Sei sulla pagina 1di 2

Trigonometra - Tema 5

IDENTIDADES TRIGONOMTRICAS
DEL ARCO DOBLE

EJERCICIOS PROPUESTOS UVPI2T5T

1. Si: Senx = 0,666... 0 < x < 90 A) Senx 13. Calcular:


Sen2x B) Sen4x 5
Calcular: 2Tan
2 Sen4x 12
C) A=
A) 2/3 B) 3/5 4 5
D) Sen2x Cos2x 1 Tan2
C) 20/9 D) 4 5 /9 12
E) 5 /9 E) 1/2 A) 3 /3 B) 3

8. Calcular: C) 3 /3 D) 3
2. Si: 2Cosx = a + a1
Evaluar: 2Cos2x Q = Cos5 Sen5 (1 + Sen40) E) 1
A) 2(a + a1) (1 Sen40)
A) 1 B) 1
B) 2(a2 + a2) 14. Si: Cot2x = 0,1. Hallar:
C) 1/2 D) 1/2
C) (a + a1)/2 Tanx Tanx
E) 0 H= +
D) a2 + a2 1 + Tanx 1 Tanx
E) a + a1
9. Si: + = 45 A) 100 B) 10
Hallar: C) 1 D) 0,1
3. Reducir:
Sen Sen E) 0,01
Sen2x Cos2x N= +
W= Csc Sec
Senx Cosx
A) 1 B) 1 Senx
A) Secx B) Cosx 15. La expresin: , es igual
C) 2 D) 0,5 1 + Cosx
C) Cscx D) Senx a:
E) 0,5
E) Secx x
A) 2Tan B) Tan x
10. Simplificar: 2
4. Simplificar: x
E = 2 2 2 + 2Cos24 C) Tan D) Cot x
1 Cos2a Sena 2
B= A) 4sen 6 B) 8cos 6
Sen2a Cosa x
C) 4cos 6 D) 8sen 6 E) Cot
A) Tan a B) 2Tan a 2
E) 6sen 4
C) Cot a D) 2Cot a
16. Sabiendo que: Tan =n
E) 1 2
11. Conociendo que: Tanx = 3 Calcular: Sen
Calcular: Tan2 2x 2n 2n
5. Simplificar: A) B)
A) 3/4 B) 4/3 1n 2
1 + n2
P = Csc2x (1 2Sen2x) Tan2x
C) 9/16 D) 16/9
A) 1 B) 1 1 n2 1 + n2
E) 36 C) D)
C) 0 D) 2 1+n 2
2n
E) 2
12. Hallar x de la figura: 1+n 2
E)
6. Hallar: 1 n2
6Sen2230' Cos2230'
M= 3 17. Demostrar que:
(Cos15 + Sen15)(Cos15 Sen15)
Tan2x
A) 1 B) 6 /6 Sec2x + 1 = y
2 Tanx
C) 6 D) 3 2 Calcular:
Z = (Sec2+ 1)(Sec4 + 1)(Sec8 + 1)
E) 2 3 x
Si: = 20
A) 5 5 B) 4 5 A) 1 B) 1
7. Indicar el equivalente de la expre-
sin: C) 3 5 D) 2 5 C) 2 D) 2
J = Senx Cos5x Sen5x Cosx E) 5 E) 1/2

UNI VERANO 2016-I 1 TRIGONOMETRA | TEMA 5


IDENTIDADES TRIGONOMTRICAS DEL ARCO DOBLE

18. Calcular: A) 0 Calcular:


T = Sen80 Tan50 + Cos10 Tan40 B) 2Cot2
T = Sen6 + Cos6
A) 1 B) 1/2 C) 2Cot2 12 12
D) 2Tan2
C) 2 D) 1/3 A) 7/8
E) 2Tan2
E) 3 B) 7/16
20. Demostrar que: C) 13/8
19. Reducir: 5 + 3Cos4x D) 13/16
Sen6x + Cos6x = y
W = Cot(45 + ) Tan(45 + ) 8 E) 1

Respuestas
1. C 5. B 9. D 13. C 17. B
2. D 6. C 10. A 14. B 18. C
3. A 7. C 11. C 15. C 19. E
4. A 8. C 12. D 16. B 20. D

UNI VERANO 2016-I 2 TRIGONOMETRA | TEMA 5

Potrebbero piacerti anche