡ‬
݁ ‫݁ܒ ݂ܳܬܪ ݁ܕ‬
and the Spirit descending on him ݁ܺ
like a dove. ‫ܝܘܚܢܢ ܐ ݂ܳܬܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠ ݂ܳܓܠܝܠܐ‬
݂ܳ ‫ܪܬܐ ݁ܕܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܬܗ‬ ݂ܳ ‫ܣܒ‬݂ܳ ‫ܘܡ ݂ܳܟܪܙ ܗܘܐ‬
Mark 1:10 ‫ܚܕܐ ݁ܕܣܠܩ ܡܢ ܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܡ‬ ‫݁ܕܐܠܗܐ׃‬
‫ܝܟ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܚܙܐ ܕܐܣܬ ݂ܳܕܩܘ ܫܡܝܐ ܘܪܘܚܐ ܐ‬
݁ ‫ܝܘܢܐ ݁ܕܢ‬
‫ܚܬ ݂ܳܬ ܥܠܘܗܝ׃‬ Mark 1:15 and saying, "The time
is fulfilled, and the kingdom of
Mark 1:11 And a voice came God is at hand; repent and believe
from heaven, "You are my beloved in the gospel."
Son; with you I am well pleased."
Mark 1:15 ‫ܘܐܡܪ ܫܠܡ ܠܗ ܙ ݂ܳܒܢܐ‬
‫ܘ‬ ‫ܘܒ‬
݂ܳ ‫ܬ‬݁ ‫ܘܬܐ ݁ܕܐܠܗܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܡܛ ݂ܳܬ ܡ ݁ܠܟ‬
Mark 1:11 ‫ܘܩܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ‬ ݁ ‫ܘܗܝܡܢܘ‬
‫ܝܬ׃‬ ݁ܺ
‫ܨܛܒ‬
݂ܳ ݂ܳ ‫ܐ‬ ‫ܟ‬݂ܳ ‫ܒ‬݁ ‫ܐ‬‫ܝܒ‬ ݁ܺ
‫ܒ‬ ݁ ‫ܚ‬ ‫ܪܝ‬‫ܒ‬݁ ‫ܘ‬ ‫ܗ‬ ‫ܬ‬݁ ‫ܢ‬ ‫ܐ‬ ‫׃‬ ‫ܐ‬ ‫ܪܬ‬
݂ܳ ‫ܣܒ‬
݂ܳ ‫ܒ‬
݂ܳ
‫ܣ‬
Mark 1:16 Passing alongside the
Mark 1:12 The Spirit immediately Sea of Galilee, he saw Simon and
drove him out into the wilderness. Andrew the brother of Simon
casting a net into the sea, for they
Mark 1:12 ‫ܩܬܗ ܪܘܚܐ‬ ݁ ‫ܚܕܐ ܐ ݁ܦ‬ ݂ܳ ‫ ܘܡ‬were fishermen.
‫ܠܡ ݂ܳܕ ݁ܒܪܐ׃‬
Mark 1:16 ‫ܚܕܪܝ ܝܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܺ݁ ܡܗܠ ݂ܳܟ‬
݂ܳ
݁
‫݁ܕ ݂ܳܓܠܝܠܐ ܚܙܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܐܢܕܪܐܘܣ‬
Mark 1:13 And he was in the ‫ܡܨ ݂ܳܝܕ ݂ܳܬܐ ݁ܒܝܡܐ‬ ݁ܺ ‫ܐܚܘܗܝ ݁ܕܪܡܝܢ‬
wilderness forty days, being ‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ݁ܓܝܪ ܨܝ ݂ܳܕܐ׃‬ ݁ܺ
tempted by Satan. And he was
Mark 1:17 And Jesus said to
them, "Follow me, and I will make Mark 1:21 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܥܠܘ ܠ ݂ܳܟ ݂ܳܦܪܢܚܘܡ‬
݂ܳ
you become fishers of men." ݁ ݁
‫ܚܕܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܒܫܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬
‫݁ܒ ݂ܳܟܢܘܫ ݂ܳܬܗܘܢ׃‬
Mark 1:17 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ݁ܬܘ‬
‫ܐܥܒ ݂ܳܕ ݂ܳܟܘܢ ܨܝ ݂ܳܕܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝ ܐܢܫܐ׃‬
݁ ‫ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ ܘ‬Mark 1:22 And they were
astonished at his teaching, for he
Mark 1:18 And immediately they taught them as one who had
left their nets and followed him. authority, and not as the scribes.

Mark 1:22 ‫ܘܠܦܢܗ‬ ݁ܺ ‫ܘܬ ܺ݁ܡ‬


݁ ‫ܝܗܝܢ ܗܘܘ ݁ܒܝ‬ ݂ܳ
Mark 1:18 ‫ܫܒܩܘ‬ ݂ܳ ‫ܚܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܡ‬
݁
݂ܳ ‫ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐ‬
‫ܝܟ‬
‫ܡܨ ݂ܳܝܕ ݂ܳܬܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ׃‬ ݁ܺ
‫ܝܟ ܣ ݂ܳܦܪܝܗܘܢ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܡܫܠܛܐ ܘܠܐ ܐ‬
Mark 1:19 And going on a little
farther, he saw James the son of Mark 1:23 And immediately there
Zebedee and John his brother, who was in their synagogue a man with
were in their boat mending the an unclean spirit. And he cried out,
nets.
Mark 1:23 ‫ܐܝܬ ܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܘ‬
Mark 1:19 ‫ܥܒܪ ܩܠܝܠ ܚܙܐ‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ‬
݂ܳ ݂ܳ ‫ܘܫܬܗܘܢ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬ ݁ܒܗ‬ ݁ ‫݁ܒ ݂ܳܟܢ‬
‫ܘܒ ܒܪ ܙ ݂ܳܒ ݂ܳܕܝ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ‬ ݁ ݂ܳ ‫ܠܝܥܩ‬ ‫ܐܬܐ ܘܩܥܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܪܘܚܐ ܛܡ‬
݁ܺ
‫ܡܬܩܢܝܢ‬ ݁ ݁ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܣܦܝܢܬܐ ܕ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܒ‬
݁ܺ
‫ܡܨ ݂ܳܝܕ ݂ܳܬܗܘܢ׃‬ Mark 1:24 "What have you to do
with us, Jesus of Nazareth? Have
Mark 1:20 And immediately he you come to destroy us? I know
called them, and they left their who you are--the Holy One of
father Zebedee in the boat with the God."
hired servants and followed him.
Mark 1:24 ‫ܘܐܡܪ ܡܐ ܠܢ ܘܠ ݂ܳܟ‬
‫ܘܬܢ ܝ ݂ܳܕܥ‬ ݁ ‫ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐ ݂ܳܬ ݁ܝܬ ܠܡ‬
݂ܳ ‫ܘܒ ݂ܳܕ‬
Mark 1:20 ‫ܚܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܡ‬
݁
‫ܣܦܝܢܬܐ ܥܡ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܫܒܩܘ ܠܙ ݂ܳܒ ݂ܳܕܝ ܐ ݂ܳܒܘܗܘܢ ܒ‬
݂ܳ ‫ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ ܡܢ ܐܢ ݁ܬ ܩ ݁ ܺ݁ܕܝܫܗ ݁ܕܐܠܗܐ׃‬
‫ܓܝܪܐ ܘܐܙܠܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ׃ ܣ‬ ݁ܺ ‫ܐ‬
݂ܳ
Mark 1:25 But Jesus rebuked him,
Mark 1:21 And they went into saying, "Be silent, and come out of
Capernaum, and immediately on him!"
the Sabbath he entered the
synagogue and was teaching.
Mark 1:25 ‫ܘ ݂ܳܟܐܐ ݁ܒܗ ܝܫܘܥ‬ Mark 1:29 ‫ܘܫܬܐ‬ ݁ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩܘ ܡܢ ݁ܟܢ‬
݁ ‫ܘܕ‬ ݂ܳ ‫ܝܬܗ ݁ܕܫܡܥܘܢ‬݁ ‫ܐܬܘ ݂ܳܠܒ‬
‫ܘܦܘܩ ܡܢܗ׃‬݂ܳ ‫ܣܟܘܪ ݁ܦܘܡ ݂ܳܟ‬
݂ܳ ‫ܘܐܡܪ‬ ‫ܐܢܕܪܐܘܣ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܘܒ ܘܝܘܚܢܢ׃‬
݂ܳ ‫ܥܡ ܝܥܩ‬
Mark 1:26 And the unclean spirit,
convulsing him and crying out Mark 1:30 Now Simon's mother-
with a loud voice, came out of in-law lay ill with a fever, and
him. immediately they told him about
her.
Mark 1:26 ‫ܫܕ ݂ܳܬܗ ܪܘܚܐ ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ‬݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܘܩܥ ݂ܳܬ ݁ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܢ ݂ܳܦܩ ݂ܳܬ ܡܢܗ׃‬ Mark 1:30 ‫ܘܚܡ ݂ܳܬܗ ݁ܕܫܡܥܘܢ‬
‫ܪܡܝܐ ܗܘ ݂ܳܬ ݁ܒܐܫ ݂ܳܬܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ‬
Mark 1:27 And they were all ‫ܥܠܝܗ׃‬
amazed, so that they questioned
among themselves, saying, "What Mark 1:31 And he came and took
is this? A new teaching with her by the hand and lifted her up,
authority! He commands even the and the fever left her, and she
unclean spirits, and they obey began to serve them.
him."
Mark 1:31 ‫ܐܝܕܗ‬ ݂ܳ ‫ܚܕܗ ݁ ܺ݁ܒ‬
݁ ‫ܘܩܪ ݂ܳܒ ܐ‬
‫ܩܬܗ ܐܫ ݂ܳܬܗ‬
݂ܳ ‫ܫܒ‬
݂ܳ ‫ܚܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܩܝܡܗ ܘܡ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
Mark 1:27 ‫ܢ‬‫ܘ‬ ‫ܠܗ‬ ‫ܟ‬݁ ‫ܐܬ ݁ܕܡܪܘ‬ ݁ ‫ܘ‬
݁ܺ ‫ܘܡܫܡܫܐ ܗܘ ݂ܳܬ ܠܗܘܢ ܣܣ׃‬
‫ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܚ ݂ܳܕ ܥܡ ܚ ݂ܳܕ ܘܐܡܪܝܢ‬ ݂ܳ
‫݁ܕܡܢܐ ܗܝ ܗ ݂ܳܕܐ ܘܡܢܘ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ‬
݁
‫ܚ ݂ܳܕ ݂ܳܬܐ ݁ܕ ݂ܳܒܫܘܠܛܢܐ ܘܐܦ ܠܪܘܚܐ‬ Mark 1:32 That evening at
‫ܫܬܡܥܢ ܠܗ׃‬ ݁ ‫ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ ݁ܦܩ ݂ܳܕ ܘܡ‬ sundown they brought to him all
who were sick or oppressed by
Mark 1:28 And at once his fame demons.
spread everywhere throughout all
the surrounding region of Galilee. Mark 1:32 ‫݁ܒܪܡܫܐ ݁ܕܝܢ ݁ܒܡܥܪ ݂ܳܒܝ‬
‫ܝܬܝܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ ݁ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܫܡܫܐ ܐ‬
Mark 1:28 ‫ܚܕܐ ݂ܳܢܦܩ ܛ ݁ܒܗ‬ ‫ܘܕܝܘܢܐ׃‬ ݁ܺ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝ ݂ܳܬ‬
݁ܺ ‫݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ‬
݂ܳ ‫ܘܡ‬ ݂ܳ ‫ܥܒ ݂ܳܝܕܝܢ‬
݁ܺ ݁
‫݁ܒ ݂ܳܟܠܗ ܐ ݂ܳܬܪܐ ܕ ݂ܳܓܠܝܠܐ׃ ܣ‬
Mark 1:33 And the whole city
Mark 1:29 And immediately he was gathered together at the door.
left the synagogue and entered the
house of Simon and Andrew, with Mark 1:33 ‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ݁ܟܠܗ ݁ܟ ܺ݁ܢܝܫܐ‬
݁ܺ ‫ܘ‬
݂ܳ
James and John. ‫ܗܘ ݂ܳܬ ܥܠ ݁ܬܪܥܐ׃‬
Mark 1:34 And he healed many Mark 1:38 And he said to them,
who were sick with various "Let us go on to the next towns,
diseases, and cast out many that I may preach there also, for
demons. And he would not permit that is why I came out."
the demons to speak, because they
knew him. Mark 1:38 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܠ ݂ܳܟ ܺ݁ܘ‬
‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ ݁ܕܩܪ ݂ܳܝܒܢ ݁ܕܐܦ ݁ܬܡܢ‬ ݁ܺ ‫ܠܩܘܪܝܐ ܘܠ‬
݂ܳ
݁ܺ ‫ܘ‬ ݁ܺ
Mark 1:34 ‫ܐܣܝ ܠܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬ ‫ܐ ݂ܳܟܪܙ ܠܗ ݂ܳܕܐ ݁ܓܝܪ ܐ ݂ܳܬ ݂ܳܝܬ׃‬
݁ܺ ‫ܥܒ‬
‫ܝܕܝܢ ܗܘܘ ݁ܒ ݂ܳܟܘܪܗܢܐ‬ ݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝ ݂ܳܬ‬
݁ܺ ‫݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ‬
‫ܘܕܝܘܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܐ ݁ܦܩ ܘܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܠܦܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܫ‬ Mark 1:39 And he went
݁
‫ܫ ݂ܳܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ݂ܳܠܕܝܘܐ ܕܢܡܠܠܘܢ‬ throughout all Galilee, preaching
‫ܡܛܠ ݁ܕܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ׃ ܣ‬ in their synagogues and casting
out demons.
Mark 1:35 And rising very early
in the morning, while it was still Mark 1:39݁ܺ ‫ܘܡ ݂ܳܟܪܙ ܗܘܐ ݁ܒ ݂ܳܟܠܗܝܢ‬
dark, he departed and went out to a ‫݁ܟܢܘܫ ݂ܳܬܗܘܢ ݁ܒ ݂ܳܟܠܗ ݁ܓܠܝܠܐ ܘܡ ݁ܦܩ‬
desolate place, and there he ݂ܳ ‫ܺ݁ܫ‬
‫ܐܕܐ׃‬
prayed.
݁ Mark 1:40 And a leper came to
Mark 1:35 ‫ ܘ ݂ܳܒܨ ݂ܳܦܪܐ ܩܕܡ ܩܡ ܛ ݂ܳܒ‬him, imploring him, and kneeling
‫ܘܬܡܢ ܡܨܠܐ‬ ݁ ‫ܐܬܪܐ ܚ‬
݂ܳ ‫ܘܪܒܐ‬ ݂ܳ ‫ ܘܐܙܠ ܠ‬said to him, "If you will, you can
‫ܗܘܐ׃‬ make me clean."

Mark 1:36 And Simon and those Mark 1:40 ‫ܐܬܐ ܠܘ ݂ܳܬܗ ݁ܓ ݁ܪܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
who were with him searched for ‫ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܠ ܥܠ ܪ ݂ܳܓܠܘܗܝ‬
him, ݁ ݁
‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ‬
݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬ ܠ‬
݂ܳ ‫ܡܕ ݁ܟܝ‬
‫ܘܬܝ׃‬
Mark 1:36 ‫ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ‬
݂ܳ
‫ܫܡܥܘܢ ܘ ݂ܳܕܥܡܗ׃‬ Mark 1:41 Moved with pity, he
stretched out his hand and touched
Mark 1:37 and they found him him and said to him, "I will; be
and said to him, "Everyone is clean."
looking for you."
Mark 1:41 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐ ݂ܳܬܪܚܡ‬
݁ܺ ݁ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ‬ ‫ܐ ݂ܳܝܕܗ ܩܪ ݂ܳܒ ܠܗ ܘܐܡܪ‬ ݁ܺ ‫ܥܠܘܗܝ ܘ ݂ܳܦܫܛ‬
Mark 1:37 ‫ܫܟܚܘܗܝ ܐܡܪܝܢ‬ ݂ܳ
݁
‫ܠܗ ݁ܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܒܥܝܢ ܠ ݂ܳܟ׃‬ ‫ܨ ݂ܳܒܐ ܐܢܐ ܐ ݁ܬ ݁ܕ ݁ܟܐ׃‬
‫ܫܟܚ ܗܘܐ ܝܫܘܥ‬ ݁ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܠܐ ܢ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ܐܠܐ ݂ܳܠܒܪ‬ ݁ܺ ‫ܐܝ ݂ܳܬ ݁ܕܢܥܘܠ ܠ‬
݁ܺ ‫݁ܓܠܝ‬
Mark 1:42 And immediately the ݂ܳ
‫ܐܬܝܢ ܗܘܘ‬ ݂ܳ ‫ܘܪܒܐ ܘ‬݁ ‫ܐܬܪܐ ܚ‬ ݂ܳ ‫ܗܘܐ ݁ܒ‬
leprosy left him, and he was made ݁ ‫ܠܘ ݂ܳܬܗ ܡܢ ݁ܟܠ ݁ܕ‬
clean. ‫ܘܟܐ׃ ܣ‬

Mark 1:42 ‫ܥܬܐ ܐܙܠ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܗ ݁ܒܫ‬


݂ܳ Mark 2:1 And when he returned
݁ܺ ݁ ݁
‫݁ܓ ݂ܳܪܒܗ ܡܢܗ ܘܐܬܕ ݁ܟܝ׃‬ to Capernaum after some days, it
was reported that he was at home.
Mark 1:43 And Jesus sternly
charged him and sent him away at
Mark 2:1 ‫ܘܒ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ ‫ܘܥܠ ݁ܬ‬
‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܡܥܘ‬݂ܳ ‫ܠ ݂ܳܟ ݂ܳܦܪܢܚܘܡ ܠܝܘܡ ݂ܳܬܐ‬
once, ݁ ‫݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܒ‬
‫ܝܬܐ ܗܘ׃‬
݁ ‫ܘ ݂ܳܟܐܐ ݁ܒܗ ܘ‬
Mark 1:43 ‫ܐܦܩܗ׃‬
Mark 2:2 And many were
gathered together, so that there
Mark 1:44 and said to him, "See
was no more room, not even at the
that you say nothing to anyone,
door. And he was preaching the
but go, show yourself to the priest
word to them.
and offer for your cleansing what
Moses commanded, for a proof to
Mark 2:2 ‫ܐ ݂ܳܬ ݁ܟܢܫܘ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
them." ݁ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܠܐ ܐ‬
‫ܫܟܚ ܐܚ ݂ܳܕ ܐܢܘܢ‬
݁ܺ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ‬ ‫ܐ ݂ܳܦܠܐ ݂ܳܩܕܡ ݁ܬܪܥܐ ܘܡܡܠܠ ܗܘܐ‬
Mark 1:44 ‫ܚܙܝ ܠܡܐ‬ ‫ܠܬܐ׃ ܣ‬
݂ܳ ‫ܥܡܗܘܢ ܡ‬
‫ܠ ܐܢܫ ܐܡܪ ܐܢ ݁ܬ ܐܠܐ ܙܠ ܚܘܐ‬
‫ܘܪܒܢܐ ܚܠܦ‬݁ ‫ܢ ݂ܳܦܫ ݂ܳܟ ݂ܳܠܟܗܢܐ ܘܩܪ ݂ܳܒ ܩ‬
݂ܳ ‫݁ܬ ݂ܳܕ ݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܝܬ ݂ܳܟ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ܡܘܫܐ‬ Mark 2:3 And they came,
‫ܘܬܗܘܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܗܕ‬ ݁ ‫ܠܣ‬ bringing to him a paralytic carried
by four men.
Mark 1:45 But he went out and
began to talk freely about it, and to Mark 2:3 ݁ܺ ‫ܐܬܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ ܘܐܝ ݁ ܺ݁ܬܝܘ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
݁ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܠܗ ܡܫܪܝܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܫܩܝܠܝܢ ܠܗ ܒ‬
‫ܝܬ‬
spread the news, so that Jesus
‫ܐ ݁ܪܒܥܐ׃‬
could no longer openly enter a
town, but was out in desolate
places, and people were coming to Mark 2:4 And when they could
him from every quarter. not get near him because of the
crowd, they removed the roof
݁ܺ above him, and when they had
Mark 1:45 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ݂ܳܢܦܩ ܫܪܝ‬
‫ܠܬܐ‬ ݁
݂ܳ ‫ܐܛܒܗ ܠܡ‬ ‫ܗܘܐ ܡ ݂ܳܟܪܙ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܘ‬
made an opening, they let down said to them, "Why do you
the bed on which the paralytic lay. question these things in your
hearts?
݁ ‫ܘ ݂ܳܕܠܐ ܐ‬
Mark 2:4 ‫ܫܟܚܘ ܠܡ ݂ܳܬܩܪ ݂ܳܒܘ‬
‫ܣܠܩܘ ܠܗܘܢ‬ ‫ܐ‬ ‫ܢܫ‬ ‫ܟ‬݁ ‫ܠܘ ݂ܳܬܗ ܡܛܠ‬ Mark 2:8 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥ ݁ܒܪܘܚܗ‬
݁ ݁ܺ ݁ ݁ܺ ݁ ‫ܠ‬ ݁ ‫݁ܕܗܠܝܢ ܡ ݂ܳܬܪܥܝܢ‬
‫ܐܬܪ‬
݂ܳ ‫ܐܓܪܐ ܘܐܪܝܡܘ ܬܛܠܝܠܐ ܕ‬ ‫ܪ‬‫ܐܡ‬ ‫ܘ‬ ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܫܗ‬‫ܦ‬݂ܳ ‫ܢ‬ ‫ܒ‬
‫ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܘܫ ݁ܒܘܗ ܥܪܣܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܡ ݂ܳܬܪܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܗܠܝܢ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫݁ܕܪܡܐ ܗܘܐ ݁ܒܗ ܡܫܪܝܐ׃ ܣ‬ ‫݁ܒܠ ݁ܒ ݂ܳܟܘܢ׃‬

Mark 2:5 And when Jesus saw Mark 2:9 Which is easier, to say
their faith, he said to the paralytic, to the paralytic, 'Your sins are
"Son, your sins are forgiven." forgiven,' or to say, 'Rise, take up
your bed and walk'?
Mark 2:5 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܐ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
‫ܘܬܗܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘ ܡܫܪܝܐ ݁ܒܪܝ‬ ݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬ Mark 2:9 ‫ܠܡܐܡܪ‬ ݁ܺ ‫ܐ ݂ܳܝܕܐ ݁ܦ ܺ݁ܫܝܩܐ‬
‫ܝܟְ׃‬ ݁ܺ ‫ܫܒ‬
݁ ‫ܝܩܝܢ ܠ ݂ܳܟ ܚܛܗ‬ ݁ܺ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܫܒ‬
݁ ‫ܝܩܝܢ ܠ ݂ܳܟ ܚܛܗ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܠܡܫܪܝܐ ݁ܕ‬
‫ܝܟְ ܐܘ‬
‫ܠܡܐܡܪ ݁ܕܩܘܡ ܫܩܘܠ ܥܪܣ ݂ܳܟ ܘܗܠ ݂ܳܟ׃‬ ݁ܺ
Mark 2:6 Now some of the
scribes were sitting there, Mark 2:10 But that you may
questioning in their hearts, know that the Son of Man has
݁ܺ authority on earth to forgive sins"-
Mark 2:6 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܺ݁ܘ ݁ܕܝܢ ݁ܬܡܢ ܡܢ‬ -he said to the paralytic--
‫ܣ ݂ܳܦܪܐ ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ݁ܕܝ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܒܝܢ ܘܡ ݂ܳܬܪܥܝܢ ܗܘܘ‬
‫݁ܒܠ ݁ܒܗܘܢ׃‬ ݁ܺ
Mark 2:10 ‫݁ܕ ݂ܳܬ ݁ܕܥܘܢ ݁ܕܝܢ ݁ܕܫܠܝܛ ܗܘ‬
‫ܫܒܩ ܚܛܗܐ‬ ݁ ‫݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ݁ܒܐܪܥܐ ܠܡ‬
Mark 2:7 "Why does this man ‫ܐܡܪ ܠܡܫܪܝܐ׃‬
speak like that? He is
blaspheming! Who can forgive Mark 2:11 "I say to you, rise, pick
sins but God alone?" up your bed, and go home."
Mark 2:7 ‫݁ܕܡܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠ‬ Mark 2:11 ‫ܠ ݂ܳܟ ܐܡܪ ܐܢܐ ܩܘܡ‬
‫ܫܒܩ ܚܛܗܐ‬ ݁ ‫ܫܟܚ ܠܡ‬ ݁ ‫݁ܓ‬
݁ ‫ܘܕ ݂ܳܦܐ ܡܢܘ ܡ‬
݁ ‫ܫܩܘܠ ܥܪܣ ݂ܳܟ ܘܙܠ ݂ܳܠܒ‬
‫ܝܬ ݂ܳܟ׃‬
‫ܐܠܐ ܐܢ ܚ ݂ܳܕ ܐܠܗܐ׃‬
Mark 2:12 And he rose and
Mark 2:8 And immediately Jesus,
immediately picked up his bed and
perceiving in his spirit that they
went out before them all, so that
thus questioned within themselves,
they were all amazed and glorified Mark 2:15 ‫ܝܟ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܣܡ‬ ‫ܘܗܘܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳܕ‬
‫ܝܬܗ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܡ ݂ܳܟܣܐ ܘܚܛܝܐ‬ ݁ ‫݁ܒ ݂ܳܒ‬
God, saying, "We never saw ݁ܺ ݂ܳ ‫ܣܡ‬݁ܺ
anything like this!" ‫ܝܟܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܝܫܘܥ ܘܥܡ‬
݁ܺ ‫ܠܡܝܕܘܗܝ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ݁ܓܝܪ‬ ݂ܳ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
Mark 2:12 ‫ܥܬܗ ܘܫܩܠ‬ ݂ܳ ‫ܘܩܡ ݁ܒܪ־ܫ‬ ݂ܳ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘ‬
‫ܐܬܘ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ׃‬
‫ܠܥܝܢ ݁ܟܠܗܘܢ ܐ ݁ܝܟܢܐ‬݁ܺ ‫ܥܪܣܗ ܘ ݂ܳܢܦܩ‬
‫ܢ ݁ܟܠܗܘܢ ܘܢܫ ݁ܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ‬ ‫ܘ‬ ‫ܡܪ‬ ‫ܕ‬݁ ‫݁ܕܢ ݁ܬ‬ Mark 2:16 And the scribes of the
݁ܺ
݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܐܡܪܝܢ ݁ܕܠܐ ܡ‬
‫ܡܬܘܡ ܚܙܝܢ ܗ ݂ܳܟܢܐ‬ Pharisees, when they saw that he
‫݁ܣ ݁ܣ׃‬ was eating with sinners and tax
collectors, said to his disciples,
Mark 2:13 He went out again "Why does he eat with tax
beside the sea, and all the crowd collectors and sinners?"
was coming to him, and he was
݁ܺ
teaching them. Mark 2:16 ‫ܘܣ ݂ܳܦܪܐ ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
‫ܚܙܐܘܗܝ ݁ܕܠܥܣ ܥܡ ܡ ݂ܳܟܣܐ ܘܥܡ‬
݁ܺ ‫ܠܬ‬
Mark 2:13 ‫ܘܒ ܠܘ ݂ܳܬ ܝܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ݁ܬ‬ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܡܢܘ ܥܡ‬ ݂ܳ ‫ܚܛܝܐ ܐܡܪܘ‬
‫ܘܟܠܗ ݁ܟܢܫܐ ܐ ݂ܳܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ ܘܡܠܦ‬ ݂ܳ ‫ܡ ݂ܳܟܣܐ ܘܚܛܝܐ ܐ ݂ܳܟܠ ܘܫ ݂ܳܬܐ׃ ܣ‬
‫ܗܘܐ ܠܗܘܢ׃ ܣ‬
Mark 2:17 And when Jesus heard
Mark 2:14 And as he passed by, it, he said to them, "Those who are
he saw Levi the son of Alphaeus well have no need of a physician,
sitting at the tax booth, and he said but those who are sick. I came not
to him, "Follow me." And he rose to call the righteous, but sinners."
and followed him.
Mark 2:17 ‫ܘܥ‬ ‫ܫ‬‫ܝ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥ‬
݁ܺ ݁ܺ ‫ܣܢ‬ ݁ܺ ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ‬
Mark 2:14 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܥ ݂ܳܒܪ ܚܙܐ ܠܠ ܺ݁ܘܝ ݁ܒܪ‬ ݂ܳ ‫ܝܩܝܢ ܚܠܝܡܐ ܥܠ‬
݁ܺ ‫ܥܒ‬
‫ܝܬ־ܡ ݂ܳܟܣܐ ܘܐܡܪ ܠܗ‬ ݂ܳ ‫ܚ ݂ܳܠܦܝ ݁ܕܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ݁ܒ‬
‫ܝܕܝܢ‬݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܣܝܐ ܐܠ ܺ݁ܐ ܐܝܠܝܢ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ ݁ ܺ݁ ܺ݁ܒܝܫ‬
‫ܠܐ ܐ ݂ܳܬ ݂ܳܝܬ ݁ܕܐܩܪܐ ܠܙ ݁ܕܝܩܐ ܐܠܐ‬
‫݁ܬܐ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ ܘܩܡ ܐܙܠ ݁ܒ ݂ܳܬܪܗ׃ ܣ‬ ‫ܠܚܛܝܐ׃‬
Mark 2:15 And as he reclined at Mark 2:18 Now John's disciples
table in his house, many tax and the Pharisees were fasting.
collectors and sinners were And people came and said to him,
reclining with Jesus and his "Why do John's disciples and the
disciples, for there were many who disciples of the Pharisees fast, but
followed him. your disciples do not fast?"
Mark 2:18 ‫ܢ‬‫ܢ‬ ‫ܘܚ‬ ‫ܝ‬‫ܕ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܕܝܢ‬ Mark 2:22 And no one puts new
݁ܺ ݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܦ ܺ݁ܪܝܫܐ ܨ‬
‫ܐܡܪܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬ ‫ܘ‬ ‫ܐܬ‬
݂ܳ ‫ܘ‬ ‫ܘ‬ ‫ܘ‬ ‫ܗ‬ ‫ܝܢ‬ ‫ܝܡ‬ wine into old wineskins. If he
‫ܘܕ ݂ܳܦܪܝܫܐ‬݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܕܝܘܚܢܢ‬ ݁ܺ ‫ܠܗ ܠܡܢܐ ݁ܬ‬
does, the wine will burst the skins-
‫ܝܟְ ݁ ܺ݁ܕܝܠ ݂ܳܟ ܠܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕ‬ ݂ܳ ‫ܝܡܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܨ‬
-and the wine is destroyed, and so
‫ܝܡܝܢ׃‬݁ܺ ‫ܨ‬ are the skins. But new wine is for
fresh wineskins."
Mark 2:19 And Jesus said to
them, "Can the wedding guests Mark 2:22 ‫ܘܠܐ ܐܢܫ ܪܡܐ ܚܡܪܐ‬
fast while the bridegroom is with ‫ܚ ݂ܳܕ ݂ܳܬܐ ݁ܒܙܩܐ ݁ܒܠܝ ݂ܳܬܐ ݁ܕܠܐ ܚܡܪܐ‬
them? As long as they have the ‫ܡܨܪܐ ܠܙܩܐ ܘܙܩܐ ܐ ݂ܳܒ ݁ܕܢ ܘܚܡܪܐ‬
bridegroom with them, they ‫ܡ ݂ܳܬܐܫ ݂ܳܕ ܐܠܐ ܪܡܝܢ ܚܡܪܐ ܚ ݂ܳܕ ݂ܳܬܐ‬
cannot fast. ‫݁ܒܙܩܐ ܚ ݂ܳܕ ݁ܬ ݂ܳܬܐ׃ ܣ‬

Mark 2:19 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬ Mark 2:23 One Sabbath he was
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ݁ܒܢܘܗܝ ݁ܕ ݂ܳܓܢܘܢܐ ݁ܟܡܐ‬
݁ ‫ܠܡܐ ܡ‬ going through the grainfields, and
‫݁ܕܚ ݂ܳܬܢܐ ܥܡܗܘܢ ܗܘ ݁ܕܢܨܘܡܘܢ ܠܐ׃‬ as they made their way, his
disciples began to pluck heads of
Mark 2:20 The days will come grain.
when the bridegroom is taken
away from them, and then they Mark 2:23 ‫ܘܗܘܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳܕ ܐܙܠ ܝܫܘܥ‬
݁ܺ ‫ܝܬ ܙܪܥܐ ݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ݁ܒ‬
will fast in that day. ݁ܺ ݁ ‫ܠܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡ‬݁ܺ ݂ܳ ‫ܡܗ‬
‫ܠܓܝܢ ܫ ݁ܒܠܐ׃‬
Mark 2:20 ‫ܐܬܘܢ ݁ܕܝܢ ܝܘܡ ݂ܳܬܐ‬݂ܳ ‫ܺ݁ܢ‬
‫ܐܫܬܩܠ ܡܢܗܘܢ ܚ ݂ܳܬܢܐ ܗ ݁ܝܕܝܢ‬
݁ ‫݁ܕܡܐ ݁ܕ‬ Mark 2:24 And the Pharisees
‫ܢܨܘܡܘܢ ݁ܒܗܘ ܝܘܡܐ׃‬ were saying to him, "Look, why
are they doing what is not lawful
Mark 2:21 No one sews a piece of on the Sabbath?"
unshrunk cloth on an old garment. ݁ܺ ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ݁ܦ ܺ݁ܪܝܫܐ‬ ݁ܺ
If he does, the patch tears away Mark 2:24 ‫ܚܙܝ‬ ‫ܘ‬
݁ܺ
from it, the new from the old, and ‫ܡܢܐ ܥ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܕܝܢ ݁ܒܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܠܐ ܫܠܝܛ׃‬
a worse tear is made.
Mark 2:25 And he said to them,
Mark 2:21 ‫ܠܐ ܐܢܫ ܪܡܐ‬ "Have you never read what David
‫ܚܕ ݂ܳܬܐ ܘܚܐܛ ܥܠ ܡܐܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܬܐ‬
݂ܳ ‫ܐܘܪܩ‬ did, when he was in need and was
‫ܚܕ ݂ܳܬܐ‬
݂ܳ ‫ܘܬܗ ܗܝ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܠܝܐ ݁ܕܠܐ ܢܣܒܐ ܡܠܝ‬
݁
hungry, he and those who were
‫ܡܢ ݁ܒܠܝܐ ܘܗܘܐ ܣ ݂ܳܕܩܐ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪܐ׃‬ with him:
Mark 2:25 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠܐ‬ Mark 3:1 ‫ܘܒ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ ‫ܘܥܠ ܺ݁ ݁ܬ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܕ ܺ݁ܘ ݂ܳܝܕ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
݂ܳ ‫ܡܬܘܡ ܩܪ ݁ܝܬܘܢ ܡܢܐ‬
݂ܳ ‫ܡ‬ ‫ܐܝܬ ܗܘܐ ݁ܬܡܢ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܫܬܐ ܘ‬ ݁ ‫ܠ ݂ܳܟܢ‬
‫ܣܬܢܩ ܘ ݂ܳܟ ݂ܳܦܢ ܗܘ ܘ ݂ܳܕܥܡܗ׃‬ ݁ ‫ܐ‬ ݁ܺ ‫ܚܕ ݁ܕܝ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܗ׃‬ ݂ܳ

Mark 2:26 how he entered the Mark 3:2 And they watched
house of God, in the time of Jesus, to see whether he would
Abiathar the high priest, and ate heal him on the Sabbath, so that
the bread of the Presence, which it they might accuse him.
is not lawful for any but the priests
݁ܺ
to eat, and also gave it to those Mark 3:2 ‫ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ݁ܕܐܢ‬
who were with him?" ‫ܛܪܓܘܢܝܗܝ׃‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܡܐܣܐ ܠܗ ܒܫܒ ݂ܳܬܐ ܢܩ‬

Mark 2:26 ‫ܝܬܗ‬ ݁ ‫ܐ ݁ܝܟܢܐ ܥܠ ݂ܳܠܒ‬


Mark 3:3 And he said to the man
݂ܳ ‫݁ܕܐܠܗܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳ ܺ݁ܒ‬
‫ܝܬܪ ܪ ݁ܒ ݁ܟܗܢܐ‬ with the withered hand, "Come
‫ܘܠܚܡܐ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܦ ݂ܳܬܘܪܗ ݁ܕܡܪܝܐ ܐ ݂ܳܟܠ ܗܘ‬ here."
‫ܐܟܠ ܐܠܐ ܐܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡ‬
‫݂ܳܠܟܗܢܐ ܘܝܗ ݂ܳܒ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ݁ܕܥܡܗ‬
‫ܗܘܘ׃‬ Mark 3:3 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ‬
݁ܺ ‫݁ܕܝ ݁ ܺ݁ܒܝܫܐ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܝܕܗ ܩܘܡ ݁ܒܡܨ‬
‫ܥܬܐ׃‬
Mark 2:27 And he said to them,
"The Sabbath was made for man, Mark 3:4 And he said to them, "Is
not man for the Sabbath. it lawful on the Sabbath to do
good or to do harm, to save life or
Mark 2:27 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܕܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ‬ to kill?" But they were silent.
‫ܡܛܠ ݁ܒܪܢܫܐ ܐ ݂ܳܬ ݁ܒܪܝ ݂ܳܬ ܘܠܐ ܗܘܐ‬
‫݁ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ׃‬ Mark 3:4 ‫ܺ݁ ܐܡܪ ݁ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘܢ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܕܛ ݂ܳܒ ܐܘ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܒܝܫ‬
݁ ‫ܫܠܝܛ ݁ܒܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ܠܡ‬
‫ܘܒ ݂ܳܕܘ ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ‬ ݁ ‫ܢ ݂ܳܦܫܐ ܠܡܚܝܘ ܐܘ ܠܡ‬
Mark 2:28 So the Son of Man is ݁ܺ ‫ܫ ݁ ܺ݁ܬ‬
‫ܝܩܝܢ ܗܘܘ׃‬
lord even of the Sabbath."
Mark 3:5 And he looked around
Mark 2:28 ‫ܡܪܗ ܗܘ ܗ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ܘܐܦ‬
at them with anger, grieved at their
‫݁ܕܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ׃ ܣ‬
hardness of heart, and said to the
man, "Stretch out your hand." He
Mark 3:1 Again he entered the stretched it out, and his hand was
synagogue, and a man was there restored.
with a withered hand.
Mark 3:5 ‫ܡܬܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬ ݁ ‫ܘܚܪ ݁ܒܗܘܢ ݁ܒܚ‬ him because of the crowd, lest
‫ܘܬ ܠ ݁ܒܗܘܢ ܘܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫݁ܟܪܝܐ ܠܗ ܥܠ ܩܫܝ‬ they crush him,
݁ܺ ‫ܠܗܘ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ݁ܦܫܘܛ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕ ݂ܳܟ ܘ ݂ܳܦܫܛ‬
݁ܺ ‫ܘܬܩܢ ݂ܳܬ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܗ׃ ܣ‬ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
Mark 3:9 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ‬
݁ ݁ܺ
݁
‫ܣܦܝܢܬܐ ܡܛܠ ܟܢܫܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܢܩ ݂ܳܪܒܘܢ ܠܗ‬
Mark 3:6 The Pharisees went out ݁ ‫݁ܕܠܐ ܢ‬
‫ܚܒܨܘܢܝܗܝ׃‬
and immediately held counsel with
the Herodians against him, how to Mark 3:10 for he had healed
destroy him. many, so that all who had diseases
݁ܺ pressed around him to touch him.
Mark 3:6 ‫ܥܬܗ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩܘ ݁ܦܪܝܫܐ ݁ܒܪ־ܫ‬
‫ܘܕܣ ܘܡ ݁ܠܟܐ ܢܣ ݂ܳܒܘ‬ ݂ܳ ‫ܥܡ ݁ܕ ݂ܳܒ‬
݂ܳ ‫ܝܬ ܗܪ‬ Mark 3:10 ‫ܐ‬ ‫ܐܣ‬‫ܡ‬ ‫ܝܪ‬‫ܓ‬݁ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
݁ ‫ܥܠܘܗܝ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕܢ‬ ݁ܺ
‫ܘܒ ݂ܳܕܘܢܝܗܝ׃‬ ‫ܥܕܡܐ ݁ܕܢܗܘܘܢ ܢ ݂ܳܦܠܝܢ ܥܠܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܗܘܐ‬
‫ܡܛܠ ݁ܕܢ ݂ܳܬܩ ݂ܳܪܒܘܢ ܠܗ׃‬
Mark 3:7 Jesus withdrew with his
disciples to the sea, and a great Mark 3:11 And whenever the
crowd followed, from Galilee and unclean spirits saw him, they fell
Judea down before him and cried out,
"You are the Son of God."
݁ܺ ‫ܘܝܫܘܥ ܥܡ ݁ܬ‬
Mark 3:7 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬
‫ܐܙܠ ܠܗ ܠܘ ݂ܳܬ ܝܡܐ ܘܥܡܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬ Mark 3:11 ‫ܐܝܬ ܗܘܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܝܠܝܢ ݁ ܺ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܩܦܗ ܗܘܐ ܘܡܢ ܺ݁ܝܗ‬
‫ܘܕ׃‬ ݁ ‫ܡܢ ݁ܓ ܺ݁ܠܝܠܐ ܢ‬ ‫ܡܐ‬ ‫ܐ‬ ‫ܬ‬݂ܳ ‫ܢܦ‬ ‫ܛ‬ ‫ܐ‬‫ܘܚ‬ ‫ܪ‬‫ܕ‬݁ ‫ܠܗܘܢ ܡܚܘ ݂ܳܬܐ‬
݁ܺ ݂ܳ ݁ܺ
‫݁ܕܚܙܐܘܗܝ ܢ ݂ܳܦܠܝܢ ܗܘܘ ܘܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ‬
Mark 3:8 and Jerusalem and ‫ܐܢ ݁ܬ ܗܘ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܠܗܐ׃‬
Idumea and from beyond the
Jordan and from around Tyre and Mark 3:12 And he strictly ordered
Sidon. When the great crowd them not to make him known.
heard all that he was doing, they
came to him. Mark 3:12 ‫ܘܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ݁ܟܐܐ ܗܘܐ‬
‫݁ܒܗܘܢ ݁ܕܠܐ ܢ ݂ܳܓܠܘܢܝܗܝ׃ ܣ‬
݁ܺ
Mark 3:8 ‫ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ‬
‫ܘܪܕܢܢ ܘܡܢ ܨܘܪ‬ ݁ ‫ܐ ݂ܳܕܘܡ ܘܡܢ ܥ ݂ܳܒܪܐ ݁ܕܝ‬
Mark 3:13 And he went up on the
‫ܘܡܢ ܨܝ ݁ܕܢ ݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ݁ܕܫܡܥܘ‬ mountain and called to him those
‫ܗܘܘ ݁ܟܠ ݁ܕܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܬܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ׃‬ whom he desired, and they came
to him.
Mark 3:9 And he told his
disciples to have a boat ready for
Mark 3:13 ‫ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܘܩܪܐ‬
‫ܐܬܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܐܝܠܝܢ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܨܒܐ ܘ‬ Mark 3:18 Andrew, and Philip,
and Bartholomew, and Matthew,
Mark 3:14 And he appointed and Thomas, and James the son of
twelve (whom he also named Alphaeus, and Thaddaeus, and
apostles) so that they might be Simon the Cananaean,
with him and he might send them ݁ܺ ݁ܺ
Mark 3:18 ‫ܘܦܝܠ ݁ܝܦܘܣ‬ ݂ܳ ‫ܐܢܕܪܐܘܣ‬ ݁ ‫ܘ‬
out to preach
‫ܘܒ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܪ־ ݁ܬܘܠܡܝ ܘܡ ݁ܬܝ‬
݂ܳ ‫ܘܬܐܘܡܐ ܘܝܥܩ‬ ݂ܳ
Mark 3:14 ‫ܘ ݂ܳܓ ݂ܳܒܐ ݁ܬܪܥܣܪ‬ ݁
‫ܘܬܕܝ ܘܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܒܪ ܚ ݂ܳܠܦܝ‬݁
‫ܘܕܢܫ ݁ܕܪ ܐܢܘܢ‬݂ܳ ‫݁ܕܢܗܘܘܢ ܥܡܗ‬
‫݁ܕܢ ݂ܳܟܪܙܘܢ׃‬ Mark 3:19 and Judas Iscariot,
who betrayed him.
Mark 3:15 and have authority to
cast out demons. Mark 3:19 ‫ܣܟܪܝܘܛܐ ܗܘ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܕܐ‬
݂ܳ ‫ܘܝܗ‬
݁ ‫ܐܬܘ ݂ܳܠܒ‬
‫ܝܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕܐܫܠܡܗ ܣ ܘ‬
Mark 3:15 ‫ܝܛܝܢ‬݁ܺ ‫ܘܕܢܗܘܘܢ ܫ ܺ݁ܠ‬
݂ܳ
݁ܺ ݁
‫݁ܕܢܐܣܘܢ ܟܪܝܗܐ ܘܢܦܩܘܢ ܕܝܘܐ׃ ܣ‬
݁ ݁
Mark 3:20 Then he went home,
and the crowd gathered again, so
Mark 3:16 He appointed the that they could not even eat.
twelve: Simon (to whom he gave
the name Peter); ݂ܳ ‫ܐܬ ݁ܟܢܫܘ ݁ܟܢܫܐ ݁ܬ‬
Mark 3:20 ‫ܘܒ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ ݁
‫ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܗܘܘ ܠܚܡܐ‬ ݁
Mark 3:16 ‫ܘܫ ܺ݁ܡܝ ܠܫܡܥܘܢ ܫܡܐ‬ ‫ܐܟܠ׃‬
݂ܳ ‫ܠܡ‬
݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܐܦܐ׃‬
Mark 3:21 And when his family
Mark 3:17 James the son of heard it, they went out to seize
Zebedee and John the brother of him, for they were saying, "He is
James (to whom he gave the name out of his mind."
Boanerges, that is, Sons of
Thunder); Mark 3:21 ݁ܺ ‫ܘܫܡܥܘ ܐܚܝܢܘܗܝ‬
‫ܐܚܕܗ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ݁ܓܝܪ‬ ݁ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩܘ ܠܡ‬
Mark 3:17 ‫ܘܒ ݁ܒܪ ܙ ݂ܳܒ ݂ܳܕܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܠܝܥܩ‬ ‫݁ܕܡܢ ܗܘܢܗ ݂ܳܢܦܩ׃ ܣ‬
‫ܘܒ ܣܡ ܠܗܘܢ‬ ݁
݂ܳ ‫ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ ܕܝܥܩ‬
݁
‫ܐܝܬܘܗܝ ܒܢܝ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܪܓܫܝ ܕ‬ ݁
݂ܳ ‫ܫܡܐ ܒܢܝ‬ Mark 3:22 And the scribes who
‫ܪܥܡܐ׃‬ came down from Jerusalem were
saying, "He is possessed by Mark 3:26 ‫ܘܐܢ ܗܘ ݁ܕܣܛܢܐ ܩܡ‬
Beelzebul," and "by the prince of ‫ܫܟܚ‬ ݁ ‫ܐܬ ݁ܦܠ ݂ܳܓ ܠܐ ܡ‬
݂ܳ ‫ܥܠ ܢ ݂ܳܦܫܗ ܘ‬
demons he casts out the demons." ‫ܪܬܗ ܺ݁ܗܝ׃‬݂ܳ ‫ܠܡܩܡ ܐܠܐ ܚ‬

Mark 3:22 ‫ܺ݁ ܘܣ ݂ܳܦܪܐ ܐܝܠܝܢ ܺ݁ ݁ܕܡܢ‬ Mark 3:27 But no one can enter a
‫ܘܒ‬ ݂ܳ ‫ܐܘܪܫܠܡ ܢܚ ݂ܳܬܘ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ݁ܒܥ‬
݂ܳ ‫ܠܙܒ‬ strong man's house and plunder his
݁ܺ ݁ܺ
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܒܗ ܘ ݂ܳܒܪܫܐ ݁ܕ ݂ܳܕܝܘܐ ܡ ݁ܦܩ ݁ܕܝܘܐ׃‬ goods, unless he first binds the
‫ܣ‬ strong man. Then indeed he may
plunder his house.
Mark 3:23 And he called them to
him and said to them in parables, Mark 3:27 ‫ܫܟܚ ݁ܕܢܥܘܠ‬
݁ ‫ܠܐ ܐܢܫ ܡ‬
"How can Satan cast out Satan? ‫ܝܬ ܚ ܺ݁ܣܝܢܐ ܘܢܚܛܘܦ ܡܐܢܘܗܝ ܐܠܐ‬݂ܳ ‫݂ܳܠܒ‬
݁ ݁ܺ
‫ܘܩܕܡ ܠܚܣܝܢܐ ܢܐܣܘܪ ܘܗܝܕܝܢ‬
݂ܳ ‫ܐܢ ܠ‬
Mark 3:23 ‫ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ‬ ݁ ‫݁ܒ‬
‫ܝܬܗ ܢ ݁ܒܘܙ׃ ܣ‬
݁ ‫ܘ ݂ܳܒܡ ݂ܳܬܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐ ݁ܝܟܢܐ ܡ‬
‫ܫܟܚ‬
‫ܣܛܢܐ ܠܣܛܢܐ ܠܡ ݁ܦܩܘ׃‬ Mark 3:28 "Truly, I say to you, all
sins will be forgiven the children
Mark 3:24 If a kingdom is divided of man, and whatever blasphemies
against itself, that kingdom cannot they utter,
stand.
Mark 3:28 ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ‬
݁ ‫݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕ ݂ܳܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ ܘܓ‬
Mark 3:24 ‫ܘܬܐ ݁ܓܝܪ‬ ݂ܳ ‫ܐܢ ܡ ݁ܠܟ‬ ‫ܘܕ ݂ܳܦܐ‬ ݂ܳ
݁ ݁ ݁
‫ܥܠ ܢ ݂ܳܦܫܗ ܬ ݂ܳܬܦܠ ݂ܳܓ ܠܐ ܡܫܟܚܐ‬ ‫݁ܕ ݂ܳܢܓ ݁ܕ ݂ܳܦܘܢ ݁ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܢܫܬ ݂ܳܒܩܘܢ‬
݁
‫ܘܬܐ ܗܝ׃‬݂ܳ ‫ܠܡܩܡ ܡ ݁ܠܟ‬ ‫ܠܗܘܢ׃‬

Mark 3:25 And if a house is Mark 3:29 but whoever


divided against itself, that house blasphemes against the Holy Spirit
will not be able to stand. never has forgiveness, but is guilty
of an eternal sin"--
Mark 3:25 ‫ܝܬܐ ܥܠ ܢ ݂ܳܦܫܗ‬݁ ‫ܘܐܢ ݁ܒ‬
‫ܝܬܐ ܗܘ ܠܡܩܡ׃‬݁ ‫ܫܟܚ ݁ܒ‬݁ ‫ܢ ݂ܳܬ ݁ܦܠ ݂ܳܓ ܠܐ ܡ‬ Mark 3:29 ‫ܡܢ ݁ܕܝܢ ݁ܕ ݂ܳܢܓ ݁ܕܦ ܥܠ‬
‫ܘܒܩܢܐ‬
݂ܳ ‫ܝܬ ܠܗ ܫ‬ ݁ ‫ܘܕܫܐ ܠ‬
݂ܳ ‫ܪܘܚܐ ݁ܕܩ‬
݁ܺ ‫ܠܥܠܡ ܐܠܐ ܡܚܝ ݂ܳܒ ܗܘ‬
‫ܠܕܝܢܐ ݁ܕܠܥܠܡ׃‬
Mark 3:26 And if Satan has risen ݂ܳ
up against himself and is divided,
he cannot stand, but is coming to Mark 3:30 for they were saying,
an end. "He has an unclean spirit."
݁ܺ
Mark 3:30 ‫ܡܛܠ ݁ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ‬ Mark 3:35 For whoever does the
݁ܺ ‫݁ܕܪܘܚܐ ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܒܗ׃ ܣ‬ will of God, he is my brother and
sister and mother."
Mark 3:31 And his mother and his
݁ ‫ܡܢ ݁ܕܢ‬
Mark 3:35 ‫ܥܒ ݂ܳܕ ݁ܓܝܪ ܨ ݂ܳܒܝܢܗ‬
brothers came, and standing ݁ ݁
outside they sent to him and called ‫ܕܐܠܗܐ ܗܘܝܘ ܐܚܝ ܘܚ ݂ܳܬܝ ܘܐܡܝ ܣ‬
him. ‫݁ܣ׃‬

Mark 3:31 ‫ܐܬܘ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ Mark 4:1 Again he began to teach
‫ܝܡܝܢ ݂ܳܠܒܪ ܘܫ ݁ܕܪܘ ݁ܕܢܩܪܘܢܝܗܝ ܠܗܘܢ׃‬
݁ܺ ‫ܩ‬ beside the sea. And a very large
crowd gathered about him, so that
Mark 3:32 And a crowd was he got into a boat and sat in it on
sitting around him, and they said the sea, and the whole crowd was
to him, "Your mother and your beside the sea on the land.
brothers are outside, seeking you." ݁ܺ
Mark 4:1 ‫ܘܒ ݁ܕܝܢ ܫܪܝ ܗܘܐ ܡܠܦ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬
Mark 3:32 ‫ܚܕܪܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ܗܘܐ ݁ܕܝܢ‬ ‫ܐܬ ݁ܟܢܫܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ ݁ܟܢܫܐ‬݂ܳ ‫ܥܠ־ܝ ݂ܳܕ ܝܡܐ ܘ‬
݁ ݁ ݂ܳ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܐ‬
‫݁ܟܢܫܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܗܐ ܐܡ ݂ܳܟ‬ ‫ܝܟ ܕܢܣܩ ܢܬ ݂ܳܒ ܠܗ‬
݁ܺ ‫݁ܒ‬
‫ܝܟְ ݂ܳܠܒܪ ݁ܒܥܝܢ ܠ ݂ܳܟ׃‬
݁ ‫ܘܐܚ‬ ‫ܘܟܠܗ ݁ܟܢܫܐ ܩܐܡ‬ ݂ܳ ‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ ݁ܒܝܡܐ‬ ݂ܳ
‫ܗܘܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ־ܝ ݂ܳܕ ܝܡܐ׃‬
Mark 3:33 And he answered
them, "Who are my mother and Mark 4:2 And he was teaching
my brothers?" them many things in parables, and
in his teaching he said to them:
Mark 3:33 ‫ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ‬
‫ܺ݁ܗܝ ܐܡܝ ܘܡܢ ܐܢܘܢ ܐܚܝ׃‬ Mark 4:2 ‫ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ‬
݁ ‫݁ܒܡ ݂ܳܬܠܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܘܐܡܪ ܗܘܐ ݁ܒܝ‬
‫ܘܠܦܢܗ׃‬
Mark 3:34 And looking about at
those who sat around him, he said, Mark 4:3 "Listen! A sower went
"Here are my mother and my out to sow.
brothers!
Mark 4:3 ‫ܫܡܥܘ ܗܐ ݂ܳܢܦܩ ܙܪܘܥܐ‬
Mark 3:34 ‫ܘܚܪ ݁ܒܐܝܠܝܢ ݁ܕܝ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܒܝܢ‬ ‫ܠܡܙܪܥ׃‬
‫ܠܘ ݂ܳܬܗ ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܡܝ ܘܗܐ ܐܚܝ׃‬
Mark 4:4 And as he sowed, some yielding thirtyfold and sixtyfold
seed fell along the path, and the and a hundredfold."
birds came and devoured it.
݁ܺ
Mark 4:8 ‫ܐܚܪܢܐ ݁ܕܝܢ ݂ܳܢܦܠ ܥܠ‬
Mark 4:4 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ݁ܕ ݂ܳܢܦܠ ܥܠ־‬݁ܺ ‫ܘܟܕ ܙܪܥ‬ ‫ܐܪܥܐ ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ ܘܣܠܩ ܘ ݂ܳܪܒܐ ܘܝܗ ݂ܳܒ‬
݂ܳ ݂ܳ ݁ܺ ݁ ‫ܐܝܬ ݁ܕܬܠ ܺ݁ܬܝܢ ܺ݁ܘܐܝܬ ݁ܕ‬ ݁ܺ
‫ܠܬܗ׃‬
݂ܳ ‫ܐܟ‬
݂ܳ ‫ܚܬܐ ܘ‬ ݁
݂ܳ ‫ܐܬ ݂ܳܬ ܦܪ‬
݂ܳ ‫ܝ ݂ܳܕ ܐܘܪܚܐ ܘ‬ ‫ܫܬܝܢ‬ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ ݁ܺ ‫݁ܦܐܪܐ‬
‫ܐܝܬ ݁ܕܡܐܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܘ‬
Mark 4:5 Other seed fell on rocky
ground, where it did not have Mark 4:9 And he said, "He who
much soil, and immediately it has ears to hear, let him hear."
sprang up, since it had no depth of
soil. ݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܡܢ ݁ ܺ݁ܕ‬
Mark 4:9 ‫ܐܝܬ‬
‫ܠܗ ܐ ݂ܳܕܢܐ ݁ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ׃ ܣ‬
݁ܺ
Mark 4:5 ‫ܐܚܪܢܐ ݁ܕܝܢ ݂ܳܢܦܠ ܥܠ‬
‫ܝܬ ܐܪܥܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬ ݁ ‫ܫܘܥܐ ܐ ݁ܝܟܐ ݁ܕܠ‬ Mark 4:10 And when he was
‫ܝܬ ܗܘܐ‬ ݁ ‫ܥܬܗ ݁ܒܠܨ ܡܛܠ ݁ܕܠ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܪ־ܫ‬
݂ܳ alone, those around him with the
‫ܥܘܡܩܐ ݁ܕܐܪܥܐ׃‬ twelve asked him about the
parables.
Mark 4:6 And when the sun rose,
it was scorched, and since it had Mark 4:10 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܘܘ ݁ܕܝܢ‬
no root, it withered away. ‫ܘܕܝܗܘܢ ܫܐܠܘܗܝ ܗܢܘܢ ݁ܕܥܡܗ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܠܚ‬
݁ ‫ܥܡ ݁ܬܪܥܣ‬
‫ܪܬܗ ܡ ݂ܳܬܠܐ ܗܘ׃‬
Mark 4:6 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܢܚ ݁ܕܝܢ ܫܡܫܐ ܚܡܐ‬
݁ ‫ܘܡܛܠ ݁ܕܠ‬
‫ܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܩܪܐ ܺ݁ܝ ݂ܳܒܫ׃‬ Mark 4:11 And he said to them,
"To you has been given the secret
Mark 4:7 Other seed fell among of the kingdom of God, but for
thorns, and the thorns grew up and those outside everything is in
choked it, and it yielded no grain. parables,

݁ ‫ܝܬ ݁ܟ‬ ݁ܺ Mark 4:11 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ‬


Mark 4:7 ‫ܘܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܚܪܢܐ ݂ܳܢܦܠ ݁ܒ‬
‫ܘܦܐܪܐ ܠܐ‬݁ܺ ‫ܘܒܐ ܘܚܢܩܘܗܝ‬
݂ܳ ݁ ‫ܘܣܠܩܘ ݁ܟ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ܺ݁ܝ ܺ݁ܗ ݂ܳܝܒ ܠܡ ݁ܕܥ ܐܪܙܐ ݁ܕܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܬܗ‬
‫݁ܕܐܠܗܐ ݂ܳܠܒܪܝܐ ݁ܕܝܢ ݁ܟܠ ܡ ݁ܕܡ ݁ܒܡ ݂ܳܬܠܐ‬
‫ܝܗ ݂ܳܒ׃‬
‫ܗܘܐ׃‬
Mark 4:8 And other seeds fell into
Mark 4:12 so that "they may
good soil and produced grain,
indeed see but not perceive, and
growing up and increasing and
may indeed hear but not
understand, lest they should turn who, when they hear the word,
and be forgiven." immediately receive it with joy.

Mark 4:12 ‫݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳܕ ܚܙܝܢ ܢܚܙܘܢ ܘܠܐ‬ Mark 4:16 ‫ܘܗܢܘܢ ݁ܕܥܠ ܫܘܥܐ‬
‫ܡܥܝܢ ܢܫܡܥܘܢ ܘܠܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫ‬
݂ܳ ‫ܢܚܙܘܢ‬ ‫ܐ ݁ܙܕܪܥܘ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ݁ܕܡܐ ݁ܕܫܡܥܘ‬
‫ܣܬ ݁ܟܠܘܢ ݁ܕܠܡܐ ܢ ݂ܳܬܦܢܘܢ ܘܢܫܬ ݂ܳܒܩܘܢ‬
݁ ݁ ݁ ‫ܢ‬ ݁ܺ
‫ܘܬܐ ܡܩ ݁ܒܠܝܢ ܠܗ׃‬
݂ܳ ‫ܚܕܐ ݁ܒܚ ݂ܳܕ‬
݂ܳ ‫ܠܬܐ ܡ‬
݂ܳ ‫ܡ‬
‫ܠܗܘܢ ܚܛܗܝܗܘܢ׃ ܣ‬
Mark 4:17 And they have no root
Mark 4:13 And he said to them, in themselves, but endure for a
"Do you not understand this while; then, when tribulation or
parable? How then will you persecution arises on account of
understand all the parables? the word, immediately they fall
away.
Mark 4:13 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ‬
݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܗ ܠܡ ݂ܳܬܠܐ ܗܢܐ ܘ‬
‫ܐܝܟܢܐ‬ ݁ ‫ܘܠ‬
Mark 4:17 ‫ܝܬ ܠܗܘܢ ܥܩܪܐ‬
‫݁ܟܠܗܘܢ ܡ ݂ܳܬܠܐ ݁ܬ ݁ܕܥܘܢ׃ ܣ‬ ‫݁ܒܢ ݂ܳܦܫܗܘܢ ܐܠܐ ݁ܕܙ ݂ܳܒܢܐ ܐܢܘܢ ܘܡܐ‬
‫ܘܦܝܐ ܡܛܠ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܗܘܐ ܐܘܠܨܢܐ ܐܘ ݂ܳܪܕ‬
݁ܺ
Mark 4:14 The sower sows the ‫ܥܓܠ ܡ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠܝܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܬܐ‬
݂ܳ ‫ܡ‬
word.
Mark 4:18 And others are the
Mark 4:14 ‫ܠܬܐ ܙܪܥ׃‬ ݂ܳ ‫ ܙܪܘܥܐ ݁ܕܙܪܥ ܡ‬ones sown among thorns. They are
those who hear the word,
Mark 4:15 And these are the ones
along the path, where the word is Mark 4:18 ‫ܘܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܗܢܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒ‬
݁ ‫ܝܬ ݁ܟ‬
sown: when they hear, Satan ‫ܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ݁ܕܫܡܥܘ‬ ݁ܺ ‫ܡ ݁ܙܕ‬
immediately comes and takes ‫ܠܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܡ‬
away the word that is sown in
them. Mark 4:19 but the cares of the
world and the deceitfulness of
Mark 4:15 ‫ܗܠܝܢ ݁ܕܝܢ ݁ܕܥܠ־ܝ ݂ܳܕ‬ riches and the desires for other
݁ ݁ ݁
‫ ܐܘܪܚܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܙܕܪܥܐ ܒܗܘܢ‬things enter in and choke the
‫ܚܕܐ ܺ݁ܐ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܬܐ ܘܡܐ ݁ܕܫܡܥܘ ܡ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬ word, and it proves unfruitful.
‫ܠܬܐ ܕܙܪܝܥܐ‬ ݁ ݂ܳ ‫ܣܛܢܐ ܘܫܩܠ ܠܗ ܠܡ‬
‫݁ܒܠ ݁ܒܗܘܢ׃‬ Mark 4:19 ‫ܘܪܢܝܐ ݁ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ‬
‫ܝܓ ݂ܳܬܐ‬ ݁ܺ ‫ܪܟܐ ݁ܕ‬
݁ ‫ܘܬܪܐ ܘܫ‬ ݂ܳ ‫ܘܛܘܥܝܝ ݁ܕܥ‬
݂ܳ ‫ܪܓ‬݂ܳ
Mark 4:16 And these are the ones ‫ܠܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܚܪܢܝ ݂ܳܬܐ ܥܐܠܢ ܚܢܩܢ ܠܗ ܠܡ‬
sown on rocky ground: the ones ‫ܘ ݂ܳܕܠܐ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ ܗܘܝܐ׃‬
Mark 4:24 And he said to them,
Mark 4:20 But those that were "Pay attention to what you hear:
sown on the good soil are the ones with the measure you use, it will
who hear the word and accept it be measured to you, and still more
and bear fruit, thirtyfold and will be added to you.
sixtyfold and a hundredfold."
݁ܺ ݁ܺ ݁ 4:24݁ ‫ܘܐܡ ܺ݁ܪ ܠܗܘ ݁ܢ ܚܙ ݁ܘ ܡܢ ݁ܐ‬
Mark
Mark 4:20 ‫ܘܗܢܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒܐܪܥܐ‬ ‫ܡܟܝܠܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܝ ܟܝܠܬܐ ܕ‬
݁ܺ ‫ܛ ݂ܳܒ ݂ܳܬܐ ܐ ݁ܙܕܪܥܘ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ݁ܕܫ‬
‫ܡܥܝܢ‬ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡ ݁ܬ ݁ܬ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܠ ݂ܳܠܟܘܢ ܘܡ ݁ܬ ݁ܬܘܣܦ‬
݁ܺ ݁ ‫ܠܬܐ ܘܡܩ ݁ܒ ܺ݁ܠܝܢ ܘܝ‬
‫ܗܒܝܢ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬ ‫ܡܥܝܢ׃‬݁ܺ ‫݂ܳܠܟܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ݁ܕܫ‬
݁ܺ ݁ ‫ܘܒ‬ ݁ܺ
‫ܘܒܡܐܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܫܬܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܝܢ‬
Mark 4:25 For to the one who
Mark 4:21 And he said to them, has, more will be given, and from
"Is a lamp brought in to be put the one who has not, even what he
under a basket, or under a bed, and has will be taken away."
not on a stand?
Mark 4:25 ‫ܐܝܬ ܠܗ ݁ܓܝܪ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ ܡܢ ݁ ܺ݁ܕ‬
݁ ‫ܢ ݂ܳܬܝܗ ݂ܳܒ ܠܗ ܘܡܢ ݁ܕܠ‬
Mark 4:21 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܕܠܡܐ‬ ‫ܝܬ ܠܗ ܐܦ ܗܘ‬
‫ܐܬܐ‬݂ܳ ‫ܝܬ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܐ ܫܪ ݂ܳܓܐ ݁ܕ ݂ܳܬܚ‬ ݁ ‫ܐܝܬ ܠܗ ܢ‬
‫ܫܬܩܠ ܡܢܗ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܝܬ ܥܪܣܐ ܠܐ ܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܢ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܣܝܡ ܐܘ ݁ܬܚ‬
‫ܪܬܐ ܢ ݁ܬ ݁ܬ ܺ݁ܣܝܡ׃‬ ݁ ‫݁ܕܥܠ ܡܢ‬
Mark 4:26 And he said, "The
kingdom of God is as if a man
Mark 4:22 For nothing is hidden should scatter seed on the ground.
except to be made manifest; nor is
anything secret except to come to Mark 4:26 ‫ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܗ ݂ܳܟܢܐ ܗܝ‬
light. ‫ܝܟ ܐܢܫ ݁ܕܢܪܡܐ‬
݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ܕܐܠܗܐ ܐ‬
݂ܳ ‫ܡ ݁ܠܟ‬
‫ܙܪܥܐ ݁ܒܐܪܥܐ׃‬
Mark 4:22 ‫ܝܬ ݁ܓܝܪ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܛܫܐ‬݁ ‫ܠ‬
‫݁ܕܠܐ ܢ ݂ܳܬ ݁ܓܠܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ݁ܒܛܘܫܝܐ‬ Mark 4:27 He sleeps and rises
‫ܘܠܐ ܡ ݂ܳܬ ݁ܓܠܐ׃ ܣ‬ night and day, and the seed sprouts
and grows; he knows not how.
Mark 4:23 If anyone has ears to
݁ܺ
hear, let him hear." Mark 4:27 ‫ܘܢ ݂ܳܕܡ ݂ܳܟ ܘܢܩܘܡ ݁ܒܠܠܝܐ‬
݁ܺ ‫ܘܒܐܝܡܡܐ ܘܙܪܥܐ ܢ ݁ܪܒܐ‬
‫ܘܢܐܪ ݂ܳܟ ݁ܟ ݂ܳܕ‬ ݁ܺ ݂ܳ
݁ܺ ‫ܐܢ ܐܢܫ‬
Mark 4:23 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܠܗ‬ ‫ܗܘ ܠܐ ܝ ݂ܳܕܥ׃‬
‫ܐ ݂ܳܕܢܐ ݁ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ׃ ܣ‬
Mark 4:28 The earth produces by Mark 4:32 yet when it is sown it
itself, first the blade, then the ear, grows up and becomes larger than
then the full grain in the ear. all the garden plants and puts out
large branches, so that the birds of
Mark 4:28 ‫ܝܬܝܐ‬ ݁ ‫ܐܪܥܐ ݁ܓܝܪ ܡ‬ the air can make nests in its
݁ ‫ܘܩܕܡ ܗܘܐ ܥ‬
‫ܣܒܐ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܠܗ ݂ܳܠܦܐܪܐ ܘܠ‬ shade."
‫ܛܬܐ‬݂ܳ ‫ܘܒ ݂ܳܬܪܗ ܫ ݁ܒܠܐ ܐܚܪܝ ݂ܳܬ ݁ܕܝܢ ܚ‬
݂ܳ
݁ ݁ ݁
‫ܡܫܡܠܝܬܐ ܒܫܒܠܐ׃‬ ݁ ‫ܘܡܐ ݁ܕ‬
Mark 4:32 ‫ܐܙܕܪܥ ݂ܳܬ ܣܠܩܐ‬
‫ܘܗܘܝܐ ܪ ݁ܒܐ ܡܢ ݁ܟܠܗܘܢ ܝܪܩܘܢܐ‬
Mark 4:29 But when the grain is ݂ܳ ‫ܘܪܒ ݂ܳܬܐ ܐ‬
‫ܝܟ‬ ݂ܳ ‫ܘܟܐ ܪ‬ ݁ ‫ܘܥ ݂ܳܒ ݁ܕܐ ܣ‬
ripe, at once he puts in the sickle, ݁ ‫ܚܬܐ ݁ܬ‬
‫ܫܟܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܫܟܚ ݁ܕ ݂ܳܒܛܠܠܗ ݁ܦܪ‬݁ ‫݁ܕ ݂ܳܬ‬
because the harvest has come."
Mark 4:33 With many such
Mark 4:29 ‫ܡܐ ݁ܕܫܡܢ ݁ܕܝܢ ݁ ܺ݁ܦܐܪܐ‬ parables he spoke the word to
‫ܚܕܐ ܐ ݂ܳܬܝܐ ܡ ݁ܓܠܐ ݁ܕܡ ܺ݁ܛܝ ܚܨ ݂ܳܕܐ׃‬
݂ܳ ‫ܡ‬ them, as they were able to hear it.
‫ܣ‬
Mark 4:33 ‫ܐܝܟ ܗܠܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܡ ݂ܳܬܠܐ ݁ܕ‬
Mark 4:30 And he said, "With ‫ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܥܡܗܘܢ ܡ ݂ܳܬܠܐ‬
what can we compare the kingdom ݁ ‫ܝܟ ݁ܕܡ‬
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܡܥ׃‬ ݂ܳ ‫ܐ‬
of God, or what parable shall we
use for it? Mark 4:34 He did not speak to
them without a parable, but
Mark 4:30 ‫ܘܐܡܪ ܠܡܢܐ ݂ܳܢܕܡܝܗ‬ privately to his own disciples he
݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ܕܐܠܗܐ‬
‫ܘܒܐܝܢܐ ܡ ݂ܳܬܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܡ ݁ܠܟ‬ explained everything.
݁ܺ ݁
‫ܡܬܠܝܗ׃‬ ‫ܢ‬
Mark 4:34 ‫ܘ ݂ܳܕܠܐ ܡ ݂ܳܬܠܐ ܠܐ ܡܡܠܠ‬
݁ܺ ‫ܠܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܕܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ‬
Mark 4:31 It is like a grain of
mustard seed, which, when sown ‫ܡܦܫܩ ܗܘܐ ݁ܟܠܡ ݁ܕܡ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒܝܢܘܗܝ ܘܠܗܘܢ‬
on the ground, is the smallest of all ‫ܣ‬
the seeds on earth,
Mark 4:35 On that day, when
Mark 4:31 ‫ܝܟ ݁ܦܪ ݁ܕ ݁ܬܐ ܗܝ‬
݂ܳ ‫ܐ‬ evening had come, he said to
݁ ݁ ݁
‫ܕܚܪܕܠܐ ܗܝ ܕܡܐ ܕܐܙܕܪܥ ݂ܳܬ ݁ܒܐܪܥܐ‬݁ ݁ them, "Let us go across to the
݁ ݁
‫ ܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܙܪܥܘܢܐ ܕܥܠ‬other side."
‫ܐܪܥܐ׃‬
Mark 4:35 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܒܗܘ‬
‫ܥܒܪ ܠܢ ܠܥ ݂ܳܒܪܐ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܝܘܡܐ ݁ܒܪܡܫܐ ܢ‬
Mark 4:39 ‫ܘܩܡ ܘ ݂ܳܟܐܐ ܺ݁ ݁ܒܪܘܚܐ‬
Mark 4:36 And leaving the ‫ܙܓܝܪ ܐܢ ݁ܬ ܘܫܠܝ ݂ܳܬ‬
݁ܺ ‫ܘܐܡܪ ܠܝܡܐ ܫܠܝ‬
݂ܳ
crowd, they took him with them in ݁
‫ܪܘܚܐ ܘܗܘܐ ܢܘܚܐ ܪܒܐ׃‬
the boat, just as he was. And other
boats were with him. Mark 4:40 He said to them, "Why
are you so afraid? Have you still
Mark 4:36 ‫ܘܕ ݂ܳܒܪܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܫܒܩܘ ܺ݁ ݂ܳܠܟܢܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ no faith?"
݁ܺ ݁ ݁
‫ܣܦܝܢܐ ܐܚܪܢܝ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܣܦܝܢܬܐ ܗܘ ܘ‬ ݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܒ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܝ ܥܡܗܘܢ׃‬ ݁ܺ
Mark 4:40 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܡܢܐ‬
݁ ‫ܘܠܬ ܺ݁ܢܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܗ ݂ܳܟܢ ܘܠܡܢܐ ܠ‬
‫ܝܬ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܚ‬
Mark 4:37 And a great windstorm ‫ܘܬܐ׃‬݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܟܘܢ ܗܝܡܢ‬
arose, and the waves were
breaking into the boat, so that the Mark 4:41 And they were filled
boat was already filling. with great fear and said to one
another, "Who then is this, that
Mark 4:37 ‫ܘܗܘ ݂ܳܬ ܥܠܥܠܐ ܪ ܺ݁݁ܒ ݂ܳܬܐ‬ even the wind and the sea obey
݁ܺ ‫ܘܪܘܚܐ ܘܓܠܠܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ݁ܒ‬
‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ‬݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ him?"
݁ ݁ܺ
‫ܘܩܪ ݂ܳܝܒܐ ܗܘ ݂ܳܬ ܕ ݂ܳܬ ݂ܳܬܡܠܐ׃‬
Mark 4:41 ‫ܚܠܬܐ ܪ ݁ܒ ݂ܳܬܐ‬݂ܳ ‫ܠܘ ݁ܕ‬
݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܕܚ‬
Mark 4:38 But he was in the ݁
‫ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܚ ݂ܳܕ ܠܚ ݂ܳܕ ܡܢܘ ܟܝ ܗܢܐ‬
stern, asleep on the cushion. And ݁ܺ ‫ܫܬ‬
‫ܡܥܝܢ ܠܗ ܣܣ׃‬ ݁ ‫݁ܕܪܘܚܐ ܘܝܡܐ ܡ‬
they woke him and said to him,
"Teacher, do you not care that we Mark 5:1 They came to the other
are perishing?" side of the sea, to the country of
the Gerasenes.
Mark 4:38 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܥܠ‬
݁ܺ ‫݁ܒܣܕܝܐ ݁ܕܡ ݂ܳܟ ܗܘܐ ݁ܒܚܪܬܗ ݁ܕ‬
‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ‬ ݁ ‫ܐܬܐ ܠܥ ݂ܳܒܪܐ‬
݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ ݂ܳ Mark 5:1 ‫ܐ‬ ‫ܡ‬ ‫ܝ‬‫ܕ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁
‫ܐܬܘ ܐܩܝܡܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܢ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܘ‬ ݁ ‫ܐܬܪܐ‬
݁ܺ ݁ ݁ ݁ܺ ݁ ‫׃‬ ‫ܐ‬‫ܝ‬‫ܪ‬‫ܕ‬݂ܳ ‫ܓ‬݂ܳ ‫ܕ‬ ݂ܳ ‫ܠ‬
‫ܐܒܕܝܢ ܚܢܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܐ ܒܛܝܠ ܠ ݂ܳܟ ܕ‬
Mark 5:2 And when Jesus had
Mark 4:39 And he awoke and stepped out of the boat,
rebuked the wind and said to the immediately there met him out of
sea, "Peace! Be still!" And the the tombs a man with an unclean
wind ceased, and there was a great spirit.
calm.
Mark 5:2 ‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܟܕ ܢܦܩ ܡܢ‬ Mark 5:6 And when he saw Jesus
݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ
‫ܩܒܘܪܐ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܦ ݂ܳܓܥ ݁ܒܗ ܡܢ ݁ܒ‬
݂ܳ ‫ܝܬ־‬ from afar, he ran and fell down
‫ܐܝܬ ݁ܒܗ ܪܘܚܐ ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬ before him.

Mark 5:3 He lived among the Mark 5:6 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܐ ݁ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܡܢ‬
tombs. And no one could bind him ‫ܣܓ ݂ܳܕ ܠܗ׃‬
݂ܳ ‫ܪܘܚܩܐ ܪܗܛ‬
anymore, not even with a chain,
Mark 5:7 And crying out with a
Mark 5:3 ‫ܩܒܘܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܥܡܪ ܗܘܐ ݁ܒ‬
݂ܳ ‫ܝܬ־‬ loud voice, he said, "What have
‫ܫܟܚ ܗܘܐ‬݁ ‫ܘ ݂ܳܒ ܺ݁ܫܫܠ ݂ܳܬܐ ܐܢܫ ܠܐ ܡ‬ you to do with me, Jesus, Son of
‫ܠܡܐܣܪܗ׃‬ the Most High God? I adjure you
by God, do not torment me."
Mark 5:4 for he had often been
bound with shackles and chains, Mark 5:7 ‫ܘܩܥܐ ݁ܒܩ ܺ݁ܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ‬
but he wrenched the chains apart, ‫ܡܐ ܠܝ ܘܠ ݂ܳܟ ܝܫܘܥ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܠܗܐ‬
and he broke the shackles in ‫ܡܪܝܡܐ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠ ݂ܳܟ ݁ܒܐܠܗܐ‬
pieces. No one had the strength to ‫݁ܕܠܐ ݁ܬܫܢܩܢܝ׃‬
subdue him.
Mark 5:8 For he was saying to
Mark 5:4 ‫ܡܛܠ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܐܡ ݂ܳܬܝ‬ him, "Come out of the man, you
‫݁ܕ ݂ܳܒܣܘܛܡܐ ܘ ݂ܳܒ ܺ݁ܫܫܠ ݂ܳܬܐ ܡ ݂ܳܬܐܣܪ ܗܘܐ‬ unclean spirit!"
‫ܡܬ ݁ܒܪ ܗܘܐ ܘܣܘܛܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܺ݁ܫܫܠ ݂ܳܬܐ‬
‫ܫܟܚ ܗܘܐ‬ ݁ ‫ܡܦܣܩ ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡ‬ ݂ܳ Mark 5:8 ‫ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ݁ܓܝܪ‬
‫ܠܡ ݂ܳܟ ݁ܒܫܗ׃‬ ‫݁ܦܘܩ ܡܢ ݁ܒܪܢܫܐ ܪܘܚܐ ܛ ݂ܳܢܦܐ׃‬

Mark 5:5 Night and day among Mark 5:9 And Jesus asked him,
the tombs and on the mountains he "What is your name?" He replied,
was always crying out and cutting "My name is Legion, for we are
himself with stones. many."
݁ܺ
Mark 5:5 ‫ܘ ݂ܳܒ ݂ܳܟܠ ݂ܳܙܒܢ ݁ܒܠܠܝܐ‬ Mark 5:9 ‫ܘܫܐܠܗ ܐ ݁ܝܟܢܐ ܫܡ ݂ܳܟ‬
‫ܩܒܘܪܐ ܘ ݂ܳܒܛܘܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ־‬ ݁ܺ ݂ܳ
݂ܳ ‫ܘܒܐܝܡܡܐ ݁ܒ ݂ܳܒ‬ ‫ܐܡܪ ܠܗ ܠ ݂ܳܓܝܘܢ ܫܡܢ ܡܛܠ‬
݁ܺ
‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܩܥܐ ܗܘܐ ܘܡܨܠܦ‬ ‫݁ܕܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܚܢܢ׃‬
݂ܳ ‫ܢ ݂ܳܦܫܗ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܟ‬
‫ܐܦܐ׃‬
Mark 5:10 And he begged him
earnestly not to send them out of
the country.
country. And people came to see
Mark 5:10 ‫ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬݂ܳ what it was that had happened.
݁ܺ ݁
‫݁ܕܠܐ ܢܫܕܪܝܘܗܝ ݂ܳܠܒܪ־ܡܢ ܐ ݂ܳܬܪܐ׃‬
Mark 5:14 ‫ܘܗܢܘܢ ݁ܕܪܥܝܢ ܗܘܘ‬
݁ܺ ‫ܠܗܘܢ ܥܪܩܘ ܘܐܡܪܘ ݁ܒ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ܘܐܦ‬
Mark 5:11 Now a great herd of ݂ܳ
݁
‫݁ܒܩܘܪܝܐ ܘ ݂ܳܢܦܩܘ ܠܡܚܙܐ ܡܕܡ ݁ܕܗܘܐ׃‬
pigs was feeding there on the
hillside,
Mark 5:15 And they came to
Mark 5:11 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܐ ݁ܕܝܢ ݁ܬܡܢ‬ ݁ܺ Jesus and saw the demon-
݁ܺ ‫ܠܘ ݂ܳܬ ܛܘܪܐ ݁ܒܩܪܐ ܪ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ݁ܕ‬
‫ܚܙܝܪܐ‬ possessed man, the one who had
‫݁ܕܪܥܝܐ׃‬ had the legion, sitting there,
clothed and in his right mind, and
Mark 5:12 and they begged him, they were afraid.
saying, "Send us to the pigs; let us
enter them." Mark 5:15 ‫ܐܬܘ ܠܘ ݂ܳܬ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ܺ ݁
‫ܐܕܘܗܝ ܟ ݂ܳܕ ݂ܳܠܒܝܫ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܘܚܙܐܘܗܝ ܠܗܘ ܕ ܺ݁ܫ‬
Mark 5:12 ‫ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܺ݁ܗܢܘܢ‬
݂ܳ
݁
‫ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ‬ ݂ܳ ‫ܘܡܢ ݁ܟܦ ܘܝ ݂ܳܬ ݂ܳܒ ܗܘ ݁ܕ‬
݁
‫ܐܕܐ ܘܐܡܪܝܢ ܫܕܪܝܢ ܥܠ ܗܢܘܢ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܫ‬ ‫ܠ ݂ܳܓܝܘܢ ܘ ݂ܳܕܚܠܘ׃‬
݁ܺ
‫ܚܙܝܪܐ ݁ܕ ݂ܳܒܗܘܢ ܢܥܘܠ׃‬
Mark 5:16 And those who had
Mark 5:13 So he gave them seen it described to them what had
permission. And the unclean happened to the demon-possessed
spirits came out, and entered the man and to the pigs.
pigs, and the herd, numbering ݁ ‫ܘ‬
about two thousand, rushed down Mark 5:16 ‫ܐܫܬ ܺ݁ܥܝܘ ܠܗܘܢ‬
݁ ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܚܙܘ ݁ܕ‬
‫ܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘ‬
the steep bank into the sea and ݁ܺ ‫݁ܕ ܺ݁ܫܐܕܘܗܝ ܘܐܦ ܥܠ ܗܢܘܢ‬
were drowned in the sea. ‫ܚܙܝܪܐ׃‬ ݂ܳ

Mark 5:13 ‫ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܘ ݂ܳܢܦܩ‬ ݁ ‫ܘ‬ Mark 5:17 And they began to beg
‫ܚܙܝܪܐ‬ ݁ܺ ‫ܪܘܚܐ ܗܠܝܢ ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ ܘܥܠ ݁ܒ‬ Jesus to depart from their region.
݁ܺ ‫ܘܪܗܛ ݂ܳܬ ܗܝ ݁ܒܩܪܐ ܠ‬
‫ܫܩ ݂ܳܝܦܐ ܘܢ ݂ܳܦܠ ݂ܳܬ‬
݁ܺ
‫ܐܬܚܢܩܘ‬ ݂ܳ ‫ܝܟ ݁ܬܪܝܢ ܐ ݂ܳܠܦܝܢ ܘ‬
݂ܳ ‫݁ܒܝܡܐ ܐ‬ ݁ܺ
Mark 5:17 ‫ܘܫܪܝܘ ݁ܒܥܝܢ ܡܢܗ ݁ܕ ܺ݁ܢܐܙܠ‬
‫݁ܒܡܝܐ ݁ܣ ݁ܣ׃‬ ‫ܠܗ ܡܢ ݁ܬܚܘܡܗܘܢ׃ ܣ‬

Mark 5:14 The herdsmen fled and Mark 5:18 As he was getting into
told it in the city and in the the boat, the man who had been
݁ܺ ‫ܥܠܘܗܝ ݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ݁ܟܕ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܘܗܝ‬
possessed with demons begged ݂ܳ
him that he might be with him. ‫ܥܠ־ܝ ݂ܳܕ ܝܡܐ׃‬
݁ܺ ‫ܘܟܕ ܣܠܩ ܠ‬
Mark 5:18 ‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ‬ Mark 5:22 Then came one of the
݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ
‫ܐܕܘܗܝ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܗܘ ܕܫ‬ ݁ rulers of the synagogue, Jairus by
‫݁ܕܥܡܗ ܢܗܘܐ׃‬ name, and seeing him, he fell at
his feet
Mark 5:19 And he did not permit
him but said to him, "Go home to Mark 5:22 ‫ܐܬܐ ܚ ݂ܳܕ ݁ܕܫܡܗ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܘܟ ݂ܳܕ ܚܙܝܗܝ‬ ݁ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܝܘܐܪܫ ܡܢ ܪܒܝ ܟܢܘܫܬܐ‬
your friends and tell them how
much the Lord has done for you, ‫݂ܳܢܦܠ ܠܘ ݂ܳܬ ܪ ݂ܳܓܠܘܗܝ׃‬
and how he has had mercy on
you." Mark 5:23 and implored him
earnestly, saying, "My little
Mark 5:19 ‫ܘܠܐ ܫ ݂ܳܒܩܗ ܐܠܐ ܐܡܪ‬ daughter is at the point of death.
ְ‫ܝܟ‬ ݁ ‫ܝܬ ݂ܳܟ ܠܘ ݂ܳܬ ܐܢܫ‬ ݁ ‫ܠܗ ܙܠ ݂ܳܠܒ‬ Come and lay your hands on her,
݂ܳ ‫ܐܫܬܥܐ ܠܗܘܢ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ܠ ݂ܳܟ‬ ݁ ‫ܘ‬ so that she may be made well and
‫ܝܟְ׃‬ ݁ ‫ܐܬܪܚܡ ܥܠ‬ ݂ܳ ‫ܘܕ‬
݂ܳ ‫ܡܪܝܐ‬ live."

Mark 5:20 And he went away and Mark 5:23 ‫ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬ ݂ܳ
݁ ݁ܺ
‫ܥܒ ݂ܳܝܕܐ ܬܐ‬ ݁ܺ ݁ܺ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܪ ݂ܳܬܝ ܒܝܫܐܝ ݂ܳܬ‬
began to proclaim in the Decapolis ݁ܺ ‫ܐܝܕ ݂ܳܟ ܥܠܝܗ ܘܬܬܚܠܡ‬
‫ܘܬܚܐ׃‬ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܺ݁ܣܝܡ‬
how much Jesus had done for him, ݂ܳ
and everyone marveled.
Mark 5:24 And he went with him.
݁ܺ And a great crowd followed him
Mark 5:20 ‫ܘܐܙܠ ܘܫܪܝ ܡ ݂ܳܟܪܙ‬
݂ܳ ‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕ ܠܗ‬ ݁ܺ ‫݁ܒܥܣܪ ݂ܳܬ־‬ and thronged about him.
݂ܳ
‫ܝܗܝܢ ܗܘܘ׃ ܣ‬ ݁ܺ ‫ܘܟܠܗܘܢ ݁ܬ ܺ݁ܡ‬ ݂ܳ ‫ܝܫܘܥ‬
Mark 5:24 ‫ܘܐܙܠ ܥܡܗ ܝܫܘܥ‬
‫ܘܕ ݁ ܺ݁ܒܝܩ ܗܘܐ ܠܗ ݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
݂ܳ
Mark 5:21 And when Jesus had
crossed again in the boat to the ‫ܘܚ ݂ܳܒ ܺ݁ܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܣܣ׃‬
other side, a great crowd gathered
about him, and he was beside the Mark 5:25 And there was a
sea. woman who had had a discharge
of blood for twelve years,
Mark 5:21 ‫ܥܒܪ ܝܫܘܥ‬ ݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ‬
݂ܳ ݁ܺ ‫݁ܒ‬
݁ ݂ܳ ‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ ܠܗܘ ܥ ݂ܳܒܪܐ ܬ‬
‫ܘܒ ܐ ݂ܳܬܟܢܫܘ‬ ݁ ݂ܳ
Mark 5:25 ‫ܚܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ ݁ܕܝܢ‬ Mark 5:29 ‫ܡܥܝܢܐ‬ ݁ܺ ‫ܚܕܐ ܝ ݂ܳܒܫ ݂ܳܬ‬
݂ܳ ‫ܘܡ‬
݁ܺ ‫ܪܕ ݂ܳܝܬܐ ݁ܕܕܡܐ‬
‫ܫܢܝܢ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܐܝܬܝܗ ܗܘ ݂ܳܬ ݁ܒܡ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬ ‫ܐܬܐܣܝ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܕܡܗ ܘܐܪܓܫ ݂ܳܬ ܒ ݂ܳܦ ݂ܳܓܪܗ ܕ‬
݁ ݁ ݁
݂ܳ
‫ܪܬܥܣܪܐ׃‬݁ ‫݁ܬ‬ ‫ܘܬܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܡܢ ܡܚ‬

Mark 5:26 and who had suffered Mark 5:30 And Jesus, perceiving
much under many physicians, and in himself that power had gone out
had spent all that she had, and was from him, immediately turned
no better but rather grew worse. about in the crowd and said, "Who
touched my garments?"
Mark 5:26 ‫ܐ ݂ܳܝܕܐ ݁ܕܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܣ ݂ܳܒܠ ݂ܳܬ ܡܢ‬
‫ܐܦܩ ݂ܳܬ ݁ܟܠ ܡ ݁ܕܡ‬݁ ‫ܐܣܘ ݂ܳܬܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘ‬
Mark 5:30 ‫ܚܕܐ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥ‬ ݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܡ‬
‫ܐܝܬ ܠܗ ܘܡ ݁ܕܡ ܠܐ ܐ ݂ܳܬܥ ݁ܕܪ ݂ܳܬ ܐܠܐ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬ ‫ܐܬ ݁ܦ ܺ݁ܢܝ ܠܘ ݂ܳܬ‬
݂ܳ ‫݁ܒܢ ݂ܳܦܫܗ ݁ܕܚܝܠܐ ݂ܳܢܦܩ ܡܢܗ ܘ‬
݁ܺ ‫ܐܦ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ ܐ ݂ܳܬܐܠܨ ݂ܳܬ׃‬ ‫݁ܟܢܫܐ ܘܐܡܪ ܡܢܘ ܩܪ ݂ܳܒ ܠܡܐܢܝ׃‬

Mark 5:27 She had heard the Mark 5:31 And his disciples said
reports about Jesus and came up to him, "You see the crowd
behind him in the crowd and pressing around you, and yet you
touched his garment. say, 'Who touched me?'"

Mark 5:27 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥ ݂ܳܬ ܥܠ ܝܫܘܥ‬ ݁ܺ


݁ܺ ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ݁ܬ‬
݁ ‫ܐ ݂ܳܬ ݂ܳܬ ݁ܒܚ ݂ܳܒܨܐ ݁ܕ ݂ܳܟܢܫܐ ܡܢ ݁ܒ‬ Mark 5:31 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ‫ܘ‬
‫ܣܬܪܗ‬ ݁ ݁
‫ܚܙܐ ܐܢܬ ݂ܳܠܟܢܫܐ ܕܚ ݂ܳܒ ܺ݁ܨܝܢ ܠ ݂ܳܟ ܘܐܡܪ‬
‫ܩ ݁ܪܒ ݂ܳܬ ܠ ݂ܳܠܒܘܫܗ׃‬ ݁ܺ
‫ܐܢ ݁ܬ ܡܢܘ ܩܪ ݂ܳܒ ܠܝ׃‬

Mark 5:28 For she said, "If I Mark 5:32 And he looked around
touch even his garments, I will be to see who had done it.
made well."
Mark 5:32 ‫ܘܚܐܪ ܗܘܐ ݁ܕܢܚܙܐ‬
Mark 5:28 ‫ܐܡܪܐ ܗܘ ݂ܳܬ ݁ܓܝܪ‬ ‫ܥܒ ݂ܳܕ׃‬
݂ܳ ‫ܡܢܘ ܗ ݂ܳܕܐ‬
݂ܳ ‫݁ܕ‬
‫ܐܦܢ ܠ ݂ܳܠܒܘܫܗ ܩ ݁ܪܒܐ ܐܢܐ ܚܝܐ‬
‫ܐܢܐ׃‬ Mark 5:33 But the woman,
knowing what had happened to
Mark 5:29 And immediately the her, came in fear and trembling
flow of blood dried up, and she and fell down before him and told
felt in her body that she was him the whole truth.
healed of her disease.
Mark 5:33 ‫ܗܝ ݁ܕܝܢ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
‫݁ܕ ܺ݁ܚܝܠܐ ܘܪ ݁ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܬܐ ݁ܕܝ ݂ܳܕܥ ݂ܳܬ ܡܐ ݁ܕܗܘܐ‬
‫ܠܗ ܐ ݂ܳܬ ݂ܳܬ ܢ ݂ܳܦܠ ݂ܳܬ ݂ܳܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪ ݂ܳܬ ܠܗ‬ Mark 5:37 ‫ܫܒܩ ܠ ܐܢܫ ݁ܕ ܺ݁ܢܐܙܠ‬ ݂ܳ ‫ܘܠܐ‬
‫݁ܟܠܗ ܫܪܪܐ׃‬ ‫ܐܦܐ‬ ݁ܺ ݁
݂ܳ ‫ܥܡܗ ܐܠܐ ܠܫܡܥܘܢ ܟ‬
݂ܳ ‫ܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ ݁ܕܝܥܩ‬
‫ܘܒ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܠܝܥܩ‬
Mark 5:34 And he said to her,
"Daughter, your faith has made Mark 5:38 They came to the
you well; go in peace, and be house of the ruler of the
healed of your disease." synagogue, and Jesus saw a
commotion, people weeping and
Mark 5:34 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ݁ܒܪ ݂ܳܬܝ‬ wailing loudly.
‫ܘܬ ݂ܳܟܝ ܐܚܝ ݂ܳܬ ݂ܳܟܝ ܙܠܝ ݁ܒܫܠܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܗܘ ݁ܝܬܝ ܚܠܝܡܐ ܡܢ ܡܚ‬
‫ܘܬ ݂ܳܟܝ ܣܣ׃‬ Mark 5:38 ‫ܝܬܐ ݁ܕܗܘ ܪ ݁ܒ‬ ݁ ‫ܐܬܘ ݂ܳܠܒ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܘܒ ݂ܳܟܝܢ‬ ݁ܺ ݁ܺ ݁ ݁
݂ܳ ‫݁ܟܢܘܫܬܐ ܘܚܙܐ ܕܪܗ ݂ܳܝܒܝܢ‬
݁ܺ
Mark 5:35 While he was still ‫ܘܡܝܠܠܝܢ׃‬
speaking, there came from the
ruler's house some who said, Mark 5:39 And when he had
"Your daughter is dead. Why entered, he said to them, "Why are
trouble the Teacher any further?" you making a commotion and
weeping? The child is not dead but
Mark
݁ܺ 5:35 ‫ܘܥ ݂ܳܕ ܗܘ ܡܡܠܠ ܐ ݂ܳܬܘ‬ sleeping."
‫ܘܫܬܐ ܘܐܡܪܝܢ‬ ݁ ‫ܝܬ ܪ ݁ܒ ݁ܟܢ‬݂ܳ ‫ܡܢ ݁ܕ ݂ܳܒ‬
‫ܝܬ ݂ܳܬ ܠܡܢܐ ܡ ݁ ܺ݁ܟܝܠ ܡܥܡܠ‬݂ܳ ‫ܪܬ ݂ܳܟ ܺ݁ܡ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܒ‬
‫ܐܢ ݁ܬ ܠܡ ݂ܳܠܦܢܐ׃‬
Mark ݁ܺ 5:39 ‫ܘܥܠܺ݁ ܘܺ݁ܐܡܪ ݁ܠܗܘܢ‬
‫ܝܬܐ‬݂ܳ ‫ܘܒ ݂ܳܟܝܢ ܛܠ‬
݂ܳ ‫ܡܢܐ ܪܗ ݂ܳܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ‬
‫ܡܟܐ ܗܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܠܐ ܺ݁ܡ‬
݁ ‫ܝܬ ݂ܳܬ ܐܠܐ ݁ܕ‬
Mark 5:36 But overhearing what
they said, Jesus said to the ruler of Mark 5:40 And they laughed at
the synagogue, "Do not fear, only him. But he put them all outside
believe." and took the child's father and
mother and those who were with
Mark 5:36 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܫܡܥ‬ him and went in where the child
‫ܠܬܐ ݁ܕܐܡܪܘ ܘܐܡܪ ܠܗܘ ܪ ݁ܒ‬ ݂ܳ ‫ܠܡ‬ was.
‫ܘܕ ܗܝܡܢ׃‬݂ܳ ‫ܘܫܬܐ ܠܐ ݁ܬ ݂ܳܕܚܠ ݁ܒܠܚ‬݁ ‫݁ܟܢ‬
Mark 5:40 ‫ܚܟܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܘܓ‬
݁ ݁ ݂ܳ
Mark 5:37 And he allowed no one ‫ܐܒܘܗ‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ܕ ܺ݁ܝܢ ܐܦܩ ݂ܳܠܟܠܗܘܢ ܘ ݂ܳܕ ݂ܳܒܪ ܠ‬
to follow him except Peter and ‫ܝܬܐ ܘܠܐܡܗ ܘܠܗܢܘܢ ݁ܕܥܡܗ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܛܠ‬
݁ܺ
James and John the brother of ݂ܳ ‫ܐܝܟܐ ݁ܕܪܡܝܐ ܗܘ ݂ܳܬ ܛܠ‬
‫ܝܬܐ׃‬ ݁ ‫ܘܥܠ ܠ‬
James.
Mark 5:41 Taking her by the hand Mark 6:2 And on the Sabbath he
he said to her, "Talitha cumi," began to teach in the synagogue,
which means, "Little girl, I say to and many who heard him were
you, arise." astonished, saying, "Where did
this man get these things? What is
݁ܺ
Mark 5:41 ‫ܝܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܚ ݂ܳܕ ݁ ܺ݁ܒ‬
݂ܳ ‫ܐܝܕܗ ݁ܕܛܠ‬ the wisdom given to him? How are
݁ܺ
‫ܝܬܐ ܩܘܡܝ׃‬݂ܳ ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܛܠ‬ such mighty works done by his
hands?
Mark 5:42 And immediately the ݁ܺ
girl got up and began walking (for Mark 6:2 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܗܘ ݂ܳܬ ܫ ݁ܒ ݂ܳܬܐ ܫܪܝ‬ ݂ܳ
݁ ݁ܺ ݁
‫ܠܡܠ ݂ܳܦܘ ܒ ݂ܳܟܢܘܫܬ ܺ݁ܐ ܘܣ ݁ܓܝܐܐ ܕܫܡܥܘ‬݁
she was twelve years of age), and
they were immediately overcome ‫ܐ ݁ܬ ݁ܕܡܪܘ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܡ ݁ܟܐ ܠܗ‬
‫ܡܬܐ‬݂ܳ ‫ܐܝܕܐ ܗܝ ܚ ݂ܳܟ‬ ݂ܳ ‫ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܘ‬
with amazement. ‫ܐܝܟ ܗܠܝܢ‬ ݂ܳ ‫ܗܒ ݂ܳܬ ܠܗ ݁ܕܚܝܠܐ ܕ‬
݁ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
݁ ‫ܐܬܝ‬
‫ܐܝܕܘܗܝ ܢܗܘܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܒ‬
Mark 5:42 ‫ܥܬܗ ܩܡ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܪ־ܫ‬
݂ܳ ݁ܺ
݁ܺ
‫ܝܬܐ ܘܡܗ ݂ܳܠܟܐ ܗܘ ݂ܳܬ ܐ ݂ܳܝܬܝܗ ܗ ܺ݁ܘ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܛܠ‬
‫ܪܬܥܣܪܐ ܘܡ ݁ܬ ݁ܕܡܪܝܢ‬ ݁ܺ ‫݁ܓܝܪ ݁ܒܪ ݂ܳܬ‬
݁ ‫ܫܢܝܢ ݁ܬ‬ Mark 6:3 Is not this the carpenter,
‫ܗܘܘ ݁ܕܘܡܪܐ ܪ ݁ܒܐ׃‬ the son of Mary and brother of
James and Joses and Judas and
Mark 5:43 And he strictly charged Simon? And are not his sisters
them that no one should know this, here with us?" And they took
and told them to give her offense at him.
something to eat.
Mark 6:3 ‫ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܢ ݁ܓܪܐ‬
݁ ݁ܺ ݁ ‫ܘܒ‬݂ܳ ‫݁ܒܪܗ ݁ܕܡܪܝܡ ܘܐܚܘܗܝ ݁ܕܝܥܩ‬
Mark 5:43 ‫ܘܦܩ ݂ܳܕ ܐܢܘܢ ܣܓܝ ܕܠܐ‬݂ܳ ‫ܘܠܐ‬ ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܡܥ‬ ‫ܫ‬ ‫ܕ‬ ‫ܘ‬ ‫ܐ‬‫ܘܕ‬ ‫ܝܗ‬ ݁ܺ ‫ܘܣܐ‬
‫ܘܕ‬ ݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܕܝ‬
݁ ݁ ݁ ݁ܺ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ
‫ܐܢܫ ܢܕܥ ܗ ݂ܳܕܐ ܘܐܡܪ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ‬ ‫ܗܐ ܐܚܘ ݂ܳܬܗ ݁ܬܢܢ ܠܘ ݂ܳܬܢ ܘܡ ݂ܳܬ ݁ܟܫܠܝܢ‬
‫ܠܡܠܥܣ׃ ܣ‬ ‫ܗܘܘ ݁ܒܗ׃ ܣ‬
Mark 6:1 He went away from Mark 6:4 And Jesus said to them,
there and came to his hometown, "A prophet is not without honor,
and his disciples followed him. except in his hometown and
among his relatives and in his own
Mark 6:1 ‫ܐܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ܡܢ ݁ܬܡܢ ܘ‬ household."
݁ܺ ‫ܘܕ ݁ ܺ݁ܒ‬ ݁ܺ ‫ܠ‬
‫ܝܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ‬ ݂ܳ ‫ܡܕܝܢ ݁ܬܗ‬݂ܳ
݁ܺ ‫݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ׃‬
Mark 6:4 ‫ܝܬ‬ ݁ ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠ‬ Mark 6:8 ‫ܘܦܩ ݂ܳܕ ܐܢܘܢ ݁ܕܠܐ‬ ݂ܳ
݁ܺ ‫ܨܥܝܪ ܐܠܐ ܐܢ ݁ܒ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܗ‬ ݁ܺ ݂ܳ
݁ܺ ‫ܢܒܝܐ ݁ܕ‬ ‫ܢܫܩܠܘܢ ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ ܐܠܐ ܐܢ‬ ݁
݂ܳ
‫ܝܬܗ׃‬݁ ‫ܝܬ ܐܚܝܢܘܗܝ ܘ ݂ܳܒ ݂ܳܒ‬
݂ܳ ‫ܘܒ‬
݂ܳ ‫ܘܕ ܠܐ ݁ܬܪܡܠܐ ܘܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܫ ݂ܳܒܛܐ ݁ܒܠܚ‬
‫ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܢܚܫܐ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܣܝܗܘܢ׃‬
Mark 6:5 And he could do no
mighty work there, except that he Mark 6:9 but to wear sandals and
laid his hands on a few sick people not put on two tunics.
and healed them.
Mark 6:9 ‫ܐܠܐ ܢܣܐܢܘܢ ܛܠܪܐ‬
݁ ‫ܫܟܚ ܗܘܐ ݁ܕܢ‬݁ ‫ܘܠܐ ܡ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܪܬܝܢ ݁ܟ‬
‫ܘܬܝܢܝܢ׃ ܣ‬ ݁ ‫ܠܒܫܘܢ ݁ܬ‬
݁ ‫ܘܠܐ ܢ‬
Mark 6:5 ‫ܥܒ ݂ܳܕ‬
‫݁ܬܡܢ ܐܦ ܠܐ ܚ ݂ܳܕ ܚܝܠܐ ܐܠܐ ܐܢ‬
‫ܐܣܝ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܕܥܠ ݁ܟ ܺ݁ܪܝܗܐ ܩ ܺ݁ܠܝܠ ܣܡ‬
݁ܺ ‫ܐ ݂ܳܝܕܗ ܘ‬ Mark 6:10 And he said to them,
"Whenever you enter a house, stay
Mark 6:6 And he marveled there until you depart from there.
because of their unbelief. And he
went about among the villages Mark 6:10 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܺ݁ ݁ܕܠܐܝܢܐ‬
teaching. ‫ܝܬܐ ݁ܕܥܐܠܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܬܡܢ ܗܘܘ‬ ݁ ‫݁ܒ‬
‫ܥܕܡܐ ݁ܕܢ ݂ܳܦ ܺ݁ܩܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡܢ ݁ܬܡܢ׃‬
݂ܳ
Mark 6:6 ‫ܘܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܡ ݁ܬ ݁ܕܡܪ ܗܘܐ ݁ܒܚ ܺ݁ܣܝܪ‬
‫ܘܬܗܘܢ ܣ ܘܡ ݂ܳܬ ݁ܟܪ ݂ܳܟ ܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬ Mark 6:11 And if any place will
‫݁ܒܩܘܪܝܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܠܦ ܣܣ׃‬ not receive you and they will not
listen to you, when you leave,
Mark 6:7 And he called the shake off the dust that is on your
twelve and began to send them out feet as a testimony against them."
two by two, and gave them
authority over the unclean spirits. Mark 6:11 ‫ܘܟܠ ܡܢ ݁ܕܠܐ‬ ݂ܳ
‫ܢܩ ݁ܒܠܘܢ ݂ܳܟܘܢ ܘܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ݂ܳܟܘܢ ܡܐ‬
݁ܺ
Mark 6:7 ‫ܪܬܗ ܘܫܪܝ‬ ݁ ‫ܘܩܪܐ ܠ ݂ܳܬܪܥܣ‬ ‫݁ܕܢ ݂ܳܦ ܺ݁ܩܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡܢ ݁ܬܡܢ ݁ܦܨܘ ܚܠܐ‬
݁ ‫ܚܬܝܐ ݁ܕܪܓܠ ݁ܝܟܘܢ ܠܣ‬
݁ ‫݁ܕ ݂ܳܒ ݂ܳܬ‬
‫݁ܕܢܫ ݁ܕܪ ܐܢܘܢ ݁ܬܪܝܢ ݁ܬܪܝܢ ܘܝܗ ݂ܳܒ ܠܗܘܢ‬ ‫ܘܬܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܗܕ‬ ݂ܳ
‫ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܢܗܘܐ ܺ݁ܢܝܚ‬ ݁ܺ ‫ܘ‬
‫ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܪܘܚܐ ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ ݁ܕܢ ݁ܦܩܘܢ׃‬ ‫ܣܕܘܡ ܘܠܥܡܘܪܐ ݁ܒܝܘܡܐ ݁ܕ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܢܐ ܐܘ‬ ݂ܳ ‫ܠ‬
‫ܡܕܝܢ ݁ܬܐ ܗܝ׃ ܣ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܠ‬
Mark 6:8 He charged them to take
nothing for their journey except a
Mark 6:12 So they went out and
staff--no bread, no bag, no money
proclaimed that people should
in their belts--
repent.
Mark 6:12 ‫ܐܟܪܙܘ‬
݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩܘ ܗܘܘ ܘ‬ Mark 6:16 But when Herod heard
݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܢܬ‬
‫ܘܒܘܢ׃‬ of it, he said, "John, whom I
beheaded, has been raised."
Mark 6:13 And they cast out
many demons and anointed with ݁ܺ 6:16݁ ‫ܘܕܣ‬
Mark ݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܫܡܥ ݁ܕܝܢ ܗܪ‬
oil many who were sick and ‫ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ݁ܕܐܢܐ ܦܣܩ ݂ܳܬ ܪܫܗ‬
healed them. ‫ܝܬܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ ܺ݁ܡ‬
݂ܳ ‫ܗܘ ܩܡ ܡܢ ݁ܒ‬

Mark 6:13 ‫ܐܕܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬ ݁ܺ


݂ܳ ‫ܘܫ‬ Mark 6:17 For it was Herod who
݁ܺ ‫ܡ ݁ܦ ܺ݁ܩܝܢ ܗܘܘ ܘܡ‬
‫ܫܚܝܢ ܗܘܘ ݁ܒܡܫܚܐ‬ had sent and seized John and
݁ܺ
‫݁ܟܪܝܗܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘܡܐܣܝܢ ܗܘܘ׃ ܣ‬ bound him in prison for the sake
of Herodias, his brother Philip's
Mark 6:14 King Herod heard of it, wife, because he had married her.
for Jesus' name had become
known. Some said, "John the Mark 6:17 ‫ܘܕܣ ܫ ݁ܕܪ‬ ݂ܳ ‫ܗܘ ݁ܓܝܪ ܗܪ‬
Baptist has been raised from the ‫ܝܬ־‬ ݂ܳ ‫ܚܕܗ ܠܝܘܚܢܢ ܘܐܣܪܗ ݁ܒ‬ ݁ ‫ܗܘܐ ܐ‬
‫ܘܕܝܐ ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬ‬ ݁ܺ ‫ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ ܡܛܠ ܗܪ‬
dead. That is why these ݂ܳ
݁ܺ
miraculous powers are at work in ‫݂ܳ ܺ݁ܦܝܠ ݁ܝܦܘܣ ܐܚܘܗܝ ܗܝ ܕܢܣ ݂ܳܒ׃‬
݁
him."
Mark 6:18 For John had been
Mark 6:14 ‫ܘܕܣ ܡ ݁ܠܟܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܫܡܥ ܗܪ‬ saying to Herod, "It is not lawful
‫ܥܠ ܝܫܘܥ ܐ ݂ܳܬ ݂ܳܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ݁ܓܝܪ‬ ݁ܺ
for you to have your brother's
‫ܥܡܕܢܐ‬
݂ܳ ‫ܫܡܗ ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܡ‬ wife."
‫ܝܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܝܠܐ‬ ݂ܳ ݁ܺ
‫ܡ‬ ‫ܝܬ‬
݂ܳ ‫ܒ‬݁ ‫ܢ‬‫ܡ‬ ‫ܡ‬ ‫ܩ‬
݁ ݁ܺ ݁
‫ܡܣܬܥܪܝܢ ܒܗ׃ ܣ‬ Mark 6:18 ‫ܐܡܪ ܗܘܐ ݁ܓܝܪ ܝܘܚ ܺ݁ܢܢ‬
‫ܠܗܪܘ ݂ܳܕܣ ݁ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠ ݂ܳܟ ݁ܕ ݂ܳܬܣ ݂ܳܒ‬
Mark 6:15 But others said, "He is ‫ܘܟ׃‬ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬ ܐܚ‬
Elijah." And others said, "He is a
prophet, like one of the prophets Mark 6:19 And Herodias had a
of old." grudge against him and wanted to
݁ܺ put him to death. But she could
Mark 6:15 ‫ܺ݁ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ‬
݂ܳ ‫ܢܒܝܐ ܗܘ ܐ‬
‫ܝܟ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ ݁ ܺ݁ܕܐܠܝܐ ܗܘ ܘܐܚܪܢܐ ݁ܕ‬not,
‫ܢܒܝܐ׃‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬ ݁ܺ ‫ܘܕܝܐ‬ ݁ܺ ‫ܺ݁ܗܝ ݁ܕܝܢ ܗܪ‬
Mark 6:19 ‫ܠܚܝܡܐ‬ ݂ܳ
‫ܗܘ ݂ܳܬ ܠܗ ܘܨ ݂ܳܒܝܢ ܗܘ ݂ܳܬ ܠܡܩܛܠܗ ܘܠܐ‬
‫ܫܟܚܐ ܗܘ ݂ܳܬ׃‬ ݁ ‫ܡ‬
Mark 6:20 for Herod feared John, Mark 6:23 And he vowed to her,
knowing that he was a righteous "Whatever you ask me, I will give
and holy man, and he kept him you, up to half of my kingdom."
safe. When he heard him, he was
greatly perplexed, and yet he heard Mark 6:23 ‫ܺ݁ܘ ܺ݁ܝܡܐ ܠܗ ݁ܕܡ ݁ܕܡ‬
him gladly. ‫ܠܓܗ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܬܫܐܠܝܢ ܐ ݁ܬܠ ܠ ݂ܳܟܝ‬
݁ ‫ܥܕܡܐ ݂ܳܠܦ‬
݂ܳ ‫݁ܕܡ ݁ܠܟ‬
‫ܘܬܝ׃‬
Mark 6:20 ‫ܘܕܣ ݁ܓܝܪ ݁ܕܚܠ ܗܘܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܪ‬
݁ ݁
‫ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܕܝ ݂ܳܕܥ ܗܘܐ ܕ ݂ܳܓ ݂ܳܒܪܐ‬ Mark 6:24 And she went out and
‫ܗܘ ܙ ݁ ܺ݁ܕܝܩܐ ܘܩ ݁ ܺ݁ܕܝܫܐ ܘܡܢܛܪ ܗܘܐ ܠܗ‬ said to her mother, "For what
‫ܐܬܐ ܫܡܥ ܗܘܐ ܠܗ ܘܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ‬ ݂ܳ ‫ܘܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬ should I ask?" And she said, "The
‫ܐܝ ݂ܳܬ ܫܡܥ ܗܘܐ ܠܗ ݁ܣ ݁ܣ׃‬ ݁ܺ ‫ܘܒ ܺ݁ܣܝܡ‬ ݂ܳ head of John the Baptist."

Mark 6:21 But an opportunity Mark 6:24 ‫ܐܡܪܐ‬ ‫ܘ‬ ‫ܬ‬݂ܳ ‫ܩ‬‫ܦ‬݂ܳ ‫ܢ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫ܺ݁ܗܝ‬
came when Herod on his birthday ݁ܺ
‫ܠܐܡܗ ܡܢܐ ܐܫܐܠܝܘܗܝ ܐܡܪܐ ܠܗ‬
݁ܺ
gave a banquet for his nobles and ݂ܳ ‫ܪܫܗ ݁ܕܝܘܚܢܢ ܡ‬
‫ܥܡܕܢܐ׃‬
military commanders and the
leading men of Galilee. Mark 6:25 And she came in
immediately with haste to the king
Mark 6:21 ‫ܘܗܘܐ ܝܘܡܐ ܺ݁ܝ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܥܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬ and asked, saying, "I want you to
‫ܥܒ ݂ܳܕ‬
݂ܳ ݁ܺ ‫ܝܬܐ‬݂ܳ ‫ܝܬ־ܝ ݁ܠܕܗ ܺ݁ܚܫ ܺ݁ܡ‬
݂ܳ ‫ܘܕܣ ݁ܒ ݂ܳܒ‬݂ܳ ‫ܗܪ‬ give me at once the head of John
‫ܘܪܒܢܘܗܝ ܘܠܟܝܠܝ ݂ܳܪܟܐ ܘܠܪܫܐ‬݁ܺ ݁ ݂ܳ ‫ܗܘܐ ܠܪ‬
݁ܺ ݁ the Baptist on a platter."
‫ܕ ݂ܳܓܠܝܠܐ׃‬
Mark 6:25 ‫ܚܕܐ ܥܠ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܡ‬
Mark 6:22 For when Herodias's ݁
‫ܘܬܐ ܠܘ ݂ܳܬ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪܐ ܠ ܺ݁ܗ‬ ݂ܳ ‫݁ܒ ݂ܳܒ ܺ݁ܛܝܠ‬
daughter came in and danced, she ‫ܥܬܐ ݁ܕ ݂ܳܬ ݁ܬܠ ܠܝ‬
݂ܳ ‫ܨ ݂ܳܒܝܐ ܐܢܐ ݁ܒܗ ݂ܳܕܐ ܫ‬
݁ܺ ݁ ‫ܥܠ ݁ ܺ݁ܦ‬
pleased Herod and his guests. And ‫ܥܡܕܢܐ׃‬݂ܳ ‫ܝܢܟܐ ܪܫܗ ݁ܕܝܘܚܢܢ ܡ‬
the king said to the girl, "Ask me
for whatever you wish, and I will Mark 6:26 And the king was
give it to you." exceedingly sorry, but because of
his oaths and his guests he did not
Mark 6:22 ‫ܘܕܝܐ‬ ݁ܺ ‫ܪܬܗ ݁ܕܗܪ‬ ݂ܳ ‫ܘܥܠ ݂ܳܬ ݁ܒ‬
݂ܳ want to break his word to her.
‫ܘܕܣ ܘܠ ܺ݁ܐܝܠܝܢ‬
݂ܳ ‫ܪ ݂ܳܩܕ ݂ܳܬ ܘܫ ݂ܳܦܪ ݂ܳܬ ܠܗ ܠܗܪ‬
‫ܝܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܝܟܝܢ ܥܡܗ ܘܐܡܪ ܡ ݁ܠܟܐ ܠܛܠ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܣܡ‬
݁ܺ ‫݁ܕ‬
݁ ‫ܫܐܠܝ ܡܢܝ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܨ ݂ܳܒܝܐ ܐܢ ݁ܬܝ ܘ‬ Mark 6:26 ‫ܘܟܪܝ ݂ܳܬ ܠܗ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܠܡ ݁ܠܟܐ‬
݂ܳ
‫ܐܬܠ‬ ݁ܺ ݁
‫ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܘܡ ݂ܳܬܐ ܘܡܛܠ ܣܡ ݂ܳܝܟܐ‬
‫ܠ ݂ܳܟܝ׃‬ ‫ܠܙܝܗ׃‬ ݁ܺ ‫ܠܐ ܨܒܐ ݁ܕܢܓ‬
݂ܳ
݂ܳ
Mark 6:27 And immediately the desolate place and rest a while."
king sent an executioner with For many were coming and going,
orders to bring John's head. He and they had no leisure even to
went and beheaded him in the eat.
prison
Mark 6:31 ‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܬܘ ݂ܳܠܟܘܢ‬
Mark 6:27 ‫ܐ‬ ‫ܠܟ‬ ݁ ‫ܚܕܐ ܫ ݁ܕܪ ܡ‬
݂ܳ ‫ܡ‬ ‫ܐ‬‫ܠ‬‫ܐ‬ ‫ܐܬ ݁ܬ ܺ݁ܢܝܚܘ‬݁ ‫ܘܕܝܢ ܘ‬
݂ܳ ‫ܢܐܙ ܺ݁ܠ ݂ܳܠܕ ݂ܳܒ ܺ݁ܪܐ ݁ܒܠܚ‬
݁ܺ
݁ܺ ݁ ‫ܣܦܘܩܠܛܪܐ ܘ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ݁ܕܢ‬ ݁ ‫ܐ‬ ‫ܩܠܝܠ ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܘ ݁ܓܝܪ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
‫ܝܬܐ ܪܫܗ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܐܬܝܢ ܘܠ‬ ݁ܺ ‫݁ܕ‬
‫݁ܕܝܘܚܢܢ ܘܐܙܠ ݁ܦܣܩܗ ܪܫܗ ݁ܕܝܘܚܢܢ‬ ‫ܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܐܙܠܝܢ ܘ‬
‫ܝܬ־ܐ ܺ݁ܣܝܪܐ׃‬݂ܳ ‫݁ܒ‬ ‫ܐܟܠ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬܪܐ ܐܦ ܠܐ ܠܡ‬

Mark 6:28 and brought his head Mark 6:32 And they went away in
on a platter and gave it to the girl, the boat to a desolate place by
and the girl gave it to her mother. themselves.
݁ܺ ݁ ‫ܘ‬
݁ ‫ܐܝܬܝ ݁ܒ ݂ܳ ܺ݁ܦ‬ Mark 6:32 ‫ܘܪܒܐ‬ ݁ ‫ܐܬܪܐ ܚ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܙܠܘ ܠ‬
Mark 6:28 ‫ܝܢܟܐ ܘܝܗ ݂ܳܒ‬
݁ܺ
݁ ‫ܝܬܐ ܝ‬
‫ܗܒ ݂ܳܬ ܠܐܡܗ׃‬
݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܗܝ ܛܠ‬݁ܺ ‫ܝܬܐ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܠܛܠ‬ ݂ܳ ‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ ݁ܒܠܚ‬
‫ܘܕܝܗܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒ‬

Mark 6:29 When his disciples Mark 6:33 Now many saw them
heard of it, they came and took his going and recognized them, and
body and laid it in a tomb. they ran there on foot from all the
towns and got there ahead of them.
Mark 6:29 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݁ܺ ‫ܘܫܡܥܘ ݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܐܬܘ ܫܩܠܘ ܫܠ ݁ܕܗ ܘܣܡܘ ݁ܒ ݂ܳܒ‬
‫ܝܬ־‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ Mark 6:33 ‫ܘܚܙܘ ܐܢܘܢ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
‫ܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܘ ݂ܳܒܝ ݂ܳܒܫܐ‬ ݁ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܐ ܺ݁ܙܠܝܢ ܘ‬
݁ ‫ܐܫܬ‬
‫ܩܒܘܪܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܪܗܛܘ ܡܢ ݁ܟܠܗܝܢ‬
‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ ݂ܳܩܕܡܘܗܝ‬ ݂ܳ
‫ܠܬܡܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ
Mark 6:30 The apostles returned
to Jesus and told him all that they
Mark 6:34 When he went ashore
had done and taught.
he saw a great crowd, and he had
݁ܺ compassion on them, because they
Mark 6:30 ‫ܐܬ ݁ܟܢܫܘ ܫܠܝܚܐ ܠܘ ݂ܳܬ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܘ‬ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܟܠ ܡܐ ܕ‬ were like sheep without a
‫ܘܟܠ ܡܐ ݁ܕܐܠ ݂ܳܦܘ׃‬ shepherd. And he began to teach
݂ܳ
them many things.
Mark 6:31 And he said to them,
Mark 6:34 ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ܝܫܘܥ ܚܙܐ ݁ܟܢܫܐ‬
"Come away by yourselves to a ‫ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ݁ܕ ݂ܳܕܡܝܢ‬
݂ܳ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘ‬
݁ܺ ݁ ‫ܗܘܘ ܠܥ ݁ܪܒܐ ݁ܕܠ‬
‫ܝܬ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ ܘܫܪܝ‬ Go and see." And when they had
‫ܐܬܐ׃ ܣ‬݂ܳ ‫ܗܘܐ ܠܡܠ ݂ܳܦܘ ܐܢܘܢ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬ found out, they said, "Five, and
two fish."
Mark 6:35 And when it grew late,
his disciples came to him and said, Mark 6:38 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
"This is a desolate place, and the ݁ܺ ‫ܚܡܝܢ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܙܠܘ ܚܙܘ ݁ܟܡܐ ܠ‬
݁ܺ
hour is now late. ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܚܙܘ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܡܫܐ‬ ݂ܳ ‫ܗ ݁ܪܟܐ‬
݁ܺ ‫ܚܡܝܢ ܘ ݂ܳܬܪܝܢ ܢ‬
‫ܘܢܝܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܠ‬
Mark 6:35 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܗܘܐ ܥ ݁ܕܢܐ‬ ݂ܳ
݁ܺ ݁
‫ܣ ݁ ܺ݁ܓ ܺ݁ܝܐܐ ܩܪ ݂ܳܒܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ ܬܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ Mark 6:39 Then he commanded
݁ ‫ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ݁ܕܗܢܐ ܐ ݂ܳܬܪܐ ܚ‬
‫ܘܪܒܐ‬ them all to sit down in groups on
‫ܗܘ ܘܥ ݁ܕܢܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ׃‬ the green grass.

Mark 6:36 Send them away to go Mark 6:39 ‫ܣܡܟܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ܠܗܘܢ ݁ܕܢ‬
into the surrounding countryside ݁ ‫݂ܳܠܟܠܢܫ ܣܡ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܢ ܣܡ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܢ ܥܠ ܥ‬
‫ܣܒܐ׃‬
and villages and buy themselves
something to eat." Mark 6:40 So they sat down in
݁ܺ groups, by hundreds and by fifties.
Mark 6:36 ‫ܫܪܝ ܐܢܘܢ ݁ܕ ܺ݁ܢܐܙܠܘܢ‬
݂ܳ ‫ܐܓܘܪܣܐ ݁ܕ‬
‫ܚܕܪܝܢ ܘܠܩܘܪܝܐ ܘܢ ݁ܙܒܢܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܠ‬ Mark 6:40 ‫ܐܣܬܡ ݂ܳܟܘ ܣܡ ݂ܳ ܺ݁ܟܝܢ‬݁ ‫ܘ‬
݁ ݁
‫ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ݁ܓܝܪ ܡܕܡ‬ ݁ܺ ݁ ݁ܺ
‫ܣܡ ݂ܳܟܝܢ ܕܡܐܐ ܡܐܐ ܘ ݂ܳܕܚܡܫܝܢ‬
‫ܐܟܠ׃‬݂ܳ ‫ܠܡ‬ ‫ܡܫܝܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܚ‬

Mark 6:37 But he answered them, Mark 6:41 And taking the five
"You give them something to eat." loaves and the two fish he looked
And they said to him, "Shall we go up to heaven and said a blessing
and buy two hundred denarii and broke the loaves and gave
worth of bread and give it to them them to the disciples to set before
to eat?" the people. And he divided the two
݁ ‫ܗܘ‬ fish among them all.
Mark
݁ܺ 6:37 ‫ܢ‬‫ܘ‬ ‫ܠܗ‬ ‫ܪ‬‫ܡ‬ ‫ܐ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬
‫ܠܥܣ ܐܡܪܝܢ‬ ‫ܠܡ‬ ‫ܢ‬ ‫ܘ‬ ‫ܬ‬݁ ‫ܗ ݂ܳܒܘ ܠܗܘܢ ܐܢ‬
݁ܺ Mark 6:41 ‫ܘܢܣ ݂ܳܒ ܗܢܘܢ ܚܡܫܐ‬
݂ܳ ‫ܠܗ ܺ݁ܢܐܙܠ ܢ ݁ܙܒܢ ݁ܕܡ‬
‫ܐܬܝܢ ݁ ܺ݁ܕܝܢܪܝܢ ܠܚܡܐ‬ ݁ܺ ‫ܚܡܝܢ ܘ ݂ܳܬܪܝܢ ܢ‬݁ܺ ‫ܠ‬
݁ܺ ‫ܘܢ ݁ܬܠ ܠܗܘܢ ܠ‬ ‫ܘܢܝܢ ܘܚܪ ݁ܒܫܡܝܐ‬
‫ܥܣܝܢ׃‬ ‫ܘܒܪ ݂ܳܟ ܘܩܨܐ ܠܚܡܐ ܘܝܗ ݂ܳܒ‬ ݂ܳ
݁ܺ
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܗܘܢ ܘܗܢܘܢ‬݁ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ
Mark 6:38 And he said to them, ݁ܺ
‫݁ܬܪܝܢ ܢܘܢܝܢ ݁ܦܠ ݂ܳܓܘ ݂ܳܠܟܠܗܘܢ׃‬
"How many loaves do you have?
Mark 6:42 And they all ate and
were satisfied. Mark 6:47 And when evening
came, the boat was out on the sea,
݂ܳ ‫ܐܟܠܘ ݁ܟܠܗܘܢ ܘ‬
Mark 6:42 ‫ܣܒܥܘ׃‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ and he was alone on the land.

Mark 6:43 And they took up Mark 6:47 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܘܐ ݁ܕܝܢ ܪܡܫܐ‬
݁ܺ
݁ܺ ‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗ ܗܘ ݂ܳܬ ܡܨܥ ݂ܳܬ ܝܡܐ‬
twelve baskets full of broken ݂ܳ
pieces and of the fish. ‫ܘܕܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܗܘ ݁ܒܠܚ‬

Mark 6:43 ‫ܘܫܩܠܘ ܩܨܝܐ ݁ܬܪܥܣܪ‬ Mark 6:48 And he saw that they
‫ܝܢܝܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܠܝܢ ܘܡܢ ܢܘܢܐ׃‬ ݁ܺ ‫ܩ‬
݁ܺ ‫ܘܦ‬ were making headway painfully,
݂ܳ
for the wind was against them.
Mark 6:44 And those who ate the And about the fourth watch of the
loaves were five thousand men. night he came to them, walking on
the sea. He meant to pass by them,
݁ܺ
Mark 6:44 ‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ݁ܕܝܢ‬
݁ܺ ݁ܺ ‫݁ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ ܚܡܫܐ ܐ‬ Mark 6:48 ‫ܢܩܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܫܬ‬
݁ ‫ܘܚܙܐ ܐܢܘܢ ݁ܕܡ‬
‫ܠܦܝܢ ݁ܓ ݂ܳܒܪܝܢ׃‬݂ܳ ݂ܳ
‫ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܪ ݂ܳܕܝܢ ܪܘܚܐ ݁ܓܝܪ ܠ‬
‫ܘܩܒ ܺ݁ܠܗܘܢ ܗܘ ݂ܳܬ‬
‫ܝܬܐ ݁ܕܠܠܝܐ ܐ ݂ܳܬܐ‬ ݁ ‫ܪܒܝܥ‬݁ܺ ݂ܳ ‫ܪܬܐ‬
݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܒܡܛ‬
݁
‫ܠܘ ݂ܳܬܗܘܢ ܝܫܘܥ ܟ ݂ܳܕ ܡܗܠ ݂ܳܟ ܥܠ ܡܝܐ‬
Mark 6:45 Immediately he made ݁ ‫ܘܨ ݂ܳܒܐ ܗܘܐ ݁ܕܢ‬
‫ܥܒܪ ܐܢܘܢ׃‬
his disciples get into the boat and
go before him to the other side, to
Mark 6:49 but when they saw him
Bethsaida, while he dismissed the
walking on the sea they thought it
crowd.
was a ghost, and cried out,
Mark 6:45 ‫ܚܕܐ ܐܠܨ‬ ݂ܳ ‫ܘܡ‬
݁
‫ܣܦܝܢܬܐ‬ ݁ܺ ݁ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܕܢܣܩܘܢ ܠ‬ ݂ܳ Mark 6:49 ‫ܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܚܙܐܘܗܝ‬
݁ܺ ‫ܣܒܪܘ ܠܗܘܢ‬݂ܳ ‫݁ܕܡܗܠ ݂ܳܟ ܥܠ ܡܝܐ ܘ‬
‫ܝܬ־‬
݂ܳ ‫ܘܢܐܙܠܘܢ ݂ܳܩܕܡܘܗܝ ܠܥ ݂ܳܒܪܐ ݂ܳܠܒ‬
‫݁ܕܚܙܘܐ ܗܘ ݁ܕ ݁ܓܠܐ ܘܩܥܘ׃‬
‫ܨܝ ݁ܕܐ ܥ ݂ܳܕ ܫܪܐ ܗܘ ݂ܳܠܟܢܫܐ׃ ܣ‬
Mark 6:50 for they all saw him
Mark 6:46 And after he had taken
and were terrified. But
leave of them, he went up on the
immediately he spoke to them and
mountain to pray.
said, "Take heart; it is I. Do not be
afraid."
Mark 6:46 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܫܪܐ ܐܢܘܢ ܐܙܠ‬
݂ܳ
‫ܠܛܘܪܐ ܠܡܨܠܝܘ׃ ܣ‬
Mark 6:50 ‫݁ܟܠܗܘܢ ݁ܓܝܪ ܚܙܐܘܗܝ‬
‫ܥܬܗ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܪ־ܫ‬
݂ܳ ‫ܘ ݂ܳܕܚܠܘ‬ Mark 6:55 and ran about the
݁
‫ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐ ݂ܳܬܠܒ ݂ܳܒܘ ܐܢܐ ܐܢܐ‬ whole region and began to bring
‫ܠܐ ݁ܬ ݂ܳܕܚܠܘܢ׃ ܣ‬ the sick people on their beds to
wherever they heard he was.
Mark 6:51 And he got into the
boat with them, and the wind Mark 6:55 ‫ܛܘ ݁ܒ ݂ܳܟܠܗ ܐܪܥܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܪܗ‬
݁ܺ ݁ܺ ݁
‫ܝܬܝܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕ ݂ܳܒܝܫܐܝ ݂ܳܬ‬ ݁
ceased. And they were utterly ݁ܺ ݁ܺ ‫ܝܘ ܠܡ‬ ‫ܗܝ ܘܫܪ‬
݁ܺ ‫ܥܒ‬
astounded,
݁
‫ܝܕܝܢ ܟ ݂ܳܕ ܫܩܝܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܥܪܣ ݂ܳܬܐ‬ ݁ ݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ
‫ܐܝܬܘܗܝ׃‬݂ܳ ‫ܡܥܝܢ ܗܘܘ ݁ ܺ݁ܕ‬
݁ܺ ‫ܐܝܟܐ ݁ܕܫ‬ ݁ ‫ܠ‬
Mark 6:51 ‫ܘܣܠܩ ܠܘ ݂ܳܬܗܘܢ‬
݁ܺ ‫ܠ‬
‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ ܘܫܠܝ ݂ܳܬ ܪܘܚܐ ܘܛ ݂ܳܒ‬ Mark 6:56 And wherever he
݂ܳ
݁ܺ ݁ܺ ݁ܺ
݁
‫ܘܬܗܝܪܝܢ ܒܢ ݂ܳܦܫܗܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܡ ݁ܬ ݁ܕܡܪܝܢ ܗܘܘ‬ came, in villages, cities, or
countryside, they laid the sick in
Mark 6:52 for they did not the marketplaces and implored
understand about the loaves, but him that they might touch even the
their hearts were hardened. fringe of his garment. And as
many as touched it were made
݁ ‫ܠܐ ݁ܓܝܪ ܐ‬
Mark 6:52 ‫ܣܬ ݁ܟܠܘ‬ well.
‫ܗܘܘ ܡܢ ܠܚܡܐ ܗܘ ܡܛܠ ݁ܕܠ ݁ܒܗܘܢ‬
‫ܡܥ ݁ܒܝ ܗܘܐ׃ ܣ‬ Mark 6:56 ‫ܐܝܟܐ ݁ܕܥܐܠ ܗܘܐ‬ ݁ ‫ܘ‬
‫ܝܡܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܠܩܘܪܝܐ ܘܠ‬
݁ܺ ‫ܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ ݁ܒܫܘܩܐ ܣ‬݂ܳ ݁ܺ
‫ܐܦܢ‬ ݁
݂ܳ ‫ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕ‬ ݂ܳ ‫ܗܘܘ ݁ܟܪܝܗܐ‬
Mark 6:53 When they had crossed ‫ܘܟܠܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܟ ݂ܳܢܦܐ ݁ܕ ݂ܳܠܒܘܫܗ ܢ‬
݂ܳ ‫ܩܪܒܘܢ‬
over, they came to land at ‫ܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡ ݂ܳܬܐܣܝܢ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕܩ‬
Gennesaret and moored to the ‫ܗܘܘ׃ ܣ‬
shore.
Mark 7:1 Now when the Pharisees
Mark 6:53 ‫ܥܒܪܘ ܥ ݂ܳܒܪܐ ܐ ݂ܳܬܘ‬
݂ܳ ‫ܘܟ ݂ܳܕ‬
݂ܳ gathered to him, with some of the
‫ܠܐܪܥܐ ݁ܕ ݂ܳܓܢܣܪ׃‬ scribes who had come from
Jerusalem,
Mark 6:54 And when they got out
݁ܺ
of the boat, the people Mark 7:1 ‫ܘ ݂ܳܟܢܫܘ ܠܘ ݂ܳܬܗ ݁ܦܪܝܫܐ‬
݁ܺ
immediately recognized him ݂ܳ ‫ܘܣ ݂ܳܦܪܐ ݁ܕ‬
‫ܐܬܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ׃‬
݁ܺ ‫ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܡܢ‬
Mark 6:54 ‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ‬ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ ݂ܳ
‫ܣܬ ݁ܟܠܘܗܝ ܐܢܫܝ ܐ ݂ܳܬܪܐ׃‬݁ ‫ܥܬܗ ܐ‬
݂ܳ ‫݁ܒܪ־ܫ‬
Mark 7:2 they saw that some of
݁ܺ
his disciples ate with hands that Mark 7:5 ‫ܘܫܐܠܘܗܝ ܣ ݂ܳܦܪܐ ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ‬
were defiled, that is, unwashed. ݂ܳ ‫ܠܟܝܢ ܐ‬
‫ܝܟ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܝܟְ ܠܐ ܡܗ‬݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕ‬ ݁ܺ ‫ܠܡܢܐ ݁ܬ‬
‫ܘܬܐ ݁ܕܩ ܺ݁ܫܝܫܐ ܐܠܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܠܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܫܠܡܢ‬
Mark 7:2 ‫ܘܚܙܘ ܐܢ ܺ݁ܫ ܺ݁ܝܢ ܡܢ‬ ݁ܺ ݁ܺ ‫ܡܫܓܢ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܝܗܘܢ ܐ ݂ܳܟܠܝܢ ܠܚܡܐ׃‬ ݂ܳ
‫ܐܟܠܝܢ ܠܚܡܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܠܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܕ‬
‫ܐܬܥ ݁ܕܠܘ׃‬݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܝܕܝܗܘܢ ܘ‬ ݁ܺ ‫ܡܫܓܢ‬
݂ܳ Mark 7:6 And he said to them,
"Well did Isaiah prophesy of you
Mark 7:3 (For the Pharisees and hypocrites, as it is written, "'This
all the Jews do not eat unless they people honors me with their lips,
wash their hands, holding to the but their heart is far from me;
tradition of the elders,
Mark 7:6 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܫ ݁ ܺ݁ܦܝܪ ܐ ݂ܳܬܢ ݁ ܺ݁ܒܝ ܥܠ ݁ܝܟܘܢ ܐܫܥܝܐ‬
Mark 7:3 ‫ܘܕܝܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܟܠܗܘ ܺ݁ܢ ݁ܓܝܪ ܺ݁ܝܗ‬ ‫ܢܒܝܐ‬
݁ܺ
݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܦܪܝܫܐ ܐܢ ܗܘ ݁ܕ ݂ܳܒܛܝܠ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ ܠܐ‬ ‫ܝܟ ݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ܺ݁ ݂ܳܝܒ ݁ܕܥܡܐ‬ ݁ ‫ܣܒܝ ݁ܒ‬
݂ܳ ‫ܐܦܐ ܐ‬ ݁ ‫ܢ‬
‫ܥܣܝܢ ܡܛܠ‬ ݁ܺ ‫ܐ ݂ܳܝܕܝܗܘܢ ܠܐ ܠ‬ ݁ܺ ‫ܝܓܝܢ‬
݁ܺ ‫ܡܫ‬݁ܺ ‫ܗܢܐ ݁ܒܣ ݂ܳܦܘ ݂ܳܬܗ ܗܘ ܡܝܩܪ ܠܝ ܠ ݁ܒܗܘܢ‬
݂ܳ
‫ܘܬܐ ݁ܕܩ ܺ݁ܫܝܫܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܝܕܝܢ ܡܫܠܡܢ‬ ݁ܺ ‫ܐܚ‬
݂ܳ ݁ܺ ‫݁ܕ‬ ‫݁ܕܝܢ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܪ ܺ݁ܚܝܩ ܡܢܝ׃‬

Mark 7:4 and when they come Mark 7:7 in vain do they worship
from the marketplace, they do not me, teaching as doctrines the
eat unless they wash. And there commandments of men.'
are many other traditions that they
݁ܺ ݁ܺ ݁ܺ
observe, such as the washing of Mark 7:7 ‫ܐܝ ݂ܳܬ ݁ܕܚܠܝܢ ܠܝ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
݁ܺ ‫ܣܪܝܩ‬ ‫ܘ‬
cups and pots and copper vessels ݁ ‫ܘܠܦܢܐ ݁ܕ ݂ܳܦ‬
‫ܘܩܕܢܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝ־ܐܢܫܐ׃‬ ݁ܺ
݁ ‫ܡ ݂ܳܠܦܝܢ ܝ‬
and dining couches.)
Mark 7:8 You leave the
Mark 7:4 ‫ܡܕܝܢ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܘܡܢ ܫܘܩܐ ܐܠܐ ܥ‬
commandment of God and hold to
‫ܐܬܐ ܐܚܪܢܝ ݂ܳܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܣܝܢ ܘܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬ ݁ܺ ‫ܠܐ ܠ‬
݁ܺ the tradition of men."
‫ܐ ݂ܳܝܬ ܐܝܠܝܢ ݁ܕܩ ݁ܒܠܘ ݁ܕܢܛܪܘܢ‬
‫ܘܕܝ ݂ܳܬܐ ݁ܕ ݂ܳܟܣܐ ܘ ݂ܳܕܩܣܛܐ ܘ ݂ܳܕܡܐܢܝ‬ ݂ܳ ‫ܡܥܡ‬ ݁ ‫ܩܬܘܢ ݁ܓܝܪ ݁ܦ‬ ݁ ‫ܫܒ‬
Mark 7:8 ‫ܘܩܕܢܐ‬ ݂ܳ
‫ܢܚܫܐ ܘ ݂ܳܕܥܪܣ ݂ܳܬܐ׃ ܣ‬ ݁ ݁ܺ ݁ܺ
‫ܕܐܠܗܐ ܘܐܚ ݂ܳܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ‬ ݁
‫ܘܕܝ ݂ܳܬܐ‬݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝ־ܐܢܫܐ ܡܥܡ‬ ݂ܳ ‫ܡܫܠܡܢ‬
Mark 7:5 And the Pharisees and ‫ܐܬܐ ܐܝܠܝܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܟܣܐ ܘ ݂ܳܕܩܣܛܐ ܘܣ ݁ܓܝ‬
݁ܺ
the scribes asked him, "Why do ‫݁ܕܠܗܠܝܢ ݁ܕܡܝܢ׃‬
your disciples not walk according
to the tradition of the elders, but Mark 7:9 And he said to them,
eat with defiled hands?" "You have a fine way of rejecting
the commandment of God in order
to establish your tradition! Mark 7:13 ‫ܠܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܡܣܠܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܡ‬
݂ܳ ‫݁ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܡܫܠܡܢ‬
‫ܘܬܐ‬
݁ܺ ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫ ݁ ܺ݁ܦܝܪ ܛ‬ ‫ܐܬܐ‬ ݁ ‫݁ܕܐܫܠ‬
݂ܳ ‫ܡܬܘܢ ܘ ݂ܳܕ ݂ܳܕܡܝܢ ܠܗܠܝܢ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬
Mark 7:9 ‫ܠܡܝܢ‬
‫ܘܩܕܢܐ ݁ܕܐܠܗܐ ݁ܕ ݂ܳܬ ܺ݁ܩܝܡܘܢ‬ ݁ ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܦ‬ ‫ܥ ݂ܳܒ ݁ ܺ݁ܕܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܣܣ׃‬
‫ܘܬ ݂ܳܟܘܢ׃‬
݂ܳ ‫ܡܫܠܡܢ‬
Mark 7:14 And he called the
Mark 7:10 For Moses said, 'Honor people to him again and said to
your father and your mother'; and, them, "Hear me, all of you, and
'Whoever reviles father or mother understand:
must surely die.'
Mark 7:14 ‫ܘܩܪܐ ܝܫܘܥ ݂ܳܠܟܢܫܐ‬
݁ ݁
Mark 7:10 ‫ܟܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܘܡܥܘܢܝ ܟ ݂ܳܠܟܘܢ ܡܘܫܐ ݁ܓܝܪ ܐܡܪ ݁ܕܝܩܪ‬
‫ܘܟ ܘܠܐܡ ݂ܳܟ ܘܡܢ ݁ܕܡܨܚܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܒ‬ ݁
‫ܐܣܬ ݁ܟܠܘ׃‬ ‫ܘ‬
݂ܳ ‫ܠ‬
‫ܘܬ׃‬
݂ܳ ‫ܘܬܐ ܢܡ‬ ݁ ‫ܐܒܐ ܘܠܐܡܐ ܡ‬ ݂ܳ ‫ܠ‬
Mark 7:15 There is nothing
Mark 7:11 But you say, 'If a man outside a person that by going into
tells his father or his mother, him can defile him, but the things
"Whatever you would have gained that come out of a person are what
from me is Corban"' (that is, given defile him."
to God)--
Mark 7:15 ‫ܝܬ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕ ݂ܳܠܒܪ־ܡܢ‬
݁ ‫ܠ‬
݁ܺ ݁ ‫݁ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܘܥܐܠ ܠܗ ݁ܕܡ‬
Mark 7:11 ‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ‬ ‫ܫܟܚ ܡܣܝ ݂ܳܒ‬
݁ ݁
݁ܺ
‫ܐܒܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫ܠܗ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܢ ݂ܳܦܩ ܡܢܗ ܗܘ ܗܘ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܐܢ ܢܐܡܪ ݁ܓ ݂ܳܒܪܐ ܠ‬
‫ܐܬܪ׃‬ ݁ܺ ݁ ‫ܡܣܝ ݂ܳܒ ݂ܳܠܒܪ ܐܢܫܐ׃ ܐܘ ܠܐܡܗ ܩ‬
݂ܳ ‫ܘܪܒܢܝ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܡܢܝ ݁ܬ‬

Mark 7:12 then you no longer Mark 7:15 There is nothing


permit him to do anything for his outside a person that by going into
father or mother, him can defile him, but the things
that come out of a person are what
Mark 7:12 ‫ ܘܠܐ ܫ ݂ܳܒ ܺ݁ܩܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܠܗ‬defile him."
‫ܐܒܘܗܝ ܐܘ ܠܐܡܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܥܒ ݂ܳܕ ܡ ݁ܕܡ ܠ‬
݁ ‫݁ܕܢ‬
Mark 7:16 ‫ܐܝܬ ܠܗ ܐ ݂ܳܕܢܐ‬݂ܳ ‫ܡܢ ݁ ܺ݁ܕ‬
Mark 7:13 thus making void the ‫݁ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
word of God by your tradition that
you have handed down. And many Mark 7:17 And when he had
such things you do." entered the house and left the
people, his disciples asked him thoughts, sexual immorality, theft,
about the parable. murder, adultery,

Mark 7:17 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕܝܢ ܥܠ ܝܫܘܥ‬ Mark 7:21 ‫ܠܓܘ ݁ܓܝܪ ܡܢ ܠ ݁ܒܐ‬ ݂ܳ ‫ܡܢ‬
݁ܺ ‫ܝܬܐ ܡܢ ݁ܟܢܫܐ ܫܐܠܘܗܝ ݁ܬ‬
݁ ‫݂ܳܠܒ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ‫ܚܫܒ ݂ܳܬܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫ ݂ܳܬܐ‬
݂ܳ ‫݁ܕ ݂ܳܒܢܝ־ܐܢܫܐ ܢ ݂ܳܦܩܢ ܡ‬
‫ܥܠ ܡ ݂ܳܬܠܐ ܗܘ׃‬ ‫ܘܬܐ ܩܛܠܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ܓܢ ݂ܳܒ‬
݂ܳ ‫݁ܓܘܪܐ ܙܢܝ‬

Mark 7:18 And he said to them, Mark 7:21 For from within, out of
"Then are you also without the heart of man, come evil
understanding? Do you not see thoughts, sexual immorality, theft,
that whatever goes into a person murder, adultery,
from outside cannot defile him,
Mark 7:22 ‫ܘܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܬܐ ݁ ܺ݁ܒܝܫ‬
݂ܳ ‫ܘܒ‬
݂ܳ ‫ܥܠ‬
݁ ݁ܺ ݁
Mark 7:18 ‫ܘܬܐ ܥܝܢܐ ܒܝܫܬܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗ ݂ܳܟ ܺ݁ܢܐ ܐܦ‬ ݂ܳ ‫ܢ ݂ܳܟܠܐ ܨܚܢ‬
݁ܺ ݁
‫ܐܢܬܘܢ ܥܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝ ݂ܳܕܥܝܢ‬ ݁ ݁ ‫݁ܓ‬
݁ ݁ ݁ ݁ ‫ܘܬܐ׃‬݂ܳ ‫ܘܬܐ ܫܛܝ‬
݂ܳ ‫ܘܕ ݂ܳܦܐ ܫ ݂ܳܒܗܪܢ‬
‫ܐܢܬܘܢ ܕ ݂ܳܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ݂ܳܠܒܪ ܥܐܠ‬
‫ܫܟܚ ܡܣܝ ݂ܳܒ ܠܗ׃‬ ݁ ‫݂ܳܠܒܪ־ܐܢܫܐ ܠܐ ܡ‬
Mark 7:23 All these evil things
come from within, and they defile
Mark 7:19 since it enters not his a person."
heart but his stomach, and is
expelled?" (Thus he declared all Mark 7:23 ‫ܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܝܢ ݁ ܺ݁ܒܝܫ ݂ܳܬܐ ܡܢ‬
foods clean.) ‫ܠܓܘ ܗܘ ܢ ݂ܳܦܩܢ ܘܡܣ ݂ܳܝܒܢ ܠܗ ݂ܳܠܒܪܢܫܐ׃‬
݂ܳ
‫ܣ‬
Mark 7:19 ‫݁ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܠ ݁ܒܗ ܥܐܠ‬
݂ܳ ‫ܫܬ ݂ܳܕܐ ݁ܒ ݂ܳܬ ݂ܳܕ ݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܝܬܐ‬ ݁ ‫ܐܠܐ ݂ܳܠܟܪܣܗ ܘܡ‬
݁ ‫ܐܟ‬ Mark 7:24 And from there he
‫ܘܠܬܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܡܕ ݁ܟܝܐ ݁ܟܠܗ ܡ‬ arose and went away to the region
of Tyre and Sidon. And he entered
Mark 7:20 And he said, "What a house and did not want anyone
comes out of a person is what to know, yet he could not be
defiles him. hidden.
Mark 7:20 ‫ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܝܢ ݁ܕܢ ݂ܳܦܩ ܡܢ‬ Mark 7:24 ‫ܡܢ ݁ܬܡܢ ܩܡ ܝܫܘܥ‬
‫݁ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܗܘ ܡܣܝ ݂ܳܒ ݂ܳܠܒܪ־ܐܢܫܐ׃‬ ‫ܐܬܐ ܠ ݂ܳܬܚܘܡܐ ݁ܕܨܘܪ ܘ ݂ܳܕܨ ݁ܝܕܢ‬
݂ܳ ‫ܘ‬
݁
‫ܘܥܠ ݂ܳܠܒܝܬܐ ܚ ݂ܳܕ ܘܠܐ ܨ ݂ܳܒܐ ܗܘܐ‬
Mark 7:21 For from within, out of ‫ܫܟܚ ݁ܕܢܛܫܐ׃‬ ݁ ‫݁ܕܐܢܫ ܢ ݁ܕܥ ݁ܒܗ ܘܠܐ ܐ‬
the heart of man, come evil
Mark 7:25 But immediately a Mark 7:28 ‫ܺ݁ܗܝ ݁ܕܝܢ ܥܢ ݂ܳܬ ܘܐܡܪܐ‬
݂ܳ ‫ܠܒܐ ܡܢ ݁ܬܚ‬
‫ܝܬ‬ ݁ ‫ܐܝܢ ܡܪܝ ܐܦ ݁ܟ‬ ݁ܺ ‫ܠܗ‬
woman whose little daughter had
an unclean spirit heard of him and ‫ܘܬܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝܐ׃‬
݂ܳ ‫ܪܬ‬݁ ‫݁ܦ ݂ܳܬܘܪܐ ܐ ݂ܳܟ ܺ݁ܠܝܢ ݁ܦ‬
came and fell down at his feet.
Mark 7:29 And he said to her,
Mark 7:25 ‫ܚܕܐ ݁ܓܝܪ ܫܡܥ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬ "For this statement you may go
݁ܺ ݁
‫ܐܝܬ ܗܘ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܚܕܐ ܡܛܠ ݂ܳܬܗ ܕ‬ ݂ܳ ‫ܐܢ ݁ܬ ݂ܳܬܐ‬ your way; the demon has left your
‫ܐܬ ݂ܳܬ ܢ ݂ܳܦܠ ݂ܳܬ‬
݂ܳ ‫ܪܬܗ ܪܘܚܐ ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ ܘ‬ ݂ܳ ‫݂ܳܠܒ‬ daughter."
‫݂ܳܩܕܡ ܪ ݂ܳܓܠܘܗܝ׃‬
Mark 7:29 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܙܠܝ‬
Mark 7:26 Now the woman was a ‫ܐܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܬܐ ݂ܳܢܦܩ ܠܗ ܺ݁ܫ‬ ݂ܳ ‫ܡܛܠ ܗ ݂ܳܕܐ ܡ‬
Gentile, a Syrophoenician by birth. ‫ܪܬ ݂ܳܟܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܡܢ ݁ܒ‬
And she begged him to cast the
demon out of her daughter. Mark 7:30 And she went home
and found the child lying in bed
Mark ݁ܺ ݁ ݁ ݁ܺ
7:26 ‫ ܗܝ ܕܝܢ ܐܢܬ ݂ܳܬܐ ܐ ݂ܳܝܬܝܗ‬and the demon gone.
݁ܺ ݁ܺ ‫ܘܢ‬݁ܺ ‫ܗܘ ݂ܳܬ ܚ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ ܡܢ ݁ܦ‬
‫ܝܩܐ ݁ܕܣܘܪܝܐ‬
‫ܐܕܐ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܥܝܐ ܗܘ ݂ܳܬ ܡܢܗ ݁ܕܢ ݁ܦܩ ܺ݁ܫ‬ ݂ܳ Mark 7:30 ‫ܗ‬ ݁ ‫ܘܐܙܠ ݂ܳܬ ݂ܳܠܒ‬
‫ܝܬ‬
‫ܪܬܗ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܒ‬ ‫ܪܬܗ ݁ܟ ݂ܳܕ ܪܡܝܐ ݁ܒܥܪܣܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܫܟܚ ݂ܳܬ ݁ܒ‬
݁ ‫ܘ‬
݁ܺ
‫ܐܕܗ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܘܢ ݁ܦܝܩ ܡܢܗ ܺ݁ܫ‬
Mark 7:27 And he said to her,
"Let the children be fed first, for it Mark 7:31 Then he returned from
is not right to take the children's the region of Tyre and went
bread and throw it to the dogs." through Sidon to the Sea of
Galilee, in the region of the
Mark 7:27 ‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ‬ Decapolis.
‫ܣܒܥܘܢ ݁ܒܢܝܐ ܠܐ‬ ݁ ‫ܘܩܕܡ ݁ܕܢ‬ ݂ܳ ‫ܠ‬ ‫ܘܩܝ‬‫ܫܒ‬
݂ܳ
݁
‫ܗܘ ݂ܳܬ ܓܝܪ ܫܦܝܪܐ ܕܢܣ ݂ܳܒ ܠܚܡܐ‬ ݁ܺ ݁ ݁
݁ ݁ Mark 7:31 ‫ܘܒ ݂ܳܢܦܩ ܝܫܘܥ ܡܢ‬ ݂ܳ ‫݁ܬ‬
‫ܕ ݂ܳܒܢܝܐ ܘܢܪܡܐ ݂ܳܠܟܠܒܐ׃‬ ‫ܐܬܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܚܘܡܐ ݁ܕܨܘܪ ܘ ݂ܳܕܨ ݁ܝܕܢ ܘ‬
݁ܺ
‫ܠܝܡܐ ݁ܕ ݂ܳܓܠܝܠܐ ݁ܒ ݂ܳܬܚܘܡܐ ݁ܕܥܣܪ ݂ܳܬ־‬
Mark 7:28 But she answered him, ‫ܡܕܝܢܬܐ׃‬
݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ
"Yes, Lord; yet even the dogs
under the table eat the children's
Mark 7:32 And they brought to
crumbs."
him a man who was deaf and had a
speech impediment, and they
begged him to lay his hand on
him.
Mark 7:36 ‫ܘܙܗܪ ܐܢܘܢ ݁ܕܠ ܐܢܫ ܠܐ‬
Mark 7:32 ‫ܐܝܬܝܘ ܠܗ ܚܪܫܐ ܚ ݂ܳܕ‬݁ܺ ݁ ‫ܘ‬ ‫ܺ݁ܢܐܡܪܘܢ ܣ ܘ ݂ܳܟܡܐ ݁ܕܗܘ ܡܙܗܪ ܗܘܐ‬
݁ܺ ‫ܘܒܥܐ ܗܘܘ ܡܢܗ ݁ܕ‬ ݁ܺ ݁ܺ ‫ܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ ܡ ݂ܳܟ‬
‫ܢܣܝܡ‬ ݂ܳ ‫݁ܦܐܩܐ‬ ‫ܪܙܝܢ ܗܘܘ׃‬
݁ܺ ‫ܥܠܘܗܝ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܐ׃‬
Mark 7:37 And they were
Mark 7:33 And taking him aside astonished beyond measure,
from the crowd privately, he put saying, "He has done all things
his fingers into his ears, and after well. He even makes the deaf hear
spitting touched his tongue. and the mute speak."
݁ܺ ݁ܺ ‫ܘܝ ݁ ܺ݁ܬܝܪ‬
Mark 7:33 ‫ܘܢ ݂ܳܓ ݁ܕܗ ܡܢ ݁ܟܢܫܐ‬ Mark 7:37 ‫ܐܝ ݂ܳܬ ܺ݁ ܡ ݁ܬ ݁ܕܡܪܝܢ‬
݁ܺ ‫ܘܕܘܗܝ ܘ‬
݂ܳ ‫ܐܪܡܝ ܨ ݂ܳܒܥ ݂ܳܬܗ ݁ܒ‬
‫ܐܕܢܘܗܝ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܠܚ‬ ‫ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ݁ܕ ݂ܳܟܠ ܡ ݁ܕܡ ܫ ݁ ܺ݁ܦܝܪ ܥܺ݁ ݂ܳܒ ݂ܳܕ‬
‫ܘܪܩ ܘܩܪ ݂ܳܒ ܠܠܫܢܗ׃‬ ‫ܠܚܪܫܐ ܥ ݂ܳܒ ݂ܳܕ ݁ܕܢܫܡܥܘܢ ܘ ݂ܳܕܠܐ ܡܡܠܠܝܢ‬
‫݁ܕܢܡܠܠܘܢ׃ ܣ‬
Mark 7:34 And looking up to
heaven, he sighed and said to him, Mark 8:1 In those days, when
"Ephphatha," that is, "Be opened." again a great crowd had gathered,
and they had nothing to eat, he
Mark 7:34 ‫ܐܬ ݁ܬܢܚ‬ ݁ ‫ܘܚܪ ݁ܒܫܡܝܐ ܘ‬ called his disciples to him and said
‫ܘܐܡܪ ܠܗ ܐ ݂ܳܬ ݁ܦ ݁ܬܚ׃‬ to them,

Mark 7:35 And his ears were Mark 8:1 ‫݁ܒܗܢܘܢ ݁ܕܝܢ ܝܘܡ ݂ܳܬܐ ݁ܟ ݂ܳܕ‬
݁ܺ ‫ܐ ݂ܳܝܬ ܗܘܐ ܘܠܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ‬ ݁ܺ ‫݁ܟܢܫܐ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ‬
opened, his tongue was released,
‫ܐܟܠܘܢ ܩܪܐ‬ ݂ܳ ‫ܗܘܐ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܢ‬
and he spoke plainly. ݁ܺ ‫ܠܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ׃‬ ݂ܳ
Mark 7:35 ‫ܥܬܐ ܺ݁ ܐ ݂ܳܬ ݁ܦ ݁ܬܚ‬
݂ܳ ‫ܘܒܗ ݁ܒܫ‬
݂ܳ
݁ ݁
‫ ܐ ݂ܳܕܢܘܗܝ ܘܐܫܬܪܝ ܐܣܪܐ ܕܠܫܢܗ ܘܡܠܠ‬Mark 8:2 "I have compassion on
݁ܺ ‫݁ܦ ܺ݁ܫܝܩ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ׃‬ the crowd, because they have been
with me now three days and have
Mark 7:36 And Jesus charged nothing to eat.
them to tell no one. But the more
he charged them, the more Mark 8:2 ‫ܡ ݂ܳܬܪܚܡ ܐܢܐ ܥܠ ݁ܟܢܫܐ‬
‫ܘܡܝܢ ܩ ܺ݁ܘܝܘ ܠܘ ݂ܳܬܝ‬
݁ܺ ‫ܗܢܐ ݁ܕܗܐ ݁ܬܠ ݂ܳܬܐ ܝ‬
zealously they proclaimed it. ݁ ‫ܘܠ‬
‫ܐܟܠܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܢ‬

Mark 8:3 And if I send them away


hungry to their homes, they will
‫ܘܒܪ ݂ܳܟ ܘܩܨܐ ܘܝܗ ݂ܳܒ‬
݂ܳ ‫ܚܡܝܢ‬ ݁ܺ ‫ܠ‬
faint on the way. And some of
‫ܢܣܝܡܘܢ ܘܣܡܘ ݂ܳܠܟܢܫܐ׃‬ ݁ܺ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܕ‬
݁ܺ ‫ܠܬ‬
݂ܳ
them have come from far away."

Mark 8:3 ‫ܘܐܢ ܗܘ ݁ܕܫܪܐ ܐܢܐ‬ Mark 8:7 And they had a few
‫ܝܦܝܢ‬݁ܺ ݁ ‫ܝܡܝܢ ܠܒ ݁ܬܝܗܘܢ ܥ‬
݁ܺ ‫ܠܗܘܢ ݁ܟ ݂ܳܕ ܨ‬
݂ܳ small fish. And having blessed
‫݁ܒܐܘܪܚܐ ܐܢܫܐ ݁ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܡܢ‬ them, he said that these also
݁ܺ ‫ܪܘܚܩܐ ܐ ݁ ܺ݁ܬ‬
‫ܝܐܝܢ׃‬ should be set before them.
݁ܺ
Mark 8:4 And his disciples ݂ܳ ‫ܺ݁ܘ‬
Mark 8:7 ‫ܐܝܬ ܗܘܘ ܢܘܢܐ ܩܠܝܠ‬
answered him, "How can one feed ‫ܘܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ݁ܒܪ ݂ܳܟ ܘܐܡܪ‬
these people with bread here in ‫ܢܣܝܡܘܢ ܐܢܘܢ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܕ‬
this desolate place?"
Mark 8:8 And they ate and were
݁ܺ
݁ܺ ‫ܡܪܝܢ ܠܗ ݁ܬ‬
Mark 8:4 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ‫ܐ‬ satisfied. And they took up the
݁ ݁
‫ܫܟܚ ܐܢܫ ܗ ݁ܪܟܐ ܒܚܘܪܒܐ‬ ݁ ‫ܐܝܡ ݁ܟܐ ܡ‬
broken pieces left over, seven
‫݁ܕܢܣ ݁ܒܥ ܠܚܡܐ ܠܗܠܝܢ ݁ܟܠܗܘܢ׃‬ baskets full.

Mark 8:5 And he asked them, Mark 8:8 ‫ܣܒܥܘ ܘܫܩܠܘ‬ ݂ܳ ‫ܐܟܠܘ ܘ‬݂ܳ ‫ܘ‬
݁ܺ ‫ܣܦ ܺ݁ܪ‬
"How many loaves do you have?" ‫ܝܕܝܢ׃‬݂ܳ ݁ ‫ܘܬܪܐ ݁ܕܩܨܝܐ ܫ ݂ܳܒܥܐ ܐ‬
݁ ‫݁ܬ‬
They said, "Seven."
Mark 8:9 And there were about
Mark݁ܺ 8:5 ‫ܘܫܐܠ ܐܢܘܢ ܗܘ ݁ܟܡܐ‬ four thousand people. And he sent
݁ܺ ‫ܚܡܝܢ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ‬ ݁ܺ ‫ܠ‬
them away.
‫ܫ ݂ܳܒܥܐ׃‬
Mark 8:9 ‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ݁ܕܝܢ‬ ݁ܺ
݁ܺ ‫ܝܟ ܐ ݁ܪܒܥܐ ܐ‬
Mark 8:6 And he directed the ‫ܠܦܝܢ׃‬݂ܳ ݂ܳ ‫ܐܢܫܐ ݁ܕ‬
݂ܳ ‫ܐܟܠܘ ܐ‬
crowd to sit down on the ground.
And he took the seven loaves, and Mark 8:10 And immediately he
having given thanks, he broke got into the boat with his disciples
them and gave them to his and went to the district of
disciples to set before the people; Dalmanutha.
and they set them before the
crowd. Mark 8:10 ‫ܘܫܪܐ ܐܢܘܢ ܘܣܠܩ‬
݁ܺ ‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ ܥܡ ݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ ݁ܺ ‫ܡܚܕܐ ܠ‬
݁ ‫ܘ ݂ܳܦܩ ݂ܳܕ ݂ܳܠܟܢܫܐ ݁ܕܢ‬ ݂ܳ ݂ܳ
݁ ‫ܣܬ‬
Mark 8:6 ‫ܡܟܘܢ‬ ‫ܘܬܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܐܬܪܐ ݁ܕ ݂ܳܕܠܡܢ‬
݂ܳ ‫ܐܬܐ ܠ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
‫ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܣ ݂ܳܒ ܗܢܘܢ ܫ ݂ܳܒܥܐ‬
Mark 8:11 The Pharisees came Mark 8:15 And he cautioned
and began to argue with him, them, saying, "Watch out; beware
seeking from him a sign from of the leaven of the Pharisees and
heaven to test him. the leaven of Herod."
݁ܺ ݁ܺ
Mark 8:11݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩܘ ݁ܦܪܝܫܐ ܘܫܪܝܘ‬ Mark 8:15 ‫ܘܦܩ ݂ܳܕ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ‬ ݂ܳ
‫ܠܡ ݂ܳܒܥܐ ܥܡܗ ܘܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ‬ ݁ܺ ݁
‫ܠܗܘܢ ܚܙܘ ܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܚܡܝܪܐ‬
‫ܐ ݂ܳܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܢܣܝܢ ܠܗ׃ ܣ‬ ‫ܘܕܣ׃‬ ݁ܺ ‫݁ܕ ݂ܳܦ ܺ݁ܪܝܫܐ ܘܡܢ‬
݂ܳ ‫ܚܡܝܪܗ ݁ܕܗܪ‬

Mark 8:12 And he sighed deeply Mark 8:16 And they began
in his spirit and said, "Why does discussing with one another the
this generation seek a sign? Truly, fact that they had no bread.
I say to you, no sign will be given
to this generation." Mark 8:16 ‫ܫܒܝܢ ܗܘܘ ܚ ݂ܳܕ ܥܡ‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܡ ݂ܳܬܚ‬
݁ܺ
݁ ‫ܐܡܪܝܢ ݁ܕܠܚܡܐ ܠ‬
‫ܝܬ ܠܢ׃‬ ‫ܚ ݂ܳܕ ܘ‬
Mark 8:12 ‫ܐܬ ݁ܬܢܚ ݁ܒܪܘܚܗ ܘܐܡܪ‬ ݁ ‫ܘ‬
‫ܡܢܐ ݁ܒܥܝܐ ܐ ݂ܳܬܐ ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ‬ Mark 8:17 And Jesus, aware of
‫ ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ܕܠܐ ݁ܬ ݂ܳ ܺ݁ܬܝܗ ݂ܳܒ‬this, said to them, "Why are you
‫ܠܗ ܐ ݂ܳܬܐ ܠܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ܗ ݂ܳܕܐ׃‬ discussing the fact that you have
no bread? Do you not yet perceive
Mark 8:13 And he left them, got or understand? Are your hearts
into the boat again, and went to the hardened?
other side.
Mark 8:17 ‫ܝܫܘܥ ݁ܕܝܢ ܺ݁ܝ ݂ܳܕܥ ܘܐܡܪ‬
Mark 8:13 ‫ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܘܣܠܩ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬ ݁ ‫ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܪܢܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ݁ܕܠܚܡܐ ܠ‬
‫ܝܬ‬
‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ ܘܐܙܠܘ ܠܗܘ ܥ ݂ܳܒܪܐ׃‬ ݁ܺ ‫ܠ‬ ‫ܠܗܫܐ ܝ ݂ܳܕ ܺ݁ܥܝܢ‬
݂ܳ ݁ܺ ݁ ݁ ‫ܥܕܡܐ‬
݂ܳ ‫݂ܳܠܟܘܢ ܠܐ‬
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ‬
݁
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ׃‬݁ܺ ‫ܥܕ ݁ ܺ݁ܟܝܠ ܠ ݁ܒܐ ܩܫܝܐ‬
Mark 8:14 Now they had ݂ܳ
forgotten to bring bread, and they
had only one loaf with them in the Mark 8:18 Having eyes do you
boat. not see, and having ears do you
not hear? And do you not
Mark 8:14 ‫ܚܡܐ‬ ‫ܠ‬ ‫ܢ‬‫ܘ‬ ‫ܣܒ‬݂ܳ ‫ܢ‬ ‫ܕ‬݁ ‫ܘܛܥܘ‬ remember?
‫ܝܬ ܗܘܐ‬ ݁ ‫ܝܨܬܐ ܠ‬ ݁ ‫ܚܕܐ ݁ܓ ܺ݁ܪ‬݂ܳ ‫ܘܐܠܐ‬
݁ܺ ݁ܺ ‫ܘܥܝܢܐ‬
‫ܣܦܝܢ ݁ܬܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܥܡܗܘܢ ݁ܒ‬ Mark 8:18 ‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ ܘܠܐ‬
݁ܺ ‫ܚܙܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܘܐܕܢܐ‬
‫ܐ ݂ܳܝܬ ݂ܳܠܟܘܢ‬ ݂ܳ
݁ܺ ݁ ‫ܡܥܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܘܠܐ ܥ‬
݁ܺ ‫ܘܠܐ ܫ‬
‫ܗܕܝܢ‬ Mark 8:22 ‫ܝܬ־ܨܝ ݁ܕܐ‬݂ܳ ‫ܐܬܐ ݂ܳܠܒ‬
݂ܳ ݁ܺ ‫ܘ‬
‫ܐܢ ݁ܬܘܢ׃‬ ‫ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ‬ ݂ܳ ‫ܐܝܬܝܘ ܠܗ ܣܡܝܐ‬ ݁ ‫ܘ‬
݂ܳ ‫݁ܕܢܩܪ‬
‫ܘܒ ܠܗ׃‬
Mark 8:19 When I broke the five
loaves for the five thousand, how Mark 8:23 And he took the blind
many baskets full of broken pieces man by the hand and led him out
did you take up?" They said to of the village, and when he had
him, "Twelve." spit on his eyes and laid his hands
on him, he asked him, "Do you see
Mark 8:19 ‫ܚܡܝܢ‬ ݁ܺ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܠ‬ anything?"
݁ܺ ‫ܠܦܝܢ ݁ܟܡܐ ܩ‬
݁ܺ ‫ܘܦ‬ ݁ܺ ‫ܩܨܝܬ ܠܚܡܫܐ ܐ‬
‫ܝܢܝܢ‬ ݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ ݂ܳ ݁ܺ
‫݁ܕܩܨܝܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܠܝܢ ܫܩܠܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ‬
݁
Mark 8:23 ‫ܐܝܕܗ ݁ܕܣܡܝܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܐܚ ݂ܳܕ ݁ ܺ݁ܒ‬
‫݁ܬܪܥܣܪ׃‬ ݁ܺ
‫ܐܦܩܗ ݂ܳܠܒܪ־ܡܢ ܩܪ ݂ܳܝܬܐ ܘܪܩ ݁ܒܥܝܢܘܗܝ‬ ݁ ‫ܘ‬
‫ܐ ݂ܳܝܕܗ ܘܫܐܠܗ ݁ܕܡܢܐ ܚܙܐ׃‬ ݁ܺ ‫ܘܣܡ‬
Mark 8:20 "And the seven for the
four thousand, how many baskets Mark 8:24 And he looked up and
full of broken pieces did you take said, "I see men, but they look like
up?" And they said to him, trees, walking."
"Seven."
Mark 8:24 ‫ܚܪ ܘܐܡܪ ܚܙܐ ܐܢܐ‬
Mark 8:20 ‫ܐ‬ ‫ܥ‬‫ܒ‬ ‫ܫ‬ ‫ܕ‬ ‫ܘܟ‬
݂ܳ ݁ܺ ݂ܳ ݂ܳ ‫ܢ‬‫ܘ‬ ‫ܠܗ‬ ‫ܪ‬‫ܡ‬ ‫ܐ‬ ݁ܺ ‫ܝܟ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫ܐܝܠܢܐ ݁ܕܡܗ‬ ݁
‫ܝܕܝܢ‬݁ܺ ݁ܺ ݁ ݁ ݁ ‫׃‬‫ܝܢ‬ ‫ܠܟ‬ ݂ܳ ‫ܐ‬ ‫ܐ‬‫ܫ‬‫ܢ‬ ‫ܐ‬ ‫־‬‫ܝ‬ ‫ܢ‬ ‫ܒ‬
݁ܺ ݂ܳ ‫݁ ܠܐܪܒܥ ݁ܐ ܐ ݂ܳܠܦܝܢ ܟܡ ݁ܐ ܐܣܦܪ‬
‫ܕܩܨܝܐ ܟ ݂ܳܕ ܡܠܝܢ ܫܩܠܬܘܢ ܐܡܪܝܢ‬
‫ܫ ݂ܳܒܥܐ׃‬ Mark 8:25 Then Jesus laid his
hands on his eyes again; and he
Mark 8:21 And he said to them, opened his eyes, his sight was
"Do you not yet understand?" restored, and he saw everything
clearly.
Mark 8:21 ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐ ݁ܝܟܘ ܠܐ‬ ݁ܺ ‫ܘܒ ܣܡ‬ ݁
݁ ݁ܺ ݁ ݁ Mark 8:25 ‫ܠ‬ ‫ܥ‬ ‫ܗ‬ ‫ܝܕ‬
݂ܳ ‫ܐ‬ ݂ܳ ‫ܬ‬
‫ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܥܝܢܘܗܝ ܘ ݂ܳܬܩܢ ܘܚܙܐ ܗܘܐ ݁ܟܠ ܡ ݁ܕܡ‬
݁ܺ ‫ܢ ܺ݁ܗܝܪ‬
‫ܐܝ ݂ܳܬ׃‬
Mark 8:22 And they came to
Bethsaida. And some people
Mark 8:26 And he sent him to his
brought to him a blind man and
home, saying, "Do not even enter
begged him to touch him.
the village."
Mark 8:26 ‫ܝܬܗ ܘܐܡܪ‬ ݁ ‫ܘܫ ݁ܕܪܗ ݂ܳܠܒ‬
݁ܺ
‫ܐܦ ܠܐ ܠܩܪ ݂ܳܝܬܐ ݁ܬܥܘܠ ܘܠܐ ݁ ܺ݁ܬܐܡܪ‬ Mark 8:30 ‫ܘ ݂ܳܟܐܐ ݁ܒܗܘܢ ݁ܕܠ ܐܢܫ‬
݁ܺ
‫ܠ ܐܢܫ ݁ܒܩܪ ݂ܳܝܬܐ ܣܣ׃‬ ‫ܠܐ ܺ݁ܢܐܡܪܘܢ ܥܠܘܗܝ׃‬

Mark 8:27 And Jesus went on Mark 8:31 And he began to teach
with his disciples to the villages of them that the Son of Man must
Caesarea Philippi. And on the way suffer many things and be rejected
he asked his disciples, "Who do by the elders and the chief priests
people say that I am?" and the scribes and be killed, and
after three days rise again.
Mark 8:27 ‫ܠܡ ݂ܳܝܕ ܺ݁ܘܗܝ‬݁ܺ ‫ܘܬ‬ ݂ܳ ݁ܺ ‫ܘ ݂ܳܢܦܩ ܝܫܘܥ‬
݁ ݁ܺ
‫ܠܩܘܪܝܐ ݁ܕܩܣܪܝܐ ݂ܳܕ ݂ܳܦܝܠܝܦܘܣ ܣ ܘܡܫܐܠ‬ ݁ܺ
݁ܺ ‫ܠܬ‬ Mark 8:31 ‫ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܠܡܠ ݂ܳܦܘ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ݁ܒ ܺ݁ܐܘܪܚܐ ܘܐܡܪ‬ ݂ܳ ‫ܗܘܐ‬ ‫ܥܬ ݂ܳܝܕ ܗܘ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ݁ܕܢܚܫ‬ ݁ܺ ‫ܐܢܘܢ ݁ܕ‬
݂ܳ
‫ܠܗܘܢ ܡܢܘ ܐܡܪܝܢ ܥܠܝ ܐܢܫܐ‬
‫ܣܬܠܐ ܡܢ ܩ ܺ݁ܫܝܫܐ ܘܡܢ ܪ ݁ܒܝ־‬ ݁ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ ܘ ݂ܳܕܢ‬
݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬܝ׃‬ ‫݁ܟܗܢܐ ܘܡܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ ܘܢ ݂ܳܬܩܛܠ ܘܠ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ‬
‫ܘܡܝܢ ܢܩܘܡ׃‬ ݁ܺ ‫ܝ‬
Mark 8:28 And they told him,
"John the Baptist; and others say, Mark 8:32 And he said this
Elijah; and others, one of the plainly. And Peter took him aside
prophets." and began to rebuke him.
Mark 8:28 ‫ܪܘ‬‫ܡ‬ ‫ܐ‬ ‫ܝܢ‬‫ܕ‬݁ ‫ܗܢܘܢ‬ ݁ ‫ܘܥܝܢ‬
݁ܺ
݁ܺ Mark 8:32 ‫ܐ‬ ‫ܠܬ‬ ݂ܳ ‫ܡ‬ ‫ܐ‬‫ܠ‬‫ܓ‬݂ܳ ‫ܒ‬
‫ܥܡܕܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ݁ ܺ݁ܕܐܠܝܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܕܝܘܚܢܢ ܡ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܘܕ ݂ܳܒܪܗ ݁ ܺ݁ܟ‬
‫ܐܦܐ ܘܫܪܝ‬ ݂ܳ ‫ܡܡܠܠ ܗܘܐ‬
‫ܢܒܝܐ׃‬ ݁ܺ ݂ܳ ‫ܘܐܚܪܢܐ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ‬
‫ܠܡ ݂ܳܟܐܐ ݁ܒܗ׃‬
Mark 8:29 And he asked them, Mark 8:33 But turning and seeing
"But who do you say that I am?" his disciples, he rebuked Peter and
Peter answered him, "You are the said, "Get behind me, Satan! For
Christ." you are not setting your mind on
the things of God, but on the
Mark 8:29 ‫ܘܥ‬݁ܺ ‫݁ ܐܡ ݁ܪ ܠܗܘܢ ܝܫ‬ things of man."
݁
‫ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܡܢܘ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝ‬
‫ܐܝܬܝ ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢ ݁ܬ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬
݁ܺ ‫ܗܘ‬ Mark 8:33 ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܐ ݂ܳܬ ݁ܦ ܺ݁ܢܝ ܘܚܪ‬
‫ܡܫܝܚܐ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ׃ ܣ‬ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘ ݂ܳܟܐܐ ݁ܒܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ‬ ݁ܺ ‫݁ܒ ݂ܳܬ‬
‫ܣܬܪܝ ܣܛܢܐ ݁ܕܠܐ ܪܢܐ ܐܢ ݁ܬ‬ ݁ ‫ܙܠ ܠ ݂ܳܟ ݂ܳܠܒ‬
Mark 8:30 And he strictly charged ‫݁ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ ݁ܕ ݂ܳܒܢܝ־ܐܢܫܐ ݁ܣ ݁ܣ׃‬
them to tell no one about him.
Mark 8:34 And calling the crowd generation, of him will the Son of
to him with his disciples, he said Man also be ashamed when he
to them, "If anyone would come comes in the glory of his Father
after me, let him deny himself and with the holy angels."
take up his cross and follow me.
Mark 8:38 ‫݁ܟܠ ݁ܓܝܪ ݁ܕܢ ݂ܳܒܗ ݂ܳܬ ݁ ܺ݁ܒܝ‬
݁ ݁ ݁
Mark 8:34 ‫ܘ ݂ܳܒܡܠܝ ܒܫܪܒ ݁ ݂ܳܬܐ ݁ܗ ݂ܳܕܐ ܚܛܝܬܐ ܘܩܪܐ ܝܫܘܥ ݂ܳܠܟܢܫܐ ܥܡ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ݁ܕܨ ݂ܳܒܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܬ‬ ‫ܪܬܐ ܘܐܦ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢ ݂ܳܒܗ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܘܓܝ‬
݂ܳ ݁
݁ ݁ ݁ ݁ܺ ݁ ‫ܐܒܘܗܝ‬ ݁
݂ܳ ‫ܘܒܚܐ ܕ‬ ݁
݂ܳ ‫ܐܬܐ ܒܫ‬ ݁
݂ܳ ‫ܒܗ ܡܐ ܕ‬
‫ܐܬܐ ܒ ݂ܳܬܪܝ ܢ ݂ܳܟܦܘܪ ܒܢ ݂ܳܦܫܗ ܘܢܫܩܘܠ‬
݂ܳ ‫ܕܢ‬
‫ܐܬܐ ݁ܒ ݂ܳܬܪܝ׃‬ ݁ܺ ‫ܙܩ ݂ܳܝܦܗ‬
݂ܳ ‫ܘܢ‬ ݁ܺ ‫ܐܟܘܗܝ ܩ ݁ ܺ݁ܕܝܫܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܥܡ ܡܠ‬

Mark 8:35 For whoever would Mark 9:1 And he said to them,
save his life will lose it, but "Truly, I say to you, there are
whoever loses his life for my sake some standing here who will not
and the gospel's will save it. taste death until they see the
kingdom of God after it has come
Mark 8:35 ‫݁ܟܠ ܡܢ ݁ܕܨ ݂ܳܒܐ ݁ܓܝܪ‬ with power."
‫ܘܒ ݂ܳܕ ܢ ݂ܳܦܫܗ‬ ݂ܳ ‫ܘܒ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܗ‬
݁ ‫ܘܟܠ ݁ܕܢ‬ ݁ ‫݁ܕܢܚܐ ܢ ݂ܳܦܫܗ ܢ‬
‫ܪܬܝ ܢܚܝܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܣܒ‬
݂ܳ ‫ܡܛܠ ݂ܳܬܝ ܘܡܛܠ‬ Mark 9:1 ‫ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ‬
݂ܳ ‫ܐ ܺ݁ܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ ݁ ܺ݁ܕ‬
‫ܐܝܬ ܐܢܫܐ‬
݁ ‫ܝܡܝܢ ݁ܬܢܢ ݁ܕܠܐ ܢܛܥܡܘܢ ܡ‬
‫ܘܬܐ‬ ݁ܺ ‫݁ܕܩ‬
Mark 8:36 For what does it profit
‫ܘܬܗ ݁ܕܐܠܗܐ‬ ݂ܳ ‫ܥܕܡܐ ݁ܕܢܚܙܘܢ ܡ ݁ܠܟ‬݂ܳ
a man to gain the whole world and
forfeit his soul?
‫ܐܬ ݂ܳܬ ݁ܒܚܝܠܐ ܣܣ׃‬ ݂ܳ ‫݁ܕ‬

Mark 8:36 ‫ܡܢܐ ݁ܓܝܪ ܢ ݂ܳܬܥ ݁ܕܪ‬ Mark 9:2 And after six days Jesus
݂ܳ ‫݁ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܥܠܡܐ ݁ܟܠܗ ܺ݁ܢ‬
‫ܐܬܪ ܘܢ ݂ܳܦܫܗ‬ took with him Peter and James and
‫ܢܚܣܪ׃‬ John, and led them up a high
mountain by themselves. And he
Mark 8:37 For what can a man was transfigured before them,
give in return for his soul? ݁ܺ ‫ܫܬܐ ܝ‬
Mark 9:2 ‫ܘܡܝܢ ݁ܕ ݂ܳܒܪ‬ ݁ ‫ܘܒ ݂ܳܬܪ‬݂ܳ
‫ܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ‬݂ܳ ‫ܐܦܐ ܘܠܝܥܩ‬ ݁ܺ
݂ܳ ‫ܝܫܘܥ ݂ܳܠܟ‬
Mark 8:37 ‫ܐܘ ܡܢܐ ܢ ݁ܬܠ ݁ܒܪܢܫܐ‬ ‫ܘܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܛܘܪܐ ܪܡܐ‬
‫ܘܦܐ ݁ܕܢ ݂ܳܦܫܗ׃‬
݂ܳ ‫݁ܬܚܠ‬ ݁ܺ ‫ܐܬܚܠܦ‬
‫ܠܥܢܝܗܘܢ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܕܝܗܘܢ ܘ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܠܚ‬
Mark 8:38 For whoever is
ashamed of me and of my words
in this adulterous and sinful
Mark 9:3 and his clothes became came out of the cloud, "This is my
radiant, intensely white, as no one beloved Son; listen to him."
on earth could bleach them.
Mark 9:7 ‫ܘܗܘ ݂ܳܬ ܥܢܢܐ ܘܡܛܠܐ‬
Mark 9:3 ‫ܘܡܙܗܪ ܗܘܐ ݂ܳܠܒܘܫܗ‬ ‫ܗܘ ݂ܳܬ ܥܠܝܗܘܢ ܘܩܠܐ ܡܢ ܥܢܢܐ ݁ܕܐܡܪ‬
‫ܠܓܐ ܐ ݁ܝܟܢܐ‬ ݁ ‫ܝܟ ݁ܬ‬
݂ܳ ‫ܘܡܚܘܪ ܛ ݂ܳܒ ܐ‬ ‫ܗܢܘ ݁ܒܪܝ ܚ ݁ ܺ݁ܒ ݂ܳܝܒܐ ܠܗ ܫܡܥܘ׃‬
‫݁ܕ ݂ܳܒܢܝ־ܐܢܫܐ ܠܡܚܘܪܘ ݁ܒܐܪܥܐ ܠܐ‬
‫ܫܟ ܺ݁ܚܝܢ׃‬
݁ ‫ܡ‬ Mark 9:8 And suddenly, looking
around, they no longer saw anyone
Mark 9:4 And there appeared to with them but Jesus only.
them Elijah with Moses, and they
were talking with Jesus. Mark 9:8 ‫ܘܡܢ ܫܠܝܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܚܪܘ‬
݁ܺ ‫݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܐ ܠ ܐܢܫ ܠܐ ܚܙܘ ܐܠܐ ܠܝܫܘܥ‬
݁ܺ ݁ܺ ݁ܺ ‫ܐܬ‬ ‫ܘܕܘܗܝ ܥܡܗܘܢ׃‬݂ܳ ‫݁ܒܠܚ‬
Mark 9:4 ‫ܐܠܝܐ‬ ‫ܚܙܝܘ ܠܗܘܢ‬ ݂ܳ ‫ܘ‬
݁ܺ
‫ܘܡܘܫܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ܡܡܠܠܝܢ ܥܡ ܝܫܘܥ׃‬
Mark 9:9 And as they were
Mark 9:5 And Peter said to Jesus, coming down the mountain, he
"Rabbi, it is good that we are here. charged them to tell no one what
Let us make three tents, one for they had seen, until the Son of
you and one for Moses and one for Man had risen from the dead.
Elijah." ݁ܺ ݁ ‫ܘܟܕ ܢ‬
Mark 9:9 ‫ܚܬܝܢ ܡܢ ܛܘܪܐ‬ ݂ܳ ݂ܳ
݁
Mark 9:5 ‫ܐܦܐ ܪ ݁ ܺ݁ܒܝ‬ ݂ܳ ‫ܐܡܪ ܠܗ ݁ ܺ݁ܟ‬ ‫ܘ‬ ‫ܡܦܩ ݂ܳܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠ ܐܢܫ ܠܐ‬ ݂ܳ
݁ ݁ ݁
‫ܫܦܝܪ ܺ݁ܗܘ ܠܢ ܕܗܪܟܐ ܢܗܘܐ ܘܢܥܒ ݂ܳܕ‬ ݁ܺ ݁ ‫ܺ݁ܢܐܡܪܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܘ ܐܠܐ ܐܢ ܡܐ‬
݁ ݁
‫ܚܕܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܕܐ ܘܠܡܘܫܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܬܠ ݂ܳܬ ܡܛܠܝܢ ܠ ݂ܳܟ‬ ‫ܝܬܐ׃ ܣ‬݂ܳ ‫݁ܕܩܡ ݁ܒܪܗ ݁ܕܐܢܫܐ ܡܢ ܺ݁ܡ‬
݁ܺ ݁ܺ
‫ܚܕܐ׃‬ ݂ܳ ‫ܘܠܐܠܝܐ‬
Mark 9:10 So they kept the matter
Mark 9:6 For he did not know to themselves, questioning what
what to say, for they were this rising from the dead might
terrified. mean.
݁ ‫ܘ‬
Mark 9:6 ‫ܠܐ ݁ܕܝܢ ܝ ݂ܳܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ‬ Mark 9:10 ‫ܠܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܚܕܘܗ ܠܡ‬
݁ܺ ‫ܐܡܪ‬ ‫ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ݁ܕܡܢܐ ܗܝ ܗ ݂ܳܕܐ‬ ݂ܳ ‫݁ܒܢ ݂ܳܦܫܗܘܢ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ݁ܓܝܪ ݁ܒ ݂ܳܕ‬
‫ܚܠܬܐ׃‬
‫ܝܬܐ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫ܝܬ ܺ݁ܡ‬
݂ܳ ‫ܠܬܐ ݁ܕܡܐ ݁ܕܩܡ ܡܢ ݁ܒ‬݂ܳ ‫ܡ‬
Mark 9:7 And a cloud
overshadowed them, and a voice
Mark 9:11 And they asked him,
"Why do the scribes say that first Mark 9:15 And immediately all
Elijah must come?" the crowd, when they saw him,
were greatly amazed and ran up to
݁ܺ
Mark 9:11݁ܺ ‫ܗ‬ ‫ܠ‬ ‫ܘ‬ ‫ܘ‬ ‫ܗ‬ ‫ܝܢ‬ ‫ܐܠ‬ ‫ܡܫ‬
݁ܺ ‫ܘ‬ him and greeted him.
݁ܺ
‫ܘܐܡܪܝܢ ܡܢܐ ܗ ݂ܳܟܝܠ ܐܡܪܝܢ ܣ ݂ܳܦܪܐ‬
݁ܺ
‫ܘܩܕܡ׃‬
݂ܳ ‫ܐܬܐ ܠ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕܐܠܝܐ ܘܠܐ ݁ܕ ܺ݁ܢ‬ Mark 9:15 ‫ܥܬܗ ݁ܟܠܗ ݁ܟܢܫܐ‬
݂ܳ ‫ܘܒܪ־ܫ‬
݂ܳ
‫ܚܙܐܘܗܝ ܘ ݂ܳܬܘܗܘ ܘܪܗܛܘ ܫܐܠܘ‬
Mark 9:12 And he said to them, ‫݁ܒܫܠܡܗ׃‬
"Elijah does come first to restore
all things. And how is it written of Mark 9:16 And he asked them,
the Son of Man that he should "What are you arguing about with
suffer many things and be treated them?"
with contempt?
Mark 9:16 ‫ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܣ ݂ܳܦܪܐ‬
݁ܺ ݁ܺ ݁ܺ ‫ܡܢܐ ݁ܕ‬
Mark 9:12 ‫ܐܠܝܐ‬ ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ‬ ‫ܪܫܝܢ ܐܢ ݁ܬܘܢ ܥܡܗܘܢ׃ ܣ‬
‫ܐܝܟܢܐ‬ ݁
݁ ‫ܘܩܕܡ ݁ܕ ݂ܳܟܠܡܕܡ ܢ ݂ܳܬܩܢ ܘ‬
݂ܳ ‫ܐ ݂ܳܬ ܺ݁ܐ ܠ‬
݁ܺ ݁ ݁ ݁
‫݁ܟ ݂ܳܬ ݂ܳܝܒ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܣ ݁ܓܝ ܢܚܫ‬
݁ ‫ܘܢ‬ Mark 9:17 And someone from the
‫ܣܬܠܐ׃‬ crowd answered him, "Teacher, I
brought my son to you, for he has
Mark 9:13 But I tell you that a spirit that makes him mute.
Elijah has come, and they did to
him whatever they pleased, as it is Mark 9:17 ‫ܘܥܢܐ ܚ ݂ܳܕ ܡܢ ݁ܟܢܫܐ‬
written of him." ‫ܘܐܡܪ ܡ ݂ܳܠܦܢܐ ܐܝ ݁ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܬ ݁ܒܪܝ ܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟ‬
‫ܐܝܬ ܠܗ ܪܘܚܐ ݁ܕܠܐ ܡܡܠܠܐ׃‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܕ‬
Mark 9:13 ‫ܐܠܐ ܐܡܪ ܺ݁ ܐܢܐ ݂ܳܠܟܘܢ‬
‫ܥܒ ݂ܳܕܘ ݁ܒܗ ݁ܟܠ‬
݂ܳ ‫ܐܠܝܐ ܐ ݂ܳܬܐ ܘ‬ ݁ܺ ‫݁ܕܐܦ‬
Mark 9:18 And whenever it seizes
‫ܨܒܘ ܐ ݁ܝܟܢܐ ݁ܕ ݂ܳܟ ݂ܳ ܺ݁ܬ ݂ܳܝܒ ܥܠܘܗܝ׃ ܣ‬݂ܳ ‫ܡܐ ݁ܕ‬ him, it throws him down, and he
foams and grinds his teeth and
Mark 9:14 And when they came becomes rigid. So I asked your
to the disciples, they saw a great disciples to cast it out, and they
crowd around them, and scribes were not able."
arguing with them.
Mark 9:18 ‫ܘܐܝ ݁ܟܐ ݁ܕܡ ݂ܳܕ ݂ܳܪܟܐ ܠܗ‬
Mark 9:14 ‫ܘܟ ݂ܳܕ ܐ ݂ܳܬܐ ܠܘ ݂ܳܬ‬ ݂ܳ ‫ܚ ݂ܳܒܛܐ ܠܗ ܘܡܪܥ ݂ܳܬ ܘܡܚܪܩ ܫܢܘܗܝ‬
‫݁ܬܠܡ ݂ܳܝܕܐ ܚܙܐ ܠܘ ݂ܳܬܗܘܢ ܟܢܫܐ‬
݁ ݁ܺ
‫ܪܫܝܢ ܥܡܗܘܢ׃‬ ݁ܺ ‫ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܘܣ ݂ܳܦܪܐ ݁ܟ ݂ܳܕ ݁ܕ‬
‫ܝܟְ ݁ܕܢ ݁ܦܩܘܢܝܗܝ‬ ݁ܺ ‫ܠܬ‬
݁ ‫ܠܡ ݂ܳܝܕ‬ ݂ܳ ‫ܘܝ ݂ܳܒܫ ܘܐܡܪ ݂ܳܬ‬ destroy him. But if you can do
݁ ‫ܘܠܐ ܐ‬
‫ܫܟܚܘ׃‬ anything, have compassion on us
and help us."
Mark 9:19 And he answered
them, "O faithless generation, how Mark 9:22 ‫ܘܙ ݂ܳܒ ܺ݁ܢܝܢ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܢ‬
long am I to be with you? How ‫ܘܒ ݂ܳ ܺ݁ܕܝܘܗܝ‬
݁ ‫ܐܪܡܝ ݂ܳܬܗ ݁ܒܢܘܪܐ ܘ ݂ܳܒܡܝܐ ݁ܕ ݂ܳܬ‬
long am I to bear with you? Bring ‫ܫܟܚ ܐܢ ݁ܬ ܥ ݁ܕܪܝܢܝ‬ ݁ ‫ܐܠܐ ܡ ݁ܕܡ ݁ܕܡ‬
him to me." ‫ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܘ‬

Mark 9:19 ‫ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ‬ Mark 9:23 And Jesus said to him,
‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܐܘܢ ܫ ݁ܪܒ ݂ܳܬܐ ݁ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ‬ "'If you can'! All things are
‫ܥܕܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܠܐܡ ݂ܳܬܝ ܐܗܘܐ ܠܘ ݂ܳܬ ݂ܳܟܘܢ ܘ‬ possible for one who believes."
‫ܠܐܡ ݂ܳܬܝ ܐܣ ݁ܝܒ ݂ܳܪܟܘܢ ܐ ݁ܝܬܐܘܗܝ ܠܘ ݂ܳܬܝ׃‬
Mark 9:23 ‫ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢ‬
‫ܫܟܚ‬݁ ‫ܫܟܚ ܐܢ ݁ܬ ݁ܕ ݂ܳܬܗܝܡܢ ݁ܟܠ ܡ ݁ܕܡ ܡ‬
݁ ‫ܡ‬
Mark 9:20 And they brought the
boy to him. And when the spirit ‫݁ܕܢܗܘܐ ܠܡܢ ݁ܕܡܗܝܡܢ׃‬
saw him, immediately it convulsed
the boy, and he fell on the ground Mark 9:24 Immediately the father
and rolled about, foaming at the of the child cried out and said, "I
mouth. believe; help my unbelief!"

Mark 9:20 ‫ܘܟ ݂ܳܕ‬ ݁ ‫ܘ‬


݂ܳ ‫ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܘ ݂ܳܬܗ‬ Mark 9:24 ‫ܥܬܗ ܩܥܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܒܪ־ܫ‬
݂ܳ
݁ ݁ ݁
‫ܐ ݂ܳܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܟ ݂ܳܕ ܒ ݂ܳܟܐ ܘܐܡܪ‬
‫ܛܬܗ ܘ ݂ܳܢܦܠ‬
݂ܳ ‫ܚܒ‬
݂ܳ ‫ܥܬܗ‬ ݂ܳ ‫ܚܙ ݂ܳܬܗ ܪܘܚܐ ݁ܒܪ־ܫ‬
‫ܘܬ‬݂ܳ ‫ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܡܪܝ ܥ ݁ܕܪ ܠܚ ܺ݁ܣܝܪ‬
‫ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡ ݂ܳܬ ݁ܒܥܩ ܗܘܐ ܘܡܪܥ ݂ܳܬ׃‬
‫ܣ‬ ‫ܘܬܝ׃‬ ݂ܳ ‫ܗܝܡܢ‬

Mark 9:21 And Jesus asked his Mark 9:25 And when Jesus saw
father, "How long has this been that a crowd came running
happening to him?" And he said, together, he rebuked the unclean
"From childhood. spirit, saying to it, "You mute and
deaf spirit, I command you, come
Mark 9:21 ‫ܐܒܘܗܝ‬݂ܳ ‫ܘܫܐܠ ܝܫܘܥ ܠ‬ out of him and never enter him
‫݁ܕ ݂ܳܟܡܐ ܠܗ ܙ ݂ܳܒܢܐ ܗܐ ܡܢ ܕܗ ݂ܳܟܢܐ ܗܘ‬
݁ again."
‫ܘܬܗ׃‬
݂ܳ ‫ܐܡܪ ܠܗ ܗܐ ܡܢ ܛܠܝ‬
Mark 9:25 ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܚܙܐ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ‬
‫݁ܕܪܗܛ ܥܡܐ ܘܡ ݂ܳܬ ݁ܟܢܫ ܠܘ ݂ܳܬܗ ݁ܟܐܐ‬
Mark 9:22 And it has often cast ‫݁ܒܗܝ ܪܘܚܐ ܛ ݂ܳܢܦ ݂ܳܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܪܘܚܐ‬
him into fire and into water, to
‫ܫܬܐ ݁ܕܠܐ ܡܡܠܠܐ ܐܢܐ ݁ܦܩ ݂ܳܕ ܐܢܐ‬ ݂ܳ ‫ܚܪ‬
݁ܺ ݁
‫ܘܒ ܠܐ ܬܥܠܝܢ ܠܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܠ ݂ܳܟܝ ݁ܦܘܩܝ ܡܢܗ‬
݂ܳ ‫ܘܬ‬ Mark 9:30 They went on from
there and passed through Galilee.
Mark 9:26 And after crying out And he did not want anyone to
and convulsing him terribly, it know,
came out, and the boy was like a
corpse, so that most of them said, Mark 9:30 ‫ܘܟ ݂ܳ ܺ݁ܕ ݂ܳܢܦܩ ܡܢ ݁ܬ ܺ݁ܡܢ‬
݂ܳ
"He is dead." ݁
‫ܥ ݂ܳܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒ ݂ܳܓܠܝܠܐ ܘܠܐ ܨ ݂ܳܒܐ‬
‫ܗܘܐ ݁ܕܐܢܫ ܢ ݁ܕܥ ݁ܒܗ׃‬
Mark 9:26 ‫ܐܕܐ ܗܘ ܣ ݁ ܺ݁ܓܝ‬ ݂ܳ ‫ܘܩܥܐ ܺ݁ܫ‬
݂ܳ ‫ܝܟ ܺ݁ܡ‬
‫ܝܬܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܫܚܩܗ ܘ ݂ܳܢܦܩ ܘܗܘܐ ܐ‬ Mark 9:31 for he was teaching his
‫ܝܬ ܠܗ׃‬ ݂ܳ ‫ܝܟ ݁ܕܣ ݁ ܺ݁ܓܝܐܐ ܺ݁ܢܐܡܪܘܢ ݁ܕ ܺ݁ܡ‬݂ܳ ‫ܐ‬ disciples, saying to them, "The
Son of Man is going to be
Mark 9:27 But Jesus took him by delivered into the hands of men,
the hand and lifted him up, and he and they will kill him. And when
arose. he is killed, after three days he will
rise."
Mark 9:27 ‫ܚܕܗ‬݁ ‫ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐ‬
݁ܺ ‫ܐܝܕܗ ܘ‬
‫ܐܩܝܡܗ׃ ܣ‬ ݂ܳ ‫݁ ܺ݁ܒ‬ Mark 9:31 ‫ܡܠܦ ܗܘܐ ݁ܓܝܪ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ݁ܕ ݂ܳܒܪܗ‬ ݁ܺ ‫ܠܬ‬݂ܳ
‫ܐܝܕܝ ܐܢܫܐ‬ ݁ܺ ݁ ݁
݂ܳ ‫ܕܐܢܫܐ ܡܫܬܠܡ ܒ‬ ݁
Mark 9:28 And when he had ݁
‫ܐܬܩܛܠ ܒܝܘܡܐ‬ ݂ܳ ‫ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܘܡܐ ݁ܕ‬
entered the house, his disciples
asked him privately, "Why could ‫݁ܕ ݂ܳܬܠ ݂ܳܬܐ ܢܩܘܡ׃‬
we not cast it out?"
Mark 9:32 But they did not
Mark 9:28 ‫ܝܬܐ‬ ݁ ‫݁ܟ ݂ܳܕ ܥܠ ݁ܕܝܢ ݂ܳܠܒ‬ understand the saying, and were
݁ܺ ‫ܝܫܘܥ ܫܐܠܘܗܝ ݁ܬ‬
‫ܠܡ ݂ܳܝܕܘܗܝ‬ afraid to ask him.
݁ ‫ܘܕܝܗܘܢ ܠܡܢܐ ܚܢܢ ܠܐ ܐ‬
‫ܫܟܚܢ‬ ݂ܳ ‫