Sei sulla pagina 1di 3

SKSPR I MOHAMAD SAFUAN

Rancangan Pengajaran Harian


Minggu/Hari/Tarikh 16 AHAD 23.04.2017
Kelas/Masa/Mata Pelajaran 2 PINTAR 9 - 10 / 10 - 11 BAHASA MALAYSIA
Tema/Tajuk Semangat Perpaduan / Sambutan Hari Kanak-Kanak
Standard Pembelajaran 1.6.2,2.4.1
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :-
1. Berbicara dengan menggunakan santun bahasa yang
betul untuk menyampaikan maklumat
2. Membaca dengan lancar serta dapat menyatakan
idea utama dan idea sampingan daripada bahan
multimedia
Aktiviti PDP 1. Set induksi : guru memperkenalkan topik baru
kepada murid. Mengadakan aktiviti soal jawab
berkaitan sambutan hari kanak-kanak.
2. Murid membaca teks yang terdapat di dalam buku
teks secara beramai-ramai.
3. Murid dipilih secara rawak dan diminta membaca
semula teks bacaan dengan kuat dan jelas serta
menyampaikan maklumat secara lisan.
4. Murid dikehendaki mengenal pasti idea utama dan
idea sampingan.
5. Murid menulis idea yang dikenal pasti di atas papan
putih mini.
6. Murid menyalin semula idea yang diperoleh ke dalam
buku tulis.
7. Reflkesi pembelajaran.
Pengisian Kurikulum EMK : peraturan sosiobudaya, teknologi maklumat dan
komunikasi
KBT : KB membuat rumusan
Konstruktivisme menerangkan dan menjelaskan
NILAI : prihatin, semangat setia kawan
Bahan Bantu Mengajar Buku teks, buku tulis, papan mini putih
Penilaian Pdp Murid berbincang dan menyatkan idea utama dan
sampingan yang diperoleh menggunakan ayat yang
bertatasusila.
Refleksi / Impak

Catatan
SKSPR I MOHAMAD SAFUAN

Weeks / Day / Date 16 SUNDAY 23.04.2017


Class/Time/Subject 3 PINTAR 11.30-12.30 ENGLISH
Theme/Topic World of Knowledge / From The Sea
Learning Standard 1.3.1 (a)(b)
Learning Objectives By the end of the lesson, pupils should be able to:-
1. Listen to and understand the dialogue by asking and
answering questions
2. Listen to and number correctly at least 6 out of 8
pictures
Activities a. Let us read the dialogue:
Teacher gets the pupils to read the dialogue (refer to
TB page 50)
Pupils were divided into into 2 groups. Group boys
will become Zarif and group girls will become Yulleh.
Then , the groups exchanges roles and read the
dialogue again.
Teacher asks a few questions orally to check
understanding
b. Let us ask and answer questions:
Puils look at pictures of boat, trawler, net and ice
boxes
Pupils name the pictures
Teacher gets the pupils to look at the questions at TB
page 50
Pupils reads the questions and discusses the answers
with teaher
Teacher writes the answers on the board
Then, teacher models the correct way to role play the
dialogue by asking and answering questions
Mainstream:
Pupils work in pairs
Pupils role play the dialogue
Linus:
Teacher gets the pupils to listen to and follow after
teacher and role play the dialogue
c. Listen and number
Teacher puts up sentences to show the process of
how fish is caught and sent to the market.
Pupils reads the sentences all together
Pupils number the pictures in worksheet
Teacher guides the Linus pupils during this activity
Teacher checks the answers with the pupils
Educational Emphasis Loving and caring
Skill(s) Listening and speaking
Teaching Aids text book, dialogue, activity book, pictures
Teaching and Learning Pupils able to asking and answering using WH-questions
Evaluation
SKSPR I MOHAMAD SAFUAN

Reflection/Impact and _____/_____ of the pupils were able to understand the lesson
Homework taught.
_____/_____ of the pupils were able to complete the assigned
task(s).
_____/_____ of the pupils needed extra
guidance/reinforcement.
_____/_____ of the pupils participate actively during the
lesson.