Sei sulla pagina 1di 6

Bayan Ko

Soprano 1 34
Soprano 2 3
4
Guitar 3
4
Electric Bass
43
Percussion 34

S1
5

Ang ba yan kong Pi li

pi nas, Lu pa in ng gin to't bu lak lak,

S2
Gtr.
Bass

Perc.
Copyright 2011 Sanny Tendilla
S1
9

Pag i big ang sa kan yang pa lad nag a lay ng gan da't di lag.

S2
Gtr.
Bass

Perc.

S1
13

At sa kan yang yu mi

at gan da Da yu han ay na ha

li na

S2
Gtr.
Bass

Perc.
Copyright 2011 Sanny Tendilla
2
S1
17

Ba yan ko bi ni hag ka na sad lak sa du sa.

S2
Gtr.
Bass

Perc.

S1
21

I bon mang may la yang lu mi pad, Ku lu ngin mo at u

S2
Gtr.
Bass

Perc.
Copyright 2011 Sanny Tendilla
3
S1

24

mi i yak.

S2

Gtr.

Bass

Perc.

S1

25

Ba yan pa ka yang sak dal di lag ang di mag na sang ma

S2

Gtr.

Bass

Perc.
Copyright 2011 Sanny Tendilla
4
S1

28
ka al pas; Pi li pi nas kong mi nu mut ya,

S2

Gtr.

Bass

Perc.

S1

31

pu gad ng lu ha ko't da li ta,

S2

Gtr.Bass
Perc.
Copyright 2011 Sanny Tendilla
5
S1

33
A king ad hi ka, ma ki ta kang sak dal la
rit. ya

S2

rit.

Gtr.

rit.

Bass

rit.

Perc.
rit.

S1

37
S2

Gtr.

Bass

Perc.
Copyright 2011 Sanny Tendilla
6