Sei sulla pagina 1di 2
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANAT, CABINET PRESEDINTE CNAS Catre, CASA DE ASIGURARI DE SA In atentin, Salea Calgraslior nr. 248, Bloc SL9, Sector 3, Bucuresti tan Poumnei/Domnului PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL | Avund in vedere prevederile Ordinului CNAS nr [141/2017 pentru uprotaa Formulurelor specifice pentru verificarea resnectdrii eritenilor ate cligibilitate alerey Drotecoalelor erapeutiee pentru medicamentele notute eu (**)1 | (#6) 1G) si SIP in Li Cuprinzdind denumirile comune internationale eorespunyAioage medicamentelor de ed beneficial asluuratii, eu sau fir8 contributie personalt, pe haz de preseripiie medicala, sistemul de axigurtti sociale de stnaiate, precum sf slonunitte comune internation: corespunztoare medicumentelor care se acorda fn eadeul Progrimelor nationale de sinatu| aprobats prin 1G nr. 72072008. cu modi ficrile gi completirile ulterioare gi a metodologici Nansmitere @ aeestora in plationna informatica din usigurtdle le sdniitale publieat Moniiorul Oficial al Romaniei paren t nr 131 din 28.02.4017 si circular CNAS P208M01.03.2017. va adueem ta eunostinia faptul eum, in epand de uri 07.03.20) Formularele speeitice tansmise de medicii prescriptort la CAS | utilizarea modulutui Ges une Asigurati- Dosare de ‘Iratament Special in sectlunca “formular tratament medieal” din modulul mai sus mentionat yor i trite informatie din seetiunea 1 4 Hormutarului specifi I up eompletaren campurit obligatorfi se utilizeaza in primul pas eomanda “saivenee i in get de-al doiiea pas comans “valldeaza formulae, Duca formulurul este valida din SIUI]vor fi generate automat completale campurile “numar de integistrare” si lata de inregistiare™, Confirmarea de inregistrore a Vormularului specific va (F benerata din SIL tronsmisa medicului curant dear pentry eu codul LO0BC.1, vod schemu (erapeutica 1008C, ‘cricren si eliberarea imedicamentului de rel in indie u leucemie granulocitart cronies eu erelmozom Philadelphia pozit (GC Ph} recent diagnosticat, ta eae transplanta de macucg poset de prima tinie, adult eu leueemie grunutocitued enone povitiv (LGC Ph +) in tiva eronicd, dupa eyeeul tratamentulal aeeeleratt., psoastl NU este consider celelalte formutarele specitice transmise de medi} mrodlitaii de trunsmitere cereeli online in| plocormay informatie di osigurdrle de sania, preewm si In stunt produeerlt nee intretuperi in functionaren PIA’ Presericren tralamentul spocifie se realizensa de mode rand dupa transmitery rIeMIe 981 wercouretO +7 TUCICUCHOYY Pee Formularului speetie la CAS, tamu a fi nevesara Confitmarea de inreyistrure a Formula specilie generate din SLUI sau eonfirmarca inregistrarii primi formulurului specific ta C. Fala de cele mai sus mentionate, aveti obligutia de a gispune musurile necesune Yederen procesnri eu eeleritate in SIU a tututuroe Formularelor speciffee ve nu font depus CAS puna ta dutu de 07.03.2017 inelusiv sau care se vor depune la CAS pone la di implementarii modalittii de transmitere a eererit online tH platforma informatica ‘sigurarile de sandiate preeum si in situaia produceei nor tnttefuper in fimetionanen PLAS Cu consideratte, P. PRESEDINTE Radu TIBICHT DIRECTORGENERAL oes