Sei sulla pagina 1di 11

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA : ________________________________________________

KELAS : _________________

MARKAH : ______________ / 40

ARAHAN :

1
1. Jawab semua soalan.
BAHAGIAN A

Jawab semua soalan

1.
Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

Jadual 1 menunjukkan keputusan satu penyiasatan yang direkodkan oleh Siti untuk
mengkaji pertumbuhan anak pokok selama empat minggu.

Minggu Ketinggian (cm)


1 5.0
2 10.5
3 15.2
4 22.3
Jadual 1
a) Apakah alat yang boleh digunakan oleh Siti untuk mengukur ketinggian anak
pokok?

1markah
b) i) Berdasarkan jadual 1, apakah yang dapat diperhatikan oleh Siti?

1markah
ii) Berikan inferens bagi jawapan kamu di (b) (i).

1markah

c) Selain ketinggian, apakah parameter lain yang boleh diukur oleh Siti untuk
mengkaji pertumbuhan anak pokok?

1 markah

2
2. Jadual 2 menunjukkan keputusan satu penyiasatan untuk membandingkan masa
yang diambil untuk melarutkan kuantiti gula pasir yang berbeza dalam 750 ml air.

Jisim gula (g) 50 100 150 200


Masa gula melarut (s) 5 8 13 20
Jadual 2

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?

(b) Nyatakan
(i) Pembolehubah dimalarkan 1 markah

1 markah
(ii) Pembolehubah dimanipulasi

1 markah
(iii) Pembolehubah bergerak balas

1 markah

(c) Nyatakan satu hubungan antara pembolehubah yang dimanipulasi dengan


pembolehubah bergerak balas dalam penyiasatan ini.

1 markah

3
3. Rajah 1 menunjukkan satu situasi di dalam sebuah bilik sains

Rajah 1

(a) Nyatakan satu pemerhatian yang dapat dibuat.

(b) Ramalkan apa yang mungkin berlaku akibat keadaan berikut.


1 markah
(i) Mulut kelalang didih yang menghala ke muka murid

(ii) Radas dan bahan kimia yang berada di ruang laluan murid
1 markah

1 markah

(iii) Kepingan kertas yang diletak di bawah penunu Bunsen yang sedang
bernyala

1 markah
(c) Nyatakan langkah yang perlu diambil jika berlakunya kebakaran di dalam bilik
sains.

4. Jadual 3 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan ciri-ciri khas untuk


1 markah
melindungi diri daripada musuh.

Kumpulan X Kura-kura Ketam


Kumpulan Y Kerbau Rusa

4
Jadual 3

a) Nyatakanciri-ciri khas haiwan dalam setiap kumpulan untuk melindungi diri


daripada musuh.
(i) Kumpulan X :
(ii) Kumpulan Y :

(b) Ramalkan tingkah laku seekor kura-kura apabila haiwan 2markah


pemangsa
mendekatinya.

(c) Namakan dua lagi contoh haiwan yang boleh dimasukkan ke dalam kumpulan
1 markah Y.
1.
2.

2markah

5. Satu penyiasatan dibuat untuk mengkaji bilangan penyu yang datang ke sebuah
pantai untuk bertelur dari tahun 2007 hingg tahun 2011. Carta palang dalam rajah 2
di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpul.

Bilangan penyu

Rajah 2

5
(a) Tuliskan satu pemerhatian yang dapat dibuat tentang bilangan penyu yang
datang untuk bertelur dari tahun 2007 hingga tahun 2011.

(b) Nyatakan sebab untuk pemerhatian anda di (a).


1 markah

1 markah

(c) Apakah corak perubahan bilangan penyu yang datang untuk bertelur dari tahun
2007 hingga 2011?

1 markah
(d) Nyatakan dua cara penyu memastikan keselamatan telurnya.
i.
ii.

2markah

6. Rajah 3 menunjukkan beberapa hidupan yang hidup di habitat hutan.

6
Rajah 3

a) Lukiskan anak panah dalam rajah di atas untuk membina dua rantai makanan
yang lengkap.
2 markah
b) Bina satu rantau makanan berdasarkan hidupan di habitat hutan.
1 markah

c) Nyatakan satu pengeluar dalam habitat ini.

7
1markah

d) Apakah yang akan berlaku kepada bilangan rusa apabila bilangan serigala
bertambah

__________________________________________________________________
1 markah
d) Nyatakan inferens bagi jawapan di 4 (c).

__________________________________________________________________
1 markah

7. Setiap haiwan mempunyai cara tersendiri untuk melindungi diri daripada musuh.
Rajah 4 menunjukkan satu ciri khas X yang dimiliki oleh beberapa haiwan bagi
tujuan perlindungan.
C
K
L
e
ia
lr
p
b
i
a
h
k
n
jh
e
a
s
n
g
X
k
i
n
g

Rajah 4

a) Apakah ciri X itu?

1 markah

b) Tandakan ( ) pada haiwan yang mempunyai ciri khas X seperti haiwan haiwan
dalam rajah 4.

8
1 markah

c) Rajah di bawah menunjukkan haiwan R dan S.

Ciri ciri khas yang dimiliki oleh haiwan R dan S membolehkan kemandirian
hidup mereka. Bagi tujuan berikut, isikan tempat kosong dengan haiwan yang
betul.

i. Untuk melindungi diri daripada musuh.

ii. Untuk melindungi diri daripada cuaca melampau.

2 markah

d) Pada pendapat anda, mengapakah haiwan perlu mengekalkan kemandirian


spesies?

2 markah
8. Rajah 5 menunjukkan pelbagai jenis buah dan biji benih.

9
W Z
X
Y
Rajah 5

a) Berdasarkan Rajah 5, senaraikan buah atau biji benih yang dipencarkan oleh....

Air
Angin
Haiwan
Mekanisme letupan
2 markah
b) Rajah 5 menunjukkan pokok mangga.

Rajah 5

I. Nyatakan cara pencaran biji benih pokok langsat.

_______________________________________________________
1 markah

II. Tandakan ( ) pada ciri-ciri buah langsat yang membolehkan biji benihnya
dipencarkan melalui cara yang kamu nyatakan di (b) (i).

10
Mempunyai cangkuk
Kering apabila masak
Berisi dan boleh dimakan
Ringan dan bersayap
1 markah

c) Berikan satu sebab mengapa biji benih tumbuhan dipencarkan.

1 markah

11