Sei sulla pagina 1di 1
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE, CASA DE ASIGURARI DE SANATATE - VALCEA CAS VALCEA _‘ostinlin-soiea Soran BREE Sass Rieget catre, MEDICI CARE PRESCRIU DISPOZITIVE _MEDICALE _DESTINATE RECUPERARIL_UNOR DEFICIENTE ORGANIGE SAU FUNCTIONALE IN AMBULATORIU \Va comunicém c&, potivit Anexei nr. 39 fa Ordinul ministului sanatati si al pregedintelui casei Nationale de Asiguran de Sanatate nr.196/1391/2017 pent aprobarea Normelor rmetodologice de aplicare in anul 2017 a HG. 1161/2016, cu modifcaile si completanile Llterioare, aveti urmatoarele obligati +4 ublizati modelul now al prescripte! medicale prevazut In anexa nr. 39D la ovdinul mai sus menjionat: ‘8 eliverati prescriptia medicala in 3 exemplare, dintre care un exemplar rémane Ia mele, tun exemplar insoteste cererea gi se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar mane fa asiguat, pe care il pred furnizorului de dispozitwe medicale Drescripia medicala trebule 88 conjina denumirea si tipul dispozitivulul medical din Lista dispozitivelor medicate din anexa nv. 38 la ordinal mentionat anterior = prescripia medicala va contine in mod obligatory numele casei de asigurari de sanatate cu are medicul care elberears preseriplia medicalé se flé in relate contractual gi numsrul contract = pentru dispozitivele de protezare stomil si incontinenta urinara in cazul pacientior cu stomeincontinents urinara permanenta, se va mentiona pe prescripia medicals “stoma ppermanenta respectv ‘incontinent’ permanenta’ 8 respectati regullle de prescriere a echipamentelor pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva (anexa nv. 38 Ia ordin ~ pet 9), respeciv durata prescriptiei de maximum 90'91/92 de zile. in funcje de starea clinica gi evolulia afectunii pentru persoanele care nu sunt incadrate in grad de handicap sau de maximum 42 luni pentru persoanele care sunt Incadrate in grad de handicap accenluat sau grav. nu se trece In prescriptia medicala o perioada calendarstica (ex. apie, mai, une), Drescriptile -mesicale pentru echipamentele pentru oxigenoterapie i ventilatic nnoninvaziva trebule sa fe insoite de documente medicale din care s& rezulte ndeplinitea condtilor pentru recomandarea acestor dispozitve medicale, conciti prevazut@ 'apunciul 9 Gin anexa nr. 38 la ordin Prescripiile medicale in cazul protezelor pentru membru inferiorisupericrtrebuie sa contin tipu prtezani: proteza dfinitiva sau protez3 provizorie. In cazul nerespectiri dispoztilor legale mai sus mentionate, corerle de aprobare @ ispozitvelor medicale In baza acestor prescripti medicale nu vor fi aprobate, PRESEDINTE RECTOR GENERAL omecron exe ome Te: Rofie Parachy 3 Donic a 7 {o vizar; en \ sIntocmit si verificat A | (hs debe