Sei sulla pagina 1di 2

!

,,
Ministenul Mediuiui, Ap*$*n ryi F&Swc"i$*x'
,

,,'f , . ',,1
'l-r";,' l
,"q.: I
"l: l',$ Agen{ia Na{ionaE* pemtx'u ilr*ec{ia lVF**$is}$ari

Agen{ia n}entru Frofec{in Mediui*si $Sxsa-h**r'ifx

Nr.: 49 69 I 13 0BICFM/04. 05. 20 1 s


Cdtre: Operatorii economici implica{ilautoritilille adrtlisr;s,ir;i{!*i pii,":ii**
locale
ln atenfra: Doamnei/Domnului Director
Referitor la: Raportarea privind ambal aj ele SI degeurile cic anrbalrlc - l0ll

Stimatd Doamni/Stimate Domnule Directoro

ln vederea monitorizdrn obiectivelor privind valorificarea sau incitrerai"ea in inslaia'iii


de incinerare cu recuperarea de energie qi respectiv, reciclar:ea degeurilol de arnl;alaje,
cAt qi a optimiz6rii valid6rii datelor rapofiate, in
conformitate cll Oldinul nr.
79412012,privind procedura de raportare a datelor referitoare ia ainbalaje gi deqeul'i
de ambalaje, vd rugdrn ca incepAnd cu data prezentei, sd asigurafi i;ri'l'oiiuc;'u'c*
datelor corespunzdtoare anului 2013, in baza de date aferenti apiicaitiei
,,AMBALAJE" dezvoltatd in cadrul proiectului SIM .

{n acest sens, procedura se va desfb;ura astfel:

1. Pentru operatorii economlci inregistra{i in SIM:

Operatorii
tr economici vor intra pe linlc-ul http.:llraparlare*.a*pm.ro, unde se vci
autentifica cll user-ul Ei parola pe oare deja le defin. In cazul in care au uitat parcla,
pot obfine alta, accesAnd link-u1:htlp:/irapor!are-.rinprx"ro/:;irn/c{q;r'rni'res;rtari:,/ili:rol;r,
(fblosind ID-ul forrnat din CIJI plus identificatorul unic Ei adresa de r-rrerii
completatd in eform la etapa de inregistrare in ,, Locafie/date pr-lnct de llici'r;").
Operatorii economici vor fi conectali automat la sesiunea de lapcrtare 2An, gi voi
putea cornpleta chestionarele alocate.

2. Pentru operatorii econornici care nu surtt inreglstra{i in S{M:

Operatorii economici vor completa o cerere de inregistrare in SIM, acces0ncl linll-r.rl


bgp:Zlraportare.a , in conformitate cu Ghidr-rl de inregistt'are electronici lii
ratorilor economici.
6s1ff'
\_ls AG[r.-'[t.4, llEi*r-]"t{.{.j t't{{}Tgrlc'['iA i!'iiiB]nULUi i]Afd],ii]V;'i'r;
Calea Ialonrilei, nr. 1,1'argoviSte, cod li0i'12
-
' .llii ; : i,f:#Jj::-Jii; ::i
Pagina 1 clin 2
In urma acestei cereri, operatorii vor primi aprobarea Ei dreptul de acces la aplicatia
electronicd de colectare a datelor privind ambalajele qi degeurile de amb:rlaje. in
vederea completdrii cererii de inregistrare, operatorii econoilici, vor opta qi pentri-r
chestionarul pe care urmeazd sd-I completeze, in funciie de activitaiea desl?suraid.
Dupd parcurgerea paqilor ceruli in procesul de inregistrare electronicd, uiilizatorul va
putea trece 1a lucrul efectiv in aplicalia SiM, secfiunea ,,AMBALIr.JE".

Precizdm cd operatorii economici autonzali pentru t'eciclalea, r'espectiv valorii-rcarett


energeticd a deqeurilor de ambalaje, trebuie sd raporteze datele reprezentOnd nunrai
cantitdtile de ambalaje ,,curate" preluate, frrd umiditate qi impurit[qi.

Ghidul de inregistrare electronicd al operatorilor econornici si Vlanr-ialr"rl rie uliiizare a


aplicaliei,sunt publicate pe site-ul ANPM la adresa hltp://ralrcrtr;;:*.ar:l:nr"r"o.

Datele aferente anului 2013, vor fi introduse in aplicalie pAnd l$ Ctrfri de iti iu;rle
201s.

In cazul in care utilizatorul intArnpind probleme la inregistrare/introclucei"e date, va


solicita spriiinul echipei de suporl tehnic la adlesa de ernail:91111-og;:;1rl_Lrir*ttl-r-n.i{.
LJIT

Pentru alte intrebbri gi comentarii referitoare la dateie de raportare, piiteii coiitacla


reprezentantii t ) la adresele de email dq$51ryi{Drg1[:dbAti;*i.L,o-
APM DAmbovila,
- -r- ----------t- qi

doinita. lazaresc u@Aprndb. anptn.ro, sau tel efo n 02452 139 5 9 I interi or I 9 .

Cu stirnd,

$ef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu, ir-rtocmit,


Flena IVA$CU con s ilier Doi n i1a I-1.,ZAR-E s C U
*Jlp v
L,"?t Jt
! 1 t"
l

AGEI{TIA PENTR{"J PROT'ECT A n4 {11}} I LJ i,{.J F I}A 1\{ XX}1' ;'i.L


X

Calea Ialontilei. nr. 1, 'largovigle, cod l3$142


Tel./Fax: ()24521 39 5q I A24521 3 944
e-rnai I : ol fi ce(?airrldh.anpnr.ro
Fagira 2 dir,Z