Sei sulla pagina 1di 56

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT

KUANG,
24000 KEMAMAN, TERENGGANU.

BUKU PENGURUSAN
PANITIA
BAHASA INGGERIS
2017
ISIKANDUNGAN

MUKA
BIL PERKARA
SURAT
1 VisidanMisi 2
2 Objektif 3
3 FungsiPanitia 45
4 BidangTugasPengerusiPanitia 6
5 BidangTugasAJKPanitia 7
6 SenaraiTugasGuruMataPelajaran 89
7 CartaOrganisasiIndukPanitia 10
8 CartaOrganisasiPanitia 11
9 ProfilGuruguruBahasaInggeris 1219
10 RumusanMaklumatGuruguruBahasaInggeris 20
11 JadualPencerapan 21
12 JadualPenyedia/PenyelarasKertasSoalanBahasaInggeris 22
13 SenaraiGuruYangMengajarMengikutTingkatan 23
14 PencapaianPanitiaDalamPeperiksaanAwam 24
15 SenaraiBukuTeks 25
16 SenaraiBukuRujukan 26
17 CadanganAnggaranPerbelanjaanPanitia 27
18 PerancanganAktivitiPanitia 28
19 CartaGantAktiviti 29
20 PerancanganStrategik,TaktikaldanOperasi 3043

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 1


VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN
TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 2


OBJEKTIF PANITIA

Merancangdanmenyelaraskanpengurusanmatapelajaranmasingmasing.

Memperbaikidanmeningkatkanmutudankeberkesananpengajarandanpembelajaran.

Berusahamemperbaikidanmendapatkanstrategistrategimengajaryanginovatifmengikut

perkembanganpendidikansemasayangbolehmendorongmewujudkanperkembanganintelek

danrohanimuridsejajardenganFalsafahdanMatlamatPendidikanKebangsaan.

Memperbaikiprestasimuriddalampeperiksaan(berasaskansekolahdanawam)dalammata

pelajaranberkenaanberpandukanatauberasaskankepadaprestasi/sasaranyangditunjukkan

dalamrancanganakademiksekolah.

Mewujudkansemangatbekerjasamadiantarapanitiamatapelajarandenganpersatuanatau

kelabakademik.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 3


FUNGSI PANITIA

Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia, sejajar dengan
peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas:

1. Memperolehi sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini untuk kegunaan
ahli-ahli panitia.

2. Menyediakan kerangka/format dan menyelaraskan rancangan mengajar di antara guru


dalam sesuatu darjah dan di antara darjah.

3. Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku-buku rujukan atau bahan-
bahan bacaan tambahan dan alat/bahan bantu mengajar yang sesuai dengan keperluan
pembelajaran murid dan kegunaan guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah.

4. Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan berasaskan sekolah yang disediakan


bagi tiap-tiap darjah dan menubuhkan bank soalan.

5. Menyelaras skima pemarkahan untuk peperiksaan pertengahan/akhir tahun.

6. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan murid dalam tiap-tiap peperiksaan


berasaskan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan
murid dan pengajaran guru.

7. Merancang dan menjalankan aktiviti perkembangan staf peringkat panitia dalam hal-hal
profesional keguruan.

8. Merancang aktiviti-aktiviti panitia bagi tujuan meningkatkan prestasi murid dari semasa
ke semasa.

9. Menentukan bilangan minimum latihan-latihan yang diberi dari segi jenis/kepelbagaian.


Memastikan latihan bertulis disemak dengan konstruktif dan kemas kini dan kesalahan dalam
latihan bertulis ditegaskan untuk dibuat pembetulan.

10. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan
mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ad hoc bila dan jika perlu untuk memikir dan
membincangkan antara lain masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan, seperti masalah-
masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada
Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 4
masalah-masalah atau isu-isu tersebut. Mesyuarat-mesyuarat ini dianggap rasmi dan perlu
diadakan agenda dan minit mesyuarat dicatatkan dalam format yang sesuai dan diadakan
ruang untuk tindakan. Setiap mesyuarat hendaklah mengesahkan minit mesyuarat yang lepas
dan pihak-pihak yang bertanggungjawab mengambil tindakan terhadap sesuatu keputusan
hendaklah memberikan laporan tentang kemajuannya. Salinan minit mesyuarat hendaklah
disampaikan kepada Guru Besar, Penolong Kanan dan setiap ahli panitia untuk makluman dan
tindakan.

11. Bekerjasama dengan persatuan akademik bagi meningkatkan prestasi pembelajaran murid.

12. Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia
di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan atau sekelompok.

13. Bekerjasama dengan panitia-panitia lain dalam usaha membantu dan memajukan murid-
murid yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu.

14. Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyedia dan mengedarkan minit
mesyuarat, menyelenggarakan fail-fail panitia, menyediakan laporan dan rekod, surat
menyurat dan perkara-perkara lain.

15. Membantu Guru Besar menyediakan perancangan jangka pendek dan jangka panjang
yang dimuatkan dalam blue print akademik sekolah.

16. Membantu guru baru dalam hal-hal ikhtisas.

17. Membantu guru berusaha menyediakan bahan bantu mengajar dengan mengadakan
bengkel di kalangan guru dan memastikan penggunaannya dengan berkesan.

18. Menyediakan anggaran perbelanjaan panitia untuk dikemukakan kepada Jawatankuasa


Kurikulum Sekolah.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 5


BIDANG TUGAS PENGERUSI PANITIA
Mengetuai panitia sekolah serta menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

Melantik seorang ahli panitia sebagai Setiausaha Panitia.

Mempengerusikan mesyuarat panitia dan memastikan minit mesyuarat disediakan dan


disampaikan kepada Guru Besar, Penolong Kanan dan juga semua ahli panitia.

Merancangkan segala aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran
berkenaan.

Memastikan kesemua aktiviti yang dirancangkan dapat dijalankan dengan sempurna.

Berhubung erat dengan semua ahli panitia untuk mendapat tahu tentang kemajuan-kemajuan
yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk
memperbaiki mutu pengajaran dan pencapaian.

Memberi perhatian kepada semua keputusan ujian dan peperiksaan untuk menentukan
keadaan pencapaian murid.

Bertanggungjawab ke atas pengelolaan dan perolehan bahan-bahan seperti sukatan pelajaran,


huraian sukatan pelajaran, buku teks, buku rujukan/majalah, alat/bahan bantu mengajar,
analisis keputusan dan kertas soalan ujian/peperiksaan, jadual dan nota siaran pendidikan,
surat-menyurat, rekod perkembangan staf, rekod kegiatan dan perkembangan terbaru dalam
mata pelajaran berkenaan.

Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam mata pelajaran berkenaan
melalui bacaan, menghadiri kursus atau mesyuarat yang berkaitan. Ketua Panitia haruslah
menunjukkan kepimpinan yang dinamis dan inovatif sebagai teladan kepada ahli panitia.

Menguruskan persediaan soalan peperiksaan sekolah dan menetapkan pembahagian kerja


berkaitan.

Bekerjasama erat dengan guru perpustakaan bagi memperolehi buku-buku mata pelajaran
berkenaan untuk perpustakaan sekolah.

Memastikan segala alat dan bahan kegunaan guru direkod, dikemaskini dan dijaga dengan
baik, di samping mewujudkan sistem yang memudahkan guru menggunakannya.

Mengkaji, meneliti, membincang dan mengambil tindakan ke atas laporan Nazir Sekolah.

Menyediakan satu laporan tahunan mengenai keadaan pengurusan serta pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 6


BIDANGTUGASAJKPANITIA
SETIAUSAHA

Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia.

Menyediakan surat panggilan mesyuarat.

Mengedar surat panggilan mesyuarat/ memanggil mesyuarat.

Mencatat minit mesyuarat.

Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat.

Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli panitia.

Bersama-sama ketua panitia mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat.

Membantu ketua panitia mengurus fail-fail panitia mata pelajaran.

Membantu ketua panitia mengurus dan menjaga alat / bahan bantu mengajar.

Membantu ketua panitia menyenaraikan alat/bahan bantu mengajar dan


menyebarkannya kepada semua ahli panitia.

Membantu ketua panitia mengurus stok ABM / BBM panitia.

Membantu ketua panitia menganalisa ujian bulanan dan lain-lain peperiksaan di


sekolah

AJK PANITIA

Menyediakan analisa peperiksaan bagi setiap tingkatan.

Membuat post mortem berdasarkan analisa peperiksaan.

Membantu panitia dalam melaksanakan program dan aktiviti.

Membantu panitia menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan


pengajaran dan pembelajaran.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 7


SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN
1. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada
Pengetua pada masa yang ditetapkan setiap minggu.

2. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan mata
pelajaran yang berkenaan.

3. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata
pelajaran yang di ajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu
dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi
tiap tingkatan.

4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk
tempoh setahun/sepenggal/ seminggu / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut
rancangan pelajaran yang disediakan.

5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar
dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan murid
kepada pengetua/ wakilnya pada masa yang dikehendaki.

6. Menjalankan ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan
keputusan ujian dalam buku rekod mengajar.

7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan.

8. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan
keputusan mesyuarat panitia.

9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan dan PPD.

10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/ bengkel KH/ Bilik ERT/ Sains Pertanian serta
mengawasi penggunaan peralatan.

11. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang
dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD.
Menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.

12. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata
pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

13. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan
pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 8


14. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan,
memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.

15. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat
Sumber Sekolah.

16. Membantu menguruskan Bank Soalan.

17. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran
dan huraian mata pelajaran berkenaan.

18. Memahami dan mematuhi pekelilingpekeliling dan arahan-arahan yang berkaitan dengan
mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai
iaitu dari segi pengetahuan, pencapaian akademik dan kemahiran yang harus dicapai di akhir
tiap penggal bagi tiap tingkatan.

19. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang kemaskini dan menghantarnya kepada
Pengetua untuk ditandatangani pada masa yang ditetapkan iaitu setiap minggu.

20. Menyediakan rancang pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk
tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut
rancangan pelajaran yang ditetapkan.

21. Menyedia dan memberi latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan
memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan buku latihan pelajar kepada
Pengetua/PKP untuk disemak pada masa yang dikehendaki.

22. Membina soalan ujian atau peperiksaan mengikut JPN.

23. Menjalankan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar dari semasa ke semasa. Merekod
soalan-soalan ujian dan penilaian serta markah ujian tersebut ke dalam buku rekod mengajar.

24. Mengesan kelemahan pelajar dan mengadakan aktiviti pemulihan.

25. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanan
keputusan mesyuarat panitia.

26. Memastikan bukubuku panduan yang digunakan adalah yang diluluskan oleh Kementerian
Pendidikan /Jabatan Pendidikan /PPD.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 9


CARTAORGANISASIINDUK
PANITIABAHASAINGGERIS2017
PENGERUSI
PENGETUA
Tn. Hj. Azilah bin Ahmad

NAIB PENGERUSI
PK PENTADBIRAN
Pn. Hajah Anisah binti Abdullah
PK HEM
Encik Mohd Zulkarnain bin Abdul Wahab
PK KO-KURIKULUM
Pn. Marina binti Ismail

PENYELARAS
GURU KANAN BAHASA
En. Zukelfali bin Hj. Mohamed

KETUA PANITIA
Pn. Juanita binti Jaafar

SETIAUSAHA
Pn. Nor Rafidah binti Mahmud @ Ghazali

AHLI
JAWATANKUASA

GURU MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS


Pn. Norhidayu binti Hussain
Pn. Harnani binti Ismail
Pn. Hjh. Nora binti Md Nor
Pn. Hanisafwa binti Md Hanifah
Pn. Intan Tantiana binti Sulaiman
Pn. Wan Ismaini binti Wan Ismail

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 10


CARTAORGANISASIPANITIABAHASAINGGERIS2017
GURU KANAN BAHASA
EN. ZUKELFALI BIN HJ. MOHAMED

KETUA PANITIA
PN. JUANITA BT JAAFAR

SETIAUSAHA
PN. NOR RAFIDAH BINTI MAHMUD

PENYELARAS TINGKATAN PENYELARAS BILIK SAL PENYELARAS NILAM PENYELARAS ULBS


PN. NOR RAFIDAH BT MAHMUD PN. NORHIDAYU BT HUSSAIN PN. JUANITA BT JAAFAR
TG 1: PN. HARNANI BT ISMAIL
TG 2: PN. HANISAFWA BT MD HANIFAH
TG 3: PN. NORHIDAYU BT HUSSAIN
TG 4: PN. NOR RAFIDAH BT MAHMUD
TG 5: PN. JUANITA BT JAAFAR
MENTOR ETA PENYELARAS BANK SOALAN PENYELARAS AKTIVITI
PN. JUANITA BT JAAFAR PN. NORHIDAYU BT HUSSAIN KO AKADEMIK

CHORAL SPEAKING PUBLIC SPEAKING MINGGU BAHASA


PN. NORHIDAYU BT HUSSAIN PN. WAN ISMAINI BT WAN ISMAIL PN. JUANITA BT JAAFAR

POETRY RECITATION SCRABBLE ENGLISH DAY CHORASICAL SKETCH


PN. HANISAFWA BT MD HANIFAH PN. HARNANI BT ISMAIL PN. NORHIDAYU BT HUSSAIN PN. NOR RAFIDAH BT MAHMUD
PN. HJH NORA BT MD NOR
PN. INTAN TANTIANA BT SULAIMAN

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 11


PROFILGURUBAHASAINGGERIS
MAKLUMATPERIBADI
1 NAMAGURU JUANITABINTIJAAFAR
2 NO.KADPENGENALAN 810709145798
3 TARIKHLAHIR 9JULAI1981
4 TEMPATLAHIR WILAYAHPERSEKUTUAN
5 ALAMATRUMAH 722TAMANBAIDURI2,GELIGABESAR,24000
KEMAMAN,TERENGGANU.
6 NO.TELEFONRUMAH/ /0199804900
BIMBIT
7 TARAFPERKAHWINAN BERKAHWIN

MAKLUMATPROFESIONAL
1 NO.FAILDIRI P.T0101401/129259
2 NAMAJAWATAN GURUPENOLONG
3 GREDJAWATAN DG41
4 TARIKHMULA 3JANUARI2006
BERKHIDMAT
5 KELULUSANAKADEMIK IJAZAHSARJANAMUDA(KEPUJIAN)
MULTIMEDIA
6 INSTITUSI UNIVERSITIUTARAMALAYSIA(UUM)
7 TARIKHMULA/TAMAT 20012003
LATIHAN
8 PENGKHUSUSAN MULTIMEDIA
9 KELULUSANIKHTISAS DIPLOMAPENDIDIKAN
10 MAKTAB/INSTITUSI MAKTABPERGURUANKOTABHARU
11 TAHUNMULA/TAMAT 2005
LATIHAN
12 PENGKHUSUSAN LITERATURE
13 PEMERIKSAKERTAS
TIADA
(JENIS/SUBJEK/TAHUN)

PENGALAMANMENGAJAR
SEKOLAH TAHUN JAWATAN
SMKSULTANISMAILII 20062012 GURUPENOLONG
SMKBUKITKUANG 2013KINI GURUPENOLONG

KURSUSYANGDIHADIRI *(3TAHUNYANGTERKINI)
NAMAKURSUS TAHUN ANJURAN
KURSUSPENINGKATANPDPB.INGGERIS 2014 PPD
KURSUSOPSENGLISHFORM2 2014 PPD
KURSUSCASCADINGCEFR 2016 JPNT

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 12


Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 13
PROFILGURUBAHASAINGGERIS
MAKLUMATPERIBADI
1 NAMAGURU HARNANIBTISMAIL
2 NO.KADPENGENALAN 860326355240
3 TARIKHLAHIR 26MAC1986
4 TEMPATLAHIR PULAUPINANG
5 ALAMATRUMAH 7422JALANPENGKALANSIR,24000
KEMAMAN,TERENGGANU.
6 NO.TELEFONRUMAH/ /0165592081
BIMBIT
7 TARAFPERKAHWINAN BERKAHWIN

MAKLUMATPROFESIONAL
1 NO.FAILDIRI P.T0101401/36160
2 NAMAJAWATAN GURUPENOLONG
3 GREDJAWATAN DG41
4 TARIKHMULA 27JANUARI2014
BERKHIDMAT
5 KELULUSANAKADEMIK IJAZAHSARJANAMUDA(KEPUJIAN)
PENGURUSANPELANCONGAN
6 INSTITUSI UNIVERSITIUTARAMALAYSIA(UUM)
7 TARIKHMULA/TAMAT 20062008
LATIHAN
8 PENGKHUSUSAN
9 KELULUSANIKHTISAS DIPLOMAPENDIDIKAN
10 MAKTAB/INSTITUSI UNIVERSITIPENDIDIKANSULTANIDRIS
11 TAHUNMULA/TAMAT 2012
LATIHAN
12 PENGKHUSUSAN EKONOMIRUMAHTANGGA
13 PEMERIKSAKERTAS
TIADA
(JENIS/SUBJEK/TAHUN)

PENGALAMANMENGAJAR
SEKOLAH TAHUN JAWATAN
SMKARAU 2014 GURUPENOLONG
SMKBUKITKUANG 2015KINI GURUPENOLONG

KURSUSYANGDIHADIRI *(3TAHUNYANGTERKINI)
NAMAKURSUS TAHUN ANJURAN
KURSUSOPSENGLISHFORM1&FORM2 2015 PPD
KURSUSPENINGKATANDLMPDPBAHASAINGGERIS 2016 PPD
KURSUSCEFR 2016 PPD
BENGKELHEBATPISA 2016 JPNT

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 14


Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 15
PROFILGURUBAHASAINGGERIS
MAKLUMATPERIBADI
1 NAMAGURU NORHIDAYUBINTIHUSSAIN
2 NO.KADPENGENALAN 850928115368
3 TARIKHLAHIR 28.09.1985
4 TEMPATLAHIR KEMASIK,TERENGGANU.
5 ALAMATRUMAH PT9051PERUMAHANBERISNENAS1,
24100KIJAL,KEMAMAN,TERENGGANU.
6 NO.TELEFONRUMAH/ 098585524,0133415956
BIMBIT
7 TARAFPERKAHWINAN BERKAHWIN

MAKLUMATPROFESIONAL
1 NO.FAILDIRI P.T0101401/34487
2 NAMAJAWATAN GURUPENOLONG
3 GREDJAWATAN DG41
4 TARIKHMULA 27.09.2010
BERKHIDMAT
5 KELULUSANAKADEMIK IJAZAHSARJANAMUDASAINS(FIZIK)
6 INSTITUSI UNIVERSITIKEBANGSAANMALAYSIA(UKM)
7 TARIKHMULA/TAMAT 20042007
LATIHAN
8 PENGKHUSUSAN FIZIK
9 KELULUSANIKHTISAS DIPLOMAPENDIDIKANLEPASANIJAZAH
10 MAKTAB/INSTITUSI UNIVERSITIISLAMANTARABANGSA
11 TAHUNMULA/TAMAT 2009
LATIHAN
12 PENGKHUSUSAN TESL
13 PEMERIKSAKERTAS

(JENIS/SUBJEK/TAHUN)

PENGALAMANMENGAJAR
SEKOLAH TAHUN JAWATAN
SMKAYERPUTEH 20102012 GURUPENOLONG
SMKBUKITKUANG 2012KINI GURUPENOLONG

KURSUSYANGDIHADIRI *(3TAHUNYANGTERKINI)
NAMAKURSUS TAHUN ANJURAN
KURSUSPENINGKATANPDPBAHASAINGGERIS 2016 PPD
KURSUSCEFR 2016 PPD

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 16


Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 17
PROFILGURUBAHASAINGGERIS
MAKLUMATPERIBADI
1 NAMAGURU NORRAFIDAHBINTIMAHMUD@GHAZALI
2 NO.KADPENGENALAN 770114025478
3 TARIKHLAHIR 14/01/1977
4 TEMPATLAHIR ALORSETAR,KEDAH
5 ALAMATRUMAH LOT4546,TAMANILHAM,JALANTATI,
KAMPUNGPANCHUR,24000TELUKKALONG
6 NO.TELEFONRUMAH/ 0169212234
BIMBIT
7 TARAFPERKAHWINAN BERKAHWIN

MAKLUMATPROFESIONAL
1 NO.FAILDIRI P.T0101401/30364
2 NAMAJAWATAN PPPS
3 GREDJAWATAN DG44
4 TARIKHMULA 02.01.2004
BERKHIDMAT
5 KELULUSANAKADEMIK BSc.Hons
6 INSTITUSI UNIVERSITISAINSMALAYSIA
7 TARIKHMULA/TAMAT 19952000
LATIHAN
8 PENGKHUSUSAN HOUSING,BUILDING&PLANNING
9 KELULUSANIKHTISAS DIPLOMAPENDIDIKAN
10 MAKTAB/INSTITUSI MAKTABPERGURUANKOTABHARU
11 TAHUNMULA/TAMAT 20022003
LATIHAN
12 PENGKHUSUSAN TESL
13 PEMERIKSAKERTAS MUET(SPEAKING2005/2006)
(JENIS/SUBJEK/TAHUN) PMR,SPM(20072013)

PENGALAMANMENGAJAR
SEKOLAH TAHUN JAWATAN
MATRIKULASIJOHOR 20042006 PPPS
SMKSULTANISMAIL2 20062013 PPPS
SMKBUKITKUANG 2014KINI PPPS

KURSUSYANGDIHADIRI *(3TAHUNYANGTERKINI)
NAMAKURSUS TAHUN ANJURAN

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 18


Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 19
PROFILGURUBAHASAINGGERIS
MAKLUMATPERIBADI
1 NAMAGURU NORABINTIMDNOR
2 NO.KADPENGENALAN 700304045206
3 TARIKHLAHIR 04/03/1970
4 TEMPATLAHIR MELAKA
5 ALAMATRUMAH PT11465,JLNMEDANG,KGMAKCHILIPAYA,
24000KEMAMAN
6 NO.TELEFONRUMAH/ 0139960512
BIMBIT
7 TARAFPERKAHWINAN BERKAHWIN

MAKLUMATPROFESIONAL
1 NO.FAILDIRI PT0101401/18955
2 NAMAJAWATAN GURUPENOLONG
3 GREDJAWATAN DG44
4 TARIKHMULA 06/01/1997
BERKHIDMAT
5 KELULUSANAKADEMIK IJAZAHSARJANAMUDASAINSBIOLOGI
6 INSTITUSI UNIVERSITISAINSMALAYSIA
7 TARIKHMULA/TAMAT 19901994
LATIHAN
8 PENGKHUSUSAN BIOLOGY
9 KELULUSANIKHTISAS KURSUSPERGURUANLEPASANIJAZAH(KPLI)
10 MAKTAB/INSTITUSI MAKTABPERGURUANPEREMPUANMELAYU
MELAKA
11 TAHUNMULA/TAMAT 1996
LATIHAN
12 PENGKHUSUSAN SAINS
13 PEMERIKSAKERTAS
BIOLOGYKERTAS3
(JENIS/SUBJEK/TAHUN)

PENGALAMANMENGAJAR
SEKOLAH TAHUN JAWATAN
SMKSULTANISMAILKEMAMAN 19972012 GURUPENOLONG
SMKBUKITKUANG 2013KINI GURUPENOLONG

KURSUSYANGDIHADIRI *(3TAHUNYANGTERKINI)
NAMAKURSUS TAHUN ANJURAN

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 20


Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 21
PROFILGURUBAHASAINGGERIS
MAKLUMATPERIBADI
1 NAMAGURU HANISAFWABINTIMDHANIFAH
2 NO.KADPENGENALAN 781124115198
3 TARIKHLAHIR 24/11/1978
4 TEMPATLAHIR KUALATERENGGANU
5 ALAMATRUMAH PT17445,JALANSELIMBAR,MAKCHILI,
CHUKAIKEMAMAN
6 NO.TELEFONRUMAH/
0199131104
BIMBIT
7 TARAFPERKAHWINAN BERKAHWIN

MAKLUMATPROFESIONAL
1 NO.FAILDIRI 0101401/31016
2 NAMAJAWATAN GURUPENOLONG
3 GREDJAWATAN DG44
4 TARIKHMULA
03/01/2007
BERKHIDMAT
5 KELULUSANAKADEMIK IJAZAHSARJANAMUDAKEJURUTERAAN
AWAM
6 INSTITUSI UNIVERSITIPUTRAMALAYSIA
7 TARIKHMULA/TAMAT
LATIHAN 19972001

8 PENGKHUSUSAN KEJURUTERAANAWAM
9 KELULUSANIKHTISAS KPLI
10 MAKTAB/INSTITUSI IPGBATURAKIT
11 TAHUNMULA/TAMAT
2006
LATIHAN
12 PENGKHUSUSAN FIZIK/MAT,TAMBAH
13 PEMERIKSAKERTAS
SPM/FIZIK3/20092012,SPM/FIZIK2/2016
(JENIS/SUBJEK/TAHUN)

PENGALAMANMENGAJAR
SEKOLAH TAHUN JAWATAN
SMKTAMANMELAWATI 2007 GAB
SMKKIJAL 20082015 GDM
SMKBUKITKUANG 2016KINI GDM

KURSUSYANGDIHADIRI *(3TAHUNYANGTERKINI)
NAMAKURSUS TAHUN ANJURAN
KURSUSCEFR 2016 PPD

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 22


Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 23
PROFILGURUBAHASAINGGERIS
MAKLUMATPERIBADI
1 NAMAGURU INTANTANTIANABTSULAIMAN
2 NO.KADPENGENALAN 870304115210
3 TARIKHLAHIR 04/03/1987
4 TEMPATLAHIR TERENGGANU
5 ALAMATRUMAH LOT8623LORONGRENGAS,TAMAN
PERUMAHANSEJAHTERA2,BUKITKUANG
24000KEMAMANTERENGGANU
6 NO.TELEFONRUMAH/
0149091467
BIMBIT
7 TARAFPERKAHWINAN BERKAHWIN

MAKLUMATPROFESIONAL
1 NO.FAILDIRI 0101401/36344
2 NAMAJAWATAN GURUPENOLONG
3 GREDJAWATAN DG41
4 TARIKHMULA
22NOVEMBER2010
BERKHIDMAT
5 KELULUSANAKADEMIK IJAZAHSARJANAMUDAPENDIDIKAN
6 INSTITUSI UNIVERSITISAINSMALAYSIA
7 TARIKHMULA/TAMAT
2006/2010
LATIHAN
8 PENGKHUSUSAN KIMIA
9 KELULUSANIKHTISAS
10 MAKTAB/INSTITUSI
11 TAHUNMULA/TAMAT

LATIHAN
12 PENGKHUSUSAN
13 PEMERIKSAKERTAS

(JENIS/SUBJEK/TAHUN)

PENGALAMANMENGAJAR
SEKOLAH TAHUN JAWATAN
SMKTINGGIST.DAVIDMELAKA 20102016 GAB
SMKBUKITKUANG 2016KINI GAB

KURSUSYANGDIHADIRI *(3TAHUNYANGTERKINI)
NAMAKURSUS TAHUN ANJURAN
KURSUSCPD 2015 KPM

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 24


Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 25
PROFILGURUBAHASAINGGERIS
MAKLUMATPERIBADI
1 NAMAGURU WANISMAINIBINTIWANISMAIL
2 NO.KADPENGENALAN 840406115142
3 TARIKHLAHIR 6/4/1984
4 TEMPATLAHIR KIJAL
5 ALAMATRUMAH 12614,KG.TITIANBERAYUN,24100KIJAL,
KEMAMAN,TERENGGANU.
6 NO.TELEFONRUMAH/

BIMBIT
7 TARAFPERKAHWINAN BERKAHWIN

MAKLUMATPROFESIONAL
1 NO.FAILDIRI 0101401/36391
2 NAMAJAWATAN GURUPENOLONG
3 GREDJAWATAN DG41
4 TARIKHMULA
19/7/2010
BERKHIDMAT
5 KELULUSANAKADEMIK IJAZAHSARJANAMUDAPENDIDIKAN
6 INSTITUSI UPSI
7 TARIKHMULA/TAMAT
20062009
LATIHAN
8 PENGKHUSUSAN IT/MATEMATIK
9 KELULUSANIKHTISAS
10 MAKTAB/INSTITUSI
11 TAHUNMULA/TAMAT

LATIHAN
12 PENGKHUSUSAN
13 PEMERIKSAKERTAS

(JENIS/SUBJEK/TAHUN)

PENGALAMANMENGAJAR
SEKOLAH TAHUN JAWATAN
SmkBatuLintang,Kuching 20102013
StJohn'sInstitution,Kl 20142016
SmkBukitKuang,Kemaman 2017KINI

KURSUSYANGDIHADIRI *(3TAHUNYANGTERKINI)
NAMAKURSUS TAHUN ANJURAN
Penggunaanhpyesaltitude 2017 PPD
PengurusanIctsekolah 2016 PPD
AplikasiKBAT&ithinkdlmsubjeksejarah 2015 PPD

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 26


Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 27
RUMUSANMAKLUMATGURU
PANITIABAHASAINGGERIS

MENGAJAR PEMERIKSA PENGALAMAN


MATA TINGKATAN (M/P:Kertas) MENGAJAR
BIL NAMA GURU NO. K/P GRED OPSYEN
PELAJARAN YANG DIAJAR B. INGGERIS
(TAHUN)

1. JUANITA BT JAAFAR 810709-14-5798 DG 41 TESL/KPLI B. INGGERIS 5A/5C/5F/4D/4E BI 1/SPM 12 TAHUN

BI 1/ SPM
NOR RAFIDAH BT BI 2/ SPM
2. 770114-02-5478 DG 44 TESL/KPLI B. INGGERIS 5B/5D/5E/4B/4F 14 TAHUN
MAHMUD@GHAZALI BI 2/PMR
MUET 800/2

3. NORHIDAYU BT HUSSAIN 850928-11-5368 DG 41 TESL/DPLI B. INGGERIS 4A/4C/3A/3C/3D - 8 TAHUN

B. INGGERIS
4. HARNANI BT ISMAIL 860326-35-5240 DG 41 ERT/DPLI 3AA//3B/1AA/1A - 4 TAHUN
ERT

BIOLOGI
5. HJH NORA BT MD. NOR 700304-04-5206 DG 44 BIO/ KPLI SAINS 1A/1B/1D - 8 TAHUN
B. INGGERIS

HANISAFWA BINTI MD FIZIK/ ADD B. INGGERIS


6. 781124-11-5198 DG 44 2AA/2A - 1 TAHUN
HANIFAH MATH FIZIK

INTAN TANTIANA BT B. INGGERIS


7. 870304-11-5210 DG 41 KIMIA 2B/2C - > 1 TAHUN
SULAIMAN KIMIA

B. INGGERIS
WAN ISMAINI BT WAN
8. 840406115142 DG 41 IT/MATE ASK 1C/1E/2D - >1 TAHUN
ISMAIL
ICTL

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 20


JADUAL PENILAIAN BERSEPADU PPP / PENCERAPAN PDP
/ BUKU LATIHAN MURID
BIL NAMA GURU PENCERAP
1. JUANITA BINTI JAAFAR GKMP BAHASA

2. NOR RAFIDAH BINTI MAHMUD GKMP BAHASA

3. NORHIDAYU BINTI HUSSAIN GKMP BAHASA

GKMP TEKNIK &


4. HARNANI BINTI ISMAIL
VOKASIONAL

5. NORA BINTI MD NOR GKMP SAINS & MATEMATIK

INTAN TANTIANA BINTI


6. PK KOKURIKULUM
SULAIMAN

7. HANISAFWA BINTI MD HANIFAH GKMP SAINS & MATEMATIK

8. WAN ISMAINI BINTI WAN ISMAIL GKMP SAINS & MATEMATIK

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit Kuang Mukasurat 21


JADUALPENYEDIA/PENYELARAS
KERTASSOALANBAHASAINGGERIS
PANITIABAHASAINGGERIS

PEPERIKSAAN TINGKATA TINGKATAN TINGKATAN TINGKATAN TINGKATA


/UJIAN N1 2 3 4 N5

PN.INTAN
TOV PN.HARNANI PN.NORHIDAYU PN.NORRAFIDAH
TANTIANA

OTI1/
PERTENGAHA PN.NORA PN.HANISAFWA PN.NORHIDAYU PN.NORRAFIDAH
NTAHUN
OTI2/ PN.WAN PN.INTAN
PN.NORHIDAYU PN.NORRAFIDAH
AKHIRTAHUN ISMAINI TANTIANA

OTI3/

PERCUBAAN

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit Kuang Mukasurat 22


PANITIA BAHASA INGGERIS
SENARAI GURU YANG MENGAJAR MENGIKUT TINGKATAN

KELAS

1KAA 1AMAN 1BAKTI 1CAHAYA 1DAMAI 1EHSAN


1
PN.HARNANI PN.HJH.NORA PN.HJH.NORA PN.WANISMAINI PN.HJH.NORA PN.WANISMAINI

2KAA 2AMAN 2BAKTI 2CAHAYA 2DAMAI


2 PN.INTAN PN.INTAN
PN.HANISAFWA PN.HANISAFWA PN.WANISMAINI
TANTIANA TANTIANA
TINGKATAN

3KAA 3AMAN 3BAKTI 3CAHAYA 3DAMAI


3
PN.HARNANI PN.NORHIDAYU PN.HARNANI PN.NORHIDAYU PN.NORHIDAYU

4AMAN 4BAKTI 4CAHAYA 4DAMAI 4EHSAN 4FAJAR


4
PN.NORHIDAYU PN.NORRAFIDAH PN.NORHIDAYU PN.JUANITA PN.JUANITA PN.NORRAFIDAH

5AMAN 5BAKTI 5CAHAYA 5DAMAI 5EHSAN 5FAJAR


5
PN.JUANITA PN.NORRAFIDAH PN.JUANITA PN.NORRAFIDAH PN.NORRAFIDAH PN.JUANITA

PENCAPAIANPANITIABAHASAINGGERIS
DALAMPEPERIKSAANAWAM

PENILAIANMENENGAHRENDAH(PMR)TAHUN2013

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 23


JUM.LULUS
BIL A B C D E GPMP
(A+B+C+D)
CALON
BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL. % BIL %
115 7 6.1 16 13.9 16 13.9 19 16.5 57 49.6 58 50.4 3.9

PENTAKSIRANTINGKATAN3(PT3)

UJIANBERTULIS

TIDA
CALO %
JUMLA K GPM
TAHU N GRED % LUL
H HAD P
N HADI US
CALON IR
R
A % B % C % D % E % F %
0.9 0.9 3.7 13.0 75.7 0.9 24.3
2014 108 107 1 1 4 6 5.61 14 81 1 5.56
3 3 4 8 0 3 0
0.7 6.8 9.9 10.6 13.7 58.0 1.5 41.9
2015 133 131 1 9 13 14 18 76 2 5.04
6 7 2 9 4 2 0 8
1.5 3.7 6.7 13.5 16.5 57.8 2.2 42.1
2016 136 133 2 5 9 18 22 77 3 5.14
0 6 7 3 4 9 1 1

UJIANLISAN

TIDA
JUML CALO %
K GPM
TAHU AH N GRED % LUL
HAD P
N CALO HADI US
IR
N R
A % B % C % D % E % F %
0.9 6.6 13.2 22.6 52.8 1.8 47.1
2014 108 106 1 7 4 3.77 14 24 56 2 5.08
4 0 1 4 3 5 7
4.6 4.6 14.7 20.9 45.7 3.0 54.2
2015 133 129 6 6 12 9.30 19 27 59 4 4.80
5 5 3 3 4 1 6
4.4 5.2 10.4 23.8 22.3 33.5 1.4 66.4
2016 136 134 6 7 14 32 30 45 2 4.55
8 2 5 8 9 8 7 2

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 25


SIJILPELAJARANMALAYSIA(SPM)

BIL %
TAHUN CALO A+ A A- B+ B C+ C D E G LULU GPMP
N S
64.6
2014 83 0 0 0 0 1 2 8 18 24 29 7.82
3
63.8
2015 75 0 1 1 1 4 7 4 16 12 26 7.26
9
64.2
2016 95 0 0 3 3 1 6 8 19 21 34 7.41
1
ETR 65.3
104 0 2 3 6 7 9 12 6 23 36 6.93
2017 8
SENARAIBUKUTEKSBAHASAINGGERIS

TINGKATAN TAJUK BUKU PENERBIT

ENGLISH FORM 1 PENERBITAN PELANGI S/B

KING ARTHUR SYARIKAT HARFA S/B


1 POETRY FOR PLEASURE EVERBEST MEDIA

FAIRS FAIR ABADI ILMU S/B

ENGLISH FORM 2 ELITEGUH INDUSTRIES S/B


2
POETRY FOR PLEASURE EVERBEST MEDIA

SHORT STORY ARENA MINISTRY OF EDUCATION


MALAYSIA

ONE THOUSAND DOLLARS AND MINISTRY OF EDUCATION


OTHER PLAYS MALAYSIA

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 26


STUDENTS HANDBOOK FORM 2 MINISTRY OF EDUCATION
MALAYSIA
ENGLISH FORM 3 ELITEGUH INDUSTRIES S/B

3 POETRY FOR PLEASURE EVERBEST MEDIA

WE DIDNT MEAN TO GO TO SEA ZIRWAN S/B


ENGLISH FORM 4 PENERBITAN MEGA SETIA

FIVE SHORT PLAYS SYARIKAT HARFA SDN BHD

LEAVING NO FOOTPRINT ZIRWAN SDN BHD


4
CHANGING THEIR SKIES ZIRWAN SDN BHD

A POISON TREE DANALIS DISTRIBUTORS


S/B
ENGLISH FORM 5 PGI CIPTA SDN BHD

SING TO THE DAWN UBSM S/B


5
A POISON TREE DANALIS DISTRIBUTORS
S/B

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 26


SENARAIBUKURUJUKANBAHASAINGGERIS

TINGKATAN JUDULBUKU PENERBIT


SpotOn:EnglishModelCompositions&
OxfordFajarSdnBhd
Summaries
PraktisTopikPT3BahasaInggerisForm1 SasbadiSdnBhd
1 UnderstandingNewLit:SelectedPoems,Short PenerbitanPelangiSdn
StoryandGraphicNovelKingArthur Bhd
KunciEmasKBSM:Grammar&Vocabulary
SasbadiSdnBhd
Form1,2and3
OralProficiencyinEnglishforSecondary
MinistryofEducation
Schools(OPSEnglish)Form2Teachers
Malaysia
Companion
SpotOn:EnglishModelCompositions&
2 OxfordFajarSdnBhd
Summaries
UnderstandingLiteratureSeries:Poems,Short MinistryofEducation
StoriesandDrama Malaysia
PraktisTopikPT3BahasaInggerisForm2 SasbadiSdnBhd
KertasModelPT3BahasaInggeris MBPPublicationsSdnBhd
PenilaianTopikBijakPT3BahasaInggeris
SasbadiSdnBhd
Tingkatan1hingga3
KunciEmasKBSM:Grammar&Vocabulary SasbadiSdnBhd
3
SpotOn:EnglishModelCompositions&
OxfordFajarSdnBhd
Summaries
UnderstandingNewLit:SelectedPoemsand PenerbitanPelangiSdn
NovelWeDidntMeantogotoSea Bhd
4 UnderstandingLiteratureSeries:ACollection OxfordFajarSdnBhd
ofPoems,ShortStoriesandDrama

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 27


ModelCompositionandSummariesforSPM
OxfordFajarSdnBhd
1119English
RevisionGuide:EssentialEnglishforSPM PearsonMalaysiaSdnBhd
KertasSoalanPeperiksaanTahunTahunLepas
SasbadiSdnBhd
SPMBahasaInggeris
ModelCompositionandSummariesforSPM
OxfordFajarSdnBhd
1119English
PenerbitIlmuBaktiSdn
5 KertasModelSPMBahasaInggeris
Bhd
UnderstandingNewLit:SelectedPoemsand PenerbitanPelangiSdn
NovelSingtotheDawn Bhd

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 28


PERANCANGAN KEWANGAN TAHUN 2017
PANITIA BAHASA INGGERIS

ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN PERBELANJAAN


BI BI
L TAJUK PENDAPATAN RM L TAJUK PERBELANJAAN RM
1 Baki dari tahun 2016 6.71 1 Alatan BBM 515.42
2 Peruntukan PCG 2017 2570.40 2 Program Peningkatan Prestasi Mata Pelajaran 515.42
3 Buku-Buku Latihan dan Rujukan 773.13
4 Hadiah galakan dan pencapaian pelajar 438.11
5 Belanja Percetakan BBM dan Sijil Panitia 257.71
6 Baki tahun 2015 (kurang 5%) 77.31

JUMLAH 2577.11 JUMLAH 2577.11

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 29


PERANCANGANAKTIVITIPANITIABAHASAINGGERIS2017

Masa/Tarikh
Bil. Aktiviti Kumpulan Sasaran Tindakan
Cadangan
Januari,Mac,
1. Mesyuarat Panitia Semua guru BI S/U Panitia
Jun,Sept

Seminar/Bengkel Mata KP &


2. April, November Pelajar Ting. 5
Pelajaran SPM Semua guru MP Ting. 5

Seminar/Bengkel Mata KP & Semua guru MP


3. Mac, Jun Pelajar Ting. 3
Pelajaran PT3 Ting. 3

Penyelaras T.5 &


4. Kelas HALUS SPM September November Pelajar Ting. 5
Semua guru MP Ting. 5

Penyelaras T.3 & Semua


5. Kelas HALUS PT3 September Pelajar Ting. 3
guru MP Ting. 3

6. Kelas Tambahan PT3 Februari Oktober Pelajar Ting. 3 Semua guru MP Ting. 3

7. Kelas Tambahan SPM Februari November Pelajar Ting. 5 Semua guru MP Ting. 5

Program Bacaan Ringan DEAR Februari Oktober Pn. Norhidayu & Semua
8. Pelajar Ting. 1 -5
(Drop Everything And Read) guru B. Inggeris

Februari Oktober ETA & Semua guru B.


9. English Day Pelajar Ting. 1 - 5
(setiap hari Rabu) Inggeris

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 30


KP & Semua guru B.
10. Minggu Bahasa April Pelajar Ting 1 - 5
Inggeris
Kursus Dalaman (LADAP) Mac, Jun, September KP/
11. Peningkatan Profesional Guru- (dan berdasarkan tarikh Semua Guru BI Guru-guru yang
guru B.Inggeris kursus) menghadiri kursus

12. PLC Activity Mac Oktober Semua guru BI GKMP Bahasa/KP

13. English Camps (ETA) Februari - Oktober Pelajar Ting 1 - 5 KP / Mentor/ ETA

14. English Corner Februari - Oktober Pelajar Ting. 1 5 ETA

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 31


CARTAGANTAKTIVITIPANITIABAHASAINGGERIS2017

BULAN
AKTIVITI
J F M A M J J O S O N
1 MESYUARAT PANITIA
SEMINAR/ BENGKEL MATA PELAJARAN
2
SPM
SEMINAR/ BENGKEL MATA PELAJARAN
3
PT3
4 KELAS HALUS SPM

5 KELAS HALUS PT3

6 KELAS TAMBAHAN PT3

7 KELAS TAMBAHAN SPM

8 PROGRAM BACAAN RINGAN (DEAR)

9 WEDNESDAY IS ENGLISH DAY

10 MINGGU BAHASA

11 LADAP / IN-HOUSE TRAINING

12 PLC ACTIVITY

13 ENGLISH CAMP (ETA PROGRAMME)

14 ENGLISH CORNER

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 29


Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 30
PERANCANGAN STRATEGIK

2014 2018

PANITIA BAHASA INGGERIS

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 30


PELANSTRATEGIKPANITIABAHASAINGGERIS20142018

BIL ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN


1 Meningkat Pelajar tidak mempunyai Melahirkan pelajar Memperbanyakkan Peningkatan peratus
penguasaan perbendaharaan kata BI yang boleh bertutur aktiviti perbincangan dan lulus pencapaian BI
penggunaan BI yang baik dan dan menulis pembentangan dalam dalam setiap OTI
pelajar menghadapi masalah menggunakan BI P&P Pencapaian sekurang-
dalam pertuturan dan dengan baik atau Menyediakan aktiviti- kurang nya tahap C
penulisan. sekurang-kurangnya aktiviti yang dalam PLBS / ULBS.
di tahap menggalakkan pelajar Pencapaian sekurang-
memuaskan. berkomunikasi dalam kurangnya band 2 dalam
Bahasa Inggeris seperti PBS.
simulasi, role play, Jumlah bilangan
memberi pendapat dan kehadiran dan
dialogue. penyertaan murid
Meningkatkan semasa aktiviti
penglibatan murid dalam dijalankan.
aktiviti sokongan BI Dapat membentuk
seperti English week sekurang-kurang 2
dan ELS pasukan bahas dan
Menubuhkan kelab mempunyai sekurang
bahas dan pidato kurangnya 3 orang
Bahasa Inggeris. pemidato bahasa
Pelancaran Inggeris.
Wednesday is English Penggunaan Bahasa
Day Inggeris dalam pergaulan

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 31


BIL ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
dan aktiviti tidak formal
sepanjang hari semasa
berada di sekolah.
2 Meningkatkan Pelajar aras sederhana Melahirkan ramai Bengkel menjawab soalan
pencapaian mempunyai kemahiran calon yang PMR
Peratusan A tatabahasa dan mendapat A. Bengkel menjawab soalan
dan peratusan kemahiran menulis yang Mengurangkan SPM
bilangan lulus terhad. peratusan gagal Kelas Tambahan untuk
dalam setiap Pelajar lemah tidak dikalangan pelajar pelajar ELIT PMR dan
peperiksaan menjawab soalan lemah. SPM
awam ( PMR & terutamanya dibahagian Membuat sekurang
SPM ) penulisan. kurangnya satu karangan
setiap minggu.

3 Meningkatkan Pelajar lemah tidak Membantu pelajar Pelancaran Wednesday is Penyertaan pelajar dalam
perbendaharaa berminat untuk memberi untuk memahami English day. quiz learn a word a day.
n kata Bahasa sepenuh perhatian Bahasa Inggeris dan Learn A Word A Day Pelajar menunjukkan minat
Inggeris terhadap P&P kerana seterusnya berminat English week untuk menggunakan
dikalangan masalah pemahaman. untuk English camp Bahasa Inggeris semasa
pelajar Pelajar di tahap lemah menggunakannya berurusan dengan guru
tidak menjawab soalan dalam aktiviti harian Bahasa Inggeris
peperiksaan dan latihan mereka Peningkatan peratus lulus
Bahasa Inggeris kerana Membantu pelajar pencapaian BI dalam setiap
OTI
tidak memahami soalan untuk lulus dalam
yang diberi. peperiksaan

Memberi persediaan
kepada pelajar untuk
kegunaan dimasa
hadapan
terutamanya dalam
bidang kerjaya dan
komunikasi.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 32


BIL ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN

4 Meningkatkan Pelajar mempunyai Memberi Program nilam Pelajar dapat menggunakan


minat membaca pengetahuan tatabahasa pendedahan kepada Program DR1P( Drop tatabahasa yang betul
bahan bacaan dan perbendaharaan pelajar mengenai Everything and Read One semasa menulis karangan
dalam Bahasa kata yang terhad. penggunaan Page ) Bahasa Inggeris.
Inggeris di Pelajar tidak boleh tatabahasa yang Reading Aloud semasa Pelajar dapat menyebut
kalangan menyebut perkataan betul. P&P perkataan Bahasa Inggeris
pelajar Bahasa Inggeris dengan Membantu pelajar Perbanyakkan bahan dengan sebutan yang betul
bacaan yang menarik di semasa membaca dan
betul. menyebut perkataan
bilik SAL. bertutur.
Pelajar mempunyai BI dengan betul.
Pelajar dapat memberi idea
pengetahuan umum Membantu pelajar
yang matang semasa
yang cetek. menambah menulis karangan BI
pengetahuan umum
seterusnya
mengayakan
penguasaan BI.

5 Meningkat Guru-guru bukan opsyen Membina keyakinan Mengadakan kursus Guru mempunyai keyakinan
kemahiran mempunyai pendedahan guru bukan opsyen pedagogi Bahasa Inggeris dalam mengendalikan P&P
pengajaran guru pedagogi pengajaran untuk menggunakan untuk grammar, listening dan menyampaikan P&P
Bahasa Inggeris yang Bahasa Inggeris di skill, speaking skill, writing dengan menggunakan
terhad . tahap yang maksima skill and literature. Bahasa Inggeris di tahap
Guru bukan opsyen dalam P&P. Mengadakan kursus cara semaksima mungkin.
mempunyai keyakinan Memberi menanda kertas Bahasa Peningkatan peratus lulus BI
Inggeris paper 1( PMR )
yang terhad dalam pendedahan yang di kelas kelas yang diajar
Mengadakan kursus cara
menggunakan meluas tentang oleh guru bukan opsyen.
menanda kertas Bahasa
perantaraan Bahasa pedagogi
Inggeris paper 1 & 2 (SPM)
Inggeris semasa P&P. pengajaran BI
Mengaktifkan program
mentor mentee.

6 Meningkatkan Pelajar aras sederhana Memberi Memperbanyakkan aktiviti


peratus mempunyai kemahiran pendedahan yang bertutur di dalam kelas.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 33


BIL ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
pencapaian tatabahasa, kemahiran secukupnya kepada Mengadakan bengkel
Band 6 dan menulis dan lisan yang pelajar agar mereka aktiviti yang memerlukan
pencapaian terhad. dapat menguasai pelajar menggunakan
minima Band 2 Pelajar lemah malu kemahiran menulis, kemahiran lisan, membaca
di dalam untuk bertutur dalam membaca, dan menulis.
Penilaian Bahasa Inggeris dan mendengar dan juga Membuat latihan
Berasaskan mempunyai kemahiran bertutur. mengarang sekurang-
kurangnya sekali
Sekolah (PBS) menulis dan membaca
seminggu.
yang sangat terhad. Membolehkan
pelajar membuat
projek mini dan
major PBS dengan
baik.

Memberi persediaan
kepada pelajar untuk
kegunaan dimasa
hadapan
terutamanya dalam
bidang kerjaya dan
komunikasi.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 34


PELANTAKTIKALPANITIABAHASAINGGERIS2017

Matlamat/ Kumpulan Indikator


Bil Program Objektif Deskripsi Tarikh Kos TOV ETR / KPI
Strategik Sasaran Pencapaian

1 Merealisasikan Murid English in Camp Membantu pelajar Program ini akan Tingkatan 1,2 Mac, Waran 0 Sekurang- Penglibatan
Yang Berkemahiran meningkatkan membolehkan dan 4 April, ETA kurangnya 3 pelajar
Berfikir keyakinan dan pelajar Julai kali setahun.
(PPPM) penguasaan mempraktikkan
Transformasi Bahasa Inggeris. kemahiran Bahasa
Kemenjadian murid Inggeris merentas
(MTP) subjek dalam
suasana yang
seronok dan santai.

2 Merealisasikan Murid Bengkel Memberi Pemeriksa yang Calon PT3 Mac - RM400 Markah Peningkatan Peningkatan
Yang Berkemahiran menjawab pendedahan berpengalaman akan Calon SPM Oktober pencapaian markah markah
Berfikir soalan PT3 dan kepada pelajar dijemput untuk Bahasa pencapaian pencapaian
(PPPM) SPM. mengenai teknik memberi ceramah Inggeris dalam dalam
Transformasi -teknik menjawab teknik menjawab dalam peperiksaan peperiksaan
Kemenjadian murid peperiksaan soalan PT3/SPM. peperiksaan pertengahan pertengahan
(MTP) disamping TOV. tahun dan tahun dan trial.
meningkatkan percubaan
kecemerlangan
dan peratusan
lulus.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 35


3 Merealisasikan Murid Language Week Menggalakkan Language Week ini Semua April RM400 0 Peningkatan Jumlah
Yang Berkemahiran pelajar akan diadakan Pelajar dalam penglibatan
Berfikir menggunakan selama seminggu. penglibatan pelajar.
(PPPM) Bahasa Inggeris Sepanjang pelajar dalam
Transformasi melalui aktiviti ko Language week, aktiviti yang
Kemenjadian murid akademik. pelbagai aktiviti ko- diadakan.
(MTP) akademik akan
dijalankan. Aktiviti
cadangan adalah
seperti berikut:-
public speaking,
spelling it right,
essay writing, word
puzzle, star talent dll.
4 Merealisasikan Bengkel Memberi Penceramah akan Semua guru Feb - RM500 0 2 bengkel Penglibatan
Perlaksanaan peningkatan pendedahan terkini dijemput untuk Bahasa Okt setahun guru
Berkecekapan Tinggi P&P BI. P&P kepada guru- mengendalikan Inggeris
MTP - Transformasi guru bagi program ini bagi
Guru membantu guru mendedahkan teknik
menjayakan P&P - teknik P&P yang
didalam kelas boleh membantu
dengan guru terutama guru
menggunakan bukan opsyen.
pendekatan yang
menarik.
5 Merealisasi Murid Yang English Day Menggalakkan Setiap pagi Rabu Semua Feb - RM400 Bilangan Peningkatan Peningkatan
Berpengetahuan(PPPM) pelajar pelajar terpilih akan Pelajar Nov pelajar yang bilangan bilangan
Transformasi menggunakan mengadakan berinteraksi pelajar yang pelajar yang
Kemenjadian guru Bahasa Inggeris persembahan dengan berinteraksi berinteraksi
(MTP) pada setiap hari singkat semasa menggunakan menggunakan menggunakan
Rabu. perhimpunan. Warga Bahasa Bahasa Bahasa
BuKSeS juga Inggeris. Inggeris. Inggeris
digalakkan untuk
berinteraksi dalam
Bahasa Inggeris
pada hari tersebut.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 36


6 Merealisasikan Akses Professional Perkongsian teknik PLC akan dijalankan Semua guru Jan - - 0 2 aktiviti Penglibatan
Kepada Pendidikan Learning PdP yang secara berkala bagi Bahasa Nov setahun guru
MTP - Transformasi Community berkesan berkongsi pendapat Inggeris
Guru (PLC) dikalangan guru dan teknik
pengajaran yang
berkesan dan efektif
dikalangan guru BI.

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 37


PELANOPERASIPANITIABAHASAINGGERIS2017

Nama Program ENGLISH IN CAMP


Matlamat Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik
Objektif Meningkatkan keyakinan dan penguasaan BI
Tempoh Mac, April, Ogos
Sasaran Pelajar tingkatan 1, 2 dan 4
Kos Waran ETA

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi


Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentang kertas kerja
-Lantikan J/Kuasa Agihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang
1 Ketua Panitia Bilangan Mesyuarat 1 kali
-Tetapkan tarikh dilantik
-Anggaran kos
-Agihan tugas
Bilangan Taklimat 1 kali
2 Taklimat kepada pelajar Ketua Panitia Edarkan surat pemberitahuan/ kebenaran.
% Bilangan hadir 100%
Mempromosikan program
3 Ketua Panitia Bil. Tempoh Masa 1 Minggu
- surat pemberitahuan kepada pelajar

1 minggu
4 Penyediaan bahan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
sebelum program
1 hari sebelum
5 Penyediaan tempat dan peralatan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
program
minimum sekali 2
6 Pelaksanaan Program Guru yang Terlibat Bil. tempoh masa
jam
Bilangan penilaian 1 kali
7 Penilaian,Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia (pencapaian objektif)
Bil. tempoh masa 1 hari

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 38


Nama Program BENGKEL MENJAWAB SOALAN PT3 DAN SPM
Matlamat Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik
Objektif Meningkatkan pencapaian PT3 dan SPM
Tempoh Mac - Oktober
Sasaran Pelajar PT3 dan SPM
Tempoh RM400

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentang kertas kerja
-Lantikan J/Kuasa Agihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang
1 Ketua Panitia Bilangan Mesyuarat 1 kali
-Tetapkan tarikh dilantik
-Anggaran kos
-Agihan tugas
Mempromosikan program
2 Ketua Panitia Bil. Tempoh Masa 1 Minggu
- taklimat kepada pelajar

Taklimat kepada peserta Bilangan Taklimat 1 kali


3 - surat jemputan kpd penceramah Ketua Panitia Edarkan surat pemberitahuan/ kebenaran.
jemputan/luar. % Bilangan hadir 100%

1 minggu
4 Penyediaan bahan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
sebelum program

1 hari sebelum
5 Penyediaan tempat dan peralatan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
program
minimum sekali 2
6 Pelaksanaan Program Guru yang Terlibat Bil. tempoh masa
jam/subjek

Bilangan penilaian 1 kali


7 Penilaian,Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia (pencapaian objektif)
Bil. tempoh masa 1 hari

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 39


Nama Program LANGUAGE WEEK
Matlamat Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik
Objektif Meningkatkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar.
Tempoh April
Sasaran Semua Pelajar
Tempoh RM400

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi


Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentang kertas kerja
-Lantikan J/Kuasa Agihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang
1 Ketua Panitia Bilangan Mesyuarat 1 kali
-Tetapkan tarikh dilantik
-Anggaran kos
-Agihan tugas
Mempromosikan program
2 Ketua Panitia Bil. Tempoh Masa 1 Minggu
- taklimat kepada pelajar
Taklimat kepada peserta Bilangan Taklimat 1 kali
3 - surat jemputan kpd jurulatih Ketua Panitia Edarkan surat pemberitahuan/ kebenaran.
jemputan/luar. % Bilangan hadir 100%

1 minggu
4 Penyediaan bahan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
sebelum program
1 hari sebelum
5 Penyediaan tempat dan peralatan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
program
Pelaksanaan Program
- Spelling Bee
- Scrabble Challenge
- Speak up!
6 Guru yang Terlibat Bil. tempoh masa minimum 2 jam
- Super Star!
- Crossword Puzzle
- Scavanger Hunt
- Creative Writing
Bilangan penilaian 1 kali
7 Penilaian,Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia (pencapaian objektif)
Bil. tempoh masa 1 hari

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 40


Nama Program BENGKEL PENINGKATAN PdP BAHASA INGGERIS
Matlamat Meningkatkan kompetensi guru
Objektif Meningkatkan pengetahuan kemahiran dan kopentensi guru
Tempoh Februari - Oktober
Sasaran Semua Guru Bahasa Inggeris
Tempoh RM500

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi


Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentang kertas kerja
-Lantikan J/Kuasa Agihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang
1 Ketua Panitia Bilangan Mesyuarat 1 kali
-Tetapkan tarikh dilantik
-Anggaran kos
-Agihan tugas
Bilangan Taklimat 1 kali
2 Taklimat kepada peserta Ketua Panitia Edarkan surat pemberitahuan/ kebenaran.
% Bilangan hadir 100%
Mempromosikan program
- Surat pemberitahuan kepada guru.
3 Ketua Panitia Bil. Tempoh Masa 1 Minggu
- surat jemputan kepada penceramah
jemputan/luar

1 minggu
4 Penyediaan bahan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
sebelum program
1 hari sebelum
5 Penyediaan tempat dan peralatan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
program
6 Pelaksanaan Program Guru yang Terlibat Bil. tempoh masa minimum 2 jam
Bilangan penilaian 1 kali
7 Penilaian,Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia (pencapaian objektif)
Bil. tempoh masa 1 hari

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 41


Nama Program WEDNESDAY IS BuKSeS ENGLISH DAY
Matlamat Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik
Objektif Meningkatkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar.
Tempoh Februari - Oktober
Sasaran Semua Pelajar
Tempoh RM500

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentang kertas kerja
-Lantikan J/Kuasa Agihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang
1 Ketua Panitia Bilangan Mesyuarat 1 kali
-Tetapkan tarikh dilantik
-Anggaran kos
-Agihan tugas
Bilangan Taklimat 1 kali
2 Taklimat kepada pelajar Ketua Panitia Edarkan surat pemberitahuan/ kebenaran.
% Bilangan hadir 100%
Mempromosikan program
3 Ketua Panitia Bil. Tempoh Masa 1 Minggu
- surat pemberitahuan kepada peserta
1 minggu
4 Penyediaan bahan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
sebelum program
1 hari sebelum
5 Penyediaan tempat dan peralatan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
program
Pelaksanaan Program
6 - A Moment with Miss Jenny Guru yang Terlibat Bil. tempoh masa minimum 2 jam
- Monthly Trivia
Bilangan penilaian 1 kali
7 Penilaian,Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia (pencapaian objektif)
Bil. tempoh masa 1 hari

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 42


Nama Program PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)
Matlamat Meningkatkan kompetensi guru
Objektif Meningkatkan pengetahuan kemahiran dan kopentensi guru
Tempoh Januari - November
Sasaran Semua Guru Bahasa Inggeris
Tempoh RM -

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi


Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentang kertas kerja
-Lantikan J/Kuasa Agihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang
1 Ketua Panitia Bilangan Mesyuarat 1 kali
-Tetapkan tarikh dilantik
-Anggaran kos
-Agihan tugas
Bilangan Taklimat 1 kali
2 Taklimat kepada pelajar Ketua Panitia Edarkan surat pemberitahuan/ kebenaran.
% Bilangan hadir 100%

Mempromosikan program
3 Ketua Panitia Bil. Tempoh Masa 1 Minggu
- surat pemberitahuan kepada peserta

1 minggu
4 Penyediaan bahan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
sebelum program
1 hari sebelum
5 Penyediaan tempat dan peralatan Jawatankuasa kerja Bil. tempoh masa
program
Pelaksanaan Program
6 Guru yang Terlibat Bil. tempoh masa minimum 2 jam

Bilangan penilaian 1 kali


7 Penilaian,Pelaporan dan Post Mortem Ketua Panitia (pencapaian objektif)
Bil. tempoh masa 1 hari

Panitia Bahasa Inggeris SMK Bukit KuangMukasurat 43